TÖRTÉNELEM EMELT SZINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM EMELT SZINT"

Átírás

1 EMELT SZINT TÖRTÉNELEM Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! Időtartam: 90 perc. A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! Eredményes munkát kívánunk! I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. A feladat a spártai államra vonatkozik. Egészítse ki az ábra alapján a hiányos mondatokat! (4 pont, elemen ként 1 pont) a) Azok a spártai szabadok a(z)..., akik nem rendelkeznek szavazati joggal. b) Az állam működésére ügyelők a(z)...-k, akiket az Apella tagjai választanak. c) A népgyűlés határozataival szemben vétójoggal élhetnek a... tagjai. d) A perioikoszokkal és a teljes jogú spártai polgárokkal ellentétben a... nem rendelkeznek semmilyen jogokkal. Emelt szintű feladatsor

2 2. A feladat az arab terjeszkedésre vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a térképvázlat és ismeretei alapján! (4 pont, elemen ként 1 pont) a) Nevezze meg azt a települést, ahol az arab terjeszkedést a nyugat európaiak megállították! b) A térkép alapján állapítsa meg, hogy mi volt a közel-keleti meghódított területek legnagyobb gazdasági értéke? c) A római püspökség szerepe miként változott a keresztény világban az arab hódítás következtében? Válaszát indokolja! Indoklás: A feladat Mátyás reneszánsz udvarára vonatkozik. Oldja meg a feladatokat a források segítségével! (5 pont) Antonio Bonfini 1486-ban, 60 évesen került Mátyás udvarába. Beatrix felolvasója és a királyi udvar történetírója lett. Fő művében a magyarok történetét dolgozta fel 1496-ig. [ ] A Hunyadi család római eredetének meséjét olasz humanisták, elsősorban Ransano és Bonfini egymástól függetlenül ötlötték ki [ ] Az ő munkájuk alapján terjedt el, hogy a Hunyadiak az előkelő és nagy múltú római nemzetség, a Corvinusok leszármazottjai. (Csukovits Enikő: Liliom és holló) Az udvarban szemben három fegyveres álló szobor tekint le a belépőkre. A középső Mátyás, fején sisak, gondolkodva támaszkodik lándzsájára és pajzsára. Jobbról atyja, balról a szomorú tekintetű László. Az udvar közepén márvány medencében érc kút áll, tetején sisakos, fegyveres Pallas szoborral. (Bonfini, Mátyás krónikása a királyi palota szobordíszeiről) 104 Emelt szintű feladatsor 2006

3 A kívülállók kénytelenek voltak respektálni uralkodójuk és felesége excentrikus szokásait, de a többiek iránt [ti. a külföldi humanisták] nem is leplezték megvetésüket. Mint Galeotto meséli, Bátori püspök azért volt mulatság tárgya, mert folyton olvasni látták. (Engel Pál: Szent István birodalma) a) Mi volt a szerepe Beatrix királynénak a XV. századi Magyarország kulturális életében? (1 pont) b) Magyarázza meg, miért kerestek Mátyás történetírói római ősöket az uralkodó számára? (1 pont) c) Magyarázza meg, mi volt a szerepe az udvari művészeteknek és pompának Mátyás külpolitikájában? (1 pont) d) Állapítsa meg a források alapján, hogyan viszonyult a korabeli magyar vezetőréteg Mátyás reneszánsz udvarához? (2 pont) 4. A feladat a világkereskedelem átalakulásával kapcsolatos. Az ábrák és saját ismeretei alapján válaszoljon a kereskedelmi kapcsolatok jellegét illető kérdésekre! (4 pont) a) Nevezze meg a középkori Európa és a Közel Kelet, illetve Nyugat-Európa és a Baltikum közötti tengeri kereskedelmi utakat! (Elemenként 0,5 pont) b) Miként hatottak a nagy földrajzi felfedezések a fenti két európai tengeri kereskedelmi útvonalra? (Elemenként 0,5 pont) c) Állapítsa meg az ábra segítségével, hogy az Amerikai kontinens milyen szerepet játszott a világgazdaságban a XVI. században, és határozza meg, hogy milyen szerepe lett a XVIII században! (2 pont) XVI. sz.:... XVIII. sz.:... Amerika Európa B, C B, C F, G, B, E A Afrika A kontinensek közötti gazdasági kapcsolatok a XVI. században D Ázsia Amerikai angol gyarmatok A H, I Európa H, I Afrika A kontinensek közötti gazdasági kapcsolatok a XVIII. században A) rabszolgák B) arany C) ezüst D) keleti áru, fűszer E) dohány F) cukor G) kávé H) ipari késztermék I) fegyver Emelt szintű feladatsor

4 5. A feladat Zrínyi Miklós tevékenységére vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével! (4 pont) Egyébként nem tagadom, hogy kevés magyar van, aki olyan pontosan ismerné a háború tudományát, amennyire egy nagy hadvezérhez illik. Mindamellett biztosíthatlak, hogy nincs egyetlen magyar végbeli főkapitány, sőt kapitány sem, aki a reád bízott derekas hadsereget oly tunyán engedte volna elpusztulni; vagy ha elpusztult volna is, bizonyára az ellenség kétszeres romlásával veszett volna oda. Mi magyarok nem értünk ahhoz a mesterséghez, hogyan kell az ütközetet minduntalan elnapolni, az ellenség dúlásait megtorlás nélkül elnézni, barátot és szövetségest meg nem segíteni, inkább a hazát, mintsem az ellenséget pusztítani, a hadjáratban pénzt összeharácsolni. Ha te mindezeket a háború rejtettebb titkainak nevezed, akkor bizony mi semmit sem tudunk. (Zrínyi Miklós röpirata Montecuccoli tábornagyhoz, augusztus közepe, Pozsony) a) Nevezze meg, hogy mely birodalom elleni harcról szól a forrás! (0,5 pont) b) Nevezze meg, mely birodalmat képviselt a röpiratban idézett tábornagy! (0,5 pont) c) Nevezze meg azt a későbbi eseményt (időpontot), amely azt igazolja, hogy a két egymással harcoló birodalom a megegyezésben volt érdekelt! (1 pont) d) Magyarázza meg ennek okát! (1 pont) e) Határozza meg, hogy nevezzük azt az egy társadalmi csoportot (réteget), akik a korszakban a harcok során hasonló (politikai, gazdaság, társadalmi) helyzetbe kerültek! (1 pont) 6. A feladat a XIX. század eszméihez kapcsolódik. Válaszoljon a forrásrészlethez kapcsolódó kérdésekre! (Elérhető 4 pont) [ ] a kommunisták egyetlen kifejezésben foglalhatják össze elméletüket: a magántulajdon megszüntetése [ ] [ ]Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét [ ] [ ] Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. [ ] [ ] a kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. (Kommunista Kiáltvány, 1848) a) Nevezze meg, a szöveg egyik szerzőjét, aki egyben a kommunista ideológia megalapozója? (1 pont) 106 Emelt szintű feladatsor 2006

5 b) A forrásrészletben az ideológia három alapvető elemét ismerhettük meg. Melyek ezek? (Elemenként 0,5 pont) c) A társadalmi rend megváltoztatásának a forrásban javasolt módszer mellett mely módjai lehetségesek? Soroljon fel hármat! (Elemenként 0,5 pont) 7. A feladat a századforduló mindennapi életével kapcsolatos. A következő feladat a XIX XX. század fordulójának életmódjára vonatkozik. Karikázza be a helyes választ! (5 pont, elemenként 1 pont) a) Válassza ki, melyik eseményen vehetett részt a képen látható pár? 1) az első pozsonyi reformországgyűlés megnyitása 2) a bécsi kongresszus egyik bálja 3) a budapesti millenniumi ünnepségek b) Melyik társadalmi réteghez tartoznak a képen látható személyek? 1) középpolgárság 2) középnemesség 3) munkásság A nagypolgárság mentalitását és életmódját sajátos kettősség jellemezte. Magánéletében és vállalkozóként a klasszikus polgári értékeket ápolta (takarékosság, szorgalom, hagyományos családi élet), ugyanakkor a reprezentációban alkalmazkodott az arisztokrácia által teremtett mintákhoz: megépítette városi palotáját, népes cselédséggel vette körül magát, és követte a főnemességet elzárkózásában is. Az új típusú vállalkozó polgár oda fordult, ahol a nagyobb hasznot, profitot remélte. A nagypolgárság jelentős részben a magyarságba beolvadó idegen elemekből kristályosodott ki. Többek között ez is hozzájárult, hogy a politikai életben nem kapott, nem is nagyon igényelt szerepet: társadalmi tekintélye kisebb volt az ország gazdasági életében betöltött helyénél. (Tankönyvi szöveg) c) Melyik lakásban lakhattak? 1) Egyszerű bútorokkal berendezett, kézimunkákkal díszített lakásban. 2) Egy bérkaszárnya komfort nélküli, szoba-konyhás lakásában. 3) Egy nagyvárosi bérpalota első emeleti, nagy alapterületű lakásában. Emelt szintű feladatsor

6 d) Mi lehetett a képen látható férfi foglalkozása? 1) vállalkozó 2) segédmunkás 3) politikus e) Mi jellemzi a polgárság magánéletét? 1) takarékosság 2) cselédtelenség 3) szegényesség 8. Az alábbi feladat a II. világháborúval kapcsolatos. Határozza meg, mikor történtek az alábbi események! (év, hónap, nap!) (2 pont, elemenként 0,5 pont) a) Németország hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót.... b) A normandiai partraszállás.... c) Az amerikai légierő ledobja az atombombát Hirosimára.... d) Japán kapitulációja Az alábbi feladat a két világháború közötti magyar társadalom életével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (4 pont, elemenként 1 pont) 2.. Országgyűlési képviselőválasztó-joga van minden nőnek, aki életének 30. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik vagy van lakása, és az elemi népiskola hatodik osztályát vagy más tanintézetnek ezzel tanértékre nézve egyenrangú osztályát sikeresen elvégezte, vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolta. (2) Az egyéb kellékek igazolása mellett választójoga van annak a nőnek is, aki az elemi népiskola negyedik osztályának sikeres elvégzését, vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolja, ha: 1. három vagy több törvényes gyermeknek adott életet és legalább három gyermeke életben van; a háborúban hősi halált halt gyermekeket e rendelkezés szempontjából életben levőnek kell tekinteni; vagy 2. saját vagyonának jövedelméből vagy saját keresetéből tartja el magát és önálló háztartást vezet. (4) Annak a nőnek, aki egyetemet vagy más főiskolát végzett, életkorára való tekintet nélkül van választójoga. (1925. évi XXVI. törvény) a) Állapítsa meg, hogy az alább felsoroltak közül kiknek volt a törvény alapján választójoguk! Választását aláhúzással jelezze! 1) Kis Emőke 25 éves főiskolát végzett banktisztviselő 2) Nagy Elvira 32 éves négy elemit végzett kétgyermekes anya 3) Kovács Dorottya 34 éves, hat elemit végzett, születése óta Monoron lakó takarítónő 4) Fekete Gizella 38 éves öt elemit végzett szolgálólány b) Határozza meg, hogy a törvényszöveg mely háborúra utal! 108 Emelt szintű feladatsor 2006

7 c) Soroljon fel két okot, ami a női választójog megadását (kiszélesítését) indokolttá tette! 10. Az alábbi feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (4 pont) Az életszínvonal relatív emelkedéséért hálás volt a lakosság. [ ] utazni is lehetett. A hatvanas években sorra szűnt meg a vízumkényszer a szocialista országokkal, [ ] s az utazók összehasonlították az otthoni állapotokat a látottakkal. A hazatérők elmondhatták: mi sokkal jobban élünk. Nemsokára nyugati országokba is eljuthatott a magyar állampolgár. A hatalom nem igényelte, hogy az egyes polgár minden nap azonosuljon a rendszerrel. A személyi kultusz külső jeleit példásan visszafogták. A számtalan vörös csillagot, buzdító feliratot sem helyezték mindenhol vissza [ ]. (Salamon Konrád: XX. századi magyar történelem) Magyarországot ebben a korszakban a szocialista tábor legvidámabb barakkjának nevezték. Soroljon fel két két okot, hogy miért volt az ország vidám, és miért barakk? vidám barakk A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák alapján! (2 pont) SZUVERÉN NEMZETÁLLAMOK EURÓPAI KÖZÖSSÉGE 1) 2) a) Határozza meg, hogy a karikatúrák közül melyik készült előbb! (0,5 pont) b) Állapítsa meg, mi a karikatúrák közös mondanivalója! (1 pont) c) Nevezzen meg egy konkrét eseményt, ami a karikatúra megállapítását igazolja! (0,5 pont) Emelt szintű feladatsor

8 12. A feladat a mai magyar társadalom demográfiai helyzetére vonatkozik. Válaszoljon az ábrákhoz kapcsolódó kérdésekre! (4 pont) [ezer fô] Természetes szaporodás Természetes fogyás A természetes szaporodás változása Magyarországon ( ) Élveszületés Halálozás életkor [ezer fô] Férfiak 1870-ben Férfiak 2000-ben Nők 1870-ben Nők 2000-ben a) Az ötvenes évek első felében megugrott a születések száma. Aláhúzással jelölje, hogy az alábbiak közül melyik játszott jelentős szerepet a folyamatban! (1 pont) 1. javuló életviszonyok 2. terhességmegszakítás tilalma 3. a korábbinál népesebb korosztályok léptek a családalapítás időszakába b) Az ábrák segítségével válaszoljon, hogy mi a kapcsolat az 1950-es évek eleje és a hetvenes évek elején bekövetkező születésszám növekedés között. (1 pont) c) A korfa alapján megállapítható, hogy a magyar társadalom elöregedőben van. Húzza alá a jelenséget igazoló állításokat! (2 pont) 1. az időskorúak száma nem csökken jelentősen 2. a születések száma csökkenést mutat 3. az időskorúak száma nő 4. a középkorúak és a fiatalok száma közel azonos 110 Emelt szintű feladatsor 2006

9 Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! Időtartam: 150 perc. A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a Tör té nelmi atlasz térképeit és a Magyar helyesírási szótárt! Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! A szöveges, kifejtendő feladatok elkészítéséhez az alábbi munkamenetet javasoljuk: 1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a Történelmi atlaszt! 3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (fejlődés, változás, termelés stb.), illetve az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), melyekkel az adott probléma bemutatható! 4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következ te té se ket! 5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véle ményét! 9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! Tájékoztatásul: Az esszék javításának szempontjai: a feladat megértése, megfelelés a tartalmi követelményeknek, a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége. Eredményes munkát kívánunk! II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK Olvassa el figyelmesen! A következő feladatok közül összesen négyet kell kidolgoznia. Az alábbi szabályok alapján kell választania: Kidolgozandó: kettő rövid, és kettő hosszú feladat, melyek közül mindegyik más-más korszakra és legalább kettő a magyar történelemre vonatkozik. Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! Emelt szintű feladatsor

10 Egyetemes történelem Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa 13. Céhes ipar rövid 14. Egyház szerepe hosszú 15. Társadalmi változások rövid 16. Hidegháború és az ENSZ hosszú 17. Hunyadi János rövid 18. László és Kálmán hosszú Magyar történelem 19. Nemzetiségi kérdés rövid 20. Jobbágykérdés hosszú 21. Klebelsberg kultúrpolitikája rövid 22. Rákosi gazdasága hosszú A feladatok tanulmányozása után karikázza be a választott feladatok sorszámát! Ellenőrizze választása helyességét az alábbi táblázat kitöltésével! A feladatválasztás szempontjai Négy feladatot választott? Legalább két magyar történelmi feladatot választott? Legalább egy egyetemes történelmi feladatot választott? Két rövid és két hosszú feladatot választott? Mind a négy kiválasztott feladata különböző korszakból való? (A táblázatban a korszakokat a kettősvonal választja el.) Egyértelműen jelölte feladatválasztásait? A feladatok közül csak a választott négyet dolgozza ki, a többit hagyja üresen! A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 13. A feladat a középkori gazdaságra vonatkozik. Mutassa be és elemezze a forrás és ismeretei segítségével a céh szabályozó szerepét! (rövid) 2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem ért ipara műveléséhez, és ha nem mesternek a fia. 3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házon kívül egyet sem [...] 5. Minden takács házában tarthatja egy testvérét és egy unokaöccsét. Mindegyikük számára két-két széles és egy-egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, hogy így testvérei és unokaöccsei a maguk kezével dolgozzanak, és mihelyt nem dolgoznak, a mester nem tarthat szövőszéket. A mester testvérei és unokaöccsei nem kötelesek ipart vásárolni a királytól, sem éjszakai őrszolgálatot teljesíteni, sem taliumot [állami adó] fizetni mindaddig, amíg testvérük vagy nagybátyjuk gyámsága alatt élnek. 8. Minden takácsmester csak egy tanulót tarthat a házában, ezt is csak négy évre és 4 párizsi livre fejében, vagy ötévi szolgálatra 60 párizsi souért, vagy hatévi szolgálatra 20 párizsi souért, vagy hétévi szolgálatra fizetség nélkül. 23. Párizsban egy takács sem szőhet teljes [vég] posztót, csak úgy, hogy egyformán erősek a hoszszanti és vetülékfonalak, ha a szövet teljes szélességében legalább 1600 fonál van. 31. A posztó készítésekor senki sem vegyítheti össze a valódi gyapjút a bárány gyapjával. Ha valaki mégis ezt teszi, 10 sou büntetést fizet minden csomó után: ennek a fele a királyt, másik fele az atyamestert és az esküdteket illeti munkájukért és fáradozásukért. Igen 112 Emelt szintű feladatsor 2006

11 32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyanolyan jónak az elején, mint a közepén. Ha nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért 5 sou büntetést fizet, bármilyen szövőszékről került is le; ennek a fele a királyt, fele a céhmestert és az esküdteket illeti munkájukért és fáradozásukért. 47. A fent említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napkelte előtt, különben a mester 12, a segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fenn az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett fejezni. Ebben az esetben a segéd [korábban] bemehet, de csak aznap. (A párizsi takácsok XIII. századi céhszabályzatából) 14. A feladat a középkori egyetemes történelemmel foglalkozik. Mutassa be és elemezze a forrás és ismeretei alapján a pápaság törekvéseit! (hosszú) 1. Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. 2. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek [általánosnak]. 3. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. 4. Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő maga alacsonyabb rendű is; ugyancsak a püspökök elmozdítására ítéletet is hozhat. 7. Egyedül neki szabad a korszükségletnek megfelelően új törvényeket hozni, új püspökségeket alapítani, káptalant apátsággá alakítani, és fordítva, gazdag püspökségeket felosztani és szegényeket egyesíteni. 8. Egyedül ő használhat császári jelvényeket. 9. Egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni. 11. Az egész világon csak őt illeti meg a pápa név. 12. Jogában áll császárokat letenni. 13. Jogában áll, ha a szükség úgy kívánja, püspököket az egyik püspöki székből a másikba áthelyezni. 14. Bármely egyház klérikusát tetszése szerint felszentelheti egy másik részére. 16. Rendelete nélkül nem lehet egyetemes zsinatot összehívni. 17. Tekintélyének támogatása nélkül [...] semmiféle könyv nem tekinthető kánoninak. 19. Senki fölötte nem ítélkezhet. 22. A római egyház még soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz. 23. A római pápa, ha a kánonoknak megfelelően választották, Szent Péter érdemeire való tekintettel kétségkívül szent lesz, mint ezt Szent Ennodius paviai püspök bizonyítja, kivel ebben sok szent atya egyetért és amint Szent Symmachus pápa dekrétumaiban található. 25. Püspököket zsinat egybehívása nélkül is letehet vagy visszahelyezhet. (Dictatus Papae 1075) Emelt szintű feladatsor

12 15. A feladat a XIX. század második felének társalmi átalakulásával és eszméivel kapcsolatos. Mutassa be a forrás és ismeretei alapján a munkásság társadalmi helyzetének, szerepének eltérő megítéléseit és ezek eszmei alapjait! (rövid) A munka minden gazdagság forrása [ ] a munka hozadéka levonás nélkül, egyenlő jog szerint illeti meg a társadalom minden tagját. A munka fölszabadítása megköveteli, hogy munkaeszközöket a társadalom köztulajdonává emeljék [ ] A munka fölszabadítása a munkásosztály műve kell, hogy legyen, s vele szemben az összes többi osztályok csak egyetlen reakciós tömeget alkotnak [ ] (A gothai programból) Azonkívül nem szabad szem elől téveszteni azon alapvető igazságot, hogy az állam mindnyájunkért van, az előkelőkért csakúgy, mint a szegényekért. [ ] Tehát a méltányosság a munkások állami védelmét sürgeti, hogy a munka nyereségéből kellő rész jusson nekik s a munka úgy fedezze lakás, élelem, ruházat tekintetében szükségleteiket, hogy helyzetük ne legyen nyomasztó. Ebből az következik, hogy mindazt kell pártolni az államnak, ami a munkások helyzetén bármiképp is lendít; [ ] ha a munkaadók a munkásokat igazságtalan terhekkel és oly kikötésekkel sanyargatnák, melyek az emberi méltósággal ellenkeznek, ha egészségüket veszélyezteti az erőltetett, nemükkel és korukkal arányban nem álló munka: mindez esetekben, megtartva a mérséklet határait, közbe kell lépnie a nyilvános hatalomnak s a törvényhozásnak. (XIII. Leó: Rerum Novarum, 1891) 16. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. Mutassa be a két szuperhatalom szembekerülésének okait és körülményeit a kétpólusú világ létrejöttét, és az ENSZ szerepét a hidegháború kezdeti szakaszában! (hosszú) A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerítettek rá. Az Egyesült Államok kormánya gyakran tiltakozott a kényszer és a megfélemlítés alkalmazása ellen [ ] A világtörténelemnek jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell a két életmód alternatívája között. A választás nagyon gyakran nem szabad. [ ] Meggyőződésem, támogatnunk kell a szabad népeket abban, hogy saját módjukon alakítsák ki saját sorsukat. [ ] A totalitárius rendszerek csírái a nyomorúságból és a szükségből táplálkoznak. A szegénység és polgárháború rossz földjében terjednek el és növekszenek. Teljesen akkor fejlődnek ki, amikor egy népben kihalt a jobb jövőbe vetett remény. (Truman elnök kongresszusi üzenetéből, 1947 márciusa) Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió és a demokratikus országok politikája, amely az imperializmus aláásására és a demokrácia megszilárdítására irányul, a másik oldalon az Egyesült Államok és Anglia politikája, amely az imperializmus megerősítésére és a demokrácia megfojtására irányul [ ] Ily módon két tábor alakult ki [ ] A két ellentétes tábor [ ] harca a kapitalizmus általános válságának további kiéleződése, a kapitalizmus erőinek gyengülése, a szocializmus és a demokrácia erőinek gyarapodása közepette megy végbe. (A Kominform, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának állásfoglalása, 1947) 114 Emelt szintű feladatsor 2006

13 1945 Az ENSZ megalakulása Görög polgárháború 1948 Berlini válság 1949 A NATO és a KGST megalakulása A koreai háború New York Biztonsági Tanács 5 állandó tag (vétójoggal): Szovjetunió, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína (1971-ig Tajvan) évente változó 6 tag (1966-tól 10 tag kétéves mandátummal) (a döntéshez 7 igen szavazat kell) részvétel szavazati jog nélkül ajánlás választás Főtitkár (öt évre) Nemzetközi Bíróság Hága Közgyűlés (évente ülésezik minden tagország részvételével) New York ENSZhaderő Róma Washington Párizs Genf FAO (élelmezésügy és mezőgazdaság) IMF (Nemzetközi Valutaalap) UNESCO (nevelésügy, tudomány, kultúra) WHO (egészségügy) A Föld országai 17. A feladat a török elleni küzdelemmel kapcsolatos. Mutassa be Hunyadi János felemelkedésének főbb állomásait, s elemezze miként függött ez össze a kor magyar társadalmi rendszerével és a török ellenes harcokkal! Válaszában térjen ki arra is, hogy mi tette lehetővé gyors társadalmi emelkedését és sikereit a törökök elleni harcokban! (rövid) 1437 Luxemburgi Zsigmond halála, Habsburg Albert magyar király lesz 1439 Albert halála 1440 I. Jagelló Ulászló trónra lépése, V. László születése 1444 A várnai vereség, I. Ulászló halála 1445 Az ország rendjei hét főkapitányt választanak, köztük Hunyadi Jánost 1446 Hunyadi Jánost kormányzóvá választják 1453 V. László nagykorúsítása és trónra lépése 1456 A nándorfehérvári diadal, Hunyadi János halála Emelt szintű feladatsor

14 Élt ekkor az országban egy bátor vitéz; Havasalföld népének nemes, nevezetes szülöttje, Hunyadi János; harcos férfiú, aki fegyverforgatásra és hadak vezetésére termett. Amiként a halaknak életeleme a víz, a szarvasoknak az árnyas erdő, úgy volt neki életeleme a fegyver és a hadivállalkozás. Ezt az embert tetteinek tanúsága alapján ki merem mondani a gondviselés egyenesen az égből küldte és hozta idegen tájról Magyarország vidékére az ország jövendő védelmére. [ ] A kormányzó úr is tette le önként tisztségének terhét, amelyet már nyolc év óta oly nagy szerencsével viselt: Az Úr éve elkövetkezvén, László királynak visszaszolgáltatta Magyarországot, amelyet a maga és övéi véres küzdelmeivel, teljes buzgalmával és gondoskodásával meg haditudományával megőrzött. Ezért László király [ ] Beszterce örökös grófjává emelte. (Thuróczy János krónikája) 1441 februárjában Ulászló rendkívüli hatalommal ruházta fel Újlaki Miklóst és Hunyadit. Kettejüket nevezte ki, azonos jogkörrel, Erdély vajdáivá, a székelyek és számos megye ispánjaivá, emellett Temesvár, Nándorfehérvár és az egész déli végvárrendszer kapitányaivá[ ] [Hunyadi] Úgyszólván puszta megjelenésével egymás után hódolatra bírta Ulászló ellenfeleit. [ ] Újlaki Erdélyben alvajdái útján gyakorolta a rá eső bírói hatalmat, és részt kapott a sójövedelemből, de a katonai parancsnokságot és a várakat társa kezén hagyta. Hunyadi többé nem is engedte ki ezeket a kezéből, és 1441-től haláláig ez a régió volt politikai befolyásának bázisa. [ ]Verhetetlen hadvezér hírébe került, aki mindenféle ellenséggel könnyedén leszámol [ ]A nemesi közvélemény ezóta oly rajongással fordult Hunyadi felé, hogy azt többé semmilyen fejlemény nem tudta kikezdeni. A hadvezér minden további sikerében hitének újabb igazolását látta, ha pedig kudarcait tapasztalta, azokat kivételes körülményekkel, többnyire árulással magyarázta. Hunyadi számára ettől kezdve egyenes út vezetett a kormányzói méltóság felé, sőt a trónig, noha ez halála miatt nem neki, hanem fiának jutott. (Engel Pál: Szent István birodalma.) 116 Emelt szintű feladatsor 2006

15 18. A következő feladat a középkori magyar történelemre vonatkozik. Mutassa be, mennyiben szolgálták Szent László és Könyves Kálmán törvényei a feudális társadalmi viszonyok megszilárdulását! Válaszában térjen ki a két uralkodó törvényeinek különbségeire is! (hosszú) 4. Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják meg. Ha ennek foly tán ártatlannak bizonyul, a falu csupán egy penzát fizessen a papnak. Ha pedig bűnösnek ta lálják, minden vagyonát foglalják le a király részére, amiből negyedrészt a falubelieknek adjanak. 6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen min dene, fiain és lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott személy minden va gyonát adja vissza. 12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy me ne küljön az akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza. 14. Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb érté kűt lop, a lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. (László II. tör vény könyvéből) 17. Azok a szőlők, telkek, földek, melyeket bármelyik király adományozott, változatlanul maradjanak meg azoknak, akiknek adományozták azokat. 19. Azok az elűzött régi telepesek, akiknek másutt nincs földjük, eddigi földjükre térjenek vissza. Ha [közben] földjüket monostoroknak vagy egyházaknak adományozták, és nekik van más földjük, ez [tudniillik a közben történt adományozás] maradjon meg sértetlenül. 20. Minden olyan birtok, melyet Szent István adományozott, illessen meg minden, természetesen leszármazás szerinti utódot vagy örököst. Az olyan birtok azonban, melyet más királyok adtak [csak] apáról fiúra szálljon, s ha ilyenek [ti. fiúörökösök] nincsenek, örököljön a fitestvér, s ennek halála után fiait se zárják ki az örökségből. Ha pedig az illetőnek fitestvére nincsen, az örökséget a király részére vegyék át. 32. Ha valaki másnak a földjét birtoklásra magának foglalja el, ha a bíróságon bevádolják, ugyanannyit veszítsen el a saját földjéből, s azonkívül tíz penzát fizessen. 53. a) Ha az elfogott tolvajra a lopást rábizonyítani nem lehet, engedjék meg neki az istenítéletet. b) Ha ennek folyamán ártatlannak bizonyul, elfogója vagyonából vegyenek el annyit, amennyi vagyona van annak, akit ő tolvajnak mondott, de ne vakítsák meg. c) Ha a tolvaj az istenítélet folytán bűnösnek találtatik vakítsák meg. 54. Ha valaki négylábú állatot vagy ennek megfelelő értékű dolgot, avagy húsz dénár értékű ruhát lopott, mint tolvajt ítéljék el. 84. a) Ha valaki, akit lopással vádoltak, a templomba menekül, úgy ítéltük, hogy őt csupán ezért még ne tekintsék valóban tolvajnak, hanem a bíró, annak az egyháznak a papjával együtt, kérdezze meg, vajon bűnös-e vagy sem. b) És ha ő magát vétkesnek vallja azért, mivel az egyházba menekült, szemeinek megvakításától vagy más tagjainak megcsonkításától meneküljön meg. (Kálmán I. törvénykönyve) Emelt szintű feladatsor

16 19. A feladat a XIX. századi magyar történelemre vonatkozik. Elemezze a források segítségével a dualizmus-kori magyar nemzetiségi politika főbb jellemzőit és eszmei alapjait! (rövid) Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és közigazgatás gyakorlati jelentősége és az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé teszik; a honpolgárok teljes egyenjogúsága minden egyéb viszonyokat illetően épségben maradván, a különféle nyelvek hivatalos használatára nézve a következő szabályok fognak zsinórmértékül szolgálni: 1. A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar lévén, a magyar országgyűlés tanácskozásai és ügykezelési nyelve ezentúl is a magyar; a törvények magyar nyelven alkottatnak, de az országban lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók [ ] 6. A törvényhatósági tisztviselők saját törvényhatóságaik területén a községekkel, gyülekezetekkel, egyesületekkel, intézetekkel és magánosokkal való hivatalos érintkezésben a lehetőségig ezek anyanyelvét használják [ ] 8. A bíró [ ] a panaszt vagy kérelmet a panasz vagy kérelem nyelvén intézi el; kihallgatást, tanúkihallgatást, szemlét és más bírói cselekményeket [ ] A perben álló felek, illetve a kihallgatott személyek nyelvén eszközli [ ] 26. Valamint eddig is jogában állott bármely egyes honpolgárnak éppen úgy, mint a községeknek, egyházaknak, egyház-községeknek úgy ezentúl is jogában áll saját erejökkel, vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat felállítani. E végből, s a nyelv, művészet, tudomány, gazdaság, ipar- és kereskedelem előmozdítására szolgáló más intézetek felállítása végett is. Az egyes honpolgárok az állam törvényszabta felügyelete alatt társulatokba, vagy egyletekbe összeállhatnak, és összeállván szabályokat alkothatnak, az államkormány által helybenhagyott szabályok értelmében eljárhatnak, pénzalapot gyűjthetnek, és azt, ugyan az államkormány felügyelete alatt nemzetiségi törvényes igényeiknek is megfelelően kezelhetik. (1868. évi XLIV. tc. a nemzeti egyenjogúság tárgyában) 3. [ ] Oly községekben, hol magyar és nem magyar ajkúak vegyesen laknak, akár községi, akár felekezeti, akár egyéb nyilvános népiskolákban, az évtől fogva úgy rendes, mint segéd- vagy ideiglenes tanítóul csak oly egyének alkalmazhatók, akik a magyar nyelvet tanítani képesek [ ] 4. A magyar nyelv bárminemű nyilvános népiskolában a köteles tantárgyak közé ezennel felvétetik [ ] (1879) 19. A nem magyar tanítási nyelvű elemi iskolákban, akár részesülnek állami segélyben, akár nem, a magyar nyelv a mindennapi tanfolyam valamennyi osztályában a vallás- és közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti iskolafenntartó meghallgatásával megállapított tanítási terv szerint és 118 Emelt szintű feladatsor 2006

17 kijelölt óraszámban oly mértékben tanítandó, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni. (Apponyi Albert kultuszminiszter által beterjesztett törvény (Lex Apponyi), 1907) 20. A feladat a XVIII. századi magyar történelemre vonatkozik. Mutassa be Mária Terézia és II. József jobbágypolitikájának jellemzőit! Tárja fel a meghozott intézkedések társadalmi gazdasági politikai körülményeit és következményeit! (hosszú) Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a telki állomány [ ] Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás értelmében hetenként egy napi négyigás robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával szokták teljesíteni az igásrobotot, azokon a helyeken az igásrobot kötelezettségét ezután is két igával fogják teljesíteni [ ] Egyébként jóllehet már az előbb érintett úrbérszabályozás elrendeli, hogy a szántás, aratás és kaszálás idején a robotot kettőzve de beszámítással lehet behajtani, mindazonáltal, mivel egyes helyeken a szőlők teszik ki a földesurak gazdaságának és jövedelmének nagyobb részét és a földművelés csekély, ezért nehogy ezeknek a földesuraknak az állapota ezzel rosszabbá tétessék kegyesen engedjük, hogy az ilyen helyeken a szőlőművelés idején ők is hasonlóan kettőzve hajthassák be a robotot az alattvalókkal, de szintén beszámítással [ ] (Mária Terézia úrbéri rendeletéből, 1767) Először: A Jobbágyság állapottyát annyiban a mennyiben a Parasztok ennél fogva eddig elé örökös kötelesség alá vettetve és a földhöz köttetve voltanak, jövendőre tellyességgel eltöröllyük és azt akarjuk, hogy ebben az értelemben a Jobbágy nevezettel tovább ne éllyenek: következésképpen minden Parasztokat, akár mely nevezet és vallásbeliek légyenek, jövendőre maguk személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtatható emberekké tészük, és mindenütt ollyanoknak tartatni parancsollyuk, maga a Természet Törvénye és a köz Jó azt kívánván [ ] Másodszor: Azt akarjuk, hogy minden Parasztnak szabad legyen maga kedve szerint, Földes Úrnak engedelme nélkül is házasodni, Tudományoknak és Mesterségeknek tanulására magát adni, s azokat akárhol gyakorolni. Harmadszor: Se egy Paraszt, se annak Fia, Leánya, vagy az ő háza népe közül való más személy a Földes Úrnak udvari Szolgálattyára kedve ellen nem kénszeríttethetik [ ] Negyedszer: Minden paraszt ember maga ingó Javait és Keresményit, t.i. a Földnek, Réteknek, Malmoknak, vagy Szöllöknek ötet illető betsüjét [használati jogát] szabadoson eladhattya, ajándékozhattya, meg tserélheti, el Zálogosíthattya, Gyermekeinek rendelést tehet [ ] Ötödször: Hogy a Parasztok azokban, a miket bírnak, bátorságosok lehessenek, kegyelmesen végezzük, hogy ök, vagy akár mely maradékjok, a Ház hellyekböl, vagy akár mi féle fundusukból [ telkükből] hellyes elegendő ok és a Vármegyének előtte való meglátása nélkül ki ne tétessenek, [ ] (II. József jobbágyrendelete, 1785) Emelt szintű feladatsor

18 21. A következő feladat a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos. Mutassa be a források és a saját ismeretei segítségével a klebelsbergi kultúrpolitika alapvető vonásait! (rövid) Ha a magyar neonacionalizmus nem tudja megnyerni a nemzeti gondolatnak és a nemzeti érzésnek a magyar tömegeket, és ha marad egy viszonylag kisebb társadalmi réteg ideálja, akkor nem lehet kétséges, hogy fölébe kerekedik az egész földet egyetlen golyóbisnak tekintő internacionalizmus. (Klebelsberg Kuno, 1928) T. nemzetgyűlés! Szeretném a köztudatba belevinni, a trianoni béke következtében lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca voltaképpen honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsősorban a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat, és ezekkel az eszközökkel kell mindig újból és újból bizonyítanunk a világ nemzetei előtt, hogy, a magyar viszontagságos életének második ezer esztendejében is életképes, erős és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság. (A költségvetési vitában elhangzott felszólalásából, 1925) [ ] Emelni kell a magyar dolgozó tömegek értelmi színvonalát, ma még sokkal inkább, mint a múlt század kilencvenes éveinek elején, és szisztematikusan nevelni kell minden téren elsőrangú szakembereket, akiknek az a hivatásuk, hogy közigazgatási vezérkara legyenek a magyar termelésnek. [ ] Mivel igyekszem a magyar munkástömegek művelődési színvonalán emelni? Népiskolák tömeges felállításával és az iskolán kívüli népművelés szervezésével [ ] Csonka Magyarországnak 3455 községe van. Ebből 317-ben építünk 1073 tantermet és 528 tanítói lakást. Ennek az 1073 tanteremnek akkora a befogadóképessége, hogy 45 ezer olyan gyermek járhat a jövőben tágas, világos és egészséges iskolába, aki korábban vagy egyáltalán nem volt beiskolázva, vagy célszerűtlen helyiségekben szorongott. Ha meggondoljuk, hogy Magyarországnak 750 ezer tankötelese van, akkor ez a 45 ezer, akiket jó iskolákhoz juttatjuk, nagyon jelentékenynek mondható. (Klebelsberg Kuno: A magyar kultúra jövője, 1926) 22. A feladat a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos. Mutassa be a források és ismeretei segítségével a Rákosi-korszak gazdaságpolitikájának jellemzőit között! Válaszában elemezze, hogy a meghirdetett gazdaságpolitika következményeit! (hosszú) Gyáripari egységek tulajdon szerinti megoszlása Állami (községi, városi) Szövetkezeti Magán Emelt szintű feladatsor 2006

19 A gazdaság főágazatainak hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez Mezőgazdaság Év Ipar Építőipar Egyéb ,8 9,1 36,7 9, ,0 10,6 37,4 7, ,1 11,7 23,9 10, ,2 11,1 29,5 6, ,7 9,1 29,4 7, ,0 9,4 31,3 4,3 A szántóterület birtokviszonyai (ezer holdban) Év Állami gazdaság Tsz Kisparaszti gazdaság Kulák A fontosabb élelmiszerek egy főre jutó fogyasztása, (kg) Megnevezés évek átlaga évek átlaga Liszt 144,7 147,7 Rizs 2,3 1,7 Cukor 10,5 19,5 Burgonya 130,0 108,1 Sertéshús 15,0 16,4 Marhahús 5,8 5,5 Borjúhús 1,5 0,9 Baromfi 8,4 8,0 Tojás 5,2 4,4 Tej és tejtermékek 101,9 93,5 Sertészsír 13,0 14,7 Bor (liter) 34,8 28,1 Sör (liter) 3,1 14,0 Gazdasági mutatók Év Parasztság pénzadója Állami alkalmazottak havi fizetése (forintban) Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 86,4% helyett legalább 200%-kal emelkedjék. Ezen belül a nehézipar termelésének az eredetileg előirányzott 104,3% helyett legalább 280%- kal kell emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell emelkednie. A népgazdaság beruházásának öt év alatt az eredetileg előirányzott 50,9 milliárd forint helyett: legalább 80 milliárdot kell elérniük. Ezen belül a gyáriparra fordított beruházásoknak 21,3 milliárd forint helyett legalább 40 milliárd forintot kell elérniük. A nehéziparban az eredetileg tervezett 18,3 milliárd torirat helyett legalább 37 milliárd forintot kell beruházni. A nemzeti jövedelemnek 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 63% he lyett legalább 120%-kal kell emelkednie. A munka termelékenységének öt év alatt az eredetileg tervezett 50% helyett legalább 80%-kal kell emelkednie. (MDP II. kongresszusa március 2.) Emelt szintű feladatsor

20 ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Spártai állam (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) a) perioikoszok vagy körüllakók vagy nők b) ephoroszok vagy felügyelők c) Geruszia vagy Öregek Tanácsa vagy Vének Tanácsa d) helóták vagy jog nélküli földművesek 2. Arab terjeszkedés (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) a) Poitiers b) kereskedelem vagy kereskedelmi útvonalak c) megnőtt vagy erősödött vagy növekedett d) Indoklás: Pl.: Az arab hódítás nyomán a Bizánci Birodalom jelentősége csökkent. (Az öt keresztény patriarkátus közül a három keleti arab fennhatóság alá került) 3. Mátyás és a reneszánsz (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) a) hozzájárult a reneszánsz kultúra elterjedéséhez vagy megerősödéséhez b) Pl.: a humanizmus egyik jellemzője az antik kultúra felélesztése vagy uralmát legitimálják, hiszen nem királyi családból származott c) Pl.: erejének, hatalmának, gazdagságának bemutatása vagy a külföldiek elkápráztatása d) ellenszenvvel nézte (egy részük) (1 pont) néhányan (a kisebbség) követték (1 pont) 4. Kereskedelmi háromszögek (Összesen 4 pont) a) 1. levantei keresekedelem (0,5 pont) 2. balti vagy Hanza kereskedelem (0,5 pont) b) 1. a levantei válságba jutott, (0,5 pont) 2. a balti szerepe kis mértékben növekedett (0,5 pont) c) XVI. században csak nyersanyag vagy nemesfém lelőhelynek használták (1 pont) XVIII. századra a késztermékek felvevő piacává is vált vagy bővültek az kiviteli cikkek (dohány, cukor) (1 pont) 5. Zrínyi tevékenysége (Összesen 4 pont) a) Oszmán Birodalom (0,5pont) b) Habsburg Birodalom (0,5 pont) c) Vasvári Béke (vagy 1664) (1 pont) d) Pl.: erőviszonyok kiegyenlítődtek vagy európai egyensúly (1 pont) e) hajdúk vagy vitézlőrend vagy végvári katonák (1 pont) 6. XIX. század eszméi (Összesen 4 pont) a) Marx b) osztályharc, magántulajdon megszüntetése, erőszakos hatalomátvétel vagy forradalom, c) reform vagy választások vagy társadalmi evolúció 122 Emelt szintű feladatsor 2006

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon!

1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon! 1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon! 1) Nikápoly 2) Nándorfehérvár 3) Konstantinápoly 2.) Hunyadi Jánosnak a törökkel vívott legemlékezetesebb

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2006/2007 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2006/2007 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2006/2007 TÖRTÉNELEM III. (országos) forduló 2007. április 28. Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Versenyző

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar A kormánytisztviselői lét ethosza Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar 2 Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. A XX. század hatása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 26. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0815 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM III. (országos döntő) forduló 2010. április 24. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Versenyző Pontszám

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0814 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 3. minta 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Milyen mozgásokat végez a Nap? Jelölje az állítások előtt

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. A kora újkortól a polgári átalakulásig. munkafüzet. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM A kora újkortól a polgári átalakulásig munkafüzet 6 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 3. Magyarország Zsigmond király idején 1. Jelöld az idõszalagon a következõ

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 48/2015. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt V. Z. T. szervezőnek, a dr. Pálffy Ilona elnök által képviselt Nemzeti Választási Bizottság ellen, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya hitelesítése kapcsán

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben