.~t. ,~~;t'lhl MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKEDO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".~t. ,~~;t'lhl MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKEDO"

Átírás

1 - Hihetünk Feszty Árpád körképének, A inagyarok bejövetelénok, ha meg akarjuk ismerni a honfoglalók ruházatát? ' ' - Semmiképpen seml A festo ugyanis a századi török viseletbe öltöztette Árpád népét, és a fegyverzet, a lószerszám ábrázolása sem hiteles. Ez azért meglepo, mert a táji környezet viszont abszolút valós, hiszen Feszty hosszú idéig,tanulmányozta a helyszlnen a Vereckeihágót és környékét. Pedig lett volna mibol merltenie: Pulszky Ferenc és mások munkáiból elég megbizható képet alkothatott volna. Ma azt tudjuk eleinkrol, hogy a köznép és az elokelok valoszlnuleg egyaránt kaftánt viseltek, amely alatt vagy V-alakban, vagy a bal vállnál egy gombbal záródó ing volt. A férfiak és a nok buggyos nadrágot használtak, puha talpú csizmában jártak. Ez utóbbit mind a köznépi, mind pedig az elokelo sirokból elokerült kengyelek bizonyllják, amelyeknek homorú a talpa Iójuk. Az ilyen tfpus csak a nemezbol vagy finom borbol készült, puha talpú csizmához jó, amelyet az elkeskenyedo és felfelé kunkorodó orr jellemzeit. Ez az orr a mai török papucs é hoz hasonlftolt. - Köszönöm, hogy olvasóink kalandozhattak önnel a honfoglalás korában. Az érdoklödök mikor ismerkedhetnek meg az ezekkel az évtizedekkel foglalkozó, logúj'abb tárlattal?!":/'. - A Magyar Nemzeti Múzéu~ úgy is hozzákfván járulni a millecentenárium (az ezer-századik évforduló) méltó meg ünneplés éhez, hogy március 15-tol megújuit, 111mlom szemléletu kiállltással várja a Ill1tJljlllt\knl. 'GAZDY DcNES. 34 KÉRDÉSEINK: 1. A hét vezér nevét a kedves olvasó nyilván ismeri. És a hét törzs~t? 2. Ki volt Árpád apja? 3. Ki volt a gyula, a horka és a kündü? 4. Mi a kumisz és a Jurta? 5. Milyen eredetu a Balaton szavunk? 6. Mikor készült el a budapesti Ezredéves Emlékmu? 7.'ts mikor adták át a.kis földalattit? 102 ÉVES A FESZTY -KÖRKÉP, A MAGYAROK BEJÖVETELE: 1. Oroszország, Moszkva, Körkép Múzeum: Borogyinói csata. 2. Lengyelország, Wroclaw: Raclawicei csata. 3. Bulgária, Pleven. 4. Korea, Phenjan: Techoni csata. KALANDOZÁS A HONFOGLA LÁS KORÁBAN: 1. Nyék, Megyer, Kürlgyarl1lat, Tarján,' Jeno, Kér, Keszi. 2. Álmos. 3. A törzsszövetség vezeto tisztségviseloi vollak. 4. A kumisz kancatejböl erjesztett, kis alkohollartalmú, savanykás lzu szeszes ital, a jurta pedig rácsos favázra éprtett, kerek nemezsátor. 5. Szláv. Sekély vizére utalnak ablato, bloto, bololo szavak, amelyek különbözo szláv nyelveken sarat, lápot, mocsarat jelentenek. 6. Nem 1896-ban! Ép~ penséggel akkor kezdték épfteni ben készült el május 2-. án. Az elso.dlszutas maga Ferenc Józs'ef volt. MILLECENTENÁRIUMI elso fordu ló: osi Illagyar hi/világ elemi iskolások: A képen az osi pogány kultusz egyik fontos emlékétlátod. A fehér lovat Európa számos népe különleges vallási értékj<el ruházta fel (dánok, germánok). Róla és a sámlinokról.zólnak elso kérdéseink. A oámán feladata volt a rossz szellerunek eliuése, áldozatok bemutalása, a jó.zellemek jóindulatának megnyerése. ternlékenység- és bóségvará2slás, a hodviselés szempontjából baljós és szerencsé. napok megállapitása és a gyógyltls. 1. Milyen célból áldozolt fehér lovat a sámán? 1. A Jámán tiszt jelolésére volt egy közismertebb, török eredetu kifejezésük az 6Jnugyaroknak. Mi volt ez a kifejezés. (Igy 1I0vezika mesebeli csodaparipát is.). Az egyik bíres festonk "Honroglalás" c. f,stwényén Árpád vezér febér lovon fogadja a u.lávok hódolatát. Melyik hires festóról van szó? (6 festette többek között a Siralomház, Tépéscsinálólc. Ásító inas, Ecce homo.tb. fullnényeket.) I ~. Feszty Árpád híres Körképén az egyik, fehér lovat 'Idozó Jelenet címe: Áldozat ahadúrnak. Uol található Jelenleg a Körkép? ((illll/nzisfák:.~.~t.,~~;t'lhl T A képen osi magyar sírleletet látsz. Az elso forduló kérdései a magyarok temetkezési szokásairól, lalizmánjairól. amulettjeirol szól. 1. A magyarok többnejuségére utal az, hogy az 6s1 sírleletekben a gazdag férfi sírja mellett ill. kllriilötte gyakran több uoi sirt is 1JIlállak. Miért volt több felesége a gazdagnknak? A. Az ószövetségi pátriárkák, ill. a keleti uralkodók.rokását követték. D. A több feleség a gazdagság.zimbóluma volt, lún.en igen magas adományt kellell fizetni egy. ronyért, továbbá elonyös családi.zövetségeket is biztosított. 35 C. Ezek a sirleletek csak azt bironyítják, hogy.ok férfi idegenben esel! el, ezért lényegesen több nól iemellek a családi sirokba. 2. A sírokban amulelt.ek<t és talizmán okai is találunk. Milyen hiedelem fiizödött az állati csontbó. készül! talizmánokboz? A. Az á11atb3lllévo segito szellem az állat elhullása UtáIl ezekbe a csontokba költözöl!, ezért a csontok viseloje szánúthatoll a segíto, gyógyltó szellemre. B. Ezek az állali csontok egyszeruen ékszerek voltak és semmilyen hiedelem sem íuzódött hozzájuk. ' C. Ezek a csontok primitív munkaeszközök vollak, 3lI1ilcaz elhunyt tulajdonát képezlék, ezért melléje J. Miért temellék. ' temelték a férfi mellé felszerszamozolt lovál is,? A. Mert 0lY3llszoros volt a kapcsolat a ló és lovasa közöl!. hogy gazdája halála után úgyis elhullott volna hantatosan a szegény pára. B. Hogy a túlvilági mezókön is társa lehessen a ló gazd. ijának. C. Csak akkor temették el a sirba a lovat, ha együtt estek el a csatában. MILLECENTENÁRIUMI Másodikforduló: a!lollfogajó magyarok szokásai Elemi iskolások: A képen egy orosházi sírleletból származó honfoglalás kori as:& srony öltözetét latod: szegélyezett süveg és köntös, veretes nyakú ing. Egy korabeli bizánci történész így ír a magyarok szokásairól: It A világmindenség urának lovakat, ökröket, juhokat áldoznak, papjaikról pedig azt tartják, hngy megvan bennük a jöveudömnndás képess,ége." 1. Sorolj fel olyan állatokat, amiket csak a válldnrló életmód uulli lelelepedéskor tenyészthcttek öscink! 1. Sorolj fel olyan mesterségeket, amik a honfoglaló magyarság élelébell már jelell voltakl J. Hogyau hívjuk a vándorló magyarok felszedheto házát?

2 Gilll/lajisták: A kora rp:id-kori falvaink állati csontmaradványai alapján megállapítható, hogy az állattartásban a sz:uvasmarha %-ot, a ló '10-27 %-ot, ajuh 8-19 %-ot, a sertés %ot tett ki. Ez utóbbi egyébkéntteljesen hiányzik a nomád népeknél. 1. Ilo!:yan nevezzük azt az embert, aki szarvasmarbára. aki lóra, aki I juhu éj aki sel1ésre vityáz.? 2. Mit Jelent az h0l:y az ctelközi m8!:yarok Célnomád életet éltek? A Téli.zálláshelyeik közelében gabonát, ill. az igényes gondozást kívánó szarvasmarha számára téli takarmányt termeltek. D. Azt jelenti, hogy már nem voltak egészen pogányok. C. Azt jelenti, hogy abbahagyták a kalandozást, de még ncm sz.erveztck államot 3. Az osmagyarságnak nagy mesterségbeli tudással rendelkezö vasveroi (kovácsai), Cegyvermüvesei, ötvösei. nyergesci. szijgyártói és íjasai voltak. Sorolj Cel olyan szakmíkal, amelyek csak a Cejlett mezól:azdasí\: Idejében bonosodhattak me!:! A bolgár-törökséggel való hosszú és intenzív történeti kapcsolatainkat niár az a kétszázat meghaladó, nyelvünkben ma is élo bolgir-török jövevényszó is ékesszólóan bízonyí0a, amelyek a löldmúvelés (pl. larló, árpa, bú{a,,kl, sarló, boglya, s{éni, óröl, Jara, gyümölcs, alma, kórl', Jió, s{ölo, bor, hruúr). az állattc nyéntés (pl. bika, ökör, lim, borjú, kos, kwkl, gyapjú, JU{M, árlá'!)', karám,!r'lk), a lakáskultúra (pl. stílor, kúl, kapu, s{ék, bölcso, koporsó), valamint a társadalmi élet (pl. lörvény, tanú, wlrnács, bér, érj,m, gyón) igen fontos szavai. A honfoglalást megelozo évszázadokban a ma gyarságot ért bolgár-török hatás tehát min denképpen igen jelentos lehetett. MILLECENTENÁRIUM! VETÉLKED6 negyedik forduló: Ital/foglalás kori régészet ti/inlál/os iskolások: A Kárpál-medencében letelepülo osmagyarok Colyók menlén alakitották ki életterüket. A F.azd.a&abbak jurtákban és véglegesre épitett h:\z.akban, a szegények félig fóldbe ásott r"h:\z.akban laktak. A folyó egyik oldalán laktak az.iok. a másik oldalon a halottak. A viznck lélektisztitó erot tulajdofútottak, ezért vilték it a folyón halottaikat. 2. Miért bajtottak vógre kopooyalékelésekct a sámánok? A igy akastik megkeresni a simán utódokat. A koponya különleges varratai irulkodtak arról, hogy ki alkalmas sáminnak. B. Azt tartották, hogy,az elmebetegeket rossz szellem szálta meg. A meglékelt kopon)'án kereszlü1 rcmélték eltávozásra binú. C. Harc közben szerzett sebeket gyógyítottak a lékelés és az ezüst lemezekkel való 1eíed6s módszerével. ' 3. Salamon király háláhól a oémctcknek ajlindékozta a hircs AUiJa-lurdol, ami a Cejcdelmi méltóság jclvényc volt az osmagyarok"ál. (Tudjuk, valójában ez a kard az egyik etelközi vezéré volt.) liol órzik jelenle\: ezt a kordot? A A Bécsi Nemzeti Múzeumban. D. A Magyar Nemzeti Múzcumban. C. A Kairói Nemzeti Múzcumban. MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKED6 harmadik forduló: az /fsmagyarság válldorútja Az i. e körüli idoszakban vált a magyarság on álló néppé, s ez együujárt egy fontos gazdasági változ""sal is: elódeink ekkor tértek át a vándorló-icgelteto nomád állattarti""a, ami egyben késobbi hosszú vándorú0uk gazdasági oka is volt. Jelen ismereteink szerint az látszik a legvalószínúbbnck, hogy osei nk az idoszáuútás kezdete körüli idoben a Dél-Urá! keleti oldaláról a Volga és U rál közti területre költöztek. Nagy részük 700 körül innen déldélnyugat felé húzódott, a Volga- Don -Donyec folyók vidékére, mely terúletet az elso magyar fejedelem, Levedi neve után tör téneúrásunk Levédiának nevez. (A magyarság egy része továbbra is korábbí szálláshe Iyén maradt, ezek utódait találta meg iu, Magna Hungariában, l 236-ban Julianus barát.) A déli irányba vándorló magyarság ek. kor hosszabb ideig élhetett cgyútt az észak felé mozgó volgai bolgársággai. Felteheto, hogy a volgai bolgárok u<j;il nevú törzsének egy töredéke ekkor csatlakozott a magyarsághoz, s bcnnük ismerhe0ük fel a sdkl!j,k oseit, akik a honfoglalás korára teljesen elmagyarosadtak. 'Levédiiban pedíg a do ni bolgárokkal éltek e1ódeink nagyjából közös szállisterületen s ugyanazon politikai keretben is, a Kazár Ka ganátus.fennhatósága alatl. 36 Elemi iskolások: 1. A térképen látható osbazák közül a bányadik számú volt a "Magna Hungaria'l? 2. Milyen szerzetesrendbez tartozott Julianu. barát? 3. A térképen látbató osbazák közül bányadik szám ú volt a vérszerzodés színbelyc? 4. EtelkÖ7lxiJ bét magyas törzs és a kabarok költöztek át a Kárpit-medencébe: Nyék, Megyer, Gyarmat, Kér, Tarján. Jeno, Keszi. Sorolj Cel olyan jelenlegi tclcpülé. ncvckel, amelyek a bét törzs nevét orzikl Gim/lazisták: 1. Melyik jeles magyar író írt rt\:ényt Jnlianus barátról? 2. lll. Déla. IV. Déla és Mátyás udvari krónikásai a magyarokat egy rures bibliai vadászló) eredeztetik. A vizözön utáni újranépcsedtskor Nóé leszásmazottja volt ez a lúr vadász, az osi regék szerint Hunor és Magor apja. Kirol van szó? 3. A török eredelü szavaink közül mit jelcnt: a tarló, a tinó, az írtány és a karám? 4. Egészílsd ki Géza na\:yfejedelem származá. rendjét: Álmos - Árpád - Zolta - - Géza Ilollfoglalás kori - I ~.'".. - Céligfóldbe ásott - szolga ház lib.aik 1. Miért küszöbét? kellett át)épniök az osm~gyarolulak A Mert biedelmük szerint a küszöb alatt lakolt az lu ló.zellem és nem voll szabad felébreszteni. D. Ez cgy tiszteletadási forma volt a ház ura iránt, IleIIItapostak rá házának küszöbére: Az ösmagyarok nagyon alacsony ajtókat ké.zlteltek. Ha ráléptek volna a magas küszöbre. I!ckor beverték volna fejüket. 2. Ml volt a pártjl? A, A hajat leszoritó bajrif, 3lUit csak gyermekes nok viseltek. D. A hajat leszoritó bajrif, anut csak hajadonok" vl.eltek.. Szalag a férfiak kalapjára tuzve. J. Mennyi volt a bonfo!:laló magyar Cérfiak átja!:os tcstma\:assága? A Ocm D Ocm C Ocm fi-'li/liazisták: " honfoglaló magyarok úgynevezett visszacsapó U~ méterig halálos erövel lötte ki a nyuvesszöt. Mintegy 30 kilópond erö kellett a Itlfiilzítésehez. 1, Uinyszor volt crósebb a magyarok íja a nyl,c.t1ak íltal baszoált an\:olszász bosszúíjnál? J... Gyengébb voll. B. Pont olyan e,ös voll. C. Háromszor olyan eros voll. 37 I.Gimll.!.: D I.Gimn.2.: A LGimn.3.: lj II.ÁIt.\.: sertés, baronw I1.ÁlI.2.: ács, szücs, vasverö (kovács), fazekas. fonó, ijás7, nyerges, szíjgyártó, ötvös II.Ált.3.: Jurta II.Gimn.\.: gulyás, esikós, juhász, kondás (k.anisz) I1.Gim;,.2.: A II.Gimn.3.: molnár, bognár, kádár, kömüves, stb. IlI.ÁIt.!.: a második I1I.Ált.2.: domonkos rendi IlI.ÁlI.3.: a negyedik 11I.Ált.4.: NyékJádháza. Békésmegyer, Balassagyarmat. Hajmáskér, Salgótarján, Budajeno, Dunakcszi. 11I.GinUl.\.: Kodolányi János III.Gimn.2.: Nimród 1II.Gimn.3.: a learátott kalászos földben maradt szása; a borjú és az ökör közötti.zarvasmarha; herélt sertés; az istállóhoz épitett eikeritett kifutó. lll: GinUlA.: Álmos-Árpád-Zolta- Taksony-Géza IV.Ált.\.: A IV.ÁlI.2.: B IV.Ált.3.: A IV.GinUl.\.: C IV.Gimn.2.: B lv.gimn.3.: A

3 MILLECENTENARIUMI ötödik fordul6:./léprajz és mitológia A ltaltí/los iskolások: A magyarok harcmodorához tartozott, hogy megfutamodá..t szinlelve, várallanul hátrafelé nyilazva óriási pusztítást vittek végbe üldözoik soraiban. 1. Sorold rel le~aláhb nél:y elemél, részét a félelmetes ma~yar fe~yvernek, a visszacsapó ijnakl A gazdagon díszített ov nem csupán a harcosok ruházatát fogta össze é. képesebbé tette oket a harcra, hanem azt is megmutatta, hogy ki a.zabad és ki a szolga. A szolgák nem víseltek ovet. 2. Sorolj rel le~allíbb né~yet a honro~lalás kori ma~yarok le~~yakoribb ruhadíszei közül! Uo"'ogl.l6& kori m.liiv rl"rflh n61 vl le' (Uuló Gyul. r.kon.lrulu:16j.) A magyar harcosok hu tár.a volt a ló, amit együtt temettek el gazd.'\jával. Pontosabban: a legtöbbször csak a lábaittemették el, mert Úgy tartonák, hogy a lábakból Újratámad a túlvilágon a ló. HÚsát a halotti toron elfogyasztollák, bórét pedig a sír felett kifeszi tették. J. Sorolj fel le~alább né~yel a lószenzámok közull Gilllllazisták: Kézai Simon és Anonymus a magyarok eredetet mitologikus formában adják elo. A csodás eredeliel kivánják a magyarok elhivatottság érzetét erósiteni és nemzeti büszkeségét növeini. lrásaikban a magyarok osatyja végsósoron Nóé. akinek három fia közül Jáfet utódai benépesitették Európát, Sém utódai Ázsiát. Kám utódai pedig Afrikát. 1. Ki voll Járel lia, akinek szélj relesé!:e, a perzsa Enéh Hunort és Ma!:yart szulle? 2. Mít jelent az Enéh név? A. Méhecske B. Szarvasüno C. Sas Enéh fiai. Hunor és Mólgyat a csodaszarvast úzve jutnak el Sziuyaországból (Kazár birodalom) Levédiába, ahol Dúl király leányait elrabolva szép 38 mátkákra tesznek szert. Hunortói származnak a hunok. Egyik nagy királyujuól, Attiláról és a rabszolga Uráról szól az a regény, amit Kossuth egyik feg,yvergyárosának fia, az "egri remete" irt. J, Ki az író és mi a rel:ény címe? MILLECENTENARIUMI hatodik fort/llló: iroda/ollt AltaltÍllos iskoltb-ok: Vadat uzni feljövének Hos fiai szép Enéhnek: Hunor s Magyar, két dalia, Két egytestvér, Ménrót fia. 1, Ki írta azt a venel, amibol a fenti idézet származik és mi I címe? Oseinket felhozád Kárpát szent bércére, Á1taJd nyert szép hazát BendegÚZllak vére. 2. Ki a költo és mi a vers dme? Itt küzdtenek a honért a hos Árpádnak hadai; Itt törtek összc rabigát Hnnyadnak karjai. J. Ki a költo és ml a vers címe? Gi/lltlazistrík: A magyar irodalom egyik legnagyobb költoje osöket idézo látomásában így Ir: Anyám kún volt, apám félig székely, félig román vagy tml egészcn az A világ vagyok. minden. ami volt. vall; a sok nemzcdék, mely egymásra tör. A honfoglalók gyozllek velem holtan s a meghódoltak kíl~a meggyötör. 1. Ki a költo, aki ezt a J:yönyörú _UA DunáuÁI".. t. verset írta? A 20. század egy másik nagy magyar költoje egyszeru idill ból formál hatalmas verset, amint Szekswd felé a vonalon "terhes kicsi,nót szemléli!; Jár a szemem a kedves kis anyán s azt gondolom: ítlmegy a hazám. Viszi, mit se tudva, szakadék. örvény fölött Árpád örökét. 2, A Puszták népe Irójáról van szó, Tebát kl a költo? "Régi dicsoségünk, hol késel az éji homályban?" kérdi a Zalán futása c. hósi eposzában a költo, "S a deli Álmosról. sálmosnak büszke fiáról, párducos Árpádról" énekel. J. KI a költo? Tudnád mél: két venét említeni, ami a hosi multat idézi? MILLECENTENARIUMI hetedik [ort/llló: sírhelyek dltaliíllos iskolások: LJy'y tudjuk, hogy Árpád nagyfejedelem 907-ben hnlt meg és egy patak partján, amely Dudánál a LJul1ábafolyik. lemették el. A pesti V'\id"lhunyad v{u:. udvarában tajáljuk Déla király névtelen k,ól1ikásának szobrát, aki töbljck között Árpád 1. 1:iláról is ir krónikájában. 1, I\ti közismert ~leve e névtelen krónikánaak? Alt is tudjuk, hogy Árpádot legkisebb fia. Sott (/,Ollál1) követte a fejedelmi méltósilgban, majd 'Ma tól Solt unakalestvére következeu. Az o.ililelyét is tudjuk. Azon a településen temették el, "illi az o nevét viseli. Dud.1pc511OI10 ktn-re, délre 1.II.lljuk e települést, Dunaharaszti és '.IW,ctszentmikJÓs alatt. l. ((1 \'olt Árpád másodík utóda és hol temették 117 A,p:,d a hun kiriily. Attila les:d1rmawlljilnak hulutta magát. S ezt méltán lehette. hiszcn a IllIlPJarok egykor. amikor a hun bírod.11olllban Ilck. a hun királyi családból sz..ínllazó vezctoket ~'Ipl.lk. 1. liu~yan temették el a hull királyt, Attilát? l /fllllllllzjsták: it/lilit István Euró')a egyik Icgcsodálatos:\bb tl'li1plomilt építtette fel Székesfehérvárott, hogy az ill ulkodók temetkezési helye legyen. ót is oda t"lilotlék el, dc nem mindegyik Árpád-házi \lilllkodó nyugodott a törökök állal teljesen ~Jpli~1Jitotttemplomban. f1l1coló Pétert. miután Vazul I~ívci mcgkínoztúk. IlY szintén SZCllt István által alapitott ljl\kesegyházban temették el, ami >.111 l.illietl. dc Újjáépítve ma már egyik büszkeségünk e n61iytornyú gyönyöru székesegyház. 1. Ilollemellék ellehál Orseoló!'éte li? :ill1nt Lá.szJó nagy~-ltyja. miközben te&tvérévct. vlll',yic Szent Lász.ló édesapjával, Géza királlyal vl kodou, súlyosan megsérült és t060-ban Zircllél Illrnhall. Az. általa alapíloll nlonoslorb.'\.i1. a'tihanyi "jj;\l$~gi templomban temeuék el. Ez az egyetlen lihi Ic fennmaradt ÁIpád-házi királysírunk., Melyik király liyul:szik Tihallyball? t.onl Lász.ló is az általa alapított székesegyhá7.ban nyucodoll. amíg a tatárok fel nem dúlták és meg ncl11lcmmisitcllék a gyönyöru templomot. 1,!\Qltemellék el Szelll Lászlót? 39 MILLECENTENARIUMI VETÉLEKDO liyolcadik fordllló: a mil/ellllc/lmi cmlékck álta/ál/os iskollísok: 1896-ban ünnepelte az orsl.íg a honfoglalás ezredik évfordulóját, a millelllleumol Ez alkalomra szájnos remek épüleuel és emlékkel ga7.d:1godoll a nemzet. Az egyik volt a Városligetben fclépitell Vajdahunyad vára. Az épületegyüttes a Magyarországoll eloforduló épitészeti stílusokat jelenítí meg. 1. Mil)'ell építésze li stílusok láthatók a Vajdahunyad várban? 2. l\o1elyik orszá~ljall található az tli~azi" VajlIahunyad, V"tyis Hunyadi JÁnos vára? J. l\li A neve. VajlIahunyad vá~'áball lévö híres kis kápolnának? (A Nyugat-DunántÚlon található az a román-göt templom, amirol nevét kapta, mcll annak bcjilratilt él'íteuék meg a kilpolniulál is.) 1!im/Il1zi.rttÍk: Jókai Mór veje, Feszly ÁrpÚd az Európában swkásos (15x120 lll-es) körképek lilinli~i1ra megjesteltc a magyar körképct is, melynek témája Jókai Mór javaslatáta a honfoglajásnak az a pillanata. amikor a lilagyarok átlépik a Vereckeiszorosl. Ezt is a millenncumra lhutatták be volt elöször kiállítva a Feszty-körkéjJ? 1. Ilolláthato jclenle~ a Feszty-körkép? J, Milyen tiszlel viselt Árpád a lilal:yarok ~ejövetclekor? \ '....'"1.

4 MILLECENTENÁRIUMI kilmcedikford/ljó: /Jol/foglalás kori törtél/elem Elemi isko/císok: Óseink a vikingekkel. az arabokkal és a normaimokkal eg,yidöben kalandoztak Európában. A 7.sákmányszerzés mellett az adók behajlás., is célja volt ezeknek a kalandozásoknak. hiszen 924 és 933 között a határainktói számított 500 kilométeres sávon belül adóztak népünknek. Bizánctói Észak-Európáig. 933-Oan azonoan Merseburgnál az adófizetést megt.'gadó Henrik császár megveri a mag,yarokat. 1. A menebul'l:l cutában Hcnrik csáuát új harcmodort alkalmazva l:yoz a maj;yarok felelt. MI volt ez? A. hlialálfák az ágyút es eloször ill alkalmazzák. ll. A magyarak sz;nleli megfutclmo</ására /egyejmezet/ hadirendbe" matlujllak és nem rohannak meggondolatlanul utúnuk. C. Kivollllak a terüle/rol miiijell élellllet tis az é/rségtollcgyellgült IlIagyarakatlegyozik. A mag,yarok eljutottak 955-ig többször llália és Franciaország belsejéig. sot az Óceán ig. Napon száritott. orölt húst vittek magukkal. amil vizben vagy kumiszban felfozlek és ezt ették. 2. l\'liért "puhították a húst a nyereg alau"? A. Hogy váliozato..l'obb legyell az étrelldfük. mert a szárílo/l húsba" nem \'o/1elcgciujó kalória. Il. A hosszú lovaglás otall a ló IlyereJ: által jcjs':rfejl hálói gyógyitol/úk a "Yf!r. lrú.~ al. C. }'Jerl nem i.mrcrlék még a korszcrú fof,krémckel, gyorsali romloll afoguk tis csak a puh itali húst tudták /IIegráglll. J. Mi volt a kumisz1 Ilollfoglaláskori mag)'or firfl"isekt 40 Gillll/{/zisták:. 955 után megsziintek a magyar kalandozások. A Lech-mezején. Aug.&burg városánál az eddigi legnagyobb magyar sereg szenvedetl vereséget 955-ben. 1. Ki voll a gyozelmes német clászár1 A. 1. Ottó B. 1. lienrlk C. 1. Konrád 2. Kik vollak a mal:yar vezérek, akiket Retensbul'l:ban bitófán klvél:eztek? A. Dulcsu CS UI B. Bolond CS Toksony C. Szabolcs CS Zsol/. A mag,yar fó6ereg viszonylag kevés veszteséggel vonult vissza az augsburgi csatából. azonban a g,yoztes csata /úrén felbuzdult németek a folyóátkeloknél é. a heg,yszorosoknál színte minden hazalérot elpusztítottak. J. 1I0eyan enjlel:eli a ntjlhal:yomány azokat, aklk mtj:is viuzajutottak Magyarorszáj;ra1 li)'e" )'ult a IÓSl,IrstJÍM MILLECENTENÁRIUMI tizedik, befejezo ford/lló: megemlékezés az osökró1 Ele",1 Iskolások: Nem tudjuk pontosan a honfoglalás idóponlját ben a magyar kormány azért jelölte meg a következo s évet. mert látták. hogy a" nagyszabású megemlékozések részét képezo építkezések csak akkorra készülnek el. Az nuijus 2-án átadotl Mille1l1\eunú Földalatti díszvendége az az ember volt. aki euen ben Arany János még A wales; bárdok - kal tiltakoz.otl. 1. Ki volt máju. 2-án a budapesti "kl. földalatti" ebó fortalomba belyezeu szerelvényében a lel:nevesebb a díuvendéj:1 ' A millenneumra tervezték átadni. ele csak 1929-re készült el Budapest eg,yik nevezelessége. egy történelmünk emlékeivel (Árpád, ÓOimag,yar vezérek. királyok. fejedelmek stb.) díszített hatalmas tér található Budapesten ez a történelmi emlékekbenlel:l:azda!:abb tér és mi a neve? A milielmeum évében a történelmi Magyarország l'~m~ csúcsára. a Kárpátokban található 2663 méter magas Gerlachfalvi hegytetore js '''útkláblát helyeztek és átketesztelték a Ie\Ó1 Ilonmc J&rse! csúcsnak. J. Illo melyik orsz.ícban VAn ez a csúcs1.. Illa isták: A~ turulja val<íszinülcg eg,y török eredetü llo",t viseló. TurkC$ZÜnban bonos sólyonúéle. amit 'nlllenneu1\lr:l való lelk liészüjödés \eu a milll.)'arság jelképévé. Jókai Mór számo<.roe\e\: jiti,,!t a millenneunú ajkotásokhoz. Vejének. Feszty ÁJlúdnak 6 javasolta a mag,yarok bejövetelét i\ir Awló körlépel 6 javasolta Donáth Gyulának a IJllIWdán és a GeUért-bcgyen lévó turul.lkbzitésél 1. Emlils mol: mé!: két olyan belyet vagy omléluzobor együttest, abol van turuu A mllleoneumi emlékévben, 1896-ban több neves HlLIéri szobrot alkottak leglúresebb szobrászaink.. l'tlldiul Stróbl Alajos a budavári Szent atyán!{.obrol, Fadrua János a pozsonyi Mária Terézia rnll/roc. Padrusz János ekkor már dolgazo\t lrp.h!rese1jb szoborcsopo~án és bamaro&3ll fel is IVOItttllr: azt., 1101 van Fadrusz Jánosnak ez a hí~ Lwbol"C.lopol1,jaés kl a foalak? Melyik budapesil hidat adták át a,"l11uneumrat (Ma Szabadság-hidnak I nevuzülr:.). 41 megftjtések: Ötödik forduló. általáuos iskolások: 1. ideg, te!:u, nyílvc:sszó, nyílhc!:)', íj.ib. 2. I,árta, nyakél<, hajfonalkoronl:,!:)'úrú, öv, fülbc:való stb. J. nyere!:, k.en!:)'e1, zabla, kantár, kötófék stb. Ötödik fordujó. I!imnazislák: 1. Ménrót (Nimród) 2. B. J. Gárdonyi: A láthatallan c:mber. Hatodik fordnló. általános iskolások: 1. Arany János: Re!:e a csodaszarvanól 2. Kölcsc:y F.: llirnnusz J. Vörösmarty M.: Szózat Jlnlodik fonluló.l!imunzisl,ík: 1. Józscf Attila 2. Illyés Gyula J. Vörösmarty I\L: (l1úvár Knud, Szózal, Szél' Ilonka db.) Hetedik fordu ló. általános Iskolások: 1. Anonymus 2. Taluony J. Úgynevezcll bármas koporsóba helyezték (arany. ezüst, VA.) és el:)' folyó medrébe temelték. Hetedik forduló. EirnnazistÁk: 1. réuett, a Székesegybázban 2. L Endre és felesél:e J. Nagyvlradon Nyolcadik forduló. oltaláuos Iskolások: 1. román. eól, barokk. rencszánsz, klauzici.1a 2. Romániában, Erdélyben J. Jákl kápolna Nvolcadik forduló. Elmnazisták; 1. Dudapesten a Váro'lil:e1ben, a Vajdahunyad várában 2. Ópuszlaszeren J. Kende, VAl:;YÍIa.ere~ek fovezére volt. Kilencedik rorduló. általános iskolások: 1. D 2. D J. A komisz kevél alkoholtartalmú, savanyká. izü, erjesztell kancatej volt. Kilencedik forduló. EimnazistlÍk: 1. A 2. A J. Ilét magyar l:)'ászvitéz Tizedik forduló. általános iskolhok: 1. Ferenc József császár 2. A Városlij;elnél. a Hosök tere J. Szlovákiában. a Maeas Tátrában. az egykori Szepe. vármegyében. Tizedik fordnló. Ei1l1nuislák: 1. Szabadsáe-bíd, Budai vár, Ilosök tere 2. Kolozsvárott, a Mátyás-szobor J. A ~-erenc József bidat.

5 Nagyon jól érezte magát a szerzetesi körosségben. Lelkes leveleket írt édesanyjának, aki luegnyngodhatott abban, hogy fia boldog. Szinte csillapíthatatlan volt a tudásvágya és lelkescdése az egyre tökéletescbb lelki élct iránt. Tudomásul kcbcl! azonban vcnnie, hogy bctcgségc sokkal félclmctcscbb, mint ahogy kczdctbcn gondolta, dc bchja naplójába: "Földi életünk legnagyobb értéke a néma, pl/nasz nélküli sze/ll'edés." Lassan cgész tcstét scbck borítják. Általános vérmérgczés. Elkczdodik a küzdeicm élctéért. HÚSVÉTI FELADATLAP Haza kell térnic a szerzetcsi kö7.össégbol és kórházba kerül. Rcndszcrcsen mcglátogatják a rcndtársú és sokat épülnek türelméu, a fokozatosan növckvo bctegséggel cgycncs arányban llövckszik dcrujc, \clki crcjc és bölcscsségc. uo, r~11 Ez " világ már nem az enyém, nem vah'yok belo- le való. dc érte kell élnclt1. H" lstcn nem kéri sz.ol &álatomat. akkor életemet ajánlom fel, íolec az ifjúsácétt... Egy kis felerosödés után, amikor ismét a szerzetbc való visszatérésbcn bí7ik, Újból visszakcrül a kórházba és lassan mcgélti, cz már az Istcnnel való találkozás közvctlcn elokészülctc. Végtclcn békc és nyugalo111 árad CI lelkébcn. S bckövctkczik az ntolsó éjszaka. Papot kér magához. Mirc azonban a pap mcgérkczik, addigra lelkét magáboz vcttc Istcn. Utolsó crcjével kis lcvelct írt. szülcinck és tcstvércinck: "Isten I.eletek'! Odafönn találkozunk! Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket/fr Ki ez a 19 évet élt ifjú, akinek székesfehérvári sílját ezrek és ezrek keresik fel, akiuck clso életrajza példányban kelt el, Illajd kiadták Argentíuában, Mexikóban' és Spanyolországban is, akirol versct írt Berda József, Mées László és Balássy László, akir~l zenét komponált Bárdos Lajos és Halmos László? Ó a szeretet tanúja, akinek élcte hitelcssé. vált, \llszcn Istentol tanulta az élet titkát. Egészen egyszeru életbol formált óriási értéket, mert Istenre figyelve élt. Szent Imre után talán o lesz a magyar ifjúság másik védoszentje. A Sun' Háromnap melyikén ünnepeljük a képen látható euliuényt1 A. NAGYCSÜTÖRTÖK D. NAGYPÉNTEK C. NAGYSZ.OMBAT KI vonakodon attól. ho&y J4zuI megjl\0u3 az ó lábát? Ml lilbm..j jelképe7 Mire hlvj. lel a fil!.yelmünke'7 J JÉZUS FÖLTÁMADÁSA EZEN A NAPON TÖRTÉNT HÚSVÉT VIGILIÁJÁN (NAGYSZOMBATON) MI A LITURGIA MENETE? K A Sunt Háromnap melyikén történl a képen l;\tható esemény? 1. Jézu, keresztjén találh.ató egy fetírat: INRI. Mit jelen, a Pilátus állal kifuggeulelett ir;\s? Kr..... b. 2. Kiról beszélt Jézus a keremen. amikor Mária felé fordulva ezt mondla: II'An:c:my, Ime fl te ji-""/.. 3. Mitöl villolt meg mink.et Jézus a kcremen7 AU A SZENTMISE A. NAGYCSÜTÖRTÖK B. NAGYI'ÉNTEK C. NAGYSZOMBAT A keresztút melyik allomá" a képen látható e,ea:u!n)'? Mit jelen' a pauió szó? EctsZ/TSD KI A FÁJDALMAS RÓZSAFUZÉR TITKA/TI 1. Ki órellünk vérrel 2. Kit érettünk meg... J. Kit éretlünk.... nlegkoronázlak. 4. Ki éreuünk a. hordozta. $. Kit érettünk k resztre. 46.HitoktatólSzemIe' Hloktatói SwnIe 47

6 1. A NA GYO()JT MELYIK NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDI'«K AZ.u.A.1I1I1FOGALMAKr IlL b4/'ka b.. ham" ". co kerurjúj ". 1. R()V1DEN ÉRTELMEZD AZ AUlIlIl FOGALMAKATI A.lutekumen. B. Exullel.... Számoul me~ a halyu aorrood arlol a karu.lúl il1ool"altl C. Eukarisztia 0.0 D. Kánon. E.!'rtfáció 0'0 o" F Tabernákulum '_ J. MIÉRT A PÉNTEK A KATOLIKUSOK lionliána1'i NAPJAr TE HOGYAN TARTOm A KERESZTÚT MEI.YlK SZEREPL6JE LENNÉL SZJVESEN ts MIÉIITr Jév.u olouör uik ol a ktruzuel... Cirenei Simon segit. kercu.lcl vinni... Jév.u, h,ll.l Ittlik... Jézu. ulllkoúk a dró asuonyoual... Jézus v!liára veni a keres:z.tet... Jéros muoduor esik el a kereszllol.... Jév.u éduanyjl.val ulllkoúk Jév.ut mogcouljl.k rujáitól Jév.u hannaduor uik el a keronual J6tu:JUölullgezik a keru.lro Veronika kendot oyújt Jév.uoak Jév.ut IcvuúJc a keroutról Jév.u meghal a keru.teo Jéxwt,lrba helyezik 1. ird A város NEVE ALÁ AZ ODA LlPCSOUlATÓ SZENT NEVÉTl A SZENT NEVE/tIELLÉ irt ÉVSZÁM PLUSZ PONTOT JELENT. 1. MÁRTON KATALIN 1/~ J. ptn:'r DE.RNADETf.,. Gi:LI..tRT I'ÁL ARANYszAJú S1.ENT JÁNos S:u:.N1' ÁGpSTON BOSCO,/ S:u:.N1' JÁNos LOYOLAI S:u:.N1' IGNÁC BOLDOG m:'dvlc u. J. D' ARC..... lj. S:u:.N1' MARGIT LuKÁcs VÉRTANú;. MAGY AR származású: PÁPA: I:VANC[.LISTA...: ". MORUS SZ.ENT TAMÁS XAvttu sz.mr FERENC S1.ENT KIRÁLY:.... N\lBRUS S1.ENT ATANÁL SZÜZ: CSO?ORTOSJTSDA MEGFELEJ6 KATEGÓRUKJJA A K()VETKEZ SlENTéKETI (Eyl'ik-nrásik kclliibc is bcldl/ikj (RÓ~W SZENT ÁGNES, ÁRPÁDHÁZl SZENT MAlIGIT, SZENT IMRE HERCEG, SZENT VENCEL, SZENT MÓNIlU, ÁRPÁDIÚZI SZENT ERZSÉBET. SZENT JAKAlIAPOSTOL, GORETTI SZENT MÁlIlA. X SZENT PIUS, VlL SZENT GERGELY, SZENT HENR/K, MElUCl SZENT ANGEU) ASSZONY; Ji~ktatóiSzemIe 49

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám - 163-2014. október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom 2014. 09. 27-28. Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos...

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos... TARTALOM TIHANYI EKHÓ POMOGÁTS Béla: Tihany visszhangja költészetünkben... 3 NÉMETH István Péter: A csönd visszhangjai... 6 KORZENSZKY Richárd: Naplójegyzetek... 11 FAZEKAS István: A tihanyi szõlõhegyen,

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 2014/10 Mi a lényeg? Az egyház dönti el? XXVI. Egyesek évfolyam, szerint 11. a zsinat határozza

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009.

HÍRLEVELE. Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés. Menny-asszony. A Bencés Diákszövetség. XX.évf. 2. szám 2009. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XX.évf. 2. szám 2009. Boldogasszony hava Menny-asszony Arégi ember hitte: az ünnep nem csupán a megemlékezés napja és alkalma, több annál. Hívő elő deink

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2 1 2 Kedves Zarándokok! Úgy gondoltuk, hogy a zarándoklat alkalmából egy zarándoklatos számmal készülünk, amelyben arról írunk, hogy milyen is az igazi zarándok, az igazi zarándoklat, sőt egyáltalán mit

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II.

KALENdÁRIUM SZEPTEMBER őszelő FÖLdANYA HAVA Szeptember 1. 75 esztendeje, e napon tört ki a Szeptember 16. A béke nemzetközi napja II. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig. Megvette

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben