nevelési év értékelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013-2014 nevelési év értékelése"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: Vackor Óvoda Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda Budapest, Mókus u nevelési év értékelése Budapest, 2014.június. 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés helyzetelemzés Személyi feltételek 3 2. Gazdálkodás Vackor Alapítvány/ Mókuskaland Egyesület Pályázatok Tárgyi feltételek Szülői támogatások, aktivitás Csoportok-létszámadatok Munkatervi feladatok megvalósulása Munkaközösségek Gyermekvédelem Nevelőtestületi alkalmazotti értekezletek, nev.nélk. m.napok Felelősi rendszerünk értékelése Szervezett, tervezett ellenőrzés-értékelés Szakmai értékelő, és elemzőmunka Általános vezetői értékelés a csoport, és önértékelések alapján Vackor Óvoda általános értékelése - Wéber Attiláné Mókus Tagóvoda általános értékelése - Balog Ilona Alkalmazotti kör munkájának értékelése Segítő szakemberek munkájának értékelése Továbbképzések-hospitálás Események, ünnepek, Ünnepek a Vackor Óvodában Ünnepek a Mókus Tagóvodában - Munkaközösség keretében Kapcsolatrendszer Család-óvoda kapcsolata Egyéb kapcsolatok Legitimációs záradék 37 Beszámolók, mellékletek: 1. Gyakornoki munka értékelése Fejlesztő pedagógus beszámoló Pszichológus beszámolója Ének-zene munkaközösség beszámoló Gyermekvédelmi munkaközösség beszámolója Nevelés keretei team beszámoló Projektpedagógia team beszámoló Zöld óvodai projekt Mókus Tagóvoda 64 2

3 1. Bevezetés helyzetelemzés Pedagógiai programunk: JMK (Vackor), és Külső világ tevékeny megismerése (Mókus) helyi nevelési program. Jelen beszámoló, illetve értékelés a nevelési évre elfogadott munkaterv, az Oktatási és Kulturális Osztály szempontrendszerét figyelembe véve készült. Tartalmazza a vezetői és a tagóvoda vezetői értékelést, a pedagógusok, a csoportlátogatások, megfigyelések, az éves munka és események feladatok ellátásának minősége alapján, munkaterv szerinti értékelést, a munkaközösség vezetők, valamint az egyéb megbízatások, felelősök értékelését. A nevelés évben törvényi változások: CXC törvény a köznevelésről CXXIV törvény a 2011 Tv. módosítása, valamint a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet, 326/2013 kormányrendelet. Óvodánk Vackor Óvoda-székhely6Mókus Tagóvoda9 összesen15 csoporttal működik. Engedélyezett gyermeklétszám: 380 fő Személyi feltételek Óvodánk engedélyezett létszáma: 58,5 fő Ebből: Óvodapedagógus: 33 fő, - ebből 1 fő vezető, 1 fő tagóvodavezető, 1 fővezetőhelyettes, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő intézménypszichológus Segítő munkatársak 24,5 fő Ebből: 20,5 fő technikai dolgozó ebből 5 fő pedagógiai asszisztens(dajkai beosztásban) 2 fő óvodatitkár 2 fő kertész- karbantartó. 4 fő Gyed-Gyes Külső segítő szakemberek: 2 fő logopédus heti 2-2 alkalommal segíti pedagógiai munkánkat. A két óvoda összevonásából adódó korábbi problémák nagyobb része feloldódni látszik, a változások szükségességének elfogadása, a konzekvens elvárásoknak vannak eredményei, sőt elmélyültek. Látványosak azok az elemek, melyek a két óvoda hagyományaiból adódó különbségeket mindkét részről színvonalasan mutatják. (Zöld hét, ünnepek egyedisége, átjárhatóság, egyedi csoportos szervezések, külső helyszínek, múzeumok, rendezvények látogatása, színház, zene, báb szervezések) 5 éve dolgozunk együtt. Ez az 5. év fordulópontot jelent az óvoda életében, ami újabb kihívásokkal lesz teli. Az összevonásból adódó nézetkülönbségek, az eltérő szervezeti felépítés, és egyéb szempontok miatt a vezető egy személyben lett érdekelt az összevonásból adódó különbségek megszüntetésében. Sok félreértés adódott abból, hogy a különbségek lefaragása, modernizáció, korszerűsítés bizonyos szemléletváltás szükségessége nem feltétlenül minősítése a munkának, de mivel a felelősség egy személyes, így a vezetői kompetencia kérdése, esetenként más értékrend, új elvárások alapján változtatni kellett, és ezt fent kell tartani a jövőben is. 3

4 Reményeim szerint az 5. év vége, a közös 6. év kezdete és a változások egy újabb, még modernebb, fegyelmezettebb, és korszerű irányt mutatnak a jövőre nézve. Meggyőződésem, hogy mindkét testület komoly munkával és felelősségvállalással néz szembe az elvárásoknak. Kísérletet tettem arra, hogy a vezetők, és óvodatitkárok, valamint az információk cseréje, pontossága kiszámíthatóbbá tegye a közös életünket. Igyekeztem a felelősségi köröket pontosítani, a következetesség és kiszámíthatóság mentén megalapozni - részben az óvodatitkárok szorosabb bevonásával, és a munkamegosztás, felelősségvállalás pontosításával, rengeteg megbeszéléssel, egyeztetéssel, team munkával. A következő év változásai, és változtatásai az eredményes működés szempontjából, az elmúlt évek tanulságainak fényében elengedhetetlenné válnak. Új vezető helyettesek kinevezése várható 2014 augusztus 01-hatállyal, és ennek kapcsán egy új vezetői magatartás, szemléletváltás lesz az óvodák együttműködésében. A tagóvoda vezetői kinevezéssel egy időben, újragondolásra kerül a munkamegosztás kérdése, a feladatelosztás, és felelősségi körök meghatározása. Ezek megállapítása a tagóvoda vezető feladata. A tagóvoda vezető egy személyben felelős az tagóvoda működéséért, rendjéért, munkaszervezés feladataiért, és a munkafegyelem, szakmai fegyelem betartásáért, betartatásáért, a vezető helyettes(vackor) pedig az eddigi gyakorlatot követve a vezető közvetlen irányítása mentén működik. A munka csak annyiban osztható meg a jövőben, amennyiben a tagóvoda vezető, (vezető helyettes) megszervezi - saját munkája átláthatósága, és könnyítése mentén, - az adott feladatra valakit megbíz, felkér, és ellenőrzi, átlátja, és személyes felelősséget vállal döntéseiért, annak következményeiért. Helyette, még nézetkülönbség esetén sem dönthet más személy. Egyes nézetkülönbségek feloldását egymás között kell megoldani, többféle irányú döntés nem születhet. Sok új kollega érkezik, és érkezett az elmúlt nevelési évben is óvodánkba, ezért szükséges egészen pontosan körülhatárolni a felelősségi köröket, felelős személyeket, és kiszámítható, átlátható döntési mechanizmust teremteni. A tagóvoda vezetője (általános helyettes-aki a vezető esetleges hosszantartó hiányzása esetén a általános helyettesi feladatokat is ellátja - munkáltatói, és gazdálkodási, utasítási jogköre csak és kizárólag az intézményvezetőnek van. A tagóvoda vezető (M), és a vezető helyettes (V) az intézményvezetőnek tartozik beszámolással. A tagóvoda vezetőnek kötelessége a közösen meghatározott és elfogadott elvek mentén működtetni a tagintézményt. Minden döntésért egy személyben ő a felelős az intézmény vezető felé. Jelen összegzésnek azért éreztem szükségességét, hogy a jövőre nézve egyértelműsítsem a hatásköröket és felelősségi kérdéseket az óvoda vezetésében, és a kollegák egyértelműen értsék a feladat, és hatásköröket. Sokat változtunk, annak ellenére, hogy számomra is belátható, felülről ha nincs belső segítő erő nem lehet kérésre közösséget alakítani. Reménykedem abban, hogy a sok új munkatárssal, akik nem élték át az összevonás sokkját, és a kezdetek komoly kihívásait, hanem belecsöppennek egy már működő rendszerbe, természetes lesz számukra az óvodai rend, szellemiség elfogadása. Lelki és emberi értelemben azt hiszem, bizakodással tekinthetünk a jövőre. Már itt az év értékelésben szeretném megkérni az óvodák TÖRZSÉT, a szellemiség megteremtőit, legyenek emberileg, lelkileg, szakmailag támogatói, segítői az új dolgozók befogadásának, és a közösség pletyka,- kicsinyességmentes, és nyílt kommunikáción alapuló lelkületének megteremtésében, legyenek pozitívan támogatói az új helyetteseknek, akinek nehéz, összetett, és alapjaiban új munkakörrel kell megbirkózniuk. 4

5 Egyelőre a célom az, hogy szakmai alapon hospitálásokkal, bemutatókkal, és a teamek fenntartásával, egységes elvárás, belső fegyelem, fegyelmezettség, odafigyelés mentén fejlődjön egy szakmai - közösségi erő. A nevelés nélküli munkanapok, és kirándulások is ezekre jó alkalmat teremtettek. A közös munkaközösség munkája és kiváló tere lehet ennek a szakmai közösségalakító munkának. A közösséget építő, szakmai szempontból magas szintet képviselő kollegák többségben vannak az óvodánkban. Ők, akik a kritikájuk megfogalmazása mentén cselekednek is, és javaslataikkal, ötleteikkel, és tetteikkel aktívan segítik az óvoda eredményes működését. Külön nekik köszönöm a tetterőt, az önként vállalt segítő magatartást, önállóan felajánlott vállalásaikat, önálló szervező munkájukat és a közösségért tett aktív pedagógus szellemiséghez méltó magatartásukat. Ők azok, akik nagyobb ünnepek, vetélkedők szervezői, (sokan) ötletadók, akik képesek meg is valósítani és cselekvően részt venni a megvalósításban, (pl: Tóthné Vízkert Jutka, Székács Anita, Kovács Ági, Zieba Mariann, Kertész Zsuzsi, Rákos Tünde, ) nevelés nélküli munkanapok tartalmi és technikai szervezői, akik nemcsak az eseményeken, de utána a rendrakásban-mosogatásban is jeleskednek, szakmai munkaközösségeken aktívan részt vevők, (akik tisztelik a másik erőfeszítéseit, és nem pont az napra van valami egyéb elfoglaltságuk) munkaközösség vezetők, (!!!) Balázsné N. Edit, Zieba Mariann, kiváló, példaértékű munkát végeztek Zöld hét szervezői, aktív részesei, (Rákos Tünde, és segítői) akik nem csak megteremtették egyes helyeken a rendet, hanem fenn is tartották,(udvar, tornaterem, kijáratok, szertár, játszószobák) akik nem csak kritizáltak, hanem cselekedtek, támogattak, segítettek, és akik meg is kérdezték miben segíthetnek, akik csoportjaikban igényes, esztétikus környezetet teremtettek,(falfestés, tapétázás, igényes dekorációk, gyermekek alkotásainak kiállítás szerű kihelyezése, felesleges tárgyaktól megszabadultak, udvari rendet nem csak másoktól várták el, meglátták mi a fejlődés útja ) az Egyesület, és Alapítványi munka szervezése, és pályázói, (SztrapekIbus, Székely Szilvi) pályázatírók, (SztrapekIbus, Székács Anita, Székely Szilvi, Tóthné Vízkert Judit, Balog Ili..) az ellenőrző team munkában résztvevők akik nem hátráltatták a team vezető munkáját, és akik igényesen korrekt munkájukkal hozzájárultak a magasabb színvonalasabb munka ellátásához, bemutatókat tartottak, (Rákos Tünde, Jagoschitzné M. Szilvi, Balázsné N. Edit, Téglásy Kati) Akik sokat hospitáltak, (pl. Mókus testnevelés - gratulálok), és akik nem hárították el mások kérését a hospitálásra(!!!) akik nagy erőfeszítéseket tettek a párhuzamos tevékenység szervezés megvalósításáért, (nem az öltözőben, és a folyosón), és cselekvően be tudták vonni, aktivizálni tudták a szülőket, képesek voltak a modernizációra, megújulásra, önként segítették a beszerzéseket, 5

6 cselekvően részt vettek és ötleteikkel segítették a szakmai munkát, akik a vállalt felelősség területüket önállóan,lelkiismeretesen, utánanézve végezték- (és nem csak papíron vállalták a feladatot!!!) akik megvalósították az új testnevelés módszertani elvárásokat és ebben sikereket értek el, (gratulálok) akik aktívan és cselekvően segítették a távozó munkatársak búcsúztatását, odaadásukkal, ötleteikkel, lelki támogató magatartásukkal, akik lelkileg is támogattak a másokat, akik pontosak és korrektek voltak az éves beszámoló megírásában, javaslatokat tettek,- és nem intézték el néhány szóval, vagy szó nélkül a közös munkát, akik a gyermekvédelem területén dolgoznak (Kertész Zsuzsa, Jagoschitzné M. Szilvi, Balog Ili) akik szó, és panasz nélkül végezték lelkiismeretesen a munkájukat, támogatták a nehezen kezelhető, gyermekeket és családjukat, akik végtelen türelemmel fordultak a szülők felé, és segítő, támogató, magyarázó pedagógusi szemlélettel oldották meg a konfliktusokat, és akik nem csak másoktól várnak el hanem maguk is példamutató magatartással, erkölcsi tartással és igazi pedagógusi, emberi magatartással végezték ebben a nevelési évben munkájukat.. Erkölcsi megbecsülést tekintve és anyagi értelemben kissé javult a helyzet az elmúlt évekhez viszonyítva, hiszen a pedagógus béremelés javított a pedagógusok megbecsülésén. Jutalom keret, és a differenciálás lehetősége, kiszámíthatósága várat magára. Csak remélni tudom, hogy a béremeléssel nem váltottuk ki a differenciálás lehetőségét, mert vannak komoly különbségek a egyes pedagógusok hozzáállása miatt. Attól, hogy emelkedett a fizetés, és a mindenki egy kategóriába került, a többet, igényesebben dolgozó munkatársak megbecsülése sajnos nem megoldott. Annak ellenére, hogy igyekszem a munkamegosztást úgy intézni, mindenkinek jusson feladat, mégis természetes, hogy azok kapnak bonyolultabb, szerteágazóbb és felelősségteljesebb munkát, akik a közösség érdekében többet és igényesebben tesznek. Vannak kollegák, akik a felelősségi területüket is csak a másik aktív mozgatásával, és a másiktól való elvárással képzelik el.. 6 fő készítette el a pedagógiai életpálya modell mentén a portfóliót, és mindenkinek visszajeleztek, hogy az OH elfogadta munkájukat. Igen komoly feladat a KIR rendszer üzemeltetése, és az egész rendszer követése. Nagyon sok a kidolgozatlan terület. A pedagógusaink a nehézségek ellenére elhivatottságból, a munkahely iránti szeretet és tiszteletből igazi elhivatott és felkészült pedagógusként végzik a munkájukat. Egy kollegánk Kovács Tiborné, Ági kiemelkedő szakmai pályáját elismerve Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott a Pedagógus napi ünnepségen az Óbudai Társaskörben a kerület polgármesterétől. Ő ugyanakkor az Emberi Erőforrások, Miniszter által adományozott elismerő plakettet is átvehetett. Kiváló, és kiemelkedő, sikeres szakmai és vezetői pálya után nyugdíjba vonul.ez úton is szívből gratulálok! Hiányozni fog! A Mókus Óvoda tagóvoda vezetője Balog Ilona 5 éves tagóvoda vezetői megbízatásának végére úgy döntött, hogy csoportos pedagógusként folytatja munkáját. Ilona az összevonást megelőzően az óvoda vezetője volt, majd tagóvoda vezetőként dolgozott. Nagyon nehéz időszakon ment(ünk) keresztül, ami mind emberileg, lelkileg komoly megpróbáltatás volt, a személyes egyéni problémákon túl. 6

7 Ilona döntését tiszteletben tartva megköszönöm munkáját, és azt kívánom, hogy a gyermekek között, személyes pedagógusi, pedagógiai példamutatással segítse, támogassa a jövő pedagógus nemzedékét, töretlenül segítse az óvoda közösségét, és támogassa a pályázó tagóvoda vezetőt. Számítok, számítunk érzékeny, emberi segítő magatartására, és kívánom, hogy a gyermekek között, kollegáival élvezze ki lelkileg a nyugdíjazás előtti aktív éveket. Rapai Gáborné, Antolik Éva nyugdíjba vonul. Köszönet munkájukért. Novemberi felmentéssel Király Károlyné (Icus) is nyugdíjba készül a következő nevelési évben. 2. Gazdálkodás Óvodánk részben önálló költségvetési intézmény. Személyi kiadások tekintetében időarányosan megfelelő szinten vagyunk. Nyugdíjazások miatt a felmentési időkre járó költségeket szükség esetén módosítást kérünk. Az év végi kiszámítható jutalomkeret-annak ellenére, hogy emelkedtek a pedagógus bérektovábbra is nagyon fontos lenne az óvodai dolgozók megbecsüléséhez, és a többletmunka vállalás, és minőség elismeréséhez.nagy igény lenne a komolyabb differenciálás megteremtésének lehetőségére, mert a dolgozóktól igen magas szintű teljesítményt várunk, ezt szolgálja a pedagógus és közalkalmazotti értékelési rendszer, ugyanakkor ellenszolgáltatással nem élhetünk. Az azonos bérezés mellett nagy különbségek tapasztalhatók a kollegák igényszintjében, a minőségi és munkafegyelmi kérdésekben. A munkaruha ellátás mértéke, lehetősége is csekély. Természetesen megállapodás alapján- (Közalkalmazotti tanács-intézményvezető) a törvényes keretek között történik, de olyan kevés az anyagi lehetőségünk, hogy ez is állandó feszültséget okoz. 2 évente egy papucs, és 2-pólóesetleg egy pamut munkanadrág. Nem egy minőségi munkaruha ellátás! Védőfelszerelés: a kertészek részére. A pedagógus életpálya modell szerint mindenki egységesen a Ped.I-be került, ami feszültséget okozott a dolgozók között. Különösen azok nehezményezték, akik sokat tanultak a szakvizsgájuk megszerzéséért. A portfólió megírására 6 fő vállalkozott. Várjuk, várják a szakvizsga alapján, és a portfólió megírása után a Ped.II-be való áthelyezést. A nyugdíjazás lehetőségével 40 év munkaviszony alapján 3 fő megy nyugdíjba. 2 főt nyugdíjasként alkalmaztam. A kötelező továbbképzésekhez a támogatás is megszűnt, ebben az évben csak az óvodai költségvetés terhére lehet támogatni a tanuló kollegákat. Ez nagyon megnehezíti a képzésekben való részvételt, mert az intézmény alacsony költségvetéséből szinte lehetetlen kigazdálkodni a dolgozók képzésének támogatását. Eredmények: Vackor Óvodában: Szülői szponzorációval a tornaterem új, ütésgátló burkolatot kapott. Az önkormányzati támogatással az ablakok cseréje is megtörtént és saját erőből kifestettünk. 7

8 Felújítandó-javítandó évek óta húzódó problémák: Nyílászáró cserére lenne szükség már csak két csoportszobában, abból az egyikben ahová eső esetén befolyik a víz, és a másikban, ahol 2 ablak már kinyithatatlan. Külső vakolatjavításra lenne szükség. Folyamatos a bútorcsere, és textíliák cseréje. Mókus tagóvodában: Folyamatos a bútorok felújítása-felnőtt öltözők elkészültek, a textiles-vasaló szoba rendezett, minden csoport saját tároló szekrényt kapott. A mosóhelység is áttekinthetőegy felelőse rendben tartja. Hűtőgép beszerzése történt. Készülnek az új gyermeköltözők - három öltöző megújul. Nyitott polcok kerülnek beszerzésre. Szelektív hulladéktárolókat kaptak a csoportok. Terv egy mosogatógép beszerzése. Felújítandó-javítandó évek óta húzódó problémák: A nyílászárók rettenetesen rossz állapotban vannak. óvoda bejárata(i) nagyon rossz állapotban vannak, Az öltöző bútor cserénél új linóleumot kell lehelyezni, és a vakolatsérüléseket javítani kell. A külső homlokzat a gyermekudvar felé kopott, rossz állapotban van. A gyermekmosdók felújításra, festésre szorulnak. Felújításra szorulnak a teljesen elhasználódott árnyékoló tetők. Udvari lépcsősor, ülőke Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány és Mókuskaland Egyesület A VACKOR Óvodásokat Támogató Alapítvány A kuratórium döntése és alapító okirata alapján kizárólag fejlesztő eszközök, sportszerek, játékszerek vásárolhatók az adományokból. Az alapítvány évente 1millió Ft bevételével nagymértékben hozzájárul az óvoda működéséhez. Az alapítvány az óvoda életének minden területén jelen van- papíráruk, kézműves eszközök, bútorok, egyéb eszközök beszerzése. Jelenleg a tornaterem felújításán fáradozunk, amihez külső segítséget várunk-szervezés alatt van- és az alapítvány segítségével szeretnénk a nyílászáró megújítását megszervezni a tornaszobában. Pályázati támogatásokat nyertünk az év folyamán is, amit a megfelelő elszámolással felhasználtunk az óvoda számára( új ágyak beszerzése). Székely Szilvi pályázataiért kiemelt köszönet jár! Köszönet a dolgozók és a szülők áldozatos munkájáért, és támogatásáért. A Mókus tagóvodát segíti amókuskaland Egyesület- az 1 % bevételeit és pályázati támogatásokat elsősorban az udvar felújítására használták. A Civil pályázaton folyamatosan részt vesznek.(ld tagóvoda vezető beszámolója) Mókus tagóvoda az Erdei Óvoda megszervezésére kiírt pályázaton nyert-mellyel a szülői hozzájárulások összegét csökkentettük.az Erdei óvodai program nagyszerű kezdeményezés és évek óta élményekkel telve érkeznek haza a résztvevő gyermekek. A pedagógusok mindezt éjjel-nappali felügyelettel többlet pénz nélkül látják el évek óta. Javaslom, hogy a nyári zárásra, vagy annak környékére szervezzék az erdei óvoda programot a kollegák. 8

9 2.2. Pályázatok, egyéb támogatások Az év folyamán több pályázat benyújtásával igyekeztünk segíteni a szűkös anyagi kereteinket. Elsősorban a civil pályázatok voltak eredményesek. Vackor Óvoda Környezettudatos nevelésért Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány: Civil működési pályázat II (állatkerti belépők, buszköltség) (ágyak, ágynemű) Alapítványi támogatások, beszerzések: Minden eszköz a projekt módszer alkalmazásához Könyvek, kézműves eszközök Fejlesztő játékok Környezetvédelem - Föld napja rendezvények támogatása, Vackor gyermeknap eszközei, koncert, Udvari játékok karbantartása, javítás Növények beszerzése Tornaterem festése Kézműves eszközök, játéktárolók. Kiegészítő eszközök csoportok részére. Mókuskaland egyesület beszerzései Egyesületünk részt vett a III. Önk. pályázatain. - Fogadj örökbe Ft támogatás az - Óvoda bejáratának további szépítésére Ft Civil II. félév Ft gyermek kerti szerszámok, és homokozó játékok beszerzésére ( Ft) / Civil I.félév óvoda udvarára 2 db hinta vásárlására Ft támogatás (az összeg telepítéssel együtt meghaladja az Ft-ot) II. félév a hinták telepítéséhez kérünk támogatást folyamatban! - júniusban saját vásárlás Ft fajátékok Ft 3 db árnyékoló a homokozókra, illetve 2 db udvari trambulin vásárlása Összkiadás Ft, ebből pályázati támogatás Ft A hinták megvásárlása, és telepítése még folyamatban van Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink javítását, eszközállományunk bővítését elsősorban, mint költségvetési intézmény az Önkormányzat által juttatott erőforrásokból igyekszünk finanszírozni. Képességfejlesztő játékbővítése folyamatos. Tornatermi eszközök tekintetében talán kézi szerek bővítésére lenne szükség. 9

10 Ének zenei játékok eszközeinek bővítése terv a következő évre. Nagy probléma az udvari játékok pótlása, EU-s szabványosítása. Önkormányzati pénz nem áll rendelkezésre, - így nem tudunk fejleszteni. A játékok alá az ütésgátlók elkészíttetése szükséges lenne, műfű nagyot dobna a környezet képén és az udvar használhatóságán. A legégetőbb problémák a Mókus tagóvodában vannak: bejáratok rosszak, elhasználódtak, udvaron árnyékolók rosszak, elhasználódtak, udvari lépcső balesetveszélyes-5 levél-kérés készült ez ügyben az év folyamán, rossz az udvari gyermekülőke ( több levél ment a műszaki osztály felé). Jó kezdeményezés, hogy a homokozók tetejére árnyékolók készülhetnekgratulálok! Vackor óvoda előtti épület problémája-évek óta húzódik. (levél: Városüzemeltetési csoport). Válasz nem érkezett, tervezem szeptemberben: Polgármester úrnak. Jó kezdeményezés, hogy munkákat szerveztek a szülőknek, a dolgozóknak. Néhány elszánt kollega dolgozik időt, fáradságot nem kímélve ezen a területen. Köszönet az aktív kollegáknak, és a támogató szülőknek. Az udvar kiemelt feladat lesz a következő évben. Vannak területek, amiket elszántabb óvodai, csoportos összefogással meg lehet (lehetne) valósítani (javaslom az őszi szülői értekezleteken ezek konkrét felvetését, már a tervezettel együtt - eszközigény, időpontok, pontos szervezés): Pl. az árnyékolók kialakítása, M,V az árnyékoló oszlopok lefestése-szülők bevonásával, M a csoportok udvari kijáratánál, a falak lefestése-pl. gyerekekkel, szülőkkel, az udvari tó folyamatos karbantartása, és a rácsra növényfuttatás-lefestés, V a padok, eszközök lefestése, és rendezett tárolása, M a növények egységes tartókba helyezése,m az udvari beugrók rendbentartó kezelése, a játékok rendben tartása a rakodóterületen, M az otthonról hozott eszközök elhelyezésének kialakítása, szabályai, M, V a falak lefestése, javító festések, felesleges eszközök kidobása. M, V kerítésen nádcsere, szülőkkel, Szülői támogatások-segítség és aktivitás Szülők támogatása az alapítványon, és az egyesületen keresztül. A támogatások gyűjtését is a szülői közösség végzi. Kirándulásainkon szívesen kísérik a csoportokat. Egyes beszerzések segítése: papíráruk, másolások, törülköző, játékok, sporteszközök. Ünnepekre kiegészítők beszerzése, udvartervezés, tűzriadó tervezet elkészítése, beszerzési lehetőségek, kirándulásszervezés. 10

11 A projekt rendszerű tanulásszervezésben rengeteget segítettek: Mikulás személye, táncház, színház kulisszái mögötti világ, hajózás, lovarda, tűzoltóság, bolti eladó, virágboltos, pék, vadász, zenészek, egészségügyben dolgozók, rendezvényeken segítők, kirándulásokon segítők, apák hete eseménysorozat, apás focibajnokság szervezése, zenészek hangszeres játékai, anyaggyűjtések, munkahely látogatások.. Mindezek nagymértékben függtek a pedagógusok elhivatottságától, és a projekt rendszerű tanulásszervezés sikerességétől. Gratulálok azoknak a csoportoknak, közösségeknek, akik ezt a lehetőséget aktívan ki tudták használni és beépítették ezt az értéket a nevelés folyamatába. Szülőkkel való kapcsolattartás A szülők szeretik és keresik az óvodákat, mindig több gyermeket tudnánk felvenni, mint amennyi férőhelyünk van. Jó az is, hogy NEKTEK, a nagy többségnek KÖSZÖNHETŐEN, elvétve volt szülői panasz. Lelki értelemben voltak kérdőjelek, problémafelvetések, félelmek, de ezeket sikerült rövid időn belül kezelnem - jó esetben megosztanom a kollegákkal, akik remélhetőleg megértették, és a továbbiakban kezelték. Voltak helyzetek, kérdőjelek, félelmek, amiket nem osztottam meg a kollegákkal, mert úgy érzem, bizonyos szféráját a lelki dolgoknak nem lehet vezetői szóval, kéréssel elintézni. Ezek azok a helyzetek, melyek minden évben felmerülnek, több esetben, és kezelhetetlenek számomra, mert elsősorban érzelmi, viselkedésbeli, helyzetek. Nagytöbbségben a szülők, kifejezetten hálásak, elfogadók voltak, és megelégedettségüknek adtak hangot. A szülői értekezleteket és a szülői felelősségvállalás kérdéskörét aktívabban kell kezelni, és rábírni a szülők egy részét, arra, hogy aktív és felelősségteljes résztvevői legyenek a gyermekük óvodai életének. Több csoportban kiugróan alacsony a szülőin való részvétel-és ez nem csak a szülők hibája! A pedagógusok feladata, felelőssége is egyben, hogy vonzóvá tegye a szülői közösség megbeszéléseit, ami probléma, és siker centrikus, informatív, és vonzó kell, hogy legyen! lehetőség még: projektekbe bevonásuk, fogadóórákon rákérdezés, házirend betartatása, bevonásuk egyes felújítási munkába(festés, eszközkészítés..) nyílt foglalkozások szervezése(kiváló a reggeli testnevelés), közös kirándulások, az egyesületialapítványi beszerzésekbe bevonásuk. Vannak csoportok, ahol ezek nagyon jól működnek, és ez úton is gratulálok a eredményeikhez! Több csoportban jól működik a személyes kapcsolattartás a szülőkkel a fogadóórák tekintetében. Vannak csoportok, ahol kiemelkedően jó az arány, mert szinte minden szülővelakár 25 alkalommal is tartottak személyes megbeszélést fogadóórát. Ezekben a csoportokban kiemelkedő a szülő-pedagógus kapcsolat, és gratulálok ahhoz az elhivatottsághoz, amit a pedagógusok képviselnek. Átérzik annak súlyát, hogy a szülővel való párbeszéd, együttműködés minősége a gyermeknevelés alapja. Nagy munkát végeztünk! Köszönettel tartozom az igyekezetért, különösen azoknak a kollegáknak, akik magukénak érezték minden tekintetben a közösség érdekeit, és saját igényességükkel, szakmaiságukkal HOZZÁSEGÍETETTÉK AZ ÓVODÁT A SIKER ELKÖNYVELÉSÉHEZ. Teljes szívemből sikeresnek tartom azt a fejlődést, azt az emberi, és szakmai erőfeszítést, amit a kollegák nagyobb hányada tett a közös siker, és eredmények tekintetében. 3. Csoportok, és létszámadatok Gyermek létszám, és felvétel, beiskolázás számadatai iskolaválasztás. 11

12 Az óvodai felvételek, és a beiskolázás folyamata a törvényi előírásoknak megfelelnek. Szükség esetén igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői Bizottság munkáját Igény merült fel arra, hogy kevéssé tartsuk óvodába a tanköteles gyermekeket. Nálunk elmondható, hogy csak abban az esetben tartunk itt gyermeket, ha az pedagógiailag indokoltnak látjuk, a szülővel egyeztettük, vagy pszichológus, fejlesztő pedagógus illetve a Nevelési tanácsadó szakvélemény alátámasztja. Alapító okirat szerinti maximális létszám: 380 fő. gyermeklétszám: Vackor Mókus Összesen okt fő 217 fő 364 fő május Ebből tanköteles Iskolába megy Még 1 évig óvodában marad Felvételre jelentkezett 131 fő Felvételt nyert: Előjegyzett: 10 Elutasított: 1 Átirányított: 12 Az óvodában maradás okai nagyon különbözőek. Több gyermek kifejezetten a nevelési tanácsadó felmentése alapján, mások egészségügyi okok miatt, vagy szociális érettségük indokolja a további óvodai ellátást. Ld gyermekvédelmi beszámoló - készítette: Kardosné Kertész Zsuzsa. A két óvodában összesen 15 csoport működik. Ebből két csoport 21 főt tud fogadni maximum. 4. Munkatervi feladatok megvalósulása 4.1. Munkaközösségek 1. Ének-zenei nevelés Balázsné Nagyapáti Edit 2. Ünnepek - Mókusban Illésné Zieba Mariann Munkaközösség vezetők értékelése a mellékletben Mindkét munkaközösség vezetőkiváló, megbízható és tartalmilag kiemelkedő munkát végzett. Aktívan, és kiválóan részt vettek az ellenőrzési munkában, határidőre elkészültek az írásos anyagok, színvonalas gyakorlati és tervező munkát végeztek. Gratulálok az elemző munkához, és a tartalmas visszajelzésekhez, értékelésekhez! 4.2. Gyermekvédelem Vezető: Mókus Tagóvoda Kardosné Kertész Zsuzsa 12

13 Vackor: JagoschitznéMagócs Szilvia Mindkét felelős kimagaslóan precíz, és gondos munkát végez. Segítenek a csoportoknak, figyelemmel kísérik a problémákat, jelzőrendszert működtetik, érzékenyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákra. Jó kommunikációs készségükkel a szülőkkel való kapcsolattartást is kiválóan végzik. A gyermekvédelmi munkában látványos nagy lépéseket tettünk előre, a magunk lehetőségeit kihasználva: jelzések, kapcsolattartás, támogató munka. Probléma a Szakértői Bizottsággal kapcsolatos állandó huzavona. Kijáró gyógypedagógus rendszere, SNI-s fogadás kérdése. Beszámoló a mellékletben. Köszönet a megbízható és körültekintő munkájukért! 4.3. Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, nevelés nélküli munkanapok Forma, módszer Tartalom, értékelés, javaslat Tanévnyitó értekezlet Munkaterv elfogadása jegyzőkönyv 2 testület együtt. +++ Nev.nmn. Helyszín: Vackor Óvoda Nevelés nélküli m.nap Kirándulás az egész testülettel: Visegrád-Mogyoróhegy +++ Köszönettel: Tóthné Vizkert Jutka Nevelés nélküli mn. Vekerdy Tamás előadása: A gyermek óvodával összefogásban BME Közokt. vezető Vezetés funkciói, szervezetfejlesztés, vezetéstechnikák. +++ képzés évi 4 Bemutató foglalkozások: (Téglásyné Nagy Katalin,Balázsné Nagyapáti Edit, alkalommal Jagoschitzné M Szilvia, ) Gazdálkodás Nevelés nélküli mn. Pszichológus kolegák közreműködésével: szervezet és közösségfejlesztés +++ Köszönettel: Winkler-Nemesné Agárdi Fruzsina Nevelés nélküli mn. Kirándulás Tihanyba-óvodalátogatás +++ Köszönettel: Balog Ilona, Imre Györgyi Tanévzáró értekezlet június. Mókus tagóvoda +++ Előjegyzés 3 tájékoztató értekezlet az óvodai felvételekkel kapcsolatban: 1. Vackor, 2 Mókus ++ 3 Bölcsöde Megbeszélés, értekezletek heti 1-1 Előjegyzést megelőzte mindkét óvodában 1-1 felvétel utáni szülői értekezlet-ahol az érdeklődők nagy létszámban jelentek meg.(de nem elegen!!!) Szülői felelősség kérdése erősítésre szorul-szülői értekezletek szerepe Aktuális témák, munkaközösségi témák, ünnepszervezések, próbák, továbbképzéseken hallottak átadása Sok az elkéredzkedés, nem adják át a kollegák maradéktalanul az információkat azoknak akik elmennek, és a távozók nem járnak utána az információknak. Még mindig kérdés, lesz-e megbeszélés- KÖTELEZŐEN MINDIG LESZ!!!! + Dajkai megbeszélések a megállapodás szerint 2 havonta egy alkalommal eligazító, problémafeltáró és szervezési kérdéseket megtárgyaló értekezletet kellett tartaniuk. Kovács Ági,

14 Kuszkó Gabi (Balog Ili) felelősök feladat és hatásköri problémák Felelősi rendszerünk, feladat-ellátási terv megvalósulása értékelése Terület Értékelés Felelős Óvodatitkárok Gyakornoki munka Számítógép es segítség Egyesület WEB lap, Mókus WEB lap Vackor Zöld Mókus ovi Zöld projekt Kiváló, megbízható időt, fáradságot nem kímélő, lelkiismeretes kiváló munkatársak! Kiemelem Székely Szilvi aktív, mindenre kiterjedő felelősséggel teli munkáját, pályázatírásokat, végtelen türelmét, pontosságát, emberi és szakmai segítségétpótolhatatlan! - Köszönet érte! Tünde nagy igyekezettel dolgozik, sok esetben önállóan. Az óvodai, és vezetői nyílt kommunikáció és információk ismeretében munkája egyre eredményesebbé válhat. Köszönet munkádért. Kiváló munkát végeztek! Gratulálok. Kati, mint mentor lelkiismeretes, magas színvonalú adminisztráció mellett gondosan mentorálta a gyakornokot. Annamária kiválóan helytállt Kati hiányzásakor, és szakmailag magas színvonalú beszámolót adott át az év végén. Gyakornoki értékelés a mellékletben. Köszönet érte! Pályázat írásáért külön köszönet: Székács Anitának Egyesület vezetője és gondozója A WEB lap frissítője, karbantartója. Aktív és kiváló munkát végez-köszönet érte az egész közösség nevében. Rengeteg többletmunkával és felelősséggel járó feladat. Köszönet a rengeteg többletmunkáért és a vele járó felelősségvállalásért! A WEB lap frissítője, karbantartója Köszönet érte Kiemelt eseménysorozat volt a ZÖLD HÉT, amit egyre színesebben, izgalmas, változatos programokkal állítottak össze Rákos Tünde vezetésével. Vizek, környezetvédelem, növényvásár, apukák sportja a gyermekekkel, és számtalan érdekes esemény szervezése sok munkatárstól többletmunkát igényelt, és a szabadidejüket is rászánva dolgoztak az óvodai Zöld ünnep sikeréért. Gratulálok! Szintén nem lehet minden aktív résztvevőt, munkatársat itt megdicsérni, mégis mindenki tudja, kik azok, akik áldozatosan sokat tettek a sikerért Köszönet Illésné Zieba Mariann, Sztrapek Ibolya fáradhatatlan szervező munkájáért is és mindenkinek, akiknek része volt az udvar, folyosók, óvoda előtti terület stb. szépítésében gondozottságának megteremtésében. Köszönet érte!értékelés a mellékletben. Nagy erőfeszítések jellemzik! A hátsó kert gondozása, megalkotása feladat. Az udvari igazi egységes ZÖLD udvari kialakítása várat magára. A nézetkülönbségek hátráltatják a munkát. 14 Székelyné Nagy Szilvia (V) László Tünde (M) Mentor: Kovácsné G. Katalin Mentorált : Krisztián Annamári a Székács Anita (V) Nánay Gyopár (M) Sztrapek Ibolya Tóthné Vízkert Judit Rákos Tünde tagok: Illésné Zieba Mariann, Sztrapek Ibolya Rákos Tünde és a közösség

15 Értékelő team: Nevelés keretei Problémának látom a következetes megvalósítást, és ellenőrzést, visszacsatolást egyes területeken. Véleményem szerint a ZÖLD óvodai projekt fő célja mellett a környezet alakítás, a környezet esztétikumának rendezettségének fenn, és megtartása kiemelt feladata. Probléma, és a jövő feladata: játékok tárolásának, szervezettségének, és rendjének fenntartása, az óvodában található beugrók rendje, annak fenntartása, a teraszok egységes képének kialakítása, a nagy, szép növények tavaszi átültetése, kivitele a szabadba, időbeli metszése-ennek szervezése, felügyelése, a Zöld kijárat folyamatos gondozása, megújítása, a kijáratban a műanyag tartókba helyezett növények kiültetése, az otthonról hozott eszközök elhelyezésének a problematikája,a szegélyek felújítása, az oszlopok lefestése-világos színekre, a teraszokon elhelyezett, kifüggesztett növények egységesítése A teraszokon a külső fal gyerekekkel, vagy szülőkkel történő átfestése, akár virág, egyéb motívumokkal, stb. Úgy érzem, amíg ezeket a feladatokat nem tudjuk szervezetten és egységesen megszervezni, és az eredményét fenntartani, addig korai, a kiskert projekt. Ezekről a témákról a következő évben kiemelten és kis lépésekkel, de szervezetten foglalkozni fogunk. Nagy közösségi, és egységes összefogásra lenne szükség, hogy az udvari beugrók tiszták rendezettek legyenek, a madáritatók üzemeljenek, hogy igazi egységes rend jellemezze az udvart, a teraszokat, a gyermekjátékok elhelyezését, hogy mindenki egységesen tartsa rendben a csoport előtti területét. A nagy növények kikerüljenek, az oszlopok megszépüljenek, legyen színes árnyékoló, amiket a csoportok is megvalósíthatnak, ne legyenek kint felesleges tárgyak. EZ fontos feladat lenne. Ugyanakkor nagy előrelépés az, hogy rendezettebbé vált a terület, hogy egyre többen érzik magukénak ezt a feladatot, hogy élőbbek az udvari kijárat táblái. Itt még látványosabb és a teraszokon még aktívabb esztétikára törekvő munkával hangsúlyozottabbá válna az egységes ZÖLD óvoda jelleg. Sok a tennivaló. Javaslom a jövő évre egy egy dolog kiemelését és annak a-z-ig való megvalósítását időintervallumokra lebontva. Kétségtelen az, az erőfeszítés, és fejlődés, ami ez ügyben történt az elmúlt évek során. Rengeteg terv, ötlet megvalósult. Az udvar sokkal rendezettebb, szebb. Kifejezetten Zöld, sok a gondozott növény, vannak kollegák, akik kifejezetten és gondosan, következetesen figyelik gondozzák a területüket. Kiemelt köszönet a munkájukért. A szervezettségen kellene javítani. A munkát elvégezték a tagok, és elkészült az értékelés. A dolgozók megkapták és a naplójukba helyezték. Még mindig sok a félreértés, hiányosság. Mi a gyerek feladata, elvárás, mi a felnőtt feladata-hogyan láttassuk ezt a tervekbe. Sajnos ez a team tagok között sem lett végigelemezve, végigbeszélve, és nem alakult ki végül egy egységes állásfoglalás arról, hogy a különbségek mentén mi az igazán jó terv, mi az elfogadott, és min kellene változtatni. így a csoportok a rövid értékelésekből nem igazán derül ki, mi az egységes elvárás, hogyan tovább. Véleményem szerint nem baj, és nem is tartom rossznak, ha szerepel a pedagógus konkrét feladata a tervbe, - mert ez láthatóan többeknek segíti a munkáját de meg kellene állapodni, a gyermek neveléséhez kötött elvárások és a felnőtt feladata ahhoz, hogyan különüljön el. Pl ha a gyermektől elvárok valamit-akár mellette szerepelhet, mi a pedagógus-dajka feladata ebben-ha az segíti a következetes nevelési folyamatot. Ebben 15 Balog Ilona Tagok: Kiss Tünde Feith Anita

16 Értékelő team: Projekt tervezés Értékelő team: Ének-zene tervezése Éves beszámolók értékelése azonban meg kell állapodni a jövőben. A zöld óvodai jelleghez, és a környezeti világ TEVÉKENY megismeréséhez tartozó egyedi vonások, kiemelt nevelés terület, környezetvédelmi, környezetalakító (pl udvar) (!) munka jellegű tevékenységek hiányosak, nem kiemeltek még a tervekben. A játszószobai szokásrend tervezése is hiányként felmerült. Pl. mit várunk el a játszószobai viselkedésben. Hogyan kell közlekedni az épületben stb Nem látható teljes mértékben a korcsoportok közti elvárás bővülése megfelelően körülhatárolva. A pedagógus, dajka összedolgozásnál kellene szerepelnie a pedagógus feladatainak, és dajkai szervező, munkabeosztó szerepének. Aktívabban kell alkalmazni a pedagógiai programba foglaltakat. Nevelési intézményként a nevelés kereteinek, terveinek, feladatainak kiemelteknek kell lennie. A team igazi összefogása, a megbeszélés, közös átgondolás, és végső konklúzió, vagy a jövő évre szóló elvárások közös megfogalmazása a várt módon elmaradt. Köszönet a munkátokért! Nem könnyű a feladat, hisz sokan, sokfélék vagyunk. Összegző értékelés a mellékletben. A projektek tervezésével évek óta foglalkozunk. Kétségtelen a fejlődés, az előrelépés. Kiváló tervek születtek. Gratulálok! Az értékeléseket a csoportok megkapták, és a naplókba helyezték. Néhány csoportnál még mindig vannak kérdőjelek, a felépítésben és a terv logikájában. Fontos lenne az értékelések átgondolására, és a szakmai korrekciók végrehajtására. Nincs oka senkinek megsértődni, mivel szakmai szempontok és elvárások mentén folyik az értékelés. A gyakorlati munka értékelése más, de az írásos dokumentációnak fednie kell a szakmai munka logikai gyakorlatát. (minden nem leírható!) Gratulálok a kifejezetten érdekes témákhoz és újszerű feldolgozási módszerek alkalmazásához! Köszönet a team vezető korrekt szakmai munkájáért, és a team összefogásáért, megbeszélések vezetéséért. Beszámoló a mellékletben Az ének-zenei munkatervek értékelése munkaközösség keretében folyt. Problémának látom, hogy az értékelő teamben résztvevő egyik kollega nem volt munkaközösségi tag. Úgy érzem, ezt a feladatot össze kell kapcsolni. Gratulálok a magas szintű igényes összefogásért szakmai viták, késések, nehézségek mentén. A munkaközösség vezető szakmai elvárásaés igényessége, színvonala, minta magáért beszél. (még akkor is, ha többen soknak tartják- egy munkaközösség vezető feladata, hogy többet nyújtson, hogy lehessen tanulni. Köszönet a kitartó, és felelősségteljes munkáért, és a nagyon gazdag munkaközösségi foglalkozásokért, anyagért! Beszámoló a mellékletben. A csoportoktól 1 kivétellel megkaptam a beszámolókat. Különbségeket tapasztaltam a beszámolók minősége között, de általánosan elmondható, hogy a csoportbeszámolók megfelelőek voltak. Néhány beszámolóból pontosan lehetett érzékelni melyik csoportról van szó, és a csoport egyénisége is átsütött a beszámoló tartalmán. Voltak sematikus felületes beszámolók is. Az egyéni értékelések között óriási különbségeket tapasztaltam. Mindenképpen köszönöm azoknak a támogató munkáját, akik megértették, és komolyan vették kérésemet és a problémáik megfogalmazása mentén javaslatokat tettek a jövőre nézve. az oszlopok lefestése-világos színekre, Az ő munkájukat a közösség nevében is, de személyesen külön köszönöm! Balazsin Zsuzsa Tagok: Tóthné V. Judit, Kovácsné G. Katalin Balázsné N. Edit Tagok: Balla Zsuzsa Téglásyné N. Katalin Probléma: nem írják rá a csoportok nevét, nem tudni néha ki írta a beszámolót, melyik csoporté, nincs dátum!!! Éves beszámolók irattárba helyezve. 16

17 Óvodai dekoráció Vackor Mókus Óvoda udvara Vackor Mókus Zene szoba- Tornaszoba Kézműves Vackor Szertár rendje M Bábos szertár Mókus Kis raktár, nagy raktár Mókus Könyvtár Vackor Könyvtár Mókus Program szervezés Vackor Program szervezés Mókus Ünnepek Vackor Ünnepek- MókusMk Tűz és munkavéde lmi felelős Havi szinten a dekorációk frissítése - társalgó karbantartása, rendje Egész évben rendezett esztétikus volt a dekorációk rendszere. Büszke vagyok rájuk! Köszönet mindenki munkájáért. Vackorban: Kerti tó, fűszerkert, virágágyások, csoportok előtti terület, csoportok növénykertje, Eszközbeszerzésekre javaslattétel. Gyönyörűek a virágok ebben az évben. Az udvar rendezett. A kerti tó folyamatos karbantartása, folyamatos gondozása, a rács, és futónövény telepítése feladat. Ebben az évben nem olyan szép, mint volt-erre a jövőben figyelni kell a felelősnek. A Mókusban külön szervezés a szülőkkel sikeresen-az udvar rendben tartása és a szervezésért köszönet jár mindkét munkatársunknak. Fűszerkert, a rendezett környezet, virágok gondozása.gratulálok az elért eredményekhez. Látványosak és nagyon sok munkát tartalmaznak!!! Szépek a virágok, gondozottabb a kert, a környezet! Bábok kiosztása, rendezése, zeneszoba rendje Eszközök rendje, beszerzési javaslatok, ellenőrzés A szoba rendje, felszereltsége, beszerzések lebonyolítása A felelősök a munkájukat korrekten elvégezték. Köszönet érte. Elkészült! Köszönet érte. Szertár tartalmának, rendjének ellenőrzése-takarítás szervezése. Az ellenőrzésre táblázatos forma-dátum, aláírással. A bábok átvizsgálása. Selejtezés. A bábok felújítása, illetve annak megszervezése, Báb szekrény kitisztítása, takarítás szervezése. Bábok elhelyezése, feliratok készítése. Új bábok beszerzése Várat magára-a végleges megoldás, rend fenntartása. Könyvtár rendje, beszerzések, könyvtári rend kialakítása Leltározása. Kiváló minden tekintetben lelkiismeretes odafigyelő munka. Köszönet érte!!! Könyvtár rendje, beszerzések, könyvtári rend kialakítása Köszönet az idei folyamatos munkáért! Kívánom, hogy elkészüljön mihamarabb! Óvoda szintű színház és koncertszervezés Kiváló, önálló, és színvonalas- Köszönet érte Óvoda szintű színház és koncertszervezés Jól működött-köszönet érte Nagyon sikeres volt-jó szervezés,színvonalas tervezés és lebonyolítás! Az éves értékelésekben felmerült az átgondolásuk. Részletezve a beszámolóban Kiemelten gratulálok a munkához! Nagyon szép, tartalmas munkát végeztetek és sikeresek voltak a rendezvények ünnepek. Egyes rész szervezővel szükséges külön megbeszéléseket tartani, mit, hogyan kell önállóan elvégezni és a munkát kiosztani. Tűz és bombariadó szervező, jegyzőkönyv készítője, kapcsolattartó a megbízott Új dolgozókkal tűz és munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás. aláírás Kapcsolattartás a tűzoltó készülékek karbantartójával. Villám és érintésvédelem időszakos ellenőrzéseszükség esetén vizsgálatra javaslattétel a vezetőnek/ tagóvoda vezetőnek.(hiányosan Balazsin Zsuzsa Kiss Tünde Sinkai Judit Stumm Ági Zöld team Kuszkó Gabi Kiss Tünde Balazsin Zsuzsa Székács Anita Rákos Tünde Folyama tos Balog Ilona Hi: Folyama tos Székács Anita Tóth Zsuzsa Feith Anita Balázsné N. Edit Kardosné K. Zsuzsa felelősök Illésné Zieba Mariann Téglásyné Nagy Kati 17

18 Vackor Mókus Óbudai Gyermek sziget működik) Udvari játékok, eszközök, balesetmegelőző szemléje-szükség esetén jelzés, intézkedés.-2 havonta egyszer jegyzőkönyvvel. Ellenőrzés jegyzőkönyvének intézkedés. Játékok tanúsítványainak átnézése, folyamatos ellenőrzés (ez nem működik zökkenőmentesen, nagy a hiányosság) A felelősöknek erre a területre aktívabban kellene rálátnia, utánanézni. Köszönet az önként vállalt részvételért és Szilvinek az összefogó szervezését. Köszönet az ott szolgálatot teljesítő kollegáknak! Lénárt István Jagoschitz né M. Szilvi 4.5. Szervezett-tervezett ellenőrzés Belső ellenőrzés Adminisztráció munkaügy tanügyigazgatás A III ker. Önkormányzat Belső ellenőrzése működési és egyéb hibákat tárt fel. Az írásbeli jegyzőkönyv tartalmát a belső ellenőr szóbeli elvárásaival egészítette ki. Intézkedési terv készült. A problémás területek javítására belső intézkedések történtek. Óvodai belső ellenőrzés kérdésében javítandó: -a pénzügyi egyeztetések és elszámolások, likvid tervek időbeli megírása, előre tervezés, közös gondolkodás és a pontos információáramlás. Kiemelten javítandó feladat a jövőben - belső ellenőrzés által feltárt hiányok kezelése. -egyes dolgozói munkafegyelemének javítása (saját műszakban folyosón, konyhában, irodában, csoporton kívüli tartózkodás TILOS. ) Aki a kötelező gyermekcsoportban eltöltendő óraszámát tölti, nem tartózkodhat a csoportján kívüli területeken. A következő nevelési évben kiemelt feladat lesz! -jelenléti ívek naprakész vezetése. -következetesség és a szabályok betartatása, a hibajegyzék figyelemmel kísérése, megfelelő használata, -az információk nem naprakész és nem körültekintő átadása -a takarítási táblák cseréje, figyelése. Nagytakarítási rend kifüggesztése. -beszerzési tervek-likvid folyamatossága, előre gondolkodás, tervezés, valamint a beszerzési kérések folyamatos figyelemmel kísérése. A fenti problémák jelzés értékűek. A következő nevelési évben a döntés és szervezés egy ember kezében lesz, és ő személyesen kell, hogy eldöntse, kit, milyen feladattal és hatáskörrel ruház fel. Az egy személyes felelősség kérdésében nincs helye kettősségnek. Jól működő: Nagyon jó kezdeményezés a készenlét alkalmazása-helyettesítésre. 18

19 A sok hiányzás ellenére zavartalan működés biztosítása. Sikerült a belső helyettesítéseket megoldani, különösebb túlóráztatás nélkül. A többség fegyelmezett, a munkafegyelmet betartja. A többség viseli az előírt munkaruhát (jövőre kötelező mindenki számára) Egy csoport kivétellel megkaptam az éves beszámolókat. Az egyéni beszámolók 3 kivétellel színvonalasak, informatívak voltak, melyek segíthetik a fejlődést. (néhány nincs aláírva, nem jól beazonosítható, dátum hiányos) Iratselejtezés, nagy leltár történt mindkét épületben Szakmai munka ellenőrzése értékelése Csoportok, és a pedagógusok egyéni értékelése az év folyamán több szinten több síkon történik. Tartalma: Napló ellenőrzés Balog Ilona, Wéber Judit Gyermekekről vezetett dokumentáció ellenőrzése-gyermekvédelemmel megbízott felelősök (kiválóan működött ebben a nevelési évben!) Szülőkkel való kapcsolattartás szülő értekezletek, fogadóórák, hirdetőtáblák, projektekbe bevonás, rendezvények, ünnepek, kirándulások, szülői panaszok száma Gyermekvédelem nagyon jól működött a saját szintünkön. Ünnepek, rendezvények: munkaközösség vezető, és vezetői látogatások Értékelés módszere: szóban, írásban. Kiemelt szakmai-pedagógiai területek (fenntartó által kiemelt terület): Népmesék, népmesei hagyományok ápolása. Minden csoport éves munkájában megjelentek a népmesék, és azok feldolgozása projekt módszerrel. Mindennap mesélés történik. Báb képzésen vett részt 2 fő. Nevelés nélküli munkanap keretében Lábbábos előadás volt az óvodában, majd a pszichológus kollegák vezetésével mesei témájú önismereti és közösségi játékokat játszottunk. Testnevelés módszerei és gyakorlata Hospitálás történt-minden kollega más-más csoportban járt. Vezetői ellenőrzés, látogatás és konzultáció: 39 alkalommal. ebből 14 alkalom testnevelés foglalkozás, 5 alkalom ének-zene-tánc, 18 alkalom ünnepek, (ebbe belefoglaltatik a testnevelés, és bemutatók látogatása) Gratulálok a Mókus ovi nevelőtestületének-szép munka volt. A testnevelés területén óriási előrelépés, modernizáció, és eredményes munka történt! Vackor óvodában sportnap szervezése - TF-es hallgatók részvételével. (kiváló szervezés volt) 19

20 Mókusban-apás foci kiváló lehetőség a szülők játékos bevonására. Bemutatók: Vackor: testnevelés, ének-zene-tánc, kommunikáció Mókus: Ének-zene Gratulálok a magas színvonalú bemutatók tartásáért: Balázs Edit, Rákos Tünde, Téglásy Kati. Jagoschitzné M. Szilvi. Tervezés ellenőrzése: team munka formában- értékelés ld. felelős rendszerben Nevelés keretei Balog Ili Projekt tervezés Balazsin Zsuzsi Ének-zene tervezése Balázs Edit Egységes értékelő lap készült. Fontos volt, hogy a teamek a munka kezdetén megbeszélést tartsanak, egyeztessenek, pontosan milyen elvek, szempontok mentén ellenőriznek, és értékelnek. Az anyagok értékelése nehéz feladat volt meg kell tanulni, hogy a szakmai vélemény elfogadása, jelzések fontos támpontot adnak a továbblépésre. A teamek összejövetele, a vélemények ütköztetése, egyeztetések, megbeszélések szükségesek(!) ez csak részben történt meg, - és a csoportok megkapták az értékelést, Összegző vélemények, értékelések készült, melyek bekerülnek az éves értékelésbe A Vackor Óvoda általános értékelése Vackor Óvoda egyéni értékelése Wéber Attiláné óvodavezető Személyi feltételek: 13 fő óvodapedagógus ebből 1 fő intézményvezető, 1 fő vezető helyettes 1 fő óvodatitkár, 9 fő technikai dolgozó - ebből 2 fő pedagógiai asszisztens 1 fő kertész tartozik tagóvodánkhoz. ½ fő fejlesztő pedagógus, ½ óvodapszichológus A nevelési év végén 5 dolgozó távozik az óvodából: 3 fő óvodapedagógus (nyugdíjazás, munkahelyváltás), 2 fő dajka. 5 fő új munkatársat kell alkalmazni a következő év kezdetére. Az óvoda dolgozói hatékony, eredményes, szabálykövetőek és az óvoda pedagógiai programjának megfelelő magas szintű szakmai munkát végeznek. A projekt rendszerű látásmód a Vackorban teljesen elfogadott és kimagaslóan magas színvonalú munkát végeztek a kollegák. Ebben a tekintetben a projektekkel való foglalkozás és konfliktusok, és erőfeszítések úgy érzem eredményesek voltak-ebben mindenkit dicséret és gratuláció illet. Bármikor, bármelyik napon, projekten be lehetett menni a csoportokba - tele voltak kiállított anyagokkal, szülők a gyermekeikkel együtt készített, válogatott, behozott eszközökkel, képekkel, különleges tárgyakkal, könyvekkel, - folyamatos, és magas szintű volt a működés. Fantasztikus ötleteket láttam, jó eszközöket, és kiemelkedően magas szintű 20

2014-2015 nevelési év értékelése

2014-2015 nevelési év értékelése Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda 1036. Budapest, Mókus u.1. ikt:51-808-2015. 2014-2015 nevelési év értékelése Budapest, 2015.június. 1

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HANYI-MENTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁTÁNYI ÓVODÁJÁNAK A 2014/2015. NEVELÉ$I ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HANYI-MENTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁTÁNYI ÓVODÁJÁNAK A 2014/2015. NEVELÉ$I ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL Hanyi-menti Köznevelési Intézmény Óvodák Ovoda Atány 3371 Atány, Bem út 22-26. BESZÁMOLÓ A HANYI-MENTI KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY ÁTÁNYI ÓVODÁJÁNAK A 2014/2015. NEVELÉ$I ÉV TEVÉKENYSÉGEIRŐL 1. Bevezetés helyzetelemzés

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Vackor Óvoda. Óvodavezetői pályázat

Vackor Óvoda. Óvodavezetői pályázat III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda - Mókus Tagóvoda 1036. Budapest Árpád fejedelem útja 60. OM azonosító: 034257 Vackor Óvoda Óvodavezetői pályázat Készítette: Dr Wéber Attiláné Beosztása:

Részletesebben