NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR SZOCIÁLIS FÜZETEK VII. Dr. Teleki Béla PhD SZOCIALIZÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR SZOCIÁLIS FÜZETEK VII. Dr. Teleki Béla PhD SZOCIALIZÁCIÓ"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR SZOCIÁLIS FÜZETEK VII. Dr. Teleki Béla PhD SZOCIALIZÁCIÓ ERKÖLCSI, TÁRSADALMI ÉS CSALÁDI ÉLET ALAPJA Lektorálta: Dr. Závoti Józsefné PhD egyetemi docens BPK Sopron, 2010 Elektronikus-könyv (E-book)

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 I. A szocializációról általában A szocializáció szakaszai A szocializáció közegei Az eltévelyedés (deviancia) és okai Az eltévelyedés (deviancia) fajai A szocializáció családi háttér szabadidő 17 II. Az elsődleges szocializáció főbb válfajai Általános szocializáció Nyelvi szocializáció Szocializáció nemzeti öntudatra Erkölcsi szocializáció Vallási szocializáció Szocializáció a családi életre 51 III. A szocializáció egyes zavarai A család életvitele és a stressz A stressz hatása a család életére Társadalom okozta stresszhelyzetek Családi kapcsolatok árnyoldalai Erőszak Erőszak a családban Nemi erőszak A válás ténye A válás Magyarországon A válás következményei Az egyedül-nevelés Egyedül-nevelés és bonyodalmai Az egyedül nevelők segítése Újraházasodás Az újraházasodás ténye Az újraszerveződött család 80 Irodalom 82 2

3 BEVEZETÉS A szocializáció fogalmával jelöljük azt az életen áthúzódó folyamatot, amely során az egyén társadalmi lénnyé válik, beépül a társadalomba, miközben társas viszonyokkal gazdagodik személyisége, valamint alkalmazkodik a társadalmi erőkhöz és a kulturális jelenségrendszerekhez. A szocializáció szakkifejezést a 19. század végétől használják a társadalomtudományok. Elsőként talán E. A. Ross a szociális ellenőrzés folyamatát jelölte ezzel a szakkifejezéssel, illetve azt, hogy az egyének a csoport szükségleteinek megfelelően formálják érzéseiket és vágyaikat (Geulen, 1980: 31.). A szocializáció elsődleges színtere a család. De Gerando Antonina, a családpedagógia egyik úttörője írja: Az erkölcsi nevelés alapja, hogy a jót a gyermekkel éreztessük, megszerettessük, s a jó, a törvény szerinti cselekedeteket neki úgyszólván, legbensőbb szokásává tegyük Az erkölcsi érzék csakis a családban fejlődik ki. (De Gerando, 1880: 65). A szocializáció másodlagos tényezői viszont az egyéb intézmények és szerveződések (óvoda, iskola, cserkészet, médiumok stb.). A szocializáció kérdéseit több tudomány irányából közelíthetjük meg. A lélektan (pszichológia) a személyiség kialakulásának folyamatát, a környezetéből személyként kiemelkedő individuum kifejlődését nevezi szocializációnak. Döntő tehát a gyermekkor. A lélekelemzők (pszichoanalitikusok) (Freud, 1933) a csecsemőkorra helyezik a fő hangsúlyt. Piaget és iskolája a gyermekkor későbbi szakaszait tartják elsődlegesnek, ismét mások (Erikson) a serdülőkort jelölik meg a szocializáció fontos tényezőjének. A társadalomkutatás (szociológia) is több megfogalmazást használ. Szocializációnak nevezi azt a folyamatot, miközben a gyermekek megtanulják, hogyan kell a társadalomban élni, azaz elsajátítják az adott társadalom kultúráját, normáit, értékeit. Másrészt a szocializáció az a folyamat, mely során a gyermek magáévá teszi azon szerepeket, melyeket életében be kell töltenie. A szerepet viselkedésminta, jogkör és kötelesség kíséri. Ilyen szerepek a férfi, a nő, az apa, az anya, a férj, a feleség, a szülő, a gyermek, a fiú, a leány stb. Ezek státuszfüggőek, azaz az egyén különböző státuszaiban (a társadalomban elért pozícióiban, mint pl. a tanár, házas, orvos stb.) eltérő szerepeket tölthet be. Végül, a szocializáció az egész életen áthúzódó folyamat, mert az újabb és újabb élethelyzetek (házasságkötés, gyermekvállalás, munkahelycsere, költözés stb.), állandó felhívások a szocializációra. Az embertan (antropológia) az adott kultúra és szociális viselkedés elsajátítását hívja szocializációnak, miközben az egyén megkedveli a népszokásokat, hagyományokat, hiedelmeket, a közösség és szervezeteinek megfelelő tevékenységformákat. A rendszerszemlélet szerint szocializáció fogalmával jelöljük azt az emberi életet átszövő, a fogamzástól a halálig tartó folyamatot, amely során az egyén aktív társadalmi lénnyé válik, alkotó és tevékenykedő elemként épül be a szűkebb és tágabb társadalomba, miközben egyéni jegyekkel és társas viszonyokkal gazdagodik személyisége, valamint képessé válik az alkalmazkodásra a társadalmi erőkhöz és a kulturális jelenségrendszerekhez. Eszerint nem csak a gyermek, hanem a fiatal, a felnőtt, sőt az idős ember is a szocializáció áramlatában él, válaszol az újra és újra megjelenő társadalmi kihívásokra, jelenségekre, a családi élet fordulataira, a munkahelyi változásokra stb. Ugyanakkor a szocializáció kölcsönhatást jelent: az egyén és a közösség, valamint az egyik és a másik ember között. Ez kétirányú folyamat, az alkudozások sorozatában valósul meg. (Ranschburg, 1998: 19-24) Az alkudozás lehetőségét biztosítani kell az egyénnek, de ha a család és a társadalom túl sok alkudozási lehetőséget ad, a gyermek, fiatal és felnőtt kudarcokat élhet át, esetleg a normákat és értékeket sem sajátítja el kellően. A szocializációval rokon fogalom a lélektanban használt egyénítés (individualizáció) és beépülés (internalizáció). A szocializáció az ember társadalomba való beilleszkedését hangsúlyozza, míg az egyénítés a személyiség kialakulását emeli ki a közösségben. A beépülés során a személy elsajátítja és bevési lelkébe az értékeket és viselkedési szabályokat 3

4 (normákat). Akkor is ezeknek megfelelően viselkedik, ha nem fenyegeti külső megtorlás (szankció). Más szóval, meggyőződésből követi a szabályokat. A sikertelen szocializáció okozza az eltévelyedést (devianciát), az egyén képtelenségét, hogy a társadalmi normákat és az értékrendet elfogadja, élje. Ebben az esetben szükséges az ismételt szocializáció, illetve reszocializáció, pl. az idült alkoholista, a kezelés (rehabilitáció) után beépül családjába, és a társadalom alkotó elemévé is válik. Napjainkban a súlyos értékváltság következtében - első helyre kerültek az anyagi értékek. Baljós jelenség ez, amelynek következményeit már látjuk. A szocializációt, különösen az erkölcsi szocializációt hatványozottan erősíteni kell, hogy emberibb emberré váljunk. Fel kell emelkedni a szeretetben, a vidámságban, jóságban egészen az odaadásig. (Perlaki, 2004: 179) Szerző 4

5 I. A SZOCIALIZÁCIÓRÓL ÁLTALÁBAN Az alábbiakban ismertetem a szocializáció szakaszait, közegeit, majd kitérek a sikertelen szocializáció alapkérdéseire, szólok a deviancia okairól, és ismertetem megjelenési formáit. Végül a szocializáció, a család és szabadidőtöltés kérdéseit és összefüggéseit taglalom. Anyagunk forrásmunkái ismert szerzők művei (Teleki, 2003: 34-95, Giddens, 1995: , Andorka, 1997: és Somlai, 1997: ) 1.1. A szocializáció szakaszai A szocializáció alapja a bizalom, életünk minden szakaszában. Méghozzá, a bizalom önmagunkba és másokba. Olyan ez, mit a híd: híd adottságaim és eshetőségeim, az egyik és a másik személy között. Gyökere az ősbizalom, amely az anya-gyermek kapcsolatban bontakozik ki. Bízik a szülő abban, hogy gyermeke felnő, egészséges és boldog ember lesz, de bízik önmagában is, hogy ezen az úton gyermekét szükségletei szerint segíteni tudja. (Tőrösné, 2010: 34-36) Ugyan ezt mondhatjuk életünk bármely szakaszára. Bízom abban, pl. hogy házastársam boldog lehet mellettem, de bízom magamban is, hogy ebben képes leszek őt segíteni. Ha a bizalom megrendül: a gyerek becsapja szüleit, a hitves tévelyeg stb., le kell ülni, hogy helyreállítsuk a bizalmat. Nem szemrehányások özönével, hanem a híd keresésével. Rohanó életvitelünkben ez igen bonyolult. Ám meg kell találnunk az alkalmat, hogy minden nap beszélgessünk gyermekünkkel, egyeztessünk hitvesünkkel. August Comte ( ), a szociológia alapítója, a szocializációt három szakaszra ( három stádium törvénye ) szűkítette le: A teológiai szakasz (gyermekkor), amikor a gyermek ismerkedik a dolgok belső természetével. A metafizikai szakasz (ifjúkor) során serdülőink az evilági dolgok felé fordulnak, de keresik az élet értelmét, célját is. Végül a pozitív szakasz (felnőttkor) folyamán az érett ember értelmezi a világot. Ez a felosztás már nem követhető, ezért a szocializáció számos szakaszát különböztethetjük meg a fogamzástól a halálig. Legfontosabbak: magzati kor, kisgyermekkor, kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, fiatal felnőttkor, felnőttkor, az élet dele és az időskor. Mindegyik életszakasz jelentős. A magzati kor (Teleki, 2000¹) jelentőségét nem vették figyelembe a múltban. Ma már számos terápiát ismerünk, amelyek azon sérülések kiküszöbölésén fáradoznak, amelyeket a magzati szocializáció során szerzett az egyén. Nagyon fontos a környezet odafigyelése a magzatra és a gyermeket váró anyára. A magyar népi bölcsesség a várandós asszony védelmére szólítja fel környezetét. Az anya lehetőleg tartózkodjon mindenféle kábító szertől (kávé, cigaretta, alkohol, drog, gyógyszer), sokat mozogjon, egészségesen táplálkozzon, és kiegyensúlyozott, boldog életet éljen. Mind az anya, mind a környezete foglalkozzon a magzattal: beszéljenek hozzá, énekeljenek neki, simogassák a kiemelkedő testrészeit stb. Óvják őt a goromba hangoktól (veszekedés), bántó zörejektől (építkezés), dübörgő zenétől. A kisgyermekkor (Teleki, 1983) a születéstől az iskolába lépésig tartó időszak. A társas fejlődés szempontjából fontos, hogy az egyén már kiskorától tartós és bensőséges kapcsolatot alakítson ki alakítson ki a környezetével. Az ember, társas fejlődése érdekében fontos, hogy kiskorában tartós és bensőséges kapcsolatokat alakítson ki környezetével. Ez a szocializáció döntő tényezője. Ezért fontos, hogy a gyermek teljes (apa, anya és testvér), valamint kiegyensúlyozott légkörű családban (szeretetben) éljen, ahol a családtagok szeretik egymást és foglalkoznak egymással. Fontos a testvérkapcsolat biztosítása. A kistestvér születése ajánlatos valahol a gyermek harmadik életévében. Az óvodába lépéssel (Teleki, 1990) kinyílik a család kapuja, és a gyermek belép a gyermektársadalomba, s ez hatással van rá. Magyar óvodáinkat zsúfoltak, tömegesítettek. Lehetőség szerint olyan óvodába adják gyermeküket a szülők, ahol kb. 15 fő a gyermeklétszám és higgadt, nyugodt légkör uralkodik. Ebben az életkorban különösen zavarhatja a szocializáció folyamatát a szülők válása, a gyermek bölcsödébe adása és az agresszív családi, bölcsődei vagy óvodai légkör. Sokat 5

6 ártunk a gyermeknek a szóbeli agresszivitással, mint a szócsata, káromkodás, trágár szavak használata. A tévében látott agresszív jelenetektől is óvnunk kellene kicsinyeinket. A kisiskoláskor (Teleki, 1992) az általános iskola első négy évfolyamára járó gyermekek életszakasza. Az iskola, mint másodlagos szocializációs intézmény, jelentékenyen befolyásolja a gyermek szocializációját, aki most ismerkedik igazán a természet csodáival, sőt magával a családon kívüli élettel. Különös jelentőséggel bír a jó szülő-gyermek, tanár-diák és diák-diák kapcsolat, ami erősen fejleszti, tanulásra és elfogadható viselkedésre serkenti a gyermeket. Erkölcsi fejlődésüket megakasztja viszont a negatív kapcsolat a fentebb említettekkel. Kudarcélménnyel terhelik a gyermeket, ha fegyelmezetlenségét, elevenségét és mozgékonyságát helytelenül kezelik a szülők és pedagógusok. (Teleki, 2000²). Ha a gyermekeket bűntudatossá teszi a közvetlen környezete, ez a személyiség súlyos károsodásához és viselkedési zavarokhoz vezet, ami devianciába torkolhat. A hagyományos meghatározások az átlagtól való eltérésnek alapvetően három kategóriáját szokták elkülöníteni: (1) a kiemelkedő képességű tanulók, (2) a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, (3) a problematikus vagy nehezen nevelhető gyermekek. A Piaget-féle kognitív fejlődéspszichológia szemléletváltozást hozott a fejlődéspszichológiai, gyógypedagógiai felfogásban: az azonos életkorú gyermekek között fennálló különbségek, eltérések a fejlődés folyamatát jobban jellemzik, s alapjai az intraindividuális és az interindividuális különbségeknek. Az elmúlt évtizedekben Mariann Frostig vizuális percepciós koncepciója, A. J. Ayres szenzoros integrációs elmélete, F. Affolter észlelési funkciók fejlődéséről alkotott elmélete megváltoztatták a teljesítménydeficitet mutató gyermekek pedagógiai megítélését, és elindították olyan terápiás rendszerek kialakítását, amelyek a tüneti kezelésekkel ellentétben az etológiai háttér ismeretére épülnek ben elfogadták azt a törvényt az USA-ban, amely biztosította a tanulási nehézségben szenvedő gyermekek ellátását és oktatását. Ez a szemlélet terjedt el Európában is. Hazánkban, a szakemberek (Szűcs, 2003) a gyógypedagógiai tevékenység speciális feladatának tekintik a magatartás-, olvasás- és írászavar kezelését. A 70-es évek oktatási reformtörekvései az olvasás- és írástanítás folyamatait erősen érintették. Az angol nyelvterületről átvett globális (szókép) olvasás-tanítási módszer nem veszi figyelembe a magyar nyelvi specialitásokat. A szavakhoz kapcsolódó toldalékok oly mértékben meghosszabbítják a betűsorokat, ami a 6-7 éves gyermek számára ép mentális funkciói mellett is rendkívül megerőltető. Nem véletlen, hogy a 70-es évek elején 2 %-ban, a 80-as években 7-8 %-ban érintette a tanulókat a dyslexia tünetegyüttese, azonban a 90-es évektől sokszor tízszeres az olvasási nehézséggel küzdő gyermekek száma. A magatartászavarokat egyik hallgatónk (Horváth, 2005: 43) öt osztályban vizsgálta, az alábbi eredménnyel: Osztályok Magatartászavaros (fő) Ebből tanulási nehézséggel küzd (fő) 5. osztály osztály osztály osztály osztály 5 3 A táblázat azt tükrözi, hogy a magatartászavarok általában - az alacsonyabb osztályokban magasabb arányban (kb. 25%), míg a felsőbb osztályokban alacsonyabb (kb. 15%) arányban képviseltek, a tanulási nehézségek nagyjából a 15% körül mozogtak 2005-ben. A serdülőkor (12-18 életév) fejfájást okozhat a gyermekeknek és szüleiknek, illetve nevelőiknek egyaránt (Szekszárdi, 2000: ). Sok a bizonytalansági tényező. A 6

7 változások tömkelege zúdul a fiatal nyakába. Érzékeny és sérülékeny. Érzelmei erőteljesen hullámzanak. Igyekszik önállósulni és keresi szexuális önazonosságát. Mivel a kicsik világában már nem érzi jól magát, a felnőttek még nem fogadták be, erőteljesen kortársaihoz csapódik. Szocializációs zavarai főképp az esetleges elmagányosodásból, a szülő-gyermek kapcsolat elégtelenségéből, értékvesztésből (egzisztenciális vákuum), céltalanságból és iskolai nehézségekből adódhatnak. Sokat árthatnak az iskolai konfliktusok, de a szabadidő szervezetlensége, nem különben a diszkó, ahol a kábítószerrel ismerkedhet, vagy a tévé, ahol agresszivitást tanulhat, és amely olyan igényeket táplálhat benne, melyeket eltévelyedés (deviancia) nélkül nem képes a serdülő kielégíteni. Felmérésem (Teleki, 2000³: 20-31) világosan kimutatta, hogy serdülőink fő szabadidős foglalkozása a céltalan bolyongás és tévénézés. A tévében inkább a thrillert és akciófilmeket nézik, és nem a komolyabb programokat. A rossz társaság is elragadhatja a serdülőt. A konfliktuskezelés alapelve: Elfogadni másokat. Hogy kapcsolatba tudjunk lépni másokkal, ahhoz önmagunkról s a másik személyiségről nyert benyomásainkat is pontosítanunk kell. Ehhez önismeret, kíváncsiság, a beleélés és az együttérzés képessége, s a kölcsönös megbecsülés és bizalom kell, amely a kapcsolattartás eszköze. (Gabnai, 1993: 12) Ennél akár a családban, akár az iskolában, vagy bármely gyermekközösségben segítséget nyújt minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők fel. A dramatikus folyamat kifejezési formája: a megjelenítés, az utánzás. Megjelenítési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció. Eszköze: az emberi és a zenei hang, az adott nyelv, test, a tér, és az idő. Tartószerkezete pedig a szervezett emberi cselekvés. Ilyenek a játékok a szerep- és helyzet-, egyszóval a drámajátékok, amelyek az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. (Gabnai, 1993: 14) Ezzel segítjük a konfliktuskezelést és az erkölcsi szocializációt is. A szocializáció szempontjából a szülők és más szocializációs tényezők hangsúlyozott feladata ebben az életszakaszban: 1. Folytonosan informálódjanak a serdülő társas kapcsolatairól, konfliktusairól. 2. Mellőzzék az erőszakos beavatkozást. Fontosabb a jó családi, iskolai légkör ápolása, és a dolgok alapos megbeszélése. 3. Nagyon sokat használhat a szülő-szülő, valamint a szülő-iskola jó, támogató kapcsolata. 4. Helyes utat - a barátságra, művelődésre, szórakozásra, beszédre és általában a viselkedésre - a szülő és az iskola, valamint a serdülő közvetlen környezete mutat. Hangsúlyos az együtt végzett foglalkozás: múzeum-, színház-, templomlátogatás, olvasás, tanulás, kirándulás stb. Segíthetnek a fejlesztő táborok, vagy a cserkészet, esetleg más ifjúsági szervezetek. 5. Ha a serdülő már a tűzzel játszik: alkohollal, kábítószerrel próbálkozik, gyanús ügyleteket bonyolít, viselkedése kérdéses stb., a bűvös kört meg kell szakítani a gyermek védelmében főképp értelmes tevékenységek felé irányítva (Rácz, 2001: 30) serdülőinket. A fiatal felnőttkor (18-30 év) fő jellemzője az intimitás keresése, igaz, hogy társadalmi célja a pályaválasztás és házasságkötés is. Ebben a korban végzik be fiataljaink az iskoláikat és próbálnak munkahelyet és házastársat keresni. Most hozza létre a saját családját és beépül munkahelyi közösségébe. Mindkettő nagy energiát igényel. Ugyanakkor a jó párválasztástól és az érett pályaválasztástól függ a fiatal felnőtt sikeres, tisztességes, erkölcsös életvitele. A fiatal felnőtt eredményes szocializációja megbukhat azon, hogy túlságosan függ szüleitől, de azon is, ha elhamarkodottan választ magának házastársat, nem talál megfelelő munkahelyet, és az új életkezdéshez nem jut kellő lakáshoz. A pár- és hivatásválasztásban, valamint a házasságban hajótöröttek, eltévelyedett (deviáns) életútra léphetnek, pl. az alkohol rabjaivá válnak. Segítségre szorulnak a család, a környezet és a társadalom részéről. A felnőttkor (30-62), a szocializáció szempontjából szinte állandó kihívásokkal áll elő: házasságkötés, összemelegedés házastársával, lakásépítés, gyermekvállalás és gyermeknevelés, szakmai előrehaladás, stb. A közvélemény nem kedvez a házasság stabilitásának, szinte 7

8 divat a válás. A lakásépítés pénzügyi megoldása már művészet. Az alacsony gyermekvállalási kedv fertőző betegség hazánkban. A gyermeknevelés nagy anyagi és szellemi energiákat követel, ugyanakkor, állandó változásra készteti a szülőket, mert alkalmazkodniuk kell az óvodához, az iskolához, a gyermek serdüléséhez, gondoskodni kell gyermeke iskoláztatásáról. A szakmai előrehaladás nem ritkán kerül összeütközésbe a szülőszereppel. Hűvösvölgyi Ildikó színésznő, interjújában így vall erről a feszültségről: Bennem is sokszor harcol a színésznő és az anya, végül azonban majdnem mindig a család javára billen a mérleg. Bemutatók és pofafürdők helyett szívesebben tanulok a gyermekeimmel, segítek a férjem munkájában, vagy éppen főzök, takarítok, vasalok (Válogatás, 1999/4: 7). A felnőtt egyén erkölcsi szocializációját megnehezíti az igények, szükségletek, és a lehetőségek közötti feszültség. A korszellem a horizontális gondolkodást sugallja a vertikálissal szemben. Viszont a vertikumban való gondolkodás mindig egyszerűbb, hiszen az adott jelenvaló lét eseményeit tradicionális összefüggéseiben láttatja, míg a horizontális megjelenésmódban a ránk zúduló információdömping és az élet alapvető versenyhelyzete miatt a különböző értékű események mellérendelten jelennek meg (Garaczi, 2003: 192). A vertikumban gondolkodó ember keresi az összefüggéseket. A józan megfontolás és a jövő mérlegelése nélkül nem bocsátkozik pl. szexuális kapcsolatba. Míg a horizontálisan gondolkodó akár adócsalást is elkövet, hátha nem derül ki turpissága. Mindenki ezt csinálja! érvvel. Az élet dele ( életév), igazából a felnőttkor egy igen jelentős szakasza a szocializáció szempontjából. Ezt a kort erősen meghatározza egyrészt az érvényesülés és bizonyítás vágya, másrészt a személyiség (a tudatos és tudattalan, vallási és profán, családon kívüli és családon belüli tevékenység stb.) egységesülése (integrációja). Amennyiben ez az integrációt Jung szerint (Jung, 1996: 11, 30-31, 60) még a keresztény alapelvek sem segíthetnék a csalódás zsákutcába vezeti az egyén szocializációját. Fromm is hangsúlyozza a természetfelettit (transzcendencia-szükségletet) (Fromm, 1993: 69), mint az ember legalapvetőbb igényét, ami öntudatának tényében gyökerezik. A személyiség szocializációját akadályozó tényezők robbanást válthatnak ki az élet delén: elválik, és egészen fiatallal házasodik, alkoholba temetkezik, csak a munkájának él megfeledkezve családról, gyermekről, egészségről, szórakozásról. Közismert, hogy az infarktus-veszély komolyan fenyegeti szorgalmas népünk különösen férfi tagjait. Jung még az idegösszeroppanás veszélyét is sejteti ebben az életkorban. Az időskor (62-től), illetve a korosodás a szocializáció sajátságos életszakasza, amely szembesíti az egyént egyrészt az élet végtelenségével unokáiban, másrészt az élet mulandóságával saját szülei halálában és részben saját betegségeiben. Ennek a kornak sajátja a szocializáció a nyugdíjas életvezetésre is. Nem mindegy, hogyan készül fel az egyén saját nyugdíjaztatására. Megalkotja-e nyugdíjas életprogramját, vagy belevesz a semmittevés ürességébe. E kor feladata a teljes beérés, a múlt és a jelen egységesítése (integrálása) a jövővel: megtalálni a megfelelő családi, nagyszülői életvezetést, sőt megbarátkozni a mulandósággal. Az egységesített (integrált) személyiségek, a boldog öregek. Ellenkező esetben megszületik a panaszkodó, kiállhatatlankodó vénember. A boldog öregség helyett vár a személyre a magány, az elkeseredettség, a beszűkülés. Nagyanyám 95 éves korában, aktív tevékenységének áldozataként halt meg. Integrálódott személyiségként, vidáman és boldogan élt. Napjait szentmisével kezdte, és rózsafüzérrel végezte. Közben végiglátogatta öt gyermekét. Minden családnál elvégzett valamit: ellátta az unokákat, takarított, főzött, állatokat etetet stb. Egyik esős napon, éppen az etetést látta el, amikor megcsúszott, és elesett úgy, hogy forgóját törte. 8

9 1.2. A szocializáció közegei Az elsődleges szocializáció intézménye a család, míg a másodlagos szocializáció az óvoda, iskola, gyermek és ifjúsági központ, cserkészet, munkahely, szórakozóhely, a média stb. hatására történik. A családban lezajló szocializáció szempontjából fontos, hogy a gyermek meghitt családi körben nevelkedjen. A családi és házassági tanácsadók (Reader s, 1988: ) a jó szocializáció szempontjából a családi élet hat ismérvét állapították meg: (1) Felelősség minden családtag iránt. (4) Meghitt nyíltság és bizalom. (2) Számtalan együttes családi élmény. (5) Erkölcsi tartás és következetesség. (3) Elismerést ad és kap minden családtag. (6) Konfliktustűrő képesség. Mindez természetesen elsősorban a két szülő jellemzője, de a gyermekek is fokozatosan belenőnek ebbe a rendszerbe. Lényegesnek mondható továbbá, hogy ki áll a család középpontjában. Eszerint: Három családtípus lehetséges: felnőtt-, gyermek- és fejlődésközpontú. Családtípus Központban áll Nevelésmód Eredmény Autokrata önkényes Felnőtt - szülő Önkényes: tilt, parancsol, Becsületes, szorgalmas, Autoritarian fenyít de rideg ember Lessez-faire ráhagyó Gyermek Ráhagyó: erőtlen, hanyag Nehezen alkalmazkodó, Permisszív Demokrata fejlődésköz-pontú Autoritatív Szülő és gyermek vagy elhanyagoló Tekintélyelvű: együttműködő, kiegyensúlyozott esetenként bűnöző Kiegyensúlyozott egyéniség Baumrind (Baumrind, 1971: 1-103) a szülők nevelési taktikája szerint osztályozta a családot. Eredménye lényegében megegyezik Gansszal, de az elnevezés más. Baumrind önkényes (authoritarian), ráhagyó (permissive) és irányítottan együttműködő (authoritative, tekintélyelvű) családról beszél (Teleki, 1997: 6-23). Az irányítottan együttműködő, fejlődésközpontú (autoritatív) család képes öntudatos és felelősségteljes egyéneket nevelni, azaz pozitív szocializációt biztosít, időtálló elveket és megbízható értékrendet közvetít, bensőséges érzelmi légkört teremt. A felnőttek, példaképek. Minden családtípus hivatása, hogy tagjait boldoggá tegye, ami nem mindig sikerül. Egyik hallgatóm (Ratku, 2010: 36) vizsgálta a szülők érzelmi állapotát, a következő eredménnyel: 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% A szülők érzelmi állapotának alakulása 2 hét adatai alapján Vidám 2. Álmos, aluszékony 3. Bánatos 4. Kiborult, magán kívül van 5. Izgatott, feldobott 6. Zaklatott, feldúlt 7. Bűntudata van 8. Boldog 9. Ellenséges 10. Magányos 11. Szomorú 12. Boldogtalan 13. Dühös 14. Szorongó. 9

10 A serdülők érzelmi A gyerekek érzelmi állapotának alakulása 2 hét állapota pedig így alakult: adatai alapján 1. Vidám 2. Álmos, aluszékony 90% 3. Bánatos 80% 1 4. Kiborult, magán kívül van 70% 5. Izgatott, feldobott 60% 6. Zaklatott, feldúlt 50% 7. Bűntudata van 40% Boldog 30% 9. Ellenséges 20% Magányos 10% Szomorú 0% Boldogtalan Dühös 14. Szorongó A család és tagjainak élete napjainkban nem zökkenőmentes: sok gyermeket egyetlen szülő nevel, a szülők a gyermek születése után nagyon hamar visszamennek munkahelyükre, s a kicsi bölcsödébe, idegenek kezébe kerül. Ezen kívül sok az eltévelyedett (deviáns) viselkedés a családokban is: erőszak, szexuális visszaélés. Az alkoholizmus szedi áldozatait. A gyermek elsődleges szocializációs tere megtépázott, segíteni kell a szocializációt. A másodlagos szocializációs tényezők között jelentős helyet foglal el a kortárscsoport, a hasonló korú gyermekek baráti alapközösségei. A gyermekek 4-5 éves koruk után idejük jó részét ebben a közegben töltik, társaiktól is tanulnak. Első helyen áll a testvérkapcsolat, miközben a gyermek saját nemzedékének tagjaként éli meg, fogadja el és közreműködik testvérével. A testvérviták alkotóak: Abban a bosszúszomjban és kiszámítottságban, amellyel a gyermekek testvéreiket kínozzák, nemcsak azt figyelhetjük meg, hogy a konfliktus felfedi a megértésre való igen korai képességet, hanem azt is látnunk kell, hogy az összetűzéseknek olyan érzelmi hajtóereje van, amely maga is fejleszti ezt a megértést (Dunn, 1990: 39). Egyéniségüket, különbözőségeiket és identitásukat gyermekkoruk testvérvitáiban fejlesztik a gyermekek. Igazolják ezt az ikerkutatások is (Köcski, 1996: ). A testvérek szerepjátékai (pl. papás-mamás, orvos-beteg) hozzák legközelebb a gyermek számára a felnőttek és a saját világuk közötti különbségeket, de azokat a hidakat is megmutatják, amelyeken keresztül kapcsolatba hozható ez a két világ. Kortárscsoportra hatványozottan szüksége van az egyedül nevelkedő (egyke) gyermeknek, ahol a gyermek felkészülhet a másik emberhez való alkalmazkodásra és a felnőtt szerepek vállalására. Minden gyermek számára fontosak a játszótársak, óvodai, iskolai csoporttársak. A baráti szálak szövögetése lényeges. Elmaradása egy életen át hiányként jelentkezik. A fiúk vagy lányok baráti csoportjában gyakorolják a lojalitást és az intimitást: a másik elismerését, az elkötelezettséget, a kölcsönös megértést. A barát beleéli magát barátja helyzetébe: együtt örül és együtt sír, együtt küzd, és együtt szorong. Ez a kapcsolat fejleszti fiataljaink önbizalmát, növeli biztonságérzetét. A kortárscsoport különös hangsúlyt kap a serdülés korában, de jelentős a szerepe egész életünkben: a munkahelyen és egyéb környezetben. A serdülőkre jellemző (18-19 éves korukig) az ugyanazon neműek csoportjához tartozás igénye. A fiúknál a fizikai erő, a bátorság és ügyesség vezet. A lányok csoportja a szépségre helyez nagy súlyt. A fiatalok bandái sok hasonlóságot mutatnak: védenek, támadnak, tüntetnek Fontos gyakorlóterei ezek a fiatalok szociális érzéseinek. Nevük is kifejező. Gondoljunk a Pál utcai fiúkra. Gyakran adnak egymásnak fedőnevet, becenevet. Az óvoda és az iskola is jelentős szocializációs színtér. Magyar óvodáinkban jól képzett pedagógusok fejlesztik gyermekeink minden képességét: értelmi, akarati, érzelmi, esztétikai, mozgásos adottságait. Lényeges, hogy a nevelő intézet és a család között jó kapcsolat alakuljon ki. Az iskola, különösen az általános, nem arra hivatott, hogy a gyerekeket élő 10

11 lexikonokká varázsolja, feladata inkább az, hogy szerettesse meg a feladat-teljesítést, a munkát, teremtsen egyensúlyt a munka és a pihenés között. Baj, ha a gyermekek megutálják az iskolát, nem tulajdonítanak neki különösebb jelentőséget jelenük vagy jövőjük szempontjából. Különösen szükséges, hogy az iskola első évei képezzenek átmenetet az óvoda és az iskola között. Nem feladata az iskolának a gyermekkor megszűntetése. Úgy is gyorsan elröppen az a néhány gyermekév. A komoly iskolai tudományos munka a középiskola, különösen a felsőoktatás feladata, az általános iskola csak ennek megalapozása. Ám a középiskola sem tudósképző. Az egyik hallgatóm 2010-ben végzett felmérést középiskolájában. A kérdés: mik a fő motívumai a mai középiskolásnak? Meglepő és szomorú az eredmény: Az egyedül jelentős motívum a jegy, az osztályzat. Elgondolkodtató, hogy miért nem fontos a tudásszerzés, a tanulás és a közös tevékenység öröme stb. A média, tömegkommunikációs eszközök (sajtó, rádió, tévé stb.) szerepe vitathatatlan a szocializáció esetében (Mérei, 1978: 111). Egyrészt az újságok, folyóiratok, könyvek, rádió, televízió, filmek, zene révén rengeteg információra és élményre tehetünk szert, másrészt rombolóan eláraszthat bennünket a pornográfia, az erőszak és agresszivitás. A képernyők (tömegmédia és elektronikus média) elözönlötték a világot. Számos családban több képeslap is jár, már 2-3 televízió is van ban több mint 220 millió, 2000-ben egymilliárd számítókép befolyásolta használóit, és formálta véleményüket (Manning, 2001: 246). Durkheim már 1915-ben (Durkheim, 1961) kihangsúlyozta, hogy a kollektív tudatot jelképek megjelenítésével erősítjük. Ezek tükrözik a társadalmat és meghatározzák az egyének beágyazódását a közösségbe. A kódok, a sávszélesség és a darabokból összeállított egész határozzák meg a valóságot, legyen az igaz, vagy hamis (Negroponte, 1966: 60-61). A képernyő az eredetit meghamisíthatja, sőt az igazságot hazugságként mutathatja be (Goffman, 1974: 8). Az én és a másik létét és kapcsolatát a józan ész, és a cselekedetek szabályozták, minősítették. Napjainkban, már az én a képernyőknek köszönhetően nem teljesíti egységesítő (integratív) szerepét, illetve darabokra hullik, a társadalmi kapcsolatok kuszák, beágyazatlanok (Giddens, 1990: 53). További szocializációs tényezők pl. a munka és a szomszédság. A munka emberformáló ereje közismert, akár üzemben, akár otthon dolgozunk. Sajnos a szocialista rendszer rejtett munkanélkülisége leszoktatta népünket a munkaszeretetről. Részben azért, mert nem volt méltósága a munkásnak és a munkának (a bérben sem jelent ez meg!), másrészt azért, mert nem volt elégséges munka. Bezzeg a külföldön végzett munkában jeleskednek polgáraink, mert foganatja van a munkának, és a munkás is megbecsült, ha lelkiismeretes, erkölcsösen végzi feladatát. Idehaza, még mindig általában más a helyzet: Az egyik parkban 2 kertész a szerszámaikról ítélve üldögél ( ), eszközeiket kézbe sem veszik, majd megunják a tétlenséget, elhagyják a munkahelyet, de még félóra múlva sem térnek vissza. Megfigyelésem másik két alanya padfestő. Többet álldogál, beszélget, mint dolgozik. Egy óra alatt ketten egy parkpaddal sem készülnek el, pedig csak egyszer kellett lefesteni. A szomszédság, a szociális környezet meghatározó. Nem mindegy milyen közegben élünk: falun vagy városon, a budai hegyekben, vagy egy hátrányos lakótelepen. Városon idegesebbek az emberek, kapcsolataik ziláltabbak, mint falun. A lakótelep lakóinak magatartása több problémától (válás, alkoholizmus) terhelt, mint a kertes házakban élőké. A szocializációt és hatását ecseteli Dorothy Law Noltte: Ha egy gyerek c. verse: Ha a gyerek szidalmakban él, Megtanulja, az ítélkezést. Ha a gyerek haragban él, Megtanulja, a harcot. Ha a gyerek félelemben él, Megtanulja, a rettegést. Ha a gyerek szánalomban él, Ha egy gyerek megértésben él, Megtanulja, a szeretetet. Ha egy gyerek helyeslésben él, Megtanulja, magát szeretni. Ha egy gyerek elismerésben él, Megtanulja, hogy jó, ha célja van. Ha egy gyerek önzetlenségben él, 11

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció A gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az iskola, a munkahelyi,

Részletesebben

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus

Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában. Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus Kapcsolatok a gyulai Idősek Otthonában Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus A kötődés önálló motivációs bázissal rendelkezik és törzsfejlődés során a csecsemő/gyermek túlélésének biztosítására alakult

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán 2014. október 18., Dr. Németh Zoltán Miről lesz szó? 1. Hogyan terjedt el a modernkori drogfogyasztás? Hol tartunk? Mik a legnépszerűbb drogok? 2. Mik az okai annak, hogy a fiatalok kipróbálják és használják

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS

SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS SZOCIALIZÁCIÓ - IDENTITÁS Szocializáció Az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, egy adott társadalom tagja lesz Ebben fontos a család, a kortárscsoportok, az

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Deviancia. Normaszegő magatartásformák

Deviancia. Normaszegő magatartásformák Deviancia Normaszegő magatartásformák Alapfogalmak A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Deviáns viselkedésnek azokat a viselkedéseket nevezzük, amelyek eltérnek

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Kockázati magatartás. Deviáns viselkedés

Kockázati magatartás. Deviáns viselkedés DEVIÁNS VISELKEDÉS Kockázati magatartás Deviáns viselkedés -egy adott korszakban és társadalomban a társadalom által elfogadott normák megszegése Régiónkban: Agresszivitás, deviáns viselkedés, öngyilkosság,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A serdülőkorú fiatalok alkoholfogyasztása

A serdülőkorú fiatalok alkoholfogyasztása A serdülőkorú fiatalok alkoholfogyasztása Várkonyi Erika 2011 Fejlődéslélektanilag a serdűlőkor kritikus időszaknak tekinthető. A biológiai, hormonális és pszichoszociális változások mellett ez a káros

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03.

Gyakorló ápoló képzés 2012.04.03. NEVELÉSTUDOMÁNY - PEDAGÓGIA A neveléstudomány: az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozó tudomány, mely feltárja az alakító és fejlesztő tevékenység alapvető összefüggéseit. pedagógia:

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nők mélyszegénységben

Nők mélyszegénységben Debrecen, 2011. november 15. Nők mélyszegénységben Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológia és Szociálpolitika Tanszék A női szegénység globálisan A világ

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus

Bilkei Pál kriminálpszichol. lpszichológus Erőszakos bűnözésb Bilkei Pál kriminálpszichol lpszichológus Mit mutatnak a statisztikák? k? A legsúlyosabb lyosabb bűncselekmb ncselekmények nyek száma 2012-ben igen alacsony szintre süllyedt: s 221

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő

kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő IDŐSKORRAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Az idősödés, időskori szerepek értelmezése, jelentősége kultúrafüggő / társadalomfüggő / személyiségfüggő Élettartam mennyiségi növekedése minőségi élet megteremtésének

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Családi vállalkozásokról

Családi vállalkozásokról REORGANIZÁCIÓ VAGYONKEZELŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT WWW.REORGANIZACIO.COM Családi vállalkozásokról KVK Horváth Dénes, MBA 2015.02.25. Budapest Forrás: Reorganizáció Vagyonkezelő és Tanácsadó KO. 2 Mi számít családi

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Család és egészség összefüggések, kérdések, megoldáskeresés Dr. Balog Piroska Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

Család és egészség összefüggések, kérdések, megoldáskeresés Dr. Balog Piroska Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Család és egészség összefüggések, kérdések, megoldáskeresés Dr. Balog Piroska Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Család Konferencia, 211 november 1 Országos reprezentatív felmérések A minták

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

- A hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyermekek személyiségének és családi hátterének felismerése, felderítése;

- A hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyermekek személyiségének és családi hátterének felismerése, felderítése; Az osztályfõnök szerepe a gyermekvédelmi prevencióban: - A hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyermekek személyiségének és családi hátterének felismerése, felderítése; - A felderített veszélyeztetett

Részletesebben