KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS"

Átírás

1 KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 1978 ll A KATONAI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BELSŐ KIADVÁNYA IX. ÉVF. 2. SZÁM

2 A KATONAI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BELSG KIADVANYA KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

3 Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság A Bizottság tagjai: Dr. Szalma László r. ezds. (elnök) Almásiné, dr. Tőrőcsik Anna alez., dr. Bácsi Imre hb. szds., dr. Korda György hb. ezds., dr. Németh Tibor alez., dr. Odler János hb. alez., dr. Pálfi Zoltán alez., (titkár), dr. Takács László ezds. Szerkesztőség: Budapest V., Apáczai Csere János u. 10. Telefon: Felelős kiadó: dr. Pálfi Zoltán alezredes Készült: 450 példányban a ZMKA házinyomdájában. Felelős nyomdavezető: Kardos István

4 TARTALOMJEGYZÉK Az Egységes Csehszlovák Ügyészség megalakulásának 25. évfordulója 5 Dr. Kiss Lajos r. őrgy.: A bűnügyi technikai szaktanácsadók közreműködése 16 Molnár Károly ezds.: A katonai fegyelemre nevelés aktuális kérdései, feladatai, különös tekintettel az alegységparancsnokok feladataira 31 Dr. Kovács Tamás őrgy.: A fegyelmi jogkör gyakorlása során felmerülő elvi és gyakorlati problémák ' 60 Szabó Gusztáv őrgy.: Az új fegyelmi fenyítési nemek alkalmazásának tapasztalatai a parancsnokok fegyelmi joggyakorlatában 75 Staud Jakab alez.: A büntetett előéletű, illetve a veszélyeztetett környezetből bevonult fiatalokkal való foglalkozás 79 Dr. Visegrádi Ferenc alez.: A parancsnoki beosztást ellátó tisztesek fegyelmi-nevelő munkájáról, vezetői tevékenységéről 83 Dr. Hargitai Gábor alez.: Adatok a katonai igazságügyi szervek történetéhez 89 Nemzetközi kapcsolatok: A magyar katonai igazságügyi szervek képviselői külföldön, fegyverbarátaink látogatása hazánkban 96 Katonai ügyészi küldöttségünk látogatása a Szovjetunióban 96 Román katonai ügyészi delegáció látogatása hazánkban 99 A lengyel katonai ügyészek látogatásáról : 100

5 COIEPIAHHB 25-an ronob«hha 0Űpa30BaHHa ejçahoji lexocjtobamtoií npokypaxypu Maäop mhjihuhh sort«üaítom Khjbbi: CofleöcTBHe KpuMMiaJiHCTOTecKiix KOHCyJTbTaHTOB Oojikobhhk Kapojn> Uaraap S AKTyajitHue Bonpocu a 3afla*m bociih- TáHHfl K B06HH0ÜAHCUBOOBBe, C OCO- ŐHMBHHMaHaeMHa KOMajgpipa noapa3^ejiehhh Uaftop äokt.tamaiu KoBai: ÍIpHHUEnajiBHHe h npaxritóeciate npoőjiem, Boamxaume b xcwènphmehöhsih ABCIQIIUDlHapHOrO npabomo<qlfl UaËop ryctab Caöo; OfihtnpBMeHeHMH hobhx bhaob flhcujínjihhaphiix HaxasaHHô b upupiheckoit npakthke KOMaaaupoB Oosqojqcobhbr Hnaő IHTays: 3aHfiTBe cojwatamh,npasbanhumh co cyammactédhjih Bbtuie.numv3 H3 yrpcacaemoa opean ÜOAnCMIKOBHHK flokt. íepemi BwnerpaaH: 0 AHcmuuHHapHo-BocnHTaTe^BHofl a pykoboflhtejibhoíí ÄeÄTeJIbHOCTH cep- SBHTOBBUnOJIHÍBOlUHXflOJUCHOCTIiKOMaHÄHpa IIOÄnoJiKOBHHK äokt. raőop XaprHTaH: flamme k HCTopiw BoeHHO-BpawmecKHX oprahob MexÄyHapoÄHHe oraoiuehufl: IIpencTaBHTejnj Beiirept;Kax Boehho-bphählecKHX OpraHOB na 3arpaHHne- a bh3ht Haiirax TOBapameít no opyxiuo b HaiueS PoÄHHe Bh3ht Bameü B0«HH0-np0Kyp0pcK0Ä ÄeJierauHH b CCCP. BH3HTpyMUHCKOÜ BoeHHO-npoKypopckoä ÄejieraiuiH b Haiueft PoaaHe

6 Az ügyészt csupán egy jog és kötelezettség illeti meg: felügyelni arra, hogy a törvényességet, tekintet, nélkül a helyi különbözőségekre és hélyi befolyásokra, az egész'köztársaságban valóban egységesen értelmezzék. V. I. Lenin: A kettős" alárendeltségről és a törvényességről. Az egységes csehszlovák ügyészség megalakulásának 25. évfordulója 1 Fordította: Dr. Ivicsics Gyula A katonai ügyészség szervei évben emlékeznek meg az egységes csehszlovák ügyészség létrejöttének negyed századáról. Az évforduló előestéjén a katonai ügyészi szervezet vezető dolgozói megtartották a már hagyományos országos értekezletüket, melynek kereteit a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulójának légköré töltötte ki. Ezzel kapcsolatban nem lelhet említés nélkül hagyni, hogy az első győzelmes proletár forradalom óta eltelt hatvan év a napnál világosabban bizonyította, hogy a széles.néptömegeknek a jobb élet, az igazságosabb világ és a kizsákmányolástól mentes, az igaz humanizmus által áthatott társadalom utáni örök vágya valósággá vált. A szocializmus világrendszerré vált és példájával meggyőzően bizonyította a kizsákmányoláson alapuló kapitalista rendszerrel szembeni fölényét. A Szovjetúriiónak az októberi ünnepi napokban megvitatott és elfogadott új Alkotmánya nem csupán leszögezte a fejlett szocializmus szovjet feltételek közötti győzelmét, hanem kifejezésre juttatta a szocialista demokrácia vitathatatlan előnyeit és meggyőzően megmutatta a kapitalizmussal szembeni magasabbrendűségét. A szóbán forgó esemény igen kedvezően hatott és hat a mi csehszlovák jelenünkre. Ma már szinte hihetetlenül hangzanak az első Csehszlovák Köztársaság burzsoá képviselőinek ellenséges megnyilvánulásai, akik a fiatal szovjet államot nyomban megszületése után eltemették. Lenin programja kiválóan alkalmas arra, hogy Upton Sinclair úr utópista regényének képezze témáját. Azonban bármennyire is csábítóan hangzik, ném vált kormányprogrammá..." írta a Národni Listy évi november havában. T. G. Masaryk élvonalbeli burzsoá politikus filozófus hat évvel később írta: A kommunista kísérletek a forradalom kezdetén sikerülnek, később azonban visszaesnek és degenerálódnak." 1 Megjelent a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Katonai Főügyészségének kiadásában megjelenő Vojenská prokuratura" c. szakláp évfolyamának 1. számában. (A Szerkesztő Bizottság az évforduló alkalmából közli a megemlékezést.)

7 Mindnyájunkra nagy benyomással voltak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek és örülünk azoknak az óriási sikereknek, melyeket az elmúlt években a szovjet nép elért. A világburzsoázia jóslataiból semmi sem teljesedett be. Ellenkezőleg, a szovjet népnek köszönhetjük a hitleri fasiszta elnyomás alóli felszabadulásunkat és a szocializmus útján haladó hazánknak nyújtott eddigi testvéri segítséget, támogatást. Erre mindig számíthattunk, amikor népeinket veszély fenyegette és nehézségek merültek fel. Éppen ezek által ismerte meg népünk a szovjet nép és a szovjet kommunisták pártjának, a Nagy Október eszméiből fakadó mély internacionalizmusát. Főleg ami a szocialista államiság építésével összefüggő kezdeményezéseket, a szocialista demokrácia további fejlődésével, az állami és társadalmi élet jogi alapjainak megerősítésével, a társadalmi szervezetek, munkások, parasztok és a dolgozó értelmiség aktivitásának a szocialista társadalom további útján való kibontakoztatásával összefüggő kezdeményezéseket illeti,, a Szovjetunió új Alkotmányában sok az inspiráló az egész csehszlovák ügyészi szervezet, így a katonai ügyészi szervezet számára is. Ezzel kapcsolatban idézzük fel Leonid Iljics Brezsnyev elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Szovjetje Elnöksége elnökének a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága tavaly májusi ülésén elhangzott szavait: Az új Alkotmánynak hozzá kell járulnia az ügyészségek, bíróságok, a döntőbíráskodás, a népi ellenőrzés és az egyéb adminisztratív szervek munkájának jelentős megjavításához. Hiszen a szovjet törvényekből folyó követelmények szigorú betartásának biztosítása főleg rajtuk nyugszik. A.pár* ezektől a szervektől még nagyobb kezdeményezést, elviséget és engesztelhetetlenséget kíván meg' a szovjet jogrend bármilyen megsértésével szembeni harc során..." Magunk tudjuk, hogy a szocialista törvényesség és fennálló jogrend betartása képezi az alapját a szovjet társadalom életének. A szovjet hatalom", ahogy ezt egy más alkalommal Brezsnyev elvtárs mondta, nem édesen beszélget azokkal, akik a társadalomnak kárt okoznák, légyen szó garázdáról vagy bűnözőről, bürokratáról vagy naplapóról, élősködőről vagy a nép vagyonának fosztogatójáról. Számukra nincs hely a szovjet társadalomban a pártnak és a népnek ez a kemény akarata..." Vonatkozik ez a mi viszonyainkra is. A Szovjetunió Kommunista Pártjának és a szovjet államnak az Alkotmánybari lerögzített tapasztalatai további ösztönzést adnak nekünk a szocialista törvényesség koncepciójával, formáival és módszereivel, védelmezését szolgáló szerveinek felépítésével és működésével, tehát az ügyészséggel is összefüggő alapvető kérdéseit elmélyült tanulmányozásához. * * *

8 Tevékenységünket Í977-ben társadalmunkban, de a fegyveres erőknél és testületeknél is a Csehszlovák Kommunista Párt XV. Kongresszusa határozatainak végrehajtása során kialakított összességében kedvező légkör befolyásolta. A Csehszlovák Néphadseregben, rendőrségnél, büntetésvégrehajtási testületeknél és a Föderális Belügyminisztérium szerveinél a szocialista törvényesség tovább szilárdult. A parancsnoki és politikai szervek, valamint a fegyveres erőknél és testületeknél működő egyéb intézmények és a katonai ügyészség közötti együttműködés állandó elmélyülésével párhuzamosan tovább csökkent a bűnözés, összességében csökkent a komolyabb fegyelmi vétségek, rendkívüli események és az egyéb törvénysértések száma is. Pozitív jelenség, hogy a párt által kitűzött, a fegyveres erők és testületek harci készültségére vonatkozó, a védelmi és biztonsági politikával összefüggő, valamint a szocialista törvényesség és szocialista jogtudat elmélyítését szolgáló feladatok eredményesen valósultak meg. Egyes negatív jelenségek azonban továbbra is hatnak. A Csehszlovák Néphadseregben ez a hivatásos állomány egyes tagjai, továbbá a másodéves sorállományúak által elkövetett bűncselekmények számának növekedésében, valamint a visszaesők bűnözése tekintetében jelentkezett. Nem megnyugtató a helyzet az alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban sem. Az alapdokumentumból 2 kitűnik, hogy továbbra is figyelmet kell fordítani a társadalmi tulajdon védelmére, a légi forgalomban, a közlekedésben és általában a szolgálat során elkövetett bűncselekményekre és egyéb rendkívüli eseményekre. Különösen a személyes kapcsolatokban, valamint az egységek életében a szolgálat szervezése területén a parancsnoki és politikai szerveknek ügyelniök kell arra, hogy e tényezők ne váljanak a megállapított negatív jelenségek okaivá. Ugyanez vonatkozik a törvény, szabályzatok és egyéb normák nemismeréséből fakadó jelenségekre is. A : biztonsági testületek bűnügyi helyzetét a múlt évben a rendőrség tagjai által elkövetett bűncselekmények határozták meg. Lényeges változás nem következett be a 'bűncselekmények összetételében sem. Leggyakrabban fordulnak elő a közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények, nemegyszer alkohol fogyasztással összefüggésben és a hivatali hatalommal való visszaélések. Üj jelenségként tűnt fel az észlelt bűncselekmények eltitkolása, bűncselekményeknek helyszíni bírságolással való elintézése, a bírságok beszedése az elismervények átadása nélkül stb. A, Határőrségnél az előző évek bűnelkövetésének alakulása változatlanul pozitív. Itt per analogiam általában felhasználhatók a Csehszlovák Néphadsereggel kapcsolatos ismereték. -' 2 Az Országos Értekezlet anyaga.

9 . A büntetésyégrehajtási testületnél már korábban sikerült megállítani j a bűnelkövetés,számának emelkedését. Jelenleg a megvádoltak száma mér- I sékelten csökken. Ennek ellenére tartják magukat a szolgálat ellátásával kapcsolatban elkövetett bűncselekmények, főleg a parancsnoki funkcióval a való visszaélés. Egyébként a büntetésvégrehajtási testület tagjainak ered- ményes morális-politikai befolyásolása ezeket az eseteket ellensúlyozza. t A katonai ügyészség a fegyveres erőknél és testületeknél tapasztal- ható negatív tendenciákra a Párt XV. Kongresszusát követően kidolgozott ^ az egységes csehszlovák ügyészi szervezet tevékenységének főirányát meg- határozó Irányelvekkel összhangban reagált. E törekvésekre igen pozitíven 1 hatottak az és év kiemelkedő évfordulóinak tiszteletére szervé- 1 zett munkamozgalmak és a szocialista 'munkaverseny. 1 A Föderális Országgyűlés honvédelmi és biztonsági bizottsága meg- tárgyalta és értékelte a katonai ügyészségnek a szocialista törvényesség és a katonai fegyelem megszilárdításában, valamint a bűnözés elleni harcban' 1 végzett munkáját. A bizottság által kitűzött feladatokat a katonai ügyészi szervek összességében eredményesen teljesítették. Mindez a kedvező fej- 1 lődésben jelentős szerepet töltött be. ^ i A katonái ügyészség vizsgálói az általuk folytatott vizsgálatok Sorári rendkívüli figyelmet fordítottak a munka minőségére. Számúkra, akik 2 annak idején a fegyveres érőktől jogi előképzettség nélkül kerültek a katonai ügyészségre, a kedvező feltételek egyebek mellett azáltal is beéret- 1 ték, hogy többségük főiskolai tanulmányait befejezte. Egyáltalán a kato- nai ügyészség történetében először került sor egyes dolgozóink kiegészítő 1 1 felkészítésére, a Szovjetunió Legfelsőbb Ügyészségének Intézetében Lenin- r grádbari. Elsősorban a büntető ügyérkezés csökkenése tudná befolyásolni a vizsgálat színvonalának emelését, mivel az így nyert időt hatékonyan tudnák felhasználni a munka formáinak és módszereinek tökéletesítésére, r valamint a fejlettebb munkastílus elsajátítására. 1 Az előkészítő eljárás felett a katonai ügyészség ügyészei á felügyel-e- * tet többnyire az ügy ismeretében és rendszeresen látták el azzal a céllal, ^ hogy az ügyész szerepe a büntető eljárás törvényes elveinek érvényesítése * során hangsúlyt kapjon. A vizsgálat alatt levő bűnügyek egy részében még * mindig figyelmen kívül hagynak fontos bizonyítékokat, ami a büntető el- * járás felesleges elhúzódását, az ügy hiányos felderítését, a kifogásolható * szírivonalú befejező határozatokait és e határozatok formális kellékeinek alacsony színvonalát vön ja maga után. z A büntetőbírósági eljárás törvényessége feletti ügyészi felügyelet szá- * már-a kitűzött ' -feladatokat összességében eredményesen valósították meg. t A bíróság előtti eljárásban az ügyészi ténykedés színvonala javul. Az ügyeknek rendkívüli jogorvoslat alapján való eldöntése kivételesen fordult t elő. Ennek ellenére azonban meg kell állapítani, hogy a bíróság előtti el- 5

10 járásban jelenleg érvényesülő szemlélet nem mindig járul hozzá a büntetőpolitika irányvonalának érvényesítéséhez. A katonai ügyészek általános felügyeleti munkáját a szocialista tör-«, vényességnek azon jogterületei felé irányítottuk, melyek a fegyveres erők és testületek főfeladatainak teljesítése szempontjából fontosnak mutatkoztak. Példaként szolgált a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának 6., a csehszlovák építésüggyel foglalkozó határozata, melynek: végrehajtását a katonai ügyészség is általános felügyelet keretében vizsgálta meg. Az ilyen feladatok összességében eredményes teljesítése ellenére továbbra is probléma maradt az effajta tevékenység koncepciója, valamint a szocialista törvényesség betartását ellenőrző központi és egyéb irányító szervek határozottabb befolyásolása a katonai ügyészségek részéről.. A jogi nevelés és propaganda az ideológiai nevelő munka osztatlan részévé vált a Csehszlovák Néphadseregben. A katonai ügyészségek segítségével ez a munka rendszeresen folyt á fegyveres erőknél és testületeknél. Hiányossága e területen folyó munkának, 'hogy e feladat még nem vált eléggé a parancsnoki és politikai szervek ügyévé. Ez esetben ugyanis a katonai ügyészségeknek az effajta tevékenységet sajátos ügyészi eszközökkel és módszerekkel kellene csupán segíteniük. A katonái ügyeszi szervezet számára rendkívüli jelentőséggel bírt a Varsói Szerződésben tömörült fegyveres erők katonai bíróságai és ügyészségei vezetőinek elsőként országunkban megrendezett nemzetközi értekezléte. Ez az értekezlet eddig a leggazdagabb tapasztálatcserét tette lehetővé mind a kölcsönös együttműködés, mindpedig a bűnözés megelőzésével, a szocialista törvényesség és a katonai fegyelem megszilárdításának kérdéseivel kapcsolatban. Ebből az alkalomból szükséges mindazok hozzáállását méltatni, akik e tanácskozás előkészítésében és lefolytatásában résztvettek. Ismét megmutatkozott, hogy a baráti országok ügyészségei közötti jó elvtársi kapcsolatok egyik előfeltételét képezik a katonai ügyészség jó munkájának. Ezzel összhangban a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság katonai, ügyészségeinek képviselői között különböző szinteken kölcsönös találkozásokra került sor az elmúlt évben. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom szellemében itt is pártunk vonalát követjük, A katonai ügyészség munkája nem képzelhető el a káder-, a szervezeti és az anyagi előfeltételek biztosítása nélkül. Az e- területre tervezett, feladatokat teljesítettük. Természetesen' főleg a nevelés terén a katonai ügyészségek kollektíváiban érhettük volna el az osztály-politikai kvalitások további megszilárdítását. Nem. vagyunk mindig elég igényesek a: ka-: tanai ügyészségeknek, a védelmi készültséggel, kapcsolatos tevékenysége elmélyítésében.

11 7-ben a bérrendszer racionalizációjával összefüggő munkák folyamán nem mindig sikerül elérni, hogy a katonák és a polgári dolgozók fizetése és egyéb ellátása megfeleljenek a katonai ügyészség jogállásának és feladatainak. A katonai ügyészségek elhelyezése fokozatosan javul ugyan, de továbbra is fennállnak egyes körzeti katonai ügyészségeknél áz ismert hiányosságok. A katonai ügyészségek anyagi ellátottsága jelentős mértékben függ az ellátó alakulatok munkájának színvonalától. Látni kell azonban, hogy a nehézségek megoldása csak akkor lehetséges, ha a feladatokat az illetékes ügyészi vezetők is saját ügyüknek tekintik. Összességében elmondhatjuk, hogy az év feladatait a katonai ügyészségnél eredményesen megvalósítottuk és kialakítottuk ez évi munkánk kedvező feltételeit is. Az elmúlt év pozitív eredményei vitathatatlanul tükrözik azt a tényt, hogy országunk pártunk vezetése mellett soha nem látott virágzást ért el. Jövőbeni feladatainkat ezért továbbra is a Pártunk XV. Kongresszusán hozott határozatok határozzák meg. Az elkövetkezendő időszakban elsőrendű feladatunknak tartjuk annak elérését, hogy a katonai ügyészség szervei ténykedésük specifikus eszközeivel még szorosabban kapcsolódjanak a csehszlovák fegyveres erők és testületek feladataihoz. A fejlett szocialista társadalom további építésének programja, melynek osztatlan részét képezi a szocialista haza megbízható védelmének ellátása és a szocialista rend biztosítása, a gyakorlatban bizonyította realitását és nagy mozgósító erejét, teljes támogatásunkat élvezi. Ezért a Csehszlovák Néphadsereg, a Föderális Belügyminisztérium katonai szervei, a rendőrség és a büntetésvégrehajtási testület irányító szerveinek programját tartalmazó dokumentumokban lefektetett feladatok meghatározóak jövő évi feladataink formálásában is. Ugyanúgy meghatározók számunkra azok a feladatok is, melyeket a Párt XV. Kongresszusát követően kidolgozott Irányelvek tartalmaznak. Továbbra is elsőrendű feladatunk marad a bűnözés, mint a szocialista törvényesség legkomolyabb megsértése elleni küzdelem. Ezen nem változtat az a tény sem, hogy főleg a fegyveres erőknél a bűnözés emelkedése helyett annak csökkenésére került sor. Az elkövetkezendő időszakban továbbra is figyelmünk előterében kell állnia a katonai, a társadalmi tulajdont veszélyeztető, szeszes ital hatása alatt elkövetett és hasonló bűncselekmény elleni küzdelemnek. A kvantitatív mutatók csökkenése ellenére ki kell emelni az állaim elleni bűncselekmények elleni küzdelem fontosságát és a titkos adatok hatékony védelmének fáradhatatlan érvényesítését. Rendkívüli figyelmet követei meg a visszaesők, a parancsnoki kar és a fegyveres erők és testületek hivatásos tagjai, továbbá a sorállományú katonák fiatal generációjának visszatartása a bűnelkövetéstől. Ugyanígy fokozni kell munkánk hatékonyságát az olyan negatív jelenségekkel szemben, amelyek a katonák közötti helytelen kapcsolatok kialakulását ered-

12 ményezik. A bűnözés csökkenése és a szocialista 'törvényesség helyzetének működési területünkön általában kedvező alakulása ellenére sem számíthatunk azonban arra, hogy a további fejlődés önmagától fogja a kívánt utat követni. Ezért ezirányban is fokoznunk kell erőfeszítéseinket a munka leghatékonyabb formáinak és módszereinek keresése és érvényesítése érdekében. Ezzel kapcsolatban ismét rá kell mutatnunk a katonai ügyészség munkamódszere további fejlesztésének, szükségességére a bűnözés és hasonló társadalmi fogyatékosságok elleni komplex és koordinált fellépés során. Ezért is kell tovább erősítenünk az együttműködést a jogrend védelmében érdekelt szervekkel a fegyveres erőknél és testületeknél. A vizsgálat területén az a kötelességünk, hogy sokkal alaposabban használjuk ki a bűnügyi érkezés csökkenése és a vizsgálók túlnyomó részénél a magasabb képzettség által kialakult kedvező feltételeket. Az említett tényeknek maguk után kellene vonni a vizsgált ügyek hányadának és a munka minőségének emelkedését, valamint a tudomány ismereteinek hatékonyabb érvényesítését. Alapvető feladat a vizsgálat minőségi és alaki kellékei színvonalának emelése, a fokozott igényesség. Mindez érvényes tevékenységünk többi területére is. Az előkészítő eljárás feletti felügyelet terén fontos feladat a rendszeres felügyelettel szembeni igényesség és színvonal elmélyítése nem csupán a katonai ügyészség vizsgálóival, hanem a vizsgálat egyéb szerveivel szemben is. A bíróság feletti felügyelet terén elengedhetetlen a bírósági eljárás színvonalának és nevelő szerepe hatékonyságának fokozása és ezzel együtt a benne ténykedő katonai ügyészség és bírósági szervek céltudatosságának fokozása is. Itt is számítani kell tevékenységük e területét érintő tudományos-technikai fejlődés befolyására. Az általános felügyelet terén kívánatos a már említett megállapítások kihasználása. A jogi nevelés és propaganda terén a fegyveres szerveknél továbbra is rendszeresen segíteni fogjuk az ideológiai nevelő munkát. Ezen kívül amiről már szó -esett, szükségesnek látszik a katonai ügyészi propaganda tevékenységgel összefüggő elméleti kérdések kidolgozása is. A bevált tapasztalatokhoz való visszatérés annak idején hasznosnak bizonyult. Az elkövetkezendő időszakban azonban sürgős követelményként jelentkezik a jogi nevelő ráhatás egyéb eszközeinek a felhasználása, így egyebek mellett a diafilmmel, a rádióval, televízióval, és a tudományos-technikai fejlődés mai színvonalának megfelelő hasonló eszközökkel való szemléltető agitáció. E feladatokkal párhuzamosan kell haladniok a káder- és személyzeti munka, a katonai ügyészség tevékenységének szervezeti és anyagi előfeltételei terén teendő intézkedéseknek. Az ez évi feladatok eredményes teljesítése kedvező feltételeket teremtett a katonai ügyészi tevékenység tökéletesítésére. Ebben az évben szük-

13 séges, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt XV. Kongresszusa határozataival összhangban tovább tökéletesedjen munkánk stílusa, melyre jellemző dolgozóink alkotó öntevékenysége, a munka irányításának és ellenőrzésének hatékonysága, ezek tudományos színvonalának emelése és a katonai ügyészség dolgozóinak kollektíváiban az elvtársi légkor; A katonai ügyészi tevékenység főleg a vezetői szinten összefügg a határozatok előkészítésével és végrehajtásával. A vezető dolgozók munkájának tökéletesítésé, a katonái ügyészség egyes részlegeit terhelő feladatok megoldására gyakorolt befolyásuk formáinak és módszereinek konkretizálása elválaszthatatlanul összefügg az egész szervezet tevékenységének állandó javításával. Jelenti ez a döntés színvonalával szembeni igények állandó növelését. Korunkra jellemző az információk óriási tömege és a rendszeres mély elemzésük sürgős szükségessége; az a követelmény, hogy a vizsgálattal, az ügyészi felügyelettel és á katonai ügyészsség egyéb tevékenyégi területeivel összefüggő' gyakorlati tevékenységet szolgáló végső megállapítások és ajánlások tudományosak legyenek.. Annak érdekében, hogy vezető dolgozóként ne váljunk a munka adminisztratív stílusának foglyaivá, kell, hogy hozzáállásunk egyértelmű és tudományosan mégalapozott legyen. Ezirányban még sok a tennivalónk. Vannak elvtársak, akik a rájuk bízott kollektíva munkájának szervezésével, formáival és módszereivel kapcsolatban kizárólag a szubjektív praktikus nézeteikből indulnak ki. Ezen semmit sem változtat, hogy közülük többen a katonai ügyészség szerveinér végzett munkájuk eredményeként sokéves és gazdag tapasztalatokkal és beidegződött ismeretekkel rendelkeznek. Kár származik abból, hogy a fiatal generáció egyes tagjai hajlamosak a rutinszerűségre. Eközben különböző alkalmakkor miiidnyájan, talán saját meggyőződésből is a lenini gondolatoknak munkákban való alkotó alkalmazásáról beszélünk, ilyen nézeteikkel foglalkozunk a különböző előkészítőkön és egyéb alkalmakkor. A katonai ügyészségi programot meghatározó dokumentumok, éppen ügy mint a szervezeti és munkarend konkrét követelményeket tartalmaznak munkánk formáival és módszereivel kapcsolatbán. Állíthatjuk, 'hogy semmi sincs rábízva az ösztönösségré; A dolgozók kötelességei egyértelműen köíül vannak határolva. Egyértelműen állíthatjuk, hogy nem mindenhol ellenőrzik szigorúan, vajon áz említett dokumentumok nem egyszerű papírosok maradnak-é és vajon a gyakorlatban a benne foglaltakát megvalósítják-e. Ezzel kapcsolatban le kell szögezni, hogy amennyiben e dokumentumokban foglaltak á gyakorlatban nem használhatók, meg kell őket változtatni. A vezető dolgozók ellenőrző tevékenységének erősítése' az elkövetkezendő időszakban az egész katonai ügyészség szervezetére nézve meghatározó. A katonai ügyészségnél mindenkinek, katonáknak, polgári dolgozókriak, párt- és egyéb szervezeteknek világosan kell látniok, hogy a meghozott határozatokat,- tehát' a katonai ügyészség tevékenységére vonatkozó ; program-dokü'-

14 meritumokat is teljesíteni kell. Az ellenőrzés ezért a szervezői munka leglényegesebb része és a vezetőnek ezzel kapcsolatban teljes támogatást kellene kapnia a dolgozók kollektívájától, úgyszintén a pártszervezetektől is. Emellett a vezető dolgozók által a megvalósítandó ellenőrző tevékenység koncepciója új vonásokkal kellene hogy rendelkezzék, amennyiben nem volna szabad, hogy kizárólag az adminisztratív síkon mozgó hozzáállás jellemezze. Egyesek közülünk még nem elég tapasztaltak. Ezen túlmenően számolni kell azzal, hogy az irányító funkcióba egyre több új ember fog kerülni. Őket arra kell figyelmeztetni, hogy az ellenőrző tevékenység gyakorlati segítést jelent, hogy itt a (feladatok teljesítésének szervezéséről az előremutató tapasztalatok, a munka hatékony módjainak általánosításáról és érvényesítéséről Van szó. Egyben az ellenőrzés az elvégzendő feladatok alapos ismeretét, magas fokú fegyelmet és a teljesítésükért való személyes felelősséget tételez fel. E szempontból természetesen revideálni kell közülünk nem egynek az ilyen munkáját és el kell gondolkodnunk a felsőbb katonai ügyészségek és a katonai főügyészség irányító rriunkájának formái és módszerei felett is. Ügy néz ki, hogy szembe kell szállni azzal az állandó jelenséggel, éspedig az arra való egészségtelen törekvésekkel, amelyek a vizsgálóról az ügyészre, a beosztottról a vezetőre, a katonai ügyészség egyik fokáról a másikra igyekszik áthárítani a felelősséget. Az egyes dolgozók tevékenysége éppen úgy, mint a katonai ügyészség egyes részeinek és fokainak tevékenysége jelenleg világosan szabályozott. A vezetők felelőssége jellegéhez mérten honorálva van. E tényt tartsuk szem előtt és a felelősség elhárítását célzó lépések, amelyekkel sajnos nem egyszer találkozunk, szűnjenek meg, természetesen a centralizált igazgatás feltételei között, amely a katonai ügyészségre, mint monokratikusan felépített szervezetre jellemző. Különösen a bűnügyekben az egyes kérdéseket a körzeti katonai ügyészségek nem csupán a felsőbb katonai ügyészségekkel, hanem közvetlenül a katonai főügyészség közbejöttével oldják meg. Ez törvényes. Más kérdés azonban, amikor a felsőbb katonai ügyészségeknek, vagy a katonai főügyészségeknek reá nem tartozó operatív ügyekkel kell foglalkozniok. Ez csak azok számára lehet kedvező, akik nélkülözik a kezdeményező készséget, akik óvatoskodók, és akik egyszerűen a felelősség áthárításával igyekeznek valahogyan a megoldás tárgyát képező ügy érdemén kívül maradni. Ennek kapcsíán ismét szükséges annak felemlítése, hogy több mint nyolc évvel ezelőtt még az év nem konszolidált viszonyai között kölcsönös együttműködést vállaltunk abban, hogy a mi nem nagy katonai ügyészségicsaládunkban mindnyájan közös felelősséggel tartozunk és ennek keretei között mindenki ott, ahol ezt számára kijelölték. ' Ezzel kapcsolatban isimét előtérbe kerülnek á katonai ügyészség irányító szerveinek munkájával és minden vezetővel szemben támasztott igények. L. I. Brezsnyev elvtárs, a szovjet szakszervezetek XVI; kongresszu-

15 sán elmondott felszólalásában egyebek mellett hangsúlyozta, hogy.., á pártnak a hatékonysággal és a színvonallal kapcsolatos irányvonala közvetlenül egész... munkánk stílusára is vonatkozik. Mérjük fel jól, vajon nem értekezünk-he túl gyakran és hosszan, vajon nem gyártunk-e túl sok mindenféle papiros rendelkezést, határozatot, utasítást, miközben megfeledkezünk annak ellenőrzéséről,, hogy ezek a papirosok tulajdonképpen min változtatnak az életben..." Ezek a szavak inspirálóan hatnak a katonai ügyészségen végzett munkánkra és reánk vezetőkre elsősorban. A szavak és tettek egységének erősítése, mindennapi munkánk színvonalának emelése, ugyanúgy mint formáinak és módszereinek tökéletesítése a Csehszlovák Kommunista Párt XV. Kongresszusa irányvonalával összhangban mindennapi gondunk kell, hogy legyen. E tény szemszögéből kell hozzálátnunk nem csupán a küszöbön álló év feladatainak megfogalmazásához, hanem mindenekelőtt ezek teljesítését szolgáló előfeltételek kialakításához. A kongresszusi irányvonal teljesítése során a társadalomban, a fegyveres erőknél és testületeknél fennálló jelenlegi helyzetben a kitűzött feladatok egyre bonyolultabbak. Ezért nem elég, hogy a körzeti katonai ügyész, a felsőbb katonai ügyész vagy a katonai ügyészség egyéb vezető dolgozója csupán teljesítőképes dolgozó legyen. Az elkövetkezendő időszakban elsőrendű feladataink egyike a vezetők alkotó kezdeményezésre, állandó előrenézésre, a kor színvonalának megfelelő gondolkodásra, a vizsgáló, ügyészi és a katonai ügyészség egyéb munkája hatékonyságának további fokozását, célzó utak keresésére nevelése. A katonai ügyészség mai vezetőinek rendelkezniük kell szocialista kezdeményezőkészséggel, az aktív tettekre törekvéssel, tudniuk kell állandóan keresni a felmerült problémák és kérdések megoldásait, nem szabad támaszkodniok más felügyeletére, számolniok kell azzal, hogy munkájuk során akadályokkal, megnemértéssel, kényelmeskedéssel és hasonlókkal találkoznak. Mindez különösen ma bír jelentőséggel, amikor a meghozott program-dokumentumok az egész katonai ügyészséget a szocialista kezdeményezés további felvirágoztatására kell, hogy inspirálják,... * * * Ebben az évben fontos évfordulóink lesznek. A győzedelmes februári események harmincadik, Csehszlovákia létrejöttének hatvanadik és a csehszlovák föderáció megalapításának tizedik évfordulója. Ahogy erről már említés történt, a csehszlovák ügyészség dolgozói számára ez az év annak folytán is jelentős, hogy emlékezünk az egységes csehszlovák ügyészség megalapításának melynek részévé vált a katonai ügyészség is negyed évszázadára. Az említett évfordulók azt kell hogy maguk után vonják, hogy a szocialista kezdeményezés kibontakoztatásával segítsenek minket 1978-ban ránk váró feladataink megvalósításában.

16 Kell, hogy fel legyünk készülve az ellenséges centrumok ideológiai diverziójának és kommunistaellenes propagandájának ún. antifebruárja"- val s a prágai tavaszuk" tizedik évfordulójával és a Varsói Egyezmény öt tagállama hadseregének ezzel összefüggő évi internacionalista megsegítésével és ennek az évnek egyéb eseményeivel összefüggő ellenséges propaganda támadásaira. Mi, a katonai ügyészség szerveinek dolgozói azok között leszünk, akik a nyugodt és békés munka megzavaróinak, elsősorban szocialista jelenünkért folyó munkához való viszonyunkkal válaszolunk. Jóváhagytuk ennek az évnek a feladatait és most arról van szó, hogy teljesítésüket biztosítsuk és az ehhez szükséges kezdeményezést kibontakoztassuk. Ehhez a szocialista munkakezdeményezés további fejlesztésében hozzá kell, hogy járuljanak az egységes csehszlovák ügyészség 25. évfordulójának ünnepségei, A katonai ügyészségnek maradéktalanul teljesítenie kell a Csehszlovák Kommunista Párt XV. Kongresszusa határozmányaiból erre az évre esedékes feladatait. Természetes, hogy e vonatkozásban nem szabad vállainkra venni a ránk esőnél nagyobb felelősséget. A tapasztalatok megtanítottak minket arra, hogy a szocialista törvényességet nem lehet erősíteni egyedül a katonai ügyészség szerveinek tevékenységével; ehhez szükséges az is, hogy a cél számára megnyerjük főleg a parancsnokokat és vezetőket, a politikai munkatársakat, a Csehszlovák Kommunista Párt, a Szocialista Ifjúsági Szövetség, a szakszervezetek szervezeteit és az egész katonai nyilvánosságot. Ázon alapelvek egyike, melyek 1978-ban közös munkánkat meghatározzák, a katonai ügyészség további erősítése. Nagy felelősség terheli a dolgozók kollektíváinak irányításában az összes fokon működő vezetőket. Éppen nekik kell figyelmesnek lenniök alárendeltjeikkel szemben, ismerniük kell és meg kell oldaniok problémáikat, emellett igényesnek kell lenniök a munka minőségével, a felalatoknak határidőn belüli maradéktalan elvégzésével szemben, nem szabad megengedniük a tétlenkedést és általában az elkötelezést nélkülöző hozzáállást vagy a feladatokkal szembeni közönyt. Meg vagyunk győződve arról, hogy éppen úgy mint eddig, ez az év is eredményes lesz a számunkra és az eredmények megvalósításában mindnyájan részt veszünk.

17 A bűnügyi technikai szaktanácsadók közreműködése írta: Dr. Kiss Lajos r. őrnagy, az állam- és jogtudományok kandidátusa l.a szakértői és a szaktanácsadói közreműködés elhatárolása A büntető eljárási törvény kodifikációja során a jogalkotó egyik fő irányként határozta meg az új tudományos és technikai eredmények alkalmazási lehetőségének szélesítését a büntető eljárásban. Ahhoz, hogy a tudomány és a technika új vívmányai minél előbb bekerülhessenek a bizonyítás gyakorlatába, a törvénynek meg kellett jelölnie a lehetséges utakat. Ilyen csatornák a szakértői és szaktanácsadói közreműködések. A bűncselekmények helyszíni szemléinél és más eljárási cselekményeknél a korábbi eljárási gyakorlatban is sor kerülhetett szakemberek igénybevételére. A jogalkotó elismerve a szakemberek közreműködésének szüksér gességét már korábbi keletű jogszabályokban úgy rendelkezett (9/1965. (VIII. 23.) IM. sz. r. 11. (3) bekezdés), hogy azok a személyek, akik az eljárás során véleményadás nélkül a tények felderítésében és rögzítésében közreműködtek, a további eljárás során az ügyben szakértőként kirendelhetők, mert az ilyen segítségnyújtás nem nyomozási cselekmény, a szakember a hatóság tagjának nem tekintendő, következésképpen nincs kizáró ok. A büntető eljárási jog és a kriminalisztika tudománya is előkészítette a szaktanácsadó jogintézményesítését. A szakember és szakértő fogalmát érintő, valamint az eljárási cselekményeknél való közreműködésükkel kapcsolatos érveket a tudomány is felsorakoztatta.. A felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok és igények, a jogelőzmények, valamint az elért tudományos eredmények hatása nyomán a Be-ben Szaktanácsadó közreműködése a bizonyításban" alcím alatt a bizonyítási eszközök rendszerében egy új jogintézmény öltött jogszabályi formát. Kiegészült az igazságügyi szakértői működést szabályozó 9/1965. (VIII. 23.) IM. sz. rendelet is a A szaktanácsadó" megnevezésű résszel (17/A. és 17/B. ). A Be. 79. (1) bekezdése szerint a hatóság a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél és más eljárási cselekményeknél szaktanácsadót vehet igénybe,

18 ha a bizonyítási eszközök felkutatásához, összegyűjtéséhez vagy rögzítéséhez különleges szakértelem szükséges, illetőleg a hatóság valamilyen szakkérdésben felvilágosítást kér. A szaktanácsadóra is megfelelően alkalmazni kell a szakértő kizárására, valamint a szakértői vizsgálat elvégzésével közvetlenül összefüggő jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket. Az új jogintézmény számos összefüggés tisztázását, de elsősorban a szakértői és a szaktanácsadói közreműködés megkülönböztetését tette szükségessé. A szakértői tevékenység sajátos eljárási cselekmény a büntető eljárásban, mert: a) különleges szakértelem alapján és síkján; b) kompetens szerv vagy személy által; c) szakvélemény-adás formájában; d) büntető anyagi és eljár ás jogilag releváns tények megállapítása vagy megítélése érdekében; e) eljárási és külön jogszabályok által megállapított feltételek mellett és keretek között történik. Ezek az ismérvek együttesen a büntető eljárás során végzett szakértői tevékenységet megkülönböztetik az élet más területén folytatott mindennemű szakértői működéstől és minden más eljárási cselekménytől. A szaktanácsadói közreműködés nem önálló eljárási, hanem olyan részcselekmény, amely: aj különleges szakismeret alapján és szférájában; b) ilyen szákismerettel rendelkező szerv vagy személy által; c) bizonyítási eszközök felkutatása, összegyűjtése vagy rögzítése, továbbá szakmai felvilágosítás-adás formájában; d) az eljáró jogalkalmazó feladatainak gyorsabb és szakszerűbb megoldása, ezen keresztül a bizonyítási eljárás további lehetőségeinek feltárása, meghatározása és biztosítása érdekében; e) jogilag csak részben szabályozott feltételek és keretek között történik. A szakértő és szaktanácsadói közreműködés megkülönböztetését nehezíti az a körülmény, hogy a törvény a két jogintézményt igen lényeges vonásokban azonosítja, jogszabályszerkezetileg is egymás mellé helyezi. Egybeesnek a. különleges szakértelem" jogi megítélésében, a kizáró körülményék érvényesülésében, a jogok (adatmegismerés és iratmegtekintés, jelenlét az eljárási cselekményeknél, kérdésfeltevés, bizonyítás felvételének indítványozása, vizsgálat végzése a hatóság távollétében) azonos voltában, az eljárás eredményes befejezésének kötelező előmozdításában. Annak ellenére, hogy hasonló és egyés azonos vonásokat maga a tárgyi jog is körvonalaz, eltér a két jogintézmény fogalma egymástól: a) az alapvető rendeltetésben; b) az igénybevételre, az elvégzett vizsgálatra (közreműködésre) annak előterjesztési módjára vonatkozó jogi keretekben, valamint c) a vizsgálat (közreműködés) eredményének jelentőségében és joghatásában. A Be. 68. (1) bekezdése a szakértő igénybevételét a bizonyítandó tények megállapítására vagy megítélésére teszi kötelezővé, a különleges szakértelem síkján. A jogalkalmazó számára a szaktanácsadó műszaki,

19 technikai segítségnyújtása, szaktanácsadása vagy felvilágosítása csak tehetőség. Ezzel a lehetőséggel élhet, ha szükségét látja, de ezeket a feladatokat maga is elvégezheti. A szaktanácsadó igénybevétele értesítéssel és nem kirendeléssel történik. A szaktanácsadó nem szakvéleményt ad. Adatrögzítése, segítségnyújtása, nyilatkozata írásos, illetve más tárgyiasult formában sem önálló bizonyítási eszköz a törvényben, hanem vagy az okiratok, vagy a tárgyi bizonyítási eszközök közé tartoznak. Bizonyítási eszköz szerepük azonban így sem tagadható, amennyiben felkutatásuk, összegyűjtésük és kezelésük a törvény rendelkezései szerint történt (Be. 60. (1) bek.). 2. A bűnügyi technikai szaktanácsadói feladatok A bizonyítási eszközök felkutatása, összegyűjtése és rögzítése során a legtöbb esetben bűnügyi technikai szakemberek működnek közre. A bűnügy technikai szaktanácsadói különleges szakismeret" határát a jogalkalmazók kriminálteohnikai szakképzettsége általános szintjére helyezhetjük, illetőleg a különleges technikai felszerelésük alkalmazása általános ismeretéhez köthetjük. A bűncselekmények helyszínén levő nyomok, a nyomokat hordozó és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása, összegyűjtése, a helyszíni állapotban való rögzítése a szemle keretén belül rendszerint általános bűnügyi technikai szakképzettséget igénylő feladat. Ennek végrehajtásáért a szemle vezetője, illetve a szemlét foganatosító jogalkalmazó a felelős. A kriminálteohnikai szakképzettség általános szintje fokozatosan emelkedik. Az elméleti ismeretek szintjének emelkedése azonban nem helyettesítheti a gyakorlat során kialakított szakmai fogások elsajátítását. Még a felsőfokú jogi és kriminalisztikai ismeretek birtokában is hiányozhatnak olyan nyomrögzítő, műszerkezelő, anyagkiválasztó stb. gyakorlati készségek, amelyek a bűnügyi technikai szaktanácsadó közreműködését nélkülözhetetlenné teszik az eljárásban. Éppen ezért a szemlét vezető hatóság bár joga és kötelessége a helyszíni nyomok felkutatása, összegyűjtése és rögzítése akkor jár el helyesen, ha e feladatok megoldására segítségül hívja a bűnügyi technikai szakembert. A bűncselekmények felderítése és bizonyítása érdekében végzett eljárási cselekmények során számtalan esetben van szükség bűnügyi technikai szaktanácsadói közreműködésre. A nyom- és tárgyfelkutató műszerek kezelése például miért kell, hogy elvonja a jogalkalmazó figyelmét más jogi és kriminalisztikai tevékenységtől? A négylábú műszer", a nyomkövető kutya például nem is hallgatna másra csak a gazdájára. Sorolhatnánk példákat a speciális nyomrögzítő módszerektől kezdve a modern

20 képmagnetofonok kezeléséig, amelyek mind különleges krímináltechnikaí szakképzettséget igényelnek. A bűnügyi technikai szaktanácsadói feladatok jó ellátása megfelelő felkészültséget tételez fel. A felkészültség egyrészt a bűnügyi technikai szakemberek, eszközök és felszerelések potenciális készenlétben tartását, pontosabban kiképzett állományt, szakmai munkakör megosztást, illetve szolgálati ügyeleti beosztást, a tárgyi oldalon pedig korszerű és alkalmas hírközlő és vevő, szállítás- és bűnügyi technikai ellátottságot, gondos utánpótló- és szervíz munkát jelent. A felkészültséghez sorolható az illetékes és hatáskör szerinti nyomozó hatóság mozgósító felhívása, igénye, másszóval bevonása is a bűnügyi technikai szaktanácsadói feladatok elvégzésére. A bűncselekmények és egyéb relevánsnak Ígérkező események helyszínére történő gyors kivonulás (beleértve a szükséges személyi és műszaki technikai szükségletek mozgatását is) szintén a felkészülés körébe tehető. A szűkebb értelemben vett bűnügyi technikai szaktanácsadói feladatok két fő csoportba sorolhatók: a) Bizonyítási eszközök felkutatása, rögzítése és összegyűjtése. E feladatkörbe tartozik a helyszíni nyomok, tárgyi bizonyítási eszközök, elváltozások helyzetmegállapító célzatú, statikus térbeli összkép rögzítése (fényképezés, helyszínvázlat készítés stb.), dinamikus felkutatása (porozás, világítás, fémkutató, nyomozókutya-igénybevétel, stb.), továbbá rögzítése és biztosítása (ragfelületű és mintázó anyag alkalmazása, eredetben történő ki- (le-) vétel anyagmintavétel, fényképezés stb.), illetve összegyűjtése (csomagolás, rendszerezés, megjelölés stb.); b) Felvilágosítás adás. A felvilágosítás irányulhat a biztosított nyomok, tárgyi bizonyítási eszközök szakértői vizsgálatra, illetve azonosításra alkalmas voltának megállapítására, szükség esetén megfelelő riyomgyűjtemények igénybevételével az elkövetési körülmények megállapítására, a nyomot létrehozó személy (vétlen vagy gyanúsítható), vágy tárgy egyes ismérveinek behatárolására, következtetések levonására, továbbá minden egyéb, az ügy lényegét érintő szaktanácsadói észrevételek közlésére (pl. a helyes szakkifejezések megválasztása a jegyzőkönyv szövegezésénél, ajánlások minták beszerzéséhez, vagy elkészítéséhez, egyes eljárási cselekményekhez módszertani tanácsok, tanácsok a szakértőnek feltehető kérdések körére, nyelvezetére, segítség az alkalmas szakértői intézmény kiválasztásában stb.). 3. A bűnügyi technikai szaktanácsadók köre és igénybevétele A bűnügyi technikai szaktanácsadói feladatok teljesítésére történelmi múlttal a rendőri nyomozó hatóságok rendezkedtek be saját egységeik kiszolgálására. Vannak azonban más nyomozóhatóságok is, amelyek saját

KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KATONAI JOG- ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A KATONAI IGAZSAGUGYI SZERVEK BELSŐ KIADVANYA XVI. ÉVF. 1. SZAM A KATONAI IGAZSÁGÜGYI SZERVEK BELSŐ KIADVÁNYA ÉS KATONAI JOG- IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 1 9 8 5 v.iyvkn Szerkeszti

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

BÖRTÖNÜGYI SZEMLE SZÁMUNK SZERZÕI. Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága BÖRTÖNÜGYI SZEMLE Kiadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Megjelenik negyedévente Huszonhetedik évfolyam 1. szám SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Elnök: DR. KÖKÉNYESI ANTAL Tagok: DR. CSORDÁS SÁNDOR DR.

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában

TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában BELÜGYMINISZTÉRIUM III/I. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Ikt. sz.: 67-16-1130/83. TANKÖNYV A hálózaton kívüli kapcsolatok helye, szerepe és jelentősége a hírszerző munkában Szerző: Szaklektor: Borsányi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére

CPT/Inf (2014) 14. A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére CPT/Inf (2014) 14 A magyar kormány észrevételei a CPT jelentésére A nemzeti prevenciós mechanizmus felállítása Információkérés A civil társadalomnak a nemzeti prevenciós mechanizmusba való bevonásával

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS * * * Hatvan év szolgálat 337 GALL JÁNOS A forradalmi párt létrejöttének és szerepének kérdéséhez 341 MARŢIAN NICIU A nemzetközi viszonyok a Román Kommunista Párt felfogásában

Részletesebben

A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja

A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja A titkos információszerzés szükséges és lehetséges reformja A bűnüldözési célú titkos és nyílt információszerzésnek mint rendészeti funkciónak a pontos rendeltetése, a büntetőeljárási rendszerben elfoglalt

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS EGYETEMI TANÁR. Budapest 2007.

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS EGYETEMI TANÁR. Budapest 2007. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST Dokttorrii ((PhD)) Érrttekezés TÁJOK PÉTER: A HATÁRELLENŐRZÉST VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK FELADATAI AZ ÁLLAMHATÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ, SZABÁLYSÉRTÉSEKNEK MINŐSÜLŐ JOGELLENES

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016

ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016.-2016 ÉSZREVÉTELEK A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAMRA, A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERVÉRE, VALAMINT A NEMZETI KORRUPCIÓELLENES PROGRAM ÉS A 2015.-2016. ÉVRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról (Elfogadva 1997. szeptember 10-én a miniszteri megbízottak 600. ülésén) A Miniszteri Bizottság

Részletesebben

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása ÁSZ Jogalkalmazási Segédlet A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása Állami Számvevőszék, 2006 Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben