Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3."

Átírás

1 Két ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/ Sztereotípiák, társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat -KUTATÁSI TERV- A kutatási tervet a projekt keretében készítette az: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Szeged Temesvár,

2 Tartalom A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása 3 B. Kutatási kérdés és feladat 7 A kutatás kérdései 9 C. A kutatás módszertana 10 D. A kutatás szakaszai 11 E. A kutatásban résztvevők 13 F. Költségvetés 13 G. A kutatás időrendi terve 14 H. A kutatás kimeneti eredményei 15 Irodalom 16 2

3 A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása A kelet-európai országokban 1989-et követően az új politikai elit az osztálypolitikát nemzetpolitikával váltotta fel, így kívánta saját hiányzó legitimitását megteremteni. Erre lehetőséget teremtett a társadalom akkori állapota: a hiányzó társadalmi kohézió és közösségi ideológia, a közösséggel kapcsolatos értékek kommunizmus általi megkérdőjelezése. A kommunista internacionalizmus tagadásaként is értelmezhető volt ebben a keretben a nemzeti értékek felé fordulás, s az új nemzetpolitika a nemzeti történelemhez, annak mítoszaihoz folyamodott (lásd Feischmidt Brubaker 1999:67). A kezdeti időszak volt a szobordöntések, utcanév-változtatások és újrateremtések időszaka, amikor a kommunizmus időszakát akarták feledtetni az emberekkel, ugyanakkor idealizált történelmi időszakokat jelenítettek meg, amelyek mintául szolgálhattak a bizonytalan jelenben. A nemzeti rítusok és diskurzusok, mint a társadalom nacionalizálásának eszközei, elképzelt közösségeket (Anderson 2006) hoztak létre vagy reprodukáltak. Közép-Kelet- Európa országaiban ezzel a politikai elit előhívta a történelem háború előtti korszakának gondolkodási sémáit és részben eszköztárát is, és a helyzettől függően ellentétpárokra (románok és magyarok, szlovákok és magyarok, kisebb mértékben magyarok és németekre) osztva több etnikumú helyi társadalmak tagjait. A történelmet, a történeti emlékezetet mindmáig egy adott korra, politikai, társadalmi helyzetre jellemző társadalmi konstrukciónak szokás tekinteni a társadalom- és történettudományokban és a témának gazdag irodalma van. E felfogás kezdetei a század húszas évei datálhatók, éspedig Maurice Halbwachs tevékenységét kell utalni, aki a durkheimi szociológia talaján az emlékezet társadalmi meghatározottságát megfogalmazta (Halbwachs 1985). Helyzetértelmezésére hatással voltak később a szociológia társadalmi konstruktivista fordulata, a történettudomány kritikai irányzatai. Végül, de nem utolsó sorban itt kell említeni a reprezentáció, tudás és hatalom összefüggései iránti érdeklődés erősödését a társadalomtudományok minden területén. 3

4 A hatalom és a történelmi emlékezet viszonyát a modern társadalmakban döntő módon határozza meg a hegemóniára való törekvés: az állam arra törekszik, hogy a hivatalos történelem egyetlen, az állam által ellenőrzött szimbólumrendszer képében jelenjen meg, a múlttal kapcsolatos egyetlen legitim diskurzust pedig az állam ellenőrizze. A modern nemzetállamok emlékezetközösségeket hoznak létre, éppen a múlt reprezentációja fölötti monopóliumuk révén (Nora 1989). Az érvényes tradíciókat egyfelől az állami oktatás teszi magától értetődő, az identitás részévé is váló ismeretté, másfelől a hagyományokat a történelmi megemlékezések, nemzeti ünnepek révén Hobsbawm kifejezését használva találják ki, tartják a társadalom emlékezetében, ill. fogalmazzák újra, frissítik a napi igényeknek megfelelően, amennyiben az új társadalmi, politikai kontextus ezt kívánja meg. (Hobsbawm, Turner 1983) Lévi-Strauss szerint a modern társadalmakban a történelem leváltotta a mitológiát, de új civil vallást teremtett. Ez a helyzet további sajátosságokat mutat ott, ahol a közelmúlt eseményei természetellenes helyzetet alakítottak ki. A totalitarizmus romániai változata a határok átjárhatatlanságával számolt, a határok nem az átjárást szolgálták, nem a különböző helyi és országok közötti közlekedés elősegítése volt a cél, éppen ellenkezőleg: az elzárás minden olyan lehetőségtől és hatástól, amely a kommunizmus román változatának tételeit megkérdőjelezhette volna öröksége a határokat illetően többszörösen terheli/terhelte a helyi közösségeket. Egy térség akkor működik természetesen módon, ha a határ két oldalán élők nem csupán a határig látnak el, nem csupán a saját oldalukon látnak kapcsolatokat, lehetőségeket, mozgásokat. A fél évszázados totalitarista hatalomgyakorlás megszüntette a korábbi térségi, határokon útnyúló természetes kapcsolatokat, a határtérségek a gazdasági-szociáliskulturális cserék helyett a bemerevedés, elárvultság terepe lettek. Tovább bonyolítja a helyi kapcsolatok rendszerét, amennyiben a határ menti térségekben kisebbségi csoportok is laknak. A kisebbségi közösségek elitjei kétszeres nyomás alatt nyúltak a historizáló beszédmódhoz, hiszen a nemzeti kommunizmus romániai változata őket veszélyeztette a legnagyobb mértékben. Az egymással rivalizáló történelmet idéző beszédmódok, az egymásnak válaszoló, egymásra reagáló nemzeti rítusok két tágabban értelmezett nemzetépítési folyamat részei. Erdélyben ugyanis két nemzetépítési folyamat 4

5 létezett, amelyek a rendszerváltás után bizonyos városokban olyan méreteket öltöttek, hogy a helyi közösségek létét teljes mértékben áthatották. Ezen helyszínek közé tartozik Kolozsvár vagy Marosvásárhely. A határtérségben 1990-ben Szatmárnémeti esetében került sor párhuzamos a többség és a kisebbség közötti rivalizáló közösségépítésre. Ezekben a városokban és másutt is, igaz: kisebb intenzitással felmerült a város szimbolikus újradefiniálásának és újraelosztásának az igénye. Mindkét meghatározó etnikum saját történelmi igazságának a keresését tartotta elsőrendűen fontosnak, mind a román, mind a magyar oldal olyan alapnarratívákat keresett, amelyek hosszú távon biztosítják céljukat, vagyis az etnikai közösségen belüli kohézió megteremtését. Előkerültek sérelmek és szenvedések, olykor eltúlzott formában, mi több, történelmileg bizonyíthatatlan adatolással, és ezzel a történelmi váltás során központi kérdéssé vált Erdély helyi közösségeiben az alapvető közép-kelet-európai paradigma: a többség és kisebbség közötti ellentét. Az emlékezet-ideológia ugyanis feloldhatatlan konfliktust, emlékezet-konfliktust jelenít meg. A történelemről való diskurzusokban rejlő alapvető ellentét és ellentmondás a reprezentáció egyéb módjaira is kiterjed, és pont ez az oka annak, hogy a politika ezt a diskurzust használja. Ennek nyomán a kulturális reprezentációk bináris rendszere jön létre, amelyben mindig mindent két változatban lehet elmondani, ami mögött egymást kölcsönösen kizáró nemzeti igazságrendszerek állnak. (Feischmidt, idézi Plugor 2006) A konfliktusok elsősorban a szimbólumok körül szerveződnek, a szimbólumok birtoklásáért, jelentésük meghatározásáért folytatott harc a közösségek és ezek elitjei közötti küzdelmet is jelent. Kiemelten fontos kérdés tehát, hogy két évtizeddel a rendszerváltás kezdete után mennyire a 90-es évek elejére jellemző helyzet uralkodik, történt-e valamilyen elmozdulás, váltás a helyi elitek szintjén. A helyi politikai elitek az etnikumok közötti kapcsolat kérdését mennyire képesek leválasztani az országos szerepértelmezések kényszereiről, mennyire keresik, illetve találják meg a helyi miliőnek megfelelő történelem-értelmezést. Természetesen a helyi elitek szerepértelmezései is kontextus függőek, másként értelmezik az etnikumok közötti viszony kérdését a dominánsan magyar Székelyföldön, illetve a Bánságban, ahol napjainkban a kisebbségi csoportok demográfiai súlya együttesen sem éri el a hely összlakosság egyötödét. 5

6 Magyarországon a helyi közösségek kisebbségi csoportjai identitásalakításában vannak sajátos, a romániai oldaltól eltérő jegyek. (Bodó B. 1998) Romániában a térségi-helyi kötödés erősebb mind a többség, mind a kisebbségek esetében, mint Magyarországon. Ezt arra utal, hogy a magyar nemzetállam-építés korábbi eredményeit a totalitarizmus itteni gyakorlata kevésbé kérdőjelezte meg. De az utóbbi időben itt is változni látszik a helyzet, elsősorban a szlovák nemzetiség öndefiníciós gyakorlata mutat sajátos karaktert. (Uhrin 2008) Az erdélyi településeink képét egyénítő és szimbolikus jelentéseket hordozó térépítés két évtizedének gyakorlatáról több elemzés készült az elmúlt években. (Bodó J. 2000; György V. Imola 2011; Jakab A. Zsolt 2011, Gagyi József), ezek többnyire egy település vonatkozásában vizsgálják a szimbolikus térhasználat folyamatát és jellegzetességeit. Ugyanakkor ismert dolog, hogy a lokális világok építése jelentős mértékben függ attól, hogy az országosan kisebbségi helyzetben lévő magyarság helyben többségi/domináns, frontilletve szórvány helyzetben él. A fronthelyzetű (Kolozsvár, Marosvásárhely), illetve a szimbolikus jelentőségű települések (mindkettő ebbe sorolható magyar és ezért román szempontból is) térhasználata eltér a többiétől de ez idáig nem került sor olyan kutatásra, amely párhuzamosan, egységes konceptuális keretben elemezte volna egy székelyföldi város, egy frontváros és egy magyar szemponttól szórványnak számító város szimbolikus térhasználatát. Temesváron a helyi közösségek közötti kulturális kommunikációról készült több elemzés. (Bodó 2006) Magyarországon is több munka foglalkozik a történelmi tudat és kulturális emlékezet kérdéseivel (N. Kovács e.a. 2008), több konferenciát szerveztek, ezek közül volt olyan, amely a teljes Kárpát-medencére kiterjedően vizsgálta a kérdést. (Papp-Szarka 2008) 6

7 B. Kutatási kérdés és feladat A társadalmi emlékezet kutatásával arra keresik a választ, hogy miként hat ránk, hogyan befolyásolja mindennapjainkat a tudatos vagy tudattalan, nyilvános vagy magánjellegű, anyagi vagy kommunikatív, mindenki által elfogadott, avagy vitatott múlt. A kollektív emlékezet vizsgálata lehetővé teszi annak meghatározását, hogy milyen módon kapcsolódik egymásba múlt és jelen. A társadalmi emlékezetet a társadalomkutatás bizonyos társadalmi gyakorlatok például megemlékezés és emlékműépítés, és ennél általánosabb kulturális konstrukciók például hagyomány, mítosz és identitás együtteseként fogják föl. Az emlékezés ezek szerint értelmezhető a múlthoz való viszonyként. Általa előhívunk valamit a gondolkodásunkban, megkülönböztetünk, összehasonlítunk, vagy valamire rávilágítunk, hogy valamit jobban megértsünk. A társadalmi emlékezet mindig egy közösség ügye, amely egyrészt megteremti a múlttal való kapcsolatot, továbbá más célokat is szolgálhat. Több etnikumú lokális világokban például Erdélyben a román és magyar etnikum múltteremtése egyben a kétfajta lokális identitás egymástól való elhatárolódását is megszabja. A lokális társadalom a szomszédságok társadalmaként fogható fel. Az egyén életvitelét behatárolja a szomszédokhoz/szomszédékhoz való viszony, ezekre a kapcsolatokra építi mindennapjait. A felépülő lokalitások szempontjából külső tényezőknek számítanak az államhatalmat képviselő távoli vagy helyi intézmények. A külső (jogi, törvénykezési) kényszerek a lokális társadalmat befolyásolhatják, és a hatalmi intézmények szocializációs hatásai hosszabb távon elkerülhetetlenül érvényesülnek (például az oktatás, képzés hatásai). A lokalitásokban létrehozott szociokulturális környezet alapjaiban meghatározzák az egyéni és csoportos identitás-konstrukciókat. Több etnikumú környezetben előfordulhat, hogy a szomszédságok kapcsolatrendszere és az intézményi világ által kialakított szociokulturális környezet üzenetei nem harmonizálnak egymással, az egyének, csoportok és a lokalitás önképei az egyes etnikumok számára eltérőek, olykor egymásnak ellentmondóak, ekként a szomszédsági viszonyt felülírják. Alapvető fontosságú tehát, hogy a közösségi tereket benépesítő szobrok, emlékművek, emléktáblák üzenete a lokális világ minden tagja számára elfogadható legyen, ne keltsen senki esetében ellenérzést, még kevésbé elutasítást. 7

8 Miként Jakab A. Zsolt dolgozatában (Jakab 2011) kifejti, az emlékállítás és emlékezési gyakorlat vizsgálata szükségszerűen több szempontból közelíthető meg, illetve két nagyobb tematikus egységre bontható. Vizsgálni lehet az emlékállítást, mint folyamatot, a (létrehozott) múlt publikus térbe való kihelyezésének eljárásait és az emlékállítás történetiségét. Ugyanakkor az emlékezési gyakorlat, mint a múlt szimbolikus birtokbavétele vagy rituális használata is kutatás tárgyát képezheti. Ennek kapcsán bemutathatók a múlt eseményeihez kötődő, az emlékezet fenntartására szolgáló jelenbeli szimbolikus mechanizmusok. Az utóbbi években mintha váltás következett volna be, és a helyi elitek dialógusképesebbeknek mutatkoznak. Jelen kutatás keretében három helyszínen (Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárott és Temesvárott) fogunk kutatni. Elemeztük a térhasználat, azaz a terek kulturális jelentéssel telítésének folyamatait. Feltérképezzük a kiválasztott települések minden köztéri emlékjelét, és ezek közül a legjelentősebbeket elemzés tárgyává tesszük a következő szempontok szerint: 1) a kihelyezés ideje és kontextusa, 2) a kezdeményező kiléte, 3) a megjelenített esemény/személy kiléte, történelmi kulturális szerepe, 4) a megjelenített személy viszonya a településhez, a lokális világhoz, 5) az emlékjel üzenete (szöveges formában illetve művészi eszközökkel), 6) a helyi közönség reakciója (viták, esetleg tiltakozások, túlkapások). A kutatás általános hipotézise az, hogy az utóbbi időben a szimbolikus térhasználat kérdésében a román és magyar közösségek egymásnak feszülése csökkent, ebben az EU-s integráció folyamata is szerepet játszhat. Továbbá feltételezzük, hogy a létező-fenntartott feszültségek mértéke függ az illető település történelmi fontosságától és attól, hogy napjainkban a román és magyar közösségek életében a település milyen szerepet tölt be. Fontos összetevője a kutatásnak az összehasonlító jelleg, a komparatista elemzés elemei: az egyik fél mennyire fogadja el a másik fél emlékállító gyakorlatát, az elfogadás ás elutasítás a közélet melyik szintjén (politikai, civilek, sajtónyilvánosság) erősebb illetve gyengébb. Feltételezzük, hogy a civilek sokkal inkább elfogadóbbak, mint a politika szereplői. 8

9 A kutatás kérdései A tervezett kutatás során a következő kérdésekkel kívánunk foglalkozni: 1) A kutatásba bevont városokban (Szeged, Szabadka, Temesvár) létező nyílt téri emlékek szobrok, emlékművek, emléktáblák teljes körű feltérképezése, a kihelyezés körülményeinek és időpontjának, illetve szobrok és emlékművek esetében a létrehozó művész nevének a feltüntetésével. 2) Az 1990 óta kiállított emlékek megszületési körülményeinek az elemzése: a kiállító személy/szervezet kiléte, a finanszírozó, a felavatás körülményei (a helyi politikai elit viszonyulása a felállításhoz) 3) Az emlékek üzenetének az elemzése: mi a központi üzenet és milyen eszközökkel történik az üzenet megfogalmazása. Itt nem törekszünk a teljességre, minden településen kiválasztunk egy többségi és egy kisebbségi, meghatározó jelentőségű emléket, és ezt vizsgáljuk. 4) A helyi lakosság viszonyulása a többségi és kisebbségi emlékekhez: sajtóelemzés és interjúk (pártok esetében) illetve fókuszcsoportos beszélgetések (külön a román és külön a magyar civil szervezetek esetében) a helyi közélet jeles képviselőivel. 9

10 C. A kutatás módszertana A kutatás során használandó módszerek a kutatás szakaszai szerint változnak. Másmás kutatási módszert alkalmazunk az emlékek feltérképezése, az emlékek megszületési körülményeinek elemzése, az emlékek üzenetének az elemzése, illetve a lakosság és az elitek viszonyulásának a vizsgálata során. 1) Dokumentum és szakirodalom feldolgozás. A kutatás kezdő szakaszában a létező magyar és román nyelvű szakirodalom feldolgozása történik meg. Az emlékeket a terepen beazonosítjuk és lefotózzuk dokumentáljuk. 2) A megszületés körülményeinek vizsgálata sajtóanyag elemzésével és a felállítást kezdeményezőkkel személyt vagy szervezetet képviselőkel, munkatársakkal készítendő interjúk révén. Ezeket feldolgozzuk, a közös elemeket kiemeljük. 3) Az emlékek üzenetének az elemzésére kettős módszert alkalmazunk. Elsőként az emlék által megidézett esemény/személy fontosságának az elemzését végezzük el történészi módszerekkel. A következőben a kiválasztott emlékmű (tervezettmegvalósított) üzenetét vizsgáljuk a politikai kommunikációban használatos stratégiák szerint. 4) A helyi lakosság viszonyulásának a vizsgálatát három módszer alkalmazásával kívánjuk elérni: a) összegyűjtjük az emlékkel kapcsolatos sajtóanyagot, és azt feldolgozzuk; b) félig strukturált interjúkat készítünk helyi politikai vezetőkkel és ezeket is feldolgozzuk; c) fókuszcsoportos beszélgetést tartunk román illetve magyar civil szervezetek vezetőivel és ezeket is feldolgozzuk. 10

11 D. A kutatás szakaszai 1. Előkészítő szakasz a kutatás elméleti és gyakorlati előkészítése a. A kutatócsoport kialakítása b. Koncepció megbeszélése és véglegesítése. c. A módszertani kérdések tisztázása d. A feladatok leosztása 2. Terepkutatás az azonosított emlékek és a helyszínek vizsgálata a. A létező emlékek feltérképezése és a kutatandó emlékek azonosítása b. Terepen azonosítás, fotózás c. Az emlékek leírása, adatbázis kialakítása 3. Az emlékállítás körülményeinek a kutatása a. Az elemzésre kiválasztott munkák bemutatása b. Az elemzésre kiválasztott emlékmű megszületési körülményeinek a leírása c. Az emlékmű felállításának a körülményei, sajtóanyagok egyik és másik oldalról 4. Az emlékek üzenetének a bemutatása a. Minden város 1 többségi és 1 kisebbségi emlékműve esetében a történelmi háttér bemutatása, az emlékezés kontextusának az elemzése b. Az emlékművek politikai kommunikációs üzenetének az elemzése c. A részeredmények összefoglalása, közös vonások azonosítása 11

12 5. Interjús kutatás a. Minden város fontos politikai képviseleteinek a vezetőivel interjú készítése (a legfontosabb helyi vezető megkeresésével). Az interjúk feldolgozása b. Minden város jelentős civil szereplőivel külön-külön a románokéval és a magyarokéval fókuszcsoportos beszélgetés és ennek feldolgozása. c. Az emlékkel kapcsolatos utólagos sajtóanyagok elemzése. 6. Záró tanulmány elkészítése 7. Műhelytanácskozás szervezése, amelyre meghívást kapnak külföldi szakértők és a vizsgált települések képviselői is. 12

13 E. A kutatásban résztvevők A kutatás multidiszciplináris, hiszen a szimbolikus térhasználat kérdésével a kulturális antropológia mellett foglalkozik a politikai kommunikáció, ugyanakkor az emlékjelek elemzése részben (hely)történészi feladat, részben kommunikációs kérdés. Az értelmezésben a kisebbségszociológia szakértőire is szükség van, hiszen a különböző helyi világok kisebbségi szempontból jelentős mértékben eltérnek. A kutatócsoport összetételét úgy kell kialakítani, hogy a határtérség minden országából részt vegyenek kommunikációs szakemberek éppúgy, mint történészek és szociológusok. A kutatásban helyszínenként számítunk szakos egyetemi hallgatók aktív részvételére is. F. Költségvetés Ez a konkrét helyzetre külön kidolgozásra kerül. 13

14 G. A kutatás időrendi terve A kutatás futamideje 1 naptári év, a kezdési hónap lehet tetszőleges. Periódus Tevékenység Résztvevők Eredmények Első hónap Kutatócsoport kialakítása és Minden csoporttag Világos feladatok szerepleosztás Diáktagok kiválasztása és Koordinátor Felkészült felkészítése diákmunkatársak Második hónap Szakirodalom feldolgozása törtéénészek és a koordinátor Szakirodalmi összesítő Vizsgálandó emlékek azonosítása történészek és a koordinátor Harmadik hónap Emlékek leírása és fotózás Koordinátor és a diákok A tanszék honlapján elérhető leírások Adatbázis kialakítása Koordinátor, helyi csoportvezetők és a diákok Online elérhető adatbázis Negyedik hónap Az emlék felállításának történészek és a körülményei (összesen 6) koordinátor Ötödik hónap Az emlékekkel kapcsolatos Szociológusok, Hat dokumentáció sajtóanyag összegyűjtése helyi lapok elemzése kommunikációs szakemberek és a helyszínenként 2-2 koordinátor Hatodik-hetedik Az emlékek üzenetének a Történészek, kommunikációs Három 14

15 hónap bemutatása és elemzése szakemberek és a koordinátor esettanulmány Nyolcadikkilencedik hónap Interjús és fókuszcsoportos kutatás lefolytatása szociológusok, diákok és koordinátor Tízedik-tizenegyedik hónap Záró tanulmány elkészítése Az egész csoport 160 ezer leütéses (nyolcvan oldalas) tanulmány Tizenkettedik hónap Műhelybeszélgetés (workshop): a kutatási eredmények bemutatása és vitája A kutatásban részt vevő intézmények képviselői és meghívottak (helyi önkormányzatok képviselői) H. A kutatás kimeneti eredményei A kutatás során elkészített, online hozzáférhető adatbázis Három esettanulmány Záró tanulmány Műhelybeszélgetés következtetései a napi politika számára 15

16 Irodalom: A. Gergely András 1996: Minden eladó avagy az önszerveződő társadalom és a térképzetek. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 1996a: Társadalmi tér-képzet, kisvárosi tradíció. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 2001: A térszerveződés szimbolikus üzenetei. Térátélés és politika a kilencvenes évek elején. In Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok), Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionalis Kutatóközpont Anderson, Benedict 2006: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és terjedéséről, L Harmattan, Budapest Assman, Jan: A kulturális emlékezet, _A_kulturalis_emlekezet.pdf (2012.okt.25) Bakk Miklós-Bodó Barna 2007: A regionalizmus diszkurzív megjelenítése In Romániai Magyar Évkönyv 2006, Marineasa Kiadó Temesvár, Balogh Ferenc 2001: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának kialakulása. Az együttes várostájkép értékeinek kibontakozása. In Dané Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum- Egyesület, Bodó Barna (ed.) 1998: Local Identity and Regionalism, Helicon, Timisoara Bodó Barna 2006: Imaginea celuilalt şi comunicare (editor si autor), Colecţia Interferenciae Banaticae, Fundaţia Diaspora - Editura Marineasa, Timişoara Bodó Barna (szerk., társszerző) 2009: Bánsági Magyar Panteon Panteon Maghiar Bănăţean Hungarian Pantheon from Banat Marineasa Kiadó, Temesvár 16

17 Bodó Barna (szerk., társszerző) 2011: Bánsági Magyar Panteon II - Panteon Maghiar Bănăţean II Hungarian Pantheon from Banat II, Gordian Kiadó, Temesvár Bodó Barna 2010: Elit és szerep szórványban, In: Garaczi I.- Szilágyi I. (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helye a Kárpát-medencében, Pannon Egyetem, Veszprém Bodó Julianna (szerk.) 2000: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print, Csíkszereda Feischmidt Margit Brubaker, Rogers 1999: Az emlékezés politikája: az 1848-as forradalmak százötven éves évfordulója Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Replika, Feischmidt Margit 2002: Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. Az erdélyi nemzeti rítusokról és diskurzusokról a kolozsvári Mátyás-szobor körüli 1992-es konfliktus példáján. In A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése), Budapest: Új Mandátum Gyáni Gábor 2000: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág Kiadó, Budapest György V. Imola 2011: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen, Pro Minoritate 2011/4 Jakab Albert Zsolt 2003: Emléktábla-állítás Kolozsváron, In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Jakab Albert Zsolt 2011: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron, Doktori disszertáció L. Nora, Pierre 1999: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, Aetas, 1999/ N. Kovács T.- Balogh S.-Böhm G.-K. Horváth Zs.-Mester Zs.-Parrag J.-Rosner K. 2008: Város és reprezentáció, OTKA, Budapest 17

18 Olick, Jeffrey K. Robbins, Joyce 1999: A társadalmi emlékezet tanulmányozása, Replika, 1999/ Papp R. Szarka L. (szerk.) 2008: Bennünk élő múltjaink, Zenta: Magyar Művelődési Intézet Plugor Réka 2006: A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron In Erdélyi Társadalom 2006/2 Szabó Töhötöm 2004: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron. Néprajzi Látóhatár, Uhrin Erzsébet 2008: Nyelv és identitás a magyarországi szlovákoknál, konferencia előadás, lásd: (2012.X.22.) L. Wilhelm Gábor 2005: Kognitív térképek és városreprezentáció, In: N. Kovács Tímea e.a.: Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban, Kijárat Kiadó, Budapest,

19 Kódszám: HURO/1001/289/ Akroním: CROSSRESEARCH Készítették: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 19

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László

Magyar Tudomány. magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László Magyar Tudomány magyar kisebbséegk a kutatások tükrében Vendégszerkesztõ: Szarka László A magyar botanika gyökerei 155 éve hunyt el gróf Teleki József Herman Ottó és a magyar halászat 2005 2 127 Magyar

Részletesebben

DOKTORI (PhD-) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD-) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD-) ÉRTEKEZÉS ADALÉKOK AZ OSZTRÁK KULTURÁLIS IDENTITÁSHOZ ÖSSZETEVŐK ÉS NYELVI MANIFESZTÁCIÓK Készítette: Dr. Csernus Sándorné Témavezető: Dr. Földes Csaba egyetemi tanár PANNON EGYETEM, VESZPRÉM

Részletesebben

II. IRI Társadalomtudományi Konferencia

II. IRI Társadalomtudományi Konferencia II. IRI Társadalomtudományi Konferencia NOVÉ ZÁMKY, 2014. ÁPRILIS 25-26. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86.

MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86. MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86. A. Gergely András Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok)

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

tanulmány szemle Cs. Czachesz Erzsébet A multikulturális neveléstõl az interkulturális pedagógiáig 3

tanulmány szemle Cs. Czachesz Erzsébet A multikulturális neveléstõl az interkulturális pedagógiáig 3 tanulmány Cs. Czachesz Erzsébet A multikulturális neveléstõl az interkulturális pedagógiáig 3 Nagy Péter Tibor Társadalmilag kanonizált elitek a 19 20. században 12 Szabó Rita Kép, idõ, hang és mozdulat

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN *

VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 VÁRNAGY RÉKA DOBOS GÁBOR KI AZ ÚR A HÁZNÁL? DÖNTÉSHOZATAL A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERBEN * 1. Bevezetés

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK

III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK III. RÉSZ: SZAKIRODALOM, MELLÉKLETEK 142 11. Szakirodalom Antal Boglárka Klaudia 2008 Színház és közönsége, In: Biró A. Zoltán (szerk.): Változó térség Szociológiai és antropológiai elemzések, Alutus kiadó,

Részletesebben

jpr / kutatási beszámoló

jpr / kutatási beszámoló jpr / kutatási beszámoló Institute for Jewish Policy Research 2011 Szeptember Zsidó élet Magyarországon: Eredmények, kihívások és célok a kommunista rendszer bukása óta Kovács András és Forrás-Biró Aletta

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben