Budapest, október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. október"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY LÉS HIVATALA Érkezett: 2014 OKT 2 7. B/1764. számú JELENTÉ S a közforgalmú gyógyszertárakró l Előadó : Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, október

2 Tartalom BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÓ 4 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS - A 2010-BEN BEVEZETETT, A KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRA K M Ű KÖDÉSI FELTÉTELEIT ÉRINTŐ ÁTALAKÍTÁS ELŐ ZMÉNYEI A gyógyszertári szabályozás jellemz ő i 2006-ig A szabályozás változása 2006-ban A gyógyszertárak helyzete a liberalizációs idő szak végén 9 II. A 2010-BEN BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK FINOMHANGOLÁSAI 1 3 II. 1. Jelent ősebb jogszabály módosítások Patikaalapítási moratórium Új gyógyszertár létesítési szabályrendszer Demográfiai és geográfiai kritériumok Országos pályázat rendje Minimális gyógyszerészi tulajdon Személyi jogos gyógyszerész önálló képviseleti és menedzsment joga Összefonódások és új láncok kialakulásának tilalma További módosítások 1 6 II. 2. Megjegyzések a deliberalizációs intézkedésekkel kapcsolatban A gyógyszerészek tulajdonnövelését támogató intézkedések 2 1 II A Patika Hitelprogramról 2 1 II A Patika Tőkeprogramról Az el ővásárlásról 2 3 Ill. A KÖZVETLEN LAKOSSÁGI GYÓGYSZERELLÁTÁS HELYZETE MA A gyógyszertárak gazdasági helyzete Legfontosabb gazdasági adatok A gyógyszertárak m ű ködésével összefüggésben nyújtott támogatások Közforgalmú gyógyszertárak m ű ködési célú támogatása Finanszírozási el őleg Gyógyszerészi generikus ösztönz ő Gyógyszertárak árrésrendezése Gyógyszertári szolgáltatási díj Fontosabb tények és adatok a hatósági gyakorlat köréb ő l 3 9 1

3 A gyógyszertárak szakmai helyzete Személyi jog rehabilitálása, szakmai kompetenciák fejlesztése Alapszint ű gyógyszerészi gondozás Egyéb fontos szakmai változások Személyi minimumfeltételek bevezetése és képzés 4 6 III Marketing szabályok szigorítása Jelenlegi kihívások, problémák 4 9 2

4 BEVEZETÉ S A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (a továbbiakban : Gyftv.) 86/B. -a elrendeli, hogy a közforgalmú gyógyszertárak létesítésér e vonatkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és ténylege s hatásainak összevetése alapján a január 1. és július 1. közötti időszakra vonatkozóan a Kormány október 1. napjáig jelentést terjesszen az Országgy űlés elé. A Jelentés a Gyftv. fent említett rendelkezése alapján készült. A Jelentés bemutatja a ben elfogadott, a gyógyszertárak létesítésére vonatkozó szabályozásváltozást kivált ó el őzményeket, a szabályozásváltozás részleteit, a kapcsolódó további intézkedéseket és a közforgalmú gyógyszertárak m űködési feltételeit érint ő, 2010 óta folyó átalakítás hatásait. Jóllehet a Gyftv. fent említett rendelkezése alapján a Jelentés témája a gyógyszertára k létesítésére vonatkozik, a dokumentum összefoglalja a gyógyszertárak m űködéséve l kapcsolatos legfontosabb adatokat és információkat is. A Jelentés történelmi áttekintést nyújtó fejezete nagyobb id őszakot ölel fel, mint a Gyftv-be n meghatározott id őintervallum. Erre azonban elengedhetetlenül szükség van annak bemutatás a érdekében, hogy a 2010-ben bevezetett jogszabály módosítások sokkal inkább illeszkednek a gyógyszertári ágazat organikus fejl ődésébe, mint a 2006 és 2010 között érvényesülő liberalizált modell. A Jelentés röviden kitér a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra is annak érdekében, hogy a lakossági gyógyszerellátás e szegmensének jelenlegi állapotáról i s tájékoztatást kapjon az Országgy űlés. A Jelentés elkészítésében segítséget nyújtott az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban : OTH), az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban : OEP) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (a továbbiakban : MGYK). 3

5 ÖSSZEFOGLALÓ A gyógyszertárak működése terén 2006-ban bevezetett liberalizációs intézkedések túl azo n hogy törést idéztek el ő a gyógyszertári ágazat 1994-ben kezd ődött organikus fejl ődésében válságba sodorták a közvetlen lakossági gyógyszerellátást. A 2010-ben hivatalba lépő kormány 2010 októberében összefoglaló jelentést készített az Országgyűlés számára a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos é s gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, valamint a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetéséről (továbbiakban : J/1323. jelentés, vagy jelentés)i. A jelentés összefoglalóan megállapította, hogy a gyógyszertárak létesítésének é s működtetésének engedélyezésére vonatkozó szabályozásban érintett kormányzati szervek é s állami hivatalok tapasztalatai alapján a december 29-én bevezetett szabályozá s következtében a közvetlen lakossági gyógyszerellátás min őségének általános javulás a elmaradt, sőt a lakossági gyógyszerellátás helyzete folyamatosan romlott, megjelent a hozzáférési esélyegyenlőtlenség, a kistelepülések gyógyszerellátását biztosító gyógyszertárak esetében pedig megnövekedtek a működtetést veszélyeztető terhek is. Mindezen folyamatok a közegészség védelmének, mint közérdekű célnak a sérülését okozták. A 2010-ben meghirdetett Nemzeti Együttm űködés Programja Itt az id ő, hogy megmentsük az egészségügyet! fejezete a gyógyszertárak m űködését illetően az alábbiakat rögzítette : A szocialista kormányzat gyógyszer-gazdaságossági törvénye rontott a gyógyszerellátás biztonságán, a patikaalapítás liberalizációjának eredményeként pedig közel 600 kispatika ment csődbe. A törvény újragondolása, valamint a patikaalapítás újraszabályozása elengedhetetlen. A kispatikák megmaradása nemcsak egészségpolitikai cél, hane m nemzetpolitikai cél is. Működő kispatikák nélkül nincs élhető vidék. Meg kell teremteni, hogy a közforgalmú gyógyszerellátásban megőrizhető legyen a gyógyszerészi tudáson alapuló független m űködtetési kompetencia és az ehhez szorosan hozzátartozó többségi gyógyszerészi tulajdonon alapuló gyógyszertár-m űködtetés. Ez a tervezett változás összhangban van az Európai Bíróság határozatával. Amikor az Országgyűlés a patika-alapítási moratóriumot követően bevezette a gyógyszertárak létesítését érintő deliberalizációs intézkedéseket, a törvényhozó célja összhangban a kormányprogrammal a közvetlen lakossági gyógyszerellátásnak, mint az egészségügy i ellátórendszer működtetésében meghatározó szereppel és alapvet ő fontossággal bíró alapelemnek a stabilizálása volt ben a J/1323. jelentés a gyógyszerellátás szakmai színvonala és megbízhatósága, valamint a költségtakarékosság kapcsán többek között megállapította a szakmai színvona l csökkenését, a személyi minimumfeltételek jogszabályi szinten történ ő meghatározásának elmaradása miatt a szakszemélyzet gyógyszerész-asszisztens arány hátrányosan bekövetkezett változását, a merkantil szemlélet er ősödését az egészségügyi szolgáltatói jelleggel szemben, a döntéshozatal szakmaiságának gyengülését, a jogszabálysértésekkel szembeni jogi eszközök 4

6 és így a hatósági fellépések kifogásolható hatásfokát, a nem kívánatos gazdaság i összefonódások elszaporodását, a jövedelmez őség csökkenését, az adósságállomány növekedését, illetve a gyógyszerellátás veszélybe sodródását a kitelepüléseken. A lakosság megbízható és magas színvonalú gyógyszerellátásának biztosítására irányul ó folyamat kettős, amely több egymáshoz szervesen kapcsolódó cél megvalósulását is jelenti : - erősíteni a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltató jellegét a puszta kiskereskedelm i szemlélettel szemben, - javítani a gyógyszertárak gazdasági m űködési feltételeit, - javítani a gyógyszertári szolgáltatások minőségét. A 2010-ben bevezetett Gyftv. módosítás a gyógyszertárak létesítése és m űködtetése tekintetében az alábbi alapvet ő elemeket tartalmazta : - a közforgalmú gyógyszertárak létesítéséhez kapcsolódó demográfiai és geográfia i feltételek alóli kivételek megsz űntek, így azon a településen, ahol már m űködik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére az egészségügy i államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral együt t számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan lélekszámo t meghaladó településen legalább 4000, egyéb településen legalább 4500 lakos jut, és a meglév ő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között ötvenezer lélekszámot meghaladó városokban 250 méter, egyé b településeken legalább 300 méter távolság van ; - új patikát csak többségi gyógyszerészi tulajdonban álló vállalkozás létesíthet ; - a közforgalmú gyógyszertárakat m űködtető gazdasági társaságokban a gyógyszerész i tulajdonnak január 1-jéig meg kell haladnia a 25%-ot és január 1-jéig az 50%-ot; - nem kívánatos összefonódások elkerülése érdekében az egy személy vagy vállalkozá s tulajdonában álló gyógyszertárak száma felmenő rendszerben nem haladhatja meg a négyet és az újonnan létesülő gyógyszertárakban nem szerezhetnek tulajdon t gyógyszer nagykereskedők és gyógyszergyártók ; - az átláthatóság biztosítása érdekében az off-shore cégek tulajdonában a gyógyszertá r nem állhat ; - gyógyszertár létesítésére csak a települési önkormányzat kezdeményezésére vagy a z OTH által hivatalból van lehet őség a jogszabályi feltételek fennállta esetén ; - a személyi jog intézménye ismét érdemi tartalommal, valós jogosítványokkal let t bevezetve. A gyógyszertárak létesítésére vonatkozó demográfiai és geográfiai korlátozások els ősorban a gyógyszertárak működtetési feltételeinek javítását voltak hivatottak szolgálni, hiszen a z európai bírósági joggyakorlat által is elismert szempont az, hogy a tagállamok felel ősség i körébe tartozó egészségügyi ellátás m űködőképessége érdekében elfogadottak olyan intézkedések is, amelyek adott esetben a szabadpiaci m űködés korlátozása révén javítják az 5

7 intézmények így a gyógyszertárak gazdasági helyzetét, szolgálva ezzel az ellátásbiztonsá g erősítését. A m űködtetés feltételeinek javítása fontos volt azért, mert minden beteg számára megfelelő közelségben kell biztosítani a gyógyszertári ellátást, így meg kell akadályozni a gyógyszertárak ellehetetlenülését és azokat a nem kívánt koncentrációkat, amely révén különösen a ritkábban lakott vidékeken a betegek gyógyszertári ellátás nélkül maradhatnak. Továbbá meg kellett szüntetni egy olyan állapotot, amelyben a gyógyszertárak egymássa l történő versengése és költségoptimalizációs gyakorlata alacsonyabb színvonal ú betegellátáshoz vezet, továbbá a gyógyszerek ésszer űtlen felhasználását idézi elő. Az intézkedések bevezetését követő három és fél év elteltével elmondható, hogy a gyógyszertár létesítés során bevezetett változásoknak, a gyógyszerészek növekv ő szakma i felel ősségvállalásának, a gazdasági felel ősség növekedésének, valamint egyes gyógyszerész i szolgáltatások esetén bevezetett, költségvetési forrásokból történ ő ellentételezésne k köszönhetően a közvetlen lakossági gyógyszerellátás gazdasági helyzete javult. Mindezek alapján megállapítható, hogy a gyógyszertári struktúraátalakítás eredményei alapján eg y takarékosabb, gazdaságosabban m űködő közvetlen lakossági gyógyszerellátó rendszer épü l ki, melyben megjelent a felelősségteljes gazdálkodás elve. További fontos eredmény, hogy mára a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltató funkciój a egyre határozottabban érvényesül. Bár a kedvez ő folyamatok mindenképpen reményre adnak okot, ugyanakkor nagyon fonto s figyelembe venni azt is, hogy a végrehajtott intézkedések önmagukban elégtelenek ahhoz, hogy garantálják a közvetlen lakossági gyógyszerellátás minőségének és szakmaiságának egységesen magas színvonalát. A működtetés feltételeinek javulása önmagában nem tudja garantálni a gyógyszerész szakma i szempontok maradéktalan érvényesülését a gyógyszerellátásban, ha a gyógyszertára t m űködtető vállalkozás m űködésének valamennyi területén nem érvényesül a szakma i szempontú döntéshozatal. Fontos, hogy a gyógyszertári vállalkozások természetéb ől fakadjo n a gyógyszerészi szakmaiság érvényesülése, ezért elengedhetetlen, hogy a gyógyszerész i tulajdon többségének 2017 elejére elérendő követelménye is teljesüljön, sőt ahol lehet, a rendelkezésre álló kereteken belül az állam továbbra is támogassa a lehető legmagasab b arányú gyógyszerészi tulajdon biztosítását. A közforgalmú gyógyszertárak magas színvonalú szolgáltatásainak folyamatos szintentartás a érdekében mindenképpen folytatni kell a szakmai szolgáltatások színvonalának tovább i javítását és a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan bevezetett közfinanszírozás hosszútávon történő fenntartását. 6

8 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS - A 2010-BEN BEVEZETETT, A KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRAK M ŰKÖDÉSI FELTÉTELEIT ERINT Ő ÁTALAKÍTÁS EL ŐZMÉNYE I A fejezet célja, hogy nagyobb történelmi távlatban mutassuk be a közvetlen lakosság i gyógyszerellátásra vonatkozó szabályok alakulását, annak érdekében, hogy nyilvánval ó legyen az, hogy a 2006 és 2010 között lezajlott liberalizációs folyamat törést jelentett a z ágazati szabályozás fejl ődésében A gyógyszertári szabályozás jellemzői 2006-ig A közforgalmú gyógyszertárak 1950-es államosításától kezd ődően a lakosság i gyógyszerellátás 1994-ig megyénként szervezett vállalati (ún. gyógyszertári központi) keretek között folyt ben országosan kb gyógyszertár m űködött állami (önkormányzati ) tulajdonban. A magángyógyszerészi tevékenységet engedélyez ő 9/1990. (III. 28.) SZEM rendelet alapján 1990 és 1994 között közel 500 új gyógyszertár jött létre, melyeket egyén i vállalkozásként, betéti társaságban vagy korlátolt felel ősség ű társaság formában üzemeltettek. Az Országgyűlés 1994-ben alkotta meg a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló évi LIV. törvényt (a továbbiakban: Gyttv.). A Gyttv. elismerte, hogy az átalakulásnak a hazai hagyományokra (1950-es éveket megel őző) kell épülnie, továbbá a gyógyszertárak csak akkor képesek a betegek javát szolgáló egészségügyi feladataikat ellátni, ha tevékenységükben egységes szakmai elvek érvényesülnek. Ezért a kereskedelem általáno s szabályai nem használhatóak a gyógyszertári munka megfelel ő szabályozásához. A Gyttv. a gyógyszertárak létesítésére és m űködtetésére vonatkozóan speciális demográfiai és geográfia i feltételeket tartalmazó szabályozást léptetett életbe, valamint bevezette a személyi jo g intézményét (személyes gyógyszertár m űködtetési jog: szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, egy adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és m űködtetésére szóló engedély). A megyei gyógyszertári központok által m űködtetett gyógyszertárak privatizációját a megyei és települési önkormányzatok dönt ően ben hajtották végre. A Gyttv. el őírásai alapján a gyógyszertár m űködtetője egyéni vállalkozó, vagy a gazdasági társaságok közül kizárólag betéti társaság lehetett, ahol minimálisan 25%-os személyi jogo s gyógyszerészi tulajdont biztosítani kellett, míg az ezt megel őzően jellemz ően jogel őd nélkü l alapított gyógyszertáraknak ezen feltételnek szeptember 1-jéig kellett megfelelni. A Gyttv ben végrehajtott módosítása el őírta, hogy a közforgalmú gyógyszertárat működtető betéti társaságban a beltag gyógyszerészek tulajdonhányadának legkésőbb december 31-ig meg kell haladnia az 50%-ot végén 2010 közforgalmú gyógyszertár, 650 fiókgyógyszertár és 278 kézigyógyszertár m űködött, az intézeti gyógyszertárak szám a 143 volt, melyek közül 73 lakossági vényforgalmat bonyolító (ún. zártforgalmú) egységgel is rendelkezett. A gyógyszertáraknak 2006-ig teljes kör ű gyógyszerellátási kötelezettségük volt, ami a specialitások (gyári gyógyszerek) és magisztrális gyógyszerek kiszolgálását foglalta magában. A rendelkezések egységes fogyasztói gyógyszerárakat és térítési díjakat garantáltak a közfinanszírozott és nem közfinanszírozott gyógyszerek esetén is (2005-ben a nem támogatot t gyógyszereknél lehetővé vált az árverseny). Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP ) 7

9 valamennyi m űködési engedéllyel rendelkez ő gyógyszertárral köteles volt szerz ődést kötni, a fiók- és kézigyógyszertárak elszámolása a közforgalmú gyógyszertárakon keresztül történt A szabályozás változása 2006-ba n A meghatározott földrajzi és demográfiai szükségletalapon szervezett lakosság i gyógyszerellátás rendszere feladatai ellátására alkalmas volt és egyenletes gyógyszerellátás t biztosított Magyarországon. A gyógyszertári feladatok végzésének hatékonysága a betegek elégedettségében is megnyilvánult, ugyanakkor a változó társadalmi igényeknek megfelel ően szükségesnek mutatkozott a gyógyszertári szolgáltatások minőségének folyamatos emelése is. Azonban a szabályozási modell a szolgáltatások minőségének folyamatos javítását széleskör ű liberalizációval kívánta megvalósítani. Az új szabályozási koncepció bevezetésére a 2001-be n előirányzott, többségi gyógyszerészi tulajdoni követelményére vonatkozó átmeneti id őszak lejártát, azaz december 31-et közvetlenül megel őzően két nappal, december 29-é n került sor. A gyógyszerészi többségi tulajdonra való átállás így nem tudott teljes körűen megvalósulni. A gyógyszertárakat m űködtető társaságokra vonatkozó korlátok is feloldódtak, a gyógyszertár m űködtetésének joga a gazdasági társaságot illette, és gyógyszertárat bármilyen gazdasági társaság működtethetett így a 2007-től alapított gyógyszertárak működtetői jellemzően korlátolt felel ősségű társaságok voltak, és ebben a körben megjelentek a részvénytársasági cégformát választó, többnyire egyszerre több gyógyszertárat is m űködtető vállalkozások is. A 2006-os liberalizáció elméletileg fenntartotta a népességszámhoz és távolsághoz kötött gyógyszertár-alapítási feltételeket, azonban számos többletszolgáltatások vállalásáho z kapcsolódó kivételt tett lehet ővé, amelyek ténylegesen nem járultak hozzá a lakossá g gyógyszerellátásának szolgáltatásb ővüléshez. A többletszolgáltatások közül egy új gyógyszertár sem vállalt 24 órás nyitva tartást, a gyógyszertárak jelentős része honlap működtetést vagy házhoz szállítást vállalt. Ez utóbbi szolgáltatás sem vált gyakorivá. A gyógyszertárak jelentős része vállalta a meghosszabbított 60 órás nyitvatartást, mely töb b esetben az új gyógyszertár közelében már m űköd ő gyógyszertárak által is biztosított volt. A többletszolgáltatások nyújtásának el őírása a Gyftv. értelmében január 1-jétől pedig ki i s került volna a rendszerből tól megsz űnt a gyógyszertárak teljes kör ű többek között a magisztrális készítmények készítésére is kiterjedő gyógyszerellátási kötelezettsége, jóllehet a magisztráli s készítmények alkalmazása kiemelten fontos szerepet tölt be a személyre szabott gyógyításba n és az egyik kiemelkedő kapcsolódási pontja az orvos-gyógyszerész szakmai kooperációban a gyógyítási folyamat során. A gyógyszerpiac egyéb szerepl őinek (gyárak, nagykeresked ők, orvosok), illetve az off-shore cégeknek a gyógyszertár-működtetést a Gyftv. nem tiltotta, tovább erősítve a nagykereskedelmi szektor oligopol helyzetben lév ő szerepl őinek befolyását és a vertikáli s integráció kiterjedését a lakossági gyógyszerellátásban. A személyi jog jogosultjának továbbra is tagként (vagy részvényesként) tulajdonhányaddal kellett rendelkeznie a társaságban, de ennek minimális mértékére vonatkozó el őírás nem létezett. A személyi jog bár a gyógyszertár szakmai vezetésére jogosított, és gyógyszertára t csak személyi joggal rendelkez ő gyógyszerész vezethetett, a személyi jog a gyógyszerész személyéhez és nem gyógyszertárhoz volt kötött. A gyógyszerész személyi joga a gyógyszertára vezetésére jogosultságot jelentett, ezt azonban gyógyszertárvezet ői megbízatás 8

10 nélkül is birtokolhatták a gyógyszerészek. Ezzel is segítve a m űködtető befektető helyzetét oly módon, hogy a befektető a személyi jogos gyógyszerészt, mint beosztottat alkalmazza a gyógyszertárban. A Gyftv. lehet ővé tette a gyógyszertár-láncok létrejöttét. Az új szabályok következtében rövid id őn kb. két éven belül nagyszámú, az OTH adatai szerint kb. 400 új gyógyszertár létesült az ország területén, ami a gyógyszertárak számának 20%-os növekedését jelentette. Amíg a liberalizáció nyomán a már működő gyógyszertárak jövedelmez ősége nagymértékben romlott, addig az újonnan alapított gyógyszertárak jövedelmez ősége nem igazolta a befektetők várakozását. Ennek következtében egyre több gyógyszertár m űködése vált veszteségessé. A cs ődhelyzetbe került gyógyszertárak miatt az ellátásbiztonság az orszá g legkülönböz őbb területein, de leginkább vidéki településeken került veszélybe. Két évvel a liberalizáció bevezetése után a vidéki kistelepüléseken kb. 300 gyógyszerárat érint ően már csak állami segítséggel, működési célú támogatás biztosításával volt fenntartható a gyógyszerellátás biztonsága. A 2010-ben hivatalba lép ő Kormány 2010 októberében összefoglaló jelentést készített az Országgy űlés számára a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazá s általános szabályairól szóló évi XC VIII. törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, valamint a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetésér ől (továbbiakban : J/1323. jelentés, vagy jelentés). A jelentés összefoglalóan megállapította, hogy a gyógyszertárak létesítésének é s működtetésének engedélyezésére vonatkozó szabályozásban érintett kormányzati szervek é s állami hivatalok tapasztalatai alapján a december 29-én bevezetett szabályozá s következtében a közvetlen lakossági gyógyszerellátás min őségének általános javulás a elmaradt, s őt a lakossági gyógyszerellátás helyzete folyamatosan romlott, megjelent a hozzáférési esélyegyenl őtlenség, a kistelepülések gyógyszerellátását biztosító gyógyszertára k esetében pedig megnövekedtek a m űködtetést veszélyeztető terhek is. Mindezen folyamatok a közegészség védelmének, mint közérdekű célnak a sérülését okozták. I.3. A gyógyszertárak helyzete a liberalizációs id őszak végén Összességében elmondható, hogy a szükséglet-alapú szabályozási rendszer lazításána k következtében a számon kérhet ő felel ősségű szerepl őkkel (az állam, a gyógyszerész és a szakmai kamara mint köztestület) szemben között meger ősödött a tulajdonos i pozíció és a profitérdek szerepe. A megváltozott szabályozási környezet a gyógyszerellátá s struktúrájának változását is magával hozta. Ez részben jelentette a szakmai (gyógyszerészi) döntéshozatalt befolyásoló külső, els ősorban gazdasági jellegű tényezők el őtérbe kerülését, csökkentve a gyógyszerészi döntéshozatal szakmai függetlenségét akkor amikor kiüresedtek az etikai szempontokat ellen őrző, és gyógyszerészi magatartást védelmező köztestületi jogkörök is. A kötelező kamarai tagság megszüntetése a gyógyszerellátás min őségének biztosítására szolgáló eszközök gyengülését eredményezte. A január 1-jén hatályba lépett intézkedések jellemz ően a 2006-ot megel őző szabályozás megszakadt fejl ődésének folytonosságát célozzák meg. 9

11 A J/1323. jelentés a gyógyszerellátás szakmai színvonala és megbízhatósága, valamint a költségtakarékosság kapcsán az alábbi megállapításokat tette : Az OTH jelentése szerint a szabálytalan és jogosulatlan expediálás becsült arány a között kb %-ra volt tehető. Az ANTSZ jelzése szerint a vizsgált időszakban szabálytalan gyógyszertár m űködtetésre és jogsért ő gyógyszerészi szakma i tevékenységre utaló jelek jelentek meg. Ez a gyógyszerellátás szakmai színvonalá t csökkentette és a betegbiztonsági kockázat növekedése alapján valós közegészségügy i kockázatot jelentett. A gyógyszertári marketing gyakorlat jelentős változáson ment keresztül között. Ebben az id őszakban egyre jellemz őbbé vált az általános kereskedelemből átvett, de a gyógyszerellátás kontextusában a jogszer űség kereteit feszeget ő marketing elemek alkalmazása, amely dominánsan a kereslet-ösztönz ő promóciós technikákat használt. Terjedt az ajándékozás, nyereménysorsolások, bónuszok adása mind a közfinanszírozott, mind a nem támogatott gyógyszerek esetén. A kedvezmények adásának és az ajándékozásnak új technikái jelentek meg, így pl. a vényenként i visszatérítés, a meghatározott összeg feletti vásárlás esetén jutalomsorsoláson val ó részvétel, a támogatott gyógyszerért felszámított kedvezmény levásárlása ne m támogatott gyógyszer, gyógytermék esetén, az üzletközpont más kereskedelm i egységeiben levásárolható a vényhez kötött kedvezmény stb. Ez a túlzott és indokolatlan gyógyszerhasználat szintén közegészségügyi kockázatokat rejtet t magában, illetve az anyagi er őforrások pazarlása irányába tolta el a gyakorlatot. A jelentés szerint több, a korrupcióra utaló jelenség is megjelent, így például az orvoso k adott gyógyszertárba irányították a beteget, több település orvosi rendel őjéhe z kapcsolódóan folyt a gyógyszertári vállalkozás által végzett vénygy űjtés, az orvo s eleve a vállalkozáshoz juttatta el a rendel őben megjelenő beteg receptjét. Míg a gyógyszertárak száma átlagosan 20%-kal, a gyógyszerészek száma csak 15% - kal nőtt. A növekv ő patikaszámmal a gyógyszerészi létszám nem tartott lépést. A nyitva tartási idő átlagának növekedése miatt a fajlagos létszámarány alakulása enné l is rosszabb volt. A heti 60 órás nyitva tartási id őre sok helyen egy gyógyszerészt alkalmaztak, a második gyógyszerész ha volt ilyen változó munkahelyre szóló megbízási szerződéssel rendelkezett, és így nem volt garantálható a folyamato s jelenléte. Ez a gyógyszerellátás szakmai színvonalát, biztonságát csökkentette. Közvélemény-kutatási adatok szerint az azonos hatóanyagú, de olcsóbb készítmények kötelező felajánlásának elmaradása (helyettesítés) átlagosan elérte a 30-40%-ot is. A helyettesítés felajánlásának elmaradása jól érzékelhet ő többletköltséget jelent a betegnek és a generikus árverseny fékezésével a biztosítónak, amely a befektet ői szempontok megjelenése miatt nem segítette a társadalombiztosítási rendsze r egyensúlyát sem. A szakmai döntéshozatal feltételeinek változásával kapcsolatban a J/1323. jelentés az alább i gyakorlatról számol be : A gyógyszertár m űködtetését érintő szakmai döntéshozatalban a személyi jogo s gyógyszerész részére biztosított el őjogok önmagukban elégtelenek, mert a valóságba n munkáltatójuk elvárásainak kénytelenek megfelelni. Amennyiben ellentmondanának a befektetői elvárásoknak a munkáltató másik személyi jogos gyógyszerészt választ, mivel a személyi jog nem a gyógyszertár működtetéséhez kötődik. A gyógyszertári tulajdonosok nem voltak hatékonyan szankcionálhatóak a szabálytalanságok miatt, hiszen szankciók nem őket, hanem beosztott gyógyszerészeiket érintették. 10

12 Gondot jelentett továbbá, hogy a m űködési engedély súlyos jogszabálysért ő tevékenység miatti megvonása esetén ugyanaz a tulajdonosi kör más gazdaság i társasággal ismét lehetett m űködési engedély jogosultja, illetve más gyógyszertárakat is tovább m űködtethet. A gyógyszertár tulajdonosa a gyógyszertár-létesítési kérelem beadását követ ően az engedélyezési eljárás során több esetben nem jelölt meg személyi jogo s gyógyszerészt, illetve az eljárás során a megjelölt személyi jogos gyógyszerés z személye megváltozott. Elterjedt az ún. egészségház konstrukció, amelynek keretébe n az egészségházban házi- és gyermekorvosok m űködtek, valamint gyógyszertár is helyet kapott. A gyógyszertár és az orvosi rendel ő az egészségházat létrehoz ó vállalkozás érdekkörében m űködött, ami kockázatot jelentett az irányított receptírás é s betegellátás szempontjából. Ezen esetekben fennállt a veszélye annak, hogy a betegérdekeket a közös érdekkörben működ ő vállalkozás gazdasági érdekeine k rendelik alá. A gyógyszertárak nagykeresked ők felé fennálló adósságállománya miatt a nagykeresked ői befolyás a készletpolitikában fokozottan érvényesült, mindezt különösen erősítette a vertikális integrációban megvalósuló közvetlen nagykeresked ő i befolyás is. A befektet ők különösen között er ősebben érvényesítették a profitszempontot, amely a szakmai szolgáltatások minőségének háttérbe szorulását eredményezte. A jelentés által idézett példák a gyógyszerész szakmai döntéshozatal szabadságának, illetv e szakmai függetlenségének korlátozását jelzik. A többségi befektetői tulajdon olyan helyzetet teremtett, amely korlátozta a szakmai döntéshozatal szabadságát. A jelentés térben és időben megfelel ő, folyamatosan biztosított ellátottság terén a következ ő m űködési elégtelenségekre mutatott rá : A nagyvárosokban ugyan mind a gyógyszertárak számát, mind pedig nyitvatartás i idejének hosszát tekintve b ővült a lakosság gyógyszerekhez jutásának lehet ősége, ugyanakkor vidéken az ellátottság helyzete nem javult után az új gyógyszertárak 85%-a 10 ezer fő feletti településen létesült, miközben Magyarországon a települése k 95%-a, kb település 10 ezer lakos alatti. A megnövekedett városi ellátó kapacitás elszívta a vidéki patikák vev őkörét, jelent ősen rontva ezáltal ez utóbbiak jövedelmezőségét, ami rontotta a helyben élő lakosság ellátásbiztonságát. Ezt a folyamatot erősítette az el őzőekben említett promóciós gyakorlat növekedése is, amellyel a kistelepülések kisforgalm ú gyógyszertárai nem tudnak lépést tartani, ezek forgalma átterel ődött a városokba, bevásárlóközpontokba. A nagykeresked ők eltérő toleranciával viseltettek a gazdasági befolyásuk alá tartoz ó gyógyszertárak és a tőlük független gyógyszertárak felé fennálló kintlév őségeikke l szemben, mely szintén ellátási egyenetlenségekhez vezetett. A befektet ői érdekek által vezérelt profitszempontok el őtérbe helyezése miatt egyre kevesebb patika készített kevésbé kifizet ődő magisztrális gyógyszerkészítményeket, ami egyes esetekben az adott beteg esetében nem megfelelő ellátást eredményezett ban, a liberalizációt megel őző utolsó évben a patikák átlagosan 30 napra fizette k a nagykereskedőknek és a számláik 35 Mrd Ft-ot tettek ki végére a kifizetetlen szállítói állomány összege elérte a 70 Mrd Ft-ot, amiből a fizetési határidőn túli követelés kb. 20 Mrd Ft volt. Míg a veszteséges gyógyszertárak száma 2006-ban az 5%-ot sem érte el, 2010 végére minden negyedik gyógyszertár veszteséges lett és a veszteséges gyógyszertárak száma elérte a 600-at. Jelentőssé vált a profitkoncentráció, 11

13 az adózott jövedelem 50%-át a gyógyszertárak hatoda bírta. A kialakult trend a gyógyszerellátási és társadalombiztosítási rendszerben a pénzügyi egyensúlyi zavar kialakulását vetítette előre, amely a térben és id őben folyamatos ellátást i s veszélyeztette. Egyes városi helyeken párhuzamos struktúrák alakultak ki, míg másho l ellátatlanul maradtak területek. A Központi Statisztikai Hivatal jelentésben idézett adatai szerint a szakágazat i összegzett készletérték 2006-ot követően nominálisan stagnált, de 20-25%-kal több gyógyszertár között oszlott meg. A szolgáltatás készlet-feltételeinek romlása a os és a 2008-as évek viszonyában átlagosan kb % volt. A forgalmazott készítmények pl. az új generikus gyógyszerek számának jelent ős bővülését ( között kb. +6-8%) is figyelembe véve egy-egy gyógyszertár készlete a cikkelemek szerint és dobozszámban is csökkent. Mindezek következtében egyr e általánosabbá vált, hogy az expediálandó gyógyszer nem volt készleten, hanem me g kellett rendelni, emiatt pedig a beteg később, adott esetben csak másnap juthatott a gyógyszeréhez. A jelentés által hivatkozott független közvélemény kutató felmérés e szerint a betegek emiatt részben sikertelen gyógyszer-vásárlásainak aránya átlagosa n elérte a 20-30%-ot. A 2010-ben hivatalba lép ő beavatkozás mellett döntött. Kormány a fenti folyamatok áttekintése után a haladéktala n 12

14 II. A 2010-BEN BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK FINOMHANGOLÁSA I II. I. Jelent ő sebb jogszabály módosításo k II.1.1. Patikaalapítási moratórium A közforgalmú gyógyszertár létesítésére és m űködtetésére vonatkozó szabályozás tekintetében koncepcionális változásra január 1-jétől került sor. A 2010-e s országgy űlési jelentéstétel keretében végrehajtott helyzetfelmérés idejére az egye s egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXIX. törvénnyel, augusztus 17-i hatállyal módosított Gyftv. főszabályként kimondta, hogy január 1-jéig új közforgalmú gyógyszertár nem létesíthet ő olyan településen, ahol már m űködött közforgalmú gyógyszertár. A létesítési moratóriumhoz fúziós moratórium i s kapcsolódott. Ezzel párhuzamosan a jogalkotó megkezdte az új koncepción alapuló létesítés i és működtetési szabályok megalkotását. II.2. Új gyógyszertár létesítési szabályrendszer Az általános, egyszerű közigazgatási hatósági engedélyezési eljárás helyébe lépő, elsősorban pályázati, pályáztatási rendszeren alapuló létesítési szabályok január 1-jét ől jelente k meg a Gyftv-ben. Ekkor a gyógyszertárat m űködtető társasági forma tulajdonlási szerkezet e tekintetében is koncepcionális váltásra került sor, az Országgy űlés már akkor lefektette a többségi gyógyszerészi tulajdonlás alapjait, amelyet fokozatosan kívánt bevezetni január 1-jei végső határidővel. Ismételten különvált a gyógyszertár létesítés és m űködtetés engedélyezése, ezálta l ellen őrzöttebb módon jöhettek létre és kezdhették meg m űködésüket a gyógyszertárak Demográfiai és geográfiai kritériumok A létesítés tekintetében a január l -jétől hatályos szabályozás a következ őket mondta ki : Új közforgalmú gyógyszertár létesítését országos pályázat alapján demográfiai és geográfia i korlátokat figyelembe véve az egészségügyi államigazgatási szerv (OTH) engedélyezi. Közforgalmú gyógyszertár ott létesíthető, ahol más közforgalmú gyógyszertár nem m űködik, vagy ha működik, akkor feltétele a pályázat kiírásának, hogy az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan lélekszámot meghalad ó településen legalább 4000, egyéb településen legalább 4500 lakos jusson, és a meglév ő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között lélekszámot meghaladó városokban 250 méter, egyéb településeken legalább 300 méte r távolság legyen (ezek az ún. demográfiai és geográfiai tényez ők). 13

15 I,..Országos pályázat rendj e Új közforgalmú gyógyszertár létesítését országos pályázati felhívást követ ően az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi. A Hivatal közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot ír ki, ha a gyógyszertár létesítési helye szerint illetéke s települési önkormányzat képviselő-testülete azt kéri, valamint hivatalból írja ki, ha az adott településen közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik és a lakosság száma meghaladja a 4500 főt. Az egészségügyi államigazgatási szerv az új közforgalm ú gyógyszertár létesítésének szükségességét az érintett települések körében naptári félévente felülvizsgálja. Az országos pályázati felhívást, annak tartalmi követelményeit a kiírás kezdeményezését ő l, vagy a felülvizsgálat lezárásától számított hatvan napon belül a minisztérium hivatalo s lapjában és a hatóság honlapján közzé kell tenni. A pályázatok elbírálására a benyújtás i határnaptól számított hatvan nap áll rendelkezésre és a pályázatot úgy kell kiírni, hogy a közzététel napjától számítva legalább 30 nap álljon rendelkezésre a benyújtására. A pályázati kiírásnak tartalmazni kell az új gyógyszertár létesítésének helyé t (település/településrész/kerület), a gyógyszertár megnyitásának legkés őbbi id őpontját, a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárást, a speciális elvárásokat (így különösen a vagyoni biztosíték összegét, a többletszolgáltatásokra vonatkozó elvárásokat), a pályázatho z csatolandó dokumentumok körét (Pl. : tervdokumentációt ; a gyógyszertárnak helyet ad ó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve amennyiben a gyógyszertárat a kérelmez ő nem saját tulajdonában lév ő ingatlanban kívánja m űködtetni, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan/ingatlanrész használatának jogcímét; a gyógyszertár működtetőjének nyilatkozatát arról, hogy a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén ő, illetve az ingatlan tulajdonosa hozzájárul a hatósági vezet ő kirendeléséhez ; nyilatkozatot arról, hogy a gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követ ő öt napon belül a személyi jog iránti kérelmet a hatósághoz benyújtja ; gazdasági társaság esetén a cég tárolt cégkivonatát, valamint a bejegyzési/változásbejegyzési kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatait; a képvisel ő elérhetőségét, aláírási címpéldányának másolatát ; még létre nem jött gazdasági társaság esetén társasági szerz ődésének/alapszabályának/alapító okiratának tervezetét; a képvisel ő elérhetőségét, valamint kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a létesítési engedély megszerzése esetén a gazdasági társaság pályázat során benyújtot t tervezetnek megfelel ő bejegyzését a létesítési engedély kiadásától számított 15 napon belü l kezdeményezik, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosul t gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész együtte s tulajdonhányada meghaladja az 50%-ot). Az elbírálás során a hatóság vizsgálja a szolgálati rendre, valamint többletszolgáltatá s előírására vonatkozóan az adott településen vagy településrészen az egészségügyi szolgáltató k ideértve a már m űköd ő gyógyszertárakat is szolgálati rendjét, és egyéb a lakossá g gyógyszerellátása szempontjából releváns többletszolgáltatást jelent ő tényezőket. Megfogalmazásra került az is, hogy mi értékelend ő több érvényes, a pályázati kiírásban el őírt feltételeket teljesítő pályázat esetén: eszerint az a pályázó nyer, aki fiókgyógyszertár működtetését vállalja, amennyiben ezt egy pályázó sem vállalja, vagy valamennyi érvénye s pályázatot benyújtó pályázó vállalja, úgy az a pályázó nyer a sorrend szerint, aki a szolgálati rendre vonatkozóan 24 órás nyitva tartást, folyamatos ügyeletet, folyamato s készenlétet, illetve a pályázatban el őírt szolgálati rendhez képest nyújtott nyitva tartást tehát valódi többletszolgáltatást vállal a gyógyszertár megnyitását követ ő legalább öt éven keresztül. Ha ezek alapján sem lehet döntést hozni, akkor az a pályázó nyer, aki vállalja ne m 14

16 csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz forgalmazását, a forgalmazott termékek házhoz szállítását, illetve betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtását. Ha fentiek egyike sem hozza döntési helyzetbe a bírálót, akkor az a pályázó nyer, akinek pályázata korábban beérkezett. L1,5. Minimális gyógyszerészi tulajdo n A január 1-jei törvénymódosítás változást hozott a tulajdonlási viszonyok tekintetében, melynek keretében megfelelő átmeneti id ő és átmeneti szabályok biztosításával el őírásra került a gyógyszerészi többségi tulajdon. Eszerint közforgalmú gyógyszertárat gazdasági társaság akkor működtethet, ha a m űködtetett gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személy i jogos gyógyszerész vagy a személyi jogos gyógyszerész és a gyógyszertárban alkalmazot t gyógyszerészek tulajdoni hányada együttesen a gyógyszertárat működtet ő vállalkozásban meghaladja az 50%-ot. Ezt új gyógyszertáraknak, illetve a már m űködő gyógyszertárak esetén az azt m űködtet ő gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének változásakor január 1 - jéig 25%-ot meghaladó, azt követ ően 50%-ot meghaladó hányaddal kell biztosítania. Azon már m űködő társaságoknak, amelyek tulajdonosi szerkezete nem változik január 1-jéig a 25%-ot meghaladó, január 1-jéig az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányadot kel l biztosítani. A január 1-jétől felépül ő új koncepció kapcsán több garanciális szabály is elhelyezésre került : A nemkívánatos összefonódás elkerülése és az átláthatóság biztosítása érdekében el őírásra került, hogy a gyógyszerpiaci szerepl ők, valamint az off-shore cégek január 1-jét követően nem szerezhetnek tulajdont a gyógyszertárakban és az egy személy vagy vállalkozá s tulajdonában álló gyógyszertárak száma felmenő rendszerben nem haladhatja meg a négye t [Gyftv. 74. (3) bekezdés: Közfinanszírozásban részesül ő gyógyszer kiszolgáltatására szerződött gyógyszertárat m űködtető társaságban nem szerezhet sem közvetlenül, se m közvetve tulajdont gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkez ő gazdálkodó szervezet, illetve olyan vállalkozás vagy vállalkozáscsoport, amely közvetlenül vagy közvetett módon legalább négy gyógyszertárat m űködtető társaságban tulajdonnal rendelkezik, valamint olyan gazdasági társaság, amelynek székhelye olyan államban van, aho l nem végez gazdasági tevékenységet és amelyben jogszabály nem ír el ő társasági adónak megfelel ő adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendő, a társasági adónak megfelel ő adó é s az adózás előtti eredménynek megfelel ő összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 19. -ában el őírt mérték kétharmadát.] január 1-jén már m űködő gyógyszertárban, illetve azt követ ően létesült olyan gyógyszertárban, melyben támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosult orvosnak tulajdoni hányada van, az egészségügyi államigazgatási szerv ellen őrzi, hogy a közfinanszírozásban részesül ő gyógyszer támogatással történ ő forgalmazására szerződött gyógyszertár, valamint a gyógyszergyártó, -forgalmazó, illetve a támogatással történ ő gyógyszerrendelésre jogosult orvos között létezik-e olyan megállapodás, amely a betegek hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben ez a betegek hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti, az egészségügy i államigazgatási szerv kezdeményezi az egészségbiztosítási szervnél a támogatással történ ő forgalmazási jogot biztosító szerz ődés felmondását. 15

17 11.1,6. Személyi jogos gyógyszerész önálló képviseleti és menedzsment joga Fontos szabályként került meghatározásra, hogy a közforgalmú gyógyszertárat m űködtető gazdasági társaság ügyvezetését, képviseletét az adott gyógyszertár vonatkozásában a személyi joggal rendelkez ő gyógyszerész önállóan látja el. A törvény rögzítette a személyi jogos gyógyszerész kizárólagos szakmai menedzsment jogai t is. Ennek megfelel ően a személyi joggal rendelkező gyógyszertárvezető felelős a gyógyszertárban folyó szakmai munka felügyeletéért. A törvényi módosítások garantálják, hogy a gyógyszertárat m űködtető gazdasági társaság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés) kizárólag a személyi jogos gyógyszerész igenl ő szavazatával hozhat döntést a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolato s szakmai kérdésekben, így a gyógyszertári termékkör kialakítására, a gyógyszere k beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolato s betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre, a gyógyszertárba n szakellátási feladatokat ellátó személyek foglalkoztatására, valamint a közfinanszírozási szerz ődések megkötésére és módosítására vonatkozóan Összefonódások és új láncok kialakulásának tilalm a Rögzítésre került az is, hogy nem valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképpen négynél több gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vag y vállalkozáscsoport közvetlen vagy közvetett irányítása alá, továbbá nem valósítható me g olyan összefonódás sem, amelynek következményeként húszezer lélekszám alatti településen három vagy annál több gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsopor t közvetlen vagy közvetett irányítása alá További módosításo k A január 1-jétől új pillérekre épül ő gyógyszertár létesítési szabályozás az id őközben felmerült jogalkalmazói, eljárási és szakmai problémák kezelése érdekében tovább i pontosításra, finomhangolásra került az elmúlt 3 évben. Gyógyszertár-létesítésre vonatkozó szabályok pontosítása : A törvény július 1-jét ől hatályos módosítása rögzíti, hogy pályázat kiírását a települé s képvisel őtestülete csak abban az esetben kérheti, ha nincs m űködő közforgalmú gyógyszertár az adott településen, vagy ha az adott településen van m űköd ő közforgalmú gyógyszertár, de a törvény 49/A. -ában foglalt demográfiai, geográfiai feltételek fennállnak. Pontosításra került az is, hogy azon a településen, ahol közforgalmú gyógyszertár vag y fiókgyógyszertár nem m űködik, az egészségügyi államigazgatási szerv új közforgalmú gyógyszertár létesítésére akkor ír csak ki hivatalból pályázatot, ha a település lakosainak száma legalább 4500 fő. A demográfiai, geográfiai korlátok a kerületekre nézve is egyértelm ű szabályozást kaptak. A tapasztalatok fényében január 1-jét ől módosultak a több érvényes pályázat eseté n felállított prioritások annak érdekében, hogy az a pályázó részesülhessen el őnyben, aki valód i többletszolgáltatásokat vállal. A módosítások a következ ők voltak : - a pályázó fiókgyógyszertár nyitását a pályázati kiírásban meghatározott településen kell, hogy vállalja ; 16

18 - a közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatok elbírálása során a folyamatos készenlétre vonatkozó ajánlat csak abban az esetben jelent el őnyt, ha az adott településen / kerületben nincs ügyelet ; - a területileg egyenletesebb gyógyszerellátás megvalósítása érdekében szükséges volt, hogy új közforgalmú gyógyszertár létesítésére kiírt pályázat elbírálásakor el őnyt élvezzen az a pályázó, aki olyan településrészen kíván gyógyszertárat m űködtetni, amelytől az adott településen belül közúton mérve több mint 1,5 km-re van a legközelebbi m űköd ő közforgalmú gyógyszertár. A gyógyszerészi tulajdonhányadra vonatkozó szabályok módosítása : A gyógyszerészi tulajdonhányad biztosítása tekintetében is történtek módosítások, els ősorban a tulajdoni hányadba beszámíthatók körének pontosításával, kiterjesztésével, továbbá a gyógyszerészek gazdasági társasági pozíciójának megvédésével, er ősítésével. Így közforgalmú gyógyszertárat gazdasági társaság akkor m űködtethet, h a a) a működtetett gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerés z tulajdonhányada, vagy b) a személyi jogos gyógyszerész, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyba n foglalkoztatott gyógyszerészek és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkez ő gyógyszerészek, illetve az igazolt hallgatói jogviszonnya l rendelkez ő gyógyszerész egyetemi hallgató öröklés útján szerzett tulajdonhányada együttese n a gyógyszertárat működtető vállalkozásban meghaladja az 50%-ot. Fontos garanciális szabályként fogalmazza meg a törvény, hogy a közforgalm ú gyógyszertárat működtet ő gazdasági társaság m űködése során a gyógyszerészi tulajdon i hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelel ő a társasági szerz ődésben rendezett gyakorlását. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 17

19 II. 2. Megjegyzések a eliberalizáci ' s intézkedésekkel kapcsolatban A 2010-ben bevezetett változásokat esetlegesen kritika érheti azok iránya miatt, mivel a z ellentétben áll a 2006 és 2010 között folytatott liberalizált gyakorlattal. Ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy 2010 óta Magyarországon az eredeti m űködési modell helyreállítás a valósul meg. Kiemelend ő tény, hogy a magyarországi szabályozás keretében a szükséges é s elfogadható mérték ű piacnyitási, liberalizációs lépések már 2006 el őtt megtörténtek azzal, hogy 1990-t ől lehetőség nyílt magángyógyszerészi tevékenység indítására. Megjegyzendő, hogy között 500 új gyógyszertár nyílt. Továbbá 1995 és 1997 között lezajlott a gyógyszertárak privatizációja is. A gyógyszerészi tulajdoni követelmény tekintetében fonto s említeni, hogy Magyarországon 1995 óta folyamatos volt a közvetlen lakosság i gyógyszerellátás gyógyszerészi, szakmai korlátozásokkal (gyógyszerészi tulajdoni arán y el őírás, személyi jog intézménye, demográfiai és geográfiai szabályozó elemek érvényesítése ) történő üzleti alapokra történ ő helyezése azzal, hogy soha nem volt követelmény a kizárólagos gyógyszerészi tulajdonlás követelménye. A magyar jogalkotó felismerve a gyógyszerész szakmai irányítás tulajdonviszonyokban történ ő garantálásának szükségességé t már 1995-ben el őirányozta a 25%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdonhányad követelményét szeptember 1-jei határid ővel, és már 2000-ben előírta a többségi gyógyszerészi tulajdonlás követelményét 2006-ig tartó felkészülési id ővel. Ebben az organikus fejl ődésben jelentett törést és visszalépést a 2006-os határid ő letelte előtt 2 nappal bevezetett liberalizáció, amely semmiképpen nem fogható fel a magyar gyógyszertár i rendszer fejl ődésébe illeszkedő eseményként. Ennek kapcsán kiemelend ő, hogy egy hat éve s felkészülési időt követően a rendelkezés hatályba lépését megel őzően 2 nappal történő módosítás felkészülési id őt nem biztosított, már meglévő és adott határid ővel életbe lépő szerződések érvényre jutását gátolta meg. Megjegyzendő továbbá, hogy az Európai Bizottság 2006-ban és azt megel őzően liberalizációs elvárást fogalmazott meg, és ha a gyógyszertár tulajdonlásra, alapításra vonatkozó piacnyitás i ajánlásokat az adott tagállam nem teljesítette, kötelezettségszegési eljárás indult. Ennek keretében indított kötelezettségszegési eljárást a Bizottság többek között Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, és Portugália ellen. A kötelezettségszegési eljárások jó részét az Európai Bizottság visszavonta az Európai Bíróság két precedens ítélete miatt. A C-170/07. és C-172/07. sz. Apothekerkammer des Saarlandes egyesített ügyekben hozott ítélet a gyógyszerészi tulajdonra vonatkozó követelmények, a C - 570/07. és C-571/07. sz. Blanco Perez egyesített ügyekben hozott ítélet a demográfiai é s geográfiai korlátozások tekintetében adott igazat a tagállamoknak az Európai Bizottságga l szemben. Magyarország azonban eleget tett az Európai Bizottság felhívásának és megnyitott a a gyógyszertári piacot, ezáltal jelentős károkat okozva, holott mint utóbb kiderült az Európa i Unió jogából ilyen liberalizációs követelmény nem következett. Az Európai Unió gyógyszerszabályozása nem terjed ki a közvetlen lakosság i gyógyszerellátásra. Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv a gyógyszergyártás, a forgalomba hozatal, a farmakovigilancia, a reklámozás és a nagykereskedelem stb. tárgykörét szabályozza, a közvetlen lakosság i gyógyszerellátás szabályozása azonban továbbra is tagállami hatáskörben maradt. Az egészségügyi szolgáltatásokra, így az ilyen szolgáltatásnak tekintend ő patikai szolgáltatásra a bels ő piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya sem terje d ki. 18

20 Azonban a tagállami szabályozásnak összhangban kell állnia az áruk szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az els ődleges jogban, tehát az uniós alapszerződésekben meghatározott elveivel. A nem harmonizált területeken az uniós alapelvek és a nemzet i szabályozások összhangját illetően az Európai Bíróság esetjoga ad iránymutatást, és a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra vonatkozóan számos ítélet született. A magyar kormány a szabályozás megalkotásakor figyelembe vette az Európai Bíróságnak a gyógyszertár-alapításra és -tulajdonlásra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. A Blanco Perez ügyben az Európai Bíróság deklarálta, hogy nem ellentétes az uniós joggal az olyan nemzeti szabályozás amely korlátozza az új gyógyszertárak létesítési engedélyeine k kiadását annak el őírásával, hog y - főszabály szerint minden egyes gyógyszertári körzetben meghatározott számú lakosr a egy gyógyszertár eshet; - ha a lakosság száma ennél magasabb, akkor az újabb népességkorláthoz kötött a további gyógyszertár létesítése ; é s - minden gyógyszertár esetében be kell tartani a már meglév ő gyógyszertáraktól való minimális távolságot. Ezzel tulajdonképpen elismerte az Európai Bíróság a földrajzi és népességi korlátozásokat a gyógyszertárak létesítése terén. Az Európai Bíróság által a C-171/07. és C-172/07. sz. Apothekerkammer des Saarlandes egyesített ügyekben hozott ítélet alapján a tagállamok nemzeti jogi szabályozásaiban a gyógyszertárak tulajdonjoga és üzemeltetési joga fenntartható kizárólag gyógyszerésze k részére. Az ilyen el őírásokat tartalmazó nemzeti jogszabályokat a lakosság megbízható é s színvonalas gyógyszerellátásának biztosítására irányuló közérdekű cél igazolhatja. Az Európai Bíróság említett ügyekben hozott ítéletei meger ősítik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 52. cikkének 1. bekezdésében foglalt közegészségügyi kivételek alkalmazhatóságát, azaz a közegészségügyi érdek, az élet és az egészség védelme, min t nyomós közérdek igazolhatja a letelepedés szabadsága és a tőke szabad mozgása unió s elvének korlátozását. A Bíróság értelmezésében a gyógyszerellátás megbízható és színvonalas volta a közegészségügyi kivétel részét képezi. Szintén a Bíróság ítéletéből következik, hogy a gyógyszerellátás szervezetének és szabályozásának kialakításában a tagállamoknak joguk van olyan, az uniós joggal összhangban álló nemzeti szabályozás kialakítására és fenntartására, mely kiterjed a gyógyszertárak létesítésének, tulajdonlásának és m űködtetésének szabályozására is. A hivatkozott bírósági ítélkezési gyakorlat alapján a patikalétesítés és -m űködteté s versenypiacitól eltérő tagállami szabályozását a közegészségügyi érdek, mint nyomó s közérdek, a min őségi gyógyszerellátás és a betegbiztonság garantálása indokolhatja. A Bíróság általános ítélkezési gyakorlata értelmében a korlátozó jelleg ű tagállam i intézkedésnek a szabályozással elérni kívánt cél megvalósításához szükségesnek kell lennie é s a korlátozás miatt keletkezett hátrányok az elért egészségpolitikai el őnyökhöz képest nem lehetnek aránytalanok. A Bíróság szerint az ellátásbiztonságnak, a gyógyszertár i szolgáltatások minőségének és a hatékonyság érvényesítésének garanciája a gyógyszerész szakmai és egzisztenciális függetlensége, amely függetlenséget különösen fontos biztosítani a gyógyszerpiac többi szerepl őjével szemben. 19

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S társasági szerződés módosításáról A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról,

Részletesebben

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében

J a v a s l a t. önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében J a v a s l a t önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ó z d,

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ Az Országgyűlés elnöke július 1-én küldte meg a köztársasági elnöknek aláírásra a múlt hét közepén elfogadott, egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

Gyógyuló egészségügy?

Gyógyuló egészségügy? Gyógyuló egészségügy? Az A Napi Gazdaság egészségügyi konferenciája 2010. szeptember 29. gyógyuló egészségügy gyógyuló gyógyszerellátás beteg egészségügy beteg gyógyszerellátás átkozott vagy áldott betegség

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16.

Hankó Zoltán. Budapest, 2012. február 16. Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 1 Patikai marketing korlátok közék szorítása sa Hankó Zoltán Budapest, 2012. február 16. 2 A gyógyszert gyszertárak

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1

gyszertárbanrban (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Étrend-kiegészítők k a gyógyszert gyszertárbanrban Hankó Zoltán (MGYK) 2011. 11. 10. Budapest-MÉKISZ 1 Vázlat 1. Modellkorrekció 2011. január 2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete 3. A gyógyszertár

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR értesítés eljárás megindításáról ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: 06/1-350-2001 Iktatószám: E024/512-1/2014. Hiv. sz.: - Tárgy: Értesítés eljárás hivatalbóli

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen )

részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen ) Országgyűlés Hivatala Irományszám : AQ1-2..,t Érkezett : 2016 máj 1 7. 2016. évi... törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. Hírvény módosításáról (1) A Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához

EGYSÉGES JA VASLA T. a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat. zárószavazásához ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Ellenjegyezte : iroin íiir_ z A/I Érkezett: 2011 Q 6. EGYSÉGES JA VASLA T a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló T/3538. számú törvényjavaslat zárószavazásához El

Részletesebben

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest

8'6L, SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének. Budapest SZÁMVEV Ő SZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉS I BIZOTTSÁG 8'6L, Érkezeti : 2011 NOV 0 Q. T/4662/...sz. Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés Elnökének Budapest Bizottsági módosító javaslat Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés

Részletesebben

J/1323. számú. Jelentés

J/1323. számú. Jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/1323. számú Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések

V. Fejezet. A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések V. Fejezet A folyamatos gyógyszerellátás biztosítását, a gyógyszertámogatási előirányzat betartását célzó rendelkezések 36. (1) A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultját valamennyi közfinanszírozásban

Részletesebben

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l

2 T'-/.IIC. 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l a 2 T'-/.IIC 2012. évi törvény a közművezetékek adójáró l ezett : 2012 NOV 16. Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következ ő törvényt alkotja : 1. E törvény alkalmazásában

Részletesebben

Változik a gyógyszerellátás szabályozása

Változik a gyógyszerellátás szabályozása Változik a gyógyszerellátás szabályozása Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy évente kétszer salátatörvény keretei között módosulnak az egészségügyet szabályozó törvények. A 2013. első félévében előkészített

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Emlékezzünk Pálfy Gyulára

Emlékezzünk Pálfy Gyulára 690 GYÓGYSZERÉSZET 2014. november Gyógyszerészet 58. 690-700. 2014. Emlékezzünk Pálfy Gyulára Erős István Pálfy Gyula, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Könyvtárának vezetője 100 éve született. E jeles

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BETEGJOGOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV ÁTÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Konferencia 2013. November 14. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A 2011/24/EU irányelv fő elvi

Részletesebben

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14,oC( C4. I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA. 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása ' ilés Hivatal a 14,oC( C4 í* t, :?Q14 ijcv 2 C. 2014. évi... törvény az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett k 2'3'5- //t DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter PTKF/2009-2/201 3 Ivády Gábor ár országgyűlési képviselő részére ORSZÁGGY ŰLÉS IRODAHÁZA BUDAPEST Széchenyi rkp. 19. 1358

Részletesebben

feketemunka IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 24. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese

feketemunka IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 24. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Építésügy, adózás, feketemunka IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 24. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Építésügy Körbetartozás/lánctartozás (államháztartás, EUpénzek,

Részletesebben

II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése

II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése II. RÉSZ A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I. Fejezet A gyógyszertárak létesítése és működtetése 48. (1) Gyógyszertár csak érvényes működési engedély alapján működtethető. Új gyógyszertár létesítéséről

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye ...

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye ... 1 Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l

2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény módosításáró l Ly n sm.wj ;iyaiitla rn a... M Irumányszáml S ^ ' Érkezett: 2015 JÚN 0 9. 2015. évi... törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

Emberi Erőforrások Érkezeti, 2015 NOV 1 2. Minisztérium a PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Emberi Erőforrások Érkezeti, 2015 NOV 1 2. Minisztérium a PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR KlG954( 1 Emberi Erőforrások Érkezeti, 2015 NOV 1 2. Minisztérium a PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR Iktatószám: 53215/2015/PARL Hiv.szám : K/6992-700 0 Szél Bernadett országgyűlési képviselők részére LM P Budapest

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai

A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai A felelős gyógyszertári gazdálkodás alapjai Hankó Zoltán Sohajda Attila (MGYK) 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 1 I. Értelmező megfontolások 2015.10.10. Bp. kreditpontos tk. 2 A felelős gyógyszertári gazdálkodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a személyszállítási közszolgáltatás saját gazdasági

Részletesebben

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 ELŐZMÉNYEK REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A koncessziós irányelv átültetésének kihívása. Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes

A koncessziós irányelv átültetésének kihívása. Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes A koncessziós irányelv átültetésének kihívása Dr. Várhomoki-Molnár Márta főosztályvezető-helyettes Az irányelv kapcsán több szinten vetődnek fel kérdések A nemzeti jogrendszerbe beillesztés jogiszabályozási

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (kitöltendő, ha NIIF Intézet költségvetési támogatásnak minősülő kifizetést teljesít) Alulírott,mint a(z) (cég/szervezet neve), (székhelye), (adószáma) nyilatkozattételre jogosult

Részletesebben

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba.

A határozat a kihirdetését követő napon szeptember 4-én lép hatályba. szeptember 1 A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az oktatási, a szakképzési területen való végrehajtásáról szóló 1599/ (IX. 3.) Korm. határozat

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám).

Alulírott, (név).., mint a (cégnév) (adószám). 34 6. sz. melléklet Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről I. Törvény

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

.ti1.4z9ala EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. Hiv. szám : K/3291. Iktatószám: 12527/2015/PARL

.ti1.4z9ala EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. Hiv. szám : K/3291. Iktatószám: 12527/2015/PARL ni. 1~~icacs EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA Iktatószám: 12527/2015/PARL Hiv. szám : K/3291. Szabó Sándor országgyűlési képviselő részére MSZP.ti1.4z9AlA Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által feltett

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi... törvén y

2015. évi... törvén y 2 2015. évi... törvén y az offshore vállalkozásoknak a közpénzek felhasználásából történ ő kizárásáról, valamint az államigazgatás offshore-mentesítéséről 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Részletesebben

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l 2012. évi... törvény É k& az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáró l 1. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény ,,; 5 tiiva~ata ysr~rri.-~ ~~l g 9 2011 MM 13. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás Szentirmai & Udvardy Egészségügyi tárgyú törvények módosítása Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt kihirdették. A Magyar közlöny 2015. évi 84. számában

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

Tárgy: Közforgalmú gyógyszertár létesítése. Tiszteit Képviseiő-testület!

Tárgy: Közforgalmú gyógyszertár létesítése. Tiszteit Képviseiő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán Ügyosztály vezetője. Tárgy: Közforgalmú

Részletesebben

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai A gyógyszertárak szerződéses viszonyai Dr. Sohajda Attila Magyar Gyógyszerészi Kamara SOTE GYTK rezidensképzés Budapest 2015. Szeptember 26. A szerződés fogalma, alapelvei A szerződés két vagy több természetes,

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: Tisztelt Elnök Úr! Korrizs Lajo s országgy ű lési képviselő

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: Tisztelt Elnök Úr! Korrizs Lajo s országgy ű lési képviselő Országgy űlés Hivatal a ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: 2016 NOV 0 7a Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Kénvisel ői önálló indítvá n Határozati javaslat kezdeményezése

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben