A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA november 03.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ OKTATÁSI SZERKEZET Iskolarendszerű oktatás Szakközépiskola, szakiskola Felnőttoktatás AZ INTÉZMÉNY Az intézmény rövid története Az intézmény jelene, szerepe a település életében Nevelési program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, a célok megvalósításának folyamata Szakközépiskola és szakiskola A kollégium A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok folyamata A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok folyamata A tanulók beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségeinek enyhítését segítő nevelési stratégiák folyamata Mediáció, konfliktuskezelő, vitarendező folyamat Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás Tehetséggondozás Tehetséggondozás az intézményben A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Teendők A kollégium sajátos lehetőségei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az intézmény, a pedagógus feladatai

3 Egészségnevelési program Intézményünk egészségnevelési programjának területei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Környezeti nevelés (20/ Környezeti nevelés a tantárgyakban Környezeti nevelés a tanórán kívüli nevelési területeken Fogyasztóvédelem Médiatudatosságra nevelés Gazdasági és pénzügyi nevelés A KÉPZÉS RENDJE Az intézmény gyerekképe Tanulóink életkor-pszichológiai sajátosságai A szakiskolai csoport A szakközépiskolai csoport A szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők A képzés belső szakaszai A szakaszok száma, időtartama, egymásra épülése Képzési specialitások, irányok Osztály - és órakeretekben Tanórán kívüli lehetőségek A tanulói jogviszony Belépés az iskolába A tanuló magasabb évfolyamara lépésének, továbbhaladásának feltételei Javítóvizsga szabályzat A tanulói jogviszony megszűnése PEDAGÓGIAI FOLYAMAT Az intézmény tevékenységi rendszere Kötelező tanórai tevékenység Nem kötelező tanórai tevékenység Tanórán kívüli tevékenységek Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere Ellenőrzés Mérés Értékelés AZ INTÉZMÉNY ÉLET-ÉS MUNKARENDJE A tanév rendje

4 7. 2. Nemzeti, nemzetközi és iskolai ünnepek Elméleti oktatás Nyitva tartás Gyakorlati oktatás Hiányzás Hivatalos ügyek intézése HAGYOMÁNYOK Iskolai hagyományok Tantestületi hagyományok Külső kapcsolatok INTÉZMÉNYHASZNÁLÓK AZ INTÉZMÉNYI KÖZÉLETBEN A tanuló, a szülő az iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az intézmény és a diákok kapcsolata (tanulói részvétel) Az iskola, a kollégium és a szülők kapcsolata (szülői részvétel) Az iskola és kollégium kapcsolata INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYI PUBLIC RELATIONS A belső PR A külső PR Intézményünk külső PR tevékenysége INTÉZMÉNYI ALAPÍTVÁNYUNK A Mohács és vidéke ipari és kereskedelmi szakképzéséért A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI Személyi feltételek A közalkalmazottak végzettsége A pedagógiai munkát segítő pedagógus továbbképzési terv Tárgyi feltételek A tanítás infrastruktúrája A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát

5 segítő eszközök és felszerelések jegyzéke HELYI TANTERVBEN ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI. EMMI RENDELET A KOLLÉGIUM ÉS AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK ÖSSZHANGJA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Érvényesség Módosítás A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BEVEZETÉS A pedagógiai program összeállításánál alapul vett szempontok Jogszabályi háttér A felülvizsgálat céljai A MŰKÖDÉS BELSŐ FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Személyi feltételek, illetve elvárások Személyi feltételek A személyi feltételekkel kapcsolatos feladatok Tárgyi, környezeti feltételek, illetve elvárások Az épület fő egységei (alegységei) Az épület állaga A berendezések állapota A tanulókról általában A kollégiumi élet szervezettsége, illetve az ezzel kapcsolatos elvárások A kollégium kapcsolatrendszere Iskolák elérhetősége, közlekedés, kulturális létesítmények Kapcsolattartás Az eddig elért eredmények, sikerek és kudarcok ELVEK A kollégiumi nevelés célja, alapelvei A kollégiumi nevelés célja A kollégiumi nevelés főbb alapelvei:

6 3.2. A tanulók életrendjének elvei Tehetség kibontakoztatást, felzárkóztatást segítő foglalkozások: A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei Az eredményes tanulás mentálhigéniás feltételei: Az eredményes tanuláshoz szükséges tulajdonságok, készségek, képességek, attitűdök: Tanulási szokások, módok és technikák A tanulás megszervezése: A gondolkodás A tanulók szabadideje szervezésének elvei A szabadidős tevékenységek funkciói: A szabadidő felhasználásának lehetőségei: Szabadidős szokások: A tanulók teljeskörő egészségfejlesztésével összefüggő feladatok Az egészségmegőrzés: A testi és a lelki egészség (mentálhigiénia) összefüggése: Szervezetünk működésének ismerete: Az egészséget fenyegető tényezők ismerete: A betegségek és balesetek megelőzésének módjai: A szexuális kultúra: Az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, illetve gyógyításuk: Mentálhigiénia: A tehetséggondozás elvei: A felzárkóztatás elvei: A pályaválasztás, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei A munka az ember életében: Szilárd munkaszokások kialakítása: Munkatevékenységek a tanulók életében: A művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Esztétikai kultúrával rendelkező ember: A KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE Szervezés és tartalom Felkészítő foglalkozások A szabadidő tartalmas eltöltését biztosító foglalkozások Egyéni törődést biztosító foglalkozások Kollégiumi élet szervezése Feladatok, tevékenységkategóriák Tanítás, tanulás Pályaorientációs tevékenység, önálló életkezdés támogatása: Csoportfoglalkozások (rendszere, tartalma) Diák-önkormányzati tevékenység Hagyományőrzés és ápolás

7 Szabadidős tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységek Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái Gondoskodás, szocializáció A KOLLÉGIUMI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Alkalmazott módszerek A nevelőtestület értékelése Az értékelés rendszeressége Eredményvizsgálati módszerek A tanári értékelés kifejezésének módja, eszközei A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE A kollégiumi nevelés eredményessége a kollégiumi pedagógusok teljesítményének értékelését a kollégiumi vezetők teljesítményének értékelését a partneri mérések, különösen a kollégiumi tanulók, illetve szülők által az intézményi önértékelés a kollégiumban történő külső mérések, értékelések a kollégiumi tanulók nevelésében elért eredmények mérésének A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ HIÁNYZÓ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ZÁRÓDOKUMENTUMOK, LEGITIMÁCIÓ

8 1. számú melléklet Helyi tanterv 2. számú melléklet Szakmai program 3. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei 4. számú melléklet Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 5. számú melléklet Kiegészítő szakmai programok a szakközépiskolai osztályokban 6. számú melléklet Szakközépiskolai vizsgáztatás 7. sz. melléklet Nevelőtestület névsora 8. sz. melléklet Technikai alkalmazottak 9. sz. melléklet Az iskolában tanító pedagógusok végzettsége 8

9 Mottó Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet... A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók." (Németh László: Pedagógiai írások 1960.) 9

10 Bevezető A rendszerváltás utáni oktatási reformok, a szakképzés modernizációs folyamata együtt járt/jár az iskolarendszer átalakításával, az oktatásszervezés új formáinak bevezetésével és a tananyagtartalom korszerűsítésével. Az iskolánkban létrejövő változásokat az oktatáspolitika által generált új folyamatok mellett, nevelőtestületünk belső, innovációs igénye is motiválta. Ennek következtében intézményünk életében állandósult a fejlesztésre, megújulásra való törekvés. A változó jogszabályi követelményekhez való igazodás, az aktuális fenntartói, szülői, tanulói elvárásoknak és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében folyamatosan átalakítottuk képzési struktúránkat, fejlesztettük oktatási infrastruktúránkat. Korszerű iskolai tanműhelyeket, szaktantermeket létesítettünk, IKT eszközöket vásároltunk és megteremtettük a sportolás feltételeit. Szakmai, módszertani megújulásunk érdekében vettünk részt országos szakképzést érintő innovációs projektekben. A Szakiskolai Fejlesztési Programban, a Pannon TISZK-ben és SZASZET-ben való tevékenységünk az oktatás minőségének fejlesztését és intézményünk működésének stabilitását is szolgálták. Az iskola vezetésének és nevelőtestületének szakmai fejlesztő munkáját az intézmény eredményei hitelesítik. Pedagógiai programunk a dinamikusan fejlődő, eredményeire méltán büszke mohácsi szakképző iskolát mutatja be. Pedagógiai programunk célja az önmeghatározás, annak definiálása, hogy kik vagyunk, mi a küldetésünk, mi az alaptevékenységünk és azt milyen helyi tantervekkel, szakmai programmal és módszerekkel kívánjuk megvalósítani. Kialakítottuk saját értékrendünket, arculatunkat, megkülönböztetve ezzel magunkat a többi iskolától. Az identifikáció mellett Pedagógiai programunknak kiemelt célja az, hogy tájékoztatást adjunk magunkról, a szakképzési lehetőségekről a helyi társadalomnak, a szülőknek és a tanulóknak, segítve ezzel az iskola-, és pályaválasztást. Pedagógiai programunk mottójául nevelőtestületünk Németh László Pedagógiai írások munkájának egy részletét választotta. Iskolánk pedagógusainak munkáját ez a hitvallás vezérli. Ajánlom intézményünket mindazoknak, akik egy sokszínű, állandóan megújuló, a mai igényeknek és elvárásoknak megfelelni akaró iskolát keresnek, amelyben a tanulók korszerű általános és szakmai műveltséget szerezhetnek, és amelyben a tanárok hisznek a tanulók különbbé nevelhetőségében és többre taníthatóságában. Mohács, november 3. Vajdicsné Gubritzky Magdolna igazgató 10

11 Intézményünk küldetése Sokszínű képzési kínálatú intézményünk tanulóinknak korszerű általános és szakmai tudást, valamint követhető emberi mintát kíván adni, megteremtve ezzel az esélyt a továbbtanulásra és a munkába állásra. Olyan kollégiumot kívánunk működtetni, ahol a tanulók családias légkörben, optimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési hatásrendszerben, a fiatalok aktív, alkotó részvételükkel készülhetnek felnőtt életükre. A küldetésben, a nevelési és szakmai programban kitűzött célokat elsősorban a tanítás tanulás nevelés folyamán a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységekkel kívánjuk elérni. Küldetésünk kiteljesítése érdekében a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC törvény előírásának megfelelően a Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium nevelőtestülete megalkotta és elfogadta a pedagógiai programját. Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az intézmény emblémája: Az intézmény szakmai alapdokumentuma engedélyének kiállítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma Az intézmény székhelye: Mohács Az intézmény postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. Az intézmény telefonszáma: 69/ ; Az intézmény faxszáma: 69/ Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény telephelyei: 1. SportMalom postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: Mohács, Mohácsi Jenő utca 2. a telephely telefonszáma: 69/ a telephely faxszáma: 69/

12 2. Kollégium postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: 7700 Mohács, Liliom utca 50. szám a telephely telefonszáma: 69/ ; a telephely faxszáma: 69/ Müller-ház postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: Mohács, Pécsi út 6/B a telephely telefonszáma: a telephely faxszáma: 4. Építőipari bázis postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: Mohács, Mohácsi Jenő utca 1/B. a telephely telefonszáma: a telephely faxszáma: 12

13 2. Az oktatási szerkezet Iskolarendszerű oktatás Szakközépiskola, szakiskola A választható szakmacsoportok, ágazatok, szakképesítések és a HÍD II. program a szakmai programban találhatók Felnőttoktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás nappali és esti tagozat 13

14 3. Az intézmény Az intézmény rövid története Az intézmény és a város szakképzésének története szorosan összefügg egymással december 6-án nyílt meg az első iparos tanoncokat képző iskola a mai Mohácsi Katolikus Nevelési Központ Boldog Gizella Katolikus Óvoda és Általános Iskolája Szabadság utcai épülete helyén.1886-ban alsó fokú kereskedelmi iskola kezdte meg működését. A két iskola összevonása után az új intézmény a Mohácsi Iparos és Kereskedő Tanonc iskola nevet kapta, mely 1949-ig biztosította a város szakképzését ben a Munkaerő Tartalékok Hivatala "iskolavárost" létesített a szakmunkásképzés számára, mely az ország egyik legnagyobb ipari tanuló képző bázisa volt. Elsősorban vasipari és építőipari szakmákat oktattak a kb fős diákságnak ban megszűnt az iskolakomplexum és a feladatokat a pécsi 500. sz. Szakmunkásképző Intézet, mint anyaiskola látta el ban a Baranya Megyei Tanács Ipari Osztály kezdeményezésére újra önálló ipari iskola létesült a városban a Kossuth Lajos utca 71. szám alatt, mely az 502. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet kapta. Ez az - azóta jelentősen bővült - épület ad otthont jelenleg is iskolánknak. Az iskola bővítése, korszerűsítése 1968-ban a nyugati szárny építésével - kezdődött, majd 1988-ban elkészült a Kossuth Lajos utcai hét tanterem. Az iskolai gyakorlati oktatás feltételeinek megteremtésében az 1994-ben átadott tanbolt, fodrászkabinet és ruhaipari tanműhely volt az első lépés től a megváltozott társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően változás következett be iskolaszerkezetünkben, illetve szakmaszerkezetünkben ban önkormányzati beruházással, pályázat elnyerésével tanműhely komplexum építése kezdődött meg a Kossuth Lajos utca 67. szám alatt, melyben szeptemberében kezdődött meg az oktatás. A tartalmi változásokat tükrözte új nevünk is (Radnóti Miklós Középiskola és Szakiskola), melyet szeptember 1-jétől használtunk. Meghatározó volt intézményünk életében július 1-je. Ekkor adta át iskolánkat Mohács Város Képviselőtestülete a Baranya Megyei Önkormányzatnak. Az iskola ekkor Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája nevet kapta 2006-ban újabb címzett támogatás segítségével tornacsarnokot, kőműves tanműhely létesítettünk. A tanulólétszám jelentős és állandó csökkenése már 1999-ben felvetette a város két szakképző iskolája összevonásának gondolatát. Mohács városa 2007-ben átadta a Dr. Marek József Szakközépiskolát és a város középiskolás korú diákjainak ellátását szolgáló Petői Sándor Kollégiumot a Baranya Megyei Önkormányzatnak. Az új fenntartó jogutódlással megszüntette a két újonnan átvett intézményt. Integrálta azokat Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájába. Ezzel július 2-án létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma. Az új intézmény része a Szent István utcai épület mellett az 1988-ban épült és 2001-ben kibővített kollégium. A kollégiumból az intézmény legtávolabbi épülete, valamint az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás is tizenöt percen belül elérhető ban készült el hegesztő tanműhelyünk. Az iskolai műhelyekben kőműves és fémipari alapképzés, faipari és hegesztő komplex képzés, valamint kereskedelmi szakmákban specializációs képzés folyik Az iskola fenntartója januárjától a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ, majd április 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 14

15 3.2. Az intézmény jelene, szerepe a település életében Kisvárosban található intézményünk szakközépiskolai és szakiskolai feladatokat lát el és kíván ellátni a jövőben is. A város ipara néhány közepes vállalaton alapszik, a kisvállalkozói tevékenység lassan fejlődik. A szolgáltatói szektorban dinamikusabban fejlődnek a vállalkozások. A városban és a vonzáskörzetben a fontos ágazat a mezőgazdaság. A nagyüzemek mellett megjelentek és lassú fejlődésnek indultak a családi alapon szerveződő magángazdaságok is. A város gazdasági életében a jövőben fontos tényező lehet, a határ közelsége miatt, az idegenforgalom, és a Duna kínálta lehetőségek kiaknázása a közlekedésben és az infrastrukturális fejlesztésekben. Egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdasági életben a városban megtelepült bankok. A város és a térség gazdaságának szerkezete és fejlettségi állapota indokolja és igényli az iskolánk által nyújtott szolgáltatásokat. A térség fejlődésének egyik kitörési pontja az idegenforgalom és ezen belül a falusi turizmus fejlesztése lehet. Az iskolánk szolgáltatásait igénybe vevők társadalmi összetételét az előző pontban vázolt gazdasági környezet és intézményünk jellege határozza meg. A város és környékének középfokú oktatásra vonatkozó igényeit helyben két középiskola elégíti ki. A gimnázium, valamint iskolánk. A 17,5 ezres lakosú városunkban intézményünk a térség legrégibb és legnagyobb létszámú oktatási létesítménye. Növendékeink 51,18%-a szakközépiskolás, 48,82%-uk szakiskolás, harmaduk helybéli, kétharmaduk vidéki. Azok számára, akik a napi bejárást megoldani nem tudják, kollégiumunkban biztosítjuk az elhelyezést. Tanulói létszámunk az 1990-es évek második felétől folyamatosan nőtt, a csúcspontot 2007-ban érte el, az azt követő években rohamosan csökken. A 2014/2015-ös tanévben 591 tanulónk 27 osztályban tanul. Átlagos osztálylétszámunk 21,89 fő. A csoportok közül 14-ben szakiskolai, 10-ben szakközépiskolai oktatás 2-ben érettségihez kötött szakmai képzés. 1-ban köznevelési HÍD program folyik. Az elméleti oktatás céljára 35 tanterem és 13 gyakorlati oktatási kabinet áll rendelkezésünkre. A tantermek kihasználtsága 67,9 %-os, felszereltségük jó, azonban szakmacsoportonként eltérő színvonalú. Intézményünknek 245 számítógépe van, melyből 190 áll a diákok rendelkezésére számítástechnikai szaktanteremben. A többi gépen pedagógusaink és gazdasági munkatársaink dolgoznak. A tanulók és a tanárok munkáját kötetes iskolai könyvtár segíti. A 2014/2015-ös tanévben a nevelést oktatást képzés 48 teljes munkaidős tanár és 8 óraadó látja el. A kollégiumban 6 pedagógus dolgozik. A nevelőtestület tagjai munkájukat szakmai munkaközösségekben végzik. A jelenlegi iskolavezetés 4 tagú, igazgató, nevelési- és közismereti igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati-oktatást szervező igazgatóhelyettes és kollégiumvezető. A főállású oktató kollégák közül 40-nek egyetemi, 14-nek főiskolai végzettsége van. Pedagógiai végzettséggel nem rendelkező felsőfokú végzettségű 5 munkatársunk. 15

16 Munkatársaink 53,7%-a nő, 46,3 %-a férfi. A tanuló/tanár arány 10,94. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 3,5 fő, a testület munkáját 16,5 gazdasági alkalmazott segíti, főfoglalkozású dolgozóink összlétszáma 71 fő. A gyakorlati oktatás, a számítástechnikai oktatás feltételeinek javítását, a versenyek, a külföldi utak támogatását hivatott szolgálni közalapítványunk, mely a Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért nevet viseli. Diákjaink szakma és általános egészségügyi ellátását iskolaorvos, fogszakorvos és védőnő biztosítja. Intézményünk élő kapcsolatrendszere van a városban, a térségben és külföldön egyaránt. Szakmai kapcsolatot tartunk az oktatásért és szakképzésért felelős minisztériumokkal és más szakmai szervezetekkel. Kapcsolatban állunk olyan megyei és megyén kívüli szakképző iskolákkal, amelyek tapasztalatait hasznosítani tudjuk. Németországban az IB jenai és erfurti központjaival kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekedtünk. Partnereink a munkában a gazdasági kamarák, a helyi IPOSZ, a Türr István Képző- és Kutató Intézet, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és annak helyi kirendeltsége. A rendészeti oktatás okán kapcsolatot létesítettünk a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal illetve a Mohács Városi Rendőr-kapitánysággal és a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a gyakorlati képzést folytató gazdasági szervezetekkel, vállalkozókkal kapcsolatunk folyamatos és operatív jellegű. Nevelő munkánkban építünk az egyházak segítségére is. Terveink között szerepel a LEONARDO, a Comenius és a Gruntvig programok, valamint egyéb EU-s projektek ismételt megpályázása. Versenyképességünk erősítésében meghatározó szerepet játszanak az emberi erőforrások, a munkaerő képzettsége és rugalmassága, a hatékonyságra és a minőségre való törekvésünk. 16

17 4. Nevelési program (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. /1/b/bd ) Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, a célok megvalósításának folyamata (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. /1/a/aa ) A gyermek, mint önálló, de kialakulatlan személyiség értékek hordozója, akinek esélyt kell adnunk önmaga megvalósításához, hogy küldetését betöltse életében. Nevelő-oktató munkánk fő célja a mai magyar társadalomba beilleszkedni tudó, a hazáját, népét szerető, a társadalmi problémák iránt érzékeny, a humanizmus értékeivel rendelkező, művelt, a választott szakmáját szerető és értő ember képzése. Valljuk, hogy tanítványainknak ésszerű változásokat kezdeményező, a világot kritikusan szemlélő, környezetéért felelősséget érző és vállaló állampolgárokká kell válniuk az iskola a tanulási esélykülönbségek mérséklésének, a társadalmi mobilizációra való képesség biztosításának egyik helyszíne. az oktatás folyamán mindenkit képessé kell tenni a megfelelő tudás megszerzésére, szakmaszerzésre, érettségi vizsga letételére illetve középfokú szakmai végzettség megszerzésére. a nevelés-oktatás folyamata a tanulók egész személyiségére koncentrál. az elméleti ismeretek alapos biztosításával a hétköznapi problémák kezeléséhez és megoldásához is megfelelő ismereteket kívánunk nyújtani Szakközépiskola és szakiskola A szakiskolák és szakközépiskolák feladatainak megfelelően, a 9-11, illetve a 9-12/14 évfolyamig a szakmunkásvizsgára, az érettségire, illetve az érettségi vizsga letételéhez kötött szakképesítés megszerzésére készítjük fel tanulóinkat. Az érettségire való felkészülés mellett munkakör betöltésére feljogosító szakmai képzettség megszerzésére is felkészítünk. A belügyi rendészeti pályára való felkészítés során a szakmai alapozás is megtörténik. A megfelelő érettségi eredmény vagy sikeres felvételi vizsga esetén tanulóink felsőfokú tanulmányokat folytathatnak bármely egyetemen vagy főiskolán. Elsősorban a tanult szakmáknak megfelelő főiskolán és egyetemen próbálkoznak diákjaink. Szakiskolás növendékeinknek, de érettségizett tanulónknak is kínálunk szakmai képzést a szakképzési évfolyamokon. Tanulmányaikat az OKJ előírásának megfelelő szakmai vizsga zárja. A mindennapos testnevelés során tanulóink rendszeresen sportolhatnak, melynek köszönhetően iskolánk sikerekkel is büszkélkedhet. A sportágak közül az atlétika, a kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás eredményei emelkednek ki. A mindennapos testnevelés segíti céljaink elérését az egészséges életmódra nevelés területén is. Pályakorrekcióra a tanulmányok 9. évfolyamon történő újrakezdésével van mód. 17

18 Érettségi vizsgát minimum öt tárgyból kell a tanulónak kötelezően letenni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és szakmai tantárgy) A kötelező és választott tárgyak bármelyikéből lehet emelt szintű vizsgát tenni, de az emelt szintű vizsgára való felkészítést csak a helyi tantervben megjelölt tárgyakból biztosítjuk. Eltérő igény esetén egy másik középiskolával való együttműködés keretén belül a tanulót átirányítjuk, s ha lehetséges, a választott tárgy óráit vendégtanulói jogviszony keretei között látogathatja A gyermek az iskolában a tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevője Intézményünk biztosítja az alapműveltség megszerzését. Felkészít az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgákra, valamint a felsőfokú továbbtanulásra. Problémamegoldó képességeket alakít ki, problémamegoldó technikákat sajátíttat el. Kreatív gondolkodásra ösztönöz. Hatékony kommunikációs készséget sajátíttat el. A frontális osztálymunka mellett döntően az önálló, páros és kiscsoportos tevékenységi formákat részesíti előnyben, annak szervezésébe a tanulókat bevonja A szükséges szintig gyakoroltatja a hatékony feladat-megoldási módszereket, eljárásokat (Tanulás-módszertani tréningek keretében) Kommunikációs tréningek beiktatásával fejleszti a kommunikációs készséget. Megtanít a kommunikációs eszközök tudatos használatára. A gyermek a nevelési-oktatási intézmény életének részese és alakítója A tanuló egyenrangú partnerré nevelésére törekszünk, a tanár-diák kapcsolatok átalakítására Az iskola szociopetális (csoport összetartozását fokozó) tere segítse elő a jó munkalégkört. A diákképviseleti szerveket bevonjuk az iskolai munkába. Erősítjük diákjainkban az iskolához való tartozás érzését. A diákképviseleti szervek működési feltételeinek biztosítása, munkájuk erősítése és támogatása. Diákfórumokat hozunk létre. A diákképviselet jelenléte a döntéshozó fórumokon. Fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység. A fiatal legyen képes a változó gazdasági és társadalmi környezetben való eligazodásra, az ehhez való alkalmazkodásra A társadalmi együttélés szabályainak megismertetése az iskolaközösség modelljén keresztül, illetve a viselkedéskultúrát fejlesztő foglalkozások szervezésével. A jogok és kötelességek megismerése, megismertetése Teret biztosítani a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására. (kiscsoportokban, osztályközösségekben és az iskola egészében) 18

19 Biztos, állandóan megújuló és konvertálható tudás megszerzése Általános műveltségre épülő széleskörű, korszerű szakmai tudás nyújtása. Az önképzés igényének kialakítása, fontosságának felismertetése. Az életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, a pályamódosításra, szakmaváltásra való felkészítés Az információk önálló megszerzése, feldolgozása képességének kialakítása. A tanulók aktivitására épülő nevelő-oktató munka. Tanítási órákon, valamint tanítási órákon kívül szervezett keretek között biztosítjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. Az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítása, azok hasznosítása, kapcsolódási lehetőségek iskolán kívüli képzési formákhoz. A tudomány és technika állandó fejlődése, a legújabb szakirodalom fontossága. Mobil képzési struktúra Megalapozott döntések a képzési struktúráról, a valós társadalmi és gazdasági igények alapján. Kooperatív stratégiák kialakítása. Munkakapcsolatok kialakítása a képzőhelyekkel, a gazdasági kamarákkal, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, a Türr István Képző és Kutató Intézettel és azok helyi kirendeltségeivel. Naprakész információs rendszer (külső, belső) létrehozása. Kapcsolat a kliensekkel. Állandó önellenőrzés, önértékelés. Hatékony együttműködés az iskola belső szervezetei között. Szilárd alapokra épülő értékrend Általános emberi értékek. Humanizmus, nyitottság, tolerancia más népek, fajok, kultúrák és szokások iránt, egymás segítése, munkájának megbecsülése. A teljesítmény, az akaraterő, a kollegialitás és a hivatástudat előtérbe helyezése. Önmagunk és a környezet iránti felelősségtudat elmélyítése. A fenti értékek beépítése az egyes szaktárgyak anyagába. Szakkörök, érdeklődési körök, művészeti csoportok és sportkörök munkájába, minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységbe. Magyarságtudat. A nemzetiségi és etnikai kisebbségek identitása. Szélsőségektől mentes magyarságtudat, nemzettudat kialakítása. A nemzeti, népi kultúra értékeinek és hagyományainak megismerése Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerése, megbecsülése A nemzetiségi és etnikai kultúra elemeinek beépítése az iskola értékrendjébe. A nemzetiségi nyelv megőrzése az irodalmi nyelv elsajátítása. A történelmi múlt és a magyarság sorskérdéseinek megismertetése. 19

20 Kapcsolatok erősítése a helyi nemzetiségi és etnikai önkormányzatokkal (MHÖ, MNÖ, MRÖ, MSzÖ) egyesületekkel és művészeti csoportokkal. A nemzetiségi nyelvoktatás feltételeinek biztosítása, felkészítés nyelvvizsgára Európa és a magyarság A tanulók személyiségének alakítása, erősítése Affektív célok (érzelmi) Együttérzés, figyelmesség mások iránt. Összetartozás, együttműködési készség fejlesztése. Kognitív célok (értelmi) Kulturálódás, önművelés. Érdeklődés kialakítása, fejlesztése. Képességeknek megfelelő tanulmányi eredmények elérése. Szellemi kulturáltság. Kommunikációs készség, kifejezőképesség. Önfejlesztő, alkotó szabadidős foglalkozások megkedveltetése. Pszichomotoros célok (munkacselekvési-tanulási) Megismerés Megértés Reprodukálás Önálló alkalmazás Morális célok Felelősség kialakítása a saját viselkedésért. Önálló felelősségvállalás. Értékkövető mások által tisztelt magatartás. Erőszakmentesség és méltányosság Szorgalom és kitartó munka. Helyes életmód, életstílus kialakításához való hozzájárulás Egészséges életvitel, konstruktív életvezetés, testi-lelki egészség fejlesztése. Közösségi tevékenységre való készség kifejlesztése. Rugalmas tájékozódás, gyors reagálási készség fejlesztése. Alkalmazkodás, beilleszkedés és a testi-lelki egészség megőrzése, fejlesztése Állampolgárságra, hivatásra nevelés Demokratikus szemléletre való érzékenység. Előítéletektől mentes nyitott gondolkodás. Cselekvő állampolgári magatartás, részvétel a közügyekben Törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása Az emberi méltóság, az emberi jogok tiszteletben tartása Hivatástudat, a munka megbecsülése. Vállalkozási kedv, ötletesség fokozása. 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra

Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Korszerű iskolavezetés a köznevelés új rendszerében 60 óra Akkreditált pedagógus-továbbképzés Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/44/2014. (blended learning képzés) Továbbképzési tájékoztató 1

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Aktuális pályázatok. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem Aktuális pályázatok Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem TÁMOP-3.1.4.C-14 Pályázat célja: A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja: a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test,

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014-es Tanévre. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu tel.: +36 (66) 444-511 fax: +36 (66) 430-793 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

MUNKATERV. a 2013/2014-es Tanévre. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu tel.: +36 (66) 444-511 fax: +36 (66) 430-793 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu tel.: +36 (66) 444-511 fax: +36 (66) 430-793 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-14. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben