NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR SZOCIÁLIS FÜZETEK VII. Dr. Teleki Béla PhD SZOCIALIZÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR SZOCIÁLIS FÜZETEK VII. Dr. Teleki Béla PhD SZOCIALIZÁCIÓ"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR SZOCIÁLIS FÜZETEK VII. Dr. Teleki Béla PhD SZOCIALIZÁCIÓ ERKÖLCSI, TÁRSADALMI ÉS CSALÁDI ÉLET ALAPJA Lektorálta: Dr. Závoti Józsefné PhD egyetemi docens BPK Sopron, 2010 Elektronikus-könyv (E-book)

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 I. A szocializációról általában A szocializáció szakaszai A szocializáció közegei Az eltévelyedés (deviancia) és okai Az eltévelyedés (deviancia) fajai A szocializáció családi háttér szabadidő 17 II. Az elsődleges szocializáció főbb válfajai Általános szocializáció Nyelvi szocializáció Szocializáció nemzeti öntudatra Erkölcsi szocializáció Vallási szocializáció Szocializáció a családi életre 51 III. A szocializáció egyes zavarai A család életvitele és a stressz A stressz hatása a család életére Társadalom okozta stresszhelyzetek Családi kapcsolatok árnyoldalai Erőszak Erőszak a családban Nemi erőszak A válás ténye A válás Magyarországon A válás következményei Az egyedül-nevelés Egyedül-nevelés és bonyodalmai Az egyedül nevelők segítése Újraházasodás Az újraházasodás ténye Az újraszerveződött család 80 Irodalom 82 2

3 BEVEZETÉS A szocializáció fogalmával jelöljük azt az életen áthúzódó folyamatot, amely során az egyén társadalmi lénnyé válik, beépül a társadalomba, miközben társas viszonyokkal gazdagodik személyisége, valamint alkalmazkodik a társadalmi erőkhöz és a kulturális jelenségrendszerekhez. A szocializáció szakkifejezést a 19. század végétől használják a társadalomtudományok. Elsőként talán E. A. Ross a szociális ellenőrzés folyamatát jelölte ezzel a szakkifejezéssel, illetve azt, hogy az egyének a csoport szükségleteinek megfelelően formálják érzéseiket és vágyaikat (Geulen, 1980: 31.). A szocializáció elsődleges színtere a család. De Gerando Antonina, a családpedagógia egyik úttörője írja: Az erkölcsi nevelés alapja, hogy a jót a gyermekkel éreztessük, megszerettessük, s a jó, a törvény szerinti cselekedeteket neki úgyszólván, legbensőbb szokásává tegyük Az erkölcsi érzék csakis a családban fejlődik ki. (De Gerando, 1880: 65). A szocializáció másodlagos tényezői viszont az egyéb intézmények és szerveződések (óvoda, iskola, cserkészet, médiumok stb.). A szocializáció kérdéseit több tudomány irányából közelíthetjük meg. A lélektan (pszichológia) a személyiség kialakulásának folyamatát, a környezetéből személyként kiemelkedő individuum kifejlődését nevezi szocializációnak. Döntő tehát a gyermekkor. A lélekelemzők (pszichoanalitikusok) (Freud, 1933) a csecsemőkorra helyezik a fő hangsúlyt. Piaget és iskolája a gyermekkor későbbi szakaszait tartják elsődlegesnek, ismét mások (Erikson) a serdülőkort jelölik meg a szocializáció fontos tényezőjének. A társadalomkutatás (szociológia) is több megfogalmazást használ. Szocializációnak nevezi azt a folyamatot, miközben a gyermekek megtanulják, hogyan kell a társadalomban élni, azaz elsajátítják az adott társadalom kultúráját, normáit, értékeit. Másrészt a szocializáció az a folyamat, mely során a gyermek magáévá teszi azon szerepeket, melyeket életében be kell töltenie. A szerepet viselkedésminta, jogkör és kötelesség kíséri. Ilyen szerepek a férfi, a nő, az apa, az anya, a férj, a feleség, a szülő, a gyermek, a fiú, a leány stb. Ezek státuszfüggőek, azaz az egyén különböző státuszaiban (a társadalomban elért pozícióiban, mint pl. a tanár, házas, orvos stb.) eltérő szerepeket tölthet be. Végül, a szocializáció az egész életen áthúzódó folyamat, mert az újabb és újabb élethelyzetek (házasságkötés, gyermekvállalás, munkahelycsere, költözés stb.), állandó felhívások a szocializációra. Az embertan (antropológia) az adott kultúra és szociális viselkedés elsajátítását hívja szocializációnak, miközben az egyén megkedveli a népszokásokat, hagyományokat, hiedelmeket, a közösség és szervezeteinek megfelelő tevékenységformákat. A rendszerszemlélet szerint szocializáció fogalmával jelöljük azt az emberi életet átszövő, a fogamzástól a halálig tartó folyamatot, amely során az egyén aktív társadalmi lénnyé válik, alkotó és tevékenykedő elemként épül be a szűkebb és tágabb társadalomba, miközben egyéni jegyekkel és társas viszonyokkal gazdagodik személyisége, valamint képessé válik az alkalmazkodásra a társadalmi erőkhöz és a kulturális jelenségrendszerekhez. Eszerint nem csak a gyermek, hanem a fiatal, a felnőtt, sőt az idős ember is a szocializáció áramlatában él, válaszol az újra és újra megjelenő társadalmi kihívásokra, jelenségekre, a családi élet fordulataira, a munkahelyi változásokra stb. Ugyanakkor a szocializáció kölcsönhatást jelent: az egyén és a közösség, valamint az egyik és a másik ember között. Ez kétirányú folyamat, az alkudozások sorozatában valósul meg. (Ranschburg, 1998: 19-24) Az alkudozás lehetőségét biztosítani kell az egyénnek, de ha a család és a társadalom túl sok alkudozási lehetőséget ad, a gyermek, fiatal és felnőtt kudarcokat élhet át, esetleg a normákat és értékeket sem sajátítja el kellően. A szocializációval rokon fogalom a lélektanban használt egyénítés (individualizáció) és beépülés (internalizáció). A szocializáció az ember társadalomba való beilleszkedését hangsúlyozza, míg az egyénítés a személyiség kialakulását emeli ki a közösségben. A beépülés során a személy elsajátítja és bevési lelkébe az értékeket és viselkedési szabályokat 3

4 (normákat). Akkor is ezeknek megfelelően viselkedik, ha nem fenyegeti külső megtorlás (szankció). Más szóval, meggyőződésből követi a szabályokat. A sikertelen szocializáció okozza az eltévelyedést (devianciát), az egyén képtelenségét, hogy a társadalmi normákat és az értékrendet elfogadja, élje. Ebben az esetben szükséges az ismételt szocializáció, illetve reszocializáció, pl. az idült alkoholista, a kezelés (rehabilitáció) után beépül családjába, és a társadalom alkotó elemévé is válik. Napjainkban a súlyos értékváltság következtében - első helyre kerültek az anyagi értékek. Baljós jelenség ez, amelynek következményeit már látjuk. A szocializációt, különösen az erkölcsi szocializációt hatványozottan erősíteni kell, hogy emberibb emberré váljunk. Fel kell emelkedni a szeretetben, a vidámságban, jóságban egészen az odaadásig. (Perlaki, 2004: 179) Szerző 4

5 I. A SZOCIALIZÁCIÓRÓL ÁLTALÁBAN Az alábbiakban ismertetem a szocializáció szakaszait, közegeit, majd kitérek a sikertelen szocializáció alapkérdéseire, szólok a deviancia okairól, és ismertetem megjelenési formáit. Végül a szocializáció, a család és szabadidőtöltés kérdéseit és összefüggéseit taglalom. Anyagunk forrásmunkái ismert szerzők művei (Teleki, 2003: 34-95, Giddens, 1995: , Andorka, 1997: és Somlai, 1997: ) 1.1. A szocializáció szakaszai A szocializáció alapja a bizalom, életünk minden szakaszában. Méghozzá, a bizalom önmagunkba és másokba. Olyan ez, mit a híd: híd adottságaim és eshetőségeim, az egyik és a másik személy között. Gyökere az ősbizalom, amely az anya-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. Bízik a szülő abban, hogy gyermeke felnő, egészséges és boldog ember lesz, de bízik önmagában is, hogy ezen az úton gyermekét szükségletei szerint segíteni tudja. (Tőrösné, 2010: 34-36) Ugyan ezt mondhatjuk életünk bármely szakaszára. Bízom abban, pl. hogy házastársam boldog lehet mellettem, de bízom magamban is, hogy ebben képes leszek őt segíteni. Ha a bizalom megrendül: a gyerek becsapja szüleit, a hitves tévelyeg stb., le kell ülni, hogy helyreállítsuk a bizalmat. Nem szemrehányások özönével, hanem a híd keresésével. Rohanó életvitelünkben ez igen bonyolult. Ám meg kell találnunk az alkalmat, hogy minden nap beszélgessünk gyermekünkkel, egyeztessünk hitvesünkkel. August Comte ( ), a szociológia alapítója, a szocializációt három szakaszra ( három stádium törvénye ) szűkítette le: A teológiai szakasz (gyermekkor), amikor a gyermek ismerkedik a dolgok belső természetével. A metafizikai szakasz (ifjúkor) során serdülőink az evilági dolgok felé fordulnak, de keresik az élet értelmét, célját is. Végül a pozitív szakasz (felnőttkor) folyamán az érett ember értelmezi a világot. Ez a felosztás már nem követhető, ezért a szocializáció számos szakaszát különböztethetjük meg a fogamzástól a halálig. Legfontosabbak: magzati kor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, fiatal felnőttkor, felnőttkor, az élet dele és az időskor. Mindegyik életszakasz jelentős. A magzati kor (Teleki, 2000¹) jelentőségét nem vették figyelembe a múltban. Ma már számos terápiát ismerünk, amelyek azon sérülések kiküszöbölésén fáradoznak, amelyeket a magzati szocializáció során szerzett az egyén. Nagyon fontos a környezet odafigyelése a magzatra és a gyermeket váró anyára. A magyar népi bölcsesség a várandós asszony védelmére szólítja fel környezetét. Az anya lehetőleg tartózkodjon mindenféle kábító szertől (kávé, cigaretta, alkohol, drog, gyógyszer), sokat mozogjon, egészségesen táplálkozzon, és kiegyensúlyozott, boldog életet éljen. Mind az anya, mind a környezete foglalkozzon a magzattal: beszéljenek hozzá, énekeljenek neki, simogassák a kiemelkedő testrészeit stb. Óvják őt a goromba hangoktól (veszekedés), bántó zörejektől (építkezés), dübörgő zenétől. A kisgyermekkor (Teleki, 1983) a születéstől az iskolába lépésig tartó időszak. A társas fejlődés szempontjából fontos, hogy az egyén már kiskorától tartós és bensőséges kapcsolatot alakítson ki alakítson ki a környezetével. Az ember, társas fejlődése érdekében fontos, hogy kiskorában tartós és bensőséges kapcsolatokat alakítson ki környezetével. Ez a szocializáció döntő tényezője. Ezért fontos, hogy a gyermek teljes (apa, anya és testvér), valamint kiegyensúlyozott légkörű családban (szeretetben) éljen, ahol a családtagok szeretik egymást és foglalkoznak egymással. Fontos a testvérkapcsolat biztosítása. A kistestvér születése ajánlatos valahol a gyermek harmadik életévében. Az óvodába lépéssel (Teleki, 1990) kinyílik a család kapuja, és a gyermek belép a gyermektársadalomba, s ez hatással van rá. Magyar óvodáinkat zsúfoltak, tömegesítettek. Lehetőség szerint olyan óvodába adják gyermeküket a szülők, ahol kb. 15 fő a gyermeklétszám és higgadt, nyugodt légkör uralkodik. Ebben az életkorban különösen zavarhatja a szocializáció folyamatát a szülők válása, a gyermek bölcsödébe adása és az agresszív családi, bölcsődei vagy óvodai légkör. Sokat 5

6 ártunk a gyermeknek a szóbeli agresszivitással, mint a szócsata, káromkodás, trágár szavak használata. A tévében látott agresszív jelenetektől is óvnunk kellene kicsinyeinket. A kisiskoláskor (Teleki, 1992) az általános iskola első négy évfolyamára járó gyermekek életszakasza. Az iskola, mint másodlagos szocializációs intézmény, jelentékenyen befolyásolja a gyermek szocializációját, aki most ismerkedik igazán a természet csodáival, sőt magával a családon kívüli élettel. Különös jelentőséggel bír a jó szülő-gyermek, tanár-diák és diák-diák kapcsolat, ami erősen fejleszti, tanulásra és elfogadható viselkedésre serkenti a gyermeket. Erkölcsi fejlődésüket megakasztja viszont a negatív kapcsolat a fentebb említettekkel. Kudarcélménnyel terhelik a gyermeket, ha fegyelmezetlenségét, elevenségét és mozgékonyságát helytelenül kezelik a szülők és pedagógusok. (Teleki, 2000²). Ha a gyermekeket bűntudatossá teszi a közvetlen környezete, ez a személyiség súlyos károsodásához és viselkedési zavarokhoz vezet, ami devianciába torkolhat. A hagyományos meghatározások az átlagtól való eltérésnek alapvetően három kategóriáját szokták elkülöníteni: (1) a kiemelkedő képességű tanulók, (2) a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, (3) a problematikus vagy nehezen nevelhető gyermekek. A Piaget-féle kognitív fejlődéspszichológia szemléletváltozást hozott a fejlődéspszichológiai, gyógypedagógiai felfogásban: az azonos életkorú gyermekek között fennálló különbségek, eltérések a fejlődés folyamatát jobban jellemzik, s alapjai az intraindividuális és az interindividuális különbségeknek. Az elmúlt évtizedekben Mariann Frostig vizuális percepciós koncepciója, A. J. Ayres szenzoros integrációs elmélete, F. Affolter észlelési funkciók fejlődéséről alkotott elmélete megváltoztatták a teljesítménydeficitet mutató gyermekek pedagógiai megítélését, és elindították olyan terápiás rendszerek kialakítását, amelyek a tüneti kezelésekkel ellentétben az etológiai háttér ismeretére épülnek ben elfogadták azt a törvényt az USA-ban, amely biztosította a tanulási nehézségben szenvedő gyermekek ellátását és oktatását. Ez a szemlélet terjedt el Európában is. Hazánkban, a szakemberek (Szűcs, 2003) a gyógypedagógiai tevékenység speciális feladatának tekintik a magatartás-, olvasás- és írászavar kezelését. A 70-es évek oktatási reformtörekvései az olvasás- és írástanítás folyamatait erősen érintették. Az angol nyelvterületről átvett globális (szókép) olvasás-tanítási módszer nem veszi figyelembe a magyar nyelvi specialitásokat. A szavakhoz kapcsolódó toldalékok oly mértékben meghosszabbítják a betűsorokat, ami a 6-7 éves gyermek számára ép mentális funkciói mellett is rendkívül megerőltető. Nem véletlen, hogy a 70-es évek elején 2 %-ban, a 80-as években 7-8 %-ban érintette a tanulókat a dyslexia tünetegyüttese, azonban a 90-es évektől sokszor tízszeres az olvasási nehézséggel küzdő gyermekek száma. A magatartászavarokat egyik hallgatónk (Horváth, 2005: 43) öt osztályban vizsgálta, az alábbi eredménnyel: Osztályok Magatartászavaros (fő) Ebből tanulási nehézséggel küzd (fő) 5. osztály osztály osztály osztály osztály 5 3 A táblázat azt tükrözi, hogy a magatartászavarok általában - az alacsonyabb osztályokban magasabb arányban (kb. 25%), míg a felsőbb osztályokban alacsonyabb (kb. 15%) arányban képviseltek, a tanulási nehézségek nagyjából a 15% körül mozogtak 2005-ben. A serdülőkor (12-18 életév) fejfájást okozhat a gyermekeknek és szüleiknek, illetve nevelőiknek egyaránt (Szekszárdi, 2000: ). Sok a bizonytalansági tényező. A 6

7 változások tömkelege zúdul a fiatal nyakába. Érzékeny és sérülékeny. Érzelmei erőteljesen hullámzanak. Igyekszik önállósulni és keresi szexuális önazonosságát. Mivel a kicsik világában már nem érzi jól magát, a felnőttek még nem fogadták be, erőteljesen kortársaihoz csapódik. Szocializációs zavarai főképp az esetleges elmagányosodásból, a szülő-gyermek kapcsolat elégtelenségéből, értékvesztésből (egzisztenciális vákuum), céltalanságból és iskolai nehézségekből adódhatnak. Sokat árthatnak az iskolai konfliktusok, de a szabadidő szervezetlensége, nem különben a diszkó, ahol a kábítószerrel ismerkedhet, vagy a tévé, ahol agresszivitást tanulhat, és amely olyan igényeket táplálhat benne, melyeket eltévelyedés (deviancia) nélkül nem képes a serdülő kielégíteni. Felmérésem (Teleki, 2000³: 20-31) világosan kimutatta, hogy serdülőink fő szabadidős foglalkozása a céltalan bolyongás és tévénézés. A tévében inkább a thrillert és akciófilmeket nézik, és nem a komolyabb programokat. A rossz társaság is elragadhatja a serdülőt. A konfliktuskezelés alapelve: Elfogadni másokat. Hogy kapcsolatba tudjunk lépni másokkal, ahhoz önmagunkról s a másik személyiségről nyert benyomásainkat is pontosítanunk kell. Ehhez önismeret, kíváncsiság, a beleélés és az együttérzés képessége, s a kölcsönös megbecsülés és bizalom kell, amely a kapcsolattartás eszköze. (Gabnai, 1993: 12) Ennél akár a családban, akár az iskolában, vagy bármely gyermekközösségben segítséget nyújt minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők fel. A dramatikus folyamat kifejezési formája: a megjelenítés, az utánzás. Megjelenítési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció. Eszköze: az emberi és a zenei hang, az adott nyelv, test, a tér, és az idő. Tartószerkezete pedig a szervezett emberi cselekvés. Ilyenek a játékok a szerep- és helyzet-, egyszóval a drámajátékok, amelyek az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. (Gabnai, 1993: 14) Ezzel segítjük a konfliktuskezelést és az erkölcsi szocializációt is. A szocializáció szempontjából a szülők és más szocializációs tényezők hangsúlyozott feladata ebben az életszakaszban: 1. Folytonosan informálódjanak a serdülő társas kapcsolatairól, konfliktusairól. 2. Mellőzzék az erőszakos beavatkozást. Fontosabb a jó családi, iskolai légkör ápolása, és a dolgok alapos megbeszélése. 3. Nagyon sokat használhat a szülő-szülő, valamint a szülő-iskola jó, támogató kapcsolata. 4. Helyes utat - a barátságra, művelődésre, szórakozásra, beszédre és általában a viselkedésre - a szülő és az iskola, valamint a serdülő közvetlen környezete mutat. Hangsúlyos az együtt végzett foglalkozás: múzeum-, színház-, templomlátogatás, olvasás, tanulás, kirándulás stb. Segíthetnek a fejlesztő táborok, vagy a cserkészet, esetleg más ifjúsági szervezetek. 5. Ha a serdülő már a tűzzel játszik: alkohollal, kábítószerrel próbálkozik, gyanús ügyleteket bonyolít, viselkedése kérdéses stb., a bűvös kört meg kell szakítani a gyermek védelmében főképp értelmes tevékenységek felé irányítva (Rácz, 2001: 30) serdülőinket. A fiatal felnőttkor (18-30 év) fő jellemzője az intimitás keresése, igaz, hogy társadalmi célja a pályaválasztás és házasságkötés is. Ebben a korban végzik be fiataljaink az iskoláikat és próbálnak munkahelyet és házastársat keresni. Most hozza létre a saját családját és beépül munkahelyi közösségébe. Mindkettő nagy energiát igényel. Ugyanakkor a jó párválasztástól és az érett pályaválasztástól függ a fiatal felnőtt sikeres, tisztességes, erkölcsös életvitele. A fiatal felnőtt eredményes szocializációja megbukhat azon, hogy túlságosan függ szüleitől, de azon is, ha elhamarkodottan választ magának házastársat, nem talál megfelelő munkahelyet, és az új életkezdéshez nem jut kellő lakáshoz. A pár- és hivatásválasztásban, valamint a házasságban hajótöröttek, eltévelyedett (deviáns) életútra léphetnek, pl. az alkohol rabjaivá válnak. Segítségre szorulnak a család, a környezet és a társadalom részéről. A felnőttkor (30-62), a szocializáció szempontjából szinte állandó kihívásokkal áll elő: házasságkötés, összemelegedés házastársával, lakásépítés, gyermekvállalás és gyermeknevelés, szakmai előrehaladás, stb. A közvélemény nem kedvez a házasság stabilitásának, szinte 7

8 divat a válás. A lakásépítés pénzügyi megoldása már művészet. Az alacsony gyermekvállalási kedv fertőző betegség hazánkban. A gyermeknevelés nagy anyagi és szellemi energiákat követel, ugyanakkor, állandó változásra készteti a szülőket, mert alkalmazkodniuk kell az óvodához, az iskolához, a gyermek serdüléséhez, gondoskodni kell gyermeke iskoláztatásáról. A szakmai előrehaladás nem ritkán kerül összeütközésbe a szülőszereppel. Hűvösvölgyi Ildikó színésznő, interjújában így vall erről a feszültségről: Bennem is sokszor harcol a színésznő és az anya, végül azonban majdnem mindig a család javára billen a mérleg. Bemutatók és pofafürdők helyett szívesebben tanulok a gyermekeimmel, segítek a férjem munkájában, vagy éppen főzök, takarítok, vasalok (Válogatás, 1999/4: 7). A felnőtt egyén erkölcsi szocializációját megnehezíti az igények, szükségletek, és a lehetőségek közötti feszültség. A korszellem a horizontális gondolkodást sugallja a vertikálissal szemben. Viszont a vertikumban való gondolkodás mindig egyszerűbb, hiszen az adott jelenvaló lét eseményeit tradicionális összefüggéseiben láttatja, míg a horizontális megjelenésmódban a ránk zúduló információdömping és az élet alapvető versenyhelyzete miatt a különböző értékű események mellérendelten jelennek meg (Garaczi, 2003: 192). A vertikumban gondolkodó ember keresi az összefüggéseket. A józan megfontolás és a jövő mérlegelése nélkül nem bocsátkozik pl. szexuális kapcsolatba. Míg a horizontálisan gondolkodó akár adócsalást is elkövet, hátha nem derül ki turpissága. Mindenki ezt csinálja! érvvel. Az élet dele ( életév), igazából a felnőttkor egy igen jelentős szakasza a szocializáció szempontjából. Ezt a kort erősen meghatározza egyrészt az érvényesülés és bizonyítás vágya, másrészt a személyiség (a tudatos és tudattalan, vallási és profán, családon kívüli és családon belüli tevékenység stb.) egységesülése (integrációja). Amennyiben ez az integrációt Jung szerint (Jung, 1996: 11, 30-31, 60) még a keresztény alapelvek sem segíthetnék a csalódás zsákutcába vezeti az egyén szocializációját. Fromm is hangsúlyozza a természetfelettit (transzcendencia-szükségletet) (Fromm, 1993: 69), mint az ember legalapvetőbb igényét, ami öntudatának tényében gyökerezik. A személyiség szocializációját akadályozó tényezők robbanást válthatnak ki az élet delén: elválik, és egészen fiatallal házasodik, alkoholba temetkezik, csak a munkájának él megfeledkezve családról, gyermekről, egészségről, szórakozásról. Közismert, hogy az infarktus-veszély komolyan fenyegeti szorgalmas népünk különösen férfi tagjait. Jung még az idegösszeroppanás veszélyét is sejteti ebben az életkorban. Az időskor (62-től), illetve a korosodás a szocializáció sajátságos életszakasza, amely szembesíti az egyént egyrészt az élet végtelenségével unokáiban, másrészt az élet mulandóságával saját szülei halálában és részben saját betegségeiben. Ennek a kornak sajátja a szocializáció a nyugdíjas életvezetésre is. Nem mindegy, hogyan készül fel az egyén saját nyugdíjaztatására. Megalkotja-e nyugdíjas életprogramját, vagy belevesz a semmittevés ürességébe. E kor feladata a teljes beérés, a múlt és a jelen egységesítése (integrálása) a jövővel: megtalálni a megfelelő családi, nagyszülői életvezetést, sőt megbarátkozni a mulandósággal. Az egységesített (integrált) személyiségek, a boldog öregek. Ellenkező esetben megszületik a panaszkodó, kiállhatatlankodó vénember. A boldog öregség helyett vár a személyre a magány, az elkeseredettség, a beszűkülés. Nagyanyám 95 éves korában, aktív tevékenységének áldozataként halt meg. Integrálódott személyiségként, vidáman és boldogan élt. Napjait szentmisével kezdte, és rózsafüzérrel végezte. Közben végiglátogatta öt gyermekét. Minden családnál elvégzett valamit: ellátta az unokákat, takarított, főzött, állatokat etetet stb. Egyik esős napon, éppen az etetést látta el, amikor megcsúszott, és elesett úgy, hogy forgóját törte. 8

9 1.2. A szocializáció közegei Az elsődleges szocializáció intézménye a család, míg a másodlagos szocializáció az óvoda, iskola, gyermek és ifjúsági központ, cserkészet, munkahely, szórakozóhely, a média stb. hatására történik. A családban lezajló szocializáció szempontjából fontos, hogy a gyermek meghitt családi körben nevelkedjen. A családi és házassági tanácsadók (Reader s, 1988: ) a jó szocializáció szempontjából a családi élet hat ismérvét állapították meg: (1) Felelősség minden családtag iránt. (4) Meghitt nyíltság és bizalom. (2) Számtalan együttes családi élmény. (5) Erkölcsi tartás és következetesség. (3) Elismerést ad és kap minden családtag. (6) Konfliktustűrő képesség. Mindez természetesen elsősorban a két szülő jellemzője, de a gyermekek is fokozatosan belenőnek ebbe a rendszerbe. Lényegesnek mondható továbbá, hogy ki áll a család középpontjában. Eszerint: Három családtípus lehetséges: felnőtt-, gyermek- és fejlődésközpontú. Családtípus Központban áll Nevelésmód Eredmény Autokrata önkényes Felnőtt - szülő Önkényes: tilt, parancsol, Becsületes, szorgalmas, Autoritarian fenyít de rideg ember Lessez-faire ráhagyó Gyermek Ráhagyó: erőtlen, hanyag Nehezen alkalmazkodó, Permisszív Demokrata fejlődésköz-pontú Autoritatív Szülő és gyermek vagy elhanyagoló Tekintélyelvű: együttműködő, kiegyensúlyozott esetenként bűnöző Kiegyensúlyozott egyéniség Baumrind (Baumrind, 1971: 1-103) a szülők nevelési taktikája szerint osztályozta a családot. Eredménye lényegében megegyezik Gansszal, de az elnevezés más. Baumrind önkényes (authoritarian), ráhagyó (permissive) és irányítottan együttműködő (authoritative, tekintélyelvű) családról beszél (Teleki, 1997: 6-23). Az irányítottan együttműködő, fejlődésközpontú (autoritatív) család képes öntudatos és felelősségteljes egyéneket nevelni, azaz pozitív szocializációt biztosít, időtálló elveket és megbízható értékrendet közvetít, bensőséges érzelmi légkört teremt. A felnőttek, példaképek. Minden családtípus hivatása, hogy tagjait boldoggá tegye, ami nem mindig sikerül. Egyik hallgatóm (Ratku, 2010: 36) vizsgálta a szülők érzelmi állapotát, a következő eredménnyel: 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% A szülők érzelmi állapotának alakulása 2 hét adatai alapján Vidám 2. Álmos, aluszékony 3. Bánatos 4. Kiborult, magán kívül van 5. Izgatott, feldobott 6. Zaklatott, feldúlt 7. Bűntudata van 8. Boldog 9. Ellenséges 10. Magányos 11. Szomorú 12. Boldogtalan 13. Dühös 14. Szorongó. 9

10 A serdülők érzelmi A gyerekek érzelmi állapotának alakulása 2 hét állapota pedig így alakult: adatai alapján 1. Vidám 2. Álmos, aluszékony 90% 3. Bánatos 80% 1 4. Kiborult, magán kívül van 70% 5. Izgatott, feldobott 60% 6. Zaklatott, feldúlt 50% 7. Bűntudata van 40% Boldog 30% 9. Ellenséges 20% Magányos 10% Szomorú 0% Boldogtalan Dühös 14. Szorongó A család és tagjainak élete napjainkban nem zökkenőmentes: sok gyermeket egyetlen szülő nevel, a szülők a gyermek születése után nagyon hamar visszamennek munkahelyükre, s a kicsi bölcsödébe, idegenek kezébe kerül. Ezen kívül sok az eltévelyedett (deviáns) viselkedés a családokban is: erőszak, szexuális visszaélés. Az alkoholizmus szedi áldozatait. A gyermek elsődleges szocializációs tere megtépázott, segíteni kell a szocializációt. A másodlagos szocializációs tényezők között jelentős helyet foglal el a kortárscsoport, a hasonló korú gyermekek baráti alapközösségei. A gyermekek 4-5 éves koruk után idejük jó részét ebben a közegben töltik, társaiktól is tanulnak. Első helyen áll a testvérkapcsolat, miközben a gyermek saját nemzedékének tagjaként éli meg, fogadja el és közreműködik testvérével. A testvérviták alkotóak: Abban a bosszúszomjban és kiszámítottságban, amellyel a gyermekek testvéreiket kínozzák, nemcsak azt figyelhetjük meg, hogy a konfliktus felfedi a megértésre való igen korai képességet, hanem azt is látnunk kell, hogy az összetűzéseknek olyan érzelmi hajtóereje van, amely maga is fejleszti ezt a megértést (Dunn, 1990: 39). Egyéniségüket, különbözőségeiket és identitásukat gyermekkoruk testvérvitáiban fejlesztik a gyermekek. Igazolják ezt az ikerkutatások is (Köcski, 1996: ). A testvérek szerepjátékai (pl. papás-mamás, orvos-beteg) hozzák legközelebb a gyermek számára a felnőttek és a saját világuk közötti különbségeket, de azokat a hidakat is megmutatják, amelyeken keresztül kapcsolatba hozható ez a két világ. Kortárscsoportra hatványozottan szüksége van az egyedül nevelkedő (egyke) gyermeknek, ahol a gyermek felkészülhet a másik emberhez való alkalmazkodásra és a felnőtt szerepek vállalására. Minden gyermek számára fontosak a játszótársak, óvodai, iskolai csoporttársak. A baráti szálak szövögetése lényeges. Elmaradása egy életen át hiányként jelentkezik. A fiúk vagy lányok baráti csoportjában gyakorolják a lojalitást és az intimitást: a másik elismerését, az elkötelezettséget, a kölcsönös megértést. A barát beleéli magát barátja helyzetébe: együtt örül és együtt sír, együtt küzd, és együtt szorong. Ez a kapcsolat fejleszti fiataljaink önbizalmát, növeli biztonságérzetét. A kortárscsoport különös hangsúlyt kap a serdülés korában, de jelentős a szerepe egész életünkben: a munkahelyen és egyéb környezetben. A serdülőkre jellemző (18-19 éves korukig) az ugyanazon neműek csoportjához tartozás igénye. A fiúknál a fizikai erő, a bátorság és ügyesség vezet. A lányok csoportja a szépségre helyez nagy súlyt. A fiatalok bandái sok hasonlóságot mutatnak: védenek, támadnak, tüntetnek Fontos gyakorlóterei ezek a fiatalok szociális érzéseinek. Nevük is kifejező. Gondoljunk a Pál utcai fiúkra. Gyakran adnak egymásnak fedőnevet, becenevet. Az óvoda és az iskola is jelentős szocializációs színtér. Magyar óvodáinkban jól képzett pedagógusok fejlesztik gyermekeink minden képességét: értelmi, akarati, érzelmi, esztétikai, mozgásos adottságait. Lényeges, hogy a nevelő intézet és a család között jó kapcsolat alakuljon ki. Az iskola, különösen az általános, nem arra hivatott, hogy a gyerekeket élő 10

11 lexikonokká varázsolja, feladata inkább az, hogy szerettesse meg a feladat-teljesítést, a munkát, teremtsen egyensúlyt a munka és a pihenés között. Baj, ha a gyermekek megutálják az iskolát, nem tulajdonítanak neki különösebb jelentőséget jelenük vagy jövőjük szempontjából. Különösen szükséges, hogy az iskola első évei képezzenek átmenetet az óvoda és az iskola között. Nem feladata az iskolának a gyermekkor megszűntetése. Úgy is gyorsan elröppen az a néhány gyermekév. A komoly iskolai tudományos munka a középiskola, különösen a felsőoktatás feladata, az általános iskola csak ennek megalapozása. Ám a középiskola sem tudósképző. Az egyik hallgatóm 2010-ben végzett felmérést középiskolájában. A kérdés: mik a fő motívumai a mai középiskolásnak? Meglepő és szomorú az eredmény: Az egyedül jelentős motívum a jegy, az osztályzat. Elgondolkodtató, hogy miért nem fontos a tudásszerzés, a tanulás és a közös tevékenység öröme stb. A média, tömegkommunikációs eszközök (sajtó, rádió, tévé stb.) szerepe vitathatatlan a szocializáció esetében (Mérei, 1978: 111). Egyrészt az újságok, folyóiratok, könyvek, rádió, televízió, filmek, zene révén rengeteg információra és élményre tehetünk szert, másrészt rombolóan eláraszthat bennünket a pornográfia, az erőszak és agresszivitás. A képernyők (tömegmédia és elektronikus média) elözönlötték a világot. Számos családban több képeslap is jár, már 2-3 televízió is van ban több mint 220 millió, 2000-ben egymilliárd számítókép befolyásolta használóit, és formálta véleményüket (Manning, 2001: 246). Durkheim már 1915-ben (Durkheim, 1961) kihangsúlyozta, hogy a kollektív tudatot jelképek megjelenítésével erősítjük. Ezek tükrözik a társadalmat és meghatározzák az egyének beágyazódását a közösségbe. A kódok, a sávszélesség és a darabokból összeállított egész határozzák meg a valóságot, legyen az igaz, vagy hamis (Negroponte, 1966: 60-61). A képernyő az eredetit meghamisíthatja, sőt az igazságot hazugságként mutathatja be (Goffman, 1974: 8). Az én és a másik létét és kapcsolatát a józan ész, és a cselekedetek szabályozták, minősítették. Napjainkban, már az én a képernyőknek köszönhetően nem teljesíti egységesítő (integratív) szerepét, illetve darabokra hullik, a társadalmi kapcsolatok kuszák, beágyazatlanok (Giddens, 1990: 53). További szocializációs tényezők pl. a munka és a szomszédság. A munka emberformáló ereje közismert, akár üzemben, akár otthon dolgozunk. Sajnos a szocialista rendszer rejtett munkanélkülisége leszoktatta népünket a munkaszeretetről. Részben azért, mert nem volt méltósága a munkásnak és a munkának (a bérben sem jelent ez meg!), másrészt azért, mert nem volt elégséges munka. Bezzeg a külföldön végzett munkában jeleskednek polgáraink, mert foganatja van a munkának, és a munkás is megbecsült, ha lelkiismeretes, erkölcsösen végzi feladatát. Idehaza, még mindig általában más a helyzet: Az egyik parkban 2 kertész a szerszámaikról ítélve üldögél ( ), eszközeiket kézbe sem veszik, majd megunják a tétlenséget, elhagyják a munkahelyet, de még félóra múlva sem térnek vissza. Megfigyelésem másik két alanya padfestő. Többet álldogál, beszélget, mint dolgozik. Egy óra alatt ketten egy parkpaddal sem készülnek el, pedig csak egyszer kellett lefesteni. A szomszédság, a szociális környezet meghatározó. Nem mindegy milyen közegben élünk: falun vagy városon, a budai hegyekben, vagy egy hátrányos lakótelepen. Városon idegesebbek az emberek, kapcsolataik ziláltabbak, mint falun. A lakótelep lakóinak magatartása több problémától (válás, alkoholizmus) terhelt, mint a kertes házakban élőké. A szocializációt és hatását ecseteli Dorothy Law Noltte: Ha egy gyerek c. verse: Ha a gyerek szidalmakban él, Megtanulja, az ítélkezést. Ha a gyerek haragban él, Megtanulja, a harcot. Ha a gyerek félelemben él, Megtanulja, a rettegést. Ha a gyerek szánalomban él, Ha egy gyerek megértésben él, Megtanulja, a szeretetet. Ha egy gyerek helyeslésben él, Megtanulja, magát szeretni. Ha egy gyerek elismerésben él, Megtanulja, hogy jó, ha célja van. Ha egy gyerek önzetlenségben él, 11

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI

GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok Studies in Child and Youth Protection GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS ESÉLYEI 2012 Rubeus Egyesület Rubeus Association GYERMEKVÉDELEMBEN NEVELKEDETTEK

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói

Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Fináncz Judit Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói Bevezetés A tanulmányban az alkoholizmus következményeivel, mindenekelőtt az alkoholista családi környezet gyermekre gyakorolt

Részletesebben

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez)

Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE. (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag posztgraduális mentálhigiénés képzésekhez) Magyar Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Osztály 1998 Grezsa Ferenc BEVEZETÉS A MENTÁLHIGIÉNÉBE (Segédanyag

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN Opponens: Dr. Földy Ferenc Készítette: Zaja Roland Mentor: Dr. Bilkei Pál 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 I. HIPOTÉZIS...

Részletesebben

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról 1 2 PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról A Nyugat-dunántúli régióban 3 hajléktalan ellátó intézmény, továbbá két gyermekjóléti

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN

Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN Szokolai Katalin MENTÁLHIGIÉNÉ AZ IDŐS BETEGEK KÖRÉBEN A kórházban ápolt időskorúak mentálhigiénés gondozása az élet értelméről való időskori vélekedések tükrében Szakdolgozat Szociális munkás szak Levelező

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK

HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK 193 HUMÁNETOLÓGIA: AZ EMBERI VISELKEDÉS ÉS AZ EVOLÚCIÓS MEGSZALADÁSI JELENSÉGEK Csányi Vilmos, Miklósi Ádám * (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Etológia Tanszék) Vezetői összefoglaló Humánetológiai kutatások

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája

13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 13. Janovszki Gabriella: Az agresszív viselkedés és az iskolai agresszió pszichológiája 1. Bevezetés Az agresszió gyűjtőfogalom: motivációkat, gondolattartalmakat, érzelmeket és viselkedéseket ír körül,

Részletesebben

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói

Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói SZOCIÁLIS MUNKA Homoki Andrea Viharsarki nevelőszülők mint a posztmodern gyermekkor formálói A Gyermekvédelem a posztmodern gyermekkorban című konferencia felhívásához kapcsolódóan a tanulmány a Békés

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség és iskolai siker

Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség és iskolai siker Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség és iskolai siker Szitó Imre Katona Nóra A hátrányos helyzet korai leírása már a múlt század közepén megszületett a társadalomtudományban, amikor létrejöttek az alapvető

Részletesebben

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben