MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER"

Átírás

1 MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

2 A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv Béni Kamotsay István Kass János Pataky Dénes Soós Gyula Szabó Iván Váradi Sándor Zádor István Rendező bizottság tagjai Bánó Endre Ferenczv Béni Kass János Kiss Kovács Gyula Soós Gyula Szabó Iván Váradi Sándor Zádor István Az előszót SOÓS GYULA és CSEH MIKLÓS írta

3 MAGYAR KISPLASZTIKA ÉS ÉRMÉSZET A XIX-XX. SZÁZADBAN A XIX XX. századi magyar kisplasztikái és érmészeti művekből rendezett kiállítás régi hiányt pótol képzőművészeti életünkben. Dolgozóink számára most adódik először alkalom kisplasztikánk múltjának és jelenének legszebb alkotásait együttesen megismerni. A bemutatott müvek szobrászainak számára is tanulságosak eredetiben tanulmányozhatják a kisplasztika művészetének haladó hagyományait. A kisplasztika és érmészet, mint képzőművészeti műfaj, a szobrászat sajátságos területe. Legfeltűnőbb sajátossága természetesen a méretéből adódik evvel különbözik a nagyplasztikától. Azonban a művészettörténet nem tekint kisplasztikának minden kisméretű szobrot. A szakemberek elfogadott véleménye szerint csak azokat a kisméretű szobrokat nevezzük kisplasztikának, melyekben a szobrászati koncepció a kisméret által adott plasztikai sajátosság és rendeltetési körülmény szerint érvényesül. Tehát az emlékművek és egyéb nagyméretű szobrok közvetlen vázlatait, a kismintákat, továbbá a nagyméretű szobrokról készült kisméretű másolatokat nem szokás kisplasztikának tekinteni. Az apró miniatűrök is kívül esnek e műfajon, ezek az iparművészet körébe tartoznak. A kisplasztika név a szó abszolűt értelmében véletlenül sem jelent valami kisművészet félét". Sőt e műfajban igazi monumentális hatású remekművek készülhetnek és készültek is. A kisplasztika igen lényeges sajátossága, hogy nem annyira reprezentatív, kevésbbé hangos, mint általában a nagyplasztika. Kis méretéből adódó, intim jellegénél fogva közeli kapcsolatba kerül a nézővel. A kisplasztika művészete a szobrász számára sajátos lehetőséget ad az érzelmek közvetlen kifejezésére. Olyan problémákat is megoldhat vele, amilyenre a nagyplasztika nem ad lehetőséget. A szobrászi alkotószabadság itt bizonyos értelemben szélesebb körű. A kisplasztika az osztálytársadalmakban jobban függetleníthette magát, mint például az uralkodóosztály közvetlen befolyása alatt álló emlékműszobrászat, amely mint tudjuk gyakran az állam egyik propagandaeszköze volt, s az ü. n. reprezentatív szobrászat többnyire elszakadt a napi élettől, a társadalmi haladástól.'és esztétikailag is romlásnak indult. Kisplasztikánk története igen érdekes és tanulságos. XIX. századi kisplasztikusaink sajátos nemzeti missziót töltöttek be munkásságukkal. Számos feljegyzés tanúskodik arról, hogy a kor hazafiai, felismerve a

4 képzőművészet társadalmi szerepét, történelmünk nagyjainak már a század első felében szerettek volna emlékszobrot állítani. Az országunk félgyarmati helyzetéből adódó gazdasági és politikai viszonyok miatt még Ferenczy István sem érhette meg legalább egy emlékszobrának a felállítását. Budapest első emlékszobrát Ilans Gasser osztrák szobrász készítette 1851-ben, (a szabadságharcot vérbefojtó Hentzi tábornok emléke volt e szobor). A hazafias magyar történelmi ábrázolások csak a kisplasztika és érmészet terén valósulhattak meg. Ferenczy István Hunyadi János és László emlékére, gondosan megformált bronzérmet készített. Alexi] Károly, Schossel András, Czélkuti Ziillich Rudolf, Faragó József, Dozsnyay Károly kénytelenek voltak lemondani nagy emlékművek készítéséről s így munkájukat már eleve kisplasztikái ábrázolásoknak tervezték. A lelkes polgárok, ha már nem állíthattak köztéri szobrot sem Mátyás királynak, sem Kossuih Lajosnak, szívesen vették, ha kisméretű mellszobruk ott állhatott a családi otthonokban. A kor egyik jellegzetes kisplasztikája Alexy Károly 1841-ben készült Mátyás szobra, mely azokban az években került sokszorosításra, mikor a király elutasította a Ferenczy István által tervezett Mátyás-szobor felállításának kérelmét. Alexy Mátyást történelmileg hiteles viseletben igyekezett ábrázolni, de ez nem nagyon sikerült. Szobrában gótikus é^ barokkos elemek keverednek. Frre azonban akkoriban nem figyeltek fel és a szobor plasztikai fogyatékosságait sem kifogásolták. Örültek, hogy Alexy magyar királyt ábrázol. Az 1848-ban készült Batthyány Lajost ábrázoló kisplasztika is Alexy munkája. Állítólag e szobor elkészítése miatt az ellenforradalom hónapokra bebörtönözte a művészt. Kiszabadulása után, hazai megélhetés hiányában Londonba emigrált, hol folytatta hazafias szellemű kisplasztikái tevékenységét. Megmintázta Kossuth Lajos negyed-életnagyságú mellszobrát s a már említett Batthyányi mellszoborral együtt terjesztette emigránsaink között. Az elnyomatás éveiben, mikor nemzeti művelődésünk a legkorlátozottabli volt, indult leggazdagabb virágzásának a magyar kisplasztika. A kor nyomasztó politikai és gazdasági viszonyai közepette Izsó Miklós zseniális elgondolásai csak szoborvázlatokban és néhány centiméteres kisplasztikában ölthettek testet. Munkásságának gyöngyszemeit a kis terrakotta figurák képezik. Ezek készítése nem függött a megrendelőtől, a szoborbizottságoktól sajátmagának készítette őket. Egyetlen darabot sem adott el közülük, kiállításra is csak halála után kerültek. Termékeny fantáziájának ezek a kis alakok adtak legtágabb lehetőséget. Költői ihlettséggel, minden keresettség nélkül hihetetlen magabiztossággal gyúrta agyagba friss benyomásait. Minden egyes alakját az életből vette nem fárasztó, sablonos modellezés, hanem közvetlen élmények során. Csodálatos, magyar népi világot rögzített meg agyagfiguráiban. Alakjai szemünk láttára szinte megmozdulnak. A táncoló parasztok kifogyhatatlan életvidámsággal ropják a csárdást vagy a verbunkot. Cigányhegedűseinek szinte halljuk a zenéjét. Ügy érezzük, minden kisplasztikája kedves ismerősünk : A gyermekét szoptató koldusnő. Az arató parasztmenyeeske, Az ételhordó nö, A részeg kortes, A kereket vető cigánygyerek stb. Az utóbbiban a mozgó alak szobrászi ábrázolását 6

5 olyan eredetien oldotta meg, hogy nem akad párja nemcsak kortársainál, hanem azóta sem. Történelmi témákkal is foglalkozott. Árpádról, II. Rákóczi Ferencről gyönyörű szoborvázlatokat készített. Szabadságharckori élményeinek emlékét is számos kisplasztikája hirdeti. Fiatalkori munkái közé tartoznak a honvédfejek. Mindegyik más-más alakot, egyéniséget ábrázol. Valószínűleg egykori bajtársait mintázta meg bennük. Két terrakottája haldokló honvédeket ábrázol. Az egyik haldokló honvédtüzér, földön fekszik, feje alatt ágyúcső a másik jobbkezére támaszkodó s jobboldalán fekvő sebesült zászlótartót ábrázol, aki lobogóját vérző keblére szorítja. Az egyik 18(59-es évszámmal datált szobra szintén sebesült zászlótartót ábrázol. Lehajtott fejjel és rogyadozó léptekkel halad előre, jobbkeze fel van kötve, baljában töröttnyelű lobogót tart, mely lepelszerűen borul a vállára. Izsó e szoborban formálta meg legszebben a levert szabadságharccal kapcsolatos élményét, melyben ő is megsebesült, melynek hős katonája volt. Honvédábrázolásaiban kifejezte a hősiességet és a soha nem csüggedő hazaszeretetet.* Izsó Miklós halála után kisplasztikánk fejlődésében nagy visszaesés történt. Huszár Adolf, Engel József és Fadrusz János főleg emlékműszobrászattal foglalkoztak. A néhány kisplasztikájuk, melyet alkalomadtán készítettek, főleg dekoratív igénnyel készült. A századfordulón a fiatal szobrászok közül többen fordultak a kisplasztika művészetéhez. Teles Ede, Damkó József, Nagy Kálmán és Pásztor János főleg a paraszti életből vett zsánerjeleneteket mintáztak. Munkáik általában Izsó kisplasztikáira emlékeztetnek, de kifejezés szempontjából sokkal gyengébbek. Kevésbbé sikerült nekik a népi életet annyira hitelesen realista módon ábrázolni, mint Izsó Miklósnak. A kor kisplasztikusainak másik csoportja, Vedres Márk, Kövesházi-Kalmár Elza, Beek 0. Fülöp, Fémes-Beck Vilmos és Sámuel Kornél a nemzetközileg elterjedt hildebrandi elvek"-ből kiindulva, a reneszánsz-kor kisplasztikáját tanulmányozták, főleg gondosan mintázott aktokat ábrázoló kisbronzokat készítettek. Az utóbbi két tehetséges fiatal pályája korán megszakadt. Sokatigérő kisplasztikusokat vesztettünk el bennük. Vedres Márk élete során majdnem kizárólag kisplasztikával foglalkozott ban Firenzébe költözött, hol évtizedeken át a klasszikus művek környezetében élve s azoktól ihletve mintázta neoreneszánsz ízű kisbronzait : az Emberpárt, az Éneklő fiút, a Kutyás fiút stb. A két világháború között, a valóságtól elforduló, ú. n. kubista művészet útjára lépett, de a felszabadulás óta készült munkáival, melyek közül kiemelkedik a Kaszakalapáló, melynek témájában igyekszik a mai élet problémáihoz visszatérni. Beck Ö. Fülöp is számos említésreméltó kisplasztikát készített, de munkássága az éremművészet terén a legjelentősebb. Lényegében * Bár kiállításunkon eredetiben szerettük volna Izsó összes kisplasztikáit bemutatni, de sajnos, ettől el kellett tekinteni s a hiányt fényképpel igyekszünk pótolni. Izsó nemzeti fontosságú kisplasztikáiról sajnos, még mindig nem készült a formát szilárdan megőrző bronzöntvény. Az eredeti terrakotta példányok pedig a háború és egyéb viszontagságok között annyira megrongálódtak, hogy féltett helyükről, az Országos Szépművészeti Múzeumból való elszállításuk pusztulásukhoz vezethetne, s e kockázatot a kiállítás vezetősége nem vállalhatja. Egyetlen Izsó eredeti műve után készült kópia szerepel kiállításunkon. 7

6 Beckkel kezdődik a magyar éremművészet új korszaka. Ferenczy Istvánon kívül a többi XIX. századi érmésziink : Guttmann Jakab, Petrovics Döme és Böhm József életük javarészét külföldön töltötték hazánkkal való kapcsolatuk gyér volt. Az utóbbi a bécsi Vésnöki Akadémia igazgatója lett. Beck Ö. Fülöp miután Párisban. a kor legnagyobb éremművésze, H. Ponscarme környezetében elsajátította a mesterség elemeit, fogásait, Budapesten telepedett meg. Hosszú munkássága során többszáz érmét készített. Az 1908-ban mintázott Mikes Kelemen érme, történelmileg jól megérzett, szép realista szimbólum. Kompozíciója mesteri: az ülve író Mikes alakjának elhelyezése a köralakú mezőben és a merész rövidülések kitűnően érzékeltetik a teret. Beck témái nagyrészben magyar vonatkozásúak. Tőle valók a Nemzeti Múzeum százéves jubileumára készült érmek. Többször megmintázta II. Bákóczi Ferenc arcképét, hasonló szeretettel foglalkozott Petőfi alakjának a megmintázásával is. A Magyar Tanácsköztársaság részére pénzmintákat készített, különös gonddal. Á zenei tárgyú érmei egész sorozatot képeznek, Vonósnégyes, Nők zongora mellett, Hegedülő, a Zeneműbészeti Főiskola jubileumi érme stb. Xemesveretü kidolgozás, egyszerű formák, zárt kompozíció, továbbá a figurális rész és a betűk finom összehangolása jellemzi számos érmét. Kortársai: Telcs Ede, Reményi József és Berán Lajos, a formailag kötetlenebb naturalisztikus módszerrel mintázták meg szintén számottevő érmeiket. A kor kisplasztikája terén nagy fellendülést hozott Medgyessy Ferenc új utat kereső munkássága. Medgyessy az 1905-ös években, a párisi tanulóévek alatt, kiábrándulva a plasztikai tömörség elve ellen irányuló formafelbontó irányzatból, az archaikus görög és etruszk művészetet tanulmányozva, egyéni útra tért. A régi mesterektől nem csupán formai megoldásokat tanult, hanem optimista, egészséges életszemléletüket is igyekezett magáévá tenni. Bár munkáinak többségét nagyméretű szobrok, emlékművek, síremlékek és portrék képezik, de kisplasztikái tevékenysége is számottevő. A nép életéből vett alakjai a Súroló asszony, Anya, Magvető stb. Izsó sokat emlegetett terrakottafiguráihoz hasonlóan jól jellemzett, erőteljes optimista alakok. Bár Medgyessy néha túlzottan egyszerű formaképzésre törekedett, mégis minden alakja, a társadalmi élettel szoros kapcsolatban van. Témáit az egyszerű emberek életéből vette. Életörömmel telített népi világot mintázott agyagba és faragott márványba. Fiatal szobrászaink közül többen plasztikailag sok egészséges szempontot merítettek és merítenek ma is a köztiszteletben álló Kossuthdíjas idős mester művészi eredményeiből. A két világháború közötti kor kisplasztikusai közül Pátzay Pál és I^erenezy Béni munkássága a legjelentősebb. Széleskörű művészettörténeti tudással és kiváló esztétikai ízléssel számos gyönyörűen mintázott aktszobrot készítettek. Pátzay lényegében autodidakta módon szerezte felkészültségét. Első kisplasztikái a Korsós nő és az Akrobaták elkészülésük után nyomban az Országos Szépművészeti Múzeumba kerültek. Később az 1930-as évek elején egyideig a római Magyar Intézetben időzött, hol a klasszikus művek közvetlen tanulmányozása 8

7 sorári kisplasztikái művészete sokat fejlődött. Pátzay a szobrászat évezredek során kialakult plasztikai elveit igen tudatosan felhasználva, világos kompozícióval és gondos formákkal alkotta meg kisbronzait. A Rómában töltött évek alatt az ő körében és az ő segítségével indult meg a fiatal Mikus Sándor szobrászi fejlődése. Ferenczy Béni kisplasztikái munkássága fejlődése első periódusában nagy változásokon ment át. Az 1930-as évek közepén azonban megállapodva, szobrászi egyénisége teljes kiforrottságával lépett a nyilvánosság elé. Bár nagyméretű szobrok készítésére is vágyott, de legszebb műveit a kisplasztika és éremművészet terén alkotta meg. Új törekvéseit a Guggoló fiút ábrázoló bronzaktjában érvényesítette először (1935). Ferenczy Béni legszebb kisplasztikái alkotásai utóbbi korszakából valók. Gondosan kidolgozott formájú, lendületesen mozgó aktjait az élet megbecsülésének mélységes optimizmusa hatja át. Munkássága az érmészet területén is kimagasló. Híres művészekről készült éremsorozata, melynek első darabjai : Goya, Daumier, Poussin - külföldön is nagv feltűnést keltett. A két világháború között működött az ú. n. Szocialista Művészcsoport". A csoport a kapitalista társadalommal szemben forradalmi jellegű tevékenységet folytatott, művészetük azonban nem volt mentes a kor formalista irányzataitól. Szobrásztagjai közül a Szovjetunióba került és ott fiatalon elhalt Mészáros László művészete legértékesebb. Az antik művészet szépségére emlékeztető kisméretű Önarcképe tehetségének talán a legszebb bizonyítéka. A csoport másik tagjának, Goldman Györgynek tematikus jellegű kisplasztikái munkássága is jelentékeny. A kapitalista viszonyokkal összefonódott művészetpolitika szobrászaink haladó törekvéseit több eseteben a kisplasztika és éremművészet területére szorította, s ezért a felszabadulás előtti magyar szobrászat legértékesebb részét a kisplasztika és éremművészet képezi. Számos olyan haladó tartalmit művet tarthatunk számon, melyek a realista művészet továbbfejlesztéséhez segítséget nyújthatnak szobrászainknak. Idősebb kisplasztikusaink kiváló gárdája mellett a tehetséges fiatalok egyre nagyobb szerephez jutnak, számos munkájuk került már sokszorosításra. Bár szép eredményeket értünk el e téren, azonban a lehetőségek kiaknázásának még csak a kezdeténél tartunk. Művészetpolitikánk az elmúlt években nem élt kellően azzal a nagy népnevelő lehetőséggel, melyet viszonylag a könnyen sokszorosítható kisplasztika és érmészet jelent. A kisplasztikák és érmek gyűjtése a múltban néhányezer kiváltságos személyre korlátozódott. A jövőben el kell érnünk, hogy dolgozóink otthonának díszítésére, elérhető áron, művészileg szép és eszmeileg jól fogalmazott művek kerüljenek sokszorosításra. Ezzel is elősegíthetjük népünk képzőművészeti ízlésének fejlődését. Soós Gyula 9

8 A RAJZOLÁS ÉS A GRAFIKA MŰVÉSZETE A FELSZABADULÁS UTÁN Az új élet első évtizedének fordulóját ünnepeljük rövidesen. Tíz esztendő alatt nagyot változott képzőművészetünk arculata. Céljai, indítékai mások lettek, eredményeit új módon mérjük. Hatását szélesebbre, mélyebbre kell vetni, mint bármikor azelőtt. E pillanatban még nem teljesen problémátlan a helyzet számos ami visszahúz, sok a mellékvágányra fordulás de már megsokasodtak a magyar képzőművészet új, gazdag kibontakozásának jelei, amelyek megmutatják, bizonyítják az egyszerű igazságot : minél közelebb kerül a művészet a valóságos élethez, minél szorosabbra veszi kapcsolatát a nép ügyeivel, annál magasabbra emelkedik, művészi erőben, szépségben teljesedik. Ebben a szemünk előtt bontakozó fejlődésben sajátos helyzete, különös szerepe lett a rajzművészetnek és a grafikának. Először azért, mert a művészet űj követelményeinek megformálásánál külön hangsúlyossá vált a rajz fontossága, a pontos és részletesen hű ábrázolás fontossága. Olyannyira, hogy egyesek már a festészet műfaji kritériumai közt, más fontos sajátosságok rovására, túlontúl nagy szerepet vettek a vonalnak a rajznak, s ez bizonyos szegényedéssel, illetve ennek veszélyével járt. Mindenesetre az alapjában helyes követelménynek ez a túlhajtása több hasznot hozott, mint amennyi bajt kevert, mert a figyelem homlokterébe állította a rajzolást s ez a grafika fejlődésének mindenképpen használt. (A továbbiakban a,,grafika" elnevezést egyként használjuk a tulajdonképpeni grafikára karc, metszet, litográfia stb. és a rajzokra tus, kréta, ceruza stb. mert a hazai szóhasználatban bármily helytelen így vált szokottá.) Másodszor azért lett a grafika szerepe különösen érdekes a felszabadulás után, mert mint a képzőművészet mozgékony és közvetlen ága. gyorsabban találhatott kapcsolatot a napi élettel, az építő munkával, gyorsabban válhatott a szó legjobb értelmében vett közvetlenül politizáló művészetté. (Meg kell mondani : ezt a hivatását grafikánk a számottevő eredmények mellett még nem teljesítette olyan sikeresen, mint amilyen sikeresen teljesíthette volna alkalmai és a vele foglalkozók tehetsége révén.) Harmadszor azért lett a grafika helyzete megkülönböztetett a felszabadulás óta, mert a művészetet kedvelni és érteni kezdő tömegekhez egyelőre gyorsabban találhat utat lévén olcsó pénzért hozzáférhető. A képzőművészet sokat hangoztatott népnevelő, kulturális 10

9 műveltséget emelő hivatásának betöltésében a freskók és a köztéri emlékművek mellett nagyjelentőségű szerepe van a lakások falán függő műveknek, mert ezek hatása ha jók mélyebb és közvetlenebb lehet. Okai közül vegyük csak a legegyszerűbbet, a legprofánabbat : maga választotta, magáénak érzi az ember... Igen fontosak lettek tehát a sokszorosítható műfajok is megnőtt a becsülete a rézkarcnak, fametszetnek, kőrajznak. Negyedszer azért sajátosan fontos grafikusművészetünk közel évtizedes fejlődése útja, mert a könyvkiadással (és kisebb részben a sajtóval is) többezer emberhez eljuthatott többhöz mint más műfajok a nehézkesebb kiállítási rendszerrel s hatása bár irodalommal összekötve szükségszerűen közvetettebb, de szélesebb és elevenebb. Igaz, könyvkiadásunk még nem mérte fel igazán az illusztráció és általában a könyvművészet óriási lehetőségeit és igaz az is, hogy sokszor egyszerű baj : a rossz papír szegte szárnyait a grafikusművészek próbálkozásainak (pontosabban : a rossz papír és gyenge nyomdai munka lefokozta a művek értékét) és igaz az is, hogy hetilapjaink különösen az utóbbi időben következetesen gyenge illusztrációkat közölnek - ha közölnek egyáltalán, stb., stb. Sorolhatnánk a bajokat. Mégis talán éppen illusztrációművészetünk lépett legnagyobbat eredményeit új grafikánk legszebb sikerei közé sorolhatjuk. Nemcsak azért, mert az emberábrázolás egész művészetünk érdekében is igen fontos problémájával sikerrel küszködik, hanem azért is, mert jól keresi a maga nyelvén szóló természetes hangot, a sajátos kifejezési eszközöket. Grafikusművészetünk újszellemű fejlődése akár a festészeté - több-kevesebb bizonytalankodással indult az első időkben. A művészek többsége még nehezen szabadult a formalizmus szemléletétől. Ki kell emelnünk Koffán Károly művészetét. Nagyszerű fametszeteivel s aztán monotypiái nagyrészével sokatigérő realista úton indult el. (Újabb műveit azonban sajnálattal nélkülözzük kiállításainkon évek óta.) Szellemes, bár a formalizmus külsőségeivel megrontott illusztrációkat készített ezidőben Hincz Gyula. (A. Francé : Nyársforgató Jakab-jához pl.) Bencze László rajzolóművészetében is megmutatkoztak a realista vonások erőteljes rajzai magukban hordták a gyors fejlődés lehetőségét. A rézkarcban Komjáti Gyula és Aszódi Weil Erzsébet, a. fametszetben G. Szabó Kálmán eredményeit emelhetjük ki. Külön kell említenünk Ék Sándor grafikai munkásságát. Ék felszabadulás utáni tevékenységében folytatta következetes reális, frissen közvetlen művészetét, amely különösen szénrajzaiban mutatja meg legjobb erényeit. Zádor István közvetlenül a felszabadulás utáni időben lépett arra az útra, melyen ma is halad, riportszerű, keresetlenül egyszerű rajzaival és illusztrációival. Valójában aztán az első kiállítástól bontakozik, szélesedik grafikusművészetünk fejlődése. A további években megsokasodnak az eredmények, kiváló mestereink művészete egyre magasabbra ível. Barcsay Jenő klasszikusan szép elmélyült tanulmányrajzai minden bemutatón szerepelnek (művészete a kivételes,,anatómiá"-ban tetőz). Elkészül Bencze megrázó,,koreai sorozata" felszabadulás utáni grafikánk egyik 11

10 legszebb teljesítménye. Aztán a gazdag fantáziájú Szabó Vladimír nagyszerű rajzai aratnak megérdemelt sikert. A könyvillusztráeióban a bravúros rajztudású Györy Miklós mellett a fiatalok kerülnek előre : Kass János, Líeich Károly egyes művei illusztrációművészetünk magas színvonalát dicsérik. Figyelemreméltó tehetséggel keres új utakat a legközelibb nemzedékből Csernus Tibor, Raszler Károly, Csohány Kálmán, Szilvássy Xándor és nem utolsó sorban a történelmi illusztrációkkal foglalkozó Csanádi András. A sokszorosítható műfajok területén Dómján József nevét, illetve a színes fametszettel folytatott érdekes és sokatígérő kísérleteit említhetjük meg. A rézkarcban csak a legutóbbi időben látunk komoly eredményeket elsősorban fiatalokéi (Gross Arnold, Würtz Ádám). Művészeink még nem fordítanak elég figyelmet ezekre a fontos műfajokra, pedig fellendítésüktől sokat várunk. Sajátos grafikusművészet alakult ki az utóbbi években a tanulmányrajzolás kapcsán. Részben Barcsay intencióiból indulva, illetve azokat továbbfejlesztve a fiatal Bokor Miklós és Yincze Gergely ért el szép eredményeket. Pontos megfigyeléssel, de elmélyült, finomérzékkel rajzolt portréik java felülemelkedik a tanulmány szerűség esetlegességein önálló művé lép elő. Grafikusművészetünk mint a kiállítás is igazolja rendkívül változatos technikában. És itt nemcsak a műfaji változatosságot értjük, színesen gazdag a mi új grafikusművészetünk t egyéni úton járó tehetségekben. Művészeink közül talán kettő sincs, kinek stílusa, művészi felfogása hasonlítana. Ennek a változatosságnak már semmi köze a formalizmus idejének akart egyénieskedéséhez, különlegesség-hajhászásához. A szocialista realizmus felé vezető széles úton nemcsak hogy elfér egymás mellett a különböző művészi látásmód, hanem szükséges és kell is a mi sokarcú alakuló életünk mindenoldali megmutatásához. A mondanivaló fűzi egységbe grafikusaink művészetét. A már emlegetetteken kívül kiemelhetjük még a sajátos tus-festményeivel" szereplő Dudás Jenő, a kitűnő illusztrációkat készítő Háy Károly, a monotipiában érdekes új eredményeket elérő Szántó Piroska, a nagy építkezéseink munkáját megörökítő Szűcs Pál és Tóth fí. László, az aquarell-festésben a kitűnő Elekfy Jenő, Dobroszláv Lajos, a bányász-rajzaival feltűnt Lnkovszky László, a rézkarcaival aquarelljeivel régen ismerős Istókovits Kálmán, a fametsző Varsányi Pál, majd fíeron Gyula, Körössy Lajos, Feledy Gyula neveit. És sorolhatnánk tovább is. Mindannyiuk művészete tartozó vonása grafikusművészetünk arculatának amelyet ez a kiállítás most teljességben megmutat a művészetet szerető látogatónak.* * A kiállítás végigveszi a magyar grafikusművészet múltjának kiemelkedő eredményeit is Barabás.Miklóstól Derkovits Gyuláig. Hz a része a kiállításnak átfogó képet ad arról a gazdag hagyományról, amellyel új grafikánk gazdálkodik és megismerteti az érdeklődőt régebbi mestereink úttörő munkásságával, a haladó grafikusművészet kialakításáért vívott harcával. Az anyag így egybegyűjtve alkalmat ad a részletes méltatásra, értékelésre. 12

11 KISPLASZTIKA Dunaiszky Lőrinc : Alexi] Károly : Schossel András : Izsó Miklós után Halmágyi másolata 183Ml875: István Huszár Adolf? : Sennyey Károly Stróbl Alajos : Róna József : Allegória (szabó), fa, 1810 körül, 14,6 cm, Dunaiszky család Allegória (cipész) fa, 1810 körül, 17,2 cm, Dunaiszky család Flóra, fa, 1820 körül, 20,7 cm, Dunaiszky család Gróf Daun állószobra, kb. 1840, bronz, 41,7 cm, O. Sz. M. Itsz Stáhrenberg Ernő állószobra, 1844, bronz, 40,5 cm, O. Sz. M. Itsz Batthyány Lajos mellszobra, 1855, bronz, 30 cin, Főv. Tört. Múzeum, Itsz: 150/1938. Kossuth Lajos mellszobra, 1848, öntött vas Dr. Rampacher Pál Táncoló paraszt, terrakotta, 28 cm, O. Sz. M. 4 db. fénykép Izsó Miklós terrakotta figuráiról Fényképalbum Izsó Miklós terrakotta figuráiról Deák Ferenc mellszobra, bronz, 27 cm, O. Sz. M. Itsz Arany János mellszobra, bronz, 28 cm, O/Sz. M. Itsz Munkácsy Mihály mellszobra, bronz, 36,5 cm, Balogh István Ietéte az O. Sz. M.-be Bajtársak, 1917 körül, bronz, 48,5 cm, magántulajdon Párkák 1913, 49,6 cm, letét az O. Sz. M.-ban Kossuth Lajos mellszobra, 1890, galvanoplasztika, 23 cm, Népműv. Min. Ietéte az O. Sz. M.-ban 13

12 Kallós Ede : Ifj. Vastayh György Vedres Márk : Damkó.József : Beck ö. Fülöp Kövesházi Kalmár Elza : Medgyessy Ferenc 1881 : Rubletzky Géza : Fémes Beck Vilmos : Bokros Birman Dezső : Ferenczy Béni 1890 : Fekvő női akt, 1900 körül, bronz, 21,5 x 32,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K. Kozma" kb. 1899, bronz, 55 cm, O. Sz. M. ltsz. : Emberpár, 1903, bronz, 35 cm Fördő után, 1914, bronz, 56 cm Éneklő fiú, 1903, bronz, 28 cm, a művész Fiú korsóval, 1915, bronz, 38 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Kaszakalapáló, 1948, bronz, 21 cm, O. Sz. M. ltsz. : Vörösmarty Mihály mellszobra, 1890 körül, horgany,' 28 cm," O. Sz. M. ltsz. : Szittya nyilas, 1914, aranyozott bronz, 21.5x28 cm, özv. Beck Ö. Fülöpné Táncoló fiú, bronz, 28 cm, a művész Lovas, 1915, bronz, 22x22 cm, művész Művészet" 1930, bronz, O. Sz. M. Súroló asszony, 1917, bronz, 18x16 cm, a művész Hortobágyi bika, 1934, bronz, 25 /o 40cm, a művész Magvető, 1935, bronz, 48 cm, O. Sz. M. ltsz. : K. Szoptató anya, 1916, bronz, 365, a művész Fiúakt, 1910 körül, bronz, 39 cm, a művész Táncosnő, 1916, bronz, 32 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Kubikus, 1940, bronz, 16x19,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Atlante, 1936, bronz, 32,5 cm, O. Sz. M ltsz. : Danaé, 1943, bronz, 25 cm, O. Sz. M. lelt. sz Álló férfi, kb. 1916, bronz, 60 cm, O. Sz. M. ltsz. :? Fürdő nő, 1942, bronz, 33 cm, O. Sz. M. ltsz. : Játszó fiú, 1947, bronz, 64 cm, O. Sz. M. ltsz. :

13 Csorba Géza 1S92- : Júlics Ernő : Pátzay Pál : Kunváry Lilla 1897 : Barta Lajos : Mikus Sándor : Csúcs Ferenc 1905 : Dabóczy Mihály Grantner Jenő 1907 : Kiihner llse 1907 : Goldmann György 1908 Kerényi Jenő 1908 : Antol Károly : Cseh István : Farkas Aladár : Fürdőző, terrakotta, 28 cm, a művész Éva, bronz, 50 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Szobakút, bronz, 40,6 cm, Fruchter Lajos Integető nő, bronz, 27,6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Női akt, bronz, 21,8, a művész Kenyérszelő, bronz, a művész Kislányfej, bronz, a művész Fürdőző ifjak, terrakotta, a művész, 15 cm Anya gyermekével, terrakotta 30 cm, a művész A szabadség zászlaja, bronz, 80 cm, a művész Mosakodó nő, 24 cm, a művész Kislányakt, bronz, 26 cm, a művész Harisnyáthúzó nő, bronz, 20 cm, a művész Xői akt, bronz, 21 cm, a művész Öklelő bika, horgony 16x32 cm, a művész Súlvlökő, bronz, 58 cm, a művész Táncosnő feje, terrakotta, 10 cm, a művész Júlia, bronz, 10 cm, a művész Diáklány, bronz, 10 cm, a művész 1944: Ülő munkás, 1936, bronz, 24 cm, Vérles L. Horthy-rendőr, terrakotta, 24 cm Ülő munkás, bronz, 12,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Munkás könyvvel, bronz, 33 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Munkás fúróval, bronz, 36,5 cm, O. Sz. M. ltsz. :? Rizsszedő lány, festett gipsz, 48 cm, O. Sz. M. Körösi Csorna Sándor, bronz, 57 cm, a művész Leányfej, bronz, 23 cm, a művész Koreai menekülők, bronz, 26 cm, a művész Koreai anya, bronz, 26 cm, a művész 15

14 Tar István : Beck András 1911 : Palotai Gyula Vidéky Brigitta Martsa István 1912 : Szabó István : Somogyi József 1916 Bíró Iván 1926 : Vígh Tamás : Megyeri-Marosán : Szöllősy Endre : Labdázó nó, bronz. 33,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Habarcskeverő lány, bronz, 34 cm, a művész Megkínoztatott, bronz, 20 cm, a művész Anya gyermekével, bronz, a művész Agronómuslány, alumínium, 30 cm Anya gyermekével, terrakotta, 20 cm, a művész Csikó, terrakotta, 25 cm, a művész Vígh Tamás portréja, bronz, 11,3 cm, O. Sz. M. ltsz. : Közös föld felé, bronz, 37 cm, O. Sz. M. ltsz. : K ,,Hová lettek a régi szép idők", bronz, 25 cm, a művész Csikó, bronz, 23 cm, a művész Álló nő, bronz, 27,6 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Női fej, bronz, 20 cm, a művész Mackó, bronz, 39 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Almaszedő, bronz, 23 cm, a művész Hegedűt pengető kisfiú, bronz, 22 cm, a művész Vízbenéző, bronz, 15 cm, a művész Zuhanyozó, bronz, 23 cm, a művész Diáklány, fa, 43,5 cm, C). Sz. M. ltsz. : K Mackók, terrakotta, 20 cm, a művész DOMBORMŰVEK Madarassy Walter 1909 : Jelenetek Mátyás-korából, bronz, 16x14,5 cm, a művész Duray Tibor 1912 : Május 1, dombormű. 1953, alumínium, 146x46 cm, a művész 1G

15 PLAKETTEK Ferenczy István : Böhm József Dániel : Szárnovszky Ferenc : Teles Ede Beck Ö. Fülöp Hunyadi János és László, bronz, 4,4 cm, O.' Sz. M. ltsz. : 515. VI. Pius Pápa, bronz, 5 cm, O. Sz. M. ltsz. : AloysioLablanche, bronz, 1825, 4,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : Francisco Caes, ezüst, 1,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : Antonius L. B., bronz, ,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Magyar Gazdasági Egyesület, ezüst, 4,1 cm, O* Sz. M. ltsz. : Maver Károly jutalom, bronz, 1854, 4,7 cm, Ö. Sz. M. 'ltsz. : Széchenyi István, bronz, 1897, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : 413. Fekete Ignác, bronz, 1926, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Lövenstein Arnold, bronz, 4,9 cm, O. Sz. M. ltsz. : Werheim Ármin és neje, bronz, 1912, 5,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : Férfi arckép, bronz, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Arnold Gilisen, bronz, 1921, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Kacsóh Pongrác, bronz, 13 cm, O. Sz. M. ltsz. : Férfi arckép, bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Petőfi, ezüst, 1905, 7x4,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 915. Ybl Miklós, bronz, 7,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : 77. Önarckép, bronz, 10,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 90. Steindl Imre, bronz, 7,3 cm, O. Sz. M. ltsz. :

16 Nők zongora mellett, bronz, 6.8x9,12 cm, O. Sz. M. ltsz. : 57. Zeneművészeti Főiskola jubileumi érme, bronz, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Arany János, bronz. 6,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : 70." Kodálv Zoltán, bronz, 1942, 7,2 cm, O. Sz. M. ítsz. : Strindberg Auguszt, bronz, cm, O. Sz. M. ltsz. : 798. Mozart, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : Ferenczv István, bronz, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 033..Mikes Kelemen, 22,4 cm, 1907, ö. Reck Ö. Fülöpné Medgyessij Ferenc 1881 : Csillag István 1881: Kodálv Zoltán, ólom, 1910, 11 cm, O. Sz. M. ltsz. : Önportré, bronz, 10 cm, a művész Női fej, bronz, kb. 30-as évek, 20 cm, a művész Rippl Rónai József, 1927, bronz, 16 cm, a művész Kramer Marcell, bronz, 10x6,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 388. Guilelmus Goldzieher, bronz, 5,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 389. Mozart halálának 150-ik évfordulójára, 1941, vert alumínium, 6 cm, a művész Szőke Kató, olimpiai bajnok, bronz, 1953, 10 cm, a művész Szilvássy Miklós olimpiai bajnok, bronz, 1953, 10 cm, a művész Tóth Béla, bronz, 1907, 10 cm, a művész Murányi Gyuta : Mikszáth Kálmán, bronz, 4 cm, 1910, O. Sz. M. ltsz. : 453. Lukács Lajos, bronz, 1910, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : 744. Pabló Casa's, bronz, 7x5,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : 488. Berán Laios 1882: Földművelésügyi Min. jutalom érem, bronz, 6 cm, O. Sz.' M. ltsz. : 204. Ipolv Arnold, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 185. Alpár Ignác, bronz, 1925, 8 cm, O. Sz. M. ltsz. :

17 Kisfaludi-Strobl : Zsigmond Reményi.József 1887 : Varga Oszkár : Ferenczy Béni : Csorba Géza 1892: Fémes Beck Vilmos : Pátzay Pál 1896-: 4-1 Luther Márton, bronz, 4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Vallányi Pompérv Elemér, bronz, 1928, 7 cm, ltsz. : 202. Batthyány Lajos, bronz, 1923, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 194. Aemilio de Grosz. bronz, 1925, 8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 883. Wolfner József, bronz, 8,5 cm, 1926, O. Sz. M. ltsz. : 885. Lombmaver Géza, bronz, 1926, 10,8 cm, ü. Sz. M. ltsz. : 884. Prokopius Béla, bronz, 1942, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 816. Kazinczy Ferenc, bronz, 1932, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 840. Liszt Ferenc, bronz, 1933, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 841. Xői fej, bronz, 17,5 cm, a művész Női fej. bronz, 13,5 cm, a művész Ferenczv Noémi, ólom, 11,2 cm, O. Sz. M. ltsz. :' Bubens előlap, bronz, 14 cm, O. Sz. M. ltsz. : Bubens hátlap, bronz, 14 cm, O. Sz. M. ltsz, : Daumier, bronz, a művész Bem, bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Ferenczy Károlv, bronz, 11 cm, O. Sz. M. ltsz. : Pigler Andor, jubileumi érem, bronz, O. Sz. M. Bessenyei György, bronz, 9,4 cm, O. Sz. M. ltsz/: Goya, bronz, 8,3 cm, O. Sz. M. ltsz. III. kerületi Állami Főgimnázium jutalma, ezüst, 4,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 509. Kölcsey Ferenc, bronz, 12,6 cm, O. Sz. M. ltsz.': Pollák Mihály, bronz, 12,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Komjádi, bronz, 5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 430. Lechner Ödön, bronz, 1911, 7,2 cm, 0. Sz. M. ltsz. : Ádám Mickiewicz, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : Pázmány Péter, bronz, 1935, 7.8 cm, O. Sz. M. ltsz. :

18 Farkas Zoltán Schwaben Durneiss Melanie, bronz, 7,8 cm, O. Sz. M. Itsz. : Mikus Sándor 1903 : Rippl-Rónai József, bronz, 1948, 8 cm, O. Sz. M. Itsz. Pátzay Pál, bronz, 6 cm, a művész Mayer néni, bronz, 6 cm, a művész, 1933 Kata, bronz, 6 cm. a művész, D. L., bronz, 6 cm, a művész C.uoco, bronz, 7 cm, a művész Rákosi Mátyás, bronz, 9 cm, a művész Kerényi Jenő és Erzsikéje, bronz, 9 cm, a művész Sztálin, bronz, 1951, 10 cm, a művész Borsos Miklós 1906 : Medgvessv Ferenc, bronz, 1951, 6,8 cm. O. Sz. M. Itsz. : Bernáth Aurél, bronz, 1951, 6,9 cm, O. Sz. M. Itsz. : Illés Árpád, bronz. 1950, 7,4 cm, O. Sz. M. Itsz. : Barcsav Jenő, bronz, 1952, 8,5 cm, O. Sz. M. Itsz Barcsav Jenő, bronz, 1948, 3,3 cm, O. Sz. M. Itsz. Lenin, bronz, 1949, 4,8 cm, O. Sz. M. Itsz Rembrandt, bronz, 1952, 13,8 cm, O. Sz. M. Itsz. Herkules Segers, bronz, cm, O. Sz. M. Itsz. : Ispánky József 1906 : Némethy Károlv, bronz, 1936,8 cm, O. Sz. M. Itsz. : Kerényi Jenő 1908 : Balzac, bronz, 10 cm, O. Sz. M. Itsz. Goethe, bronz, 10,7 cm, O. Sz. M. Itsz. Madarassy IValtér 1909 : Gombócz Zoltán, bronz, 1935, 7 cm, O. Sz. M. Itsz. : Prokopius Béla, bronz, 8,5 cm, O. Sz. M. Itsz. : Kopp Jenő, bronz, 1935, 8 cm, O. Sz. M. itsz Huszár Lajos, bronz, 7.2 cm, 1935, O. Sz.M. Itsz. 20

19 Csúcs Ferenc : Beck András 1011-: Duray Tibor : Martsa István 1912 : Kiss Kovács Gijula 1922 Georgius Martinuzzi, bronz, 1039, 7,3 cm, O. Sz. M. lt sz. : Páter Xoster, bronz, 6.5 cm, O. Sz. M. ltsz. : Mathias Rex, bronz, 1940, 10.9 cin, O. Sz. M. ltsz. : Bartók Béla, bronz, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Schöfplin Aladár, bronz, 7,3 cm, O. Sz. M. ltsz. : József Attila, bronz, a művész Beck Ö. Fülöp, bronz, a művész Tóth Árpád, bronz, a művész Mosakodó, bronz, 9 cm, a művész Xő tehénnel, bronz, 11 cm, a művész Fésülködő, bronz, 8 cm, a művész Zsuzsanna, bronz, 9 cm, a művész Térdeplő, bronz, 11 cm, a művész Házassági emlékérem, ezüst, 1950, 5 cm, a művész Elekffy Jenő, bronz, 8,7 cm, a művész Elekffy Jenő hátlap, bronz, 8,7 cm, a művész Dömös, bronz, 1953, 9 cm, a művész Fa, bronz, 16 cm, a művész bronz, 10,5 cm, a művész Zrínyi Miklós, bronz, 1952, 12 cm, a művész Kardos kuruc, bronz, 1952, 10 cm, a művész Drégely vár, bronz, cm, a művész Xői akt, bronz, 1952, 13 cm, a művész Kézilabdázó, bronz, 1952, 6 cm, a művész 1 ulajdona Táncsics, bronz, 1952, 9 cm, a művész Balogh Ádám, bronz, cm, a művész tulaj dona Pákozd, bronz, 1952, 10 cm, a művész Béke, bronz, 1952, 11 cm, a művész 21

20 Vak Bottyán, bronz, 1952, 7 cm, a művész Béke, bronz, 1952, 5 cm, a művész Parasztlázadás, bronz, 1952, 7 cm, a művész Olvasmányok, bronz, 1952, 3 cm, a művész Ny. Proffeszor arcképe, bronz, 1952, 10 cm, a művész Zrínyi Ilona, bronz, 1952, 12 cm, a művész Lovas Csaba, bronz, 1952, 8 cm, a művész Stoppoló nő, bronz, 1952, 14 cm, a művész Balogh Ádám lovas, bronz, 1952, 10 cm, a művész Vak Bottyán lovas, bronz, 1952, 10 cm. a művész Kuruc harcos, bronz, 1952, 10 cm, a művész Kiss Sándor : Rembrandt, bronz, 10 cm, a művész Rembrandt hátlap, bronz, 10 cm, a művész Brueghel, bronz, 10 cm, a művész Brueghel hátlap, bronz, 10 cm, a művész Törülköző nő, bronz, 28 cm, a művész Erdélyiné Korányi Felicilas: Anyám, bronz, 10,5 cm, a művész 2?

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945

A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 S. Nagy Katalin A holokauszt a magyar képzômûvészetben 1938 1945 Egyre többször olvassa az ember kritika helyett, hogy ki zsidó, kinek a felesége az, és így tovább. Mintha egy mûvésznek nem a mûvészete

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. Készült a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum Derkovits-kutatócsoportja és az MTA BTK Művészettörténeti Kutatóintézet Tudománytörténeti

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák! Örömmel nyújtom át Önöknek idei második számunkat abban a reményben,

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák! Örömmel nyújtom át Önöknek idei második számunkat abban a reményben, TARTALOM Tisztelt Olvasóink, kedves Kollégák! Örömmel nyújtom át Önöknek idei második számunkat abban a reményben, hogy folyóiratunk tartalma elvonja majd figyelmüket a mostanság igen sok negatív változást

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok. CIV. évfolyam, 6. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Az érintettek a Farkas P.-ügyrõl Ezúttal a hangfelvételekben és cikkekben szereplõ személyeket, és a legilletékesebb

Részletesebben

Ábrahámhegy és a rendezvények

Ábrahámhegy és a rendezvények XVIII. évfolyam 3. szám 2011. október Ábrahámhegy és a rendezvények Szeptember. Hűvösek a reggelek. Napközben majd megsülünk. Testet, lelket próbáló a forróság. Mégis ősz van. A természet még vár ezt megmutatni,

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN

Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Budai FehérFekete A CISZTERC DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2011 DECEMBER KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM GYERMEK SZÜLETETT BELEHEMBEN Karácsony: születés, család, megváltás, kezdet, béke

Részletesebben

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET FŐPRÓBÁJA.

A MAGYAR IPARMŰVÉSZET FŐPRÓBÁJA. A MAGYAR IPARMŰVÉSZET FŐPRÓBÁJA. Általános helyesléssel fogadták mindenfelé a párisi nemzetközi kiállítás m. kir. kormánybiztosának azt az elhatározását, hogy a párisi kiállításra szánt munkáknak egy részét,

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

A város megvette a kempinget

A város megvette a kempinget BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2014. 5. SZÁM TARTALOM Hemzõ Károly sportfotói Hemzõ Károly életmûvét mintegy 150 képben mutatja be a Vaszary Villában látható kiállítás.

Részletesebben

Öt földrész úszói Füreden

Öt földrész úszói Füreden TARTALOM Romantikus Reformkor BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA Évzáró elõtt Nem ment el az eszem, ha az olvasó arra gondolna. Hiszen az iskolai évnyitó éppen most zajlott, az év vége

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben