TÖRTÉNELEM EMELT SZINT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM EMELT SZINT"

Átírás

1 EMELT SZINT TÖRTÉNELEM Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! Időtartam: 90 perc. A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! Eredményes munkát kívánunk! I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. A feladat a spártai államra vonatkozik. Egészítse ki az ábra alapján a hiányos mondatokat! (4 pont, elemen ként 1 pont) a) Azok a spártai szabadok a(z)..., akik nem rendelkeznek szavazati joggal. b) Az állam működésére ügyelők a(z)...-k, akiket az Apella tagjai választanak. c) A népgyűlés határozataival szemben vétójoggal élhetnek a... tagjai. d) A perioikoszokkal és a teljes jogú spártai polgárokkal ellentétben a... nem rendelkeznek semmilyen jogokkal. Emelt szintű feladatsor

2 2. A feladat az arab terjeszkedésre vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a térképvázlat és ismeretei alapján! (4 pont, elemen ként 1 pont) a) Nevezze meg azt a települést, ahol az arab terjeszkedést a nyugat európaiak megállították! b) A térkép alapján állapítsa meg, hogy mi volt a közel-keleti meghódított területek legnagyobb gazdasági értéke? c) A római püspökség szerepe miként változott a keresztény világban az arab hódítás következtében? Válaszát indokolja! Indoklás: A feladat Mátyás reneszánsz udvarára vonatkozik. Oldja meg a feladatokat a források segítségével! (5 pont) Antonio Bonfini 1486-ban, 60 évesen került Mátyás udvarába. Beatrix felolvasója és a királyi udvar történetírója lett. Fő művében a magyarok történetét dolgozta fel 1496-ig. [ ] A Hunyadi család római eredetének meséjét olasz humanisták, elsősorban Ransano és Bonfini egymástól függetlenül ötlötték ki [ ] Az ő munkájuk alapján terjedt el, hogy a Hunyadiak az előkelő és nagy múltú római nemzetség, a Corvinusok leszármazottjai. (Csukovits Enikő: Liliom és holló) Az udvarban szemben három fegyveres álló szobor tekint le a belépőkre. A középső Mátyás, fején sisak, gondolkodva támaszkodik lándzsájára és pajzsára. Jobbról atyja, balról a szomorú tekintetű László. Az udvar közepén márvány medencében érc kút áll, tetején sisakos, fegyveres Pallas szoborral. (Bonfini, Mátyás krónikása a királyi palota szobordíszeiről) 104 Emelt szintű feladatsor 2006

3 A kívülállók kénytelenek voltak respektálni uralkodójuk és felesége excentrikus szokásait, de a többiek iránt [ti. a külföldi humanisták] nem is leplezték megvetésüket. Mint Galeotto meséli, Bátori püspök azért volt mulatság tárgya, mert folyton olvasni látták. (Engel Pál: Szent István birodalma) a) Mi volt a szerepe Beatrix királynénak a XV. századi Magyarország kulturális életében? (1 pont) b) Magyarázza meg, miért kerestek Mátyás történetírói római ősöket az uralkodó számára? (1 pont) c) Magyarázza meg, mi volt a szerepe az udvari művészeteknek és pompának Mátyás külpolitikájában? (1 pont) d) Állapítsa meg a források alapján, hogyan viszonyult a korabeli magyar vezetőréteg Mátyás reneszánsz udvarához? (2 pont) 4. A feladat a világkereskedelem átalakulásával kapcsolatos. Az ábrák és saját ismeretei alapján válaszoljon a kereskedelmi kapcsolatok jellegét illető kérdésekre! (4 pont) a) Nevezze meg a középkori Európa és a Közel Kelet, illetve Nyugat-Európa és a Baltikum közötti tengeri kereskedelmi utakat! (Elemenként 0,5 pont) b) Miként hatottak a nagy földrajzi felfedezések a fenti két európai tengeri kereskedelmi útvonalra? (Elemenként 0,5 pont) c) Állapítsa meg az ábra segítségével, hogy az Amerikai kontinens milyen szerepet játszott a világgazdaságban a XVI. században, és határozza meg, hogy milyen szerepe lett a XVIII században! (2 pont) XVI. sz.:... XVIII. sz.:... Amerika Európa B, C B, C F, G, B, E A Afrika A kontinensek közötti gazdasági kapcsolatok a XVI. században D Ázsia Amerikai angol gyarmatok A H, I Európa H, I Afrika A kontinensek közötti gazdasági kapcsolatok a XVIII. században A) rabszolgák B) arany C) ezüst D) keleti áru, fűszer E) dohány F) cukor G) kávé H) ipari késztermék I) fegyver Emelt szintű feladatsor

4 5. A feladat Zrínyi Miklós tevékenységére vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével! (4 pont) Egyébként nem tagadom, hogy kevés magyar van, aki olyan pontosan ismerné a háború tudományát, amennyire egy nagy hadvezérhez illik. Mindamellett biztosíthatlak, hogy nincs egyetlen magyar végbeli főkapitány, sőt kapitány sem, aki a reád bízott derekas hadsereget oly tunyán engedte volna elpusztulni; vagy ha elpusztult volna is, bizonyára az ellenség kétszeres romlásával veszett volna oda. Mi magyarok nem értünk ahhoz a mesterséghez, hogyan kell az ütközetet minduntalan elnapolni, az ellenség dúlásait megtorlás nélkül elnézni, barátot és szövetségest meg nem segíteni, inkább a hazát, mintsem az ellenséget pusztítani, a hadjáratban pénzt összeharácsolni. Ha te mindezeket a háború rejtettebb titkainak nevezed, akkor bizony mi semmit sem tudunk. (Zrínyi Miklós röpirata Montecuccoli tábornagyhoz, augusztus közepe, Pozsony) a) Nevezze meg, hogy mely birodalom elleni harcról szól a forrás! (0,5 pont) b) Nevezze meg, mely birodalmat képviselt a röpiratban idézett tábornagy! (0,5 pont) c) Nevezze meg azt a későbbi eseményt (időpontot), amely azt igazolja, hogy a két egymással harcoló birodalom a megegyezésben volt érdekelt! (1 pont) d) Magyarázza meg ennek okát! (1 pont) e) Határozza meg, hogy nevezzük azt az egy társadalmi csoportot (réteget), akik a korszakban a harcok során hasonló (politikai, gazdaság, társadalmi) helyzetbe kerültek! (1 pont) 6. A feladat a XIX. század eszméihez kapcsolódik. Válaszoljon a forrásrészlethez kapcsolódó kérdésekre! (Elérhető 4 pont) [ ] a kommunisták egyetlen kifejezésben foglalhatják össze elméletüket: a magántulajdon megszüntetése [ ] [ ]Amikor majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és minden termelés a társult egyének kezében összpontosult, akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét [ ] [ ] Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. [ ] [ ] a kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők el. (Kommunista Kiáltvány, 1848) a) Nevezze meg, a szöveg egyik szerzőjét, aki egyben a kommunista ideológia megalapozója? (1 pont) 106 Emelt szintű feladatsor 2006

5 b) A forrásrészletben az ideológia három alapvető elemét ismerhettük meg. Melyek ezek? (Elemenként 0,5 pont) c) A társadalmi rend megváltoztatásának a forrásban javasolt módszer mellett mely módjai lehetségesek? Soroljon fel hármat! (Elemenként 0,5 pont) 7. A feladat a századforduló mindennapi életével kapcsolatos. A következő feladat a XIX XX. század fordulójának életmódjára vonatkozik. Karikázza be a helyes választ! (5 pont, elemenként 1 pont) a) Válassza ki, melyik eseményen vehetett részt a képen látható pár? 1) az első pozsonyi reformországgyűlés megnyitása 2) a bécsi kongresszus egyik bálja 3) a budapesti millenniumi ünnepségek b) Melyik társadalmi réteghez tartoznak a képen látható személyek? 1) középpolgárság 2) középnemesség 3) munkásság A nagypolgárság mentalitását és életmódját sajátos kettősség jellemezte. Magánéletében és vállalkozóként a klasszikus polgári értékeket ápolta (takarékosság, szorgalom, hagyományos családi élet), ugyanakkor a reprezentációban alkalmazkodott az arisztokrácia által teremtett mintákhoz: megépítette városi palotáját, népes cselédséggel vette körül magát, és követte a főnemességet elzárkózásában is. Az új típusú vállalkozó polgár oda fordult, ahol a nagyobb hasznot, profitot remélte. A nagypolgárság jelentős részben a magyarságba beolvadó idegen elemekből kristályosodott ki. Többek között ez is hozzájárult, hogy a politikai életben nem kapott, nem is nagyon igényelt szerepet: társadalmi tekintélye kisebb volt az ország gazdasági életében betöltött helyénél. (Tankönyvi szöveg) c) Melyik lakásban lakhattak? 1) Egyszerű bútorokkal berendezett, kézimunkákkal díszített lakásban. 2) Egy bérkaszárnya komfort nélküli, szoba-konyhás lakásában. 3) Egy nagyvárosi bérpalota első emeleti, nagy alapterületű lakásában. Emelt szintű feladatsor

6 d) Mi lehetett a képen látható férfi foglalkozása? 1) vállalkozó 2) segédmunkás 3) politikus e) Mi jellemzi a polgárság magánéletét? 1) takarékosság 2) cselédtelenség 3) szegényesség 8. Az alábbi feladat a II. világháborúval kapcsolatos. Határozza meg, mikor történtek az alábbi események! (év, hónap, nap!) (2 pont, elemenként 0,5 pont) a) Németország hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót.... b) A normandiai partraszállás.... c) Az amerikai légierő ledobja az atombombát Hirosimára.... d) Japán kapitulációja Az alábbi feladat a két világháború közötti magyar társadalom életével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (4 pont, elemenként 1 pont) 2.. Országgyűlési képviselőválasztó-joga van minden nőnek, aki életének 30. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik vagy van lakása, és az elemi népiskola hatodik osztályát vagy más tanintézetnek ezzel tanértékre nézve egyenrangú osztályát sikeresen elvégezte, vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolta. (2) Az egyéb kellékek igazolása mellett választójoga van annak a nőnek is, aki az elemi népiskola negyedik osztályának sikeres elvégzését, vagy ezzel egyenlő értékű műveltség megszerzését igazolja, ha: 1. három vagy több törvényes gyermeknek adott életet és legalább három gyermeke életben van; a háborúban hősi halált halt gyermekeket e rendelkezés szempontjából életben levőnek kell tekinteni; vagy 2. saját vagyonának jövedelméből vagy saját keresetéből tartja el magát és önálló háztartást vezet. (4) Annak a nőnek, aki egyetemet vagy más főiskolát végzett, életkorára való tekintet nélkül van választójoga. (1925. évi XXVI. törvény) a) Állapítsa meg, hogy az alább felsoroltak közül kiknek volt a törvény alapján választójoguk! Választását aláhúzással jelezze! 1) Kis Emőke 25 éves főiskolát végzett banktisztviselő 2) Nagy Elvira 32 éves négy elemit végzett kétgyermekes anya 3) Kovács Dorottya 34 éves, hat elemit végzett, születése óta Monoron lakó takarítónő 4) Fekete Gizella 38 éves öt elemit végzett szolgálólány b) Határozza meg, hogy a törvényszöveg mely háborúra utal! 108 Emelt szintű feladatsor 2006

7 c) Soroljon fel két okot, ami a női választójog megadását (kiszélesítését) indokolttá tette! 10. Az alábbi feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (4 pont) Az életszínvonal relatív emelkedéséért hálás volt a lakosság. [ ] utazni is lehetett. A hatvanas években sorra szűnt meg a vízumkényszer a szocialista országokkal, [ ] s az utazók összehasonlították az otthoni állapotokat a látottakkal. A hazatérők elmondhatták: mi sokkal jobban élünk. Nemsokára nyugati országokba is eljuthatott a magyar állampolgár. A hatalom nem igényelte, hogy az egyes polgár minden nap azonosuljon a rendszerrel. A személyi kultusz külső jeleit példásan visszafogták. A számtalan vörös csillagot, buzdító feliratot sem helyezték mindenhol vissza [ ]. (Salamon Konrád: XX. századi magyar történelem) Magyarországot ebben a korszakban a szocialista tábor legvidámabb barakkjának nevezték. Soroljon fel két két okot, hogy miért volt az ország vidám, és miért barakk? vidám barakk A feladat az Európai Unióval kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák alapján! (2 pont) SZUVERÉN NEMZETÁLLAMOK EURÓPAI KÖZÖSSÉGE 1) 2) a) Határozza meg, hogy a karikatúrák közül melyik készült előbb! (0,5 pont) b) Állapítsa meg, mi a karikatúrák közös mondanivalója! (1 pont) c) Nevezzen meg egy konkrét eseményt, ami a karikatúra megállapítását igazolja! (0,5 pont) Emelt szintű feladatsor

8 12. A feladat a mai magyar társadalom demográfiai helyzetére vonatkozik. Válaszoljon az ábrákhoz kapcsolódó kérdésekre! (4 pont) [ezer fô] Természetes szaporodás Természetes fogyás A természetes szaporodás változása Magyarországon ( ) Élveszületés Halálozás életkor [ezer fô] Férfiak 1870-ben Férfiak 2000-ben Nők 1870-ben Nők 2000-ben a) Az ötvenes évek első felében megugrott a születések száma. Aláhúzással jelölje, hogy az alábbiak közül melyik játszott jelentős szerepet a folyamatban! (1 pont) 1. javuló életviszonyok 2. terhességmegszakítás tilalma 3. a korábbinál népesebb korosztályok léptek a családalapítás időszakába b) Az ábrák segítségével válaszoljon, hogy mi a kapcsolat az 1950-es évek eleje és a hetvenes évek elején bekövetkező születésszám növekedés között. (1 pont) c) A korfa alapján megállapítható, hogy a magyar társadalom elöregedőben van. Húzza alá a jelenséget igazoló állításokat! (2 pont) 1. az időskorúak száma nem csökken jelentősen 2. a születések száma csökkenést mutat 3. az időskorúak száma nő 4. a középkorúak és a fiatalok száma közel azonos 110 Emelt szintű feladatsor 2006

9 Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! Időtartam: 150 perc. A feladatok megoldásához tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a Tör té nelmi atlasz térképeit és a Magyar helyesírási szótárt! Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! A szöveges, kifejtendő feladatok elkészítéséhez az alábbi munkamenetet javasoljuk: 1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a Történelmi atlaszt! 3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (fejlődés, változás, termelés stb.), illetve az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), melyekkel az adott probléma bemutatható! 4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következ te té se ket! 5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véle ményét! 9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! Tájékoztatásul: Az esszék javításának szempontjai: a feladat megértése, megfelelés a tartalmi követelményeknek, a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége. Eredményes munkát kívánunk! II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK Olvassa el figyelmesen! A következő feladatok közül összesen négyet kell kidolgoznia. Az alábbi szabályok alapján kell választania: Kidolgozandó: kettő rövid, és kettő hosszú feladat, melyek közül mindegyik más-más korszakra és legalább kettő a magyar történelemre vonatkozik. Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! Emelt szintű feladatsor

10 Egyetemes történelem Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa 13. Céhes ipar rövid 14. Egyház szerepe hosszú 15. Társadalmi változások rövid 16. Hidegháború és az ENSZ hosszú 17. Hunyadi János rövid 18. László és Kálmán hosszú Magyar történelem 19. Nemzetiségi kérdés rövid 20. Jobbágykérdés hosszú 21. Klebelsberg kultúrpolitikája rövid 22. Rákosi gazdasága hosszú A feladatok tanulmányozása után karikázza be a választott feladatok sorszámát! Ellenőrizze választása helyességét az alábbi táblázat kitöltésével! A feladatválasztás szempontjai Négy feladatot választott? Legalább két magyar történelmi feladatot választott? Legalább egy egyetemes történelmi feladatot választott? Két rövid és két hosszú feladatot választott? Mind a négy kiválasztott feladata különböző korszakból való? (A táblázatban a korszakokat a kettősvonal választja el.) Egyértelműen jelölte feladatválasztásait? A feladatok közül csak a választott négyet dolgozza ki, a többit hagyja üresen! A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 13. A feladat a középkori gazdaságra vonatkozik. Mutassa be és elemezze a forrás és ismeretei segítségével a céh szabályozó szerepét! (rövid) 2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem ért ipara műveléséhez, és ha nem mesternek a fia. 3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házon kívül egyet sem [...] 5. Minden takács házában tarthatja egy testvérét és egy unokaöccsét. Mindegyikük számára két-két széles és egy-egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, hogy így testvérei és unokaöccsei a maguk kezével dolgozzanak, és mihelyt nem dolgoznak, a mester nem tarthat szövőszéket. A mester testvérei és unokaöccsei nem kötelesek ipart vásárolni a királytól, sem éjszakai őrszolgálatot teljesíteni, sem taliumot [állami adó] fizetni mindaddig, amíg testvérük vagy nagybátyjuk gyámsága alatt élnek. 8. Minden takácsmester csak egy tanulót tarthat a házában, ezt is csak négy évre és 4 párizsi livre fejében, vagy ötévi szolgálatra 60 párizsi souért, vagy hatévi szolgálatra 20 párizsi souért, vagy hétévi szolgálatra fizetség nélkül. 23. Párizsban egy takács sem szőhet teljes [vég] posztót, csak úgy, hogy egyformán erősek a hoszszanti és vetülékfonalak, ha a szövet teljes szélességében legalább 1600 fonál van. 31. A posztó készítésekor senki sem vegyítheti össze a valódi gyapjút a bárány gyapjával. Ha valaki mégis ezt teszi, 10 sou büntetést fizet minden csomó után: ennek a fele a királyt, másik fele az atyamestert és az esküdteket illeti munkájukért és fáradozásukért. Igen 112 Emelt szintű feladatsor 2006

11 32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyanolyan jónak az elején, mint a közepén. Ha nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért 5 sou büntetést fizet, bármilyen szövőszékről került is le; ennek a fele a királyt, fele a céhmestert és az esküdteket illeti munkájukért és fáradozásukért. 47. A fent említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napkelte előtt, különben a mester 12, a segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fenn az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett fejezni. Ebben az esetben a segéd [korábban] bemehet, de csak aznap. (A párizsi takácsok XIII. századi céhszabályzatából) 14. A feladat a középkori egyetemes történelemmel foglalkozik. Mutassa be és elemezze a forrás és ismeretei alapján a pápaság törekvéseit! (hosszú) 1. Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr. 2. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemesnek [általánosnak]. 3. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székükbe vissza. 4. Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, még ha ő maga alacsonyabb rendű is; ugyancsak a püspökök elmozdítására ítéletet is hozhat. 7. Egyedül neki szabad a korszükségletnek megfelelően új törvényeket hozni, új püspökségeket alapítani, káptalant apátsággá alakítani, és fordítva, gazdag püspökségeket felosztani és szegényeket egyesíteni. 8. Egyedül ő használhat császári jelvényeket. 9. Egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni. 11. Az egész világon csak őt illeti meg a pápa név. 12. Jogában áll császárokat letenni. 13. Jogában áll, ha a szükség úgy kívánja, püspököket az egyik püspöki székből a másikba áthelyezni. 14. Bármely egyház klérikusát tetszése szerint felszentelheti egy másik részére. 16. Rendelete nélkül nem lehet egyetemes zsinatot összehívni. 17. Tekintélyének támogatása nélkül [...] semmiféle könyv nem tekinthető kánoninak. 19. Senki fölötte nem ítélkezhet. 22. A római egyház még soha nem tévedett, az írás tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz. 23. A római pápa, ha a kánonoknak megfelelően választották, Szent Péter érdemeire való tekintettel kétségkívül szent lesz, mint ezt Szent Ennodius paviai püspök bizonyítja, kivel ebben sok szent atya egyetért és amint Szent Symmachus pápa dekrétumaiban található. 25. Püspököket zsinat egybehívása nélkül is letehet vagy visszahelyezhet. (Dictatus Papae 1075) Emelt szintű feladatsor

12 15. A feladat a XIX. század második felének társalmi átalakulásával és eszméivel kapcsolatos. Mutassa be a forrás és ismeretei alapján a munkásság társadalmi helyzetének, szerepének eltérő megítéléseit és ezek eszmei alapjait! (rövid) A munka minden gazdagság forrása [ ] a munka hozadéka levonás nélkül, egyenlő jog szerint illeti meg a társadalom minden tagját. A munka fölszabadítása megköveteli, hogy munkaeszközöket a társadalom köztulajdonává emeljék [ ] A munka fölszabadítása a munkásosztály műve kell, hogy legyen, s vele szemben az összes többi osztályok csak egyetlen reakciós tömeget alkotnak [ ] (A gothai programból) Azonkívül nem szabad szem elől téveszteni azon alapvető igazságot, hogy az állam mindnyájunkért van, az előkelőkért csakúgy, mint a szegényekért. [ ] Tehát a méltányosság a munkások állami védelmét sürgeti, hogy a munka nyereségéből kellő rész jusson nekik s a munka úgy fedezze lakás, élelem, ruházat tekintetében szükségleteiket, hogy helyzetük ne legyen nyomasztó. Ebből az következik, hogy mindazt kell pártolni az államnak, ami a munkások helyzetén bármiképp is lendít; [ ] ha a munkaadók a munkásokat igazságtalan terhekkel és oly kikötésekkel sanyargatnák, melyek az emberi méltósággal ellenkeznek, ha egészségüket veszélyezteti az erőltetett, nemükkel és korukkal arányban nem álló munka: mindez esetekben, megtartva a mérséklet határait, közbe kell lépnie a nyilvános hatalomnak s a törvényhozásnak. (XIII. Leó: Rerum Novarum, 1891) 16. A feladat a hidegháborúval kapcsolatos. Mutassa be a két szuperhatalom szembekerülésének okait és körülményeit a kétpólusú világ létrejöttét, és az ENSZ szerepét a hidegháború kezdeti szakaszában! (hosszú) A világ néhány országának népeire legutóbb akaratuk ellenére totalitárius rendszereket kényszerítettek rá. Az Egyesült Államok kormánya gyakran tiltakozott a kényszer és a megfélemlítés alkalmazása ellen [ ] A világtörténelemnek jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell a két életmód alternatívája között. A választás nagyon gyakran nem szabad. [ ] Meggyőződésem, támogatnunk kell a szabad népeket abban, hogy saját módjukon alakítsák ki saját sorsukat. [ ] A totalitárius rendszerek csírái a nyomorúságból és a szükségből táplálkoznak. A szegénység és polgárháború rossz földjében terjednek el és növekszenek. Teljesen akkor fejlődnek ki, amikor egy népben kihalt a jobb jövőbe vetett remény. (Truman elnök kongresszusi üzenetéből, 1947 márciusa) Két ellentétes politika alakult ki: az egyik oldalon a Szovjetunió és a demokratikus országok politikája, amely az imperializmus aláásására és a demokrácia megszilárdítására irányul, a másik oldalon az Egyesült Államok és Anglia politikája, amely az imperializmus megerősítésére és a demokrácia megfojtására irányul [ ] Ily módon két tábor alakult ki [ ] A két ellentétes tábor [ ] harca a kapitalizmus általános válságának további kiéleződése, a kapitalizmus erőinek gyengülése, a szocializmus és a demokrácia erőinek gyarapodása közepette megy végbe. (A Kominform, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának állásfoglalása, 1947) 114 Emelt szintű feladatsor 2006

13 1945 Az ENSZ megalakulása Görög polgárháború 1948 Berlini válság 1949 A NATO és a KGST megalakulása A koreai háború New York Biztonsági Tanács 5 állandó tag (vétójoggal): Szovjetunió, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína (1971-ig Tajvan) évente változó 6 tag (1966-tól 10 tag kétéves mandátummal) (a döntéshez 7 igen szavazat kell) részvétel szavazati jog nélkül ajánlás választás Főtitkár (öt évre) Nemzetközi Bíróság Hága Közgyűlés (évente ülésezik minden tagország részvételével) New York ENSZhaderő Róma Washington Párizs Genf FAO (élelmezésügy és mezőgazdaság) IMF (Nemzetközi Valutaalap) UNESCO (nevelésügy, tudomány, kultúra) WHO (egészségügy) A Föld országai 17. A feladat a török elleni küzdelemmel kapcsolatos. Mutassa be Hunyadi János felemelkedésének főbb állomásait, s elemezze miként függött ez össze a kor magyar társadalmi rendszerével és a török ellenes harcokkal! Válaszában térjen ki arra is, hogy mi tette lehetővé gyors társadalmi emelkedését és sikereit a törökök elleni harcokban! (rövid) 1437 Luxemburgi Zsigmond halála, Habsburg Albert magyar király lesz 1439 Albert halála 1440 I. Jagelló Ulászló trónra lépése, V. László születése 1444 A várnai vereség, I. Ulászló halála 1445 Az ország rendjei hét főkapitányt választanak, köztük Hunyadi Jánost 1446 Hunyadi Jánost kormányzóvá választják 1453 V. László nagykorúsítása és trónra lépése 1456 A nándorfehérvári diadal, Hunyadi János halála Emelt szintű feladatsor

14 Élt ekkor az országban egy bátor vitéz; Havasalföld népének nemes, nevezetes szülöttje, Hunyadi János; harcos férfiú, aki fegyverforgatásra és hadak vezetésére termett. Amiként a halaknak életeleme a víz, a szarvasoknak az árnyas erdő, úgy volt neki életeleme a fegyver és a hadivállalkozás. Ezt az embert tetteinek tanúsága alapján ki merem mondani a gondviselés egyenesen az égből küldte és hozta idegen tájról Magyarország vidékére az ország jövendő védelmére. [ ] A kormányzó úr is tette le önként tisztségének terhét, amelyet már nyolc év óta oly nagy szerencsével viselt: Az Úr éve elkövetkezvén, László királynak visszaszolgáltatta Magyarországot, amelyet a maga és övéi véres küzdelmeivel, teljes buzgalmával és gondoskodásával meg haditudományával megőrzött. Ezért László király [ ] Beszterce örökös grófjává emelte. (Thuróczy János krónikája) 1441 februárjában Ulászló rendkívüli hatalommal ruházta fel Újlaki Miklóst és Hunyadit. Kettejüket nevezte ki, azonos jogkörrel, Erdély vajdáivá, a székelyek és számos megye ispánjaivá, emellett Temesvár, Nándorfehérvár és az egész déli végvárrendszer kapitányaivá[ ] [Hunyadi] Úgyszólván puszta megjelenésével egymás után hódolatra bírta Ulászló ellenfeleit. [ ] Újlaki Erdélyben alvajdái útján gyakorolta a rá eső bírói hatalmat, és részt kapott a sójövedelemből, de a katonai parancsnokságot és a várakat társa kezén hagyta. Hunyadi többé nem is engedte ki ezeket a kezéből, és 1441-től haláláig ez a régió volt politikai befolyásának bázisa. [ ]Verhetetlen hadvezér hírébe került, aki mindenféle ellenséggel könnyedén leszámol [ ]A nemesi közvélemény ezóta oly rajongással fordult Hunyadi felé, hogy azt többé semmilyen fejlemény nem tudta kikezdeni. A hadvezér minden további sikerében hitének újabb igazolását látta, ha pedig kudarcait tapasztalta, azokat kivételes körülményekkel, többnyire árulással magyarázta. Hunyadi számára ettől kezdve egyenes út vezetett a kormányzói méltóság felé, sőt a trónig, noha ez halála miatt nem neki, hanem fiának jutott. (Engel Pál: Szent István birodalma.) 116 Emelt szintű feladatsor 2006

15 18. A következő feladat a középkori magyar történelemre vonatkozik. Mutassa be, mennyiben szolgálták Szent László és Könyves Kálmán törvényei a feudális társadalmi viszonyok megszilárdulását! Válaszában térjen ki a két uralkodó törvényeinek különbségeire is! (hosszú) 4. Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják meg. Ha ennek foly tán ártatlannak bizonyul, a falu csupán egy penzát fizessen a papnak. Ha pedig bűnösnek ta lálják, minden vagyonát foglalják le a király részére, amiből negyedrészt a falubelieknek adjanak. 6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen min dene, fiain és lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott személy minden va gyonát adja vissza. 12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy me ne küljön az akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza. 14. Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb érté kűt lop, a lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. (László II. tör vény könyvéből) 17. Azok a szőlők, telkek, földek, melyeket bármelyik király adományozott, változatlanul maradjanak meg azoknak, akiknek adományozták azokat. 19. Azok az elűzött régi telepesek, akiknek másutt nincs földjük, eddigi földjükre térjenek vissza. Ha [közben] földjüket monostoroknak vagy egyházaknak adományozták, és nekik van más földjük, ez [tudniillik a közben történt adományozás] maradjon meg sértetlenül. 20. Minden olyan birtok, melyet Szent István adományozott, illessen meg minden, természetesen leszármazás szerinti utódot vagy örököst. Az olyan birtok azonban, melyet más királyok adtak [csak] apáról fiúra szálljon, s ha ilyenek [ti. fiúörökösök] nincsenek, örököljön a fitestvér, s ennek halála után fiait se zárják ki az örökségből. Ha pedig az illetőnek fitestvére nincsen, az örökséget a király részére vegyék át. 32. Ha valaki másnak a földjét birtoklásra magának foglalja el, ha a bíróságon bevádolják, ugyanannyit veszítsen el a saját földjéből, s azonkívül tíz penzát fizessen. 53. a) Ha az elfogott tolvajra a lopást rábizonyítani nem lehet, engedjék meg neki az istenítéletet. b) Ha ennek folyamán ártatlannak bizonyul, elfogója vagyonából vegyenek el annyit, amennyi vagyona van annak, akit ő tolvajnak mondott, de ne vakítsák meg. c) Ha a tolvaj az istenítélet folytán bűnösnek találtatik vakítsák meg. 54. Ha valaki négylábú állatot vagy ennek megfelelő értékű dolgot, avagy húsz dénár értékű ruhát lopott, mint tolvajt ítéljék el. 84. a) Ha valaki, akit lopással vádoltak, a templomba menekül, úgy ítéltük, hogy őt csupán ezért még ne tekintsék valóban tolvajnak, hanem a bíró, annak az egyháznak a papjával együtt, kérdezze meg, vajon bűnös-e vagy sem. b) És ha ő magát vétkesnek vallja azért, mivel az egyházba menekült, szemeinek megvakításától vagy más tagjainak megcsonkításától meneküljön meg. (Kálmán I. törvénykönyve) Emelt szintű feladatsor

16 19. A feladat a XIX. századi magyar történelemre vonatkozik. Elemezze a források segítségével a dualizmus-kori magyar nemzetiségi politika főbb jellemzőit és eszmei alapjait! (rövid) Minthogy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja; minthogy továbbá ezen egyenjogúság egyedül az országban divatozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve, és csak annyiban eshetik külön szabályok alá, amennyiben ezt az ország egysége, a kormányzat és közigazgatás gyakorlati jelentősége és az igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé teszik; a honpolgárok teljes egyenjogúsága minden egyéb viszonyokat illetően épségben maradván, a különféle nyelvek hivatalos használatára nézve a következő szabályok fognak zsinórmértékül szolgálni: 1. A nemzet politikai egységénél fogva Magyarország államnyelve a magyar lévén, a magyar országgyűlés tanácskozásai és ügykezelési nyelve ezentúl is a magyar; a törvények magyar nyelven alkottatnak, de az országban lakó minden más nemzetiség nyelvén is hiteles fordításban kiadandók [ ] 6. A törvényhatósági tisztviselők saját törvényhatóságaik területén a községekkel, gyülekezetekkel, egyesületekkel, intézetekkel és magánosokkal való hivatalos érintkezésben a lehetőségig ezek anyanyelvét használják [ ] 8. A bíró [ ] a panaszt vagy kérelmet a panasz vagy kérelem nyelvén intézi el; kihallgatást, tanúkihallgatást, szemlét és más bírói cselekményeket [ ] A perben álló felek, illetve a kihallgatott személyek nyelvén eszközli [ ] 26. Valamint eddig is jogában állott bármely egyes honpolgárnak éppen úgy, mint a községeknek, egyházaknak, egyház-községeknek úgy ezentúl is jogában áll saját erejökkel, vagy társulás útján alsó, közép és felső tanodákat felállítani. E végből, s a nyelv, művészet, tudomány, gazdaság, ipar- és kereskedelem előmozdítására szolgáló más intézetek felállítása végett is. Az egyes honpolgárok az állam törvényszabta felügyelete alatt társulatokba, vagy egyletekbe összeállhatnak, és összeállván szabályokat alkothatnak, az államkormány által helybenhagyott szabályok értelmében eljárhatnak, pénzalapot gyűjthetnek, és azt, ugyan az államkormány felügyelete alatt nemzetiségi törvényes igényeiknek is megfelelően kezelhetik. (1868. évi XLIV. tc. a nemzeti egyenjogúság tárgyában) 3. [ ] Oly községekben, hol magyar és nem magyar ajkúak vegyesen laknak, akár községi, akár felekezeti, akár egyéb nyilvános népiskolákban, az évtől fogva úgy rendes, mint segéd- vagy ideiglenes tanítóul csak oly egyének alkalmazhatók, akik a magyar nyelvet tanítani képesek [ ] 4. A magyar nyelv bárminemű nyilvános népiskolában a köteles tantárgyak közé ezennel felvétetik [ ] (1879) 19. A nem magyar tanítási nyelvű elemi iskolákban, akár részesülnek állami segélyben, akár nem, a magyar nyelv a mindennapi tanfolyam valamennyi osztályában a vallás- és közoktatásügyi miniszter által a hitfelekezeti iskolafenntartó meghallgatásával megállapított tanítási terv szerint és 118 Emelt szintű feladatsor 2006

17 kijelölt óraszámban oly mértékben tanítandó, hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul élőszóval és írásban érthetően ki tudja fejezni. (Apponyi Albert kultuszminiszter által beterjesztett törvény (Lex Apponyi), 1907) 20. A feladat a XVIII. századi magyar történelemre vonatkozik. Mutassa be Mária Terézia és II. József jobbágypolitikájának jellemzőit! Tárja fel a meghozott intézkedések társadalmi gazdasági politikai körülményeit és következményeit! (hosszú) Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a telki állomány [ ] Minden egésztelkes jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás értelmében hetenként egy napi négyigás robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával szokták teljesíteni az igásrobotot, azokon a helyeken az igásrobot kötelezettségét ezután is két igával fogják teljesíteni [ ] Egyébként jóllehet már az előbb érintett úrbérszabályozás elrendeli, hogy a szántás, aratás és kaszálás idején a robotot kettőzve de beszámítással lehet behajtani, mindazonáltal, mivel egyes helyeken a szőlők teszik ki a földesurak gazdaságának és jövedelmének nagyobb részét és a földművelés csekély, ezért nehogy ezeknek a földesuraknak az állapota ezzel rosszabbá tétessék kegyesen engedjük, hogy az ilyen helyeken a szőlőművelés idején ők is hasonlóan kettőzve hajthassák be a robotot az alattvalókkal, de szintén beszámítással [ ] (Mária Terézia úrbéri rendeletéből, 1767) Először: A Jobbágyság állapottyát annyiban a mennyiben a Parasztok ennél fogva eddig elé örökös kötelesség alá vettetve és a földhöz köttetve voltanak, jövendőre tellyességgel eltöröllyük és azt akarjuk, hogy ebben az értelemben a Jobbágy nevezettel tovább ne éllyenek: következésképpen minden Parasztokat, akár mely nevezet és vallásbeliek légyenek, jövendőre maguk személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtatható emberekké tészük, és mindenütt ollyanoknak tartatni parancsollyuk, maga a Természet Törvénye és a köz Jó azt kívánván [ ] Másodszor: Azt akarjuk, hogy minden Parasztnak szabad legyen maga kedve szerint, Földes Úrnak engedelme nélkül is házasodni, Tudományoknak és Mesterségeknek tanulására magát adni, s azokat akárhol gyakorolni. Harmadszor: Se egy Paraszt, se annak Fia, Leánya, vagy az ő háza népe közül való más személy a Földes Úrnak udvari Szolgálattyára kedve ellen nem kénszeríttethetik [ ] Negyedszer: Minden paraszt ember maga ingó Javait és Keresményit, t.i. a Földnek, Réteknek, Malmoknak, vagy Szöllöknek ötet illető betsüjét [használati jogát] szabadoson eladhattya, ajándékozhattya, meg tserélheti, el Zálogosíthattya, Gyermekeinek rendelést tehet [ ] Ötödször: Hogy a Parasztok azokban, a miket bírnak, bátorságosok lehessenek, kegyelmesen végezzük, hogy ök, vagy akár mely maradékjok, a Ház hellyekböl, vagy akár mi féle fundusukból [ telkükből] hellyes elegendő ok és a Vármegyének előtte való meglátása nélkül ki ne tétessenek, [ ] (II. József jobbágyrendelete, 1785) Emelt szintű feladatsor

18 21. A következő feladat a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos. Mutassa be a források és a saját ismeretei segítségével a klebelsbergi kultúrpolitika alapvető vonásait! (rövid) Ha a magyar neonacionalizmus nem tudja megnyerni a nemzeti gondolatnak és a nemzeti érzésnek a magyar tömegeket, és ha marad egy viszonylag kisebb társadalmi réteg ideálja, akkor nem lehet kétséges, hogy fölébe kerekedik az egész földet egyetlen golyóbisnak tekintő internacionalizmus. (Klebelsberg Kuno, 1928) T. nemzetgyűlés! Szeretném a köztudatba belevinni, a trianoni béke következtében lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca voltaképpen honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsősorban a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat, és ezekkel az eszközökkel kell mindig újból és újból bizonyítanunk a világ nemzetei előtt, hogy, a magyar viszontagságos életének második ezer esztendejében is életképes, erős és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság. (A költségvetési vitában elhangzott felszólalásából, 1925) [ ] Emelni kell a magyar dolgozó tömegek értelmi színvonalát, ma még sokkal inkább, mint a múlt század kilencvenes éveinek elején, és szisztematikusan nevelni kell minden téren elsőrangú szakembereket, akiknek az a hivatásuk, hogy közigazgatási vezérkara legyenek a magyar termelésnek. [ ] Mivel igyekszem a magyar munkástömegek művelődési színvonalán emelni? Népiskolák tömeges felállításával és az iskolán kívüli népművelés szervezésével [ ] Csonka Magyarországnak 3455 községe van. Ebből 317-ben építünk 1073 tantermet és 528 tanítói lakást. Ennek az 1073 tanteremnek akkora a befogadóképessége, hogy 45 ezer olyan gyermek járhat a jövőben tágas, világos és egészséges iskolába, aki korábban vagy egyáltalán nem volt beiskolázva, vagy célszerűtlen helyiségekben szorongott. Ha meggondoljuk, hogy Magyarországnak 750 ezer tankötelese van, akkor ez a 45 ezer, akiket jó iskolákhoz juttatjuk, nagyon jelentékenynek mondható. (Klebelsberg Kuno: A magyar kultúra jövője, 1926) 22. A feladat a XX. századi magyar történelemmel kapcsolatos. Mutassa be a források és ismeretei segítségével a Rákosi-korszak gazdaságpolitikájának jellemzőit között! Válaszában elemezze, hogy a meghirdetett gazdaságpolitika következményeit! (hosszú) Gyáripari egységek tulajdon szerinti megoszlása Állami (községi, városi) Szövetkezeti Magán Emelt szintű feladatsor 2006

19 A gazdaság főágazatainak hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez Mezőgazdaság Év Ipar Építőipar Egyéb ,8 9,1 36,7 9, ,0 10,6 37,4 7, ,1 11,7 23,9 10, ,2 11,1 29,5 6, ,7 9,1 29,4 7, ,0 9,4 31,3 4,3 A szántóterület birtokviszonyai (ezer holdban) Év Állami gazdaság Tsz Kisparaszti gazdaság Kulák A fontosabb élelmiszerek egy főre jutó fogyasztása, (kg) Megnevezés évek átlaga évek átlaga Liszt 144,7 147,7 Rizs 2,3 1,7 Cukor 10,5 19,5 Burgonya 130,0 108,1 Sertéshús 15,0 16,4 Marhahús 5,8 5,5 Borjúhús 1,5 0,9 Baromfi 8,4 8,0 Tojás 5,2 4,4 Tej és tejtermékek 101,9 93,5 Sertészsír 13,0 14,7 Bor (liter) 34,8 28,1 Sör (liter) 3,1 14,0 Gazdasági mutatók Év Parasztság pénzadója Állami alkalmazottak havi fizetése (forintban) Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 86,4% helyett legalább 200%-kal emelkedjék. Ezen belül a nehézipar termelésének az eredetileg előirányzott 104,3% helyett legalább 280%- kal kell emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell emelkednie. A népgazdaság beruházásának öt év alatt az eredetileg előirányzott 50,9 milliárd forint helyett: legalább 80 milliárdot kell elérniük. Ezen belül a gyáriparra fordított beruházásoknak 21,3 milliárd forint helyett legalább 40 milliárd forintot kell elérniük. A nehéziparban az eredetileg tervezett 18,3 milliárd torirat helyett legalább 37 milliárd forintot kell beruházni. A nemzeti jövedelemnek 1949-hez képest 1954-re az eredetileg előirányzott 63% he lyett legalább 120%-kal kell emelkednie. A munka termelékenységének öt év alatt az eredetileg tervezett 50% helyett legalább 80%-kal kell emelkednie. (MDP II. kongresszusa március 2.) Emelt szintű feladatsor

20 ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Spártai állam (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) a) perioikoszok vagy körüllakók vagy nők b) ephoroszok vagy felügyelők c) Geruszia vagy Öregek Tanácsa vagy Vének Tanácsa d) helóták vagy jog nélküli földművesek 2. Arab terjeszkedés (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont) a) Poitiers b) kereskedelem vagy kereskedelmi útvonalak c) megnőtt vagy erősödött vagy növekedett d) Indoklás: Pl.: Az arab hódítás nyomán a Bizánci Birodalom jelentősége csökkent. (Az öt keresztény patriarkátus közül a három keleti arab fennhatóság alá került) 3. Mátyás és a reneszánsz (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) a) hozzájárult a reneszánsz kultúra elterjedéséhez vagy megerősödéséhez b) Pl.: a humanizmus egyik jellemzője az antik kultúra felélesztése vagy uralmát legitimálják, hiszen nem királyi családból származott c) Pl.: erejének, hatalmának, gazdagságának bemutatása vagy a külföldiek elkápráztatása d) ellenszenvvel nézte (egy részük) (1 pont) néhányan (a kisebbség) követték (1 pont) 4. Kereskedelmi háromszögek (Összesen 4 pont) a) 1. levantei keresekedelem (0,5 pont) 2. balti vagy Hanza kereskedelem (0,5 pont) b) 1. a levantei válságba jutott, (0,5 pont) 2. a balti szerepe kis mértékben növekedett (0,5 pont) c) XVI. században csak nyersanyag vagy nemesfém lelőhelynek használták (1 pont) XVIII. századra a késztermékek felvevő piacává is vált vagy bővültek az kiviteli cikkek (dohány, cukor) (1 pont) 5. Zrínyi tevékenysége (Összesen 4 pont) a) Oszmán Birodalom (0,5pont) b) Habsburg Birodalom (0,5 pont) c) Vasvári Béke (vagy 1664) (1 pont) d) Pl.: erőviszonyok kiegyenlítődtek vagy európai egyensúly (1 pont) e) hajdúk vagy vitézlőrend vagy végvári katonák (1 pont) 6. XIX. század eszméi (Összesen 4 pont) a) Marx b) osztályharc, magántulajdon megszüntetése, erőszakos hatalomátvétel vagy forradalom, c) reform vagy választások vagy társadalmi evolúció 122 Emelt szintű feladatsor 2006

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

1868. évi XLIV. törvénycikk a n emzetiségi egyenjogúság tárgyában *

1868. évi XLIV. törvénycikk a n emzetiségi egyenjogúság tárgyában * 1868. évi XLIV. törvénycikk a n emzetiségi egyenjogúság tárgyában * Mintho gy Magyarország összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon!

1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon! 1.) Jelölje a térképen XIV XV. századi törökellenes harcok három színhelyét! Számjelekkel válaszoljon! 1) Nikápoly 2) Nándorfehérvár 3) Konstantinápoly 2.) Hunyadi Jánosnak a törökkel vívott legemlékezetesebb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 4. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Büntetőeljárási jog Király, Tibor

Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Büntetőeljárási jog Király, Tibor Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Tibor, Király; Katalin, Holé; László, Pusztai Kivonat A kötet a büntetőeljárási törvényt

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR (I.) MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR (I.) MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ L SZŰ ÍRSBL FLADASR (.) GLDS ÉS ÉRÉLÉS ÚUAÓ. gyszerű, rövid választ igénylő feladatok. FLADA a) szónok b) filozófus c) történetíró d) történetíró (elemenként 0,5 pont; összesen 2) 2. FLADA a) D b) B c)

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

1991. évi LXIV. törvény. a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről (A Magyar Köztársaság megerősítő okiratának letétbe helyezése az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató

Tartalomjegyzék A EGYETEMES TÖRTÉNELEM B MAGYAR TÖRTÉNELEM. A megjelenés dátuma. Az Ön könyve tartalmazza. Szerkezeti felépítés Használati útmutató Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés Használati útmutató A EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1. Az õsi társadalmak és az ókori Kelet 1.1 Élet az õskorban 2000. november

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ Munkaidő: 240 perc Elérhető szám: 60. A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ A feladatlap négy-négy kérdést tartalmaz, amelyek

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

A 2014. januári és a 2011. januári lezárású Büntetőeljás kiadványok közötti eltérés.

A 2014. januári és a 2011. januári lezárású Büntetőeljás kiadványok közötti eltérés. 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL ELSŐ RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 21. Az javítási TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint Javítási-értékelési

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Történelemtanítás a gyakorlatban Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Dupcsik Csaba A DIAGRAM MINT DIDAKTIKAI ESZKÖZ A diagramok adatsorokat jelenítenek meg látványos formában. Nem

Részletesebben