.~t. ,~~;t'lhl MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKEDO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".~t. ,~~;t'lhl MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKEDO"

Átírás

1 - Hihetünk Feszty Árpád körképének, A inagyarok bejövetelénok, ha meg akarjuk ismerni a honfoglalók ruházatát? ' ' - Semmiképpen seml A festo ugyanis a századi török viseletbe öltöztette Árpád népét, és a fegyverzet, a lószerszám ábrázolása sem hiteles. Ez azért meglepo, mert a táji környezet viszont abszolút valós, hiszen Feszty hosszú idéig,tanulmányozta a helyszlnen a Vereckeihágót és környékét. Pedig lett volna mibol merltenie: Pulszky Ferenc és mások munkáiból elég megbizható képet alkothatott volna. Ma azt tudjuk eleinkrol, hogy a köznép és az elokelok valoszlnuleg egyaránt kaftánt viseltek, amely alatt vagy V-alakban, vagy a bal vállnál egy gombbal záródó ing volt. A férfiak és a nok buggyos nadrágot használtak, puha talpú csizmában jártak. Ez utóbbit mind a köznépi, mind pedig az elokelo sirokból elokerült kengyelek bizonyllják, amelyeknek homorú a talpa Iójuk. Az ilyen tfpus csak a nemezbol vagy finom borbol készült, puha talpú csizmához jó, amelyet az elkeskenyedo és felfelé kunkorodó orr jellemzeit. Ez az orr a mai török papucs é hoz hasonlftolt. - Köszönöm, hogy olvasóink kalandozhattak önnel a honfoglalás korában. Az érdoklödök mikor ismerkedhetnek meg az ezekkel az évtizedekkel foglalkozó, logúj'abb tárlattal?!":/'. - A Magyar Nemzeti Múzéu~ úgy is hozzákfván járulni a millecentenárium (az ezer-századik évforduló) méltó meg ünneplés éhez, hogy március 15-tol megújuit, 111mlom szemléletu kiállltással várja a Ill1tJljlllt\knl. 'GAZDY DcNES. 34 KÉRDÉSEINK: 1. A hét vezér nevét a kedves olvasó nyilván ismeri. És a hét törzs~t? 2. Ki volt Árpád apja? 3. Ki volt a gyula, a horka és a kündü? 4. Mi a kumisz és a Jurta? 5. Milyen eredetu a Balaton szavunk? 6. Mikor készült el a budapesti Ezredéves Emlékmu? 7.'ts mikor adták át a.kis földalattit? 102 ÉVES A FESZTY -KÖRKÉP, A MAGYAROK BEJÖVETELE: 1. Oroszország, Moszkva, Körkép Múzeum: Borogyinói csata. 2. Lengyelország, Wroclaw: Raclawicei csata. 3. Bulgária, Pleven. 4. Korea, Phenjan: Techoni csata. KALANDOZÁS A HONFOGLA LÁS KORÁBAN: 1. Nyék, Megyer, Kürlgyarl1lat, Tarján,' Jeno, Kér, Keszi. 2. Álmos. 3. A törzsszövetség vezeto tisztségviseloi vollak. 4. A kumisz kancatejböl erjesztett, kis alkohollartalmú, savanykás lzu szeszes ital, a jurta pedig rácsos favázra éprtett, kerek nemezsátor. 5. Szláv. Sekély vizére utalnak ablato, bloto, bololo szavak, amelyek különbözo szláv nyelveken sarat, lápot, mocsarat jelentenek. 6. Nem 1896-ban! Ép~ penséggel akkor kezdték épfteni ben készült el május 2-. án. Az elso.dlszutas maga Ferenc Józs'ef volt. MILLECENTENÁRIUMI elso fordu ló: osi Illagyar hi/világ elemi iskolások: A képen az osi pogány kultusz egyik fontos emlékétlátod. A fehér lovat Európa számos népe különleges vallási értékj<el ruházta fel (dánok, germánok). Róla és a sámlinokról.zólnak elso kérdéseink. A oámán feladata volt a rossz szellerunek eliuése, áldozatok bemutalása, a jó.zellemek jóindulatának megnyerése. ternlékenység- és bóségvará2slás, a hodviselés szempontjából baljós és szerencsé. napok megállapitása és a gyógyltls. 1. Milyen célból áldozolt fehér lovat a sámán? 1. A Jámán tiszt jelolésére volt egy közismertebb, török eredetu kifejezésük az 6Jnugyaroknak. Mi volt ez a kifejezés. (Igy 1I0vezika mesebeli csodaparipát is.). Az egyik bíres festonk "Honroglalás" c. f,stwényén Árpád vezér febér lovon fogadja a u.lávok hódolatát. Melyik hires festóról van szó? (6 festette többek között a Siralomház, Tépéscsinálólc. Ásító inas, Ecce homo.tb. fullnényeket.) I ~. Feszty Árpád híres Körképén az egyik, fehér lovat 'Idozó Jelenet címe: Áldozat ahadúrnak. Uol található Jelenleg a Körkép? ((illll/nzisfák:.~.~t.,~~;t'lhl T A képen osi magyar sírleletet látsz. Az elso forduló kérdései a magyarok temetkezési szokásairól, lalizmánjairól. amulettjeirol szól. 1. A magyarok többnejuségére utal az, hogy az 6s1 sírleletekben a gazdag férfi sírja mellett ill. kllriilötte gyakran több uoi sirt is 1JIlállak. Miért volt több felesége a gazdagnknak? A. Az ószövetségi pátriárkák, ill. a keleti uralkodók.rokását követték. D. A több feleség a gazdagság.zimbóluma volt, lún.en igen magas adományt kellell fizetni egy. ronyért, továbbá elonyös családi.zövetségeket is biztosított. 35 C. Ezek a sirleletek csak azt bironyítják, hogy.ok férfi idegenben esel! el, ezért lényegesen több nól iemellek a családi sirokba. 2. A sírokban amulelt.ek<t és talizmán okai is találunk. Milyen hiedelem fiizödött az állati csontbó. készül! talizmánokboz? A. Az á11atb3lllévo segito szellem az állat elhullása UtáIl ezekbe a csontokba költözöl!, ezért a csontok viseloje szánúthatoll a segíto, gyógyltó szellemre. B. Ezek az állali csontok egyszeruen ékszerek voltak és semmilyen hiedelem sem íuzódött hozzájuk. ' C. Ezek a csontok primitív munkaeszközök vollak, 3lI1ilcaz elhunyt tulajdonát képezlék, ezért melléje J. Miért temellék. ' temelték a férfi mellé felszerszamozolt lovál is,? A. Mert 0lY3llszoros volt a kapcsolat a ló és lovasa közöl!. hogy gazdája halála után úgyis elhullott volna hantatosan a szegény pára. B. Hogy a túlvilági mezókön is társa lehessen a ló gazd. ijának. C. Csak akkor temették el a sirba a lovat, ha együtt estek el a csatában. MILLECENTENÁRIUMI Másodikforduló: a!lollfogajó magyarok szokásai Elemi iskolások: A képen egy orosházi sírleletból származó honfoglalás kori as:& srony öltözetét latod: szegélyezett süveg és köntös, veretes nyakú ing. Egy korabeli bizánci történész így ír a magyarok szokásairól: It A világmindenség urának lovakat, ökröket, juhokat áldoznak, papjaikról pedig azt tartják, hngy megvan bennük a jöveudömnndás képess,ége." 1. Sorolj fel olyan állatokat, amiket csak a válldnrló életmód uulli lelelepedéskor tenyészthcttek öscink! 1. Sorolj fel olyan mesterségeket, amik a honfoglaló magyarság élelébell már jelell voltakl J. Hogyau hívjuk a vándorló magyarok felszedheto házát?

2 Gilll/lajisták: A kora rp:id-kori falvaink állati csontmaradványai alapján megállapítható, hogy az állattartásban a sz:uvasmarha %-ot, a ló '10-27 %-ot, ajuh 8-19 %-ot, a sertés %ot tett ki. Ez utóbbi egyébkéntteljesen hiányzik a nomád népeknél. 1. Ilo!:yan nevezzük azt az embert, aki szarvasmarbára. aki lóra, aki I juhu éj aki sel1ésre vityáz.? 2. Mit Jelent az h0l:y az ctelközi m8!:yarok Célnomád életet éltek? A Téli.zálláshelyeik közelében gabonát, ill. az igényes gondozást kívánó szarvasmarha számára téli takarmányt termeltek. D. Azt jelenti, hogy már nem voltak egészen pogányok. C. Azt jelenti, hogy abbahagyták a kalandozást, de még ncm sz.erveztck államot 3. Az osmagyarságnak nagy mesterségbeli tudással rendelkezö vasveroi (kovácsai), Cegyvermüvesei, ötvösei. nyergesci. szijgyártói és íjasai voltak. Sorolj Cel olyan szakmíkal, amelyek csak a Cejlett mezól:azdasí\: Idejében bonosodhattak me!:! A bolgár-törökséggel való hosszú és intenzív történeti kapcsolatainkat niár az a kétszázat meghaladó, nyelvünkben ma is élo bolgir-török jövevényszó is ékesszólóan bízonyí0a, amelyek a löldmúvelés (pl. larló, árpa, bú{a,,kl, sarló, boglya, s{éni, óröl, Jara, gyümölcs, alma, kórl', Jió, s{ölo, bor, hruúr). az állattc nyéntés (pl. bika, ökör, lim, borjú, kos, kwkl, gyapjú, JU{M, árlá'!)', karám,!r'lk), a lakáskultúra (pl. stílor, kúl, kapu, s{ék, bölcso, koporsó), valamint a társadalmi élet (pl. lörvény, tanú, wlrnács, bér, érj,m, gyón) igen fontos szavai. A honfoglalást megelozo évszázadokban a ma gyarságot ért bolgár-török hatás tehát min denképpen igen jelentos lehetett. MILLECENTENÁRIUM! VETÉLKED6 negyedik forduló: Ital/foglalás kori régészet ti/inlál/os iskolások: A Kárpál-medencében letelepülo osmagyarok Colyók menlén alakitották ki életterüket. A F.azd.a&abbak jurtákban és véglegesre épitett h:\z.akban, a szegények félig fóldbe ásott r"h:\z.akban laktak. A folyó egyik oldalán laktak az.iok. a másik oldalon a halottak. A viznck lélektisztitó erot tulajdofútottak, ezért vilték it a folyón halottaikat. 2. Miért bajtottak vógre kopooyalékelésekct a sámánok? A igy akastik megkeresni a simán utódokat. A koponya különleges varratai irulkodtak arról, hogy ki alkalmas sáminnak. B. Azt tartották, hogy,az elmebetegeket rossz szellem szálta meg. A meglékelt kopon)'án kereszlü1 rcmélték eltávozásra binú. C. Harc közben szerzett sebeket gyógyítottak a lékelés és az ezüst lemezekkel való 1eíed6s módszerével. ' 3. Salamon király háláhól a oémctcknek ajlindékozta a hircs AUiJa-lurdol, ami a Cejcdelmi méltóság jclvényc volt az osmagyarok"ál. (Tudjuk, valójában ez a kard az egyik etelközi vezéré volt.) liol órzik jelenle\: ezt a kordot? A A Bécsi Nemzeti Múzeumban. D. A Magyar Nemzeti Múzcumban. C. A Kairói Nemzeti Múzcumban. MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKED6 harmadik forduló: az /fsmagyarság válldorútja Az i. e körüli idoszakban vált a magyarság on álló néppé, s ez együujárt egy fontos gazdasági változ""sal is: elódeink ekkor tértek át a vándorló-icgelteto nomád állattarti""a, ami egyben késobbi hosszú vándorú0uk gazdasági oka is volt. Jelen ismereteink szerint az látszik a legvalószínúbbnck, hogy osei nk az idoszáuútás kezdete körüli idoben a Dél-Urá! keleti oldaláról a Volga és U rál közti területre költöztek. Nagy részük 700 körül innen déldélnyugat felé húzódott, a Volga- Don -Donyec folyók vidékére, mely terúletet az elso magyar fejedelem, Levedi neve után tör téneúrásunk Levédiának nevez. (A magyarság egy része továbbra is korábbí szálláshe Iyén maradt, ezek utódait találta meg iu, Magna Hungariában, l 236-ban Julianus barát.) A déli irányba vándorló magyarság ek. kor hosszabb ideig élhetett cgyútt az észak felé mozgó volgai bolgársággai. Felteheto, hogy a volgai bolgárok u<j;il nevú törzsének egy töredéke ekkor csatlakozott a magyarsághoz, s bcnnük ismerhe0ük fel a sdkl!j,k oseit, akik a honfoglalás korára teljesen elmagyarosadtak. 'Levédiiban pedíg a do ni bolgárokkal éltek e1ódeink nagyjából közös szállisterületen s ugyanazon politikai keretben is, a Kazár Ka ganátus.fennhatósága alatl. 36 Elemi iskolások: 1. A térképen látható osbazák közül a bányadik számú volt a "Magna Hungaria'l? 2. Milyen szerzetesrendbez tartozott Julianu. barát? 3. A térképen látbató osbazák közül bányadik szám ú volt a vérszerzodés színbelyc? 4. EtelkÖ7lxiJ bét magyas törzs és a kabarok költöztek át a Kárpit-medencébe: Nyék, Megyer, Gyarmat, Kér, Tarján. Jeno, Keszi. Sorolj Cel olyan jelenlegi tclcpülé. ncvckel, amelyek a bét törzs nevét orzikl Gim/lazisták: 1. Melyik jeles magyar író írt rt\:ényt Jnlianus barátról? 2. lll. Déla. IV. Déla és Mátyás udvari krónikásai a magyarokat egy rures bibliai vadászló) eredeztetik. A vizözön utáni újranépcsedtskor Nóé leszásmazottja volt ez a lúr vadász, az osi regék szerint Hunor és Magor apja. Kirol van szó? 3. A török eredelü szavaink közül mit jelcnt: a tarló, a tinó, az írtány és a karám? 4. Egészílsd ki Géza na\:yfejedelem származá. rendjét: Álmos - Árpád - Zolta - - Géza Ilollfoglalás kori - I ~.'".. - Céligfóldbe ásott - szolga ház lib.aik 1. Miért küszöbét? kellett át)épniök az osm~gyarolulak A Mert biedelmük szerint a küszöb alatt lakolt az lu ló.zellem és nem voll szabad felébreszteni. D. Ez cgy tiszteletadási forma volt a ház ura iránt, IleIIItapostak rá házának küszöbére: Az ösmagyarok nagyon alacsony ajtókat ké.zlteltek. Ha ráléptek volna a magas küszöbre. I!ckor beverték volna fejüket. 2. Ml volt a pártjl? A, A hajat leszoritó bajrif, 3lUit csak gyermekes nok viseltek. D. A hajat leszoritó bajrif, anut csak hajadonok" vl.eltek.. Szalag a férfiak kalapjára tuzve. J. Mennyi volt a bonfo!:laló magyar Cérfiak átja!:os tcstma\:assága? A Ocm D Ocm C Ocm fi-'li/liazisták: " honfoglaló magyarok úgynevezett visszacsapó U~ méterig halálos erövel lötte ki a nyuvesszöt. Mintegy 30 kilópond erö kellett a Itlfiilzítésehez. 1, Uinyszor volt crósebb a magyarok íja a nyl,c.t1ak íltal baszoált an\:olszász bosszúíjnál? J... Gyengébb voll. B. Pont olyan e,ös voll. C. Háromszor olyan eros voll. 37 I.Gimll.!.: D I.Gimn.2.: A LGimn.3.: lj II.ÁIt.\.: sertés, baronw I1.ÁlI.2.: ács, szücs, vasverö (kovács), fazekas. fonó, ijás7, nyerges, szíjgyártó, ötvös II.Ált.3.: Jurta II.Gimn.\.: gulyás, esikós, juhász, kondás (k.anisz) I1.Gim;,.2.: A II.Gimn.3.: molnár, bognár, kádár, kömüves, stb. IlI.ÁIt.!.: a második I1I.Ált.2.: domonkos rendi IlI.ÁlI.3.: a negyedik 11I.Ált.4.: NyékJádháza. Békésmegyer, Balassagyarmat. Hajmáskér, Salgótarján, Budajeno, Dunakcszi. 11I.GinUl.\.: Kodolányi János III.Gimn.2.: Nimród 1II.Gimn.3.: a learátott kalászos földben maradt szása; a borjú és az ökör közötti.zarvasmarha; herélt sertés; az istállóhoz épitett eikeritett kifutó. lll: GinUlA.: Álmos-Árpád-Zolta- Taksony-Géza IV.Ált.\.: A IV.ÁlI.2.: B IV.Ált.3.: A IV.GinUl.\.: C IV.Gimn.2.: B lv.gimn.3.: A

3 MILLECENTENARIUMI ötödik fordul6:./léprajz és mitológia A ltaltí/los iskolások: A magyarok harcmodorához tartozott, hogy megfutamodá..t szinlelve, várallanul hátrafelé nyilazva óriási pusztítást vittek végbe üldözoik soraiban. 1. Sorold rel le~aláhb nél:y elemél, részét a félelmetes ma~yar fe~yvernek, a visszacsapó ijnakl A gazdagon díszített ov nem csupán a harcosok ruházatát fogta össze é. képesebbé tette oket a harcra, hanem azt is megmutatta, hogy ki a.zabad és ki a szolga. A szolgák nem víseltek ovet. 2. Sorolj rel le~allíbb né~yet a honro~lalás kori ma~yarok le~~yakoribb ruhadíszei közül! Uo"'ogl.l6& kori m.liiv rl"rflh n61 vl le' (Uuló Gyul. r.kon.lrulu:16j.) A magyar harcosok hu tár.a volt a ló, amit együtt temettek el gazd.'\jával. Pontosabban: a legtöbbször csak a lábaittemették el, mert Úgy tartonák, hogy a lábakból Újratámad a túlvilágon a ló. HÚsát a halotti toron elfogyasztollák, bórét pedig a sír felett kifeszi tették. J. Sorolj fel le~alább né~yel a lószenzámok közull Gilllllazisták: Kézai Simon és Anonymus a magyarok eredetet mitologikus formában adják elo. A csodás eredeliel kivánják a magyarok elhivatottság érzetét erósiteni és nemzeti büszkeségét növeini. lrásaikban a magyarok osatyja végsósoron Nóé. akinek három fia közül Jáfet utódai benépesitették Európát, Sém utódai Ázsiát. Kám utódai pedig Afrikát. 1. Ki voll Járel lia, akinek szélj relesé!:e, a perzsa Enéh Hunort és Ma!:yart szulle? 2. Mít jelent az Enéh név? A. Méhecske B. Szarvasüno C. Sas Enéh fiai. Hunor és Mólgyat a csodaszarvast úzve jutnak el Sziuyaországból (Kazár birodalom) Levédiába, ahol Dúl király leányait elrabolva szép 38 mátkákra tesznek szert. Hunortói származnak a hunok. Egyik nagy királyujuól, Attiláról és a rabszolga Uráról szól az a regény, amit Kossuth egyik feg,yvergyárosának fia, az "egri remete" irt. J, Ki az író és mi a rel:ény címe? MILLECENTENARIUMI hatodik fort/llló: iroda/ollt AltaltÍllos iskoltb-ok: Vadat uzni feljövének Hos fiai szép Enéhnek: Hunor s Magyar, két dalia, Két egytestvér, Ménrót fia. 1, Ki írta azt a venel, amibol a fenti idézet származik és mi I címe? Oseinket felhozád Kárpát szent bércére, Á1taJd nyert szép hazát BendegÚZllak vére. 2. Ki a költo és mi a vers dme? Itt küzdtenek a honért a hos Árpádnak hadai; Itt törtek összc rabigát Hnnyadnak karjai. J. Ki a költo és ml a vers címe? Gi/lltlazistrík: A magyar irodalom egyik legnagyobb költoje osöket idézo látomásában így Ir: Anyám kún volt, apám félig székely, félig román vagy tml egészcn az A világ vagyok. minden. ami volt. vall; a sok nemzcdék, mely egymásra tör. A honfoglalók gyozllek velem holtan s a meghódoltak kíl~a meggyötör. 1. Ki a költo, aki ezt a J:yönyörú _UA DunáuÁI".. t. verset írta? A 20. század egy másik nagy magyar költoje egyszeru idill ból formál hatalmas verset, amint Szekswd felé a vonalon "terhes kicsi,nót szemléli!; Jár a szemem a kedves kis anyán s azt gondolom: ítlmegy a hazám. Viszi, mit se tudva, szakadék. örvény fölött Árpád örökét. 2, A Puszták népe Irójáról van szó, Tebát kl a költo? "Régi dicsoségünk, hol késel az éji homályban?" kérdi a Zalán futása c. hósi eposzában a költo, "S a deli Álmosról. sálmosnak büszke fiáról, párducos Árpádról" énekel. J. KI a költo? Tudnád mél: két venét említeni, ami a hosi multat idézi? MILLECENTENARIUMI hetedik [ort/llló: sírhelyek dltaliíllos iskolások: LJy'y tudjuk, hogy Árpád nagyfejedelem 907-ben hnlt meg és egy patak partján, amely Dudánál a LJul1ábafolyik. lemették el. A pesti V'\id"lhunyad v{u:. udvarában tajáljuk Déla király névtelen k,ól1ikásának szobrát, aki töbljck között Árpád 1. 1:iláról is ir krónikájában. 1, I\ti közismert ~leve e névtelen krónikánaak? Alt is tudjuk, hogy Árpádot legkisebb fia. Sott (/,Ollál1) követte a fejedelmi méltósilgban, majd 'Ma tól Solt unakalestvére következeu. Az o.ililelyét is tudjuk. Azon a településen temették el, "illi az o nevét viseli. Dud.1pc511OI10 ktn-re, délre 1.II.lljuk e települést, Dunaharaszti és '.IW,ctszentmikJÓs alatt. l. ((1 \'olt Árpád másodík utóda és hol temették 117 A,p:,d a hun kiriily. Attila les:d1rmawlljilnak hulutta magát. S ezt méltán lehette. hiszcn a IllIlPJarok egykor. amikor a hun bírod.11olllban Ilck. a hun királyi családból sz..ínllazó vezctoket ~'Ipl.lk. 1. liu~yan temették el a hull királyt, Attilát? l /fllllllllzjsták: it/lilit István Euró')a egyik Icgcsodálatos:\bb tl'li1plomilt építtette fel Székesfehérvárott, hogy az ill ulkodók temetkezési helye legyen. ót is oda t"lilotlék el, dc nem mindegyik Árpád-házi \lilllkodó nyugodott a törökök állal teljesen ~Jpli~1Jitotttemplomban. f1l1coló Pétert. miután Vazul I~ívci mcgkínoztúk. IlY szintén SZCllt István által alapitott ljl\kesegyházban temették el, ami >.111 l.illietl. dc Újjáépítve ma már egyik büszkeségünk e n61iytornyú gyönyöru székesegyház. 1. Ilollemellék ellehál Orseoló!'éte li? :ill1nt Lá.szJó nagy~-ltyja. miközben te&tvérévct. vlll',yic Szent Lász.ló édesapjával, Géza királlyal vl kodou, súlyosan megsérült és t060-ban Zircllél Illrnhall. Az. általa alapíloll nlonoslorb.'\.i1. a'tihanyi "jj;\l$~gi templomban temeuék el. Ez az egyetlen lihi Ic fennmaradt ÁIpád-házi királysírunk., Melyik király liyul:szik Tihallyball? t.onl Lász.ló is az általa alapított székesegyhá7.ban nyucodoll. amíg a tatárok fel nem dúlták és meg ncl11lcmmisitcllék a gyönyöru templomot. 1,!\Qltemellék el Szelll Lászlót? 39 MILLECENTENARIUMI VETÉLEKDO liyolcadik fordllló: a mil/ellllc/lmi cmlékck álta/ál/os iskollísok: 1896-ban ünnepelte az orsl.íg a honfoglalás ezredik évfordulóját, a millelllleumol Ez alkalomra szájnos remek épüleuel és emlékkel ga7.d:1godoll a nemzet. Az egyik volt a Városligetben fclépitell Vajdahunyad vára. Az épületegyüttes a Magyarországoll eloforduló épitészeti stílusokat jelenítí meg. 1. Mil)'ell építésze li stílusok láthatók a Vajdahunyad várban? 2. l\o1elyik orszá~ljall található az tli~azi" VajlIahunyad, V"tyis Hunyadi JÁnos vára? J. l\li A neve. VajlIahunyad vá~'áball lévö híres kis kápolnának? (A Nyugat-DunántÚlon található az a román-göt templom, amirol nevét kapta, mcll annak bcjilratilt él'íteuék meg a kilpolniulál is.) 1!im/Il1zi.rttÍk: Jókai Mór veje, Feszly ÁrpÚd az Európában swkásos (15x120 lll-es) körképek lilinli~i1ra megjesteltc a magyar körképct is, melynek témája Jókai Mór javaslatáta a honfoglajásnak az a pillanata. amikor a lilagyarok átlépik a Vereckeiszorosl. Ezt is a millenncumra lhutatták be volt elöször kiállítva a Feszty-körkéjJ? 1. Ilolláthato jclenle~ a Feszty-körkép? J, Milyen tiszlel viselt Árpád a lilal:yarok ~ejövetclekor? \ '....'"1.

4 MILLECENTENÁRIUMI kilmcedikford/ljó: /Jol/foglalás kori törtél/elem Elemi isko/císok: Óseink a vikingekkel. az arabokkal és a normaimokkal eg,yidöben kalandoztak Európában. A 7.sákmányszerzés mellett az adók behajlás., is célja volt ezeknek a kalandozásoknak. hiszen 924 és 933 között a határainktói számított 500 kilométeres sávon belül adóztak népünknek. Bizánctói Észak-Európáig. 933-Oan azonoan Merseburgnál az adófizetést megt.'gadó Henrik császár megveri a mag,yarokat. 1. A menebul'l:l cutában Hcnrik csáuát új harcmodort alkalmazva l:yoz a maj;yarok felelt. MI volt ez? A. hlialálfák az ágyút es eloször ill alkalmazzák. ll. A magyarak sz;nleli megfutclmo</ására /egyejmezet/ hadirendbe" matlujllak és nem rohannak meggondolatlanul utúnuk. C. Kivollllak a terüle/rol miiijell élellllet tis az é/rségtollcgyellgült IlIagyarakatlegyozik. A mag,yarok eljutottak 955-ig többször llália és Franciaország belsejéig. sot az Óceán ig. Napon száritott. orölt húst vittek magukkal. amil vizben vagy kumiszban felfozlek és ezt ették. 2. l\'liért "puhították a húst a nyereg alau"? A. Hogy váliozato..l'obb legyell az étrelldfük. mert a szárílo/l húsba" nem \'o/1elcgciujó kalória. Il. A hosszú lovaglás otall a ló IlyereJ: által jcjs':rfejl hálói gyógyitol/úk a "Yf!r. lrú.~ al. C. }'Jerl nem i.mrcrlék még a korszcrú fof,krémckel, gyorsali romloll afoguk tis csak a puh itali húst tudták /IIegráglll. J. Mi volt a kumisz1 Ilollfoglaláskori mag)'or firfl"isekt 40 Gillll/{/zisták:. 955 után megsziintek a magyar kalandozások. A Lech-mezején. Aug.&burg városánál az eddigi legnagyobb magyar sereg szenvedetl vereséget 955-ben. 1. Ki voll a gyozelmes német clászár1 A. 1. Ottó B. 1. lienrlk C. 1. Konrád 2. Kik vollak a mal:yar vezérek, akiket Retensbul'l:ban bitófán klvél:eztek? A. Dulcsu CS UI B. Bolond CS Toksony C. Szabolcs CS Zsol/. A mag,yar fó6ereg viszonylag kevés veszteséggel vonult vissza az augsburgi csatából. azonban a g,yoztes csata /úrén felbuzdult németek a folyóátkeloknél é. a heg,yszorosoknál színte minden hazalérot elpusztítottak. J. 1I0eyan enjlel:eli a ntjlhal:yomány azokat, aklk mtj:is viuzajutottak Magyarorszáj;ra1 li)'e" )'ult a IÓSl,IrstJÍM MILLECENTENÁRIUMI tizedik, befejezo ford/lló: megemlékezés az osökró1 Ele",1 Iskolások: Nem tudjuk pontosan a honfoglalás idóponlját ben a magyar kormány azért jelölte meg a következo s évet. mert látták. hogy a" nagyszabású megemlékozések részét képezo építkezések csak akkorra készülnek el. Az nuijus 2-án átadotl Mille1l1\eunú Földalatti díszvendége az az ember volt. aki euen ben Arany János még A wales; bárdok - kal tiltakoz.otl. 1. Ki volt máju. 2-án a budapesti "kl. földalatti" ebó fortalomba belyezeu szerelvényében a lel:nevesebb a díuvendéj:1 ' A millenneumra tervezték átadni. ele csak 1929-re készült el Budapest eg,yik nevezelessége. egy történelmünk emlékeivel (Árpád, ÓOimag,yar vezérek. királyok. fejedelmek stb.) díszített hatalmas tér található Budapesten ez a történelmi emlékekbenlel:l:azda!:abb tér és mi a neve? A milielmeum évében a történelmi Magyarország l'~m~ csúcsára. a Kárpátokban található 2663 méter magas Gerlachfalvi hegytetore js '''útkláblát helyeztek és átketesztelték a Ie\Ó1 Ilonmc J&rse! csúcsnak. J. Illo melyik orsz.ícban VAn ez a csúcs1.. Illa isták: A~ turulja val<íszinülcg eg,y török eredetü llo",t viseló. TurkC$ZÜnban bonos sólyonúéle. amit 'nlllenneu1\lr:l való lelk liészüjödés \eu a milll.)'arság jelképévé. Jókai Mór számo<.roe\e\: jiti,,!t a millenneunú ajkotásokhoz. Vejének. Feszty ÁJlúdnak 6 javasolta a mag,yarok bejövetelét i\ir Awló körlépel 6 javasolta Donáth Gyulának a IJllIWdán és a GeUért-bcgyen lévó turul.lkbzitésél 1. Emlils mol: mé!: két olyan belyet vagy omléluzobor együttest, abol van turuu A mllleoneumi emlékévben, 1896-ban több neves HlLIéri szobrot alkottak leglúresebb szobrászaink.. l'tlldiul Stróbl Alajos a budavári Szent atyán!{.obrol, Fadrua János a pozsonyi Mária Terézia rnll/roc. Padrusz János ekkor már dolgazo\t lrp.h!rese1jb szoborcsopo~án és bamaro&3ll fel is IVOItttllr: azt., 1101 van Fadrusz Jánosnak ez a hí~ Lwbol"C.lopol1,jaés kl a foalak? Melyik budapesil hidat adták át a,"l11uneumrat (Ma Szabadság-hidnak I nevuzülr:.). 41 megftjtések: Ötödik forduló. általáuos iskolások: 1. ideg, te!:u, nyílvc:sszó, nyílhc!:)', íj.ib. 2. I,árta, nyakél<, hajfonalkoronl:,!:)'úrú, öv, fülbc:való stb. J. nyere!:, k.en!:)'e1, zabla, kantár, kötófék stb. Ötödik fordujó. I!imnazislák: 1. Ménrót (Nimród) 2. B. J. Gárdonyi: A láthatallan c:mber. Hatodik fordnló. általános iskolások: 1. Arany János: Re!:e a csodaszarvanól 2. Kölcsc:y F.: llirnnusz J. Vörösmarty M.: Szózat Jlnlodik fonluló.l!imunzisl,ík: 1. Józscf Attila 2. Illyés Gyula J. Vörösmarty I\L: (l1úvár Knud, Szózal, Szél' Ilonka db.) Hetedik fordu ló. általános Iskolások: 1. Anonymus 2. Taluony J. Úgynevezcll bármas koporsóba helyezték (arany. ezüst, VA.) és el:)' folyó medrébe temelték. Hetedik forduló. EirnnazistÁk: 1. réuett, a Székesegybázban 2. L Endre és felesél:e J. Nagyvlradon Nyolcadik forduló. oltaláuos Iskolások: 1. román. eól, barokk. rencszánsz, klauzici.1a 2. Romániában, Erdélyben J. Jákl kápolna Nvolcadik forduló. Elmnazisták; 1. Dudapesten a Váro'lil:e1ben, a Vajdahunyad várában 2. Ópuszlaszeren J. Kende, VAl:;YÍIa.ere~ek fovezére volt. Kilencedik rorduló. általános iskolások: 1. D 2. D J. A komisz kevél alkoholtartalmú, savanyká. izü, erjesztell kancatej volt. Kilencedik forduló. EimnazistlÍk: 1. A 2. A J. Ilét magyar l:)'ászvitéz Tizedik forduló. általános iskolhok: 1. Ferenc József császár 2. A Városlij;elnél. a Hosök tere J. Szlovákiában. a Maeas Tátrában. az egykori Szepe. vármegyében. Tizedik fordnló. Ei1l1nuislák: 1. Szabadsáe-bíd, Budai vár, Ilosök tere 2. Kolozsvárott, a Mátyás-szobor J. A ~-erenc József bidat.

5 Nagyon jól érezte magát a szerzetesi körosségben. Lelkes leveleket írt édesanyjának, aki luegnyngodhatott abban, hogy fia boldog. Szinte csillapíthatatlan volt a tudásvágya és lelkescdése az egyre tökéletescbb lelki élct iránt. Tudomásul kcbcl! azonban vcnnie, hogy bctcgségc sokkal félclmctcscbb, mint ahogy kczdctbcn gondolta, dc bchja naplójába: "Földi életünk legnagyobb értéke a néma, pl/nasz nélküli sze/ll'edés." Lassan cgész tcstét scbck borítják. Általános vérmérgczés. Elkczdodik a küzdeicm élctéért. HÚSVÉTI FELADATLAP Haza kell térnic a szerzetcsi kö7.össégbol és kórházba kerül. Rcndszcrcsen mcglátogatják a rcndtársú és sokat épülnek türelméu, a fokozatosan növckvo bctegséggel cgycncs arányban llövckszik dcrujc, \clki crcjc és bölcscsségc. uo, r~11 Ez " világ már nem az enyém, nem vah'yok belo- le való. dc érte kell élnclt1. H" lstcn nem kéri sz.ol &álatomat. akkor életemet ajánlom fel, íolec az ifjúsácétt... Egy kis felerosödés után, amikor ismét a szerzetbc való visszatérésbcn bí7ik, Újból visszakcrül a kórházba és lassan mcgélti, cz már az Istcnnel való találkozás közvctlcn elokészülctc. Végtclcn békc és nyugalo111 árad CI lelkébcn. S bckövctkczik az ntolsó éjszaka. Papot kér magához. Mirc azonban a pap mcgérkczik, addigra lelkét magáboz vcttc Istcn. Utolsó crcjével kis lcvelct írt. szülcinck és tcstvércinck: "Isten I.eletek'! Odafönn találkozunk! Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket/fr Ki ez a 19 évet élt ifjú, akinek székesfehérvári sílját ezrek és ezrek keresik fel, akiuck clso életrajza példányban kelt el, Illajd kiadták Argentíuában, Mexikóban' és Spanyolországban is, akirol versct írt Berda József, Mées László és Balássy László, akir~l zenét komponált Bárdos Lajos és Halmos László? Ó a szeretet tanúja, akinek élcte hitelcssé. vált, \llszcn Istentol tanulta az élet titkát. Egészen egyszeru életbol formált óriási értéket, mert Istenre figyelve élt. Szent Imre után talán o lesz a magyar ifjúság másik védoszentje. A Sun' Háromnap melyikén ünnepeljük a képen látható euliuényt1 A. NAGYCSÜTÖRTÖK D. NAGYPÉNTEK C. NAGYSZ.OMBAT KI vonakodon attól. ho&y J4zuI megjl\0u3 az ó lábát? Ml lilbm..j jelképe7 Mire hlvj. lel a fil!.yelmünke'7 J JÉZUS FÖLTÁMADÁSA EZEN A NAPON TÖRTÉNT HÚSVÉT VIGILIÁJÁN (NAGYSZOMBATON) MI A LITURGIA MENETE? K A Sunt Háromnap melyikén történl a képen l;\tható esemény? 1. Jézu, keresztjén találh.ató egy fetírat: INRI. Mit jelen, a Pilátus állal kifuggeulelett ir;\s? Kr..... b. 2. Kiról beszélt Jézus a keremen. amikor Mária felé fordulva ezt mondla: II'An:c:my, Ime fl te ji-""/.. 3. Mitöl villolt meg mink.et Jézus a kcremen7 AU A SZENTMISE A. NAGYCSÜTÖRTÖK B. NAGYI'ÉNTEK C. NAGYSZOMBAT A keresztút melyik allomá" a képen látható e,ea:u!n)'? Mit jelen' a pauió szó? EctsZ/TSD KI A FÁJDALMAS RÓZSAFUZÉR TITKA/TI 1. Ki órellünk vérrel 2. Kit érettünk meg... J. Kit éretlünk.... nlegkoronázlak. 4. Ki éreuünk a. hordozta. $. Kit érettünk k resztre. 46.HitoktatólSzemIe' Hloktatói SwnIe 47

6 1. A NA GYO()JT MELYIK NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDI'«K AZ.u.A.1I1I1FOGALMAKr IlL b4/'ka b.. ham" ". co kerurjúj ". 1. R()V1DEN ÉRTELMEZD AZ AUlIlIl FOGALMAKATI A.lutekumen. B. Exullel.... Számoul me~ a halyu aorrood arlol a karu.lúl il1ool"altl C. Eukarisztia 0.0 D. Kánon. E.!'rtfáció 0'0 o" F Tabernákulum '_ J. MIÉRT A PÉNTEK A KATOLIKUSOK lionliána1'i NAPJAr TE HOGYAN TARTOm A KERESZTÚT MEI.YlK SZEREPL6JE LENNÉL SZJVESEN ts MIÉIITr Jév.u olouör uik ol a ktruzuel... Cirenei Simon segit. kercu.lcl vinni... Jév.u, h,ll.l Ittlik... Jézu. ulllkoúk a dró asuonyoual... Jézus v!liára veni a keres:z.tet... Jéros muoduor esik el a kereszllol.... Jév.u éduanyjl.val ulllkoúk Jév.ut mogcouljl.k rujáitól Jév.u hannaduor uik el a keronual J6tu:JUölullgezik a keru.lro Veronika kendot oyújt Jév.uoak Jév.ut IcvuúJc a keroutról Jév.u meghal a keru.teo Jéxwt,lrba helyezik 1. ird A város NEVE ALÁ AZ ODA LlPCSOUlATÓ SZENT NEVÉTl A SZENT NEVE/tIELLÉ irt ÉVSZÁM PLUSZ PONTOT JELENT. 1. MÁRTON KATALIN 1/~ J. ptn:'r DE.RNADETf.,. Gi:LI..tRT I'ÁL ARANYszAJú S1.ENT JÁNos S:u:.N1' ÁGpSTON BOSCO,/ S:u:.N1' JÁNos LOYOLAI S:u:.N1' IGNÁC BOLDOG m:'dvlc u. J. D' ARC..... lj. S:u:.N1' MARGIT LuKÁcs VÉRTANú;. MAGY AR származású: PÁPA: I:VANC[.LISTA...: ". MORUS SZ.ENT TAMÁS XAvttu sz.mr FERENC S1.ENT KIRÁLY:.... N\lBRUS S1.ENT ATANÁL SZÜZ: CSO?ORTOSJTSDA MEGFELEJ6 KATEGÓRUKJJA A K()VETKEZ SlENTéKETI (Eyl'ik-nrásik kclliibc is bcldl/ikj (RÓ~W SZENT ÁGNES, ÁRPÁDHÁZl SZENT MAlIGIT, SZENT IMRE HERCEG, SZENT VENCEL, SZENT MÓNIlU, ÁRPÁDIÚZI SZENT ERZSÉBET. SZENT JAKAlIAPOSTOL, GORETTI SZENT MÁlIlA. X SZENT PIUS, VlL SZENT GERGELY, SZENT HENR/K, MElUCl SZENT ANGEU) ASSZONY; Ji~ktatóiSzemIe 49

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19.

Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Ciszterciek, eszmény és valóság Országos Középiskolai Történelem Verseny 3.forduló november 19. Kedves Versenyzők! Játékunk első része ezzel a fordulóval befejeződik. A mostani forduló elsősorban művelődéstörténeti

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére

TERMÉSZETISMERET. Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére termeszetismeret 6:Layout 1 4/15/11 2:51 PM Page 1 Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Hazánk nagy tájai Témazáró feladatlapok 6. osztályos tanulók részére Évfolyam 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 termeszetismeret

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi 1 KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA Az írásokban megtalálhatjuk azt a kijelentést, hogy az Isten a megváltás munkáját már tervbe vette a világ fundamentumának felvettetése előtt. Mi sem bizonyítja jobban azt,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben