1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság Tél (3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3."

Átírás

1 Repertórium Új folyam, szám nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes sége a kelet- és a nyugatnémet fej lő dés ben 1/19 Kuczi Tibor: A vállalkozók társadalmi tőkéi az átalakulásban 1/29 Reprint Tellér Gyula: A három részmagyarország 1/52 Politikai tagoltság Körösényi András: Nómenklatúra és vallás törésvonalak és pártrendszer Magyarországon 1/67 Fábián Zoltán: Szavazói táborok és szavazói hűség 1/95 Stumpf István: Elhalasztott vagy elszalasztott politikai generációváltás? 1/ ősz (2. szám) Tények és képzetek Csontos László Kornai János Tóth István György: Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja 2/3 Spéder Zsolt: Ikertestvérek. A szegénység arcai a mai Magyarországon 2/29 Magyar lelkiállapot Róbert Péter: Fogcsikorgatva: a megkeseredett rendszerváltás 2/59 Kopp Mária Skrabski Árpád Lőke János Szedmák Sándor: A magyar lel ki állapot az átalakuló társadalomban 2/87 Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Lelkünkre ül a politika? Az öngyilkosság és az alkoholizmus változó trendjei 2/103 Balázs Zoltán: John Locke politikai filozófiájának ellentmondásai 2/117 Újra a politikai tagoltságról Enyedi Zsolt: Tekintélyelvűség és politikai tagolódás 2/ tél (3. szám) Utódállamok Schöpflin György: Kisebbségek és posztkommunizmus 3/3 Jiři Večernik: Gazdasági nehézségek és politikai attitűdök 3/22 Bozóki András: Modernizációs ideológia és materiális politika: szocialisták szocializmus után 3/41 Uralkodó eszmék Körösényi András: A magyar politikai gondolkodás főárama ( ) 3/80 Összetartó erők Molnár Attila Károly: Motívum és intézmény 3/108 Paul van Tongeren: Pluralizmus, kereszténység és politika 3/144

2 II repertórium Vita Ferge Zsuzsa: Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. Hevenyészett el ső válasz Csontos Kornai Tóth cikké re 3/ tavasz (4. szám) Jog és vallás Péter László: Az állam és az egyház viszonya és a civil társadalom Magyar országon: történeti áttekintés 4/3 Társadalomtörténet ma Benda Gyula: A társadalomtörténet-írás helyzete és perspektívái 4/33 Kövér György: Milyenek vagyunk? A Hajnal István Kör Társadalom tör té neti Egyesület tíz év múltán 4/43 Gyáni Gábor: Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok 4/55 Szép Óvilág Ralf Dahrendorf: Miért éppen EUrópa? Egy szkeptikus európai tűnődő kom men tárjai 4/69 Kerékgyártó Béla: Fejlődéstörténet és kordiagnózis Hajnal István és a modernség problémái 4/91 Vita Csaba István: Fiskális illúziók és re disztribúciós csalás 4/109 Hetényi István: Folytassa, doki! 4/119 Király Júlia: Az ingyenebéd alkonya 4/122 Molnár Attila Károly: A racionalizmus határai 4/127 Pete Péter: Infantilizmus vagy racionális alulinformáltság? 4/131 Szamuely László: Tények és (félre)értelmezések 4/136 Veress József: Trükkös tükrök 4/ nyár (5. szám) Átváltozások Kolosi Tamás Sági Matild: Rendszer váltás elitváltás 5/3 Bartha Attila Martin József Péter: Menedzserutak. Magyar vállalatvezetők és bankárok a posztkommunista átalakulás kezdetén 5/23 Matolcsy György: Eredeti tőkeátcsoportosítás Magyarországon. A tőkeszivattyúk működése a 90-es években 5/37 Sugatagi Gábor: A politikai elitek kutatásának új útjai 5/61 Etnikum és identitás Kozma István: Történelmi krízis és névmagyarosítás. Adatok az 1945/46. évi családnév-változtatási konjunktúra értelmezésében 5/89 Kolnai Aurél: Erkölcs és politikai megosztottság 5/127 Háttér Kenneth R. Benoit: Az 1998-as parlamenti választások előrejelzése 5/ ősz (6. szám) Szó-rend Karácsony András: Diskurzusok metszéspontján. Helmut Schelsky problémája az értelmiségi uralommal 6/3 Ötvenhat Kövér György: 12 nap Losonczy Géza életében (1956. október 23. november 3.) 6/27 Lackó Miklós: A kultúrfilozófus Pro hász ka Lajos 6/61 Prohászka Lajos: A modern ember 6/66 Prohászka Lajos: A jelenkor szelleme 6/84 Lánczi András: Közjó és önszeretet. Bernard Mandeville az emberi természetről 6/93

3 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám III Makadám Mathias Bös Christian Stegbauer: A virtuális utazás határai. Miért nem vezet az internet egységes világkultúrához? 6/117 Olvasónapló Bódy Zsombor: Foucault: A szexualitás története 6/ tél (7. szám) Középosztálytabló Utasi Ágnes: Középosztályi elméletek, alakuló magyar középosztályok 7/3 Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a dis kurzusok tükrében 7/30 Tóth Zoltán: A magyar középosztály megteremtése. Jegyzetek néhány ismert társadalmi-politikai textus margójára 7/46 Iskola-vita Gazsó Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer 7/73 Jog-alkotás Horkay Hörcher Ferenc: Egy pragmatikus természetjogi elmélet felé 7/109 Olvasópróba Karácsony András: A valóság nem a nyelv háta mögött történik 7/ tavasz (8. szám) Politikai amnézia Angelusz Róbert Tardos Róbert: Az önéletrajzíró válaszadó. A választási preferenciák retrospektív adatainak szisztematikus torzításai 8/3 Újra írt emlékezet K. Horváth Zsolt: Historizált emlékezet mint személyes történelem. Az ötvenes évek kirekesztő mechanizmusai az emlékezet és a történelem szemszögéből 8/33 Szummer Csaba: A fikcionalizmus kérdése a történetfilozófiában, a posztmodern antropológiában és a pszichoanalízisben 8/69 Bogárdi Szabó István: Reinhold Niebuhr egy XX. századi keresztény realista 8/85 Reinhold Niebuhr: Az emberi természet és a hatalom akarása 8/99 Iskola-vita Halász Gábor: Az oktatáspolitika lehetőségei 8/115 Kelemenné Farkas Márta: Tézisek és kommentárok 8/130 Lannert Judit: Az oktatás a kilencvenes években a számok tükrében 8/138 Liskó Ilona: Esélyegyenlőség és oktatáspolitika 8/150 Róbert Péter: Hipotézisek az oktatás és a társadalmi mobilitás összefüggéseiről 8/156 Varga Júlia: Belátás, akarat és anyagi teherbíró-képesség 8/165 Zsolnai József: Tényleges alternativitás helyett ismét pedagógiai változásipar 8/ nyár (9. szám) Választók és választottak Tóka Gábor: A pártpreferenciák stabilitásának meghatározói 9/3 Ilonszki Gabriella: A magyar parlament in tézményesülésének és működésének néhány kérdése a politikatudomány nézőpontjából 9/27 Pozíciók Lengyel György Tóth István János: Osztályhelyzet, jövedelmi esélyek, elégedettség 9/49 John Higley Jan Pakulski: Elitelmélet a marxiz mus után 9/71 Észjárások John Kekes: Pluralizmus versus liberalizmus 9/89 Béndek Péter: Liberalizmus a morális egyenlőség igézetében 9/115

4 IV repertórium Tantörténet Sasfi Csaba: Tandíj: elitképzés vagy közoktatás. II. József oktatáspolitikai rendeletei 9/133 Iskola-vita Bukodi Erzsébet: Nőttek-e az iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek? 9/ ősz (10. szám) Nézőpontok Fehér Márta: Relativizmus és racionalizmus 10/3 Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus. A francia felvilágosodás a multikulturalizmus és az emberjogi univerzalizmus válaszútján 10/17 Tengelyi László: Saját és idegen: Merleau- Ponty és a vad tartomány 10/33 Erények és jogok Leo Strauss: A modern természetjog 10/45 Perecz László: A belátásos elmélettől a mezőelméletig. A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth 10/73 Vita Balázs Zoltán: Dilemmák dicsérete 10/95 Frivaldszky János: A jog interszubjektív jellege és a természetjog 10/101 Horkay Hörcher Ferenc: Válasz a hozzászólásokra 10/ tél (11. szám) Cieger András: A kormányférfi. A dua liz muskori kormányzati politika egyes kérdéseiről 11/3 Bank-ház Moravánszky Ákos: Méhek és szegecsek. Lechner Ödön budapesti és Otto Wagner bécsi Postatakarékpénztára 11/25 Vámos Dominika: Mai banképítészetünk 11/45 A céh Angelusz Róbert Tardos Róbert: Létviszonyok és utánpótlás a tudományos szférában 11/63 Életek Tóth Olga: Házasság és gyermek: vélekedés és viselkedés 11/80 Pikó Bettina: Egyenlőtlenségek az egészségi állapotban 11/94 Molnár Attila Károly: A modernitás kritika egy hagyománya 11/109 Takács Ádám: Michel Foucault és a történelem tapasztalata 11/143 Századforduló Brandt Juliane: A protestánsok és a mil lennium. Felekezeti és nemzeti identitás a késő 19. század nemzeti ünnepeinek tükrében 11/ tavasz (12. szám) Róbert Péter: A racionális szavazó Magyarországon 12/3 Szomszédjárás Faragó Tamás: Népességnövekedés asszi miláció vándorlás 12/33 Sik Endre: Magyarok az osztrák munkaerőpiacon 12/60 Színe és visszája Karl Otto Hondrich: Szakadatlan közösségképződés az individuum tudtán kívül 12/87 Lackó Mihály: Individuális és kollektív biográfia 12/97 Esszé Lányi András: Visszatérés az Anyához. Egy környezeti etika elemei 12/103 Karácsony András: Egy provokatív életmű. Emlékezés Niklas Luhmannra, /128

5 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám V Diagnózis Skrabski Árpád Kopp Mária: Társadalmi beállítottság, társadalmi tőke 12/ nyár (13. szám) Életutak Szente Zoltán: Közigazgatás és politika metszéspontján: a miniszterek és az államtitkárok rekrutációja Magyarországon, /3 Tévutak Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Fiatalok szenvedélyei?! Alkohol- és drogfogyasztás, valamint dohányzás a budapesti középiskolások körében 1999-ben 13/53 Akarat-erő Lengyel György: Akciópotenciál, kivonulás, radikális tiltakozás 13/74 Orthmayr Imre: A sztoikus szenvtelenség 13/92 Steiger Kornél: Megjegyzések Orthmayr Imre A sztoikus szenvtelenség című tanulmányához 13/123 Színe és visszája Balázs Zoltán: Szocio-politikai bújócska 13/130 Csepeli György: Déjà vu 13/134 Gyáni Gábor: Közösségképződés individualizálódással és anélkül 13/137 Hofer Tamás: A mi én egyenleg antropológiai szemszögből 13/141 Pataki Ferenc: De miért az individuum tudatán kívül? 13/ ősz (14. szám) Középosztálytabló Kövér György: Ranglétra és középosztályosodás a reformkortól az első világháborúig 14/3 Utódok Cseh-Szombathy László: A reprodukció változó keretei 14/21 S. Molnár Edit: Családi értékek maga tartások demográfiai tendenciák 14/31 Osztott hatalmak Pesti Sándor: Pártfegyelem a dualizmus kori Magyarországon 14/55 Cieger András: Kormány a mérlegen a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, /79 Vita Galambos Károly: A politikai élet re konst ruk ciójáról 14/ tél (15. szám) Mikro-hullám Szekeres András: Mikrotörténelem és általános történeti tudás 15/3 Czoch Gábor: A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténelmi szempontból 15/17 Bódy Zsombor: A mikrotörténelem haszna nagy társadalmi csoportok kutatásában 15/39 Utódok Pongrácz Tiborné: Terhességmegszakítások a számok és a lakossági vélemények tükrében 15/59 Percepciók Róbert Péter: Társadalmi mobilitás és rendszerváltás 15/73 Örkény Antal Székely Mária: Igazságosság és társadalomkép 15/ tavasz (16. szám) Nemzedékek Kamarás Ferenc: A termékenység alakulása és befolyásoló tényezői 16/3

6 VI repertórium Józan Péter: A századvég halálozási viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon 16/29 Susánszky Éva Szántó Zsuzsa Csoboth Csilla Purebl György: Család: erőforrás vagy veszélyforrás? 16/45 Nemzetről Horkay Hörcher Ferenc: Nemzet és közösség 16/61 Niedermüller Péter: A nacionalizmus kulturális logikája a posztszocializmusban 16/91 Esszé Karácsony András: Elfelejtett emlékezés 16/111 Béndek Péter: Egy modern téma előéletéhez: a politikai szabadság problémája Platón Államában 16/ nyár (17. szám) Családfa Tomka Béla: Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete 17/3 Magyar lelkiállapot Sági Matild: Hogyan legyünk pesszimisták? Viszonyítsunk a sokkal jobbhoz! 17/41 Kortörténet Szalai Júlia: A magánnyugdíjrendszer néhány társadalmi vonásáról 17/67 Századforduló Prepuk Anikó: A zsidóság a Millenniumon 17/89 Michael Oakeshott: A politikai képzés 17/ ősz (18. szám) Ítélet Horkay Hörcher Ferenc: Az ítélet mint esztétikai, etikai, politikai és jogi fogalom 18/3 Szándék-ok Mándi Tibor: A harmadik út rövid tündöklése 18/27 Pesti Sándor: A kormányzati döntéshozatal 18/69 Századvégi szemle Gyáni Gábor: Történetírásunk az évezred fordulóján 18/117 Lánczi András: A politikatudomány helyzetéről és állapotáról 18/141 Perecz László: Talpraállás után. Magyar filozófia a kilencvenes években 18/ tél (19. szám) Koreszmék Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 19/3 Lackó Miklós: A magyar konzervatívok legképzettebb publicistája. Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 19/21 Molnár Tamás: Az új metanoia? 19/35 Századforduló Dömsödi Balázs: Menhely és razzia. Hajléktalanság és intézményes érdekek Budapesten a századfordulón 19/47 Nemzedékek Gábos András Tóth István György: A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai 19/77 Századvégi szemle Horváth László Király Júlia: Se elkezdve, se befejezve. A mi 20. századi közgazdaságtanunk 19/115 Esszé Erős Vilmos: A hatalom humanizálása, avagy Szekfű démonizálása? 19/133

7 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám VII tavasz (20. szám) ősz (22. szám) Perspektíva Körösényi András: Parlamentáris vagy elnöki kormányzás? Az Orbán-kormány összehasonlító perspektívából 20/3 Historizáló politika Schlett István: A magyar történelem a huszadik századi politikai gondolkodásban 20/39 Kiss Mária Rita: A hatodik nagyhatalom 20/67 Cieger András: A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában 20/95 G. Fodor Gábor: Nagyzási hóbort vagy politikai program? A Huszadik Század körének viszonya a liberalizmushoz ( ) 20/ nyár (21. szám) Értékrend Enyedi Zsolt Todosijević Bojan: Kon zer vativizmus alulnézetben 21/3 Balázs János Kézdy Éva: Harmonia Dig nitatis. Az értékrend vizsgálata főnemesi családok leszármazottainak körében 21/33 Hegedűs Rita: A vallásosság a társadalomban 21/51 Vallás szabadság Zakar Péter: Isten és a szabadság Magyarországán. A forradalom és szabadságharc liberális egyházi megközelítései 21/69 Sarnyai Csaba Máté: A katolikus autonómia megközelítési lehetőségei Magyarországon 1848-tól a századfordulóig 21/85 Tantörténet Letenyei László: Atahualpa és Huáscar. Andokbeli országok, Bolívia, Ecuador és Peru történelemkönyveinek összehasonlítása 21/103 Német egység: ossik és wessik Wolfgang Zapf: Hogyan vonhatjuk meg a német egyesítés mérlegét? 22/3 Hartmut Häussermann Andreas Kapphan: Berlin: a felosztott várostól a megosztott városig? 22/21 Harald Bodenschatz: Szebben lakni az új Berlinben? 22/43 Gyermekáldás? Durst Judit: Nekem ez az élet, a gyerekek. Gyermekvállalási szokások változása egy kisfalusi cigány közösségben 22/71 Politikai tagoltság Csite András: Balliberálisok, jobboldaliak, függetlenek és extravagánsok 22/93 Vita Csizmadia Ervin: Blairizmus = orbániz mus? Nem. 22/121 Enyedi Zsolt: Prezidencializálódás Ma gyarországon és Nagy-Britanniá ban 22/127 Horkay Hörcher Ferenc: A hatalom természet rajza 22/135 Tőkés Rudolf: Kormányváltás vagy radikális rendszermódosítás? 22/151 Körösényi András: Az Orbán-kormány természetrajza. Válasz a hozzászólásokra 22/ szám (23. szám) Életutak Róbert Péter: Miért (nem) meritokra tikusak a modern társadalmak? 23/3 Boreczky Ágnes: Családtörténeti mozaik. A mo bilitás és a migráció elbeszélései 23/33 Szabari Vera: A társadalmi struktúra és mobi litás kutatása Magyarországon az 1960-as években 23/65 Birtokos eset Fertő Imre: A földreformok politikai gaz daság tana 23/83

8 VIII repertórium Ötvenhat Horváth Sándor: 1956 történetírása a rendszerváltás óta 23/107 Tantörténet Pukánszky Béla: A testi fenyíték témája 19. századi magyar neveléstankönyvekben 23/ szám (24. szám) Kötődések Utasi Ágnes: A társadalmi integráció és szolidaritás alapjai: a bizalmas kapcsolatok 24/3 Balázs Zoltán: A bizalom fogalma 24/27 Tervek terek történetek Germuska Pál: A szocialista városok létreho zása. Terület- és településfejlesztés Magyarországon 1948 és 1953 között 24/49 R. Nagy József: Nekünk má semmise a gyár Identitásbeli azonosságok és különbségek a rudabányai és diós győrvasgyári munkások esetében 24/75 Bódis Lajos: Olyan emberekkel nem lehet együtt harcolni, akiknek vaj van a fejükön. Posztszocialista munkaszervezeti átalakulás egy munkás szemével 24/93 Nézőpontok Ilonszki Gabriella: Az elnöki parlamentarizmus és a parlament 24/109 Lánczi Tamás: Munkák és napok avagy a háromhetes ülésezési rend hatása az Országgyűlés működésére 24/ szám (25. szám) Franciaablak Thomas Bénatouïl: Kritikai és pragmatikus szociológia. Néhány olvasási alapelv 25/3 Vidék Csurgó Bernadett: Gazdaasszonyok és farmer feleségek Családi gazdálkodás Mezőtúron 25/47 Leveleki Magdolna: Az iparosodottság és a kis vállalkozói sűrűség néhány összefüggése 25/77 Értékrend S. Molnár Edit Kapitány Balázs: Gyermekcentrikus érzelmek és egyéni célok, vágyak viszonya 25/97 Észjárások G. Fodor Gábor: A politikai gondolkodás vizsgálata mint autonóm módusz 25/ szám (26. szám) Múlt idő Ungváry Krisztián: Árjásítás és modernizáció. Adalékok Imrédy Béla miniszterelnöki működéséhez és a zsidótörvények geneziséhez 26/3 Újvilág-rend John Higley Jan Pakulski: Az erő az úr: a szeptember 11-e utáni világ politikai elitje 26/39 Audrey Kurth Cronin: A szuverenitás újrafogalmazása: amerikai stratégia a terrorizmus korában 26/61 Jobblét Kovács Katalin: Jövedelmi egyenlőtlenségek és mortalitás 26/87 Balázs Zoltánnal, Boda Zsolttal, Giró-Szász Andrással és Lányi Andrással Csite András beszélget: Miért nincs vita Ma gyarországon az EU-csat lako zásról? 26/ szám (27. szám) Átalakulás Valuch Tibor: A történeti parasztság változásai az 1960-as években 27/3

9 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám IX Bauer Tamás Péter: A nyugati bűntudat és a har madik világbeli szegénység 27/32 Bauer Tamás Péter: Népességrobbanás: mítosz és valóság 27/53 Szándék-ok Letenyei László Takács Károly: Ön pusztító jóslat. Miért veszítheti el a közvéleménykutatások szerint népszerűbb párt a demokratikus választásokat? 27/83 Lát-lelet Tóth Olga: A családon belüli, partner elleni erőszak 27/101 Czeglédi Andrással, Losonczi Péterrel, Mezei Balázzsal és Trencsényi Balázzsal Balázs Zoltán beszélget: Kerek asztal-beszélgetés a megbocsátásról 27/ szám (28. szám) Változó idők Altorjai Szilvia Giczi Johanna Sik Endre: Etűdök az élet üteméről 28/3 Kovách Imre: A magyar társadalom paraszttalanítása európai összehasonlításban 28/41 Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt -tel 28/67 Karácsony András: Carl Schmitt politikai ant ropológiájáról 28/85 Mezei Balázs: Carl Schmitt teológiai felfogásáról 28/97 Horkay Hörcher Ferenc: Carl Schmitt deci zio nizmusa és a klasszikus erényetika 28/113 Lánczi András: Carl Schmitt és a liberalizmus 28/129 Schlett Istvánnal beszélget Balázs Zol tán és Cieger András: Én ilyen régimódi ember vagyok 28/ szám (29. szám) Protestáns dilemmák Brandt Juliane: Felekezeti és nemzeti identitás a 19. századi Magyar or szágon: a protestáns egyházak 29/3 Kiss Réka: A diktatúra szorításában Ravasz László egyházpolitikai útkeresése a második világháborút követő esztendőkben ( ) 29/39 Vita Gyáni Gábor: Paraszt: mit jelent és mi jelentésének a határa? 29/71 Harcsa István: Paraszttalanítás egy fogalom születése 29/77 Laki László: Törés és folyamatosság 29/87 Kép(zett) történelem Kisantal Tamás: Az extremitás történetisége. Art Spiegelman: Maus 29/95 Kamarás Ferenccel, Kiss Tamással, Spéder Zsolttal és Tóth Pál Péter rel Kapitány Balázs beszélget: Kerek asztal-beszélgetés a népesedési helyzetről 29/ szám (30. szám) Szándék-ok Angelusz Róbert Tardos Róbert: Miért men nek el mégis? Választási részvétel, kapcsolathálózatok, társadalmi integráció 30/3 Törvénysorsok Szabó Dániel: Ki maradhat a parlamentben? A képviselői összeférhetetlenség kérdése a dualizmus korában 30/35 Németh György: A magyar narancs. Az egészségpénztár az érdekek csapdájában 30/61 Vita Benda Gyula: Hosszú távú folyamatok és rövid távú ingadozások, társadalomstatisztikai vizsgálatok és lokális kutatások. Hozzászólás Kovách Imre és Valuch Tibor tanulmányához 30/99

10 X repertórium Kovách Imre: Paraszttalanítás: kérdő jelek és válaszok. Válasz Harcsa István nak, Laki Lászlónak, Gyáni Gábor nak és Benda Gyulának 30/105 Egedy Gergely: Nemzeti egyház vagy értelmiségi establishment? Coleridge a nemzeti klerikusságról 30/ szám (31. szám) Körösényi András: Konfliktus és konszenzus paradoxona 31/3 Utóítéletek Kövér György: Gentry és zsidó? Társadalmi identitás és előítélet az 1880-as évek Magyar országán 31/37 Változó idők Tóth István György: Jövedelem egyenlőt lenségek az Euró pai Unióban és az újonnan csatlakozó országokban 31/61 Spéder Zsolt: A házasságon kívüli gyermekvállalás módosulása a születés párkapcsolati kontextusában 31/83 Kerékgyártó Béla: Ornamens és nevelés. Adolf Loos, építész és kritikus, művész és gondolkodó 31/101 Adolf Loos: A Patyomkin-város; A szegény gazdag emberről; A régi és az új irány az építőművészetben különös tekintettel a bécsi művészet viszonyaira 31/121 Sólyom Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András: Hagyni kell történni a sorsot 31/ szám (32. szám) Vörös Poroszország Bódy Zsombor: Struktúrák és tapasztalatok. Politikai hatalom és társadalom az NDK társadalomtörténet-írásában 1990 után 32/3 Kritika jobbról-balról Kiss Mária Rita: A tudás fegyverei nek könynyelmű hordozói. Két kul túr kritika a XIX XX. század fordulójának jobboldali politikai gondolkodásában 32/41 G. Fodor Gábor: Kultúrpolitikai program vagy kultúra mint politika? A pol gári radikális ellenkultúra értelme 32/77 Politika mint hivatal Pesti Sándor: Politikusok és köztisztviselők viszonya, politikai patronázs a nyugateurópai demokráciákban 32/107 Értékelések Szántó Zoltán: Társadalomtudomány és értékítéletek 32/145 Némedi Dénes: Putnam és Weber tény és érték 32/161 Iványi Györggyel, Kajner Péterrel, Tosics Ivánnal, Vecsei Miklóssal Balás Gábor és Szalai Ákos beszél get: Kerekasztalbeszélgetés Buda pest ről 32/ szám (33. szám) Táborverés Enyedi Zsolt: A voluntarizmus tere. A pártok szerepe a törésvonalak kialakulásában 33/3 Fogalom-tár Lutz Niethammer: A floating gap in nen ső oldalán. Kollektív emlékezet és iden titáskonstrukció a tudományos dis kur zus ban 33/29 Gyáni Gábor: Kontextus és kontextua li záció a történetírásban 33/49

11 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XI Helybenjárás Kákai László: Politikai kultúra és lokalitás 33/65 Bocz János: Újraválasztott polgármesterek, avagy kiket és miért választanak meg ismét a szavazópolgárok? 33/99 Újragondolás Felkai Gábor: Max Weber és a demokrácia problémája. Értelmezhető-e weberi kategóriák alapján a mai Magyarország politikai szerkezete? 33/119 Piaci gazdaság Molnár Ágnes: Asszonyok és családközpontúság. A mezőgazdasági kistermelés és a nemi szerepek a kiskanizsai sáskáknál 33/163 Tomka Miklóssal Balázs Zoltán és Kapitány Balázs beszélget: a szellemi szabadságot élhetem 33/ szám (34. szám) Vágy és valóság Hámori Péter: Korszerű és népi? Korszerű vagy népi? Viták a magyar falu építészetéről a huszadik század első felében 34/3 Bódy Zsombor: Kislakás, társasház, családi ház. Lakásépítkezés és az otthon ideáljának változása Budapesten az I. világháború körül 34/27 Nagy pénz kis foci Szegedi Péter: Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában 34/59 András Krisztina: Üzleti alapon működik-e napjainkban a magyar hivatásos labdarúgás? 34/87 Törzsanyag Anne O. Krueger: A járadékvadász társadalom politikai gazdaságtana 34/107 William C. Mitchell Michael C. Munger: Az érdekcsoportok közgazdasági modellje 34/129 Benda Gyulával Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: Élni a talentumokkal 34/ szám (35. szám) Mű-emlék-mű Apor Péter: Előkép: a Tanácsköztársaság emlékezete a Rákosi-rendszerben 35/3 K. Horváth Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben 35/31 Államálmok Karácsony András: A konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti Német - or szág ban 35/69 Romsics Gergely: Habsburg és Ständestaat. A legitimizmus politi kai stratégiái a harmincas évek Ausztriájában 35/105 Párbaj Roger Scruton: Kommunitárius álmok 35/149 Amitai Etzioni: Igen, közösség. De kié? 35/163 Roger Scruton: Válasz 35/171 Bruszt Lászlóval, Gedeon Péterrel, Novák Csabával Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Kapitalizmus. De melyik? 35/ szám (36. szám) Koreszmék Huszár Ákos: Civil társadalom és kritikai el mélet 36/3 Michael Walzer: Politikai hatalom 36/29 Tollforgatók Csurgó Bernadett: Híres író írói hírnév. Reputáció és hatalom a jelenkori magyar irodalmi életben 36/65 Kristóf Luca: Közéleti értelmiség és hírnév 36/97 Klestenitz Tibor: A sajtóapostolok. A Katolikus Sajtóegyesület és az egyházi elit oszloposodási törekvései a századelőn 36/129

12 XII repertórium Kommunitarizmus vita Tallár Ferenc: Radikális konzervativizmus 36/161 Turgonyi Zoltán: A természetjog mint mérce szükségessége 36/171 Babarczy Eszter: Néhány gondolat a Scruton Etzioni-vitához 36/185 Jelenits Istvánnal Balázs Zoltán és Bódy Zsombor beszélget: A sokféleképpen gondolkodókat igyekeztem megérteni 36/ szám (37. szám) Kötődések Spéder Zsolt: Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón 37/3 Kórtörténetek Kiss László: Az ispotálytól a modern kórházig. Kórházak Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig 37/53 Gulácsi László Boncz Imre Brandt müller Ágnes Kárpáti Krisztián Lepp-Gazdag Anikó Májer István Jenei György: Költségkontroll az egészségügyben. A más hol készült egészség-gazdaságtani tech nológiaelemzés átvételének lehetőségei 37/87 Takács Ádám: Claude Lefort, a politikum filozófusa 37/127 Claude Lefort: A demokrácia kérdése 37/135 Hofer Tamással Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: A bölcs isten felleges éjszakában rejtette el, hogy a jövő merrefelé fordul 37/ szám (38. szám) Hit-tan Szalai Ákos: Az egyházpolitika gaz da ság tana 38/3 Lelkes Orsolya: A szabadság íze: boldogság, vallás és gazdasági átmenet 38/57 Kötődések Dávid Beáta Albert Fruzsina: Kit ne vez ön barátnak? A barátság szociológiai megközelítésben 38/91 Körösényi András: A barátság politikája versus az ellenségesség politikája 38/127 Bangó Jenő: Niklas Luhmann rendszerelmélete és a konstruktivista nevelés 38/147 Horkay Hörcher Ferenccel, Radnóti Sándorral és Simon Attilával Balázs Zoltán beszélget: Esztétika és politika a boncasztalon 38/ szám (39. szám) Figyelők Deák Ágnes: A besúgók és a közvélemény az 1860-as években 39/3 Perényi Roland: Városi tér és hatalom: utcapolitika a századfordulós Buda pesten 39/29 Farkas Gyöngyi: Összeesküvés-történet egy ÁVH-dossziéban 39/57 Horkay Hörcher Ferenc: Burke és Tocqueville: a francia forradalom politikai filozófiai értelmezése 39/89 Csizmadia Sándor: Tocqueville: egy liberális geopolitikus 39/109 Norvég minta Polgár Tamás: Új többség. A norvég pártrendszer változása és a koalíciós kormányzás tendenciái a évi parlamenti választás tükrében 39/125

13 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XIII Andorka Rudolffal Javorniczky István be szél get: megtanítottak arra, hogy tanulni és dolgozni kell I. 39/ szám (40. szám) Múlt idő Horváth Sándor: A mindennapi szocia lizmus és a jelenkortörténet. Néző pontok a szocialista korszak kutatásához 40/3 Határsértők Cieger András: Gazdagodás és korrupciós vád. A magyar politikusok vagyongyarapí tásának lehetőségei és megítélése az es években 40/31 Tudós tusák Takács Erzsébet: Struktúra, mélységszint vagy hosszú időtartam? Lévi-Strauss, Gurvitch és Braudel vitája antropológiáról, szociológiáról és történelemről 40/69 Verein für Socialpolitik: Vita a nemzet gaz daság produktivitásáról, /91 Andorka Rudolffal Javorniczky István beszélget: megtanítottak arra, hogy tanulni és dolgozni kell II. 40/133 Farkasfalvy Dénessel Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Az a történelem, amire tényleg építünk, kétszáz évvel ezelőtt kezdődött 41/ szám (42. szám) Pártbeszéd Szűcs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Az évi önkormányzati törvény vitájának disz kurzív elemzése 42/3 Hegedűs Dániel: Morál néne esete a hamis realistával Erkölcs és politika viszonya 2002 után a magyar politikai gondolkodásban 42/37 Párharc Zeidler Miklós: A modern sport a nem zet szolgálatában a 19. századi Magyar országon 42/71 Szegedi Péter: A gyűlölet tengere. A Debrecen Nyíregyháza futball rivalizálás születése 42/105 Fogalomtár Keller Márkus: Fogalmak és határaik. A Bildungsbürgertum és az értelmiség fogalmának összehasonlító vizsgálata 42/ szám (41. szám) Tilos az á Menyhárd Attila Mike Károly Szalai Ákos: A tiltás hatástalansága. Kógens szabályok a szerződésjogban 41/3 Cserne Péter: Szerződési szabadság és paterna lizmus: adalékok a szerződési jog közgazdasági elemzéséhez 41/47 Fejesek Személyi László Csanády Márton: Brain drain. Közelkép a diplomás magyarokról 41/79 Nagy Beáta Vicsek Lilla: Mit ér a női vezető szava? Férfi és női vezetők megítélése önkormányzati dolgozók körében 41/ szám (43. szám) Nyelvelő Hámori Ágnes: Párbajokról nyelvészetileg. Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból 43/3 Kötődések Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai 43/37 Ablonczy Balázs: Őrzők. A többes identitás történeti stratégiái 43/63 Gedő Éva: A politikum fogalma Carl Schmitt nél 43/79

14 XIV repertórium Kolnai Aurél: A politika tartalma 43/105 Szepesi Balázzsal és Csák Jánossal Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Gazdasági intézmények Magyar országon 43/ szám (44. szám) Cél-ok Standeisky Éva: A kommunisták politi kai antiszemitizmusa ( ) 44/3 Mi-kép(p)? Tevesz László: A magyar liberális-nacionalizmus nemzetfogalma a Kelet népe-vita időszakában 44/31 Romsics Gergely: Variációk a magyar nemzet és népiség történetére a harmincas években a német történeti és politikai gondol kodás kontextusában 44/73 Balázs Zoltán: A politikai kötelesség igazolása 44/105 Pásztorok Árpád von Klimó: A Katolikus önértelmezés új irányai az 1960-as években Olaszországban és Magyarországon. Don Lorenzo Milani és Bulányi György példája 44/131 Karácsony Gergellyel, Kovách Imrével és Róbert Péterrel Kapitány Balázs beszélget: Társadalmi rétegződés Magyarországon elméletek és eredmények 44/ szám (45. szám) Választás-ok Körösényi András: Politikai vezetés: klasszikus demokrácia és pater na liz mus között. Racionalizmus és szkep ticizmus a demokráciaelméletben 45/3 Sebők Miklós: A választási ígéretek politikaelmélete. A mandátumelmélet és korlátai 45/37 Mike Károly: Egy konszenzus természet rajza. Hogyan léptünk be az Euró pai Unióba? 45/61 Elszigetelődés Egedy Gergely: A brit identitás felbomlása 45/99 Katus Lászlóval Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: Meghallani a sokszólamú zenét, az emberi történelmet 45/ szám (46. szám) Tér-hatások Kosárkó László: A piac és a korzó. Társa dalmi térhasználat Miskolcon az 1850-es és az 1920-as évek között 46/3 Szűts István Gergely: Öndefiníciós kísérletek a trianoni határon. Irredenta kultusz Sátoraljaújhelyen a két világháború között 46/41 Emlék-más Liska Márton: Forradalom és rendszerváltás Magyar zsidó történetek 46/71 Sonnevend Pál Salát Orsolya: A tulajdonhoz való jog 46/109 Menyhárd Attila: A tulajdonhoz való jog magánjogi aspektusai 46/151 Szalai Ákos: Karcolat az alkotmányos tulajdonvédelem gazdasági elemzéséről 46/ szám (47. szám) Alapszöveg Jakab András: Az alkotmányértelmezés módszerei 47/3 Földindulás Ö. Kovács József:,,Ekkora gyűlölet még nem volt a falunkban, mint most. Szövegek és kommentárok az erőszakos kollektivizálás befejező hullámáról 47/37

15 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XV Receptek Szalai Ákos: Jog és közgazdaságtan: az egészségbiztosítás jogintézménye 47/69 Észjárások Dobszay Tamás: Szokjon gyapjas fülök az ezután már gyakrabban hallható igazság szavához. A politikai élet verbális közegének átrendeződése a reformkorban 47/111 Megbecsülés Keller Tamás: Értékrend és társadalmi pozíció 47/ szám (48. szám) Hit-válás Köves Slomó: Az emancipáció és a zsidó vallási szakadás a nagymihályi rabbigyűlés tükrében 48/3 Akarat-erő Szikra Dorottya: A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-es évek Magyarországán 48/35 Szöveg-tan Koltay András: A véleménynyilvánítás szabadsága. Fogalmi tisztázás az Alkotmány 61. -ához 48/77 Barát Erzsébet: A gyűlöletbeszéd logikája 48/105 Fleck Zoltán: Szabad vélemény és demokratikus társadalom. Rövid kommentár Koltay András fogalmi tisztázásához 48/115 Tóth Gábor Attila: A szólás méltósága 48/ szám (49. szám) Cserne Péter: Jog, jogászat és jogtudomány hatása Max Weber módszertani nézeteire 49/3 Varga Krisztián: Hobbes 20. századi kritikusai 49/27 Besorolás Berger Viktor: A középosztályosodás értelmezési kísérletei a német szociológiában 49/51 Blaskó Zsuzsa: Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a munkapiacon 49/95 Egyszer volt Vörös Boldizsár: Hiszen Guszev nem is létezett. Egy kultusz lerombolása az 1950-es évek közepétől az 1990-es évekig 49/127 Koltay András: A szabadság méltósága 49/ szám (50. szám) Út-törés Tardos Róbert: Foglalkozás, miliő, kapcsolathálózatok: külön világok? Egy tipológiai kísérlet körvonalai 50/5 Kerülő utak Deák Ágnes: Soknemzetiségű nemzetállam és soknemzetiségű birodalom erőterében utak az 1868-as magyarországi nemzetiségi törvényhez 50/51 Menekülő utak Mike Károly: Kivonulás, tiltakozás és hűség az Európai Unióban. A specifikus beruházások jelentősége 50/79 Törvényes utak Ilonszki Gabriella Jáger Krisztina: Erős kormány gyenge parlament? Törvényhozási kapacitás és törvényhozási teljesítmény 50/ szám (51. szám) KÖZJÓ G. Fodor Gábor: A politika méltóságáról

16 XVI repertórium Demokrácia, közjó, politikai tudás Lánczi András: Demokrácia és erkölcsi relativizmus egy posztszekuláris világban. A kötelesség újrafelfedezése Mándi Tibor: A nemtudás tudása. A politikai tudás és a politika korlátai Schlett István: Politika és közérdek avagy van-e, ami nincs? Tolerancia, sajtószabadság, közérdek Kovács Ákos András: Pierre Bayle és a tolerancia kora újkori diskurzusai Vaderna Gábor: Jó igazgatás, közbátorság és boldogság. Gróf Dessewffy József nézetei a sajtószabadságról Szemle Pap Milán: A közjó nyomában. Michael Sandel politikai filozófiája Bodnár-Király Tibor Nagy Ágoston: A mérséklet politikájának születése és hanyatlása... (Horkay Hörcher Ferenc Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás. Politika-és jogfilozófiai tanulmányok) Kern Tamás: Nemzetközi katonai szerepvállalás és a közjó. Avagy mit keresnek a magyar katonák Afganisztánban? szám (52. szám) MARXIZMUSOK Analitikus marxizmusok Orthmayr Imre: Analitikus marxizmus Gerald A. Cohen: Milyen szerkezetű a proletár szabadságának hiánya? Szalai Miklós: Biológiai és társadalmi evolúció. Törté nel mi materializmus és darwinizmus Marxizmus és politikai eszmetörténet Demeter Tamás: Az emberkép keresése Varga Krisztián: A politikai eszmetörténet marxi kontextusa. Thomas Hobbes mint gondatlan marxista? Szemle Sebők Miklós: A beágyazottság hiánya mint elméletrekonstrukciós probléma Pokol Béla egy Pijl-cikke tükrében Lux Ágnes: Egy könyv rémálmokról, katasztrófákról és vágyakról (Anthony Giddens: The Politics on Climate Change) Békés Márton: Régi rögeszme, új egyenlőség. A giddensi new egalitarianism kritikája szám (53. szám) GONOSZ(SÁG) A gonosz(ság) elmélete: érvek John Kekes: A gonosz szekuláris problémája Mezei Balázs: A politikai gonosz fogalma Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés helye A gonosz megnevezése: esetek Lóránd Zsófia: Diskurzusok a szexuális erőszakról a kilencvenes évek (poszt)jugoszláv háborúiban Nagy Pál: Cigánykannibalizmus : önvád és metafora. Szepsi a cseh magyar impériumváltás árnyékában, Pál Gábor: Az erőszak harsonája, a káosz előőrse. A gyűlöletbeszéd fogalma a 2001-es politikai vitákban Szemle Balogh László Levente: a széthullás, amiben vagyunk A Voegelin Arendtlevélváltás elé Eric Voegelin Hannah Arendt: Levélváltás a totalitarizmus kvintesszenciájáról Békés Márton: Hadihungarizmus

17 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XVII szám (54. szám) KONTROLL Heresztetika és játékelmélet Körösényi András: Escher lépcsőin. Vezetés, mani pu láció és demokrácia Málik József Zoltán: Politikai konfliktusok játékelméleti modellezése Újraírás Szabó Márton: A tudás és a hatalom viszonyának problémái Gyulai Attila: Kiindulópontok Paul de Man politika elméletéhez Szemle szám (55. szám) KONTINUITÁS Balogh István: A humanista tradícióval szemben Niklas Luhmann: Die Moral der Gesellschaft Horváth Szilvia: Zavart keltő szövegek Judith Butler: Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása Bodnár-Király Tibor: A magyar korona jelentésének színeváltozása a kora újkorban Kees Teszelszky: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás Eszme- Zemplén Gábor: Az eszmetörténet szakadásai és a tudomány racionalitása. Avagy milyen perspek tívák ból nem látszanak a paradigmák? -történet Szűcs Zoltán Gábor: Kontinuitás és diszkontinui tás a század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Politikaidiskurzus-történeti esszé Vaderna Gábor: A Hamvvévő filozófiája. A Hitel-vita eszmetörténeti helyéhez Demeter Tamás: A romantikus Hume Szemle Perecz László: Hagyomány vagy örökség? Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyo mány, Kiss Viktor: Az átmenet a huszadik évforduló ra meg jelent baloldali könyvek és folyóiratok tükrében. Áttekintés szám (56. szám) (R)EVOLÚCIÓ Revolúció Kontler László: Változatok a régi rend témájára. Gondolatok és töredékek a Töprengések német re cep ciójáról Takács Dávid: Történeti létezés és politikai rend: Ernst Nolte Ugrai János: Egy liberális oktatáspolitikus a 18. század végén. Karl Anton von Martini tanügyi munkássága Evolúció Kertész Gergely: Kultúra és evolúció. Mire (volt) jó a mémelmélet, és mire nem? Stráner Katalin: Tudomány magyar fordításban. A te remtés természettörténelmének nyomai Szemle Bródy Gábor: Darwin és Napóleon. Jerry Fodor Massimo Piattelli-Palmarini: What Darwin Got Wrong Kitta Gergely: Mi a média most? Jim Macnamara: The 21st Century Media (R) evolution Emergent Com munication Practices szám (57. szám) intézmény Intézmény, diskurzus, változás Szabó Márton: Intézmény és diskurzus a politikában Vivien A. Schmidt: Diszkurzív institucionalizmus. Az eszmék és a diskurzus magyarázóereje

18 XVIII repertórium Sebők Miklós: Válság táplálta delegálás. Az intézményi változás egy elmélete Egyén, közösség, állam Málik József Zoltán: Egyén és közösség veszedelmes viszonyai játékelméleti megközelítésben Szmodis Jenő: A szociális állam eszméje és valósága Pelle Anita: Állam, piac és verseny. A freiburgi iskola elméleti rendszere Szemle Malženicky Katalin: Összeegyeztethető-e egy rea lis ta képviselet-elmélet a normatív demokráciafelfo gással? Laczó Ferenc: Egy kaméleon története. (Kari Palo nen: A cselekvő politika fogalomtörténete) szám (58. szám) POLITOLOGOSZ Európai és magyar politikatudomány Ágh Attila: A magyar politikatudomány provincializálódása Tóka Gábor: Nincs hazai politika tudomány Arató Krisztina: A hazai politika tudomány nem zetközi beágyazottságának kérdőjelei Enyedi Zsolt: Nemes és nemtelen motívumok Körösényi András: Intézményesülés után Boda Zsolt: A politikatudomány mint hivatás Politikatudomány és politikai tudás Balogh László Levente: A politika tudomány hasznáról és káráról Gyulai Attila: Alkibiadész bukása Meszerics Tamás: Az esetlegességek hatalma Bozóki András: Kockázatok és mellékhatások Szigeti Péter: Politikatudomány horizontosan Tóth Csaba: Mire jó a politológus? Politológusnak lenni Fricz Tamás: Tudomány, hivatás, szenvedély Kumin Ferenc: Kétszeresen is hátrányos helyzetben Kákai László: Miért éppen a politológia? Pesti Sándor: A tudás végső soron egy és oszt ha tatlan State of the art Szabó Márton: Politikatudomány mi végre? Pokol Béla: Torzulások Csizmadia Ervin: Politika történelmi dimenziók ból Kende Péter: Hogyan tovább, magyar politika tudomány? Határvidékeken Pálné Kovács Ilona: Diszciplínák határvidékén, a hatalmi centrumoktól távol Fábián György: Önreflexiók Greskovits Béla: Jellegtelenség és jelentéktelenség Hajnal György: Közpolitika és köz politikatudomány Magyarországon Kéri László: A politikatudományról a partvonal széléről In utramque partem Szűcs Zoltán Gábor: Mire jók a tudományos standardok a 21. század elején a magyar politika tudományban? G. Fodor Gábor: Politologosz szám (59. szám) VOEGELIN G. Fodor Gábor: Új politikatudomány Tilo Schabert: Eric Voegelin műhelyében Eric Voegelin: A politikai vallások Balogh László Levente: Isten lefejezése. Utószó A politikai vallásokhoz Matthias Riedl: A modernség mint az eszka ton immanentizációja. Eric Voegelin gnosz ti ciz mus tételének kritikai újraértékelése Tilo Schabert: Eric Voegelin nyelvei Tudat és valóság Lánczi András: Biztosan nem pisztisz. Strauss és Voegelin levelezése, Mezei Balázs: Lázadás a modernitás ellen: Eric Voegelin és Thomas Molnar

19 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XIX G. Fodor Gábor: A platonista és a szkep tikus konzervativizmus: Voegelin és Kolnai. Gondolati vázlat szám (60. szám) KON-SZENZUS Körösényi András: A politikai mint konstitutív. Carl Schmitt hozzájárulása a politikai meghatározásához Chantal Mouffe: A politika és a politikai Lendvai L. Ferenc: Carl Schmitt elkárhozása Balogh István: Az igazság mint konszenzus? Habermas igazságkoncepciójának bírálatához Nyíri Kristóf: A konzervatív időnézet szám (61. szám) eszmetörténet Rabóczki Sándor: Cumque fuerit constitutus John of Salisbury politikai filozófiája. Az organologikus államelmélet a Policraticus című műben Gyulai Attila: A kormányformák megítélése a kormányzáson keresztül. Francesco Guicciardini Firenze kormányzatáról Szentpéteri Márton: Szabadkőműves-templom Nápolyban. Giuseppe Sanmartino Leples Krisztusa és a Cappella Sansevero Karin Tilmans: A holland polgár fogalom törté nete a kora középkortól a XXI. század elejéig Kees Teszelszky: Respublica et Status Regni Hun gariae. Magyarország kora újkori reprezentációja Európában és a republikánus politikai gondolkodásban Egedy Gergely: Konzervativizmus kontra konzer vatívok? Viereck új konzervativizmusa Megadja Gábor: Erik von Kühnelt-Leddihn és Amerika szám (62. szám) poltikai tudás Lánczi András: Hogyan kell élnünk? Természet, metafizika és politikai bölcsesség Mándi Tibor: A jog uralma vagy az embereké? A politikai racionalizmus problémája és az angolszász common lawgondolkodás Szalai András: Elefántcsonttorony és politika. A tudásalapú közösségek szakpolitikai szerepe Szabó Márton: Közvélemény-kutatás és közvélemény Krekó Péter: Összeesküvés-elméletek és politikai bizalom szám (63. szám) retró Csepeli György: Egy könyv életei. Újraolvasva Papp Zsolt A válság filozófiájától a konszenzus szociológiájáig című, 1980-ban megjelent művét Szalai Miklós: A kritikai gazdaságtan félbemaradt kritikája: Bence György Kis János Már kus György: Hogyan lehetséges kritikai gaz daságtan? Molnár Gábor: Rejtőzködő tudásszociológia. Nyíri Kristóf két nyolcvanas évekbeli eszme- és filozófiatörténeti tanulmánykötetéről Tőzsér János: Márkus versus Altrichter: az első analitikus filozófiai vita Magyarországon Zuh Deodáth: Korszerűség, transzcenden taliz mus, zárójelbe tett tudomány. Edmund Husserl hatvanas évekbeli recepciójának helye a magyarországi filozófiai életben

20 XX repertórium szám (64. szám) Schlett G. Fodor Gábor: Schlett műhelyében. Paula Schultz ismeretlen sírhelye Schlett István: Bevezetés A politikai gondolko dás története Magyarországon című trilógia ké szülő harmadik kötetéhez Takáts József: Schlett István műve és az új esz me történet-írás Bodnár-Király Tibor: Adalékok A politikai gon dol kodás története Magyar orszá gon I II. Szek fű-oltványai hoz Nagy Ágoston: A politikai gondolkodás tör té ne té nek kontextualista-koncep tualista di men ziói Csizmadia Ervin: Kihívás és megoldás. A párt struktúra átalakulásának változatai Magyar or szá gon Balázs Zoltán: Két választás Magyarországon. Mikszáth és a reménytelen remény szám (65. szám) AUSZTRIA Barry Smith: Osztrák és magyar filozófia: Wittgenstein és Pauler logikájáról Somos Róbert: Alexius Meinong és Pauler Ákos Zóka Péter: Robert Zimmermann élete, munkássága és Alexander Bernáttal való kapcsolata Szalai Miklós: Gazdaság, információ és tervezés: Hayek vagy a komputerek? Beke-Martos Judit: Az Osztrák Császárság története és az államfői ceremoniális hatalomlegitimáció hiánya P. Szilczl Dóra: Túl a szavakon a dialóguskommunikációról Domschitz Mátyás: Kommunikatív tőke Fröhlich Johanna: A nyelvfilozófia és az alkotmány értelmezés összefüggései a szöveg korlátai és lehetőségei szám (67. szám) ERDÉLY Pál Judit: Erdély autonómiájának felszámolása és az erdélyi elitek Demeter M. Attila: Balogh Artúr és a liberális kisebbségvédelem elvi buktatói Keszeg Anna: Házasság felsőfokon. Egy 1937-es, Torockóról szóló régióreprezentáció Balázs Imre József: A rendszerváltás meg jelenítése kortárs erdélyi magyar regények ben. Miről szóljanak a rendszerváltás-történetek? Székely István Gergő: Válságok és választások évada Romániában 2012-ben Dácz Enikő: Interetnikus kapcsolatok a XX. század elején három erdélyi újság tükrében szám (66. szám) KOMMUNIKÁCIÓ Fehér Katalin: Az internettől az új médiáig Pólya Tamás: Goffman online. Mediatizált dramaturgiai szerepek és közönségek az új mediális (digitális) személyközi kommunikációban Pete Krisztián: A nyelvi kommunikáció alapvető normái

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban SZABÓ ILDIKÓ Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban BEVEZETÉS Az itt következô tanulmány egy nagyobb munka része, amelyben a politikai szociológia egyik kevéssé kutatott

Részletesebben

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről Jólét és erény Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről reciti Hagyományfrissítés sorozatszerkesztő Fórizs Gergely Gróf Széchenyi István Hitel című, -ban megjelent könyve ma is a. század egyik legtöbbet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció MSZT 2010. évi közgyűlés Plenáris előadások című éves konferenciájára

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Felekezeti társadalom felekezeti műveltség

Felekezeti társadalom felekezeti műveltség 978-963-89463-1-7 Felekezeti társadalom felekezeti műveltség Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Rendi társadalom polgári társadalom 25. Felekezeti társadalom felekezeti műveltség Felekezeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA BUDAPEST POLITIKAI RENDSZER ÉS NYILVÁNOSSÁG

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA BUDAPEST POLITIKAI RENDSZER ÉS NYILVÁNOSSÁG ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA BUDAPEST POLITIKAI RENDSZER ÉS NYILVÁNOSSÁG Szöveggyűjtemény Távoktatási Universitas Alapítvány 1999 A gyenge hatalom fél a hírektől is. 2 3 A szövegyûjtemény kiadását -

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

SZVETELSZKY ZSUZSANNA

SZVETELSZKY ZSUZSANNA 2014 SZÁZAD VÉG HÁLÓZAT Inkább adunk ajándékot egy olyan barátnak, aki ezt sosem viszonozza, mint egy idegennek, akitől a viszonzás várható. A hálózat fenntartásáért adakozunk: magának a hálózatnak tulajdonítunk

Részletesebben

Kiadta a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Szemle Alapítvány.

Kiadta a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Szemle Alapítvány. SZENT ISTVÁN-TERV Kiadta a Professzorok Batthyány Köre és a Magyar Szemle Alapítvány. A kiadásért felel: NÁRAY-SZABÓ GÁBOR és KODOLÁNYI GYULA. A L A TEX-szövegszerkesztést végezte: LOVAS REZSŐ. Készült

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA Európai stratégia 2020 és Magyarország Wéber Attila Európa, Unió és pártok a rendszerváltás két évtizedében TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Belyó Pál Mennyire meredek a gödör fala?

Részletesebben

VÁLASZÚTON: KONSZOLIDÁLT VAGY SZÍNLELT DEMOKRÁCIA?*

VÁLASZÚTON: KONSZOLIDÁLT VAGY SZÍNLELT DEMOKRÁCIA?* VÁLASZÚTON: KONSZOLIDÁLT VAGY SZÍNLELT DEMOKRÁCIA?* Ilonszki Gabriella (politológus, a BCE Politikatudományi Intézetének docense) Lengyel György (szociológus, egyetemi tanár a BCE Szociológia és Társadalompolitika

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

A 19. század végi gazdasági elit

A 19. század végi gazdasági elit A 19. század végi gazdasági elit és a nemzet A 19. század végi gazdasági elit és a nemzet * Klement Judit A 19. század a társadalmi, gazdasági átalakulás évszázada volt Magyarországon. Ez volt az a kor,

Részletesebben

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében

A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében A kisebbségi és etnikai konfliktusok feloldásának kísérletei a 19-20. században a Kárpátmedencében Bárdi Nándor: A budapesti kormányzatok magyarságpolitikai intézményrendszere és stratégiája 1918 1938

Részletesebben

Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története

Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története Rendi társadalom polgári társadalom 16. Nôk és férfiak avagy a nemek története A Hajnak István Kör Társadalomtörténeti Egyesület

Részletesebben

2002/4 REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. Politika versus kulturális nemzet. A politikai kultúra keretei

2002/4 REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom. Politika versus kulturális nemzet. A politikai kultúra keretei REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom Politika versus kulturális nemzet A politikai kultúra keretei A terror házai Máramarossziget * Budapest Kresztomátia (esszé Kárpátaljáról) 2002/4 REGIO Kisebbség,

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

IV. Jobb és bal mint identitáskonstrukciók

IV. Jobb és bal mint identitáskonstrukciók IV. Jobb és bal mint identitáskonstrukciók Miközben a bal, jobb, illetve (időnként) a közép kategóriája egyértelműen használható, eligazító szerepet tölt be a politikai életben iránytűként szolgál a pártoknak,

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1

1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 Szabari Vera 1944 a szociológiában akadémiai szociológia és antiszemitizmus magyarországon 1 DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.50 Absztrakt Az első világháború végétől egy átalakuló és egyre erősödő antiszemitizmus

Részletesebben

Cross Border Review. Az Európa Intézet évkönyve

Cross Border Review. Az Európa Intézet évkönyve Cross Border Review Az Európa Intézet évkönyve. 2014 Tartalom Az olvasóhoz Lectori salutem (Ocskay Gy.)... 5 Szerkesztői üzenet (Bottlik Zs.)... 7 Elmélet Ocskay Gyula: Határ-sértés, avagy a normalitás

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN

Boda Zsolt Körösényi András. szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt Körösényi András szerkesztésében VAN IRÁNY? TRENDEK A MAGYAR POLITIKÁBAN Boda Zsolt és Körösényi András editors, 2012 Balázs Zoltán, Boda Zsolt, Csurgó Bernadett, Gallai Sándor, Grajczjár István,

Részletesebben