PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig"

Átírás

1 H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

2

3 HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: BÉRES ANDRÁS 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

4 A hajdúböszörményi HAJDÚSÁGI MÚZEUM kiadványa Szerkesztette: CSIHA ANTAL A második javított kiadást sajtó alá rendezte PORCSALMY JÁNOS Lektorok: KOMORÓCZY GYÖRGY és MÓDY GYÖRGY l Déri Múzeum

5 Már háromszázötvenöt esztendeje, hogy Böszörmény területén 1609 október 3-án a váradi káptalan, mint illetékes állami közhatóság, a Kálióról áttelepített hajdúkat birtokba iktatta. Ez a háromszázötvenöt esztendő elegendő tanulságul szolgál ahhoz, hogy a város visszanézzen saját múltjának harcai, eredményei számbavételére és foglalkozzék a közösség történetének megírásával. A tudományos szakirodalomban kevés tanulmány jelent meg Hajdúböszörmény életéről s összefoglalás mindössze az előttünk fekvő dolgozat. Porcsalmy Gyula, néhai kiváló helytörténetírónk egész munkássága révén is kitüntető elismerést érdemel az utókortól, hiszen annyi tanulmány, novella, regény fűződik nevéhez, hogy munkásságáról önálló tanulmánykötetet lehetne írni. Dolgozatai azokban az időkben születtek meg, amikor a leszűrt tanulságok sokszor nem fedik azokat a követelményeket, amelyeket a társadalom- és gazdaságtörténeti kutatások a marxizmus leninizmus alapjáról kiindulva tártak fel; nem látja meg az események mögött az osztálymozgás törvényszerűségeit s a hajdúk világáról egységes képet rajzol, mintha a hajdúság településének területein nem alakultak volna ki az egymással szembenálló osztályok. De tagadhatatlan, hogy adatait hűséggel, a közösség iránti szeretettel, a város fejlődésének megérzésével, a kibontakozás helyes távlatainak meglátásával gyűjtötte össze s ezek az adatok ma is teljes mértékben használhatók. Az előttünk fekvő munka már több, mint negyven évvel ezelőtt látott napvilágot. Porcsalmy Gyula életpályájának küzdelmeiből szűrte le, szinte törvényszerűen, az uralkodó osztállyal szembenálló politikai magatartását és szenvedélyesen fordult a kisemberek sorsának feltárása, megismerése felé. Ez jellemzi művészeti irányát, tudományos és szépirodalmi munkásságának ars poetica"-ját. Ezért az eszmeiségért érdemes megismerkedni akár történelmi elbeszéléseivel, akár regényeivel (pl. Boda Katalin) s ezért érdemes foglalkozni jelen tanulmányával is. Ez a dolgozat még ma is gazdag adatanyagot tartalmaz és hasznosítható nemcsak a város történetének megismerésénél, hanem a további kutatásoknál is, hiszen röviden áttekintő összefoglalója a leglényegesebb mozzanatoknak, amelyek Hajdúböszörmény életében szerepet játszottak. E tanulmány éppen ahhoz ad ösztönzést, hogy végiggondoljuk ezeket a mozzanatokat Szép feladata volna a Városi Tanácsnak, vagy valamelyik kulturális intézménynek, ha egyszer komolyan foglalkoznék a történeti

6 múlt változásainak kérdéseivel és monográfia keretében megíratná a hajdúk történelmét. Ha ezt a feladatot vállalni tudta Balmazújváros, talán nem elviselhetetlen a hajdúság legnagyobb városa, dolgozó népe számára sem ennek a megoldása. A múlt teljes ismerete nélkül nehéz megérteni a jelen küzdelmeit s egy ilyen monográfia éppen arra volna hivatott, hogy feltárja: milyen küzdelmes, szövevényes utakon jutott el Hajdúböszörmény népe ahhoz az új életformához, amely a szocializmus megteremtésének reális lehetőségeit s kialakuló jeleit hordozza. Dr. Komoróczy György a Debreceni Állami Levéltár vezetője

7 A HAJDÚK EREDETE A hajdú nevet egyes történetírók a hajadon, mások a hajtó szóból származtatták. A hajadon szótól, azért mert szerintük a hajdúk hajadon legények, nőtlenek voltak. Ez a származtatás nagyon kétséges. Ma általában elfogadott nézet az, hogy a hajtó szótól vette eredetét. Ezt történelmi tények is támogatják. A szabályozatlan Tisza áradásai és az azok által keletkezett mocsarak és belvizek miatt a mi vidékünkön is a földművelésnél jobban foglalkoztak az állattenyésztéssel. Már a XV. sz.-ban az alföldi földesurak közül többen a jól jövedelmező állattenyésztés céljából főként legelőnek használták földjüket, így abból a jobbágyok számára mind kevesebb jutott. A földnélkülivé vált parasztok egy része így kénytelen volt elszegődni marhahajcsárnak. Az igen vagyonos kereskedők - tőzsérek Európa különböző országaiba, főleg nyugati városokba szállították a híres magyar vágómarhát. Az akkori közbiztonsági viszonyok megkövetelték, hogy az ilyen szállítmányokat fegyveres emberek kísérjék. Ezekből a fegyverforgatáshoz is szokott hajtőkből a későbbiek folyamán kitűnő katonák váltak ben a nagy parasztháború idején Dózsa György legkiválóbb katonái a hajdúk voltak, akik ezért még jobban magukra vonták a bosszúálló földesurak haragját. (Állandó üldözésnek voltak kitéve, kiirtásukra törekedtek, tiltva volt számukra a fegyverviselés stb.) A mohácsi csata után (1526) részint a közbiztonsági viszonyok megrendülése, az állandó török veszély, részint a Habsburgok ellenséges intézkedései miatt a virágzó marhakereskedelem lehanyatlott, és ezzel kereset nélkül maradtak a hajtók is. Ezekhez csatlakoztak a magyar és délszláv jobbágyok, akiket a törökpusztítás vetett ki otthonukból, és azután többnyire a katonaéletet választották. Végvárakban szolgáltak, vagy portyázó szabadhajdúk voltak. Csapatokba verődtek s úgy gondoskodtak megélhetésükről, ahogy tudtak. Még a rablástól sem riadtak vissza. Számuk pedig egyre gyarapodott azokkal, akik a török elől menekültek; a meg nem szállott területen elhelyezkedni nem tudtak és így valóságos csapásként nehezedtek a társadalomra. Törvényeink ezért viseltettek annyira ellenséges érzülettel velük szemben. Valósággal törvényen kívül helyezték őket, azonban amikor szükség volt halálmegvető, bátor katonákra, zsoldba fogadták őket. A hajdú zsoldos csapatok mindenkor a törökök ádáz ellenségei voltak. Ilyen zsoldos hajdúsereg nemzeti érzése ébredt fel s hagyta cserben 1604-ben a németet és csatlakozott Bocskai Istvánhoz. Ez időtől vált igazán jóhangzásúvá az addig átkozott,,hajdú" név.

8 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY NEVE Hajdúböszörményt a múltban sokféle néven nevezték: Beszermén, Beszermény, Böszörmén, Böszörmény ben: Beszermén, Báthori Gábor 1609-i adománylevelében Böszörmény van írva ban 1. Rákóczi György fejedelem a böszörményi ref. egyháznak egy Graduait adott; amely a legbecsesebb régisége a ref. egyháznak, és sajátkezüleg ezt írta bele:,,a Beszermeni eccelésiáé" ben már Rácz-Beszermén néven nevezték ban: Beszermín, 1752-ben Monori Ferenc idevaló rektor már Hajdú-Böszörmény"-nek írta. Ettől kezdve a subscribáló diákok is így írták a város nevét. így 1575-ben: Rácz- és Magyar-Böszörmény, ben: Beöszeörmény. 161Ó-ben: Beözeörmen (Makay János nagyváradi jegyző írta így), II. Ferdinánd 1632-i megerősítő levelében: Böszörminy, azután: Beszermény, Beszermén. Bethlen Gábor 1626-i megerősítő levelében Beszermény t ír, de írtak ez évben Böszörményt is. Rákóczi György: Böszörményt és Beszermény-t, I. Lipót alatt: Rácz-Beszermény-t ban: Beszerminy, 1695-ben: Böszörmény. Német iratokban 1690-ben: Beszermin, 1692-ben: Beszerminy. Egy 1690-i számadás és III. Károly 1715-ben és egyszerűen Böszörményt írt ből is olvastam Rácz Böszörményt. Pálffy nádor pedig 1745-ben: Rácz-Böszörményt használ. Mai neve egybeírva: Hajdúböszörmény. Böszörmény neve a IV. Béla által 1242-ben idetelepített biserminok, busarmanok, beszerminok után is keletkezhetett. Némelyek azt állítják, hogy a Rácz-Böszörmény név az elpusztított vidi rácok után keletkezett. Ez nem áll, mert a Rácz Böszörmény név sokkal korábbi, mint hogy a vidi rácokat ide telepítették. Ide Zsigmond alatt Brankoviccsal jöttek rác lakosok, akiket a hajdúk 1609-ben is itt találtak. A böszörményi városi jegyzőkönyvek szerint a gör. kat. rutének és tótok a XVIII. sz. elején költözködtek Böszörménybe, de sem földet, sem kiváltságokat nem kaptak, hanem minden hónapban adót kellett fizetniök." Egy 1748-i jegyzőkönyv szerint az oroszok Lengyelből, Beszkidről, Dorogról költöztek e városba." Dorogra még Bocskai alatt a nem református hitű hajdúkat (oroszokat, rácokat) telepítették. BÖSZÖRMÉNY A HAJDÚK TELEPÜLÉSE ELŐTT I. e. 500 körül agatirzek, i. e. 330 körül szarmaták laktak ezen a vidéken. Trajanus római császár Erdélyt és a Tiszántúl nagyrészét is a római birodalomhoz csatolta Dacia provincia néven a 112. évben. A rómaiak itteni birtoklását az itt talált leletek, különösen a római pénzek mutatják. A rómaiak után a gótok, majd 380 körül a hunok telepednek meg itt. Utánuk a gepidák, majd 557-től az avarok lakták a vidéket. Az utóbbiak a mai Budapesttől Hatvan, Árokszállás, Eger, Tokaj, Ároktő, Újfehértó, Böszörmény, Nagyléta, Arad, Temesváron át Szendrőig, az Al-Dunáig egy nagy határárkot húztak országuk védelmére, mely Hajdú-Böszörmény és Hajdúhadház határai közt az erdőben ma is megvan s a nép Ördög árkának" hívja. A nép ajkán sok monda él erről. Az avarokat 800 körül Nagy Károly német-római császár egy döntő csatában legyőzte és az avar töredékek visszaszorultak a Tiszántúlra. 896-ban, a honfoglaláskor Ano-

9 nymus szerint Marót fejedelem uralkodott területünkön is, akit a magyarok Ménmarótnak neveztek. Hogy a honfoglalás után mikor lett Böszörmény magyaroktól lakott helység, azt nem tudjuk. Azonban már az Árpádok s majd a vegyesházbeli királyok alatt is kedvelt hely volt. Ezt mutatja az, hogy leginkább királyok, királyfiak bírták ben II. Endre királyunk idején Dósa nembeli András debreceni várispán volt e vidék hűbérura ban pedig Béla herceg későbbi IV. Béla király kormányozta a Tiszántúlt, így ő rendelkezett Böszörmény felett is ben a tatárok elpusztították Böszörményt is, kivonulásuk után IV. Béla az ország elpusztult vidékeinek egyes helyeire - köztük Böszörménybe is kunokat és böszörményeket (mohamedán kunok) telepített ben Dózsa Mátyás (András várispán unokája, aki 1321-ben nádor lett) volt a várispán Bihar és Szabolcs megyékben, Böszörményt is ő birtokolta ben Böszörményben már tekintélyes egyház volt. Kétségtelen, hogy a középkori templom a mai Bocskai téri ref. templom helyén állott ben a Dózsa család kihalt, Böszörményt a leányág kapta meg ben a város már Zsigmond királyé, aki 1415-ben Böszörményt mint a maga oppidumát említi s meghagyta, hogy Kállai Lőkös Miklós ideszökött jobbágyát, Székely Mártont minden holmijával küldje vissza. Böszörményt több más birtokkal együtt Zsigmond ban a török elől menekülni kényszerült Brankovics György szerb fejedelemnek adományozta április 14-én egyideig Böszörményben tartózkodott Hunyadi János ben az országgyűlés Brankovicsot megfosztotta magyarországi birtokaitól, és azokat Hunyadi Jánosnak adta évi békekötés szerint Böszörmény Hunyadi Jánosé maradt s birtokolta is 1456-ban bekövetkezett haláláig. Utána Böszörmény özvegye, Szilágyi Erzsébet, majd Mátyás király birtoka volt ben a Szilágyi Erzsébet beiktatásakor Parlagi Lászlóné maga és György és Menyhért nevü fiai, valamint Péter nagyváradi kanonok nevében ellentmondott. Ez a család Parlagon lakott s valamikor birtokolta Böszörményt is. Erről ellentmondóan szól az Országos Levéltár Acta Neoregestr. Fasc. 276 No. 17 adata, mely szerint Beszermény" városa s több jószágba Báthori István országbíró rendeletére Mátyás király anyját a váradi káptalan beiktatja, a Rozgonyi család ellentmondásával ben egy záloglevél Böszörményt mint falut említette. Mátyás király halála után 1492-ben fiára, Corvin Jánosra, ennek halála után pedig özvegyére, Frangepán Beatrixra szállt Böszörmény körül azonban már Szapolyai János volt a vidék földesura ban Enyingi Török Bálint kapta meg Debrecent és Böszörmény is Debrecent követte a református vallás felvételében. Az 1569 október 10-én tartott nagyváradi zsinaton Stephanus Tsatár Pastor Eel. Böszörményensis" is részt vett a böszörményi református pap. Az évek táján Böszörménynek Báthori Miklós volt a földesura ben Böszörményben 25 ház volt templommal. (Ugyanakkor Varjasfalun 59 ház és templom, Vid falun 84 ház és templom, Hadházon 66 házjés templom, Nánáson 83 ház és templom, Dorogon 57 ház és templom volt) ben Parlagi Eufrozina, özv. Olgyai Györgyné és Parlagi Pál György Magyar és Rácz-Böszörményi" birtokára megegyeztek. A XVI. században nemcsak a német, török, de a magyar katonák is

10 sarcolták, pusztították a népet. A böszörményi végvár katonái fenyegették a lakosokat, hogyha, a török-tatár el nem pusztította, ők elpusztítják. Bocskai István 1604 őszén a nemzet és vallásszabadságának védelmére fegyvert fogott. A Korponán tartott országgyűlésen az összesen 13 hajdúkapitány alatt harcolt 9254 hajdúvitéznek 1605 december 12-én Korpona városában kell adománylevele szerint mely Hajdú megye levéltárában eredetiben meg van a Szabolcs vármegyében levő, s azelőtt a tokaji várhoz tartozott Kalló egész várost, Nánás, Dorog, Varjas pusztabirtokokat, Hadház, Vámospércs, Sima, és Vid nevezetű birtokbeli részjószágokat minden jogokkal adományozta. Ezt 1606 december 4-én Szabolcs vármegye Karászban tartott közgyűlésén kihirdették s a hajdúkat ünnepélyesen beiktatták, egyedül Simára tettek birtokbeli ellentmondást. Azonban a kallói várban császári őrség állomásozott, s ezekkel a Kálióba telepített hajdúk sehogysem fértek össze. Hogy ennek komolyabb következményei ne legyenek, Mátyás főherceg és Báthori Gábor erdélyi fejedelem Kassán augusztus 20-án egyességet kötöttek, Báthori a kallói hajdúkat Nádudvarra telepítette át, királyi részről meg Csegét adták a hajdúknak, hogy mindkettőt olyan joggal bírják, aminővel Kallót elnyerték. A kallói hajdúk ehhez a pusztán álló Kabát is követelték. Ebből is látszik, hogy a 9254 letelepített Bocskai-hajdúból a legszámosabban Kallóban nyertek telepítést. Mátyás megkoronázása után az egyezségből nem lett semmi. A következmények megelőzése céljából Báthori Gábor fejedelem 1609 szept. 13-án Nagyváradon kelt adománylevelében Böszörmény várost és Pród (Prád) falut adta a kallói hajdúknak Kalló helyett csere- és vegyes adományozás címén, a hajdúk részéről ft. ráfizetéssel, mégpedig olyan joggal, minővel Kallót birták. A hajdúság közös szabadalmának és letelepülésének ez volt a harmadik oklevele. Ezt az adománylevelet felolvasták és kihirdették Biharmegye közgyűlésén szept. 7-én (A böszörményi levéltárban eredetiben megtalálható az adománylevél). BÖSZÖRMÉNY VÁROS TÖRTÉNETE A HAJDÚK LETELEPÜLÉSE UTÁN Böszörmény és Pród birtokában a fenti adománylevél alapján a kallói hajdúkat 1609 szept. hónapjában a szent kereszt emeltetése utáni harmadik napon iktatták be. Az ellentmondásra 10 nap volt kitűzve, ami a Szentmihály-nap utáni negyedik napon (okt. 3.) telt le, s mivel ellentmondás vagy tiltakozás nem történt, e napon az érdekelt hajdúknak kiadta a káptalan a birtokbahelyezési oklevelet saját pecsétje alatt, kelt a beiktatás utáni tizedik napon. A beiktatás tényéről érdekes itt bővebben is megemlékeznünk. Báthori Gábor fejedelem a váradi várban szept. 10-én kelt rendeletében a váradi káptalant felszólította a következőkre: azon lovas és gyalog hajdúkat, kik Bocskai István fejedelemtől Kalló várost Szabolcs megyében kapták, ahelyett forintért csere címen őtőle (ti. Báthoritól) ugyanazon megyebeli Böszörmény várost vámmal és Pród birtokot nyerték, birtokába iktassa be törvényesen, s a beiktatás lefolyásáról jelentést tegyen,

11 Báthory portréja, Gábor erdélyi fejedelem korabeli metszet Báthory Gábor ménybe telepítő fotókópiája a hajdúkat Böször adománylevelének

12 Hajdúböszörmény települési Hajdúböszörmény térképe város a XVIII. címere századból

13 a tiltakozókat pedig tizenöt napra a fejedelmi szék (curia) elé idézze. Elrendelte, hogy a beiktatáson jelen legyenek: a káptalani birtok, a felsorolt 6 nemes közül egy, vagy azok távollétében egy más fejedelmi biztos és a fentnevezett helyekkel szomszédos birtokosok. A beiktatás a fentebb írt időben történt meg. Jelen voltak: Makay János, káptalani tag, Nagy András, a fejedelem tanácsosa és mezei hadainak kapitánya, Gergócz András, váradi alkapitány, mint fejedelmi biztosok, Csáky Balázs, Forgács Pál, Bácsi György, Rózsa Pál, Szénássy János, Köszörű Miklós, Szarvadi Lukács (Hadházról), Kiss Mihály, Szatócs Miklós, Serfőző Tamás és Csorba István (concionator) népszónok Böszörményből, Tóthfalusi Borbély György, Szűcs György és Bornemisza János Deîbreczenből. Kétségtelen, hogy a beiktatás után a kallói hajdúk siettek Böszörményt és Pródot birtokukba venni. Pródot a Báthori adománylevél mint falut említi ben az is volt, de már 1626-ban Bethlen Gábor fejedelem oklevele mint pusztát említi. Bizonyára Pród falu lakói Báthori jobbágyai voltak, s mivel már Pródon semmi keresnivalójuk nem volt, vagy Báthori Gábor Szabolcs megye birtokaira, vagy más birtokokra, részben mint szabadosok Böszörménybe költöztek. Sokan kérték, hogy e kis munkában közöljem az idetelepült hajdúk neveit. Már ben kutattam ezután, de sem a megyei, sem a debreczeni, böszörményi stb. levéltárakban, sem a hajdúk történetéről szóló művekben a letelepültek névsorának semmi nyomát sem találtam. Annyi bizonyos, hogy a Bocskai által letelepített, s a 13 hajdúkapitány alatt vitézkedett 9254 hajdú név szerint nem volt felsorolva, ezek nevei nem maradtak meg semmi okiratban. Maga a letelepülés zászlók alatt a kapitányok vezetésével történt, az adományozott földet pedig,,gard-számra" osztották fel, amiről azonban senki sem vezetett protocollumot. Lehet, hogy Bocskai fejedelmi kancelláriáján fel voltak írva a nevek. Ezt lehet következtetni a korponai országgyűlés határozatából is, mert hiszen azok neveit (t.i. a 9254 vitézét) csak fel kellett írni, akiknek nemesi szabadalmakat és földet adtak, de ez a feljegyzés a Bocskai halála utáni zavaros időben amit egyik történetíró zavaros hajdú-világnak" nevez elveszett. A felosztott földet máskülönben tizedek szerint az egyes családok kizárólagos tulajdonjoggal birták, csak az erdőket, legelőket, kaszálókat használták közösen. A hajdúk letelepülése idejében Nánásmonostora, Dorogegyháza, Varjas pusztabirtokok, Hadház, Vámospércs, Sima, Vid részjószágok voltak. Hadház, Szoboszló Vámospércs lakott helyek voltak ugyan, de törökjárta területen feküdtek. Kálióban a Kállayak, Böszörményben a Báthoriak voltak a birtokosok. Videgyháza, Sima pusztai részjószágok későbben sem fejlődtek falukká, Pródegyháza meg pusztává lett. A Pródon levő nagyhalmot Rómer Flóris történettudós 1882-ben megásatta. Kovakést, kővésőt, kőkalapács-darabokat talált ott és az oda nem messze eső kőudvaros és kövecses halmokon. Ebből szintén következtethető, hogy e helyen már a kőkorszakban is laktak. A pródi halmot erősségül vagy azért hányták, hogy mint Bábel tornya", a nagy síkságon emlékeztetőjéül szolgáljon az ottan lakott embereknek. Esetleg- a népvándorlás Ll

14 korabeli szokás szerint diadalmi jelül is emelhették. Városunk határán kelta fegyvereket is találtak. II. Mátyás király 1613 április 1-én Báthori Gábor fejedelem csere és vegyesadományozását megerősítette, s ennek folytán a böszörményi hajdúkat 1614-ben a helyszínen újra törvényesen beiktatták ban már a hajdúk az országgyűlésre külön-külön 2 követet küldtek. Bethlen Gábor fejedelem 1623-ban megkapta Ecsed várát. Böszörmény hajdan ehhez a várhoz tartozott, azért február 25-én ugyanezen adományt utólag átadja, s a beiktatás május 3-án történt meg (Eredetije a böszörményi levéltárban van). II. Ferdinánd király pedig 1632 november 16-án szintén jóváhagyta ezt, erre is törvényes beiktatás történt ben III. Ferdinánd, 1656 ban I. Rákóczi György fejedelem a böszörményi hajdúk számára adott adománylevelet megerősíti, s ezt október 31-én III. Ferdinánd is jóváhagyta. I. Lipót 1657-ben és 1666-ban ugyanezeket megerősítette. Videt 1375-ben Vidtelek néven nevezték, s birtokosa Guthy Salamon volt. Öt 1375-ben birtokában bár sikertelenül megtámadta Zudar István ben Upor Imre volt itt birtokos ben Vidmonostora és Vijdmonostora, 1430-ban Wijdmonostor néven fordul elő, 1484-ben mint a debreceni uradalomhoz tartozó hely van említve, később a Kállayak birtoka volt. E községgel azonos lehet Videgház vagy Wijdegháza, ez ben az olnodi Cudarok birtoka volt. Ennek egyik ivadéka: Zudar Jakab ellenében 1465-ben visszahelyezik birtokába Zólyomi Dávidot és Zólyomi Tamást. Ezek, a Makkos-erdővel együtt 1476-ig bírták, de ez évben mind a Hunyadiak birtoka lett. A Hunyadiak alatt Vid Bihar megyéhez tartozott. Vid előfordult Vidtelke néven is, ezen a néven 1434-ben Baksa János és gyermekei bírták. A XVII. sz. elején Videt és környékét homonnai Drugeth János, Tokaj ura birtokolta. A XVII. sz. első évében a Rákócziak kezébe került, ben már I. Rákóczi György birtokában volt. Ez időben Vielen 16 jobbágy volt. Ez a Vid falu a Vidi-halom közelében feküdt ben a böszörményiek a vidi, zeleméri, szennyesi, szentgyörgyi pusztában örök vagy zálogos jogot szereztek. A Szennyest a Kulin-család nemsokára visszaváltotta. A vidi, zeleméri pusztákra nézve a Bekény, Tolnay, Komjáthy, Lónyay-család tagjaival a XVIII. században egyességre léptek. Vid pusztulását a történetírók 1666 őszére teszik. Mint Nánás város egykori jegyzőkönyveiből megállapítható, valóban megtörtént az itteni rácok kipusztulása. A rácok Vidre való települése és kipusztulása azonban okvetlenül a XVII. század derekára esik, mégha 1666-ot hitelesnek nem is vehetjük. A monda szerint I. István idejében egy Vid nevű vitéz a Báthori család ősapja az ecsedi tó posványaiban megölte a környék falvait rettegésben tartó óriáskígyót (hétfejű sárkányt), három fogat és három kígyó alakú farkot a királyhoz vitt. Videt a király nemessé tette, címerébe három sárkányfog került (a Báthoriak címerében erre céloz a három fog és farkát harapó kígyó). Rác-Vidnek elpusztulásáról a szájhagyomány a következőket mondja: 1666 őszén Böszörmény egyik lakosának házába egy rác koldusasszony lépett be. Vászontarisznya lógott oldalán. A koldusasszonyt szívesen fogadta a háziasszony, ki bölcsőjében szunnyadó kis gyermekét ringatta. A háziasszony rábízta kis gyermekének ringatását addig, míg ő a padlásra megy kevés szalonnáért. A csendesen szunnyadó

15 gyermek szemlélésére felébredt a koldusasszony szívében az anyai érzés és hallhatóan rebegte: szegény gyermek mily szép, mily kedves teremtés, beh kár meghalni ilyen korán. Az anya ezen szavakat hallván, megrémülve fut oda és kérdi, hogy mit beszél a koldusasszony, miközben jó darab szalonnát és kenyeret adott át a koldusnőnek. A jószívű adakozó és a kis gyermek látása végre felnyitja a koldusasszony száját, elbeszéli, hogy a vidi és maladoni rácok elhatározták, hogy a hajdúvárosokat eltörlik a föld színéről, népét pedig kardélre hányják. Sőt ő egyenesen azért jött, hogy hírt adjon, mert nem viselheti el szívén a nagy romlást. Ö saját fülével hallotta az összeesküvést. A városi tanács értesülvén a hírről, a koldusasszonyt előkeresteti és kikérdezi, és annyival inkább elhiszik a koldusnő szavait, mert már előbb sokszor történtek véres összeütközések a szomszéd hajdúk és a vidi lakosok között. Figyelmeztetik rögtön a szomszéd városokat a veszedelemre. Különösen Böszörmény és Nánás voltak kitűzve a támadásra. Először Nánási akarták megtámadni. A nánásiak azonban jól értesültek a támadás napjáról, és a város alatt elterülő szőlőskertben megbújtak, és úgy várták a támadást. A hadnagy elosztotta a fegyverforgatókat a gerádjaik között. A legelszántabbak az országúton feküdtek keresztül. Holdvilág nem volt, néhány csillag bágyadt fénye adott csak némi világosságot. Sehol azon este mécsvilágot nem gyújtottak, a hajdúk közül pedig senki sem jelent meg a határban azon a napon. Marháikat, méneseiket, nyájaikat a belső rétbe szállították biztos helyre, ahol a tehetetlen aggok, gyermekek és félénkebb nők egy-egy csoport erős férfiú védőszárnyai alatt húzták meg magukat. Mikor a nánási toronyban a takarodót húzták, távol a pusztán egy nagy fekete oszlop jelent meg, mely mindig közelebb-közelebb húzódott. Nemsokára éles látású emberek kivehették a fejszékkel, csákányokkal, kardokkal és villákkal felfegyverzett alakokat. Amint a rácok közel értek, egyszerre egy kazal szalma lobban fel, és ennek a világánál a megbújt hajdúk megrohanták őket. Elkeseredetten folyt a véres csata, midőn a szőlőskertekből előretörő Szakállas Daróci embereivel irtózatosan csapott le a menekülő ellenségre. Kört alkottak a hajdúk, és ezen körben kellett a rácoknak küzdeni és meghalni. Akik a körön kívül estek, eszeveszetten futottak, de ott egy másik sereggel találkoztak. Ugyanis a böszörményi hajdúk jöttek a nánási testvéreik segítségére, így nem menekülhetett senki a rácok közül. A csata utáni napon a hajdúk közösen megrohanták Vid falut, és azt a földdel egyenlővé tették. A pusztítás percében előállott a koldusasszony, ki a összeesküvést felfedte, és kérte a hajdúkat, hogy az ő rokonainak kegyelmezzenek meg. A hajdúk teljesítették kívánságát, és akiket a koldusasszony rokonainak vallott, azokat életben hagyták, és Böszörmény városában telepítették le őket. Valószínű, hogy az a nép, amely Böszörmény egy részét lakja, és amely részt ma is,,rác-oldal"-nak neveznek, a vidi rácok maradékai. A holttestekből pedig Nánás alatt, hol a csata történt, nagy halmot raktak, beföldelték és elnevezték Testhalomnak. A király is értesült az eseményekről, gróf Barkóczy generális megjelent a véres tett színhelyén, és meggyőződött a rácok méltó bűnhődéséről. Akik magokat kitüntették, azok közül többen kaptak nemességet. A vidi földet Böszörmény, Nánás és Hadház magok közt felosztották, s ma is birják. Az azonban már történeti tény, hogy I. Rákóczi György ezen vidi birtokrészt egészben zálogba adta

16 1500 magyar forintért Böszörmény, Nánás és Hadház lakosainak, kiváltási jogai fenntartásával, hogy ti. ő vagy utódai visszaválthassák. A vidi föld területe hold volt. Ebből Böszörmény 8140 holdat. Hadház 4224 holdat birt, a többi Nánásé volt ig békében bírták a hajdú városok ben egy bizonyos Martonossy Zsigmond a íiscusnak azt jelentette, hogy Vid a kincstár tulajdona, mert Rákóczi birtoka volt, s a tokaji uralomhoz tartozott, II. Rákóczi Ferenc birtokait meg elkobozták. Mint tudjuk, e birtokot a hajdúk még I. Rákóczi Györgytől vették zálogba, így II. Rákóczi Ferencé nem volt. Ennek ellenére a kincstár ben elkobozta. Ekkor a hajdúvárosok elővételi joggal bérbe kérték, és ig az 1500 forintos zálogösszeg fejében birtokolták, 1761-ben újabb 15 évre elzálogosították. A három város 1200 forintos zálogösszeget, 500 forint évi haszonbért fizetett. Ezeket az összegeket 13 év alatt fizették be ben új zálogbaadás történt. A Somossy-család 1789-ben perrel megnyerte Hadház város egy részét. Ez a Somossy-család, ősi család mely Bereg megyében bírt nagy birtokol. Őse, Péter 1350 táján élt. Somossy (Somosi) András, Mihály levéltárnok, József ügyvéd, Péter, ifjabb Péter, Gábor és Miklós igazoltattak Szabolcs vármegyének augusztus 6. és szeptember 20-án kelt bizonyságleveleivel. Ferenc az években Szabolcs, Pál pedig Bereg vármegyében lakott. E Somossy-család utódai nagy szerepet töltöttek be városunk életében. Somossy Béla előbb országgyűlési képviselő, azután ig a város polgármestere volt. Az ő működéséhez fűződik Böszörmény 1890-től való nagyobb arányú fejlődése, haladása, január 2-án haít meg. Egyik fia: József, ügyvéd, a világháborúban esett el, a másikat: dr. Somossy Bélát július 5-én városunk polgármesterévé választották. A böszörményi Vid bérlete tovább folyt: 1819-ben évi 1600, 1822-ben 2000, 1840-ben 4000 forint haszonbérért használták ben Böszörmény a Réten csatornát ásatott, a belvizet elvezették ig sok huzavona volt az egyre magasodó bérösszeg miatt, ez évben azonban Nánás és Böszörmény örök tulajdonul megváltotta Videt ( Vidi-váltság"). Igazgatási jegyzőkönyvet Böszörményben 1667-től vezettek. Az igen érdekes jegyzőkönyvek a községi szervezetre, birtokgazdasági viszonyokra, főleg a büntető igazságszolgáltatásra vonatkoznak december 6 22-ig Strassoldó német generális zsoldosaival s az egész hajdúsággal Debrecenben iszonyú rablást hajtott végre (Szűcs István Debrecen város történeté"-ben csak Strassoldóról szól, aki 1676 februárjában sarcolta meg Debrecent) augusztusában Apafii erdélyi fejedelem a magyarok segítségére jött hadával és a váradi basával. Böszörményt megvették, leégették. Böszörménynek ez a pusztulása így történt: a fejedelem Debrecen alól szeptember 11-én Szoboszlóra vonult, innen Böszörmény alá jött. Amikor a magyar és török csapatok a sok élelmiszert a városból kifelé hordták a táborba, a város kigyulladt. Ki gyújtotta fel? Nem tudjuk. A táborban levő törökökre és magyarokra gyanakodtak, de az sem valószínűtlen, hogy magok a böszörményiek gerjesztették a tüzet, hogy így meggátolják féltve őrzött vermeiknek az ellenség által történő felbontását. A veszedelem elől a nőket, gyermekeket és az ingóságokat a templomba vitték, mely - úgy látszott épen marad. Később a templom is meggyulladt s 1681 szeptember 14-én leégett. (Mikor a mai Bocskai

17 A volt hajdúkerületi A hajdúkerületi székház székház homlokzata udvari része

18 A régi református templom lebontás előtti képe Bocskai István szobra. Holló Barnabás alkotása

19 téri református templomot a múlt század 80-as éveinek elején átalakították, a templom padlója alatt sok elszenesedett törmelékre találtak. Valószínűleg az 1681-i nagy égésből valók voltak ezek a szenesedett maradványok. A templom alatt pirosas öltönyben papi csontvázakat-talárban, ezüstszeges koporsókban találtak, feliratos kőtáblákkal és sok ezüst karikával. E templom alatt nyugszik Brankovics felesége: Heléna is. Ugyanezen évben a kurucok Szatmárból és Szabolcsból a rómaikatolikus papokat elűzték. Ezután egyetlen egy római-katolikus templomot se találtak, kivéve az ecsedi, szatmári és böszörményi várakat. A XVII. századnak különösen utolsó előtti évtizedéből sok említést találunk valami böszörményi várdákról" végvár lévén Böszörmény, melyekben labancok tanyáztak. A váradi pasák többször megparancsolták a debrecenieknek, hogy a böszörményi várdát földig lerontsák. Ezt a debreceniek nem tették meg, bár a labancok innen sokat háborgatták, pusztították őket. Egy ilyen várda volt a város északi részén levő Várdomb-utcán is ben, augusztus 4-én I. Lipót a böszörményieknek vitéz szolgálataikért, érdemeikért védlevelet adott. Szabadságaikban zavarni, katonáskodásukkal össze nem férhető teljesítésekkel terhelni nem volt szabad őket. Ezzel egybehangzólag ig kiadott több oltalomlevélben a katonatartási, adó, kilenced-, és tizedüzetési kötelezettségtől, valamint a Kamara törvénytelen igényei alól mentesíti az egész hajdúságot, köztük a böszörményieket is. Ezen védlevelek közül legnevezetesebb az 1695 október 30-án kelt királyi levél, melyben a török háború alatti és egyéb érdemeik vannak felsorolva. A kapitányokat előbb a kassai generális nevezte ki, 1699-től maguk választották, de a király erősítette meg. A hadnagyokat, tizedeseket, vásárbírákat, városgazdákat, népszónokokai a volt katonai szervezetből tartották meg. A város (éppen úgy, mint a többi hajdúváros) hat tizedre volt felosztva ban a hat hajdú várost, élükön a legnépesebb Böszörménnyel, teljesen kivették Szabolcs megye hatósága alól, önálló kerületté alakultak. Első főkapitánynak 1669-ben Désány Istvánt választották meg. A kerületi székhely 1699-től Böszörmény volt. Ez évben ugyanis elhatározták, hogy a kerületi gyűléseket nem az egyes városokban felváltva, hanem a leginkább központban fekvő Böszörményben tartják. Az utak rosszasága, a közlekedési nehézségek nagyban hozzájárultak e határozat megszületéséhez. A hajdúkerület főkapitányai voltak: Désány István , nánási Oláh Jakab I. Csanády Sámuel őrnagy , II. Csanády Sámuel , Pethes János , nánási Oláh Mihály 18Ö9 1835, Pély Gábor , Sillye Gábor ig. A legrégebbi kerületi jegyzőkönyv ig terjed. Már említettem, hogy Hajdúböszörmény lakossága a többi hajdú városokhoz hasonlóan tizedekre volt osztva. Egy tizedben mintegy család volt. A tized eredetileg a hajdúk katonai szervezeti alapegysége volt, amit a letelepedés után is megtartottak. Egy-egy tized a város kijelölt részén telepedett le. A város élén a kapitány állott, aki katonai és polgári tekintetben is a város vezetője volt. A városok szövetsége (Szoboszló, Nánás, Dorog, Böszörmény, Hadház, Vámospércs) a hajdúkerületet

20 alkotta. Élén a választott kerületi főkapitánv és a hadnagyok tanácsa állott. A hajdúk így a böszörményiek is városukat a magyar várak mintájára rendezték be. A külső várat amit huszárvárnak is neveztek - árok és palánk vette kerül. A hajdú gyalogos vitézek és a lovasság is többnyire ott tartózkodtak. Ez a külső védelmi öv volt a katonaváros. Ez a gyűrű-alakú terület a város körül ugyanis az állattartás helye volt, amit kertségnek is neveztek, mivel kerítés szegélyezte. E kertségben találjuk az istállókat, aklokat, ólakat, a begyűjtött takarmányt, a szalmakazlakat, mindazt ami az állattartással összefüggött. Az itten épült házak pedig az állatokat gondozó férfiak ideiglenes szállásául is szolgáltak. Háborús időkben innen vették fel a harcot az ellenséggel, vagy innen kirontva támadtak rá. Ha az ellenségnek sikerült behatolnia a kertségbe, akkor itt a huszárvárban folyt a küzdelem tovább. Ezután ha a szükség úgy kívánta - a hajdú vitézek a lakóvárost körülvevő palánk mögé húzódtak vissza, ahol már az egész város részt vett a védelmi harcokban. Itt a zeg-zugos szűk utcákban az ellenségre nézve kockázatos, súlyos utcai harcokat vívhattak. A lakóvárost a huszárvárnál erősebb palánk, nagyobb s mélyebb vizes árok vette körül. Három, négy kaputorony felvonó'hídján át közlekedtek. A belső vár magva az erődített templom volt. Legvégső esetben ide húzódtak az ostromlottak. Ma már szabályosan húzódó, rendezett utcákat találunk városunkban. Hajdúböszörmény utcahálózatának elrendezése körkörös, s településtörténeti szempontból a múlt emlékét őrzi. (Sugaras és gyűrűs rendszer.) Az 1782-ből ismert térképen a mai öt sugárút is látható. A főtér már a XVII. században négyzetes alakú volt, s annak közepén állt az 1880-as években lebontott református templom. E téren találjuk részben átalakítva a XVII. században épült eredetileg barokk stílusú hajdúkerületi székház emeletes épületét is ig minden város önálló volt, s külön főkapitányaik voltak június 4-én a hajdúk Böszörményben gyűlést tartottak, s II. Ferdinánd azon kívánságára, hogy a csehországi harctérre menjenek, azt válaszolták, hogy csak az ország nemességével mennek. Ezt a határozatot Szűcs György böszörményi követ vitte el a többi hajdúváros küldötteivel Dóczy András kapitányhoz július 12-én Böszörmény város főkapitánya, Keöntei Kiss Miklós Szabolcs megyétől a tatárok ellen segítséget kért, mivel a fegyveres hajdúk Ónodra mentek, s így a város védtelen maradt. Ónodi Németh Márton 1652-ben böszörményi főkapitány is, ami kitűnik a városi levéltárban megőrzött írásból. Eszerint Kőrös bírájától levélben követel 7 ökröt, melyek Abai István böszörményi lakoséi voltak. Ezeket az ökröket Zelemérről ellopták, s Abainak András nevű szolgája egy körösi embernél az ökröket felismerte, ezért a főkapitány követelte azok viszszaküldését. Keresztes András rácböszörményi kapitány 1654 december 14-én Ecseden megfogadta az erdélyi fejedelemnek, hogy a szökött jobbágyokat kiadják. Mind Thököly, mind II. Rákóczi Ferenc alatt a hajdúk tevékeny részt vettek a szabadságharcokban. Városaik ennek ellenére is sokat szenvedtek a kurucoktól, különösen Thököly előtt. II. Rákóczi Ferencnek külön fejedelemkörüli hajdú lovas ezrede volt Budai István parancsnoksága alatt. Klára András vezetése alatt meg 600 hajdú szolgált.

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE ZSADÁNY KÖZSÉG TÖRTÉNETE Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Kiadja: Zsadány Község Önkormányzata Dr. Makai Sándor, 1999. A mű szerzői jogilag védett. Minden jog, így különösen a sokszorosítás és fordítás

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I.

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Voltál-e már Debrecenben, barátom? írja Petőfi. 1847 május 14-én Kerényi Frigyesnek láttad-e e pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN

TERÜLETI ÉS EGYHÁZI AUTONÓMIA A TÖRTÉNETI MAGYARORSZÁGON és EURÓPÁBAN "Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem

Részletesebben

Bözödi György. Székely bánja

Bözödi György. Székely bánja Bözödi György Székely bánja Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Bözödi György SZÉKELY BÁNJA Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY VÁROSIGAZGATÁS 1848-IG DEBRECENBEN UttíRECEN 196 9 PEW MÚZEUM DEBRECEN HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI

Részletesebben

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok

Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Kihívások és lehetőségek Válogatott társadalomtudományi tanulmányok Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete Szabadka 2014

Részletesebben

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON

JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA IPAROSTÁRSADALOM A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON JNY-TÓTH ANNAÁRIA IPAROSTÁRSADALO A 17. SZÁZADI KOLOZSVÁRON Nagymamám emlékének RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 247 JNY-TÓTH ANNAÁRIA ÍVS BRK A KINCSS KOLOZSVÁROTT Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron AZ

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

A természetföldrajzi háttér

A természetföldrajzi háttér I. könyv... amelyben megelevenedik a régi és a kevésbé régi múlt, amelyben barangolhatunk az ezer évvel ezelőtti hernádi tájakon, találkozhatunk hajdan volt elődök neveivel, mindennapjaival úgy, ahogy

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL.

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1983. - A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest. 1983. - B E V E Z E T É S.

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG

AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG AZ ALSÓVADÁSZI R E F O R M Á T U S E G Y H Á ZKÖZSÉG A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2 TEMETÉS 14 AZ ÉNEKLŐ KAR 17 AZ OLVASÓ KÖR 18 A REFORMÁTUS TEMPLOM 22 HARANGOK 25 ORGONA 25 PARÓKIÁK 26 1 I. M agyarországon a

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára

Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára Miskolc 2006 Tartalom Előszó..................................... 9 Rajki Zoltán Életút-interjú

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben