nevelési év értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013-2014 nevelési év értékelése"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: Vackor Óvoda Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus Tagóvoda Budapest, Mókus u nevelési év értékelése Budapest, 2014.június. 1

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés helyzetelemzés Személyi feltételek 3 2. Gazdálkodás Vackor Alapítvány/ Mókuskaland Egyesület Pályázatok Tárgyi feltételek Szülői támogatások, aktivitás Csoportok-létszámadatok Munkatervi feladatok megvalósulása Munkaközösségek Gyermekvédelem Nevelőtestületi alkalmazotti értekezletek, nev.nélk. m.napok Felelősi rendszerünk értékelése Szervezett, tervezett ellenőrzés-értékelés Szakmai értékelő, és elemzőmunka Általános vezetői értékelés a csoport, és önértékelések alapján Vackor Óvoda általános értékelése - Wéber Attiláné Mókus Tagóvoda általános értékelése - Balog Ilona Alkalmazotti kör munkájának értékelése Segítő szakemberek munkájának értékelése Továbbképzések-hospitálás Események, ünnepek, Ünnepek a Vackor Óvodában Ünnepek a Mókus Tagóvodában - Munkaközösség keretében Kapcsolatrendszer Család-óvoda kapcsolata Egyéb kapcsolatok Legitimációs záradék 37 Beszámolók, mellékletek: 1. Gyakornoki munka értékelése Fejlesztő pedagógus beszámoló Pszichológus beszámolója Ének-zene munkaközösség beszámoló Gyermekvédelmi munkaközösség beszámolója Nevelés keretei team beszámoló Projektpedagógia team beszámoló Zöld óvodai projekt Mókus Tagóvoda 64 2

3 1. Bevezetés helyzetelemzés Pedagógiai programunk: JMK (Vackor), és Külső világ tevékeny megismerése (Mókus) helyi nevelési program. Jelen beszámoló, illetve értékelés a nevelési évre elfogadott munkaterv, az Oktatási és Kulturális Osztály szempontrendszerét figyelembe véve készült. Tartalmazza a vezetői és a tagóvoda vezetői értékelést, a pedagógusok, a csoportlátogatások, megfigyelések, az éves munka és események feladatok ellátásának minősége alapján, munkaterv szerinti értékelést, a munkaközösség vezetők, valamint az egyéb megbízatások, felelősök értékelését. A nevelés évben törvényi változások: CXC törvény a köznevelésről CXXIV törvény a 2011 Tv. módosítása, valamint a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet, 326/2013 kormányrendelet. Óvodánk Vackor Óvoda-székhely6Mókus Tagóvoda9 összesen15 csoporttal működik. Engedélyezett gyermeklétszám: 380 fő Személyi feltételek Óvodánk engedélyezett létszáma: 58,5 fő Ebből: Óvodapedagógus: 33 fő, - ebből 1 fő vezető, 1 fő tagóvodavezető, 1 fővezetőhelyettes, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő intézménypszichológus Segítő munkatársak 24,5 fő Ebből: 20,5 fő technikai dolgozó ebből 5 fő pedagógiai asszisztens(dajkai beosztásban) 2 fő óvodatitkár 2 fő kertész- karbantartó. 4 fő Gyed-Gyes Külső segítő szakemberek: 2 fő logopédus heti 2-2 alkalommal segíti pedagógiai munkánkat. A két óvoda összevonásából adódó korábbi problémák nagyobb része feloldódni látszik, a változások szükségességének elfogadása, a konzekvens elvárásoknak vannak eredményei, sőt elmélyültek. Látványosak azok az elemek, melyek a két óvoda hagyományaiból adódó különbségeket mindkét részről színvonalasan mutatják. (Zöld hét, ünnepek egyedisége, átjárhatóság, egyedi csoportos szervezések, külső helyszínek, múzeumok, rendezvények látogatása, színház, zene, báb szervezések) 5 éve dolgozunk együtt. Ez az 5. év fordulópontot jelent az óvoda életében, ami újabb kihívásokkal lesz teli. Az összevonásból adódó nézetkülönbségek, az eltérő szervezeti felépítés, és egyéb szempontok miatt a vezető egy személyben lett érdekelt az összevonásból adódó különbségek megszüntetésében. Sok félreértés adódott abból, hogy a különbségek lefaragása, modernizáció, korszerűsítés bizonyos szemléletváltás szükségessége nem feltétlenül minősítése a munkának, de mivel a felelősség egy személyes, így a vezetői kompetencia kérdése, esetenként más értékrend, új elvárások alapján változtatni kellett, és ezt fent kell tartani a jövőben is. 3

4 Reményeim szerint az 5. év vége, a közös 6. év kezdete és a változások egy újabb, még modernebb, fegyelmezettebb, és korszerű irányt mutatnak a jövőre nézve. Meggyőződésem, hogy mindkét testület komoly munkával és felelősségvállalással néz szembe az elvárásoknak. Kísérletet tettem arra, hogy a vezetők, és óvodatitkárok, valamint az információk cseréje, pontossága kiszámíthatóbbá tegye a közös életünket. Igyekeztem a felelősségi köröket pontosítani, a következetesség és kiszámíthatóság mentén megalapozni - részben az óvodatitkárok szorosabb bevonásával, és a munkamegosztás, felelősségvállalás pontosításával, rengeteg megbeszéléssel, egyeztetéssel, team munkával. A következő év változásai, és változtatásai az eredményes működés szempontjából, az elmúlt évek tanulságainak fényében elengedhetetlenné válnak. Új vezető helyettesek kinevezése várható 2014 augusztus 01-hatállyal, és ennek kapcsán egy új vezetői magatartás, szemléletváltás lesz az óvodák együttműködésében. A tagóvoda vezetői kinevezéssel egy időben, újragondolásra kerül a munkamegosztás kérdése, a feladatelosztás, és felelősségi körök meghatározása. Ezek megállapítása a tagóvoda vezető feladata. A tagóvoda vezető egy személyben felelős az tagóvoda működéséért, rendjéért, munkaszervezés feladataiért, és a munkafegyelem, szakmai fegyelem betartásáért, betartatásáért, a vezető helyettes(vackor) pedig az eddigi gyakorlatot követve a vezető közvetlen irányítása mentén működik. A munka csak annyiban osztható meg a jövőben, amennyiben a tagóvoda vezető, (vezető helyettes) megszervezi - saját munkája átláthatósága, és könnyítése mentén, - az adott feladatra valakit megbíz, felkér, és ellenőrzi, átlátja, és személyes felelősséget vállal döntéseiért, annak következményeiért. Helyette, még nézetkülönbség esetén sem dönthet más személy. Egyes nézetkülönbségek feloldását egymás között kell megoldani, többféle irányú döntés nem születhet. Sok új kollega érkezik, és érkezett az elmúlt nevelési évben is óvodánkba, ezért szükséges egészen pontosan körülhatárolni a felelősségi köröket, felelős személyeket, és kiszámítható, átlátható döntési mechanizmust teremteni. A tagóvoda vezetője (általános helyettes-aki a vezető esetleges hosszantartó hiányzása esetén a általános helyettesi feladatokat is ellátja - munkáltatói, és gazdálkodási, utasítási jogköre csak és kizárólag az intézményvezetőnek van. A tagóvoda vezető (M), és a vezető helyettes (V) az intézményvezetőnek tartozik beszámolással. A tagóvoda vezetőnek kötelessége a közösen meghatározott és elfogadott elvek mentén működtetni a tagintézményt. Minden döntésért egy személyben ő a felelős az intézmény vezető felé. Jelen összegzésnek azért éreztem szükségességét, hogy a jövőre nézve egyértelműsítsem a hatásköröket és felelősségi kérdéseket az óvoda vezetésében, és a kollegák egyértelműen értsék a feladat, és hatásköröket. Sokat változtunk, annak ellenére, hogy számomra is belátható, felülről ha nincs belső segítő erő nem lehet kérésre közösséget alakítani. Reménykedem abban, hogy a sok új munkatárssal, akik nem élték át az összevonás sokkját, és a kezdetek komoly kihívásait, hanem belecsöppennek egy már működő rendszerbe, természetes lesz számukra az óvodai rend, szellemiség elfogadása. Lelki és emberi értelemben azt hiszem, bizakodással tekinthetünk a jövőre. Már itt az év értékelésben szeretném megkérni az óvodák TÖRZSÉT, a szellemiség megteremtőit, legyenek emberileg, lelkileg, szakmailag támogatói, segítői az új dolgozók befogadásának, és a közösség pletyka,- kicsinyességmentes, és nyílt kommunikáción alapuló lelkületének megteremtésében, legyenek pozitívan támogatói az új helyetteseknek, akinek nehéz, összetett, és alapjaiban új munkakörrel kell megbirkózniuk. 4

5 Egyelőre a célom az, hogy szakmai alapon hospitálásokkal, bemutatókkal, és a teamek fenntartásával, egységes elvárás, belső fegyelem, fegyelmezettség, odafigyelés mentén fejlődjön egy szakmai - közösségi erő. A nevelés nélküli munkanapok, és kirándulások is ezekre jó alkalmat teremtettek. A közös munkaközösség munkája és kiváló tere lehet ennek a szakmai közösségalakító munkának. A közösséget építő, szakmai szempontból magas szintet képviselő kollegák többségben vannak az óvodánkban. Ők, akik a kritikájuk megfogalmazása mentén cselekednek is, és javaslataikkal, ötleteikkel, és tetteikkel aktívan segítik az óvoda eredményes működését. Külön nekik köszönöm a tetterőt, az önként vállalt segítő magatartást, önállóan felajánlott vállalásaikat, önálló szervező munkájukat és a közösségért tett aktív pedagógus szellemiséghez méltó magatartásukat. Ők azok, akik nagyobb ünnepek, vetélkedők szervezői, (sokan) ötletadók, akik képesek meg is valósítani és cselekvően részt venni a megvalósításban, (pl: Tóthné Vízkert Jutka, Székács Anita, Kovács Ági, Zieba Mariann, Kertész Zsuzsi, Rákos Tünde, ) nevelés nélküli munkanapok tartalmi és technikai szervezői, akik nemcsak az eseményeken, de utána a rendrakásban-mosogatásban is jeleskednek, szakmai munkaközösségeken aktívan részt vevők, (akik tisztelik a másik erőfeszítéseit, és nem pont az napra van valami egyéb elfoglaltságuk) munkaközösség vezetők, (!!!) Balázsné N. Edit, Zieba Mariann, kiváló, példaértékű munkát végeztek Zöld hét szervezői, aktív részesei, (Rákos Tünde, és segítői) akik nem csak megteremtették egyes helyeken a rendet, hanem fenn is tartották,(udvar, tornaterem, kijáratok, szertár, játszószobák) akik nem csak kritizáltak, hanem cselekedtek, támogattak, segítettek, és akik meg is kérdezték miben segíthetnek, akik csoportjaikban igényes, esztétikus környezetet teremtettek,(falfestés, tapétázás, igényes dekorációk, gyermekek alkotásainak kiállítás szerű kihelyezése, felesleges tárgyaktól megszabadultak, udvari rendet nem csak másoktól várták el, meglátták mi a fejlődés útja ) az Egyesület, és Alapítványi munka szervezése, és pályázói, (SztrapekIbus, Székely Szilvi) pályázatírók, (SztrapekIbus, Székács Anita, Székely Szilvi, Tóthné Vízkert Judit, Balog Ili..) az ellenőrző team munkában résztvevők akik nem hátráltatták a team vezető munkáját, és akik igényesen korrekt munkájukkal hozzájárultak a magasabb színvonalasabb munka ellátásához, bemutatókat tartottak, (Rákos Tünde, Jagoschitzné M. Szilvi, Balázsné N. Edit, Téglásy Kati) Akik sokat hospitáltak, (pl. Mókus testnevelés - gratulálok), és akik nem hárították el mások kérését a hospitálásra(!!!) akik nagy erőfeszítéseket tettek a párhuzamos tevékenység szervezés megvalósításáért, (nem az öltözőben, és a folyosón), és cselekvően be tudták vonni, aktivizálni tudták a szülőket, képesek voltak a modernizációra, megújulásra, önként segítették a beszerzéseket, 5

6 cselekvően részt vettek és ötleteikkel segítették a szakmai munkát, akik a vállalt felelősség területüket önállóan,lelkiismeretesen, utánanézve végezték- (és nem csak papíron vállalták a feladatot!!!) akik megvalósították az új testnevelés módszertani elvárásokat és ebben sikereket értek el, (gratulálok) akik aktívan és cselekvően segítették a távozó munkatársak búcsúztatását, odaadásukkal, ötleteikkel, lelki támogató magatartásukkal, akik lelkileg is támogattak a másokat, akik pontosak és korrektek voltak az éves beszámoló megírásában, javaslatokat tettek,- és nem intézték el néhány szóval, vagy szó nélkül a közös munkát, akik a gyermekvédelem területén dolgoznak (Kertész Zsuzsa, Jagoschitzné M. Szilvi, Balog Ili) akik szó, és panasz nélkül végezték lelkiismeretesen a munkájukat, támogatták a nehezen kezelhető, gyermekeket és családjukat, akik végtelen türelemmel fordultak a szülők felé, és segítő, támogató, magyarázó pedagógusi szemlélettel oldották meg a konfliktusokat, és akik nem csak másoktól várnak el hanem maguk is példamutató magatartással, erkölcsi tartással és igazi pedagógusi, emberi magatartással végezték ebben a nevelési évben munkájukat.. Erkölcsi megbecsülést tekintve és anyagi értelemben kissé javult a helyzet az elmúlt évekhez viszonyítva, hiszen a pedagógus béremelés javított a pedagógusok megbecsülésén. Jutalom keret, és a differenciálás lehetősége, kiszámíthatósága várat magára. Csak remélni tudom, hogy a béremeléssel nem váltottuk ki a differenciálás lehetőségét, mert vannak komoly különbségek a egyes pedagógusok hozzáállása miatt. Attól, hogy emelkedett a fizetés, és a mindenki egy kategóriába került, a többet, igényesebben dolgozó munkatársak megbecsülése sajnos nem megoldott. Annak ellenére, hogy igyekszem a munkamegosztást úgy intézni, mindenkinek jusson feladat, mégis természetes, hogy azok kapnak bonyolultabb, szerteágazóbb és felelősségteljesebb munkát, akik a közösség érdekében többet és igényesebben tesznek. Vannak kollegák, akik a felelősségi területüket is csak a másik aktív mozgatásával, és a másiktól való elvárással képzelik el.. 6 fő készítette el a pedagógiai életpálya modell mentén a portfóliót, és mindenkinek visszajeleztek, hogy az OH elfogadta munkájukat. Igen komoly feladat a KIR rendszer üzemeltetése, és az egész rendszer követése. Nagyon sok a kidolgozatlan terület. A pedagógusaink a nehézségek ellenére elhivatottságból, a munkahely iránti szeretet és tiszteletből igazi elhivatott és felkészült pedagógusként végzik a munkájukat. Egy kollegánk Kovács Tiborné, Ági kiemelkedő szakmai pályáját elismerve Pedagógus Szolgálatért Emlékérmet kapott a Pedagógus napi ünnepségen az Óbudai Társaskörben a kerület polgármesterétől. Ő ugyanakkor az Emberi Erőforrások, Miniszter által adományozott elismerő plakettet is átvehetett. Kiváló, és kiemelkedő, sikeres szakmai és vezetői pálya után nyugdíjba vonul.ez úton is szívből gratulálok! Hiányozni fog! A Mókus Óvoda tagóvoda vezetője Balog Ilona 5 éves tagóvoda vezetői megbízatásának végére úgy döntött, hogy csoportos pedagógusként folytatja munkáját. Ilona az összevonást megelőzően az óvoda vezetője volt, majd tagóvoda vezetőként dolgozott. Nagyon nehéz időszakon ment(ünk) keresztül, ami mind emberileg, lelkileg komoly megpróbáltatás volt, a személyes egyéni problémákon túl. 6

7 Ilona döntését tiszteletben tartva megköszönöm munkáját, és azt kívánom, hogy a gyermekek között, személyes pedagógusi, pedagógiai példamutatással segítse, támogassa a jövő pedagógus nemzedékét, töretlenül segítse az óvoda közösségét, és támogassa a pályázó tagóvoda vezetőt. Számítok, számítunk érzékeny, emberi segítő magatartására, és kívánom, hogy a gyermekek között, kollegáival élvezze ki lelkileg a nyugdíjazás előtti aktív éveket. Rapai Gáborné, Antolik Éva nyugdíjba vonul. Köszönet munkájukért. Novemberi felmentéssel Király Károlyné (Icus) is nyugdíjba készül a következő nevelési évben. 2. Gazdálkodás Óvodánk részben önálló költségvetési intézmény. Személyi kiadások tekintetében időarányosan megfelelő szinten vagyunk. Nyugdíjazások miatt a felmentési időkre járó költségeket szükség esetén módosítást kérünk. Az év végi kiszámítható jutalomkeret-annak ellenére, hogy emelkedtek a pedagógus bérektovábbra is nagyon fontos lenne az óvodai dolgozók megbecsüléséhez, és a többletmunka vállalás, és minőség elismeréséhez.nagy igény lenne a komolyabb differenciálás megteremtésének lehetőségére, mert a dolgozóktól igen magas szintű teljesítményt várunk, ezt szolgálja a pedagógus és közalkalmazotti értékelési rendszer, ugyanakkor ellenszolgáltatással nem élhetünk. Az azonos bérezés mellett nagy különbségek tapasztalhatók a kollegák igényszintjében, a minőségi és munkafegyelmi kérdésekben. A munkaruha ellátás mértéke, lehetősége is csekély. Természetesen megállapodás alapján- (Közalkalmazotti tanács-intézményvezető) a törvényes keretek között történik, de olyan kevés az anyagi lehetőségünk, hogy ez is állandó feszültséget okoz. 2 évente egy papucs, és 2-pólóesetleg egy pamut munkanadrág. Nem egy minőségi munkaruha ellátás! Védőfelszerelés: a kertészek részére. A pedagógus életpálya modell szerint mindenki egységesen a Ped.I-be került, ami feszültséget okozott a dolgozók között. Különösen azok nehezményezték, akik sokat tanultak a szakvizsgájuk megszerzéséért. A portfólió megírására 6 fő vállalkozott. Várjuk, várják a szakvizsga alapján, és a portfólió megírása után a Ped.II-be való áthelyezést. A nyugdíjazás lehetőségével 40 év munkaviszony alapján 3 fő megy nyugdíjba. 2 főt nyugdíjasként alkalmaztam. A kötelező továbbképzésekhez a támogatás is megszűnt, ebben az évben csak az óvodai költségvetés terhére lehet támogatni a tanuló kollegákat. Ez nagyon megnehezíti a képzésekben való részvételt, mert az intézmény alacsony költségvetéséből szinte lehetetlen kigazdálkodni a dolgozók képzésének támogatását. Eredmények: Vackor Óvodában: Szülői szponzorációval a tornaterem új, ütésgátló burkolatot kapott. Az önkormányzati támogatással az ablakok cseréje is megtörtént és saját erőből kifestettünk. 7

8 Felújítandó-javítandó évek óta húzódó problémák: Nyílászáró cserére lenne szükség már csak két csoportszobában, abból az egyikben ahová eső esetén befolyik a víz, és a másikban, ahol 2 ablak már kinyithatatlan. Külső vakolatjavításra lenne szükség. Folyamatos a bútorcsere, és textíliák cseréje. Mókus tagóvodában: Folyamatos a bútorok felújítása-felnőtt öltözők elkészültek, a textiles-vasaló szoba rendezett, minden csoport saját tároló szekrényt kapott. A mosóhelység is áttekinthetőegy felelőse rendben tartja. Hűtőgép beszerzése történt. Készülnek az új gyermeköltözők - három öltöző megújul. Nyitott polcok kerülnek beszerzésre. Szelektív hulladéktárolókat kaptak a csoportok. Terv egy mosogatógép beszerzése. Felújítandó-javítandó évek óta húzódó problémák: A nyílászárók rettenetesen rossz állapotban vannak. óvoda bejárata(i) nagyon rossz állapotban vannak, Az öltöző bútor cserénél új linóleumot kell lehelyezni, és a vakolatsérüléseket javítani kell. A külső homlokzat a gyermekudvar felé kopott, rossz állapotban van. A gyermekmosdók felújításra, festésre szorulnak. Felújításra szorulnak a teljesen elhasználódott árnyékoló tetők. Udvari lépcsősor, ülőke Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány és Mókuskaland Egyesület A VACKOR Óvodásokat Támogató Alapítvány A kuratórium döntése és alapító okirata alapján kizárólag fejlesztő eszközök, sportszerek, játékszerek vásárolhatók az adományokból. Az alapítvány évente 1millió Ft bevételével nagymértékben hozzájárul az óvoda működéséhez. Az alapítvány az óvoda életének minden területén jelen van- papíráruk, kézműves eszközök, bútorok, egyéb eszközök beszerzése. Jelenleg a tornaterem felújításán fáradozunk, amihez külső segítséget várunk-szervezés alatt van- és az alapítvány segítségével szeretnénk a nyílászáró megújítását megszervezni a tornaszobában. Pályázati támogatásokat nyertünk az év folyamán is, amit a megfelelő elszámolással felhasználtunk az óvoda számára( új ágyak beszerzése). Székely Szilvi pályázataiért kiemelt köszönet jár! Köszönet a dolgozók és a szülők áldozatos munkájáért, és támogatásáért. A Mókus tagóvodát segíti amókuskaland Egyesület- az 1 % bevételeit és pályázati támogatásokat elsősorban az udvar felújítására használták. A Civil pályázaton folyamatosan részt vesznek.(ld tagóvoda vezető beszámolója) Mókus tagóvoda az Erdei Óvoda megszervezésére kiírt pályázaton nyert-mellyel a szülői hozzájárulások összegét csökkentettük.az Erdei óvodai program nagyszerű kezdeményezés és évek óta élményekkel telve érkeznek haza a résztvevő gyermekek. A pedagógusok mindezt éjjel-nappali felügyelettel többlet pénz nélkül látják el évek óta. Javaslom, hogy a nyári zárásra, vagy annak környékére szervezzék az erdei óvoda programot a kollegák. 8

9 2.2. Pályázatok, egyéb támogatások Az év folyamán több pályázat benyújtásával igyekeztünk segíteni a szűkös anyagi kereteinket. Elsősorban a civil pályázatok voltak eredményesek. Vackor Óvoda Környezettudatos nevelésért Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány: Civil működési pályázat II (állatkerti belépők, buszköltség) (ágyak, ágynemű) Alapítványi támogatások, beszerzések: Minden eszköz a projekt módszer alkalmazásához Könyvek, kézműves eszközök Fejlesztő játékok Környezetvédelem - Föld napja rendezvények támogatása, Vackor gyermeknap eszközei, koncert, Udvari játékok karbantartása, javítás Növények beszerzése Tornaterem festése Kézműves eszközök, játéktárolók. Kiegészítő eszközök csoportok részére. Mókuskaland egyesület beszerzései Egyesületünk részt vett a III. Önk. pályázatain. - Fogadj örökbe Ft támogatás az - Óvoda bejáratának további szépítésére Ft Civil II. félév Ft gyermek kerti szerszámok, és homokozó játékok beszerzésére ( Ft) / Civil I.félév óvoda udvarára 2 db hinta vásárlására Ft támogatás (az összeg telepítéssel együtt meghaladja az Ft-ot) II. félév a hinták telepítéséhez kérünk támogatást folyamatban! - júniusban saját vásárlás Ft fajátékok Ft 3 db árnyékoló a homokozókra, illetve 2 db udvari trambulin vásárlása Összkiadás Ft, ebből pályázati támogatás Ft A hinták megvásárlása, és telepítése még folyamatban van Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink javítását, eszközállományunk bővítését elsősorban, mint költségvetési intézmény az Önkormányzat által juttatott erőforrásokból igyekszünk finanszírozni. Képességfejlesztő játékbővítése folyamatos. Tornatermi eszközök tekintetében talán kézi szerek bővítésére lenne szükség. 9

10 Ének zenei játékok eszközeinek bővítése terv a következő évre. Nagy probléma az udvari játékok pótlása, EU-s szabványosítása. Önkormányzati pénz nem áll rendelkezésre, - így nem tudunk fejleszteni. A játékok alá az ütésgátlók elkészíttetése szükséges lenne, műfű nagyot dobna a környezet képén és az udvar használhatóságán. A legégetőbb problémák a Mókus tagóvodában vannak: bejáratok rosszak, elhasználódtak, udvaron árnyékolók rosszak, elhasználódtak, udvari lépcső balesetveszélyes-5 levél-kérés készült ez ügyben az év folyamán, rossz az udvari gyermekülőke ( több levél ment a műszaki osztály felé). Jó kezdeményezés, hogy a homokozók tetejére árnyékolók készülhetnekgratulálok! Vackor óvoda előtti épület problémája-évek óta húzódik. (levél: Városüzemeltetési csoport). Válasz nem érkezett, tervezem szeptemberben: Polgármester úrnak. Jó kezdeményezés, hogy munkákat szerveztek a szülőknek, a dolgozóknak. Néhány elszánt kollega dolgozik időt, fáradságot nem kímélve ezen a területen. Köszönet az aktív kollegáknak, és a támogató szülőknek. Az udvar kiemelt feladat lesz a következő évben. Vannak területek, amiket elszántabb óvodai, csoportos összefogással meg lehet (lehetne) valósítani (javaslom az őszi szülői értekezleteken ezek konkrét felvetését, már a tervezettel együtt - eszközigény, időpontok, pontos szervezés): Pl. az árnyékolók kialakítása, M,V az árnyékoló oszlopok lefestése-szülők bevonásával, M a csoportok udvari kijáratánál, a falak lefestése-pl. gyerekekkel, szülőkkel, az udvari tó folyamatos karbantartása, és a rácsra növényfuttatás-lefestés, V a padok, eszközök lefestése, és rendezett tárolása, M a növények egységes tartókba helyezése,m az udvari beugrók rendbentartó kezelése, a játékok rendben tartása a rakodóterületen, M az otthonról hozott eszközök elhelyezésének kialakítása, szabályai, M, V a falak lefestése, javító festések, felesleges eszközök kidobása. M, V kerítésen nádcsere, szülőkkel, Szülői támogatások-segítség és aktivitás Szülők támogatása az alapítványon, és az egyesületen keresztül. A támogatások gyűjtését is a szülői közösség végzi. Kirándulásainkon szívesen kísérik a csoportokat. Egyes beszerzések segítése: papíráruk, másolások, törülköző, játékok, sporteszközök. Ünnepekre kiegészítők beszerzése, udvartervezés, tűzriadó tervezet elkészítése, beszerzési lehetőségek, kirándulásszervezés. 10

11 A projekt rendszerű tanulásszervezésben rengeteget segítettek: Mikulás személye, táncház, színház kulisszái mögötti világ, hajózás, lovarda, tűzoltóság, bolti eladó, virágboltos, pék, vadász, zenészek, egészségügyben dolgozók, rendezvényeken segítők, kirándulásokon segítők, apák hete eseménysorozat, apás focibajnokság szervezése, zenészek hangszeres játékai, anyaggyűjtések, munkahely látogatások.. Mindezek nagymértékben függtek a pedagógusok elhivatottságától, és a projekt rendszerű tanulásszervezés sikerességétől. Gratulálok azoknak a csoportoknak, közösségeknek, akik ezt a lehetőséget aktívan ki tudták használni és beépítették ezt az értéket a nevelés folyamatába. Szülőkkel való kapcsolattartás A szülők szeretik és keresik az óvodákat, mindig több gyermeket tudnánk felvenni, mint amennyi férőhelyünk van. Jó az is, hogy NEKTEK, a nagy többségnek KÖSZÖNHETŐEN, elvétve volt szülői panasz. Lelki értelemben voltak kérdőjelek, problémafelvetések, félelmek, de ezeket sikerült rövid időn belül kezelnem - jó esetben megosztanom a kollegákkal, akik remélhetőleg megértették, és a továbbiakban kezelték. Voltak helyzetek, kérdőjelek, félelmek, amiket nem osztottam meg a kollegákkal, mert úgy érzem, bizonyos szféráját a lelki dolgoknak nem lehet vezetői szóval, kéréssel elintézni. Ezek azok a helyzetek, melyek minden évben felmerülnek, több esetben, és kezelhetetlenek számomra, mert elsősorban érzelmi, viselkedésbeli, helyzetek. Nagytöbbségben a szülők, kifejezetten hálásak, elfogadók voltak, és megelégedettségüknek adtak hangot. A szülői értekezleteket és a szülői felelősségvállalás kérdéskörét aktívabban kell kezelni, és rábírni a szülők egy részét, arra, hogy aktív és felelősségteljes résztvevői legyenek a gyermekük óvodai életének. Több csoportban kiugróan alacsony a szülőin való részvétel-és ez nem csak a szülők hibája! A pedagógusok feladata, felelőssége is egyben, hogy vonzóvá tegye a szülői közösség megbeszéléseit, ami probléma, és siker centrikus, informatív, és vonzó kell, hogy legyen! lehetőség még: projektekbe bevonásuk, fogadóórákon rákérdezés, házirend betartatása, bevonásuk egyes felújítási munkába(festés, eszközkészítés..) nyílt foglalkozások szervezése(kiváló a reggeli testnevelés), közös kirándulások, az egyesületialapítványi beszerzésekbe bevonásuk. Vannak csoportok, ahol ezek nagyon jól működnek, és ez úton is gratulálok a eredményeikhez! Több csoportban jól működik a személyes kapcsolattartás a szülőkkel a fogadóórák tekintetében. Vannak csoportok, ahol kiemelkedően jó az arány, mert szinte minden szülővelakár 25 alkalommal is tartottak személyes megbeszélést fogadóórát. Ezekben a csoportokban kiemelkedő a szülő-pedagógus kapcsolat, és gratulálok ahhoz az elhivatottsághoz, amit a pedagógusok képviselnek. Átérzik annak súlyát, hogy a szülővel való párbeszéd, együttműködés minősége a gyermeknevelés alapja. Nagy munkát végeztünk! Köszönettel tartozom az igyekezetért, különösen azoknak a kollegáknak, akik magukénak érezték minden tekintetben a közösség érdekeit, és saját igényességükkel, szakmaiságukkal HOZZÁSEGÍETETTÉK AZ ÓVODÁT A SIKER ELKÖNYVELÉSÉHEZ. Teljes szívemből sikeresnek tartom azt a fejlődést, azt az emberi, és szakmai erőfeszítést, amit a kollegák nagyobb hányada tett a közös siker, és eredmények tekintetében. 3. Csoportok, és létszámadatok Gyermek létszám, és felvétel, beiskolázás számadatai iskolaválasztás. 11

12 Az óvodai felvételek, és a beiskolázás folyamata a törvényi előírásoknak megfelelnek. Szükség esetén igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó, illetve a Szakértői Bizottság munkáját Igény merült fel arra, hogy kevéssé tartsuk óvodába a tanköteles gyermekeket. Nálunk elmondható, hogy csak abban az esetben tartunk itt gyermeket, ha az pedagógiailag indokoltnak látjuk, a szülővel egyeztettük, vagy pszichológus, fejlesztő pedagógus illetve a Nevelési tanácsadó szakvélemény alátámasztja. Alapító okirat szerinti maximális létszám: 380 fő. gyermeklétszám: Vackor Mókus Összesen okt fő 217 fő 364 fő május Ebből tanköteles Iskolába megy Még 1 évig óvodában marad Felvételre jelentkezett 131 fő Felvételt nyert: Előjegyzett: 10 Elutasított: 1 Átirányított: 12 Az óvodában maradás okai nagyon különbözőek. Több gyermek kifejezetten a nevelési tanácsadó felmentése alapján, mások egészségügyi okok miatt, vagy szociális érettségük indokolja a további óvodai ellátást. Ld gyermekvédelmi beszámoló - készítette: Kardosné Kertész Zsuzsa. A két óvodában összesen 15 csoport működik. Ebből két csoport 21 főt tud fogadni maximum. 4. Munkatervi feladatok megvalósulása 4.1. Munkaközösségek 1. Ének-zenei nevelés Balázsné Nagyapáti Edit 2. Ünnepek - Mókusban Illésné Zieba Mariann Munkaközösség vezetők értékelése a mellékletben Mindkét munkaközösség vezetőkiváló, megbízható és tartalmilag kiemelkedő munkát végzett. Aktívan, és kiválóan részt vettek az ellenőrzési munkában, határidőre elkészültek az írásos anyagok, színvonalas gyakorlati és tervező munkát végeztek. Gratulálok az elemző munkához, és a tartalmas visszajelzésekhez, értékelésekhez! 4.2. Gyermekvédelem Vezető: Mókus Tagóvoda Kardosné Kertész Zsuzsa 12

13 Vackor: JagoschitznéMagócs Szilvia Mindkét felelős kimagaslóan precíz, és gondos munkát végez. Segítenek a csoportoknak, figyelemmel kísérik a problémákat, jelzőrendszert működtetik, érzékenyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákra. Jó kommunikációs készségükkel a szülőkkel való kapcsolattartást is kiválóan végzik. A gyermekvédelmi munkában látványos nagy lépéseket tettünk előre, a magunk lehetőségeit kihasználva: jelzések, kapcsolattartás, támogató munka. Probléma a Szakértői Bizottsággal kapcsolatos állandó huzavona. Kijáró gyógypedagógus rendszere, SNI-s fogadás kérdése. Beszámoló a mellékletben. Köszönet a megbízható és körültekintő munkájukért! 4.3. Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek, nevelés nélküli munkanapok Forma, módszer Tartalom, értékelés, javaslat Tanévnyitó értekezlet Munkaterv elfogadása jegyzőkönyv 2 testület együtt. +++ Nev.nmn. Helyszín: Vackor Óvoda Nevelés nélküli m.nap Kirándulás az egész testülettel: Visegrád-Mogyoróhegy +++ Köszönettel: Tóthné Vizkert Jutka Nevelés nélküli mn. Vekerdy Tamás előadása: A gyermek óvodával összefogásban BME Közokt. vezető Vezetés funkciói, szervezetfejlesztés, vezetéstechnikák. +++ képzés évi 4 Bemutató foglalkozások: (Téglásyné Nagy Katalin,Balázsné Nagyapáti Edit, alkalommal Jagoschitzné M Szilvia, ) Gazdálkodás Nevelés nélküli mn. Pszichológus kolegák közreműködésével: szervezet és közösségfejlesztés +++ Köszönettel: Winkler-Nemesné Agárdi Fruzsina Nevelés nélküli mn. Kirándulás Tihanyba-óvodalátogatás +++ Köszönettel: Balog Ilona, Imre Györgyi Tanévzáró értekezlet június. Mókus tagóvoda +++ Előjegyzés 3 tájékoztató értekezlet az óvodai felvételekkel kapcsolatban: 1. Vackor, 2 Mókus ++ 3 Bölcsöde Megbeszélés, értekezletek heti 1-1 Előjegyzést megelőzte mindkét óvodában 1-1 felvétel utáni szülői értekezlet-ahol az érdeklődők nagy létszámban jelentek meg.(de nem elegen!!!) Szülői felelősség kérdése erősítésre szorul-szülői értekezletek szerepe Aktuális témák, munkaközösségi témák, ünnepszervezések, próbák, továbbképzéseken hallottak átadása Sok az elkéredzkedés, nem adják át a kollegák maradéktalanul az információkat azoknak akik elmennek, és a távozók nem járnak utána az információknak. Még mindig kérdés, lesz-e megbeszélés- KÖTELEZŐEN MINDIG LESZ!!!! + Dajkai megbeszélések a megállapodás szerint 2 havonta egy alkalommal eligazító, problémafeltáró és szervezési kérdéseket megtárgyaló értekezletet kellett tartaniuk. Kovács Ági,

14 Kuszkó Gabi (Balog Ili) felelősök feladat és hatásköri problémák Felelősi rendszerünk, feladat-ellátási terv megvalósulása értékelése Terület Értékelés Felelős Óvodatitkárok Gyakornoki munka Számítógép es segítség Egyesület WEB lap, Mókus WEB lap Vackor Zöld Mókus ovi Zöld projekt Kiváló, megbízható időt, fáradságot nem kímélő, lelkiismeretes kiváló munkatársak! Kiemelem Székely Szilvi aktív, mindenre kiterjedő felelősséggel teli munkáját, pályázatírásokat, végtelen türelmét, pontosságát, emberi és szakmai segítségétpótolhatatlan! - Köszönet érte! Tünde nagy igyekezettel dolgozik, sok esetben önállóan. Az óvodai, és vezetői nyílt kommunikáció és információk ismeretében munkája egyre eredményesebbé válhat. Köszönet munkádért. Kiváló munkát végeztek! Gratulálok. Kati, mint mentor lelkiismeretes, magas színvonalú adminisztráció mellett gondosan mentorálta a gyakornokot. Annamária kiválóan helytállt Kati hiányzásakor, és szakmailag magas színvonalú beszámolót adott át az év végén. Gyakornoki értékelés a mellékletben. Köszönet érte! Pályázat írásáért külön köszönet: Székács Anitának Egyesület vezetője és gondozója A WEB lap frissítője, karbantartója. Aktív és kiváló munkát végez-köszönet érte az egész közösség nevében. Rengeteg többletmunkával és felelősséggel járó feladat. Köszönet a rengeteg többletmunkáért és a vele járó felelősségvállalásért! A WEB lap frissítője, karbantartója Köszönet érte Kiemelt eseménysorozat volt a ZÖLD HÉT, amit egyre színesebben, izgalmas, változatos programokkal állítottak össze Rákos Tünde vezetésével. Vizek, környezetvédelem, növényvásár, apukák sportja a gyermekekkel, és számtalan érdekes esemény szervezése sok munkatárstól többletmunkát igényelt, és a szabadidejüket is rászánva dolgoztak az óvodai Zöld ünnep sikeréért. Gratulálok! Szintén nem lehet minden aktív résztvevőt, munkatársat itt megdicsérni, mégis mindenki tudja, kik azok, akik áldozatosan sokat tettek a sikerért Köszönet Illésné Zieba Mariann, Sztrapek Ibolya fáradhatatlan szervező munkájáért is és mindenkinek, akiknek része volt az udvar, folyosók, óvoda előtti terület stb. szépítésében gondozottságának megteremtésében. Köszönet érte!értékelés a mellékletben. Nagy erőfeszítések jellemzik! A hátsó kert gondozása, megalkotása feladat. Az udvari igazi egységes ZÖLD udvari kialakítása várat magára. A nézetkülönbségek hátráltatják a munkát. 14 Székelyné Nagy Szilvia (V) László Tünde (M) Mentor: Kovácsné G. Katalin Mentorált : Krisztián Annamári a Székács Anita (V) Nánay Gyopár (M) Sztrapek Ibolya Tóthné Vízkert Judit Rákos Tünde tagok: Illésné Zieba Mariann, Sztrapek Ibolya Rákos Tünde és a közösség

15 Értékelő team: Nevelés keretei Problémának látom a következetes megvalósítást, és ellenőrzést, visszacsatolást egyes területeken. Véleményem szerint a ZÖLD óvodai projekt fő célja mellett a környezet alakítás, a környezet esztétikumának rendezettségének fenn, és megtartása kiemelt feladata. Probléma, és a jövő feladata: játékok tárolásának, szervezettségének, és rendjének fenntartása, az óvodában található beugrók rendje, annak fenntartása, a teraszok egységes képének kialakítása, a nagy, szép növények tavaszi átültetése, kivitele a szabadba, időbeli metszése-ennek szervezése, felügyelése, a Zöld kijárat folyamatos gondozása, megújítása, a kijáratban a műanyag tartókba helyezett növények kiültetése, az otthonról hozott eszközök elhelyezésének a problematikája,a szegélyek felújítása, az oszlopok lefestése-világos színekre, a teraszokon elhelyezett, kifüggesztett növények egységesítése A teraszokon a külső fal gyerekekkel, vagy szülőkkel történő átfestése, akár virág, egyéb motívumokkal, stb. Úgy érzem, amíg ezeket a feladatokat nem tudjuk szervezetten és egységesen megszervezni, és az eredményét fenntartani, addig korai, a kiskert projekt. Ezekről a témákról a következő évben kiemelten és kis lépésekkel, de szervezetten foglalkozni fogunk. Nagy közösségi, és egységes összefogásra lenne szükség, hogy az udvari beugrók tiszták rendezettek legyenek, a madáritatók üzemeljenek, hogy igazi egységes rend jellemezze az udvart, a teraszokat, a gyermekjátékok elhelyezését, hogy mindenki egységesen tartsa rendben a csoport előtti területét. A nagy növények kikerüljenek, az oszlopok megszépüljenek, legyen színes árnyékoló, amiket a csoportok is megvalósíthatnak, ne legyenek kint felesleges tárgyak. EZ fontos feladat lenne. Ugyanakkor nagy előrelépés az, hogy rendezettebbé vált a terület, hogy egyre többen érzik magukénak ezt a feladatot, hogy élőbbek az udvari kijárat táblái. Itt még látványosabb és a teraszokon még aktívabb esztétikára törekvő munkával hangsúlyozottabbá válna az egységes ZÖLD óvoda jelleg. Sok a tennivaló. Javaslom a jövő évre egy egy dolog kiemelését és annak a-z-ig való megvalósítását időintervallumokra lebontva. Kétségtelen az, az erőfeszítés, és fejlődés, ami ez ügyben történt az elmúlt évek során. Rengeteg terv, ötlet megvalósult. Az udvar sokkal rendezettebb, szebb. Kifejezetten Zöld, sok a gondozott növény, vannak kollegák, akik kifejezetten és gondosan, következetesen figyelik gondozzák a területüket. Kiemelt köszönet a munkájukért. A szervezettségen kellene javítani. A munkát elvégezték a tagok, és elkészült az értékelés. A dolgozók megkapták és a naplójukba helyezték. Még mindig sok a félreértés, hiányosság. Mi a gyerek feladata, elvárás, mi a felnőtt feladata-hogyan láttassuk ezt a tervekbe. Sajnos ez a team tagok között sem lett végigelemezve, végigbeszélve, és nem alakult ki végül egy egységes állásfoglalás arról, hogy a különbségek mentén mi az igazán jó terv, mi az elfogadott, és min kellene változtatni. így a csoportok a rövid értékelésekből nem igazán derül ki, mi az egységes elvárás, hogyan tovább. Véleményem szerint nem baj, és nem is tartom rossznak, ha szerepel a pedagógus konkrét feladata a tervbe, - mert ez láthatóan többeknek segíti a munkáját de meg kellene állapodni, a gyermek neveléséhez kötött elvárások és a felnőtt feladata ahhoz, hogyan különüljön el. Pl ha a gyermektől elvárok valamit-akár mellette szerepelhet, mi a pedagógus-dajka feladata ebben-ha az segíti a következetes nevelési folyamatot. Ebben 15 Balog Ilona Tagok: Kiss Tünde Feith Anita

16 Értékelő team: Projekt tervezés Értékelő team: Ének-zene tervezése Éves beszámolók értékelése azonban meg kell állapodni a jövőben. A zöld óvodai jelleghez, és a környezeti világ TEVÉKENY megismeréséhez tartozó egyedi vonások, kiemelt nevelés terület, környezetvédelmi, környezetalakító (pl udvar) (!) munka jellegű tevékenységek hiányosak, nem kiemeltek még a tervekben. A játszószobai szokásrend tervezése is hiányként felmerült. Pl. mit várunk el a játszószobai viselkedésben. Hogyan kell közlekedni az épületben stb Nem látható teljes mértékben a korcsoportok közti elvárás bővülése megfelelően körülhatárolva. A pedagógus, dajka összedolgozásnál kellene szerepelnie a pedagógus feladatainak, és dajkai szervező, munkabeosztó szerepének. Aktívabban kell alkalmazni a pedagógiai programba foglaltakat. Nevelési intézményként a nevelés kereteinek, terveinek, feladatainak kiemelteknek kell lennie. A team igazi összefogása, a megbeszélés, közös átgondolás, és végső konklúzió, vagy a jövő évre szóló elvárások közös megfogalmazása a várt módon elmaradt. Köszönet a munkátokért! Nem könnyű a feladat, hisz sokan, sokfélék vagyunk. Összegző értékelés a mellékletben. A projektek tervezésével évek óta foglalkozunk. Kétségtelen a fejlődés, az előrelépés. Kiváló tervek születtek. Gratulálok! Az értékeléseket a csoportok megkapták, és a naplókba helyezték. Néhány csoportnál még mindig vannak kérdőjelek, a felépítésben és a terv logikájában. Fontos lenne az értékelések átgondolására, és a szakmai korrekciók végrehajtására. Nincs oka senkinek megsértődni, mivel szakmai szempontok és elvárások mentén folyik az értékelés. A gyakorlati munka értékelése más, de az írásos dokumentációnak fednie kell a szakmai munka logikai gyakorlatát. (minden nem leírható!) Gratulálok a kifejezetten érdekes témákhoz és újszerű feldolgozási módszerek alkalmazásához! Köszönet a team vezető korrekt szakmai munkájáért, és a team összefogásáért, megbeszélések vezetéséért. Beszámoló a mellékletben Az ének-zenei munkatervek értékelése munkaközösség keretében folyt. Problémának látom, hogy az értékelő teamben résztvevő egyik kollega nem volt munkaközösségi tag. Úgy érzem, ezt a feladatot össze kell kapcsolni. Gratulálok a magas szintű igényes összefogásért szakmai viták, késések, nehézségek mentén. A munkaközösség vezető szakmai elvárásaés igényessége, színvonala, minta magáért beszél. (még akkor is, ha többen soknak tartják- egy munkaközösség vezető feladata, hogy többet nyújtson, hogy lehessen tanulni. Köszönet a kitartó, és felelősségteljes munkáért, és a nagyon gazdag munkaközösségi foglalkozásokért, anyagért! Beszámoló a mellékletben. A csoportoktól 1 kivétellel megkaptam a beszámolókat. Különbségeket tapasztaltam a beszámolók minősége között, de általánosan elmondható, hogy a csoportbeszámolók megfelelőek voltak. Néhány beszámolóból pontosan lehetett érzékelni melyik csoportról van szó, és a csoport egyénisége is átsütött a beszámoló tartalmán. Voltak sematikus felületes beszámolók is. Az egyéni értékelések között óriási különbségeket tapasztaltam. Mindenképpen köszönöm azoknak a támogató munkáját, akik megértették, és komolyan vették kérésemet és a problémáik megfogalmazása mentén javaslatokat tettek a jövőre nézve. az oszlopok lefestése-világos színekre, Az ő munkájukat a közösség nevében is, de személyesen külön köszönöm! Balazsin Zsuzsa Tagok: Tóthné V. Judit, Kovácsné G. Katalin Balázsné N. Edit Tagok: Balla Zsuzsa Téglásyné N. Katalin Probléma: nem írják rá a csoportok nevét, nem tudni néha ki írta a beszámolót, melyik csoporté, nincs dátum!!! Éves beszámolók irattárba helyezve. 16

17 Óvodai dekoráció Vackor Mókus Óvoda udvara Vackor Mókus Zene szoba- Tornaszoba Kézműves Vackor Szertár rendje M Bábos szertár Mókus Kis raktár, nagy raktár Mókus Könyvtár Vackor Könyvtár Mókus Program szervezés Vackor Program szervezés Mókus Ünnepek Vackor Ünnepek- MókusMk Tűz és munkavéde lmi felelős Havi szinten a dekorációk frissítése - társalgó karbantartása, rendje Egész évben rendezett esztétikus volt a dekorációk rendszere. Büszke vagyok rájuk! Köszönet mindenki munkájáért. Vackorban: Kerti tó, fűszerkert, virágágyások, csoportok előtti terület, csoportok növénykertje, Eszközbeszerzésekre javaslattétel. Gyönyörűek a virágok ebben az évben. Az udvar rendezett. A kerti tó folyamatos karbantartása, folyamatos gondozása, a rács, és futónövény telepítése feladat. Ebben az évben nem olyan szép, mint volt-erre a jövőben figyelni kell a felelősnek. A Mókusban külön szervezés a szülőkkel sikeresen-az udvar rendben tartása és a szervezésért köszönet jár mindkét munkatársunknak. Fűszerkert, a rendezett környezet, virágok gondozása.gratulálok az elért eredményekhez. Látványosak és nagyon sok munkát tartalmaznak!!! Szépek a virágok, gondozottabb a kert, a környezet! Bábok kiosztása, rendezése, zeneszoba rendje Eszközök rendje, beszerzési javaslatok, ellenőrzés A szoba rendje, felszereltsége, beszerzések lebonyolítása A felelősök a munkájukat korrekten elvégezték. Köszönet érte. Elkészült! Köszönet érte. Szertár tartalmának, rendjének ellenőrzése-takarítás szervezése. Az ellenőrzésre táblázatos forma-dátum, aláírással. A bábok átvizsgálása. Selejtezés. A bábok felújítása, illetve annak megszervezése, Báb szekrény kitisztítása, takarítás szervezése. Bábok elhelyezése, feliratok készítése. Új bábok beszerzése Várat magára-a végleges megoldás, rend fenntartása. Könyvtár rendje, beszerzések, könyvtári rend kialakítása Leltározása. Kiváló minden tekintetben lelkiismeretes odafigyelő munka. Köszönet érte!!! Könyvtár rendje, beszerzések, könyvtári rend kialakítása Köszönet az idei folyamatos munkáért! Kívánom, hogy elkészüljön mihamarabb! Óvoda szintű színház és koncertszervezés Kiváló, önálló, és színvonalas- Köszönet érte Óvoda szintű színház és koncertszervezés Jól működött-köszönet érte Nagyon sikeres volt-jó szervezés,színvonalas tervezés és lebonyolítás! Az éves értékelésekben felmerült az átgondolásuk. Részletezve a beszámolóban Kiemelten gratulálok a munkához! Nagyon szép, tartalmas munkát végeztetek és sikeresek voltak a rendezvények ünnepek. Egyes rész szervezővel szükséges külön megbeszéléseket tartani, mit, hogyan kell önállóan elvégezni és a munkát kiosztani. Tűz és bombariadó szervező, jegyzőkönyv készítője, kapcsolattartó a megbízott Új dolgozókkal tűz és munkavédelmi, balesetvédelmi oktatás. aláírás Kapcsolattartás a tűzoltó készülékek karbantartójával. Villám és érintésvédelem időszakos ellenőrzéseszükség esetén vizsgálatra javaslattétel a vezetőnek/ tagóvoda vezetőnek.(hiányosan Balazsin Zsuzsa Kiss Tünde Sinkai Judit Stumm Ági Zöld team Kuszkó Gabi Kiss Tünde Balazsin Zsuzsa Székács Anita Rákos Tünde Folyama tos Balog Ilona Hi: Folyama tos Székács Anita Tóth Zsuzsa Feith Anita Balázsné N. Edit Kardosné K. Zsuzsa felelősök Illésné Zieba Mariann Téglásyné Nagy Kati 17

18 Vackor Mókus Óbudai Gyermek sziget működik) Udvari játékok, eszközök, balesetmegelőző szemléje-szükség esetén jelzés, intézkedés.-2 havonta egyszer jegyzőkönyvvel. Ellenőrzés jegyzőkönyvének intézkedés. Játékok tanúsítványainak átnézése, folyamatos ellenőrzés (ez nem működik zökkenőmentesen, nagy a hiányosság) A felelősöknek erre a területre aktívabban kellene rálátnia, utánanézni. Köszönet az önként vállalt részvételért és Szilvinek az összefogó szervezését. Köszönet az ott szolgálatot teljesítő kollegáknak! Lénárt István Jagoschitz né M. Szilvi 4.5. Szervezett-tervezett ellenőrzés Belső ellenőrzés Adminisztráció munkaügy tanügyigazgatás A III ker. Önkormányzat Belső ellenőrzése működési és egyéb hibákat tárt fel. Az írásbeli jegyzőkönyv tartalmát a belső ellenőr szóbeli elvárásaival egészítette ki. Intézkedési terv készült. A problémás területek javítására belső intézkedések történtek. Óvodai belső ellenőrzés kérdésében javítandó: -a pénzügyi egyeztetések és elszámolások, likvid tervek időbeli megírása, előre tervezés, közös gondolkodás és a pontos információáramlás. Kiemelten javítandó feladat a jövőben - belső ellenőrzés által feltárt hiányok kezelése. -egyes dolgozói munkafegyelemének javítása (saját műszakban folyosón, konyhában, irodában, csoporton kívüli tartózkodás TILOS. ) Aki a kötelező gyermekcsoportban eltöltendő óraszámát tölti, nem tartózkodhat a csoportján kívüli területeken. A következő nevelési évben kiemelt feladat lesz! -jelenléti ívek naprakész vezetése. -következetesség és a szabályok betartatása, a hibajegyzék figyelemmel kísérése, megfelelő használata, -az információk nem naprakész és nem körültekintő átadása -a takarítási táblák cseréje, figyelése. Nagytakarítási rend kifüggesztése. -beszerzési tervek-likvid folyamatossága, előre gondolkodás, tervezés, valamint a beszerzési kérések folyamatos figyelemmel kísérése. A fenti problémák jelzés értékűek. A következő nevelési évben a döntés és szervezés egy ember kezében lesz, és ő személyesen kell, hogy eldöntse, kit, milyen feladattal és hatáskörrel ruház fel. Az egy személyes felelősség kérdésében nincs helye kettősségnek. Jól működő: Nagyon jó kezdeményezés a készenlét alkalmazása-helyettesítésre. 18

19 A sok hiányzás ellenére zavartalan működés biztosítása. Sikerült a belső helyettesítéseket megoldani, különösebb túlóráztatás nélkül. A többség fegyelmezett, a munkafegyelmet betartja. A többség viseli az előírt munkaruhát (jövőre kötelező mindenki számára) Egy csoport kivétellel megkaptam az éves beszámolókat. Az egyéni beszámolók 3 kivétellel színvonalasak, informatívak voltak, melyek segíthetik a fejlődést. (néhány nincs aláírva, nem jól beazonosítható, dátum hiányos) Iratselejtezés, nagy leltár történt mindkét épületben Szakmai munka ellenőrzése értékelése Csoportok, és a pedagógusok egyéni értékelése az év folyamán több szinten több síkon történik. Tartalma: Napló ellenőrzés Balog Ilona, Wéber Judit Gyermekekről vezetett dokumentáció ellenőrzése-gyermekvédelemmel megbízott felelősök (kiválóan működött ebben a nevelési évben!) Szülőkkel való kapcsolattartás szülő értekezletek, fogadóórák, hirdetőtáblák, projektekbe bevonás, rendezvények, ünnepek, kirándulások, szülői panaszok száma Gyermekvédelem nagyon jól működött a saját szintünkön. Ünnepek, rendezvények: munkaközösség vezető, és vezetői látogatások Értékelés módszere: szóban, írásban. Kiemelt szakmai-pedagógiai területek (fenntartó által kiemelt terület): Népmesék, népmesei hagyományok ápolása. Minden csoport éves munkájában megjelentek a népmesék, és azok feldolgozása projekt módszerrel. Mindennap mesélés történik. Báb képzésen vett részt 2 fő. Nevelés nélküli munkanap keretében Lábbábos előadás volt az óvodában, majd a pszichológus kollegák vezetésével mesei témájú önismereti és közösségi játékokat játszottunk. Testnevelés módszerei és gyakorlata Hospitálás történt-minden kollega más-más csoportban járt. Vezetői ellenőrzés, látogatás és konzultáció: 39 alkalommal. ebből 14 alkalom testnevelés foglalkozás, 5 alkalom ének-zene-tánc, 18 alkalom ünnepek, (ebbe belefoglaltatik a testnevelés, és bemutatók látogatása) Gratulálok a Mókus ovi nevelőtestületének-szép munka volt. A testnevelés területén óriási előrelépés, modernizáció, és eredményes munka történt! Vackor óvodában sportnap szervezése - TF-es hallgatók részvételével. (kiváló szervezés volt) 19

20 Mókusban-apás foci kiváló lehetőség a szülők játékos bevonására. Bemutatók: Vackor: testnevelés, ének-zene-tánc, kommunikáció Mókus: Ének-zene Gratulálok a magas színvonalú bemutatók tartásáért: Balázs Edit, Rákos Tünde, Téglásy Kati. Jagoschitzné M. Szilvi. Tervezés ellenőrzése: team munka formában- értékelés ld. felelős rendszerben Nevelés keretei Balog Ili Projekt tervezés Balazsin Zsuzsi Ének-zene tervezése Balázs Edit Egységes értékelő lap készült. Fontos volt, hogy a teamek a munka kezdetén megbeszélést tartsanak, egyeztessenek, pontosan milyen elvek, szempontok mentén ellenőriznek, és értékelnek. Az anyagok értékelése nehéz feladat volt meg kell tanulni, hogy a szakmai vélemény elfogadása, jelzések fontos támpontot adnak a továbblépésre. A teamek összejövetele, a vélemények ütköztetése, egyeztetések, megbeszélések szükségesek(!) ez csak részben történt meg, - és a csoportok megkapták az értékelést, Összegző vélemények, értékelések készült, melyek bekerülnek az éves értékelésbe A Vackor Óvoda általános értékelése Vackor Óvoda egyéni értékelése Wéber Attiláné óvodavezető Személyi feltételek: 13 fő óvodapedagógus ebből 1 fő intézményvezető, 1 fő vezető helyettes 1 fő óvodatitkár, 9 fő technikai dolgozó - ebből 2 fő pedagógiai asszisztens 1 fő kertész tartozik tagóvodánkhoz. ½ fő fejlesztő pedagógus, ½ óvodapszichológus A nevelési év végén 5 dolgozó távozik az óvodából: 3 fő óvodapedagógus (nyugdíjazás, munkahelyváltás), 2 fő dajka. 5 fő új munkatársat kell alkalmazni a következő év kezdetére. Az óvoda dolgozói hatékony, eredményes, szabálykövetőek és az óvoda pedagógiai programjának megfelelő magas szintű szakmai munkát végeznek. A projekt rendszerű látásmód a Vackorban teljesen elfogadott és kimagaslóan magas színvonalú munkát végeztek a kollegák. Ebben a tekintetben a projektekkel való foglalkozás és konfliktusok, és erőfeszítések úgy érzem eredményesek voltak-ebben mindenkit dicséret és gratuláció illet. Bármikor, bármelyik napon, projekten be lehetett menni a csoportokba - tele voltak kiállított anyagokkal, szülők a gyermekeikkel együtt készített, válogatott, behozott eszközökkel, képekkel, különleges tárgyakkal, könyvekkel, - folyamatos, és magas szintű volt a működés. Fantasztikus ötleteket láttam, jó eszközöket, és kiemelkedően magas szintű 20

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Bűbáj munkadal. Szolnok Városi Óvodák

Bűbáj munkadal. Szolnok Városi Óvodák Bűbáj munkadal A munkatervi feladatok meghatározásának kiinduló pontjai Pedagógiai program Pedagógiai és működési középtávú feladatok Jogszabály változások A 2014/2015. nevelési év értékeléséből adódó

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2012/2013 nevelési évre 1 Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2012/2013-as nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2012/2013-as év

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2014/2015 NEVELÉSI ÉVRŐL, FELKÉSZÜLÉS A 2015/2016 NEVELÉSI ÉVRE

BESZÁMOLÓ A 2014/2015 NEVELÉSI ÉVRŐL, FELKÉSZÜLÉS A 2015/2016 NEVELÉSI ÉVRE Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Ikt.:154 /2015 Intézményfenntartó Társulás részére BESZÁMOLÓ A 2014/2015 NEVELÉSI ÉVRŐL, FELKÉSZÜLÉS A 2015/2016 NEVELÉSI ÉVRE Jánossomorjai Aranykapu Óvoda OM:200567 Készítette:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó MUNKA- ÉS FELADATTERV 2010-2011.tanév 2011.tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tájékoztató a Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzéséről

Tájékoztató a Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzéséről Tájékoztató a Tanügyi dokumentumok és eljárásrendek törvényességi ellenőrzéséről Vizsgálatot végző ellenőr: Szenyériné Szabolcska Julianna köznevelési szakértő Szakértői igazolvány száma: SZ023257 Cím:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

Munka és feladatterv 2009 2010. tanév

Munka és feladatterv 2009 2010. tanév Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pécs Munka és feladatterv 2009 2010. tanév Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL

TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 TAPASZTALATOK A GYAKORNOKOK SZAKMAI TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL Simon Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.5. Tihany, 2015. 05. 07. Az

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben