(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) Int. Cl.: F23M 5/04 ( ) F23M 5/08 ( ) (72) Feltalálók: Hofstetter Andreas, 8006 Zürich (CH); Lepirica Fehko, 8048 Zürich (CH) (73) Jogosult: Mella+Menzi AG, 8006 Zürich (CH) (74) Képviselõ: Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Csõvédõ burkolólap tûzálló anyagból, valamint falbélés hulladékégetõ kemencéhez (57) Kivonat A találmány tárgya csõvédõ burkolólap (3) tûzálló anyagból hulladékégetõ kemence falbélése számára, amely burkolólap egyenként legalább két, egy kemencefal mentén függõlegesen húzódó és egymással egy gerincen (2) keresztül összekötött hûtõcsövek (1) védelmére szolgál, ahol a csõvédõ burkolólap (3) legalább egy függõlegesen húzódó, végigmenõ horonnyal (10) van ellátva, oly módon, hogy egyrészt a csõvédõ HU T2 A leírás terjedelme 8 oldal (ezen belül 3 lap ábra) 1. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 burkolólapok (3), másrészt pedig a hûtõcsövek (1), valamint a gerincek (2) között egy betonnal kitölthetõ tér (4) képzõdik, ahol a horony (10) is kitölthetõ a betonnal. A találmány lényege az, hogy a hornyok kúpos hornyokként (10) vannak kialakítva, és ebbõl a célból ez a kúpos horony (10) olyan oldalfalakkal (13) rendelkezik, amelyek távolsága fentrõl lefelé növekszik. A találmány tárgyát képezi továbbá egy kemencefal függõlegesen húzódó és egymással egy gerincen (2) keresztül összekötött hûtõcsövekkel (1), valamint találmány szerinti csõvédõ burkolólapokkal (3), továbbá egy falbélés hulladékégetõ kemencéhez, amely számos találmány szerinti csõvédõ burkolólapot (3) foglal magában. A találmány tárgya csõvédõ burkolólap tûzálló anyagból az 1. igénypont tárgyi köre szerint, valamint falbélés és kemencefal hulladékégetõ kemencéhez. Csõvédõ burkolólapok legalább két, egy kemencefal mentén függõlegesen húzódó és egymással egy gerincen keresztül összekötött hûtõcsövek védelmére ismertek például az US 2006/ A1, a DE U1 vagy a WO 2005/ A számú iratokból. Egy falbélés így azután több egymás fölé helyezett és/vagy egymás mellett elrendezett csõvédõ burkolólapból áll. Az US 2006/ A1 számú irat egy csõvédõ burkolólapot ismertet három hûtõcsõ védelmére, amely burkolólap két egyenesen húzódó, függõleges horonnyal rendelkezik, amelyekkel felülrõl két, a mindenkori gerincen megtartott horonycsapra van ráültetve, amíg a hornyok felsõ, homlokoldali végükkel fel nem ütköznek a horonycsapokon, és így a csõvédõ burkolólap felfüggesztésre kerül a horonycsapokon. Ennek kapcsán egyrészt a csõvédõ burkolólap, másrészt pedig a hûtõcsövek, valamint a gerincek között egy habarccsal vagy betonnal kitölthetõ tér képzõdik. A hornyok a bennük levõ horonycsapokkal együtt szintén kitöltésre kerülnek habarccsal vagy betonnal. A WO 2005/ A számú irat szerinti csõvédõ burkolólap, amely két, egymással egy gerinc által összekötött hûtõcsõ számára van elõirányozva, szintén hasonló módon van hornyának felsõ, homlokoldali végével egy horonycsapra felfüggesztve. Két, egymással egy gerinc által összekötött hûtõcsõ számára van a DE U1 számú irat szerinti csõvédõ burkolólap is kialakítva. Ez a burkolólap is egy, a felsõ szél elõtt végzõdõ horonnyal van ellátva, és felülrõl egy horonycsapra van rátolva. Ennél a csõvédõ burkolóelemnél a horony egy alsó kivágással, illetve kiszélesítéssel rendelkezik, amely vízszintes felfekvõfelületeket képez. A habarcs¹, illetve betonanyag a kivágásban a megszilárdulás után egy aljzatot képez, amelyen a csõvédõ burkolólap változatlan magasságban fekszik fel. A találmány által megoldandó feladat a bevezetõben ismertetett típusú csõvédõ burkolólap, valamint a több csõvédõ burkolólapot magában foglaló falbélés továbbfejlesztése. Ezt a feladatot a találmány értelmében egy, az 1. igénypont jellemzõivel rendelkezõ csõvédõ burkolólappal, egy, a 8. igénypont szerinti falbéléssel, valamint egy, a 4. és 9. igénypont szerinti kemencefallal oldjuk meg A találmány szerinti csõvédõ burkolólap további elõnyös kiviteli alakjai a függõ igénypontok tárgyát képezik. A találmány szerinti csõvédõ burkolólapokat kúpos hornyaikkal felülrõl ráültetjük a megfelelõ, elõzetesen a gerincekhez képesti távolságuk tekintetében beállított horonycsapokra, egészen addig, amíg oldalfalaik fel nem fekszenek a mindenkori, kívül kúpos anya kerületén (vagyis nem úgy mint eddig, amíg rajta nem álltak az alattuk levõ csõvédõ burkolólapokon). Ezután a csõvédõ burkolólapok és a hûtõcsövek, valamint a gerincek közötti teret kitöltjük betonnal, ahol a betont a kúpos hornyokba is bejuttatjuk (beöntjük), amely hornyokban a kívül kúpos anyák is bennmaradnak. A horonyoldalfalak közötti, a találmány szerint felülrõl lefelé növekvõ távolság révén azt érjük el, hogy a megszilárdult betonanyagon felülõ csõvédõ burkolólapok a hõmérsékletfüggõ dilatációknál a betonhoz képest lefelé vagy felfelé elmozdíthatók, ugyanakkor elõnyösen a falbélés szomszédos csõvédõ burkolólapjainak dilatációi is felvehetõk a burkolólapok szélei közé behelyezett nemezeken keresztül. A találmányt az alábbiakban a csatolt rajz alapján ismertetjük részletesebben. A rajzon az 1. ábra több, egy kemencefal mentén függõlegesen húzódó és egymással egy-egy gerincen keresztül összekötött hûtõcsõ, valamint egy falbélés egy részletének felülnézete, amely falbélés egy találmány szerinti csõvédõ burkolólapot foglal magában, a 2. ábra az 1. ábra szerinti csõvédõ burkolólap hátulnézete, az 1. ábra A nyila szerinti irányból, a 3. ábra a csõvédõ burkolólap oldalnézete, a 2. ábra B nyila szerinti irányból, míg a 4. ábra eszközöket mutat a csõvédõ burkolólap hûtõcsövekhez képesti pozicionálására. Az 1. ábra felülnézetben több egymás mellett elrendezett, egy hulladékégetõ kemence kemencefala mentén függõlegesen húzódó 1 kazáncsövet mutat, amelyek egy-egy 2 gerincen keresztül vannak egymással összekötve. A szintén függõlegesen húzódó 2 gerincek egy, az a hûtõcsõtengelyekkel közös síkban helyezkednek el. Az 1 kazáncsövek kopástól, illetve hõtõl, portól, vegyi anyagtól és egyéb káros anyagoktól vagy káros behatásoktól való védelmére egy belsõ falbélés van kialakítva, amely számos egymás mellett és/vagy egymás fölött elrendezett 3 esõvédõ burkolólapot foglal magában. 2

3 1 HU T Mindegyik 3 csõvédõ burkolólap legalább két, adott esetben három 1 kazáncsõ védelmére van elõirányozva. A 3 csõvédõ burkolólap úgy van az 1 kazáncsövekhez és a 2 gerincekhez képest elhelyezve, hogy ezek között egy betonnal kitölthetõ 4 tér képzõdik. A mindenkori 3 csõvédõ burkolólap pozicionálására szolgáló eszközök részletesebben a 4. ábrán vannak feltüntetve. A 3 csõvédõ burkolólap legalább egy függõlegesen húzódó, 10 kúpos horonyként kialakított végigmenõ horonnyal van ellátva (a bemutatott kiviteli példánál a 3 csõvédõ burkolólapnak két 10 hornya van, vö. 1. ábra), amellyel a burkolólap egy, a megfelelõ 2 gerincen megtartott, kívül kúpos 11 anyára ültethetõ rá. Ez a kívül kúpos 11 anya egy, a 2 gerincrõl kinyúló 12 távtartó csapon van elrendezve. Az anya ennek megfelelõen csonka kúp alakúra van kiképezve, és a 12 menetes csap 12a menetes részén a 2 gerinchez képest 90 -kal elfordítható, ugyanakkor az anya a 2 gerinc irányában összeszûkülõ 11a kerülettel rendelkezik. A mindenkori 10 kúpos horony két egymással szemközti 13 oldalfallal rendelkezik, amelyek egy 14 horonyalaptól kiindulva a 15 horonybemenet felé egy, a 11 anya csonka kúp szögének megfelelõ szögben tartanak össze, oly módon, hogy átfogják a 10 kúpos horonyban található, kívül kúpos 10 anyát. A találmány értelmében a 10 kúpos horony úgy van kialakítva, hogy emellett a 13 oldalfalak távolsága fentrõl lefelé növekszik. Ha a maximális horonyszélesség felül például 25 mm¹t tesz ki (vö. b 1 a 2. ábrán), akkor ez az érték a körülbelül 250 mm hosszon 30 mm¹es b 2 szélességre változik (vagyis oldalanként körülbelül 1 mm¹rel nõ 100 mm hosszon). A 3 csõvédõ burkolólap a mindenkori 10 kúpos horonytól kétoldalt függõlegesen húzódó homorú 20 ívelésekkel rendelkezik a védendõ 1 hûtõcsövek számára, amelyekkel a kívül kúpos 11 anyákra ráültetett 3 csõvédõ burkolólap egy-egy betonnal kitölthetõ 4a gyûrûszegmens alakú teret határol a mindenkori 1 hûtõcsõ körül. A 20 ívelések 1 hûtõcsövektõl való távolsága a 12 menetes csapon állítható kívül kúpos 11 anyák segítségével beállítható. Amint az különösen a 3. ábrán jól látható, a mindenkori 3 csõvédõ burkolólapnak mind a felsõ, mind pedig az alsó szélén 14, 15, 16, illetve 14, 15, 16 felfekvõfelületek vannak, amelyek egy szomszédos felsõ 3 csõvédõ burkolólap felvételére, illetve egy szomszédos alsó 3 csõvédõ burkolólapra történõ ráültetésre szolgálnak. A bemutatott kiviteli példánál egy felsõ, a 20 ívelésekkel ellátott homokoldalhoz csatlakozó ferde 14 felfekvõfelület egy további 15 felfekvõfelülettel együtt egyféle bemélyedést képez a burkolólap felsõ szélén, míg egy átellenben levõ alsó, ferde 14 felfekvõfelület egy további 15 felfekvõfelülettel együtt egy a burkolólap alsó szélén kialakított, ellentétesen azonos alakú nyúlványhoz van hozzárendelve. Elõ van irányozva továbbá tûzálló nemezbetétek beillesztése a szomszédos 3 csõvédõ burkolólapok 14, 16, illetve 14, 16 felfekvõfelületei közé. A mindenkori 3 csõvédõ burkolólap oldalsó szélei is ellentétesen azonos alakú nyúlványokkal, illetve bemélyedésekkel vannak ellátva, amelyekkel ezek oldalirányban egymáshoz illeszthetõk. A bemutatott kiviteli példánál ezek függõlegesen húzódó homorú, illetve domború 17, illetve 18 ívelésekként vannak kialakítva. Ugyancsak elõ van itt is irányozva tûzálló nemezbetétek behelyezése a szomszédos burkolólapok 17, illetve 18 ívelésekkel ellátott oldalfelületei közé. A találmány szerinti 3 csõvédõ burkolólapokat 10 kúpos hornyaikkal felülrõl ráültetjük a megfelelõ, elõzõleg a gerincekhez képesti távolságuk tekintetében beállított, kívül kúpos 11 anyákra, amíg a hornyok 13 oldalfalai fel nem fekszenek a mindenkori 11 anyák 11a kerületén (vagyis nem úgy, mint eddig, amíg rajta nem álltak az alattuk levõ csõvédõ burkolólapokon). Ezután a 3 csõvédõ burkolólapok és az 1 kazáncsövek, valamint a 2 gerincek közötti 4 teret betonnal töltjük ki, ahol a betont a 10 kúpos hornyokba is bejuttatjuk (beöntjük), amely hornyokban a kívül kúpos anyák is bennmaradnak. A 13 horonyoldalfalak közötti, a találmány szerint felülrõl lefelé növekvõ távolság révén azt érjük el, hogy a megszilárduló betonanyagon felülõ 3 csõvédõ burkolólapok a hõmérsékletfüggõ dilatációknál a betonhoz képest felfelé elmozdíthatók, ugyanakkor a szomszédos csõvédõ burkolólapok dilatációi is felvehetõk a burkolólapok szélei közé behelyezett tûzálló nemezeken keresztül. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Csõvédõ burkolólap tûzálló anyagból, amely burkolólap egy falbélés egy részét képezi egy hulladékégetõ kemence számára és egyenként legalább két, egy kemencefal mentén függõlegesen húzódó és egymással egy gerincen (2) keresztül összekötött hûtõcsövek (1) védelmére szolgál, ahol a csõvédõ burkolólap (3) legalább egy függõlegesen húzódó, végigmenõ horonnyal (10) van ellátva, oly módon, hogy egyrészt a csõvédõ burkolólapok (3), másrészt pedig a hûtõcsövek (1), valamint a gerincek (2) között egy betonnal kitölthetõ tér (4) képzõdik, ahol a horony (10) is kitölthetõ a betonnal, azzal jellemezve, hogy a hornyok kúpos hornyokként (10) vannak kialakítva, és ebbõl a célból ez a kúpos horony (10) olyan oldalfalakkal (13) rendelkezik, amelyek távolsága fentrõl lefelé növekszik. 2. Az 1. igénypont szerinti csõvédõ burkolólap, azzal jellemezve, hogy kúpos hornyával (10) ráültethetõ egy, a megfelelõ gerincen (2) megtartott, csonka kúp alakúra kiképzett, kívül kúpos anyára (11), ahol a kúpos horony (10) oldalfalai (13) egy horonyalaptól (14) kiindulva a horonybemenet (15) irányában összetartanak, hogy átfogják a keresztmetszetét tekintve a gerinc (2) felé elkeskenyedõ, kívül kúpos anyát (11). 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti csõvédõ burkolólap, azzal jellemezve, hogy a mindenkori horonytól (10) kétoldalt függõlegesen húzódó homorú ívelések (20) vannak a védendõ hûtõcsövek (1), illetve egy, a hûtõcsöveket (1) körülvevõ és habarccsal kitölthetõ gyûrûszegmens alakú tér (4a) számára kiképezve. 4. Kemencefal függõlegesen húzódó és egymással egy gerincen (2) keresztül összekötött hûtõcsövekkel 3

4 1 HU T2 2 (1) és egy, a 3. igénypont szerinti csõvédõ burkolólappal, azzal jellemezve, hogy a habarccsal kitölthetõ tér (4a) nagysága, illetve az ívelések (20) hûtõcsövektõl (1) való távolsága beállítható egy, a gerincrõl (2) kiálló távtartó csapon (12) egy kívül kúpos anya (11) állításával, amelyre a kúpos hornyú burkolólap ráültethetõ. 5. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti csõvédõ burkolólap, azzal jellemezve, hogy két függõlegesen húzódó, végigmenõ kúpos horony (10) van kialakítva egy három hûtõcsõ (1) védelmére szolgáló burkolólap ráültetéséhez két, egy-egy gerinchez (2) hozzárendelt, kívül kúpos anyára (11). 6. Az 1 3. igénypontok és az 5. igénypont bármelyike szerinti csõvédõ burkolólap, azzal jellemezve, hogy a burkolólap alsó, illetve felsõ szélén felfekvõ felületek (14, 15, 16; 14, 15, 16 ) vannak kialakítva, amelyek egy közbeiktatott nemezanyagon keresztül a falbélés egy szomszédos alsó csõvédõ burkolólapjára való ráhelyezéshez és/vagy egy szomszédos felsõ csõvédõ burkolólap felvételéhez vannak kiképezve Az 1 3. és az 5 6. igénypontok bármelyike szerinti csõvédõ burkolólap, azzal jellemezve, hogy a burkolólapok oldalsó szélei egy-egy homorú vagy domború íveléssel (17, 18) vannak kiképezve, amelyek a falbélés szomszédos csõ védõ burkolólapjainak oldalirányú egymáshoz illesztéséhez vannak elõirányozva, ahol a szomszédos csõvédõ burkolólapok (3) ellentétesen azonos alakú ívelései (17, 18) közé nemezanyag helyezhetõ be. 8. Falbélés hulladékégetõ kemencéhez, amely számos, az 1 3. és 5 7. igénypontok bármelyike szerinti csõvédõ burkolólapot (3) foglal magában. 9. Kemencefal függõlegesen húzódó és egymással egy gerincen (2) keresztül összekötött hûtõcsövekkel (1) és egy, a 8. igénypont szerinti falbéléssel, azzal jellemezve, hogy a csõvédõ burkolólap (3) legalább egy kúpos hornyával (10) egy, a megfelelõ gerincen (2) megtartott, kívül kúpos anyára (11) van ráültetve, ahol ez a kívül kúpos anya (11) felfekszik a kúpos horony (10) oldalfalain (13). 4

5 HU T2 Int. Cl.: F23M 5/04 5

6 HU T2 Int. Cl.: F23M 5/04 6

7 HU T2 Int. Cl.: F23M 5/04 7

8 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007504T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 504 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 020400 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére

(11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés és eljárás fémek, elsõsorban alumínium meleghengerlésére !HU000005370T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 370 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 765624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006828T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 828 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742811 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04C 2/04 (2006.01) 1. ábra !HU000005407T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 407 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 015305 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005094T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 094 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 797487 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003920T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 920 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 819995 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 047 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 5/32 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 047 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 5/32 (2006.01) 1. ábra !HU000004047T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 047 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 290984 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07. 16. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000220903B1_! (11) Lajstromszám: 220 903 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01210 (22) A bejelentés napja: 1997. 07. 15. (30) Elsõbbségi adatok: 96 08856 1996. 07.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61M 1/00 (2006.01) !HU000006444T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 444 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 114368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 073 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 3. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 073 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 3. ábra !HU000003073T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 073 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 003824 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000221715B1_! SZABADALMI 221 715 B1 LEÍRÁS HU 221 715 B1 B 60 B 11/02. (19) Országkód. (11) Lajstromszám:

!HU000221715B1_! SZABADALMI 221 715 B1 LEÍRÁS HU 221 715 B1 B 60 B 11/02. (19) Országkód. (11) Lajstromszám: (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000221715B1_! (11) Lajstromszám: 221 715 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 98 02730 (22) A bejelentés napja: 1996. 10. 31. (30) Elsõbbségi adatok: 3125/95 1995. 11.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 515 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 515 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000071T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 1 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 747 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 103300 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004604T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 604 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 709280 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007082T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 082 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 008185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 267 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Keverõberendezés és keverõberendezéssel ellátott olvasztókemence

(11) Lajstromszám: E 006 267 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Keverõberendezés és keverõberendezéssel ellátott olvasztókemence !HU000006267T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 267 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 254029 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004885T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 885 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762447 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 120 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01R 4/48 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 120 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01R 4/48 (2006.01) 7. ábra !HU000006120T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 120 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 015561 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 857 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 857 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004857T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 857 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743352 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007038T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 038 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 728985 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 992 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 5/087 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 992 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 5/087 (2006.01) !HU00000499T! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 99 (13) T MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) Magyar ügyszám: E 06 019343 () A bejelentés napja: 006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 836 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 836 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007836T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 836 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4007 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szabadalmi bejelentési kérelem

Szabadalmi bejelentési kérelem Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest Garibaldi u. 2. 1054 A Hivatal tölti ki Szabadalmi bejelentési kérelem Kérem az alábbi találmányra a szabadalmi oltalom megadását az 1995. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 278 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 278 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007278T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 278 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 819027 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 355 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 355 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008355T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 355 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 773530 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 593 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B28B 11/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 593 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B28B 11/00 (2006.01) !HU00000693T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 93 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 013232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 155 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 5. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 155 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 5. ábra !HU000005155T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 155 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 425877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 43/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 43/02 (2006.01) !HU000003842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003761 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 731 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04F 15/10 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 731 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E04F 15/10 (2006.01) 2. ábra !HU000005731T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 731 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 126194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 843 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 843 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007843T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 843 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 801158 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 0179 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 669 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 669 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006669T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 669 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 732068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 700283 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008167T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 167 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 782496 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 042 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 042 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004042T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 042 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 812426 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01537 (22) A bejelentés napja: 1997. 09. 12. (30) Elsõbbségi adatok: 196 37 309.5 1996. 09. 13.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 01537 (22) A bejelentés napja: 1997. 09. 12. (30) Elsõbbségi adatok: 196 37 309.5 1996. 09. 13. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000223686B1_! (11) Lajstromszám: 223 686 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 97 0137 (22) A bejelentés napja: 1997. 09. 12. (30) Elsõbbségi adatok: 196 37 309. 1996.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 020 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 020 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003020T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 020 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 759912 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 991 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 991 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007991T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 991 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 117 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 17/072 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 117 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 17/072 (2006.01) !HU000007117T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 117 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 255206 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000224256B1! HU 224 256 B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: 224 256 (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal

!HU000224256B1! HU 224 256 B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: 224 256 (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal !HU00022426B1! (19) HU (11) Lajstromszám: 224 26 (13) B1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 01 0376 (22) A bejelentés napja: 2001. 09. 20. (1)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 826 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 826 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007826T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 826 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 741147 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 381 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 381 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007381T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 381 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 013723 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 569 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 569 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000869T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 69 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716249 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 452 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 452 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007452T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 452 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 06 127282 (22) A bejelentés napja: 2006. 12. 28. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 753 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 3. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 753 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 3. ábra !HU000004753T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 753 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 817098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 425 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 425 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004425T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 425 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 254077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G08G 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G08G 1/16 (2006.01) !HU000005292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 019920 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 453 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 453 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU0000043T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 43 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 106969 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007956T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 956 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 759444 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 820776 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 299 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 299 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008299T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 299 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 024812 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU0000049T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 02007 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 056 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 056 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000406T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 713127 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 852 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 852 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000082T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 82 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 70643 (22) A bejelentés napja: 2003.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 753 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 753 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007753T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 753 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 707700 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 8037 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK ( 51 ) A45B 19/00 (2006.01) ( 11 ) 0004380 2014.04.14. U 14 00019 2014.01.23. Cseh Károly, Dunakeszi (HU) Cseh Károly, Dunakeszi, (HU) Könyökkaros

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 033 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 033 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000033T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 033 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 008276 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 964 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 964 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006964T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 964 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 81803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 088 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 088 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000006088T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 088 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 027994 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet. a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Csőbe integrált rács KG-RR

Csőbe integrált rács KG-RR Csőbe integrált rács KG-RR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 719 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 719 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008719T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 719 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 723140 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 211 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 211 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005211T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 211 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 023298 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK ( 51 ) A23L 1/00 (2006.01) A23L 1/22 (2006.01) ( 11 ) 0004436 2014.09.08. U 14 00089 2014.04.11. Vékony Ferenc, Vecsés (HU) Bittner József,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 783 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 783 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004783T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 783 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 716105 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. Bejelentés napja: 1975.1. 30. (RU-158) A63F 9/12. Közzététel napja: 1976. X. 28.

SZABADALMI LEÍRÁS. Bejelentés napja: 1975.1. 30. (RU-158) A63F 9/12. Közzététel napja: 1976. X. 28. MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: ^ Bejelentés napja: 1975.1. 30. (RU-158) A63F 9/12 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. X. 28. Megjelent: 1977. XII. 31. Rubik

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 193 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 193 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006193T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 193 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 701326 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 194 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 194 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000006194T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 194 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 709043 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Tüzihorganyzott acél park-és közvilágítási oszlopok

Tüzihorganyzott acél park-és közvilágítási oszlopok Tüzihorganyzott acél park-és közvilágítási oszlopok REFLECT Kft. 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 124/b. Tel.: 06-23-335-555, Fax: 06-23-335-553 www.reflect.hu reflect@t-online.hu 1. oldal, összesen: 12 Az

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 282 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 282 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000282T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 282 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 8032 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 135 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 135 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 13 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 78618 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

Hatlapfejű metrikus csavarok, DIN 933

Hatlapfejű metrikus csavarok, DIN 933 hatlapfejű anya Hatlapfejű anya, DIN 934 Felület: horganyzott, metrikus menettel menet SW súly csomag cikkszám [mm] [kg/db] [db] M6 10 0,002 100 4120442 M8 13 0,0 100 4120450 M10 17 0,011 100 4120477 M12

Részletesebben

POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET

POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET 1 POLIÉDER FELÜLETŰ, BELSŐ ÜREGES, TÉRELVÁLASZTÓ ÉPÜLETSZERKEZET Leírás 2 A találmány egy belső vagy külső tér-elválasztó épületszerkezet. Ez hasonlítható a hagyományos könnyűszerkezetes fal és födémszerkezethez,

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 201 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 201 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004201T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 201 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 740535 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 024 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 024 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007024T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 024 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 818964 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1981. VI. 25. (1865/81) Közzététel napja: 1982. IX. 28. Megjelent: 1985. III. 30. 181357 NSZ0

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 693 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 693 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006693T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 693 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 806832 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Duna Industry Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Duna Industry Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Duna Industry Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Rozsdamentes ajtók Ajtók: Nyíló: - egyszárnyú, - kétszárnyú Lengő: - lágy PVC, - poliészter Fagyasztó: - egyszárnyú Toló: - kézi mozgatású, - gépi

Részletesebben

lesí SZABADALMI LEÍRÁS Berendezés áramló anyag összetételének folyamatos vizsgálatára MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY

lesí SZABADALMI LEÍRÁS Berendezés áramló anyag összetételének folyamatos vizsgálatára MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZOLGALATI TALÁLMÁNY MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: lesí Bejelentés napja: 1977. XII. 5. (BA 3603) G 01 N 23/06 Közzététel napja: 1980. XI. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL

Részletesebben

Fedélszerkezet kivitelezése

Fedélszerkezet kivitelezése Fedélszerkezet kivitelezése Összeállította: Kreinbacher Imre Nemes András - 1 - Fedélszerkezeti elemek gyártás előkészítése Fedélszerkezet kivitelezésének feltétele, hogy a fed élszerkezet alkotó elemeit

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 486 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62C 39/00 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 486 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62C 39/00 (2006.01) 1. ábra !HU00000486T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 486 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 12288 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 676 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 676 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007676T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 676 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 27648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 714 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 714 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007714T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 714 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 724624 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Késtartók. Géptartozékok. ostrana Typ 4414. Gyorsváltós késtartó alaptest E405 005 E405 005 060 E405 008 E405 007 E405 006. Méretkódok: 080-180

Késtartók. Géptartozékok. ostrana Typ 4414. Gyorsváltós késtartó alaptest E405 005 E405 005 060 E405 008 E405 007 E405 006. Méretkódok: 080-180 Gyorsváltós késtartó alaptest E5 005 Typ ok: 0 - Kivitel: E5 005 0 E5 005 0 E5 005 0 Ø E5 008 E5 007 E5 006 E5 005 E5 009 0 0 0 0 00 ( 8 8 6 6 6 8 8 00 00 ( Q ( R ( S 7 7 57,0,0 7,0 7,0 7,0,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00474 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100663 2001. 02. 09.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00474 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100663 2001. 02. 09. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000223360B1_! (11) Lajstromszám: 223 360 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00474 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100663 2001. 02.

Részletesebben

Vasalási távtartók muanyagból

Vasalási távtartók muanyagból Vasalási távtartók muanyagból Távolságtartó sín (hossz: m) Rúd alakú távolságtartó sín, alsó fogazással. Alaplemezek és födémek, rámpák alsó vasalásának távolságtartására. További méretek: 60 mm és 70

Részletesebben

Aljzathoz rögzített tetőkorlát

Aljzathoz rögzített tetőkorlát Dobogó ból Járóráccsal és két konzollal A hosszanti és az egyik keresztirányú oldalon korláttal Bővítő dobogó ból Járóráccsal és konzollal megerősítve A hosszanti oldalon toldó elemmel ellátott korláttal

Részletesebben

Megadott használati mintaoltalmak

Megadott használati mintaoltalmak Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28. A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK ( 51 ) A43B 5/08 A43C 15/02 ( 11 ) 0003833 (2006.01) (2006.01) 2010.08.16. U 10 00086

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 606 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 606 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005606T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 606 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 016361 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs.

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs. Homlokzati állvány rendszerelemek Normál bilincs Forgó bilincs Fix 90, SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és alumínium csőhöz egyaránt használható (DIN EN 74) SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és

Részletesebben

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység eco Kommen gehen urlaub party Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység TARTALOMJEGYZÉK Honeywell Tartalomjegyzék...1 Áttekintés...2 A Hometronic rendszer...2 Telepítési lépések...2 A központi

Részletesebben

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint

Részletesebben