Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3."

Átírás

1 Két ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/ Sztereotípiák, társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat -KUTATÁSI TERV- A kutatási tervet a projekt keretében készítette az: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Szeged Temesvár,

2 Tartalom A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása 3 B. Kutatási kérdés és feladat 7 A kutatás kérdései 9 C. A kutatás módszertana 10 D. A kutatás szakaszai 11 E. A kutatásban résztvevők 13 F. Költségvetés 13 G. A kutatás időrendi terve 14 H. A kutatás kimeneti eredményei 15 Irodalom 16 2

3 A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása A kelet-európai országokban 1989-et követően az új politikai elit az osztálypolitikát nemzetpolitikával váltotta fel, így kívánta saját hiányzó legitimitását megteremteni. Erre lehetőséget teremtett a társadalom akkori állapota: a hiányzó társadalmi kohézió és közösségi ideológia, a közösséggel kapcsolatos értékek kommunizmus általi megkérdőjelezése. A kommunista internacionalizmus tagadásaként is értelmezhető volt ebben a keretben a nemzeti értékek felé fordulás, s az új nemzetpolitika a nemzeti történelemhez, annak mítoszaihoz folyamodott (lásd Feischmidt Brubaker 1999:67). A kezdeti időszak volt a szobordöntések, utcanév-változtatások és újrateremtések időszaka, amikor a kommunizmus időszakát akarták feledtetni az emberekkel, ugyanakkor idealizált történelmi időszakokat jelenítettek meg, amelyek mintául szolgálhattak a bizonytalan jelenben. A nemzeti rítusok és diskurzusok, mint a társadalom nacionalizálásának eszközei, elképzelt közösségeket (Anderson 2006) hoztak létre vagy reprodukáltak. Közép-Kelet- Európa országaiban ezzel a politikai elit előhívta a történelem háború előtti korszakának gondolkodási sémáit és részben eszköztárát is, és a helyzettől függően ellentétpárokra (románok és magyarok, szlovákok és magyarok, kisebb mértékben magyarok és németekre) osztva több etnikumú helyi társadalmak tagjait. A történelmet, a történeti emlékezetet mindmáig egy adott korra, politikai, társadalmi helyzetre jellemző társadalmi konstrukciónak szokás tekinteni a társadalom- és történettudományokban és a témának gazdag irodalma van. E felfogás kezdetei a század húszas évei datálhatók, éspedig Maurice Halbwachs tevékenységét kell utalni, aki a durkheimi szociológia talaján az emlékezet társadalmi meghatározottságát megfogalmazta (Halbwachs 1985). Helyzetértelmezésére hatással voltak később a szociológia társadalmi konstruktivista fordulata, a történettudomány kritikai irányzatai. Végül, de nem utolsó sorban itt kell említeni a reprezentáció, tudás és hatalom összefüggései iránti érdeklődés erősödését a társadalomtudományok minden területén. 3

4 A hatalom és a történelmi emlékezet viszonyát a modern társadalmakban döntő módon határozza meg a hegemóniára való törekvés: az állam arra törekszik, hogy a hivatalos történelem egyetlen, az állam által ellenőrzött szimbólumrendszer képében jelenjen meg, a múlttal kapcsolatos egyetlen legitim diskurzust pedig az állam ellenőrizze. A modern nemzetállamok emlékezetközösségeket hoznak létre, éppen a múlt reprezentációja fölötti monopóliumuk révén (Nora 1989). Az érvényes tradíciókat egyfelől az állami oktatás teszi magától értetődő, az identitás részévé is váló ismeretté, másfelől a hagyományokat a történelmi megemlékezések, nemzeti ünnepek révén Hobsbawm kifejezését használva találják ki, tartják a társadalom emlékezetében, ill. fogalmazzák újra, frissítik a napi igényeknek megfelelően, amennyiben az új társadalmi, politikai kontextus ezt kívánja meg. (Hobsbawm, Turner 1983) Lévi-Strauss szerint a modern társadalmakban a történelem leváltotta a mitológiát, de új civil vallást teremtett. Ez a helyzet további sajátosságokat mutat ott, ahol a közelmúlt eseményei természetellenes helyzetet alakítottak ki. A totalitarizmus romániai változata a határok átjárhatatlanságával számolt, a határok nem az átjárást szolgálták, nem a különböző helyi és országok közötti közlekedés elősegítése volt a cél, éppen ellenkezőleg: az elzárás minden olyan lehetőségtől és hatástól, amely a kommunizmus román változatának tételeit megkérdőjelezhette volna öröksége a határokat illetően többszörösen terheli/terhelte a helyi közösségeket. Egy térség akkor működik természetesen módon, ha a határ két oldalán élők nem csupán a határig látnak el, nem csupán a saját oldalukon látnak kapcsolatokat, lehetőségeket, mozgásokat. A fél évszázados totalitarista hatalomgyakorlás megszüntette a korábbi térségi, határokon útnyúló természetes kapcsolatokat, a határtérségek a gazdasági-szociáliskulturális cserék helyett a bemerevedés, elárvultság terepe lettek. Tovább bonyolítja a helyi kapcsolatok rendszerét, amennyiben a határ menti térségekben kisebbségi csoportok is laknak. A kisebbségi közösségek elitjei kétszeres nyomás alatt nyúltak a historizáló beszédmódhoz, hiszen a nemzeti kommunizmus romániai változata őket veszélyeztette a legnagyobb mértékben. Az egymással rivalizáló történelmet idéző beszédmódok, az egymásnak válaszoló, egymásra reagáló nemzeti rítusok két tágabban értelmezett nemzetépítési folyamat részei. Erdélyben ugyanis két nemzetépítési folyamat 4

5 létezett, amelyek a rendszerváltás után bizonyos városokban olyan méreteket öltöttek, hogy a helyi közösségek létét teljes mértékben áthatották. Ezen helyszínek közé tartozik Kolozsvár vagy Marosvásárhely. A határtérségben 1990-ben Szatmárnémeti esetében került sor párhuzamos a többség és a kisebbség közötti rivalizáló közösségépítésre. Ezekben a városokban és másutt is, igaz: kisebb intenzitással felmerült a város szimbolikus újradefiniálásának és újraelosztásának az igénye. Mindkét meghatározó etnikum saját történelmi igazságának a keresését tartotta elsőrendűen fontosnak, mind a román, mind a magyar oldal olyan alapnarratívákat keresett, amelyek hosszú távon biztosítják céljukat, vagyis az etnikai közösségen belüli kohézió megteremtését. Előkerültek sérelmek és szenvedések, olykor eltúlzott formában, mi több, történelmileg bizonyíthatatlan adatolással, és ezzel a történelmi váltás során központi kérdéssé vált Erdély helyi közösségeiben az alapvető közép-kelet-európai paradigma: a többség és kisebbség közötti ellentét. Az emlékezet-ideológia ugyanis feloldhatatlan konfliktust, emlékezet-konfliktust jelenít meg. A történelemről való diskurzusokban rejlő alapvető ellentét és ellentmondás a reprezentáció egyéb módjaira is kiterjed, és pont ez az oka annak, hogy a politika ezt a diskurzust használja. Ennek nyomán a kulturális reprezentációk bináris rendszere jön létre, amelyben mindig mindent két változatban lehet elmondani, ami mögött egymást kölcsönösen kizáró nemzeti igazságrendszerek állnak. (Feischmidt, idézi Plugor 2006) A konfliktusok elsősorban a szimbólumok körül szerveződnek, a szimbólumok birtoklásáért, jelentésük meghatározásáért folytatott harc a közösségek és ezek elitjei közötti küzdelmet is jelent. Kiemelten fontos kérdés tehát, hogy két évtizeddel a rendszerváltás kezdete után mennyire a 90-es évek elejére jellemző helyzet uralkodik, történt-e valamilyen elmozdulás, váltás a helyi elitek szintjén. A helyi politikai elitek az etnikumok közötti kapcsolat kérdését mennyire képesek leválasztani az országos szerepértelmezések kényszereiről, mennyire keresik, illetve találják meg a helyi miliőnek megfelelő történelem-értelmezést. Természetesen a helyi elitek szerepértelmezései is kontextus függőek, másként értelmezik az etnikumok közötti viszony kérdését a dominánsan magyar Székelyföldön, illetve a Bánságban, ahol napjainkban a kisebbségi csoportok demográfiai súlya együttesen sem éri el a hely összlakosság egyötödét. 5

6 Magyarországon a helyi közösségek kisebbségi csoportjai identitásalakításában vannak sajátos, a romániai oldaltól eltérő jegyek. (Bodó B. 1998) Romániában a térségi-helyi kötödés erősebb mind a többség, mind a kisebbségek esetében, mint Magyarországon. Ezt arra utal, hogy a magyar nemzetállam-építés korábbi eredményeit a totalitarizmus itteni gyakorlata kevésbé kérdőjelezte meg. De az utóbbi időben itt is változni látszik a helyzet, elsősorban a szlovák nemzetiség öndefiníciós gyakorlata mutat sajátos karaktert. (Uhrin 2008) Az erdélyi településeink képét egyénítő és szimbolikus jelentéseket hordozó térépítés két évtizedének gyakorlatáról több elemzés készült az elmúlt években. (Bodó J. 2000; György V. Imola 2011; Jakab A. Zsolt 2011, Gagyi József), ezek többnyire egy település vonatkozásában vizsgálják a szimbolikus térhasználat folyamatát és jellegzetességeit. Ugyanakkor ismert dolog, hogy a lokális világok építése jelentős mértékben függ attól, hogy az országosan kisebbségi helyzetben lévő magyarság helyben többségi/domináns, frontilletve szórvány helyzetben él. A fronthelyzetű (Kolozsvár, Marosvásárhely), illetve a szimbolikus jelentőségű települések (mindkettő ebbe sorolható magyar és ezért román szempontból is) térhasználata eltér a többiétől de ez idáig nem került sor olyan kutatásra, amely párhuzamosan, egységes konceptuális keretben elemezte volna egy székelyföldi város, egy frontváros és egy magyar szemponttól szórványnak számító város szimbolikus térhasználatát. Temesváron a helyi közösségek közötti kulturális kommunikációról készült több elemzés. (Bodó 2006) Magyarországon is több munka foglalkozik a történelmi tudat és kulturális emlékezet kérdéseivel (N. Kovács e.a. 2008), több konferenciát szerveztek, ezek közül volt olyan, amely a teljes Kárpát-medencére kiterjedően vizsgálta a kérdést. (Papp-Szarka 2008) 6

7 B. Kutatási kérdés és feladat A társadalmi emlékezet kutatásával arra keresik a választ, hogy miként hat ránk, hogyan befolyásolja mindennapjainkat a tudatos vagy tudattalan, nyilvános vagy magánjellegű, anyagi vagy kommunikatív, mindenki által elfogadott, avagy vitatott múlt. A kollektív emlékezet vizsgálata lehetővé teszi annak meghatározását, hogy milyen módon kapcsolódik egymásba múlt és jelen. A társadalmi emlékezetet a társadalomkutatás bizonyos társadalmi gyakorlatok például megemlékezés és emlékműépítés, és ennél általánosabb kulturális konstrukciók például hagyomány, mítosz és identitás együtteseként fogják föl. Az emlékezés ezek szerint értelmezhető a múlthoz való viszonyként. Általa előhívunk valamit a gondolkodásunkban, megkülönböztetünk, összehasonlítunk, vagy valamire rávilágítunk, hogy valamit jobban megértsünk. A társadalmi emlékezet mindig egy közösség ügye, amely egyrészt megteremti a múlttal való kapcsolatot, továbbá más célokat is szolgálhat. Több etnikumú lokális világokban például Erdélyben a román és magyar etnikum múltteremtése egyben a kétfajta lokális identitás egymástól való elhatárolódását is megszabja. A lokális társadalom a szomszédságok társadalmaként fogható fel. Az egyén életvitelét behatárolja a szomszédokhoz/szomszédékhoz való viszony, ezekre a kapcsolatokra építi mindennapjait. A felépülő lokalitások szempontjából külső tényezőknek számítanak az államhatalmat képviselő távoli vagy helyi intézmények. A külső (jogi, törvénykezési) kényszerek a lokális társadalmat befolyásolhatják, és a hatalmi intézmények szocializációs hatásai hosszabb távon elkerülhetetlenül érvényesülnek (például az oktatás, képzés hatásai). A lokalitásokban létrehozott szociokulturális környezet alapjaiban meghatározzák az egyéni és csoportos identitás-konstrukciókat. Több etnikumú környezetben előfordulhat, hogy a szomszédságok kapcsolatrendszere és az intézményi világ által kialakított szociokulturális környezet üzenetei nem harmonizálnak egymással, az egyének, csoportok és a lokalitás önképei az egyes etnikumok számára eltérőek, olykor egymásnak ellentmondóak, ekként a szomszédsági viszonyt felülírják. Alapvető fontosságú tehát, hogy a közösségi tereket benépesítő szobrok, emlékművek, emléktáblák üzenete a lokális világ minden tagja számára elfogadható legyen, ne keltsen senki esetében ellenérzést, még kevésbé elutasítást. 7

8 Miként Jakab A. Zsolt dolgozatában (Jakab 2011) kifejti, az emlékállítás és emlékezési gyakorlat vizsgálata szükségszerűen több szempontból közelíthető meg, illetve két nagyobb tematikus egységre bontható. Vizsgálni lehet az emlékállítást, mint folyamatot, a (létrehozott) múlt publikus térbe való kihelyezésének eljárásait és az emlékállítás történetiségét. Ugyanakkor az emlékezési gyakorlat, mint a múlt szimbolikus birtokbavétele vagy rituális használata is kutatás tárgyát képezheti. Ennek kapcsán bemutathatók a múlt eseményeihez kötődő, az emlékezet fenntartására szolgáló jelenbeli szimbolikus mechanizmusok. Az utóbbi években mintha váltás következett volna be, és a helyi elitek dialógusképesebbeknek mutatkoznak. Jelen kutatás keretében három helyszínen (Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárott és Temesvárott) fogunk kutatni. Elemeztük a térhasználat, azaz a terek kulturális jelentéssel telítésének folyamatait. Feltérképezzük a kiválasztott települések minden köztéri emlékjelét, és ezek közül a legjelentősebbeket elemzés tárgyává tesszük a következő szempontok szerint: 1) a kihelyezés ideje és kontextusa, 2) a kezdeményező kiléte, 3) a megjelenített esemény/személy kiléte, történelmi kulturális szerepe, 4) a megjelenített személy viszonya a településhez, a lokális világhoz, 5) az emlékjel üzenete (szöveges formában illetve művészi eszközökkel), 6) a helyi közönség reakciója (viták, esetleg tiltakozások, túlkapások). A kutatás általános hipotézise az, hogy az utóbbi időben a szimbolikus térhasználat kérdésében a román és magyar közösségek egymásnak feszülése csökkent, ebben az EU-s integráció folyamata is szerepet játszhat. Továbbá feltételezzük, hogy a létező-fenntartott feszültségek mértéke függ az illető település történelmi fontosságától és attól, hogy napjainkban a román és magyar közösségek életében a település milyen szerepet tölt be. Fontos összetevője a kutatásnak az összehasonlító jelleg, a komparatista elemzés elemei: az egyik fél mennyire fogadja el a másik fél emlékállító gyakorlatát, az elfogadás ás elutasítás a közélet melyik szintjén (politikai, civilek, sajtónyilvánosság) erősebb illetve gyengébb. Feltételezzük, hogy a civilek sokkal inkább elfogadóbbak, mint a politika szereplői. 8

9 A kutatás kérdései A tervezett kutatás során a következő kérdésekkel kívánunk foglalkozni: 1) A kutatásba bevont városokban (Szeged, Szabadka, Temesvár) létező nyílt téri emlékek szobrok, emlékművek, emléktáblák teljes körű feltérképezése, a kihelyezés körülményeinek és időpontjának, illetve szobrok és emlékművek esetében a létrehozó művész nevének a feltüntetésével. 2) Az 1990 óta kiállított emlékek megszületési körülményeinek az elemzése: a kiállító személy/szervezet kiléte, a finanszírozó, a felavatás körülményei (a helyi politikai elit viszonyulása a felállításhoz) 3) Az emlékek üzenetének az elemzése: mi a központi üzenet és milyen eszközökkel történik az üzenet megfogalmazása. Itt nem törekszünk a teljességre, minden településen kiválasztunk egy többségi és egy kisebbségi, meghatározó jelentőségű emléket, és ezt vizsgáljuk. 4) A helyi lakosság viszonyulása a többségi és kisebbségi emlékekhez: sajtóelemzés és interjúk (pártok esetében) illetve fókuszcsoportos beszélgetések (külön a román és külön a magyar civil szervezetek esetében) a helyi közélet jeles képviselőivel. 9

10 C. A kutatás módszertana A kutatás során használandó módszerek a kutatás szakaszai szerint változnak. Másmás kutatási módszert alkalmazunk az emlékek feltérképezése, az emlékek megszületési körülményeinek elemzése, az emlékek üzenetének az elemzése, illetve a lakosság és az elitek viszonyulásának a vizsgálata során. 1) Dokumentum és szakirodalom feldolgozás. A kutatás kezdő szakaszában a létező magyar és román nyelvű szakirodalom feldolgozása történik meg. Az emlékeket a terepen beazonosítjuk és lefotózzuk dokumentáljuk. 2) A megszületés körülményeinek vizsgálata sajtóanyag elemzésével és a felállítást kezdeményezőkkel személyt vagy szervezetet képviselőkel, munkatársakkal készítendő interjúk révén. Ezeket feldolgozzuk, a közös elemeket kiemeljük. 3) Az emlékek üzenetének az elemzésére kettős módszert alkalmazunk. Elsőként az emlék által megidézett esemény/személy fontosságának az elemzését végezzük el történészi módszerekkel. A következőben a kiválasztott emlékmű (tervezettmegvalósított) üzenetét vizsgáljuk a politikai kommunikációban használatos stratégiák szerint. 4) A helyi lakosság viszonyulásának a vizsgálatát három módszer alkalmazásával kívánjuk elérni: a) összegyűjtjük az emlékkel kapcsolatos sajtóanyagot, és azt feldolgozzuk; b) félig strukturált interjúkat készítünk helyi politikai vezetőkkel és ezeket is feldolgozzuk; c) fókuszcsoportos beszélgetést tartunk román illetve magyar civil szervezetek vezetőivel és ezeket is feldolgozzuk. 10

11 D. A kutatás szakaszai 1. Előkészítő szakasz a kutatás elméleti és gyakorlati előkészítése a. A kutatócsoport kialakítása b. Koncepció megbeszélése és véglegesítése. c. A módszertani kérdések tisztázása d. A feladatok leosztása 2. Terepkutatás az azonosított emlékek és a helyszínek vizsgálata a. A létező emlékek feltérképezése és a kutatandó emlékek azonosítása b. Terepen azonosítás, fotózás c. Az emlékek leírása, adatbázis kialakítása 3. Az emlékállítás körülményeinek a kutatása a. Az elemzésre kiválasztott munkák bemutatása b. Az elemzésre kiválasztott emlékmű megszületési körülményeinek a leírása c. Az emlékmű felállításának a körülményei, sajtóanyagok egyik és másik oldalról 4. Az emlékek üzenetének a bemutatása a. Minden város 1 többségi és 1 kisebbségi emlékműve esetében a történelmi háttér bemutatása, az emlékezés kontextusának az elemzése b. Az emlékművek politikai kommunikációs üzenetének az elemzése c. A részeredmények összefoglalása, közös vonások azonosítása 11

12 5. Interjús kutatás a. Minden város fontos politikai képviseleteinek a vezetőivel interjú készítése (a legfontosabb helyi vezető megkeresésével). Az interjúk feldolgozása b. Minden város jelentős civil szereplőivel külön-külön a románokéval és a magyarokéval fókuszcsoportos beszélgetés és ennek feldolgozása. c. Az emlékkel kapcsolatos utólagos sajtóanyagok elemzése. 6. Záró tanulmány elkészítése 7. Műhelytanácskozás szervezése, amelyre meghívást kapnak külföldi szakértők és a vizsgált települések képviselői is. 12

13 E. A kutatásban résztvevők A kutatás multidiszciplináris, hiszen a szimbolikus térhasználat kérdésével a kulturális antropológia mellett foglalkozik a politikai kommunikáció, ugyanakkor az emlékjelek elemzése részben (hely)történészi feladat, részben kommunikációs kérdés. Az értelmezésben a kisebbségszociológia szakértőire is szükség van, hiszen a különböző helyi világok kisebbségi szempontból jelentős mértékben eltérnek. A kutatócsoport összetételét úgy kell kialakítani, hogy a határtérség minden országából részt vegyenek kommunikációs szakemberek éppúgy, mint történészek és szociológusok. A kutatásban helyszínenként számítunk szakos egyetemi hallgatók aktív részvételére is. F. Költségvetés Ez a konkrét helyzetre külön kidolgozásra kerül. 13

14 G. A kutatás időrendi terve A kutatás futamideje 1 naptári év, a kezdési hónap lehet tetszőleges. Periódus Tevékenység Résztvevők Eredmények Első hónap Kutatócsoport kialakítása és Minden csoporttag Világos feladatok szerepleosztás Diáktagok kiválasztása és Koordinátor Felkészült felkészítése diákmunkatársak Második hónap Szakirodalom feldolgozása törtéénészek és a koordinátor Szakirodalmi összesítő Vizsgálandó emlékek azonosítása történészek és a koordinátor Harmadik hónap Emlékek leírása és fotózás Koordinátor és a diákok A tanszék honlapján elérhető leírások Adatbázis kialakítása Koordinátor, helyi csoportvezetők és a diákok Online elérhető adatbázis Negyedik hónap Az emlék felállításának történészek és a körülményei (összesen 6) koordinátor Ötödik hónap Az emlékekkel kapcsolatos Szociológusok, Hat dokumentáció sajtóanyag összegyűjtése helyi lapok elemzése kommunikációs szakemberek és a helyszínenként 2-2 koordinátor Hatodik-hetedik Az emlékek üzenetének a Történészek, kommunikációs Három 14

15 hónap bemutatása és elemzése szakemberek és a koordinátor esettanulmány Nyolcadikkilencedik hónap Interjús és fókuszcsoportos kutatás lefolytatása szociológusok, diákok és koordinátor Tízedik-tizenegyedik hónap Záró tanulmány elkészítése Az egész csoport 160 ezer leütéses (nyolcvan oldalas) tanulmány Tizenkettedik hónap Műhelybeszélgetés (workshop): a kutatási eredmények bemutatása és vitája A kutatásban részt vevő intézmények képviselői és meghívottak (helyi önkormányzatok képviselői) H. A kutatás kimeneti eredményei A kutatás során elkészített, online hozzáférhető adatbázis Három esettanulmány Záró tanulmány Műhelybeszélgetés következtetései a napi politika számára 15

16 Irodalom: A. Gergely András 1996: Minden eladó avagy az önszerveződő társadalom és a térképzetek. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 1996a: Társadalmi tér-képzet, kisvárosi tradíció. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 2001: A térszerveződés szimbolikus üzenetei. Térátélés és politika a kilencvenes évek elején. In Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok), Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionalis Kutatóközpont Anderson, Benedict 2006: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és terjedéséről, L Harmattan, Budapest Assman, Jan: A kulturális emlékezet, _A_kulturalis_emlekezet.pdf (2012.okt.25) Bakk Miklós-Bodó Barna 2007: A regionalizmus diszkurzív megjelenítése In Romániai Magyar Évkönyv 2006, Marineasa Kiadó Temesvár, Balogh Ferenc 2001: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának kialakulása. Az együttes várostájkép értékeinek kibontakozása. In Dané Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum- Egyesület, Bodó Barna (ed.) 1998: Local Identity and Regionalism, Helicon, Timisoara Bodó Barna 2006: Imaginea celuilalt şi comunicare (editor si autor), Colecţia Interferenciae Banaticae, Fundaţia Diaspora - Editura Marineasa, Timişoara Bodó Barna (szerk., társszerző) 2009: Bánsági Magyar Panteon Panteon Maghiar Bănăţean Hungarian Pantheon from Banat Marineasa Kiadó, Temesvár 16

17 Bodó Barna (szerk., társszerző) 2011: Bánsági Magyar Panteon II - Panteon Maghiar Bănăţean II Hungarian Pantheon from Banat II, Gordian Kiadó, Temesvár Bodó Barna 2010: Elit és szerep szórványban, In: Garaczi I.- Szilágyi I. (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helye a Kárpát-medencében, Pannon Egyetem, Veszprém Bodó Julianna (szerk.) 2000: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print, Csíkszereda Feischmidt Margit Brubaker, Rogers 1999: Az emlékezés politikája: az 1848-as forradalmak százötven éves évfordulója Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Replika, Feischmidt Margit 2002: Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. Az erdélyi nemzeti rítusokról és diskurzusokról a kolozsvári Mátyás-szobor körüli 1992-es konfliktus példáján. In A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése), Budapest: Új Mandátum Gyáni Gábor 2000: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág Kiadó, Budapest György V. Imola 2011: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen, Pro Minoritate 2011/4 Jakab Albert Zsolt 2003: Emléktábla-állítás Kolozsváron, In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Jakab Albert Zsolt 2011: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron, Doktori disszertáció L. Nora, Pierre 1999: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, Aetas, 1999/ N. Kovács T.- Balogh S.-Böhm G.-K. Horváth Zs.-Mester Zs.-Parrag J.-Rosner K. 2008: Város és reprezentáció, OTKA, Budapest 17

18 Olick, Jeffrey K. Robbins, Joyce 1999: A társadalmi emlékezet tanulmányozása, Replika, 1999/ Papp R. Szarka L. (szerk.) 2008: Bennünk élő múltjaink, Zenta: Magyar Művelődési Intézet Plugor Réka 2006: A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron In Erdélyi Társadalom 2006/2 Szabó Töhötöm 2004: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron. Néprajzi Látóhatár, Uhrin Erzsébet 2008: Nyelv és identitás a magyarországi szlovákoknál, konferencia előadás, lásd: (2012.X.22.) L. Wilhelm Gábor 2005: Kognitív térképek és városreprezentáció, In: N. Kovács Tímea e.a.: Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban, Kijárat Kiadó, Budapest,

19 Kódszám: HURO/1001/289/ Akroním: CROSSRESEARCH Készítették: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 19

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek

Dimény Attila - Szakmai tevékenységek Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2015. július 10.: Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum szervezésében a Fiatal Néprajzkutatók XII. Szemináriuma keretében

Részletesebben

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban.

592 SZERZÕINK. Demeter M. Attila: filozófus 1972, Szentegyháza. Tanulmányait a Babeº Bolyai Tudományegyetem filozófia szakán végezte 1996-ban. Szerzõink Ágoston András: jogász, újságíró, politikus, pártalapító. A rendszerváltás elõtt újságíróként dolgozott, majd a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatóhelyettese lett. 1989 decemberében többedmagával

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Meghívó. tisztelettel meghívja Önt. címmel 2009. május 8-án, a GIZELLA NAPOK keretében tartandó magyarságtudományi konferenciára.

Meghívó. tisztelettel meghívja Önt. címmel 2009. május 8-án, a GIZELLA NAPOK keretében tartandó magyarságtudományi konferenciára. Meghívó Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara, valamint a Veszprém Megyei Levéltár tisztelettel meghívja Önt A kultúra, a tudomány

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR Elindítottuk önkéntes programunkat A

Részletesebben

Plugor Réka A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron

Plugor Réka A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron Plugor Réka A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron tanulmány Kolozsvárról szól, egy a román és magyar elit számára egyaránt kiemelkedő jelentőségű városról szól, amely egyben egyetemi és kulturális

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VI. BUDAPEST 2012. MÁJUS 11 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA

VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VI. BUDAPEST 2012. MÁJUS 11 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VI. BUDAPEST 2012. MÁJUS 11 12. NEMZETKÖZI KONFERENCIA PROGRAM 10.25 10.35 Megnyitó Répás Zsuzsanna helyettes-államtitkár KIM Nemzetpolitikáért

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó

ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY. Szerkesztette HORVÁTH GYULA. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Dialóg Campus Kiadó ÉSZAKNYUGAT- ERDÉLY Szerkesztette HORVÁTH GYULA Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dialóg Campus Kiadó Pécs-Budapest, 2006 Ábrajegyzék 11 Táblázatok jegyzéke 15 Bevezetés 23 I. FEJEZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb

1.b) tanulmányi verseny 1. c) egyéb ADATLAP Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor, szülőföldi és magyarországi verseny, szemle, valamint szórvány oktatási tevékenység támogatására (Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében

A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében A Erdélyben Ilyés Ferenc 6. szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés Az előadás során érintett témák

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok

PROJEKTLEÍRÁS. I. Adatok PROJEKTLEÍRÁS I. Adatok PROGRAM: Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 KÓD: HUHR/1001/2.2.1/0014 CÍM: The paths of the past through the common path ACRONYM: PATHS GIVE WAY KONZORCIUM:

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió

Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben. Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Gazdaságfejlesztési együttmőködések a magyar-szerb határ menti térségben Szeged, 2009. 10. 20. Pitó Enikı Regionális Igazgató Dél-alföldi régió Tartalom 1. Az ITD Hungary tevékenységérıl nagyon röviden

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A nemzeti hovatartozásról, a csoporthatárokról, a hazafogalomról, az érzelmi viszonyulások megélésének

A nemzeti hovatartozásról, a csoporthatárokról, a hazafogalomról, az érzelmi viszonyulások megélésének Veres Valér Az erdélyi magyarok nemzetről szóló reprezentációi A tanulmány az erdélyi magyarok nemzeti hovatartozásról, csoporthatárokról, hazafogalomról, előítéletességről, etnocentrizmusról, az érzelmi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Vándorkiállítás 2010

Vándorkiállítás 2010 Vándorkiállítás 2010 Szervező: Hargita Megye Tanácsa A katalógust összeállította: Mihály János Köszönetet mondunk a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontnak és munkatársainak, hogy a kiállítás szervezésében

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

SZEMLE. Megtorlás forradalom nélkül

SZEMLE. Megtorlás forradalom nélkül SZEMLE Olti Ágoston Megtorlás forradalom nélkül Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1956 1959). Szerk. Stefano Bottoni (főszerkesztő), László Márton, László Réka, Lázok Klára, Novák Zoltán.

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS IDENTITÁS: történelmi tényező a települések életében Jankó Ferenc NYME KTK Kérdésfeltevés előtt: mi a történelem? Azaz: mit értünk a történelem szerepe alatt? Definíciók helyett: az

Részletesebben

KULCSKÉRDÉSEK A TÁRSADALOMKUTATÁSBAN 4

KULCSKÉRDÉSEK A TÁRSADALOMKUTATÁSBAN 4 KULCSKÉRDÉSEK A TÁRSADALOMKUTATÁSBAN 4 ERŐ ÉS ERŐTLENSÉG Az ELTE Társadalomtudományi Kar konferenciája Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi tömb Időpont 2014. április 3-4. ÁPRILIS 3. (csütörtök) 1

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Kabai Gergely Született: 1986. 01. 15., Keszthely Lakcím: 8360. Keszthely, Vaszary Kolos utca 14./A Telefon: 30-462-80-57 vagy 30-827-33-72 Email: kabaig88@gmail.com ill. kabai.gergely@pannonelemzo.hu

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2006. november 25-26.

IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2006. november 25-26. IX. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia - Kolozsvár, 2006. november 25-26. Civil szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Szatmárnémetiben Szerző: Vass Ibolya Emese, Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben