A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint."

Átírás

1 A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

2 A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL ÉS 124 A SZÖVEG KÖZZÉ NYOMOTT KÉPPEL. KASSA VITÉZ A. UT. NYOMÁSA.

3 ISTEN IRGALMÁBÓL ÉS AZ APOSTOLI SZÉK KEGYELMÉBŐL A KASSAI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE: NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ BUBICS ZSIGMOND ÚR, Ő CS. ÉS APOSTOLI KIR. FELSÉGÉNEK VAL. BELSŐ TITKOS TANÁCSOSA, A LIPÓT-REND NAGYKERESZTESE, A VASKORONA-REND I. OSZTÁLYÁNAK TULAJDONOSA, A SZÁSZ ALBRECHT-REND CSILLAGOS NAGYKERESZTESE, AZ OLDENBURGI NAGYHERCEGI "PRO LlTTERIS ET ART1BUS" NAGY ARANY ÉREM TULAJDONOSA, A BAJOR MIHÁLY-REND NAGYKERESZTESE, A MAGY. TUD. AKADEMIA TISZTELETI TAGJA, KASSA SZAB. KIR. VÁROS DÍSZPOLGÁRA, TÖBB TUDOMÁNYOS ÉS SZÉPMŰVÉSZETI TÁRSULAT TISZTELETI- ÉS REN DES TAGJA, GYÉMÁNTMISÉS ÁLDOZÓPAP STB. STB.

4 A kassai püspöki egyházmegye keletkezésének rövid vázlata. A kassai egyházmegye egy századdal ezelőtt az egri egyházmegye egy részét képezte, melyhez abban az időben tizenegy vármegye, a jászság és kunság tartozott. Ezen felette nagy terület kizárólag az egri püspök kormányzása alatt állott; ámde az egyházmegye katholikus híveinek száma az idők folyamával rohamosan növekedett, olyannyira, hogy a megyés püspök főpásztori ténykedéseinek végzésére s főleg a bérmálás szentségének kiosztására egymaga elégtelennek bizonyult. Ezen körülmények összehatása indította az illetékes magas tényezőket arra, hogy az egri püspökség több egyházmegyére széttagoltassék, melyek mindegyike külön püspököt bírjon. Ehhez képest gróf Eszterházy Károly, utolsó egri püspök halála után Ő Felsége I. Ferenc császár és apostoli király javaslatára a nagykiterjedésű egri egyházmegyéből a kassai és szathmári egyházmegyék kihasíttattak, az egri egyházmegye pedig a jelenleg is változatlanul fennálló határok közé szoríttatott; de egyidejűleg az egri ős püspöki szék érseki és metropolitai méltóságra emeltetett. Az apostoli szentszék ezen széttagolást s ezzel összefüggőleg a kassai és szathmári püspökségek felállítását augusztus 9-én kelt pápai bullával megerősítette. A kassai püspöki egyházmegye Abauj, Sáros és Zemplén vármegyéket s ehhez képest három ugyanezen nevű főesperességet számlál, melyek ismét tizennyolc esperesi kerületre vannak felosztva. 1

5 A kassai püspökök sorozata. 1. Szabó András volt a kassai egyházmegye első püspöke, kit a királyi kegy 1804-ben ért mint esztergomi kanonokot. Meglátogatta az egyházmegye összes plébániáit s az általa megejtett visitatio canonica irányadó ma is. Lelkét 15 évi tevékeny és áldásdús püspöki működés után 1819-ben visszaadta Teremtőjének. 2. Csech István, mint a szepesegyházmegyei káptalan tagja lett püspök. 12 évig állt a kassai egyházmegye élén s 1831-ben költözött el az élők sorából. Földi maradványa miként az elődjéé a kassai dóm sírboltjában pihen. 3. palugyai Palugyay Imrét mint váci éneklő-kanonokot érte a kinevezés. Csak 1838-ig vezette a kassai egyházmegye kormányzását, miután ugyanazon év nov. 17-én a nyitrai püspöki székre helyeztetett át. 4. ócskai Ócskay Antal nagyváradi kanonok volt, a mikor a kassai egyházmegye vezetésével bízatott meg ig volt püspök. A szabadságharc nehéz napjaiban Budapesten az országgyűlés tartama alatt halt meg. A ferencrendiek sírboltjában nyugszik. 5. Kunszt József esztergomi őrkanonokból lett kassai püspök. Az itteni püspökök közül ő kormányozta a megyét a legrövidebb ideig, mivel alig egy évi működés után 1851-ben a kalocsai érseki székbe emeltetett. 6. Fábry Ignác mint csanád-egyházmegyei olvasó-kanonok szenteltetett kassai megyés püspökké 1852-ben. Székében 1867-ig ült A kassai dómban van eltemetve.

6 KASSAI PÜSPÖKÖK Perger János egri kanonok volt, mikor a kassai egyházmegye élére állíttatott. Kormányzása ig tartott. Szintén az Erzsébet-székesegyházban aluszsza örök álmát. 8. Schuster Constantin a kalocsai főkáptalannak volt tagja, mikor a püspöki kinevezés érte ben vette át a kassai egyházmegye vezetését, de már 1886-ban a váci püspöki széket foglalta el. 9. Bubics Zsigmondban leghuzamosabban tisztelheti a kassai egyházmegyének hívő serege főpásztorát. ő neki adatott meg az az isteni kegyelem is, hogy PERGER JÁNOS KERESZTJE, a kassai káptalan tulajdona. Talapzatán bevésett fölírat: Illmo Dno Joanni Perger Episcopo Cassoviensi Olim Suo Archi- Diacono Gratus Clerus Szabolchensis az ő kormányzása alatt ünnepelhette meg a kassai egyházmegye alapíttatásának százéves fordulóját. Született Ozorán (Tolna) március 17-én. Pappá szenteltetett júl. 22. Hittudományi tanulmányait a győri papnevelő-intézetben, majd a bécsi Pazmaneumban végezte. Felszenteltetése után Magyar-Óvárt segédlelkész volt, később a szt Ágostonról nevezett felsőbb papnevelő intézetbe küldetett Bécsbe. A szabadságharc évében győri tanulmányi felügyelőnek neveztetett ki ben Eszterházy Pál hercegnek, londoni nagykövetnek, később ő Felsége személye körüli ministernek unokáinál a nevelői tisztséget tölti be ben a győri szentszék ülnöke ben pápai kamarás, majd 1871-ben Komárom feletti monostori c. apát ben az országos múzeum főőre ben febr. 18-án a nagyváradi 1. sz. káptalan tagjának neveztetett ki s ugyanazon évben rátóthi val. prépost lett ban papnevelőintézeti igazgató ben a Lipót-rend lovag-keresztese; két

7 4 KASSAI PÜSPÖKÖK. ízben országgyűlési képviselő ban novii c. püspök, máj. 30. kassai megyés püspök máj. 18. Ő Felsége val.; bel. titkos Tanácsosa és Kassa szab. kir. város díszpolgára: 1898-ban a vaskorona-rend I. osztályának tulajdonosa. A magy. tud. Akadémia tiszteletbeli- s számos irodalmi és szépművészeti társulat tiszteletbeli és rendes tagja. Gyémántmiséjét aug. 15-én mutatta be az Egek Urának. Ezen alkalomból a Lipótrend nagykeresztjével lett kitüntetve.* * A püspökök történetét lásd bővebben Szokolszky B. A százéves kassai püspökség c. most megjelent munkájában. A KÁPTALANI JELVÉNY.

8 Az északi u. n. porta aurea" kapuzat. A középső kettes dombormű: az utolsó itéletet, a két alsó-szélső Szt. Erzsébet életéből vett jeleneteket, a felső az Üdvözítőt az életfáján felfeszítve, a két középső-szélső a fájdalmas Szűz Anyát a szent asszonyokkal és a Kesergő János evangélistát az őt övező katonákkal ábrázolja. A középső szobor liliomot tartó angyalalakokból alkotott menyezet alatt Szt. Erzsébet, a kettős kaputól jobbra és balra: Szt. Imre, Szt. István, Szt. László és Szt. Henrik szobrai állanak a művészileg kiképzett gyönyörű menyezetek alatt.

9 Székesegyházi káptalan. A kassai székesegyházi káptalan szintén ez évben ülte alapíttatásának százéves fordulóját. I. Ferenc, császár és apostoli király évi március 23-án, tehát ugyanazon napon, melyen megvetette a kassai róm. kath. egyházmegye alapját, egyetértve az apostoli szentszékkel, hat kanonoki állást létesített. A hetedik kanonoki szék csak egy félszázaddal később vette eredetét, Kellner Mihály, esperes, butkai plebános alapította 1856-bán. A mint ezen alapítványt a legmagasabb helyen elfogadták és jóváhagyták, 1857-től kezdve a hetedik szék is az első hathoz hasonlóan került betöltés alá. Perger János, püspök kérelmére 1869-ben a káptalani tagok I. Ferenc József, császár és apostoli király Ő Felségétől jelvényt kaptak, az úgynevezett káptalani rendjelet, mely Magyarországon régóta dívik, melynek külső részén Szt Andrásnak, mint az egyházmegye védszentjenek és Szt. Erzsébetnek, mint a kinek tiszteletére lett a kassai székesegyház felszentelve, képei láthatók; a belső oldalát a királyi címer ékíti. Ezen jelvényt a káptalani tagok veres és fehér szegélyű zöld szalagon viselik. A lefolyt száz év alatt a következők voltak a kassai székesegyházi káptalannak tagjai: buzithai Szeldmayer György csicseri Orosz Ádám Vitlinszky Sándor Németh István

10 6 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. 5 Rimanóczy Ferenc Rajner Károly, később az egri főkáptalannak tagja Bodenlos Mihály Lábossy Mihály Páldián József fancsali Joób Mátyás Prohászka Nikodém turcsányi és krstyánfalvi Turcsányi Ferenc König János Gálcsik János Kollárcsik István dr., később rozsnyói püsp Szolcsányi Ádám dr Liptsey György, c. püspök Marczényi Mátyás dr., Árossy József Mihalovics József Jergencz Ferenc Szabad Ferenc Volny János Mayer Károly Krausz János Danilovics Mihály Vandracsek Károly Weisz Vilmos Répászky József cserneki és tarkeöi Dessewffy Sándor, később csanádi püspök Pagács Ferenc szinyei Merse Bertalan medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede Lesskó István Belky Károly Perlsberg Ede Kozora Endre Fodor Sándor Pletényi Endre 1901.

11 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. 7 A kassai székesegyházi káptalan valóságos tagjai az jubiláris esztendőben. Nagy-prépost: Mélt. és Főtisztelendő medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede, apostoli protonotarius, thenői c. prépost, szentszéki ülnök, a kegyes alapok kezelőhivatalának gondnoka, a papi nyugdíjalap bizottságának elnöke, a h. zsinati vizsgálat és a vallástan tanítására képesítő tanári vizsgálatok bizottságának elnöke. Olvasó-kanonok: Mélt. és Főtisztelendő Lesskó István, ő Szentsége házi praelatusa, Sz. Máriáról nevezett darnói c. prépost, a vaskoronarend ül. osztályának lovagja, szentszéki ülnök, a tanítónőképzőintézet igazgatója, h. zsinati vizsgáló. Éneklő-kanonok: Főtisztelendő Belky Károly, Mária-völgyi c. apát, szentszéki ülnök. Őrkanonok: Mélt. és Főtisztelendő Perlsberg Ede, ő Szentsége házi praelatusa, püspöki helynök és általános ügyhallgató, sz. Egyedről nevezett bártfai c. apát, szentszéki ülnök, az Orsolya-rendi apáca-zárda gondnoka, h. zsinati vizsgáló és a vallástan tanítására képesítő bizottságnak tagja. A prem. főgymnasium és állami főreáliskola püspöki biztosa. Székesegyházi főesperes: Mélt. és Főtisztelendő Kozora Endre, apostoli protonotarius, pest-ujhegyi c. prépost, Kassa szab. kir. város plebánosa, szentszéki ülnök, a h. zsinati vizsgálatok írásbeli dolgozatainak felülvizsgálója.

12 8 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN Idősb Mester-kanonok: Főtisztelendő Fodor Sándor, maróthi c. prépost, szentszéki ülnök, egyházmegyei főtanfelügyelő, h. zsinati vizsgáló, a plébániai számadások felülvizsgáló bizottságának elnöke. Ifjabb Mester-kanonok: Főtisztelendő Pletényi Endre, boldogfalui c. apát, a Ferenc József-rend lovagja, szentszéki ülnök. SZATHMÁRY GYÖRGY kassai születésű, pécsi püspök, később esztergomi érsek és kancellár, kora renaissance stylben, márványból készűlt, címeres táblája (1492) egykor a Szt. Mihály-kápolnában lehetett, jelenleg a kassai városház lépcsőházában beillesztve.

13 Kassai Dóm. A nyugati főkapu. A kapu feletti mezőben az olajfák hegyén imádkozó Üdvözítőt az alvó tanítványok között és Júdás csókját ábrázoló dombormű látható, a felhők közül előtünő Atya Isten alakjával. Az ablak alatti fülkében Szt. Veronika kendőjét tartó angyalalak alatt a keresztről levett Üdvözítőt ölében tartó Szűz anyát, a sz. asszonyokkal körülvéve, ábrázoló féldombormű látható. A két álló szobor: Szt. József és Ker. Szt. János.

14 A főesperességek. A kassai egyházmegye három politikai megyéből alakúlt, u. m. Abauj, Sáros és Zemplén megyékből. A XIV-ik századig Abauj és Sárosmegye egy főesperes joghatósága alatt állott. A XIV. század elején alapították a tarcafeői, másként sárosi főesperességet s ekkor Abaujmegye is külön főesperes alá kerűlt. Zemplénmegyébén kezdetben két főesperesség volt: a zempléni és a zombori. A XIV. század elején az utóbbi megszűnt s azóta az egész Zemplénmegye egy főesperes joghatósága alatt áll. Az abaujmegyei főesperesség tisztét kezdetben egy egri kanonok töltötte be. A kassai egyházmegye létesítésé óta székesegyházi s egyszersmind abaúji főesperes a káptalan tagjai közűl sorban az ötödik kanonok. A sárosi főesperességet a dismembrátió előtt mindig kanonokokkal töltötték be. Zempléni főesperes 1430-tól ab. Szűz Máriáról nevezett egervári prépost volt óta e két utóbbi főesperességet a káptalanon kívül álló egyénekkel töltik be. A. kassai egyházmegye alapítása óta a következő főespéresek működtek megyék szerint: A) Székesegyházi főesperesek. csicseri Orosz. Ádám dec.11-ig. Rimanóczy Ferenc Lábossy Mihály

15 10 FŐESPERESSÉGEK Páldián József turcsányi és krstyánfalvi Turcsányi Ferenc König János Kollárcsik István dr Szolcsányi Ádám dr Marczényi Mátyás dr Árossy József Mihalovics József Jergencz Ferenc Szabad Ferenc Volny János Mayer Károly Krausz János Danilovics Mihály Vandracsek Károly Répászky József cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor szinyei Mer'se Bertalan Lesskó István Belky Károly Perlsberg Ede Kozora Endre B) Tarcafeői főesperesek: Páldián József, apát, esperes, nagysárosi plebános péchujfalusi Péchy Antal, apát, esperes, soóvári plebános Károlyi János, nagysarosi plebános Kalász András, kecer-pekléni plebános Krasznyanszky András, kakasfalui, majd soóvári plebános Máczy Imre, szent-péteri plebanos Kaczvinszky Ede, apát, bártfai plebános Pletényi Endre, apát, eperjesi plebános Korányi Antal, prépost, bártfai plebános

16 FŐESPERESSÉGEK. 11 C) Zempléni főesperesek: Kovács Antal, apát, c. kanonok, s.-a.- ujhelyi plebános Tulsiczky András, sárospataki plebános nyitraivánkai Vitéz Vince, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Bessenyey Pál, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Prámer Alajos, tolcsvai, majd sátoralja-ujhelyi prépost-plebános Perlsberg Ede, tőke-terebesi plebános katinai és pielerzi Katinszky Geyza, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Főesperesek a jubiláris esztendőben. Mélt. és Főtisztelendő Kozora Endre, székesegyházi főesperes, 7. oldal. Főtisztelendő Korányi Antal, Mindenszentekről nevezett veszprémvári c. prépost, tarcafeői, másként sárosi főesperes, szentszéki ülnök, bártfai plebános és az ottani gymnasium püspöki biztosa. Főtisztelendő katinai és pielerzi Katinszky Geyza, szt Egyedről nevezett felnémethi c. apát, zemplénmegyei főesperes, szentszéki ülnök, sátoralja-ujhelyi plebános, főgymnasiumi püspöki biztos és az ottani paulai sz. Vincéről nevezett irgalmas nővérek leánynevelő intézetének igazgatója.

17 A címzetes kanonokok. A káptalan alapító-levele a címzetes kanonoki állásokról nem tesz említést. Általában nem található irat, mely ezekkel foglalkoznék. Valószínűleg egy-két évvel később kerültek betöltés alá, de még az első püspök, Szabó András alatt, a ki kieszközölte, hogy a sárosi és zempléni főesperesek egyúttal címzetes kanonokok is legyenek. Ezzel a tekintélyüket akarta növelni. A kassai egyházmegyének legrégibb névtára szerint, mely 1808-ban jelent meg, Ludvigh Károly, alesperes, kisszebeni plébános és Korbits Tamás, alesperes, bártfai plébános már c. kanonokok voltak. Azóta folytonos használatban van e kitüntetés ben címzetes kanonokok: 1. Főtiszt. Krajnik Mihály, a püspöki papnevelő-intézet ideiglenes igazgatója, szentszéki ülnök, papnevelői lelkiigazgató, az Orsolya-szüzek és a szt. Vincéről nevezett irgalmas nővérek rendes gyóntatója, a vallástan tanítására képesítő vizsgáló-bizottság tagja, a h. zsinati vizsgálatok írásbeli dolgozatainak felülvizsgálója, tanítónőképző intézeti hittanár. 2. Főtiszt. Lehoczky Endre, szentszéki ülnök, a homonnai kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-szinnai plebános. 3. Főtiszt. Schütz Nándor, hittudor, szentszéki ülnök, a sztropkói kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-sókúti plebános. 4. Főtiszt. Antal Károly, szentszéki ülnök, a sacai kerület esperese és tanfelügyelője, abauj-tihanyi plebános. 5. Főtiszt. Chrismár Napoleon, szentszéki ülnök, szikszói plebános. A hatodik szék jelenleg üresedésben van.

18 Kassai Dóm. A déli csarnok kapuzata, az évi megújítás után. A csarnok vertvas rácsos-kapuja, s a dóm deli oldalához vezető kölépcsőzet évben készült. A Mátyás király címerével ellátott s az ő emlékére készült, csavart oszlopon álló kapolnaszerü homokkőböl faragott góthstylü öröklámpa szintén 1904-ben lett megújítva és a bejárat baloldalára állitva.

19 A székesegyházi kar. Karkáplánok : T. Tóth Imre, nyugalmazott kegyesalapítványi pénztáros. T. Holló Ferenc, a plebániai számadások felülvizsgálója, a nyilvános börtönök lelkészé. Tek. Hemerka Ulrich. Karvezető: MÁTYÁS KIRÁLY KARÉNEKES KÖNYVE, pergament lapokra festett és írott mű. A dóm birtoka, jelenleg a kassai múzeumban letéve.

20 A kassai egyházmegye területén levő apátságok. A) Valóságos apátság. A Szűz Máriáról nevezett széplaki apátság. Ezen apátságot a magyarországi szt. Benedekrend legelső apátságai közzé számítják, a melynek templomát Martirius, egri püspök 1143-ban Szűz Mária tiszteletére szentelte fel ig tartott a fénykora. Hollós Mátyás király a kegyúri jogot ezen apátságra nézve a Rozgonyi családnak adta át; II. Ulászló azt Szatmári György, pécsi püspökre ruházta. I. Ferdinánd később Kassa városának adta át Az ezen apátsághoz s a mislyei prépostsághoz tartozó javaknak egyrészét Zápolya János 1538-ban Getsey Mártonnak s 1561-ben Lónyai Györgynek adományozta, de I. Ferdinand király az apátság javait először a jezsuitáknak adta s ezzel utat nyitott a nagy-szombati kollégium alapítására. Mivel azonban a jezsuiták Nagy-Szombatból elköltöztek Miksa uralkodása alatt, Oláh érsek a birtokot az esztergomi papnevelő részére ajándékul nyerte s ugyanez az intézet bírja most is. Jelenleg csak a cím adományoztatik. Apát: Mélt. és Főtiszt. Szilányi Ferenc, Ő Szentségének házi praelátusa, Esztergom-főegyházmegyei kanonok, t. prépost. B) Címzetes apátságok. A szent Egyedről nevezett bártfai apátság. A cistercitáké volt s egyike a legrégibb királyi alapításoknak. A XII XIII. században virágzott. Apát: Mélt. és Főtiszt. Perlsberg Ede, 7. old.

21 APÁTSÁGOK. 15 A Szűz Máriáról nevezett felsö-gagyi apátság. A szt Benedek-rendi apátságok közül való; alapítása s fennállásának ideje ismeretlen. Apát: Főtiszt. Bunyitay Vince, nagyváradi székesegyházi kanonok, a magy. tud. akadémia levelező tagja. A Szentlélekről nevezett hrabkói apátság. Egykor a szt. Benedek-rendé volt Hogy mikor alapították ezt az apátságot s mikor szűnt meg, a régi iratokban nincs megemlítve. Az apátság lerombolt kolostorát Perényi Miklós gróf szt. Ágoston remetéi számára újból felépíttette 1334-ben s ajándékul adta nekik a Harapkó v. Hrabkó nevű birtokot szt Simon és Juda apostolokról elnevezett templom kegyúri jogával együtt A kolostor javai, a melyeket később a jezsuita-atyák eperjesi kolostoruk számára nyertek ajándékul, a szerzet eltörlésével a tanulmányi alaphoz csatoltattak. Apát: Főtiszt. Fejér Gyula, zombori plebános (Kalocsa főegyh. megye.) A szt. Egyedről címzett kaproncai apátság. A ciszterciták tulajdona volt s a XIII. XIV. században élte fénykorát. Apát: Főtiszt. Hiszem Kálmán, a gálszécsi ker. esperese és tanfelügyelője, tőke-terebesi plebános (kassai egyh.) A szt. Szaniszlóról nevezett sárosi apátság. Szt. Ágoston remetéinek főnöksége volt. Eredetét s alapítását az iratokból nem lehet meghatározni. Ez a kolostor mint hiteles hely szerepelt s körülbelül 1274-től 1528-ig állott fenn. Apát: Mélt. és Főtiszt. Troll Ferenc, tribunici püspök, Ő Szentségének házi-praelátusa, apostoli protonotarius, püspöki helynök, a kegyes alapok kezelő hivatalának gondnoka, aranymisés áldozópap, pécsi székesegyházi nagyprépost, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a jeruzsálemi szt. sír rendnek és a pro Ecclesia et Pontifice" rendnek tulajdonosa.

22 16 ÁPÁTSAGOK A soóvári apátság. Keletkezése és egyéb körülményei teljesen ismeretlenek s így még hozzávetőleg sem lehet eltalálni, mikor élte virágkorát ez az apátság s melyik rendnek képezte a tulajdonát. Apát: Főtiszt. Zsasskovszky József, egri kanonok, h. zsinati vizsgáló, az angol-kisasszonyok gyóntatója, aranymisés áldozópap. A szt. Györgyről nevezett szerencsi apátság. A bencések tulajdona volt. A nemzetes Monoki család alapította s misealapítvány gyanánt Szerench és Uj-Eőr helységeket is hozzácsatolta. Ezen apátság javait ideiglenes használatra I. Ferdinand király Bebek Ferencnek adományozta 1552-ben, ki a kolostort lerombolta s annak romjaiból várat építtetett, a mely 1680-ban romba dőlt. Apát: Mélt. és Főtiszt. Bogyó Pál, pápai praelatus, kecskeméti plebános, kiérdemült alesperes, aranymisés áldozópap.

23 Prépostságok. A) Valóságos prépostságok. A kassai székeskáptalani nagy-prépostság. Egykorú a káptalannal. Prépost: Mélt. és Főtisztelendő medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede, 7. oldal. A szent Keresztről nevezett leleszi prépostság. A premontreiek tulajdona; Boleszláv, későbbi váci püspök alapította 1140-ben. Ez a prépostság egyrészt egyike a legrégiebbeknek, másrészt a leghíresebb is ig az egri püspök fönhatósága alá tartozott, akkor kiváltságképen közvetlenűl az esztergomi érseknek joghatósága alá került. A levéltárról, a mely sok régi emlékmű miatt nagyon híressé vált, úgyszintén a konvent, mint hiteles hely által elintézett ügyekről a hazai törvénygyűjteményben számtalanszor történik említés. E prépostság a későbbi időben végveszélybe sodortatott; javait jogtalanúl elvették s eladták és így az életük fentartására szükséges eszközöktől megfosztott rendtagok kénytelenek voltak elszéledni. Ezért történt azután, hogy 1559-től csakis mint címzetes prépostság szerepelt az adományozásoknál. I. Ferenc király kegyelméből 1802-ben újjá alakult s a jászói prépostsághoz csatoltatott. Prépost: Mélt. és Főtisztelendő Takács Menyhért, a premontrei kiváltságos rend főpapja, a jászóvári, leleszi és nagyvárad-hegyfoki prépostságok apátja és süveges prépostja, a főrendi- 2

24 18 PRÉPOSTSÁGOK. ház tagja, a kassai és rozsnyói püspöki szentszékek ülnöke, Kassa szab. kir. város törvényhatósági bizottságának választott tagja, bölcselettudor. A szt. Miklósról nevezett mislyei prépostság. E prépostság a premontreieké, a melyet az Aba-nemzetségből származott Somos-család alapított. Hogy mikor történt ez, nem tudjuk; annyi azonban bizonyos, hogy 1289-ben már híres volt. Ezen prépostság javait, valamint a széplaki apátságéit Zápolya János Getsey Mártonnak és Lónyay Györgynek ajándékozta. Azután a prépostságot Cseh János, egri kanonok, később pécsi püspök nyerte el s birtokosa volt 1630-tól 1643-ig. Idő multán a Katay-család birtokába került s ettől váltotta ki Kisdy Benedek, egri püspök, a ki azt a Jézus-társaságnak s ezáltal a kassai akadémiának adományozta, a melyet ő alapított. A Jézus-társaság eltörlése után a prépostság vagyona a tanulmányi alapra szállott. Ma csak a címet adományozzák. Prépost: Mélt. és főtisztelendő Ujhelyi István, pápai praelatus, vác-egyházmegyei kanonok, csongrádi főesperes, a nyugalmazott papok rectora és alapítványaik gondnoka, h. zsinati vizsgáló. B) Címzetes prépostságok. A szt. Jánosról nevezett bártfai prépostság. Egykor szt. Ágoston remetéinek főnöksége volt. A XV. században élte fénykorát ban Bártfa polgárai kiűzték a szerzeteseket s a kolostor vagyonát eladták ben I. Lipót király a kolostort a hozzátartozó épületekkel együtt a szt Ferencrendieknek adományozta. Prépost: Főtiszt. Schiffer Ferenc, a pozsonyi társaskáptalan tagja, az ottani papnev. intézet igazgatója, az orsz.kath. legényegyesület központi elnöke, a pozsonyi tanítónőképző-intézet igazgatója. A Szűz Máriáról nevezett darnói vagy darnaui prépostság. Servatus Lajernelius s utána Pázmány a darnói prépostságot a váci egyházmegyéhez számította s ezért a váci egyházmegye

25 PRÉPOSTSÁGOK. 19 névtárában is szerepel a prépostságok között. De ez a prépostság sohasem tartozott oda, hanem azelőtt az egrihez, később a kassaihoz csatolták; mert Darnó v. Darnau közel Sárospatakhoz Zemplénmegyében s nem pedig Szatmármegyében fekszik bortermő hegyekkel, s ez volt a premontrei rend egyik prépostságának székhelye. Pál gróf, országbíró egyik 1336-ban keltezett ítéletében is tesz róla említést ban Albert, prépost Imre, pataki plébános ellen vizsgálatot indít; Ferenc prépost pedig hatalmas ellenfelei, a palócok ellen a leleszi konventnél ünnepélyes tiltakozását jelenti ki. A mohácsi veszedelem után pusztult el. Prépost: Mélt. és Főtiszt. Lesskó István, 7. old. A szt. keresztről nevezett komlós-kevesztesi prépostság. A jeruzsálemi szt. sír kanonokjainak prépostsága volt ez, a kiket II. Endre 1212-ben telepített ide. A miechovai prépostságnak volt alárendelve, a mely szintén a szt. sír kanonokjainak birtokában volt s a melyet Jaxa lovag a saját Miechov v. Miko nevű jószágán 1162-ben alapított. A komlósi birtokot később a szepesmegyei Landekkel cserélték föl 1313-ban, a mely közelebb állott Miechovhoz. A szt. sír kanonokjai nem maradtak egy századnál tovább Komlóson s székhelyüket Landekre tették át. Prépost: Főtiszt. Kovács Nándor, alesperes, salgótarjáni plébános. A torolyi (turuli) prépostság. A szt Ágoston rendieké volt. Keletkezésének s fennállásának ideje ismeretlen; azt sem lehet meghatározni, hogy melyik szentnek tiszteletére volt szentelve. Annyi bizonyos, hogy ezen prépostság Zemplénmegyében feküdt. IV. Béla 1257-ben négy telek földet, a mely Patak és Olaszi. között feküdt, a turuli szt. Ágoston-rendieknek adományozott ban IV. László király Liptói János tanítónak egy köböl földet adományozott, a melynek birtokába őt Detrik prépost által iktatta be, a ki erről hiteles

26 20 PRÉPOSTSÁGOK. okmányt adott ki, a mely így kezdődik: Mi Detrik, turuli prépost" stb. Torolyban volt egy vár is, a melynek foglya egy időben Erzsébet, IV. László felesége volt, a mint erről a királyné egy 1274-ben kelt levelében a következő szavakkal emlékezik meg: Míg némely főúrnak hitszegése miatt a turuli várban Banay András gróf őrizete alatt a fogságban voltam. A pécsi káptalan egy 1292-ben kelt iratában említés tétetik valami turuli nyaralóról is. A prépostság címe a későbbi időkben feledésbe ment s csak 1878-ban állították vissza s azóta ismét rendes adományozás alá kerül. Prépost: Mélt. és Főtiszt. Bertha János, Ő Szentségének házi praelatusa, a győri székesegyházi káptalan nagyprépostja, a hittudományok és kánonjog tudora, szentszéki ülnök, a h. zsinati vizsgáló bizottság elnöke stb. A SZEGÉNYEK HÁZA ÉS TEMPLOMA KASSÁN.

27 A kassai püspöki Szentszék. Elnök: A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Megyés Püspök. Ülnökök: A főtiszt. valóságos és tiszteletbeli kanonokok, a sáros- és zemplénmegyei főesperesek és a jászóvári prépost-praelátus ő méltósága. Továbbá a kinevezés sorrendjében: Főtiszt. Sikorszky Endre, ker. szt. Jánosról nevezett budai prépost, soóvári plebános, aránymisés áldozópap. N. tiszt. Kassay István, nyugalmazott eperjesi főgym. hittanár. N. tiszt. Magócsy Endre, a szepsii kerület esperese és tanfelügyelője, szepsii plebános. N. tiszt. Csiszárik János, hittudor, cs. és kir. udvari káplán, a püspöki lyceumban az ó- és újszövetségi tanulmányok s a héber nyelv rendes tanára, a budapesti tud. egyetem hittudományi karának bekebelezett tagja, az Orsolya-rendi polgári leányiskolák igazgatója, a h. zsinati és a vallástan tanítására képesítő Vizsgálatok tagja, Jézus sz. Szíve társulatának elnöke, Kassa szab. kir. város törvényh. bizottságának választott tagja. Főtiszt. Szkurkay Ágoston, kólbani v. koblani c. apát, homonnai plebános, kiérd. esperes, aránymisés áldozópap.

28 22 A KASSAI PÜSPÖKI SZENTSZÉK. N. tiszt. Liszkay Nándor, a gönczi kerület esperese és tanfelügyelője, abauj-szántói plebános, a Megváltóról nevezett bodókőváraljai irgalmas nővérek rendes gyóntatója. Főtiszt. Tomcskó Alajos, Sz. Gábor arkangyalról nevezett gaburjáni c. prépost, kassai kerületi esperes és tanfelügyelő, enyickei plebános, a szt. Keresztről nevezett irgalmas nővérek rendes gyóntatója, az Abauj-Torna megyei róm. kath. tanító-egyesület elnöke. Főtiszt. Hartsár Péter, szt. Keresztről nevezett bewi, másként bői c. prépost, a kis-szebeni kerület esperese és tanfelügyelője, kis-szebeni plebános, az ottani gymnasium püspöki biztosa, a sárosmegyei róm. kath. tanító-egyesület elnöke. Főtiszt. Brühl Menyhért, sz. Pálról nevezett monostorpályi c. prépost, tarcai kerületi esperes és tanfelügyelő, héthársi plebános. N. tiszt. Wéber Ágoston, nyug. sacai plebános. N. tiszt. Plent Nándor, tarcali plébános. N. tiszt. Hoffmann Arnold, pápai káplán, a püspöki lyceumban az egyházjog és egyháztörténelem rendes tanára, h. zsinati vizsgáló. N. tiszt. Oppitz Sándor, nagy-mihályi plebános. N. tiszt. Grofcsik József, nyug. koksó-mindszenti plebános, aranymisés áldozópap. Főtiszt. Szepesi Ede, gaideli, másként gaidobrai c. prépost, a bodrogközi kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-bolyi plebános. Főtiszt. Kussinszky Arnold, bölcseletludor, jászóvári prem. rendi kanonok, házfőnök és az orsz. levéltár elnöke Leleszen; rendnagy, érdemesült rendi perjel és theol. tanár, a rozsnyói szentszék ülnöke, a turini szalézi társaságnak és a bodrogközi esperesi kerületnek tisztb. tagja, a kir. magyar természettudományi társulat s a felsőmagyarországi múzeum alapító tagja, Király- Helmec díszpolgára, ministeri iskolalátogató. N. tiszt. Konrády Lajos, cs. és kir. katona-lelkész Kassán. N. tiszt. Aranyossy Gyula, nyug. papnevelői aligazgató. N. tiszt. Wischán József, radi lelkész, aranymisés áldozópap. N. tiszt. Liber János, kakasfalui plebános, aranymisés áldozópap. N. tiszt. Hartsár István, pápai kamarás, püspöki titkár, egyházmegyei levéltáros.

29 A KASSAI PÜSPÖKI SZENTSZÉK. 23 N. tiszt. kőrösszeghi és adorjáni Gróf Csáky Adorján, kánonjogtudor, szentszéki jegyző, egyházmegyei iktató. N. tiszt. Bodjánszky Károly, cs. és kir. katonai kórházi lelkész Kassán. N. tiszt. Szokolszky Bertalan, szilvásújfalui plebános. N. tiszt. Szekey Viktor, papnevelő-intézeti aligazgató. Főtiszt. Horváth Balázs, bölcselettudor, prém. rendi kanonok, kassai főgymn. igazgató. Főtiszt. Szekeress Fr. Ödön, prem. rendi kanonok, jószágkormányzó Jászón. Főtiszt. Krauze Ervin, prem. rendi kanonok, főgymn. tanár Kassán. N. tiszt. Degró Péter, csécsi plebános. N. tiszt. Koncz Ödön, kavecsáni plebános. N. tiszt. Ivaneczky János, nagy-ladnai plebános. N. tiszt. Illés István (tb.), kassai segédlelkész, anyakönyvvezető. N. tiszt. Géczy István, pelejtei plebános. N. tiszt. Telekessy János, esperes, hanusfalui plebános. N. tiszt. Sidelszky Gyula, felső-olcsvári plebános. N. tiszt. Bellis János, széplaki plébános. N. tiszt. Kaminszky Sándor, a püspöki lyceumban az erkölcstan, lelkipásztorkodástan, hitelemzéstan tanára, felső-leányiskolai hittanár. N. tiszt. Grofcsik István, kecer-pekléni plebános. A házassági kötelék és szerzetesi fogadalom védője: N. tiszt. Hoffmann Arnold, 22. old. Jegyző: N. tiszt. Dr. Gróf Csáky Adorján, 1. fent. Aljegyző: Tiszt bányavölgyi Tost Barnabás, püspöki szertartó, egyházmegyei tollnok, a kassai kath. legényegyesület másodelnöke.

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Mi, Pázmány Péter, Isten irgalmából a római szentegyháznak az illyriai szent Jeromosról címzett bíborosa, az esztergomi székesegyház érseke és ugyanazon hely örökös főispánja, Magyarország prímása, az

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

III. Sacai kerület. Plebániák:

III. Sacai kerület. Plebániák: III. Sacai kerület. Esperes: Főtiszt. Antal Károly, c. kanonok, kerületi tanfelügyelő, abauj-tihanyi plebános. Alesperes: N. tiszt. Fischer Antal, miszlókai plebános.. Plebániák: 1. ARANYIDKA. Abauj-Torna

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) D o ktori disszertáció K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Összevont páros főtábla

Összevont páros főtábla .. 66 BARI Csaba 67 PÁLOSI Balázs / Összevont páros főtábla.. 5. 6. 7. 8. / 8 SULTISZ Péter Hatvani Asztalitenisz SE 6 TELEKES Flórián Hatvani Asztalitenisz SE 6 KOVÁCS Richárd Ausztria 7 ZACHAR Márk Zoltán

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

ÉN IS A LELKEK HALÁSZA VAGYOK

ÉN IS A LELKEK HALÁSZA VAGYOK ÉN IS A LELKEK HALÁSZA VAGYOK kamarakiállítás Galánthai gróf Eszterházy Károly váci püspökségének 250. évfordulója emlékére VÁCI EGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY 2010. 250 éve foglalta el a váci püspöki széket

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50)

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) 4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) Az 1801. aug. 3-i dátummal keltezett, Povolni János építőmester által aláírt tervrajz Ismeretes egy

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag

II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag 3. Németh Sándor 520 fa (162) Paks 4. Hercegfalvi József

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29.

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29. 21 14:20 C-4 Happy Kids vegyes 2000m 1 20 VELKI DONÁT BÁTHORI DÁNIEL KOROMPAI LÁSZLÓ MATYUS JÁNOS 2 34 LUKÁCS ISTVÁN BÁTHORI MÁTÉ MACHÁN FELIX SZABÓ NÁNDOR 3 254 MOCSÁRI VIKTOR KÁDÁR BARNABÁS MOCSÁRI GERGŐ

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544 Terjedelme: 348 darab (5 doboz) Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016

Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016 Miskolc MJV házhozmenő szelektívhulladék gyűjtési időpontok utcanév szerint 2016 Utca, közterület Aba utca Ady Endre utca Áfonyás utca Alkotás utca Állomás utca Álmos utca Andor utca Andrássy utca Arany

Részletesebben

Verőce Kupa 2013. 08. 17.

Verőce Kupa 2013. 08. 17. Verőce Kupa 2013. 08. 17. 1. K-1 női VII. korcsoporttól 2000m 1 5 Fazekas Laura Váci Hajó SE 2 1 Benke Anna 3 2 Ács Enikő Gödi SE 2. MK-1 fiú 0. korcsoport 2000m 1 4 Bíró Dominik Váci Hajó SE 2 6 Kühn

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben