MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER"

Átírás

1 MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

2 A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv Béni Kamotsay István Kass János Pataky Dénes Soós Gyula Szabó Iván Váradi Sándor Zádor István Rendező bizottság tagjai Bánó Endre Ferenczv Béni Kass János Kiss Kovács Gyula Soós Gyula Szabó Iván Váradi Sándor Zádor István Az előszót SOÓS GYULA és CSEH MIKLÓS írta

3 MAGYAR KISPLASZTIKA ÉS ÉRMÉSZET A XIX-XX. SZÁZADBAN A XIX XX. századi magyar kisplasztikái és érmészeti művekből rendezett kiállítás régi hiányt pótol képzőművészeti életünkben. Dolgozóink számára most adódik először alkalom kisplasztikánk múltjának és jelenének legszebb alkotásait együttesen megismerni. A bemutatott müvek szobrászainak számára is tanulságosak eredetiben tanulmányozhatják a kisplasztika művészetének haladó hagyományait. A kisplasztika és érmészet, mint képzőművészeti műfaj, a szobrászat sajátságos területe. Legfeltűnőbb sajátossága természetesen a méretéből adódik evvel különbözik a nagyplasztikától. Azonban a művészettörténet nem tekint kisplasztikának minden kisméretű szobrot. A szakemberek elfogadott véleménye szerint csak azokat a kisméretű szobrokat nevezzük kisplasztikának, melyekben a szobrászati koncepció a kisméret által adott plasztikai sajátosság és rendeltetési körülmény szerint érvényesül. Tehát az emlékművek és egyéb nagyméretű szobrok közvetlen vázlatait, a kismintákat, továbbá a nagyméretű szobrokról készült kisméretű másolatokat nem szokás kisplasztikának tekinteni. Az apró miniatűrök is kívül esnek e műfajon, ezek az iparművészet körébe tartoznak. A kisplasztika név a szó abszolűt értelmében véletlenül sem jelent valami kisművészet félét". Sőt e műfajban igazi monumentális hatású remekművek készülhetnek és készültek is. A kisplasztika igen lényeges sajátossága, hogy nem annyira reprezentatív, kevésbbé hangos, mint általában a nagyplasztika. Kis méretéből adódó, intim jellegénél fogva közeli kapcsolatba kerül a nézővel. A kisplasztika művészete a szobrász számára sajátos lehetőséget ad az érzelmek közvetlen kifejezésére. Olyan problémákat is megoldhat vele, amilyenre a nagyplasztika nem ad lehetőséget. A szobrászi alkotószabadság itt bizonyos értelemben szélesebb körű. A kisplasztika az osztálytársadalmakban jobban függetleníthette magát, mint például az uralkodóosztály közvetlen befolyása alatt álló emlékműszobrászat, amely mint tudjuk gyakran az állam egyik propagandaeszköze volt, s az ü. n. reprezentatív szobrászat többnyire elszakadt a napi élettől, a társadalmi haladástól.'és esztétikailag is romlásnak indult. Kisplasztikánk története igen érdekes és tanulságos. XIX. századi kisplasztikusaink sajátos nemzeti missziót töltöttek be munkásságukkal. Számos feljegyzés tanúskodik arról, hogy a kor hazafiai, felismerve a

4 képzőművészet társadalmi szerepét, történelmünk nagyjainak már a század első felében szerettek volna emlékszobrot állítani. Az országunk félgyarmati helyzetéből adódó gazdasági és politikai viszonyok miatt még Ferenczy István sem érhette meg legalább egy emlékszobrának a felállítását. Budapest első emlékszobrát Ilans Gasser osztrák szobrász készítette 1851-ben, (a szabadságharcot vérbefojtó Hentzi tábornok emléke volt e szobor). A hazafias magyar történelmi ábrázolások csak a kisplasztika és érmészet terén valósulhattak meg. Ferenczy István Hunyadi János és László emlékére, gondosan megformált bronzérmet készített. Alexi] Károly, Schossel András, Czélkuti Ziillich Rudolf, Faragó József, Dozsnyay Károly kénytelenek voltak lemondani nagy emlékművek készítéséről s így munkájukat már eleve kisplasztikái ábrázolásoknak tervezték. A lelkes polgárok, ha már nem állíthattak köztéri szobrot sem Mátyás királynak, sem Kossuih Lajosnak, szívesen vették, ha kisméretű mellszobruk ott állhatott a családi otthonokban. A kor egyik jellegzetes kisplasztikája Alexy Károly 1841-ben készült Mátyás szobra, mely azokban az években került sokszorosításra, mikor a király elutasította a Ferenczy István által tervezett Mátyás-szobor felállításának kérelmét. Alexy Mátyást történelmileg hiteles viseletben igyekezett ábrázolni, de ez nem nagyon sikerült. Szobrában gótikus é^ barokkos elemek keverednek. Frre azonban akkoriban nem figyeltek fel és a szobor plasztikai fogyatékosságait sem kifogásolták. Örültek, hogy Alexy magyar királyt ábrázol. Az 1848-ban készült Batthyány Lajost ábrázoló kisplasztika is Alexy munkája. Állítólag e szobor elkészítése miatt az ellenforradalom hónapokra bebörtönözte a művészt. Kiszabadulása után, hazai megélhetés hiányában Londonba emigrált, hol folytatta hazafias szellemű kisplasztikái tevékenységét. Megmintázta Kossuth Lajos negyed-életnagyságú mellszobrát s a már említett Batthyányi mellszoborral együtt terjesztette emigránsaink között. Az elnyomatás éveiben, mikor nemzeti művelődésünk a legkorlátozottabli volt, indult leggazdagabb virágzásának a magyar kisplasztika. A kor nyomasztó politikai és gazdasági viszonyai közepette Izsó Miklós zseniális elgondolásai csak szoborvázlatokban és néhány centiméteres kisplasztikában ölthettek testet. Munkásságának gyöngyszemeit a kis terrakotta figurák képezik. Ezek készítése nem függött a megrendelőtől, a szoborbizottságoktól sajátmagának készítette őket. Egyetlen darabot sem adott el közülük, kiállításra is csak halála után kerültek. Termékeny fantáziájának ezek a kis alakok adtak legtágabb lehetőséget. Költői ihlettséggel, minden keresettség nélkül hihetetlen magabiztossággal gyúrta agyagba friss benyomásait. Minden egyes alakját az életből vette nem fárasztó, sablonos modellezés, hanem közvetlen élmények során. Csodálatos, magyar népi világot rögzített meg agyagfiguráiban. Alakjai szemünk láttára szinte megmozdulnak. A táncoló parasztok kifogyhatatlan életvidámsággal ropják a csárdást vagy a verbunkot. Cigányhegedűseinek szinte halljuk a zenéjét. Ügy érezzük, minden kisplasztikája kedves ismerősünk : A gyermekét szoptató koldusnő. Az arató parasztmenyeeske, Az ételhordó nö, A részeg kortes, A kereket vető cigánygyerek stb. Az utóbbiban a mozgó alak szobrászi ábrázolását 6

5 olyan eredetien oldotta meg, hogy nem akad párja nemcsak kortársainál, hanem azóta sem. Történelmi témákkal is foglalkozott. Árpádról, II. Rákóczi Ferencről gyönyörű szoborvázlatokat készített. Szabadságharckori élményeinek emlékét is számos kisplasztikája hirdeti. Fiatalkori munkái közé tartoznak a honvédfejek. Mindegyik más-más alakot, egyéniséget ábrázol. Valószínűleg egykori bajtársait mintázta meg bennük. Két terrakottája haldokló honvédeket ábrázol. Az egyik haldokló honvédtüzér, földön fekszik, feje alatt ágyúcső a másik jobbkezére támaszkodó s jobboldalán fekvő sebesült zászlótartót ábrázol, aki lobogóját vérző keblére szorítja. Az egyik 18(59-es évszámmal datált szobra szintén sebesült zászlótartót ábrázol. Lehajtott fejjel és rogyadozó léptekkel halad előre, jobbkeze fel van kötve, baljában töröttnyelű lobogót tart, mely lepelszerűen borul a vállára. Izsó e szoborban formálta meg legszebben a levert szabadságharccal kapcsolatos élményét, melyben ő is megsebesült, melynek hős katonája volt. Honvédábrázolásaiban kifejezte a hősiességet és a soha nem csüggedő hazaszeretetet.* Izsó Miklós halála után kisplasztikánk fejlődésében nagy visszaesés történt. Huszár Adolf, Engel József és Fadrusz János főleg emlékműszobrászattal foglalkoztak. A néhány kisplasztikájuk, melyet alkalomadtán készítettek, főleg dekoratív igénnyel készült. A századfordulón a fiatal szobrászok közül többen fordultak a kisplasztika művészetéhez. Teles Ede, Damkó József, Nagy Kálmán és Pásztor János főleg a paraszti életből vett zsánerjeleneteket mintáztak. Munkáik általában Izsó kisplasztikáira emlékeztetnek, de kifejezés szempontjából sokkal gyengébbek. Kevésbbé sikerült nekik a népi életet annyira hitelesen realista módon ábrázolni, mint Izsó Miklósnak. A kor kisplasztikusainak másik csoportja, Vedres Márk, Kövesházi-Kalmár Elza, Beek 0. Fülöp, Fémes-Beck Vilmos és Sámuel Kornél a nemzetközileg elterjedt hildebrandi elvek"-ből kiindulva, a reneszánsz-kor kisplasztikáját tanulmányozták, főleg gondosan mintázott aktokat ábrázoló kisbronzokat készítettek. Az utóbbi két tehetséges fiatal pályája korán megszakadt. Sokatigérő kisplasztikusokat vesztettünk el bennük. Vedres Márk élete során majdnem kizárólag kisplasztikával foglalkozott ban Firenzébe költözött, hol évtizedeken át a klasszikus művek környezetében élve s azoktól ihletve mintázta neoreneszánsz ízű kisbronzait : az Emberpárt, az Éneklő fiút, a Kutyás fiút stb. A két világháború között, a valóságtól elforduló, ú. n. kubista művészet útjára lépett, de a felszabadulás óta készült munkáival, melyek közül kiemelkedik a Kaszakalapáló, melynek témájában igyekszik a mai élet problémáihoz visszatérni. Beck Ö. Fülöp is számos említésreméltó kisplasztikát készített, de munkássága az éremművészet terén a legjelentősebb. Lényegében * Bár kiállításunkon eredetiben szerettük volna Izsó összes kisplasztikáit bemutatni, de sajnos, ettől el kellett tekinteni s a hiányt fényképpel igyekszünk pótolni. Izsó nemzeti fontosságú kisplasztikáiról sajnos, még mindig nem készült a formát szilárdan megőrző bronzöntvény. Az eredeti terrakotta példányok pedig a háború és egyéb viszontagságok között annyira megrongálódtak, hogy féltett helyükről, az Országos Szépművészeti Múzeumból való elszállításuk pusztulásukhoz vezethetne, s e kockázatot a kiállítás vezetősége nem vállalhatja. Egyetlen Izsó eredeti műve után készült kópia szerepel kiállításunkon. 7

6 Beckkel kezdődik a magyar éremművészet új korszaka. Ferenczy Istvánon kívül a többi XIX. századi érmésziink : Guttmann Jakab, Petrovics Döme és Böhm József életük javarészét külföldön töltötték hazánkkal való kapcsolatuk gyér volt. Az utóbbi a bécsi Vésnöki Akadémia igazgatója lett. Beck Ö. Fülöp miután Párisban. a kor legnagyobb éremművésze, H. Ponscarme környezetében elsajátította a mesterség elemeit, fogásait, Budapesten telepedett meg. Hosszú munkássága során többszáz érmét készített. Az 1908-ban mintázott Mikes Kelemen érme, történelmileg jól megérzett, szép realista szimbólum. Kompozíciója mesteri: az ülve író Mikes alakjának elhelyezése a köralakú mezőben és a merész rövidülések kitűnően érzékeltetik a teret. Beck témái nagyrészben magyar vonatkozásúak. Tőle valók a Nemzeti Múzeum százéves jubileumára készült érmek. Többször megmintázta II. Bákóczi Ferenc arcképét, hasonló szeretettel foglalkozott Petőfi alakjának a megmintázásával is. A Magyar Tanácsköztársaság részére pénzmintákat készített, különös gonddal. Á zenei tárgyú érmei egész sorozatot képeznek, Vonósnégyes, Nők zongora mellett, Hegedülő, a Zeneműbészeti Főiskola jubileumi érme stb. Xemesveretü kidolgozás, egyszerű formák, zárt kompozíció, továbbá a figurális rész és a betűk finom összehangolása jellemzi számos érmét. Kortársai: Telcs Ede, Reményi József és Berán Lajos, a formailag kötetlenebb naturalisztikus módszerrel mintázták meg szintén számottevő érmeiket. A kor kisplasztikája terén nagy fellendülést hozott Medgyessy Ferenc új utat kereső munkássága. Medgyessy az 1905-ös években, a párisi tanulóévek alatt, kiábrándulva a plasztikai tömörség elve ellen irányuló formafelbontó irányzatból, az archaikus görög és etruszk művészetet tanulmányozva, egyéni útra tért. A régi mesterektől nem csupán formai megoldásokat tanult, hanem optimista, egészséges életszemléletüket is igyekezett magáévá tenni. Bár munkáinak többségét nagyméretű szobrok, emlékművek, síremlékek és portrék képezik, de kisplasztikái tevékenysége is számottevő. A nép életéből vett alakjai a Súroló asszony, Anya, Magvető stb. Izsó sokat emlegetett terrakottafiguráihoz hasonlóan jól jellemzett, erőteljes optimista alakok. Bár Medgyessy néha túlzottan egyszerű formaképzésre törekedett, mégis minden alakja, a társadalmi élettel szoros kapcsolatban van. Témáit az egyszerű emberek életéből vette. Életörömmel telített népi világot mintázott agyagba és faragott márványba. Fiatal szobrászaink közül többen plasztikailag sok egészséges szempontot merítettek és merítenek ma is a köztiszteletben álló Kossuthdíjas idős mester művészi eredményeiből. A két világháború közötti kor kisplasztikusai közül Pátzay Pál és I^erenezy Béni munkássága a legjelentősebb. Széleskörű művészettörténeti tudással és kiváló esztétikai ízléssel számos gyönyörűen mintázott aktszobrot készítettek. Pátzay lényegében autodidakta módon szerezte felkészültségét. Első kisplasztikái a Korsós nő és az Akrobaták elkészülésük után nyomban az Országos Szépművészeti Múzeumba kerültek. Később az 1930-as évek elején egyideig a római Magyar Intézetben időzött, hol a klasszikus művek közvetlen tanulmányozása 8

7 sorári kisplasztikái művészete sokat fejlődött. Pátzay a szobrászat évezredek során kialakult plasztikai elveit igen tudatosan felhasználva, világos kompozícióval és gondos formákkal alkotta meg kisbronzait. A Rómában töltött évek alatt az ő körében és az ő segítségével indult meg a fiatal Mikus Sándor szobrászi fejlődése. Ferenczy Béni kisplasztikái munkássága fejlődése első periódusában nagy változásokon ment át. Az 1930-as évek közepén azonban megállapodva, szobrászi egyénisége teljes kiforrottságával lépett a nyilvánosság elé. Bár nagyméretű szobrok készítésére is vágyott, de legszebb műveit a kisplasztika és éremművészet terén alkotta meg. Új törekvéseit a Guggoló fiút ábrázoló bronzaktjában érvényesítette először (1935). Ferenczy Béni legszebb kisplasztikái alkotásai utóbbi korszakából valók. Gondosan kidolgozott formájú, lendületesen mozgó aktjait az élet megbecsülésének mélységes optimizmusa hatja át. Munkássága az érmészet területén is kimagasló. Híres művészekről készült éremsorozata, melynek első darabjai : Goya, Daumier, Poussin - külföldön is nagv feltűnést keltett. A két világháború között működött az ú. n. Szocialista Művészcsoport". A csoport a kapitalista társadalommal szemben forradalmi jellegű tevékenységet folytatott, művészetük azonban nem volt mentes a kor formalista irányzataitól. Szobrásztagjai közül a Szovjetunióba került és ott fiatalon elhalt Mészáros László művészete legértékesebb. Az antik művészet szépségére emlékeztető kisméretű Önarcképe tehetségének talán a legszebb bizonyítéka. A csoport másik tagjának, Goldman Györgynek tematikus jellegű kisplasztikái munkássága is jelentékeny. A kapitalista viszonyokkal összefonódott művészetpolitika szobrászaink haladó törekvéseit több eseteben a kisplasztika és éremművészet területére szorította, s ezért a felszabadulás előtti magyar szobrászat legértékesebb részét a kisplasztika és éremművészet képezi. Számos olyan haladó tartalmit művet tarthatunk számon, melyek a realista művészet továbbfejlesztéséhez segítséget nyújthatnak szobrászainknak. Idősebb kisplasztikusaink kiváló gárdája mellett a tehetséges fiatalok egyre nagyobb szerephez jutnak, számos munkájuk került már sokszorosításra. Bár szép eredményeket értünk el e téren, azonban a lehetőségek kiaknázásának még csak a kezdeténél tartunk. Művészetpolitikánk az elmúlt években nem élt kellően azzal a nagy népnevelő lehetőséggel, melyet viszonylag a könnyen sokszorosítható kisplasztika és érmészet jelent. A kisplasztikák és érmek gyűjtése a múltban néhányezer kiváltságos személyre korlátozódott. A jövőben el kell érnünk, hogy dolgozóink otthonának díszítésére, elérhető áron, művészileg szép és eszmeileg jól fogalmazott művek kerüljenek sokszorosításra. Ezzel is elősegíthetjük népünk képzőművészeti ízlésének fejlődését. Soós Gyula 9

8 A RAJZOLÁS ÉS A GRAFIKA MŰVÉSZETE A FELSZABADULÁS UTÁN Az új élet első évtizedének fordulóját ünnepeljük rövidesen. Tíz esztendő alatt nagyot változott képzőművészetünk arculata. Céljai, indítékai mások lettek, eredményeit új módon mérjük. Hatását szélesebbre, mélyebbre kell vetni, mint bármikor azelőtt. E pillanatban még nem teljesen problémátlan a helyzet számos ami visszahúz, sok a mellékvágányra fordulás de már megsokasodtak a magyar képzőművészet új, gazdag kibontakozásának jelei, amelyek megmutatják, bizonyítják az egyszerű igazságot : minél közelebb kerül a művészet a valóságos élethez, minél szorosabbra veszi kapcsolatát a nép ügyeivel, annál magasabbra emelkedik, művészi erőben, szépségben teljesedik. Ebben a szemünk előtt bontakozó fejlődésben sajátos helyzete, különös szerepe lett a rajzművészetnek és a grafikának. Először azért, mert a művészet űj követelményeinek megformálásánál külön hangsúlyossá vált a rajz fontossága, a pontos és részletesen hű ábrázolás fontossága. Olyannyira, hogy egyesek már a festészet műfaji kritériumai közt, más fontos sajátosságok rovására, túlontúl nagy szerepet vettek a vonalnak a rajznak, s ez bizonyos szegényedéssel, illetve ennek veszélyével járt. Mindenesetre az alapjában helyes követelménynek ez a túlhajtása több hasznot hozott, mint amennyi bajt kevert, mert a figyelem homlokterébe állította a rajzolást s ez a grafika fejlődésének mindenképpen használt. (A továbbiakban a,,grafika" elnevezést egyként használjuk a tulajdonképpeni grafikára karc, metszet, litográfia stb. és a rajzokra tus, kréta, ceruza stb. mert a hazai szóhasználatban bármily helytelen így vált szokottá.) Másodszor azért lett a grafika szerepe különösen érdekes a felszabadulás után, mert mint a képzőművészet mozgékony és közvetlen ága. gyorsabban találhatott kapcsolatot a napi élettel, az építő munkával, gyorsabban válhatott a szó legjobb értelmében vett közvetlenül politizáló művészetté. (Meg kell mondani : ezt a hivatását grafikánk a számottevő eredmények mellett még nem teljesítette olyan sikeresen, mint amilyen sikeresen teljesíthette volna alkalmai és a vele foglalkozók tehetsége révén.) Harmadszor azért lett a grafika helyzete megkülönböztetett a felszabadulás óta, mert a művészetet kedvelni és érteni kezdő tömegekhez egyelőre gyorsabban találhat utat lévén olcsó pénzért hozzáférhető. A képzőművészet sokat hangoztatott népnevelő, kulturális 10

9 műveltséget emelő hivatásának betöltésében a freskók és a köztéri emlékművek mellett nagyjelentőségű szerepe van a lakások falán függő műveknek, mert ezek hatása ha jók mélyebb és közvetlenebb lehet. Okai közül vegyük csak a legegyszerűbbet, a legprofánabbat : maga választotta, magáénak érzi az ember... Igen fontosak lettek tehát a sokszorosítható műfajok is megnőtt a becsülete a rézkarcnak, fametszetnek, kőrajznak. Negyedszer azért sajátosan fontos grafikusművészetünk közel évtizedes fejlődése útja, mert a könyvkiadással (és kisebb részben a sajtóval is) többezer emberhez eljuthatott többhöz mint más műfajok a nehézkesebb kiállítási rendszerrel s hatása bár irodalommal összekötve szükségszerűen közvetettebb, de szélesebb és elevenebb. Igaz, könyvkiadásunk még nem mérte fel igazán az illusztráció és általában a könyvművészet óriási lehetőségeit és igaz az is, hogy sokszor egyszerű baj : a rossz papír szegte szárnyait a grafikusművészek próbálkozásainak (pontosabban : a rossz papír és gyenge nyomdai munka lefokozta a művek értékét) és igaz az is, hogy hetilapjaink különösen az utóbbi időben következetesen gyenge illusztrációkat közölnek - ha közölnek egyáltalán, stb., stb. Sorolhatnánk a bajokat. Mégis talán éppen illusztrációművészetünk lépett legnagyobbat eredményeit új grafikánk legszebb sikerei közé sorolhatjuk. Nemcsak azért, mert az emberábrázolás egész művészetünk érdekében is igen fontos problémájával sikerrel küszködik, hanem azért is, mert jól keresi a maga nyelvén szóló természetes hangot, a sajátos kifejezési eszközöket. Grafikusművészetünk újszellemű fejlődése akár a festészeté - több-kevesebb bizonytalankodással indult az első időkben. A művészek többsége még nehezen szabadult a formalizmus szemléletétől. Ki kell emelnünk Koffán Károly művészetét. Nagyszerű fametszeteivel s aztán monotypiái nagyrészével sokatigérő realista úton indult el. (Újabb műveit azonban sajnálattal nélkülözzük kiállításainkon évek óta.) Szellemes, bár a formalizmus külsőségeivel megrontott illusztrációkat készített ezidőben Hincz Gyula. (A. Francé : Nyársforgató Jakab-jához pl.) Bencze László rajzolóművészetében is megmutatkoztak a realista vonások erőteljes rajzai magukban hordták a gyors fejlődés lehetőségét. A rézkarcban Komjáti Gyula és Aszódi Weil Erzsébet, a. fametszetben G. Szabó Kálmán eredményeit emelhetjük ki. Külön kell említenünk Ék Sándor grafikai munkásságát. Ék felszabadulás utáni tevékenységében folytatta következetes reális, frissen közvetlen művészetét, amely különösen szénrajzaiban mutatja meg legjobb erényeit. Zádor István közvetlenül a felszabadulás utáni időben lépett arra az útra, melyen ma is halad, riportszerű, keresetlenül egyszerű rajzaival és illusztrációival. Valójában aztán az első kiállítástól bontakozik, szélesedik grafikusművészetünk fejlődése. A további években megsokasodnak az eredmények, kiváló mestereink művészete egyre magasabbra ível. Barcsay Jenő klasszikusan szép elmélyült tanulmányrajzai minden bemutatón szerepelnek (művészete a kivételes,,anatómiá"-ban tetőz). Elkészül Bencze megrázó,,koreai sorozata" felszabadulás utáni grafikánk egyik 11

10 legszebb teljesítménye. Aztán a gazdag fantáziájú Szabó Vladimír nagyszerű rajzai aratnak megérdemelt sikert. A könyvillusztráeióban a bravúros rajztudású Györy Miklós mellett a fiatalok kerülnek előre : Kass János, Líeich Károly egyes művei illusztrációművészetünk magas színvonalát dicsérik. Figyelemreméltó tehetséggel keres új utakat a legközelibb nemzedékből Csernus Tibor, Raszler Károly, Csohány Kálmán, Szilvássy Xándor és nem utolsó sorban a történelmi illusztrációkkal foglalkozó Csanádi András. A sokszorosítható műfajok területén Dómján József nevét, illetve a színes fametszettel folytatott érdekes és sokatígérő kísérleteit említhetjük meg. A rézkarcban csak a legutóbbi időben látunk komoly eredményeket elsősorban fiatalokéi (Gross Arnold, Würtz Ádám). Művészeink még nem fordítanak elég figyelmet ezekre a fontos műfajokra, pedig fellendítésüktől sokat várunk. Sajátos grafikusművészet alakult ki az utóbbi években a tanulmányrajzolás kapcsán. Részben Barcsay intencióiból indulva, illetve azokat továbbfejlesztve a fiatal Bokor Miklós és Yincze Gergely ért el szép eredményeket. Pontos megfigyeléssel, de elmélyült, finomérzékkel rajzolt portréik java felülemelkedik a tanulmány szerűség esetlegességein önálló művé lép elő. Grafikusművészetünk mint a kiállítás is igazolja rendkívül változatos technikában. És itt nemcsak a műfaji változatosságot értjük, színesen gazdag a mi új grafikusművészetünk t egyéni úton járó tehetségekben. Művészeink közül talán kettő sincs, kinek stílusa, művészi felfogása hasonlítana. Ennek a változatosságnak már semmi köze a formalizmus idejének akart egyénieskedéséhez, különlegesség-hajhászásához. A szocialista realizmus felé vezető széles úton nemcsak hogy elfér egymás mellett a különböző művészi látásmód, hanem szükséges és kell is a mi sokarcú alakuló életünk mindenoldali megmutatásához. A mondanivaló fűzi egységbe grafikusaink művészetét. A már emlegetetteken kívül kiemelhetjük még a sajátos tus-festményeivel" szereplő Dudás Jenő, a kitűnő illusztrációkat készítő Háy Károly, a monotipiában érdekes új eredményeket elérő Szántó Piroska, a nagy építkezéseink munkáját megörökítő Szűcs Pál és Tóth fí. László, az aquarell-festésben a kitűnő Elekfy Jenő, Dobroszláv Lajos, a bányász-rajzaival feltűnt Lnkovszky László, a rézkarcaival aquarelljeivel régen ismerős Istókovits Kálmán, a fametsző Varsányi Pál, majd fíeron Gyula, Körössy Lajos, Feledy Gyula neveit. És sorolhatnánk tovább is. Mindannyiuk művészete tartozó vonása grafikusművészetünk arculatának amelyet ez a kiállítás most teljességben megmutat a művészetet szerető látogatónak.* * A kiállítás végigveszi a magyar grafikusművészet múltjának kiemelkedő eredményeit is Barabás.Miklóstól Derkovits Gyuláig. Hz a része a kiállításnak átfogó képet ad arról a gazdag hagyományról, amellyel új grafikánk gazdálkodik és megismerteti az érdeklődőt régebbi mestereink úttörő munkásságával, a haladó grafikusművészet kialakításáért vívott harcával. Az anyag így egybegyűjtve alkalmat ad a részletes méltatásra, értékelésre. 12

11 KISPLASZTIKA Dunaiszky Lőrinc : Alexi] Károly : Schossel András : Izsó Miklós után Halmágyi másolata 183Ml875: István Huszár Adolf? : Sennyey Károly Stróbl Alajos : Róna József : Allegória (szabó), fa, 1810 körül, 14,6 cm, Dunaiszky család Allegória (cipész) fa, 1810 körül, 17,2 cm, Dunaiszky család Flóra, fa, 1820 körül, 20,7 cm, Dunaiszky család Gróf Daun állószobra, kb. 1840, bronz, 41,7 cm, O. Sz. M. Itsz Stáhrenberg Ernő állószobra, 1844, bronz, 40,5 cm, O. Sz. M. Itsz Batthyány Lajos mellszobra, 1855, bronz, 30 cin, Főv. Tört. Múzeum, Itsz: 150/1938. Kossuth Lajos mellszobra, 1848, öntött vas Dr. Rampacher Pál Táncoló paraszt, terrakotta, 28 cm, O. Sz. M. 4 db. fénykép Izsó Miklós terrakotta figuráiról Fényképalbum Izsó Miklós terrakotta figuráiról Deák Ferenc mellszobra, bronz, 27 cm, O. Sz. M. Itsz Arany János mellszobra, bronz, 28 cm, O/Sz. M. Itsz Munkácsy Mihály mellszobra, bronz, 36,5 cm, Balogh István Ietéte az O. Sz. M.-be Bajtársak, 1917 körül, bronz, 48,5 cm, magántulajdon Párkák 1913, 49,6 cm, letét az O. Sz. M.-ban Kossuth Lajos mellszobra, 1890, galvanoplasztika, 23 cm, Népműv. Min. Ietéte az O. Sz. M.-ban 13

12 Kallós Ede : Ifj. Vastayh György Vedres Márk : Damkó.József : Beck ö. Fülöp Kövesházi Kalmár Elza : Medgyessy Ferenc 1881 : Rubletzky Géza : Fémes Beck Vilmos : Bokros Birman Dezső : Ferenczy Béni 1890 : Fekvő női akt, 1900 körül, bronz, 21,5 x 32,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K. Kozma" kb. 1899, bronz, 55 cm, O. Sz. M. ltsz. : Emberpár, 1903, bronz, 35 cm Fördő után, 1914, bronz, 56 cm Éneklő fiú, 1903, bronz, 28 cm, a művész Fiú korsóval, 1915, bronz, 38 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Kaszakalapáló, 1948, bronz, 21 cm, O. Sz. M. ltsz. : Vörösmarty Mihály mellszobra, 1890 körül, horgany,' 28 cm," O. Sz. M. ltsz. : Szittya nyilas, 1914, aranyozott bronz, 21.5x28 cm, özv. Beck Ö. Fülöpné Táncoló fiú, bronz, 28 cm, a művész Lovas, 1915, bronz, 22x22 cm, művész Művészet" 1930, bronz, O. Sz. M. Súroló asszony, 1917, bronz, 18x16 cm, a művész Hortobágyi bika, 1934, bronz, 25 /o 40cm, a művész Magvető, 1935, bronz, 48 cm, O. Sz. M. ltsz. : K. Szoptató anya, 1916, bronz, 365, a művész Fiúakt, 1910 körül, bronz, 39 cm, a művész Táncosnő, 1916, bronz, 32 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Kubikus, 1940, bronz, 16x19,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Atlante, 1936, bronz, 32,5 cm, O. Sz. M ltsz. : Danaé, 1943, bronz, 25 cm, O. Sz. M. lelt. sz Álló férfi, kb. 1916, bronz, 60 cm, O. Sz. M. ltsz. :? Fürdő nő, 1942, bronz, 33 cm, O. Sz. M. ltsz. : Játszó fiú, 1947, bronz, 64 cm, O. Sz. M. ltsz. :

13 Csorba Géza 1S92- : Júlics Ernő : Pátzay Pál : Kunváry Lilla 1897 : Barta Lajos : Mikus Sándor : Csúcs Ferenc 1905 : Dabóczy Mihály Grantner Jenő 1907 : Kiihner llse 1907 : Goldmann György 1908 Kerényi Jenő 1908 : Antol Károly : Cseh István : Farkas Aladár : Fürdőző, terrakotta, 28 cm, a művész Éva, bronz, 50 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Szobakút, bronz, 40,6 cm, Fruchter Lajos Integető nő, bronz, 27,6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Női akt, bronz, 21,8, a művész Kenyérszelő, bronz, a művész Kislányfej, bronz, a művész Fürdőző ifjak, terrakotta, a művész, 15 cm Anya gyermekével, terrakotta 30 cm, a művész A szabadség zászlaja, bronz, 80 cm, a művész Mosakodó nő, 24 cm, a művész Kislányakt, bronz, 26 cm, a művész Harisnyáthúzó nő, bronz, 20 cm, a művész Xői akt, bronz, 21 cm, a művész Öklelő bika, horgony 16x32 cm, a művész Súlvlökő, bronz, 58 cm, a művész Táncosnő feje, terrakotta, 10 cm, a művész Júlia, bronz, 10 cm, a művész Diáklány, bronz, 10 cm, a művész 1944: Ülő munkás, 1936, bronz, 24 cm, Vérles L. Horthy-rendőr, terrakotta, 24 cm Ülő munkás, bronz, 12,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Munkás könyvvel, bronz, 33 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Munkás fúróval, bronz, 36,5 cm, O. Sz. M. ltsz. :? Rizsszedő lány, festett gipsz, 48 cm, O. Sz. M. Körösi Csorna Sándor, bronz, 57 cm, a művész Leányfej, bronz, 23 cm, a művész Koreai menekülők, bronz, 26 cm, a művész Koreai anya, bronz, 26 cm, a művész 15

14 Tar István : Beck András 1911 : Palotai Gyula Vidéky Brigitta Martsa István 1912 : Szabó István : Somogyi József 1916 Bíró Iván 1926 : Vígh Tamás : Megyeri-Marosán : Szöllősy Endre : Labdázó nó, bronz. 33,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Habarcskeverő lány, bronz, 34 cm, a művész Megkínoztatott, bronz, 20 cm, a művész Anya gyermekével, bronz, a művész Agronómuslány, alumínium, 30 cm Anya gyermekével, terrakotta, 20 cm, a művész Csikó, terrakotta, 25 cm, a művész Vígh Tamás portréja, bronz, 11,3 cm, O. Sz. M. ltsz. : Közös föld felé, bronz, 37 cm, O. Sz. M. ltsz. : K ,,Hová lettek a régi szép idők", bronz, 25 cm, a művész Csikó, bronz, 23 cm, a művész Álló nő, bronz, 27,6 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Női fej, bronz, 20 cm, a művész Mackó, bronz, 39 cm, O. Sz. M. ltsz. : K Almaszedő, bronz, 23 cm, a művész Hegedűt pengető kisfiú, bronz, 22 cm, a művész Vízbenéző, bronz, 15 cm, a művész Zuhanyozó, bronz, 23 cm, a művész Diáklány, fa, 43,5 cm, C). Sz. M. ltsz. : K Mackók, terrakotta, 20 cm, a művész DOMBORMŰVEK Madarassy Walter 1909 : Jelenetek Mátyás-korából, bronz, 16x14,5 cm, a művész Duray Tibor 1912 : Május 1, dombormű. 1953, alumínium, 146x46 cm, a művész 1G

15 PLAKETTEK Ferenczy István : Böhm József Dániel : Szárnovszky Ferenc : Teles Ede Beck Ö. Fülöp Hunyadi János és László, bronz, 4,4 cm, O.' Sz. M. ltsz. : 515. VI. Pius Pápa, bronz, 5 cm, O. Sz. M. ltsz. : AloysioLablanche, bronz, 1825, 4,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : Francisco Caes, ezüst, 1,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : Antonius L. B., bronz, ,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Magyar Gazdasági Egyesület, ezüst, 4,1 cm, O* Sz. M. ltsz. : Maver Károly jutalom, bronz, 1854, 4,7 cm, Ö. Sz. M. 'ltsz. : Széchenyi István, bronz, 1897, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : 413. Fekete Ignác, bronz, 1926, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Lövenstein Arnold, bronz, 4,9 cm, O. Sz. M. ltsz. : Werheim Ármin és neje, bronz, 1912, 5,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : Férfi arckép, bronz, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Arnold Gilisen, bronz, 1921, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : Kacsóh Pongrác, bronz, 13 cm, O. Sz. M. ltsz. : Férfi arckép, bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Petőfi, ezüst, 1905, 7x4,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 915. Ybl Miklós, bronz, 7,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : 77. Önarckép, bronz, 10,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 90. Steindl Imre, bronz, 7,3 cm, O. Sz. M. ltsz. :

16 Nők zongora mellett, bronz, 6.8x9,12 cm, O. Sz. M. ltsz. : 57. Zeneművészeti Főiskola jubileumi érme, bronz, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Arany János, bronz. 6,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : 70." Kodálv Zoltán, bronz, 1942, 7,2 cm, O. Sz. M. ítsz. : Strindberg Auguszt, bronz, cm, O. Sz. M. ltsz. : 798. Mozart, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : Ferenczv István, bronz, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 033..Mikes Kelemen, 22,4 cm, 1907, ö. Reck Ö. Fülöpné Medgyessij Ferenc 1881 : Csillag István 1881: Kodálv Zoltán, ólom, 1910, 11 cm, O. Sz. M. ltsz. : Önportré, bronz, 10 cm, a művész Női fej, bronz, kb. 30-as évek, 20 cm, a művész Rippl Rónai József, 1927, bronz, 16 cm, a művész Kramer Marcell, bronz, 10x6,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 388. Guilelmus Goldzieher, bronz, 5,5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 389. Mozart halálának 150-ik évfordulójára, 1941, vert alumínium, 6 cm, a művész Szőke Kató, olimpiai bajnok, bronz, 1953, 10 cm, a művész Szilvássy Miklós olimpiai bajnok, bronz, 1953, 10 cm, a művész Tóth Béla, bronz, 1907, 10 cm, a művész Murányi Gyuta : Mikszáth Kálmán, bronz, 4 cm, 1910, O. Sz. M. ltsz. : 453. Lukács Lajos, bronz, 1910, 6 cm, O. Sz. M. ltsz. : 744. Pabló Casa's, bronz, 7x5,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : 488. Berán Laios 1882: Földművelésügyi Min. jutalom érem, bronz, 6 cm, O. Sz.' M. ltsz. : 204. Ipolv Arnold, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 185. Alpár Ignác, bronz, 1925, 8 cm, O. Sz. M. ltsz. :

17 Kisfaludi-Strobl : Zsigmond Reményi.József 1887 : Varga Oszkár : Ferenczy Béni : Csorba Géza 1892: Fémes Beck Vilmos : Pátzay Pál 1896-: 4-1 Luther Márton, bronz, 4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Vallányi Pompérv Elemér, bronz, 1928, 7 cm, ltsz. : 202. Batthyány Lajos, bronz, 1923, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 194. Aemilio de Grosz. bronz, 1925, 8 cm, O. Sz. M. ltsz. : 883. Wolfner József, bronz, 8,5 cm, 1926, O. Sz. M. ltsz. : 885. Lombmaver Géza, bronz, 1926, 10,8 cm, ü. Sz. M. ltsz. : 884. Prokopius Béla, bronz, 1942, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 816. Kazinczy Ferenc, bronz, 1932, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 840. Liszt Ferenc, bronz, 1933, 7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 841. Xői fej, bronz, 17,5 cm, a művész Női fej. bronz, 13,5 cm, a művész Ferenczv Noémi, ólom, 11,2 cm, O. Sz. M. ltsz. :' Bubens előlap, bronz, 14 cm, O. Sz. M. ltsz. : Bubens hátlap, bronz, 14 cm, O. Sz. M. ltsz, : Daumier, bronz, a művész Bem, bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Ferenczy Károlv, bronz, 11 cm, O. Sz. M. ltsz. : Pigler Andor, jubileumi érem, bronz, O. Sz. M. Bessenyei György, bronz, 9,4 cm, O. Sz. M. ltsz/: Goya, bronz, 8,3 cm, O. Sz. M. ltsz. III. kerületi Állami Főgimnázium jutalma, ezüst, 4,7 cm, O. Sz. M. ltsz. : 509. Kölcsey Ferenc, bronz, 12,6 cm, O. Sz. M. ltsz.': Pollák Mihály, bronz, 12,2 cm, O. Sz. M. ltsz. : bronz, 12 cm, O. Sz. M. ltsz. : Komjádi, bronz, 5 cm, O. Sz. M. ltsz. : 430. Lechner Ödön, bronz, 1911, 7,2 cm, 0. Sz. M. ltsz. : Ádám Mickiewicz, bronz, 6,8 cm, O. Sz. M. ltsz. : Pázmány Péter, bronz, 1935, 7.8 cm, O. Sz. M. ltsz. :

18 Farkas Zoltán Schwaben Durneiss Melanie, bronz, 7,8 cm, O. Sz. M. Itsz. : Mikus Sándor 1903 : Rippl-Rónai József, bronz, 1948, 8 cm, O. Sz. M. Itsz. Pátzay Pál, bronz, 6 cm, a művész Mayer néni, bronz, 6 cm, a művész, 1933 Kata, bronz, 6 cm. a művész, D. L., bronz, 6 cm, a művész C.uoco, bronz, 7 cm, a művész Rákosi Mátyás, bronz, 9 cm, a művész Kerényi Jenő és Erzsikéje, bronz, 9 cm, a művész Sztálin, bronz, 1951, 10 cm, a művész Borsos Miklós 1906 : Medgvessv Ferenc, bronz, 1951, 6,8 cm. O. Sz. M. Itsz. : Bernáth Aurél, bronz, 1951, 6,9 cm, O. Sz. M. Itsz. : Illés Árpád, bronz. 1950, 7,4 cm, O. Sz. M. Itsz. : Barcsav Jenő, bronz, 1952, 8,5 cm, O. Sz. M. Itsz Barcsav Jenő, bronz, 1948, 3,3 cm, O. Sz. M. Itsz. Lenin, bronz, 1949, 4,8 cm, O. Sz. M. Itsz Rembrandt, bronz, 1952, 13,8 cm, O. Sz. M. Itsz. Herkules Segers, bronz, cm, O. Sz. M. Itsz. : Ispánky József 1906 : Némethy Károlv, bronz, 1936,8 cm, O. Sz. M. Itsz. : Kerényi Jenő 1908 : Balzac, bronz, 10 cm, O. Sz. M. Itsz. Goethe, bronz, 10,7 cm, O. Sz. M. Itsz. Madarassy IValtér 1909 : Gombócz Zoltán, bronz, 1935, 7 cm, O. Sz. M. Itsz. : Prokopius Béla, bronz, 8,5 cm, O. Sz. M. Itsz. : Kopp Jenő, bronz, 1935, 8 cm, O. Sz. M. itsz Huszár Lajos, bronz, 7.2 cm, 1935, O. Sz.M. Itsz. 20

19 Csúcs Ferenc : Beck András 1011-: Duray Tibor : Martsa István 1912 : Kiss Kovács Gijula 1922 Georgius Martinuzzi, bronz, 1039, 7,3 cm, O. Sz. M. lt sz. : Páter Xoster, bronz, 6.5 cm, O. Sz. M. ltsz. : Mathias Rex, bronz, 1940, 10.9 cin, O. Sz. M. ltsz. : Bartók Béla, bronz, 7,4 cm, O. Sz. M. ltsz. : Schöfplin Aladár, bronz, 7,3 cm, O. Sz. M. ltsz. : József Attila, bronz, a művész Beck Ö. Fülöp, bronz, a művész Tóth Árpád, bronz, a művész Mosakodó, bronz, 9 cm, a művész Xő tehénnel, bronz, 11 cm, a művész Fésülködő, bronz, 8 cm, a művész Zsuzsanna, bronz, 9 cm, a művész Térdeplő, bronz, 11 cm, a művész Házassági emlékérem, ezüst, 1950, 5 cm, a művész Elekffy Jenő, bronz, 8,7 cm, a művész Elekffy Jenő hátlap, bronz, 8,7 cm, a művész Dömös, bronz, 1953, 9 cm, a művész Fa, bronz, 16 cm, a művész bronz, 10,5 cm, a művész Zrínyi Miklós, bronz, 1952, 12 cm, a művész Kardos kuruc, bronz, 1952, 10 cm, a művész Drégely vár, bronz, cm, a művész Xői akt, bronz, 1952, 13 cm, a művész Kézilabdázó, bronz, 1952, 6 cm, a művész 1 ulajdona Táncsics, bronz, 1952, 9 cm, a művész Balogh Ádám, bronz, cm, a művész tulaj dona Pákozd, bronz, 1952, 10 cm, a művész Béke, bronz, 1952, 11 cm, a művész 21

20 Vak Bottyán, bronz, 1952, 7 cm, a művész Béke, bronz, 1952, 5 cm, a művész Parasztlázadás, bronz, 1952, 7 cm, a művész Olvasmányok, bronz, 1952, 3 cm, a művész Ny. Proffeszor arcképe, bronz, 1952, 10 cm, a művész Zrínyi Ilona, bronz, 1952, 12 cm, a művész Lovas Csaba, bronz, 1952, 8 cm, a művész Stoppoló nő, bronz, 1952, 14 cm, a művész Balogh Ádám lovas, bronz, 1952, 10 cm, a művész Vak Bottyán lovas, bronz, 1952, 10 cm. a művész Kuruc harcos, bronz, 1952, 10 cm, a művész Kiss Sándor : Rembrandt, bronz, 10 cm, a művész Rembrandt hátlap, bronz, 10 cm, a művész Brueghel, bronz, 10 cm, a művész Brueghel hátlap, bronz, 10 cm, a művész Törülköző nő, bronz, 28 cm, a művész Erdélyiné Korányi Felicilas: Anyám, bronz, 10,5 cm, a művész 2?

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 23-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 26. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Horváth József művei

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF aukció Hatodik önálló és jótékonysági aukciója aukció időpontja 2014.03.31. hétfő 18:00 rendezi Premier Galéria helyszín Veyron Kávézóban, cím: Kecskemét, Horog utca 9. elérhetőségek 06/30-9-383-027 premiergaleria@gmail.com

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja

A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja A Koller Galéria győjtemény felmérés, elemzés és befektetési tanácsadás programja Minden jog fenntartva. 2009 Koller Galéria Győjteményfelmérés (Példa István gyüjteménye) Az alábbiakban egy 23 mőtárgyból

Részletesebben

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85

MAPPÁK. A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 MAPPÁK A. 245 x 165 mm-es mappa 1) Mindenféle figurás rajzocskák,1980 85 B. 330 x 250 mm-es mappa 2) Aggok háza, 1939-1944 23 paszpartúzott és 15 paszpartú nélküli rajz C. 375 x 245 mm-es mappák 3) Első

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A MŰVÉSZTELEP ALAPÍTÁSÁNAK 50-IK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL E R N 8 1 M U Z E l! M \ A C, V >1 E Z Ő - U. 8 1952. MÁJI S JÍMVS A szolnoki művésztelep. Több mint

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12.

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. OLIMPIAI KATEGÓRIA Név Egyesület Kategória 1.táv 2.táv Össz Hely Szűcs Tibor Kecskeméti ÍE OF 274 281 555 1 Tóth Csaba HF Sashalmi Íjászok (egyéni) OF

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február

KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február 2012 januárjától újszerű, minden korosztályt megszólító múzeumpedagógiai programmal várunk mindenkit az állandó és időszakos kiállításainkon. TANÁRI! - Pedagógus

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG:

ernst-muzeum. MOST JELENT MEG: MOST JELENT MEG: ernst-muzeum. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen ma gyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. október 2. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Kerámia II. 2013/14.

Kerámia II. 2013/14. Kerámia II. 2013/14. 2013. Szeptember, október KEZDŐ kerámia, grafika 1. Kirándulás a Gerenday fotótárlatára 2. Szőlődiadalív nyomtatása dugóval és levéllel 3. Szivacsfestés, tusrajzolás Hipp Hopp kalandjai

Részletesebben

Országos műveltségi vetélkedő Internetes elődöntőjének javítókulcsa 2011.

Országos műveltségi vetélkedő Internetes elődöntőjének javítókulcsa 2011. MAGYARORSZÁG AZ ÉN HAZÁM Országos műveltségi vetélkedő Internetes elődöntőjének javítókulcsa 2011. 1. feladat MI VAGYOK ÉN? A feladatotok, hogy a táblázatban olvasott megfogalmazások alapján megnevezzétek

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben