.~t. ,~~;t'lhl MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKEDO

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".~t. ,~~;t'lhl MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKEDO"

Átírás

1 - Hihetünk Feszty Árpád körképének, A inagyarok bejövetelénok, ha meg akarjuk ismerni a honfoglalók ruházatát? ' ' - Semmiképpen seml A festo ugyanis a századi török viseletbe öltöztette Árpád népét, és a fegyverzet, a lószerszám ábrázolása sem hiteles. Ez azért meglepo, mert a táji környezet viszont abszolút valós, hiszen Feszty hosszú idéig,tanulmányozta a helyszlnen a Vereckeihágót és környékét. Pedig lett volna mibol merltenie: Pulszky Ferenc és mások munkáiból elég megbizható képet alkothatott volna. Ma azt tudjuk eleinkrol, hogy a köznép és az elokelok valoszlnuleg egyaránt kaftánt viseltek, amely alatt vagy V-alakban, vagy a bal vállnál egy gombbal záródó ing volt. A férfiak és a nok buggyos nadrágot használtak, puha talpú csizmában jártak. Ez utóbbit mind a köznépi, mind pedig az elokelo sirokból elokerült kengyelek bizonyllják, amelyeknek homorú a talpa Iójuk. Az ilyen tfpus csak a nemezbol vagy finom borbol készült, puha talpú csizmához jó, amelyet az elkeskenyedo és felfelé kunkorodó orr jellemzeit. Ez az orr a mai török papucs é hoz hasonlftolt. - Köszönöm, hogy olvasóink kalandozhattak önnel a honfoglalás korában. Az érdoklödök mikor ismerkedhetnek meg az ezekkel az évtizedekkel foglalkozó, logúj'abb tárlattal?!":/'. - A Magyar Nemzeti Múzéu~ úgy is hozzákfván járulni a millecentenárium (az ezer-századik évforduló) méltó meg ünneplés éhez, hogy március 15-tol megújuit, 111mlom szemléletu kiállltással várja a Ill1tJljlllt\knl. 'GAZDY DcNES. 34 KÉRDÉSEINK: 1. A hét vezér nevét a kedves olvasó nyilván ismeri. És a hét törzs~t? 2. Ki volt Árpád apja? 3. Ki volt a gyula, a horka és a kündü? 4. Mi a kumisz és a Jurta? 5. Milyen eredetu a Balaton szavunk? 6. Mikor készült el a budapesti Ezredéves Emlékmu? 7.'ts mikor adták át a.kis földalattit? 102 ÉVES A FESZTY -KÖRKÉP, A MAGYAROK BEJÖVETELE: 1. Oroszország, Moszkva, Körkép Múzeum: Borogyinói csata. 2. Lengyelország, Wroclaw: Raclawicei csata. 3. Bulgária, Pleven. 4. Korea, Phenjan: Techoni csata. KALANDOZÁS A HONFOGLA LÁS KORÁBAN: 1. Nyék, Megyer, Kürlgyarl1lat, Tarján,' Jeno, Kér, Keszi. 2. Álmos. 3. A törzsszövetség vezeto tisztségviseloi vollak. 4. A kumisz kancatejböl erjesztett, kis alkohollartalmú, savanykás lzu szeszes ital, a jurta pedig rácsos favázra éprtett, kerek nemezsátor. 5. Szláv. Sekély vizére utalnak ablato, bloto, bololo szavak, amelyek különbözo szláv nyelveken sarat, lápot, mocsarat jelentenek. 6. Nem 1896-ban! Ép~ penséggel akkor kezdték épfteni ben készült el május 2-. án. Az elso.dlszutas maga Ferenc Józs'ef volt. MILLECENTENÁRIUMI elso fordu ló: osi Illagyar hi/világ elemi iskolások: A képen az osi pogány kultusz egyik fontos emlékétlátod. A fehér lovat Európa számos népe különleges vallási értékj<el ruházta fel (dánok, germánok). Róla és a sámlinokról.zólnak elso kérdéseink. A oámán feladata volt a rossz szellerunek eliuése, áldozatok bemutalása, a jó.zellemek jóindulatának megnyerése. ternlékenység- és bóségvará2slás, a hodviselés szempontjából baljós és szerencsé. napok megállapitása és a gyógyltls. 1. Milyen célból áldozolt fehér lovat a sámán? 1. A Jámán tiszt jelolésére volt egy közismertebb, török eredetu kifejezésük az 6Jnugyaroknak. Mi volt ez a kifejezés. (Igy 1I0vezika mesebeli csodaparipát is.). Az egyik bíres festonk "Honroglalás" c. f,stwényén Árpád vezér febér lovon fogadja a u.lávok hódolatát. Melyik hires festóról van szó? (6 festette többek között a Siralomház, Tépéscsinálólc. Ásító inas, Ecce homo.tb. fullnényeket.) I ~. Feszty Árpád híres Körképén az egyik, fehér lovat 'Idozó Jelenet címe: Áldozat ahadúrnak. Uol található Jelenleg a Körkép? ((illll/nzisfák:.~.~t.,~~;t'lhl T A képen osi magyar sírleletet látsz. Az elso forduló kérdései a magyarok temetkezési szokásairól, lalizmánjairól. amulettjeirol szól. 1. A magyarok többnejuségére utal az, hogy az 6s1 sírleletekben a gazdag férfi sírja mellett ill. kllriilötte gyakran több uoi sirt is 1JIlállak. Miért volt több felesége a gazdagnknak? A. Az ószövetségi pátriárkák, ill. a keleti uralkodók.rokását követték. D. A több feleség a gazdagság.zimbóluma volt, lún.en igen magas adományt kellell fizetni egy. ronyért, továbbá elonyös családi.zövetségeket is biztosított. 35 C. Ezek a sirleletek csak azt bironyítják, hogy.ok férfi idegenben esel! el, ezért lényegesen több nól iemellek a családi sirokba. 2. A sírokban amulelt.ek<t és talizmán okai is találunk. Milyen hiedelem fiizödött az állati csontbó. készül! talizmánokboz? A. Az á11atb3lllévo segito szellem az állat elhullása UtáIl ezekbe a csontokba költözöl!, ezért a csontok viseloje szánúthatoll a segíto, gyógyltó szellemre. B. Ezek az állali csontok egyszeruen ékszerek voltak és semmilyen hiedelem sem íuzódött hozzájuk. ' C. Ezek a csontok primitív munkaeszközök vollak, 3lI1ilcaz elhunyt tulajdonát képezlék, ezért melléje J. Miért temellék. ' temelték a férfi mellé felszerszamozolt lovál is,? A. Mert 0lY3llszoros volt a kapcsolat a ló és lovasa közöl!. hogy gazdája halála után úgyis elhullott volna hantatosan a szegény pára. B. Hogy a túlvilági mezókön is társa lehessen a ló gazd. ijának. C. Csak akkor temették el a sirba a lovat, ha együtt estek el a csatában. MILLECENTENÁRIUMI Másodikforduló: a!lollfogajó magyarok szokásai Elemi iskolások: A képen egy orosházi sírleletból származó honfoglalás kori as:& srony öltözetét latod: szegélyezett süveg és köntös, veretes nyakú ing. Egy korabeli bizánci történész így ír a magyarok szokásairól: It A világmindenség urának lovakat, ökröket, juhokat áldoznak, papjaikról pedig azt tartják, hngy megvan bennük a jöveudömnndás képess,ége." 1. Sorolj fel olyan állatokat, amiket csak a válldnrló életmód uulli lelelepedéskor tenyészthcttek öscink! 1. Sorolj fel olyan mesterségeket, amik a honfoglaló magyarság élelébell már jelell voltakl J. Hogyau hívjuk a vándorló magyarok felszedheto házát?

2 Gilll/lajisták: A kora rp:id-kori falvaink állati csontmaradványai alapján megállapítható, hogy az állattartásban a sz:uvasmarha %-ot, a ló '10-27 %-ot, ajuh 8-19 %-ot, a sertés %ot tett ki. Ez utóbbi egyébkéntteljesen hiányzik a nomád népeknél. 1. Ilo!:yan nevezzük azt az embert, aki szarvasmarbára. aki lóra, aki I juhu éj aki sel1ésre vityáz.? 2. Mit Jelent az h0l:y az ctelközi m8!:yarok Célnomád életet éltek? A Téli.zálláshelyeik közelében gabonát, ill. az igényes gondozást kívánó szarvasmarha számára téli takarmányt termeltek. D. Azt jelenti, hogy már nem voltak egészen pogányok. C. Azt jelenti, hogy abbahagyták a kalandozást, de még ncm sz.erveztck államot 3. Az osmagyarságnak nagy mesterségbeli tudással rendelkezö vasveroi (kovácsai), Cegyvermüvesei, ötvösei. nyergesci. szijgyártói és íjasai voltak. Sorolj Cel olyan szakmíkal, amelyek csak a Cejlett mezól:azdasí\: Idejében bonosodhattak me!:! A bolgár-törökséggel való hosszú és intenzív történeti kapcsolatainkat niár az a kétszázat meghaladó, nyelvünkben ma is élo bolgir-török jövevényszó is ékesszólóan bízonyí0a, amelyek a löldmúvelés (pl. larló, árpa, bú{a,,kl, sarló, boglya, s{éni, óröl, Jara, gyümölcs, alma, kórl', Jió, s{ölo, bor, hruúr). az állattc nyéntés (pl. bika, ökör, lim, borjú, kos, kwkl, gyapjú, JU{M, árlá'!)', karám,!r'lk), a lakáskultúra (pl. stílor, kúl, kapu, s{ék, bölcso, koporsó), valamint a társadalmi élet (pl. lörvény, tanú, wlrnács, bér, érj,m, gyón) igen fontos szavai. A honfoglalást megelozo évszázadokban a ma gyarságot ért bolgár-török hatás tehát min denképpen igen jelentos lehetett. MILLECENTENÁRIUM! VETÉLKED6 negyedik forduló: Ital/foglalás kori régészet ti/inlál/os iskolások: A Kárpál-medencében letelepülo osmagyarok Colyók menlén alakitották ki életterüket. A F.azd.a&abbak jurtákban és véglegesre épitett h:\z.akban, a szegények félig fóldbe ásott r"h:\z.akban laktak. A folyó egyik oldalán laktak az.iok. a másik oldalon a halottak. A viznck lélektisztitó erot tulajdofútottak, ezért vilték it a folyón halottaikat. 2. Miért bajtottak vógre kopooyalékelésekct a sámánok? A igy akastik megkeresni a simán utódokat. A koponya különleges varratai irulkodtak arról, hogy ki alkalmas sáminnak. B. Azt tartották, hogy,az elmebetegeket rossz szellem szálta meg. A meglékelt kopon)'án kereszlü1 rcmélték eltávozásra binú. C. Harc közben szerzett sebeket gyógyítottak a lékelés és az ezüst lemezekkel való 1eíed6s módszerével. ' 3. Salamon király háláhól a oémctcknek ajlindékozta a hircs AUiJa-lurdol, ami a Cejcdelmi méltóság jclvényc volt az osmagyarok"ál. (Tudjuk, valójában ez a kard az egyik etelközi vezéré volt.) liol órzik jelenle\: ezt a kordot? A A Bécsi Nemzeti Múzeumban. D. A Magyar Nemzeti Múzcumban. C. A Kairói Nemzeti Múzcumban. MILLECENTENÁRIUMI VETÉLKED6 harmadik forduló: az /fsmagyarság válldorútja Az i. e körüli idoszakban vált a magyarság on álló néppé, s ez együujárt egy fontos gazdasági változ""sal is: elódeink ekkor tértek át a vándorló-icgelteto nomád állattarti""a, ami egyben késobbi hosszú vándorú0uk gazdasági oka is volt. Jelen ismereteink szerint az látszik a legvalószínúbbnck, hogy osei nk az idoszáuútás kezdete körüli idoben a Dél-Urá! keleti oldaláról a Volga és U rál közti területre költöztek. Nagy részük 700 körül innen déldélnyugat felé húzódott, a Volga- Don -Donyec folyók vidékére, mely terúletet az elso magyar fejedelem, Levedi neve után tör téneúrásunk Levédiának nevez. (A magyarság egy része továbbra is korábbí szálláshe Iyén maradt, ezek utódait találta meg iu, Magna Hungariában, l 236-ban Julianus barát.) A déli irányba vándorló magyarság ek. kor hosszabb ideig élhetett cgyútt az észak felé mozgó volgai bolgársággai. Felteheto, hogy a volgai bolgárok u<j;il nevú törzsének egy töredéke ekkor csatlakozott a magyarsághoz, s bcnnük ismerhe0ük fel a sdkl!j,k oseit, akik a honfoglalás korára teljesen elmagyarosadtak. 'Levédiiban pedíg a do ni bolgárokkal éltek e1ódeink nagyjából közös szállisterületen s ugyanazon politikai keretben is, a Kazár Ka ganátus.fennhatósága alatl. 36 Elemi iskolások: 1. A térképen látható osbazák közül a bányadik számú volt a "Magna Hungaria'l? 2. Milyen szerzetesrendbez tartozott Julianu. barát? 3. A térképen látbató osbazák közül bányadik szám ú volt a vérszerzodés színbelyc? 4. EtelkÖ7lxiJ bét magyas törzs és a kabarok költöztek át a Kárpit-medencébe: Nyék, Megyer, Gyarmat, Kér, Tarján. Jeno, Keszi. Sorolj Cel olyan jelenlegi tclcpülé. ncvckel, amelyek a bét törzs nevét orzikl Gim/lazisták: 1. Melyik jeles magyar író írt rt\:ényt Jnlianus barátról? 2. lll. Déla. IV. Déla és Mátyás udvari krónikásai a magyarokat egy rures bibliai vadászló) eredeztetik. A vizözön utáni újranépcsedtskor Nóé leszásmazottja volt ez a lúr vadász, az osi regék szerint Hunor és Magor apja. Kirol van szó? 3. A török eredelü szavaink közül mit jelcnt: a tarló, a tinó, az írtány és a karám? 4. Egészílsd ki Géza na\:yfejedelem származá. rendjét: Álmos - Árpád - Zolta - - Géza Ilollfoglalás kori - I ~.'".. - Céligfóldbe ásott - szolga ház lib.aik 1. Miért küszöbét? kellett át)épniök az osm~gyarolulak A Mert biedelmük szerint a küszöb alatt lakolt az lu ló.zellem és nem voll szabad felébreszteni. D. Ez cgy tiszteletadási forma volt a ház ura iránt, IleIIItapostak rá házának küszöbére: Az ösmagyarok nagyon alacsony ajtókat ké.zlteltek. Ha ráléptek volna a magas küszöbre. I!ckor beverték volna fejüket. 2. Ml volt a pártjl? A, A hajat leszoritó bajrif, 3lUit csak gyermekes nok viseltek. D. A hajat leszoritó bajrif, anut csak hajadonok" vl.eltek.. Szalag a férfiak kalapjára tuzve. J. Mennyi volt a bonfo!:laló magyar Cérfiak átja!:os tcstma\:assága? A Ocm D Ocm C Ocm fi-'li/liazisták: " honfoglaló magyarok úgynevezett visszacsapó U~ méterig halálos erövel lötte ki a nyuvesszöt. Mintegy 30 kilópond erö kellett a Itlfiilzítésehez. 1, Uinyszor volt crósebb a magyarok íja a nyl,c.t1ak íltal baszoált an\:olszász bosszúíjnál? J... Gyengébb voll. B. Pont olyan e,ös voll. C. Háromszor olyan eros voll. 37 I.Gimll.!.: D I.Gimn.2.: A LGimn.3.: lj II.ÁIt.\.: sertés, baronw I1.ÁlI.2.: ács, szücs, vasverö (kovács), fazekas. fonó, ijás7, nyerges, szíjgyártó, ötvös II.Ált.3.: Jurta II.Gimn.\.: gulyás, esikós, juhász, kondás (k.anisz) I1.Gim;,.2.: A II.Gimn.3.: molnár, bognár, kádár, kömüves, stb. IlI.ÁIt.!.: a második I1I.Ált.2.: domonkos rendi IlI.ÁlI.3.: a negyedik 11I.Ált.4.: NyékJádháza. Békésmegyer, Balassagyarmat. Hajmáskér, Salgótarján, Budajeno, Dunakcszi. 11I.GinUl.\.: Kodolányi János III.Gimn.2.: Nimród 1II.Gimn.3.: a learátott kalászos földben maradt szása; a borjú és az ökör közötti.zarvasmarha; herélt sertés; az istállóhoz épitett eikeritett kifutó. lll: GinUlA.: Álmos-Árpád-Zolta- Taksony-Géza IV.Ált.\.: A IV.ÁlI.2.: B IV.Ált.3.: A IV.GinUl.\.: C IV.Gimn.2.: B lv.gimn.3.: A

3 MILLECENTENARIUMI ötödik fordul6:./léprajz és mitológia A ltaltí/los iskolások: A magyarok harcmodorához tartozott, hogy megfutamodá..t szinlelve, várallanul hátrafelé nyilazva óriási pusztítást vittek végbe üldözoik soraiban. 1. Sorold rel le~aláhb nél:y elemél, részét a félelmetes ma~yar fe~yvernek, a visszacsapó ijnakl A gazdagon díszített ov nem csupán a harcosok ruházatát fogta össze é. képesebbé tette oket a harcra, hanem azt is megmutatta, hogy ki a.zabad és ki a szolga. A szolgák nem víseltek ovet. 2. Sorolj rel le~allíbb né~yet a honro~lalás kori ma~yarok le~~yakoribb ruhadíszei közül! Uo"'ogl.l6& kori m.liiv rl"rflh n61 vl le' (Uuló Gyul. r.kon.lrulu:16j.) A magyar harcosok hu tár.a volt a ló, amit együtt temettek el gazd.'\jával. Pontosabban: a legtöbbször csak a lábaittemették el, mert Úgy tartonák, hogy a lábakból Újratámad a túlvilágon a ló. HÚsát a halotti toron elfogyasztollák, bórét pedig a sír felett kifeszi tették. J. Sorolj fel le~alább né~yel a lószenzámok közull Gilllllazisták: Kézai Simon és Anonymus a magyarok eredetet mitologikus formában adják elo. A csodás eredeliel kivánják a magyarok elhivatottság érzetét erósiteni és nemzeti büszkeségét növeini. lrásaikban a magyarok osatyja végsósoron Nóé. akinek három fia közül Jáfet utódai benépesitették Európát, Sém utódai Ázsiát. Kám utódai pedig Afrikát. 1. Ki voll Járel lia, akinek szélj relesé!:e, a perzsa Enéh Hunort és Ma!:yart szulle? 2. Mít jelent az Enéh név? A. Méhecske B. Szarvasüno C. Sas Enéh fiai. Hunor és Mólgyat a csodaszarvast úzve jutnak el Sziuyaországból (Kazár birodalom) Levédiába, ahol Dúl király leányait elrabolva szép 38 mátkákra tesznek szert. Hunortói származnak a hunok. Egyik nagy királyujuól, Attiláról és a rabszolga Uráról szól az a regény, amit Kossuth egyik feg,yvergyárosának fia, az "egri remete" irt. J, Ki az író és mi a rel:ény címe? MILLECENTENARIUMI hatodik fort/llló: iroda/ollt AltaltÍllos iskoltb-ok: Vadat uzni feljövének Hos fiai szép Enéhnek: Hunor s Magyar, két dalia, Két egytestvér, Ménrót fia. 1, Ki írta azt a venel, amibol a fenti idézet származik és mi I címe? Oseinket felhozád Kárpát szent bércére, Á1taJd nyert szép hazát BendegÚZllak vére. 2. Ki a költo és mi a vers dme? Itt küzdtenek a honért a hos Árpádnak hadai; Itt törtek összc rabigát Hnnyadnak karjai. J. Ki a költo és ml a vers címe? Gi/lltlazistrík: A magyar irodalom egyik legnagyobb költoje osöket idézo látomásában így Ir: Anyám kún volt, apám félig székely, félig román vagy tml egészcn az A világ vagyok. minden. ami volt. vall; a sok nemzcdék, mely egymásra tör. A honfoglalók gyozllek velem holtan s a meghódoltak kíl~a meggyötör. 1. Ki a költo, aki ezt a J:yönyörú _UA DunáuÁI".. t. verset írta? A 20. század egy másik nagy magyar költoje egyszeru idill ból formál hatalmas verset, amint Szekswd felé a vonalon "terhes kicsi,nót szemléli!; Jár a szemem a kedves kis anyán s azt gondolom: ítlmegy a hazám. Viszi, mit se tudva, szakadék. örvény fölött Árpád örökét. 2, A Puszták népe Irójáról van szó, Tebát kl a költo? "Régi dicsoségünk, hol késel az éji homályban?" kérdi a Zalán futása c. hósi eposzában a költo, "S a deli Álmosról. sálmosnak büszke fiáról, párducos Árpádról" énekel. J. KI a költo? Tudnád mél: két venét említeni, ami a hosi multat idézi? MILLECENTENARIUMI hetedik [ort/llló: sírhelyek dltaliíllos iskolások: LJy'y tudjuk, hogy Árpád nagyfejedelem 907-ben hnlt meg és egy patak partján, amely Dudánál a LJul1ábafolyik. lemették el. A pesti V'\id"lhunyad v{u:. udvarában tajáljuk Déla király névtelen k,ól1ikásának szobrát, aki töbljck között Árpád 1. 1:iláról is ir krónikájában. 1, I\ti közismert ~leve e névtelen krónikánaak? Alt is tudjuk, hogy Árpádot legkisebb fia. Sott (/,Ollál1) követte a fejedelmi méltósilgban, majd 'Ma tól Solt unakalestvére következeu. Az o.ililelyét is tudjuk. Azon a településen temették el, "illi az o nevét viseli. Dud.1pc511OI10 ktn-re, délre 1.II.lljuk e települést, Dunaharaszti és '.IW,ctszentmikJÓs alatt. l. ((1 \'olt Árpád másodík utóda és hol temették 117 A,p:,d a hun kiriily. Attila les:d1rmawlljilnak hulutta magát. S ezt méltán lehette. hiszcn a IllIlPJarok egykor. amikor a hun bírod.11olllban Ilck. a hun királyi családból sz..ínllazó vezctoket ~'Ipl.lk. 1. liu~yan temették el a hull királyt, Attilát? l /fllllllllzjsták: it/lilit István Euró')a egyik Icgcsodálatos:\bb tl'li1plomilt építtette fel Székesfehérvárott, hogy az ill ulkodók temetkezési helye legyen. ót is oda t"lilotlék el, dc nem mindegyik Árpád-házi \lilllkodó nyugodott a törökök állal teljesen ~Jpli~1Jitotttemplomban. f1l1coló Pétert. miután Vazul I~ívci mcgkínoztúk. IlY szintén SZCllt István által alapitott ljl\kesegyházban temették el, ami >.111 l.illietl. dc Újjáépítve ma már egyik büszkeségünk e n61iytornyú gyönyöru székesegyház. 1. Ilollemellék ellehál Orseoló!'éte li? :ill1nt Lá.szJó nagy~-ltyja. miközben te&tvérévct. vlll',yic Szent Lász.ló édesapjával, Géza királlyal vl kodou, súlyosan megsérült és t060-ban Zircllél Illrnhall. Az. általa alapíloll nlonoslorb.'\.i1. a'tihanyi "jj;\l$~gi templomban temeuék el. Ez az egyetlen lihi Ic fennmaradt ÁIpád-házi királysírunk., Melyik király liyul:szik Tihallyball? t.onl Lász.ló is az általa alapított székesegyhá7.ban nyucodoll. amíg a tatárok fel nem dúlták és meg ncl11lcmmisitcllék a gyönyöru templomot. 1,!\Qltemellék el Szelll Lászlót? 39 MILLECENTENARIUMI VETÉLEKDO liyolcadik fordllló: a mil/ellllc/lmi cmlékck álta/ál/os iskollísok: 1896-ban ünnepelte az orsl.íg a honfoglalás ezredik évfordulóját, a millelllleumol Ez alkalomra szájnos remek épüleuel és emlékkel ga7.d:1godoll a nemzet. Az egyik volt a Városligetben fclépitell Vajdahunyad vára. Az épületegyüttes a Magyarországoll eloforduló épitészeti stílusokat jelenítí meg. 1. Mil)'ell építésze li stílusok láthatók a Vajdahunyad várban? 2. l\o1elyik orszá~ljall található az tli~azi" VajlIahunyad, V"tyis Hunyadi JÁnos vára? J. l\li A neve. VajlIahunyad vá~'áball lévö híres kis kápolnának? (A Nyugat-DunántÚlon található az a román-göt templom, amirol nevét kapta, mcll annak bcjilratilt él'íteuék meg a kilpolniulál is.) 1!im/Il1zi.rttÍk: Jókai Mór veje, Feszly ÁrpÚd az Európában swkásos (15x120 lll-es) körképek lilinli~i1ra megjesteltc a magyar körképct is, melynek témája Jókai Mór javaslatáta a honfoglajásnak az a pillanata. amikor a lilagyarok átlépik a Vereckeiszorosl. Ezt is a millenncumra lhutatták be volt elöször kiállítva a Feszty-körkéjJ? 1. Ilolláthato jclenle~ a Feszty-körkép? J, Milyen tiszlel viselt Árpád a lilal:yarok ~ejövetclekor? \ '....'"1.

4 MILLECENTENÁRIUMI kilmcedikford/ljó: /Jol/foglalás kori törtél/elem Elemi isko/císok: Óseink a vikingekkel. az arabokkal és a normaimokkal eg,yidöben kalandoztak Európában. A 7.sákmányszerzés mellett az adók behajlás., is célja volt ezeknek a kalandozásoknak. hiszen 924 és 933 között a határainktói számított 500 kilométeres sávon belül adóztak népünknek. Bizánctói Észak-Európáig. 933-Oan azonoan Merseburgnál az adófizetést megt.'gadó Henrik császár megveri a mag,yarokat. 1. A menebul'l:l cutában Hcnrik csáuát új harcmodort alkalmazva l:yoz a maj;yarok felelt. MI volt ez? A. hlialálfák az ágyút es eloször ill alkalmazzák. ll. A magyarak sz;nleli megfutclmo</ására /egyejmezet/ hadirendbe" matlujllak és nem rohannak meggondolatlanul utúnuk. C. Kivollllak a terüle/rol miiijell élellllet tis az é/rségtollcgyellgült IlIagyarakatlegyozik. A mag,yarok eljutottak 955-ig többször llália és Franciaország belsejéig. sot az Óceán ig. Napon száritott. orölt húst vittek magukkal. amil vizben vagy kumiszban felfozlek és ezt ették. 2. l\'liért "puhították a húst a nyereg alau"? A. Hogy váliozato..l'obb legyell az étrelldfük. mert a szárílo/l húsba" nem \'o/1elcgciujó kalória. Il. A hosszú lovaglás otall a ló IlyereJ: által jcjs':rfejl hálói gyógyitol/úk a "Yf!r. lrú.~ al. C. }'Jerl nem i.mrcrlék még a korszcrú fof,krémckel, gyorsali romloll afoguk tis csak a puh itali húst tudták /IIegráglll. J. Mi volt a kumisz1 Ilollfoglaláskori mag)'or firfl"isekt 40 Gillll/{/zisták:. 955 után megsziintek a magyar kalandozások. A Lech-mezején. Aug.&burg városánál az eddigi legnagyobb magyar sereg szenvedetl vereséget 955-ben. 1. Ki voll a gyozelmes német clászár1 A. 1. Ottó B. 1. lienrlk C. 1. Konrád 2. Kik vollak a mal:yar vezérek, akiket Retensbul'l:ban bitófán klvél:eztek? A. Dulcsu CS UI B. Bolond CS Toksony C. Szabolcs CS Zsol/. A mag,yar fó6ereg viszonylag kevés veszteséggel vonult vissza az augsburgi csatából. azonban a g,yoztes csata /úrén felbuzdult németek a folyóátkeloknél é. a heg,yszorosoknál színte minden hazalérot elpusztítottak. J. 1I0eyan enjlel:eli a ntjlhal:yomány azokat, aklk mtj:is viuzajutottak Magyarorszáj;ra1 li)'e" )'ult a IÓSl,IrstJÍM MILLECENTENÁRIUMI tizedik, befejezo ford/lló: megemlékezés az osökró1 Ele",1 Iskolások: Nem tudjuk pontosan a honfoglalás idóponlját ben a magyar kormány azért jelölte meg a következo s évet. mert látták. hogy a" nagyszabású megemlékozések részét képezo építkezések csak akkorra készülnek el. Az nuijus 2-án átadotl Mille1l1\eunú Földalatti díszvendége az az ember volt. aki euen ben Arany János még A wales; bárdok - kal tiltakoz.otl. 1. Ki volt máju. 2-án a budapesti "kl. földalatti" ebó fortalomba belyezeu szerelvényében a lel:nevesebb a díuvendéj:1 ' A millenneumra tervezték átadni. ele csak 1929-re készült el Budapest eg,yik nevezelessége. egy történelmünk emlékeivel (Árpád, ÓOimag,yar vezérek. királyok. fejedelmek stb.) díszített hatalmas tér található Budapesten ez a történelmi emlékekbenlel:l:azda!:abb tér és mi a neve? A milielmeum évében a történelmi Magyarország l'~m~ csúcsára. a Kárpátokban található 2663 méter magas Gerlachfalvi hegytetore js '''útkláblát helyeztek és átketesztelték a Ie\Ó1 Ilonmc J&rse! csúcsnak. J. Illo melyik orsz.ícban VAn ez a csúcs1.. Illa isták: A~ turulja val<íszinülcg eg,y török eredetü llo",t viseló. TurkC$ZÜnban bonos sólyonúéle. amit 'nlllenneu1\lr:l való lelk liészüjödés \eu a milll.)'arság jelképévé. Jókai Mór számo<.roe\e\: jiti,,!t a millenneunú ajkotásokhoz. Vejének. Feszty ÁJlúdnak 6 javasolta a mag,yarok bejövetelét i\ir Awló körlépel 6 javasolta Donáth Gyulának a IJllIWdán és a GeUért-bcgyen lévó turul.lkbzitésél 1. Emlils mol: mé!: két olyan belyet vagy omléluzobor együttest, abol van turuu A mllleoneumi emlékévben, 1896-ban több neves HlLIéri szobrot alkottak leglúresebb szobrászaink.. l'tlldiul Stróbl Alajos a budavári Szent atyán!{.obrol, Fadrua János a pozsonyi Mária Terézia rnll/roc. Padrusz János ekkor már dolgazo\t lrp.h!rese1jb szoborcsopo~án és bamaro&3ll fel is IVOItttllr: azt., 1101 van Fadrusz Jánosnak ez a hí~ Lwbol"C.lopol1,jaés kl a foalak? Melyik budapesil hidat adták át a,"l11uneumrat (Ma Szabadság-hidnak I nevuzülr:.). 41 megftjtések: Ötödik forduló. általáuos iskolások: 1. ideg, te!:u, nyílvc:sszó, nyílhc!:)', íj.ib. 2. I,árta, nyakél<, hajfonalkoronl:,!:)'úrú, öv, fülbc:való stb. J. nyere!:, k.en!:)'e1, zabla, kantár, kötófék stb. Ötödik fordujó. I!imnazislák: 1. Ménrót (Nimród) 2. B. J. Gárdonyi: A láthatallan c:mber. Hatodik fordnló. általános iskolások: 1. Arany János: Re!:e a csodaszarvanól 2. Kölcsc:y F.: llirnnusz J. Vörösmarty M.: Szózat Jlnlodik fonluló.l!imunzisl,ík: 1. Józscf Attila 2. Illyés Gyula J. Vörösmarty I\L: (l1úvár Knud, Szózal, Szél' Ilonka db.) Hetedik fordu ló. általános Iskolások: 1. Anonymus 2. Taluony J. Úgynevezcll bármas koporsóba helyezték (arany. ezüst, VA.) és el:)' folyó medrébe temelték. Hetedik forduló. EirnnazistÁk: 1. réuett, a Székesegybázban 2. L Endre és felesél:e J. Nagyvlradon Nyolcadik forduló. oltaláuos Iskolások: 1. román. eól, barokk. rencszánsz, klauzici.1a 2. Romániában, Erdélyben J. Jákl kápolna Nvolcadik forduló. Elmnazisták; 1. Dudapesten a Váro'lil:e1ben, a Vajdahunyad várában 2. Ópuszlaszeren J. Kende, VAl:;YÍIa.ere~ek fovezére volt. Kilencedik rorduló. általános iskolások: 1. D 2. D J. A komisz kevél alkoholtartalmú, savanyká. izü, erjesztell kancatej volt. Kilencedik forduló. EimnazistlÍk: 1. A 2. A J. Ilét magyar l:)'ászvitéz Tizedik forduló. általános iskolhok: 1. Ferenc József császár 2. A Városlij;elnél. a Hosök tere J. Szlovákiában. a Maeas Tátrában. az egykori Szepe. vármegyében. Tizedik fordnló. Ei1l1nuislák: 1. Szabadsáe-bíd, Budai vár, Ilosök tere 2. Kolozsvárott, a Mátyás-szobor J. A ~-erenc József bidat.

5 Nagyon jól érezte magát a szerzetesi körosségben. Lelkes leveleket írt édesanyjának, aki luegnyngodhatott abban, hogy fia boldog. Szinte csillapíthatatlan volt a tudásvágya és lelkescdése az egyre tökéletescbb lelki élct iránt. Tudomásul kcbcl! azonban vcnnie, hogy bctcgségc sokkal félclmctcscbb, mint ahogy kczdctbcn gondolta, dc bchja naplójába: "Földi életünk legnagyobb értéke a néma, pl/nasz nélküli sze/ll'edés." Lassan cgész tcstét scbck borítják. Általános vérmérgczés. Elkczdodik a küzdeicm élctéért. HÚSVÉTI FELADATLAP Haza kell térnic a szerzetcsi kö7.össégbol és kórházba kerül. Rcndszcrcsen mcglátogatják a rcndtársú és sokat épülnek türelméu, a fokozatosan növckvo bctegséggel cgycncs arányban llövckszik dcrujc, \clki crcjc és bölcscsségc. uo, r~11 Ez " világ már nem az enyém, nem vah'yok belo- le való. dc érte kell élnclt1. H" lstcn nem kéri sz.ol &álatomat. akkor életemet ajánlom fel, íolec az ifjúsácétt... Egy kis felerosödés után, amikor ismét a szerzetbc való visszatérésbcn bí7ik, Újból visszakcrül a kórházba és lassan mcgélti, cz már az Istcnnel való találkozás közvctlcn elokészülctc. Végtclcn békc és nyugalo111 árad CI lelkébcn. S bckövctkczik az ntolsó éjszaka. Papot kér magához. Mirc azonban a pap mcgérkczik, addigra lelkét magáboz vcttc Istcn. Utolsó crcjével kis lcvelct írt. szülcinck és tcstvércinck: "Isten I.eletek'! Odafönn találkozunk! Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket/fr Ki ez a 19 évet élt ifjú, akinek székesfehérvári sílját ezrek és ezrek keresik fel, akiuck clso életrajza példányban kelt el, Illajd kiadták Argentíuában, Mexikóban' és Spanyolországban is, akirol versct írt Berda József, Mées László és Balássy László, akir~l zenét komponált Bárdos Lajos és Halmos László? Ó a szeretet tanúja, akinek élcte hitelcssé. vált, \llszcn Istentol tanulta az élet titkát. Egészen egyszeru életbol formált óriási értéket, mert Istenre figyelve élt. Szent Imre után talán o lesz a magyar ifjúság másik védoszentje. A Sun' Háromnap melyikén ünnepeljük a képen látható euliuényt1 A. NAGYCSÜTÖRTÖK D. NAGYPÉNTEK C. NAGYSZ.OMBAT KI vonakodon attól. ho&y J4zuI megjl\0u3 az ó lábát? Ml lilbm..j jelképe7 Mire hlvj. lel a fil!.yelmünke'7 J JÉZUS FÖLTÁMADÁSA EZEN A NAPON TÖRTÉNT HÚSVÉT VIGILIÁJÁN (NAGYSZOMBATON) MI A LITURGIA MENETE? K A Sunt Háromnap melyikén történl a képen l;\tható esemény? 1. Jézu, keresztjén találh.ató egy fetírat: INRI. Mit jelen, a Pilátus állal kifuggeulelett ir;\s? Kr..... b. 2. Kiról beszélt Jézus a keremen. amikor Mária felé fordulva ezt mondla: II'An:c:my, Ime fl te ji-""/.. 3. Mitöl villolt meg mink.et Jézus a kcremen7 AU A SZENTMISE A. NAGYCSÜTÖRTÖK B. NAGYI'ÉNTEK C. NAGYSZOMBAT A keresztút melyik allomá" a képen látható e,ea:u!n)'? Mit jelen' a pauió szó? EctsZ/TSD KI A FÁJDALMAS RÓZSAFUZÉR TITKA/TI 1. Ki órellünk vérrel 2. Kit érettünk meg... J. Kit éretlünk.... nlegkoronázlak. 4. Ki éreuünk a. hordozta. $. Kit érettünk k resztre. 46.HitoktatólSzemIe' Hloktatói SwnIe 47

6 1. A NA GYO()JT MELYIK NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDI'«K AZ.u.A.1I1I1FOGALMAKr IlL b4/'ka b.. ham" ". co kerurjúj ". 1. R()V1DEN ÉRTELMEZD AZ AUlIlIl FOGALMAKATI A.lutekumen. B. Exullel.... Számoul me~ a halyu aorrood arlol a karu.lúl il1ool"altl C. Eukarisztia 0.0 D. Kánon. E.!'rtfáció 0'0 o" F Tabernákulum '_ J. MIÉRT A PÉNTEK A KATOLIKUSOK lionliána1'i NAPJAr TE HOGYAN TARTOm A KERESZTÚT MEI.YlK SZEREPL6JE LENNÉL SZJVESEN ts MIÉIITr Jév.u olouör uik ol a ktruzuel... Cirenei Simon segit. kercu.lcl vinni... Jév.u, h,ll.l Ittlik... Jézu. ulllkoúk a dró asuonyoual... Jézus v!liára veni a keres:z.tet... Jéros muoduor esik el a kereszllol.... Jév.u éduanyjl.val ulllkoúk Jév.ut mogcouljl.k rujáitól Jév.u hannaduor uik el a keronual J6tu:JUölullgezik a keru.lro Veronika kendot oyújt Jév.uoak Jév.ut IcvuúJc a keroutról Jév.u meghal a keru.teo Jéxwt,lrba helyezik 1. ird A város NEVE ALÁ AZ ODA LlPCSOUlATÓ SZENT NEVÉTl A SZENT NEVE/tIELLÉ irt ÉVSZÁM PLUSZ PONTOT JELENT. 1. MÁRTON KATALIN 1/~ J. ptn:'r DE.RNADETf.,. Gi:LI..tRT I'ÁL ARANYszAJú S1.ENT JÁNos S:u:.N1' ÁGpSTON BOSCO,/ S:u:.N1' JÁNos LOYOLAI S:u:.N1' IGNÁC BOLDOG m:'dvlc u. J. D' ARC..... lj. S:u:.N1' MARGIT LuKÁcs VÉRTANú;. MAGY AR származású: PÁPA: I:VANC[.LISTA...: ". MORUS SZ.ENT TAMÁS XAvttu sz.mr FERENC S1.ENT KIRÁLY:.... N\lBRUS S1.ENT ATANÁL SZÜZ: CSO?ORTOSJTSDA MEGFELEJ6 KATEGÓRUKJJA A K()VETKEZ SlENTéKETI (Eyl'ik-nrásik kclliibc is bcldl/ikj (RÓ~W SZENT ÁGNES, ÁRPÁDHÁZl SZENT MAlIGIT, SZENT IMRE HERCEG, SZENT VENCEL, SZENT MÓNIlU, ÁRPÁDIÚZI SZENT ERZSÉBET. SZENT JAKAlIAPOSTOL, GORETTI SZENT MÁlIlA. X SZENT PIUS, VlL SZENT GERGELY, SZENT HENR/K, MElUCl SZENT ANGEU) ASSZONY; Ji~ktatóiSzemIe 49

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz,

FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, FOGALOM FOGALOM HELY SZEMÉLY Urali kor Települések kiegészülése Ural Bölcs Leó Hal, háló, tűz, főz, evez Magyar helynevek Ob, Irtisz, Bíborbanszületett Finnugor kor Onogur-Hungary, Hongrie Iszim, Tobol

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Ĺ ĺ Ü Ĺ í í Á í í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺí Ĺ ő ľü ő ü ľ ĺí ľ ĺ ĺ ü ü ľő ő ľ í ő ĺĺľ ľĺ ľ ő ü ĺ ź ö ö ľü ü ő ö ö ę ő ĺ ü ü ő ö ę Ä Á ą Ä ą ĺ ąá Áľ ő ľ ľ ę ę ö ľ í ę ľ ö ő ő ľ ĺ ź í ő ú ú ľ ö ĺ í ö ő ö ü Í ő

Részletesebben

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei

A keresztény istentisztelet. A liturgia elemei V. OSZTÁLY L I T U R G I K A A keresztény istentisztelet Keresztény (gör. chrisztianosz = krisztusi) Istentisztelet = szentmise Az istentisztelet helyes módját a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. A kinyilatkoztatás

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

ť Ő É ő ü ó Ö ő ü ĺĺ ü Ő ľ ü ľ ľ ő ĺ ľ ľ ó ő ó ľ ń ś ś Í ĺ ľ ó ő ő ľ ź ó ľ ü ľ ö ö ď ó ő ľ ĺ ü ó Ö ü Á ű ź ź ú ö ö ó ő ľĺ ó Ö ľ ĺ ľ ľ ĺ ň đ ľ ö ü ľ ó ľ ö ó ö ľ ö ő ö ü ź ö ö ő ó ü Ĺ ľ ó ľ ü ź ű ö ö ó čö

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. évfolyamos tanulók számára Iskolai forduló 2014/2015 Szrkszttt: Dobosné Csoknyai Ccília Mérésmtodikai

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Á Á Ü ľ ľ í ĺ ő ő ü ó ľ Ü ĺ í üĺ í Ü í ĺ ł Á Ü ö ó ĺ ĺ ź ĺ ő ő ĺĺ í ź ű ö ő ö ö ľ ó ľ ĺ ó ĺ ő ó öľ ľ ĺľ öľ ö ľő ő ő öľ ö ĺ ő ő ő ö öľ ĺ ő ő ő ö ö ü ő ó ľő ő ő ö ľó ő ő ö ľ ľ ö ľ ő ő ľ ľ ĺó ó ó ö ö ú ĺ

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

ő ę ü ľ ĺĺ ü Ę ő ő ď ő í ő É ľ ĺ ü ľ ő ľ ĺ ĺł ľ ü ő Í ď š ü ĺ ĺ ö ő źůź ü ľá ä ł ł Á ŕ ŕ ł Ď Ď ü ü Í ö ĺ ź ő ľ ő ź ü ő ź ź ő ľ í ú ź ź íľĺ ő ľ ź ę ő ĺ ý źů í í ő ĺ ő ő Ĺ ľ í ú ő ő ź ĺ ő ź ľ ö ü ö ő źĺ

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév

Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanmenetek 2014/2015-ös tanév Tanév: 2014/2015 Tantárgy: katolikus hit- és erkölcstan Tanár: Hunyadi László hitoktató Intézmény: Kiliti, Ságvár iskolák Osztályok: 1-8. évfolyamok Hitoktató Plébános 1 Általános

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1.2. Értelmezd a megfejtésül kapott fogalmat!.

1.2. Értelmezd a megfejtésül kapott fogalmat!. Orszáos Történlm Tantáryi Vrsny 7-8. osztályos tanulók számára ISKOLAI FORDULÓ Nyuat-mayarorszái Eytm Rionális Pdaóiai Szoláltató és Kutató Központ 2014/2015 Nvd: Iskolád: 1.1. Fjtsd m a középkori Európa

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

ü ó ĺ ź Í ó ź ü Ú ó Ü ú ĺ í ń ĺó ľü ľ ĺ í óľ Í ĺó ĺ í ľ í ľ ĺí ľ Ä Ű Ó Ü ó ó ľ ó ü ĺ í ó Í ľ ł ó ľ ó ź ĺó ľ í ľ ĺ ľ ľ Í ľ ĺĺ í ľ í ó Í ľ ľ ó ľ ľ ű í ĺ ĺ źń ľ ü í ĺí ľ ü í í ľ í ö źĺ ó ĺó ľ ľ ĺó í ĺ ś óľĺ

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ú ľ ľ ő ů Í Ż ľ ľ Ĺ Ö ő Ĺ ő ö ĺ ľ ö Í źů ő ő ő öľ ö ľ öľ ľ Ĺ Ö Ĺ ľ ű ľ ö ľ ő ö ú Ö Ĺ ľő ľ ö ľ ľ ú ľĺ ő ľ ĺ ľ ľ ľ Ĺ ľ ĺ ľĺ ő ľ ü í Ĺ Ĺ í í ľő ľ ő ö ź ö ö ő ü ő ö í ö ö í í ö źú í í ő ľ Í Í ľ í ú ľ ľ ű ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. DECEMBER 8.) 3. osztály 3. osztály Gyűjtsétek össze a lehető legtöbb (de legalább hat) szót vagy kifejezést, amely a kicsi szóval rokon értelmű! (Ugyanannak a szónak -ka / -ke képzős változata nem számít újabb szónak.) A keresztrejtvények

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK ELSŐÁLDOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a világot?

Részletesebben

ł Á É ľ Á ľ ľ ľ É ő ó ł Á ľľ ľ ő ľ ö ó Á ľ É ű ő Ż ü ő ő ő ľő ľő ő ő ó ó ő ó ü ö ü ö ü ö ĺ í ÍÍ ź ľ ö í ő ú í ź ú ľ ź í ú ú ľ í ľ ö ö ó ó í ľ Á Ż Ż í ó ú ľ ó ó ú í ĺź ö ö ö ü ľ ő Ż ő ö ö ő ĺíĺó ő ĺ ü ö

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Í ĺ ľ ľ ĺ ľ ĺ í ľ ü ú ľ í ľ ö í ľ ľ ĺ ű ö í ľ Í ö ü í ľ ľ í É Í É Ó ľ Á Á Í É Éľ É ĺ Á É ĺé ĺ ľ ľ ĺ ĺáľ Ü É É Ü É ĺ Ľ Á ľ É ł ł ą ĺá ĺ ľ ĺ źł ł ü ľ ĺ ą ĺ ľ ö ľ ľ ů í ú ö ö ľ í ű É ľ ű ö ö ľ ľ ľ ź Ĺ ű ź

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

ú ö ö ú ö ú ü ü ö ö ó ľ ľ ö í í ü ú ü ő ú ľ Ö ľ ő ü ű ľ ő ő ó ő ó í ľ ľ ĺő ó ö ő ľ ő ő ó ö ő ü ü ó í ú Ö ü ő ł ł ĺ ú ú í ö ú ó Í ő ú ľ ľ ľ ü ľ ú ł ő ü ű ľ ő ú Ö Ą ű ö ö ü ö ü ű ö ő ü ő ő ö ö ö ö í ť ü

Részletesebben