A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint."

Átírás

1 A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

2 A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL ÉS 124 A SZÖVEG KÖZZÉ NYOMOTT KÉPPEL. KASSA VITÉZ A. UT. NYOMÁSA.

3 ISTEN IRGALMÁBÓL ÉS AZ APOSTOLI SZÉK KEGYELMÉBŐL A KASSAI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE: NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÉS FŐTISZTELENDŐ BUBICS ZSIGMOND ÚR, Ő CS. ÉS APOSTOLI KIR. FELSÉGÉNEK VAL. BELSŐ TITKOS TANÁCSOSA, A LIPÓT-REND NAGYKERESZTESE, A VASKORONA-REND I. OSZTÁLYÁNAK TULAJDONOSA, A SZÁSZ ALBRECHT-REND CSILLAGOS NAGYKERESZTESE, AZ OLDENBURGI NAGYHERCEGI "PRO LlTTERIS ET ART1BUS" NAGY ARANY ÉREM TULAJDONOSA, A BAJOR MIHÁLY-REND NAGYKERESZTESE, A MAGY. TUD. AKADEMIA TISZTELETI TAGJA, KASSA SZAB. KIR. VÁROS DÍSZPOLGÁRA, TÖBB TUDOMÁNYOS ÉS SZÉPMŰVÉSZETI TÁRSULAT TISZTELETI- ÉS REN DES TAGJA, GYÉMÁNTMISÉS ÁLDOZÓPAP STB. STB.

4 A kassai püspöki egyházmegye keletkezésének rövid vázlata. A kassai egyházmegye egy századdal ezelőtt az egri egyházmegye egy részét képezte, melyhez abban az időben tizenegy vármegye, a jászság és kunság tartozott. Ezen felette nagy terület kizárólag az egri püspök kormányzása alatt állott; ámde az egyházmegye katholikus híveinek száma az idők folyamával rohamosan növekedett, olyannyira, hogy a megyés püspök főpásztori ténykedéseinek végzésére s főleg a bérmálás szentségének kiosztására egymaga elégtelennek bizonyult. Ezen körülmények összehatása indította az illetékes magas tényezőket arra, hogy az egri püspökség több egyházmegyére széttagoltassék, melyek mindegyike külön püspököt bírjon. Ehhez képest gróf Eszterházy Károly, utolsó egri püspök halála után Ő Felsége I. Ferenc császár és apostoli király javaslatára a nagykiterjedésű egri egyházmegyéből a kassai és szathmári egyházmegyék kihasíttattak, az egri egyházmegye pedig a jelenleg is változatlanul fennálló határok közé szoríttatott; de egyidejűleg az egri ős püspöki szék érseki és metropolitai méltóságra emeltetett. Az apostoli szentszék ezen széttagolást s ezzel összefüggőleg a kassai és szathmári püspökségek felállítását augusztus 9-én kelt pápai bullával megerősítette. A kassai püspöki egyházmegye Abauj, Sáros és Zemplén vármegyéket s ehhez képest három ugyanezen nevű főesperességet számlál, melyek ismét tizennyolc esperesi kerületre vannak felosztva. 1

5 A kassai püspökök sorozata. 1. Szabó András volt a kassai egyházmegye első püspöke, kit a királyi kegy 1804-ben ért mint esztergomi kanonokot. Meglátogatta az egyházmegye összes plébániáit s az általa megejtett visitatio canonica irányadó ma is. Lelkét 15 évi tevékeny és áldásdús püspöki működés után 1819-ben visszaadta Teremtőjének. 2. Csech István, mint a szepesegyházmegyei káptalan tagja lett püspök. 12 évig állt a kassai egyházmegye élén s 1831-ben költözött el az élők sorából. Földi maradványa miként az elődjéé a kassai dóm sírboltjában pihen. 3. palugyai Palugyay Imrét mint váci éneklő-kanonokot érte a kinevezés. Csak 1838-ig vezette a kassai egyházmegye kormányzását, miután ugyanazon év nov. 17-én a nyitrai püspöki székre helyeztetett át. 4. ócskai Ócskay Antal nagyváradi kanonok volt, a mikor a kassai egyházmegye vezetésével bízatott meg ig volt püspök. A szabadságharc nehéz napjaiban Budapesten az országgyűlés tartama alatt halt meg. A ferencrendiek sírboltjában nyugszik. 5. Kunszt József esztergomi őrkanonokból lett kassai püspök. Az itteni püspökök közül ő kormányozta a megyét a legrövidebb ideig, mivel alig egy évi működés után 1851-ben a kalocsai érseki székbe emeltetett. 6. Fábry Ignác mint csanád-egyházmegyei olvasó-kanonok szenteltetett kassai megyés püspökké 1852-ben. Székében 1867-ig ült A kassai dómban van eltemetve.

6 KASSAI PÜSPÖKÖK Perger János egri kanonok volt, mikor a kassai egyházmegye élére állíttatott. Kormányzása ig tartott. Szintén az Erzsébet-székesegyházban aluszsza örök álmát. 8. Schuster Constantin a kalocsai főkáptalannak volt tagja, mikor a püspöki kinevezés érte ben vette át a kassai egyházmegye vezetését, de már 1886-ban a váci püspöki széket foglalta el. 9. Bubics Zsigmondban leghuzamosabban tisztelheti a kassai egyházmegyének hívő serege főpásztorát. ő neki adatott meg az az isteni kegyelem is, hogy PERGER JÁNOS KERESZTJE, a kassai káptalan tulajdona. Talapzatán bevésett fölírat: Illmo Dno Joanni Perger Episcopo Cassoviensi Olim Suo Archi- Diacono Gratus Clerus Szabolchensis az ő kormányzása alatt ünnepelhette meg a kassai egyházmegye alapíttatásának százéves fordulóját. Született Ozorán (Tolna) március 17-én. Pappá szenteltetett júl. 22. Hittudományi tanulmányait a győri papnevelő-intézetben, majd a bécsi Pazmaneumban végezte. Felszenteltetése után Magyar-Óvárt segédlelkész volt, később a szt Ágostonról nevezett felsőbb papnevelő intézetbe küldetett Bécsbe. A szabadságharc évében győri tanulmányi felügyelőnek neveztetett ki ben Eszterházy Pál hercegnek, londoni nagykövetnek, később ő Felsége személye körüli ministernek unokáinál a nevelői tisztséget tölti be ben a győri szentszék ülnöke ben pápai kamarás, majd 1871-ben Komárom feletti monostori c. apát ben az országos múzeum főőre ben febr. 18-án a nagyváradi 1. sz. káptalan tagjának neveztetett ki s ugyanazon évben rátóthi val. prépost lett ban papnevelőintézeti igazgató ben a Lipót-rend lovag-keresztese; két

7 4 KASSAI PÜSPÖKÖK. ízben országgyűlési képviselő ban novii c. püspök, máj. 30. kassai megyés püspök máj. 18. Ő Felsége val.; bel. titkos Tanácsosa és Kassa szab. kir. város díszpolgára: 1898-ban a vaskorona-rend I. osztályának tulajdonosa. A magy. tud. Akadémia tiszteletbeli- s számos irodalmi és szépművészeti társulat tiszteletbeli és rendes tagja. Gyémántmiséjét aug. 15-én mutatta be az Egek Urának. Ezen alkalomból a Lipótrend nagykeresztjével lett kitüntetve.* * A püspökök történetét lásd bővebben Szokolszky B. A százéves kassai püspökség c. most megjelent munkájában. A KÁPTALANI JELVÉNY.

8 Az északi u. n. porta aurea" kapuzat. A középső kettes dombormű: az utolsó itéletet, a két alsó-szélső Szt. Erzsébet életéből vett jeleneteket, a felső az Üdvözítőt az életfáján felfeszítve, a két középső-szélső a fájdalmas Szűz Anyát a szent asszonyokkal és a Kesergő János evangélistát az őt övező katonákkal ábrázolja. A középső szobor liliomot tartó angyalalakokból alkotott menyezet alatt Szt. Erzsébet, a kettős kaputól jobbra és balra: Szt. Imre, Szt. István, Szt. László és Szt. Henrik szobrai állanak a művészileg kiképzett gyönyörű menyezetek alatt.

9 Székesegyházi káptalan. A kassai székesegyházi káptalan szintén ez évben ülte alapíttatásának százéves fordulóját. I. Ferenc, császár és apostoli király évi március 23-án, tehát ugyanazon napon, melyen megvetette a kassai róm. kath. egyházmegye alapját, egyetértve az apostoli szentszékkel, hat kanonoki állást létesített. A hetedik kanonoki szék csak egy félszázaddal később vette eredetét, Kellner Mihály, esperes, butkai plebános alapította 1856-bán. A mint ezen alapítványt a legmagasabb helyen elfogadták és jóváhagyták, 1857-től kezdve a hetedik szék is az első hathoz hasonlóan került betöltés alá. Perger János, püspök kérelmére 1869-ben a káptalani tagok I. Ferenc József, császár és apostoli király Ő Felségétől jelvényt kaptak, az úgynevezett káptalani rendjelet, mely Magyarországon régóta dívik, melynek külső részén Szt Andrásnak, mint az egyházmegye védszentjenek és Szt. Erzsébetnek, mint a kinek tiszteletére lett a kassai székesegyház felszentelve, képei láthatók; a belső oldalát a királyi címer ékíti. Ezen jelvényt a káptalani tagok veres és fehér szegélyű zöld szalagon viselik. A lefolyt száz év alatt a következők voltak a kassai székesegyházi káptalannak tagjai: buzithai Szeldmayer György csicseri Orosz Ádám Vitlinszky Sándor Németh István

10 6 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. 5 Rimanóczy Ferenc Rajner Károly, később az egri főkáptalannak tagja Bodenlos Mihály Lábossy Mihály Páldián József fancsali Joób Mátyás Prohászka Nikodém turcsányi és krstyánfalvi Turcsányi Ferenc König János Gálcsik János Kollárcsik István dr., később rozsnyói püsp Szolcsányi Ádám dr Liptsey György, c. püspök Marczényi Mátyás dr., Árossy József Mihalovics József Jergencz Ferenc Szabad Ferenc Volny János Mayer Károly Krausz János Danilovics Mihály Vandracsek Károly Weisz Vilmos Répászky József cserneki és tarkeöi Dessewffy Sándor, később csanádi püspök Pagács Ferenc szinyei Merse Bertalan medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede Lesskó István Belky Károly Perlsberg Ede Kozora Endre Fodor Sándor Pletényi Endre 1901.

11 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. 7 A kassai székesegyházi káptalan valóságos tagjai az jubiláris esztendőben. Nagy-prépost: Mélt. és Főtisztelendő medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede, apostoli protonotarius, thenői c. prépost, szentszéki ülnök, a kegyes alapok kezelőhivatalának gondnoka, a papi nyugdíjalap bizottságának elnöke, a h. zsinati vizsgálat és a vallástan tanítására képesítő tanári vizsgálatok bizottságának elnöke. Olvasó-kanonok: Mélt. és Főtisztelendő Lesskó István, ő Szentsége házi praelatusa, Sz. Máriáról nevezett darnói c. prépost, a vaskoronarend ül. osztályának lovagja, szentszéki ülnök, a tanítónőképzőintézet igazgatója, h. zsinati vizsgáló. Éneklő-kanonok: Főtisztelendő Belky Károly, Mária-völgyi c. apát, szentszéki ülnök. Őrkanonok: Mélt. és Főtisztelendő Perlsberg Ede, ő Szentsége házi praelatusa, püspöki helynök és általános ügyhallgató, sz. Egyedről nevezett bártfai c. apát, szentszéki ülnök, az Orsolya-rendi apáca-zárda gondnoka, h. zsinati vizsgáló és a vallástan tanítására képesítő bizottságnak tagja. A prem. főgymnasium és állami főreáliskola püspöki biztosa. Székesegyházi főesperes: Mélt. és Főtisztelendő Kozora Endre, apostoli protonotarius, pest-ujhegyi c. prépost, Kassa szab. kir. város plebánosa, szentszéki ülnök, a h. zsinati vizsgálatok írásbeli dolgozatainak felülvizsgálója.

12 8 SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN Idősb Mester-kanonok: Főtisztelendő Fodor Sándor, maróthi c. prépost, szentszéki ülnök, egyházmegyei főtanfelügyelő, h. zsinati vizsgáló, a plébániai számadások felülvizsgáló bizottságának elnöke. Ifjabb Mester-kanonok: Főtisztelendő Pletényi Endre, boldogfalui c. apát, a Ferenc József-rend lovagja, szentszéki ülnök. SZATHMÁRY GYÖRGY kassai születésű, pécsi püspök, később esztergomi érsek és kancellár, kora renaissance stylben, márványból készűlt, címeres táblája (1492) egykor a Szt. Mihály-kápolnában lehetett, jelenleg a kassai városház lépcsőházában beillesztve.

13 Kassai Dóm. A nyugati főkapu. A kapu feletti mezőben az olajfák hegyén imádkozó Üdvözítőt az alvó tanítványok között és Júdás csókját ábrázoló dombormű látható, a felhők közül előtünő Atya Isten alakjával. Az ablak alatti fülkében Szt. Veronika kendőjét tartó angyalalak alatt a keresztről levett Üdvözítőt ölében tartó Szűz anyát, a sz. asszonyokkal körülvéve, ábrázoló féldombormű látható. A két álló szobor: Szt. József és Ker. Szt. János.

14 A főesperességek. A kassai egyházmegye három politikai megyéből alakúlt, u. m. Abauj, Sáros és Zemplén megyékből. A XIV-ik századig Abauj és Sárosmegye egy főesperes joghatósága alatt állott. A XIV. század elején alapították a tarcafeői, másként sárosi főesperességet s ekkor Abaujmegye is külön főesperes alá kerűlt. Zemplénmegyébén kezdetben két főesperesség volt: a zempléni és a zombori. A XIV. század elején az utóbbi megszűnt s azóta az egész Zemplénmegye egy főesperes joghatósága alatt áll. Az abaujmegyei főesperesség tisztét kezdetben egy egri kanonok töltötte be. A kassai egyházmegye létesítésé óta székesegyházi s egyszersmind abaúji főesperes a káptalan tagjai közűl sorban az ötödik kanonok. A sárosi főesperességet a dismembrátió előtt mindig kanonokokkal töltötték be. Zempléni főesperes 1430-tól ab. Szűz Máriáról nevezett egervári prépost volt óta e két utóbbi főesperességet a káptalanon kívül álló egyénekkel töltik be. A. kassai egyházmegye alapítása óta a következő főespéresek működtek megyék szerint: A) Székesegyházi főesperesek. csicseri Orosz. Ádám dec.11-ig. Rimanóczy Ferenc Lábossy Mihály

15 10 FŐESPERESSÉGEK Páldián József turcsányi és krstyánfalvi Turcsányi Ferenc König János Kollárcsik István dr Szolcsányi Ádám dr Marczényi Mátyás dr Árossy József Mihalovics József Jergencz Ferenc Szabad Ferenc Volny János Mayer Károly Krausz János Danilovics Mihály Vandracsek Károly Répászky József cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor szinyei Mer'se Bertalan Lesskó István Belky Károly Perlsberg Ede Kozora Endre B) Tarcafeői főesperesek: Páldián József, apát, esperes, nagysárosi plebános péchujfalusi Péchy Antal, apát, esperes, soóvári plebános Károlyi János, nagysarosi plebános Kalász András, kecer-pekléni plebános Krasznyanszky András, kakasfalui, majd soóvári plebános Máczy Imre, szent-péteri plebanos Kaczvinszky Ede, apát, bártfai plebános Pletényi Endre, apát, eperjesi plebános Korányi Antal, prépost, bártfai plebános

16 FŐESPERESSÉGEK. 11 C) Zempléni főesperesek: Kovács Antal, apát, c. kanonok, s.-a.- ujhelyi plebános Tulsiczky András, sárospataki plebános nyitraivánkai Vitéz Vince, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Bessenyey Pál, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Prámer Alajos, tolcsvai, majd sátoralja-ujhelyi prépost-plebános Perlsberg Ede, tőke-terebesi plebános katinai és pielerzi Katinszky Geyza, apát, s.-a.-ujhelyi plebános Főesperesek a jubiláris esztendőben. Mélt. és Főtisztelendő Kozora Endre, székesegyházi főesperes, 7. oldal. Főtisztelendő Korányi Antal, Mindenszentekről nevezett veszprémvári c. prépost, tarcafeői, másként sárosi főesperes, szentszéki ülnök, bártfai plebános és az ottani gymnasium püspöki biztosa. Főtisztelendő katinai és pielerzi Katinszky Geyza, szt Egyedről nevezett felnémethi c. apát, zemplénmegyei főesperes, szentszéki ülnök, sátoralja-ujhelyi plebános, főgymnasiumi püspöki biztos és az ottani paulai sz. Vincéről nevezett irgalmas nővérek leánynevelő intézetének igazgatója.

17 A címzetes kanonokok. A káptalan alapító-levele a címzetes kanonoki állásokról nem tesz említést. Általában nem található irat, mely ezekkel foglalkoznék. Valószínűleg egy-két évvel később kerültek betöltés alá, de még az első püspök, Szabó András alatt, a ki kieszközölte, hogy a sárosi és zempléni főesperesek egyúttal címzetes kanonokok is legyenek. Ezzel a tekintélyüket akarta növelni. A kassai egyházmegyének legrégibb névtára szerint, mely 1808-ban jelent meg, Ludvigh Károly, alesperes, kisszebeni plébános és Korbits Tamás, alesperes, bártfai plébános már c. kanonokok voltak. Azóta folytonos használatban van e kitüntetés ben címzetes kanonokok: 1. Főtiszt. Krajnik Mihály, a püspöki papnevelő-intézet ideiglenes igazgatója, szentszéki ülnök, papnevelői lelkiigazgató, az Orsolya-szüzek és a szt. Vincéről nevezett irgalmas nővérek rendes gyóntatója, a vallástan tanítására képesítő vizsgáló-bizottság tagja, a h. zsinati vizsgálatok írásbeli dolgozatainak felülvizsgálója, tanítónőképző intézeti hittanár. 2. Főtiszt. Lehoczky Endre, szentszéki ülnök, a homonnai kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-szinnai plebános. 3. Főtiszt. Schütz Nándor, hittudor, szentszéki ülnök, a sztropkói kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-sókúti plebános. 4. Főtiszt. Antal Károly, szentszéki ülnök, a sacai kerület esperese és tanfelügyelője, abauj-tihanyi plebános. 5. Főtiszt. Chrismár Napoleon, szentszéki ülnök, szikszói plebános. A hatodik szék jelenleg üresedésben van.

18 Kassai Dóm. A déli csarnok kapuzata, az évi megújítás után. A csarnok vertvas rácsos-kapuja, s a dóm deli oldalához vezető kölépcsőzet évben készült. A Mátyás király címerével ellátott s az ő emlékére készült, csavart oszlopon álló kapolnaszerü homokkőböl faragott góthstylü öröklámpa szintén 1904-ben lett megújítva és a bejárat baloldalára állitva.

19 A székesegyházi kar. Karkáplánok : T. Tóth Imre, nyugalmazott kegyesalapítványi pénztáros. T. Holló Ferenc, a plebániai számadások felülvizsgálója, a nyilvános börtönök lelkészé. Tek. Hemerka Ulrich. Karvezető: MÁTYÁS KIRÁLY KARÉNEKES KÖNYVE, pergament lapokra festett és írott mű. A dóm birtoka, jelenleg a kassai múzeumban letéve.

20 A kassai egyházmegye területén levő apátságok. A) Valóságos apátság. A Szűz Máriáról nevezett széplaki apátság. Ezen apátságot a magyarországi szt. Benedekrend legelső apátságai közzé számítják, a melynek templomát Martirius, egri püspök 1143-ban Szűz Mária tiszteletére szentelte fel ig tartott a fénykora. Hollós Mátyás király a kegyúri jogot ezen apátságra nézve a Rozgonyi családnak adta át; II. Ulászló azt Szatmári György, pécsi püspökre ruházta. I. Ferdinánd később Kassa városának adta át Az ezen apátsághoz s a mislyei prépostsághoz tartozó javaknak egyrészét Zápolya János 1538-ban Getsey Mártonnak s 1561-ben Lónyai Györgynek adományozta, de I. Ferdinand király az apátság javait először a jezsuitáknak adta s ezzel utat nyitott a nagy-szombati kollégium alapítására. Mivel azonban a jezsuiták Nagy-Szombatból elköltöztek Miksa uralkodása alatt, Oláh érsek a birtokot az esztergomi papnevelő részére ajándékul nyerte s ugyanez az intézet bírja most is. Jelenleg csak a cím adományoztatik. Apát: Mélt. és Főtiszt. Szilányi Ferenc, Ő Szentségének házi praelátusa, Esztergom-főegyházmegyei kanonok, t. prépost. B) Címzetes apátságok. A szent Egyedről nevezett bártfai apátság. A cistercitáké volt s egyike a legrégibb királyi alapításoknak. A XII XIII. században virágzott. Apát: Mélt. és Főtiszt. Perlsberg Ede, 7. old.

21 APÁTSÁGOK. 15 A Szűz Máriáról nevezett felsö-gagyi apátság. A szt Benedek-rendi apátságok közül való; alapítása s fennállásának ideje ismeretlen. Apát: Főtiszt. Bunyitay Vince, nagyváradi székesegyházi kanonok, a magy. tud. akadémia levelező tagja. A Szentlélekről nevezett hrabkói apátság. Egykor a szt. Benedek-rendé volt Hogy mikor alapították ezt az apátságot s mikor szűnt meg, a régi iratokban nincs megemlítve. Az apátság lerombolt kolostorát Perényi Miklós gróf szt. Ágoston remetéi számára újból felépíttette 1334-ben s ajándékul adta nekik a Harapkó v. Hrabkó nevű birtokot szt Simon és Juda apostolokról elnevezett templom kegyúri jogával együtt A kolostor javai, a melyeket később a jezsuita-atyák eperjesi kolostoruk számára nyertek ajándékul, a szerzet eltörlésével a tanulmányi alaphoz csatoltattak. Apát: Főtiszt. Fejér Gyula, zombori plebános (Kalocsa főegyh. megye.) A szt. Egyedről címzett kaproncai apátság. A ciszterciták tulajdona volt s a XIII. XIV. században élte fénykorát. Apát: Főtiszt. Hiszem Kálmán, a gálszécsi ker. esperese és tanfelügyelője, tőke-terebesi plebános (kassai egyh.) A szt. Szaniszlóról nevezett sárosi apátság. Szt. Ágoston remetéinek főnöksége volt. Eredetét s alapítását az iratokból nem lehet meghatározni. Ez a kolostor mint hiteles hely szerepelt s körülbelül 1274-től 1528-ig állott fenn. Apát: Mélt. és Főtiszt. Troll Ferenc, tribunici püspök, Ő Szentségének házi-praelátusa, apostoli protonotarius, püspöki helynök, a kegyes alapok kezelő hivatalának gondnoka, aranymisés áldozópap, pécsi székesegyházi nagyprépost, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a jeruzsálemi szt. sír rendnek és a pro Ecclesia et Pontifice" rendnek tulajdonosa.

22 16 ÁPÁTSAGOK A soóvári apátság. Keletkezése és egyéb körülményei teljesen ismeretlenek s így még hozzávetőleg sem lehet eltalálni, mikor élte virágkorát ez az apátság s melyik rendnek képezte a tulajdonát. Apát: Főtiszt. Zsasskovszky József, egri kanonok, h. zsinati vizsgáló, az angol-kisasszonyok gyóntatója, aranymisés áldozópap. A szt. Györgyről nevezett szerencsi apátság. A bencések tulajdona volt. A nemzetes Monoki család alapította s misealapítvány gyanánt Szerench és Uj-Eőr helységeket is hozzácsatolta. Ezen apátság javait ideiglenes használatra I. Ferdinand király Bebek Ferencnek adományozta 1552-ben, ki a kolostort lerombolta s annak romjaiból várat építtetett, a mely 1680-ban romba dőlt. Apát: Mélt. és Főtiszt. Bogyó Pál, pápai praelatus, kecskeméti plebános, kiérdemült alesperes, aranymisés áldozópap.

23 Prépostságok. A) Valóságos prépostságok. A kassai székeskáptalani nagy-prépostság. Egykorú a káptalannal. Prépost: Mélt. és Főtisztelendő medveczei és kisbisztereczi Medveczky Ede, 7. oldal. A szent Keresztről nevezett leleszi prépostság. A premontreiek tulajdona; Boleszláv, későbbi váci püspök alapította 1140-ben. Ez a prépostság egyrészt egyike a legrégiebbeknek, másrészt a leghíresebb is ig az egri püspök fönhatósága alá tartozott, akkor kiváltságképen közvetlenűl az esztergomi érseknek joghatósága alá került. A levéltárról, a mely sok régi emlékmű miatt nagyon híressé vált, úgyszintén a konvent, mint hiteles hely által elintézett ügyekről a hazai törvénygyűjteményben számtalanszor történik említés. E prépostság a későbbi időben végveszélybe sodortatott; javait jogtalanúl elvették s eladták és így az életük fentartására szükséges eszközöktől megfosztott rendtagok kénytelenek voltak elszéledni. Ezért történt azután, hogy 1559-től csakis mint címzetes prépostság szerepelt az adományozásoknál. I. Ferenc király kegyelméből 1802-ben újjá alakult s a jászói prépostsághoz csatoltatott. Prépost: Mélt. és Főtisztelendő Takács Menyhért, a premontrei kiváltságos rend főpapja, a jászóvári, leleszi és nagyvárad-hegyfoki prépostságok apátja és süveges prépostja, a főrendi- 2

24 18 PRÉPOSTSÁGOK. ház tagja, a kassai és rozsnyói püspöki szentszékek ülnöke, Kassa szab. kir. város törvényhatósági bizottságának választott tagja, bölcselettudor. A szt. Miklósról nevezett mislyei prépostság. E prépostság a premontreieké, a melyet az Aba-nemzetségből származott Somos-család alapított. Hogy mikor történt ez, nem tudjuk; annyi azonban bizonyos, hogy 1289-ben már híres volt. Ezen prépostság javait, valamint a széplaki apátságéit Zápolya János Getsey Mártonnak és Lónyay Györgynek ajándékozta. Azután a prépostságot Cseh János, egri kanonok, később pécsi püspök nyerte el s birtokosa volt 1630-tól 1643-ig. Idő multán a Katay-család birtokába került s ettől váltotta ki Kisdy Benedek, egri püspök, a ki azt a Jézus-társaságnak s ezáltal a kassai akadémiának adományozta, a melyet ő alapított. A Jézus-társaság eltörlése után a prépostság vagyona a tanulmányi alapra szállott. Ma csak a címet adományozzák. Prépost: Mélt. és főtisztelendő Ujhelyi István, pápai praelatus, vác-egyházmegyei kanonok, csongrádi főesperes, a nyugalmazott papok rectora és alapítványaik gondnoka, h. zsinati vizsgáló. B) Címzetes prépostságok. A szt. Jánosról nevezett bártfai prépostság. Egykor szt. Ágoston remetéinek főnöksége volt. A XV. században élte fénykorát ban Bártfa polgárai kiűzték a szerzeteseket s a kolostor vagyonát eladták ben I. Lipót király a kolostort a hozzátartozó épületekkel együtt a szt Ferencrendieknek adományozta. Prépost: Főtiszt. Schiffer Ferenc, a pozsonyi társaskáptalan tagja, az ottani papnev. intézet igazgatója, az orsz.kath. legényegyesület központi elnöke, a pozsonyi tanítónőképző-intézet igazgatója. A Szűz Máriáról nevezett darnói vagy darnaui prépostság. Servatus Lajernelius s utána Pázmány a darnói prépostságot a váci egyházmegyéhez számította s ezért a váci egyházmegye

25 PRÉPOSTSÁGOK. 19 névtárában is szerepel a prépostságok között. De ez a prépostság sohasem tartozott oda, hanem azelőtt az egrihez, később a kassaihoz csatolták; mert Darnó v. Darnau közel Sárospatakhoz Zemplénmegyében s nem pedig Szatmármegyében fekszik bortermő hegyekkel, s ez volt a premontrei rend egyik prépostságának székhelye. Pál gróf, országbíró egyik 1336-ban keltezett ítéletében is tesz róla említést ban Albert, prépost Imre, pataki plébános ellen vizsgálatot indít; Ferenc prépost pedig hatalmas ellenfelei, a palócok ellen a leleszi konventnél ünnepélyes tiltakozását jelenti ki. A mohácsi veszedelem után pusztult el. Prépost: Mélt. és Főtiszt. Lesskó István, 7. old. A szt. keresztről nevezett komlós-kevesztesi prépostság. A jeruzsálemi szt. sír kanonokjainak prépostsága volt ez, a kiket II. Endre 1212-ben telepített ide. A miechovai prépostságnak volt alárendelve, a mely szintén a szt. sír kanonokjainak birtokában volt s a melyet Jaxa lovag a saját Miechov v. Miko nevű jószágán 1162-ben alapított. A komlósi birtokot később a szepesmegyei Landekkel cserélték föl 1313-ban, a mely közelebb állott Miechovhoz. A szt. sír kanonokjai nem maradtak egy századnál tovább Komlóson s székhelyüket Landekre tették át. Prépost: Főtiszt. Kovács Nándor, alesperes, salgótarjáni plébános. A torolyi (turuli) prépostság. A szt Ágoston rendieké volt. Keletkezésének s fennállásának ideje ismeretlen; azt sem lehet meghatározni, hogy melyik szentnek tiszteletére volt szentelve. Annyi bizonyos, hogy ezen prépostság Zemplénmegyében feküdt. IV. Béla 1257-ben négy telek földet, a mely Patak és Olaszi. között feküdt, a turuli szt. Ágoston-rendieknek adományozott ban IV. László király Liptói János tanítónak egy köböl földet adományozott, a melynek birtokába őt Detrik prépost által iktatta be, a ki erről hiteles

26 20 PRÉPOSTSÁGOK. okmányt adott ki, a mely így kezdődik: Mi Detrik, turuli prépost" stb. Torolyban volt egy vár is, a melynek foglya egy időben Erzsébet, IV. László felesége volt, a mint erről a királyné egy 1274-ben kelt levelében a következő szavakkal emlékezik meg: Míg némely főúrnak hitszegése miatt a turuli várban Banay András gróf őrizete alatt a fogságban voltam. A pécsi káptalan egy 1292-ben kelt iratában említés tétetik valami turuli nyaralóról is. A prépostság címe a későbbi időkben feledésbe ment s csak 1878-ban állították vissza s azóta ismét rendes adományozás alá kerül. Prépost: Mélt. és Főtiszt. Bertha János, Ő Szentségének házi praelatusa, a győri székesegyházi káptalan nagyprépostja, a hittudományok és kánonjog tudora, szentszéki ülnök, a h. zsinati vizsgáló bizottság elnöke stb. A SZEGÉNYEK HÁZA ÉS TEMPLOMA KASSÁN.

27 A kassai püspöki Szentszék. Elnök: A Nagyméltóságú és Főtisztelendő Megyés Püspök. Ülnökök: A főtiszt. valóságos és tiszteletbeli kanonokok, a sáros- és zemplénmegyei főesperesek és a jászóvári prépost-praelátus ő méltósága. Továbbá a kinevezés sorrendjében: Főtiszt. Sikorszky Endre, ker. szt. Jánosról nevezett budai prépost, soóvári plebános, aránymisés áldozópap. N. tiszt. Kassay István, nyugalmazott eperjesi főgym. hittanár. N. tiszt. Magócsy Endre, a szepsii kerület esperese és tanfelügyelője, szepsii plebános. N. tiszt. Csiszárik János, hittudor, cs. és kir. udvari káplán, a püspöki lyceumban az ó- és újszövetségi tanulmányok s a héber nyelv rendes tanára, a budapesti tud. egyetem hittudományi karának bekebelezett tagja, az Orsolya-rendi polgári leányiskolák igazgatója, a h. zsinati és a vallástan tanítására képesítő Vizsgálatok tagja, Jézus sz. Szíve társulatának elnöke, Kassa szab. kir. város törvényh. bizottságának választott tagja. Főtiszt. Szkurkay Ágoston, kólbani v. koblani c. apát, homonnai plebános, kiérd. esperes, aránymisés áldozópap.

28 22 A KASSAI PÜSPÖKI SZENTSZÉK. N. tiszt. Liszkay Nándor, a gönczi kerület esperese és tanfelügyelője, abauj-szántói plebános, a Megváltóról nevezett bodókőváraljai irgalmas nővérek rendes gyóntatója. Főtiszt. Tomcskó Alajos, Sz. Gábor arkangyalról nevezett gaburjáni c. prépost, kassai kerületi esperes és tanfelügyelő, enyickei plebános, a szt. Keresztről nevezett irgalmas nővérek rendes gyóntatója, az Abauj-Torna megyei róm. kath. tanító-egyesület elnöke. Főtiszt. Hartsár Péter, szt. Keresztről nevezett bewi, másként bői c. prépost, a kis-szebeni kerület esperese és tanfelügyelője, kis-szebeni plebános, az ottani gymnasium püspöki biztosa, a sárosmegyei róm. kath. tanító-egyesület elnöke. Főtiszt. Brühl Menyhért, sz. Pálról nevezett monostorpályi c. prépost, tarcai kerületi esperes és tanfelügyelő, héthársi plebános. N. tiszt. Wéber Ágoston, nyug. sacai plebános. N. tiszt. Plent Nándor, tarcali plébános. N. tiszt. Hoffmann Arnold, pápai káplán, a püspöki lyceumban az egyházjog és egyháztörténelem rendes tanára, h. zsinati vizsgáló. N. tiszt. Oppitz Sándor, nagy-mihályi plebános. N. tiszt. Grofcsik József, nyug. koksó-mindszenti plebános, aranymisés áldozópap. Főtiszt. Szepesi Ede, gaideli, másként gaidobrai c. prépost, a bodrogközi kerület esperese és tanfelügyelője, zemplén-bolyi plebános. Főtiszt. Kussinszky Arnold, bölcseletludor, jászóvári prem. rendi kanonok, házfőnök és az orsz. levéltár elnöke Leleszen; rendnagy, érdemesült rendi perjel és theol. tanár, a rozsnyói szentszék ülnöke, a turini szalézi társaságnak és a bodrogközi esperesi kerületnek tisztb. tagja, a kir. magyar természettudományi társulat s a felsőmagyarországi múzeum alapító tagja, Király- Helmec díszpolgára, ministeri iskolalátogató. N. tiszt. Konrády Lajos, cs. és kir. katona-lelkész Kassán. N. tiszt. Aranyossy Gyula, nyug. papnevelői aligazgató. N. tiszt. Wischán József, radi lelkész, aranymisés áldozópap. N. tiszt. Liber János, kakasfalui plebános, aranymisés áldozópap. N. tiszt. Hartsár István, pápai kamarás, püspöki titkár, egyházmegyei levéltáros.

29 A KASSAI PÜSPÖKI SZENTSZÉK. 23 N. tiszt. kőrösszeghi és adorjáni Gróf Csáky Adorján, kánonjogtudor, szentszéki jegyző, egyházmegyei iktató. N. tiszt. Bodjánszky Károly, cs. és kir. katonai kórházi lelkész Kassán. N. tiszt. Szokolszky Bertalan, szilvásújfalui plebános. N. tiszt. Szekey Viktor, papnevelő-intézeti aligazgató. Főtiszt. Horváth Balázs, bölcselettudor, prém. rendi kanonok, kassai főgymn. igazgató. Főtiszt. Szekeress Fr. Ödön, prem. rendi kanonok, jószágkormányzó Jászón. Főtiszt. Krauze Ervin, prem. rendi kanonok, főgymn. tanár Kassán. N. tiszt. Degró Péter, csécsi plebános. N. tiszt. Koncz Ödön, kavecsáni plebános. N. tiszt. Ivaneczky János, nagy-ladnai plebános. N. tiszt. Illés István (tb.), kassai segédlelkész, anyakönyvvezető. N. tiszt. Géczy István, pelejtei plebános. N. tiszt. Telekessy János, esperes, hanusfalui plebános. N. tiszt. Sidelszky Gyula, felső-olcsvári plebános. N. tiszt. Bellis János, széplaki plébános. N. tiszt. Kaminszky Sándor, a püspöki lyceumban az erkölcstan, lelkipásztorkodástan, hitelemzéstan tanára, felső-leányiskolai hittanár. N. tiszt. Grofcsik István, kecer-pekléni plebános. A házassági kötelék és szerzetesi fogadalom védője: N. tiszt. Hoffmann Arnold, 22. old. Jegyző: N. tiszt. Dr. Gróf Csáky Adorján, 1. fent. Aljegyző: Tiszt bányavölgyi Tost Barnabás, püspöki szertartó, egyházmegyei tollnok, a kassai kath. legényegyesület másodelnöke.

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Mi, Pázmány Péter, Isten irgalmából a római szentegyháznak az illyriai szent Jeromosról címzett bíborosa, az esztergomi székesegyház érseke és ugyanazon hely örökös főispánja, Magyarország prímása, az

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m

Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi S z. A n z e l m Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet Visitatio canonica a Gyulai Plébánián (1715-1993) D o ktori disszertáció K é s z í t ette: Kovács József T é ma v e z e tő: dr. Szuromi

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Magyar vagy román sovinizmus?

Magyar vagy román sovinizmus? Magyar vagy román sovinizmus? = Budapesti Hirlap 1912. május 17. Szerző neve alatt. = A görög katholikus magyar püspökség küszöbön levő megalapítása miatt a románok telekiabálják a világot, a most kormányon

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

FAZEKAS ISTVÁN (ELTE BTK) A Győr egyházmegyei és a pannonhalmi bencés növendékek. A bécsi elitképző kutatásának módszertani problémái

FAZEKAS ISTVÁN (ELTE BTK) A Győr egyházmegyei és a pannonhalmi bencés növendékek. A bécsi elitképző kutatásának módszertani problémái FAZEKAS ISTVÁN (ELTE BTK) A Győr egyházmegyei és a pannonhalmi bencés növendékek. A bécsi elitképző kutatásának módszertani problémái 13 győri személy: Aisleitner József, Bankó Ignác, Balits Antal, Bürchner

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

II. HMATSZ-EGER KUPA

II. HMATSZ-EGER KUPA EGER, 201 06. 18. Összevont egyéni - csoport Győzelem BARABÁS IVÁN (Pénzügyőr SE) 3/0 3/1 2 6:1 I. KISS SZABOLCS (HMÖ SE Eger) 0/3 3/2 1 3:5 II. BURAI JÁNOS (Kömlő SC) 1/3 2/3 0 3:6 III. Összevont egyéni

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje 1. DEBRECEN (ex KASSA) TISZA típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó. (Épült 1939-ben az újpesti Ganz és Tsa, Villamossági-,

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12.

V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. V. Örs Terem Csapatkupa Budaörs, 2013. január 12. OLIMPIAI KATEGÓRIA Név Egyesület Kategória 1.táv 2.táv Össz Hely Szűcs Tibor Kecskeméti ÍE OF 274 281 555 1 Tóth Csaba HF Sashalmi Íjászok (egyéni) OF

Részletesebben

670; 742; 896; 1182; 2682; 6720; 6727; 6728; 6731; 6732; 6739; 6740; 6741; 6743; 6744; 6745; 6749; árvaszék

670; 742; 896; 1182; 2682; 6720; 6727; 6728; 6731; 6732; 6739; 6740; 6741; 6743; 6744; 6745; 6749; árvaszék A, Á adomány, adakozás adóügyek 57; 261; 592; 658; 699; 715; 1103; 1174; 1288; 1322; 1443; 1686; 2321; 2378; 2384; 2536; 2783; 2831; 2877; 2948; 3021; 3269; 3270; 3314; 3318; 3450; 3461; 3560; 3580; 3587;

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Gondolatok a bérmálás szentségéről

Gondolatok a bérmálás szentségéről P. Leszkovszky Pál O.P. Gondolatok a bérmálás szentségéről A bérmálás a szentségek közé tartozik, vagyis az egyik a Krisztus által alapított jelek és eszközök közül, amelyek kifejezik és erősítik a hitet,

Részletesebben

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm

8. Háromkirályok OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 33. rajz Tusrajz 11,2 20,0 cm 1. Névnapi üdvözlet. 1829. [júl. 26?] OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 2. rajz, tintaírású szöveggel 19,0 27,2 cm 2. Üdvözlet. 1830 OSzK Kézirattár. An. lit. 3847. 3. rajz 25,9 21,0 cm, tintaírású szöveggel

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1918-1950

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1918-1950 DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1918-1950 SZTYAHULA LÁSZLÓ 2012 EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SZTYAHULA LÁSZLÓ A CSEHSZLOVÁKIAI

Részletesebben

A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN

A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN A KATOLIKUS EGYHÁZ BIZTONSÁGI HELYZETE A HUSZONEGYEDIK SZÁZADBAN Orosz András Lóránt - Ujházi Lóránd (szerk.) Sa p ie n t ia Iu r is 5 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének

Részletesebben

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.

1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása. (3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május

1999-es év. 1999. Január. 1999. Február. 1999. Március. 1999. Április. 1999. Május 1999-es év 1999. Január 01. Pt A Munkaügyi Központ Kiss Dávid Gábort kiközvetítette hozzánk, hogy a katonai szolgálatot plébániai munkával váltsa ki. 25. Ht A Szilády Áron Református Gimnázium részéről

Részletesebben

Iskolánk régen és ma

Iskolánk régen és ma Jézus a Főtéren Iskolánk régen és ma volt. A Tamási Áron Gimnázium I-VIII. osztályának otthont adó épület valaha leányiskola A Felső Piactér vagy gabonapiac keleti oldalán ugyancsak a 19. század utolsó

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ a.) Címereslevelek 1578-1863 0,80 ifm; 37 r. e. (tasak) Raktári hely: Kutatóterem 20. szekrény b.) Egyéb oklevelek 1536-1839 0,44 ifm; 19 r.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

MONOSTORAINK A MOHÁCSI VÉSZ ELŐTT A KALOCSAI EGYHÁZMEGYÉBEN. ÍRTA: WINKLER PÁL. tb. kanonok, érseki Könyvtáros. 1933. ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA.

MONOSTORAINK A MOHÁCSI VÉSZ ELŐTT A KALOCSAI EGYHÁZMEGYÉBEN. ÍRTA: WINKLER PÁL. tb. kanonok, érseki Könyvtáros. 1933. ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA. MONOSTORAINK A MOHÁCSI VÉSZ ELŐTT A KALOCSAI EGYHÁZMEGYÉBEN. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki Könyvtáros. 1933. ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KIADÁSA. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Bevezetés...3 TÁRSAS

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben