Tisztelt Elnök Asszony!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Elnök Asszony!"

Átírás

1 g ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgy űlés Elnöke részére Budapest Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 94. (1) és (3) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a környezetvédelm i termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény módosításáról szóló T/6437. számú törvényjavaslathoz a következő Módosító javaslato t terjesztem elő : 1. A törvényjavaslat 2. -a az alábbiak szerint módosul : A Kt. a következő 2/A. -sal egészül ki : 2 A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalás a 2/A. (1) A termékdíj-fizetési kötelezettség számla vagy szerz ődés alapján, külön jogszabályban meghatározott módon átvállalható. (2) Számla alapján [ a 2. (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kötelezett kivételével j a termékdíj fizetési kötelezettséget a) csomagolás esetén a csomagolás összetev őit a kötelezett számára gyártó vagy forgalmazó belföldi vállalkozó, ha a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez, valamin t b) belföldi előállítású termékdíj köteles egyéb kőolajtermék esetén az első belföldi forgalomba hozó vállalhatja át a kötelezettől.

2 (3) Szerz ődés alapján a termékdíj-fizetési kötelezettséget a) a 2. (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti kötelezett ől aa) a termékdíj köteles terméket exportáló, illetve Közösségen belül értékesít ő első belföldi vevő, továbbá a bérgyártó ab) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíj köteles termék legalább 60 %-át exportálja vagy a Közösségen belül értékesíti Jaa) és ab) pont a továbbiakban együtt : másodlagos kötelezettj, ac) a mentességgel rendelkez ő hasznosítást koordináló szervezet, b) a bérgyártótól, mint másodlagos kötelezettől a mentességgel rendelkező hasznosítást koordináló szervezet [, c) kereskedelmi csomagolás esetén a 2. (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezett ől ha az a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a kötelezettséget átvállalta a 2. (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezett vevője (aa), ab) és c) pont a továbbiakban együtt: másodlagos kötelezett)) vállalhatja át." 2. A törvényjavaslat 6. -a az alábbiak szerint módosul :»[6 A Kt. a következ ő 5/E. -sal egészül ki : 5/E. (1) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kötelezett levonhatja a 2. számú melléklet 2.1. pontjában meghatározott azon újrahasználható csomagolás után megfizetend ő E1 termékdíjtételnek 100%-át, amelyre vonatkozóan az újrahasználható csomagolás visszavételi rendsze r keretében történ ő visszavételét és újrahasználatát igazolja. (2) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kötelezett levonhatja a 2. számú melléklet 2,1. pontjában meghatározott azon újrahasználható csomagolás után megfizetend ő E2 termékdíjtételnek 100%-át, amelyre vonatkozóan igazolja, hogy a visszavett újrahasználható csomagolás a 2. (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek átadásra került. (3) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett vagy a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása esetén a hasznosítást koordináló szervezet a 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott azon 2

3 nem újrahasználható csomagolás után megfizetend ő El termékdíjtételnek 85 %-á t levonhatja, amelyre vonatkozóan a nem újrahasználható csomagolásból keletkezet t hulladéknak az anyagában történ ő hasznosításra történ ő átadás-átvételének tényét vagy az anyagában történő hasznosítás tényét igazolja. (4) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és módon a 2. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet 2.4. b) pontjában meghatározott azon nem újrahasználható csomagolás után megfizetendő E2 termékdíjtételnek 85 %-á t levonhatja, amelyre vonatkozóan igazolja, hogy a visszavett nem újrahasználható csomagolá s hulladéka a 2. (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek, vagy a kötelezett, illetve a hasznosítást koordináló szervezet által megbízott hulladékkezel őnek átadásra került. (5) A levonásra kerül ő termékdíj összegének göngyölített nagysága nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó befizetések göngyölített nagyságát.] 3. A törvényjavaslat 7. -a az alábbiak szerint módosul :,~~ A Kt a helyébe a következő rendelkezés lép : 12. (1) A Cskt. alapja a csomagolás tömege[, illetőleg a kereskedelmi csomagolás esetében a csomagolás darabszáma]. (2) Összetett vagy társított csomagolás esetén a fizetendő termékdíj megállapítására, a) ha az fizikai módon összetev őire szétválasztható, az egyes összetev őkre vonatkozó termékdíjtételt, b) ha az fizikai módon összetev őire szét nem választható és legalább 90%-ban egynem ű anyagbó l áll, a csomagolás teljes tömegére a fő összetevőre vonatkozó termékdíjtételt, c) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és nincs olyan összetev ő, amely a csomagolás tömegének 90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt kel l alkalmazni. (3) Nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettsége annak a kötelezettnek, amely csomagolás a éves szinten nem éri el a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részlete s szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdésében meghatározott mennyiségeket.

4 (4) Az újrahasználható csomagolás újrahasználható összetev őjére a termékdíjat egyszer, az első forgalomba hozatalt, illetve az első saját célú felhasználást követően kell megfizetni, amennyibena kötelezett a) elkülönítetten nyilvántartja a saját és más tulajdonában lévő, valamint az újonnan beszerzett é s használtan visszavett újrahasználható termékdíj köteles csomagolási összetevőket a hatályos számviteli el őírásoknak megfelel ően, és b) a külön jogszabályban meghatározott visszagyűjtési arányokat teljesíti. [(3) A 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett csomagolás esetén a kereskedelmi csomagolás kivételével a 2. számú melléklet I. pontja szerint tömegalapo n számított termékdíjat fizet. (4) A 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezett kereskedelmi csomagolá s esetén a 2. számú melléklet 2.1. pontja szerint darabalapon számított termékdíjat fizet. (5) A 2. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezett a 2. számú melléklet 2.2 pontja szerint darabalapon számított termékdíjat fizet. (6) A 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott első belföldi forgalomba hozó, ha a kereskedelmi csomagolást kiskereskedelmi értékesítés keretében közvetlenül a fogyasztónak értékesít, a 2. számú melléklet 2.1. pontja szerint számított termékdíjon túlmen ően a 2. számú melléklet 2.2 pontja szerinti számított termékdíjat is fizet. (7) A 2. (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kötelezettnek, ha a kapcsol t vállalkozásnak minősülő kötelezettekkel együttesen számítva éves szinten a 20. zs) pontjának zsa)-zsg) alpontjában foglalt csomagolás mennyisége nem nagyobb darabnál, a 2. számú melléklet pontja szerinti El termékdíjtételt nem kell megfizetnie. E bekezdés szerinti mennyiség kiszámítása során az újrahasználható termékdíj kötele s csomagolást csak egyszer kell figyelembe venni. (8) A 2. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a továbbforgalmazást kizárólag a fogyasztó számára végző kötelezettnek, ha éves szinten az általa forgalmazott 20. zs) pontjának zsa)-zsg) alpontjában foglalt csomagolás mennyisége nem nagyobb darabnál és legfeljebb 50 m2 alapterület ű üzlethelyiséggel rendelkezik, a 2. számú melléklet pontja szerinti EZ termékdíjtétel fizetési kötelezettsége nem keletkezik. E bekezdés szerinti mennyiség kiszámítása során az újrahasználható termékdíj köteles csomagolást csak egysze r kell figyelembe venni. ] (5) [(9)] A Cskt. termékdíjtételeit [és kiszámításának módját] a 2. számú melléklet tartalmazza. [(10) A (7) és (8) bekezdésben foglalt, termékdíjtétel megfizetéséhez nyújtott kedvezmény a Szerz ődés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i, 1998/2006lEK bizottsági rendelet (HL L 379/ ), illetve az EK 4

5 Szerződés 87. és 88. cikkének a mez őgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 20-i 1535/2007/E K rendelet (HL L 337/ ) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.]" 4. A törvényjavaslat 8. -a az alábbiak szerint módosul :»[8 A Kt. a következő alcímmel és 12/A. -sal egészül ki : A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok 12/A. (1) A 12. (7) és (8) bekezdése szerinti 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya al á tartozó kötelezett a 2. számú melléklet b) pontja szerinti El, illetve E2 termékdíjtétel megfizetéséhez a díj mértékével megegyez ő, legfeljebb évi eurónak megfelel ő forintösszegű de minimis támogatást vehet igénybe. (2) A 12. (7) és (8) bekezdése szerinti 1535/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó kötelezett a 2. számú melléklet b) pontja szerinti El, illetve E2 termékdíjtétel megfizetéséhez a díj mértékével megegyező, legfeljebb évi 2500 eurónak megfelelő forintösszeg ű de minimis támogatást vehet igénybe. (3) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett a vámhatóság részére nyilatkozik, hogy a támogatás odaítélésekor az érintett pénzügyi évben, valamint a z el őző két pénzügyi év során az általa igénybe vett csekély összeg ű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a , illetve mezőgazdasági termékeket előállító vállalkozások esetében a eurónak megfelel ő forintösszeget, továbbá nyilatkozik arról, hogy nem min ősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. (4) A több részletben fizetend ő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. (5) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. (6) Az 1998/2006/EK rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti tájékoztatási kötelezettséget, illetve az 1535/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a vámhatóság köteles teljesíteni. 5

6 5. A törvényjavaslat 9. -a az alábbiak szerint módosul :»9 (1) A Kt a a következő ly) ponttal egészül ki : [20. E törvény alkalmazásában] ly) kiskereskedelmi értékesítés : termékek és kereskedelmi szolgáltatások értékesítése, illetv e nyújtása közvetlenül a nem továbbforgalmazó vev ő részére ; (2) A Kt a a következő ny) ponttal egészül ki : [20. ' E törvény alkalmazásában] ny) bérgyártás : megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátot t anyagokból, félkész termékekb ől ellenszolgáltatás ellenében termékdíj köteles termék el őállítása; (3) A Kt. 20. $ x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : [20. Etörvény alkalmazásában Z x)elektromos és elektronikai berendezés:legfeljebb 1000 V váltakozó feszültség ű, illetve 1500V egyenfeszültségű árammal m űködő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mez őktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mez ő, illetvea villamos áram el őállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is, kivéve az ipari berendezéseket és az ipari berendezésekbe beépíthető részegységeket ; ((3) A Kt a a következő sz) ponttal egészül ki: [20. E törvény alkalmazásában] sz) nehéz helyzetben lévő vállalkozás : a nehéz helyzetben lév ő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (2004/C ; 244/02) 2.1 pontja szerinti nehéz helyzetben lév ő vállalkozás ; (4) A Kt ának zs) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : [20. E törvény alkalmazásában] zs) kereskedelmi csomagolás : a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közö s Vámtarifáról szóló, a Tanács július 23-i 2658/87/EGK rendelete január 1-jén hatályos I. melléklete (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra) szerint i zsa) 2205 vámtarifaszámú vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve, a 2206 vámtarifaszámú más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italo k másutt nem említett keverékei, a vámtarifaszámú nem denaturált etil-alkoho l legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, valamint a 2208 vámtarifaszámú nem 6

7 denaturált etilalkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal ; szesz, likőr és más szeszesital, zsb) 2203 vámtarifaszámú malátából készült sör, zsc) 2204 vámtarifaszámú bor friss sz őlőből, beleértve a szeszezett bort is; sző lőmust, a vtsz. alá tartozó kivételével, zsd) 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és má s alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével, zse) a 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (beleértve a sz őlőmustot is) és zöldséglé, ne m erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesít q anyag hozzáadásával is, zsf) a , , , vámtarifaszámú ízesített vagy színezet t cukorszirup, zsg) a 2201 vámtarifaszámú (emberi fogyasztásra alkalmas) víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesít őanyag hozzáadása és ízesítés nélkül, kivéve a jég, a hó és a laboratóriumi vizsgálati vízminta, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének a) pontja szerinti csomagolása (ide nem értve a címkét és kupakot), továbbá a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott és vámtarifaszámú, a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése szerinti műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is) csomagolás ;"] 6. A törvényjavaslat 10. -a az alábbiak szerint módosul : 10. A Kt ának helyébe a következő rendelkezés lép : 23. A visszaigénylésre jogosult vevő kérésére a számlán a teljesítés dátumát, illetve a számlá n vagy annak mellékletén a termékdíj mértékét, valamint összegét tételenként és összesen fel kel l tüntetni. 7. A törvényjavaslat 12. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul : (3) A Kt. 2. -ának (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése, 4. (1) bekezdésének utolsó sora, 5/A. -ának (5) bekezdése, [továbbá] 6. -ának (2) bekezdésében az, 5%-át a Minisztérium szövegrész, továbbá 20. -ának zs) pontja január 1-jén hatályát veszti. 7

8 8. A törvényjavaslat melléklete az alábbiak szerint módosul : Melléklet a évi törvényhez [2. számú melléklet az évi LVI. törvényhez ] A csomagolás termékdíjtételei [, valamint a fizetendő termékdíj kiszámítása] [1. A csomagolás anyaga alapján fizetend ő tömegalapú termékdíj ] Termékdíj köteles [termék el őállított]csomagolás anyaga Termékdíjtétel (Ft/kg) Műanyag 36 Társított 44 Alumínium 16 Fém (kivéve alumínium) 13 Papír, fa, természetes alapú textil 16 Üveg 6 Egyéb 44 [2. A kereskedelmi csomagolás után fizetend ő termékdíj megállapításának módja, valamint a kereskedelmi csomagolás termékdíjtétele 2.1. A Kt 2. (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti kötelezett által fizetend ő termékdíj kiszámítása T = A * (H+E), ahol T = számított termékdíjtéte l A = a termékdíj köteles termék összes mennyisége (db) H = hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.4. a) pont alapján (Ft/db) E = egységes termékdíjtétel a 2.4. b) pont alapján (Ft/db) 2.2. A Kt 2. (1) bekezdésének d) pontja szerinti kötelezett által fizetend ő termékdíj kiszámítás a T = A * E, ahol T = számított termékdíjtéte l A = a termékdíj köteles termék összes mennyisége (db) E = egységes termékdíjtétel a 2.4. b) pont alapján (Ft/db) 2.3. A Kt ának (6) bekezdése esetén a fizetendő termékdíj kiszámítás a T = A * H, ahol T = számított termékdíjtétel A = a termékdíj köteles termék összes mennyisége (db ) H = hasznosításra vonatkozó termékdíjtétel a 2.4. a) pont alapján (Ft/db) 2.4. A díjtételek 8

9 a) H (hasznosításra vonatkozó) termékdíjtétel mérték e Termékdíj köteles csomagolás Termékdíjtétel (Ft/db) Műanyag 1,5 literig 1 1 M űanyag 1,5 liter felett 22 Műanyag (bevásárló-reklám) táska 3 literig 3 Mű anyag (bevásárló-reklám) táska 3, liter között 1 0 M ű anyag (bevásárló-reklám) táska 20 liter felett 2 5 Üveg 1 literig 6 Üveg 1 liter felett 1 1 Társított csomagolás 1,5 literig Rétegzett italcsomagolás 1 3 Egyéb 27 Társított csomagolás 1,5 liter felett Rétegzett italcsomagolás 27 Egyéb 50 Fém 1,0 literig 33 Fém 1,0 liter felett 66 b) E"(egység) termékdíjtétel mértéke Termékdíj köteles Termékdíjtétel (Ft/db) csomagolás 2009-ben 2010-ben El 1,80 2,0 0 E2 3,50 4,00] 9

10 INDOKOLÁS 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szól ó évi LVI. törvény (a továbbiakban : Kt.) január 1-ével hatályba lépett módosítás a b ővítette ki a termékdíj fizet ői kötelezetti kört az első belföldi forgalomba hozó els ő továbbforgalmazó vevőjére is a 2. (1) bekezdés d) pontjának a bevezetésével. Ugyan a végrehajtási rendeletek bizonyos körben mentességet adnak ennek a személyi csoportnak is, de a rendszer bonyolult lett, túlbürokratizált és nagy adminisztratív terhet ró a továbbforgalmazó vev ői körre. Előadódhatnak továbbá olyan helyzetek is, amikor a jogszabály alapján a forgalomb a hozónak és a továbbforgalmazó vev őnek is meg kell fizetnie a termékdíjat, ami kettős adóztatáshoz vezet. Az Európai Unió ún. szennyez ő fizet elvének deklarálása szerint pedig a csomagolá s gyártói kötelesek a csomagolási hulladék hasznosításának pénzügyi hátterér ől gondoskodni. A törvény ezzel szemben a kereskedők önkényesen kiválasztott csoportját is fizetési é s adminisztrációs kötelezettséggel terheli. A módosítás azt célozza, hogy a jövőben a teljes továbbforgalmazói vevői kör mentesüljön a termékdíj fizetési kötelezettség alól, ezt a Kt. 2. -ának megváltoztatásával lehet elérni. A hivatkozások miatt szükséges azonban a Kt. több, érintett rendelkezésének is a módosítása, melye t indítványom 1. és 7. pontja együtt valósít meg. 2. A módosítás azt célozza, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettség alapja a csomagolás anyaga é s súlya legyen kizárólag, és ne a termékek darabszáma. A 2005-ben bevezetett darab alapú díjtétel nem érte el a kívánt környezetvédelmi hatást, a csomagolások újrafelhasználásával kapcsolato s fogyasztói szokások megváltoztatását, ugyanakkor a szükségtelenül összetett díjtétel el őírások szerinti alkalmazása rendkívüli többletadminisztrációs terhet jelent a gazdaság számára. A Javaslat gazdasági eszközökkel gyakorlatilag hulladékkezelést kényszerítene az italt forgalmaz ó vállalkozásokra, amelyeknek az eldobható csomagolás hulladékának visszavételéről, begyűjt őknek, hasznosítóknak történő átadásáról, illetve a termékdíj-visszaigénylés érdekében mindeze k adminisztrációjáról is gondoskodniuk kellene. 3. A Javaslat 7. -a párhuzamosan határoz meg a csomagolás tömege és a csomagolás darabszám a szerint termékdíj-fizetési kötelezettséget. Módosító javaslatom a Kt át a Kormány beterjesztett törvényjavaslatában foglaltakon túl úgy kívánja megváltoztatni, hogy abból teljese n maradjanak el a csomagolás darabszámára vonatkozó el őírások, ezzel ugyanis a termékdíj-fizetés i rendszer egyszerűsödne, az adminisztratív terhek pedig csökkennének. 10

11 4. Módosító javaslatom 4. pontja az el őző ponthoz kapcsolódóan a törvényjavaslat 8. -ának teljes elhagyását célozza. A 8. új 12/A. -sal, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályokkal egészítené ki a Kt.-t. A csekély összegű támogatásokkal azoknak a vállalkozásoknak nyújtanának segítséget, amelyek forgalma nem nagyobb évente darabnál és üzlethelyisége 5 0 négyzetméternél. Mivel módosító javaslatom 2. és 3. pontja is a darab alapú termékdíj-fizeté s eltörlését célozza, elfogadása esetén nem lenne szükség a támogatás nyújtására, hiszen nem nőne, hanem csökkenne az adminisztratív teher. 5. A Javaslat 9. -a a Kt. értelmező rendelkezéseket tartalmazó 20. -át módosítja. Elhagyni javasolom azokat a pontokat, amelyek olyan rendelkezésekhez kapcsolódnak, melyeket az előző pontokban már törölni javasoltam. Pontosítani szükséges azonban az elektromos és elektronikai berendezés definícióját. Az ipari berendezésekre megállapított termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíj-szabályozás céljával ne m indokolható. Az elektronikai berendezések termékdíjkötelessé minősítése az elektromos és elektronikai termékekből keletkező hulladékok kezelésére vonatkozó 96/2002/EK irányelvben és az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének ösztönzését szolgálja. Az uniós és a hazai szabályozás célja a háztartási berendezések hulladékainak fokozott mérték ű begyűjtésének és hasznosításának előmozdítása. Az ipari berendezések több évtizedes használat után válnak hulladékká, a hulladékká váló elemeket a felhasználók rendszerint visszaszállítják a gyártóhoz, forgalmazóhoz, a hulladék nem kerül a lakossághoz vagy a köztéri tárolókba. Az érintett kötelezett vállalkozások esetében nem m űködik a termékdíj-szabályozás hulladékgazdálkodásra ösztönző eleme sem. A kötelezetteknek nincs lehet ősége egyéni mentességi kérelem benyújtására, tekintette l arra, hogy az ipari berendezések beszerzését követ ően évtizedekig nem képződik hulladék. A díjteher mérséklésére alkalmas koordináló szervezeti rendszerben való részvétel pedig rendkívül méltánytalan, ugyanis nem lehet a jogalkotó célja, hogy az esetlegesen keletkez ő hulladékot zárt rendszerben kezelő, azaz a környezetbe és a lakossághoz jutó lényegében hulladékot nem termelő gazdálkodói kör viselje a háztartási berendezésekre vonatkozó kötelezettség terheit. A hulladékgazdálkodási kormányrendelet és a termékdíj törvény szabályozásának helyenkén t jelentős eltérése komoly értelmezési és nyilvántartási problémákat okoz a mentességi rendelkezése k alkalmazása során. A jogszabályok harmonizálása is rendkívül fontos cél, mely megvalósul ezzel a javaslattal. 11

12 6. A módosító javaslat 6. pontja a törvényjavaslat 10. -át, vagyis a Kt át pontosítja ol y módon, hogy a számlán bizonyos tételeket csak a visszaigénylésre jogosult vev ő kérésére kell feltüntetni. A számlán való feltüntetés szó szerinti egyes esetekben abszurd el őírását csak komoly, számítógépes számlázó program segítségével tudják a kötelezettek teljesíteni, miközben az adatok részletes feltüntetése csak rendkívül kevés áruértékesítési ügyletben (export vagy alapanyagként beépítés miatt visszaigényl ő vevő esetén) bír jelentőséggel. A jogszabályok teljesítése aránytalanul nagy adminisztrációs és anyagi terhet ró a vállalkozásokra. 7. A fenti módosítások elfogadása esetén meg kell teremteni a törvény szövegén belüli koherenciát. Ez a rendelkezés hatályon kívül helyezné az I. pontban részletesen kifejtett módosítás eredményeként törlend ő utalásokat a Kt. szövegéb ől. 8. A Kt. 2. számú melléklete tartalmazza a csomagolás termékdíjtételeit, valamint a fizetend ő termékdíj kiszámítását. A módosító javaslat 2. és 3. pontja célozta a termékdíj megállapításának megváltoztatását, ezzel összefüggésben szükséges a termékdíj kiszámítását tartalmazó mellékle t módosítása is. Budapest, október 15. Szatrnáry Kn"stóf Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 12

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 2008. évi LXIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról 1. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához T/6437/23. ORSZÁGG YÜLÉS HIVATAL A Érkezett: Y008 OKT 2.2 Az Országgyűlés Környezetvédelm i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Költségvetési, pénzügy i és számvevőszéki bizottságána

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

T/10'745/16. számú EGYSÉGES JAVASLA T

T/10'745/16. számú EGYSÉGES JAVASLA T URSZÁGGYÜLÉS HIVATALA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Érkezett: 2009 NOV 0 5. T/10'745/16. számú EGYSÉGES JAVASLA T a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2009 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Takáts Beáta Sorozatszerkesztõ: dr. Varga Árpád A kézirat lezárva: 2009. április 2. ISBN

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012

Környezetvédelmi termékdíj 2012 Környezetvédelmi termékdíj 2012 Sztruhár Imre, tanácsadó sztruhar.imre@green-tax.hu Green Tax Consulting Kft. Áttekintés A környezetvédelmi termékdíj 2012. január 1-jétől hatályos rendszere A változó rendelkezések

Részletesebben

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja

A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja A Csomagolás Környezetvédelmi Termékdíja 1. A Termékdíjról általában A Környezetvédelmi Termékdíjat az 1995 évi LVI Törvény írja elő, végrehajtását pedig az 10/1995. KTM rendelet szabályozza. A Törvény

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 SZEP1 2 5. T/10745. számú törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes terméke k környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

Országgy ű lés Hivatala lrc)m yszám : T 5W. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy ű lés Hivatala lrc)m yszám : T 5W. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökének Helyben Országgy ű lés Hivatala lrc)m yszám : T 5W Érkeeett : 2011 JUN O Módosító javasla t Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94.

Részletesebben

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/555/2008. TERVEZET a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó

Környezetvédelmi termékdíj. Szabó Viktor - adótanácsadó Környezetvédelmi termékdíj Szabó Viktor - adótanácsadó Jelentős változások 2012-től! A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése; - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése;

Részletesebben

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel

Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség. Ú díjtétel Kereskedelmi Csomagolás Termékdíj Mentesség Ú díjtétel Okos ember betétben tartja a pénzét! Általában a termékdíj szabályozásról A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettséget a környezetvédelmi

Részletesebben

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alapja 2012-ben Gönci Beáta Ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezető A termékdíj-fizetésre kötelezettek a csomagolás után 2012-ben Termékdíj köteles termék:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Fekete Balázs Kelemen István Magyar Béla KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2005 Csomagolás és kereskedelmi csomagolás 2005. február SZERZÕK Fekete Balázs (EAN Magyarország Kht.) Kelemen István (Környezetvédelmi

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Iromány száma : T/12367/5 Benyújtás dátuma: november 17.

Iromány száma : T/12367/5 Benyújtás dátuma: november 17. Iromány száma : T/12367/5 Benyújtás dátuma: 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 NOV 1 7, Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2011.

Környezetvédelmi termékdíj 2011. Öko-Hungária Nonprofit Kft Cím.: 8000, Székesfehérvár, Kőrösi út 228. Tel.: 06-22-502-774 Fax.: 06-22-502-773 Email.: info@okohungaria.eu Környezetvédelmi termékdíj 2011. Sztruhár Imre kereskedelmi és

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj Környezetvédelmi termékdíj Változások, jogszabályi háttér A változások háttere: - Termékdíj bevételeinek növelése - Az OHÜ létrehozása, koordináló szervezeti rendszer megszüntetése - Kötelezettek körének

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 160. szám 40065

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 160. szám 40065 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 160. szám 40065 2009. évi CXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról*

Részletesebben

A Csomagolási hulladékokról

A Csomagolási hulladékokról A Csomagolási hulladékokról Fıbb elıírásai: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Alapfogalmak (hulladék, gyártó újrahasználat stb.) Hulladékgazdálkodási alapelvek (gyártói felelısség, szennyezı

Részletesebben

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai

A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai A NAV-hoz beérkezett, csomagolószerek termékdíjas szabályozásával kapcsolatos állásfoglalás kérések jellemzői és tanulságai Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes A tárgyi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 2012 VARGA SÁNDORNÉ HDGY. NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Pénzügyőri Iskola 1/20 1.Adminisztrációs terhek csökkentése 2.Termékdíj-bevételek növelése 3. Fontos

Részletesebben

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1.

2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról 1. 2015. évi CLXVIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 172. szám A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu

Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013. Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Környezetvédelmi termékdíj 2012-2013 Kelemen István vezető tanácsadó Green Tax Consulting Kft. www.green-tax.hu Termékdíj-történetek Tájékozódás a lovagok és lókötők szigetén Hogyan kerüljük le a farkasembereket?

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Hatályos: 2011.11.30 - Az Országgyőlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelızéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL

TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL TERMÉKDÍJ SZABÁLYOK 2012. JANUÁR 1-TŐL A környezetvédelmi termékdíj szabályozásában jelentős módosulások történtek a 2011. júliusában kihirdetett 2011. évi LXXXV. (Ktdt.) számú törvény által. Mivel bizonyos

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől

Környezetvédelmi termékdíj: változások január 1-jétől Környezetvédelmi termékdíj: változások 2017. január 1-jétől A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő módosítása a Magyar Közlöny 2016/191. számában jelent meg (2016.

Részletesebben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben

a 298/2009.(XII.21.) Kormányrendelettel egységes szerkezetben 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag zacskóról szóló

Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag zacskóról szóló törvényjavaslat kezdeményezése Dr. Szili Katalin az Országgyőlés elnöke részére H e l y b e n Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 85. (2) bekezdése alapján benyújtom a bevásárló-reklám táskáról és a mőanyag

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK Budapest, 2008 ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Budapest, 2008 Szerzõ: Fekete Antal Lektor: Kovács Ferencné Sorozatszerkesztõ: Ráskai Éva A kézirat lezárva: 2008 január ISBN 978 963

Részletesebben

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség

BEJELENTÉS BJ1: Bejelentés érvényességének megadása kötelező! A bejelentés érvényessége január 1-jét követően az első adófizetési kötelezettség Vám-és Pénzügyőrség Regionális Ellenőrzési Központ Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 16-18. Tel.: 06 (22) 512-280; Fax: 06 (22) 512-299; E-mail: rek80001@mail.vpop.hu Levelezési cím:

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2009.01.01-től 2009.12.31-ig 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi LXXXV. törvény 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 A 2013.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

T e rm é kdíj

T e rm é kdíj T e rm é kdíj 2 0 1 0. (c s om a g olá s, m e z ő g a zda s á g i te rm e l ő ) Készítette: Debreczeni László őrnagy VPOP Vámigazgatóság Anyagáramok 2010. évben Elektromos, Elektronikai berendezések Ezek

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett NOV O3, Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett NOV O3, Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Országgy űlés Hivatala Irományszám : 14;4'4 (t, Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Érkezett. 2016 NOV O3, Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Sallai R. Benedek elnök

Részletesebben

a 2009. évi CXI. törvénnyel egységes szerkezetben

a 2009. évi CXI. törvénnyel egységes szerkezetben 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja Kt. 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban

A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban A környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások változásai és a tapasztalatok 2012., 2013-ban Előadó: Tánczos Zoltán pénzügyőr alezredes, főosztályvezető helyettes Borsányi-Bognár

Részletesebben

a 2009. évi CXI. törvénnyel egységes szerkezetben

a 2009. évi CXI. törvénnyel egységes szerkezetben 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! kapcsolódó módosító javaslato t Orz G 1t sil= 3n Itt (o(o')- /1 2.-'( Érkezett : 2011, 1 v Q 1. Országgy űlési képvisel ő Kapcsolódó módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Buda") e s t Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez,

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere

A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai. A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere A termékdíj megfizetésének eljárási szabályai A termékdíjfizetés lebonyolításának jogszabályi háttere Termékdíjjal, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy,

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

www.termekdijinfo.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez

Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez Formanyomtatvány a kereskedelmi csomagolás (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi kérelemhez A kérelmet az egyéni teljesítő kötelezett (a továbbiakban: egyéni teljesítő)

Részletesebben

a évi CXI. törvénnyel egységes szerkezetben

a évi CXI. törvénnyel egységes szerkezetben 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja Kt. 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény 1 a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.) Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet

313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet 313/2008. (XII. 22.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl szóló 53/2003.

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai

www.termekdijinfo.hu A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai A környezetvédelmi termékdíj törvény változásai Tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosította a

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról 2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

2011. évi... törvény. a környezetvédelmi termékdíjról*

2011. évi... törvény. a környezetvédelmi termékdíjról* CrománysZám : t.h y ; :i í l~ itta la 33,5/ ro h Érkezett : 2e11 s '1 2. 2011. évi... törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgy űlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megel őzéséhez,

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint)

A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint) A környezetvédelmi termékdíj átvállalásának lehetőségei (2013. évben hatályos szabályozás szerint) Ezen az oldalon ismertetjük a termékdíj szerződéses átvállalására vonatkozó szabályokat, a szerződéskötés

Részletesebben

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1

Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Elektronikai hulladékok kezelése XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2007. április 24-25-26. Tóth Zoltán z.toth@electro-coord.hu 1 Háztartási gépek mennyisége a háztartásokban

Részletesebben

1 / :36

1 / :36 1 / 17 2012.01.09. 19:36 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról* Az Országgyûlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelõzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban

A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban A hierarhia jelentősége a hulladékgazdálkodásban Kolozsiné dr. Ringelhann Ágnes Főosztályvezető agnes.ringelhann.kolozsine@vm.gov.hu 457-3570 Budapest, 2011. február 23. Hulladékgazdálkodási törvénnyel

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet Hatályos: 2009.01.01-től 2010.12.31-ig 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy

Részletesebben

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet.

1995. évi LVI. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról. I. Fejezet. 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról I. Fejezet A törvény célja 1. A törvény célja, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben k xk tt : 2011 GKT 2 C. Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása

41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása 41. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása Az átvállalás intézményrendszerének célja, hogy a kötelezettek akár gazdasági, akár adminisztrációs jellegű feladatait csökkentse. Az utóbbi csak szűk

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet. A termékdíjmentesség általános szabályai 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója

2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója 2003-2007. évre vonatkozó pótbevallás (KTPÓT) kitöltési útmutatója Általános tudnivalók A 2008. január 1-jét követő hatáskörátadást kihirdető törvény átmeneti rendelkezései szerint az elévülési időn belüli

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a környezetvédelmi termékdíjról szóló 07KTPOT adóbevalláshoz Jogszabályi háttér a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi.lvi. törvény (a továbbiakban: Kt.) a környezetvédelmi

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t ?fi'szw ülés Hivatal a Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottságai; 2010 OKT 18. Bizottsági módosító javaslat Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője

20 hullámpapírlemez (PAP) 21 nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP) 22 papír (PAP) 29 külföldről behozott csomagolás papír, karton összetevője II. Csomagolószer Katalógus kódjai (CsK kódok) A CsK kód felépítése: 1. karakter: csomagolóeszközként, csomagolóanyagként, csomagolási segédanyagként is felhasználható terméket jelölő kód 2 3. karakter:

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011. évi LXXXV. törvény 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek

Részletesebben

www.termekdijszakerto.hu

www.termekdijszakerto.hu 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz

KT0623 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz a KT0623 számú környezetvédelmi termékdíj bejelentés, beszámoló formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

Részletesebben

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály

A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása. Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály A környezetvédelmi termékdíj bejelentés nyomtatványok változása Előadó: Mészáros Adrienn százados NAV KH Adóügyi Főosztály Témakörök 13TKORNY bejelentés VAMO képviselet T180 elektronikus ügyintézéshez

Részletesebben

Budapest, november JTisztelettel : f

Budapest, november JTisztelettel : f Iromány száma : T/12367/ Benyújtás dátuma: 2016. november Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSGflGrG 'YLLULL a c Érkezett : 2016 tiov 2 1. Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 2011 évi LXXXV törvény a környezetvédelmi termékdíjról 1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben