A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint."

Átírás

1 A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

2 A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL ÉS 124 A SZÖVEG KÖZZÉ NYOMOTT KÉPPEL. KASSA VITÉZ A. UT. NYOMÁSA.

3 ISTEN IRGALMÁBÓL ÉS AZ APOSTOLI SZÉK KEGYELMÉBŐL A KASSAI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE: NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ BUBICS ZSIGMOND ÚR, Ő CS. ÉS APOSTOLI KIR. FELSÉGÉNEK VAL. BELSŐ TITKOS TANÁCSOSA, A LIPÓT-REND NAGYKERESZTESE, A VASKORONA-REND I. OSZTÁLYÁNAK TULAJDONOSA, A SZÁSZ ALBRECHT-REND CSILLAGOS NAGYKERESZTESE, AZ OLDENBURGI NAGYHERCEGI "PRO LlTTERIS ET ART1BUS" NAGY ARANY ÉREM TULAJDONOSA, A BAJOR MIHÁLY-REND NAGYKERESZTESE, A MAGY. TUD. AKADEMIA TISZTELETI TAGJA, KASSA SZAB. KIR. VÁROS DÍSZPOLGÁRA, TÖBB TUDOMÁNYOS ÉS SZÉPMŰVÉSZETI TÁRSULAT TISZTELETI- ÉS REN DES TAGJA, GYÉMÁNTMISÉS ÁLDOZÓPAP STB. STB.

4 A kassai püspöki egyházmegye keletkezésének rövid vázlata. A kassai egyházmegye egy századdal ezelőtt az egri egyházmegye egy részét képezte, melyhez abban az időben tizenegy vármegye, a jászság és kunság tartozott. Ezen felette nagy terület kizárólag az egri püspök kormányzása alatt állott; ámde az egyházmegye katholikus híveinek száma az idők folyamával rohamosan növekedett, olyannyira, hogy a megyés püspök főpásztori ténykedéseinek végzésére s főleg a bérmálás szentségének kiosztására egymaga elégtelennek bizonyult. Ezen körülmények összehatása indította az illetékes magas tényezőket arra, hogy az egri püspökség több egyházmegyére széttagoltassék, melyek mindegyike külön püspököt bírjon. Ehhez képest gróf Eszterházy Károly, utolsó egri püspök halála után Ő Felsége I. Ferenc császár és apostoli király javaslatára a nagykiterjedésű egri egyházmegyéből a kassai és szathmári egyházmegyék kihasíttattak, az egri egyházmegye pedig a jelenleg is változatlanul fennálló határok közé szoríttatott; de egyidejűleg az egri ős püspöki szék érseki és metropolitai méltóságra emeltetett. Az apostoli szentszék ezen széttagolást s ezzel összefüggőleg a kassai és szathmári püspökségek felállítását augusztus 9-én kelt pápai bullával megerősítette. A kassai püspöki egyházmegye Abauj, Sáros és Zemplén vármegyéket s ehhez képest három ugyanezen nevű főesperességet számlál, melyek ismét tizennyolc esperesi kerületre vannak felosztva. 1

5 A kassai püspökök sorozata. 1. Szabó András volt a kassai egyházmegye első püspöke, kit a királyi kegy 1804-ben ért mint esztergomi kanonokot. Meglátogatta az egyházmegye összes plébániáit s az általa megejtett visitatio canonica irányadó ma is. Lelkét 15 évi tevékeny és áldásdús püspöki működés után 1819-ben visszaadta Teremtőjének. 2. Csech István, mint a szepesegyházmegyei káptalan tagja lett püspök. 12 évig állt a kassai egyházmegye élén s 1831-ben költözött el az élők sorából. Földi maradványa miként az elődjéé a kassai dóm sírboltjában pihen. 3. palugyai Palugyay Imrét mint váci éneklő-kanonokot érte a kinevezés. Csak 1838-ig vezette a kassai egyházmegye kormányzását, miután ugyanazon év nov. 17-én a nyitrai püspöki székre helyeztetett át. 4. ócskai Ócskay Antal nagyváradi kanonok volt, a mikor a kassai egyházmegye vezetésével bízatott meg ig volt püspök. A szabadságharc nehéz napjaiban Budapesten az országgyűlés tartama alatt halt meg. A ferencrendiek sírboltjában nyugszik. 5. Kunszt József esztergomi őrkanonokból lett kassai püspök. Az itteni püspökök közül ő kormányozta a megyét a legrövidebb ideig, mivel alig egy évi működés után 1851-ben a kalocsai érseki székbe emeltetett. 6. Fábry Ignác mint csanád-egyházmegyei olvasó-kanonok szenteltetett kassai megyés püspökké 1852-ben. Székében 1867-ig ült A kassai dómban van eltemetve.

6 KASSAI PÜSPÖKÖK Perger János egri kanonok volt, mikor a kassai egyházmegye élére állíttatott. Kormányzása ig tartott. Szintén az Erzsébet-székesegyházban aluszsza örök álmát. 8. Schuster Constantin a kalocsai főkáptalannak volt tagja, mikor a püspöki kinevezés érte ben vette át a kassai egyházmegye vezetését, de már 1886-ban a váci püspöki széket foglalta el. 9. Bubics Zsigmondban leghuzamosabban tisztelheti a kassai egyházmegyének hívő serege főpásztorát. ő neki adatott meg az az isteni kegyelem is, hogy PERGER JÁNOS KERESZTJE, a kassai káptalan tulajdona. Talapzatán bevésett fölírat: Illmo Dno Joanni Perger Episcopo Cassoviensi Olim Suo Archi- Diacono Gratus Clerus Szabolchensis az ő kormányzása alatt ünnepelhette meg a kassai egyházmegye alapíttatásának százéves fordulóját. Született Ozorán (Tolna) március 17-én. Pappá szenteltetett júl. 22. Hittudományi tanulmányait a győri papnevelő-intézetben, majd a bécsi Pazmaneumban végezte. Felszenteltetése után Magyar-Óvárt segédlelkész volt, később a szt Ágostonról nevezett felsőbb papnevelő intézetbe küldetett Bécsbe. A szabadságharc évében győri tanulmányi felügyelőnek neveztetett ki ben Eszterházy Pál hercegnek, londoni nagykövetnek, később ő Felsége személye körüli ministernek unokáinál a nevelői tisztséget tölti be ben a győri szentszék ülnöke ben pápai kamarás, majd 1871-ben Komárom feletti monostori c. apát ben az országos múzeum főőre ben febr. 18-án a nagyváradi 1. sz. káptalan tagjának neveztetett ki s ugyanazon évben rátóthi val. prépost lett ban papnevelőintézeti igazgató ben a Lipót-rend lovag-keresztese; két

7 4 KASSAI PÜSPÖKÖK. ízben országgyűlési képviselő ban novii c. püspök, máj. 30. kassai megyés püspök máj. 18. Ő Felsége val.; bel. titkos Tanácsosa és Kassa szab. kir. város díszpolgára: 1898-ban a vaskorona-rend I. osztályának tulajdonosa. A magy. tud. Akadémia tiszteletbeli- s számos irodalmi és szépművészeti társulat tiszteletbeli és rendes tagja. Gyémántmiséjét aug. 15-én mutatta be az Egek Urának. Ezen alkalomból a Lipótrend nagykeresztjével lett kitüntetve.* * A püspökök történetét lásd bővebben Szokolszky B. A százéves kassai püspökség c. most megjelent munkájában. A KÁPTALANI JELVÉNY.

8 Az északi u. n. porta aurea" kapuzat. A középső kettes dombormű: az utolsó itéletet, a két alsó-szélső Szt. Erzsébet életéből vett jeleneteket, a felső az Üdvözítőt az életfáján felfeszítve, a két középső-szélső a fájdalmas Szűz Anyát a szent asszonyokkal és a Kesergő János evangélistát az őt övező katonákkal ábrázolja. A középső szobor liliomot tartó angyalalakokból alkotott menyezet alatt Szt. Erzsébet, a kettős kaputól jobbra és balra: Szt. Imre, Szt. István, Szt. László és Szt. Henrik szobrai állanak a művészileg kiképzett gyönyörű menyezetek alatt.

9 Székesegyházi káptalan. A kassai székesegyházi káptalan szintén ez évben ülte alapíttatásának százéves fordulóját. I. Ferenc, császár és apostoli király évi március 23-án, tehát ugyanazon napon, melyen megvetette a kassai róm. kath. egyházmegye alapját, egyetértve az apostoli szentszékkel, hat kanonoki állást létesített. A hetedik kanonoki szék csak egy félszázaddal később vette eredetét, Kellner Mihály, esperes, butkai plebános alapította 1856-bán. A mint ezen alapítványt a legmagasabb helyen elfogadták és jóváhagyták, 1857-től kezdve a hetedik szék is az első hathoz hasonlóan került betöltés alá. Perger János, püspök kérelmére 1869-ben a káptalani tagok I. Ferenc József, császár és apostoli király Ő Felségétől jelvényt kaptak, az úgynevezett káptalani rendjelet, mely Magyarországon régóta dívik, melynek külső részén Szt Andrásnak, mint az egyházmegye védszentjenek és Szt. Erzsébetnek, mint a kinek tiszteletére lett a kassai székesegyház felszentelve, képei láthatók; a belső oldalát a királyi címer ékíti. Ezen jelvényt a káptalani tagok veres és fehér szegélyű zöld szalagon viselik. A lefolyt száz év alatt a következők voltak a kassai székesegyházi káptalannak tagjai: buzithai Szeldmayer György csicseri Orosz Ádám Vitlinszky Sándor Németh István

10 6 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. 5 Rimanóczy Ferenc Rajner Károly, később az egri főkáptalannak tagja Bodenlos Mihály Lábossy Mihály Páldián József fancsali Joób Mátyás Prohászka Nikodém turcsányi és krstyánfalvi Turcsányi Ferenc König János Gálcsik János Kollárcsik István dr., később rozsnyói püsp Szolcsányi Ádám dr Liptsey György, c. püspök Marczényi Mátyás dr., Árossy József Mihalovics József Jergencz Ferenc Szabad Ferenc Volny János Mayer Károly Krausz János Danilovics Mihály Vandracsek Károly Weisz Vilmos Répászky József cserneki és tarkeöi Dessewffy Sándor, később csanádi püspök Pagács Ferenc szinyei Merse Bertalan medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede Lesskó István Belky Károly Perlsberg Ede Kozora Endre Fodor Sándor Pletényi Endre 1901.

11 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. 7 A kassai székesegyházi káptalan valóságos tagjai az jubiláris esztendőben. Nagy-prépost: Mélt. és Főtisztelendő medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede, apostoli protonotarius, thenői c. prépost, szentszéki ülnök, a kegyes alapok kezelőhivatalának gondnoka, a papi nyugdíjalap bizottságának elnöke, a h. zsinati vizsgálat és a vallástan tanítására képesítő tanári vizsgálatok bizottságának elnöke. Olvasó-kanonok: Mélt. és Főtisztelendő Lesskó István, ő Szentsége házi praelatusa, Sz. Máriáról nevezett darnói c. prépost, a vaskoronarend ül. osztályának lovagja, szentszéki ülnök, a tanítónőképzőintézet igazgatója, h. zsinati vizsgáló. Éneklő-kanonok: Főtisztelendő Belky Károly, Mária-völgyi c. apát, szentszéki ülnök. Őrkanonok: Mélt. és Főtisztelendő Perlsberg Ede, ő Szentsége házi praelatusa, püspöki helynök és általános ügyhallgató, sz. Egyedről nevezett bártfai c. apát, szentszéki ülnök, az Orsolya-rendi apáca-zárda gondnoka, h. zsinati vizsgáló és a vallástan tanítására képesítő bizottságnak tagja. A prem. főgymnasium és állami főreáliskola püspöki biztosa. Székesegyházi főesperes: Mélt. és Főtisztelendő Kozora Endre, apostoli protonotarius, pest-ujhegyi c. prépost, Kassa szab. kir. város plebánosa, szentszéki ülnök, a h. zsinati vizsgálatok írásbeli dolgozatainak felülvizsgálója.

12 8 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN Idősb Mester-kanonok: Főtisztelendő Fodor Sándor, maróthi c. prépost, szentszéki ülnök, egyházmegyei főtanfelügyelő, h. zsinati vizsgáló, a plébániai számadások felülvizsgáló bizottságának elnöke. Ifjabb Mester-kanonok: Főtisztelendő Pletényi Endre, boldogfalui c. apát, a Ferenc József-rend lovagja, szentszéki ülnök. SZATHMÁRY GYÖRGY kassai születésű, pécsi püspök, később esztergomi érsek és kancellár, kora renaissance stylben, márványból készűlt, címeres táblája (1492) egykor a Szt. Mihály-kápolnában lehetett, jelenleg a kassai városház lépcsőházában beillesztve.

13 Kassai Dóm. A nyugati főkapu. A kapu feletti mezőben az olajfák hegyén imádkozó Üdvözítőt az alvó tanítványok között és Júdás csókját ábrázoló dombormű látható, a felhők közül előtünő Atya Isten alakjával. Az ablak alatti fülkében Szt. Veronika kendőjét tartó angyalalak alatt a keresztről levett Üdvözítőt ölében tartó Szűz anyát, a sz. asszonyokkal körülvéve, ábrázoló féldombormű látható. A két álló szobor: Szt. József és Ker. Szt. János.

14 A főesperességek. A kassai egyházmegye három politikai megyéből alakúlt, u. m. Abauj, Sáros és Zemplén megyékből. A XIV-ik századig Abauj és Sárosmegye egy főesperes joghatósága alatt állott. A XIV. század elején alapították a tarcafeői, másként sárosi főesperességet s ekkor Abaujmegye is külön főesperes alá kerűlt. Zemplénmegyébén kezdetben két főesperesség volt: a zempléni és a zombori. A XIV. század elején az utóbbi megszűnt s azóta az egész Zemplénmegye egy főesperes joghatósága alatt áll. Az abaujmegyei főesperesség tisztét kezdetben egy egri kanonok töltötte be. A kassai egyházmegye létesítésé óta székesegyházi s egyszersmind abaúji főesperes a káptalan tagjai közűl sorban az ötödik kanonok. A sárosi főesperességet a dismembrátió előtt mindig kanonokokkal töltötték be. Zempléni főesperes 1430-tól ab. Szűz Máriáról nevezett egervári prépost volt óta e két utóbbi főesperességet a káptalanon kívül álló egyénekkel töltik be. A. kassai egyházmegye alapítása óta a következő főespéresek működtek megyék szerint: A) Székesegyházi főesperesek. csicseri Orosz. Ádám dec.11-ig. Rimanóczy Ferenc Lábossy Mihály

15 10 FŐESPERESSÉGEK Páldián József turcsányi és krstyánfalvi Turcsányi Ferenc König János Kollárcsik István dr Szolcsányi Ádám dr Marczényi Mátyás dr Árossy József Mihalovics József Jergencz Ferenc Szabad Ferenc Volny János Mayer Károly Krausz János Danilovics Mihály Vandracsek Károly Répászky József cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor szinyei Mer'se Bertalan Lesskó István Belky Károly Perlsberg Ede Kozora Endre B) Tarcafeői főesperesek: Páldián József, apát, esperes, nagysárosi plebános péchujfalusi Péchy Antal, apát, esperes, soóvári plebános Károlyi János, nagysarosi plebános Kalász András, kecer-pekléni plebános Krasznyanszky András, kakasfalui, majd soóvári plebános Máczy Imre, szent-péteri plebanos Kaczvinszky Ede, apát, bártfai plebános Pletényi Endre, apát, eperjesi plebános Korányi Antal, prépost, bártfai plebános

16 FŐESPERESSÉGEK. 11 C) Zempléni főesperesek: Kovács Antal, apát, c. kanonok, s.-a.- ujhelyi plebános Tulsiczky András, sárospataki plebános nyitraivánkai Vitéz Vince, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Bessenyey Pál, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Prámer Alajos, tolcsvai, majd sátoralja-ujhelyi prépost-plebános Perlsberg Ede, tőke-terebesi plebános katinai és pielerzi Katinszky Geyza, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Főesperesek a jubiláris esztendőben. Mélt. és Főtisztelendő Kozora Endre, székesegyházi főesperes, 7. oldal. Főtisztelendő Korányi Antal, Mindenszentekről nevezett veszprémvári c. prépost, tarcafeői, másként sárosi főesperes, szentszéki ülnök, bártfai plebános és az ottani gymnasium püspöki biztosa. Főtisztelendő katinai és pielerzi Katinszky Geyza, szt Egyedről nevezett felnémethi c. apát, zemplénmegyei főesperes, szentszéki ülnök, sátoralja-ujhelyi plebános, főgymnasiumi püspöki biztos és az ottani paulai sz. Vincéről nevezett irgalmas nővérek leánynevelő intézetének igazgatója.

17 A címzetes kanonokok. A káptalan alapító-levele a címzetes kanonoki állásokról nem tesz említést. Általában nem található irat, mely ezekkel foglalkoznék. Valószínűleg egy-két évvel később kerültek betöltés alá, de még az első püspök, Szabó András alatt, a ki kieszközölte, hogy a sárosi és zempléni főesperesek egyúttal címzetes kanonokok is legyenek. Ezzel a tekintélyüket akarta növelni. A kassai egyházmegyének legrégibb névtára szerint, mely 1808-ban jelent meg, Ludvigh Károly, alesperes, kisszebeni plébános és Korbits Tamás, alesperes, bártfai plébános már c. kanonokok voltak. Azóta folytonos használatban van e kitüntetés ben címzetes kanonokok: 1. Főtiszt. Krajnik Mihály, a püspöki papnevelő-intézet ideiglenes igazgatója, szentszéki ülnök, papnevelői lelkiigazgató, az Orsolya-szüzek és a szt. Vincéről nevezett irgalmas nővérek rendes gyóntatója, a vallástan tanítására képesítő vizsgáló-bizottság tagja, a h. zsinati vizsgálatok írásbeli dolgozatainak felülvizsgálója, tanítónőképző intézeti hittanár. 2. Főtiszt. Lehoczky Endre, szentszéki ülnök, a homonnai kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-szinnai plebános. 3. Főtiszt. Schütz Nándor, hittudor, szentszéki ülnök, a sztropkói kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-sókúti plebános. 4. Főtiszt. Antal Károly, szentszéki ülnök, a sacai kerület esperese és tanfelügyelője, abauj-tihanyi plebános. 5. Főtiszt. Chrismár Napoleon, szentszéki ülnök, szikszói plebános. A hatodik szék jelenleg üresedésben van.

18 Kassai Dóm. A déli csarnok kapuzata, az évi megújítás után. A csarnok vertvas rácsos-kapuja, s a dóm deli oldalához vezető kölépcsőzet évben készült. A Mátyás király címerével ellátott s az ő emlékére készült, csavart oszlopon álló kapolnaszerü homokkőböl faragott góthstylü öröklámpa szintén 1904-ben lett megújítva és a bejárat baloldalára állitva.

19 A székesegyházi kar. Karkáplánok : T. Tóth Imre, nyugalmazott kegyesalapítványi pénztáros. T. Holló Ferenc, a plebániai számadások felülvizsgálója, a nyilvános börtönök lelkészé. Tek. Hemerka Ulrich. Karvezető: MÁTYÁS KIRÁLY KARÉNEKES KÖNYVE, pergament lapokra festett és írott mű. A dóm birtoka, jelenleg a kassai múzeumban letéve.

20 A kassai egyházmegye területén levő apátságok. A) Valóságos apátság. A Szűz Máriáról nevezett széplaki apátság. Ezen apátságot a magyarországi szt. Benedekrend legelső apátságai közzé számítják, a melynek templomát Martirius, egri püspök 1143-ban Szűz Mária tiszteletére szentelte fel ig tartott a fénykora. Hollós Mátyás király a kegyúri jogot ezen apátságra nézve a Rozgonyi családnak adta át; II. Ulászló azt Szatmári György, pécsi püspökre ruházta. I. Ferdinánd később Kassa városának adta át Az ezen apátsághoz s a mislyei prépostsághoz tartozó javaknak egyrészét Zápolya János 1538-ban Getsey Mártonnak s 1561-ben Lónyai Györgynek adományozta, de I. Ferdinand király az apátság javait először a jezsuitáknak adta s ezzel utat nyitott a nagy-szombati kollégium alapítására. Mivel azonban a jezsuiták Nagy-Szombatból elköltöztek Miksa uralkodása alatt, Oláh érsek a birtokot az esztergomi papnevelő részére ajándékul nyerte s ugyanez az intézet bírja most is. Jelenleg csak a cím adományoztatik. Apát: Mélt. és Főtiszt. Szilányi Ferenc, Ő Szentségének házi praelátusa, Esztergom-főegyházmegyei kanonok, t. prépost. B) Címzetes apátságok. A szent Egyedről nevezett bártfai apátság. A cistercitáké volt s egyike a legrégibb királyi alapításoknak. A XII XIII. században virágzott. Apát: Mélt. és Főtiszt. Perlsberg Ede, 7. old.

21 APÁTSÁGOK. 15 A Szűz Máriáról nevezett felsö-gagyi apátság. A szt Benedek-rendi apátságok közül való; alapítása s fennállásának ideje ismeretlen. Apát: Főtiszt. Bunyitay Vince, nagyváradi székesegyházi kanonok, a magy. tud. akadémia levelező tagja. A Szentlélekről nevezett hrabkói apátság. Egykor a szt. Benedek-rendé volt Hogy mikor alapították ezt az apátságot s mikor szűnt meg, a régi iratokban nincs megemlítve. Az apátság lerombolt kolostorát Perényi Miklós gróf szt. Ágoston remetéi számára újból felépíttette 1334-ben s ajándékul adta nekik a Harapkó v. Hrabkó nevű birtokot szt Simon és Juda apostolokról elnevezett templom kegyúri jogával együtt A kolostor javai, a melyeket később a jezsuita-atyák eperjesi kolostoruk számára nyertek ajándékul, a szerzet eltörlésével a tanulmányi alaphoz csatoltattak. Apát: Főtiszt. Fejér Gyula, zombori plebános (Kalocsa főegyh. megye.) A szt. Egyedről címzett kaproncai apátság. A ciszterciták tulajdona volt s a XIII. XIV. században élte fénykorát. Apát: Főtiszt. Hiszem Kálmán, a gálszécsi ker. esperese és tanfelügyelője, tőke-terebesi plebános (kassai egyh.) A szt. Szaniszlóról nevezett sárosi apátság. Szt. Ágoston remetéinek főnöksége volt. Eredetét s alapítását az iratokból nem lehet meghatározni. Ez a kolostor mint hiteles hely szerepelt s körülbelül 1274-től 1528-ig állott fenn. Apát: Mélt. és Főtiszt. Troll Ferenc, tribunici püspök, Ő Szentségének házi-praelátusa, apostoli protonotarius, püspöki helynök, a kegyes alapok kezelő hivatalának gondnoka, aranymisés áldozópap, pécsi székesegyházi nagyprépost, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a jeruzsálemi szt. sír rendnek és a pro Ecclesia et Pontifice" rendnek tulajdonosa.

22 16 ÁPÁTSAGOK A soóvári apátság. Keletkezése és egyéb körülményei teljesen ismeretlenek s így még hozzávetőleg sem lehet eltalálni, mikor élte virágkorát ez az apátság s melyik rendnek képezte a tulajdonát. Apát: Főtiszt. Zsasskovszky József, egri kanonok, h. zsinati vizsgáló, az angol-kisasszonyok gyóntatója, aranymisés áldozópap. A szt. Györgyről nevezett szerencsi apátság. A bencések tulajdona volt. A nemzetes Monoki család alapította s misealapítvány gyanánt Szerench és Uj-Eőr helységeket is hozzácsatolta. Ezen apátság javait ideiglenes használatra I. Ferdinand király Bebek Ferencnek adományozta 1552-ben, ki a kolostort lerombolta s annak romjaiból várat építtetett, a mely 1680-ban romba dőlt. Apát: Mélt. és Főtiszt. Bogyó Pál, pápai praelatus, kecskeméti plebános, kiérdemült alesperes, aranymisés áldozópap.

23 Prépostságok. A) Valóságos prépostságok. A kassai székeskáptalani nagy-prépostság. Egykorú a káptalannal. Prépost: Mélt. és Főtisztelendő medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede, 7. oldal. A szent Keresztről nevezett leleszi prépostság. A premontreiek tulajdona; Boleszláv, későbbi váci püspök alapította 1140-ben. Ez a prépostság egyrészt egyike a legrégiebbeknek, másrészt a leghíresebb is ig az egri püspök fönhatósága alá tartozott, akkor kiváltságképen közvetlenűl az esztergomi érseknek joghatósága alá került. A levéltárról, a mely sok régi emlékmű miatt nagyon híressé vált, úgyszintén a konvent, mint hiteles hely által elintézett ügyekről a hazai törvénygyűjteményben számtalanszor történik említés. E prépostság a későbbi időben végveszélybe sodortatott; javait jogtalanúl elvették s eladták és így az életük fentartására szükséges eszközöktől megfosztott rendtagok kénytelenek voltak elszéledni. Ezért történt azután, hogy 1559-től csakis mint címzetes prépostság szerepelt az adományozásoknál. I. Ferenc király kegyelméből 1802-ben újjá alakult s a jászói prépostsághoz csatoltatott. Prépost: Mélt. és Főtisztelendő Takács Menyhért, a premontrei kiváltságos rend főpapja, a jászóvári, leleszi és nagyvárad-hegyfoki prépostságok apátja és süveges prépostja, a főrendi- 2

24 18 PRÉPOSTSÁGOK. ház tagja, a kassai és rozsnyói püspöki szentszékek ülnöke, Kassa szab. kir. város törvényhatósági bizottságának választott tagja, bölcselettudor. A szt. Miklósról nevezett mislyei prépostság. E prépostság a premontreieké, a melyet az Aba-nemzetségből származott Somos-család alapított. Hogy mikor történt ez, nem tudjuk; annyi azonban bizonyos, hogy 1289-ben már híres volt. Ezen prépostság javait, valamint a széplaki apátságéit Zápolya János Getsey Mártonnak és Lónyay Györgynek ajándékozta. Azután a prépostságot Cseh János, egri kanonok, később pécsi püspök nyerte el s birtokosa volt 1630-tól 1643-ig. Idő multán a Katay-család birtokába került s ettől váltotta ki Kisdy Benedek, egri püspök, a ki azt a Jézus-társaságnak s ezáltal a kassai akadémiának adományozta, a melyet ő alapított. A Jézus-társaság eltörlése után a prépostság vagyona a tanulmányi alapra szállott. Ma csak a címet adományozzák. Prépost: Mélt. és főtisztelendő Ujhelyi István, pápai praelatus, vác-egyházmegyei kanonok, csongrádi főesperes, a nyugalmazott papok rectora és alapítványaik gondnoka, h. zsinati vizsgáló. B) Címzetes prépostságok. A szt. Jánosról nevezett bártfai prépostság. Egykor szt. Ágoston remetéinek főnöksége volt. A XV. században élte fénykorát ban Bártfa polgárai kiűzték a szerzeteseket s a kolostor vagyonát eladták ben I. Lipót király a kolostort a hozzátartozó épületekkel együtt a szt Ferencrendieknek adományozta. Prépost: Főtiszt. Schiffer Ferenc, a pozsonyi társaskáptalan tagja, az ottani papnev. intézet igazgatója, az orsz.kath. legényegyesület központi elnöke, a pozsonyi tanítónőképző-intézet igazgatója. A Szűz Máriáról nevezett darnói vagy darnaui prépostság. Servatus Lajernelius s utána Pázmány a darnói prépostságot a váci egyházmegyéhez számította s ezért a váci egyházmegye

25 PRÉPOSTSÁGOK. 19 névtárában is szerepel a prépostságok között. De ez a prépostság sohasem tartozott oda, hanem azelőtt az egrihez, később a kassaihoz csatolták; mert Darnó v. Darnau közel Sárospatakhoz Zemplénmegyében s nem pedig Szatmármegyében fekszik bortermő hegyekkel, s ez volt a premontrei rend egyik prépostságának székhelye. Pál gróf, országbíró egyik 1336-ban keltezett ítéletében is tesz róla említést ban Albert, prépost Imre, pataki plébános ellen vizsgálatot indít; Ferenc prépost pedig hatalmas ellenfelei, a palócok ellen a leleszi konventnél ünnepélyes tiltakozását jelenti ki. A mohácsi veszedelem után pusztult el. Prépost: Mélt. és Főtiszt. Lesskó István, 7. old. A szt. keresztről nevezett komlós-kevesztesi prépostság. A jeruzsálemi szt. sír kanonokjainak prépostsága volt ez, a kiket II. Endre 1212-ben telepített ide. A miechovai prépostságnak volt alárendelve, a mely szintén a szt. sír kanonokjainak birtokában volt s a melyet Jaxa lovag a saját Miechov v. Miko nevű jószágán 1162-ben alapított. A komlósi birtokot később a szepesmegyei Landekkel cserélték föl 1313-ban, a mely közelebb állott Miechovhoz. A szt. sír kanonokjai nem maradtak egy századnál tovább Komlóson s székhelyüket Landekre tették át. Prépost: Főtiszt. Kovács Nándor, alesperes, salgótarjáni plébános. A torolyi (turuli) prépostság. A szt Ágoston rendieké volt. Keletkezésének s fennállásának ideje ismeretlen; azt sem lehet meghatározni, hogy melyik szentnek tiszteletére volt szentelve. Annyi bizonyos, hogy ezen prépostság Zemplénmegyében feküdt. IV. Béla 1257-ben négy telek földet, a mely Patak és Olaszi. között feküdt, a turuli szt. Ágoston-rendieknek adományozott ban IV. László király Liptói János tanítónak egy köböl földet adományozott, a melynek birtokába őt Detrik prépost által iktatta be, a ki erről hiteles

26 20 PRÉPOSTSÁGOK. okmányt adott ki, a mely így kezdődik: Mi Detrik, turuli prépost" stb. Torolyban volt egy vár is, a melynek foglya egy időben Erzsébet, IV. László felesége volt, a mint erről a királyné egy 1274-ben kelt levelében a következő szavakkal emlékezik meg: Míg némely főúrnak hitszegése miatt a turuli várban Banay András gróf őrizete alatt a fogságban voltam. A pécsi káptalan egy 1292-ben kelt iratában említés tétetik valami turuli nyaralóról is. A prépostság címe a későbbi időkben feledésbe ment s csak 1878-ban állították vissza s azóta ismét rendes adományozás alá kerül. Prépost: Mélt. és Főtiszt. Bertha János, Ő Szentségének házi praelatusa, a győri székesegyházi káptalan nagyprépostja, a hittudományok és kánonjog tudora, szentszéki ülnök, a h. zsinati vizsgáló bizottság elnöke stb. A SZEGÉNYEK HÁZA ÉS TEMPLOMA KASSÁN.

27 A kassai püspöki Szentszék. Elnök: A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Megyés Püspök. Ülnökök: A főtiszt. valóságos és tiszteletbeli kanonokok, a sáros- és zemplénmegyei főesperesek és a jászóvári prépost-praelátus ő méltósága. Továbbá a kinevezés sorrendjében: Főtiszt. Sikorszky Endre, ker. szt. Jánosról nevezett budai prépost, soóvári plebános, aránymisés áldozópap. N. tiszt. Kassay István, nyugalmazott eperjesi főgym. hittanár. N. tiszt. Magócsy Endre, a szepsii kerület esperese és tanfelügyelője, szepsii plebános. N. tiszt. Csiszárik János, hittudor, cs. és kir. udvari káplán, a püspöki lyceumban az ó- és újszövetségi tanulmányok s a héber nyelv rendes tanára, a budapesti tud. egyetem hittudományi karának bekebelezett tagja, az Orsolya-rendi polgári leányiskolák igazgatója, a h. zsinati és a vallástan tanítására képesítő Vizsgálatok tagja, Jézus sz. Szíve társulatának elnöke, Kassa szab. kir. város törvényh. bizottságának választott tagja. Főtiszt. Szkurkay Ágoston, kólbani v. koblani c. apát, homonnai plebános, kiérd. esperes, aránymisés áldozópap.

28 22 A KASSAI PÜSPÖKI SZENTSZÉK. N. tiszt. Liszkay Nándor, a gönczi kerület esperese és tanfelügyelője, abauj-szántói plebános, a Megváltóról nevezett bodókőváraljai irgalmas nővérek rendes gyóntatója. Főtiszt. Tomcskó Alajos, Sz. Gábor arkangyalról nevezett gaburjáni c. prépost, kassai kerületi esperes és tanfelügyelő, enyickei plebános, a szt. Keresztről nevezett irgalmas nővérek rendes gyóntatója, az Abauj-Torna megyei róm. kath. tanító-egyesület elnöke. Főtiszt. Hartsár Péter, szt. Keresztről nevezett bewi, másként bői c. prépost, a kis-szebeni kerület esperese és tanfelügyelője, kis-szebeni plebános, az ottani gymnasium püspöki biztosa, a sárosmegyei róm. kath. tanító-egyesület elnöke. Főtiszt. Brühl Menyhért, sz. Pálról nevezett monostorpályi c. prépost, tarcai kerületi esperes és tanfelügyelő, héthársi plebános. N. tiszt. Wéber Ágoston, nyug. sacai plebános. N. tiszt. Plent Nándor, tarcali plébános. N. tiszt. Hoffmann Arnold, pápai káplán, a püspöki lyceumban az egyházjog és egyháztörténelem rendes tanára, h. zsinati vizsgáló. N. tiszt. Oppitz Sándor, nagy-mihályi plebános. N. tiszt. Grofcsik József, nyug. koksó-mindszenti plebános, aranymisés áldozópap. Főtiszt. Szepesi Ede, gaideli, másként gaidobrai c. prépost, a bodrogközi kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-bolyi plebános. Főtiszt. Kussinszky Arnold, bölcseletludor, jászóvári prem. rendi kanonok, házfőnök és az orsz. levéltár elnöke Leleszen; rendnagy, érdemesült rendi perjel és theol. tanár, a rozsnyói szentszék ülnöke, a turini szalézi társaságnak és a bodrogközi esperesi kerületnek tisztb. tagja, a kir. magyar természettudományi társulat s a felsőmagyarországi múzeum alapító tagja, Király- Helmec díszpolgára, ministeri iskolalátogató. N. tiszt. Konrády Lajos, cs. és kir. katona-lelkész Kassán. N. tiszt. Aranyossy Gyula, nyug. papnevelői aligazgató. N. tiszt. Wischán József, radi lelkész, aranymisés áldozópap. N. tiszt. Liber János, kakasfalui plebános, aranymisés áldozópap. N. tiszt. Hartsár István, pápai kamarás, püspöki titkár, egyházmegyei levéltáros.

29 A KASSAI PÜSPÖKI SZENTSZÉK. 23 N. tiszt. kőrösszeghi és adorjáni Gróf Csáky Adorján, kánonjogtudor, szentszéki jegyző, egyházmegyei iktató. N. tiszt. Bodjánszky Károly, cs. és kir. katonai kórházi lelkész Kassán. N. tiszt. Szokolszky Bertalan, szilvásújfalui plebános. N. tiszt. Szekey Viktor, papnevelő-intézeti aligazgató. Főtiszt. Horváth Balázs, bölcselettudor, prém. rendi kanonok, kassai főgymn. igazgató. Főtiszt. Szekeress Fr. Ödön, prem. rendi kanonok, jószágkormányzó Jászón. Főtiszt. Krauze Ervin, prem. rendi kanonok, főgymn. tanár Kassán. N. tiszt. Degró Péter, csécsi plebános. N. tiszt. Koncz Ödön, kavecsáni plebános. N. tiszt. Ivaneczky János, nagy-ladnai plebános. N. tiszt. Illés István (tb.), kassai segédlelkész, anyakönyvvezető. N. tiszt. Géczy István, pelejtei plebános. N. tiszt. Telekessy János, esperes, hanusfalui plebános. N. tiszt. Sidelszky Gyula, felső-olcsvári plebános. N. tiszt. Bellis János, széplaki plébános. N. tiszt. Kaminszky Sándor, a püspöki lyceumban az erkölcstan, lelkipásztorkodástan, hitelemzéstan tanára, felső-leányiskolai hittanár. N. tiszt. Grofcsik István, kecer-pekléni plebános. A házassági kötelék és szerzetesi fogadalom védője: N. tiszt. Hoffmann Arnold, 22. old. Jegyző: N. tiszt. Dr. Gróf Csáky Adorján, 1. fent. Aljegyző: Tiszt bányavölgyi Tost Barnabás, püspöki szertartó, egyházmegyei tollnok, a kassai kath. legényegyesület másodelnöke.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel.

KISSZÓTÁR. Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. KISSZÓTÁR Adminisztrátor: egyházi alkalmazott, aki az egyházi hatóság (pl. püspökség) megbízása alapján egyházi javadalmakat kezel. Adriai Biztosító Társaság: 1838-ban, Triesztben alapított biztosítótársaság.

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága.

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. ESZTERGOM nevezetességei Rövid képes kalauz Összeállította: HOMOR IMRE Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. Dr. SERÉDI JUSZTINIÁN bíbornok, Magyarország hercegprímása,

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar VARGA JÚLIA KATOLIKUS KÖZÉP- ÉS FELSŐOKTATÁS ERDÉLYBEN A 17. SZÁZADTÓL A 19. SZÁZAD KÖZEPÉIG DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Történettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN

PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN VARGA SZABOLCS PEREGRINÁCIÓ ÉS MŰVELŐDÉS A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN A 16 17. SZÁZADBAN Bevezetés A középkor végén a magyar társadalmat élénk vallási élet jellemezte. 1 A templomi hitélet mellett egyházi közösségek

Részletesebben

A legéridi ág. hitv. evang. egyház

A legéridi ág. hitv. evang. egyház A legéridi ág. hitv. evang. egyház t ö r t é n e t e. A reformáció 400 éves jubileuma emlékére 1517 1917. Erős vár a mi Istenünk" Összeállította: BIENIK JÁNOS ev. leikész. Kiadta: Dr. CSENGEY GYULA egyházfelügyelő,

Részletesebben

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja

Alsózsolca, 2010. novemberében. Farkas Ferenc helytörténet kutató, nyugdíjas iskolaigazgató, a Vay Miklós Egyesület tagja Ajánlás Az utóbbi húsz esztendőben helyi szerzők tollából egymás után jelentek meg olyan írások, melyek Alsózsolca település helytörténetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatták be. Ezek alapmunkák, melyek

Részletesebben

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20.

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. Tartalom: Bevezető TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A Kopasz-hegy márianosztrai látképe A vadregényes Kovács-patak Márianosztra szívében Évszázados

Részletesebben

Tíz év, amely megrengette a rendi világot

Tíz év, amely megrengette a rendi világot MŰHELY A KARA ANNA Tíz év, amely megrengette a rendi világot Adalékok a jászóvári premontreiek történetéhez, 1918 1928 liturgiák egyes olvasmányai nemcsak saját vétkeinkkel szembesítenek minket, hanem

Részletesebben