PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig"

Átírás

1 H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

2

3 HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: BÉRES ANDRÁS 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

4 A hajdúböszörményi HAJDÚSÁGI MÚZEUM kiadványa Szerkesztette: CSIHA ANTAL A második javított kiadást sajtó alá rendezte PORCSALMY JÁNOS Lektorok: KOMORÓCZY GYÖRGY és MÓDY GYÖRGY l Déri Múzeum

5 Már háromszázötvenöt esztendeje, hogy Böszörmény területén 1609 október 3-án a váradi káptalan, mint illetékes állami közhatóság, a Kálióról áttelepített hajdúkat birtokba iktatta. Ez a háromszázötvenöt esztendő elegendő tanulságul szolgál ahhoz, hogy a város visszanézzen saját múltjának harcai, eredményei számbavételére és foglalkozzék a közösség történetének megírásával. A tudományos szakirodalomban kevés tanulmány jelent meg Hajdúböszörmény életéről s összefoglalás mindössze az előttünk fekvő dolgozat. Porcsalmy Gyula, néhai kiváló helytörténetírónk egész munkássága révén is kitüntető elismerést érdemel az utókortól, hiszen annyi tanulmány, novella, regény fűződik nevéhez, hogy munkásságáról önálló tanulmánykötetet lehetne írni. Dolgozatai azokban az időkben születtek meg, amikor a leszűrt tanulságok sokszor nem fedik azokat a követelményeket, amelyeket a társadalom- és gazdaságtörténeti kutatások a marxizmus leninizmus alapjáról kiindulva tártak fel; nem látja meg az események mögött az osztálymozgás törvényszerűségeit s a hajdúk világáról egységes képet rajzol, mintha a hajdúság településének területein nem alakultak volna ki az egymással szembenálló osztályok. De tagadhatatlan, hogy adatait hűséggel, a közösség iránti szeretettel, a város fejlődésének megérzésével, a kibontakozás helyes távlatainak meglátásával gyűjtötte össze s ezek az adatok ma is teljes mértékben használhatók. Az előttünk fekvő munka már több, mint negyven évvel ezelőtt látott napvilágot. Porcsalmy Gyula életpályájának küzdelmeiből szűrte le, szinte törvényszerűen, az uralkodó osztállyal szembenálló politikai magatartását és szenvedélyesen fordult a kisemberek sorsának feltárása, megismerése felé. Ez jellemzi művészeti irányát, tudományos és szépirodalmi munkásságának ars poetica"-ját. Ezért az eszmeiségért érdemes megismerkedni akár történelmi elbeszéléseivel, akár regényeivel (pl. Boda Katalin) s ezért érdemes foglalkozni jelen tanulmányával is. Ez a dolgozat még ma is gazdag adatanyagot tartalmaz és hasznosítható nemcsak a város történetének megismerésénél, hanem a további kutatásoknál is, hiszen röviden áttekintő összefoglalója a leglényegesebb mozzanatoknak, amelyek Hajdúböszörmény életében szerepet játszottak. E tanulmány éppen ahhoz ad ösztönzést, hogy végiggondoljuk ezeket a mozzanatokat Szép feladata volna a Városi Tanácsnak, vagy valamelyik kulturális intézménynek, ha egyszer komolyan foglalkoznék a történeti

6 múlt változásainak kérdéseivel és monográfia keretében megíratná a hajdúk történelmét. Ha ezt a feladatot vállalni tudta Balmazújváros, talán nem elviselhetetlen a hajdúság legnagyobb városa, dolgozó népe számára sem ennek a megoldása. A múlt teljes ismerete nélkül nehéz megérteni a jelen küzdelmeit s egy ilyen monográfia éppen arra volna hivatott, hogy feltárja: milyen küzdelmes, szövevényes utakon jutott el Hajdúböszörmény népe ahhoz az új életformához, amely a szocializmus megteremtésének reális lehetőségeit s kialakuló jeleit hordozza. Dr. Komoróczy György a Debreceni Állami Levéltár vezetője

7 A HAJDÚK EREDETE A hajdú nevet egyes történetírók a hajadon, mások a hajtó szóból származtatták. A hajadon szótól, azért mert szerintük a hajdúk hajadon legények, nőtlenek voltak. Ez a származtatás nagyon kétséges. Ma általában elfogadott nézet az, hogy a hajtó szótól vette eredetét. Ezt történelmi tények is támogatják. A szabályozatlan Tisza áradásai és az azok által keletkezett mocsarak és belvizek miatt a mi vidékünkön is a földművelésnél jobban foglalkoztak az állattenyésztéssel. Már a XV. sz.-ban az alföldi földesurak közül többen a jól jövedelmező állattenyésztés céljából főként legelőnek használták földjüket, így abból a jobbágyok számára mind kevesebb jutott. A földnélkülivé vált parasztok egy része így kénytelen volt elszegődni marhahajcsárnak. Az igen vagyonos kereskedők - tőzsérek Európa különböző országaiba, főleg nyugati városokba szállították a híres magyar vágómarhát. Az akkori közbiztonsági viszonyok megkövetelték, hogy az ilyen szállítmányokat fegyveres emberek kísérjék. Ezekből a fegyverforgatáshoz is szokott hajtőkből a későbbiek folyamán kitűnő katonák váltak ben a nagy parasztháború idején Dózsa György legkiválóbb katonái a hajdúk voltak, akik ezért még jobban magukra vonták a bosszúálló földesurak haragját. (Állandó üldözésnek voltak kitéve, kiirtásukra törekedtek, tiltva volt számukra a fegyverviselés stb.) A mohácsi csata után (1526) részint a közbiztonsági viszonyok megrendülése, az állandó török veszély, részint a Habsburgok ellenséges intézkedései miatt a virágzó marhakereskedelem lehanyatlott, és ezzel kereset nélkül maradtak a hajtók is. Ezekhez csatlakoztak a magyar és délszláv jobbágyok, akiket a törökpusztítás vetett ki otthonukból, és azután többnyire a katonaéletet választották. Végvárakban szolgáltak, vagy portyázó szabadhajdúk voltak. Csapatokba verődtek s úgy gondoskodtak megélhetésükről, ahogy tudtak. Még a rablástól sem riadtak vissza. Számuk pedig egyre gyarapodott azokkal, akik a török elől menekültek; a meg nem szállott területen elhelyezkedni nem tudtak és így valóságos csapásként nehezedtek a társadalomra. Törvényeink ezért viseltettek annyira ellenséges érzülettel velük szemben. Valósággal törvényen kívül helyezték őket, azonban amikor szükség volt halálmegvető, bátor katonákra, zsoldba fogadták őket. A hajdú zsoldos csapatok mindenkor a törökök ádáz ellenségei voltak. Ilyen zsoldos hajdúsereg nemzeti érzése ébredt fel s hagyta cserben 1604-ben a németet és csatlakozott Bocskai Istvánhoz. Ez időtől vált igazán jóhangzásúvá az addig átkozott,,hajdú" név.

8 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY NEVE Hajdúböszörményt a múltban sokféle néven nevezték: Beszermén, Beszermény, Böszörmén, Böszörmény ben: Beszermén, Báthori Gábor 1609-i adománylevelében Böszörmény van írva ban 1. Rákóczi György fejedelem a böszörményi ref. egyháznak egy Graduait adott; amely a legbecsesebb régisége a ref. egyháznak, és sajátkezüleg ezt írta bele:,,a Beszermeni eccelésiáé" ben már Rácz-Beszermén néven nevezték ban: Beszermín, 1752-ben Monori Ferenc idevaló rektor már Hajdú-Böszörmény"-nek írta. Ettől kezdve a subscribáló diákok is így írták a város nevét. így 1575-ben: Rácz- és Magyar-Böszörmény, ben: Beöszeörmény. 161Ó-ben: Beözeörmen (Makay János nagyváradi jegyző írta így), II. Ferdinánd 1632-i megerősítő levelében: Böszörminy, azután: Beszermény, Beszermén. Bethlen Gábor 1626-i megerősítő levelében Beszermény t ír, de írtak ez évben Böszörményt is. Rákóczi György: Böszörményt és Beszermény-t, I. Lipót alatt: Rácz-Beszermény-t ban: Beszerminy, 1695-ben: Böszörmény. Német iratokban 1690-ben: Beszermin, 1692-ben: Beszerminy. Egy 1690-i számadás és III. Károly 1715-ben és egyszerűen Böszörményt írt ből is olvastam Rácz Böszörményt. Pálffy nádor pedig 1745-ben: Rácz-Böszörményt használ. Mai neve egybeírva: Hajdúböszörmény. Böszörmény neve a IV. Béla által 1242-ben idetelepített biserminok, busarmanok, beszerminok után is keletkezhetett. Némelyek azt állítják, hogy a Rácz-Böszörmény név az elpusztított vidi rácok után keletkezett. Ez nem áll, mert a Rácz Böszörmény név sokkal korábbi, mint hogy a vidi rácokat ide telepítették. Ide Zsigmond alatt Brankoviccsal jöttek rác lakosok, akiket a hajdúk 1609-ben is itt találtak. A böszörményi városi jegyzőkönyvek szerint a gör. kat. rutének és tótok a XVIII. sz. elején költözködtek Böszörménybe, de sem földet, sem kiváltságokat nem kaptak, hanem minden hónapban adót kellett fizetniök." Egy 1748-i jegyzőkönyv szerint az oroszok Lengyelből, Beszkidről, Dorogról költöztek e városba." Dorogra még Bocskai alatt a nem református hitű hajdúkat (oroszokat, rácokat) telepítették. BÖSZÖRMÉNY A HAJDÚK TELEPÜLÉSE ELŐTT I. e. 500 körül agatirzek, i. e. 330 körül szarmaták laktak ezen a vidéken. Trajanus római császár Erdélyt és a Tiszántúl nagyrészét is a római birodalomhoz csatolta Dacia provincia néven a 112. évben. A rómaiak itteni birtoklását az itt talált leletek, különösen a római pénzek mutatják. A rómaiak után a gótok, majd 380 körül a hunok telepednek meg itt. Utánuk a gepidák, majd 557-től az avarok lakták a vidéket. Az utóbbiak a mai Budapesttől Hatvan, Árokszállás, Eger, Tokaj, Ároktő, Újfehértó, Böszörmény, Nagyléta, Arad, Temesváron át Szendrőig, az Al-Dunáig egy nagy határárkot húztak országuk védelmére, mely Hajdú-Böszörmény és Hajdúhadház határai közt az erdőben ma is megvan s a nép Ördög árkának" hívja. A nép ajkán sok monda él erről. Az avarokat 800 körül Nagy Károly német-római császár egy döntő csatában legyőzte és az avar töredékek visszaszorultak a Tiszántúlra. 896-ban, a honfoglaláskor Ano-

9 nymus szerint Marót fejedelem uralkodott területünkön is, akit a magyarok Ménmarótnak neveztek. Hogy a honfoglalás után mikor lett Böszörmény magyaroktól lakott helység, azt nem tudjuk. Azonban már az Árpádok s majd a vegyesházbeli királyok alatt is kedvelt hely volt. Ezt mutatja az, hogy leginkább királyok, királyfiak bírták ben II. Endre királyunk idején Dósa nembeli András debreceni várispán volt e vidék hűbérura ban pedig Béla herceg későbbi IV. Béla király kormányozta a Tiszántúlt, így ő rendelkezett Böszörmény felett is ben a tatárok elpusztították Böszörményt is, kivonulásuk után IV. Béla az ország elpusztult vidékeinek egyes helyeire - köztük Böszörménybe is kunokat és böszörményeket (mohamedán kunok) telepített ben Dózsa Mátyás (András várispán unokája, aki 1321-ben nádor lett) volt a várispán Bihar és Szabolcs megyékben, Böszörményt is ő birtokolta ben Böszörményben már tekintélyes egyház volt. Kétségtelen, hogy a középkori templom a mai Bocskai téri ref. templom helyén állott ben a Dózsa család kihalt, Böszörményt a leányág kapta meg ben a város már Zsigmond királyé, aki 1415-ben Böszörményt mint a maga oppidumát említi s meghagyta, hogy Kállai Lőkös Miklós ideszökött jobbágyát, Székely Mártont minden holmijával küldje vissza. Böszörményt több más birtokkal együtt Zsigmond ban a török elől menekülni kényszerült Brankovics György szerb fejedelemnek adományozta április 14-én egyideig Böszörményben tartózkodott Hunyadi János ben az országgyűlés Brankovicsot megfosztotta magyarországi birtokaitól, és azokat Hunyadi Jánosnak adta évi békekötés szerint Böszörmény Hunyadi Jánosé maradt s birtokolta is 1456-ban bekövetkezett haláláig. Utána Böszörmény özvegye, Szilágyi Erzsébet, majd Mátyás király birtoka volt ben a Szilágyi Erzsébet beiktatásakor Parlagi Lászlóné maga és György és Menyhért nevü fiai, valamint Péter nagyváradi kanonok nevében ellentmondott. Ez a család Parlagon lakott s valamikor birtokolta Böszörményt is. Erről ellentmondóan szól az Országos Levéltár Acta Neoregestr. Fasc. 276 No. 17 adata, mely szerint Beszermény" városa s több jószágba Báthori István országbíró rendeletére Mátyás király anyját a váradi káptalan beiktatja, a Rozgonyi család ellentmondásával ben egy záloglevél Böszörményt mint falut említette. Mátyás király halála után 1492-ben fiára, Corvin Jánosra, ennek halála után pedig özvegyére, Frangepán Beatrixra szállt Böszörmény körül azonban már Szapolyai János volt a vidék földesura ban Enyingi Török Bálint kapta meg Debrecent és Böszörmény is Debrecent követte a református vallás felvételében. Az 1569 október 10-én tartott nagyváradi zsinaton Stephanus Tsatár Pastor Eel. Böszörményensis" is részt vett a böszörményi református pap. Az évek táján Böszörménynek Báthori Miklós volt a földesura ben Böszörményben 25 ház volt templommal. (Ugyanakkor Varjasfalun 59 ház és templom, Vid falun 84 ház és templom, Hadházon 66 házjés templom, Nánáson 83 ház és templom, Dorogon 57 ház és templom volt) ben Parlagi Eufrozina, özv. Olgyai Györgyné és Parlagi Pál György Magyar és Rácz-Böszörményi" birtokára megegyeztek. A XVI. században nemcsak a német, török, de a magyar katonák is

10 sarcolták, pusztították a népet. A böszörményi végvár katonái fenyegették a lakosokat, hogyha, a török-tatár el nem pusztította, ők elpusztítják. Bocskai István 1604 őszén a nemzet és vallásszabadságának védelmére fegyvert fogott. A Korponán tartott országgyűlésen az összesen 13 hajdúkapitány alatt harcolt 9254 hajdúvitéznek 1605 december 12-én Korpona városában kell adománylevele szerint mely Hajdú megye levéltárában eredetiben meg van a Szabolcs vármegyében levő, s azelőtt a tokaji várhoz tartozott Kalló egész várost, Nánás, Dorog, Varjas pusztabirtokokat, Hadház, Vámospércs, Sima, és Vid nevezetű birtokbeli részjószágokat minden jogokkal adományozta. Ezt 1606 december 4-én Szabolcs vármegye Karászban tartott közgyűlésén kihirdették s a hajdúkat ünnepélyesen beiktatták, egyedül Simára tettek birtokbeli ellentmondást. Azonban a kallói várban császári őrség állomásozott, s ezekkel a Kálióba telepített hajdúk sehogysem fértek össze. Hogy ennek komolyabb következményei ne legyenek, Mátyás főherceg és Báthori Gábor erdélyi fejedelem Kassán augusztus 20-án egyességet kötöttek, Báthori a kallói hajdúkat Nádudvarra telepítette át, királyi részről meg Csegét adták a hajdúknak, hogy mindkettőt olyan joggal bírják, aminővel Kallót elnyerték. A kallói hajdúk ehhez a pusztán álló Kabát is követelték. Ebből is látszik, hogy a 9254 letelepített Bocskai-hajdúból a legszámosabban Kallóban nyertek telepítést. Mátyás megkoronázása után az egyezségből nem lett semmi. A következmények megelőzése céljából Báthori Gábor fejedelem 1609 szept. 13-án Nagyváradon kelt adománylevelében Böszörmény várost és Pród (Prád) falut adta a kallói hajdúknak Kalló helyett csere- és vegyes adományozás címén, a hajdúk részéről ft. ráfizetéssel, mégpedig olyan joggal, minővel Kallót birták. A hajdúság közös szabadalmának és letelepülésének ez volt a harmadik oklevele. Ezt az adománylevelet felolvasták és kihirdették Biharmegye közgyűlésén szept. 7-én (A böszörményi levéltárban eredetiben megtalálható az adománylevél). BÖSZÖRMÉNY VÁROS TÖRTÉNETE A HAJDÚK LETELEPÜLÉSE UTÁN Böszörmény és Pród birtokában a fenti adománylevél alapján a kallói hajdúkat 1609 szept. hónapjában a szent kereszt emeltetése utáni harmadik napon iktatták be. Az ellentmondásra 10 nap volt kitűzve, ami a Szentmihály-nap utáni negyedik napon (okt. 3.) telt le, s mivel ellentmondás vagy tiltakozás nem történt, e napon az érdekelt hajdúknak kiadta a káptalan a birtokbahelyezési oklevelet saját pecsétje alatt, kelt a beiktatás utáni tizedik napon. A beiktatás tényéről érdekes itt bővebben is megemlékeznünk. Báthori Gábor fejedelem a váradi várban szept. 10-én kelt rendeletében a váradi káptalant felszólította a következőkre: azon lovas és gyalog hajdúkat, kik Bocskai István fejedelemtől Kalló várost Szabolcs megyében kapták, ahelyett forintért csere címen őtőle (ti. Báthoritól) ugyanazon megyebeli Böszörmény várost vámmal és Pród birtokot nyerték, birtokába iktassa be törvényesen, s a beiktatás lefolyásáról jelentést tegyen,

11 Báthory portréja, Gábor erdélyi fejedelem korabeli metszet Báthory Gábor ménybe telepítő fotókópiája a hajdúkat Böször adománylevelének

12 Hajdúböszörmény települési Hajdúböszörmény térképe város a XVIII. címere századból

13 a tiltakozókat pedig tizenöt napra a fejedelmi szék (curia) elé idézze. Elrendelte, hogy a beiktatáson jelen legyenek: a káptalani birtok, a felsorolt 6 nemes közül egy, vagy azok távollétében egy más fejedelmi biztos és a fentnevezett helyekkel szomszédos birtokosok. A beiktatás a fentebb írt időben történt meg. Jelen voltak: Makay János, káptalani tag, Nagy András, a fejedelem tanácsosa és mezei hadainak kapitánya, Gergócz András, váradi alkapitány, mint fejedelmi biztosok, Csáky Balázs, Forgács Pál, Bácsi György, Rózsa Pál, Szénássy János, Köszörű Miklós, Szarvadi Lukács (Hadházról), Kiss Mihály, Szatócs Miklós, Serfőző Tamás és Csorba István (concionator) népszónok Böszörményből, Tóthfalusi Borbély György, Szűcs György és Bornemisza János Deîbreczenből. Kétségtelen, hogy a beiktatás után a kallói hajdúk siettek Böszörményt és Pródot birtokukba venni. Pródot a Báthori adománylevél mint falut említi ben az is volt, de már 1626-ban Bethlen Gábor fejedelem oklevele mint pusztát említi. Bizonyára Pród falu lakói Báthori jobbágyai voltak, s mivel már Pródon semmi keresnivalójuk nem volt, vagy Báthori Gábor Szabolcs megye birtokaira, vagy más birtokokra, részben mint szabadosok Böszörménybe költöztek. Sokan kérték, hogy e kis munkában közöljem az idetelepült hajdúk neveit. Már ben kutattam ezután, de sem a megyei, sem a debreczeni, böszörményi stb. levéltárakban, sem a hajdúk történetéről szóló művekben a letelepültek névsorának semmi nyomát sem találtam. Annyi bizonyos, hogy a Bocskai által letelepített, s a 13 hajdúkapitány alatt vitézkedett 9254 hajdú név szerint nem volt felsorolva, ezek nevei nem maradtak meg semmi okiratban. Maga a letelepülés zászlók alatt a kapitányok vezetésével történt, az adományozott földet pedig,,gard-számra" osztották fel, amiről azonban senki sem vezetett protocollumot. Lehet, hogy Bocskai fejedelmi kancelláriáján fel voltak írva a nevek. Ezt lehet következtetni a korponai országgyűlés határozatából is, mert hiszen azok neveit (t.i. a 9254 vitézét) csak fel kellett írni, akiknek nemesi szabadalmakat és földet adtak, de ez a feljegyzés a Bocskai halála utáni zavaros időben amit egyik történetíró zavaros hajdú-világnak" nevez elveszett. A felosztott földet máskülönben tizedek szerint az egyes családok kizárólagos tulajdonjoggal birták, csak az erdőket, legelőket, kaszálókat használták közösen. A hajdúk letelepülése idejében Nánásmonostora, Dorogegyháza, Varjas pusztabirtokok, Hadház, Vámospércs, Sima, Vid részjószágok voltak. Hadház, Szoboszló Vámospércs lakott helyek voltak ugyan, de törökjárta területen feküdtek. Kálióban a Kállayak, Böszörményben a Báthoriak voltak a birtokosok. Videgyháza, Sima pusztai részjószágok későbben sem fejlődtek falukká, Pródegyháza meg pusztává lett. A Pródon levő nagyhalmot Rómer Flóris történettudós 1882-ben megásatta. Kovakést, kővésőt, kőkalapács-darabokat talált ott és az oda nem messze eső kőudvaros és kövecses halmokon. Ebből szintén következtethető, hogy e helyen már a kőkorszakban is laktak. A pródi halmot erősségül vagy azért hányták, hogy mint Bábel tornya", a nagy síkságon emlékeztetőjéül szolgáljon az ottan lakott embereknek. Esetleg- a népvándorlás Ll

14 korabeli szokás szerint diadalmi jelül is emelhették. Városunk határán kelta fegyvereket is találtak. II. Mátyás király 1613 április 1-én Báthori Gábor fejedelem csere és vegyesadományozását megerősítette, s ennek folytán a böszörményi hajdúkat 1614-ben a helyszínen újra törvényesen beiktatták ban már a hajdúk az országgyűlésre külön-külön 2 követet küldtek. Bethlen Gábor fejedelem 1623-ban megkapta Ecsed várát. Böszörmény hajdan ehhez a várhoz tartozott, azért február 25-én ugyanezen adományt utólag átadja, s a beiktatás május 3-án történt meg (Eredetije a böszörményi levéltárban van). II. Ferdinánd király pedig 1632 november 16-án szintén jóváhagyta ezt, erre is törvényes beiktatás történt ben III. Ferdinánd, 1656 ban I. Rákóczi György fejedelem a böszörményi hajdúk számára adott adománylevelet megerősíti, s ezt október 31-én III. Ferdinánd is jóváhagyta. I. Lipót 1657-ben és 1666-ban ugyanezeket megerősítette. Videt 1375-ben Vidtelek néven nevezték, s birtokosa Guthy Salamon volt. Öt 1375-ben birtokában bár sikertelenül megtámadta Zudar István ben Upor Imre volt itt birtokos ben Vidmonostora és Vijdmonostora, 1430-ban Wijdmonostor néven fordul elő, 1484-ben mint a debreceni uradalomhoz tartozó hely van említve, később a Kállayak birtoka volt. E községgel azonos lehet Videgház vagy Wijdegháza, ez ben az olnodi Cudarok birtoka volt. Ennek egyik ivadéka: Zudar Jakab ellenében 1465-ben visszahelyezik birtokába Zólyomi Dávidot és Zólyomi Tamást. Ezek, a Makkos-erdővel együtt 1476-ig bírták, de ez évben mind a Hunyadiak birtoka lett. A Hunyadiak alatt Vid Bihar megyéhez tartozott. Vid előfordult Vidtelke néven is, ezen a néven 1434-ben Baksa János és gyermekei bírták. A XVII. sz. elején Videt és környékét homonnai Drugeth János, Tokaj ura birtokolta. A XVII. sz. első évében a Rákócziak kezébe került, ben már I. Rákóczi György birtokában volt. Ez időben Vielen 16 jobbágy volt. Ez a Vid falu a Vidi-halom közelében feküdt ben a böszörményiek a vidi, zeleméri, szennyesi, szentgyörgyi pusztában örök vagy zálogos jogot szereztek. A Szennyest a Kulin-család nemsokára visszaváltotta. A vidi, zeleméri pusztákra nézve a Bekény, Tolnay, Komjáthy, Lónyay-család tagjaival a XVIII. században egyességre léptek. Vid pusztulását a történetírók 1666 őszére teszik. Mint Nánás város egykori jegyzőkönyveiből megállapítható, valóban megtörtént az itteni rácok kipusztulása. A rácok Vidre való települése és kipusztulása azonban okvetlenül a XVII. század derekára esik, mégha 1666-ot hitelesnek nem is vehetjük. A monda szerint I. István idejében egy Vid nevű vitéz a Báthori család ősapja az ecsedi tó posványaiban megölte a környék falvait rettegésben tartó óriáskígyót (hétfejű sárkányt), három fogat és három kígyó alakú farkot a királyhoz vitt. Videt a király nemessé tette, címerébe három sárkányfog került (a Báthoriak címerében erre céloz a három fog és farkát harapó kígyó). Rác-Vidnek elpusztulásáról a szájhagyomány a következőket mondja: 1666 őszén Böszörmény egyik lakosának házába egy rác koldusasszony lépett be. Vászontarisznya lógott oldalán. A koldusasszonyt szívesen fogadta a háziasszony, ki bölcsőjében szunnyadó kis gyermekét ringatta. A háziasszony rábízta kis gyermekének ringatását addig, míg ő a padlásra megy kevés szalonnáért. A csendesen szunnyadó

15 gyermek szemlélésére felébredt a koldusasszony szívében az anyai érzés és hallhatóan rebegte: szegény gyermek mily szép, mily kedves teremtés, beh kár meghalni ilyen korán. Az anya ezen szavakat hallván, megrémülve fut oda és kérdi, hogy mit beszél a koldusasszony, miközben jó darab szalonnát és kenyeret adott át a koldusnőnek. A jószívű adakozó és a kis gyermek látása végre felnyitja a koldusasszony száját, elbeszéli, hogy a vidi és maladoni rácok elhatározták, hogy a hajdúvárosokat eltörlik a föld színéről, népét pedig kardélre hányják. Sőt ő egyenesen azért jött, hogy hírt adjon, mert nem viselheti el szívén a nagy romlást. Ö saját fülével hallotta az összeesküvést. A városi tanács értesülvén a hírről, a koldusasszonyt előkeresteti és kikérdezi, és annyival inkább elhiszik a koldusnő szavait, mert már előbb sokszor történtek véres összeütközések a szomszéd hajdúk és a vidi lakosok között. Figyelmeztetik rögtön a szomszéd városokat a veszedelemre. Különösen Böszörmény és Nánás voltak kitűzve a támadásra. Először Nánási akarták megtámadni. A nánásiak azonban jól értesültek a támadás napjáról, és a város alatt elterülő szőlőskertben megbújtak, és úgy várták a támadást. A hadnagy elosztotta a fegyverforgatókat a gerádjaik között. A legelszántabbak az országúton feküdtek keresztül. Holdvilág nem volt, néhány csillag bágyadt fénye adott csak némi világosságot. Sehol azon este mécsvilágot nem gyújtottak, a hajdúk közül pedig senki sem jelent meg a határban azon a napon. Marháikat, méneseiket, nyájaikat a belső rétbe szállították biztos helyre, ahol a tehetetlen aggok, gyermekek és félénkebb nők egy-egy csoport erős férfiú védőszárnyai alatt húzták meg magukat. Mikor a nánási toronyban a takarodót húzták, távol a pusztán egy nagy fekete oszlop jelent meg, mely mindig közelebb-közelebb húzódott. Nemsokára éles látású emberek kivehették a fejszékkel, csákányokkal, kardokkal és villákkal felfegyverzett alakokat. Amint a rácok közel értek, egyszerre egy kazal szalma lobban fel, és ennek a világánál a megbújt hajdúk megrohanták őket. Elkeseredetten folyt a véres csata, midőn a szőlőskertekből előretörő Szakállas Daróci embereivel irtózatosan csapott le a menekülő ellenségre. Kört alkottak a hajdúk, és ezen körben kellett a rácoknak küzdeni és meghalni. Akik a körön kívül estek, eszeveszetten futottak, de ott egy másik sereggel találkoztak. Ugyanis a böszörményi hajdúk jöttek a nánási testvéreik segítségére, így nem menekülhetett senki a rácok közül. A csata utáni napon a hajdúk közösen megrohanták Vid falut, és azt a földdel egyenlővé tették. A pusztítás percében előállott a koldusasszony, ki a összeesküvést felfedte, és kérte a hajdúkat, hogy az ő rokonainak kegyelmezzenek meg. A hajdúk teljesítették kívánságát, és akiket a koldusasszony rokonainak vallott, azokat életben hagyták, és Böszörmény városában telepítették le őket. Valószínű, hogy az a nép, amely Böszörmény egy részét lakja, és amely részt ma is,,rác-oldal"-nak neveznek, a vidi rácok maradékai. A holttestekből pedig Nánás alatt, hol a csata történt, nagy halmot raktak, beföldelték és elnevezték Testhalomnak. A király is értesült az eseményekről, gróf Barkóczy generális megjelent a véres tett színhelyén, és meggyőződött a rácok méltó bűnhődéséről. Akik magokat kitüntették, azok közül többen kaptak nemességet. A vidi földet Böszörmény, Nánás és Hadház magok közt felosztották, s ma is birják. Az azonban már történeti tény, hogy I. Rákóczi György ezen vidi birtokrészt egészben zálogba adta

16 1500 magyar forintért Böszörmény, Nánás és Hadház lakosainak, kiváltási jogai fenntartásával, hogy ti. ő vagy utódai visszaválthassák. A vidi föld területe hold volt. Ebből Böszörmény 8140 holdat. Hadház 4224 holdat birt, a többi Nánásé volt ig békében bírták a hajdú városok ben egy bizonyos Martonossy Zsigmond a íiscusnak azt jelentette, hogy Vid a kincstár tulajdona, mert Rákóczi birtoka volt, s a tokaji uralomhoz tartozott, II. Rákóczi Ferenc birtokait meg elkobozták. Mint tudjuk, e birtokot a hajdúk még I. Rákóczi Györgytől vették zálogba, így II. Rákóczi Ferencé nem volt. Ennek ellenére a kincstár ben elkobozta. Ekkor a hajdúvárosok elővételi joggal bérbe kérték, és ig az 1500 forintos zálogösszeg fejében birtokolták, 1761-ben újabb 15 évre elzálogosították. A három város 1200 forintos zálogösszeget, 500 forint évi haszonbért fizetett. Ezeket az összegeket 13 év alatt fizették be ben új zálogbaadás történt. A Somossy-család 1789-ben perrel megnyerte Hadház város egy részét. Ez a Somossy-család, ősi család mely Bereg megyében bírt nagy birtokol. Őse, Péter 1350 táján élt. Somossy (Somosi) András, Mihály levéltárnok, József ügyvéd, Péter, ifjabb Péter, Gábor és Miklós igazoltattak Szabolcs vármegyének augusztus 6. és szeptember 20-án kelt bizonyságleveleivel. Ferenc az években Szabolcs, Pál pedig Bereg vármegyében lakott. E Somossy-család utódai nagy szerepet töltöttek be városunk életében. Somossy Béla előbb országgyűlési képviselő, azután ig a város polgármestere volt. Az ő működéséhez fűződik Böszörmény 1890-től való nagyobb arányú fejlődése, haladása, január 2-án haít meg. Egyik fia: József, ügyvéd, a világháborúban esett el, a másikat: dr. Somossy Bélát július 5-én városunk polgármesterévé választották. A böszörményi Vid bérlete tovább folyt: 1819-ben évi 1600, 1822-ben 2000, 1840-ben 4000 forint haszonbérért használták ben Böszörmény a Réten csatornát ásatott, a belvizet elvezették ig sok huzavona volt az egyre magasodó bérösszeg miatt, ez évben azonban Nánás és Böszörmény örök tulajdonul megváltotta Videt ( Vidi-váltság"). Igazgatási jegyzőkönyvet Böszörményben 1667-től vezettek. Az igen érdekes jegyzőkönyvek a községi szervezetre, birtokgazdasági viszonyokra, főleg a büntető igazságszolgáltatásra vonatkoznak december 6 22-ig Strassoldó német generális zsoldosaival s az egész hajdúsággal Debrecenben iszonyú rablást hajtott végre (Szűcs István Debrecen város történeté"-ben csak Strassoldóról szól, aki 1676 februárjában sarcolta meg Debrecent) augusztusában Apafii erdélyi fejedelem a magyarok segítségére jött hadával és a váradi basával. Böszörményt megvették, leégették. Böszörménynek ez a pusztulása így történt: a fejedelem Debrecen alól szeptember 11-én Szoboszlóra vonult, innen Böszörmény alá jött. Amikor a magyar és török csapatok a sok élelmiszert a városból kifelé hordták a táborba, a város kigyulladt. Ki gyújtotta fel? Nem tudjuk. A táborban levő törökökre és magyarokra gyanakodtak, de az sem valószínűtlen, hogy magok a böszörményiek gerjesztették a tüzet, hogy így meggátolják féltve őrzött vermeiknek az ellenség által történő felbontását. A veszedelem elől a nőket, gyermekeket és az ingóságokat a templomba vitték, mely - úgy látszott épen marad. Később a templom is meggyulladt s 1681 szeptember 14-én leégett. (Mikor a mai Bocskai

17 A volt hajdúkerületi A hajdúkerületi székház székház homlokzata udvari része

18 A régi református templom lebontás előtti képe Bocskai István szobra. Holló Barnabás alkotása

19 téri református templomot a múlt század 80-as éveinek elején átalakították, a templom padlója alatt sok elszenesedett törmelékre találtak. Valószínűleg az 1681-i nagy égésből valók voltak ezek a szenesedett maradványok. A templom alatt pirosas öltönyben papi csontvázakat-talárban, ezüstszeges koporsókban találtak, feliratos kőtáblákkal és sok ezüst karikával. E templom alatt nyugszik Brankovics felesége: Heléna is. Ugyanezen évben a kurucok Szatmárból és Szabolcsból a rómaikatolikus papokat elűzték. Ezután egyetlen egy római-katolikus templomot se találtak, kivéve az ecsedi, szatmári és böszörményi várakat. A XVII. századnak különösen utolsó előtti évtizedéből sok említést találunk valami böszörményi várdákról" végvár lévén Böszörmény, melyekben labancok tanyáztak. A váradi pasák többször megparancsolták a debrecenieknek, hogy a böszörményi várdát földig lerontsák. Ezt a debreceniek nem tették meg, bár a labancok innen sokat háborgatták, pusztították őket. Egy ilyen várda volt a város északi részén levő Várdomb-utcán is ben, augusztus 4-én I. Lipót a böszörményieknek vitéz szolgálataikért, érdemeikért védlevelet adott. Szabadságaikban zavarni, katonáskodásukkal össze nem férhető teljesítésekkel terhelni nem volt szabad őket. Ezzel egybehangzólag ig kiadott több oltalomlevélben a katonatartási, adó, kilenced-, és tizedüzetési kötelezettségtől, valamint a Kamara törvénytelen igényei alól mentesíti az egész hajdúságot, köztük a böszörményieket is. Ezen védlevelek közül legnevezetesebb az 1695 október 30-án kelt királyi levél, melyben a török háború alatti és egyéb érdemeik vannak felsorolva. A kapitányokat előbb a kassai generális nevezte ki, 1699-től maguk választották, de a király erősítette meg. A hadnagyokat, tizedeseket, vásárbírákat, városgazdákat, népszónokokai a volt katonai szervezetből tartották meg. A város (éppen úgy, mint a többi hajdúváros) hat tizedre volt felosztva ban a hat hajdú várost, élükön a legnépesebb Böszörménnyel, teljesen kivették Szabolcs megye hatósága alól, önálló kerületté alakultak. Első főkapitánynak 1669-ben Désány Istvánt választották meg. A kerületi székhely 1699-től Böszörmény volt. Ez évben ugyanis elhatározták, hogy a kerületi gyűléseket nem az egyes városokban felváltva, hanem a leginkább központban fekvő Böszörményben tartják. Az utak rosszasága, a közlekedési nehézségek nagyban hozzájárultak e határozat megszületéséhez. A hajdúkerület főkapitányai voltak: Désány István , nánási Oláh Jakab I. Csanády Sámuel őrnagy , II. Csanády Sámuel , Pethes János , nánási Oláh Mihály 18Ö9 1835, Pély Gábor , Sillye Gábor ig. A legrégebbi kerületi jegyzőkönyv ig terjed. Már említettem, hogy Hajdúböszörmény lakossága a többi hajdú városokhoz hasonlóan tizedekre volt osztva. Egy tizedben mintegy család volt. A tized eredetileg a hajdúk katonai szervezeti alapegysége volt, amit a letelepedés után is megtartottak. Egy-egy tized a város kijelölt részén telepedett le. A város élén a kapitány állott, aki katonai és polgári tekintetben is a város vezetője volt. A városok szövetsége (Szoboszló, Nánás, Dorog, Böszörmény, Hadház, Vámospércs) a hajdúkerületet

20 alkotta. Élén a választott kerületi főkapitánv és a hadnagyok tanácsa állott. A hajdúk így a böszörményiek is városukat a magyar várak mintájára rendezték be. A külső várat amit huszárvárnak is neveztek - árok és palánk vette kerül. A hajdú gyalogos vitézek és a lovasság is többnyire ott tartózkodtak. Ez a külső védelmi öv volt a katonaváros. Ez a gyűrű-alakú terület a város körül ugyanis az állattartás helye volt, amit kertségnek is neveztek, mivel kerítés szegélyezte. E kertségben találjuk az istállókat, aklokat, ólakat, a begyűjtött takarmányt, a szalmakazlakat, mindazt ami az állattartással összefüggött. Az itten épült házak pedig az állatokat gondozó férfiak ideiglenes szállásául is szolgáltak. Háborús időkben innen vették fel a harcot az ellenséggel, vagy innen kirontva támadtak rá. Ha az ellenségnek sikerült behatolnia a kertségbe, akkor itt a huszárvárban folyt a küzdelem tovább. Ezután ha a szükség úgy kívánta - a hajdú vitézek a lakóvárost körülvevő palánk mögé húzódtak vissza, ahol már az egész város részt vett a védelmi harcokban. Itt a zeg-zugos szűk utcákban az ellenségre nézve kockázatos, súlyos utcai harcokat vívhattak. A lakóvárost a huszárvárnál erősebb palánk, nagyobb s mélyebb vizes árok vette körül. Három, négy kaputorony felvonó'hídján át közlekedtek. A belső vár magva az erődített templom volt. Legvégső esetben ide húzódtak az ostromlottak. Ma már szabályosan húzódó, rendezett utcákat találunk városunkban. Hajdúböszörmény utcahálózatának elrendezése körkörös, s településtörténeti szempontból a múlt emlékét őrzi. (Sugaras és gyűrűs rendszer.) Az 1782-ből ismert térképen a mai öt sugárút is látható. A főtér már a XVII. században négyzetes alakú volt, s annak közepén állt az 1880-as években lebontott református templom. E téren találjuk részben átalakítva a XVII. században épült eredetileg barokk stílusú hajdúkerületi székház emeletes épületét is ig minden város önálló volt, s külön főkapitányaik voltak június 4-én a hajdúk Böszörményben gyűlést tartottak, s II. Ferdinánd azon kívánságára, hogy a csehországi harctérre menjenek, azt válaszolták, hogy csak az ország nemességével mennek. Ezt a határozatot Szűcs György böszörményi követ vitte el a többi hajdúváros küldötteivel Dóczy András kapitányhoz július 12-én Böszörmény város főkapitánya, Keöntei Kiss Miklós Szabolcs megyétől a tatárok ellen segítséget kért, mivel a fegyveres hajdúk Ónodra mentek, s így a város védtelen maradt. Ónodi Németh Márton 1652-ben böszörményi főkapitány is, ami kitűnik a városi levéltárban megőrzött írásból. Eszerint Kőrös bírájától levélben követel 7 ökröt, melyek Abai István böszörményi lakoséi voltak. Ezeket az ökröket Zelemérről ellopták, s Abainak András nevű szolgája egy körösi embernél az ökröket felismerte, ezért a főkapitány követelte azok viszszaküldését. Keresztes András rácböszörményi kapitány 1654 december 14-én Ecseden megfogadta az erdélyi fejedelemnek, hogy a szökött jobbágyokat kiadják. Mind Thököly, mind II. Rákóczi Ferenc alatt a hajdúk tevékeny részt vettek a szabadságharcokban. Városaik ennek ellenére is sokat szenvedtek a kurucoktól, különösen Thököly előtt. II. Rákóczi Ferencnek külön fejedelemkörüli hajdú lovas ezrede volt Budai István parancsnoksága alatt. Klára András vezetése alatt meg 600 hajdú szolgált.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány

IGAZ - HAMIS Várostörténeti sétány Várostörténeti sétány 1. A Szentvér Legenda Báthori Gábor erdélyi fejedelem nevéhez köthető. 2. Leonardo Da Vinci a Báthoriak meghívására Nyírbátorba utazott, ezért található a szobra a sétányon. 3. V.

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

8/2014. (III. 31.) határozata egyéni választókerületek kialakitásáról

8/2014. (III. 31.) határozata egyéni választókerületek kialakitásáról A DEBRECENI HELYIVÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 8/2014. (III. 31.) határozata egyéni választókerületek kialakitásáról A Debreceni Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás

Újfehértó települési választás eredményei Önkormányzati választás Polgármester A polgármester Nagy Sándor FÜGGETLEN jelölt lett Az önkormányzat összetétele : Újfehértó települési i Önkormányzati A települési önkormányzat tagjainak : 11 fő, ebből egyéni választókerületben

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék

Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv. Vezetékjel Utcanév Név Cím. Névjegyzék 17-0-0 12/1-0-0 Nárcisz 10-0-0 Margaréta 7-0-0 Rezda Vezetékjel Utcanév Név Cím Helyrajzi szám Nyilatkozat Tender terv Kiviteli terv A.I. Kisteleki szőlő 2-0-0 Margaréta Tóthné Rehó Judit Borbánya Margaréta

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Kisköre város Önkormányzata... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1)

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA!

Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Ó, TE DRÁGA KLEMENTINA! Avagy : Egy késői utazás a Mezőkövesdi repülőtérre 2012 decemberében módomban állt megtekintenem a Mezőkövesdi repülőteret, amely egykor a Varsói Szerződés tartalék repülőtere volt.

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I.

Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. Szabadságharc I. 1 Mikor volt a Rákóczi szagadságharc? 12 Mikor halt meg Rákóczi? 2 Kik voltak a kurucok? 13 Hol született IIRákóczi Ferenc? 3 Mi volt a Rákóczi felkelésnek a célja? 14 Melyik évben született IIRákóczi

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben