SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész"

Átírás

1 SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens

2 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság... 5 Szegénység és rokon fogalmai... 5 A KUTATÁS MÓDSZEREI... 6 Háztartási jövedelem-felvétel... 6 Háztartáspanel-felvétel... 6 Létminimum, szegénységi küszöb meghatározása... 7 Jövedelmi decilisek és kvintilisek EGYENLŐTLENSÉG SZEGÉNYSÉG KUTATÁS FŐ TERÜLETEI... 8 Hogyan alakult az egyenlőtlenség az emberiség története folyamán?... 8 Mennyire indokolt elfogadható egy társadalomban az egyenlőtlenség?... 9 Az egyenlőtlenség és a szegénység okai A SZEGÉNYSÉG MÉRTÉKE A fejlődő világ gondja Mi a helyzet a fejlett országokban? Szegénység Magyarországon A SZEGÉNYSÉG, EGYENLŐTLENSÉG KEZELÉSE KULTÚRA, ÉRTÉK ÉS NORMÁK, SZOCIALIZÁCIÓ ALAPFOGALMAK Kultúra Norma Érték Szocializáció Az élet minősége Szocializációs közegek Az életút MÓDSZEREK Az értékek vizsgálata Az attitűdök vizsgálata ELMÉLETEK A gazdasági alap és kultúra kölcsönhatásai Az értékek változásának elméletei A szocializációkutatás elméletei Az életminőség három dimenziója NEMZETKÖZI TENDENCIÁK MAGYARORSZÁGI HELYZET DEVIANCIA FOGALMA A KUTATÁS MÓDSZEREI ELMÉLETEK Biológiai elméletek Pszichológiai elméletek A szocializáció zavarai elmélet A bűnözés magyarázata a racionális választás elmélete alapján

3 Kulturális elméletek Anómiaelméletek Minősítési elmélet A MAGYARORSZÁGI HELYZET Öngyilkosság Bűnözés Alkoholizmus Kábítószer-fogyasztás Viszonyunk a deviancia különböző formáihoz

4 EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG ALAPFOGALMAK Minden mai társadalomban vannak szegények és gazdagok, hatalmasok és a hatalomnak kiszolgáltatottak, olyanok akik el tudják érni, amit szeretnének, és ezért elégedettek, és olyanok, akiknek nem sikerül életcéljukat megvalósítani, ezért elégedetlenek. Ezt a jelenséget nevezzük egyenlőtlenségnek. Egyenlőtlenség egyenlőség Társadalmi egyenlőtlenségen a különböző módon definiált társadalmi kategóriák helyzetében meglévő különbségeket értjük. Eredetük szerint az egyenlőtlenségek két csoportba sorolhatók. Velünk születettek (például a bőrszín, faj, nem, születési hely következményeként jelentkezők), melyekből fakadó hátrányok általában nem változtathatók. (A születési hely, ill. a regionális egyenlőtlenségek kivételt képeznek, de ezek is nehezen változtathatóak, mert igen sok tényező akadályozza a migrációt.) A másik csoportot, a teljesítménnyel összefüggő egyenlőtlenségek alkotják. Mint pl. foglalkozási, iskolázottsági különbözőségek. Ezek már változtathatóak, de nem könnyen. Az egyenlőtlenségnek sok dimenziója lehet, például: jövedelem, vagyon, munkakörülmények, lakáskörülmények, lakóhely környezete, műveltség, szabadidő hossza, eltöltésének körülményei stb. A felsoroltak, társadalmi pozíciók közötti egyenlőtlenségek. De, értelmezhetjük az egyenlőtlenséget a társadalmi pozíciókhoz való hozzájutás lehetősége vonatkozásában is. Például, a különböző társadalmi rétegekbe tartozóknak mekkora esélye van az értelmiségbe vagy vezető beosztásba kerülni. Ezt szokták esélyegyenlőtlenségnek nevezni. Az egyenlőség fogalmát is e kettős megközelítésben használhatjuk. A pozíciók egyenlőségéről ill. az esélyek egyenlőségéről beszélve. 4

5 Méltányosság, igazságosság Az egyenlőség mint elérendő cél alternatívájának szokták tekinteni a méltányosságot, mely azt jelenti, hogy a társadalom tagjai pl. jövedelemben, megbecsülésben stb. a társadalom érdekében végzett szolgálatukkal arányosan részesedjenek. Azt az elképzelt társadalmat, ahol ez megvalósul, szokták meritrokráciának nevezni. A méltányossággal rokon fogalom az igazságosság, mely itt, olyan egyenlőtlenségeket jelent, melyeket a társadalom minden tagja elfogadhatónak tart. Szegénység és rokon fogalmai A szociológia amikor szegénységről beszél, a hagyományos fajtájú hátrányos helyzetben lévőkre gondol. Elsősorban az alacsony jövedelemre és az ebből származó egyéb hátrányokra. De mint jelent az alacsony jövedelem, pontosabban mekkora jövedelmet érez a társadalom alacsonynak? Ez bizony térben és időben változó. A szegénység fogalma tehát relatív. Hogy adott időben, adott helyen ki minősül (vagy érzi magát) szegénynek, meglehetősen különböző. Ha összehasonlítjuk egy ma élő magyar, szegénynek minősülő ember ruházkodási, táplálkozási, lakhatási stb. lehetőségeit egy évszázaddal ezelőtt élt parasztéval, nem kétséges, hogy szinte gazdagnak minősül a mai szegény ember. Persze ez nem vigasztalja a mai szegény embert, mint ahogy az sem, hogy pl. egy afgán átlagemberhez viszonyítva igen jómódúnak mondhatja magát. Mi teszi ilyen relatívvá a szegénység fogalmát? Elsősorban az adott társadalom anyagi gazdagsága. Mai fogalmat használva, az egy főre jutó GDP, de szerepet játszik benne egy sor kulturális tényező is. Igen gyakran használják a depriváció fogalmát, amikor szegénységről beszélnek. A depriváció megfosztottságot jelent. Arra utalunk vele, hogy a deprivált személy nélkülöz valamit, ami a társadalom nagy többségének rendelkezésére áll. Tágabb fogalom, mint a szegénység. (Pl. a szülői szeretettől megfosztott gyermek is depriváltnak minősül.) Hazánkban a deprivációval azonos értelemben használjuk a hátrányos helyzet kifejezést. Sokféle vonatkozásban lehet valaki hátrányos helyzetben, ráadásul ezek halmozódása igen megnehezíti, akár ellehetetleníti a kiemelkedést. A hátrányos helyzet halmozódását nevezzük többszörösen hátrányos helyzetnek. (A deprivációnak, hátrányos helyzetnek nincs általánosan elfogadott definíciója a szociológiában, ez az oka annak, hogy az egyes szociológiai kutatásokban, elemzésekben a szegények aránya különbségeket mutat.) Bokor Ágnes (1987) szerint a depriváltság a szegénység modernebb típusa. Az ő megfogalmazásában: depriváltak, akik a társadalom által nyújtható javak bizonyos köréhez (tudás, hatalom, autonómia stb.) nem, vagy a társadalom többségéhez képest igen csekély mértékben jutnak hozzá, az életfontosságú anyagi javakból mennyiségileg, szükségletüknek megfelelően részesülnek. Ez a definíció közel áll az utóbbi évtizedben a fejlett piacgazdaságokban elterjedt társadalmi kirekesztettség fogalmához. 5

6 A társadalmi kirekesztettség elszakíthatatlan a szegénységtől, deprivációtól. Olyan állapot, mely nagymértékben súlyosbítja a szegény vagy deprivált személy, csoport helyzetét. (A társadalmi kirekesztettség inkább társadalmi csoportok jellemzője.) A társadalmi kirekesztettség egy elszigetelődési folyamat. Amikor az egyénnek, csoportnak nincs választási lehetősége. Itt nem a végeredményen, a folyamaton, a kirekesztettséget létrehozó mechanizmuson van a hangsúly. A mechanizmuson, mely elkerülhetetlenül újratermeli a sokoldalú megfosztottságot. Bár a szegénység és kirekesztettség többnyire együtt járó fogalmak, a nem szegények között is vannak kirekesztettek. Ezért nem tehetünk egyenlőségjelet a szegénység és kirekesztettség fogalma közé. A társadalmi kirekesztettség több, mint az alacsony jövedelemből származó alacsony szintű fogyasztás (jövedelmi szegénység). A kirekesztettség gyenge érdekérvényesítő képességgel jár (ill. azt szül). A reménytelenség csapdájába zár azzal, hogy a társadalmi integrálódás gazdasági, szociális, kulturális csatornáitól elzár. A szegénység tehát nem csupán anyagi kérdés. Több szálon fut, ezek összekapcsolódása egymás hatását erősíti. Ezért nehéz kilépni belőle. A társadalmi kirekesztettség társadalmi ellehetetlenülést is jelent. A szegénység és kirekesztődés által fenyegetett csoportok: munkanélküliek, fogyatékos személyek, etnikai kisebbségek, alacsony jövedelmű csoportok. A KUTATÁS MÓDSZEREI Háztartási jövedelem-felvétel A KSH között öt évenként végzett háztartási jövedelem-felvételt, melynek során nemcsak a háztartások összes jövedelméről, hanem az elfogyasztott termékekről is adatokat gyűjtött. A háztartások fél százalékát ölelte fel a reprezentatív minta. Háztartáspanel-felvétel között a TÁRKI és BKE Szociológia Tanszéke háztartáspanel-felvételt végzett. Ennek során évről-évre felkereste ugyanazon mintegy 2000 háztartást (és a benne élő mintegy évnél idősebb személyt, valamint 1800 gyermeket) és kérdőíveket töltöttek ki. A minta kicsinysége miatt nem volt alkalmas olyan szintű általánosításokra, mint a háztartási jövedelem-felvétel. De lehetővé tette, hogy kövessük és elemezzük a háztartások helyzetében évről évre bekövetkező változásokat. (Pl. milyen szerepet játszanak bizonyos események gyermek születése, nyugdíjba vonulás, válás, munkanélkülivé válás stb. a szegénységbe süllyedésben vagy a kiemelkedésben.) 6

7 Létminimum, szegénységi küszöb meghatározása Ahhoz, hogy a szegénység mértékét, változását mérni tudjuk, meg kell határoznunk a szegénységi küszöböt, mely alatt szegénynek tekintjük az adott személyt, ill. háztartást. Létminimum alatt a konvencionális szükségletek kielégítéséhez szükséges jövedelmet értjük. Tehát nem biológiai fogalom. Nem egyszer és mindenkorra adott minimális jövedelemről van szó, mely a biológiai létfenntartást hivatott biztosítani. A konvencionális (társadalmilag általánosan szokásosnak elfogadott) szükségletek köre folyamatosan változik. Fél évszázaddal ezelőtt a színes televízió luxuscikknek minősült a magyar fogyasztási szerkezetben. Ma már a konvencionális szükségletek körébe tartozik. A létminimum használatát nagymértékben nehezíti, hogy számítása számos módszertani problémát vet fel. Mindenekelőtt az adott helyen és időben konvencionálisnak tekintett szükségletek körének meghatározása nehéz, ill. ad alkalmat széleskörű szakmai vitára. A létminimumot az egy főre jutó háztartási jövedelem valamilyen szintjén határozzák meg. A háztartások különböznek egymástól nagyságukat, összetételüket illetően. Nem lehet sem azonos, sem egyszerűen a személyek számával felszorzott a különböző nagyságú háztartások létminimuma. Nemcsak azért, mert a háztartásnak vannak állandó költségei, melyek akár teljesen rugalmatlanul reagálnak a család nagyságának változására, hanem azért is, mert különböző életkorokhoz eltérő fogyasztási struktúra társul. A számítás során ez utóbbi problémát úgy szokták kiküszöbölni, hogy életkor szerint eltérő súlyszámmal veszik figyelembe a háztartást alkotó személyeket. Ezeket a súlyokat nevezik fogyasztási egységeknek vagy ekvivalencia-skálának. Pl. a KSH által használt súlyszámok: a háztartásfő esetében 1,2, a felnőtt 1,0, a gyermek kortól függően 1-nél kisebb, a nyugdíjas 0,7 stb. Az OECD ekvivalencia skálája a háztartások nagyságától függő szorzószámot alkalmaz. A két fős háztartás esetében ez 1,66, a három fős esetében 2,23, a négy fős esetében 2,7. A KSH utoljára 2000-ben közölt hivatalos létminimumot, ami Ft/fő volt. Az egyedülálló felnőtt esetében ez Ft-ot, a négy tagú család (két szülő, két kiskorú gyermek) esetében Ft-ot jelentett. Az egy főre jutó jövedelem nagyságától függően kétféle szegénységet szoktak megkülönböztetni. Abszolút szegénységről beszélünk, ha az egyén vagy a család a létminimum alatt él. Relatív szegénységről akkor, ha a család erősen elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól. (Pl. az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az átlag 60, 50, 40 százaléka.) Bizonyára a létminimum számítás nehézsége és a nemzetközi összehasonlítás iránti igény játszik abban szerepet, hogy ma általában az OECD meghatározás alapján mérjük a szegénység mértékét. Eszerint: szegénynek minősül az, akinek jövedelme a háztartástípus szerint kiigazított rendelkezésre álló jövedelem mediánjának 50%-át éri csak el, szélsőségesen szegény esetében 40%-ot, 7

8 majdnem szegény esetében 60%-ot. (Náluk a lecsúszás veszélye nagy, ezért érdemelnek kiemelt figyelmet). Bár nem a szegénység mérésére használt fogalom a minimálbér és a minimál nyugdíj, itt mégis szót kell ejtenünk róla, miután igen gyakran egybemossák a létminimum fogalmával. A minimálbér munkaerő-piaci kategória. A munkaadó és a munkavállaló alkujának eredménye. (Van ország, így hazánk is, ahol törvény szabályozza.) A minimál nyugdíj nagyságát törvény írja elő. Ez utóbbi jelentőségét az adja, hogy a szociális programok a segélyeket, támogatásokat a minimál nyugdíjhoz vagy valamilyen arányához kötik. Minimálbér Minimál nyugdíj Ft/fő/hó Jövedelmi decilisek és kvintilisek. A jövedelemegyenlőtlenségek mérésére szolgál, és az összes jövedelemből való százalékos részesedés megnevezésére szolgál. A decilis a 10 százalékos arány, a kvintilis a 20 százalékos arány megnevezése. Amikor az egy főre jutó háztartási jövedelmek alapján sorba rendezzük az adatfelvétel során megkérdezett személyeket, majd kiszámítjuk, hogy az összes összeírt jövedelemből mennyit kapott a megkérdezettek legalsó, és a többi 10 százalékos rétege. A jövedelemegyenlőtlenséget a legalsó és a legfelső decilis jövedelmének egymáshoz viszonyításával tudjuk kiszámítani. Természetesen megtehetjük ezt a 20 százalékos arányokhoz tartozó jövedelemadatokkal is, ilyenkor az alsó és felső kvintilis jövedelemegyenlőtlenségéről van szó. EGYENLŐTLENSÉG SZEGÉNYSÉG KUTATÁS FŐ TERÜLETEI Hogyan alakult az egyenlőtlenség az emberiség története folyamán? Lenski (1966) szerint a korai társadalmaktól az ipari társadalmakig fokozatosan nőtt az egyenlőtlenség, majd az ipari társadalomban megfordult ez a tendencia és lassan mérséklődni kezdett. A legfejlettebb országokban azonban az 1970-es években az egyenlőtlenség újabb növekedésének korszaka indult el. Szelényi Iván és Manchin Győző az 1970-es években az egyenlőtlenség keletkezési mechanizmusát kutatta a modern társadalmakban. Két társadalmi berendezkedési forma élt 8

9 egymás mellett Európában ekkor. A nyugati társadalmak gazdasága piaci, míg a keletieké redisztributív (központi elosztáson alapuló) volt. Annak ellenére, hogy a tudományos közvélekedés szerint az egyenlőtlenségekért a piac a felelős, a keleti, szocialista országokban a piac hiányában is létrejöttek az egyenlőtlenségek. A tény magyarázatát abban látták, hogy sohasem egyetlen irányító mechanizmus felelős a gazdaság működéséért. Mindig van egy domináns és egy kiegészítő mechanizmus. Mindkét társadalmi típus gazdaságát két mechanizmus integrálta, a piac és a redisztribúció. A kapitalista országokban a piac volt a domináns integráló, de kiegészítette a költségvetési elosztás, a redisztribúció. A szocialista országokban éppen fordítva működött a rendszer. Az eredmény itt is, ott is a létező társadalmi egyenlőtlenség. (Igaz a szegényebb szocialista országok kisebb egyenlőtlenséget mutattak.) Az egyenlőtlenségekért a domináns mechanizmus a felelős, a kiegészítő mechanizmus szerepe éppen ezeknek csökkentése. (Kapitalista országokban: a piac által létrehozott egyenlőtlenségeket hivatott csökkenteni a költségvetésen keresztül támogatott oktatás, egészségügy, szociális ellátás. A szocialista országokban pedig a redisztribúció által létrehozott egyenlőtlenségeket csökkentette a korlátozott, szabályozott módon megnyitott piac.) Tehát nem fogadható el, hogy a piac mindig egyenlőtlenségeket, a redisztribúció pedig egyenlőséget generál. Mennyire indokolt elfogadható egy társadalomban az egyenlőtlenség? A különböző elméleti álláspontok három csoportba sorolhatók. Az egyenlőtlenségek szükségszerűek, sőt kívánatosak. A következő indoklásokat találjuk az állásponthoz kapcsolódóan. Elitista álláspont: az elit az átlagnál tehetségesebb, intelligensebb, ő viszi előre a gazdaságot, a tudományos, kulturális fejlődést, megérdemli a magas jövedelmet. Libertariánus álláspont: minden, a szegények érdekében történő beavatkozása a jövedelemelosztásba, sérti a gazdagok szabadságjogait, végső soron szolgasághoz, diktatúrához vezet. Funkcionalista álláspont: a fennálló jövedelemelosztás azt tükrözi, hogy ki mennyire hasznos tagja a társadalomnak, az egyenlőtlenségek jogosak, igazságosak. Mérsékelt egyenlőtlenség elfogadható, de az esélyeknek egyenlőnek kell lenniük. Méltányos jövedelemkülönbségek fogadhatóak csak el, melyek még elősegítik a társadalom és a gazdaság fejlődését azzal, hogy a társadalom tagjait nagyobb teljesítményre sarkallják. A II. világháború után általában ez az álláspont az elfogadott. A kívánatos állapot a teljes egyenlőség társadalma. E nézet fő képviselői Marx és Engels voltak, akik a kommunista társadalomban látták a teljes egyenlőség megvalósításának lehetőségét. Az általuk belátható történelmi távlatban, a majdani 9

10 szocializmusban azonban sem lehetségesnek, sem kívánatosnak nem tekintették az egyenlőséget. Járható, igazságos útnak a munka szerinti elosztást tartották. Ma hazánkban két alapelvet lehet elfogadni: Kívánatos az egyenlőtlenség csökkentése minden olyan esetben amikor az a gazdasági fejlődést nem hátráltatja, és nem jár az egyéni szabadság elfogadhatatlan korlátozásával. Középtávon arra kell törekedni, hogy senki se kényszerüljön létminimumnál kisebb jövedelemből megélni, és senki se szenvedjen egyéb tényezők miatt súlyos hátrányokat. Az egyenlőtlenség és a szegénység okai Az egyenlőtlenség, szegénység okait magyarázó elméletek sorában két szélsőség jelent meg. Az egyik szerint biológiai adottságokra vezethető vissza alapvetően, melyek többékevésbé átöröklődnek. (60-as évek amerikai vitái: fehér gyerekek okosabbak, intelligensebbek mint a néger gyerekek. Hiába kapnának a fehér gyerekekhez hasonló oktatást, nem lehetne intelligenciaszintjüket a fehérekére emelni. De nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az intelligenciaszintet az öröklött génállomány határozza meg.) A másik szerint a szegénységért alapvetően a társadalmi, gazdasági rendszer jellege a felelős. Tehát a megoldás a társadalmi gazdasági rendszer megváltoztatása. A szegénység okait feltárni igyekvő számtalan empirikus kutatás igen sok magyarázatot talált a létező szegénység okára. A legfontosabbak a következők. A műveltség, iskolai végzettség hiánya, ill. alacsony színvonala a szegénység legfontosabb oka. Más vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a szegények testi, lelki egészsége igen rossz, ami miatt képtelenek a nagyobb erőkifejtésre, rendszeres munkavégzésre. A csonka családok, egyszülős háztartások terjedésével szaporodtak az empirikus bizonyítékok arra, hogy ezek a családok a szegénységüket átörökítik gyermekeikre, ráadásul az életminta is átöröklődik. A múlt századforduló angliai munkáscsaládjaiban végzett felmérésekhez kötődik az életciklushoz kötődő szegénység elmélet. Eszerint az életút különböző (kezdeti és végső) szakaszaihoz kötődik a szegénység, elviselését megkönnyíti, hogy van olyan (az aktív, dolgozó) szakasza az életnek, amikor ki tud törni a szegénységből. Egyes kutatások a szegénység sajátos kultúrájára hívták fel a figyelmet. Ez a kultúra ugyan megakadályozza a kiemelkedést, de elviselhetőbbé teszi számára a szegénységet. (Lumpen életvitel.) 10

11 A SZEGÉNYSÉG MÉRTÉKE A fejlődő világ gondja A szegénység és egyenlőtlenség a legnagyobb problémát a fejlődő világban jelent. Alapvető ok természetesen a gazdasági fejletlenség (gyenge iparosodás, agrárválság), melyet súlyosbít egyrészt a demográfiai robbanás, másrészt a fejlett országok látványos életszínvonalemelkedése. A világ szegénységpiramisa egyre szélesebb alapokon nyugszik. A Világbank 1991-es adatai szerint a világ három legszegényebb országa: Mozambik 80 $/fő/év Tanzánia 100 $/fő/év Etiópia 120 $/fő/év az egy főre jutó GDP. Ezzel szemben világ három leggazdagabb országában: Svédország $/fő/év Japán $/fő/év Svájc $/fő/év az egy főre jutó GDP. A Világbank 1990-es jelentése a szegénységi küszöböt 370 $/fő/év szintben határozta meg, illetve a szélsőségesen szegény szintet, 275 $/fő/évben. E szintek alapján készített elemzése bizonyos mértékű derűlátásra ad lehetőséget, ugyanis a szegények aránya némileg csökkent az előző időszakhoz képest. A szegények száma viszont nőtt, a drasztikus népességszám emelkedés miatt! Derűlátásra ad okot az elemzés szerint az is, hogy a születéskor várható élettartam, a beiskolázási arány, és az 1 főre jutó GDP kismértékben ugyan, de növekedést mutatott. Ugyanakkor az is tény, hogy az elmúlt évtizedekben soha nem látott vagyonkoncentráció zajlott le a világban. A világ 250 leggazdagabb emberének vagyona egyenlő a föld népessége felének vagyonával. Mi a helyzet a fejlett országokban? Általában a tőke, a piaci viszonyok az egyenlőtlenség növekedése irányába hatnak. Mégis, a században, különösen a II. világháború utáni Nyugat-Európában (elsősorban a szociáldemokrata kormányok) komolyan törekedtek az egyenlőtlenség csökkentésére. Ennek eszköze először a munkajog megszületése volt, mely által megszűnt a munkások teljes kiszolgáltatottsága, majd a szociális jogok szélesedése, a jóléti állam megszületése és megerősödése. Az USA-ban a 60-as évek elején szembesült a társadalom azzal a ténnyel, hogy a világ leggazdagabb országában a lakosság közel 18 %-a a létminimum alatt él. Kennedy elnöki programjába már bekerült a szegénység elleni küzdelem, melyet Johnson elnök folytatott. A szociálpolitikai eszközök bevetése szerény javulást eredményezett a következő évtizedben. A 70-es évek közepén azonban megtorpant, majd megtört ez a folyamat. Angliában Thatcher, az USA-ban Reagan kormánya meghirdeti a neoliberális gazdaságpolitikát. Cél a piac 11

12 egyeduralmának megteremtése, ezért az állam kivonult a gazdaságból. Fokozatosan leépültek a közösségi szolidarisztikus intézmények, elfogadottá vált a korlátlan egyéni érdekérvényesítés. Az egyenlőtlenség ismét növekedni kezdett, és a 80-as évektől nőtt a szegények aránya. Mindkét országban a szegénység növekedése az egy főre jutó GDP növekedése mellett következett be. A gazdasági növekedés áldásos hatása nem érte el az alsó réteget, sőt a legalul lévők helyzete még romlott is. A növekedés tehát az egyenlőtlenség növekedésével járt együtt. Svédországban, ahol a hosszú szociáldemokrata kormányzás tudatos szegénység elleni küzdelmet folytatott, mind a szegénység mértéke, mind a jövedelemegyenlőtlenség lényegesen alacsonyabb szintet ért el, mint a többi fejlett tőkés országban. (1985-ben a létminimum alatt élők aránya mindössze 4,5% volt.) A 80-as évek szociálpolitikai intézkedései hatására Németországban is lassú csökkenést mutatott a létminimum alatt élők aránya. A 90-es évektől ezekben az országokban is a fejlett világra jellemző általános tendencia érvényesül. Nőnek a jövedelemegyenlőtlenségek, nő a szegénység mértéke. Ezekben a hazánknál jobb módú országokban 5-20% között mozognak a szegénységi mutatók, persze a magyarországinál lényegesen magasabb szegénységi küszöbök alapján számolva. A szegénység mértékén túl, igen lényeges kérdés vajon kik alkotják a szegények táborát. A felmérések szerint a veszélyeztetett rétegek a következők: a munkanélküliek (különösen veszélyeztetettek a tartósan munkát nem találók), a sok gyermekesek (a gyermekek között nemcsak több a szegény mint a felnőttek között, de évtizedek óta nő közöttük a szegénység), az egyszülős háztartások, idős nők, etnikai kisebbségek, bevándorlók és vendégmunkások. A felmérések azt látszanak igazolni, hogy a szegénység többnyire nem tartós. A háztartások (elsősorban munkanélküliség, demográfiai okok miatt) egy-két évre szegénységbe süllyednek, de a többség ki tud emelkedni, nem sodródik a társadalom peremére, ahonnan már nincs felemelkedés, még az utódok számára sem. Szegénység Magyarországon 1. Az államszocializmus idején 1962-től 5 évenkénti rendszerességgel gyűjt a KSH háztartási jövedelem adatokat. A szegénység mértéke ettől kezdve követhető nyomon. A 60-as években az ország nagyon szegény volt. A források viszonylag egyenletes elosztása mellett is %-ra tehető a nagyon szegények aránya. Gazdagnak csak az elit és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódók tekinthetők. A szegények két nagy csoportja különíthető el. A régi szegények vagy a tradicionálisan szegények. A háború előttről itt maradt szegény rétegek és utódaik alkotják a csoportot. Mezőgazdasági cselédsorból állami gazdasági munkássá válók, napszámosok, városi alkalmi- és segédmunkások, kis 12

13 települések lakói, sokgyerekesek, gyermekeiket egyedül nevelők (hadiözvegyek), cigányok, az idősek nagy része. Az új szegények csoportját képezik a politikailag deklasszáltak, az itthon maradt arisztokraták vagy a volt felső réteghez tartozók. Vagyonukat elvették, kényszermunkára kötelezték, és kitelepítették őket. Az 50-es évek végétől hazatérhettek régi lakóhelyükre, de csak fizikai munkát találhattak. Az évtized végén jelentős gazdasági növekedés indult, melynek életszínvonal növelő hatása hamar érezhető. A 80-as évekre radikálisan csökken a szegények száma. Köszönhető ez a foglalkoztatottság kiszélesedésének (általánossá válik a nő munka), nyugdíjrendszer beérésének, a relatíve magas, majdnem univerzális családi ellátásoknak. A rendszer azonban alulról nyitott maradt. A tradicionálisan szegények egy kisebb része megmaradt szegénynek. (Többnyire a falusi városi zárványokban élő mezőgazdasági munkások vagy segédmunkások, nyugdíjra nem jogosult öregek.) Az új szegények hasznosítva kulturális és kapcsolati tőkéjüket egy generáció után többnyire visszakapaszkodtak. (Segítette ezt szándéka ellenére a politika is azzal, hogy a továbbtanulás lehetőségét a szülő foglalkozása nagymértékben meghatározta.) A 80-as évek közepére az abszolút szegénység visszahúzódott. A létminimum alatt élők arány mintegy 8 %- ra zsugorodott. A relatív szegénység arány pedig 5 % körül mozgott. Vége volt a nagy általános szűkölködésnek, ami azzal járt, hogy a differenciáló spontán elemek hatni kezdtek. A hatalmi akarat ugyan erősen lefojtotta a spontán magántulajdonosi, gazdagodási ambíciókat azzal, hogy igen korlátozta a magántulajdon körét, és szigorúan szabályozta az engedélyezési eljárást. (A 70-es évek tipikus magántulajdonosai a lángos sütő, zöldséges, gebines kocsmáros, műanyag fröccsöntő kisiparos, kötödés stb. és nem több embert foglalkoztató kisüzem.) 1982-ben még 4,5 a jövedelemegyenlőtlenség mértéke (a legalsó és legfelső jövedelmi decilis jövedelmének egymáshoz viszonyított aránya), öt évvel később már 4,9. Megváltozott a szegénység összetétele. A szegénység súlypontja faluról a városra helyeződött át, a tipikus szegény a szakképzetlen munkás, és megjelenik a gyermekszegénység. 2. A 90-es évek utáni helyzet Két meghatározó érzés, tény tapintható ki a társadalomban. Széles tömegek számara a szegényedés érzése és ugyanakkor szembesülés a hirtelen megnövekvő jövedelemegyenlőtlenséggel. (Igen rövid idő alatt, korábban elképzelhetetlen vagyon felhalmozása kevesek kezén.) 13

14 Relatív és abszolút szegénység között Szegénységtípus Relatív (átlagjövedelem. 50 %-a alatt élő) ,2 17,8 14,4 Abszolút (létminimum alatt élő) 8 10,1 31,0 n.a. Mint látható a tábla adataiból, a relatív szegénység duplájára, az abszolút szegénység pedig négyszeresére nőtt. A 90-es évek végén a szociológusok és a gazdasági elemzők úgy remélték, hogy a meginduló gazdasági növekedés megállítja a jövedelemegyenlőtlenség növekedését, ami akkor 7-8 körül mozgott. Nem így történt. Ferge Zsuzsa szerint a jövedelemegyenlőtlenség az új évezred elején már 10 körül mozgott. Mindannyian tapasztaltuk, hogy nőttek a kockázatok és csökkent az egzisztenciális biztonság. Ferge szerint a változás néhány a felszínen megjelenő és más, a mélyben munkáló, rejtett okra vezethető vissza. A felszínen megjelenő okok Gazdasági szerkezetváltás, mely igen mély gazdasági válságba sodorta az országot között Magyarország elveszítette exportpiacainak több, mint a felét, GDPjének 1/5-ét. Ráadásul a rendszerváltás új terheket rótt az országra. Ki kellett építeni a piacgazdaság és a demokrácia intézményrendszerét. A új elit kiemelkedését szintén a csökkenő nemzeti összteljesítményből kellett finanszírozni. A gazdasági válság óriási foglalkoztatottság csökkenéssel járt. Ma is a legfontosabb oka és fenntartója a szegénységnek az alacsony foglalkoztatottság. 1.5 millió munkahely szűnt meg hazánkban között. Azóta is csak töredékét sikerült pótolni. A nagy arányú a munkanélkülieken belül a tartósan munkanélküli, megjelent egy új réteg a szegények között. Az olyan fiatalok (családok) melyekben a szülőknek sosem volt munkájuk, szociális segélyen éltek, nem rendelkeznek a napi munkába járás, a rendszeres élet mintájával. E csoport a reménytelen szegénység állapotába süllyedt már. A szegénységben nagy szerepet játszott a bérek és az árak egyensúlyának megbomlása. A piacgazdaságra való áttéréssel a bérek nemigen változtak, maradtak a korábbi alacsony szinten. Ugyanakkor az alapszükségletek ártámogatása megszűnt (bár a kevésbé alapvető javak egy része olcsóbb lett), az inflációs ráta gyorsan nőtt. Növelte a szélesedő szegény réteg gondjait a közszolgáltatások piacosítása, drágább lett a közlekedés, az oktatás, az egészségügy, nőttek a lakásköltségek. Mindez a hálózatok megkettőződésével társult, az egyik oldalon a jobb minőséget nyújtó fizető és a másik oldalon a rosszabb minőségű ingyenes ellátás megjelenése. A mélyben munkáló okok A neoliberális (piaci fundamentalista) gazdasági szemlélet terjedése, uralkodóvá válása a fejlett világban ben, éppen a piacgazdaságra való áttérésünk időpontjában érte el a csúcspontját. A neoliberális program része egyrészt a közösségi, jóléti rendszerek piacosítása (a választás nagyobb szabadsága nevében), másrészt a munkajog gyengítése a munkaerőpiac felszabadítása érdekében. 14

15 Az államszocializmusban elnyomott, lefojtott érdekek, elsősorban a tulajdonosi, gazdasági érdek hirtelen érvényesíthetővé vált. Gyorsította a társadalom differenciálódását, és a szélsőségeket támogatta a neoliberális ideológia mely a gátlástalan egyéni érdekérvényesítésre erkölcsi alapot adott. A két mélyben mozgó erő hatása összeadódott. Az egyenlőtlenség kérdését különösen súlyossá teszi a létező egyenlőtlenségek öngerjesztő tulajdonsága. Ha nincs határozott erőfeszítés a csökkentésre, a spontán mozgás a növekedés irányába hat hangsúlyozza Ferge Zsuzsa. Sokan a piacot teszik felelőssé az egyenlőtlenség és a szegénység növekedéséért ezzel a piacgazdaságra való áttérésünk hasznosságát kérdőjelezve meg. A központi vezérlésen alapuló gazdaságra való visszatérés lenne a megoldás? Aligha! Tapasztaltuk, hogy bár az államszocializmus kiiktatta a piacot, mégis volt egyenlőtlenség és szegénység. Azt is tapasztaltuk, hogy a piac kiiktatása a gazdaságot, a túl-hatalom a társadalmat sorvasztotta el. A II. világháború utáni jóléti államok a példa arra, hogy piaci alapon működő gazdaságban is lehet csökkenteni az egyenlőtlenséget és a szegénységet. Bizonyította, hogy lehet egyenlőtlenségcsökkentő, kirekesztés ellenes törekvéseket érvényesíteni eredményesen, ha nem sérti a többségi érdeket, ha nem korlátozza súlyosan a szabadságot. A továbbiakban a fellelhető legutóbbi empirikus vizsgálatok közül néhányat emelnék ki. Havasi Éva (2000): háztartások szegénységét vizsgálva, a következő szegénység fajtákat különböztette meg és mérte. Jövedelmi szegénység, ide azokat a háztartásokat sorolta, amelyekben az 1 főre jutó jövedelem az alsó ötödben helyezkedik el. Fogyasztási szegénység, ezekben a háztartásokban az élelmiszerkiadás aránya az összes kiadáson belül 45% felett van. Szubjektív szegénység, aki szegénynek érzi magát. Lakáskörülmény szegénység, rossz minőségű, komfort hiányos lakással rendelkezők. Lakásfelszereltségében szegény az a háztartás, amely maximum 2 szokásos tartós fogyasztási cikkel rendelkezik. A szegénységnek ez a dimenzionált megközelítése, lehetővé tette számára, hogy mérje a különböző hátrányok, szegénységfajták halmozódását is, hogy a legsúlyosabb helyzetben lévők társadalmon belüli súlyával is tisztában legyünk. Az eredmények a következők: Halmozott szegénységben 1,1 millió ember élt a felmérés idején. A háztartások 43%-ában nem fordult elő a szegénység egyik formája sem. A fogyasztási szegénységre jellemző legkevésbé a halmozódás, de viszonylag nagy arányú. A háztartások 1/10-ére jellemző októberében jelentette meg a TÁRKI szubjektív szegénység vizsgálatának eredményét. Egy bő 1,5 ezres országos mintán mérte, hogyan vélekednek az emberek szegénységről és gazdagságról. Az eredmények a következők. A gazdaggá válás meghatározói a válaszolók rangsorolása szerint: Az emberek kapcsolati tőkéje. Befolyásos emberek ismerete, politikai kapcsolatok. 15

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Struktúra és szegénység 1

Struktúra és szegénység 1 Ferge Zsuzsa Megjelent: Struktúra és szegénység (2006) In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. Napvilág Kiadó. 479-500 Struktúra és szegénység 1 Nem

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője

Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett Központ vezetője BESZÁMOLÓ Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása című kutatásáról Témavezető: Dr. Pankucsi Márta, Miskolci Egyetem Társadalomkutató Kihelyezett

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

MOGYORÓSI ZSOLT A HÁTRÁNYOS HELYZET ÖRÖKSÉGE

MOGYORÓSI ZSOLT A HÁTRÁNYOS HELYZET ÖRÖKSÉGE MOGYORÓSI ZSOLT A HÁTRÁNYOS HELYZET ÖRÖKSÉGE Bevezetés Az Equal-projekt keretében, innováló pedagógusok és iskolavezetők, a második esély típusú képzések és a szakiskolai oktatás kutatói, továbbá a tanárképzésben

Részletesebben

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról

Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Közép- és Keleteurópai Iroda, Budapest Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. kötet Esettanulmány Magyarországról FERGE ZSUZSA TAUSZ KATALIN DARVAS ÁGNES

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rudabánya Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Rudabánya Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A

Részletesebben

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET

STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2003 STABILIZÁLÓDÓ TÁRSADALOMSZER- KEZET (Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György) Budapest, 2004. március A kutatást a MEH-MTA együttműködési megállapodás Napjaink magyar

Részletesebben

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1. A fogalmak kihívásai

Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1. A fogalmak kihívásai 1 Ferge Zsuzsa: Kétsebességű Magyarország 1 A fogalmak kihívásai (Kirekesztés) Ha jól tudom, ez az első, az EU csatlakozási folyamat során szervezett nemzetközi szeminárium Magyarországon kirekesztés és

Részletesebben

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája

A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A fenntartható jövő, a befogadó társadalom és a megújuló demokrácia stratégiája A Lehet Más a Politika választási programja 2010 Szerkesztette: Rauschenberger Péter. Az egyes szakpolitikai területek programalkotását

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN Kovács K. Zoltán EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN A személyiség alakulása a mai Magyarországon Az ember személyisége különböző természetű terhekkel, feszültségekkel küzd minden társadalmi

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

A cigányság megítélése Nak környékén

A cigányság megítélése Nak környékén Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Szociológia BA A cigányság megítélése Nak környékén Témavezető tanár: Daróczi Gergely óraadó A szakdolgozat készítője: Kovárczi

Részletesebben

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN MELLÉKLET A ZÁRÓJELENTÉSHEZ HÁTTÉRTANULMÁNYOK ZÁRÓJELENTÉS 2012. MÁRCIUS 12. TARTALOMJEGYZÉK 1. HÁTTÉRTANULMÁNY:

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika

Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika GÖNCZÖL KATALIN Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika Az egyénnek nemcsak időről időre, hanem életének minden pillanatában tisztában kell lennie azzal, hogy tettei valamilyen célt szolgálnak... Ez azonban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota

KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT. Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota KÖZELKÉP JÓLÉTI ELLÁTÁSOK ÉS MUNKAKÍNÁLAT Szerkesztette Cseres-Gergely Zsombor és Scharle Ágota közelkép 1. Jóléti ellátások, munkakínálati hatások és szabályozási gyakorlat (Cseres-Gergely Zsombor Scharle

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben