MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER"

Átírás

1 MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

2 A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv Béni Kamotsay István Kass János Pataky Dénes Soós Gyula Szabó Iván Váradi Sándor Zádor István Rendező bizottság tagjai Bánó Endre Ferenczv Béni Kass János Kiss Kovács Gyula Soós Gyula Szabó Iván Váradi Sándor Zádor István Az előszót SOÓS GYULA és CSEH MIKLÓS írta

3 MAGYAR KISPLASZTIKA ÉS ÉRMÉSZET A XIX-XX. SZÁZADBAN A XIX XX. századi magyar kisplasztikái és érmészeti művekből rendezett kiállítás régi hiányt pótol képzőművészeti életünkben. Dolgozóink számára most adódik először alkalom kisplasztikánk múltjának és jelenének legszebb alkotásait együttesen megismerni. A bemutatott müvek szobrászainak számára is tanulságosak eredetiben tanulmányozhatják a kisplasztika művészetének haladó hagyományait. A kisplasztika és érmészet, mint képzőművészeti műfaj, a szobrászat sajátságos területe. Legfeltűnőbb sajátossága természetesen a méretéből adódik evvel különbözik a nagyplasztikától. Azonban a művészettörténet nem tekint kisplasztikának minden kisméretű szobrot. A szakemberek elfogadott véleménye szerint csak azokat a kisméretű szobrokat nevezzük kisplasztikának, melyekben a szobrászati koncepció a kisméret által adott plasztikai sajátosság és rendeltetési körülmény szerint érvényesül. Tehát az emlékművek és egyéb nagyméretű szobrok közvetlen vázlatait, a kismintákat, továbbá a nagyméretű szobrokról készült kisméretű másolatokat nem szokás kisplasztikának tekinteni. Az apró miniatűrök is kívül esnek e műfajon, ezek az iparművészet körébe tartoznak. A kisplasztika név a szó abszolűt értelmében véletlenül sem jelent valami kisművészet félét". Sőt e műfajban igazi monumentális hatású remekművek készülhetnek és készültek is. A kisplasztika igen lényeges sajátossága, hogy nem annyira reprezentatív, kevésbbé hangos, mint általában a nagyplasztika. Kis méretéből adódó, intim jellegénél fogva közeli kapcsolatba kerül a nézővel. A kisplasztika művészete a szobrász számára sajátos lehetőséget ad az érzelmek közvetlen kifejezésére. Olyan problémákat is megoldhat vele, amilyenre a nagyplasztika nem ad lehetőséget. A szobrászi alkotószabadság itt bizonyos értelemben szélesebb körű. A kisplasztika az osztálytársadalmakban jobban függetleníthette magát, mint például az uralkodóosztály közvetlen befolyása alatt álló emlékműszobrászat, amely mint tudjuk gyakran az állam egyik propagandaeszköze volt, s az ü. n. reprezentatív szobrászat többnyire elszakadt a napi élettől, a társadalmi haladástól.'és esztétikailag is romlásnak indult. Kisplasztikánk története igen érdekes és tanulságos. XIX. századi kisplasztikusaink sajátos nemzeti missziót töltöttek be munkásságukkal. Számos feljegyzés tanúskodik arról, hogy a kor hazafiai, felismerve a

4 képzőművészet társadalmi szerepét, történelmünk nagyjainak már a század első felében szerettek volna emlékszobrot állítani. Az országunk félgyarmati helyzetéből adódó gazdasági és politikai viszonyok miatt még Ferenczy István sem érhette meg legalább egy emlékszobrának a felállítását. Budapest első emlékszobrát Ilans Gasser osztrák szobrász készítette 1851-ben, (a szabadságharcot vérbefojtó Hentzi tábornok emléke volt e szobor). A hazafias magyar történelmi ábrázolások csak a kisplasztika és érmészet terén valósulhattak meg. Ferenczy István Hunyadi János és László emlékére, gondosan megformált bronzérmet készített. Alexi] Károly, Schossel András, Czélkuti Ziillich Rudolf, Faragó József, Dozsnyay Károly kénytelenek voltak lemondani nagy emlékművek készítéséről s így munkájukat már eleve kisplasztikái ábrázolásoknak tervezték. A lelkes polgárok, ha már nem állíthattak köztéri szobrot sem Mátyás királynak, sem Kossuih Lajosnak, szívesen vették, ha kisméretű mellszobruk ott állhatott a családi otthonokban. A kor egyik jellegzetes kisplasztikája Alexy Károly 1841-ben készült Mátyás szobra, mely azokban az években került sokszorosításra, mikor a király elutasította a Ferenczy István által tervezett Mátyás-szobor felállításának kérelmét. Alexy Mátyást történelmileg hiteles viseletben igyekezett ábrázolni, de ez nem nagyon sikerült. Szobrában gótikus é^ barokkos elemek keverednek. Frre azonban akkoriban nem figyeltek fel és a szobor plasztikai fogyatékosságait sem kifogásolták. Örültek, hogy Alexy magyar királyt ábrázol. Az 1848-ban készült Batthyány Lajost ábrázoló kisplasztika is Alexy munkája. Állítólag e szobor elkészítése miatt az ellenforradalom hónapokra bebörtönözte a művészt. Kiszabadulása után, hazai megélhetés hiányában Londonba emigrált, hol folytatta hazafias szellemű kisplasztikái tevékenységét. Megmintázta Kossuth Lajos negyed-életnagyságú mellszobrát s a már említett Batthyányi mellszoborral együtt terjesztette emigránsaink között. Az elnyomatás éveiben, mikor nemzeti művelődésünk a legkorlátozottabli volt, indult leggazdagabb virágzásának a magyar kisplasztika. A kor nyomasztó politikai és gazdasági viszonyai közepette Izsó Miklós zseniális elgondolásai csak szoborvázlatokban és néhány centiméteres kisplasztikában ölthettek testet. Munkásságának gyöngyszemeit a kis terrakotta figurák képezik. Ezek készítése nem függött a megrendelőtől, a szoborbizottságoktól sajátmagának készítette őket. Egyetlen darabot sem adott el közülük, kiállításra is csak halála után kerültek. Termékeny fantáziájának ezek a kis alakok adtak legtágabb lehetőséget. Költői ihlettséggel, minden keresettség nélkül hihetetlen magabiztossággal gyúrta agyagba friss benyomásait. Minden egyes alakját az életből vette nem fárasztó, sablonos modellezés, hanem közvetlen élmények során. Csodálatos, magyar népi világot rögzített meg agyagfiguráiban. Alakjai szemünk láttára szinte megmozdulnak. A táncoló parasztok kifogyhatatlan életvidámsággal ropják a csárdást vagy a verbunkot. Cigányhegedűseinek szinte halljuk a zenéjét. Ügy érezzük, minden kisplasztikája kedves ismerősünk : A gyermekét szoptató koldusnő. Az arató parasztmenyeeske, Az ételhordó nö, A részeg kortes, A kereket vető cigánygyerek stb. Az utóbbiban a mozgó alak szobrászi ábrázolását 6

5 olyan eredetien oldotta meg, hogy nem akad párja nemcsak kortársainál, hanem azóta sem. Történelmi témákkal is foglalkozott. Árpádról, II. Rákóczi Ferencről gyönyörű szoborvázlatokat készített. Szabadságharckori élményeinek emlékét is számos kisplasztikája hirdeti. Fiatalkori munkái közé tartoznak a honvédfejek. Mindegyik más-más alakot, egyéniséget ábrázol. Valószínűleg egykori bajtársait mintázta meg bennük. Két terrakottája haldokló honvédeket ábrázol. Az egyik haldokló honvédtüzér, földön fekszik, feje alatt ágyúcső a másik jobbkezére támaszkodó s jobboldalán fekvő sebesült zászlótartót ábrázol, aki lobogóját vérző keblére szorítja. Az egyik 18(59-es évszámmal datált szobra szintén sebesült zászlótartót ábrázol. Lehajtott fejjel és rogyadozó léptekkel halad előre, jobbkeze fel van kötve, baljában töröttnyelű lobogót tart, mely lepelszerűen borul a vállára. Izsó e szoborban formálta meg legszebben a levert szabadságharccal kapcsolatos élményét, melyben ő is megsebesült, melynek hős katonája volt. Honvédábrázolásaiban kifejezte a hősiességet és a soha nem csüggedő hazaszeretetet.* Izsó Miklós halála után kisplasztikánk fejlődésében nagy visszaesés történt. Huszár Adolf, Engel József és Fadrusz János főleg emlékműszobrászattal foglalkoztak. A néhány kisplasztikájuk, melyet alkalomadtán készítettek, főleg dekoratív igénnyel készült. A századfordulón a fiatal szobrászok közül többen fordultak a kisplasztika művészetéhez. Teles Ede, Damkó József, Nagy Kálmán és Pásztor János főleg a paraszti életből vett zsánerjeleneteket mintáztak. Munkáik általában Izsó kisplasztikáira emlékeztetnek, de kifejezés szempontjából sokkal gyengébbek. Kevésbbé sikerült nekik a népi életet annyira hitelesen realista módon ábrázolni, mint Izsó Miklósnak. A kor kisplasztikusainak másik csoportja, Vedres Márk, Kövesházi-Kalmár Elza, Beek 0. Fülöp, Fémes-Beck Vilmos és Sámuel Kornél a nemzetközileg elterjedt hildebrandi elvek"-ből kiindulva, a reneszánsz-kor kisplasztikáját tanulmányozták, főleg gondosan mintázott aktokat ábrázoló kisbronzokat készítettek. Az utóbbi két tehetséges fiatal pályája korán megszakadt. Sokatigérő kisplasztikusokat vesztettünk el bennük. Vedres Márk élete során majdnem kizárólag kisplasztikával foglalkozott ban Firenzébe költözött, hol évtizedeken át a klasszikus művek környezetében élve s azoktól ihletve mintázta neoreneszánsz ízű kisbronzait : az Emberpárt, az Éneklő fiút, a Kutyás fiút stb. A két világháború között, a valóságtól elforduló, ú. n. kubista művészet útjára lépett, de a felszabadulás óta készült munkáival, melyek közül kiemelkedik a Kaszakalapáló, melynek témájában igyekszik a mai élet problémáihoz visszatérni. Beck Ö. Fülöp is számos említésreméltó kisplasztikát készített, de munkássága az éremművészet terén a legjelentősebb. Lényegében * Bár kiállításunkon eredetiben szerettük volna Izsó összes kisplasztikáit bemutatni, de sajnos, ettől el kellett tekinteni s a hiányt fényképpel igyekszünk pótolni. Izsó nemzeti fontosságú kisplasztikáiról sajnos, még mindig nem készült a formát szilárdan megőrző bronzöntvény. Az eredeti terrakotta példányok pedig a háború és egyéb viszontagságok között annyira megrongálódtak, hogy féltett helyükről, az Országos Szépművészeti Múzeumból való elszállításuk pusztulásukhoz vezethetne, s e kockázatot a kiállítás vezetősége nem vállalhatja. Egyetlen Izsó eredeti műve után készült kópia szerepel kiállításunkon. 7

6 Beckkel kezdődik a magyar éremművészet új korszaka. Ferenczy Istvánon kívül a többi XIX. századi érmésziink : Guttmann Jakab, Petrovics Döme és Böhm József életük javarészét külföldön töltötték hazánkkal való kapcsolatuk gyér volt. Az utóbbi a bécsi Vésnöki Akadémia igazgatója lett. Beck Ö. Fülöp miután Párisban. a kor legnagyobb éremművésze, H. Ponscarme környezetében elsajátította a mesterség elemeit, fogásait, Budapesten telepedett meg. Hosszú munkássága során többszáz érmét készített. Az 1908-ban mintázott Mikes Kelemen érme, történelmileg jól megérzett, szép realista szimbólum. Kompozíciója mesteri: az ülve író Mikes alakjának elhelyezése a köralakú mezőben és a merész rövidülések kitűnően érzékeltetik a teret. Beck témái nagyrészben magyar vonatkozásúak. Tőle valók a Nemzeti Múzeum százéves jubileumára készült érmek. Többször megmintázta II. Bákóczi Ferenc arcképét, hasonló szeretettel foglalkozott Petőfi alakjának a megmintázásával is. A Magyar Tanácsköztársaság részére pénzmintákat készített, különös gonddal. Á zenei tárgyú érmei egész sorozatot képeznek, Vonósnégyes, Nők zongora mellett, Hegedülő, a Zeneműbészeti Főiskola jubileumi érme stb. Xemesveretü kidolgozás, egyszerű formák, zárt kompozíció, továbbá a figurális rész és a betűk finom összehangolása jellemzi számos érmét. Kortársai: Telcs Ede, Reményi József és Berán Lajos, a formailag kötetlenebb naturalisztikus módszerrel mintázták meg szintén számottevő érmeiket. A kor kisplasztikája terén nagy fellendülést hozott Medgyessy Ferenc új utat kereső munkássága. Medgyessy az 1905-ös években, a párisi tanulóévek alatt, kiábrándulva a plasztikai tömörség elve ellen irányuló formafelbontó irányzatból, az archaikus görög és etruszk művészetet tanulmányozva, egyéni útra tért. A régi mesterektől nem csupán formai megoldásokat tanult, hanem optimista, egészséges életszemléletüket is igyekezett magáévá tenni. Bár munkáinak többségét nagyméretű szobrok, emlékművek, síremlékek és portrék képezik, de kisplasztikái tevékenysége is számottevő. A nép életéből vett alakjai a Súroló asszony, Anya, Magvető stb. Izsó sokat emlegetett terrakottafiguráihoz hasonlóan jól jellemzett, erőteljes optimista alakok. Bár Medgyessy néha túlzottan egyszerű formaképzésre törekedett, mégis minden alakja, a társadalmi élettel szoros kapcsolatban van. Témáit az egyszerű emberek életéből vette. Életörömmel telített népi világot mintázott agyagba és faragott márványba. Fiatal szobrászaink közül többen plasztikailag sok egészséges szempontot merítettek és merítenek ma is a köztiszteletben álló Kossuthdíjas idős mester művészi eredményeiből. A két világháború közötti kor kisplasztikusai közül Pátzay Pál és I^erenezy Béni munkássága a legjelentősebb. Széleskörű művészettörténeti tudással és kiváló esztétikai ízléssel számos gyönyörűen mintázott aktszobrot készítettek. Pátzay lényegében autodidakta módon szerezte felkészültségét. Első kisplasztikái a Korsós nő és az Akrobaták elkészülésük után nyomban az Országos Szépművészeti Múzeumba kerültek. Később az 1930-as évek elején egyideig a római Magyar Intézetben időzött, hol a klasszikus művek közvetlen tanulmányozása 8

7 sorári kisplasztikái művészete sokat fejlődött. Pátzay a szobrászat évezredek során kialakult plasztikai elveit igen tudatosan felhasználva, világos kompozícióval és gondos formákkal alkotta meg kisbronzait. A Rómában töltött évek alatt az ő körében és az ő segítségével indult meg a fiatal Mikus Sándor szobrászi fejlődése. Ferenczy Béni kisplasztikái munkássága fejlődése első periódusában nagy változásokon ment át. Az 1930-as évek közepén azonban megállapodva, szobrászi egyénisége teljes kiforrottságával lépett a nyilvánosság elé. Bár nagyméretű szobrok készítésére is vágyott, de legszebb műveit a kisplasztika és éremművészet terén alkotta meg. Új törekvéseit a Guggoló fiút ábrázoló bronzaktjában érvényesítette először (1935). Ferenczy Béni legszebb kisplasztikái alkotásai utóbbi korszakából valók. Gondosan kidolgozott formájú, lendületesen mozgó aktjait az élet megbecsülésének mélységes optimizmusa hatja át. Munkássága az érmészet területén is kimagasló. Híres művészekről készült éremsorozata, melynek első darabjai : Goya, Daumier, Poussin - külföldön is nagv feltűnést keltett. A két világháború között működött az ú. n. Szocialista Művészcsoport". A csoport a kapitalista társadalommal szemben forradalmi jellegű tevékenységet folytatott, művészetük azonban nem volt mentes a kor formalista irányzataitól. Szobrásztagjai közül a Szovjetunióba került és ott fiatalon elhalt Mészáros László művészete legértékesebb. Az antik művészet szépségére emlékeztető kisméretű Önarcképe tehetségének talán a legszebb bizonyítéka. A csoport másik tagjának, Goldman Györgynek tematikus jellegű kisplasztikái munkássága is jelentékeny. A kapitalista viszonyokkal összefonódott művészetpolitika szobrászaink haladó törekvéseit több eseteben a kisplasztika és éremművészet területére szorította, s ezért a felszabadulás előtti magyar szobrászat legértékesebb részét a kisplasztika és éremművészet képezi. Számos olyan haladó tartalmit művet tarthatunk számon, melyek a realista művészet továbbfejlesztéséhez segítséget nyújthatnak szobrászainknak. Idősebb kisplasztikusaink kiváló gárdája mellett a tehetséges fiatalok egyre nagyobb szerephez jutnak, számos munkájuk került már sokszorosításra. Bár szép eredményeket értünk el e téren, azonban a lehetőségek kiaknázásának még csak a kezdeténél tartunk. Művészetpolitikánk az elmúlt években nem élt kellően azzal a nagy népnevelő lehetőséggel, melyet viszonylag a könnyen sokszorosítható kisplasztika és érmészet jelent. A kisplasztikák és érmek gyűjtése a múltban néhányezer kiváltságos személyre korlátozódott. A jövőben el kell érnünk, hogy dolgozóink otthonának díszítésére, elérhető áron, művészileg szép és eszmeileg jól fogalmazott művek kerüljenek sokszorosításra. Ezzel is elősegíthetjük népünk képzőművészeti ízlésének fejlődését. Soós Gyula 9

8 A RAJZOLÁS ÉS A GRAFIKA MŰVÉSZETE A FELSZABADULÁS UTÁN Az új élet első évtizedének fordulóját ünnepeljük rövidesen. Tíz esztendő alatt nagyot változott képzőművészetünk arculata. Céljai, indítékai mások lettek, eredményeit új módon mérjük. Hatását szélesebbre, mélyebbre kell vetni, mint bármikor azelőtt. E pillanatban még nem teljesen problémátlan a helyzet számos ami visszahúz, sok a mellékvágányra fordulás de már megsokasodtak a magyar képzőművészet új, gazdag kibontakozásának jelei, amelyek megmutatják, bizonyítják az egyszerű igazságot : minél közelebb kerül a művészet a valóságos élethez, minél szorosabbra veszi kapcsolatát a nép ügyeivel, annál magasabbra emelkedik, művészi erőben, szépségben teljesedik. Ebben a szemünk előtt bontakozó fejlődésben sajátos helyzete, különös szerepe lett a rajzművészetnek és a grafikának. Először azért, mert a művészet űj követelményeinek megformálásánál külön hangsúlyossá vált a rajz fontossága, a pontos és részletesen hű ábrázolás fontossága. Olyannyira, hogy egyesek már a festészet műfaji kritériumai közt, más fontos sajátosságok rovására, túlontúl nagy szerepet vettek a vonalnak a rajznak, s ez bizonyos szegényedéssel, illetve ennek veszélyével járt. Mindenesetre az alapjában helyes követelménynek ez a túlhajtása több hasznot hozott, mint amennyi bajt kevert, mert a figyelem homlokterébe állította a rajzolást s ez a grafika fejlődésének mindenképpen használt. (A továbbiakban a,,grafika" elnevezést egyként használjuk a tulajdonképpeni grafikára karc, metszet, litográfia stb. és a rajzokra tus, kréta, ceruza stb. mert a hazai szóhasználatban bármily helytelen így vált szokottá.) Másodszor azért lett a grafika szerepe különösen érdekes a felszabadulás után, mert mint a képzőművészet mozgékony és közvetlen ága. gyorsabban találhatott kapcsolatot a napi élettel, az építő munkával, gyorsabban válhatott a szó legjobb értelmében vett közvetlenül politizáló művészetté. (Meg kell mondani : ezt a hivatását grafikánk a számottevő eredmények mellett még nem teljesítette olyan sikeresen, mint amilyen sikeresen teljesíthette volna alkalmai és a vele foglalkozók tehetsége révén.) Harmadszor azért lett a grafika helyzete megkülönböztetett a felszabadulás óta, mert a művészetet kedvelni és érteni kezdő tömegekhez egyelőre gyorsabban találhat utat lévén olcsó pénzért hozzáférhető. A képzőművészet sokat hangoztatott népnevelő, kulturális 10

9 műveltséget emelő hivatásának betöltésében a freskók és a köztéri emlékművek mellett nagyjelentőségű szerepe van a lakások falán függő műveknek, mert ezek hatása ha jók mélyebb és közvetlenebb lehet. Okai közül vegyük csak a legegyszerűbbet, a legprofánabbat : maga választotta, magáénak érzi az ember... Igen fontosak lettek tehát a sokszorosítható műfajok is megnőtt a becsülete a rézkarcnak, fametszetnek, kőrajznak. Negyedszer azért sajátosan fontos grafikusművészetünk közel évtizedes fejlődése útja, mert a könyvkiadással (és kisebb részben a sajtóval is) többezer emberhez eljuthatott többhöz mint más műfajok a nehézkesebb kiállítási rendszerrel s hatása bár irodalommal összekötve szükségszerűen közvetettebb, de szélesebb és elevenebb. Igaz, könyvkiadásunk még nem mérte fel igazán az illusztráció és általában a könyvművészet óriási lehetőségeit és igaz az is, hogy sokszor egyszerű baj : a rossz papír szegte szárnyait a grafikusművészek próbálkozásainak (pontosabban : a rossz papír és gyenge nyomdai munka lefokozta a művek értékét) és igaz az is, hogy hetilapjaink különösen az utóbbi időben következetesen gyenge illusztrációkat közölnek - ha közölnek egyáltalán, stb., stb. Sorolhatnánk a bajokat. Mégis talán éppen illusztrációművészetünk lépett legnagyobbat eredményeit új grafikánk legszebb sikerei közé sorolhatjuk. Nemcsak azért, mert az emberábrázolás egész művészetünk érdekében is igen fontos problémájával sikerrel küszködik, hanem azért is, mert jól keresi a maga nyelvén szóló természetes hangot, a sajátos kifejezési eszközöket. Grafikusművészetünk újszellemű fejlődése akár a festészeté - több-kevesebb bizonytalankodással indult az első időkben. A művészek többsége még nehezen szabadult a formalizmus szemléletétől. Ki kell emelnünk Koffán Károly művészetét. Nagyszerű fametszeteivel s aztán monotypiái nagyrészével sokatigérő realista úton indult el. (Újabb műveit azonban sajnálattal nélkülözzük kiállításainkon évek óta.) Szellemes, bár a formalizmus külsőségeivel megrontott illusztrációkat készített ezidőben Hincz Gyula. (A. Francé : Nyársforgató Jakab-jához pl.) Bencze László rajzolóművészetében is megmutatkoztak a realista vonások erőteljes rajzai magukban hordták a gyors fejlődés lehetőségét. A rézkarcban Komjáti Gyula és Aszódi Weil Erzsébet, a. fametszetben G. Szabó Kálmán eredményeit emelhetjük ki. Külön kell említenünk Ék Sándor grafikai munkásságát. Ék felszabadulás utáni tevékenységében folytatta következetes reális, frissen közvetlen művészetét, amely különösen szénrajzaiban mutatja meg legjobb erényeit. Zádor István közvetlenül a felszabadulás utáni időben lépett arra az útra, melyen ma is halad, riportszerű, keresetlenül egyszerű rajzaival és illusztrációival. Valójában aztán az első kiállítástól bontakozik, szélesedik grafikusművészetünk fejlődése. A további években megsokasodnak az eredmények, kiváló mestereink művészete egyre magasabbra ível. Barcsay Jenő klasszikusan szép elmélyült tanulmányrajzai minden bemutatón szerepelnek (művészete a kivételes,,anatómiá"-ban tetőz). Elkészül Bencze megrázó,,koreai sorozata" felszabadulás utáni grafikánk egyik 11

10 legszebb teljesítménye. Aztán a gazdag fantáziájú Szabó Vladimír nagyszerű rajzai aratnak megérdemelt sikert. A könyvillusztráeióban a bravúros rajztudású Györy Miklós mellett a fiatalok kerülnek előre : Kass János, Líeich Károly egyes művei illusztrációművészetünk magas színvonalát dicsérik. Figyelemreméltó tehetséggel keres új utakat a legközelibb nemzedékből Csernus Tibor, Raszler Károly, Csohány Kálmán, Szilvássy Xándor és nem utolsó sorban a történelmi illusztrációkkal foglalkozó Csanádi András. A sokszorosítható műfajok területén Dómján József nevét, illetve a színes fametszettel folytatott érdekes és sokatígérő kísérleteit említhetjük meg. A rézkarcban csak a legutóbbi időben látunk komoly eredményeket elsősorban fiatalokéi (Gross Arnold, Würtz Ádám). Művészeink még nem fordítanak elég figyelmet ezekre a fontos műfajokra, pedig fellendítésüktől sokat várunk. Sajátos grafikusművészet alakult ki az utóbbi években a tanulmányrajzolás kapcsán. Részben Barcsay intencióiból indulva, illetve azokat továbbfejlesztve a fiatal Bokor Miklós és Yincze Gergely ért el szép eredményeket. Pontos megfigyeléssel, de elmélyült, finomérzékkel rajzolt portréik java felülemelkedik a tanulmány szerűség esetlegességein önálló művé lép elő. Grafikusművészetünk mint a kiállítás is igazolja rendkívül változatos technikában. És itt nemcsak a műfaji változatosságot értjük, színesen gazdag a mi új grafikusművészetünk t egyéni úton járó tehetségekben. Művészeink közül talán kettő sincs, kinek stílusa, művészi felfogása hasonlítana. Ennek a változatosságnak már semmi köze a formalizmus idejének akart egyénieskedéséhez, különlegesség-hajhászásához. A szocialista realizmus felé vezető széles úton nemcsak hogy elfér egymás mellett a különböző művészi látásmód, hanem szükséges és kell is a mi sokarcú alakuló életünk mindenoldali megmutatásához. A mondanivaló fűzi egységbe grafikusaink művészetét. A már emlegetetteken kívül kiemelhetjük még a sajátos tus-festményeivel" szereplő Dudás Jenő, a kitűnő illusztrációkat készítő Háy Károly, a monotipiában érdekes új eredményeket elérő Szántó Piroska, a nagy építkezéseink munkáját megörökítő Szűcs Pál és Tóth fí. László, az aquarell-festésben a kitűnő Elekfy Jenő, Dobroszláv Lajos, a bányász-rajzaival feltűnt Lnkovszky László, a rézkarcaival aquarelljeivel régen ismerős Istókovits Kálmán, a fametsző Varsányi Pál, majd fíeron Gyula, Körössy Lajos, Feledy Gyula neveit. És sorolhatnánk tovább is. Mindannyiuk művészete tartozó vonása grafikusművészetünk arculatának amelyet ez a kiállítás most teljességben megmutat a művészetet szerető látogatónak.* * A kiállítás végigveszi a magyar grafikusművészet múltjának kiemelkedő eredményeit is Barabás.Miklóstól Derkovits Gyuláig. Hz a része a kiállításnak átfogó képet ad arról a gazdag hagyományról, amellyel új grafikánk gazdálkodik és megismerteti az érdeklődőt régebbi mestereink úttörő munkásságával, a haladó grafikusművészet kialakításáért vívott harcával. Az anyag így egybegyűjtve alkalmat ad a részletes méltatásra, értékelésre. 12

11 KISPLASZTIKA Dunaiszky Lőrinc : Alexi] Károly : Schossel András : Izsó Miklós után Halmágyi másolata 183Ml875: István Huszár Adolf? : Sennyey Károly Stróbl Alajos : Róna József : Allegória (szabó), fa, 1810 körül, 14,6 cm, Dunaiszky család Allegória (cipész) fa, 1810 körül, 17,2 cm, Dunaiszky család Flóra, fa, 1820 körül, 20,7 cm, Dunaiszky család Gróf Daun állószobra, kb. 1840, bronz, 41,7 cm, O. Sz. M. Itsz Stáhrenberg Ernő állószobra, 1844, bronz, 40,5 cm, O. Sz. M. Itsz Batthyány Lajos mellszobra, 1855, bronz, 30 cin, Főv. Tört. Múzeum, Itsz: 150/1938. Kossuth Lajos mellszobra, 1848, öntött vas Dr. Rampacher Pál Táncoló paraszt, terrakotta, 28 cm, O. Sz. M. 4 db. fénykép Izsó Miklós terrakotta figuráiról Fényképalbum Izsó Miklós terrakotta figuráiról Deák Ferenc mellszobra, bronz, 27 cm, O. Sz. M. Itsz Arany János mellszobra, bronz, 28 cm, O/Sz. M. Itsz Munkácsy Mihály mellszobra, bronz, 36,5 cm, Balogh István Ietéte az O. Sz. M.-be Bajtársak, 1917 körül, bronz, 48,5 cm, magántulajdon Párkák 1913, 49,6 cm, letét az O. Sz. M.-ban Kossuth Lajos mellszobra, 1890, galvanoplasztika, 23 cm, Népműv. Min. Ietéte az O. Sz. M.-ban 13

12 Kallós Ede : Ifj. Vastayh György Vedres Márk : Damkó.József : Beck ö. Fülöp Kövesházi Kalmár Elza : Medgyessy Ferenc 1881 : Rubletzky Géza : Fémes Beck Vilmos : Bokros Birman Dezső : Ferenczy Béni 1890 : Fekvő női akt, 1900 körül, bronz, 21,5 x 32,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K. Kozma" kb. 1899, bronz, 55 cm, O. Sz. M. ltsz. : Emberpár, 1903, bronz, 35 cm Fördő után, 1914, bronz, 56 cm Éneklő fiú, 1903, bronz, 28 cm, a művész Fiú korsóval, 1915, bronz, 38 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Kaszakalapáló, 1948, bronz, 21 cm, O. Sz. M. ltsz. : Vörösmarty Mihály mellszobra, 1890 körül, horgany,' 28 cm," O. Sz. M. ltsz. : Szittya nyilas, 1914, aranyozott bronz, 21.5x28 cm, özv. Beck Ö. Fülöpné Táncoló fiú, bronz, 28 cm, a művész Lovas, 1915, bronz, 22x22 cm, művész Művészet" 1930, bronz, O. Sz. M. Súroló asszony, 1917, bronz, 18x16 cm, a művész Hortobágyi bika, 1934, bronz, 25 /o 40cm, a művész Magvető, 1935, bronz, 48 cm, O. Sz. M. ltsz. : K. Szoptató anya, 1916, bronz, 365, a művész Fiúakt, 1910 körül, bronz, 39 cm, a művész Táncosnő, 1916, bronz, 32 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Kubikus, 1940, bronz, 16x19,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Atlante, 1936, bronz, 32,5 cm, O. Sz. M ltsz. : Danaé, 1943, bronz, 25 cm, O. Sz. M. lelt. sz Álló férfi, kb. 1916, bronz, 60 cm, O. Sz. M. ltsz. :? Fürdő nő, 1942, bronz, 33 cm, O. Sz. M. ltsz. : Játszó fiú, 1947, bronz, 64 cm, O. Sz. M. ltsz. :

13 Csorba Géza 1S92- : Júlics Ernő : Pátzay Pál : Kunváry Lilla 1897 : Barta Lajos : Mikus Sándor : Csúcs Ferenc 1905 : Dabóczy Mihály Grantner Jenő 1907 : Kiihner llse 1907 : Goldmann György 1908 Kerényi Jenő 1908 : Antol Károly : Cseh István : Farkas Aladár : Fürdőző, terrakotta, 28 cm, a művész Éva, bronz, 50 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Szobakút, bronz, 40,6 cm, Fruchter Lajos Integető nő, bronz, 27,6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Női akt, bronz, 21,8, a művész Kenyérszelő, bronz, a művész Kislányfej, bronz, a művész Fürdőző ifjak, terrakotta, a művész, 15 cm Anya gyermekével, terrakotta 30 cm, a művész A szabadség zászlaja, bronz, 80 cm, a művész Mosakodó nő, 24 cm, a művész Kislányakt, bronz, 26 cm, a művész Harisnyáthúzó nő, bronz, 20 cm, a művész Xői akt, bronz, 21 cm, a művész Öklelő bika, horgony 16x32 cm, a művész Súlvlökő, bronz, 58 cm, a művész Táncosnő feje, terrakotta, 10 cm, a művész Júlia, bronz, 10 cm, a művész Diáklány, bronz, 10 cm, a művész 1944: Ülő munkás, 1936, bronz, 24 cm, Vérles L. Horthy-rendőr, terrakotta, 24 cm Ülő munkás, bronz, 12,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Munkás könyvvel, bronz, 33 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Munkás fúróval, bronz, 36,5 cm, O. Sz. M. ltsz. :? Rizsszedő lány, festett gipsz, 48 cm, O. Sz. M. Körösi Csorna Sándor, bronz, 57 cm, a művész Leányfej, bronz, 23 cm, a művész Koreai menekülők, bronz, 26 cm, a művész Koreai anya, bronz, 26 cm, a művész 15

14 Tar István : Beck András 1911 : Palotai Gyula Vidéky Brigitta Martsa István 1912 : Szabó István : Somogyi József 1916 Bíró Iván 1926 : Vígh Tamás : Megyeri-Marosán : Szöllősy Endre : Labdázó nó, bronz. 33,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Habarcskeverő lány, bronz, 34 cm, a művész Megkínoztatott, bronz, 20 cm, a művész Anya gyermekével, bronz, a művész Agronómuslány, alumínium, 30 cm Anya gyermekével, terrakotta, 20 cm, a művész Csikó, terrakotta, 25 cm, a művész Vígh Tamás portréja, bronz, 11,3 cm, O. Sz. M. ltsz. : Közös föld felé, bronz, 37 cm, O. Sz. M. ltsz. : K ,,Hová lettek a régi szép idők", bronz, 25 cm, a művész Csikó, bronz, 23 cm, a művész Álló nő, bronz, 27,6 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Női fej, bronz, 20 cm, a művész Mackó, bronz, 39 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Almaszedő, bronz, 23 cm, a művész Hegedűt pengető kisfiú, bronz, 22 cm, a művész Vízbenéző, bronz, 15 cm, a művész Zuhanyozó, bronz, 23 cm, a művész Diáklány, fa, 43,5 cm, C). Sz. M. ltsz. : K Mackók, terrakotta, 20 cm, a művész DOMBORMŰVEK Madarassy Walter 1909 : Jelenetek Mátyás-korából, bronz, 16x14,5 cm, a művész Duray Tibor 1912 : Május 1, dombormű. 1953, alumínium, 146x46 cm, a művész 1G

15 PLAKETTEK Ferenczy István : Böhm József Dániel : Szárnovszky Ferenc : Teles Ede Beck Ö. Fülöp Hunyadi János és László, bronz, 4,4 cm, O.' Sz. M. ltsz. : 515. VI. Pius Pápa, bronz, 5 cm, O. Sz. M. ltsz. : AloysioLablanche, bronz, 1825, 4,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : Francisco Caes, ezüst, 1,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : Antonius L. B., bronz, ,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Magyar Gazdasági Egyesület, ezüst, 4,1 cm, O* Sz. M. ltsz. : Maver Károly jutalom, bronz, 1854, 4,7 cm, Ö. Sz. M. 'ltsz. : Széchenyi István, bronz, 1897, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : 413. Fekete Ignác, bronz, 1926, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Lövenstein Arnold, bronz, 4,9 cm, O. Sz. M. ltsz. : Werheim Ármin és neje, bronz, 1912, 5,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : Férfi arckép, bronz, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Arnold Gilisen, bronz, 1921, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Kacsóh Pongrác, bronz, 13 cm, O. Sz. M. ltsz. : Férfi arckép, bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Petőfi, ezüst, 1905, 7x4,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 915. Ybl Miklós, bronz, 7,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : 77. Önarckép, bronz, 10,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 90. Steindl Imre, bronz, 7,3 cm, O. Sz. M. ltsz. :

16 Nők zongora mellett, bronz, 6.8x9,12 cm, O. Sz. M. ltsz. : 57. Zeneművészeti Főiskola jubileumi érme, bronz, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Arany János, bronz. 6,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : 70." Kodálv Zoltán, bronz, 1942, 7,2 cm, O. Sz. M. ítsz. : Strindberg Auguszt, bronz, cm, O. Sz. M. ltsz. : 798. Mozart, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : Ferenczv István, bronz, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 033..Mikes Kelemen, 22,4 cm, 1907, ö. Reck Ö. Fülöpné Medgyessij Ferenc 1881 : Csillag István 1881: Kodálv Zoltán, ólom, 1910, 11 cm, O. Sz. M. ltsz. : Önportré, bronz, 10 cm, a művész Női fej, bronz, kb. 30-as évek, 20 cm, a művész Rippl Rónai József, 1927, bronz, 16 cm, a művész Kramer Marcell, bronz, 10x6,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 388. Guilelmus Goldzieher, bronz, 5,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 389. Mozart halálának 150-ik évfordulójára, 1941, vert alumínium, 6 cm, a művész Szőke Kató, olimpiai bajnok, bronz, 1953, 10 cm, a művész Szilvássy Miklós olimpiai bajnok, bronz, 1953, 10 cm, a művész Tóth Béla, bronz, 1907, 10 cm, a művész Murányi Gyuta : Mikszáth Kálmán, bronz, 4 cm, 1910, O. Sz. M. ltsz. : 453. Lukács Lajos, bronz, 1910, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : 744. Pabló Casa's, bronz, 7x5,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : 488. Berán Laios 1882: Földművelésügyi Min. jutalom érem, bronz, 6 cm, O. Sz.' M. ltsz. : 204. Ipolv Arnold, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 185. Alpár Ignác, bronz, 1925, 8 cm, O. Sz. M. ltsz. :

17 Kisfaludi-Strobl : Zsigmond Reményi.József 1887 : Varga Oszkár : Ferenczy Béni : Csorba Géza 1892: Fémes Beck Vilmos : Pátzay Pál 1896-: 4-1 Luther Márton, bronz, 4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Vallányi Pompérv Elemér, bronz, 1928, 7 cm, ltsz. : 202. Batthyány Lajos, bronz, 1923, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 194. Aemilio de Grosz. bronz, 1925, 8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 883. Wolfner József, bronz, 8,5 cm, 1926, O. Sz. M. ltsz. : 885. Lombmaver Géza, bronz, 1926, 10,8 cm, ü. Sz. M. ltsz. : 884. Prokopius Béla, bronz, 1942, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 816. Kazinczy Ferenc, bronz, 1932, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 840. Liszt Ferenc, bronz, 1933, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 841. Xői fej, bronz, 17,5 cm, a művész Női fej. bronz, 13,5 cm, a művész Ferenczv Noémi, ólom, 11,2 cm, O. Sz. M. ltsz. :' Bubens előlap, bronz, 14 cm, O. Sz. M. ltsz. : Bubens hátlap, bronz, 14 cm, O. Sz. M. ltsz, : Daumier, bronz, a művész Bem, bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Ferenczy Károlv, bronz, 11 cm, O. Sz. M. ltsz. : Pigler Andor, jubileumi érem, bronz, O. Sz. M. Bessenyei György, bronz, 9,4 cm, O. Sz. M. ltsz/: Goya, bronz, 8,3 cm, O. Sz. M. ltsz. III. kerületi Állami Főgimnázium jutalma, ezüst, 4,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 509. Kölcsey Ferenc, bronz, 12,6 cm, O. Sz. M. ltsz.': Pollák Mihály, bronz, 12,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Komjádi, bronz, 5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 430. Lechner Ödön, bronz, 1911, 7,2 cm, 0. Sz. M. ltsz. : Ádám Mickiewicz, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : Pázmány Péter, bronz, 1935, 7.8 cm, O. Sz. M. ltsz. :

18 Farkas Zoltán Schwaben Durneiss Melanie, bronz, 7,8 cm, O. Sz. M. Itsz. : Mikus Sándor 1903 : Rippl-Rónai József, bronz, 1948, 8 cm, O. Sz. M. Itsz. Pátzay Pál, bronz, 6 cm, a művész Mayer néni, bronz, 6 cm, a művész, 1933 Kata, bronz, 6 cm. a művész, D. L., bronz, 6 cm, a művész C.uoco, bronz, 7 cm, a művész Rákosi Mátyás, bronz, 9 cm, a művész Kerényi Jenő és Erzsikéje, bronz, 9 cm, a művész Sztálin, bronz, 1951, 10 cm, a művész Borsos Miklós 1906 : Medgvessv Ferenc, bronz, 1951, 6,8 cm. O. Sz. M. Itsz. : Bernáth Aurél, bronz, 1951, 6,9 cm, O. Sz. M. Itsz. : Illés Árpád, bronz. 1950, 7,4 cm, O. Sz. M. Itsz. : Barcsav Jenő, bronz, 1952, 8,5 cm, O. Sz. M. Itsz Barcsav Jenő, bronz, 1948, 3,3 cm, O. Sz. M. Itsz. Lenin, bronz, 1949, 4,8 cm, O. Sz. M. Itsz Rembrandt, bronz, 1952, 13,8 cm, O. Sz. M. Itsz. Herkules Segers, bronz, cm, O. Sz. M. Itsz. : Ispánky József 1906 : Némethy Károlv, bronz, 1936,8 cm, O. Sz. M. Itsz. : Kerényi Jenő 1908 : Balzac, bronz, 10 cm, O. Sz. M. Itsz. Goethe, bronz, 10,7 cm, O. Sz. M. Itsz. Madarassy IValtér 1909 : Gombócz Zoltán, bronz, 1935, 7 cm, O. Sz. M. Itsz. : Prokopius Béla, bronz, 8,5 cm, O. Sz. M. Itsz. : Kopp Jenő, bronz, 1935, 8 cm, O. Sz. M. itsz Huszár Lajos, bronz, 7.2 cm, 1935, O. Sz.M. Itsz. 20

19 Csúcs Ferenc : Beck András 1011-: Duray Tibor : Martsa István 1912 : Kiss Kovács Gijula 1922 Georgius Martinuzzi, bronz, 1039, 7,3 cm, O. Sz. M. lt sz. : Páter Xoster, bronz, 6.5 cm, O. Sz. M. ltsz. : Mathias Rex, bronz, 1940, 10.9 cin, O. Sz. M. ltsz. : Bartók Béla, bronz, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Schöfplin Aladár, bronz, 7,3 cm, O. Sz. M. ltsz. : József Attila, bronz, a művész Beck Ö. Fülöp, bronz, a művész Tóth Árpád, bronz, a művész Mosakodó, bronz, 9 cm, a művész Xő tehénnel, bronz, 11 cm, a művész Fésülködő, bronz, 8 cm, a művész Zsuzsanna, bronz, 9 cm, a művész Térdeplő, bronz, 11 cm, a művész Házassági emlékérem, ezüst, 1950, 5 cm, a művész Elekffy Jenő, bronz, 8,7 cm, a művész Elekffy Jenő hátlap, bronz, 8,7 cm, a művész Dömös, bronz, 1953, 9 cm, a művész Fa, bronz, 16 cm, a művész bronz, 10,5 cm, a művész Zrínyi Miklós, bronz, 1952, 12 cm, a művész Kardos kuruc, bronz, 1952, 10 cm, a művész Drégely vár, bronz, cm, a művész Xői akt, bronz, 1952, 13 cm, a művész Kézilabdázó, bronz, 1952, 6 cm, a művész 1 ulajdona Táncsics, bronz, 1952, 9 cm, a művész Balogh Ádám, bronz, cm, a művész tulaj dona Pákozd, bronz, 1952, 10 cm, a művész Béke, bronz, 1952, 11 cm, a művész 21

20 Vak Bottyán, bronz, 1952, 7 cm, a művész Béke, bronz, 1952, 5 cm, a művész Parasztlázadás, bronz, 1952, 7 cm, a művész Olvasmányok, bronz, 1952, 3 cm, a művész Ny. Proffeszor arcképe, bronz, 1952, 10 cm, a művész Zrínyi Ilona, bronz, 1952, 12 cm, a művész Lovas Csaba, bronz, 1952, 8 cm, a művész Stoppoló nő, bronz, 1952, 14 cm, a művész Balogh Ádám lovas, bronz, 1952, 10 cm, a művész Vak Bottyán lovas, bronz, 1952, 10 cm. a művész Kuruc harcos, bronz, 1952, 10 cm, a művész Kiss Sándor : Rembrandt, bronz, 10 cm, a művész Rembrandt hátlap, bronz, 10 cm, a művész Brueghel, bronz, 10 cm, a művész Brueghel hátlap, bronz, 10 cm, a művész Törülköző nő, bronz, 28 cm, a művész Erdélyiné Korányi Felicilas: Anyám, bronz, 10,5 cm, a művész 2?

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS N Y Á R I T Á R L A T SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS BIRALÓ bizottság tagjai Kocsis András Antal Károly Baksa Soós György, Bánó Endre, Beck András, Benedek Jenő Berda Ernőné Csáki Maronyák

Részletesebben

PLAKÁT MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

PLAKÁT MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS PLAKÁT MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM 1953 BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI: Bánó Endre Bortnyik Sándor Czjglényi Ádám Gábor Pál Győry Miklós Konecmi György Pál György Pogány ö. Gábor Raszter Károly Retcb Károly

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK HINCZ GYULA FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. DOMANOVSZKY ENDRE SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. ERDEY DEZSŐ SZOBRAINAK KIÁLLÍTÁSA KENDEZTE : ERNST ENDRE AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1938 JANUÁR HÓ ELŐSZÓ Eredeti

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 MAPPÁK A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 B. 330 x 250 mm-es mappa 2) Aggok háza, 1939-1944 23 paszpartúzott és 15 paszpartú nélküli rajz C. 375 x 245 mm-es mappák 3) Első

Részletesebben

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF aukció Hatodik önálló és jótékonysági aukciója aukció időpontja 2014.03.31. hétfő 18:00 rendezi Premier Galéria helyszín Veyron Kávézóban, cím: Kecskemét, Horog utca 9. elérhetőségek 06/30-9-383-027 premiergaleria@gmail.com

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG: ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008.

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BARCSAY JENŐ DÉSI-HUBER ISTVÁN DOMANOVSZKY ENDRE GADÁNYI JENŐ FESTŐMŰVÉSZEK ÉS FERENCZY BÉNI

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész Hogy miért éppen az 1965 és 1975 közé eső tíz év az időhatára kiállításunknak? A kommunista pártállami Románia magyar képzőművészetének ez volt az az időszaka, amikor viszonylag kedvezőek voltak a kultúrpolitikai

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

P E T E R D I A N D O R.

P E T E R D I A N D O R. Hol elkalandoz művészképzelet : A végtelen itt föltárul neked! Lelked a Szépség vizébe merülhet, Mélységbe szállhat, magasba repülhet, Aranyközépút bús zarándokának Itt meg nem nyílnak a megszentelt zárak,

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK

Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Név Magyar Erőemelő Szövetség Női, Férfi Fekvenyomó Csapatbajnokság, Tab, 2010. május 1-2. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK Szül. év Iskola Legjobb eredménye - 56 kg 1. Böröczky Péter 1990 Pannonia Power SE 140,0 2.

Részletesebben

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985

A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 A HELIKON GALÉRIA KIÁLLÍTÁSAI, 1972 1985 Helye: Bp., V., Eötvös Loránd [ma Papnövelde] u. 8. 1972 1972. április 27. május 21. Barcsay Jenő rajzainak kiállítása. Rendezte Frank János 1972. június 8. július

Részletesebben

Budapest látványossága, a Vigadó

Budapest látványossága, a Vigadó Budapest látványossága, a Vigadó I. Pályamunkánk témájaként Budapest látványossága, a Vigadó bemutatását választottuk. Ismertetésének eszközéül ez a dokumentum és a melléklete, egy általunk létrehozott

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben