Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3."

Átírás

1 Két ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/ Sztereotípiák, társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat -KUTATÁSI TERV- A kutatási tervet a projekt keretében készítette az: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Szeged Temesvár,

2 Tartalom A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása 3 B. Kutatási kérdés és feladat 7 A kutatás kérdései 9 C. A kutatás módszertana 10 D. A kutatás szakaszai 11 E. A kutatásban résztvevők 13 F. Költségvetés 13 G. A kutatás időrendi terve 14 H. A kutatás kimeneti eredményei 15 Irodalom 16 2

3 A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása A kelet-európai országokban 1989-et követően az új politikai elit az osztálypolitikát nemzetpolitikával váltotta fel, így kívánta saját hiányzó legitimitását megteremteni. Erre lehetőséget teremtett a társadalom akkori állapota: a hiányzó társadalmi kohézió és közösségi ideológia, a közösséggel kapcsolatos értékek kommunizmus általi megkérdőjelezése. A kommunista internacionalizmus tagadásaként is értelmezhető volt ebben a keretben a nemzeti értékek felé fordulás, s az új nemzetpolitika a nemzeti történelemhez, annak mítoszaihoz folyamodott (lásd Feischmidt Brubaker 1999:67). A kezdeti időszak volt a szobordöntések, utcanév-változtatások és újrateremtések időszaka, amikor a kommunizmus időszakát akarták feledtetni az emberekkel, ugyanakkor idealizált történelmi időszakokat jelenítettek meg, amelyek mintául szolgálhattak a bizonytalan jelenben. A nemzeti rítusok és diskurzusok, mint a társadalom nacionalizálásának eszközei, elképzelt közösségeket (Anderson 2006) hoztak létre vagy reprodukáltak. Közép-Kelet- Európa országaiban ezzel a politikai elit előhívta a történelem háború előtti korszakának gondolkodási sémáit és részben eszköztárát is, és a helyzettől függően ellentétpárokra (románok és magyarok, szlovákok és magyarok, kisebb mértékben magyarok és németekre) osztva több etnikumú helyi társadalmak tagjait. A történelmet, a történeti emlékezetet mindmáig egy adott korra, politikai, társadalmi helyzetre jellemző társadalmi konstrukciónak szokás tekinteni a társadalom- és történettudományokban és a témának gazdag irodalma van. E felfogás kezdetei a század húszas évei datálhatók, éspedig Maurice Halbwachs tevékenységét kell utalni, aki a durkheimi szociológia talaján az emlékezet társadalmi meghatározottságát megfogalmazta (Halbwachs 1985). Helyzetértelmezésére hatással voltak később a szociológia társadalmi konstruktivista fordulata, a történettudomány kritikai irányzatai. Végül, de nem utolsó sorban itt kell említeni a reprezentáció, tudás és hatalom összefüggései iránti érdeklődés erősödését a társadalomtudományok minden területén. 3

4 A hatalom és a történelmi emlékezet viszonyát a modern társadalmakban döntő módon határozza meg a hegemóniára való törekvés: az állam arra törekszik, hogy a hivatalos történelem egyetlen, az állam által ellenőrzött szimbólumrendszer képében jelenjen meg, a múlttal kapcsolatos egyetlen legitim diskurzust pedig az állam ellenőrizze. A modern nemzetállamok emlékezetközösségeket hoznak létre, éppen a múlt reprezentációja fölötti monopóliumuk révén (Nora 1989). Az érvényes tradíciókat egyfelől az állami oktatás teszi magától értetődő, az identitás részévé is váló ismeretté, másfelől a hagyományokat a történelmi megemlékezések, nemzeti ünnepek révén Hobsbawm kifejezését használva találják ki, tartják a társadalom emlékezetében, ill. fogalmazzák újra, frissítik a napi igényeknek megfelelően, amennyiben az új társadalmi, politikai kontextus ezt kívánja meg. (Hobsbawm, Turner 1983) Lévi-Strauss szerint a modern társadalmakban a történelem leváltotta a mitológiát, de új civil vallást teremtett. Ez a helyzet további sajátosságokat mutat ott, ahol a közelmúlt eseményei természetellenes helyzetet alakítottak ki. A totalitarizmus romániai változata a határok átjárhatatlanságával számolt, a határok nem az átjárást szolgálták, nem a különböző helyi és országok közötti közlekedés elősegítése volt a cél, éppen ellenkezőleg: az elzárás minden olyan lehetőségtől és hatástól, amely a kommunizmus román változatának tételeit megkérdőjelezhette volna öröksége a határokat illetően többszörösen terheli/terhelte a helyi közösségeket. Egy térség akkor működik természetesen módon, ha a határ két oldalán élők nem csupán a határig látnak el, nem csupán a saját oldalukon látnak kapcsolatokat, lehetőségeket, mozgásokat. A fél évszázados totalitarista hatalomgyakorlás megszüntette a korábbi térségi, határokon útnyúló természetes kapcsolatokat, a határtérségek a gazdasági-szociáliskulturális cserék helyett a bemerevedés, elárvultság terepe lettek. Tovább bonyolítja a helyi kapcsolatok rendszerét, amennyiben a határ menti térségekben kisebbségi csoportok is laknak. A kisebbségi közösségek elitjei kétszeres nyomás alatt nyúltak a historizáló beszédmódhoz, hiszen a nemzeti kommunizmus romániai változata őket veszélyeztette a legnagyobb mértékben. Az egymással rivalizáló történelmet idéző beszédmódok, az egymásnak válaszoló, egymásra reagáló nemzeti rítusok két tágabban értelmezett nemzetépítési folyamat részei. Erdélyben ugyanis két nemzetépítési folyamat 4

5 létezett, amelyek a rendszerváltás után bizonyos városokban olyan méreteket öltöttek, hogy a helyi közösségek létét teljes mértékben áthatották. Ezen helyszínek közé tartozik Kolozsvár vagy Marosvásárhely. A határtérségben 1990-ben Szatmárnémeti esetében került sor párhuzamos a többség és a kisebbség közötti rivalizáló közösségépítésre. Ezekben a városokban és másutt is, igaz: kisebb intenzitással felmerült a város szimbolikus újradefiniálásának és újraelosztásának az igénye. Mindkét meghatározó etnikum saját történelmi igazságának a keresését tartotta elsőrendűen fontosnak, mind a román, mind a magyar oldal olyan alapnarratívákat keresett, amelyek hosszú távon biztosítják céljukat, vagyis az etnikai közösségen belüli kohézió megteremtését. Előkerültek sérelmek és szenvedések, olykor eltúlzott formában, mi több, történelmileg bizonyíthatatlan adatolással, és ezzel a történelmi váltás során központi kérdéssé vált Erdély helyi közösségeiben az alapvető közép-kelet-európai paradigma: a többség és kisebbség közötti ellentét. Az emlékezet-ideológia ugyanis feloldhatatlan konfliktust, emlékezet-konfliktust jelenít meg. A történelemről való diskurzusokban rejlő alapvető ellentét és ellentmondás a reprezentáció egyéb módjaira is kiterjed, és pont ez az oka annak, hogy a politika ezt a diskurzust használja. Ennek nyomán a kulturális reprezentációk bináris rendszere jön létre, amelyben mindig mindent két változatban lehet elmondani, ami mögött egymást kölcsönösen kizáró nemzeti igazságrendszerek állnak. (Feischmidt, idézi Plugor 2006) A konfliktusok elsősorban a szimbólumok körül szerveződnek, a szimbólumok birtoklásáért, jelentésük meghatározásáért folytatott harc a közösségek és ezek elitjei közötti küzdelmet is jelent. Kiemelten fontos kérdés tehát, hogy két évtizeddel a rendszerváltás kezdete után mennyire a 90-es évek elejére jellemző helyzet uralkodik, történt-e valamilyen elmozdulás, váltás a helyi elitek szintjén. A helyi politikai elitek az etnikumok közötti kapcsolat kérdését mennyire képesek leválasztani az országos szerepértelmezések kényszereiről, mennyire keresik, illetve találják meg a helyi miliőnek megfelelő történelem-értelmezést. Természetesen a helyi elitek szerepértelmezései is kontextus függőek, másként értelmezik az etnikumok közötti viszony kérdését a dominánsan magyar Székelyföldön, illetve a Bánságban, ahol napjainkban a kisebbségi csoportok demográfiai súlya együttesen sem éri el a hely összlakosság egyötödét. 5

6 Magyarországon a helyi közösségek kisebbségi csoportjai identitásalakításában vannak sajátos, a romániai oldaltól eltérő jegyek. (Bodó B. 1998) Romániában a térségi-helyi kötödés erősebb mind a többség, mind a kisebbségek esetében, mint Magyarországon. Ezt arra utal, hogy a magyar nemzetállam-építés korábbi eredményeit a totalitarizmus itteni gyakorlata kevésbé kérdőjelezte meg. De az utóbbi időben itt is változni látszik a helyzet, elsősorban a szlovák nemzetiség öndefiníciós gyakorlata mutat sajátos karaktert. (Uhrin 2008) Az erdélyi településeink képét egyénítő és szimbolikus jelentéseket hordozó térépítés két évtizedének gyakorlatáról több elemzés készült az elmúlt években. (Bodó J. 2000; György V. Imola 2011; Jakab A. Zsolt 2011, Gagyi József), ezek többnyire egy település vonatkozásában vizsgálják a szimbolikus térhasználat folyamatát és jellegzetességeit. Ugyanakkor ismert dolog, hogy a lokális világok építése jelentős mértékben függ attól, hogy az országosan kisebbségi helyzetben lévő magyarság helyben többségi/domináns, frontilletve szórvány helyzetben él. A fronthelyzetű (Kolozsvár, Marosvásárhely), illetve a szimbolikus jelentőségű települések (mindkettő ebbe sorolható magyar és ezért román szempontból is) térhasználata eltér a többiétől de ez idáig nem került sor olyan kutatásra, amely párhuzamosan, egységes konceptuális keretben elemezte volna egy székelyföldi város, egy frontváros és egy magyar szemponttól szórványnak számító város szimbolikus térhasználatát. Temesváron a helyi közösségek közötti kulturális kommunikációról készült több elemzés. (Bodó 2006) Magyarországon is több munka foglalkozik a történelmi tudat és kulturális emlékezet kérdéseivel (N. Kovács e.a. 2008), több konferenciát szerveztek, ezek közül volt olyan, amely a teljes Kárpát-medencére kiterjedően vizsgálta a kérdést. (Papp-Szarka 2008) 6

7 B. Kutatási kérdés és feladat A társadalmi emlékezet kutatásával arra keresik a választ, hogy miként hat ránk, hogyan befolyásolja mindennapjainkat a tudatos vagy tudattalan, nyilvános vagy magánjellegű, anyagi vagy kommunikatív, mindenki által elfogadott, avagy vitatott múlt. A kollektív emlékezet vizsgálata lehetővé teszi annak meghatározását, hogy milyen módon kapcsolódik egymásba múlt és jelen. A társadalmi emlékezetet a társadalomkutatás bizonyos társadalmi gyakorlatok például megemlékezés és emlékműépítés, és ennél általánosabb kulturális konstrukciók például hagyomány, mítosz és identitás együtteseként fogják föl. Az emlékezés ezek szerint értelmezhető a múlthoz való viszonyként. Általa előhívunk valamit a gondolkodásunkban, megkülönböztetünk, összehasonlítunk, vagy valamire rávilágítunk, hogy valamit jobban megértsünk. A társadalmi emlékezet mindig egy közösség ügye, amely egyrészt megteremti a múlttal való kapcsolatot, továbbá más célokat is szolgálhat. Több etnikumú lokális világokban például Erdélyben a román és magyar etnikum múltteremtése egyben a kétfajta lokális identitás egymástól való elhatárolódását is megszabja. A lokális társadalom a szomszédságok társadalmaként fogható fel. Az egyén életvitelét behatárolja a szomszédokhoz/szomszédékhoz való viszony, ezekre a kapcsolatokra építi mindennapjait. A felépülő lokalitások szempontjából külső tényezőknek számítanak az államhatalmat képviselő távoli vagy helyi intézmények. A külső (jogi, törvénykezési) kényszerek a lokális társadalmat befolyásolhatják, és a hatalmi intézmények szocializációs hatásai hosszabb távon elkerülhetetlenül érvényesülnek (például az oktatás, képzés hatásai). A lokalitásokban létrehozott szociokulturális környezet alapjaiban meghatározzák az egyéni és csoportos identitás-konstrukciókat. Több etnikumú környezetben előfordulhat, hogy a szomszédságok kapcsolatrendszere és az intézményi világ által kialakított szociokulturális környezet üzenetei nem harmonizálnak egymással, az egyének, csoportok és a lokalitás önképei az egyes etnikumok számára eltérőek, olykor egymásnak ellentmondóak, ekként a szomszédsági viszonyt felülírják. Alapvető fontosságú tehát, hogy a közösségi tereket benépesítő szobrok, emlékművek, emléktáblák üzenete a lokális világ minden tagja számára elfogadható legyen, ne keltsen senki esetében ellenérzést, még kevésbé elutasítást. 7

8 Miként Jakab A. Zsolt dolgozatában (Jakab 2011) kifejti, az emlékállítás és emlékezési gyakorlat vizsgálata szükségszerűen több szempontból közelíthető meg, illetve két nagyobb tematikus egységre bontható. Vizsgálni lehet az emlékállítást, mint folyamatot, a (létrehozott) múlt publikus térbe való kihelyezésének eljárásait és az emlékállítás történetiségét. Ugyanakkor az emlékezési gyakorlat, mint a múlt szimbolikus birtokbavétele vagy rituális használata is kutatás tárgyát képezheti. Ennek kapcsán bemutathatók a múlt eseményeihez kötődő, az emlékezet fenntartására szolgáló jelenbeli szimbolikus mechanizmusok. Az utóbbi években mintha váltás következett volna be, és a helyi elitek dialógusképesebbeknek mutatkoznak. Jelen kutatás keretében három helyszínen (Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárott és Temesvárott) fogunk kutatni. Elemeztük a térhasználat, azaz a terek kulturális jelentéssel telítésének folyamatait. Feltérképezzük a kiválasztott települések minden köztéri emlékjelét, és ezek közül a legjelentősebbeket elemzés tárgyává tesszük a következő szempontok szerint: 1) a kihelyezés ideje és kontextusa, 2) a kezdeményező kiléte, 3) a megjelenített esemény/személy kiléte, történelmi kulturális szerepe, 4) a megjelenített személy viszonya a településhez, a lokális világhoz, 5) az emlékjel üzenete (szöveges formában illetve művészi eszközökkel), 6) a helyi közönség reakciója (viták, esetleg tiltakozások, túlkapások). A kutatás általános hipotézise az, hogy az utóbbi időben a szimbolikus térhasználat kérdésében a román és magyar közösségek egymásnak feszülése csökkent, ebben az EU-s integráció folyamata is szerepet játszhat. Továbbá feltételezzük, hogy a létező-fenntartott feszültségek mértéke függ az illető település történelmi fontosságától és attól, hogy napjainkban a román és magyar közösségek életében a település milyen szerepet tölt be. Fontos összetevője a kutatásnak az összehasonlító jelleg, a komparatista elemzés elemei: az egyik fél mennyire fogadja el a másik fél emlékállító gyakorlatát, az elfogadás ás elutasítás a közélet melyik szintjén (politikai, civilek, sajtónyilvánosság) erősebb illetve gyengébb. Feltételezzük, hogy a civilek sokkal inkább elfogadóbbak, mint a politika szereplői. 8

9 A kutatás kérdései A tervezett kutatás során a következő kérdésekkel kívánunk foglalkozni: 1) A kutatásba bevont városokban (Szeged, Szabadka, Temesvár) létező nyílt téri emlékek szobrok, emlékművek, emléktáblák teljes körű feltérképezése, a kihelyezés körülményeinek és időpontjának, illetve szobrok és emlékművek esetében a létrehozó művész nevének a feltüntetésével. 2) Az 1990 óta kiállított emlékek megszületési körülményeinek az elemzése: a kiállító személy/szervezet kiléte, a finanszírozó, a felavatás körülményei (a helyi politikai elit viszonyulása a felállításhoz) 3) Az emlékek üzenetének az elemzése: mi a központi üzenet és milyen eszközökkel történik az üzenet megfogalmazása. Itt nem törekszünk a teljességre, minden településen kiválasztunk egy többségi és egy kisebbségi, meghatározó jelentőségű emléket, és ezt vizsgáljuk. 4) A helyi lakosság viszonyulása a többségi és kisebbségi emlékekhez: sajtóelemzés és interjúk (pártok esetében) illetve fókuszcsoportos beszélgetések (külön a román és külön a magyar civil szervezetek esetében) a helyi közélet jeles képviselőivel. 9

10 C. A kutatás módszertana A kutatás során használandó módszerek a kutatás szakaszai szerint változnak. Másmás kutatási módszert alkalmazunk az emlékek feltérképezése, az emlékek megszületési körülményeinek elemzése, az emlékek üzenetének az elemzése, illetve a lakosság és az elitek viszonyulásának a vizsgálata során. 1) Dokumentum és szakirodalom feldolgozás. A kutatás kezdő szakaszában a létező magyar és román nyelvű szakirodalom feldolgozása történik meg. Az emlékeket a terepen beazonosítjuk és lefotózzuk dokumentáljuk. 2) A megszületés körülményeinek vizsgálata sajtóanyag elemzésével és a felállítást kezdeményezőkkel személyt vagy szervezetet képviselőkel, munkatársakkal készítendő interjúk révén. Ezeket feldolgozzuk, a közös elemeket kiemeljük. 3) Az emlékek üzenetének az elemzésére kettős módszert alkalmazunk. Elsőként az emlék által megidézett esemény/személy fontosságának az elemzését végezzük el történészi módszerekkel. A következőben a kiválasztott emlékmű (tervezettmegvalósított) üzenetét vizsgáljuk a politikai kommunikációban használatos stratégiák szerint. 4) A helyi lakosság viszonyulásának a vizsgálatát három módszer alkalmazásával kívánjuk elérni: a) összegyűjtjük az emlékkel kapcsolatos sajtóanyagot, és azt feldolgozzuk; b) félig strukturált interjúkat készítünk helyi politikai vezetőkkel és ezeket is feldolgozzuk; c) fókuszcsoportos beszélgetést tartunk román illetve magyar civil szervezetek vezetőivel és ezeket is feldolgozzuk. 10

11 D. A kutatás szakaszai 1. Előkészítő szakasz a kutatás elméleti és gyakorlati előkészítése a. A kutatócsoport kialakítása b. Koncepció megbeszélése és véglegesítése. c. A módszertani kérdések tisztázása d. A feladatok leosztása 2. Terepkutatás az azonosított emlékek és a helyszínek vizsgálata a. A létező emlékek feltérképezése és a kutatandó emlékek azonosítása b. Terepen azonosítás, fotózás c. Az emlékek leírása, adatbázis kialakítása 3. Az emlékállítás körülményeinek a kutatása a. Az elemzésre kiválasztott munkák bemutatása b. Az elemzésre kiválasztott emlékmű megszületési körülményeinek a leírása c. Az emlékmű felállításának a körülményei, sajtóanyagok egyik és másik oldalról 4. Az emlékek üzenetének a bemutatása a. Minden város 1 többségi és 1 kisebbségi emlékműve esetében a történelmi háttér bemutatása, az emlékezés kontextusának az elemzése b. Az emlékművek politikai kommunikációs üzenetének az elemzése c. A részeredmények összefoglalása, közös vonások azonosítása 11

12 5. Interjús kutatás a. Minden város fontos politikai képviseleteinek a vezetőivel interjú készítése (a legfontosabb helyi vezető megkeresésével). Az interjúk feldolgozása b. Minden város jelentős civil szereplőivel külön-külön a románokéval és a magyarokéval fókuszcsoportos beszélgetés és ennek feldolgozása. c. Az emlékkel kapcsolatos utólagos sajtóanyagok elemzése. 6. Záró tanulmány elkészítése 7. Műhelytanácskozás szervezése, amelyre meghívást kapnak külföldi szakértők és a vizsgált települések képviselői is. 12

13 E. A kutatásban résztvevők A kutatás multidiszciplináris, hiszen a szimbolikus térhasználat kérdésével a kulturális antropológia mellett foglalkozik a politikai kommunikáció, ugyanakkor az emlékjelek elemzése részben (hely)történészi feladat, részben kommunikációs kérdés. Az értelmezésben a kisebbségszociológia szakértőire is szükség van, hiszen a különböző helyi világok kisebbségi szempontból jelentős mértékben eltérnek. A kutatócsoport összetételét úgy kell kialakítani, hogy a határtérség minden országából részt vegyenek kommunikációs szakemberek éppúgy, mint történészek és szociológusok. A kutatásban helyszínenként számítunk szakos egyetemi hallgatók aktív részvételére is. F. Költségvetés Ez a konkrét helyzetre külön kidolgozásra kerül. 13

14 G. A kutatás időrendi terve A kutatás futamideje 1 naptári év, a kezdési hónap lehet tetszőleges. Periódus Tevékenység Résztvevők Eredmények Első hónap Kutatócsoport kialakítása és Minden csoporttag Világos feladatok szerepleosztás Diáktagok kiválasztása és Koordinátor Felkészült felkészítése diákmunkatársak Második hónap Szakirodalom feldolgozása törtéénészek és a koordinátor Szakirodalmi összesítő Vizsgálandó emlékek azonosítása történészek és a koordinátor Harmadik hónap Emlékek leírása és fotózás Koordinátor és a diákok A tanszék honlapján elérhető leírások Adatbázis kialakítása Koordinátor, helyi csoportvezetők és a diákok Online elérhető adatbázis Negyedik hónap Az emlék felállításának történészek és a körülményei (összesen 6) koordinátor Ötödik hónap Az emlékekkel kapcsolatos Szociológusok, Hat dokumentáció sajtóanyag összegyűjtése helyi lapok elemzése kommunikációs szakemberek és a helyszínenként 2-2 koordinátor Hatodik-hetedik Az emlékek üzenetének a Történészek, kommunikációs Három 14

15 hónap bemutatása és elemzése szakemberek és a koordinátor esettanulmány Nyolcadikkilencedik hónap Interjús és fókuszcsoportos kutatás lefolytatása szociológusok, diákok és koordinátor Tízedik-tizenegyedik hónap Záró tanulmány elkészítése Az egész csoport 160 ezer leütéses (nyolcvan oldalas) tanulmány Tizenkettedik hónap Műhelybeszélgetés (workshop): a kutatási eredmények bemutatása és vitája A kutatásban részt vevő intézmények képviselői és meghívottak (helyi önkormányzatok képviselői) H. A kutatás kimeneti eredményei A kutatás során elkészített, online hozzáférhető adatbázis Három esettanulmány Záró tanulmány Műhelybeszélgetés következtetései a napi politika számára 15

16 Irodalom: A. Gergely András 1996: Minden eladó avagy az önszerveződő társadalom és a térképzetek. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 1996a: Társadalmi tér-képzet, kisvárosi tradíció. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 2001: A térszerveződés szimbolikus üzenetei. Térátélés és politika a kilencvenes évek elején. In Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok), Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionalis Kutatóközpont Anderson, Benedict 2006: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és terjedéséről, L Harmattan, Budapest Assman, Jan: A kulturális emlékezet, _A_kulturalis_emlekezet.pdf (2012.okt.25) Bakk Miklós-Bodó Barna 2007: A regionalizmus diszkurzív megjelenítése In Romániai Magyar Évkönyv 2006, Marineasa Kiadó Temesvár, Balogh Ferenc 2001: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának kialakulása. Az együttes várostájkép értékeinek kibontakozása. In Dané Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum- Egyesület, Bodó Barna (ed.) 1998: Local Identity and Regionalism, Helicon, Timisoara Bodó Barna 2006: Imaginea celuilalt şi comunicare (editor si autor), Colecţia Interferenciae Banaticae, Fundaţia Diaspora - Editura Marineasa, Timişoara Bodó Barna (szerk., társszerző) 2009: Bánsági Magyar Panteon Panteon Maghiar Bănăţean Hungarian Pantheon from Banat Marineasa Kiadó, Temesvár 16

17 Bodó Barna (szerk., társszerző) 2011: Bánsági Magyar Panteon II - Panteon Maghiar Bănăţean II Hungarian Pantheon from Banat II, Gordian Kiadó, Temesvár Bodó Barna 2010: Elit és szerep szórványban, In: Garaczi I.- Szilágyi I. (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helye a Kárpát-medencében, Pannon Egyetem, Veszprém Bodó Julianna (szerk.) 2000: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print, Csíkszereda Feischmidt Margit Brubaker, Rogers 1999: Az emlékezés politikája: az 1848-as forradalmak százötven éves évfordulója Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Replika, Feischmidt Margit 2002: Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. Az erdélyi nemzeti rítusokról és diskurzusokról a kolozsvári Mátyás-szobor körüli 1992-es konfliktus példáján. In A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése), Budapest: Új Mandátum Gyáni Gábor 2000: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág Kiadó, Budapest György V. Imola 2011: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen, Pro Minoritate 2011/4 Jakab Albert Zsolt 2003: Emléktábla-állítás Kolozsváron, In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Jakab Albert Zsolt 2011: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron, Doktori disszertáció L. Nora, Pierre 1999: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, Aetas, 1999/ N. Kovács T.- Balogh S.-Böhm G.-K. Horváth Zs.-Mester Zs.-Parrag J.-Rosner K. 2008: Város és reprezentáció, OTKA, Budapest 17

18 Olick, Jeffrey K. Robbins, Joyce 1999: A társadalmi emlékezet tanulmányozása, Replika, 1999/ Papp R. Szarka L. (szerk.) 2008: Bennünk élő múltjaink, Zenta: Magyar Művelődési Intézet Plugor Réka 2006: A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron In Erdélyi Társadalom 2006/2 Szabó Töhötöm 2004: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron. Néprajzi Látóhatár, Uhrin Erzsébet 2008: Nyelv és identitás a magyarországi szlovákoknál, konferencia előadás, lásd: (2012.X.22.) L. Wilhelm Gábor 2005: Kognitív térképek és városreprezentáció, In: N. Kovács Tímea e.a.: Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban, Kijárat Kiadó, Budapest,

19 Kódszám: HURO/1001/289/ Akroním: CROSSRESEARCH Készítették: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 19

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

A magyar határok európanizációs összefüggései

A magyar határok európanizációs összefüggései A magyar határok európanizációs összefüggései James W. Scott University of Eastern Finland Határkutató-csoport vezető (külső munkatárs), MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont James.Scott@uef.fi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet Történeti és elméleti alapok: Kisebbségtörténet. Nacionalizmuselméletek és kisebbségszociológia. Nemzetpolitikai stratégia. A nemzetpolitika dokumentumai. Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

Tézisfüzet. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Ph.D. Program. Ferencz Angéla

Tézisfüzet. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Ph.D. Program. Ferencz Angéla Tézisfüzet Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Ph.D. Program Ferencz Angéla Helyi kulturális események prezentációs gyakorlata a Csíki medencében 2012

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének konferenciája a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 jelű, Jól-lét az információs társadalomban

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült:

SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS. a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon. Készült: SZÜKSÉGLET-ELEMZÉS a Föderalizmus és Decentralizáció Kutató Intézet (ISFD) létrehozása Magyarországon c. pályázathoz Készült: az MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézetében Pécs,

Részletesebben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Szerkesztette: Karlovitz János Tibor International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA

A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola PAPP Z. ATTILA A ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓNYILVÁNOSSÁG A KILENCVENES ÉVEKBEN. A MŰKÖDTETŐK VILÁGA TÉMAVEZETŐ: DR. KOVÁCS ÉVA

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Az ösztöndíj-pályázat (a továbbiakban Ösztöndíj ) részletes szabályait a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szórvány és tehetséggondozás. Szórvány és tehetség 2011. március 11-12.

Szórvány és tehetséggondozás. Szórvány és tehetség 2011. március 11-12. Szórvány és tehetséggondozás Szórvány és tehetség 2011. március 11-12. A szórványrégióról (Temes megyéről) néhány adatban A régió etnikai térképe (a 2002-es népszámlálási adatok alpján, Sebők L. térképgyűjteményéből)

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

EMLÉKEZET és KÖZÖSSÉG

EMLÉKEZET és KÖZÖSSÉG Becze Szabolcs Helyek emlékezete az emlékezet peremére szorult történelem. A kollektív emlékezet megnyilvánulási formái egy szlovákiai magyar lokális közösségben, Jabloncán (Silická Jablonica). EMLÉKEZET

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei)

I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról. Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar (a kar szeminárium és előadás termei) BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR EGYETEMI ÉV 2010/2011 FÉLÉV II. FÉLÉV I. Általános információk az előadásokról és szemináriumokról Tantárgy neve: Kódszám:

Részletesebben

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A Erdélyben Ilyés Ferenc 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés Az előadás során érintett témák

Részletesebben

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Kovács Katalin szakképzési szakértő Trambulin záró konferencia 2012. október 24., Debrecen 1 Promotion of Social Inclusion

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu

Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Felkészítjük Európára! www.andrassyuni.hu Az Egyetem rövid története Az Andrássy Egyetem a Magyar Köztársaság, Ausztria, Németország, Svájc, a Bajor és Baden Württemberg Szövetségi Tartományok közös projektje

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE II. A KÖNYVTÁR KÖRNYEZETE GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR TÍPUSA, NAGYSÁGA, FELADATKÖRE ÉS MUNKASZERVEZETE A Sándorfalvi Kulturális Központ Petőfi Emlékkönyvtára Sándorfalva város nyilvános közkönyvtára. Gyűjti, feldolgozza

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben