PPKE JÁK LEVELEZŐ szeptember 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PPKE JÁK LEVELEZŐ szeptember 16."

Átírás

1 1 PPKE JÁK LEVELEZŐ szeptember 16. I. KONZULTÁCIÓ 1. KIEJTÉS 2.KIFEJEZÉSEK, REGULÁK, LEXICA 3. NÉVSZÓRAGOZÁS 3.1. I. DECLINATIO 3.2. II. DECLINATIO 3.3. I-II. DECLINATIÓS MELLÉKNEVEK 3.4. V. DECLINATIO 4. IGERAGOZÁS - PRAESENS IMPERFECTUM ACTIVI 5. BEKÜLDENDŐ FELADATSOR 1. KIEJTÉS Magánhangzók Latin betűk ill. betűcsoportok a e i y (görög eredetű szavak) u ae KIEJTÉSSEL KAPCSOLATOS ELTÉRÉSEK Magyar ejtés á e vagy é mgh. előtt és két mgh. között j i gu-, qu-, su- hangkapcsolatokban v Kettőshangzók é (diphtongusok) amennyiben a diphtongusok valamelyik hangzója hosszú, külön ejtjük őket oe ő Mássalhangzók s sz c k szó végén msh. előtt mély mgh. (a, o, u) előtt c magas mgh. (e, i, ae, oe) előtt Kettős msh.-ók ch kh (görög eredetű ph f szavak) rh r th t Szótag ti- ti ha msh. követi ci ha mgh követi (kivéve azokat az eseteket, amikor s, t, x áll előtte) példák senātus, pater imperium, reus, rēx, lēx ius, Gaius, iniuria Illyria lingua, antiquus Caesar, aēr poena, poēta persona hic et nunc crimen collēga, culpa civis, Cicero, Caesar philosophia utilis, conscripti iustitia, sententia, bestia, Mettius, 2. KIFEJEZÉSEK REGULÁK Cōnsul sine collēgā, pater patriae, pater familiās, ad bēstiās, Cum Deō prō patriā et lībertāte, senātus populusque Rōmānus, dē factō, ex officiō, et cētera, sine dubiō, annō Dominī, advocātus Deī, rēgnum Mariānum, placetum rēgium. Nūlla poena sine culpā. Iūrisprūdentia est dīvīnārum atque hūmānārum rērum nōtitia. Iūs est ars bonī et aequī. In dubiō prō reō. Clāra pacta, bonī amīcī. Dē minimis nōn cūrat praetor. Lībera sunt matrimonia. Servī cum līberis mātrimōnium contrahere nōn possunt. Iniūria nōn excūsat iniūriam. Imperītiam culpae adnumerāmus.

2 SZÁLLÓIGÉK Hannibal ante portas. Historia est magistra vītae. Deō grātiās Verba volant scrīpta manent. Cōgitō ergō sum. Errāre hūmānum est. Nōn scholae sed vītae discimus. 2 LEXICA ad (+acc.) -hoz, -hez, -höz adnumerō, -āre, -āvī, -ātum sorol vmihez, hozzászámít advocātus, -ī m - ügyvéd aequus, -a, -um egyenes, egyenlő, méltányos agō, agere, ēgī, āctum űz, hajt; tesz, csinál, beszél, tárgyal, perel, eljárást kezd amīcus, -ī m barát annus, -ī m - év ante (+acc.) előtt, elé ars, artis f mesterség, tudomány, művészet audiō, audīre, audīvī, audītum hall(gat), pass. hallatszik bēstia, -ae f vadállat bonus, bona, bonum jó, derék cēterus, -a, -um többi, egyéb clārus, -a, -um világos, tiszta, híres cōgitō, -āre, -āvī, -ātum gondolkodik collēga, -ae m hivataltárs, tiszttárs cōnsul, -is m consul contrahō, -ere, -trāxī, -tractum (meg)köt, létrehoz, előidéz culpa, -ae f vétek, vétség; vétkesség; gondatlanság cum (+abl.) -val, -vel cūrō, -āre, -āvī, -ātum törődik vmivel, gondoskodik vkiről dē (+abl.) - -ról, -ről deus, -ī m isten discō, -ere, didicī - tanul dīvīnus, -a, -um - isteni dominus, -ī m úr; tulajdonos dubium iī n kétely, kétség ergō tehát errō, errāre, errāvī, errātum téved vmiben et - és ex (+abl.) -ból, -ből excūsō, -āre, -āvī, -ātum megment; mentesít, igazol faciō, facere, fēcī, factum tesz, csinál, alkot factum, -ī n tett, tény familia, -ae f család; házközösség, családi vagyon fīlius, -iī m vkinek a fia grātiā, -ae f kegy, kegyelem, hála, köszönet habeō, habēre, habuī, habitum bír vmivel, van vmije amit bír, amije van (+acc.) historia, -ae f történelem hūmānus, -a, -um -emberi imperītia, -ae f hozzánemértés, mesterségbeli járatlanság in (+abl.) - -ban, ben in (+acc.) - -ba, -be iniūria, -ae f jogtalanság, igazságtalanság, jogellenesség; bántalom, sérelem, személysértés iūrisprudentia, -ae f - jogtudomány iūs,iūis n jog iūstus, -a, -um jogos, jogszerű, törvényes, igazságos līber, lībera, līberum - szabad lībertās, -ātis f - szabadság magistra, -ae f tanító mester (nő) maneō, manēre, mānsī, mānsum - marad mātrimōnium, -iī n - házasság meus, -a, -um enyém, az én -m minimus, -a, -um legkisebb, nagyon kicsi, jelentéktelen nōn - nem nōtitia, -ae f ismeret, tudomány nūllus, -a, -um semmilyen, egy sem, semmiféle sem, senki sem; semmis, érvénytelen officium, -ī n hivatal, kötelesség pactum, -ī n megállapodás pater, patris m apa patria, -ae f haza persōna, -ae f személy, szabad ember placetum, -ī n - tetszvényjog poena, -ae f (kárpótló) büntetés populus, -ī m nép porta, -ae f - kapu possum, posse potuī -hat, -het, képes, tud (+infinitivus) praetor, -ōris m - praetor prō (+abl.) -ért, miatt, javára rēgius, -a, -um - királyi rēgnum, - i n ország, királyság rēs, reī f dolod, ügy, vagyon reus,- ī m férfi alperes, vádlott, férfi adós Rōmānus, -a, -um - római schola, -ae f - iskola scrīptum, -ī n - írás senātus, -us m - senatus servō, servāre, servāvī, servātum - megőriz, megtart; a magáét, az őt megilletőt, a neki járót megkapja servus, servī m férfi rabszolga sine (+abl.) nélkül sum, esse, fuī van suus, -a, -um az övé(k), a magáé testāmentum, -ī n végrendelet veniō, venīre, vēnī, ventum jön, megy verbum, -ī n szó, ige videō, vidēre, vīdī, vīsum lát, néz; pass. látszik vītae, -ae f élet volō, -āre, -āvī, -ātum repül, száll

3 3 3. GRAMMATICA - NÉVSZÓRAGOZÁS A FŐNÉV SZÓTÁRI ALAKJA: A főnevek szótári alakja három állandó részből áll: 1. nominativus 2. genitivus (Csak ez a szótári alak mutatja meg egyértelműen, melyik declinatióba tartozik a szó. ) 3. A főnév nemét rövidítő betű. A latin nyelvben a főnevek háromféle neműek lehetnek: DECLINATIÓKBA SOROLÁS m masculinum hímnem, f femininum nőnem, n neutrum semlegesnem. I. II. III. IV. V. -ae -i -is -us -ei 3.1. I. DECLINATIO (az a-tövű és zömében nőnemű névszók ragozása) Példák: regula, regulae f szabály familia, familiae f persona, personae f iniuria, iniuriae f culpa, culpae f poena, poenae f poeta, poetae m család személy jogtalanság, igazságtalanság, vétek, vétség (kárpótló) büntetés költő A ragozási tő: Ha a szótári alak második tagjának sing. gen. végződését (-ae) elhagyjuk, akkor kapjuk meg a ragozási tövet. Ehhez tesszük mindig a tanult ragokat. Pl. person-ae persona personam personae personae personā personae personās personārum personīs personīs 3.2. II. DECLINATIO(az o-tövűek) Példák: servus, servi m rabszolga dominus, domini m populus, populi m bellum, belli n pactum, pacti m úr, tulajdonos nép háború megállapodás SZÓTÁRI ALAK: sing. nom.: -us, -er, (-ir) -um végződésű sing. gen.: -ī genus: masculinum neutrum

4 ragozási tő: serv-i servus servī 4 servum servōs servī servōrum servō servīs servō servīs A SEMLEGESNEMŰ FŐNEVEK RAGOZÁSA: N.B. 1. A nom.és az acc. végződése sing.-ban és plur.-ban is egybeesik; 2. A plur. nom. és acc. végződése a Ez a szabály érvényes a II., III. és IV. declinatióban található semlegesnemű névszókra! Ragozási példa: bellum, belli n háború bellum bellum bellī bellō bellō bella bella bellōrum bellīs bellīs 3.3. AZ I-II. DECLINATIÓHOZ TARTOZÓ HÁROMVÉGŰ MELLÉKNEVEK A jelző megegyezik a jelzett szóval nemben, számban és esetben. A 3 végű melléknév végződései egyes szám nom.-ban: hímnemű főnév mellett: us vagy er (bonus, liber), nőnemű főnév mellett: a (bona, libera), semlegesnemű főnév mellett: um (bonum, liberum). A hímnemű és semlegesnemű alakok (-us, -um) a II. decl. szerint, a nőnemű alakok ( a) az I. decl. szerint ragozódnak. szótári alak: bonus 3 (bonus, bona, bonum) jó liber 3 (liber, libera, liberum) szabad 3.4. V. DECLINATIO (az e-tövű főnevek) Szótári alakjuk: sing: nom.:-ēs; sing. gen.:-eī; genus: f. rēs, reī f dolog, ügy, állam; Ragozási tő: r-ei rēs rem reī reī rē rēs rēs rērum rēbus rēbus

5 PRAEPOSITIÓK 5 Bizonyos határozós viszonyok kifejezésére a latinban praepositiók szolgálnak, (míg a magyarban a ragok és névutók). A praepositiókat három csoportra oszthatjuk: csak accusativusszal állók (pl. ad: -hoz, -hez, -höz); csak ablativusszal állók (pl. de: -ról, ről) A, ab; cum, dē; ex és ē; sine, tenus, pro és prae. mindkettővel állhatnak: +acc. (hová?) +abl. (hol?) in -ba, -be -ban, -ben sub alá alatt super fölé fölött N. B.! A praepositiók vonzatát a szótárból tudjuk meg! A BIRTOKOS NÉVMÁS A birtokos névmás lehet a latin mondatban jelző vagy az összetett állítmány névszói része. Magyarra a birtokos személyjel segítségével fordítjuk. Sing. Plur. meus 3 enyém, az én vmim tuus 3 tied, a te vmid suus 3 övé, az ő vmije noster, nostra, nostrum mienk, a mi vmink vester, vestra, vestrum tiétek, a ti vmitek suus 3 övék, az ő vmijük A birtokos névmásokat az I. és II. declinatióban ragozzuk, és jelzőként egyeztetjük a birtok nemével, számával és esetével. 4. IGERAGOZÁS AZ IGÉK SZÓTÁRI ALAKJA Egy latin ige szótári alakja általában négy részből áll, de a teljes szótári alakhoz hozzátartozik egy plusz elem, a magyar jelentés is. Pl. dō, 1 (dāre), dedī, datus ad 1. szótári alak 3. szótári alak 4. szótári alak +1 szótári alak dō 1 * (dāre) dedī datum ad JELEN IDŐ E/1. Indicativus praesens imperfectum activi 1. kijelentő mód jelen idő (aktív, folyamatos) egyes szám első személy FŐNÉVI IGENÉV Infinitivus imperfectus activi a magyar ni képzős főnévi igenév MÚLT IDŐ E/1. Indicativus praesens perfectum activi 1. kijelentő mód múlt idő (befejezett jelen, aktív) egyes szám első személy supinum egyfajta főnévi igenév IGETÖVEK (Egy latin igének három töve van) IMPERFECTUM TŐ PERFECTUM TŐ SUPINUM TŐ magyar jelentés

6 Példák: erro 1 (errāre), erravi, erratum téved video 2 (vidēre), vidi, visum lát ago 3 (agĕre), ēgi, actum űz, tesz, tárgyal, perel facio 3 (facĕre), fēci, factum tesz, csinál audio 4 (audīre), audivi, auditum hall 6 A LATIN IGÉKET (imperfectum) TÖVÜK SZERINT 4 CSOPORTBA SOROLJUK: ā-tövűek -ē-tövűek mássalhangzós, -ĭ-, -u-tövűek -ī-tövűek végződése -āre -ēre -ĕre -īre infinitivus impf. act. Pl. erro, 1 (errare), video, 2 (vidēre), ago, 3 (agĕre), audio, 4 (audire), Imperfectum tő erravi, erratum minus re vidi, visum minus re egi, actum 1. szótári alak minus o audivi, auditum minus re nominā-re vidē-re leg-o audī-re AZ INDICATIVUS PRAESENS IMPERFECTUM ACTIVI KÉPZÉSE: imperfectum tő + aktív személyragok -o -mus -s -tis -t -nt erro, errare, erravi, erratum err-o 1 errā-s erra-t errā-mus errā-tis erra-nt video, vidēre, ago, agere, vidi, visum egi, actum RENDHAGYÓ IGÉK RAGOZÁSA: vide -o vidē-s vide-t vidē-mus vidē-tis vide-nt ag-o ag-i-s 2 ag-i-t ag-i-mus ag-i-tis ag-u-nt audio, audire, audivi, auditum audi-o audī-s audi-t audī-mus audī-tis audi-u-nt 3 sum, esse, fui possum, posse, potui sum, es, est, sumus, estis, sunt possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt