Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/2.2.3."

Átírás

1 Két ország, egy cél, közös siker! Două ţări, un scop, succes comun! Fostering the cooperation of research institutes and R+D sector in the border region CROSSRESEARCH HURO/1001/289/ Sztereotípiák, társadalmi viszonyok és szimbolikus térhasználat -KUTATÁSI TERV- A kutatási tervet a projekt keretében készítette az: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Szeged Temesvár,

2 Tartalom A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása 3 B. Kutatási kérdés és feladat 7 A kutatás kérdései 9 C. A kutatás módszertana 10 D. A kutatás szakaszai 11 E. A kutatásban résztvevők 13 F. Költségvetés 13 G. A kutatás időrendi terve 14 H. A kutatás kimeneti eredményei 15 Irodalom 16 2

3 A. A téma aktualitása és szakirodalmi beágyazása A kelet-európai országokban 1989-et követően az új politikai elit az osztálypolitikát nemzetpolitikával váltotta fel, így kívánta saját hiányzó legitimitását megteremteni. Erre lehetőséget teremtett a társadalom akkori állapota: a hiányzó társadalmi kohézió és közösségi ideológia, a közösséggel kapcsolatos értékek kommunizmus általi megkérdőjelezése. A kommunista internacionalizmus tagadásaként is értelmezhető volt ebben a keretben a nemzeti értékek felé fordulás, s az új nemzetpolitika a nemzeti történelemhez, annak mítoszaihoz folyamodott (lásd Feischmidt Brubaker 1999:67). A kezdeti időszak volt a szobordöntések, utcanév-változtatások és újrateremtések időszaka, amikor a kommunizmus időszakát akarták feledtetni az emberekkel, ugyanakkor idealizált történelmi időszakokat jelenítettek meg, amelyek mintául szolgálhattak a bizonytalan jelenben. A nemzeti rítusok és diskurzusok, mint a társadalom nacionalizálásának eszközei, elképzelt közösségeket (Anderson 2006) hoztak létre vagy reprodukáltak. Közép-Kelet- Európa országaiban ezzel a politikai elit előhívta a történelem háború előtti korszakának gondolkodási sémáit és részben eszköztárát is, és a helyzettől függően ellentétpárokra (románok és magyarok, szlovákok és magyarok, kisebb mértékben magyarok és németekre) osztva több etnikumú helyi társadalmak tagjait. A történelmet, a történeti emlékezetet mindmáig egy adott korra, politikai, társadalmi helyzetre jellemző társadalmi konstrukciónak szokás tekinteni a társadalom- és történettudományokban és a témának gazdag irodalma van. E felfogás kezdetei a század húszas évei datálhatók, éspedig Maurice Halbwachs tevékenységét kell utalni, aki a durkheimi szociológia talaján az emlékezet társadalmi meghatározottságát megfogalmazta (Halbwachs 1985). Helyzetértelmezésére hatással voltak később a szociológia társadalmi konstruktivista fordulata, a történettudomány kritikai irányzatai. Végül, de nem utolsó sorban itt kell említeni a reprezentáció, tudás és hatalom összefüggései iránti érdeklődés erősödését a társadalomtudományok minden területén. 3

4 A hatalom és a történelmi emlékezet viszonyát a modern társadalmakban döntő módon határozza meg a hegemóniára való törekvés: az állam arra törekszik, hogy a hivatalos történelem egyetlen, az állam által ellenőrzött szimbólumrendszer képében jelenjen meg, a múlttal kapcsolatos egyetlen legitim diskurzust pedig az állam ellenőrizze. A modern nemzetállamok emlékezetközösségeket hoznak létre, éppen a múlt reprezentációja fölötti monopóliumuk révén (Nora 1989). Az érvényes tradíciókat egyfelől az állami oktatás teszi magától értetődő, az identitás részévé is váló ismeretté, másfelől a hagyományokat a történelmi megemlékezések, nemzeti ünnepek révén Hobsbawm kifejezését használva találják ki, tartják a társadalom emlékezetében, ill. fogalmazzák újra, frissítik a napi igényeknek megfelelően, amennyiben az új társadalmi, politikai kontextus ezt kívánja meg. (Hobsbawm, Turner 1983) Lévi-Strauss szerint a modern társadalmakban a történelem leváltotta a mitológiát, de új civil vallást teremtett. Ez a helyzet további sajátosságokat mutat ott, ahol a közelmúlt eseményei természetellenes helyzetet alakítottak ki. A totalitarizmus romániai változata a határok átjárhatatlanságával számolt, a határok nem az átjárást szolgálták, nem a különböző helyi és országok közötti közlekedés elősegítése volt a cél, éppen ellenkezőleg: az elzárás minden olyan lehetőségtől és hatástól, amely a kommunizmus román változatának tételeit megkérdőjelezhette volna öröksége a határokat illetően többszörösen terheli/terhelte a helyi közösségeket. Egy térség akkor működik természetesen módon, ha a határ két oldalán élők nem csupán a határig látnak el, nem csupán a saját oldalukon látnak kapcsolatokat, lehetőségeket, mozgásokat. A fél évszázados totalitarista hatalomgyakorlás megszüntette a korábbi térségi, határokon útnyúló természetes kapcsolatokat, a határtérségek a gazdasági-szociáliskulturális cserék helyett a bemerevedés, elárvultság terepe lettek. Tovább bonyolítja a helyi kapcsolatok rendszerét, amennyiben a határ menti térségekben kisebbségi csoportok is laknak. A kisebbségi közösségek elitjei kétszeres nyomás alatt nyúltak a historizáló beszédmódhoz, hiszen a nemzeti kommunizmus romániai változata őket veszélyeztette a legnagyobb mértékben. Az egymással rivalizáló történelmet idéző beszédmódok, az egymásnak válaszoló, egymásra reagáló nemzeti rítusok két tágabban értelmezett nemzetépítési folyamat részei. Erdélyben ugyanis két nemzetépítési folyamat 4

5 létezett, amelyek a rendszerváltás után bizonyos városokban olyan méreteket öltöttek, hogy a helyi közösségek létét teljes mértékben áthatották. Ezen helyszínek közé tartozik Kolozsvár vagy Marosvásárhely. A határtérségben 1990-ben Szatmárnémeti esetében került sor párhuzamos a többség és a kisebbség közötti rivalizáló közösségépítésre. Ezekben a városokban és másutt is, igaz: kisebb intenzitással felmerült a város szimbolikus újradefiniálásának és újraelosztásának az igénye. Mindkét meghatározó etnikum saját történelmi igazságának a keresését tartotta elsőrendűen fontosnak, mind a román, mind a magyar oldal olyan alapnarratívákat keresett, amelyek hosszú távon biztosítják céljukat, vagyis az etnikai közösségen belüli kohézió megteremtését. Előkerültek sérelmek és szenvedések, olykor eltúlzott formában, mi több, történelmileg bizonyíthatatlan adatolással, és ezzel a történelmi váltás során központi kérdéssé vált Erdély helyi közösségeiben az alapvető közép-kelet-európai paradigma: a többség és kisebbség közötti ellentét. Az emlékezet-ideológia ugyanis feloldhatatlan konfliktust, emlékezet-konfliktust jelenít meg. A történelemről való diskurzusokban rejlő alapvető ellentét és ellentmondás a reprezentáció egyéb módjaira is kiterjed, és pont ez az oka annak, hogy a politika ezt a diskurzust használja. Ennek nyomán a kulturális reprezentációk bináris rendszere jön létre, amelyben mindig mindent két változatban lehet elmondani, ami mögött egymást kölcsönösen kizáró nemzeti igazságrendszerek állnak. (Feischmidt, idézi Plugor 2006) A konfliktusok elsősorban a szimbólumok körül szerveződnek, a szimbólumok birtoklásáért, jelentésük meghatározásáért folytatott harc a közösségek és ezek elitjei közötti küzdelmet is jelent. Kiemelten fontos kérdés tehát, hogy két évtizeddel a rendszerváltás kezdete után mennyire a 90-es évek elejére jellemző helyzet uralkodik, történt-e valamilyen elmozdulás, váltás a helyi elitek szintjén. A helyi politikai elitek az etnikumok közötti kapcsolat kérdését mennyire képesek leválasztani az országos szerepértelmezések kényszereiről, mennyire keresik, illetve találják meg a helyi miliőnek megfelelő történelem-értelmezést. Természetesen a helyi elitek szerepértelmezései is kontextus függőek, másként értelmezik az etnikumok közötti viszony kérdését a dominánsan magyar Székelyföldön, illetve a Bánságban, ahol napjainkban a kisebbségi csoportok demográfiai súlya együttesen sem éri el a hely összlakosság egyötödét. 5

6 Magyarországon a helyi közösségek kisebbségi csoportjai identitásalakításában vannak sajátos, a romániai oldaltól eltérő jegyek. (Bodó B. 1998) Romániában a térségi-helyi kötödés erősebb mind a többség, mind a kisebbségek esetében, mint Magyarországon. Ezt arra utal, hogy a magyar nemzetállam-építés korábbi eredményeit a totalitarizmus itteni gyakorlata kevésbé kérdőjelezte meg. De az utóbbi időben itt is változni látszik a helyzet, elsősorban a szlovák nemzetiség öndefiníciós gyakorlata mutat sajátos karaktert. (Uhrin 2008) Az erdélyi településeink képét egyénítő és szimbolikus jelentéseket hordozó térépítés két évtizedének gyakorlatáról több elemzés készült az elmúlt években. (Bodó J. 2000; György V. Imola 2011; Jakab A. Zsolt 2011, Gagyi József), ezek többnyire egy település vonatkozásában vizsgálják a szimbolikus térhasználat folyamatát és jellegzetességeit. Ugyanakkor ismert dolog, hogy a lokális világok építése jelentős mértékben függ attól, hogy az országosan kisebbségi helyzetben lévő magyarság helyben többségi/domináns, frontilletve szórvány helyzetben él. A fronthelyzetű (Kolozsvár, Marosvásárhely), illetve a szimbolikus jelentőségű települések (mindkettő ebbe sorolható magyar és ezért román szempontból is) térhasználata eltér a többiétől de ez idáig nem került sor olyan kutatásra, amely párhuzamosan, egységes konceptuális keretben elemezte volna egy székelyföldi város, egy frontváros és egy magyar szemponttól szórványnak számító város szimbolikus térhasználatát. Temesváron a helyi közösségek közötti kulturális kommunikációról készült több elemzés. (Bodó 2006) Magyarországon is több munka foglalkozik a történelmi tudat és kulturális emlékezet kérdéseivel (N. Kovács e.a. 2008), több konferenciát szerveztek, ezek közül volt olyan, amely a teljes Kárpát-medencére kiterjedően vizsgálta a kérdést. (Papp-Szarka 2008) 6

7 B. Kutatási kérdés és feladat A társadalmi emlékezet kutatásával arra keresik a választ, hogy miként hat ránk, hogyan befolyásolja mindennapjainkat a tudatos vagy tudattalan, nyilvános vagy magánjellegű, anyagi vagy kommunikatív, mindenki által elfogadott, avagy vitatott múlt. A kollektív emlékezet vizsgálata lehetővé teszi annak meghatározását, hogy milyen módon kapcsolódik egymásba múlt és jelen. A társadalmi emlékezetet a társadalomkutatás bizonyos társadalmi gyakorlatok például megemlékezés és emlékműépítés, és ennél általánosabb kulturális konstrukciók például hagyomány, mítosz és identitás együtteseként fogják föl. Az emlékezés ezek szerint értelmezhető a múlthoz való viszonyként. Általa előhívunk valamit a gondolkodásunkban, megkülönböztetünk, összehasonlítunk, vagy valamire rávilágítunk, hogy valamit jobban megértsünk. A társadalmi emlékezet mindig egy közösség ügye, amely egyrészt megteremti a múlttal való kapcsolatot, továbbá más célokat is szolgálhat. Több etnikumú lokális világokban például Erdélyben a román és magyar etnikum múltteremtése egyben a kétfajta lokális identitás egymástól való elhatárolódását is megszabja. A lokális társadalom a szomszédságok társadalmaként fogható fel. Az egyén életvitelét behatárolja a szomszédokhoz/szomszédékhoz való viszony, ezekre a kapcsolatokra építi mindennapjait. A felépülő lokalitások szempontjából külső tényezőknek számítanak az államhatalmat képviselő távoli vagy helyi intézmények. A külső (jogi, törvénykezési) kényszerek a lokális társadalmat befolyásolhatják, és a hatalmi intézmények szocializációs hatásai hosszabb távon elkerülhetetlenül érvényesülnek (például az oktatás, képzés hatásai). A lokalitásokban létrehozott szociokulturális környezet alapjaiban meghatározzák az egyéni és csoportos identitás-konstrukciókat. Több etnikumú környezetben előfordulhat, hogy a szomszédságok kapcsolatrendszere és az intézményi világ által kialakított szociokulturális környezet üzenetei nem harmonizálnak egymással, az egyének, csoportok és a lokalitás önképei az egyes etnikumok számára eltérőek, olykor egymásnak ellentmondóak, ekként a szomszédsági viszonyt felülírják. Alapvető fontosságú tehát, hogy a közösségi tereket benépesítő szobrok, emlékművek, emléktáblák üzenete a lokális világ minden tagja számára elfogadható legyen, ne keltsen senki esetében ellenérzést, még kevésbé elutasítást. 7

8 Miként Jakab A. Zsolt dolgozatában (Jakab 2011) kifejti, az emlékállítás és emlékezési gyakorlat vizsgálata szükségszerűen több szempontból közelíthető meg, illetve két nagyobb tematikus egységre bontható. Vizsgálni lehet az emlékállítást, mint folyamatot, a (létrehozott) múlt publikus térbe való kihelyezésének eljárásait és az emlékállítás történetiségét. Ugyanakkor az emlékezési gyakorlat, mint a múlt szimbolikus birtokbavétele vagy rituális használata is kutatás tárgyát képezheti. Ennek kapcsán bemutathatók a múlt eseményeihez kötődő, az emlékezet fenntartására szolgáló jelenbeli szimbolikus mechanizmusok. Az utóbbi években mintha váltás következett volna be, és a helyi elitek dialógusképesebbeknek mutatkoznak. Jelen kutatás keretében három helyszínen (Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvárott és Temesvárott) fogunk kutatni. Elemeztük a térhasználat, azaz a terek kulturális jelentéssel telítésének folyamatait. Feltérképezzük a kiválasztott települések minden köztéri emlékjelét, és ezek közül a legjelentősebbeket elemzés tárgyává tesszük a következő szempontok szerint: 1) a kihelyezés ideje és kontextusa, 2) a kezdeményező kiléte, 3) a megjelenített esemény/személy kiléte, történelmi kulturális szerepe, 4) a megjelenített személy viszonya a településhez, a lokális világhoz, 5) az emlékjel üzenete (szöveges formában illetve művészi eszközökkel), 6) a helyi közönség reakciója (viták, esetleg tiltakozások, túlkapások). A kutatás általános hipotézise az, hogy az utóbbi időben a szimbolikus térhasználat kérdésében a román és magyar közösségek egymásnak feszülése csökkent, ebben az EU-s integráció folyamata is szerepet játszhat. Továbbá feltételezzük, hogy a létező-fenntartott feszültségek mértéke függ az illető település történelmi fontosságától és attól, hogy napjainkban a román és magyar közösségek életében a település milyen szerepet tölt be. Fontos összetevője a kutatásnak az összehasonlító jelleg, a komparatista elemzés elemei: az egyik fél mennyire fogadja el a másik fél emlékállító gyakorlatát, az elfogadás ás elutasítás a közélet melyik szintjén (politikai, civilek, sajtónyilvánosság) erősebb illetve gyengébb. Feltételezzük, hogy a civilek sokkal inkább elfogadóbbak, mint a politika szereplői. 8

9 A kutatás kérdései A tervezett kutatás során a következő kérdésekkel kívánunk foglalkozni: 1) A kutatásba bevont városokban (Szeged, Szabadka, Temesvár) létező nyílt téri emlékek szobrok, emlékművek, emléktáblák teljes körű feltérképezése, a kihelyezés körülményeinek és időpontjának, illetve szobrok és emlékművek esetében a létrehozó művész nevének a feltüntetésével. 2) Az 1990 óta kiállított emlékek megszületési körülményeinek az elemzése: a kiállító személy/szervezet kiléte, a finanszírozó, a felavatás körülményei (a helyi politikai elit viszonyulása a felállításhoz) 3) Az emlékek üzenetének az elemzése: mi a központi üzenet és milyen eszközökkel történik az üzenet megfogalmazása. Itt nem törekszünk a teljességre, minden településen kiválasztunk egy többségi és egy kisebbségi, meghatározó jelentőségű emléket, és ezt vizsgáljuk. 4) A helyi lakosság viszonyulása a többségi és kisebbségi emlékekhez: sajtóelemzés és interjúk (pártok esetében) illetve fókuszcsoportos beszélgetések (külön a román és külön a magyar civil szervezetek esetében) a helyi közélet jeles képviselőivel. 9

10 C. A kutatás módszertana A kutatás során használandó módszerek a kutatás szakaszai szerint változnak. Másmás kutatási módszert alkalmazunk az emlékek feltérképezése, az emlékek megszületési körülményeinek elemzése, az emlékek üzenetének az elemzése, illetve a lakosság és az elitek viszonyulásának a vizsgálata során. 1) Dokumentum és szakirodalom feldolgozás. A kutatás kezdő szakaszában a létező magyar és román nyelvű szakirodalom feldolgozása történik meg. Az emlékeket a terepen beazonosítjuk és lefotózzuk dokumentáljuk. 2) A megszületés körülményeinek vizsgálata sajtóanyag elemzésével és a felállítást kezdeményezőkkel személyt vagy szervezetet képviselőkel, munkatársakkal készítendő interjúk révén. Ezeket feldolgozzuk, a közös elemeket kiemeljük. 3) Az emlékek üzenetének az elemzésére kettős módszert alkalmazunk. Elsőként az emlék által megidézett esemény/személy fontosságának az elemzését végezzük el történészi módszerekkel. A következőben a kiválasztott emlékmű (tervezettmegvalósított) üzenetét vizsgáljuk a politikai kommunikációban használatos stratégiák szerint. 4) A helyi lakosság viszonyulásának a vizsgálatát három módszer alkalmazásával kívánjuk elérni: a) összegyűjtjük az emlékkel kapcsolatos sajtóanyagot, és azt feldolgozzuk; b) félig strukturált interjúkat készítünk helyi politikai vezetőkkel és ezeket is feldolgozzuk; c) fókuszcsoportos beszélgetést tartunk román illetve magyar civil szervezetek vezetőivel és ezeket is feldolgozzuk. 10

11 D. A kutatás szakaszai 1. Előkészítő szakasz a kutatás elméleti és gyakorlati előkészítése a. A kutatócsoport kialakítása b. Koncepció megbeszélése és véglegesítése. c. A módszertani kérdések tisztázása d. A feladatok leosztása 2. Terepkutatás az azonosított emlékek és a helyszínek vizsgálata a. A létező emlékek feltérképezése és a kutatandó emlékek azonosítása b. Terepen azonosítás, fotózás c. Az emlékek leírása, adatbázis kialakítása 3. Az emlékállítás körülményeinek a kutatása a. Az elemzésre kiválasztott munkák bemutatása b. Az elemzésre kiválasztott emlékmű megszületési körülményeinek a leírása c. Az emlékmű felállításának a körülményei, sajtóanyagok egyik és másik oldalról 4. Az emlékek üzenetének a bemutatása a. Minden város 1 többségi és 1 kisebbségi emlékműve esetében a történelmi háttér bemutatása, az emlékezés kontextusának az elemzése b. Az emlékművek politikai kommunikációs üzenetének az elemzése c. A részeredmények összefoglalása, közös vonások azonosítása 11

12 5. Interjús kutatás a. Minden város fontos politikai képviseleteinek a vezetőivel interjú készítése (a legfontosabb helyi vezető megkeresésével). Az interjúk feldolgozása b. Minden város jelentős civil szereplőivel külön-külön a románokéval és a magyarokéval fókuszcsoportos beszélgetés és ennek feldolgozása. c. Az emlékkel kapcsolatos utólagos sajtóanyagok elemzése. 6. Záró tanulmány elkészítése 7. Műhelytanácskozás szervezése, amelyre meghívást kapnak külföldi szakértők és a vizsgált települések képviselői is. 12

13 E. A kutatásban résztvevők A kutatás multidiszciplináris, hiszen a szimbolikus térhasználat kérdésével a kulturális antropológia mellett foglalkozik a politikai kommunikáció, ugyanakkor az emlékjelek elemzése részben (hely)történészi feladat, részben kommunikációs kérdés. Az értelmezésben a kisebbségszociológia szakértőire is szükség van, hiszen a különböző helyi világok kisebbségi szempontból jelentős mértékben eltérnek. A kutatócsoport összetételét úgy kell kialakítani, hogy a határtérség minden országából részt vegyenek kommunikációs szakemberek éppúgy, mint történészek és szociológusok. A kutatásban helyszínenként számítunk szakos egyetemi hallgatók aktív részvételére is. F. Költségvetés Ez a konkrét helyzetre külön kidolgozásra kerül. 13

14 G. A kutatás időrendi terve A kutatás futamideje 1 naptári év, a kezdési hónap lehet tetszőleges. Periódus Tevékenység Résztvevők Eredmények Első hónap Kutatócsoport kialakítása és Minden csoporttag Világos feladatok szerepleosztás Diáktagok kiválasztása és Koordinátor Felkészült felkészítése diákmunkatársak Második hónap Szakirodalom feldolgozása törtéénészek és a koordinátor Szakirodalmi összesítő Vizsgálandó emlékek azonosítása történészek és a koordinátor Harmadik hónap Emlékek leírása és fotózás Koordinátor és a diákok A tanszék honlapján elérhető leírások Adatbázis kialakítása Koordinátor, helyi csoportvezetők és a diákok Online elérhető adatbázis Negyedik hónap Az emlék felállításának történészek és a körülményei (összesen 6) koordinátor Ötödik hónap Az emlékekkel kapcsolatos Szociológusok, Hat dokumentáció sajtóanyag összegyűjtése helyi lapok elemzése kommunikációs szakemberek és a helyszínenként 2-2 koordinátor Hatodik-hetedik Az emlékek üzenetének a Történészek, kommunikációs Három 14

15 hónap bemutatása és elemzése szakemberek és a koordinátor esettanulmány Nyolcadikkilencedik hónap Interjús és fókuszcsoportos kutatás lefolytatása szociológusok, diákok és koordinátor Tízedik-tizenegyedik hónap Záró tanulmány elkészítése Az egész csoport 160 ezer leütéses (nyolcvan oldalas) tanulmány Tizenkettedik hónap Műhelybeszélgetés (workshop): a kutatási eredmények bemutatása és vitája A kutatásban részt vevő intézmények képviselői és meghívottak (helyi önkormányzatok képviselői) H. A kutatás kimeneti eredményei A kutatás során elkészített, online hozzáférhető adatbázis Három esettanulmány Záró tanulmány Műhelybeszélgetés következtetései a napi politika számára 15

16 Irodalom: A. Gergely András 1996: Minden eladó avagy az önszerveződő társadalom és a térképzetek. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 1996a: Társadalmi tér-képzet, kisvárosi tradíció. In Tér szimbólum politika, Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, A. Gergely András 2001: A térszerveződés szimbolikus üzenetei. Térátélés és politika a kilencvenes évek elején. In Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok), Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionalis Kutatóközpont Anderson, Benedict 2006: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és terjedéséről, L Harmattan, Budapest Assman, Jan: A kulturális emlékezet, _A_kulturalis_emlekezet.pdf (2012.okt.25) Bakk Miklós-Bodó Barna 2007: A regionalizmus diszkurzív megjelenítése In Romániai Magyar Évkönyv 2006, Marineasa Kiadó Temesvár, Balogh Ferenc 2001: A kolozsvári Fő tér újkori arculatának kialakulása. Az együttes várostájkép értékeinek kibontakozása. In Dané Tibor Kálmán Egyed Ákos Sipos Gábor Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum- Egyesület, Bodó Barna (ed.) 1998: Local Identity and Regionalism, Helicon, Timisoara Bodó Barna 2006: Imaginea celuilalt şi comunicare (editor si autor), Colecţia Interferenciae Banaticae, Fundaţia Diaspora - Editura Marineasa, Timişoara Bodó Barna (szerk., társszerző) 2009: Bánsági Magyar Panteon Panteon Maghiar Bănăţean Hungarian Pantheon from Banat Marineasa Kiadó, Temesvár 16

17 Bodó Barna (szerk., társszerző) 2011: Bánsági Magyar Panteon II - Panteon Maghiar Bănăţean II Hungarian Pantheon from Banat II, Gordian Kiadó, Temesvár Bodó Barna 2010: Elit és szerep szórványban, In: Garaczi I.- Szilágyi I. (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helye a Kárpát-medencében, Pannon Egyetem, Veszprém Bodó Julianna (szerk.) 2000: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print, Csíkszereda Feischmidt Margit Brubaker, Rogers 1999: Az emlékezés politikája: az 1848-as forradalmak százötven éves évfordulója Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Replika, Feischmidt Margit 2002: Szimbolikus konfliktusok és párhuzamos nemzetépítés. Az erdélyi nemzeti rítusokról és diskurzusokról a kolozsvári Mátyás-szobor körüli 1992-es konfliktus példáján. In A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése), Budapest: Új Mandátum Gyáni Gábor 2000: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág Kiadó, Budapest György V. Imola 2011: A tér szimbolikus birtoklása Marosvásárhelyen, Pro Minoritate 2011/4 Jakab Albert Zsolt 2003: Emléktábla-állítás Kolozsváron, In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Jakab Albert Zsolt 2011: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron, Doktori disszertáció L. Nora, Pierre 1999: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája, Aetas, 1999/ N. Kovács T.- Balogh S.-Böhm G.-K. Horváth Zs.-Mester Zs.-Parrag J.-Rosner K. 2008: Város és reprezentáció, OTKA, Budapest 17

18 Olick, Jeffrey K. Robbins, Joyce 1999: A társadalmi emlékezet tanulmányozása, Replika, 1999/ Papp R. Szarka L. (szerk.) 2008: Bennünk élő múltjaink, Zenta: Magyar Művelődési Intézet Plugor Réka 2006: A szimbolikus konfliktus kivetítődései Kolozsváron In Erdélyi Társadalom 2006/2 Szabó Töhötöm 2004: Látható és láthatatlan terek Kolozsváron. Néprajzi Látóhatár, Uhrin Erzsébet 2008: Nyelv és identitás a magyarországi szlovákoknál, konferencia előadás, lásd: (2012.X.22.) L. Wilhelm Gábor 2005: Kognitív térképek és városreprezentáció, In: N. Kovács Tímea e.a.: Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban, Kijárat Kiadó, Budapest,

19 Kódszám: HURO/1001/289/ Akroním: CROSSRESEARCH Készítették: Innoratio Kutatóintézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft. és a Szórvány Alapítvány Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját 19

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva a pedagógusok életében a pedagógusok életében Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva Neveléstudományi Program Pedagógusképzés

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A magyar határok európanizációs összefüggései

A magyar határok európanizációs összefüggései A magyar határok európanizációs összefüggései James W. Scott University of Eastern Finland Határkutató-csoport vezető (külső munkatárs), MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont James.Scott@uef.fi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9.

A határon túli magyarság demográfiai helyzete. Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. A határon túli magyarság demográfiai helyzete Nemzetpolitikai továbbképzés 2015. június 9. Magyarok a Kárpát-medencében a 15. században Magyarok a Kárpát-medencében 2000 körül Magyarok a Kárpát-medencében

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet BUDAPEST 2016 EURÓPA EMLÉKEZETE A 20. SZÁZAD TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ INTÉZETEK V. SZIMPÓZIUMA 1956 összefüggések, hatások, emlékezet (Program 2016. 05. 12-én frissítve) A konferencia helyszíne: Magyar

Részletesebben

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra*

Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra* A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 2. rész: Kutatási terv készítése Szerzők: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Második rész Kutatási terv készítése (Babbie 2008 alapján) Tartalomjegyzék Kutatási

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás

Tananyagok. = Feladatsorok. Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Tananyagok = Feladatsorok Hogyan készült? Adaptált tartalom Interdiszciplinaritás Hogyan készült? a. kérdőívek b. előkészítés, NAT c. tananyagvázlatok d. konzultációk e. tesztelés f. véglegesítés külön-külön

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja

A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja A Könyvtári Intézet Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése programja Országos Könyvtárügyi Konferencia, Magyar könyvtári hálózat Határok nélkül szekció Dr. Hangodi Ágnes Könyvtári

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21 Kulturális gyakorlat és reprezentáció Szerkesztette Ilyés Sándor Jakab Albert Zsolt KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI TÁRSASÁG KOLOZSVÁR, 2013 Kiadja a KRIZA JÁNOS NÉPRAJZI

Részletesebben

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet Történeti és elméleti alapok: Kisebbségtörténet. Nacionalizmuselméletek és kisebbségszociológia. Nemzetpolitikai stratégia. A nemzetpolitika dokumentumai. Dr. Kántor Zoltán, Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok

Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület. Tereplátogatás támpontok Szinergia EIA/2013/3.7.1. projekt Szociális munka a menekültek, migránsok körében Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület Tereplátogatás támpontok Cél A tereplátogatás célja Budapest tereinek, társadalmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK

BA szak I. évfolyam. Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Hétfı 8.00-10.00 Nyelvóra IOK BA szak I. évfolyam Idıpont Tantárgy Kód Oktató Terem Nyelvóra IOK Bevezetés a jogtudományba ea. AJJOE111PN Dr. Szabó Miklós C/2. 35.ea. 12.00-14.00 14.00-16.00 Bevezetés a társadalomfilozófiába ea. BTPLN187

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Tézisfüzet. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Ph.D. Program. Ferencz Angéla

Tézisfüzet. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Ph.D. Program. Ferencz Angéla Tézisfüzet Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Ph.D. Program Ferencz Angéla Helyi kulturális események prezentációs gyakorlata a Csíki medencében 2012

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. Országgyűlés Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei Pethőné Nagy Csilla, 2015. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE 1. A PROBLÉMA 2. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009.

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Készítette: Illyés Katalin Szociológia, V. évf. 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen is megtalálható a diákok

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret

Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret Újratöltve : a mindennapi élet mint téma és mint keret A PTE BTK TMI Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének konferenciája a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 jelű, Jól-lét az információs társadalomban

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam

Kollektív tudat, cionizmus, zsidó nemzetállam Jelen tanulmány az Európai Unió és Magyarország támogatásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása

Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem. A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása Michal Vašečka Masaryk University Masaryk Egyetem A romák oktatása, mint a társadalmi integrációs politika legnagyobb kihívása A társadalmi kirekesztés - Kelet-Közép-Európa meghatározó problémája A kisebbségek

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben

Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben Szerkesztette: Karlovitz János Tibor International Research Institute s.r.o. Komárno 2014 International Research Institute s.r.o.,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2016. ÉVI, 14. KÖZGYŰLÉSEN Alapítva: 2002 Rechnitzer János elnök 2015. évi közgyűlés Eger Részletes értékelés a 2012 2015 közötti időszak eredményeiről.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben