1. Unique identification code of the product - type : 1501ALFA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Unique identification code of the product - type : 1501ALFA"

Átírás

1 EUROFIBRE s.p.a. SEDE LEGALE: Minerbe (VR) - Reg. Imprese Verona C. F Capitale Sociale interamente versato: ,00 - R.E.A. Verona STABILIMENTO E UFFICI: Via Venier MARCON (VE) - Telefono: (041) (8 linee r.a.) Telefax (041) Unique identification code of the product - type : 1501ALFA 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4) : DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with the Regulation (EU) No 305/2011 of the European parliament and of the council DoP Nr 1501ALFA Rev 3 of 01/09/2017 KP Kraft paper with PE PM Metallized polypropylene (see also data shown on the label for traceability as: lot number, date, production site) 3. Intended use/es : Thermal insulation products for buildings (ThIB) 4. Manufacturer : EUROFIBRE S.p.A. Legal domicile : Via G. Verdi MINERBE (VR) Place of business : Via Venier MARCON (VE) 5. Authorised representative : Not applicable 6. Systems of AVCP : System4: reaction to fire, System 3: other performances 7. Harmonised standard : Istituto Giordano SPA Notified Body Nr 0407 System 3: the notified laboratory shall assess the performance on the basis of testing (based on sampling carried out by the manufacturer), calculation, tabulated values or descriptive documentation of the construction product.

2 8. Declared performance : All the features listed in the table are determined according to the standard of the harmonized standard Requirements Unit of measure Levels and or classes KP F PM F Reaction to fire Euroclass characteristics Reaction to fire Euroclass Release of dangerous substances to the indoor environment Release of dangerous substances (a) Acoustic absorption index Sound absorption Dynamic stiffness Impact noise transmission index (for floors) Thickness dl Compressibility Air flow resistivity Direct airborne sound insulation index Air flow resistivity Continuous glowing combustion Continuous glowing combustion Thermal resistance (10 C) m²k/w See table 1 Thermal resistance Thermal conductivity (10 C) W/(m*K) 0,045 Thickness mm See table 1 Class for thickness tolerance %/mm T2 Water permeability Short term water absorption Long term water absorption Water vapor permeability Water vapour trasmission m²hpa/mg Compressive strength Compressive stress or compressive strength Point load Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/degradation Durability characteristics (c) Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation Thermal resistance and thermal conductivity Durability characteristics (d) (e) Tensile/Flexural strength Tensile strength perpendicular to faces (f) Durability of compressive strength against ageing/degradation Compressive creep

3 Table 1 : Thickness / Thermal resistance R (m²k/w) D d(mm) ,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,10 2,20 - No Performance Determined (a) The thermal insulation products must not develop hazardous substances above the maximum level allowed by European or local regulations. The European test methods are under development. (b) An European test method is under development phase and the rule will be modified when this will is available. (c)the fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which cannot increase with time. (d) Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air. (e) For dimensional stability thickness only. (f) This characteristics also covers handling and installation. 9. The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by: At Marcon-Venezia on 01/09/2017 Paolo Vaccari Head of Technical&Commercial Dept.

4 1. Terméktípus egyedi azonosító kódja: 1501ALFA EUROFIBRE s.p.a. SEDE LEGALE: Minerbe (VR) - Reg. Imprese Verona C. F Capitale Sociale interamente versato: ,00 - R.E.A. Verona STABILIMENTO E UFFICI: Via Venier MARCON (VE) - Telefono: (041) (8 linee r.a.) Telefax (041) Típus, köteg- vagy sorozatszám, vagy bármely más elem, amely lehetové teszi az építési termék 11(4) cikkely szerint megkövetelt azonosítását: TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT az Európai Parlament és tanács 305/2011/EU számú rendelete szerint DoP szám 1501ALFA Javított kiadás 3 kelt 01/09/2017 KP Kartonpapír polietilénnel PM Metallizált polipropilén (lásd a címkén szereplo nyomonkövethetoségi adatokat is: tételszám, dátum, gyártóüzem) 3. Felhasználás célja(i): Hoszigetelési termékek épületekhez (ThIB) 4. Gyártó: EUROFIBRE S.p.A. Jog szerinti székhely: Via G. Verdi MINERBE (VR), Olaszo. Tevékenységi hely: Via Venier MARCON (VE), Olaszo. 5. A meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható 6. Az AVCP-rendszer(ek): 4. rendszer: Tűzzel szembeni viselkedés, 3. rendszer: különböző teljesítményű 7. Harmonizált szabvány: Istituto Giordano SPA Bejelentett szerv Rendszer: a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a teljesítmény értékelését vizsgálatok (többek között a gyártó által végrehajtott mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy az építési termék leíró dokumentációja alapján.

5 8. Bejelentett teljesítmény: A táblázatban felsorolt összes funkció az alábbi harmonizált szabvány szerint került meghatározásra Követelmények Mértékegység Szintek és vagy osztályok KP F PM F Tuzzel szembeni viselkedés Euroclass tulajdonságok Tuzzel szembeni viselkedés Euroclass Veszélyes anyagok kibocsátása beltéri környezetbe Veszélyes anyagok kibocsátása (a) Hangelnyelési index Hangelnyelés Dinamikai merevség Hangvezetési index (padlók esetén) Vastagság dl Összenyomhat óság Légáramlási ellenállás Közvetlen léghangszigetelési index Légáramlási ellenállás Folyamatos izzó égés Folyamatos Folyamatos izzó égés izzó égés Hoellenállás (10 C) m²k/w Lásd az 1. táblázatot Hoellenállás Hovezetés (10 C) W/(m*K) 0,045 Vastagság mm Lásd az 1. táblázatot Vastagságturési osztály %/mm T2 Vízáteresztés Rövid ideju vízfelvétel Hosszú ideju vízfelvétel Páraáteresztés Páraáteresztés m²hpa/mg Összenyomhatóság Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság Pontterhelés Tuzállósági tartósság hovel, idojárással, öregedéssel/degradációval szemben Tartóssági tulajdonságok (c) Hovezetési ellenállás tartóssága hovel, idojárással, öregedéssel/degradációval szemben Hoellenállás és hovezetés Tartóssági tulajdonságok (d) (e) Szakítószilárdság/hajlítószilárdság Sík felületre meroleges húzószilárdság (f) Nyomószilárdság tartóssága öregedéssel/degradációval szemben Nyomószilárdság i tartósság

6 1. Táblázat : Vastagság / Hoellenállás Vastagság R (m²k/w) D d(mm) ,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,10 2,20 - nincs teljesítmény meghatározva (a) A hoszigetelési termékeknek tilos veszélyes anyagot fejleszteniük az európai vagy helyi jogszabályok által engedélyezett maximális szint felett. Az európai tesztmódszerek fejlesztés alatt állnak. (b) Az európai tesztmódszer fejlesztési fázisban van, ha rendelkezésre áll, a szabály módosulni fog. (c) Az ásványi gyapot tuzvédelmi teljesítménye ido hatására nem romlik. A termék Euroclass szerinti besorolása az eredeti összetétellel függ össze, amely ido hatására nem no. (d) Az ásványigyapot-termékek hovezetése ido hatására nem változik, a gyakorlat megmutatta, hogy a szálszerkezet stabil és a porózussága nem tartalmaz a légköri levegon kívül egyéb gázokat. (e) Csak méretstabil vastagság esetén. (f) Ezek a jellemzok a kezelésre és a beépítésre is vonatkoznak. 9. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy : helységben Marcon-Venezia -án/én 01/09/2017 Paolo Vaccari Muszaki és kereskedelmi részlegvezeto

7 EUROFIBRE s.p.a. SEDE LEGALE: Minerbe (VR) - Reg. Imprese Verona C. F Capitale Sociale interamente versato: ,00 - R.E.A. Verona STABILIMENTO E UFFICI: Via Venier MARCON (VE) - Telefono: (041) (8 linee r.a.) Telefax (041) Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: 1501ALFA 2. Elemento, lotto, che consenta l identificazione del prodotto da costruzione (articolo 11, paragrafo 4): DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n 305/2011 DoP N.ro 1501ALFA Rev 3 del 01/09/2017 KP Carta kraft politenata PM Polipropilene metallizzato (vedi anche dati riportati su etichetta per la tracciabilità come: numero lotto, data, sito di produzione) 3. Usi previsti: Isolanti termici per l'edilizia (ThIB) 4. Fabbricante: EUROFIBRE S.p.A. Sede legale : Via G. Verdi MINERBE (VR) Sede operativa : Via Venier MARCON (VE) 5. Mandatario: Non applicabile 6. Sistema di VVCP: Sistema 4: reazione al fuoco, Sistema 3: altre caratteristiche 7. Norma armonizzata: Istituto Giordano SPA Organismo notificato n.ro 0407 Sistema 3: il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

8 8. Prestazione dichiarata: Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinate secondo lo standard della norma armonizzata Caratteristiche essenziali Unità di misura Prestazione KP F PM F Reazione al fuoco Caratteristiche delle Euroclassi Reazione al fuoco Euroclasse Emissione sostanze pericolose all'interno degli ambienti Indice Assorbimento acustico Indice di trasmissione al rumore da calpestio (per pavimenti) Emissione sostanze pericolose Assorbimento acustico Rigidità dinamica Spessore dl Compressiblilità (a) Indice Isolamento acustico aereo diretto Flusso resistività all'aria Resistività al flusso d'aria Combustione con incandescenza continua Combustione con incandescenza continua Resistenza termica (10 C) m²k/w Vedi tabella 1 Resistenza Termica Conduttività termica (10 C) W/(m*K) 0,045 Spessore mm Vedi tabella 1 Tolleranze spessore %/mm T2 Permeabilità all'acqua Assorbimento acqua a breve termine Assorbimento acqua a lungo termine Permeabilità al vapore acqueo Trasmissione del vapore acqueo m²hpa/mg Resistenza alla compressione Sollecitazione alla compressione o resistenza alla compressione Carico puntuale Durabilità della reazione al fuoco contro il calore, gli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado Caratteristiche della durabilità (c) Durabilità della resistenza termica al calore, gli agenti atmosferici, invecchiamento / degrado Resistenza termica e conduttività termica Caratteristiche della durabilità (d) (e) Resistenza alla trazione / flessione Resistenza alla trazione perpendicolare alle faccie (f) Durabilità della resistenza alla compressione in rapporto all'invecchiamento/degrado Resistenza alla compressione

9 Tabella 1 : Spessore / Resistenza Termica R (m²k/w) D d(mm) ,10 1,20 1,30 1,40 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,10 2,20 - Nessuna prestazione dichiarata (a) I prodotti isolanti termici non devono sviluppare sostanze pericolose superiori al livello massimo consentito dai regolamenti europei o locali. Dei metodi di prova europei sono in fase di sviluppo. (b) Un metodo di prova europeo è in fase di sviluppo e la norma sarà modificata quando questo sarà disponibile. (c) La prestazione al fuoco della fibra minerale non si deteriora con il tempo. La classificazione Euroclasse del prodotto è legata al contenuto organico, che non può aumentare con il tempo. (d) La conducibilità termica dei prodotti in fibra minerale non cambia con il tempo. L'esperienza ha dimostrato che la struttura della fibra minerale è stabile e che la porosità non contiene altri gas che aria atmosferica. (e) Solo per la stabilità dimensionale dello spessore. (f) Questa caratteristica riguarda anche la manipolazione e l installazione. 9. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da: In Marcon-Venezia addì 01/09/2017 Paolo Vaccari Responsabile Direzione Tecnico-Commerciale