Mátyás király tűzkeresztje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátyás király tűzkeresztje"

Átírás

1 Gyűjtsetek minél több és többféle ábrázolást Mátyásról! Lehet: Szobor Festmény Majolika Kályhaszem Pénzérme Vers Kárpit, textil, vagy egyéb! Ha megtalálod, írd mellé a szobrász, költő.., az alkotó nevét! Mátyás király tűzkeresztje Árpád kori településünk Gyöngyöspata, Mátyás király 17 évesen a husziták ellen 1460 áprilisában vívott első győztes csatájának helyszíne. Mátyás király tűzkeresztje Összes hír Árpád kori településünk Gyöngyöspata, Mátyás király 17 évesen vívott első győztes csatájának helyszíne. A husziták április 29-én Zagyvafői Andrisko és Uhrik vezetésével elfoglalták Patát, és hatszáz katonával a pusztulófélben lévő vár erődítését kezdték meg. Természetesen ilyen rövid idő alatt sem idejük, sem pedig módjuk nem volt arra, hogy valami maradandó, különlegesen erős várat építsenek. Kihasználták viszont a legnagyobb segítségüket, a hegy meredek oldalát. A korabeli források favárról beszélnek, ami kétségtelenül azt jelenti, hogy a közeli erdőségekből kitermelt faanyag felhasználásával erősítették meg a csehek a patai Vár-hegytetőn állott korábbi földvár

2 fennmaradt sáncait. Ezt látszik alátámasztani az egri Dobó István Vármúzeum 1965-ben és 1971-ben végzett ásatása is. Az átalakítások idején, a nagyobb munkálatokat megelőzően mozgalmas napok virradtak Patára. Előbb az alsólendvai Bánffy család nyújtotta ki kezét a településért 1456-ban rokoni alapon, melynek birtokára, bár eredménytelenül, de ekkortól rendszeresen jogot formált. Ebben az évkörben legközvetlenebb veszélyt a Felvidékre befészkelt s ott dúló cseh husziták rablókká lett maradványai jelentettek, annál is inkább, mert a Felvidék kapitányának kinevezett Giskra nem megfékezte, hanem zsoldjába fogadta őket. Végre Mátyás trónra léptével a király serege 1458-ban Rozgonyi Sebestyén vezérlete alatt, Héderváry László egri püspök fegyvereseivel megerősítve Giskra több várát és fészkét bevette, és több helyen megverte a huszitákat. Viszont a hadjárat megtorpant, s Giskra megszállta Kassát is, végigdúlta az egri püspök birtokait. Az ostrom után, mely Mátyás első sikeres hadi vállalkozása, 1460 Szent Margit napja előtti kedden, július 8-án a király Patán egy igen jelentős oklevelet állított ki. Ebben a patai birtokosok népeit, az Országh Losonczi-birtok lakosságát örök időkre felmentette a kamara haszna adónak is nevezett állami portális adó alól arra való tekintettel, hogy a hosszú ostrom alatt sok és súlyos károkat szenvedtek. Ez az oklevél mind a mai napig megtalálható a Magyar Országos Levéltár gyűjteményében. Az oklevél más szempontból is jelentős, mivel ez első írásos emlékünk, mely Patát mint várost, mezővárost (oppidum) említi. Annak előtte csak faluként (possesio) szerepelt a település az írott forrásokban. Mátyás utasítására Rozgonyi Sebestyén kétezer emberével már május 1-én elérte Patát, s a falu alatti mezőn ütötte fel táborát. Még aznap megtörtént az első összecsapás, melyben a husziták mintegy százhúsz emberüket vesztették el, akik éppen Hatvanból és Gyöngyösről voltak zsákmánnyal visszatérőben. A cseh zsoldosok ekkor békeajánlatot tettek, de közben megérkeztek Patára az egri püspök fegyveresei is. A velük megerősített támadás azonban semmi eredményt nem hozott, a magyar sereg katonái elmaradt zsoldjukat kezdték követelni, s fizetedenségükre való hivatkozással elállottak az újabb ostromtól. A távollévő király közben befejezte tárgyalásait nagybátyjával, Szilágyi Mihállyal, s a huszita támadás hírére Egerbe sietett, hogy személyesen irányítsa a hadműveleteket. Buda várából Patára vezényelte a Csóka nevű nagy ágyúját, több kisebbel és tüzes szerszámokkal egyetemben. Július 4-én maga Mátyás is Patára érkezett. A csehek már az első támadás után fegyverszünetet kértek, s július 8-án megadva magukat Mátyás királynak elvonultak Patáról. A király pedig a Vár-hegytetőn sebtében épült favárat felgyújtatta, teljesen megsemmisítette. Ez volt az erőd utolsó történelmi szereplése. Mátyás egyébként két ízben is megerősítette (1461, 1481) Guti Országh Mihályt, az ország nádorát és Losonczy Albertet Pata városa és Tarján tulajdonában, mindkétszer a Bánffy családdal szemben. Az uralkodó a királyi főkegyúri jog kiterjesztésére törekedett. Így 1470 táján a patai főesperességre is amelynek évi jövedelme száz aranydukát volt saját káplánját, Nenkei György egri kanonokot jelölte. Ezt azonban az egri püspök nem fogadta el. A végén mégis Nenkei lett a patai főesperes, mert maga a pápa adományozta neki a címet elődje, Lukácsi István halálát követően. Az egyház, a templom meghatározó befolyással rendelkezett ekkoriban a mezőváros szellemi életére. Pata népének vallási életét, erkölcsének pallérozását, iskolázását korántsem a

3 földesúr, hanem a falu plébánosa irányította. A sors kegyének folytán bepillanthatunk e kor helyi iskolájának, egyházi gregorián zenéjének világába, sőt egy kicsit a hajdani patai mezővárosi környezetbe is. Az Országos Széchényi Könyvtárban fönnmaradt ugyanis a XVI. század elejéről a Gyöngyöspatai graduálé, azaz a mise énektételeit tartalmazó kóruskönyv. A plébánia mellett szerveződött iskola tanítója, akkori szóval iskolamestere másolta le, feltehetőleg még régebbi, középkori minta alapján.ezekben az években került a templom felszerelésébe egy nagy értékű ötvösremek. Mindenképp magyar munkának kell tartanunk a huszonegy centiméter magasságú, aranyozott ezüstből kalapált, öntött, filigrános, bőr-tüs kelyhet. Ez a kiemelkedő alkotás meglepő hasonlóságot mutat a gyöngyösi Szent Bertalantemplom kincstárában őrzött kelyhekkel. Nem túlzás ezért, ha a patait ezek testvérdarabjának minősítjük, egyazon műhelyből valónak. E bőrtüs kelyhek sajátosan magyar ötvöstárgyak, és lehet, hogy az összes fennmaradt példányt egy közeli műhelyben, egy mesterkörben készítették. A patai kelyhen a mezőket keretező sodronyok sodrással készültek, a filigrán sodrott drótszálak és a granulált golyócskák ezeknek a neve bőrtű egyedileg lettek felforrasztva. A könyvet Gyöngyöspatán a XIX. század végéig használták, évszázadok egymást követő iskolamesterei hagyták benne utasításaikat, gondolataikat, egyéniségüket. Olyan széljegyzetekkel látták el a kottákat, melyek jellegzetes magyar eredetű szokásokat szemléltetnek. Így például külön leírták a dallamokról, mikor énekelje egy gyermek egyedül, két gyermek, négy gyermek a néppel szembefordulva, és innen tudjuk azt, hogy ebben a mezővárosi környezetben egyértelműen a gyermekeké volt a főszerep a gregoriánok előadásában. Egy-egy ünnep énekanyagát áttekintve színes, változatos hangzású korabeli műsort idézhetünk fel. Maga a graduálé a mindenkori patai iskolamester példánya volt, aki ennek alapján tanította az éneket s vezette is az istentiszteleteken. Vagyis a középkori iskolában komoly énektanítás folyt. A diákoknak jegyzeteket is kellett készíteniük a vasárnapokon sorra kerülő tételekről, vélhetőleg azok alapján énekelhettek. Ezt a kottáskönyvet tartják a zenetörténeti kutatás egyik legbecsesebb korabeli magyarországi forrásának, olyan dokumentumnak, amely a korabeli mezővárosi zenekultúra fokáról talán a legjobban informál bennünket. A XVI. század első felében Pata és Tarján Losonczy Istváné volt. Amikor feleségül vette Guti Országh Mihály fiának, Lászlónak özvegyét, Magyarország egyik leghatalmasabb földesurává lett. Temesvár török ostromakor, 1552-ben életét vesztette, s halálát követően Pata az Országh-Losonczy- javakkal egyetemben, Losonczy István mostoha-, azaz Országh László édesfiára, Kristófra szállott. Az eddig is zavaros örökösödési gyakorlat ekkortól egy véget nem érő családi pereskedést robbantott ki. A szinte követhetetlen mozgásban a fő elem, hogy a vagyont megalapító Guti Országh Mihály négy fia közül csak Lászlónak volt fiúörököse: Kristóf. Őt unokatestvére, Országh Magdolna (Bánffy Istvánné) perrel támadta meg, a vitatott birtokok között találjuk Patát is. A per eldőlte után, 1560-ban kiegyeztek a felek: Pata továbbra is Országh Kristófé maradt, Bánffyné pedig egy tekintélyes pénzösszeggel s egy távoli várral kapott kielégítést ben azután ezen utód nélkül elhalt Országh Kristóf minden vagyonát, Patával egyetemben, II. Miksa császár és király ( ) lefoglalta a kincstár részére. Több kérelmező közül a Habsburg uralkodó 1569-ben Guti Országh Borbálának és férjének, Török Ferencnek, a dunántúli hadak főkapitányának adományozta hűségük jutalmául az Országh-vagyon Heves és Külső- Szolnok megyei 44 birtokrészét. Ilyen módon került Pata is a Török család kezére. Mi azonban nyilván már azon sem lepődünk meg ezek után, hogy a

4 sors különös véletlene folytán Török Ferenc is magvaszakadtan szállott sírjába. S a végeláthatatlan feudális pereskedés közepette, elrontva az urak játékát, megjelent egy újabb birtokkövetelő. Erősebb és határozottabb, aki nem a bíróságon keresi a maga igazát. Velük szakadt Patára története egyik legsúlyosabb megpróbáltatása: a török hódoltság

5 A reneszánsz ötvösművészet remeke a Mátyás kálváriája

6 Mátyás király kálváriája vagy a Corvin-kálvária az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár legértékesebb darabja, egy talpas, arany kereszt. Magyarország legnagyobb ékszerkincse. Tiszta aranyból készült, és több mint száz keleti gyönggyel, drágakövekkel, szobrászzománccal díszítették. Magassága 72,5 cm, súlya 5411 gramm. Két részből áll, melyeket eltérő stílusban, különböző időben készítettek. A felső része a korábbi. Ez egy francia ötvös munkája ben Merész Fülöp burgundi fejedelem kapta újévi ajándékba feleségétől, Flandriai Margittól. Három tartópilléren áll a fülke, melyben Jézus alakja áll, a szégyenoszlophoz kötve. A pillérek fülkéiben próféták állnak. Maga a fülke a Golgota hegyét ábrázolja. A kálvária eredeti talapzatát nem ismerjük. Mai talapzatát Mátyás király készíttette Antonio Pollaiulo firenzei szobrászötvössel 1480 körül. Maga a talapzat egy vázát formál, amit három szfinx fog közre. Ezek egy hármas talpon állnak. A szfinxek Mátyás címerét tartják kezükben. A váza feletti medalionokban három apostol képe látható. Ezek felett delfinek alakja bontakozik ki; illetve a Nap, a Hold ésmerkúr diadalszekéren. A talapzat valószínűleg Milánóban vagy Budán készült. A kereszt Mátyás kincstárából Bakócz Tamáshoz, tőle pedig az esztergomi kincstárhoz került. A két része kiválóan ötvözi a gótikát a reneszánsszal.

7 Corvinák Nálunk 53 db van, összesen kb 200 maradt meg a közel 3000-ből

8

9 HOLLÓ Varjúhoz hasonló, de nagyobb énekesmadár, fekete, a szárnyakon zöldes, egyebütt kék fénnyel. Ritkán látni csapatban, általában párban él. Párjuk mellett egész életükön át hűségesen kitartanak. A holló röpte gyönyörű. Magot, gyümölcsöt, rovart, csigát, kukacot eszik. Merész, de elővigyázatos, agyafúrt, erős és ügyes. Nagyon okos, emiatt sok helyen nagy tiszteletnek örvend. Nálunk hírvivő madárként és a gyász jeleként szerepel.

10 Születés és halál, misztikum és varázslat madara. Alakváltozás és teremtés fűződik hozzá. Bibliai történet szerint Noé az árvíz után más madarakkal egyetemben a hollót is szabadon engedte, ám az nem tért vissza a bárkára. Illés prófétát is holló táplálta, amikor Ahab király elől bujdosott. A skandináv mitológiában igen fontos szerepet játszott a holló. Odin istennek istenek vezére, Mindenek Atyja - egy hollópár volt a hírnöke. Az egyiket úgy hívták, hogy Gondolat, a másikat pedig hogy Emlékezet, ez a két madár a fülébe suttogta, hogy mi történik a földön. A legenda szerint Odin maga is képes volt holló alakba átváltozni. Morrigan, a hollóalakú istennő az ír mitológiában viszont a háború és a pusztítás istennője. A Csendes-óceán északi partjain a Holló a leggyakrabban előforduló kulturhérosz. Kalandjai között szerepel a Nap és a Hold elrablása, melyeket egy ellenséges szellem elzárva tart. Megszerzi, és elhelyezi az égen. Később elragadja az ivóvizet is a szörnyetegtől. A folyókat halakkal és más víziállatokkal népesíti be. A Hollónak tulajdonítják a tűz megszerzését is. Az északnyugati indiánoknak volt szokásuk, hogy a fiú újszülött méhlepényét a Hollónak ajánlották fel áldozatul, hogy ha felnő a gyermek, megértse a Holló szavát. A kanadai haida indiánok mitológiájában a teremtő isten legfőbb szolgája a Holló, akit ura kilökött a mennyből. A Holló szárnycsapásaival az ősvízből szárazföldet hozott létre, kagylóhéjból embereket alkotott, ellopta nekik a Napot és egy tüzes pálcát az égből. A nyugati eszkimók a sast vagy a hollót tekintik világteremtőnek. Sok ázsiai nép a hollót a Teremtő társának tartják. Az észak-ázsiai mítoszok szerint ő lyukasztja ki az ég sátrát, hogy beáradhasson a fény, ő lopja el az emberek számára az égitesteket. A mitikus Nagy Holló a korjákok ősatyja, ő rendezte el az egész mindenséget. Az antik görög mitológiában negatív szerepet játszik, amennyiben fecsegő természete miatt Athéné istennő a baglyot választotta a holló helyett állandó kísérőjéül. Legenda szól arról is, hogy a holló Apollón küldöttetolla eredetileg fehér volt, s Apollón azt a fecsegése büntetéséül változtatta feketére. Egy másik történet szerint azért, mert az isten vízért küldte, de a holló meglátta egy fügefa éretlen gyümölcsét, s megvárta, míg megérik a füge, csak azután teljesítette a megbízatást. Az isten a hollót, mint csillagképet az égre helyezte.

11 Kínában a Nap legkedveltebb jelképe a háromlábú holló. A három láb a kelő, a delelő, és a lenyugvó napot szimbolizálja. Egy legenda szerint egyszer tíz holló elviselhetetlen hőséget terjesztett mindaddig, amíg egy íjász kilencet le nem lőtt közülük. Vörös Holló jelképezi a Csou-dinasztia királyait, akik napkirálynak tartották magukat. Egy ukrán legenda szerint a hollóknak a Paradicsomban színes tolluk volt, a bűnbeesés után azonban dögevőkké váltak, ezért tollruhájuk megfeketedett. Az idők végezetén, az új Paradicsomban visszakapják színes tollukat, és károgásuk kellemes énekké változik. Egy régi mese szerint a Holló egyszer hatalmas lakomát rendezett, amelyre az embereken kívül meghívta az apró emberek népét is. Amikor a hangyányi lények kényelmesen elhelyezkedtek a tűz mellett, a Holló megragadta az alattuk lévő gyékényszőnyeget, és erőteljesen megrázta úgy, hogy az apróságok mind felrepültek a levegőbe, s belehullottak az emberek szemébe. Ez az oka annak, hogy amikor mélyen a szemébe nézünk valakinek, egy pici embert látunk a pupillájában. Európában a gyász, a szerencsétlenség és a halál jelképe. A holló táplálta Illés prófétát, Remete Szent Pált, Remete Szent Antalt is. Nem véletlen az sem, hogy Szent Benedeknek is a holló visz táplálékot. És az sem véletlen, hogy Szent Benedek napját március 21-én ünneplik, amikor a Fény győzedelmeskedik a sötétség felett, ez a kozmikus ősvallás nap-éjegyenlőség ünnepe. A pálos kolostor záróköve, Remete Szent Pál, és a holló

12 Remete Szent Pál legendája szerint a keresztényüldözés elől a pusztába menekült Pál mindennapi tápláléka egy fél cipó volt, amit Isten rendelésére egy holló hozott el neki. A holló így vált a pálosok egyik jelvényévé. A Pilis belsejéből indult a Pálos Rend, amelynek vezérlőkalauza, irányítója és szent madara a holló, mely madár Hunyadi Mátyás címerében és nevében ugyancsak megmutatkozik. Hollós (Corvin) Mátyás királynak a hollója igazságkereső és igazságfenntartó, csőrében az örökkévalóság és az igazság gyűrűjével. Mátyás híres Fekete Serege, a hollónak fekete ruháját viselte magán, mellén a hollós címerrel. Itt a holló szimbólum nem mást jelent, mint az élet és a halál ura. A Hunyadi család hollós címerének történetére PetthőGergelynek ban Kassán megjelent Rövid Magyar Kronika című művében akadtam rá. E szerint Zsigmond király 1392-ben a törökhöz pártolt Havasalföldi vajda ellen vonultában megszállt Dévánál. Itt egy Boér-leány engedett a király kívánságának. A Havasalföldről diadalmasan megtérő király hazafelé ugyanott szállt meg. Ekkor a Boér leány közölte vele, hogy várandós tőle. Ezt halván Zsigmond király egy gyűrűt adott neki jelül, azzal, hogy fiát hozza fel Budára, ahol ő úrrá teszi a gyermekét. A leány világra is hozta Jánost. Amikor Budára készültek, egy holló elragadta a fényes gyűrűt, amit csak nagynehezen, a holló lelövésével tudtak tőle elvenni. A leány a kis Jankóval felment Budára, ahol bemutatta a királynak a gyűrűt, és elmesélte a történetet. A király megörült szép kisfiának, neki ajándékozta Hunyad várát, és az erdélyi vajda oltalmába ajánlotta őket. Neve így lett Hunyadi János, a Hollót pedig az arany gyűrűvel a király címeréül adta a családnak. Ezért lett Hunyadi János fia később Corvin Mátyás, azaz Hollós Mátyás. Hírvívő madárként jelenik meg a holló Arany Jánosnak Mátyás anyja című költeményében. Az anya megírja fogságban lévő fiának a levelet, de senki nem viszi elég gyorsan a cimzetthez, amikoris: S ahol jön, Ahol jön Egy fekete holló; Hunyadi Paizsán

13 Ül ahhoz hasonló. Lecsapott, Lecsapott Fekete szélvészből, Kikapá Levelét Az anyai kézből.... Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló! Nála még A levél, Vagy ahhoz hasonló. Piros a Pecsétje; Finom a hajtása: Oh áldott, Oh áldott A keze-írása! Mint hírvivő madár a csőrében egy levelet tartva a Magyar Posta jelképe is volt. A holló szóban a halál, a hulla szavak jól érzékelhetően benne rejlenek.

14 Lélekvívő madárnak tartják fekete színe miatt, a moldvai csángók néha az ördögöt is hollu -nak nevezik. A teremtés és a spirituális erő szimbóluma, jelen van a mágia a környezetben. A hollómadár égi állat, és mint ilyen a felső régiókhoz tartozik. Onnan hoz üzenetet és oda is tér vissza. Apollón helyezte a Hollót az égre, akinek hírvivő madara volt. Kulcsszavak: Hírvivő, lélekvivő, misztikum, varázslat, alakváltozás, teremtés-gyász, születés-halál, Napjelkép. Mátyás, az olvasó Mátyás királyt, a humanista műveltségű uralkodót kortárs humanista történetírók szövege alapján tudjuk csak bemutatni. Galeotto Marzio így írt róla: ". fölülmúlta, sokféle háborújával, temérdek győzelmével, nagy tetteivel túlragyogta Európa összes fejedelmeit, és kiváló emberséggel párosult jóindulat, nagy műveltség lakozott benne, szelíd és ékesszóló modorú volt, valamint sok nyelven beszélt. Értett ezenkívül a csillagászathoz, a platonista Apuleius műveiben olyan járatos volt, hogy tanait tökéletesen ismerte, gyakran megfordultak tehát udvarában teológusok, filozófusok, orvosok, költők, szónokok és csillagászok, valamint olyanok, akik valamennyi tudományról elő tudtak adni valamit" (Galeotto, 32. p.).

15 Még gyermekkorában megszerette az érdekes, szép történeteket. Feljegyezték róla, hogy az Európa-szerte ismert Rolland-éneket nagy áhítattal hallgatta. "Mátyás király gyermekkorában annyi odaadással hallgatta az effajta énekeket és a hősökről szóló megemlékezéseket, hogy elfeledkezett ételről-italról, s reggeltől estig étlenszomjan álmélkodva semmi másra sem gondolt, csak az ő hatalmas kardcsapásaikra, bősz küzdelmükre. Közben a győztes dicsőségén fölgyulladva, kezét-lábát vívómozdulatokkal jártatta, mint aki abban a hitben van, hogy ő maga is ott van, és vitézkedik." Szülei hamar felfigyeltek erre, és azért fordítottak nagy gondot arra, hogy "az országlás elnyerésére minden tudományágban, erkölcsben és királyhoz illő foglalatosságban" neveljék (Galeotto, 39. p.). Galeotto Mátyásról írt könyvét Corvin János herceg számára készítette, hogy példaképének tekintse atyját. Az összegezésben így jellemzi: "őt terheli Magyarország minden gondjabaja, mégis olvas, vitatkozik, különféle tudományos könyvekben otthonos. Az ő pompás és mindennapos vendéglátását tudós férfiak élvezik, és jelenlétemben egyszer egy elég nehéz és kétes dologról esett szó. Ki-ki mást mondott, ő pedig előhozatta hálószobájából a könyveket, és egy pillanat alatt meglelte azokat a tekintélyeket, akiket a dologban idézni kellett. Márpedig ezt soha nem tudta volna tenni, ha nem volna jártas a könyvekben." (Galeotto, 105. p.) Nem mindenki tartotta erénynek a király jártasságát a tudományokban, sem időtöltését a könyvei és humanistái között. Udvari papja, Temesvári Pelbárt prédikációiban éles hangon bírálta az uralkodót, aki ahelyett, hogy a várkápolnában ájtatoskodna, a tudósaival vitatkozik neoplatonista tanokról, filozófiai kérdésekről, csillagászati jelenségekről. Mi az olvasmányaiban jártas, humanista uralkodót tiszteljük benne, akinek a számára a könyv nemcsak érték, dísztárgy volt, hanem az ismeretek forrása. Mátyás és a könyvnyomtatás Petrus Romanus nápolyi követ Mátyás király és Beatrix királyné előtt. Miniatúra, 1490 Mátyás király könyvtárában túlnyomórészt kéziratos könyvek voltak. Még a nyomda feltalálása után is kézzel írott kódexeket rendelt külföldön, s nagy lendülettel működött a budai könyvkészítő műhely. Ő mégsem Hess András szolgáltatását vette igénybe. (1473-ban jelent meg a Chronica Hungarorum, mindössze másfél évtizeddel Gutenberg 42 soros bibliája után.) Kelecsényi Gábor úgy értékeli, hogy Mátyás viszonyulása a könyvnyomtatáshoz nem egyértelmű. Elgondolkodtató, hogy a haladó szellemű uralkodó nem fedezte fel a nyomtatott művek jelentőségét (több példány azonos szövegről, olcsóbb, mint a kéziratos könyv stb.), és nem támogatta a hazai nyomda működését. Talán azzal magyarázható ez az átmeneti korszak

16 a kéziratosság korából a nyomtatott könyvek korszakába, hogy Mátyás "mint bibliofil idegenkedett attól, hogy a könyvtárát búvárló tudósoknak a művészi gonddal előállított kódexek egyedi darabjai keltette élményét csökkentsék a tömegtermékek." (Kelecsényi, 52. p.) Még az sem változtatott ezen a viszonyuláson, hogy az első nyomtatott művek utánozták a kéziratos könyveket a betűk formájával, a fametszetes díszítéssel, a szövegben alkalmazott rövidítésekkel. Hess András második ismert kiadványát a humanistáknak szánta, amely Basilius Magnus De legendi poetis és Xenophon Apologia Socratis című művét tartalmazza. Ez a mű tartalma alapján beillett a Budán elterjedt és népszerű neoplatonista tanokat tisztelő szellemi életbe, de igénytelen külsejével nem tudta magára vonni az olvasók figyelmét. A könyvtörténészek szerint 1477 és 1480 körül működött még egy ősnyomda Budán, amelyet egyetlen ismert terméke alapján Confessionale néven ismerünk. Lehet, hogy csak vándornyomda volt, mert a budai kiadók nem hozzá fordultak az egyházmegyei szertartáskönyvek Kottára figyelő énekesek. C iniciálé a Mátyás Graduáléból kinyomtatása megbízatásával. Ennek az is lehet az oka, hogy a külföldi nyomdák olcsóbban és szebben dolgoztak. Mással is magyarázható Mátyás tartózkodása a nyomdával szemben. Részben az is közrejátszhatott, hogy kedvezőtlen időben indult el Magyarországon a könyvnyomtatás. Kihatott az eseményre a király ellen szőtt összeesküvés, minek eredményeként egy rövid időre kiábrándult a humanistákból. (Vitéz János és Janus Pannonius meghalt, Galeotto Bolognába ment tanítani, Regiomontanus Nürnbergbe távozott.) Azt a tényt sem hallgathatjuk el, hogy Hess András nem a legjobb betűkészlettel érkezett Budára, s ha megnézzük az első Magyarországon nyomtatott könyvet, nem nehéz rájönni, hogy ez a kivitelezés nem tudta magára vonni Mátyás figyelmét. Az ilyen nyomdatermékek nem tudták kiszorítani a művészi kivitelezésű kéziratos kódexeket. Még akkor sem, ha tudjuk, hogy Mátyás az egyház számára külföldön rendelt nyomtatott szerkönyveket. Az ismert és népszerű Thuróczykrónika is külföldön látott napvilágot két kiadásban is ugyanabban az évben. (1488-ban előbb Brünnben, majd két és fél hónap múlva Augsburgban. Ez utóbbi szebb, díszesebb, fametszetekkel illusztrált kiadás.) Meg kell jegyeznünk, hogy az augsburgi nyomdatermék a híres Ratdolt műhelyéből került ki. Ezt a kiadványt a már budai polgárként tisztelt Fegert könyvkereskedő saját fametszeteivel gazdagította, és Mátyás királynak ajánlotta. Ennek a kiadásnak az előszava egyes díszpéldányban arannyal volt nyomva. Feltételezhetően ilyen díszpéldánnyal ajándékozták meg Mátyás királyt is, de úgy látszik, ez sem volt elég ahhoz,

17 hogy a könyvgyűjtő humanista uralkodó érdeklődését felcsigázza. A könyvtárában található elenyésző számú ősnyomtatványt főleg a szerzők ajándéka, tiszteletpéldánya képezte. A könyvtár sorsa Mátyás halála után április 6-án meghalt Mátyás király. Híres könyvtárának szomorú sorsa lett. A rendelkezésünkre álló irodalom arra utal, hogy legalább 150 befejezetlen kódex maradt Firenzében, és mindössze két évvel halála után beszüntették a munkát a budai másolóműhelyben is. A trónra lépő Ulászló nem értékelte e gazdag szellemi örökséget. Könyveket már nem vásárolnak, a firenzei műhelyekből nem tudták kiváltani az elkészült köteteket, sőt ha a helyzet úgy kívánta, Ulászló könnyedén ajándékozott a corvinákból. Mátyás fia, Corvin János mindössze néhány darabot tudott belőlük megtartani, miután 1490-ben vereséget szenvedett a trón körüli harcban (csontmezei csata). A corvinák szétszóródtak világszerte. A bécsi császári könyvtárra került felirat szerint (nem kis túlzással) a könyvek nagy része Mátyás király könyvtárából került oda ban Mária királyné menekülésre kényszerült, s magával vitte a kápolnából a Brüsszeli Missale néven ismert, gyönyörű díszítésű - talán egyik legismertebb, egyesek szerint legszebb - corvinát. A feljegyzések alapján 1526-ig eredeti helyén állt a könyvtár, de nem volt könyvtárosa. Szulejmán távozásakor számos corvina Konstantinápolyba került más királyi kinccsel együtt. Az állomány tovább csökkent. Erről tanúskodik Petrus Lambetius, bécsi császári könyvtáros beszámolója 1666-ból a Corvina maradványairól: ". leszálltunk. a mintegy húsz fokot számláló kőlépcsőn. Világosságot csak egy félkör alakú és elég nagy ablak szolgáltatott. Ebben a pincében. találtuk meg ama híres kincsét a Corvina könyvtárának, melyet valamennyi tudós ember oly régóta és oly nagy kívánsággal vágyott meglátni. De nem felelt az meg sem hírének, sem a hozzáfűzött várakozásnak. Mindenestül nem állott ez ugyanis több mint kb. háromszáz vagy négyszáz könyvből, melyek egy csomóban hevertek a földön, portól, piszoktól annyira belepve, hogy ennél rútabb vagy nyomorúságosabb látványban részed alig lehet." (A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében, 126. p.)

18 A Corvina könyvtár kötetei több mint tíz ország gyűjteményében lelhetők fel. Van belőlük az Egyesült Államokban (4), a bécsi Nemzeti Könyvtárban (itt van a legtöbb: 37), a Vatikáni Könyvtárban (9), Prágában, Salzburgban, Brüsszelben és még más városokban. Ezeket a felmérhetetlen értékű kódexeket mutatták be 1990-ben, amikor megkísérelték rekonstruálni Mátyás király könyvtárát év után. Ez természetesen ennyi év távlatából nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Mégis hálásak vagyunk a kísérletért, s azért is, hogy a sokfelé szétszóródott, legszebb kódexlapok egy virtuális könyvben, A Bibliotheca Corvinianában megelevenedtek, és bepillantást nyújtanak egy művészetszerető király könyvgyűjteményébe. Ma 53 Corvina van Magyarországon, MÁTYÁS király EMBLÉMÁI-IMPRESÁI- MÉHKAS, méhkas a rendezett állam szimbóluma, GYÉMÁNTGYŰRŰ, hogy a gyűrű mivel kör alakú, tehát nincs kezdete és vége, hanem kezdettelen, ezért az örökkévalóságra, a tökéletességre utal. Ez a kör vagy gyűrű megtalálható Mátyás valamennyi emblémáján KEREKES KÚT, a kút a jó dolgokat jelképezi, A kút Mátyás gondolkodásának mélységét jelzi.

19 Kút emblémájú padlócsempe-töredék a solymári várból HORDÓ, A hordó az összetartás jele. A hordó a finom borokra is utal, aranykarika vagy ovális veszi körül.

20 ARMILLÁRIS GÖMB (ÉGGÖMB), a glóbusz csillagászati érdeklődésére utal, ezeket is aranykarika fogja közre : a glóbusz az asztronómia jelképe volt a középkorban. Mátyás támogatta kora csillagászati kutatásait, osztozott a babonákban, és hitt a csillagjóslásban is:

21 ACÉL ÉS TAPLÓ, A kovakő a fizikai és a lelkierőt jelentheti Ugyanakkor a kovakő összedörzsölése szikrát okoz, ez utalhat két uralkodó vagy két hadban álló ország közti ellentétre is. A tűzszerszám így Mátyás státusszimbólumai közé tartozhatott. HOMOKÓRA, A homokóra nem az idő múlását mutatja, hanem cselekvésre int, A homokóra a bölcsen irányított élet szimbóluma és a kedvező alkalom megragadásának jelképe is

22 SÁRKÁNY A sárkány a kereszténység győzelmének szimbóluma annak ellenségei felett. A sárkány a keresztény szimbolika szerint a kígyóval egyenértékű, a gonosz hatalom jelképe, de jelenthet halált, sötétséget, pogányságot és eretnekséget is. Az elbeszélésekben a sárkány az utolsó akadály, amelyet le kell győzni, így a sötétség hatalmai feletti

23 győzelem is elsősorban a Bibliotheca Corviniana miniatúráin, könyvdíszein jelennek meg, ezek, illetve a hasonló funkcióval használt hollós emblémák jó részét a firenzei műhelyek miniátorai festették, HOLLÓ

24 A pálos kolostor záróköve, Remete Szent Pál, és a holló Remete Szent Pál legendája szerint a keresztényüldözés elől a pusztába menekült Pál mindennapi tápláléka egy fél cipó volt, amit Isten rendelésére egy holló hozott el neki. A holló így vált a pálosok egyik jelvényévé. A Pilis belsejéből indult a Pálos Rend, amelynek vezérlőkalauza, irányítója és szent madara a holló, mely madár Hunyadi Mátyás címerében és nevében ugyancsak megmutatkozik. Hollós (Corvin) Mátyás királynak a hollója igazságkereső és igazságfenntartó, csőrében az örökkévalóság és az igazság gyűrűjével. Mátyás híres Fekete Serege, a hollónak fekete ruháját viselte magán, mellén a hollós címerrel. Itt a holló szimbólum nem mást jelent, mint az élet és a halál ura. A Hunyadi család hollós címerének történetére PetthőGergelynek ban Kassán megjelent Rövid Magyar Kronika című művében akadtam rá. E szerint Zsigmond király 1392-ben a törökhöz pártolt Havasalföldi vajda ellen vonultában megszállt Dévánál. Itt egy Boér-leány engedett a király kívánságának. A Havasalföldről diadalmasan megtérő király hazafelé ugyanott szállt meg. Ekkor a Boér leány közölte vele, hogy várandós tőle. Ezt hallván Zsigmond király egy gyűrűt adott neki jelül, azzal, hogy fiát hozza fel Budára, ahol ő úrrá teszi a gyermekét. A leány világra is hozta Jánost. Amikor Budára készültek, egy holló elragadta a fényes gyűrűt,

25 amit csak nagynehezen, a holló lelövésével tudtak tőle elvenni. A leány a kis Jankóval felment Budára, ahol bemutatta a királynak a gyűrűt, és elmesélte a történetet. A király megörült szép kisfiának, neki ajándékozta Hunyad várát, és az erdélyi vajda oltalmába ajánlotta őket. Neve így lett Hunyadi János, a Hollót pedig az arany gyűrűvel a király címeréül adta a családnak. Ezért lett Hunyadi János fia később Corvin Mátyás, azaz Hollós Mátyás. Hírvívő madárként jelenik meg a holló Arany Jánosnak Mátyás anyja című költeményében. Az anya megírja fogságban lévő fiának a levelet, de senki nem viszi elég gyorsan a cimzetthez, amikoris: S ahol jön, Ahol jön Egy fekete holló; Hunyadi Paizsán Ül ahhoz hasonló. Lecsapott, Lecsapott Fekete szélvészből, Kikapá Levelét Az anyai kézből.... Ki kopog? Mi kopog? Egy fekete holló! Nála még

26 A levél, Vagy ahhoz hasonló. Piros a Pecsétje; Finom a hajtása: Oh áldott, Oh áldott A keze-írása! Mint hírvivő madár a csőrében egy levelet tartva a Magyar Posta jelképe is volt. A hollómadár égi állat, és mint ilyen a felső régiókhoz tartozik. Onnan hoz üzenetet és oda is tér vissza. Apollón helyezte a Hollót az égre, akinek hírvivő madara volt. Kulcsszavak: Hírvivő, lélekvivő, misztikum, varázslat, alakváltozás, teremtés-gyász, születés-halál, Napjelkép.

27 Több szimbólum megjelenítése a majoléikapadlócsempén Mátyás király asztalánál

28 Tetszenek-e tudni, hogy a "gyevi bíró" története Algyőhöz kötődik? Algyő régi neve volt "Gyevi". Mátyás uralkodása alatt Magyarország európai nagyhatalom lett: erős hadsereggel, gazdag kincstárral, reneszánsz művészettel, humanista műveltséggel és természetesen ehhez kapcsolódó reneszánsz gasztronómiával. A tizenöt évesen uralomra került Mátyás megtestesítette a görög embereszményt, melyben a szellem előkelősége határtalan életörömmel párosul. Az utókor szerencséjére Mátyás királyt az asztal örömei sem hagyták hidegen, és sokszor személyesen is részt vett a királyi konyha irányításában. Nagyon szerette Itáliát, a reneszánsz szülőhelyét. Második feleségét is onnan hozta. A híres reneszánsz uralkodónak nagy tudású jegyzői voltak Galeotto Marzio és Antonio Bonfini személyében. Feljegyzéseikből tudjuk, milyen figyelemre méltó, pontosan kidolgozott hierarchiát alkotott Mátyás udvarának konyhai és felszolgáló személyzete. A király asztalánál fogyasztott ételek némelyikének leírása is fennmaradt Veres György feljegyzései között, aki 1462-től kezdve a királyi udvar főszakácsa volt. Amikor Mátyás és Aragóniai Beatrix hercegnő 1475-ben házasságot kötött, Beatrix kíséretében jó néhány olasz szakács és cukrász is érkezett Magyarországra, jóvoltukból a magyar konyha az olasz szakácsművészet kifinomult módszereivel gazdagodott. Ha megnézzük, milyen recepteket használtak Mátyás udvarának konyhájában az 1480-as évektől kezdve, arra a meggyőződésre jutunk, hogy Beatrixnek alighanem birtokában volt a világ legelső nyomtatott szakácskönyve: a de Honesta Voluptate, amelyet 1474 körül írt Bartolomeo de Sacchi. Beatrix és Mátyás lakodalmán ezüst szökőkutakból ömlött a vörös és fehérbor, és aranytányérokon szolgálták fel a vacsorát a vendégeknek. A meghívottak - régi római szokás szerint - egy jókora négyszögletű asztalt ültek körül.

29 Először gyömbérrel, szerecsendióval, borssal és egyéb fűszerekkel ízesített, különféle párolt húsokat szolgáltak fel. Ezután a vadpecsenye került az asztalra: fácán és pávasült, majd mindenféle sült hal és pástétom, végül különleges nyalánkságok és gyümölcsök következtek. A fiatal nemes urak megtiszteltetésnek tekintették, ha szolgálatot teljesíthettek a vacsorázóasztal körül - ők szeletelték fel a húst és szolgálták fel a különböző fogásokat, sőt gyakran ők voltak a kóstolók is. Egy kódexben, amely jelenleg a Müncheni Állami Könyvtárban található, négy olyan recept is fennmaradt, amelyet annak idején gyakran szolgáltak fel Mátyás király asztalánál. A pontyot például a következőképp készítették el az udvari lakomák számára: először roston megsütötték a halat, aztán mézeskalácsot és zsömlét főztek meg borban, és átnyomkodták egy szitán, majd almát és körtét adtak hozzá, és pürévé törték az egész masszát. Végül a sült halat a püré közepére helyezték, és sáfrányos mézzel szolgálták fel. Egy másik fogás, a gyömbérlében felszolgált kappan: a gyömbérlevet borban főtt zsömle tésztájával sűrítették, ez a módszer már az ókori Rómában is használatos volt. Galeotto Marzio szerint leggyakrabban a következő fogások kerültek a királyi asztalra: marhahús, bárány- és marhahús, őz- és nyúlpecsenye, de a király nagyon kedvelte a kacsát, fürjet és seregélyt is. Gyakran szolgáltak fel kappant és fácánt is, utóbbiakat a királyi udvarhoz tartózó gazdaságokban tenyésztették.

30 Galeottoa királyi konyha jellegzetességeinek titkaiba is beavat bennünket: "Minden ételt a saját levében tálalták... Lett, légyen, az liba, kacsa, fácán, kappan vagy fürj, mi több a marhát, bárányt, kecskét, disznót és különféle halakat is mindig a saját levükben főzték, vagy pácolták. A hagyma használata is Mátyás uralkodása alatt terjedt el, a király hitvesének köszönhetően. Egy alkalommal Baetrix, a kor szokásos túláradó stílusában, így köszöni meg a nővér, Eleonóra küldeményét. "Köszönöm neked a hagymát és a fokhagymát, amit Ferrarából küldtél. A király akkor sem örült volna jobban, ha igazgyöngyök lettek volna." Ettől az időtől kezdve lesz a hagymából a legfontosabb magyar zöldségféle. Mátyás király kedvenc gyümölcse a füge volt, melyet szintén Beatrix honosított meg Magyarországon. A királyné kedvenc csemegéje állítólag a liletojás volt. Bár tömegesen pusztították őket, még mindig maradt ebből a csodálatos kismadárból, amelynek tojása az egyik legkiválóbb ínyencség. A 15. és 16. században, amikor éppen szezonja volt, a piacon több liletojást lehetett találni, mint tyúktojást. A tisztaságáról híres visegrádi ásványvizet csöveken vezették a királyi palotába. Mátyás király, akinek mesébe illő tettei mindmáig megmaradtak a nép ajkán, gyakran bekukkantott a konyhába, eltréfálkozott a szakácsokkal, sőt néha még segített is nekik valamilyen különleges étel elkészítésében. Bár lehet, hogy ez is csak legenda. A 15. század, s ezen belül Mátyás uralkodásának korszaka, a magyar történelemnek és a magyar gasztronómiának is aranykora volt. Ebben az időben alakultak ki a konyhaművészet alapszabályai és ugyancsak ekkor finomult az étkezés - legalább is bizonyos alkalmakkor valóságos szertartássá. Művészek és mesteremberek készítették a szemet gyönyörködtető,

31 mestermívű étkészleteket és evőeszközöket. A jó szakácsokat tisztelték, becsülték és földbirtokosi rangra emelték az uralkodók. Mindezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy a sajátos nemzeti karakterrel rendelkező magyar konyhaművészet kifejlődhessen. Barta László A Mátyás király uralkodása előtti évek étkezési szokásait elsősorban a nagyevések és az erősen fűszerezett, zsíros húsételek fogyasztása jellemezte. A mértéktelenségbe torkolló tivornyák azonban a reneszánsz térhódításával visszaszorultak. A kifinomult, változatos ízeiről, ínyencfogásairól, és kulturált étkezési szokásairól híres itáliai reneszánsz hazánkban is óriási gasztronómiai fordulatot hívott életre. Ez főként Beatrixnek, Mátyás király második feleségének volt köszönhető, aki az olasz konyhaművészetet Magyarországra is magával hozta. A felhasznált alapanyagok, az elkészítési módok, a tálalás, valamint az ételek elfogyasztásának területén is nagy változás következett be. Hozzávalók: a csigától a hagymáig A királyi udvar és a főurak ízlését kielégítendő, különleges mediterrán ételeket: zöldségeket,gyümölcsöket, sajtokat, fűszereket és tenger gyümölcseit hozattak Magyarországra. Igen kedvelt volt például a fésűskagyló, az osztriga, a rák és a csiga, de Beatrix kedvenc sajtjai (pl. parmezán, pármai) sem hiányozhattak a menüből.

32 A gyümölcsök közül a füge örvendett a legnagyobb népszerűségnek: állítólag volt olyan lakoma, amikor több mint 45 font (kb. 23 kg) fogyott belőle. Az egzotikus finomságok közül kedvelt volt még a narancs,a citrom és a gránátalma is. A halak köréből a pisztrángé, a csukáé, a harcsáé és az angolnáé volt a főszerep. Az étlapról a vadhúsok sem hiányozhattak: az őz, a nyúl, a szarvas és a vaddisznó a legnépszerűbb ínyencfogások között szerepelt. Ezek mellett persze még számtalan húsfajta (pl. szarvasmarha, juh kecske, lúd, kacsa, páva és pulyka) igen kedvelt volt. A királyi udvarban talált hatalmas mennyiségű állatcsontmaradvány is arról tanúskodik, hogy a hús volt az elsődleges nyersanyag. Ebben az időben vált gyakorlattá Mátyás egyik kedvenc növényének, a hagymának a felhasználása, bár ízesítőként való alkalmazása még nem volt annyira jellemző, mint manapság. Állítólag a király rajongott a sült hagymaszirmokért, ezért budai kertjébe ferrarai hagymát ültetett. A fűszerezésnek is kiemelkedő jelentősége volt. Az aromás növények közül a sáfrány, a gyömbér és a bors volt a legkedveltebb, de elterjedt volt a kapor, a szegfűszeg, az ánizs és a szerecsendió használata is. A különféle zöldfűszereket (pl. bazsalikom, rozmaring, majoránna, kakukkfű) ugyancsak szívesen alkalmazták. Az elkészítés művészete

33 Bár a fogások összeállítása a király udvarába szerződtetett elsőrangú szakácsok feladata volt, olykor maga Mátyás is benézett a konyhába, és ellenőrizte egy-egy kedvenc ételének zamatát. Sőt, felesége saját konyhát tartott fenn, így Beatrix keze alól valódi cukrászremekművek kerültek ki. Az elkészítési módok a mai gyakorlathoz képest igen eltérőek voltak. A levesek fogyasztása például nemigen volt jellemző, a húsokat viszont erősen fűszeres lében, vagy mártásban szervírozták. Ezt általában kenyérdarabokkal mártogatták ki a tálból. A sűrítési módok közül a kenyérbéllel való dúsítás volt használatos, a rántást ekkoriban még nem ismerték. Elterjed volt azonban a párolás, valamint a nyárson, illetve roston sütés módszere. Sertészsírt csak ritkán alkalmaztak, leginkább olajjal és vajjal főztek. Az ételek általában édeskés zamatúak voltak, ami a fűszereken kívül a méznek, az aszalványoknak és a gyümölcsöknek volt köszönhető. A fogások aromájára a mai gyakorlathoz hasonlóan a savanykás ízesítők (pl. ecet, tejföl, bor) használata is rányomta bélyegét. Mátyás király lakomái Beatrix Magyarországra érkezésével az olasz ízek mellett a reneszánsz étkezési kultúra is eljutott hazánkba. Mátyás uralkodása alatt meghonosodott a kulturált ételfogyasztás. Beatrix révén az udvarban kezdett elterjedni a villa használata, valamint a lakomák végén az állatcsontokból készített

34 fogvájók alkalmazása is rendszeressé vált. Bár napjában mindössze kétszer étkeztek, valószínűleg semmiben sem szenvedtek hiányt. A délelőtt tíz óra tájban szervírozott reggeli, valamint az öt óra körül tálalt vacsora elfogyasztása alkalmanként négy-öt órán keresztül is eltartott. Az evésre szánt idő hosszúsága egyáltalán nem meglepő annak ismeretében, hogy egy-egy ünnepi lakomán akár huszonnégy fogás is az asztalra kerülhetett. A vacsorát kellemes zeneszó kísérte, gyakorta itáliai lantosok és énekesek szolgáltatták a muzsikát. A tálalásra se igen lehetett panasz: a vadakat általában bundájukban, a szárnyasokat pedig tollaikkal díszítve szervírozták. Az állatok patáit, fogait, szarvát és nyelvét gyakorta bearanyozták díszítésképpen. A tányérváltás ekkoriban nem volt bevett szokás, sőt, egy-egy fogást közös tálból fogyasztottak el. Abroszt nem használtak, és poharak szintén nem kerültek a vendégek elé: aki megszomjazott, az a pohárnoktól rendelhetett italt. Leginkább a bor fogyasztása volt jellemző, közülük is az ízletes budai fehér borokat becsülték legtöbbre.

35 Galeottonak köszönhetjük a magyar étkezési szokások szemléletes leírását is: "Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni... és minden ételt mártásban tálalnak. A mártások váltakoznak az ételek szerint. A fiatal liba, kacsa, kappan, fácán, fogoly, seregély, melyek nagy számban vannak errefelé, aztán a borjú-, bárány-, gödölye-, disznó- és vaddisznóhús meg mindenféle hal a maga külön mártásában úszik és fűszereződik. Az is szokás, hogy valamennyien egy tálból esznek - nem mint nálunk (azaz Itáliában), ahol mindenki külön tálat kap -, és senki sem használ villát, mikor a falatot fölemeli, vagy a húsba harap. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, és falatokra vágva ujjaival teszi a szájába. A magyaroknál nem igen vannak szokásban az étekosztók, úgyhogy csak a legnagyobb nehézséggel védheti meg az ember a magyarok bőséges és gazdag táplálkozása miatt kezét és ruháját a beszennyeződéstől, mert a lecsöpögő sáfrányos lé néha az egész embert bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, borsot, gyömbért meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült a beszélgetésben. Lakomái alkalmával ugyanis vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven (magyarul) lantkísérettel éneklik a lakománál... a király társalgott, vagy a dalokat és az asztali beszédet hallgatta a legnagyobb figyelemmel, közben evett az ételből és a mártásból, de soha mocsok el nem rútította.

36 Valóságos csoda ez, mert a többiek a legnagyobb vigyázattal és igyekezettel sem tudták megőrizni kezüket és ruházatukat a beszennyeződéstől..." Borszállítók A paprika megjelenéséig és általános elterjedéséig (tehát a XIX. század kezdetéig) a leggyakoribb ízesítőnk a bors, a gyömbér és a sáfrány voltak. Ez utóbbit igen régen használják a magyarok mind fűszernek, mind festőszerként. Mátyás király szakácsai oly bőven használtak sáfrányt, hogy a király és vendégei állandóan a sárga színeződés veszélyével ültek asztalhoz. A sárga ruhák és kezek, pecsétes abroszok az étkezési szokásokból következtek: evőeszközt nem nagyon használtak, kézzel ettek.

37 Nagy gondot fordítottak a kovásszal készített, magyaros kenyérre, amit nem cseréltek fel az olasz zsemlekenyérrel. Nagyon kedvelték a halakat; a hazaiak közül a csuka és menyhal, az idegenekből az angolna és a hering voltak a leggyakoriabbak. A húsfélék marha, juh, sertés és vadak, valamint baromfik elkészítését jelentették. A zöldségek után nagy gondot fordítottak a sajtokra és cukrászsüteményekre is. Az ízek az édeskés felé hajlottak; a sós, fűszeres húsételek pedig savanykásak voltak a "beléjük bocsátott" jelentős mennyiségű bortól, ecettől és tejföltől. Bő lével készültek, hideg vagy meleg mártással, amit nagy kenyérszeletekkel mártogattak a közös tálakból. (A mártás ekkor még szó szerint megfelelt a nevének: ebbe mártogatták a húst és a kenyeret.) Levest külön nem ettek, és a zöldféléket is magában szolgálták fel. Jellemző volt még a fűszerek mértéktelen használata. A jeles alkalmakkor készített sütemények néha szobrászi alkotásokkal vetekedtek. A méz volt a fő édesítőszer, süteményekhez ezt használták, de készítettek mézsört, mézes bort, mézes vizet is. Mátyás menyegzőjére 24 fogás készült. Ez nem azt jelenti, mint ma; a 24 féle étket 4-5 menetben hordták fel, és mindenki abból evett, amihez hozzáfért. Külföldön két embert számoltak egy tálra, nálunk jóval nagyobb tálakon került az étel az asztalra, és a körülülők ebből vették ki (kézzel) a nekik tetsző darabokat. Étrendek nem maradtak fenn,

38 de a felhasznált fűszerekből gazdag húsfogyasztás gyanítható. Leginkább vadhús került az asztalra; szarvasok, vadkecskék stb. A borok legjobbika szerémi mindig akadt (a tokaji csak a század végén szorította ki az első helyről), de gyakran váltakozott gyengébb budaiakkal, baranyai pecsenyével. Folyóink bővében voltak a halnak, de az udvar szívesen fogyasztott tengeri tintahalat, azúrpolipot, heringet, sőt az osztrigát és a vizaikrát (kaviárt) is. Beatrix királyné közbenjárására ételeink nagymértékben igazodtak a nyugati, elsősorban az olasz ízléshez, és az évszázadok folyamán ez volt az alapja a jellegzetesen magyar ételek kialakulásának is. És hogy mi került a királyok, főurak asztalára? Íme két példa egy XVI. századi Erdélyben élt ismeretlen szerző által írt szakácskönyvből, a "Szakács Tudomány"-ból, melyben többek között ezeket a recepteket olvashatjuk: Dürer: Szakács és felesége

Úgy tájékozódjatok, hogy az iskolánk névadójáról az 555. évforduló alkalmából rendezendő versenyen méltó módon tudjatok helytállni!

Úgy tájékozódjatok, hogy az iskolánk névadójáról az 555. évforduló alkalmából rendezendő versenyen méltó módon tudjatok helytállni! Tájékozódjatok a honlapon iskolánk névadójáról, Hunyadi Mátyásról! Olvassátok el a honlapon és a faliújságon megjelenő Mátyás életrajzot, és a tájékozódáshoz szükséges anyagokat! Jegyezzétek meg abból

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz)

Cipellő: női cipőféle, kezdetben a kolostori ruházkodáshoz tartozott (olasz) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Országos forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /66 Üdvözlünk Kedves

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

TARTALOM. SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK... 11 (Jogi) szimbólumok... 11 (Jogi) rituálék... 15

TARTALOM. SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK... 11 (Jogi) szimbólumok... 11 (Jogi) rituálék... 15 TARTALOM SZIMBÓLUMOK ÉS RITUÁLÉK... 11 (Jogi) szimbólumok... 11 (Jogi) rituálék... 15 A SZÍNEK ÉS JELENTÉSÜK A JOGTÖRTÉNETBEN.. 21 Fehér... 21 Fekete... 23 Bíbor... 24 Vörös... 25 Sárga... 27 Z öld...

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása. Karcag 2014.04.18. Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 -

A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása. Karcag 2014.04.18. Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 - A karcagi ferdinánd kézműves termék bemutatása Karcag 2014.04.18. Készítette: Márkus Ica Elek György Ifj. Hubai Imre - 1 - A karcagi ferdinánd rövid, szöveges bemutatása egyedi jellemzőinek és történetének

Részletesebben

páclé (bármely Alap-páclé

páclé (bármely Alap-páclé A vadak pácolása A vadak húsa sötét, mert elejtés után nem tudnak kivérezni. A vadak húsa száraz, rostos, ezért előkészítése is több munkát és különleges gondosságot igényel. Ezért e húsoknál pácolást

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl.

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl. Fűszerek Ánizs Általános használata: főzelékek (sárgarépa, tök, cékla, vöröskáposzta), vadételek mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére,

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő

Liliom és holló. Magyarország a XIV-XV. században. Országos történelem és műveltségi vetélkedő 2011/2012 Döntő Oh nagy volt hajdan a magyar, Nagy volt hatalma, birtoka; Magyar tenger vizében húnyt el Éjszak, kelet s dél hullócsillaga. /Petőfi: A hazáról/ Liliom és holló Magyarország a XIV-XV. században Országos

Részletesebben

Érvényes: 2014. 11. 17. - 2014. 12. 12.

Érvényes: 2014. 11. 17. - 2014. 12. 12. SeM-KER Kereskedelmi Kft. 3526 Miskolc, Mechatronikai park 10. Rendelésfelvétel: Tel: 46/505-769 Fax: 46/411-106 30/248-2726 20/280-5874 www.semker.hu semker@t-online.hu Mézeskalács Elkészítése: Hozzávalók:

Részletesebben

CASA PIADINA - OLASZ LEPÉNYHÁZ 1025 Budapest, Szépvölgyi út 60.

CASA PIADINA - OLASZ LEPÉNYHÁZ 1025 Budapest, Szépvölgyi út 60. CASA PIADINA - OLASZ LEPÉNYHÁZ 1025 Budapest, Szépvölgyi út 60. Telefon: 06 (30) 680 0274 www.casapiadina.hu info@casapiadina.hu CASA PIADINA / OLASZ LEPÉNYHÁZ céges ügyfeleinek kínálja tárgyalásokra,

Részletesebben

A katalógus megtekin!ető i#.

A katalógus megtekin!ető i#. Termékkatalógus A katalógus megtekin!ető i#. Megtekin!ető i#. Ta$alomjegyzék Chi-Lee, Csák Norris...1. oldal Tűzköpő, Pusztapaszta... 2. oldal Macskajaj, Füst az üstben...3. oldal Tüzes vörös chili lekvár,

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A svédasztal remekei. A svédasztal története

A svédasztal remekei. A svédasztal története A svédasztal remekei A svédasztalos vendégség sokak kedvence, mert mindenféle finomság közül válogathatunk. De mi is van az igazi svédasztalon? És mi az ami igazán a svédek kedvence? Összeállításukban

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS Kedves Fogyasztó! A magyar lakosság egy fôre jutó nyúlhúsfogyasztása messze elmarad a nagy konyhakultúrájú országokétól.

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK HIDEG ELŐÉTEK Pácolt-füstölt szarvas Carpaccio fehér szarvasgombaolajjal, pirítóssal 2000 Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2000 Csilis királyrák farok színes salátaleveleken 2000

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora

Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, Rákóczi út 48. Az sokarcú reneszánsz Mátyás király és kora 9-10. évfolyamosok országos vetélkedője A versenyző neve: Felkészítő tanár: Iskola neve és címe:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben

Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Szent Istvántól Mátyás királyig Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben.

Részletesebben

Mottó Esküvő után keresztelünk

Mottó Esküvő után keresztelünk A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 2010. évi gasztronómiai versenyének programja Mottó Esküvő után keresztelünk 2010. április 15-17. BUDAPESTI Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai

Részletesebben

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján

DOMASZÉKI KERESZT TÚRA. Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján DOMASZÉKI KERESZT TÚRA Domaszéki Szent Kereszt templom Épült: 1988-ban Perczel Dénes tervei alapján A TÚRA a Csongrád megyei Domaszéken a Szent Kereszt templomnál kezdődik. A község Szegedtől 12 kilométerre

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-)

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

10. A világok összekapcsolódása

10. A világok összekapcsolódása 10. A világok összekapcsolódása 1. Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! 2. Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira

Részletesebben

A Gundel Butik karácsonyi ajánlata

A Gundel Butik karácsonyi ajánlata A Gundel Butik karácsonyi ajánlata 2013 Lepje meg szeretteit, barátait vagy üzletfeleit egy elegáns Gundel ajándékkal. Legyen szó édességről, libamájpástétomról, borról vagy nemes pálinkákról, a Gundel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Gyerek kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TÖKÉLETESRE HANGOLT VENDÉGLÁTÁS, KIFINOMULT RÉSZLETEK. A Nagy Nap. A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015

TÖKÉLETESRE HANGOLT VENDÉGLÁTÁS, KIFINOMULT RÉSZLETEK. A Nagy Nap. A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015 A Nagy Nap A Carmen Étterem Esküvői-Lakodalmi Ajánlatai 2015 Kedves Jegyespár! A Carmen Étterem és a Hotel Kálvária**** méltán közkedvelt az ifjú párok körében, hiszen a hely adottságainak, központi fekvésének,

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Választható menük a rendhagyó ajánlathoz

Választható menük a rendhagyó ajánlathoz Választható menük a rendhagyó ajánlathoz I. Menüsor rendhagyó ajánlat Előétel tányéron szervírozva Rosé kacsamáj, dió-dresszinges madársalátával Leves csészében tálalva Fácán erőleves zöldségszalmával

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Étvágygerjesztő italok 3 cl Zwack Unicum 40% Jägermeister 35% Kosher Szilvapálinka 40% 300,- Kosher Barackpálinka 40% Kalinka Vodka 37,5% Tequila 38% Martini 16% 160,- 5 cl 500,- 640,- 640,- 260,- 550,-

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 27.hét Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Cs.mell sonka diab.mini méz Pásztos füst.sajt

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

4 hetes reform diétás étrend

4 hetes reform diétás étrend 4 hetes reform diétás étrend A 4 hetes reform diétás étrend változatos és egészséges ételeket tartalmaz. Ha szeretnél egészségesen étkezni a mindennapokban, de eddig nem tudtad, hogyan láss hozzá, most

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Kedves házasulandó pár!

Kedves házasulandó pár! Kedves házasulandó pár! Köszönjük, hogy életük egyik legfontosabb döntése előtt mint lehetséges helyszínként érdeklődnek Éttermünk iránt. Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszésüket, és mi lehetünk azok,

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

neil perry enni Earl Carter fotográfiáival és Sue Fairlie-Cuninghame food-styling irányításával

neil perry enni Earl Carter fotográfiáival és Sue Fairlie-Cuninghame food-styling irányításával enni JÓLlenni neil perry enni JÓLlenni Earl Carter fotográfiáival és Sue Fairlie-Cuninghame food-styling irányításával Ezt a könyvet az én csodálatos Josephine lányomnak ajánlom. Tudom, hogy egyszer megszereted

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

Üdvözöljük éttermünkben!

Üdvözöljük éttermünkben! Üdvözöljük éttermünkben! Kedves Vendégünk! Örülünk megtisztelő látogatásának Kapitány éttermünk fedélzetén! Reméljük, hogy a nagy odafigyeléssel szerkesztett étlapunkon sikerül kedvére való falatokat találnia.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben