nevelési év értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013-2014 nevelési év értékelése"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: Vackor Óvoda Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda Budapest, Mókus u nevelési év értékelése Budapest, 2014.június. 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés helyzetelemzés Személyi feltételek 3 2. Gazdálkodás Vackor Alapítvány/ Mókuskaland Egyesület Pályázatok Tárgyi feltételek Szülői támogatások, aktivitás Csoportok-létszámadatok Munkatervi feladatok megvalósulása Munkaközösségek Gyermekvédelem Nevelőtestületi alkalmazotti értekezletek, nev.nélk. m.napok Felelősi rendszerünk értékelése Szervezett, tervezett ellenőrzés-értékelés Szakmai értékelő, és elemzőmunka Általános vezetői értékelés a csoport, és önértékelések alapján Vackor Óvoda általános értékelése - Wéber Attiláné Mókus Tagóvoda általános értékelése - Balog Ilona Alkalmazotti kör munkájának értékelése Segítő szakemberek munkájának értékelése Továbbképzések-hospitálás Események, ünnepek, Ünnepek a Vackor Óvodában Ünnepek a Mókus Tagóvodában - Munkaközösség keretében Kapcsolatrendszer Család-óvoda kapcsolata Egyéb kapcsolatok Legitimációs záradék 37 Beszámolók, mellékletek: 1. Gyakornoki munka értékelése Fejlesztő pedagógus beszámoló Pszichológus beszámolója Ének-zene munkaközösség beszámoló Gyermekvédelmi munkaközösség beszámolója Nevelés keretei team beszámoló Projektpedagógia team beszámoló Zöld óvodai projekt Mókus Tagóvoda 64 2

3 1. Bevezetés helyzetelemzés Pedagógiai programunk: JMK (Vackor), és Külső világ tevékeny megismerése (Mókus) helyi nevelési program. Jelen beszámoló, illetve értékelés a nevelési évre elfogadott munkaterv, az Oktatási és Kulturális Osztály szempontrendszerét figyelembe véve készült. Tartalmazza a vezetői és a tagóvoda vezetői értékelést, a pedagógusok, a csoportlátogatások, megfigyelések, az éves munka és események feladatok ellátásának minősége alapján, munkaterv szerinti értékelést, a munkaközösség vezetők, valamint az egyéb megbízatások, felelősök értékelését. A nevelés évben törvényi változások: CXC törvény a köznevelésről CXXIV törvény a 2011 Tv. módosítása, valamint a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet, 326/2013 kormányrendelet. Óvodánk Vackor Óvoda-székhely6Mókus Tagóvoda9 összesen15 csoporttal működik. Engedélyezett gyermeklétszám: 380 fő Személyi feltételek Óvodánk engedélyezett létszáma: 58,5 fő Ebből: Óvodapedagógus: 33 fő, - ebből 1 fő vezető, 1 fő tagóvodavezető, 1 fővezetőhelyettes, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő intézménypszichológus Segítő munkatársak 24,5 fő Ebből: 20,5 fő technikai dolgozó ebből 5 fő pedagógiai asszisztens(dajkai beosztásban) 2 fő óvodatitkár 2 fő kertész- karbantartó. 4 fő Gyed-Gyes Külső segítő szakemberek: 2 fő logopédus heti 2-2 alkalommal segíti pedagógiai munkánkat. A két óvoda összevonásából adódó korábbi problémák nagyobb része feloldódni látszik, a változások szükségességének elfogadása, a konzekvens elvárásoknak vannak eredményei, sőt elmélyültek. Látványosak azok az elemek, melyek a két óvoda hagyományaiból adódó különbségeket mindkét részről színvonalasan mutatják. (Zöld hét, ünnepek egyedisége, átjárhatóság, egyedi csoportos szervezések, külső helyszínek, múzeumok, rendezvények látogatása, színház, zene, báb szervezések) 5 éve dolgozunk együtt. Ez az 5. év fordulópontot jelent az óvoda életében, ami újabb kihívásokkal lesz teli. Az összevonásból adódó nézetkülönbségek, az eltérő szervezeti felépítés, és egyéb szempontok miatt a vezető egy személyben lett érdekelt az összevonásból adódó különbségek megszüntetésében. Sok félreértés adódott abból, hogy a különbségek lefaragása, modernizáció, korszerűsítés bizonyos szemléletváltás szükségessége nem feltétlenül minősítése a munkának, de mivel a felelősség egy személyes, így a vezetői kompetencia kérdése, esetenként más értékrend, új elvárások alapján változtatni kellett, és ezt fent kell tartani a jövőben is. 3

4 Reményeim szerint az 5. év vége, a közös 6. év kezdete és a változások egy újabb, még modernebb, fegyelmezettebb, és korszerű irányt mutatnak a jövőre nézve. Meggyőződésem, hogy mindkét testület komoly munkával és felelősségvállalással néz szembe az elvárásoknak. Kísérletet tettem arra, hogy a vezetők, és óvodatitkárok, valamint az információk cseréje, pontossága kiszámíthatóbbá tegye a közös életünket. Igyekeztem a felelősségi köröket pontosítani, a következetesség és kiszámíthatóság mentén megalapozni - részben az óvodatitkárok szorosabb bevonásával, és a munkamegosztás, felelősségvállalás pontosításával, rengeteg megbeszéléssel, egyeztetéssel, team munkával. A következő év változásai, és változtatásai az eredményes működés szempontjából, az elmúlt évek tanulságainak fényében elengedhetetlenné válnak. Új vezető helyettesek kinevezése várható 2014 augusztus 01-hatállyal, és ennek kapcsán egy új vezetői magatartás, szemléletváltás lesz az óvodák együttműködésében. A tagóvoda vezetői kinevezéssel egy időben, újragondolásra kerül a munkamegosztás kérdése, a feladatelosztás, és felelősségi körök meghatározása. Ezek megállapítása a tagóvoda vezető feladata. A tagóvoda vezető egy személyben felelős az tagóvoda működéséért, rendjéért, munkaszervezés feladataiért, és a munkafegyelem, szakmai fegyelem betartásáért, betartatásáért, a vezető helyettes(vackor) pedig az eddigi gyakorlatot követve a vezető közvetlen irányítása mentén működik. A munka csak annyiban osztható meg a jövőben, amennyiben a tagóvoda vezető, (vezető helyettes) megszervezi - saját munkája átláthatósága, és könnyítése mentén, - az adott feladatra valakit megbíz, felkér, és ellenőrzi, átlátja, és személyes felelősséget vállal döntéseiért, annak következményeiért. Helyette, még nézetkülönbség esetén sem dönthet más személy. Egyes nézetkülönbségek feloldását egymás között kell megoldani, többféle irányú döntés nem születhet. Sok új kollega érkezik, és érkezett az elmúlt nevelési évben is óvodánkba, ezért szükséges egészen pontosan körülhatárolni a felelősségi köröket, felelős személyeket, és kiszámítható, átlátható döntési mechanizmust teremteni. A tagóvoda vezetője (általános helyettes-aki a vezető esetleges hosszantartó hiányzása esetén a általános helyettesi feladatokat is ellátja - munkáltatói, és gazdálkodási, utasítási jogköre csak és kizárólag az intézményvezetőnek van. A tagóvoda vezető (M), és a vezető helyettes (V) az intézményvezetőnek tartozik beszámolással. A tagóvoda vezetőnek kötelessége a közösen meghatározott és elfogadott elvek mentén működtetni a tagintézményt. Minden döntésért egy személyben ő a felelős az intézmény vezető felé. Jelen összegzésnek azért éreztem szükségességét, hogy a jövőre nézve egyértelműsítsem a hatásköröket és felelősségi kérdéseket az óvoda vezetésében, és a kollegák egyértelműen értsék a feladat, és hatásköröket. Sokat változtunk, annak ellenére, hogy számomra is belátható, felülről ha nincs belső segítő erő nem lehet kérésre közösséget alakítani. Reménykedem abban, hogy a sok új munkatárssal, akik nem élték át az összevonás sokkját, és a kezdetek komoly kihívásait, hanem belecsöppennek egy már működő rendszerbe, természetes lesz számukra az óvodai rend, szellemiség elfogadása. Lelki és emberi értelemben azt hiszem, bizakodással tekinthetünk a jövőre. Már itt az év értékelésben szeretném megkérni az óvodák TÖRZSÉT, a szellemiség megteremtőit, legyenek emberileg, lelkileg, szakmailag támogatói, segítői az új dolgozók befogadásának, és a közösség pletyka,- kicsinyességmentes, és nyílt kommunikáción alapuló lelkületének megteremtésében, legyenek pozitívan támogatói az új helyetteseknek, akinek nehéz, összetett, és alapjaiban új munkakörrel kell megbirkózniuk. 4

5 Egyelőre a célom az, hogy szakmai alapon hospitálásokkal, bemutatókkal, és a teamek fenntartásával, egységes elvárás, belső fegyelem, fegyelmezettség, odafigyelés mentén fejlődjön egy szakmai - közösségi erő. A nevelés nélküli munkanapok, és kirándulások is ezekre jó alkalmat teremtettek. A közös munkaközösség munkája és kiváló tere lehet ennek a szakmai közösségalakító munkának. A közösséget építő, szakmai szempontból magas szintet képviselő kollegák többségben vannak az óvodánkban. Ők, akik a kritikájuk megfogalmazása mentén cselekednek is, és javaslataikkal, ötleteikkel, és tetteikkel aktívan segítik az óvoda eredményes működését. Külön nekik köszönöm a tetterőt, az önként vállalt segítő magatartást, önállóan felajánlott vállalásaikat, önálló szervező munkájukat és a közösségért tett aktív pedagógus szellemiséghez méltó magatartásukat. Ők azok, akik nagyobb ünnepek, vetélkedők szervezői, (sokan) ötletadók, akik képesek meg is valósítani és cselekvően részt venni a megvalósításban, (pl: Tóthné Vízkert Jutka, Székács Anita, Kovács Ági, Zieba Mariann, Kertész Zsuzsi, Rákos Tünde, ) nevelés nélküli munkanapok tartalmi és technikai szervezői, akik nemcsak az eseményeken, de utána a rendrakásban-mosogatásban is jeleskednek, szakmai munkaközösségeken aktívan részt vevők, (akik tisztelik a másik erőfeszítéseit, és nem pont az napra van valami egyéb elfoglaltságuk) munkaközösség vezetők, (!!!) Balázsné N. Edit, Zieba Mariann, kiváló, példaértékű munkát végeztek Zöld hét szervezői, aktív részesei, (Rákos Tünde, és segítői) akik nem csak megteremtették egyes helyeken a rendet, hanem fenn is tartották,(udvar, tornaterem, kijáratok, szertár, játszószobák) akik nem csak kritizáltak, hanem cselekedtek, támogattak, segítettek, és akik meg is kérdezték miben segíthetnek, akik csoportjaikban igényes, esztétikus környezetet teremtettek,(falfestés, tapétázás, igényes dekorációk, gyermekek alkotásainak kiállítás szerű kihelyezése, felesleges tárgyaktól megszabadultak, udvari rendet nem csak másoktól várták el, meglátták mi a fejlődés útja ) az Egyesület, és Alapítványi munka szervezése, és pályázói, (SztrapekIbus, Székely Szilvi) pályázatírók, (SztrapekIbus, Székács Anita, Székely Szilvi, Tóthné Vízkert Judit, Balog Ili..) az ellenőrző team munkában résztvevők akik nem hátráltatták a team vezető munkáját, és akik igényesen korrekt munkájukkal hozzájárultak a magasabb színvonalasabb munka ellátásához, bemutatókat tartottak, (Rákos Tünde, Jagoschitzné M. Szilvi, Balázsné N. Edit, Téglásy Kati) Akik sokat hospitáltak, (pl. Mókus testnevelés - gratulálok), és akik nem hárították el mások kérését a hospitálásra(!!!) akik nagy erőfeszítéseket tettek a párhuzamos tevékenység szervezés megvalósításáért, (nem az öltözőben, és a folyosón), és cselekvően be tudták vonni, aktivizálni tudták a szülőket, képesek voltak a modernizációra, megújulásra, önként segítették a beszerzéseket, 5

6 cselekvően részt vettek és ötleteikkel segítették a szakmai munkát, akik a vállalt felelősség területüket önállóan,lelkiismeretesen, utánanézve végezték- (és nem csak papíron vállalták a feladatot!!!) akik megvalósították az új testnevelés módszertani elvárásokat és ebben sikereket értek el, (gratulálok) akik aktívan és cselekvően segítették a távozó munkatársak búcsúztatását, odaadásukkal, ötleteikkel, lelki támogató magatartásukkal, akik lelkileg is támogattak a másokat, akik pontosak és korrektek voltak az éves beszámoló megírásában, javaslatokat tettek,- és nem intézték el néhány szóval, vagy szó nélkül a közös munkát, akik a gyermekvédelem területén dolgoznak (Kertész Zsuzsa, Jagoschitzné M. Szilvi, Balog Ili) akik szó, és panasz nélkül végezték lelkiismeretesen a munkájukat, támogatták a nehezen kezelhető, gyermekeket és családjukat, akik végtelen türelemmel fordultak a szülők felé, és segítő, támogató, magyarázó pedagógusi szemlélettel oldották meg a konfliktusokat, és akik nem csak másoktól várnak el hanem maguk is példamutató magatartással, erkölcsi tartással és igazi pedagógusi, emberi magatartással végezték ebben a nevelési évben munkájukat.. Erkölcsi megbecsülést tekintve és anyagi értelemben kissé javult a helyzet az elmúlt évekhez viszonyítva, hiszen a pedagógus béremelés javított a pedagógusok megbecsülésén. Jutalom keret, és a differenciálás lehetősége, kiszámíthatósága várat magára. Csak remélni tudom, hogy a béremeléssel nem váltottuk ki a differenciálás lehetőségét, mert vannak komoly különbségek a egyes pedagógusok hozzáállása miatt. Attól, hogy emelkedett a fizetés, és a mindenki egy kategóriába került, a többet, igényesebben dolgozó munkatársak megbecsülése sajnos nem megoldott. Annak ellenére, hogy igyekszem a munkamegosztást úgy intézni, mindenkinek jusson feladat, mégis természetes, hogy azok kapnak bonyolultabb, szerteágazóbb és felelősségteljesebb munkát, akik a közösség érdekében többet és igényesebben tesznek. Vannak kollegák, akik a felelősségi területüket is csak a másik aktív mozgatásával, és a másiktól való elvárással képzelik el.. 6 fő készítette el a pedagógiai életpálya modell mentén a portfóliót, és mindenkinek visszajeleztek, hogy az OH elfogadta munkájukat. Igen komoly feladat a KIR rendszer üzemeltetése, és az egész rendszer követése. Nagyon sok a kidolgozatlan terület. A pedagógusaink a nehézségek ellenére elhivatottságból, a munkahely iránti szeretet és tiszteletből igazi elhivatott és felkészült pedagógusként végzik a munkájukat. Egy kollegánk Kovács Tiborné, Ági kiemelkedő szakmai pályáját elismerve Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott a Pedagógus napi ünnepségen az Óbudai Társaskörben a kerület polgármesterétől. Ő ugyanakkor az Emberi Erőforrások, Miniszter által adományozott elismerő plakettet is átvehetett. Kiváló, és kiemelkedő, sikeres szakmai és vezetői pálya után nyugdíjba vonul.ez úton is szívből gratulálok! Hiányozni fog! A Mókus Óvoda tagóvoda vezetője Balog Ilona 5 éves tagóvoda vezetői megbízatásának végére úgy döntött, hogy csoportos pedagógusként folytatja munkáját. Ilona az összevonást megelőzően az óvoda vezetője volt, majd tagóvoda vezetőként dolgozott. Nagyon nehéz időszakon ment(ünk) keresztül, ami mind emberileg, lelkileg komoly megpróbáltatás volt, a személyes egyéni problémákon túl. 6

7 Ilona döntését tiszteletben tartva megköszönöm munkáját, és azt kívánom, hogy a gyermekek között, személyes pedagógusi, pedagógiai példamutatással segítse, támogassa a jövő pedagógus nemzedékét, töretlenül segítse az óvoda közösségét, és támogassa a pályázó tagóvoda vezetőt. Számítok, számítunk érzékeny, emberi segítő magatartására, és kívánom, hogy a gyermekek között, kollegáival élvezze ki lelkileg a nyugdíjazás előtti aktív éveket. Rapai Gáborné, Antolik Éva nyugdíjba vonul. Köszönet munkájukért. Novemberi felmentéssel Király Károlyné (Icus) is nyugdíjba készül a következő nevelési évben. 2. Gazdálkodás Óvodánk részben önálló költségvetési intézmény. Személyi kiadások tekintetében időarányosan megfelelő szinten vagyunk. Nyugdíjazások miatt a felmentési időkre járó költségeket szükség esetén módosítást kérünk. Az év végi kiszámítható jutalomkeret-annak ellenére, hogy emelkedtek a pedagógus bérektovábbra is nagyon fontos lenne az óvodai dolgozók megbecsüléséhez, és a többletmunka vállalás, és minőség elismeréséhez.nagy igény lenne a komolyabb differenciálás megteremtésének lehetőségére, mert a dolgozóktól igen magas szintű teljesítményt várunk, ezt szolgálja a pedagógus és közalkalmazotti értékelési rendszer, ugyanakkor ellenszolgáltatással nem élhetünk. Az azonos bérezés mellett nagy különbségek tapasztalhatók a kollegák igényszintjében, a minőségi és munkafegyelmi kérdésekben. A munkaruha ellátás mértéke, lehetősége is csekély. Természetesen megállapodás alapján- (Közalkalmazotti tanács-intézményvezető) a törvényes keretek között történik, de olyan kevés az anyagi lehetőségünk, hogy ez is állandó feszültséget okoz. 2 évente egy papucs, és 2-pólóesetleg egy pamut munkanadrág. Nem egy minőségi munkaruha ellátás! Védőfelszerelés: a kertészek részére. A pedagógus életpálya modell szerint mindenki egységesen a Ped.I-be került, ami feszültséget okozott a dolgozók között. Különösen azok nehezményezték, akik sokat tanultak a szakvizsgájuk megszerzéséért. A portfólió megírására 6 fő vállalkozott. Várjuk, várják a szakvizsga alapján, és a portfólió megírása után a Ped.II-be való áthelyezést. A nyugdíjazás lehetőségével 40 év munkaviszony alapján 3 fő megy nyugdíjba. 2 főt nyugdíjasként alkalmaztam. A kötelező továbbképzésekhez a támogatás is megszűnt, ebben az évben csak az óvodai költségvetés terhére lehet támogatni a tanuló kollegákat. Ez nagyon megnehezíti a képzésekben való részvételt, mert az intézmény alacsony költségvetéséből szinte lehetetlen kigazdálkodni a dolgozók képzésének támogatását. Eredmények: Vackor Óvodában: Szülői szponzorációval a tornaterem új, ütésgátló burkolatot kapott. Az önkormányzati támogatással az ablakok cseréje is megtörtént és saját erőből kifestettünk. 7

8 Felújítandó-javítandó évek óta húzódó problémák: Nyílászáró cserére lenne szükség már csak két csoportszobában, abból az egyikben ahová eső esetén befolyik a víz, és a másikban, ahol 2 ablak már kinyithatatlan. Külső vakolatjavításra lenne szükség. Folyamatos a bútorcsere, és textíliák cseréje. Mókus tagóvodában: Folyamatos a bútorok felújítása-felnőtt öltözők elkészültek, a textiles-vasaló szoba rendezett, minden csoport saját tároló szekrényt kapott. A mosóhelység is áttekinthetőegy felelőse rendben tartja. Hűtőgép beszerzése történt. Készülnek az új gyermeköltözők - három öltöző megújul. Nyitott polcok kerülnek beszerzésre. Szelektív hulladéktárolókat kaptak a csoportok. Terv egy mosogatógép beszerzése. Felújítandó-javítandó évek óta húzódó problémák: A nyílászárók rettenetesen rossz állapotban vannak. óvoda bejárata(i) nagyon rossz állapotban vannak, Az öltöző bútor cserénél új linóleumot kell lehelyezni, és a vakolatsérüléseket javítani kell. A külső homlokzat a gyermekudvar felé kopott, rossz állapotban van. A gyermekmosdók felújításra, festésre szorulnak. Felújításra szorulnak a teljesen elhasználódott árnyékoló tetők. Udvari lépcsősor, ülőke Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány és Mókuskaland Egyesület A VACKOR Óvodásokat Támogató Alapítvány A kuratórium döntése és alapító okirata alapján kizárólag fejlesztő eszközök, sportszerek, játékszerek vásárolhatók az adományokból. Az alapítvány évente 1millió Ft bevételével nagymértékben hozzájárul az óvoda működéséhez. Az alapítvány az óvoda életének minden területén jelen van- papíráruk, kézműves eszközök, bútorok, egyéb eszközök beszerzése. Jelenleg a tornaterem felújításán fáradozunk, amihez külső segítséget várunk-szervezés alatt van- és az alapítvány segítségével szeretnénk a nyílászáró megújítását megszervezni a tornaszobában. Pályázati támogatásokat nyertünk az év folyamán is, amit a megfelelő elszámolással felhasználtunk az óvoda számára( új ágyak beszerzése). Székely Szilvi pályázataiért kiemelt köszönet jár! Köszönet a dolgozók és a szülők áldozatos munkájáért, és támogatásáért. A Mókus tagóvodát segíti amókuskaland Egyesület- az 1 % bevételeit és pályázati támogatásokat elsősorban az udvar felújítására használták. A Civil pályázaton folyamatosan részt vesznek.(ld tagóvoda vezető beszámolója) Mókus tagóvoda az Erdei Óvoda megszervezésére kiírt pályázaton nyert-mellyel a szülői hozzájárulások összegét csökkentettük.az Erdei óvodai program nagyszerű kezdeményezés és évek óta élményekkel telve érkeznek haza a résztvevő gyermekek. A pedagógusok mindezt éjjel-nappali felügyelettel többlet pénz nélkül látják el évek óta. Javaslom, hogy a nyári zárásra, vagy annak környékére szervezzék az erdei óvoda programot a kollegák. 8

9 2.2. Pályázatok, egyéb támogatások Az év folyamán több pályázat benyújtásával igyekeztünk segíteni a szűkös anyagi kereteinket. Elsősorban a civil pályázatok voltak eredményesek. Vackor Óvoda Környezettudatos nevelésért Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány: Civil működési pályázat II (állatkerti belépők, buszköltség) (ágyak, ágynemű) Alapítványi támogatások, beszerzések: Minden eszköz a projekt módszer alkalmazásához Könyvek, kézműves eszközök Fejlesztő játékok Környezetvédelem - Föld napja rendezvények támogatása, Vackor gyermeknap eszközei, koncert, Udvari játékok karbantartása, javítás Növények beszerzése Tornaterem festése Kézműves eszközök, játéktárolók. Kiegészítő eszközök csoportok részére. Mókuskaland egyesület beszerzései Egyesületünk részt vett a III. Önk. pályázatain. - Fogadj örökbe Ft támogatás az - Óvoda bejáratának további szépítésére Ft Civil II. félév Ft gyermek kerti szerszámok, és homokozó játékok beszerzésére ( Ft) / Civil I.félév óvoda udvarára 2 db hinta vásárlására Ft támogatás (az összeg telepítéssel együtt meghaladja az Ft-ot) II. félév a hinták telepítéséhez kérünk támogatást folyamatban! - júniusban saját vásárlás Ft fajátékok Ft 3 db árnyékoló a homokozókra, illetve 2 db udvari trambulin vásárlása Összkiadás Ft, ebből pályázati támogatás Ft A hinták megvásárlása, és telepítése még folyamatban van Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink javítását, eszközállományunk bővítését elsősorban, mint költségvetési intézmény az Önkormányzat által juttatott erőforrásokból igyekszünk finanszírozni. Képességfejlesztő játékbővítése folyamatos. Tornatermi eszközök tekintetében talán kézi szerek bővítésére lenne szükség. 9

10 Ének zenei játékok eszközeinek bővítése terv a következő évre. Nagy probléma az udvari játékok pótlása, EU-s szabványosítása. Önkormányzati pénz nem áll rendelkezésre, - így nem tudunk fejleszteni. A játékok alá az ütésgátlók elkészíttetése szükséges lenne, műfű nagyot dobna a környezet képén és az udvar használhatóságán. A legégetőbb problémák a Mókus tagóvodában vannak: bejáratok rosszak, elhasználódtak, udvaron árnyékolók rosszak, elhasználódtak, udvari lépcső balesetveszélyes-5 levél-kérés készült ez ügyben az év folyamán, rossz az udvari gyermekülőke ( több levél ment a műszaki osztály felé). Jó kezdeményezés, hogy a homokozók tetejére árnyékolók készülhetnekgratulálok! Vackor óvoda előtti épület problémája-évek óta húzódik. (levél: Városüzemeltetési csoport). Válasz nem érkezett, tervezem szeptemberben: Polgármester úrnak. Jó kezdeményezés, hogy munkákat szerveztek a szülőknek, a dolgozóknak. Néhány elszánt kollega dolgozik időt, fáradságot nem kímélve ezen a területen. Köszönet az aktív kollegáknak, és a támogató szülőknek. Az udvar kiemelt feladat lesz a következő évben. Vannak területek, amiket elszántabb óvodai, csoportos összefogással meg lehet (lehetne) valósítani (javaslom az őszi szülői értekezleteken ezek konkrét felvetését, már a tervezettel együtt - eszközigény, időpontok, pontos szervezés): Pl. az árnyékolók kialakítása, M,V az árnyékoló oszlopok lefestése-szülők bevonásával, M a csoportok udvari kijáratánál, a falak lefestése-pl. gyerekekkel, szülőkkel, az udvari tó folyamatos karbantartása, és a rácsra növényfuttatás-lefestés, V a padok, eszközök lefestése, és rendezett tárolása, M a növények egységes tartókba helyezése,m az udvari beugrók rendbentartó kezelése, a játékok rendben tartása a rakodóterületen, M az otthonról hozott eszközök elhelyezésének kialakítása, szabályai, M, V a falak lefestése, javító festések, felesleges eszközök kidobása. M, V kerítésen nádcsere, szülőkkel, Szülői támogatások-segítség és aktivitás Szülők támogatása az alapítványon, és az egyesületen keresztül. A támogatások gyűjtését is a szülői közösség végzi. Kirándulásainkon szívesen kísérik a csoportokat. Egyes beszerzések segítése: papíráruk, másolások, törülköző, játékok, sporteszközök. Ünnepekre kiegészítők beszerzése, udvartervezés, tűzriadó tervezet elkészítése, beszerzési lehetőségek, kirándulásszervezés. 10

11 A projekt rendszerű tanulásszervezésben rengeteget segítettek: Mikulás személye, táncház, színház kulisszái mögötti világ, hajózás, lovarda, tűzoltóság, bolti eladó, virágboltos, pék, vadász, zenészek, egészségügyben dolgozók, rendezvényeken segítők, kirándulásokon segítők, apák hete eseménysorozat, apás focibajnokság szervezése, zenészek hangszeres játékai, anyaggyűjtések, munkahely látogatások.. Mindezek nagymértékben függtek a pedagógusok elhivatottságától, és a projekt rendszerű tanulásszervezés sikerességétől. Gratulálok azoknak a csoportoknak, közösségeknek, akik ezt a lehetőséget aktívan ki tudták használni és beépítették ezt az értéket a nevelés folyamatába. Szülőkkel való kapcsolattartás A szülők szeretik és keresik az óvodákat, mindig több gyermeket tudnánk felvenni, mint amennyi férőhelyünk van. Jó az is, hogy NEKTEK, a nagy többségnek KÖSZÖNHETŐEN, elvétve volt szülői panasz. Lelki értelemben voltak kérdőjelek, problémafelvetések, félelmek, de ezeket sikerült rövid időn belül kezelnem - jó esetben megosztanom a kollegákkal, akik remélhetőleg megértették, és a továbbiakban kezelték. Voltak helyzetek, kérdőjelek, félelmek, amiket nem osztottam meg a kollegákkal, mert úgy érzem, bizonyos szféráját a lelki dolgoknak nem lehet vezetői szóval, kéréssel elintézni. Ezek azok a helyzetek, melyek minden évben felmerülnek, több esetben, és kezelhetetlenek számomra, mert elsősorban érzelmi, viselkedésbeli, helyzetek. Nagytöbbségben a szülők, kifejezetten hálásak, elfogadók voltak, és megelégedettségüknek adtak hangot. A szülői értekezleteket és a szülői felelősségvállalás kérdéskörét aktívabban kell kezelni, és rábírni a szülők egy részét, arra, hogy aktív és felelősségteljes résztvevői legyenek a gyermekük óvodai életének. Több csoportban kiugróan alacsony a szülőin való részvétel-és ez nem csak a szülők hibája! A pedagógusok feladata, felelőssége is egyben, hogy vonzóvá tegye a szülői közösség megbeszéléseit, ami probléma, és siker centrikus, informatív, és vonzó kell, hogy legyen! lehetőség még: projektekbe bevonásuk, fogadóórákon rákérdezés, házirend betartatása, bevonásuk egyes felújítási munkába(festés, eszközkészítés..) nyílt foglalkozások szervezése(kiváló a reggeli testnevelés), közös kirándulások, az egyesületialapítványi beszerzésekbe bevonásuk. Vannak csoportok, ahol ezek nagyon jól működnek, és ez úton is gratulálok a eredményeikhez! Több csoportban jól működik a személyes kapcsolattartás a szülőkkel a fogadóórák tekintetében. Vannak csoportok, ahol kiemelkedően jó az arány, mert szinte minden szülővelakár 25 alkalommal is tartottak személyes megbeszélést fogadóórát. Ezekben a csoportokban kiemelkedő a szülő-pedagógus kapcsolat, és gratulálok ahhoz az elhivatottsághoz, amit a pedagógusok képviselnek. Átérzik annak súlyát, hogy a szülővel való párbeszéd, együttműködés minősége a gyermeknevelés alapja. Nagy munkát végeztünk! Köszönettel tartozom az igyekezetért, különösen azoknak a kollegáknak, akik magukénak érezték minden tekintetben a közösség érdekeit, és saját igényességükkel, szakmaiságukkal HOZZÁSEGÍETETTÉK AZ ÓVODÁT A SIKER ELKÖNYVELÉSÉHEZ. Teljes szívemből sikeresnek tartom azt a fejlődést, azt az emberi, és szakmai erőfeszítést, amit a kollegák nagyobb hányada tett a közös siker, és eredmények tekintetében. 3. Csoportok, és létszámadatok Gyermek létszám, és felvétel, beiskolázás számadatai iskolaválasztás. 11

12 Az óvodai felvételek, és a beiskolázás folyamata a törvényi előírásoknak megfelelnek. Szükség esetén igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői Bizottság munkáját Igény merült fel arra, hogy kevéssé tartsuk óvodába a tanköteles gyermekeket. Nálunk elmondható, hogy csak abban az esetben tartunk itt gyermeket, ha az pedagógiailag indokoltnak látjuk, a szülővel egyeztettük, vagy pszichológus, fejlesztő pedagógus illetve a Nevelési tanácsadó szakvélemény alátámasztja. Alapító okirat szerinti maximális létszám: 380 fő. gyermeklétszám: Vackor Mókus Összesen okt fő 217 fő 364 fő május Ebből tanköteles Iskolába megy Még 1 évig óvodában marad Felvételre jelentkezett 131 fő Felvételt nyert: Előjegyzett: 10 Elutasított: 1 Átirányított: 12 Az óvodában maradás okai nagyon különbözőek. Több gyermek kifejezetten a nevelési tanácsadó felmentése alapján, mások egészségügyi okok miatt, vagy szociális érettségük indokolja a további óvodai ellátást. Ld gyermekvédelmi beszámoló - készítette: Kardosné Kertész Zsuzsa. A két óvodában összesen 15 csoport működik. Ebből két csoport 21 főt tud fogadni maximum. 4. Munkatervi feladatok megvalósulása 4.1. Munkaközösségek 1. Ének-zenei nevelés Balázsné Nagyapáti Edit 2. Ünnepek - Mókusban Illésné Zieba Mariann Munkaközösség vezetők értékelése a mellékletben Mindkét munkaközösség vezetőkiváló, megbízható és tartalmilag kiemelkedő munkát végzett. Aktívan, és kiválóan részt vettek az ellenőrzési munkában, határidőre elkészültek az írásos anyagok, színvonalas gyakorlati és tervező munkát végeztek. Gratulálok az elemző munkához, és a tartalmas visszajelzésekhez, értékelésekhez! 4.2. Gyermekvédelem Vezető: Mókus Tagóvoda Kardosné Kertész Zsuzsa 12

13 Vackor: JagoschitznéMagócs Szilvia Mindkét felelős kimagaslóan precíz, és gondos munkát végez. Segítenek a csoportoknak, figyelemmel kísérik a problémákat, jelzőrendszert működtetik, érzékenyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákra. Jó kommunikációs készségükkel a szülőkkel való kapcsolattartást is kiválóan végzik. A gyermekvédelmi munkában látványos nagy lépéseket tettünk előre, a magunk lehetőségeit kihasználva: jelzések, kapcsolattartás, támogató munka. Probléma a Szakértői Bizottsággal kapcsolatos állandó huzavona. Kijáró gyógypedagógus rendszere, SNI-s fogadás kérdése. Beszámoló a mellékletben. Köszönet a megbízható és körültekintő munkájukért! 4.3. Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, nevelés nélküli munkanapok Forma, módszer Tartalom, értékelés, javaslat Tanévnyitó értekezlet Munkaterv elfogadása jegyzőkönyv 2 testület együtt. +++ Nev.nmn. Helyszín: Vackor Óvoda Nevelés nélküli m.nap Kirándulás az egész testülettel: Visegrád-Mogyoróhegy +++ Köszönettel: Tóthné Vizkert Jutka Nevelés nélküli mn. Vekerdy Tamás előadása: A gyermek óvodával összefogásban BME Közokt. vezető Vezetés funkciói, szervezetfejlesztés, vezetéstechnikák. +++ képzés évi 4 Bemutató foglalkozások: (Téglásyné Nagy Katalin,Balázsné Nagyapáti Edit, alkalommal Jagoschitzné M Szilvia, ) Gazdálkodás Nevelés nélküli mn. Pszichológus kolegák közreműködésével: szervezet és közösségfejlesztés +++ Köszönettel: Winkler-Nemesné Agárdi Fruzsina Nevelés nélküli mn. Kirándulás Tihanyba-óvodalátogatás +++ Köszönettel: Balog Ilona, Imre Györgyi Tanévzáró értekezlet június. Mókus tagóvoda +++ Előjegyzés 3 tájékoztató értekezlet az óvodai felvételekkel kapcsolatban: 1. Vackor, 2 Mókus ++ 3 Bölcsöde Megbeszélés, értekezletek heti 1-1 Előjegyzést megelőzte mindkét óvodában 1-1 felvétel utáni szülői értekezlet-ahol az érdeklődők nagy létszámban jelentek meg.(de nem elegen!!!) Szülői felelősség kérdése erősítésre szorul-szülői értekezletek szerepe Aktuális témák, munkaközösségi témák, ünnepszervezések, próbák, továbbképzéseken hallottak átadása Sok az elkéredzkedés, nem adják át a kollegák maradéktalanul az információkat azoknak akik elmennek, és a távozók nem járnak utána az információknak. Még mindig kérdés, lesz-e megbeszélés- KÖTELEZŐEN MINDIG LESZ!!!! + Dajkai megbeszélések a megállapodás szerint 2 havonta egy alkalommal eligazító, problémafeltáró és szervezési kérdéseket megtárgyaló értekezletet kellett tartaniuk. Kovács Ági,

14 Kuszkó Gabi (Balog Ili) felelősök feladat és hatásköri problémák Felelősi rendszerünk, feladat-ellátási terv megvalósulása értékelése Terület Értékelés Felelős Óvodatitkárok Gyakornoki munka Számítógép es segítség Egyesület WEB lap, Mókus WEB lap Vackor Zöld Mókus ovi Zöld projekt Kiváló, megbízható időt, fáradságot nem kímélő, lelkiismeretes kiváló munkatársak! Kiemelem Székely Szilvi aktív, mindenre kiterjedő felelősséggel teli munkáját, pályázatírásokat, végtelen türelmét, pontosságát, emberi és szakmai segítségétpótolhatatlan! - Köszönet érte! Tünde nagy igyekezettel dolgozik, sok esetben önállóan. Az óvodai, és vezetői nyílt kommunikáció és információk ismeretében munkája egyre eredményesebbé válhat. Köszönet munkádért. Kiváló munkát végeztek! Gratulálok. Kati, mint mentor lelkiismeretes, magas színvonalú adminisztráció mellett gondosan mentorálta a gyakornokot. Annamária kiválóan helytállt Kati hiányzásakor, és szakmailag magas színvonalú beszámolót adott át az év végén. Gyakornoki értékelés a mellékletben. Köszönet érte! Pályázat írásáért külön köszönet: Székács Anitának Egyesület vezetője és gondozója A WEB lap frissítője, karbantartója. Aktív és kiváló munkát végez-köszönet érte az egész közösség nevében. Rengeteg többletmunkával és felelősséggel járó feladat. Köszönet a rengeteg többletmunkáért és a vele járó felelősségvállalásért! A WEB lap frissítője, karbantartója Köszönet érte Kiemelt eseménysorozat volt a ZÖLD HÉT, amit egyre színesebben, izgalmas, változatos programokkal állítottak össze Rákos Tünde vezetésével. Vizek, környezetvédelem, növényvásár, apukák sportja a gyermekekkel, és számtalan érdekes esemény szervezése sok munkatárstól többletmunkát igényelt, és a szabadidejüket is rászánva dolgoztak az óvodai Zöld ünnep sikeréért. Gratulálok! Szintén nem lehet minden aktív résztvevőt, munkatársat itt megdicsérni, mégis mindenki tudja, kik azok, akik áldozatosan sokat tettek a sikerért Köszönet Illésné Zieba Mariann, Sztrapek Ibolya fáradhatatlan szervező munkájáért is és mindenkinek, akiknek része volt az udvar, folyosók, óvoda előtti terület stb. szépítésében gondozottságának megteremtésében. Köszönet érte!értékelés a mellékletben. Nagy erőfeszítések jellemzik! A hátsó kert gondozása, megalkotása feladat. Az udvari igazi egységes ZÖLD udvari kialakítása várat magára. A nézetkülönbségek hátráltatják a munkát. 14 Székelyné Nagy Szilvia (V) László Tünde (M) Mentor: Kovácsné G. Katalin Mentorált : Krisztián Annamári a Székács Anita (V) Nánay Gyopár (M) Sztrapek Ibolya Tóthné Vízkert Judit Rákos Tünde tagok: Illésné Zieba Mariann, Sztrapek Ibolya Rákos Tünde és a közösség

15 Értékelő team: Nevelés keretei Problémának látom a következetes megvalósítást, és ellenőrzést, visszacsatolást egyes területeken. Véleményem szerint a ZÖLD óvodai projekt fő célja mellett a környezet alakítás, a környezet esztétikumának rendezettségének fenn, és megtartása kiemelt feladata. Probléma, és a jövő feladata: játékok tárolásának, szervezettségének, és rendjének fenntartása, az óvodában található beugrók rendje, annak fenntartása, a teraszok egységes képének kialakítása, a nagy, szép növények tavaszi átültetése, kivitele a szabadba, időbeli metszése-ennek szervezése, felügyelése, a Zöld kijárat folyamatos gondozása, megújítása, a kijáratban a műanyag tartókba helyezett növények kiültetése, az otthonról hozott eszközök elhelyezésének a problematikája,a szegélyek felújítása, az oszlopok lefestése-világos színekre, a teraszokon elhelyezett, kifüggesztett növények egységesítése A teraszokon a külső fal gyerekekkel, vagy szülőkkel történő átfestése, akár virág, egyéb motívumokkal, stb. Úgy érzem, amíg ezeket a feladatokat nem tudjuk szervezetten és egységesen megszervezni, és az eredményét fenntartani, addig korai, a kiskert projekt. Ezekről a témákról a következő évben kiemelten és kis lépésekkel, de szervezetten foglalkozni fogunk. Nagy közösségi, és egységes összefogásra lenne szükség, hogy az udvari beugrók tiszták rendezettek legyenek, a madáritatók üzemeljenek, hogy igazi egységes rend jellemezze az udvart, a teraszokat, a gyermekjátékok elhelyezését, hogy mindenki egységesen tartsa rendben a csoport előtti területét. A nagy növények kikerüljenek, az oszlopok megszépüljenek, legyen színes árnyékoló, amiket a csoportok is megvalósíthatnak, ne legyenek kint felesleges tárgyak. EZ fontos feladat lenne. Ugyanakkor nagy előrelépés az, hogy rendezettebbé vált a terület, hogy egyre többen érzik magukénak ezt a feladatot, hogy élőbbek az udvari kijárat táblái. Itt még látványosabb és a teraszokon még aktívabb esztétikára törekvő munkával hangsúlyozottabbá válna az egységes ZÖLD óvoda jelleg. Sok a tennivaló. Javaslom a jövő évre egy egy dolog kiemelését és annak a-z-ig való megvalósítását időintervallumokra lebontva. Kétségtelen az, az erőfeszítés, és fejlődés, ami ez ügyben történt az elmúlt évek során. Rengeteg terv, ötlet megvalósult. Az udvar sokkal rendezettebb, szebb. Kifejezetten Zöld, sok a gondozott növény, vannak kollegák, akik kifejezetten és gondosan, következetesen figyelik gondozzák a területüket. Kiemelt köszönet a munkájukért. A szervezettségen kellene javítani. A munkát elvégezték a tagok, és elkészült az értékelés. A dolgozók megkapták és a naplójukba helyezték. Még mindig sok a félreértés, hiányosság. Mi a gyerek feladata, elvárás, mi a felnőtt feladata-hogyan láttassuk ezt a tervekbe. Sajnos ez a team tagok között sem lett végigelemezve, végigbeszélve, és nem alakult ki végül egy egységes állásfoglalás arról, hogy a különbségek mentén mi az igazán jó terv, mi az elfogadott, és min kellene változtatni. így a csoportok a rövid értékelésekből nem igazán derül ki, mi az egységes elvárás, hogyan tovább. Véleményem szerint nem baj, és nem is tartom rossznak, ha szerepel a pedagógus konkrét feladata a tervbe, - mert ez láthatóan többeknek segíti a munkáját de meg kellene állapodni, a gyermek neveléséhez kötött elvárások és a felnőtt feladata ahhoz, hogyan különüljön el. Pl ha a gyermektől elvárok valamit-akár mellette szerepelhet, mi a pedagógus-dajka feladata ebben-ha az segíti a következetes nevelési folyamatot. Ebben 15 Balog Ilona Tagok: Kiss Tünde Feith Anita

16 Értékelő team: Projekt tervezés Értékelő team: Ének-zene tervezése Éves beszámolók értékelése azonban meg kell állapodni a jövőben. A zöld óvodai jelleghez, és a környezeti világ TEVÉKENY megismeréséhez tartozó egyedi vonások, kiemelt nevelés terület, környezetvédelmi, környezetalakító (pl udvar) (!) munka jellegű tevékenységek hiányosak, nem kiemeltek még a tervekben. A játszószobai szokásrend tervezése is hiányként felmerült. Pl. mit várunk el a játszószobai viselkedésben. Hogyan kell közlekedni az épületben stb Nem látható teljes mértékben a korcsoportok közti elvárás bővülése megfelelően körülhatárolva. A pedagógus, dajka összedolgozásnál kellene szerepelnie a pedagógus feladatainak, és dajkai szervező, munkabeosztó szerepének. Aktívabban kell alkalmazni a pedagógiai programba foglaltakat. Nevelési intézményként a nevelés kereteinek, terveinek, feladatainak kiemelteknek kell lennie. A team igazi összefogása, a megbeszélés, közös átgondolás, és végső konklúzió, vagy a jövő évre szóló elvárások közös megfogalmazása a várt módon elmaradt. Köszönet a munkátokért! Nem könnyű a feladat, hisz sokan, sokfélék vagyunk. Összegző értékelés a mellékletben. A projektek tervezésével évek óta foglalkozunk. Kétségtelen a fejlődés, az előrelépés. Kiváló tervek születtek. Gratulálok! Az értékeléseket a csoportok megkapták, és a naplókba helyezték. Néhány csoportnál még mindig vannak kérdőjelek, a felépítésben és a terv logikájában. Fontos lenne az értékelések átgondolására, és a szakmai korrekciók végrehajtására. Nincs oka senkinek megsértődni, mivel szakmai szempontok és elvárások mentén folyik az értékelés. A gyakorlati munka értékelése más, de az írásos dokumentációnak fednie kell a szakmai munka logikai gyakorlatát. (minden nem leírható!) Gratulálok a kifejezetten érdekes témákhoz és újszerű feldolgozási módszerek alkalmazásához! Köszönet a team vezető korrekt szakmai munkájáért, és a team összefogásáért, megbeszélések vezetéséért. Beszámoló a mellékletben Az ének-zenei munkatervek értékelése munkaközösség keretében folyt. Problémának látom, hogy az értékelő teamben résztvevő egyik kollega nem volt munkaközösségi tag. Úgy érzem, ezt a feladatot össze kell kapcsolni. Gratulálok a magas szintű igényes összefogásért szakmai viták, késések, nehézségek mentén. A munkaközösség vezető szakmai elvárásaés igényessége, színvonala, minta magáért beszél. (még akkor is, ha többen soknak tartják- egy munkaközösség vezető feladata, hogy többet nyújtson, hogy lehessen tanulni. Köszönet a kitartó, és felelősségteljes munkáért, és a nagyon gazdag munkaközösségi foglalkozásokért, anyagért! Beszámoló a mellékletben. A csoportoktól 1 kivétellel megkaptam a beszámolókat. Különbségeket tapasztaltam a beszámolók minősége között, de általánosan elmondható, hogy a csoportbeszámolók megfelelőek voltak. Néhány beszámolóból pontosan lehetett érzékelni melyik csoportról van szó, és a csoport egyénisége is átsütött a beszámoló tartalmán. Voltak sematikus felületes beszámolók is. Az egyéni értékelések között óriási különbségeket tapasztaltam. Mindenképpen köszönöm azoknak a támogató munkáját, akik megértették, és komolyan vették kérésemet és a problémáik megfogalmazása mentén javaslatokat tettek a jövőre nézve. az oszlopok lefestése-világos színekre, Az ő munkájukat a közösség nevében is, de személyesen külön köszönöm! Balazsin Zsuzsa Tagok: Tóthné V. Judit, Kovácsné G. Katalin Balázsné N. Edit Tagok: Balla Zsuzsa Téglásyné N. Katalin Probléma: nem írják rá a csoportok nevét, nem tudni néha ki írta a beszámolót, melyik csoporté, nincs dátum!!! Éves beszámolók irattárba helyezve. 16

17 Óvodai dekoráció Vackor Mókus Óvoda udvara Vackor Mókus Zene szoba- Tornaszoba Kézműves Vackor Szertár rendje M Bábos szertár Mókus Kis raktár, nagy raktár Mókus Könyvtár Vackor Könyvtár Mókus Program szervezés Vackor Program szervezés Mókus Ünnepek Vackor Ünnepek- MókusMk Tűz és munkavéde lmi felelős Havi szinten a dekorációk frissítése - társalgó karbantartása, rendje Egész évben rendezett esztétikus volt a dekorációk rendszere. Büszke vagyok rájuk! Köszönet mindenki munkájáért. Vackorban: Kerti tó, fűszerkert, virágágyások, csoportok előtti terület, csoportok növénykertje, Eszközbeszerzésekre javaslattétel. Gyönyörűek a virágok ebben az évben. Az udvar rendezett. A kerti tó folyamatos karbantartása, folyamatos gondozása, a rács, és futónövény telepítése feladat. Ebben az évben nem olyan szép, mint volt-erre a jövőben figyelni kell a felelősnek. A Mókusban külön szervezés a szülőkkel sikeresen-az udvar rendben tartása és a szervezésért köszönet jár mindkét munkatársunknak. Fűszerkert, a rendezett környezet, virágok gondozása.gratulálok az elért eredményekhez. Látványosak és nagyon sok munkát tartalmaznak!!! Szépek a virágok, gondozottabb a kert, a környezet! Bábok kiosztása, rendezése, zeneszoba rendje Eszközök rendje, beszerzési javaslatok, ellenőrzés A szoba rendje, felszereltsége, beszerzések lebonyolítása A felelősök a munkájukat korrekten elvégezték. Köszönet érte. Elkészült! Köszönet érte. Szertár tartalmának, rendjének ellenőrzése-takarítás szervezése. Az ellenőrzésre táblázatos forma-dátum, aláírással. A bábok átvizsgálása. Selejtezés. A bábok felújítása, illetve annak megszervezése, Báb szekrény kitisztítása, takarítás szervezése. Bábok elhelyezése, feliratok készítése. Új bábok beszerzése Várat magára-a végleges megoldás, rend fenntartása. Könyvtár rendje, beszerzések, könyvtári rend kialakítása Leltározása. Kiváló minden tekintetben lelkiismeretes odafigyelő munka. Köszönet érte!!! Könyvtár rendje, beszerzések, könyvtári rend kialakítása Köszönet az idei folyamatos munkáért! Kívánom, hogy elkészüljön mihamarabb! Óvoda szintű színház és koncertszervezés Kiváló, önálló, és színvonalas- Köszönet érte Óvoda szintű színház és koncertszervezés Jól működött-köszönet érte Nagyon sikeres volt-jó szervezés,színvonalas tervezés és lebonyolítás! Az éves értékelésekben felmerült az átgondolásuk. Részletezve a beszámolóban Kiemelten gratulálok a munkához! Nagyon szép, tartalmas munkát végeztetek és sikeresek voltak a rendezvények ünnepek. Egyes rész szervezővel szükséges külön megbeszéléseket tartani, mit, hogyan kell önállóan elvégezni és a munkát kiosztani. Tűz és bombariadó szervező, jegyzőkönyv készítője, kapcsolattartó a megbízott Új dolgozókkal tűz és munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás. aláírás Kapcsolattartás a tűzoltó készülékek karbantartójával. Villám és érintésvédelem időszakos ellenőrzéseszükség esetén vizsgálatra javaslattétel a vezetőnek/ tagóvoda vezetőnek.(hiányosan Balazsin Zsuzsa Kiss Tünde Sinkai Judit Stumm Ági Zöld team Kuszkó Gabi Kiss Tünde Balazsin Zsuzsa Székács Anita Rákos Tünde Folyama tos Balog Ilona Hi: Folyama tos Székács Anita Tóth Zsuzsa Feith Anita Balázsné N. Edit Kardosné K. Zsuzsa felelősök Illésné Zieba Mariann Téglásyné Nagy Kati 17

18 Vackor Mókus Óbudai Gyermek sziget működik) Udvari játékok, eszközök, balesetmegelőző szemléje-szükség esetén jelzés, intézkedés.-2 havonta egyszer jegyzőkönyvvel. Ellenőrzés jegyzőkönyvének intézkedés. Játékok tanúsítványainak átnézése, folyamatos ellenőrzés (ez nem működik zökkenőmentesen, nagy a hiányosság) A felelősöknek erre a területre aktívabban kellene rálátnia, utánanézni. Köszönet az önként vállalt részvételért és Szilvinek az összefogó szervezését. Köszönet az ott szolgálatot teljesítő kollegáknak! Lénárt István Jagoschitz né M. Szilvi 4.5. Szervezett-tervezett ellenőrzés Belső ellenőrzés Adminisztráció munkaügy tanügyigazgatás A III ker. Önkormányzat Belső ellenőrzése működési és egyéb hibákat tárt fel. Az írásbeli jegyzőkönyv tartalmát a belső ellenőr szóbeli elvárásaival egészítette ki. Intézkedési terv készült. A problémás területek javítására belső intézkedések történtek. Óvodai belső ellenőrzés kérdésében javítandó: -a pénzügyi egyeztetések és elszámolások, likvid tervek időbeli megírása, előre tervezés, közös gondolkodás és a pontos információáramlás. Kiemelten javítandó feladat a jövőben - belső ellenőrzés által feltárt hiányok kezelése. -egyes dolgozói munkafegyelemének javítása (saját műszakban folyosón, konyhában, irodában, csoporton kívüli tartózkodás TILOS. ) Aki a kötelező gyermekcsoportban eltöltendő óraszámát tölti, nem tartózkodhat a csoportján kívüli területeken. A következő nevelési évben kiemelt feladat lesz! -jelenléti ívek naprakész vezetése. -következetesség és a szabályok betartatása, a hibajegyzék figyelemmel kísérése, megfelelő használata, -az információk nem naprakész és nem körültekintő átadása -a takarítási táblák cseréje, figyelése. Nagytakarítási rend kifüggesztése. -beszerzési tervek-likvid folyamatossága, előre gondolkodás, tervezés, valamint a beszerzési kérések folyamatos figyelemmel kísérése. A fenti problémák jelzés értékűek. A következő nevelési évben a döntés és szervezés egy ember kezében lesz, és ő személyesen kell, hogy eldöntse, kit, milyen feladattal és hatáskörrel ruház fel. Az egy személyes felelősség kérdésében nincs helye kettősségnek. Jól működő: Nagyon jó kezdeményezés a készenlét alkalmazása-helyettesítésre. 18

19 A sok hiányzás ellenére zavartalan működés biztosítása. Sikerült a belső helyettesítéseket megoldani, különösebb túlóráztatás nélkül. A többség fegyelmezett, a munkafegyelmet betartja. A többség viseli az előírt munkaruhát (jövőre kötelező mindenki számára) Egy csoport kivétellel megkaptam az éves beszámolókat. Az egyéni beszámolók 3 kivétellel színvonalasak, informatívak voltak, melyek segíthetik a fejlődést. (néhány nincs aláírva, nem jól beazonosítható, dátum hiányos) Iratselejtezés, nagy leltár történt mindkét épületben Szakmai munka ellenőrzése értékelése Csoportok, és a pedagógusok egyéni értékelése az év folyamán több szinten több síkon történik. Tartalma: Napló ellenőrzés Balog Ilona, Wéber Judit Gyermekekről vezetett dokumentáció ellenőrzése-gyermekvédelemmel megbízott felelősök (kiválóan működött ebben a nevelési évben!) Szülőkkel való kapcsolattartás szülő értekezletek, fogadóórák, hirdetőtáblák, projektekbe bevonás, rendezvények, ünnepek, kirándulások, szülői panaszok száma Gyermekvédelem nagyon jól működött a saját szintünkön. Ünnepek, rendezvények: munkaközösség vezető, és vezetői látogatások Értékelés módszere: szóban, írásban. Kiemelt szakmai-pedagógiai területek (fenntartó által kiemelt terület): Népmesék, népmesei hagyományok ápolása. Minden csoport éves munkájában megjelentek a népmesék, és azok feldolgozása projekt módszerrel. Mindennap mesélés történik. Báb képzésen vett részt 2 fő. Nevelés nélküli munkanap keretében Lábbábos előadás volt az óvodában, majd a pszichológus kollegák vezetésével mesei témájú önismereti és közösségi játékokat játszottunk. Testnevelés módszerei és gyakorlata Hospitálás történt-minden kollega más-más csoportban járt. Vezetői ellenőrzés, látogatás és konzultáció: 39 alkalommal. ebből 14 alkalom testnevelés foglalkozás, 5 alkalom ének-zene-tánc, 18 alkalom ünnepek, (ebbe belefoglaltatik a testnevelés, és bemutatók látogatása) Gratulálok a Mókus ovi nevelőtestületének-szép munka volt. A testnevelés területén óriási előrelépés, modernizáció, és eredményes munka történt! Vackor óvodában sportnap szervezése - TF-es hallgatók részvételével. (kiváló szervezés volt) 19

20 Mókusban-apás foci kiváló lehetőség a szülők játékos bevonására. Bemutatók: Vackor: testnevelés, ének-zene-tánc, kommunikáció Mókus: Ének-zene Gratulálok a magas színvonalú bemutatók tartásáért: Balázs Edit, Rákos Tünde, Téglásy Kati. Jagoschitzné M. Szilvi. Tervezés ellenőrzése: team munka formában- értékelés ld. felelős rendszerben Nevelés keretei Balog Ili Projekt tervezés Balazsin Zsuzsi Ének-zene tervezése Balázs Edit Egységes értékelő lap készült. Fontos volt, hogy a teamek a munka kezdetén megbeszélést tartsanak, egyeztessenek, pontosan milyen elvek, szempontok mentén ellenőriznek, és értékelnek. Az anyagok értékelése nehéz feladat volt meg kell tanulni, hogy a szakmai vélemény elfogadása, jelzések fontos támpontot adnak a továbblépésre. A teamek összejövetele, a vélemények ütköztetése, egyeztetések, megbeszélések szükségesek(!) ez csak részben történt meg, - és a csoportok megkapták az értékelést, Összegző vélemények, értékelések készült, melyek bekerülnek az éves értékelésbe A Vackor Óvoda általános értékelése Vackor Óvoda egyéni értékelése Wéber Attiláné óvodavezető Személyi feltételek: 13 fő óvodapedagógus ebből 1 fő intézményvezető, 1 fő vezető helyettes 1 fő óvodatitkár, 9 fő technikai dolgozó - ebből 2 fő pedagógiai asszisztens 1 fő kertész tartozik tagóvodánkhoz. ½ fő fejlesztő pedagógus, ½ óvodapszichológus A nevelési év végén 5 dolgozó távozik az óvodából: 3 fő óvodapedagógus (nyugdíjazás, munkahelyváltás), 2 fő dajka. 5 fő új munkatársat kell alkalmazni a következő év kezdetére. Az óvoda dolgozói hatékony, eredményes, szabálykövetőek és az óvoda pedagógiai programjának megfelelő magas szintű szakmai munkát végeznek. A projekt rendszerű látásmód a Vackorban teljesen elfogadott és kimagaslóan magas színvonalú munkát végeztek a kollegák. Ebben a tekintetben a projektekkel való foglalkozás és konfliktusok, és erőfeszítések úgy érzem eredményesek voltak-ebben mindenkit dicséret és gratuláció illet. Bármikor, bármelyik napon, projekten be lehetett menni a csoportokba - tele voltak kiállított anyagokkal, szülők a gyermekeikkel együtt készített, válogatott, behozott eszközökkel, képekkel, különleges tárgyakkal, könyvekkel, - folyamatos, és magas szintű volt a működés. Fantasztikus ötleteket láttam, jó eszközöket, és kiemelkedően magas szintű 20

2014-2015 nevelési év értékelése

2014-2015 nevelési év értékelése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda 1036. Budapest, Mókus u.1. ikt:51-808-2015. 2014-2015 nevelési év értékelése Budapest, 2015.június. 1

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HANYI-MENTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁTÁNYI ÓVODÁJÁNAK A 2014/2015. NEVELÉ$I ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HANYI-MENTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁTÁNYI ÓVODÁJÁNAK A 2014/2015. NEVELÉ$I ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák Ovoda Atány 3371 Atány, Bem út 22-26. BESZÁMOLÓ A HANYI-MENTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁTÁNYI ÓVODÁJÁNAK A 2014/2015. NEVELÉ$I ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL 1. Bevezetés helyzetelemzés

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Vackor Óvoda. Óvodavezetői pályázat

Vackor Óvoda. Óvodavezetői pályázat III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda - Mókus Tagóvoda 1036. Budapest Árpád fejedelem útja 60. OM azonosító: 034257 Vackor Óvoda Óvodavezetői pályázat Készítette: Dr Wéber Attiláné Beosztása:

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben

Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Kelemen László Szakközépiskola intézményvezetői beszámoló 2014 2015 tanévben Az intézmény környezete, partnerek o A Kelemen László Szakközépiskola Szeged városában működik 2006 óta, fő profilként a színészképzést

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Benedek Elek Óvoda vezetőjének

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV zárófoglalkozásáról

JEGYZŐKÖNYV zárófoglalkozásáról JEGYZŐKÖNYV zárófoglalkozásáról óvodapedagógus hallgató neve: Neptun kódja:.. A zárófoglalkozás időpontja:... helye:..... A fejlesztési terület:. téma:... A téma előzménye:.. A zárófoglalkozásra vonatkozó

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben