ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012."

Átírás

1 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót Földesi Erika főkönyvelő, pénzügyi szakon számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: ZIRCI TAKARÉKSZöVETKEZET Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 8420 ZIRC, JÓZSEF ATTILA 4. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma 2012.év átlag fő 75 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok számításának Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2012.december A Takarékszövetkezet tevékenységét 1958-ban kezdte, mint Csetény és Vidéke Takarékszövetkezet, majd a központ áthelyezésével 1976-tól új székhellyel Zirc és Vidéke Takarékszövetkezetként működött 14 egységgel és fő taggal. Ezt követően el a Takarékszövetkezetünkbe olvadt az Ugod és Vidéke Takarékszövetkezet 5 egységével,és 7281 taggal al újabb beolvadás következett, mikor a Lovászpatona és Vidéke takarékszövetkezet 7 egységével és 5673 taglétszámmal beolvadt a Zirc és Vidéke Takarékszövetkezetbe. A beolvadással egyidőben névváltozáson ment át szövetkezetünk, től Zirci Takarékszövetkezetként működünk. 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 12

3 A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt. ) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF ) által engedélyezett 3 következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, - ideértve a faktorálást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) A 2001.évi CXX.tv. (Tpt.) 81. alapján biztosítási ügynöki tevékenység A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma azonban emelkedő tendenciát mutat. A tevékenység központja Zirc, József Attila 4. sz. alatt van. Telephelyek bemutatása december 31-i időpontra vonatkozóan: Létszám Betétállomány Hitelállomány Jásd 1, Zirc+Központ 26, Csetény Bakonybél Gyulafirátót Vp Vp Vp Balatonfűzfő Lovászpatona Székesfehérvár Budapest Várpalota Bakonynána 1, Vp Dudar 1, Pápa Pápa Ugod A takarékszövetkezetet 5 fős igazgatóság és 3 fős felügyelő-bizottság irányítja. 3 ÁPTF /1997/F.sz.hat. 13

4 A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2011.XII XII.31. Fő Részjegy EFt Fő Részjegy EFt Jogi személy természetes személy tagok Összesen: Alapszabályban rögzítésre került a részjegy-tőke legalább 140 millió Ft-on, legfeljebb 180 millió Ft-on tartása. A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó Hpt nak megfelelő a Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezete. A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 4 Leányvállalat: Név: Z-Invest 2010 Kft Saját tőke: 1746 eft Jegyzett tőke 500eFt Részesdési arány 100% 2012.mérleg sz eft eredménye Egyéb részesdési viszonyban levő vállalkozás: Név: MTB Rt. Unio Garancia Szöv. Banküzlet Rt. Takszoft 2002 Kft Hitelgarancia Rt. Saját tőke: Jegyzett tőke Részesedési 1,019 % 0,02% 0,25% 0,59% 0,0208% arány 2011.évi mérleg sz. eredménye ( A évi adatok kerültek kimutatásra) 4 Sztv. 89. (1)a) alapján 14

5 A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 5 Megnevezés Ig.határozat Hatályba száma: lépés: 110/ Eszközök és források értékelési szabályzata, sajátos értékelési előírások fejezettel kiegészítve Leltározási és leltárkészítési szabályzat 65/ Pénz-és értékkezelési szabályzat 31/ Ügyviteli Szabályzat a pénzforgalmi számlák vezetéséhez 85/ Általános ügyviteli szabályzat a takarékbetétek kezeléséhez 49/ Befektetési Szabályzat 65// Kockázati Stratégia Szabályzat 108/ Szigorú számadású bizonylatok szabályzata 29/ Számviteli politika 109/ A fenti szabályzatok közül jelentős hatással van a beszámolóra a minősítési szabályzat, melynek főbb elemeit a számviteli politika keretében ismertettük. 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A számviteli politika keretében 14 db szabályzat készült el, ezek közül az Eszközforrás értékelési szabályzat sajátos értékelési előírások fejezete- közvetlen hatással van a számviteli politikára. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja(i): január 31. A Takarékszövetkezet nem készít összevont konszolidált beszámolót. Az Sztv.119 (2) bek. alapján a Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozását nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló e nélkül is megbízható, valós képet ad a Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi, és jövedelmi helyzetéről. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: havi, negyedéves, éves. A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: -A jelentős összegű hiba : Az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel megállapított hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha ez több mint 500 millió forint, akkor 500 millió forintot 5 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r. 15

6 -A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértékét: ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó összevont értéke a hiba feltárás évét megelőző üzleti év mérlegébe kimutatott saját tőke értékét 20 százalékkal növeli vagy csökkenti. - A fajlagosan kis értékű értékűnek tekintendő azok a készletek amelyeknek a könyv szerinti értéke - kialakított készletcsoportokon belül ( főkönyvi számlánként) nem haladja meg az adott készletcsoporthoz tartozó készletek könyv szerinti értékének 5 százalékát. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet, az un. vezetői számvitel még nem került kialakítására. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja az eszközök bruttó értéke. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik, a hó utolsó napján meglévő eszközállomány alapján. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un.átlagáras módszer alapján értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a takarékszövetkezet módosította az Eszköz-forrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra. A szavatoló tőke 5%-át meg nem haladó lakossági, vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást elsősorban a késedelem időtartamához kötődőenalkalmaz. A fenti összeghatárt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a takarékszövetkezet.egyedi minősítés alaá tartoznak minden esetben a konzorciális hitelek, vállalkozói prolongált hitelek, projectfinanszírozásra nyújtott hitelek és a devizahitelek. A befektetések minősítése negyedévente történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 5 %, átlag alatti kategóriában 15 %, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 100%. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet nem alkalmazza a piaci értéken történő értékelést. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. A Takarékszövetkezet általános kockázati céltartalékot képez. 16

7 3. Számviteli változások A takarékszövetkezet az előző (2011.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit nem változtatta meg. 4. Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) A számviteli becslések változásának természete nem változott. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása A Takarékszövetkezetnél lefolytatott ellenőrzések során jelentős összegű hiba feltárása nem történt az elmúlt évben. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege a 2011dec.31.i ezer Ft-ról emelkedett, ezer Ft 2012.dec.31.-én. Ebből: a saját tőke növekedése eft a kötelezettség növekedése eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék emelkedése eft Megállapítható, hogy a növekedés a saját tőke és kötelezettség emelkedéséből származik. A takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonala emelkedésének köszönhetően az ügyfelektől származó források is bővültek. A takarékszövetkezet piaci pozícióját térségben megőrizte annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése tapasztalható. a. Az eszközállományok alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1.Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,0% ,0% 0,0% 2. Állampapírok ,9% ,8% -6,1% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,4% ,3% 1,8% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,1% ,1% 5,0% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,2% ,3% 0,0% 6. Immateriális javak ,1% ,1% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,2% ,2% 0,0% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,6% ,6% 0,0% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,4% ,7% -0,7% E S Z K Ö Z Ö K xx 17

8 A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezően alakult az eszközállomány összetétele, mivel megnőtt az ügyfelekkel és hitelintézetekkel szembeni követelések aránya, ugyanakkor a befektetett pénzügyi eszközök aránya csökkent. Az ügyfelekkel szembeni követelés 2012.év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al nőtt nettó értéken, s így aránya a mérleg-főösszeghez viszonyítva 45,1 % lett. 2.Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2011.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra ,6% ,8% 1% 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,9% ,2% -1,7% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,7% ,2% -4,5% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,8% ,8% 5,0% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A fentieket szemléltetik a következő diagramok: 18

9 A 2.sz.tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 0,7 % -ponttal csökkentek. A szerkezeti változás a tudatos üzletpolitika következménye. A lejárati idő alapján csoportosítva követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 5%- al csökkent. b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány takarékszövetkezetnél 2012.XII.31.-én eft volt, eFt-al több az előző évinél. 6 a 3.Tábla Portfolió elemzés minősítés (bruttó) Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,7% ,2% -2,4% Külön figyelendő ,8% ,1% 1,3% Átlag alatti ,3% ,1% 1,8% Kétes ,6% ,6% -1,0% Rossz ,7% ,0% 0,3% Mindössz.(mérleg) xx 6 PSZÁF portfolió táblázat 19

10 Portfolió elemzés minősítés (netto) Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2011.XII.31. Mo.% 2012.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes % % 0,0 Külön figyíelendő % % 0,0 Átlag alatti % % 0,0 Kétes % % 0,0 Rossz 0 0% % 0,0 Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami 2011.dec.31.-én e Ft volt, 2012.dec.31.-én pedig eft. A problémamentes állomány aránya e körben 84,7%-ról, 82,2 %-ra csökkent, a hitel állomány összetétele nem változott jelentősen. A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 4,57 "osztályzatot" 7 kaphatott volna.ez az érték kis mértékben csökkent a 2011.évi záró értékhez (4,6) viszonyítva. c. Források A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források kisebb arányt képviselnek az előző évhez viszonyítva. 4./A Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,3% ,6% 0,3% Idegen források ,7% ,4% -0,3% F O R R Á S O K xx A táblázatból megállapítható a saját forrás arányának 0,3 %-pontos növekedése, tehát az idegen forrás évben kisebb mértékben csökkent. 7 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1. 20

11 4./B Tábla A saját tőke üzleti éven belüli változása (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Növeke-dés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék + Általános tartalék képzés Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalékból Lekötött tartalék képzés Vagyon értékelés 0 Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke Tábla Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv ,0% ,2% 1,2% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,0% ,0% 1,0% 3.) Egyéb rövid ,6% ,6% 0,0% Rövid lejáratú kötelezettségek ,6% ,9% 2,3% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,3% ,1% -2,2% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 6.) Egyéb hosszú ,1% ,1% 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,4% ,1% -2,3% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx 21

12 Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eft-al nőtt. A növekedés jelentős része a vállalkozók látra szóló és folyó számla betéteinek, valamint a lakosság folyószámlán lekötött betét emelkedéséből származott. A hitelintézetekkel szembeni rövid kötelezettség a felvett, és évben lejáró devizahitel állomány összegével emelkedett. A hosszú kötelezettségek csökkenése a felvett devizahitel állomány törlesztése miatt, illetve a még fennálló átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé. A források összetétele lejárati idő szerint kis mértékben változott, a rövid lejáratú források aránya nőtt, 4,5 % - ponttal. d. Tőkemegfelelés-ICAAP 8 A Takarékszövetkezet ban új tőkekövetelmény számítási módszerre tért át. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) tehát egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyeleti, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek -megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, -a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, -megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 6. sz. tábla Kockázatok tőkekövetelménye PSZÁF kód Megnevezés előző év tárgyév Index/e ltérés CS0-m Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % CS0-a Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 27,6% 30,8% 3,2% CS11- m Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % CS11-a Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 27,3% 31,1% 3,9% Kockázatok tőkeszükséglete összesen ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb % Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % SREP tőkeszükséglet % A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 1%-al csökkent, míg a kockázatokkal súlyozott kitettségi érték 11%-al. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 30,8 %. Nem összehasonlítható az előző évivel az állomány összetétel változása miatt. A SREP által elvárt tőkekövetelmény az I pillér alatti tőkekövetelmény 139 %-a, mely alacsonyabb, mint az ICAAP alatti tőkekövetelmény. Belső számítási módszerünk alapján december 31-án többlet tőke szükséges. 8 inter Capital Adequacy Assesment- tőkemegfelelés belső értékelési folyamata 22

13 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény szerkezete 1CS_1 2CS_1 6CS_1 7.Tábla Tőkekövetelmény Index előző év tárgy év Előző év Tárgy év Teljes é. kitettség Átl.súly% Teljes é. kitettség Átl.súly% k Kp.i kormánynal sz. kitettség ##### Reg.korm.- Önkorm % ,8% ,0% Hitelint.-bef.i vállalkozás % ,3% ,8% 7CS_1 Vállalkozással sz % ,9% ,3% 8CS_1 Lakossággal sz % ,8% ,0% 9CS_1 Ingatlannal fedezett % ,2% ,8% 10CS_1 Késedelmes tételek % ,9% ,9% 15CS_1 Egyéb % ,1% ,0% Összesen: % ,6% ,8% Szavatoló tőke számítás és a fizetőképességi mutató A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2011.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tőke (3A111) % 02 Tőketartalék (3A112) % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig % 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke % 13 Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A22 15 JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A % 19 Egyéb korrekciók +,- 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató-tmm 16,79% 16,30% 0,00 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 12,07% 12,33% 23 TMM-SREP 12,08% 11,73% 23

14 A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója a 2. pillér alatt 12, 33%, az előirt 8 %-al szemben. Míg a hitelezési kockázat szintén a mutató 21,49% lenne, a működési kockázat tőkekövetelménye miatt a mutató 5,2%-ponttal csökken. A tőkepuffer számítás további 187 eft tőkét indukált. (belső önértékelés v.tőkepuffer számítások). e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti nyeresége eft, ami 10,7 %-al magasabb, mint a 2011.évi A nyereség csökkenése az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza: s.sz. Tényező megnevezése 8.tábla A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY évi eredménykimutatást érintő változás: A főkönyvi számla egyenlege Tartozik eft, mely az egyéb ráfordítások között szerepelt az eredménykimutatásban, átsoroltuk az egyéb bevételek közé. Eredményhatása nincs. A részesedések értékvesztése kiemelésre került 11.soron szerepelt. Eredményhatása nincs. az eredménykimutatás 13.során 1840 eft, mely eddig a 24

15 9.tábla Jövedelmezőségi mutatószámok Jövedelmezőségi mutatószámok S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 4,0% 3,7% -0,3% 2 Eszközarányos bevétel % 9,8% 10,8% 1,0% 3 Eszközarányos nyereség % 0,4% 0,4% 0,0% 4 Saját tőke arányos nyereség % 5,7% 5,6% -0,1% adatok:%-ban A bevételarányos eredmény 0,3 %-ponttal csökkent, míg az eszközarányos bevétel 1 %-ponttal nőtt. A tőkearányos eredmény0,1 %-ponttal romlott a fentiek következtében. f. Likviditás évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át készpénzben és számlapénzben kellett elhelyezni. 10.Tábla Kötelező jegybanki tartalék teljesítése Időszak Kötelező t. Teljesítés Eltérés január február március április május junius július auguszt szeptemb október november december Év átl

16 3.sz.diagram pénzeszk jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok pénzeszk. 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése nem változott. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 26

17 11.tábla a. Imateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) Immateriális Műsz.i Megnevezés Ingatlanok Ber.-ok javak b Beruh.i el. 1. Bruttó érték Nyító Növekedés ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyító Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyító Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő átsorolások: Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás a fiókok közötti áthelyezésből adódott. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása 12.sz.tábla Megnevezés Immat.jav. Ingatlanok Műsz.i ber Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b)degresszív c)telj.ar. d)egyéb (kis.é) Terven felüli écs TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvények Egyéb Kötvények Összesen: pénzügyi bef. 1. Nyitó mérleg sz.érték

18 2. Befektetések az év folyamán 3. Forgóeszközből átsorolt - érték - időpont 4. Befektetett eszközből átsorolás -érték időpont Értékesítés érték időpont 6. Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-nek e Ft-al, a Banküzlet Zrt-nek 200 eft-al, a Hitelgarancia Rt-nek 400 eft-al. d. Egyéb követelések Tárgyévi társasági adó Tárgyévi különadó Hitelintézeti járadék Hitelintézeti járadék pü teljesítése Egyéb készpénzforgalom hídszámla költségvetési kiutalási igények Magán-lakásép.tám.-val kapcs.elszám Törlesztések tám-val kapcs.elszám Viziközmű hitel kamattámogatás Magán-lakásép. adóvisszatérítési tám.kapcs.elsz Megelőlegezett lakásép.kedv.elszám.számla Szechenyi kártyahitel tám.elsz.szla Midi hitel elszámolási számla Egyéb kam.tám.elszám.számla Belföldi vevők Nyomozói előleg Szállítói előleg Immateriális előleg Végrehajtók előleg Követelés részesedési viszony Megbízásos valutaforg. Elszámolása Értékpapír forgalm. elsz. szla Munkaváll.szembeni egyéb követelés Munkabérelőleg Kilépett munkavállalói tartozás Egyéb követelések értékvesztése

19 38914 Zálogpénztár elsz.szla HG Zrt elsz.szla Bankkártya elszám.számla Egyéb pü.elsz.aktív elsz.szla Forint Konverziós pozíciós szla Deviza átutalás elszámolási számla Állomány átértékelés elsz.szla Qaestor elszámolás FMH elszámolás Adóvisszatérítés Pénztárhiány Iparűzési adó Iparűzési adó pü teljesítés Kommunális adó Építményadó Gépjárműadó Munkavállallói járulék Munkaadói járulék Munkavállalói járulék pénzügyi teljesítése Munkaadói járulék pénzügyi teljesítése Egyéb készpénzforgalom hídszámla Hitelkártya elszámolási szla Biztosító elsz.szla Biztosító elsz.szla Biztosító elsz.szla Biztosító díjelszámolás Egyéb hídszámla GHG elszámolás GIRO kliring rendezetlen 536 e. Egyéb kötelezettségek Hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek Konzorc. hitelezésből szárm. kötelezettség Hitelintézetek különadója tárgy évi Munkavisz.szárm.SZJA elszám Egyeb összevonandó jöv. SZJA Lakossági betétek forásadója Munkáltatót terhelő SZJA Előző évi munkaviszonyból származó SZJA elszámo

20 46127 Osztalék forrásadó Magánszem. Szol. Adó SZJA pénzügyi teljesítése Munkavállallói járulék Munkaadói járulék Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Munkavállalói járulék pénzügyi teljesítése Munkaadói járulék pénzügyi teljesítése Rehab.fogl.-i hozzájár.pénzügyi teljesítése Szakképzési hozzájár.pénzügyi teljesítése Cégautó adó Cégautó adó pü. Teljesítés Előzetesen felszámított Áfa Fizetendő Áfa ÁFA pénzügyi teljesítése Egyszerűsített fogl közterhe Egyszerűsített fogl közterhe teljesítés Építményadó Építményadó pü. Teljesítés Gépjárműadó Gépjárműadó pü teljesítés Egyéb köt. Lakosság Kötelezettség nem pü vállalat Egyéb köt. Lakosság Jövedelem elszámolási számla Munkáltatói hit.elszámolási technikai számla Postai elszám.szla Bankkártya elszám.számla Hietelelszámolás technikai számla Munkáltatói hitel elsz.szla GIRO-ból fogadott tételek GIRO-ból fogadott azonosítatlan tételek GIRO-ból fogadott visszautasított tételek Konzorcionális hitel saját törl. elszám. számla Konzorciális hitel elszámilási azámla Vissza nem tér.tám.elsz Refinanszírozási forrás elszámolási számla IG2 rendezetlen Kölcsöntúlfizetés elszámolási számla Munkált.hit.elszám.szla Jövedelemelsz.szla. 0 30

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben