A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA november 03.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ OKTATÁSI SZERKEZET Iskolarendszerű oktatás Szakközépiskola, szakiskola Felnőttoktatás AZ INTÉZMÉNY Az intézmény rövid története Az intézmény jelene, szerepe a település életében Nevelési program Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, a célok megvalósításának folyamata Szakközépiskola és szakiskola A kollégium A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok folyamata A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok folyamata A tanulók beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségeinek enyhítését segítő nevelési stratégiák folyamata Mediáció, konfliktuskezelő, vitarendező folyamat Sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás Tehetséggondozás Tehetséggondozás az intézményben A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program Teendők A kollégium sajátos lehetőségei A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az intézmény, a pedagógus feladatai

3 Egészségnevelési program Intézményünk egészségnevelési programjának területei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Környezeti nevelés (20/ Környezeti nevelés a tantárgyakban Környezeti nevelés a tanórán kívüli nevelési területeken Fogyasztóvédelem Médiatudatosságra nevelés Gazdasági és pénzügyi nevelés A KÉPZÉS RENDJE Az intézmény gyerekképe Tanulóink életkor-pszichológiai sajátosságai A szakiskolai csoport A szakközépiskolai csoport A szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők A képzés belső szakaszai A szakaszok száma, időtartama, egymásra épülése Képzési specialitások, irányok Osztály - és órakeretekben Tanórán kívüli lehetőségek A tanulói jogviszony Belépés az iskolába A tanuló magasabb évfolyamara lépésének, továbbhaladásának feltételei Javítóvizsga szabályzat A tanulói jogviszony megszűnése PEDAGÓGIAI FOLYAMAT Az intézmény tevékenységi rendszere Kötelező tanórai tevékenység Nem kötelező tanórai tevékenység Tanórán kívüli tevékenységek Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési, minőségbiztosítási rendszere Ellenőrzés Mérés Értékelés AZ INTÉZMÉNY ÉLET-ÉS MUNKARENDJE A tanév rendje

4 7. 2. Nemzeti, nemzetközi és iskolai ünnepek Elméleti oktatás Nyitva tartás Gyakorlati oktatás Hiányzás Hivatalos ügyek intézése HAGYOMÁNYOK Iskolai hagyományok Tantestületi hagyományok Külső kapcsolatok INTÉZMÉNYHASZNÁLÓK AZ INTÉZMÉNYI KÖZÉLETBEN A tanuló, a szülő az iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az intézmény és a diákok kapcsolata (tanulói részvétel) Az iskola, a kollégium és a szülők kapcsolata (szülői részvétel) Az iskola és kollégium kapcsolata INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZMÉNYI PUBLIC RELATIONS A belső PR A külső PR Intézményünk külső PR tevékenysége INTÉZMÉNYI ALAPÍTVÁNYUNK A Mohács és vidéke ipari és kereskedelmi szakképzéséért A MŰKÖDÉS FELTÉTELEI Személyi feltételek A közalkalmazottak végzettsége A pedagógiai munkát segítő pedagógus továbbképzési terv Tárgyi feltételek A tanítás infrastruktúrája A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát

5 segítő eszközök és felszerelések jegyzéke HELYI TANTERVBEN ALKALMAZOTT TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI. EMMI RENDELET A KOLLÉGIUM ÉS AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK ÖSSZHANGJA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Érvényesség Módosítás A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BEVEZETÉS A pedagógiai program összeállításánál alapul vett szempontok Jogszabályi háttér A felülvizsgálat céljai A MŰKÖDÉS BELSŐ FELTÉTELRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Személyi feltételek, illetve elvárások Személyi feltételek A személyi feltételekkel kapcsolatos feladatok Tárgyi, környezeti feltételek, illetve elvárások Az épület fő egységei (alegységei) Az épület állaga A berendezések állapota A tanulókról általában A kollégiumi élet szervezettsége, illetve az ezzel kapcsolatos elvárások A kollégium kapcsolatrendszere Iskolák elérhetősége, közlekedés, kulturális létesítmények Kapcsolattartás Az eddig elért eredmények, sikerek és kudarcok ELVEK A kollégiumi nevelés célja, alapelvei A kollégiumi nevelés célja A kollégiumi nevelés főbb alapelvei:

6 3.2. A tanulók életrendjének elvei Tehetség kibontakoztatást, felzárkóztatást segítő foglalkozások: A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei Az eredményes tanulás mentálhigéniás feltételei: Az eredményes tanuláshoz szükséges tulajdonságok, készségek, képességek, attitűdök: Tanulási szokások, módok és technikák A tanulás megszervezése: A gondolkodás A tanulók szabadideje szervezésének elvei A szabadidős tevékenységek funkciói: A szabadidő felhasználásának lehetőségei: Szabadidős szokások: A tanulók teljeskörő egészségfejlesztésével összefüggő feladatok Az egészségmegőrzés: A testi és a lelki egészség (mentálhigiénia) összefüggése: Szervezetünk működésének ismerete: Az egészséget fenyegető tényezők ismerete: A betegségek és balesetek megelőzésének módjai: A szexuális kultúra: Az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, illetve gyógyításuk: Mentálhigiénia: A tehetséggondozás elvei: A felzárkóztatás elvei: A pályaválasztás, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei A munka az ember életében: Szilárd munkaszokások kialakítása: Munkatevékenységek a tanulók életében: A művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei Esztétikai kultúrával rendelkező ember: A KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE Szervezés és tartalom Felkészítő foglalkozások A szabadidő tartalmas eltöltését biztosító foglalkozások Egyéni törődést biztosító foglalkozások Kollégiumi élet szervezése Feladatok, tevékenységkategóriák Tanítás, tanulás Pályaorientációs tevékenység, önálló életkezdés támogatása: Csoportfoglalkozások (rendszere, tartalma) Diák-önkormányzati tevékenység Hagyományőrzés és ápolás

7 Szabadidős tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos pedagógiai feladatok, tevékenységek Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái Gondoskodás, szocializáció A KOLLÉGIUMI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Alkalmazott módszerek A nevelőtestület értékelése Az értékelés rendszeressége Eredményvizsgálati módszerek A tanári értékelés kifejezésének módja, eszközei A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE A kollégiumi nevelés eredményessége a kollégiumi pedagógusok teljesítményének értékelését a kollégiumi vezetők teljesítményének értékelését a partneri mérések, különösen a kollégiumi tanulók, illetve szülők által az intézményi önértékelés a kollégiumban történő külső mérések, értékelések a kollégiumi tanulók nevelésében elért eredmények mérésének A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ HIÁNYZÓ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ZÁRÓDOKUMENTUMOK, LEGITIMÁCIÓ

8 1. számú melléklet Helyi tanterv 2. számú melléklet Szakmai program 3. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei 4. számú melléklet Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 5. számú melléklet Kiegészítő szakmai programok a szakközépiskolai osztályokban 6. számú melléklet Szakközépiskolai vizsgáztatás 7. sz. melléklet Nevelőtestület névsora 8. sz. melléklet Technikai alkalmazottak 9. sz. melléklet Az iskolában tanító pedagógusok végzettsége 8

9 Mottó Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet... A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók." (Németh László: Pedagógiai írások 1960.) 9

10 Bevezető A rendszerváltás utáni oktatási reformok, a szakképzés modernizációs folyamata együtt járt/jár az iskolarendszer átalakításával, az oktatásszervezés új formáinak bevezetésével és a tananyagtartalom korszerűsítésével. Az iskolánkban létrejövő változásokat az oktatáspolitika által generált új folyamatok mellett, nevelőtestületünk belső, innovációs igénye is motiválta. Ennek következtében intézményünk életében állandósult a fejlesztésre, megújulásra való törekvés. A változó jogszabályi követelményekhez való igazodás, az aktuális fenntartói, szülői, tanulói elvárásoknak és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében folyamatosan átalakítottuk képzési struktúránkat, fejlesztettük oktatási infrastruktúránkat. Korszerű iskolai tanműhelyeket, szaktantermeket létesítettünk, IKT eszközöket vásároltunk és megteremtettük a sportolás feltételeit. Szakmai, módszertani megújulásunk érdekében vettünk részt országos szakképzést érintő innovációs projektekben. A Szakiskolai Fejlesztési Programban, a Pannon TISZK-ben és SZASZET-ben való tevékenységünk az oktatás minőségének fejlesztését és intézményünk működésének stabilitását is szolgálták. Az iskola vezetésének és nevelőtestületének szakmai fejlesztő munkáját az intézmény eredményei hitelesítik. Pedagógiai programunk a dinamikusan fejlődő, eredményeire méltán büszke mohácsi szakképző iskolát mutatja be. Pedagógiai programunk célja az önmeghatározás, annak definiálása, hogy kik vagyunk, mi a küldetésünk, mi az alaptevékenységünk és azt milyen helyi tantervekkel, szakmai programmal és módszerekkel kívánjuk megvalósítani. Kialakítottuk saját értékrendünket, arculatunkat, megkülönböztetve ezzel magunkat a többi iskolától. Az identifikáció mellett Pedagógiai programunknak kiemelt célja az, hogy tájékoztatást adjunk magunkról, a szakképzési lehetőségekről a helyi társadalomnak, a szülőknek és a tanulóknak, segítve ezzel az iskola-, és pályaválasztást. Pedagógiai programunk mottójául nevelőtestületünk Németh László Pedagógiai írások munkájának egy részletét választotta. Iskolánk pedagógusainak munkáját ez a hitvallás vezérli. Ajánlom intézményünket mindazoknak, akik egy sokszínű, állandóan megújuló, a mai igényeknek és elvárásoknak megfelelni akaró iskolát keresnek, amelyben a tanulók korszerű általános és szakmai műveltséget szerezhetnek, és amelyben a tanárok hisznek a tanulók különbbé nevelhetőségében és többre taníthatóságában. Mohács, november 3. Vajdicsné Gubritzky Magdolna igazgató 10

11 Intézményünk küldetése Sokszínű képzési kínálatú intézményünk tanulóinknak korszerű általános és szakmai tudást, valamint követhető emberi mintát kíván adni, megteremtve ezzel az esélyt a továbbtanulásra és a munkába állásra. Olyan kollégiumot kívánunk működtetni, ahol a tanulók családias légkörben, optimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési hatásrendszerben, a fiatalok aktív, alkotó részvételükkel készülhetnek felnőtt életükre. A küldetésben, a nevelési és szakmai programban kitűzött célokat elsősorban a tanítás tanulás nevelés folyamán a helyi tanterv megvalósításával és a tanórán kívüli tevékenységekkel kívánjuk elérni. Küldetésünk kiteljesítése érdekében a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC törvény előírásának megfelelően a Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium nevelőtestülete megalkotta és elfogadta a pedagógiai programját. Az intézmény adatai Az intézmény hivatalos elnevezése: Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az intézmény emblémája: Az intézmény szakmai alapdokumentuma engedélyének kiállítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma Az intézmény székhelye: Mohács Az intézmény postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. Az intézmény telefonszáma: 69/ ; Az intézmény faxszáma: 69/ Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény telephelyei: 1. SportMalom postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: Mohács, Mohácsi Jenő utca 2. a telephely telefonszáma: 69/ a telephely faxszáma: 69/

12 2. Kollégium postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: 7700 Mohács, Liliom utca 50. szám a telephely telefonszáma: 69/ ; a telephely faxszáma: 69/ Müller-ház postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: Mohács, Pécsi út 6/B a telephely telefonszáma: a telephely faxszáma: 4. Építőipari bázis postacíme: 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. címe: Mohács, Mohácsi Jenő utca 1/B. a telephely telefonszáma: a telephely faxszáma: 12

13 2. Az oktatási szerkezet Iskolarendszerű oktatás Szakközépiskola, szakiskola A választható szakmacsoportok, ágazatok, szakképesítések és a HÍD II. program a szakmai programban találhatók Felnőttoktatás Szakközépiskolai felnőttoktatás nappali és esti tagozat 13

14 3. Az intézmény Az intézmény rövid története Az intézmény és a város szakképzésének története szorosan összefügg egymással december 6-án nyílt meg az első iparos tanoncokat képző iskola a mai Mohácsi Katolikus Nevelési Központ Boldog Gizella Katolikus Óvoda és Általános Iskolája Szabadság utcai épülete helyén.1886-ban alsó fokú kereskedelmi iskola kezdte meg működését. A két iskola összevonása után az új intézmény a Mohácsi Iparos és Kereskedő Tanonc iskola nevet kapta, mely 1949-ig biztosította a város szakképzését ben a Munkaerő Tartalékok Hivatala "iskolavárost" létesített a szakmunkásképzés számára, mely az ország egyik legnagyobb ipari tanuló képző bázisa volt. Elsősorban vasipari és építőipari szakmákat oktattak a kb fős diákságnak ban megszűnt az iskolakomplexum és a feladatokat a pécsi 500. sz. Szakmunkásképző Intézet, mint anyaiskola látta el ban a Baranya Megyei Tanács Ipari Osztály kezdeményezésére újra önálló ipari iskola létesült a városban a Kossuth Lajos utca 71. szám alatt, mely az 502. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet kapta. Ez az - azóta jelentősen bővült - épület ad otthont jelenleg is iskolánknak. Az iskola bővítése, korszerűsítése 1968-ban a nyugati szárny építésével - kezdődött, majd 1988-ban elkészült a Kossuth Lajos utcai hét tanterem. Az iskolai gyakorlati oktatás feltételeinek megteremtésében az 1994-ben átadott tanbolt, fodrászkabinet és ruhaipari tanműhely volt az első lépés től a megváltozott társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelően változás következett be iskolaszerkezetünkben, illetve szakmaszerkezetünkben ban önkormányzati beruházással, pályázat elnyerésével tanműhely komplexum építése kezdődött meg a Kossuth Lajos utca 67. szám alatt, melyben szeptemberében kezdődött meg az oktatás. A tartalmi változásokat tükrözte új nevünk is (Radnóti Miklós Középiskola és Szakiskola), melyet szeptember 1-jétől használtunk. Meghatározó volt intézményünk életében július 1-je. Ekkor adta át iskolánkat Mohács Város Képviselőtestülete a Baranya Megyei Önkormányzatnak. Az iskola ekkor Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája nevet kapta 2006-ban újabb címzett támogatás segítségével tornacsarnokot, kőműves tanműhely létesítettünk. A tanulólétszám jelentős és állandó csökkenése már 1999-ben felvetette a város két szakképző iskolája összevonásának gondolatát. Mohács városa 2007-ben átadta a Dr. Marek József Szakközépiskolát és a város középiskolás korú diákjainak ellátását szolgáló Petői Sándor Kollégiumot a Baranya Megyei Önkormányzatnak. Az új fenntartó jogutódlással megszüntette a két újonnan átvett intézményt. Integrálta azokat Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájába. Ezzel július 2-án létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma. Az új intézmény része a Szent István utcai épület mellett az 1988-ban épült és 2001-ben kibővített kollégium. A kollégiumból az intézmény legtávolabbi épülete, valamint az autóbusz pályaudvar és a vasútállomás is tizenöt percen belül elérhető ban készült el hegesztő tanműhelyünk. Az iskolai műhelyekben kőműves és fémipari alapképzés, faipari és hegesztő komplex képzés, valamint kereskedelmi szakmákban specializációs képzés folyik Az iskola fenntartója januárjától a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ, majd április 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 14

15 3.2. Az intézmény jelene, szerepe a település életében Kisvárosban található intézményünk szakközépiskolai és szakiskolai feladatokat lát el és kíván ellátni a jövőben is. A város ipara néhány közepes vállalaton alapszik, a kisvállalkozói tevékenység lassan fejlődik. A szolgáltatói szektorban dinamikusabban fejlődnek a vállalkozások. A városban és a vonzáskörzetben a fontos ágazat a mezőgazdaság. A nagyüzemek mellett megjelentek és lassú fejlődésnek indultak a családi alapon szerveződő magángazdaságok is. A város gazdasági életében a jövőben fontos tényező lehet, a határ közelsége miatt, az idegenforgalom, és a Duna kínálta lehetőségek kiaknázása a közlekedésben és az infrastrukturális fejlesztésekben. Egyre nagyobb szerepet játszanak a gazdasági életben a városban megtelepült bankok. A város és a térség gazdaságának szerkezete és fejlettségi állapota indokolja és igényli az iskolánk által nyújtott szolgáltatásokat. A térség fejlődésének egyik kitörési pontja az idegenforgalom és ezen belül a falusi turizmus fejlesztése lehet. Az iskolánk szolgáltatásait igénybe vevők társadalmi összetételét az előző pontban vázolt gazdasági környezet és intézményünk jellege határozza meg. A város és környékének középfokú oktatásra vonatkozó igényeit helyben két középiskola elégíti ki. A gimnázium, valamint iskolánk. A 17,5 ezres lakosú városunkban intézményünk a térség legrégibb és legnagyobb létszámú oktatási létesítménye. Növendékeink 51,18%-a szakközépiskolás, 48,82%-uk szakiskolás, harmaduk helybéli, kétharmaduk vidéki. Azok számára, akik a napi bejárást megoldani nem tudják, kollégiumunkban biztosítjuk az elhelyezést. Tanulói létszámunk az 1990-es évek második felétől folyamatosan nőtt, a csúcspontot 2007-ban érte el, az azt követő években rohamosan csökken. A 2014/2015-ös tanévben 591 tanulónk 27 osztályban tanul. Átlagos osztálylétszámunk 21,89 fő. A csoportok közül 14-ben szakiskolai, 10-ben szakközépiskolai oktatás 2-ben érettségihez kötött szakmai képzés. 1-ban köznevelési HÍD program folyik. Az elméleti oktatás céljára 35 tanterem és 13 gyakorlati oktatási kabinet áll rendelkezésünkre. A tantermek kihasználtsága 67,9 %-os, felszereltségük jó, azonban szakmacsoportonként eltérő színvonalú. Intézményünknek 245 számítógépe van, melyből 190 áll a diákok rendelkezésére számítástechnikai szaktanteremben. A többi gépen pedagógusaink és gazdasági munkatársaink dolgoznak. A tanulók és a tanárok munkáját kötetes iskolai könyvtár segíti. A 2014/2015-ös tanévben a nevelést oktatást képzés 48 teljes munkaidős tanár és 8 óraadó látja el. A kollégiumban 6 pedagógus dolgozik. A nevelőtestület tagjai munkájukat szakmai munkaközösségekben végzik. A jelenlegi iskolavezetés 4 tagú, igazgató, nevelési- és közismereti igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati-oktatást szervező igazgatóhelyettes és kollégiumvezető. A főállású oktató kollégák közül 40-nek egyetemi, 14-nek főiskolai végzettsége van. Pedagógiai végzettséggel nem rendelkező felsőfokú végzettségű 5 munkatársunk. 15

16 Munkatársaink 53,7%-a nő, 46,3 %-a férfi. A tanuló/tanár arány 10,94. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszáma 3,5 fő, a testület munkáját 16,5 gazdasági alkalmazott segíti, főfoglalkozású dolgozóink összlétszáma 71 fő. A gyakorlati oktatás, a számítástechnikai oktatás feltételeinek javítását, a versenyek, a külföldi utak támogatását hivatott szolgálni közalapítványunk, mely a Mohács és Vidéke Ipari és Kereskedelmi Szakképzéséért nevet viseli. Diákjaink szakma és általános egészségügyi ellátását iskolaorvos, fogszakorvos és védőnő biztosítja. Intézményünk élő kapcsolatrendszere van a városban, a térségben és külföldön egyaránt. Szakmai kapcsolatot tartunk az oktatásért és szakképzésért felelős minisztériumokkal és más szakmai szervezetekkel. Kapcsolatban állunk olyan megyei és megyén kívüli szakképző iskolákkal, amelyek tapasztalatait hasznosítani tudjuk. Németországban az IB jenai és erfurti központjaival kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítására törekedtünk. Partnereink a munkában a gazdasági kamarák, a helyi IPOSZ, a Türr István Képző- és Kutató Intézet, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és annak helyi kirendeltsége. A rendészeti oktatás okán kapcsolatot létesítettünk a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánysággal, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal illetve a Mohács Városi Rendőr-kapitánysággal és a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a gyakorlati képzést folytató gazdasági szervezetekkel, vállalkozókkal kapcsolatunk folyamatos és operatív jellegű. Nevelő munkánkban építünk az egyházak segítségére is. Terveink között szerepel a LEONARDO, a Comenius és a Gruntvig programok, valamint egyéb EU-s projektek ismételt megpályázása. Versenyképességünk erősítésében meghatározó szerepet játszanak az emberi erőforrások, a munkaerő képzettsége és rugalmassága, a hatékonyságra és a minőségre való törekvésünk. 16

17 4. Nevelési program (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. /1/b/bd ) Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai, a célok megvalósításának folyamata (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. /1/a/aa ) A gyermek, mint önálló, de kialakulatlan személyiség értékek hordozója, akinek esélyt kell adnunk önmaga megvalósításához, hogy küldetését betöltse életében. Nevelő-oktató munkánk fő célja a mai magyar társadalomba beilleszkedni tudó, a hazáját, népét szerető, a társadalmi problémák iránt érzékeny, a humanizmus értékeivel rendelkező, művelt, a választott szakmáját szerető és értő ember képzése. Valljuk, hogy tanítványainknak ésszerű változásokat kezdeményező, a világot kritikusan szemlélő, környezetéért felelősséget érző és vállaló állampolgárokká kell válniuk az iskola a tanulási esélykülönbségek mérséklésének, a társadalmi mobilizációra való képesség biztosításának egyik helyszíne. az oktatás folyamán mindenkit képessé kell tenni a megfelelő tudás megszerzésére, szakmaszerzésre, érettségi vizsga letételére illetve középfokú szakmai végzettség megszerzésére. a nevelés-oktatás folyamata a tanulók egész személyiségére koncentrál. az elméleti ismeretek alapos biztosításával a hétköznapi problémák kezeléséhez és megoldásához is megfelelő ismereteket kívánunk nyújtani Szakközépiskola és szakiskola A szakiskolák és szakközépiskolák feladatainak megfelelően, a 9-11, illetve a 9-12/14 évfolyamig a szakmunkásvizsgára, az érettségire, illetve az érettségi vizsga letételéhez kötött szakképesítés megszerzésére készítjük fel tanulóinkat. Az érettségire való felkészülés mellett munkakör betöltésére feljogosító szakmai képzettség megszerzésére is felkészítünk. A belügyi rendészeti pályára való felkészítés során a szakmai alapozás is megtörténik. A megfelelő érettségi eredmény vagy sikeres felvételi vizsga esetén tanulóink felsőfokú tanulmányokat folytathatnak bármely egyetemen vagy főiskolán. Elsősorban a tanult szakmáknak megfelelő főiskolán és egyetemen próbálkoznak diákjaink. Szakiskolás növendékeinknek, de érettségizett tanulónknak is kínálunk szakmai képzést a szakképzési évfolyamokon. Tanulmányaikat az OKJ előírásának megfelelő szakmai vizsga zárja. A mindennapos testnevelés során tanulóink rendszeresen sportolhatnak, melynek köszönhetően iskolánk sikerekkel is büszkélkedhet. A sportágak közül az atlétika, a kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás eredményei emelkednek ki. A mindennapos testnevelés segíti céljaink elérését az egészséges életmódra nevelés területén is. Pályakorrekcióra a tanulmányok 9. évfolyamon történő újrakezdésével van mód. 17

18 Érettségi vizsgát minimum öt tárgyból kell a tanulónak kötelezően letenni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és szakmai tantárgy) A kötelező és választott tárgyak bármelyikéből lehet emelt szintű vizsgát tenni, de az emelt szintű vizsgára való felkészítést csak a helyi tantervben megjelölt tárgyakból biztosítjuk. Eltérő igény esetén egy másik középiskolával való együttműködés keretén belül a tanulót átirányítjuk, s ha lehetséges, a választott tárgy óráit vendégtanulói jogviszony keretei között látogathatja A gyermek az iskolában a tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevője Intézményünk biztosítja az alapműveltség megszerzését. Felkészít az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgákra, valamint a felsőfokú továbbtanulásra. Problémamegoldó képességeket alakít ki, problémamegoldó technikákat sajátíttat el. Kreatív gondolkodásra ösztönöz. Hatékony kommunikációs készséget sajátíttat el. A frontális osztálymunka mellett döntően az önálló, páros és kiscsoportos tevékenységi formákat részesíti előnyben, annak szervezésébe a tanulókat bevonja A szükséges szintig gyakoroltatja a hatékony feladat-megoldási módszereket, eljárásokat (Tanulás-módszertani tréningek keretében) Kommunikációs tréningek beiktatásával fejleszti a kommunikációs készséget. Megtanít a kommunikációs eszközök tudatos használatára. A gyermek a nevelési-oktatási intézmény életének részese és alakítója A tanuló egyenrangú partnerré nevelésére törekszünk, a tanár-diák kapcsolatok átalakítására Az iskola szociopetális (csoport összetartozását fokozó) tere segítse elő a jó munkalégkört. A diákképviseleti szerveket bevonjuk az iskolai munkába. Erősítjük diákjainkban az iskolához való tartozás érzését. A diákképviseleti szervek működési feltételeinek biztosítása, munkájuk erősítése és támogatása. Diákfórumokat hozunk létre. A diákképviselet jelenléte a döntéshozó fórumokon. Fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység. A fiatal legyen képes a változó gazdasági és társadalmi környezetben való eligazodásra, az ehhez való alkalmazkodásra A társadalmi együttélés szabályainak megismertetése az iskolaközösség modelljén keresztül, illetve a viselkedéskultúrát fejlesztő foglalkozások szervezésével. A jogok és kötelességek megismerése, megismertetése Teret biztosítani a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására. (kiscsoportokban, osztályközösségekben és az iskola egészében) 18

19 Biztos, állandóan megújuló és konvertálható tudás megszerzése Általános műveltségre épülő széleskörű, korszerű szakmai tudás nyújtása. Az önképzés igényének kialakítása, fontosságának felismertetése. Az életen át tartó tanulás fontosságának tudatosítása, a pályamódosításra, szakmaváltásra való felkészítés Az információk önálló megszerzése, feldolgozása képességének kialakítása. A tanulók aktivitására épülő nevelő-oktató munka. Tanítási órákon, valamint tanítási órákon kívül szervezett keretek között biztosítjuk a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. Az önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátítása, azok hasznosítása, kapcsolódási lehetőségek iskolán kívüli képzési formákhoz. A tudomány és technika állandó fejlődése, a legújabb szakirodalom fontossága. Mobil képzési struktúra Megalapozott döntések a képzési struktúráról, a valós társadalmi és gazdasági igények alapján. Kooperatív stratégiák kialakítása. Munkakapcsolatok kialakítása a képzőhelyekkel, a gazdasági kamarákkal, a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, a Türr István Képző és Kutató Intézettel és azok helyi kirendeltségeivel. Naprakész információs rendszer (külső, belső) létrehozása. Kapcsolat a kliensekkel. Állandó önellenőrzés, önértékelés. Hatékony együttműködés az iskola belső szervezetei között. Szilárd alapokra épülő értékrend Általános emberi értékek. Humanizmus, nyitottság, tolerancia más népek, fajok, kultúrák és szokások iránt, egymás segítése, munkájának megbecsülése. A teljesítmény, az akaraterő, a kollegialitás és a hivatástudat előtérbe helyezése. Önmagunk és a környezet iránti felelősségtudat elmélyítése. A fenti értékek beépítése az egyes szaktárgyak anyagába. Szakkörök, érdeklődési körök, művészeti csoportok és sportkörök munkájába, minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységbe. Magyarságtudat. A nemzetiségi és etnikai kisebbségek identitása. Szélsőségektől mentes magyarságtudat, nemzettudat kialakítása. A nemzeti, népi kultúra értékeinek és hagyományainak megismerése Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerése, megbecsülése A nemzetiségi és etnikai kultúra elemeinek beépítése az iskola értékrendjébe. A nemzetiségi nyelv megőrzése az irodalmi nyelv elsajátítása. A történelmi múlt és a magyarság sorskérdéseinek megismertetése. 19

20 Kapcsolatok erősítése a helyi nemzetiségi és etnikai önkormányzatokkal (MHÖ, MNÖ, MRÖ, MSzÖ) egyesületekkel és művészeti csoportokkal. A nemzetiségi nyelvoktatás feltételeinek biztosítása, felkészítés nyelvvizsgára Európa és a magyarság A tanulók személyiségének alakítása, erősítése Affektív célok (érzelmi) Együttérzés, figyelmesség mások iránt. Összetartozás, együttműködési készség fejlesztése. Kognitív célok (értelmi) Kulturálódás, önművelés. Érdeklődés kialakítása, fejlesztése. Képességeknek megfelelő tanulmányi eredmények elérése. Szellemi kulturáltság. Kommunikációs készség, kifejezőképesség. Önfejlesztő, alkotó szabadidős foglalkozások megkedveltetése. Pszichomotoros célok (munkacselekvési-tanulási) Megismerés Megértés Reprodukálás Önálló alkalmazás Morális célok Felelősség kialakítása a saját viselkedésért. Önálló felelősségvállalás. Értékkövető mások által tisztelt magatartás. Erőszakmentesség és méltányosság Szorgalom és kitartó munka. Helyes életmód, életstílus kialakításához való hozzájárulás Egészséges életvitel, konstruktív életvezetés, testi-lelki egészség fejlesztése. Közösségi tevékenységre való készség kifejlesztése. Rugalmas tájékozódás, gyors reagálási készség fejlesztése. Alkalmazkodás, beilleszkedés és a testi-lelki egészség megőrzése, fejlesztése Állampolgárságra, hivatásra nevelés Demokratikus szemléletre való érzékenység. Előítéletektől mentes nyitott gondolkodás. Cselekvő állampolgári magatartás, részvétel a közügyekben Törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása Az emberi méltóság, az emberi jogok tiszteletben tartása Hivatástudat, a munka megbecsülése. Vállalkozási kedv, ötletesség fokozása. 20

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben