1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság Tél (3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3."

Átírás

1 Repertórium Új folyam, szám nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes sége a kelet- és a nyugatnémet fej lő dés ben 1/19 Kuczi Tibor: A vállalkozók társadalmi tőkéi az átalakulásban 1/29 Reprint Tellér Gyula: A három részmagyarország 1/52 Politikai tagoltság Körösényi András: Nómenklatúra és vallás törésvonalak és pártrendszer Magyarországon 1/67 Fábián Zoltán: Szavazói táborok és szavazói hűség 1/95 Stumpf István: Elhalasztott vagy elszalasztott politikai generációváltás? 1/ ősz (2. szám) Tények és képzetek Csontos László Kornai János Tóth István György: Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja 2/3 Spéder Zsolt: Ikertestvérek. A szegénység arcai a mai Magyarországon 2/29 Magyar lelkiállapot Róbert Péter: Fogcsikorgatva: a megkeseredett rendszerváltás 2/59 Kopp Mária Skrabski Árpád Lőke János Szedmák Sándor: A magyar lel ki állapot az átalakuló társadalomban 2/87 Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Lelkünkre ül a politika? Az öngyilkosság és az alkoholizmus változó trendjei 2/103 Balázs Zoltán: John Locke politikai filozófiájának ellentmondásai 2/117 Újra a politikai tagoltságról Enyedi Zsolt: Tekintélyelvűség és politikai tagolódás 2/ tél (3. szám) Utódállamok Schöpflin György: Kisebbségek és posztkommunizmus 3/3 Jiři Večernik: Gazdasági nehézségek és politikai attitűdök 3/22 Bozóki András: Modernizációs ideológia és materiális politika: szocialisták szocializmus után 3/41 Uralkodó eszmék Körösényi András: A magyar politikai gondolkodás főárama ( ) 3/80 Összetartó erők Molnár Attila Károly: Motívum és intézmény 3/108 Paul van Tongeren: Pluralizmus, kereszténység és politika 3/144

2 II repertórium Vita Ferge Zsuzsa: Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. Hevenyészett el ső válasz Csontos Kornai Tóth cikké re 3/ tavasz (4. szám) Jog és vallás Péter László: Az állam és az egyház viszonya és a civil társadalom Magyar országon: történeti áttekintés 4/3 Társadalomtörténet ma Benda Gyula: A társadalomtörténet-írás helyzete és perspektívái 4/33 Kövér György: Milyenek vagyunk? A Hajnal István Kör Társadalom tör té neti Egyesület tíz év múltán 4/43 Gyáni Gábor: Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok 4/55 Szép Óvilág Ralf Dahrendorf: Miért éppen EUrópa? Egy szkeptikus európai tűnődő kom men tárjai 4/69 Kerékgyártó Béla: Fejlődéstörténet és kordiagnózis Hajnal István és a modernség problémái 4/91 Vita Csaba István: Fiskális illúziók és re disztribúciós csalás 4/109 Hetényi István: Folytassa, doki! 4/119 Király Júlia: Az ingyenebéd alkonya 4/122 Molnár Attila Károly: A racionalizmus határai 4/127 Pete Péter: Infantilizmus vagy racionális alulinformáltság? 4/131 Szamuely László: Tények és (félre)értelmezések 4/136 Veress József: Trükkös tükrök 4/ nyár (5. szám) Átváltozások Kolosi Tamás Sági Matild: Rendszer váltás elitváltás 5/3 Bartha Attila Martin József Péter: Menedzserutak. Magyar vállalatvezetők és bankárok a posztkommunista átalakulás kezdetén 5/23 Matolcsy György: Eredeti tőkeátcsoportosítás Magyarországon. A tőkeszivattyúk működése a 90-es években 5/37 Sugatagi Gábor: A politikai elitek kutatásának új útjai 5/61 Etnikum és identitás Kozma István: Történelmi krízis és névmagyarosítás. Adatok az 1945/46. évi családnév-változtatási konjunktúra értelmezésében 5/89 Kolnai Aurél: Erkölcs és politikai megosztottság 5/127 Háttér Kenneth R. Benoit: Az 1998-as parlamenti választások előrejelzése 5/ ősz (6. szám) Szó-rend Karácsony András: Diskurzusok metszéspontján. Helmut Schelsky problémája az értelmiségi uralommal 6/3 Ötvenhat Kövér György: 12 nap Losonczy Géza életében (1956. október 23. november 3.) 6/27 Lackó Miklós: A kultúrfilozófus Pro hász ka Lajos 6/61 Prohászka Lajos: A modern ember 6/66 Prohászka Lajos: A jelenkor szelleme 6/84 Lánczi András: Közjó és önszeretet. Bernard Mandeville az emberi természetről 6/93

3 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám III Makadám Mathias Bös Christian Stegbauer: A virtuális utazás határai. Miért nem vezet az internet egységes világkultúrához? 6/117 Olvasónapló Bódy Zsombor: Foucault: A szexualitás története 6/ tél (7. szám) Középosztálytabló Utasi Ágnes: Középosztályi elméletek, alakuló magyar középosztályok 7/3 Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a dis kurzusok tükrében 7/30 Tóth Zoltán: A magyar középosztály megteremtése. Jegyzetek néhány ismert társadalmi-politikai textus margójára 7/46 Iskola-vita Gazsó Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer 7/73 Jog-alkotás Horkay Hörcher Ferenc: Egy pragmatikus természetjogi elmélet felé 7/109 Olvasópróba Karácsony András: A valóság nem a nyelv háta mögött történik 7/ tavasz (8. szám) Politikai amnézia Angelusz Róbert Tardos Róbert: Az önéletrajzíró válaszadó. A választási preferenciák retrospektív adatainak szisztematikus torzításai 8/3 Újra írt emlékezet K. Horváth Zsolt: Historizált emlékezet mint személyes történelem. Az ötvenes évek kirekesztő mechanizmusai az emlékezet és a történelem szemszögéből 8/33 Szummer Csaba: A fikcionalizmus kérdése a történetfilozófiában, a posztmodern antropológiában és a pszichoanalízisben 8/69 Bogárdi Szabó István: Reinhold Niebuhr egy XX. századi keresztény realista 8/85 Reinhold Niebuhr: Az emberi természet és a hatalom akarása 8/99 Iskola-vita Halász Gábor: Az oktatáspolitika lehetőségei 8/115 Kelemenné Farkas Márta: Tézisek és kommentárok 8/130 Lannert Judit: Az oktatás a kilencvenes években a számok tükrében 8/138 Liskó Ilona: Esélyegyenlőség és oktatáspolitika 8/150 Róbert Péter: Hipotézisek az oktatás és a társadalmi mobilitás összefüggéseiről 8/156 Varga Júlia: Belátás, akarat és anyagi teherbíró-képesség 8/165 Zsolnai József: Tényleges alternativitás helyett ismét pedagógiai változásipar 8/ nyár (9. szám) Választók és választottak Tóka Gábor: A pártpreferenciák stabilitásának meghatározói 9/3 Ilonszki Gabriella: A magyar parlament in tézményesülésének és működésének néhány kérdése a politikatudomány nézőpontjából 9/27 Pozíciók Lengyel György Tóth István János: Osztályhelyzet, jövedelmi esélyek, elégedettség 9/49 John Higley Jan Pakulski: Elitelmélet a marxiz mus után 9/71 Észjárások John Kekes: Pluralizmus versus liberalizmus 9/89 Béndek Péter: Liberalizmus a morális egyenlőség igézetében 9/115

4 IV repertórium Tantörténet Sasfi Csaba: Tandíj: elitképzés vagy közoktatás. II. József oktatáspolitikai rendeletei 9/133 Iskola-vita Bukodi Erzsébet: Nőttek-e az iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek? 9/ ősz (10. szám) Nézőpontok Fehér Márta: Relativizmus és racionalizmus 10/3 Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus. A francia felvilágosodás a multikulturalizmus és az emberjogi univerzalizmus válaszútján 10/17 Tengelyi László: Saját és idegen: Merleau- Ponty és a vad tartomány 10/33 Erények és jogok Leo Strauss: A modern természetjog 10/45 Perecz László: A belátásos elmélettől a mezőelméletig. A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth 10/73 Vita Balázs Zoltán: Dilemmák dicsérete 10/95 Frivaldszky János: A jog interszubjektív jellege és a természetjog 10/101 Horkay Hörcher Ferenc: Válasz a hozzászólásokra 10/ tél (11. szám) Cieger András: A kormányférfi. A dua liz muskori kormányzati politika egyes kérdéseiről 11/3 Bank-ház Moravánszky Ákos: Méhek és szegecsek. Lechner Ödön budapesti és Otto Wagner bécsi Postatakarékpénztára 11/25 Vámos Dominika: Mai banképítészetünk 11/45 A céh Angelusz Róbert Tardos Róbert: Létviszonyok és utánpótlás a tudományos szférában 11/63 Életek Tóth Olga: Házasság és gyermek: vélekedés és viselkedés 11/80 Pikó Bettina: Egyenlőtlenségek az egészségi állapotban 11/94 Molnár Attila Károly: A modernitás kritika egy hagyománya 11/109 Takács Ádám: Michel Foucault és a történelem tapasztalata 11/143 Századforduló Brandt Juliane: A protestánsok és a mil lennium. Felekezeti és nemzeti identitás a késő 19. század nemzeti ünnepeinek tükrében 11/ tavasz (12. szám) Róbert Péter: A racionális szavazó Magyarországon 12/3 Szomszédjárás Faragó Tamás: Népességnövekedés asszi miláció vándorlás 12/33 Sik Endre: Magyarok az osztrák munkaerőpiacon 12/60 Színe és visszája Karl Otto Hondrich: Szakadatlan közösségképződés az individuum tudtán kívül 12/87 Lackó Mihály: Individuális és kollektív biográfia 12/97 Esszé Lányi András: Visszatérés az Anyához. Egy környezeti etika elemei 12/103 Karácsony András: Egy provokatív életmű. Emlékezés Niklas Luhmannra, /128

5 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám V Diagnózis Skrabski Árpád Kopp Mária: Társadalmi beállítottság, társadalmi tőke 12/ nyár (13. szám) Életutak Szente Zoltán: Közigazgatás és politika metszéspontján: a miniszterek és az államtitkárok rekrutációja Magyarországon, /3 Tévutak Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Fiatalok szenvedélyei?! Alkohol- és drogfogyasztás, valamint dohányzás a budapesti középiskolások körében 1999-ben 13/53 Akarat-erő Lengyel György: Akciópotenciál, kivonulás, radikális tiltakozás 13/74 Orthmayr Imre: A sztoikus szenvtelenség 13/92 Steiger Kornél: Megjegyzések Orthmayr Imre A sztoikus szenvtelenség című tanulmányához 13/123 Színe és visszája Balázs Zoltán: Szocio-politikai bújócska 13/130 Csepeli György: Déjà vu 13/134 Gyáni Gábor: Közösségképződés individualizálódással és anélkül 13/137 Hofer Tamás: A mi én egyenleg antropológiai szemszögből 13/141 Pataki Ferenc: De miért az individuum tudatán kívül? 13/ ősz (14. szám) Középosztálytabló Kövér György: Ranglétra és középosztályosodás a reformkortól az első világháborúig 14/3 Utódok Cseh-Szombathy László: A reprodukció változó keretei 14/21 S. Molnár Edit: Családi értékek maga tartások demográfiai tendenciák 14/31 Osztott hatalmak Pesti Sándor: Pártfegyelem a dualizmus kori Magyarországon 14/55 Cieger András: Kormány a mérlegen a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, /79 Vita Galambos Károly: A politikai élet re konst ruk ciójáról 14/ tél (15. szám) Mikro-hullám Szekeres András: Mikrotörténelem és általános történeti tudás 15/3 Czoch Gábor: A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténelmi szempontból 15/17 Bódy Zsombor: A mikrotörténelem haszna nagy társadalmi csoportok kutatásában 15/39 Utódok Pongrácz Tiborné: Terhességmegszakítások a számok és a lakossági vélemények tükrében 15/59 Percepciók Róbert Péter: Társadalmi mobilitás és rendszerváltás 15/73 Örkény Antal Székely Mária: Igazságosság és társadalomkép 15/ tavasz (16. szám) Nemzedékek Kamarás Ferenc: A termékenység alakulása és befolyásoló tényezői 16/3

6 VI repertórium Józan Péter: A századvég halálozási viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon 16/29 Susánszky Éva Szántó Zsuzsa Csoboth Csilla Purebl György: Család: erőforrás vagy veszélyforrás? 16/45 Nemzetről Horkay Hörcher Ferenc: Nemzet és közösség 16/61 Niedermüller Péter: A nacionalizmus kulturális logikája a posztszocializmusban 16/91 Esszé Karácsony András: Elfelejtett emlékezés 16/111 Béndek Péter: Egy modern téma előéletéhez: a politikai szabadság problémája Platón Államában 16/ nyár (17. szám) Családfa Tomka Béla: Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete 17/3 Magyar lelkiállapot Sági Matild: Hogyan legyünk pesszimisták? Viszonyítsunk a sokkal jobbhoz! 17/41 Kortörténet Szalai Júlia: A magánnyugdíjrendszer néhány társadalmi vonásáról 17/67 Századforduló Prepuk Anikó: A zsidóság a Millenniumon 17/89 Michael Oakeshott: A politikai képzés 17/ ősz (18. szám) Ítélet Horkay Hörcher Ferenc: Az ítélet mint esztétikai, etikai, politikai és jogi fogalom 18/3 Szándék-ok Mándi Tibor: A harmadik út rövid tündöklése 18/27 Pesti Sándor: A kormányzati döntéshozatal 18/69 Századvégi szemle Gyáni Gábor: Történetírásunk az évezred fordulóján 18/117 Lánczi András: A politikatudomány helyzetéről és állapotáról 18/141 Perecz László: Talpraállás után. Magyar filozófia a kilencvenes években 18/ tél (19. szám) Koreszmék Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 19/3 Lackó Miklós: A magyar konzervatívok legképzettebb publicistája. Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 19/21 Molnár Tamás: Az új metanoia? 19/35 Századforduló Dömsödi Balázs: Menhely és razzia. Hajléktalanság és intézményes érdekek Budapesten a századfordulón 19/47 Nemzedékek Gábos András Tóth István György: A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai 19/77 Századvégi szemle Horváth László Király Júlia: Se elkezdve, se befejezve. A mi 20. századi közgazdaságtanunk 19/115 Esszé Erős Vilmos: A hatalom humanizálása, avagy Szekfű démonizálása? 19/133

7 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám VII tavasz (20. szám) ősz (22. szám) Perspektíva Körösényi András: Parlamentáris vagy elnöki kormányzás? Az Orbán-kormány összehasonlító perspektívából 20/3 Historizáló politika Schlett István: A magyar történelem a huszadik századi politikai gondolkodásban 20/39 Kiss Mária Rita: A hatodik nagyhatalom 20/67 Cieger András: A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában 20/95 G. Fodor Gábor: Nagyzási hóbort vagy politikai program? A Huszadik Század körének viszonya a liberalizmushoz ( ) 20/ nyár (21. szám) Értékrend Enyedi Zsolt Todosijević Bojan: Kon zer vativizmus alulnézetben 21/3 Balázs János Kézdy Éva: Harmonia Dig nitatis. Az értékrend vizsgálata főnemesi családok leszármazottainak körében 21/33 Hegedűs Rita: A vallásosság a társadalomban 21/51 Vallás szabadság Zakar Péter: Isten és a szabadság Magyarországán. A forradalom és szabadságharc liberális egyházi megközelítései 21/69 Sarnyai Csaba Máté: A katolikus autonómia megközelítési lehetőségei Magyarországon 1848-tól a századfordulóig 21/85 Tantörténet Letenyei László: Atahualpa és Huáscar. Andokbeli országok, Bolívia, Ecuador és Peru történelemkönyveinek összehasonlítása 21/103 Német egység: ossik és wessik Wolfgang Zapf: Hogyan vonhatjuk meg a német egyesítés mérlegét? 22/3 Hartmut Häussermann Andreas Kapphan: Berlin: a felosztott várostól a megosztott városig? 22/21 Harald Bodenschatz: Szebben lakni az új Berlinben? 22/43 Gyermekáldás? Durst Judit: Nekem ez az élet, a gyerekek. Gyermekvállalási szokások változása egy kisfalusi cigány közösségben 22/71 Politikai tagoltság Csite András: Balliberálisok, jobboldaliak, függetlenek és extravagánsok 22/93 Vita Csizmadia Ervin: Blairizmus = orbániz mus? Nem. 22/121 Enyedi Zsolt: Prezidencializálódás Ma gyarországon és Nagy-Britanniá ban 22/127 Horkay Hörcher Ferenc: A hatalom természet rajza 22/135 Tőkés Rudolf: Kormányváltás vagy radikális rendszermódosítás? 22/151 Körösényi András: Az Orbán-kormány természetrajza. Válasz a hozzászólásokra 22/ szám (23. szám) Életutak Róbert Péter: Miért (nem) meritokra tikusak a modern társadalmak? 23/3 Boreczky Ágnes: Családtörténeti mozaik. A mo bilitás és a migráció elbeszélései 23/33 Szabari Vera: A társadalmi struktúra és mobi litás kutatása Magyarországon az 1960-as években 23/65 Birtokos eset Fertő Imre: A földreformok politikai gaz daság tana 23/83

8 VIII repertórium Ötvenhat Horváth Sándor: 1956 történetírása a rendszerváltás óta 23/107 Tantörténet Pukánszky Béla: A testi fenyíték témája 19. századi magyar neveléstankönyvekben 23/ szám (24. szám) Kötődések Utasi Ágnes: A társadalmi integráció és szolidaritás alapjai: a bizalmas kapcsolatok 24/3 Balázs Zoltán: A bizalom fogalma 24/27 Tervek terek történetek Germuska Pál: A szocialista városok létreho zása. Terület- és településfejlesztés Magyarországon 1948 és 1953 között 24/49 R. Nagy József: Nekünk má semmise a gyár Identitásbeli azonosságok és különbségek a rudabányai és diós győrvasgyári munkások esetében 24/75 Bódis Lajos: Olyan emberekkel nem lehet együtt harcolni, akiknek vaj van a fejükön. Posztszocialista munkaszervezeti átalakulás egy munkás szemével 24/93 Nézőpontok Ilonszki Gabriella: Az elnöki parlamentarizmus és a parlament 24/109 Lánczi Tamás: Munkák és napok avagy a háromhetes ülésezési rend hatása az Országgyűlés működésére 24/ szám (25. szám) Franciaablak Thomas Bénatouïl: Kritikai és pragmatikus szociológia. Néhány olvasási alapelv 25/3 Vidék Csurgó Bernadett: Gazdaasszonyok és farmer feleségek Családi gazdálkodás Mezőtúron 25/47 Leveleki Magdolna: Az iparosodottság és a kis vállalkozói sűrűség néhány összefüggése 25/77 Értékrend S. Molnár Edit Kapitány Balázs: Gyermekcentrikus érzelmek és egyéni célok, vágyak viszonya 25/97 Észjárások G. Fodor Gábor: A politikai gondolkodás vizsgálata mint autonóm módusz 25/ szám (26. szám) Múlt idő Ungváry Krisztián: Árjásítás és modernizáció. Adalékok Imrédy Béla miniszterelnöki működéséhez és a zsidótörvények geneziséhez 26/3 Újvilág-rend John Higley Jan Pakulski: Az erő az úr: a szeptember 11-e utáni világ politikai elitje 26/39 Audrey Kurth Cronin: A szuverenitás újrafogalmazása: amerikai stratégia a terrorizmus korában 26/61 Jobblét Kovács Katalin: Jövedelmi egyenlőtlenségek és mortalitás 26/87 Balázs Zoltánnal, Boda Zsolttal, Giró-Szász Andrással és Lányi Andrással Csite András beszélget: Miért nincs vita Ma gyarországon az EU-csat lako zásról? 26/ szám (27. szám) Átalakulás Valuch Tibor: A történeti parasztság változásai az 1960-as években 27/3

9 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám IX Bauer Tamás Péter: A nyugati bűntudat és a har madik világbeli szegénység 27/32 Bauer Tamás Péter: Népességrobbanás: mítosz és valóság 27/53 Szándék-ok Letenyei László Takács Károly: Ön pusztító jóslat. Miért veszítheti el a közvéleménykutatások szerint népszerűbb párt a demokratikus választásokat? 27/83 Lát-lelet Tóth Olga: A családon belüli, partner elleni erőszak 27/101 Czeglédi Andrással, Losonczi Péterrel, Mezei Balázzsal és Trencsényi Balázzsal Balázs Zoltán beszélget: Kerek asztal-beszélgetés a megbocsátásról 27/ szám (28. szám) Változó idők Altorjai Szilvia Giczi Johanna Sik Endre: Etűdök az élet üteméről 28/3 Kovách Imre: A magyar társadalom paraszttalanítása európai összehasonlításban 28/41 Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt -tel 28/67 Karácsony András: Carl Schmitt politikai ant ropológiájáról 28/85 Mezei Balázs: Carl Schmitt teológiai felfogásáról 28/97 Horkay Hörcher Ferenc: Carl Schmitt deci zio nizmusa és a klasszikus erényetika 28/113 Lánczi András: Carl Schmitt és a liberalizmus 28/129 Schlett Istvánnal beszélget Balázs Zol tán és Cieger András: Én ilyen régimódi ember vagyok 28/ szám (29. szám) Protestáns dilemmák Brandt Juliane: Felekezeti és nemzeti identitás a 19. századi Magyar or szágon: a protestáns egyházak 29/3 Kiss Réka: A diktatúra szorításában Ravasz László egyházpolitikai útkeresése a második világháborút követő esztendőkben ( ) 29/39 Vita Gyáni Gábor: Paraszt: mit jelent és mi jelentésének a határa? 29/71 Harcsa István: Paraszttalanítás egy fogalom születése 29/77 Laki László: Törés és folyamatosság 29/87 Kép(zett) történelem Kisantal Tamás: Az extremitás történetisége. Art Spiegelman: Maus 29/95 Kamarás Ferenccel, Kiss Tamással, Spéder Zsolttal és Tóth Pál Péter rel Kapitány Balázs beszélget: Kerek asztal-beszélgetés a népesedési helyzetről 29/ szám (30. szám) Szándék-ok Angelusz Róbert Tardos Róbert: Miért men nek el mégis? Választási részvétel, kapcsolathálózatok, társadalmi integráció 30/3 Törvénysorsok Szabó Dániel: Ki maradhat a parlamentben? A képviselői összeférhetetlenség kérdése a dualizmus korában 30/35 Németh György: A magyar narancs. Az egészségpénztár az érdekek csapdájában 30/61 Vita Benda Gyula: Hosszú távú folyamatok és rövid távú ingadozások, társadalomstatisztikai vizsgálatok és lokális kutatások. Hozzászólás Kovách Imre és Valuch Tibor tanulmányához 30/99

10 X repertórium Kovách Imre: Paraszttalanítás: kérdő jelek és válaszok. Válasz Harcsa István nak, Laki Lászlónak, Gyáni Gábor nak és Benda Gyulának 30/105 Egedy Gergely: Nemzeti egyház vagy értelmiségi establishment? Coleridge a nemzeti klerikusságról 30/ szám (31. szám) Körösényi András: Konfliktus és konszenzus paradoxona 31/3 Utóítéletek Kövér György: Gentry és zsidó? Társadalmi identitás és előítélet az 1880-as évek Magyar országán 31/37 Változó idők Tóth István György: Jövedelem egyenlőt lenségek az Euró pai Unióban és az újonnan csatlakozó országokban 31/61 Spéder Zsolt: A házasságon kívüli gyermekvállalás módosulása a születés párkapcsolati kontextusában 31/83 Kerékgyártó Béla: Ornamens és nevelés. Adolf Loos, építész és kritikus, művész és gondolkodó 31/101 Adolf Loos: A Patyomkin-város; A szegény gazdag emberről; A régi és az új irány az építőművészetben különös tekintettel a bécsi művészet viszonyaira 31/121 Sólyom Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András: Hagyni kell történni a sorsot 31/ szám (32. szám) Vörös Poroszország Bódy Zsombor: Struktúrák és tapasztalatok. Politikai hatalom és társadalom az NDK társadalomtörténet-írásában 1990 után 32/3 Kritika jobbról-balról Kiss Mária Rita: A tudás fegyverei nek könynyelmű hordozói. Két kul túr kritika a XIX XX. század fordulójának jobboldali politikai gondolkodásában 32/41 G. Fodor Gábor: Kultúrpolitikai program vagy kultúra mint politika? A pol gári radikális ellenkultúra értelme 32/77 Politika mint hivatal Pesti Sándor: Politikusok és köztisztviselők viszonya, politikai patronázs a nyugateurópai demokráciákban 32/107 Értékelések Szántó Zoltán: Társadalomtudomány és értékítéletek 32/145 Némedi Dénes: Putnam és Weber tény és érték 32/161 Iványi Györggyel, Kajner Péterrel, Tosics Ivánnal, Vecsei Miklóssal Balás Gábor és Szalai Ákos beszél get: Kerekasztalbeszélgetés Buda pest ről 32/ szám (33. szám) Táborverés Enyedi Zsolt: A voluntarizmus tere. A pártok szerepe a törésvonalak kialakulásában 33/3 Fogalom-tár Lutz Niethammer: A floating gap in nen ső oldalán. Kollektív emlékezet és iden titáskonstrukció a tudományos dis kur zus ban 33/29 Gyáni Gábor: Kontextus és kontextua li záció a történetírásban 33/49

11 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XI Helybenjárás Kákai László: Politikai kultúra és lokalitás 33/65 Bocz János: Újraválasztott polgármesterek, avagy kiket és miért választanak meg ismét a szavazópolgárok? 33/99 Újragondolás Felkai Gábor: Max Weber és a demokrácia problémája. Értelmezhető-e weberi kategóriák alapján a mai Magyarország politikai szerkezete? 33/119 Piaci gazdaság Molnár Ágnes: Asszonyok és családközpontúság. A mezőgazdasági kistermelés és a nemi szerepek a kiskanizsai sáskáknál 33/163 Tomka Miklóssal Balázs Zoltán és Kapitány Balázs beszélget: a szellemi szabadságot élhetem 33/ szám (34. szám) Vágy és valóság Hámori Péter: Korszerű és népi? Korszerű vagy népi? Viták a magyar falu építészetéről a huszadik század első felében 34/3 Bódy Zsombor: Kislakás, társasház, családi ház. Lakásépítkezés és az otthon ideáljának változása Budapesten az I. világháború körül 34/27 Nagy pénz kis foci Szegedi Péter: Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában 34/59 András Krisztina: Üzleti alapon működik-e napjainkban a magyar hivatásos labdarúgás? 34/87 Törzsanyag Anne O. Krueger: A járadékvadász társadalom politikai gazdaságtana 34/107 William C. Mitchell Michael C. Munger: Az érdekcsoportok közgazdasági modellje 34/129 Benda Gyulával Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: Élni a talentumokkal 34/ szám (35. szám) Mű-emlék-mű Apor Péter: Előkép: a Tanácsköztársaság emlékezete a Rákosi-rendszerben 35/3 K. Horváth Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben 35/31 Államálmok Karácsony András: A konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti Német - or szág ban 35/69 Romsics Gergely: Habsburg és Ständestaat. A legitimizmus politi kai stratégiái a harmincas évek Ausztriájában 35/105 Párbaj Roger Scruton: Kommunitárius álmok 35/149 Amitai Etzioni: Igen, közösség. De kié? 35/163 Roger Scruton: Válasz 35/171 Bruszt Lászlóval, Gedeon Péterrel, Novák Csabával Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Kapitalizmus. De melyik? 35/ szám (36. szám) Koreszmék Huszár Ákos: Civil társadalom és kritikai el mélet 36/3 Michael Walzer: Politikai hatalom 36/29 Tollforgatók Csurgó Bernadett: Híres író írói hírnév. Reputáció és hatalom a jelenkori magyar irodalmi életben 36/65 Kristóf Luca: Közéleti értelmiség és hírnév 36/97 Klestenitz Tibor: A sajtóapostolok. A Katolikus Sajtóegyesület és az egyházi elit oszloposodási törekvései a századelőn 36/129

12 XII repertórium Kommunitarizmus vita Tallár Ferenc: Radikális konzervativizmus 36/161 Turgonyi Zoltán: A természetjog mint mérce szükségessége 36/171 Babarczy Eszter: Néhány gondolat a Scruton Etzioni-vitához 36/185 Jelenits Istvánnal Balázs Zoltán és Bódy Zsombor beszélget: A sokféleképpen gondolkodókat igyekeztem megérteni 36/ szám (37. szám) Kötődések Spéder Zsolt: Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón 37/3 Kórtörténetek Kiss László: Az ispotálytól a modern kórházig. Kórházak Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig 37/53 Gulácsi László Boncz Imre Brandt müller Ágnes Kárpáti Krisztián Lepp-Gazdag Anikó Májer István Jenei György: Költségkontroll az egészségügyben. A más hol készült egészség-gazdaságtani tech nológiaelemzés átvételének lehetőségei 37/87 Takács Ádám: Claude Lefort, a politikum filozófusa 37/127 Claude Lefort: A demokrácia kérdése 37/135 Hofer Tamással Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: A bölcs isten felleges éjszakában rejtette el, hogy a jövő merrefelé fordul 37/ szám (38. szám) Hit-tan Szalai Ákos: Az egyházpolitika gaz da ság tana 38/3 Lelkes Orsolya: A szabadság íze: boldogság, vallás és gazdasági átmenet 38/57 Kötődések Dávid Beáta Albert Fruzsina: Kit ne vez ön barátnak? A barátság szociológiai megközelítésben 38/91 Körösényi András: A barátság politikája versus az ellenségesség politikája 38/127 Bangó Jenő: Niklas Luhmann rendszerelmélete és a konstruktivista nevelés 38/147 Horkay Hörcher Ferenccel, Radnóti Sándorral és Simon Attilával Balázs Zoltán beszélget: Esztétika és politika a boncasztalon 38/ szám (39. szám) Figyelők Deák Ágnes: A besúgók és a közvélemény az 1860-as években 39/3 Perényi Roland: Városi tér és hatalom: utcapolitika a századfordulós Buda pesten 39/29 Farkas Gyöngyi: Összeesküvés-történet egy ÁVH-dossziéban 39/57 Horkay Hörcher Ferenc: Burke és Tocqueville: a francia forradalom politikai filozófiai értelmezése 39/89 Csizmadia Sándor: Tocqueville: egy liberális geopolitikus 39/109 Norvég minta Polgár Tamás: Új többség. A norvég pártrendszer változása és a koalíciós kormányzás tendenciái a évi parlamenti választás tükrében 39/125

13 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XIII Andorka Rudolffal Javorniczky István be szél get: megtanítottak arra, hogy tanulni és dolgozni kell I. 39/ szám (40. szám) Múlt idő Horváth Sándor: A mindennapi szocia lizmus és a jelenkortörténet. Néző pontok a szocialista korszak kutatásához 40/3 Határsértők Cieger András: Gazdagodás és korrupciós vád. A magyar politikusok vagyongyarapí tásának lehetőségei és megítélése az es években 40/31 Tudós tusák Takács Erzsébet: Struktúra, mélységszint vagy hosszú időtartam? Lévi-Strauss, Gurvitch és Braudel vitája antropológiáról, szociológiáról és történelemről 40/69 Verein für Socialpolitik: Vita a nemzet gaz daság produktivitásáról, /91 Andorka Rudolffal Javorniczky István beszélget: megtanítottak arra, hogy tanulni és dolgozni kell II. 40/133 Farkasfalvy Dénessel Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Az a történelem, amire tényleg építünk, kétszáz évvel ezelőtt kezdődött 41/ szám (42. szám) Pártbeszéd Szűcs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Az évi önkormányzati törvény vitájának disz kurzív elemzése 42/3 Hegedűs Dániel: Morál néne esete a hamis realistával Erkölcs és politika viszonya 2002 után a magyar politikai gondolkodásban 42/37 Párharc Zeidler Miklós: A modern sport a nem zet szolgálatában a 19. századi Magyar országon 42/71 Szegedi Péter: A gyűlölet tengere. A Debrecen Nyíregyháza futball rivalizálás születése 42/105 Fogalomtár Keller Márkus: Fogalmak és határaik. A Bildungsbürgertum és az értelmiség fogalmának összehasonlító vizsgálata 42/ szám (41. szám) Tilos az á Menyhárd Attila Mike Károly Szalai Ákos: A tiltás hatástalansága. Kógens szabályok a szerződésjogban 41/3 Cserne Péter: Szerződési szabadság és paterna lizmus: adalékok a szerződési jog közgazdasági elemzéséhez 41/47 Fejesek Személyi László Csanády Márton: Brain drain. Közelkép a diplomás magyarokról 41/79 Nagy Beáta Vicsek Lilla: Mit ér a női vezető szava? Férfi és női vezetők megítélése önkormányzati dolgozók körében 41/ szám (43. szám) Nyelvelő Hámori Ágnes: Párbajokról nyelvészetileg. Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból 43/3 Kötődések Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai 43/37 Ablonczy Balázs: Őrzők. A többes identitás történeti stratégiái 43/63 Gedő Éva: A politikum fogalma Carl Schmitt nél 43/79

14 XIV repertórium Kolnai Aurél: A politika tartalma 43/105 Szepesi Balázzsal és Csák Jánossal Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Gazdasági intézmények Magyar országon 43/ szám (44. szám) Cél-ok Standeisky Éva: A kommunisták politi kai antiszemitizmusa ( ) 44/3 Mi-kép(p)? Tevesz László: A magyar liberális-nacionalizmus nemzetfogalma a Kelet népe-vita időszakában 44/31 Romsics Gergely: Variációk a magyar nemzet és népiség történetére a harmincas években a német történeti és politikai gondol kodás kontextusában 44/73 Balázs Zoltán: A politikai kötelesség igazolása 44/105 Pásztorok Árpád von Klimó: A Katolikus önértelmezés új irányai az 1960-as években Olaszországban és Magyarországon. Don Lorenzo Milani és Bulányi György példája 44/131 Karácsony Gergellyel, Kovách Imrével és Róbert Péterrel Kapitány Balázs beszélget: Társadalmi rétegződés Magyarországon elméletek és eredmények 44/ szám (45. szám) Választás-ok Körösényi András: Politikai vezetés: klasszikus demokrácia és pater na liz mus között. Racionalizmus és szkep ticizmus a demokráciaelméletben 45/3 Sebők Miklós: A választási ígéretek politikaelmélete. A mandátumelmélet és korlátai 45/37 Mike Károly: Egy konszenzus természet rajza. Hogyan léptünk be az Euró pai Unióba? 45/61 Elszigetelődés Egedy Gergely: A brit identitás felbomlása 45/99 Katus Lászlóval Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: Meghallani a sokszólamú zenét, az emberi történelmet 45/ szám (46. szám) Tér-hatások Kosárkó László: A piac és a korzó. Társa dalmi térhasználat Miskolcon az 1850-es és az 1920-as évek között 46/3 Szűts István Gergely: Öndefiníciós kísérletek a trianoni határon. Irredenta kultusz Sátoraljaújhelyen a két világháború között 46/41 Emlék-más Liska Márton: Forradalom és rendszerváltás Magyar zsidó történetek 46/71 Sonnevend Pál Salát Orsolya: A tulajdonhoz való jog 46/109 Menyhárd Attila: A tulajdonhoz való jog magánjogi aspektusai 46/151 Szalai Ákos: Karcolat az alkotmányos tulajdonvédelem gazdasági elemzéséről 46/ szám (47. szám) Alapszöveg Jakab András: Az alkotmányértelmezés módszerei 47/3 Földindulás Ö. Kovács József:,,Ekkora gyűlölet még nem volt a falunkban, mint most. Szövegek és kommentárok az erőszakos kollektivizálás befejező hullámáról 47/37

15 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XV Receptek Szalai Ákos: Jog és közgazdaságtan: az egészségbiztosítás jogintézménye 47/69 Észjárások Dobszay Tamás: Szokjon gyapjas fülök az ezután már gyakrabban hallható igazság szavához. A politikai élet verbális közegének átrendeződése a reformkorban 47/111 Megbecsülés Keller Tamás: Értékrend és társadalmi pozíció 47/ szám (48. szám) Hit-válás Köves Slomó: Az emancipáció és a zsidó vallási szakadás a nagymihályi rabbigyűlés tükrében 48/3 Akarat-erő Szikra Dorottya: A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-es évek Magyarországán 48/35 Szöveg-tan Koltay András: A véleménynyilvánítás szabadsága. Fogalmi tisztázás az Alkotmány 61. -ához 48/77 Barát Erzsébet: A gyűlöletbeszéd logikája 48/105 Fleck Zoltán: Szabad vélemény és demokratikus társadalom. Rövid kommentár Koltay András fogalmi tisztázásához 48/115 Tóth Gábor Attila: A szólás méltósága 48/ szám (49. szám) Cserne Péter: Jog, jogászat és jogtudomány hatása Max Weber módszertani nézeteire 49/3 Varga Krisztián: Hobbes 20. századi kritikusai 49/27 Besorolás Berger Viktor: A középosztályosodás értelmezési kísérletei a német szociológiában 49/51 Blaskó Zsuzsa: Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a munkapiacon 49/95 Egyszer volt Vörös Boldizsár: Hiszen Guszev nem is létezett. Egy kultusz lerombolása az 1950-es évek közepétől az 1990-es évekig 49/127 Koltay András: A szabadság méltósága 49/ szám (50. szám) Út-törés Tardos Róbert: Foglalkozás, miliő, kapcsolathálózatok: külön világok? Egy tipológiai kísérlet körvonalai 50/5 Kerülő utak Deák Ágnes: Soknemzetiségű nemzetállam és soknemzetiségű birodalom erőterében utak az 1868-as magyarországi nemzetiségi törvényhez 50/51 Menekülő utak Mike Károly: Kivonulás, tiltakozás és hűség az Európai Unióban. A specifikus beruházások jelentősége 50/79 Törvényes utak Ilonszki Gabriella Jáger Krisztina: Erős kormány gyenge parlament? Törvényhozási kapacitás és törvényhozási teljesítmény 50/ szám (51. szám) KÖZJÓ G. Fodor Gábor: A politika méltóságáról

16 XVI repertórium Demokrácia, közjó, politikai tudás Lánczi András: Demokrácia és erkölcsi relativizmus egy posztszekuláris világban. A kötelesség újrafelfedezése Mándi Tibor: A nemtudás tudása. A politikai tudás és a politika korlátai Schlett István: Politika és közérdek avagy van-e, ami nincs? Tolerancia, sajtószabadság, közérdek Kovács Ákos András: Pierre Bayle és a tolerancia kora újkori diskurzusai Vaderna Gábor: Jó igazgatás, közbátorság és boldogság. Gróf Dessewffy József nézetei a sajtószabadságról Szemle Pap Milán: A közjó nyomában. Michael Sandel politikai filozófiája Bodnár-Király Tibor Nagy Ágoston: A mérséklet politikájának születése és hanyatlása... (Horkay Hörcher Ferenc Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás. Politika-és jogfilozófiai tanulmányok) Kern Tamás: Nemzetközi katonai szerepvállalás és a közjó. Avagy mit keresnek a magyar katonák Afganisztánban? szám (52. szám) MARXIZMUSOK Analitikus marxizmusok Orthmayr Imre: Analitikus marxizmus Gerald A. Cohen: Milyen szerkezetű a proletár szabadságának hiánya? Szalai Miklós: Biológiai és társadalmi evolúció. Törté nel mi materializmus és darwinizmus Marxizmus és politikai eszmetörténet Demeter Tamás: Az emberkép keresése Varga Krisztián: A politikai eszmetörténet marxi kontextusa. Thomas Hobbes mint gondatlan marxista? Szemle Sebők Miklós: A beágyazottság hiánya mint elméletrekonstrukciós probléma Pokol Béla egy Pijl-cikke tükrében Lux Ágnes: Egy könyv rémálmokról, katasztrófákról és vágyakról (Anthony Giddens: The Politics on Climate Change) Békés Márton: Régi rögeszme, új egyenlőség. A giddensi new egalitarianism kritikája szám (53. szám) GONOSZ(SÁG) A gonosz(ság) elmélete: érvek John Kekes: A gonosz szekuláris problémája Mezei Balázs: A politikai gonosz fogalma Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés helye A gonosz megnevezése: esetek Lóránd Zsófia: Diskurzusok a szexuális erőszakról a kilencvenes évek (poszt)jugoszláv háborúiban Nagy Pál: Cigánykannibalizmus : önvád és metafora. Szepsi a cseh magyar impériumváltás árnyékában, Pál Gábor: Az erőszak harsonája, a káosz előőrse. A gyűlöletbeszéd fogalma a 2001-es politikai vitákban Szemle Balogh László Levente: a széthullás, amiben vagyunk A Voegelin Arendtlevélváltás elé Eric Voegelin Hannah Arendt: Levélváltás a totalitarizmus kvintesszenciájáról Békés Márton: Hadihungarizmus

17 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XVII szám (54. szám) KONTROLL Heresztetika és játékelmélet Körösényi András: Escher lépcsőin. Vezetés, mani pu láció és demokrácia Málik József Zoltán: Politikai konfliktusok játékelméleti modellezése Újraírás Szabó Márton: A tudás és a hatalom viszonyának problémái Gyulai Attila: Kiindulópontok Paul de Man politika elméletéhez Szemle szám (55. szám) KONTINUITÁS Balogh István: A humanista tradícióval szemben Niklas Luhmann: Die Moral der Gesellschaft Horváth Szilvia: Zavart keltő szövegek Judith Butler: Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása Bodnár-Király Tibor: A magyar korona jelentésének színeváltozása a kora újkorban Kees Teszelszky: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás Eszme- Zemplén Gábor: Az eszmetörténet szakadásai és a tudomány racionalitása. Avagy milyen perspek tívák ból nem látszanak a paradigmák? -történet Szűcs Zoltán Gábor: Kontinuitás és diszkontinui tás a század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Politikaidiskurzus-történeti esszé Vaderna Gábor: A Hamvvévő filozófiája. A Hitel-vita eszmetörténeti helyéhez Demeter Tamás: A romantikus Hume Szemle Perecz László: Hagyomány vagy örökség? Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyo mány, Kiss Viktor: Az átmenet a huszadik évforduló ra meg jelent baloldali könyvek és folyóiratok tükrében. Áttekintés szám (56. szám) (R)EVOLÚCIÓ Revolúció Kontler László: Változatok a régi rend témájára. Gondolatok és töredékek a Töprengések német re cep ciójáról Takács Dávid: Történeti létezés és politikai rend: Ernst Nolte Ugrai János: Egy liberális oktatáspolitikus a 18. század végén. Karl Anton von Martini tanügyi munkássága Evolúció Kertész Gergely: Kultúra és evolúció. Mire (volt) jó a mémelmélet, és mire nem? Stráner Katalin: Tudomány magyar fordításban. A te remtés természettörténelmének nyomai Szemle Bródy Gábor: Darwin és Napóleon. Jerry Fodor Massimo Piattelli-Palmarini: What Darwin Got Wrong Kitta Gergely: Mi a média most? Jim Macnamara: The 21st Century Media (R) evolution Emergent Com munication Practices szám (57. szám) intézmény Intézmény, diskurzus, változás Szabó Márton: Intézmény és diskurzus a politikában Vivien A. Schmidt: Diszkurzív institucionalizmus. Az eszmék és a diskurzus magyarázóereje

18 XVIII repertórium Sebők Miklós: Válság táplálta delegálás. Az intézményi változás egy elmélete Egyén, közösség, állam Málik József Zoltán: Egyén és közösség veszedelmes viszonyai játékelméleti megközelítésben Szmodis Jenő: A szociális állam eszméje és valósága Pelle Anita: Állam, piac és verseny. A freiburgi iskola elméleti rendszere Szemle Malženicky Katalin: Összeegyeztethető-e egy rea lis ta képviselet-elmélet a normatív demokráciafelfo gással? Laczó Ferenc: Egy kaméleon története. (Kari Palo nen: A cselekvő politika fogalomtörténete) szám (58. szám) POLITOLOGOSZ Európai és magyar politikatudomány Ágh Attila: A magyar politikatudomány provincializálódása Tóka Gábor: Nincs hazai politika tudomány Arató Krisztina: A hazai politika tudomány nem zetközi beágyazottságának kérdőjelei Enyedi Zsolt: Nemes és nemtelen motívumok Körösényi András: Intézményesülés után Boda Zsolt: A politikatudomány mint hivatás Politikatudomány és politikai tudás Balogh László Levente: A politika tudomány hasznáról és káráról Gyulai Attila: Alkibiadész bukása Meszerics Tamás: Az esetlegességek hatalma Bozóki András: Kockázatok és mellékhatások Szigeti Péter: Politikatudomány horizontosan Tóth Csaba: Mire jó a politológus? Politológusnak lenni Fricz Tamás: Tudomány, hivatás, szenvedély Kumin Ferenc: Kétszeresen is hátrányos helyzetben Kákai László: Miért éppen a politológia? Pesti Sándor: A tudás végső soron egy és oszt ha tatlan State of the art Szabó Márton: Politikatudomány mi végre? Pokol Béla: Torzulások Csizmadia Ervin: Politika történelmi dimenziók ból Kende Péter: Hogyan tovább, magyar politika tudomány? Határvidékeken Pálné Kovács Ilona: Diszciplínák határvidékén, a hatalmi centrumoktól távol Fábián György: Önreflexiók Greskovits Béla: Jellegtelenség és jelentéktelenség Hajnal György: Közpolitika és köz politikatudomány Magyarországon Kéri László: A politikatudományról a partvonal széléről In utramque partem Szűcs Zoltán Gábor: Mire jók a tudományos standardok a 21. század elején a magyar politika tudományban? G. Fodor Gábor: Politologosz szám (59. szám) VOEGELIN G. Fodor Gábor: Új politikatudomány Tilo Schabert: Eric Voegelin műhelyében Eric Voegelin: A politikai vallások Balogh László Levente: Isten lefejezése. Utószó A politikai vallásokhoz Matthias Riedl: A modernség mint az eszka ton immanentizációja. Eric Voegelin gnosz ti ciz mus tételének kritikai újraértékelése Tilo Schabert: Eric Voegelin nyelvei Tudat és valóság Lánczi András: Biztosan nem pisztisz. Strauss és Voegelin levelezése, Mezei Balázs: Lázadás a modernitás ellen: Eric Voegelin és Thomas Molnar

19 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XIX G. Fodor Gábor: A platonista és a szkep tikus konzervativizmus: Voegelin és Kolnai. Gondolati vázlat szám (60. szám) KON-SZENZUS Körösényi András: A politikai mint konstitutív. Carl Schmitt hozzájárulása a politikai meghatározásához Chantal Mouffe: A politika és a politikai Lendvai L. Ferenc: Carl Schmitt elkárhozása Balogh István: Az igazság mint konszenzus? Habermas igazságkoncepciójának bírálatához Nyíri Kristóf: A konzervatív időnézet szám (61. szám) eszmetörténet Rabóczki Sándor: Cumque fuerit constitutus John of Salisbury politikai filozófiája. Az organologikus államelmélet a Policraticus című műben Gyulai Attila: A kormányformák megítélése a kormányzáson keresztül. Francesco Guicciardini Firenze kormányzatáról Szentpéteri Márton: Szabadkőműves-templom Nápolyban. Giuseppe Sanmartino Leples Krisztusa és a Cappella Sansevero Karin Tilmans: A holland polgár fogalom törté nete a kora középkortól a XXI. század elejéig Kees Teszelszky: Respublica et Status Regni Hun gariae. Magyarország kora újkori reprezentációja Európában és a republikánus politikai gondolkodásban Egedy Gergely: Konzervativizmus kontra konzer vatívok? Viereck új konzervativizmusa Megadja Gábor: Erik von Kühnelt-Leddihn és Amerika szám (62. szám) poltikai tudás Lánczi András: Hogyan kell élnünk? Természet, metafizika és politikai bölcsesség Mándi Tibor: A jog uralma vagy az embereké? A politikai racionalizmus problémája és az angolszász common lawgondolkodás Szalai András: Elefántcsonttorony és politika. A tudásalapú közösségek szakpolitikai szerepe Szabó Márton: Közvélemény-kutatás és közvélemény Krekó Péter: Összeesküvés-elméletek és politikai bizalom szám (63. szám) retró Csepeli György: Egy könyv életei. Újraolvasva Papp Zsolt A válság filozófiájától a konszenzus szociológiájáig című, 1980-ban megjelent művét Szalai Miklós: A kritikai gazdaságtan félbemaradt kritikája: Bence György Kis János Már kus György: Hogyan lehetséges kritikai gaz daságtan? Molnár Gábor: Rejtőzködő tudásszociológia. Nyíri Kristóf két nyolcvanas évekbeli eszme- és filozófiatörténeti tanulmánykötetéről Tőzsér János: Márkus versus Altrichter: az első analitikus filozófiai vita Magyarországon Zuh Deodáth: Korszerűség, transzcenden taliz mus, zárójelbe tett tudomány. Edmund Husserl hatvanas évekbeli recepciójának helye a magyarországi filozófiai életben

20 XX repertórium szám (64. szám) Schlett G. Fodor Gábor: Schlett műhelyében. Paula Schultz ismeretlen sírhelye Schlett István: Bevezetés A politikai gondolko dás története Magyarországon című trilógia ké szülő harmadik kötetéhez Takáts József: Schlett István műve és az új esz me történet-írás Bodnár-Király Tibor: Adalékok A politikai gon dol kodás története Magyar orszá gon I II. Szek fű-oltványai hoz Nagy Ágoston: A politikai gondolkodás tör té ne té nek kontextualista-koncep tualista di men ziói Csizmadia Ervin: Kihívás és megoldás. A párt struktúra átalakulásának változatai Magyar or szá gon Balázs Zoltán: Két választás Magyarországon. Mikszáth és a reménytelen remény szám (65. szám) AUSZTRIA Barry Smith: Osztrák és magyar filozófia: Wittgenstein és Pauler logikájáról Somos Róbert: Alexius Meinong és Pauler Ákos Zóka Péter: Robert Zimmermann élete, munkássága és Alexander Bernáttal való kapcsolata Szalai Miklós: Gazdaság, információ és tervezés: Hayek vagy a komputerek? Beke-Martos Judit: Az Osztrák Császárság története és az államfői ceremoniális hatalomlegitimáció hiánya P. Szilczl Dóra: Túl a szavakon a dialóguskommunikációról Domschitz Mátyás: Kommunikatív tőke Fröhlich Johanna: A nyelvfilozófia és az alkotmány értelmezés összefüggései a szöveg korlátai és lehetőségei szám (67. szám) ERDÉLY Pál Judit: Erdély autonómiájának felszámolása és az erdélyi elitek Demeter M. Attila: Balogh Artúr és a liberális kisebbségvédelem elvi buktatói Keszeg Anna: Házasság felsőfokon. Egy 1937-es, Torockóról szóló régióreprezentáció Balázs Imre József: A rendszerváltás meg jelenítése kortárs erdélyi magyar regények ben. Miről szóljanak a rendszerváltás-történetek? Székely István Gergő: Válságok és választások évada Romániában 2012-ben Dácz Enikő: Interetnikus kapcsolatok a XX. század elején három erdélyi újság tükrében szám (66. szám) KOMMUNIKÁCIÓ Fehér Katalin: Az internettől az új médiáig Pólya Tamás: Goffman online. Mediatizált dramaturgiai szerepek és közönségek az új mediális (digitális) személyközi kommunikációban Pete Krisztián: A nyelvi kommunikáció alapvető normái

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Tudományos Diákköri Konferencia november 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2016. november 24. Programfüzet Általános program Konferencia kezdete: 8:00 óra. Dékáni köszöntő és technikai

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

i-1 Politikai tudáselméletek

i-1 Politikai tudáselméletek i-1 Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Politológus és jogász hallgatók részére ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet politológus és jogász

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám

100 m fiú gyorsúszás B 1. versenyszám 100 m fiú gyorsúszás "B" 1. versenyszám 2. Lendvai András 1996 Református Gimn. 9:99,99 3. Mészáros Dániel 1992 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 4. Nimsz Valentin 1993 Pápai GSZKI Mező 9:99,99 5. Szólás Jakab

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők:

Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny. Békéscsaba, október 25. JEGYZŐKÖNYV. Rendezők: Dél-Alföld Régió Sport XXI. Alapprogram Nyílt Mezei Futóverseny Békéscsaba, 2012. október 25. JEGYZŐKÖNYV Rendezők: Magyar Atlétikai Szövetség Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Utánpótlás Központ Helyszín:

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület 1.oldal. Acsády SZKI

Pápai Úszó Diákolimpia V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület  1.oldal. Acsády SZKI Pápai Úszó Diákolimpia 2011-12 V-VI.KCS Csapatonkénti rajtlista Pápai Úszó Sportegyesület www.puse.hu 1.oldal Acsády SZKI B 1 5 Szólás Jakab 1996 9:99,99 B 4 3 Jákli Péter 1996 9:99,99 B 2 2 Varga Dávid

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus. Szabó Márton: Politikai tudáselméletek ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet Két féléves kurzus Szabó Márton: Politikai tudáselméletek A Politikai tudáselméletek propedeutikai jellegű, bemutatja azokat a tudományos tradíciókat,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

Tantárgy adatlap Változások a magyar politikai rendszerben

Tantárgy adatlap Változások a magyar politikai rendszerben A tantárgy kódja: PHP_MOPOL A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Recent Changes in Hungarian Political System A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): Kreditérték:

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség Bp-Székesfehérvár / HUN 215.3.6-7. Felnőtt nő 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 292 (8) 294 (3) 2:15,55 256 (2) 26Gy-9V 483 (9) 13:37,17 1325 2 SIMON Sarolta Csepel SC 1997 298 (1) 252 (16) 2:29,41 244 (4) 24Gy-11V

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 2. Auriga Erdei Futóverseny sorozat Második forduló 2015.04.12 Leány 1.6km 1. Kalocsai Klaudia 20 6:49 T.várkony, Endre Király Ált.Isk. SE2 / 1, 10 2. Gál Kitti 19 7:10 T.várkony, Endre Király Ált.Isk.

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK Lap: 1 FÉRFI 56 KG Ádám Róbert 82.09.15 Nyiregyházi Vas 55.950 90 95 100 118 122 x 122 222 1. 346.231 Molnár Ferenc 86.09.15 BKV Előre SC 54.850 73 76 x 76 100 105 x 105 181 2. 286.903 Soóky Gergely 93.09.19

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam

Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam AC 2017. évi téli felkészülési ranglista versenysorozata EREDMÉNYEK Férfi 60 méter fedett pálya Döntő Hely. Atléta Sz. év Nevező Eredmény Rekord Futam 1 Papp Bence 1999 DOVASE 7.35 SB 1 2 Gáti Kornél 1999

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől

Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől 1.félév Számonkérés Kredit Meghirde tés Tanulmányi Államelmélet I. - Prof. Dr. Paczolay Péter, Dr. Fejes Zsuzsanna

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24.

nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. nemzeti közszolgálati EGyEtEm közigazgatás-tudományi kar tudományos diákköri konferencia tavaszi ForduLÓ Budapest, 2014. április 24. tudományos diákkör ProGrAmFÜZEt program 10:00-12:00 1. panel 12:00-12:30

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben