A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja"

Átírás

1 A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja Dr. Bereczky L6szl6 N6pszava Kiinyv Kft.

2 Dr. Bereczky l,6szl6 Lekto16lta: Dr. Fejsz6s Jdnos Szerkesztette: Dr. Koch Mriria Kiadta a Ndpszava K6nyv Kft. Felel6s kiad6: a Nepszava Kcinyv Kft. i.igyvezetoje A Ndpszava Kiinyv Kft. kiadvfnyai megrendelhet6k: Budapest, pf. ll0. ISBN t027 Nyomdai kivitelezes: PRINTERa; Cnrt<. Telstbr/fax: 4ffi0-920 Felel6s v ezet6:.ndmedv Jen6

3 BEVEZET6 E kdtet a tnunkavddelmi szakernberk pzeshez sztikseges tankiinyvek egyike. A munkabiztonsaig ldlektana az oktatds folyamatiiban mzis tilrgyakhoz- m*kulelektan, munkaegeszsegtan, fbglalkozasi rirtalmak - kapcsor6dik ds azokkal szerves e-{ysdgben van. Elsosorban tehiit a tanktinyv kcivetehndnyeineklellett megfblelnie iriisunknak. l-ekinrettel arra. - hogy e tdmakcirben ha.zilnkban rnintegy 20 ive nem jelent meg szakirodalom, k<inyvtinknek p6tl6 szerepet hiii'1,- sziintunk. Enndlfogva veliink szembeu a kiad6.olyan kovetelmdnyt is t6masztott, hogy munkavddelmi embereknek es szak- m6s, e tudomtiny ir6nt drdekl6dtiknek kez-ikrinyvet bocsrissunil rendelkez6sre, segiti gyakorlati amely munkiijukat, gazdagitjaismereteiket, kielgfti drdekloddsriket. zik' Mindebbol hogy vdllalkoziisunk kcjverke- nem csekdiy neh6zsdggel iart e[yreszt az rt,mert a didaktikai mellett drv6nyesiteni szempontok kellett a gyakoriati szakeirler prutiii.u. igdnyeit; m6srdszt nyekre az1rt,mert voltakdppen eloz'ie- nem tilmaszkodhatunk, hiszen csupdn keziratjellegti munkrik mi szolg6lhattak fondsanyagul' ne- Mindezt tov6bb nehezitette az,hogyienyszertiltrink olyan pszichol6giai sekkel is foglakozni, alapvete- amelyek ugyan szorosan nem tartoznak a munkabiztonsag be, ldlektana rndgis az tiirgy,ktire- egyes kdrddsek megdrtdsdhez mflhatatlanul sztiks6gesek. Feinottoktatilsi tapasztalataink foly'tdn ar:.; a megrlllapitrisra jutottunk, hogy a pszicholtigiai tanulm6nyok - ei6- kriktndsen miiszarii prilyrin dorgoz6kn6l - hi6nyoznak. stit a pszichol6giai mtiveltsdg az oktatris jeltegeuot ad6d6an, riltaliban hiiinyos Enndlfogva ds alacsonv nincs fokf. mire dpfteni az alkalmazott pszichol6gia ezenrrgrinak voltunk ismeretanyag6t. azzal Tisztiiban is, hogy akiir a szetvezett formriban tanutolahr az dirmiivelci vel' felnott sem ember feltdtelekkel sern ido- nem rendelkezik ahhoz, hogy tdbb kdtetnyi pszichol6giai SzerezZendssokezeroldalnyiszakszcivegettanulmrinyozzon' szakirodalmat tre- Ezert pr6bdlkoztunk-e kdzikcinyv jellegti tank<inyv'kczread6sdval es arra dazokat t<irekedtti'k, az hogy alapfogalmakat, mi'- amelylk a munkabiztonsiig ldlektana ldnyegdnek drtes6hez ds fti kdrddseinek sztiksdgesek, rneg- hacsak utal6sszenien is, de driitsiik. Termdszetesen e tcirekvdstinknekorliitot szabott a konyv meghatilrozott terjedel nak' olyan me. Ezirt,akaci- tdm6k amelyekkel tal6n mdg mdlyebben ds riszletesebben lehetit mert volna kcinnyitette foglalkozni. volna a munkabiztonsdg pszichologiai probldmriinak jobb szer megert6s6t ds pszichikum (pl. idegrend- dsszeftigg6sei, a szemdlyisd griuurouds a munkabiaons6g se' vezetds-ldlektani alaposabb afiekinte- 6s munkabiztons6g-ldrektanikapcsol6d6sok). Budapest, I 998. november Dr. Bereczky Li.szl6

4 1. A pszichol6gialapk6rd6sei N{inden tudorndny meghat6roz6ja, hogy titrgya legyen, elhelyezkedjek a tudomiinyok rendszereben es megfelelo, pontos, m6rheto adatokra alapozott (egzakt) m6dszerekkel rendelkezzdk. Ebb6l kiindulva tekintjuk 6t a pszichol6gia jellemzo von6sait A pszichol6gia fogalma 6s thrgya A pszichol gia gorcg eredetti sz6, jelentdse ldlektan (pszich6 : l6lek, logos : tudom6ny). Az 6ledelensdgek egy meghatirozott k<ir6vel, a lelki jelensdgekkel foglalkozd tudomciny. A lelki jelensdgek fogalm6ba tartoznak: - a lelki folyamatok, - a lelki t6rtdn6sek, - a lelki 6llapotok, - a lelki sajdtossiigok - a lelki betegs6gek. A pszicholigia letrja, ismerteti e jelensdgeket; kutatja belsd tenndszetilket; feltdrja lefolydsuk, bekdvetkezestik ds elsforduldsuk tdrvdnyszerfisdgeit. Foglalkozik a lelki jelensdgehtek az egtdnelcre drvdnyes saj dtossdgaival. Az 6letjelens6gek rendszert alkotnak, amelyben meghat6rozott helye van a lelki jelens6geknek, ezek az 6lo ember vagy filati organizmus egyik szervrendszer6hez) az idegrendszerhez kdtdttek. Lelki jelens6gek nem lehetnek 616 szewezet ndlkul, 6m nem minden 6lo szewezet kdpes lelki jelensdgekre. Pdldriul a nciv6nyek sem, mivel nincs idegrendszertik. A fenti kcirtilmdnyekb6l kdvetkezik, hogy a pszichol6gia jelensdgtudomany, vagyis nem a megnyilviinul6s hordoz6j6t - az idegrendszert -o hanem annak egyik mrikcid6si form6j6t, a lelki jelens6- geket kutatja 6s vizsg6lja. (Tcibbek kcizritt jelensdgtudomany a fizika is.) A pszichol6gia jellegdbol szinmaztathat6 a helye a tudom6nyok rendszer6ben. A term6szettudomiinyok 6s t6rsadalomiudom6nyok krizcitt foglal helyet, rin. kdzbiilsri tudomiiny. E saj6toss6g magyardzata a pszichol6giai kutatris trlrgy6ban - azaz a lelki jelensdgekben - kereshet6. Mivel ezek nrint 6letjelens6gek a szewezet biol6giai, fiziol6giai stb. folyamataihoz kdtodnek, a term6szettudom6nyos stridiumokkal kapcsolatosak; irm az embern6l a lelki jelensdgek t6rsadalmilag meghatiirozottak, mert az ember t6rsadalomban 61, munkdval tartja fenn magdt, azfital emelkedett ki az iilatvililgb6l, vagyis a t6rsadalomtudom6nyi kutatiisokkal hozhat6 <isszefiiggdsbe. A tdrsadahni hatrisok az emberi idegrendszer mrikodds6ben olyan specifikus 6s differenci6lt mtikciddst tettek lehetov6, arnelyek a legmagasabbrendti 6letjelensdget 6s pszichikus rnegnyilviinuliisokat: az emberi gondolkod6st es a tudom6nyos megismerdst tettdk lehetovd. -?FF

5 1.2. A pszichokigia mridszerei Mint kifejtetttik' a pszichol6gianak 'vok rendszer6ben' leehatrfo3 ott tlrgyavan, megfelel<i Most azt kjt helyetdlt attekintinrink, be a tudomiir;"gi;;richor6gi; meg a tudomiiny ismdrvei'ek' n,ojrr.rli mennyire A mddszer ferernek tervszerti ds cisszeftiggo korlati cel drdek6ben Jqaras, az ;;;ly addig erm6leti megszezettismeretekr; vagy gya- ffi, ris rijabbak megszerzesere szolgiil..,,'fi.ff.:;i"'"?i,:'; #:;l:j;i.;',::;:i::"f,?'ilf i *a""j"o-il';;'b* a tapasztar atra (az B, A megfigyel6s A pszichol6girinak ez alegrdgebbi m6dszere, kdt formdja ismeretes. I. Az \nmegfigtelds Minden embeffrek lelki jelensdgei :T1k amit megfigyelh gukat et. nem Azemberek tudjiik eldg azonban trirgyilagossaggai 6ltat6ban6nma_ szemlehi,"mi"utin^ut tir gy a "gyenrnem a megfi gyer lehet 6snek. egyidejrileg Ezei e rn6llr.. aranya es hi bafonisai ""gi"t. 2. Mdsok megligteldse Ez a m6dszer nagyobb hasznossriggal alkal mazhato, ha rendszeress biztositjrlk 6get, a r'gzitdsdt megfigyelds ds cdltudatossiigir nem iriors6sorban u, oui.tiiuit,irt. I E m6dszernek korldtot szab, hogy miisok lelki j;;n;6geit ami megfigyelhet6' kozvetlentil az megfigyelni a cselekves, nem a lcli*.. magatartiis. e csele-kvdsb6l, magatartiisb6l elvben mi'dent ffi1[1t?jl'li:*lfi.;'ffi:iim;:[*l;;:'; j", "^;"rekvesben E, ",""e","rtiisban A meg b, A kfs6rlet Azota beszdlhetrink a-pszichol6girir6l, mint rinrill6 tudomiinyr5l, vdgeznek' ezert ami6ta eza pszichol6giai ldlektani kultas kisdrleteket legfontosabu,nojrl.r,. Alkalmazdisdnak kettcis feltdtele van: - olyan ktirtilmdnyeket kell teremteni, amelyekbe n a vizsg6land6 lelki jelensdg l6trejcihet, " t.-'iffi'ff[ilj:ffi?i kellenni, hosv aza cselekvds menjen veebe, ameryben a relki jelenseg c, Az explordciris (kik6rdez6ses) m6dszerek A m6dszer lenyege' hogy a kutat6 a vizsgdlt szemdllyel kcizvetlen kapcsolatba kenil k.rdds-vdlasz, A kutat6 JJ.-Jrtil3fff,ftiili'uo'n' a b-.szetg.i;;;il4dr erore me!t.ru.ri.-p m6dszer er6'ye a

6 d, A k6rddfves vizsgflatok Kiil<in<jsen csoportok vizsgitlatfunitl alkalmazhat6 eredm6nyesen. Rcivid id6 alatt sok adatot lehet vele nyerni. A szemdlyes kontaktus azonban hiiinyzik, s ha a k6rd6iv ndvtelen, akkor az egy6n tovdbbi vizsgiiata nem val6sulhat meg, ha viszont ndvvel ell:itott, akkor a kdrddsekre adott v6laszok tiszintesdge kdts6gbe vonhat6. Egyik legismertebb eljrlrds az MMpI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 560 k6rd6st tartalmaz, CPI (California Psychologial Inventori) 4S0 k6rdest Iartalmaz, MMQ., A pszichol6giai tesztek I I.( A teszt standardizdlt norma, ami aztjelenti, hogy a megszerkesztett feladatsorozatokat eli,,z1leg nagysz6mi kisdrleti szem6lyen kipr6b6ljrlk, 6s a kapott sz6r6diis alapj6n az ifilagokat tekintik normiinak. A XX. szinad elejdn kezdtdk alkalmazni eloszdr gyennekek 6rtelmi szinvonal6nak megrillapitiisa cdlj6b6l. A ma m6r klasszikus, fn. intelligencia tesztet Binet 6s Simon nevii francia pszlchol6gusok alkott6k meg. A Binet-Simon tesztk6plete: IQ:1K EK Az eltelt mintegy nyolc evtized alatt sziimtalan teszt liitott napvil6got. Ezek kcizott ismeretesek: - teliesitmdnytesztek (a Binet-Simon teszt is ide sorolhat6), fokdnt szenzoros ds intellektu6lis vizsgrilatok celjaira alkalmazzitk. Ilyen a MAWI (Magyar-Wec.hsler Intelligenci a) teszt, ami feln<ittek intelligencirijrlnak vizsgitlatira szolg6l6, r6szben verbdlis, r6szben.ril.ku6r., pr6bakb6l 6ll. Ilyen toviibbd a Rawen teszt is, melyet az angol hadseregben alkalmaztak a IL vilagiiaboru idejdn, az6ta sz6les kcirben elterjedt; - proiekciis tesztek (projekci6; az egyen bels6 vildgrinak kivetit6ddse), a szemdlyis6g megismerdsdre iriinyul6 vizsgrilati m6dszerek, els<isorban avizigillt szemdly tudattalan lelki tartalmit mozgatj6k meg, 6s azily m6don vetit<idik ki. Ezek kdzdtt haszn6latos a: TAT (Thematic Apperception Test), amely a projektfv tesztek kriztil a legjelentrisebbek egyike. Enndl a tesztn6l a vizsgiilt szemdlynek ktilcinfele, tdbb 6rtelmti szitudci6kat dbrizol6 kdpeket,iututnak meg egy vagy tdbb ember r6szv6tel6vel. Az a feladat, hogy a vizsg6lt szemdly mondja el mi ttirt6nik a kepen, s6t azt is mondja el, hogy mi tdrtdnt eddig, 6s mi t<irtdnik a kdvetkezokben. A teszt bepillantrist enged a pszichol6gusnak az egy6n viryyai, sziiks6gletei, 6rzelmei 6s konfliktusai vilig6- ba; Roschach+eszt fekete-feh6r, illetve szfnes t6bl6kb6l 6ll, amelyekben szimmetrikus alaktalan (amorf) tintafoltok l6that6k. A vizsgrilt szem6ly feladata, hogy ehlndja, mit vdlt felfedezni a foltokban. A teszt segits6gdvel a szemdlyisdg kiildnfdle voniisai t6rhat6k fil: drzelmi dlet, dlm6nytipus, intellektus, alkalmazkod6kdpess6g, irrinyults6g stb. A lelki eg6szs6g, illetve betegsdg, u rr"-ilyir6g bels6 6l lapotrinak vizsgillatdfi segiti. Szondi-teszlnegyvennyolc f6nyk6pbril 6116 sorozat. A k6pek k6ros egydneket ibrlzolnak. A vizsgiilt szemelynek ezek kdztil kell kivdlasztaniuk a legrokonsienvesebbeket es a legellenszenvesebbeket. A viilasztiis alapjrin kiiltinbdzo kcivetkeztetdsek vonhat6k le a szem6lyisdg ir6nyultsiigiira, pdld6ul prilyavdlasztiisdra is. Liischer'-teszt szinvillaszt6s alapj6n az egydndrzelmi 6letdbe ad betekintdst. Rosenztreig-file frusztr6ci6s teszt. A frusztrilt helyzet olyan kellemetlen erzdssel j616 6llapot, arni akkor 6ll el6, ha az egyen cdlja eldrdsdben, erre ir6nyul6 tevdkenysdgdben akad,6lyozz6k, vagy "!ilq

7 meggaitoljrik ' A 24 sematikus rajz frusztrfuci6s helyze tet 6brazol, szemdlvnek ebbe a belekdpzelni helyzetbe kell magiftds a vizsgiit viilaszt aani ana" h"st ;;i;;';jffi; hogy megtudjuk' az Ez egydn atesztsegft mlnnyire abban, kdpes a szociriiis ikahazkoddsra, a cselekv6se. feszi.ilt helyzetben sikeres-e ' A tesztek a gyakorlatban bev6ltak ds. a- pszichol6giai kutatdsok Am a tesztekkel sziim6ra is nagy jelentcisdgiiek. kapcsolatban vannak vegljges rerro!,isor<: egyesek miisok tagadjrlk viszont trilbecstilik alkalmazhat6siigukar, szereptiket. Lszdls6sdg i*ut is iulajdonirrr"o, tesztekkel voltak akik hogy a pszichol6giai visszadltek, a j6l hasznrilt ato' terzi"tet hamis t6k' A ideol6girik tesztek' helyes szolgflatiha szemldlettel dllitor is mds eljdrgsokkai tg,a:rr, cdlszeriien a nem pszichol6gus ailjlmazhat6k. veszdlyesebb,,,tesztekkel mint a pszichol6gusf,sztek ndlkiil.,' - mondiiik. f, A miiszeres eljrir:isok A pszichol6giai fulatrlsof 6s vizsgiilatok egzaktsrigat segitik elo v6n olyan jelens6gek a miiszeres eljiiriisok. is megismerhet6k, Ezek rd- scit mzrhet6kl amelyek egydbk6nt kel nem hozzilferhet6k' az emberi drzdkszervek- El6nytik az is, hogy m6s uiiteilitim6dszerek len6rizhet6k, ritj6n kapott kiegdszithetcik. inform6ci6k el- E I e kt r o e n kefa I o gr df (EEG) Az emberi agy bioelektromos potenciiiljainak vizsgiilathra szolgril6 helyezett k6sziil6k. elektr6drik A koponya segitsdgdvel brjrdre felvett ds elvezetei fesziiltsdget resztiil tdbb er<isiti elektronikus fel6s ezt fokozaton rcgziti. ke- Pletizmogrdf A vdgtagok tdrfogatvriltozisait r6gzit6 szerkezet. Mtikcid6s6nek alapja az a teny,hogy kiildnbciz<i I t : t : pszichds hatdsok nyomiin-a vdrkering6s megv6ltozik, ennek kc;vetkezteben fogata viiltozik is. Ebb6l a vdgtagok bizonyos t6r- krivetkeztet-6sek vonhat6k le. Re akc i 6 i dd -md r 6 k6 s ztil d k A reakci6idti mdrds6re szolgrll. A reakci6id 6 az azid6mennyis6g, amely vilasz egy inger kdzcitt ds az eltelik' arra adott A reakci6idri vizsgalata- a kfsdrleti 6rzdkelds, fszichol6gia kezdeteire a tehetci. figyelem, Fontos az a filradtsrig vizsgiiathnill. C s e I e kvdsv izs gdl 6 kd szijt dk Az erzekeldsi, mozg6si funkci6k dsszehangoltsigrit, pontossrigiit ds gyorsas6 szemdlynek g6t vizsg1lja. ktilcinb<iz<i A vizsgillt komplex fdny- ds hlginieiel, trii viilaszolnia. Fl i c ke r -fu z i d v i z s gd I at A vibrdl6 feny, illetv: h}g egy bizonyos frekvenciriniil folyamatoss6 olvad rissze az 6rz6kel6sben. Ezt a frekvenciiit tekintjtik ftizi6s fretvencidn ak, ez frigg reszb en az 1rzekszervek miik6d6s6t6l, rdszben a kdzponti idegrendszer 6llapot6t6l. Automatoszk6p Ennek segftsdgdvel az dntudatlan ds akaratlanul vlgzettmozgiisokat lehet regisztriilni. Adaptomdter A szem alkalmazkod6si kdpessdgdnek vizsgillatira, a fdnyingerkriszcjb meghatilroz6siira haszn 6li6k.

8 Pszichogalvanomdter A bor elektromos elleniillilsa bizonyos drzelmi hat6sokra, figyelmi mtikcid6sekre a fokozott verejt6- kez6s kdvetkeztdben cstikken, ez azfn. b6r-galv6nreakci6, ennek mdr6s6re alkalmazzdtk. Sztereoszkdp A tdrlritds vizsgillatira alkalmazhat6 optikai kdsztildk, amely egyrittal bizonyfda, hogy a bal, illetve a jobb szemtinkkel nem azonosan liitjuk a vil6got. Ennek az eltdrdsnek szerepe uun u tdrliitilsban, aminek vizsgiilata fontos egyes munkahelyeken a munkavdgz6s eredm6nyess6ge ds a balesetek megelozdse cdlj5b6l. Perimdter A lrit6tdr vizsg:ilatdra haszn6lt g6pezet, de a fiiradts6g kimutatiisiira is alkalmazzitk; ugyanis a f6radts6g kcivetkezt6ben a l6t6ter beszrikiil. Alkalmassdg vizsg6latoknal is hasznalj6k. Tachisztoszk6p A figyelem vizsgiilat6ra alkalmas miiszer. Segftsdg6vel kimutathat6 a figyelem terjedelme, amely egyfttal a faradts6g mdrt6k6re is utal. Tachiflex A figyelem rugalmassdg6nak m6rds6re val6. Audiomdter A hallris mtiszeres vizsgiiatdra hasznillt kdsziildk. Az izomrcndszer mtikhddsdt vizsgdl6 mfiszerek(emg) Er go m d t e r: m6ri az izom munkavegzdsdt. ERG; a szemmtik<idds funkcion6lis eps6g6t vizsgdlja. Dinamogrdf: akez erejenek 6s kitart6s6nak vizsgiliatilra val6. Tremomdter" (tremor: a test bizonyos r6szeindl, pdld6ul akeznel megjelen6 akaratt6l ftiggetlen izommozgits) a tremor megdllapit6siira alkalmazott miiszer. Ergogrdf: regisztriil6 szerkezettel ell6tott ergom6ter, amely rigy kdpes egyes izmok vagy izomcsoportok munk6j6t mdrni, hogy mds izmok mozdulatlans6gban u*ouk. A munkamozgds biztonsdgdnak vizsgdratdra alkalmazott mfiszerek MST : mozg6skoordinrici6t vizsgril6 gep. Konfliktusttirdst ds dantdsidtit elemz6 kiszi)\6k. Szimuldtorok: j6l alkalmazhat6k a kiilcinfdle konkrdt g6pek ds j6rmrivek kezel6indl, vezet6inel a munkakdri alkalmass6g vizsgiilatdra. ortorater: a forma, a t6r, a m6lysdg es a szinerzdkeles vrzsgitlatira.val6. F

9 2. A pszich6s jelens6gek 6s a munkabiztonsrig kapcsolata 2.1. A lelki jelens6gek funkci6i A lelki jelensdgek az ember es az allatktilvikiggal val6 toviibb' kapcsolat6ban Kifejtettrik, alakultak hogy az ki 6s dledelensdgek fejl<idnek uol{ tartoznak, komp lexumnak, r6sz6t kdpezik ami t dltaliban a*ak dl a etnek mrikcjdes- tekintrink. Az dletfulyamotok ldncolatdban az 1letmfrkddds egtik kalmazkodiis alapvet formdja a kcimyezeti az alkalmazkodds. feltdtelekkel Az val6,tirrrrr*! alpessdge' iiztositasat jelenti. hogy szervi Az mtikdddseiket, er1r;nyeknek az tevikeriyredk"-t'kftsek a ke- szabiiyozni' a kdrny"r"ti mintegy hutaroknak egyensrilyba megfelel6en hozni a r"ltet!t"*"li ktiliinb<iztettink ez[ltalbiztosfdiik morfol6giai fennmaradiisukat. 'nnmaraoasukat' ds funkcioniilis Mec,- Merarkarmazkodrist. Morfol'giai alkolmazkoddsr6l besz6hink, amikor u. formailag itot^y ds ahloz, szerkezetileg hogy dletben is az maradhasson, adottkdmyezethez idomul. t al ril A ko t<irzsfejl6dds zunk az alkalmazko soriin sziimtalan d 6s e fo rm6j esetben rivai (p i r"ll;;^ "l rrrur.r, Afunkcioncilis uszonyok). alkalmazkocldsn\l a'szervezeten beliili kdmyezethezval6 folyamatok e, n'nt,iaerek alkalmazkodrist. teszik leheto'i Ide tartozik-a - firi"iogj"r olyan alkalmazkod6s, kdrniai ds egydb amiko folyamatok j6tsz6dnak r a szeryezetbc. te, u*"tyek h<iszabdlyozris)' a k6mye zeti A hatisokat funkcionrilis kiegyenlfrik alkaimazkodhs (pr. legmagasabb A cselekvds formrija a olyan cselel<vds. dletmtiktid6s, melyben - ;;;;; zethez. agy ilratmegviiltozrada viszonyiit a kdrnye- Amikor az dlfildny vdltoztatia mes vis.lgnydt a kornyezetfez,akkor sajrit helydt megvirltoztatja, a kdrnyeze tvitrtozatran, ei f6le{az de illlaticreteneffi c! a el<il ddlre ilemzl.pdldriul kcilttiznek: u ujnaor-uaarair a kcirnyezet tjhet a hideg nem villtozott, deiz Amikor lllattdri a viszonya cselekvds igen. kcivetkeztdben a kdrnyezr, ^.giittirik, sabb szintri' akkor els<isorban ", u, utxit^,azkodiisnak emberi cselekves maga- form6ja. p'eraa"l lrogy a ttizet hideg grujt' ellen hdzat azember epit fgy stb. vddekezik, Az embern6l " to-y.r.iaktfv nyegdvd' s 6tilakftrisa ennek 6ppen uar* a u munka tev6kenysdg az eszkdze. 16- e mtuitagttdukfrara sor6n alakul ki a munka techniffil:iffi11$i,i,ti;lii'ftiliifi.:','"*?:';;ffi?;;6tos szerepe es reiaaatui uu*ur;..e- A cselekvds az emberi ds rillati att-atmaztoafs jdbe a ;aj6tj1 s itt lelki jelens kapcsol6dnak 6q"k:.amelyek az 6ledelens.gek ugyunir.u re'd- cselekvdsi ber ia'iyitia*.i4aradva 6rzdkeli a h6mdrsdktet * "lo"o p61ddn6l, cstikkeiesdt az 6s em- befiit,,uev dorutra ;iitat az kel' id6jar6s A lelki jelensdgeknek v6rtoziis6t drzdkerve tehdt vrin- eza biol6glai pusztulna. funkci6juk, egydbkdnt az ember az iilat el- A cselekvds azonban csak akkor tdltheti be a szerepdt, a ha. kdrnyezeti megfelel hat6sok a val6silgna egyenlo k, azaza drtdkrien krilviliig, (adekv6tan) rti'kr6z;lnek Ennek az szervi embe ri feltdtele iznutiorganizmusban. az dp idegrendszer, amely a krils6 hatriso krizvetlen felvdteldre, illetve fellffi:1t--ril1:ltlrffjnden lefti mtikdd s ataplaz iaegrendszer, amery it u. erzekszervek jut- I

10 Amikor az iilat 6s az ember valamit liit, hall, tapint, figyel, illetve amikor az ember gondolkodik, tewez, elkdpzel, tirtil vagy szomorkodik, a kdzponti idegrendszer6ben mindig valamely folyamat trirt6n6s, megy vdgbe. A Ielki.ielensigeknek tehdt kett1s funkci6juk van: ' a) szolgdlidk a ual,sdg megismertisdt, mivel mintegy tiikrrizik a val6siigot. A vev6 benniinket viliigr6l k6*il- a lelki jelens6gek segftsdg6vel nyeriink isiiereteket. b) Irdnyitidk a cselekvdst, azemberi 6s 6llati alkalmazkodrls e fontos megnyilviinul6s6t. A megismerds a cselekvds szoros kapcsolatbaa rillnak egymrissal. p6ld6ul i-it o, egy j6rmii kedik az ember kcizle- vagy dllat fel6, ha az megfelel<ien drzdklii a vesz6lyt, akkor kiv6lt6dik cselekvds, a elugrik,elszllad megfelel' aveszdlyforrris el<il. Ellenkez<! esetben bek<jvetkezik a baleset. Az ember tiirsadalmi ldny, enndlfogva nemcsak a termdszeti, hanem a tiirsadalmi alkalmazkodik' k6rnyezethez is Ez magasabbrendti cselekvdsform6kat igdnyel, 6s bonyolultabb, Ielki differenciriltabb miiktiddseket feltdtelez. Az ember idegrendszerdnek szerkezete es runtciola renci6lt, bonyolult, kdpes diffe- e magasabbrendti alkahnazkodds irrlnyitrlsiira. Az emberi pszichikumban mindaz ami kifejezetten embe ri az tirsadalmai l6tb6l dalmilag fakad, 6s determin6lt, tilrsa- szorosan dsszeftgg a trlrsadalom fejkid6s6vel 6s a munkdval. 2.2.Idegi szabfly oz6s : A magasabbrendri dltildnyek rendelkezn "y zzz?l a tulajdons Lggal,hogy mind kod6' a kiilvil6gban mind a ural- szervezetben lejritsz6d6 viszonyokr6l, v6itozisokr6l informrici6t Ezeket k6pesek fel felvenni. tudjek dolgozni, s a kulcjnbciz6 jeilegti informdci6kat egymilssal kapcso ez6ltal latba megfelel6, hozzitk, a ldtfenntartrls biztosit6, cdiszerii alkalmazkod6sra, magatartiisra k6pesek. Az emberndl kialakult a tudat, a gondo-lkodris kdpess6ge is, amelynek"a lipj,a nek azidegrendszer. kdvetkeztdben En- az of 6to ingerekre m6r nemcsak <iszt-oncisen reag6l, hanem is tudatos vrilaszolhat. cselekv6ssel Ezt a feladatot az idegrendszer 6s az rzlkszervek l6tj6k el. Az emberre nemcsak a biol6giai trirvdnyek drvdnyesek, hanerir a tiirsadalmi amelyek krirtilm6nyek rilland6an is, alakftjrik. Az etnber,.mini eloleny iotytono. kapcsolatban 6ll kdrnyezetdt a k6rnyezet6vel. tudatosan. A al.akitja, u ttgy l6trej6tt vatiozrlsot visszahatnak rri. A kolcscinhatrls egyik 3lPj1 a nyitott genetikai k6d, a mrisik az dmberi tomvrr"t. A kettri dinamizmusrinak er6vonaliin jelenik meg az emberi.pszichd, amely az rircikds kulsrt ds bels6 viitozitshozval6 alkalmazkodiist beinditj a, v ezerli 6s szabiiy ozza. Az elo szervezetet fel6pft6 6lo anyag a protoplazma, ennek legdifferenciriltabb protoplazma formrija a sejt. alacsonyabb A organizdci6s form6i a virusok, baktdritiaok 6s a seittozti iillom6ny. (intercellul6ris) A magasabbrendii szervezetek sejdei azonban elvesztett6k 6nrill6 tevdkenysdgi.iket. szelezet Mtikciddsrik eg6szdnek a cisszerendezetts6gdben rejlik. A koordin6l6 munkrlt a, iaegr"na szer v6gzi hatasokkal megfi::t"#-iai egytitt. A szjrvezet egys6ges egdsz,amelyben a rdszek-ha tnak azeg6szre 6s A szervrendszerek a ktik;nbaz dtetmfrkoddsek vdgzdsdre csoportosulnak. Azemberi rendszerei: test szerv- - idegrendszer, - mozg6srendszer (csontvaz- 6s izomrendszer), - zsigerrendszer (emdszt6-l6gz6-vizeletkiviilaszt6, nemi szervek - belso elvalasztiisri rendszere), mirigygk - vdrkeringds rendszere, - erzdkszervek rendszere. l0

11 Ezek 6sszess6ge alkotj a az emben testet (szervezet). Az idegrendszer egyes lltgsitja az egyes szervek krircsrin.s szervek kapcsoratiit; mrik6d6s6t, ds cisszeko ti a szervezetet a kiilvi r6ggar. ds szabdlyozza az a, Az idegrendszer feraclata, funkci6i 6s fet6pft6se Az idegrendszer specirlli szcjvetekbol 6ptil fel. dll' Itt Az megy idegszdvet vdgbe az neuronok idegi szab6lyozas.' 6sszekapcsor6drisrib6r rn.ly kiterjed litrisa a szerv i "geszszervezetre, ubesz vagy szervezetre, a szervezet zavar1var j6r. esetreg el mrikciddsi rabi- Az idegrendszer hdrom alapvettfeladatot - ldt el: ingereket veszfel vagy ak<lmyezetb6l.vagy - magrib6l az ingereket a szewezetb'l; citarakttja ingert)rettd, - amit u torpjntotban megfeleld vdlaszokat dorgoz fel; kt)ti a sziilrsdgeszervekhez. Ezeknek a funkcilknak specidlis oni6*to alapiuk Az inger van. felvdteldt a receptorok vdgzik. T:"[';;'iigerfelvevri idegk6sztildkek, biol6giai jelfo-,?*;,'j,.j,iu?l,lll,,ff;:1,?:bff:ipffi;;;;i;,ffik. Az inronia.ijiiine",t) rervev,i appa_ A receptorokban keletkezci ingertileiet (iinpulzust) az tn. iyo. r?toens) idegek tov6bbitj6k az l*';i1,ll;:ffiitr1?;:?t5::5l:il*j;il;;;ffi.ilt,r,ti n'"'io'o'kjpcsorrisi rehet<ls6ge I b, fnformdcirifelvevd appardtus Az adekviit viselkedds el<ifeltdtele tehdt a krilviligr6l miiltsrig. ds szervezet bels6 rillapotrir6l val6 infor- Adekvrit inger alapjrin (shernington - nyomrin) megktilcinb6ztettink me chanore --"' cenryoklt..(lzlfi,szaghsi, : - uir..rafiij, t e r m or e c ep to r o kat (h<i6rzdklet), - ozmoreceptorokat, - finyreceptorokat. Az inger forriisa szerint elkril<iniilnek: - az exteroceptorok, ameryek a krirvilrigb - 6r.sz.fumaz6 az interoceptorolc' ingereket veszik amelyek fel; a szervezetbelsri ingerrinrl Ezek kdtfeldk: r.trogrisiira szolgrilnak. - proprioceptorok (ameryek az izmokban talilhat6k), ^:'Wif"':r:::^fi**lfffio','*'n', keringds,,.e,,te, ds kivilasztds et6trisa). - ko nta hr e c eptor o k (pi. tapint6s), - ' telereceptorok (pi. feny, irang). A viilasz azfin' *:t:t9t (effeiens) iclegeken kereszttil jut el a megfelel6 szervhez eshozzardtre a :;:f:;:l:;y"::,:li izom-6sszet',i'oaart, *i,iey -iroae,,).,{ -oto,o, idegrost vdgz6ddsdt ll

12 c, Az idegrendszer r6szei Az idegrendszer szomatikus periferidlis 12 pir agyideg 3l p6r gerincvelsideg gerincvel6 agn,el6 El6agy Kdzdpagt agykocsiinvok, ikertestek tobozmirigy hid, kisagy, nyiltvel6 nag/agy fdltek6k, lebenyek, kaztiagt thalamus, hypothalamus A szomatikus idegrendszer az akaratunkt1l figgd idegmilkdddst szabdlyozza. Anat6miailag kdzponti es kornydki rdszbol 6ll. A krizponti rdszhez tartozik M agy ds a gerincvel6, a kdrnydki (perif6- ri6s) idegrendszer az agybolds a gerincvel6b6l kil6p6 agy-, gerincvel6 idegekb6l 6ll. Az agy 6's a gerincvelo a feltdtlen 6s felt6teles reflextevdkenys6g kdzpontja. A kdrny6ki r6sz az 6rzb 6s motoros idegek kozpontok fel6 tart6, illetve azokat elhagy6 idegrostok 6sszess6ge. A vegetafv vag/ autondm idegrendszer az akaratunh1l fiiggetlen idegmfikdddst szabdlyozza. A vegetatfv (auton6rn) idegrendszer anat6miailag egysdges, de mtikdd6s6ben ellent6tes (antagonista) hatiisukn6l fogva kdt csoportra oszthat6: szimpatikus (6sszehriz6) 6s paraszimpatikus (elemyedo) hat6sara. A vegetatfv idegrendszer akaratunkt6l ftiggetlen mrikod6st, a bels6 szervek mtikod6sdt (emesztes, legzes, stb.) szab5lyozza,tov6bb6 beidegzi a mirigyeket, sitna izmokat 6s ereket. t2 'G

13 i I A kiizponti idegrendszer A gerincvelf Az emberi gerincvelti ujjnyi vastagsilgri, kb cm hosszri gerinccsatornriban elhelyezked<i kdtdlszerii test. A szimmetria tdrv6nyeinek megfeleloen az idegpilrok sz6mrit6l fiigg<ien szelv6nyekre tagol6dik (8 nyaki, 12 mellkasi, 5 6gydki, 5 keresztcsonti, ds I farkcsonti szakiizra). A gerincvel6 metszeti k6p6n sziirke 6s feh6rdllomrinyt lehet elkiildniteni. A sziirkerillom6ny kfvtil, u f"he, beliil helyezkedik el' A sztirke6llomiinl't idegsejtek (kapcsolcl, szabiiyoz.o kozponi), a feh6rrillomiinyt idegrostok, irn. pdlyrik alkod rik (ingertiletvezer<ik). A sztirke:illomiinyon beliil az idegsejtek magokat alkotnak. Ehilso szawai a motoros, hetuls6 szarvai az 6rz6-, az oldalszarvak pedig a vegetativ sejteket tartalmazzltk. A feh6rrillomrinl't vel<lhrivelyes rostok alkotjiik, ezek rin. prilyrlkkri rendezodve kialakitj1k a szdll6, vagy fet- afferens pdlydkat. Ezek: - eltils6 - oldals6 k<itegrendszer (nyomits-, tapint6s-, frljdalom-, 6s hoingertiletet vezetnek), - oldalk<jteg - kisagyrendszer (izmokt6l, iziiletekt6l, testhelyzetrcil viszlnform6ci6t - az agyba), hrlts6 k<ite grend szer(magasabb drzdseke t sziilit a kdzpontok fel6). Leszdlli vag,, ffirens pdlydk Piramis sejtek alkotjrik, melyek az agykercg motoros kdzpondaib6l viszik az agytorzs6n, a nyriltvel<in keresztiil a gerincvelo motoros sejtjiihez az impuliust. A piramis pdtydn ai'akaratlagos mo z g6so kat ind id iik, vezdrl ik e s szab itly ozzil<. Extrapiramiddli.s pdlydk ereddsi pontja az agyvel6, szereptik van azautomatikus ds kfs6ro mozgdsok kivitelezdsdben, az izomt6nus szabillyozitsdban, az drzelmi iillapotokat kisdrri rnimikai mozg6sok szervezdsdben. Megiegyezzik, az rijonnan tanult mozg6sok el6szdr akaratlagosak - tehrit a piramis pillyarendszereken keresztiil jutnak drv6nyre, - k6s6bb automatikussri v6lnalk. p6ldriul ge,.- kocsivezetds tanul6sakor a tengelykapcsol6 miikcidtetdse akaratlagos, nagy figyelmet igdnylo tevclkenys6g, de hosszas vezetdsi gyakorlat ut6n a jiirm iivezeto m6r,,oda," fifrr.i',,-ugy kapcsol. vegetatfv pdlydk: Az agyveloben fekv<i magasabb vegetativ kozpontokbot'tiinouto motoros piilyiik, amelyek a gerincvelci oldals6 k<iteg6nek oldalszerii vegetatfv sejtjein vdgz6dnek. Vegetatf.,, mtiktid6sek szaminaszdllitanak informrici6kat (pl. mirigyek, tctitclnt<izo szervet sima izmai, erek). Az agtvelf Az agyvelo a k<izponti idegrendszernek a koponyatir egbe zitr6sze. H6rom r6tegri agyhrirtya boritja. Az agyhdrtva, valamint a koponyacsont kdzdtt ut ugyfolyuddk van, arni azagykamriikban termelodik' Az emberi agy ttimege kb gramm. a rerrr* agyveleje kb. l;0 grammal nehezebb. Felszfne erosen bardzdiit. A nagyagy kdt szimmetrikus feltekeie vaiit. A nagyagy az agyvelo tovribbi kdt rdszdt, a kisagyat ds az agytdrzset - feliilndzetben - teljesen takarja. Az agyvelo fejloddstani alapon h6rom fti r6szre tagolhat6: azutoagyra, ak6z6pagyra, ds az eloagyra. Ut6ag r sze a nyrltvelo, a hid ds a kisagy. A nyillneki a gerincvelo folytatrlsakent azrin. hidig tart. A h{d az. agyalapon a kdz6pvonalban fekszik, g"rlt"ny" nagysrigri kdpzodmeny. Fontos p6ly6kat k<izvetit a gerincvelo., a^nyfltvero, az agyvelo 6s a nagyagy, vatamint a kisagy k6zcitt. A kisagt batizdiit felszinii, kdt feltek6b6l 6116 ri.tu-.-fontos szerepe van az egyensrilyoziisban, az izomtonus szabiilyo zisirban, a mozg6s-risszerendezetts6gben. A kdzdpagtdan fontos idegrendszeri kdpzodmenyek heiyezkednek el. Itt vannak a szemmozgitsokat ir6nyft6 III-IV-VI agyidegek magjai, a let6sl reflexekkel (pupillareflex) kapcsolatos felso ikertestek' a hall6reflexekkel tisszeftigg6 als6 ikertestek magjai, touabua a fekete 6s piros magcsoportok. A piros mag ktilcinds motoros centruma az extrapiramid6lis rendszemek. l3

14 Akdzepagyon fut ifi a fo erzbpitlya, a hti, a filjdalom, a tapintils rosdai 6s a hallls p6ly6ja. Szerepe van ati$ekoz6diisi reflex mtikdd6sdben, a fdny, azaj fele forduliis reflexdben ds az risszerendezett mozg6sban. Az e I 6 a glthoz tartozik a nagy agy 6s kriztiagy. A nag,ugt kb. l6 millirird idegsejtbtil tevodik 6ssze. Kdt f6ltekdr ktilonb6zhettink meg, amelyet t e kervdnye k, b ar ir;ditk, hasaddkok j el I emeznek. A fdltekdk lebenyelve tagol6dnak. Megktikinbdztetrink: - hornloklebenyt (felso, kriz6ps6, als6), - fali lebenyt, - nyakszirti lebenyt, - hal6ntdki lebenyt, - sziget lebenyt. A fdltek6k sztirke 6s fehdr 6llomrinyb6l tev6dnek cissze. A fehdr 6llomrinyban helyezkedn ek el az akaratt6l ftggetlen mozgiisokat szervezo kdregalatti idegrendszeri k6pz6dmenyek. A fdltek6ket kiviilrol a sztirke6llomiinfi, kb. 4 mm vastags6gt ugyter"g (cortex) boritja. A k)rnydki idegrendszer 12 pir agyidegbril 6s 3l p6r gerincvel<iidegboiail. Egyetlen idegnyulvrinyon csak egyirrinyban trirtdnhet az ingeriiletvezetds. Ennek alapjinmegkiilcinbciztettink: - centrifug6lis kdzpontb6l a periferia fel6 halad6, - centripetillis perifdridr6l a ktizpont feld tart6, - 6rzo 6s motoros ingeriiletvezet6sirdnyokat. Avdgfdcska (telodendron). A neuron 6ltal6ban faigszenien v6gz<idik. Evegz6des egyik esetben ingenilet felvdtel6re (receptor), m6sik esetben az ingertilet leaddsra (effektoi) szolg6l. A neuron vdgz6ddse vagy egy mrisik neuronnal, vagy afelsz6ll6- vagy avdgrehajt6 szerwel 6ll kapcsolatban. A neuronok egymiis k<izotti kapcsolatilt az un. cdlszervvel val6sitja meg. A neuronok egymrissal szinaptikus kapcsolatot l6tesitenek. Az idegsejt testdn vagy dendritjein sok neuron v6gf6cikai v6gzodhetnek (interneur6lis szinapszis), amelyeknek egyik r6sze ingerl6, miisik rdsze gdtl6 idegrost. I d, Az idegrendszer miiktid6se Az idegrendszer valamennyi mrikdddsi formrij a termdszetesenem azonos a lelki jelens6gekkel, de az idegrendszer ttirtdn6sei kapcsolatban rillnak a pszichikus megnyilvrinuliisokkal. Benni.inket a munkavegzds miatt kiilcindskdppen drdekelnek a reflexek, melyek fontos szerepet tdltenek be a munkabiztonsd,g szempontj 6b6l is. A reflex valamely ingerre a kcizponti idegrendszer ritjrin adott v6lasz. Ndhrlny fogalom tisztdzisa sziiks6ges a reflex meg6rt6s6hez. Inger = akulvikig valamely tirgya,jelensdge (fenyinger, szaginger, stb.). Ingerlds : az ahat6s, amely az embert dri. Ingertilet = az idegrendszerben vdgbemeno folyamat, amely az ingertol, s az ingerl6s hatiis6ra jcin ldtre. K tfajta reflex ismeretes; afeltdtlen ds afeltdteles reflex. A feltdtlen rejlex veliink sziiletett reflex, 6tordkl6tt idegkapcsolatokban fix6l6dott; k6rnyezeti hat6sokra a szerv ezet v6l aszreakci 6it kdpezi. A biol6giailag dletfontossiigri ingerekre val6 felt6tel ndlkiili reag6liist jelenti, ds a kcizponti idegrendszer alacsonyabbrendii rdszeinek kdzremrikcidds6vel jrin l6tre. A gerincvelis es az agytrirzs vesz benne rd,szt, az agykdreg ndlki.il. Ilyen peldriul a pupillareflex, vagy az a jelensdg, hogy ha megszrirja valami a keztinket, akkor elr6ntjuk. t4

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

19. A MUNKAN ELKUUSEG LELEKTANA

19. A MUNKAN ELKUUSEG LELEKTANA 642 KISS B. GYONGYI A kotelezo munkaido csokkenesevel, a munkanelkuliseg clte rjedesevel a rnun ka es a sza bad ido erteke is megvaltozott. Nyugaton az individ ualista ideol6gia eloreto reseve l az emberek

Részletesebben

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak

Tartalom. Amihez hozz adunké. a 2007/II. kurat riumi ŸlŽs eredmžnyei. 200.000 forintot kapott, hogy az imm r hagyom nynak IV. Žvfolyam 2. sz m / 2007. jœnius H rlevžl Tartalom Amihez hozz adunk... A gy gyul s m sik œtja Ð interjœ Zolnay Antallal Az Žn tšrtžnetem Ð Katona Kl ri r sa Sok kicsi sokra megy Az Žlet apr šršmei,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK

Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK Polgár Tibor (szerkesztő) Szatmári Zoltán A MOTOROS KÉPESSÉGEK TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ BEVEZETÉS 1. KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK 1.1. A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZEREI 1.1.1. Idegrendszeri

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4.

Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár. Matematika 4. Scherlein Márta tanító Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Köves Gabriella fôiskolai adjunktus Novák Lászlóné tanár Matematika 4. PROGRAM általános iskola 4. osztály számára Átdolgozott kiadás MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA

A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA Public Disclosure Authorized VILAGBANI(-MAGYARORSZAGI REGIONALIS KEPVISELET NGO TANULMANYOK 2. SZAM A MAGYARORSZAGI ROMAI EGESZSEGI ALLAPOTA The health status of 23138 Romas in Hungary Romasin -Hungarian

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

SZOMATOSZENZOROS MŰKÖDÉS AGYI ELEKTROMOS TEVÉKENYSÉG ÉBRESZTÉS ÉBRENLÉT ALVÁS

SZOMATOSZENZOROS MŰKÖDÉS AGYI ELEKTROMOS TEVÉKENYSÉG ÉBRESZTÉS ÉBRENLÉT ALVÁS SZOMATOSZENZOROS MŰKÖDÉS AGYI ELEKTROMOS TEVÉKENYSÉG ÉBRESZTÉS ÉBRENLÉT ALVÁS Dr. Eke András egyetemi docens Egyetemi jegyzet (2. elektronikus kiadása) Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató- és

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS 1 SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS 2 A tölgyek alatt Szeretek pihenni, Hova el nem hat Város zaja semmi. Zöld lomb

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV M dszertani aj nl sok A sz mok 200-ig Kompetenci k, fejleszt si feladatok: gazdas gi nevel

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel

A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel Szentes Barbara PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Állambölcseleti Tanszék OTDK pályamunka A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel Áldalak sors,

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben