1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság Tél (3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3."

Átírás

1 Repertórium Új folyam, szám nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes sége a kelet- és a nyugatnémet fej lő dés ben 1/19 Kuczi Tibor: A vállalkozók társadalmi tőkéi az átalakulásban 1/29 Reprint Tellér Gyula: A három részmagyarország 1/52 Politikai tagoltság Körösényi András: Nómenklatúra és vallás törésvonalak és pártrendszer Magyarországon 1/67 Fábián Zoltán: Szavazói táborok és szavazói hűség 1/95 Stumpf István: Elhalasztott vagy elszalasztott politikai generációváltás? 1/ ősz (2. szám) Tények és képzetek Csontos László Kornai János Tóth István György: Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja 2/3 Spéder Zsolt: Ikertestvérek. A szegénység arcai a mai Magyarországon 2/29 Magyar lelkiállapot Róbert Péter: Fogcsikorgatva: a megkeseredett rendszerváltás 2/59 Kopp Mária Skrabski Árpád Lőke János Szedmák Sándor: A magyar lel ki állapot az átalakuló társadalomban 2/87 Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Lelkünkre ül a politika? Az öngyilkosság és az alkoholizmus változó trendjei 2/103 Balázs Zoltán: John Locke politikai filozófiájának ellentmondásai 2/117 Újra a politikai tagoltságról Enyedi Zsolt: Tekintélyelvűség és politikai tagolódás 2/ tél (3. szám) Utódállamok Schöpflin György: Kisebbségek és posztkommunizmus 3/3 Jiři Večernik: Gazdasági nehézségek és politikai attitűdök 3/22 Bozóki András: Modernizációs ideológia és materiális politika: szocialisták szocializmus után 3/41 Uralkodó eszmék Körösényi András: A magyar politikai gondolkodás főárama ( ) 3/80 Összetartó erők Molnár Attila Károly: Motívum és intézmény 3/108 Paul van Tongeren: Pluralizmus, kereszténység és politika 3/144

2 II repertórium Vita Ferge Zsuzsa: Az adótudatosságról és az állam felelősségéről. Hevenyészett el ső válasz Csontos Kornai Tóth cikké re 3/ tavasz (4. szám) Jog és vallás Péter László: Az állam és az egyház viszonya és a civil társadalom Magyar országon: történeti áttekintés 4/3 Társadalomtörténet ma Benda Gyula: A társadalomtörténet-írás helyzete és perspektívái 4/33 Kövér György: Milyenek vagyunk? A Hajnal István Kör Társadalom tör té neti Egyesület tíz év múltán 4/43 Gyáni Gábor: Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok 4/55 Szép Óvilág Ralf Dahrendorf: Miért éppen EUrópa? Egy szkeptikus európai tűnődő kom men tárjai 4/69 Kerékgyártó Béla: Fejlődéstörténet és kordiagnózis Hajnal István és a modernség problémái 4/91 Vita Csaba István: Fiskális illúziók és re disztribúciós csalás 4/109 Hetényi István: Folytassa, doki! 4/119 Király Júlia: Az ingyenebéd alkonya 4/122 Molnár Attila Károly: A racionalizmus határai 4/127 Pete Péter: Infantilizmus vagy racionális alulinformáltság? 4/131 Szamuely László: Tények és (félre)értelmezések 4/136 Veress József: Trükkös tükrök 4/ nyár (5. szám) Átváltozások Kolosi Tamás Sági Matild: Rendszer váltás elitváltás 5/3 Bartha Attila Martin József Péter: Menedzserutak. Magyar vállalatvezetők és bankárok a posztkommunista átalakulás kezdetén 5/23 Matolcsy György: Eredeti tőkeátcsoportosítás Magyarországon. A tőkeszivattyúk működése a 90-es években 5/37 Sugatagi Gábor: A politikai elitek kutatásának új útjai 5/61 Etnikum és identitás Kozma István: Történelmi krízis és névmagyarosítás. Adatok az 1945/46. évi családnév-változtatási konjunktúra értelmezésében 5/89 Kolnai Aurél: Erkölcs és politikai megosztottság 5/127 Háttér Kenneth R. Benoit: Az 1998-as parlamenti választások előrejelzése 5/ ősz (6. szám) Szó-rend Karácsony András: Diskurzusok metszéspontján. Helmut Schelsky problémája az értelmiségi uralommal 6/3 Ötvenhat Kövér György: 12 nap Losonczy Géza életében (1956. október 23. november 3.) 6/27 Lackó Miklós: A kultúrfilozófus Pro hász ka Lajos 6/61 Prohászka Lajos: A modern ember 6/66 Prohászka Lajos: A jelenkor szelleme 6/84 Lánczi András: Közjó és önszeretet. Bernard Mandeville az emberi természetről 6/93

3 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám III Makadám Mathias Bös Christian Stegbauer: A virtuális utazás határai. Miért nem vezet az internet egységes világkultúrához? 6/117 Olvasónapló Bódy Zsombor: Foucault: A szexualitás története 6/ tél (7. szám) Középosztálytabló Utasi Ágnes: Középosztályi elméletek, alakuló magyar középosztályok 7/3 Gyáni Gábor: Polgárság és középosztály a dis kurzusok tükrében 7/30 Tóth Zoltán: A magyar középosztály megteremtése. Jegyzetek néhány ismert társadalmi-politikai textus margójára 7/46 Iskola-vita Gazsó Ferenc: A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer 7/73 Jog-alkotás Horkay Hörcher Ferenc: Egy pragmatikus természetjogi elmélet felé 7/109 Olvasópróba Karácsony András: A valóság nem a nyelv háta mögött történik 7/ tavasz (8. szám) Politikai amnézia Angelusz Róbert Tardos Róbert: Az önéletrajzíró válaszadó. A választási preferenciák retrospektív adatainak szisztematikus torzításai 8/3 Újra írt emlékezet K. Horváth Zsolt: Historizált emlékezet mint személyes történelem. Az ötvenes évek kirekesztő mechanizmusai az emlékezet és a történelem szemszögéből 8/33 Szummer Csaba: A fikcionalizmus kérdése a történetfilozófiában, a posztmodern antropológiában és a pszichoanalízisben 8/69 Bogárdi Szabó István: Reinhold Niebuhr egy XX. századi keresztény realista 8/85 Reinhold Niebuhr: Az emberi természet és a hatalom akarása 8/99 Iskola-vita Halász Gábor: Az oktatáspolitika lehetőségei 8/115 Kelemenné Farkas Márta: Tézisek és kommentárok 8/130 Lannert Judit: Az oktatás a kilencvenes években a számok tükrében 8/138 Liskó Ilona: Esélyegyenlőség és oktatáspolitika 8/150 Róbert Péter: Hipotézisek az oktatás és a társadalmi mobilitás összefüggéseiről 8/156 Varga Júlia: Belátás, akarat és anyagi teherbíró-képesség 8/165 Zsolnai József: Tényleges alternativitás helyett ismét pedagógiai változásipar 8/ nyár (9. szám) Választók és választottak Tóka Gábor: A pártpreferenciák stabilitásának meghatározói 9/3 Ilonszki Gabriella: A magyar parlament in tézményesülésének és működésének néhány kérdése a politikatudomány nézőpontjából 9/27 Pozíciók Lengyel György Tóth István János: Osztályhelyzet, jövedelmi esélyek, elégedettség 9/49 John Higley Jan Pakulski: Elitelmélet a marxiz mus után 9/71 Észjárások John Kekes: Pluralizmus versus liberalizmus 9/89 Béndek Péter: Liberalizmus a morális egyenlőség igézetében 9/115

4 IV repertórium Tantörténet Sasfi Csaba: Tandíj: elitképzés vagy közoktatás. II. József oktatáspolitikai rendeletei 9/133 Iskola-vita Bukodi Erzsébet: Nőttek-e az iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek? 9/ ősz (10. szám) Nézőpontok Fehér Márta: Relativizmus és racionalizmus 10/3 Ludassy Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus. A francia felvilágosodás a multikulturalizmus és az emberjogi univerzalizmus válaszútján 10/17 Tengelyi László: Saját és idegen: Merleau- Ponty és a vad tartomány 10/33 Erények és jogok Leo Strauss: A modern természetjog 10/45 Perecz László: A belátásos elmélettől a mezőelméletig. A magyar jogfilozófia fél évszázada: Pikler, Somló, Moór, Horváth 10/73 Vita Balázs Zoltán: Dilemmák dicsérete 10/95 Frivaldszky János: A jog interszubjektív jellege és a természetjog 10/101 Horkay Hörcher Ferenc: Válasz a hozzászólásokra 10/ tél (11. szám) Cieger András: A kormányférfi. A dua liz muskori kormányzati politika egyes kérdéseiről 11/3 Bank-ház Moravánszky Ákos: Méhek és szegecsek. Lechner Ödön budapesti és Otto Wagner bécsi Postatakarékpénztára 11/25 Vámos Dominika: Mai banképítészetünk 11/45 A céh Angelusz Róbert Tardos Róbert: Létviszonyok és utánpótlás a tudományos szférában 11/63 Életek Tóth Olga: Házasság és gyermek: vélekedés és viselkedés 11/80 Pikó Bettina: Egyenlőtlenségek az egészségi állapotban 11/94 Molnár Attila Károly: A modernitás kritika egy hagyománya 11/109 Takács Ádám: Michel Foucault és a történelem tapasztalata 11/143 Századforduló Brandt Juliane: A protestánsok és a mil lennium. Felekezeti és nemzeti identitás a késő 19. század nemzeti ünnepeinek tükrében 11/ tavasz (12. szám) Róbert Péter: A racionális szavazó Magyarországon 12/3 Szomszédjárás Faragó Tamás: Népességnövekedés asszi miláció vándorlás 12/33 Sik Endre: Magyarok az osztrák munkaerőpiacon 12/60 Színe és visszája Karl Otto Hondrich: Szakadatlan közösségképződés az individuum tudtán kívül 12/87 Lackó Mihály: Individuális és kollektív biográfia 12/97 Esszé Lányi András: Visszatérés az Anyához. Egy környezeti etika elemei 12/103 Karácsony András: Egy provokatív életmű. Emlékezés Niklas Luhmannra, /128

5 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám V Diagnózis Skrabski Árpád Kopp Mária: Társadalmi beállítottság, társadalmi tőke 12/ nyár (13. szám) Életutak Szente Zoltán: Közigazgatás és politika metszéspontján: a miniszterek és az államtitkárok rekrutációja Magyarországon, /3 Tévutak Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Fiatalok szenvedélyei?! Alkohol- és drogfogyasztás, valamint dohányzás a budapesti középiskolások körében 1999-ben 13/53 Akarat-erő Lengyel György: Akciópotenciál, kivonulás, radikális tiltakozás 13/74 Orthmayr Imre: A sztoikus szenvtelenség 13/92 Steiger Kornél: Megjegyzések Orthmayr Imre A sztoikus szenvtelenség című tanulmányához 13/123 Színe és visszája Balázs Zoltán: Szocio-politikai bújócska 13/130 Csepeli György: Déjà vu 13/134 Gyáni Gábor: Közösségképződés individualizálódással és anélkül 13/137 Hofer Tamás: A mi én egyenleg antropológiai szemszögből 13/141 Pataki Ferenc: De miért az individuum tudatán kívül? 13/ ősz (14. szám) Középosztálytabló Kövér György: Ranglétra és középosztályosodás a reformkortól az első világháborúig 14/3 Utódok Cseh-Szombathy László: A reprodukció változó keretei 14/21 S. Molnár Edit: Családi értékek maga tartások demográfiai tendenciák 14/31 Osztott hatalmak Pesti Sándor: Pártfegyelem a dualizmus kori Magyarországon 14/55 Cieger András: Kormány a mérlegen a múlt században. A kormány helye és szerepe a dualizmus politikai rendszerében, /79 Vita Galambos Károly: A politikai élet re konst ruk ciójáról 14/ tél (15. szám) Mikro-hullám Szekeres András: Mikrotörténelem és általános történeti tudás 15/3 Czoch Gábor: A társadalmi rétegződés mikro- és makrotörténelmi szempontból 15/17 Bódy Zsombor: A mikrotörténelem haszna nagy társadalmi csoportok kutatásában 15/39 Utódok Pongrácz Tiborné: Terhességmegszakítások a számok és a lakossági vélemények tükrében 15/59 Percepciók Róbert Péter: Társadalmi mobilitás és rendszerváltás 15/73 Örkény Antal Székely Mária: Igazságosság és társadalomkép 15/ tavasz (16. szám) Nemzedékek Kamarás Ferenc: A termékenység alakulása és befolyásoló tényezői 16/3

6 VI repertórium Józan Péter: A századvég halálozási viszonyainak néhány jellegzetessége Magyarországon 16/29 Susánszky Éva Szántó Zsuzsa Csoboth Csilla Purebl György: Család: erőforrás vagy veszélyforrás? 16/45 Nemzetről Horkay Hörcher Ferenc: Nemzet és közösség 16/61 Niedermüller Péter: A nacionalizmus kulturális logikája a posztszocializmusban 16/91 Esszé Karácsony András: Elfelejtett emlékezés 16/111 Béndek Péter: Egy modern téma előéletéhez: a politikai szabadság problémája Platón Államában 16/ nyár (17. szám) Családfa Tomka Béla: Társadalmi integráció a 20. századi Európában: Magyarország esete 17/3 Magyar lelkiállapot Sági Matild: Hogyan legyünk pesszimisták? Viszonyítsunk a sokkal jobbhoz! 17/41 Kortörténet Szalai Júlia: A magánnyugdíjrendszer néhány társadalmi vonásáról 17/67 Századforduló Prepuk Anikó: A zsidóság a Millenniumon 17/89 Michael Oakeshott: A politikai képzés 17/ ősz (18. szám) Ítélet Horkay Hörcher Ferenc: Az ítélet mint esztétikai, etikai, politikai és jogi fogalom 18/3 Szándék-ok Mándi Tibor: A harmadik út rövid tündöklése 18/27 Pesti Sándor: A kormányzati döntéshozatal 18/69 Századvégi szemle Gyáni Gábor: Történetírásunk az évezred fordulóján 18/117 Lánczi András: A politikatudomány helyzetéről és állapotáról 18/141 Perecz László: Talpraállás után. Magyar filozófia a kilencvenes években 18/ tél (19. szám) Koreszmék Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 19/3 Lackó Miklós: A magyar konzervatívok legképzettebb publicistája. Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi 19/21 Molnár Tamás: Az új metanoia? 19/35 Századforduló Dömsödi Balázs: Menhely és razzia. Hajléktalanság és intézményes érdekek Budapesten a századfordulón 19/47 Nemzedékek Gábos András Tóth István György: A gyermekvállalás támogatásának gazdasági motívumai és hatásai 19/77 Századvégi szemle Horváth László Király Júlia: Se elkezdve, se befejezve. A mi 20. századi közgazdaságtanunk 19/115 Esszé Erős Vilmos: A hatalom humanizálása, avagy Szekfű démonizálása? 19/133

7 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám VII tavasz (20. szám) ősz (22. szám) Perspektíva Körösényi András: Parlamentáris vagy elnöki kormányzás? Az Orbán-kormány összehasonlító perspektívából 20/3 Historizáló politika Schlett István: A magyar történelem a huszadik századi politikai gondolkodásban 20/39 Kiss Mária Rita: A hatodik nagyhatalom 20/67 Cieger András: A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének magyar politikai gondolkodásában 20/95 G. Fodor Gábor: Nagyzási hóbort vagy politikai program? A Huszadik Század körének viszonya a liberalizmushoz ( ) 20/ nyár (21. szám) Értékrend Enyedi Zsolt Todosijević Bojan: Kon zer vativizmus alulnézetben 21/3 Balázs János Kézdy Éva: Harmonia Dig nitatis. Az értékrend vizsgálata főnemesi családok leszármazottainak körében 21/33 Hegedűs Rita: A vallásosság a társadalomban 21/51 Vallás szabadság Zakar Péter: Isten és a szabadság Magyarországán. A forradalom és szabadságharc liberális egyházi megközelítései 21/69 Sarnyai Csaba Máté: A katolikus autonómia megközelítési lehetőségei Magyarországon 1848-tól a századfordulóig 21/85 Tantörténet Letenyei László: Atahualpa és Huáscar. Andokbeli országok, Bolívia, Ecuador és Peru történelemkönyveinek összehasonlítása 21/103 Német egység: ossik és wessik Wolfgang Zapf: Hogyan vonhatjuk meg a német egyesítés mérlegét? 22/3 Hartmut Häussermann Andreas Kapphan: Berlin: a felosztott várostól a megosztott városig? 22/21 Harald Bodenschatz: Szebben lakni az új Berlinben? 22/43 Gyermekáldás? Durst Judit: Nekem ez az élet, a gyerekek. Gyermekvállalási szokások változása egy kisfalusi cigány közösségben 22/71 Politikai tagoltság Csite András: Balliberálisok, jobboldaliak, függetlenek és extravagánsok 22/93 Vita Csizmadia Ervin: Blairizmus = orbániz mus? Nem. 22/121 Enyedi Zsolt: Prezidencializálódás Ma gyarországon és Nagy-Britanniá ban 22/127 Horkay Hörcher Ferenc: A hatalom természet rajza 22/135 Tőkés Rudolf: Kormányváltás vagy radikális rendszermódosítás? 22/151 Körösényi András: Az Orbán-kormány természetrajza. Válasz a hozzászólásokra 22/ szám (23. szám) Életutak Róbert Péter: Miért (nem) meritokra tikusak a modern társadalmak? 23/3 Boreczky Ágnes: Családtörténeti mozaik. A mo bilitás és a migráció elbeszélései 23/33 Szabari Vera: A társadalmi struktúra és mobi litás kutatása Magyarországon az 1960-as években 23/65 Birtokos eset Fertő Imre: A földreformok politikai gaz daság tana 23/83

8 VIII repertórium Ötvenhat Horváth Sándor: 1956 történetírása a rendszerváltás óta 23/107 Tantörténet Pukánszky Béla: A testi fenyíték témája 19. századi magyar neveléstankönyvekben 23/ szám (24. szám) Kötődések Utasi Ágnes: A társadalmi integráció és szolidaritás alapjai: a bizalmas kapcsolatok 24/3 Balázs Zoltán: A bizalom fogalma 24/27 Tervek terek történetek Germuska Pál: A szocialista városok létreho zása. Terület- és településfejlesztés Magyarországon 1948 és 1953 között 24/49 R. Nagy József: Nekünk má semmise a gyár Identitásbeli azonosságok és különbségek a rudabányai és diós győrvasgyári munkások esetében 24/75 Bódis Lajos: Olyan emberekkel nem lehet együtt harcolni, akiknek vaj van a fejükön. Posztszocialista munkaszervezeti átalakulás egy munkás szemével 24/93 Nézőpontok Ilonszki Gabriella: Az elnöki parlamentarizmus és a parlament 24/109 Lánczi Tamás: Munkák és napok avagy a háromhetes ülésezési rend hatása az Országgyűlés működésére 24/ szám (25. szám) Franciaablak Thomas Bénatouïl: Kritikai és pragmatikus szociológia. Néhány olvasási alapelv 25/3 Vidék Csurgó Bernadett: Gazdaasszonyok és farmer feleségek Családi gazdálkodás Mezőtúron 25/47 Leveleki Magdolna: Az iparosodottság és a kis vállalkozói sűrűség néhány összefüggése 25/77 Értékrend S. Molnár Edit Kapitány Balázs: Gyermekcentrikus érzelmek és egyéni célok, vágyak viszonya 25/97 Észjárások G. Fodor Gábor: A politikai gondolkodás vizsgálata mint autonóm módusz 25/ szám (26. szám) Múlt idő Ungváry Krisztián: Árjásítás és modernizáció. Adalékok Imrédy Béla miniszterelnöki működéséhez és a zsidótörvények geneziséhez 26/3 Újvilág-rend John Higley Jan Pakulski: Az erő az úr: a szeptember 11-e utáni világ politikai elitje 26/39 Audrey Kurth Cronin: A szuverenitás újrafogalmazása: amerikai stratégia a terrorizmus korában 26/61 Jobblét Kovács Katalin: Jövedelmi egyenlőtlenségek és mortalitás 26/87 Balázs Zoltánnal, Boda Zsolttal, Giró-Szász Andrással és Lányi Andrással Csite András beszélget: Miért nincs vita Ma gyarországon az EU-csat lako zásról? 26/ szám (27. szám) Átalakulás Valuch Tibor: A történeti parasztság változásai az 1960-as években 27/3

9 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám IX Bauer Tamás Péter: A nyugati bűntudat és a har madik világbeli szegénység 27/32 Bauer Tamás Péter: Népességrobbanás: mítosz és valóság 27/53 Szándék-ok Letenyei László Takács Károly: Ön pusztító jóslat. Miért veszítheti el a közvéleménykutatások szerint népszerűbb párt a demokratikus választásokat? 27/83 Lát-lelet Tóth Olga: A családon belüli, partner elleni erőszak 27/101 Czeglédi Andrással, Losonczi Péterrel, Mezei Balázzsal és Trencsényi Balázzsal Balázs Zoltán beszélget: Kerek asztal-beszélgetés a megbocsátásról 27/ szám (28. szám) Változó idők Altorjai Szilvia Giczi Johanna Sik Endre: Etűdök az élet üteméről 28/3 Kovách Imre: A magyar társadalom paraszttalanítása európai összehasonlításban 28/41 Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt -tel 28/67 Karácsony András: Carl Schmitt politikai ant ropológiájáról 28/85 Mezei Balázs: Carl Schmitt teológiai felfogásáról 28/97 Horkay Hörcher Ferenc: Carl Schmitt deci zio nizmusa és a klasszikus erényetika 28/113 Lánczi András: Carl Schmitt és a liberalizmus 28/129 Schlett Istvánnal beszélget Balázs Zol tán és Cieger András: Én ilyen régimódi ember vagyok 28/ szám (29. szám) Protestáns dilemmák Brandt Juliane: Felekezeti és nemzeti identitás a 19. századi Magyar or szágon: a protestáns egyházak 29/3 Kiss Réka: A diktatúra szorításában Ravasz László egyházpolitikai útkeresése a második világháborút követő esztendőkben ( ) 29/39 Vita Gyáni Gábor: Paraszt: mit jelent és mi jelentésének a határa? 29/71 Harcsa István: Paraszttalanítás egy fogalom születése 29/77 Laki László: Törés és folyamatosság 29/87 Kép(zett) történelem Kisantal Tamás: Az extremitás történetisége. Art Spiegelman: Maus 29/95 Kamarás Ferenccel, Kiss Tamással, Spéder Zsolttal és Tóth Pál Péter rel Kapitány Balázs beszélget: Kerek asztal-beszélgetés a népesedési helyzetről 29/ szám (30. szám) Szándék-ok Angelusz Róbert Tardos Róbert: Miért men nek el mégis? Választási részvétel, kapcsolathálózatok, társadalmi integráció 30/3 Törvénysorsok Szabó Dániel: Ki maradhat a parlamentben? A képviselői összeférhetetlenség kérdése a dualizmus korában 30/35 Németh György: A magyar narancs. Az egészségpénztár az érdekek csapdájában 30/61 Vita Benda Gyula: Hosszú távú folyamatok és rövid távú ingadozások, társadalomstatisztikai vizsgálatok és lokális kutatások. Hozzászólás Kovách Imre és Valuch Tibor tanulmányához 30/99

10 X repertórium Kovách Imre: Paraszttalanítás: kérdő jelek és válaszok. Válasz Harcsa István nak, Laki Lászlónak, Gyáni Gábor nak és Benda Gyulának 30/105 Egedy Gergely: Nemzeti egyház vagy értelmiségi establishment? Coleridge a nemzeti klerikusságról 30/ szám (31. szám) Körösényi András: Konfliktus és konszenzus paradoxona 31/3 Utóítéletek Kövér György: Gentry és zsidó? Társadalmi identitás és előítélet az 1880-as évek Magyar országán 31/37 Változó idők Tóth István György: Jövedelem egyenlőt lenségek az Euró pai Unióban és az újonnan csatlakozó országokban 31/61 Spéder Zsolt: A házasságon kívüli gyermekvállalás módosulása a születés párkapcsolati kontextusában 31/83 Kerékgyártó Béla: Ornamens és nevelés. Adolf Loos, építész és kritikus, művész és gondolkodó 31/101 Adolf Loos: A Patyomkin-város; A szegény gazdag emberről; A régi és az új irány az építőművészetben különös tekintettel a bécsi művészet viszonyaira 31/121 Sólyom Lászlóval beszélget Bódy Zsombor és Cieger András: Hagyni kell történni a sorsot 31/ szám (32. szám) Vörös Poroszország Bódy Zsombor: Struktúrák és tapasztalatok. Politikai hatalom és társadalom az NDK társadalomtörténet-írásában 1990 után 32/3 Kritika jobbról-balról Kiss Mária Rita: A tudás fegyverei nek könynyelmű hordozói. Két kul túr kritika a XIX XX. század fordulójának jobboldali politikai gondolkodásában 32/41 G. Fodor Gábor: Kultúrpolitikai program vagy kultúra mint politika? A pol gári radikális ellenkultúra értelme 32/77 Politika mint hivatal Pesti Sándor: Politikusok és köztisztviselők viszonya, politikai patronázs a nyugateurópai demokráciákban 32/107 Értékelések Szántó Zoltán: Társadalomtudomány és értékítéletek 32/145 Némedi Dénes: Putnam és Weber tény és érték 32/161 Iványi Györggyel, Kajner Péterrel, Tosics Ivánnal, Vecsei Miklóssal Balás Gábor és Szalai Ákos beszél get: Kerekasztalbeszélgetés Buda pest ről 32/ szám (33. szám) Táborverés Enyedi Zsolt: A voluntarizmus tere. A pártok szerepe a törésvonalak kialakulásában 33/3 Fogalom-tár Lutz Niethammer: A floating gap in nen ső oldalán. Kollektív emlékezet és iden titáskonstrukció a tudományos dis kur zus ban 33/29 Gyáni Gábor: Kontextus és kontextua li záció a történetírásban 33/49

11 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XI Helybenjárás Kákai László: Politikai kultúra és lokalitás 33/65 Bocz János: Újraválasztott polgármesterek, avagy kiket és miért választanak meg ismét a szavazópolgárok? 33/99 Újragondolás Felkai Gábor: Max Weber és a demokrácia problémája. Értelmezhető-e weberi kategóriák alapján a mai Magyarország politikai szerkezete? 33/119 Piaci gazdaság Molnár Ágnes: Asszonyok és családközpontúság. A mezőgazdasági kistermelés és a nemi szerepek a kiskanizsai sáskáknál 33/163 Tomka Miklóssal Balázs Zoltán és Kapitány Balázs beszélget: a szellemi szabadságot élhetem 33/ szám (34. szám) Vágy és valóság Hámori Péter: Korszerű és népi? Korszerű vagy népi? Viták a magyar falu építészetéről a huszadik század első felében 34/3 Bódy Zsombor: Kislakás, társasház, családi ház. Lakásépítkezés és az otthon ideáljának változása Budapesten az I. világháború körül 34/27 Nagy pénz kis foci Szegedi Péter: Az utánpótlás-nevelés a magyar labdarúgás struktúrájában 34/59 András Krisztina: Üzleti alapon működik-e napjainkban a magyar hivatásos labdarúgás? 34/87 Törzsanyag Anne O. Krueger: A járadékvadász társadalom politikai gazdaságtana 34/107 William C. Mitchell Michael C. Munger: Az érdekcsoportok közgazdasági modellje 34/129 Benda Gyulával Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: Élni a talentumokkal 34/ szám (35. szám) Mű-emlék-mű Apor Péter: Előkép: a Tanácsköztársaság emlékezete a Rákosi-rendszerben 35/3 K. Horváth Zsolt: Harc a szocializmusért szimbolikus mezőben 35/31 Államálmok Karácsony András: A konzervatív forradalom utópiája a két háború közötti Német - or szág ban 35/69 Romsics Gergely: Habsburg és Ständestaat. A legitimizmus politi kai stratégiái a harmincas évek Ausztriájában 35/105 Párbaj Roger Scruton: Kommunitárius álmok 35/149 Amitai Etzioni: Igen, közösség. De kié? 35/163 Roger Scruton: Válasz 35/171 Bruszt Lászlóval, Gedeon Péterrel, Novák Csabával Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Kapitalizmus. De melyik? 35/ szám (36. szám) Koreszmék Huszár Ákos: Civil társadalom és kritikai el mélet 36/3 Michael Walzer: Politikai hatalom 36/29 Tollforgatók Csurgó Bernadett: Híres író írói hírnév. Reputáció és hatalom a jelenkori magyar irodalmi életben 36/65 Kristóf Luca: Közéleti értelmiség és hírnév 36/97 Klestenitz Tibor: A sajtóapostolok. A Katolikus Sajtóegyesület és az egyházi elit oszloposodási törekvései a századelőn 36/129

12 XII repertórium Kommunitarizmus vita Tallár Ferenc: Radikális konzervativizmus 36/161 Turgonyi Zoltán: A természetjog mint mérce szükségessége 36/171 Babarczy Eszter: Néhány gondolat a Scruton Etzioni-vitához 36/185 Jelenits Istvánnal Balázs Zoltán és Bódy Zsombor beszélget: A sokféleképpen gondolkodókat igyekeztem megérteni 36/ szám (37. szám) Kötődések Spéder Zsolt: Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón 37/3 Kórtörténetek Kiss László: Az ispotálytól a modern kórházig. Kórházak Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig 37/53 Gulácsi László Boncz Imre Brandt müller Ágnes Kárpáti Krisztián Lepp-Gazdag Anikó Májer István Jenei György: Költségkontroll az egészségügyben. A más hol készült egészség-gazdaságtani tech nológiaelemzés átvételének lehetőségei 37/87 Takács Ádám: Claude Lefort, a politikum filozófusa 37/127 Claude Lefort: A demokrácia kérdése 37/135 Hofer Tamással Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: A bölcs isten felleges éjszakában rejtette el, hogy a jövő merrefelé fordul 37/ szám (38. szám) Hit-tan Szalai Ákos: Az egyházpolitika gaz da ság tana 38/3 Lelkes Orsolya: A szabadság íze: boldogság, vallás és gazdasági átmenet 38/57 Kötődések Dávid Beáta Albert Fruzsina: Kit ne vez ön barátnak? A barátság szociológiai megközelítésben 38/91 Körösényi András: A barátság politikája versus az ellenségesség politikája 38/127 Bangó Jenő: Niklas Luhmann rendszerelmélete és a konstruktivista nevelés 38/147 Horkay Hörcher Ferenccel, Radnóti Sándorral és Simon Attilával Balázs Zoltán beszélget: Esztétika és politika a boncasztalon 38/ szám (39. szám) Figyelők Deák Ágnes: A besúgók és a közvélemény az 1860-as években 39/3 Perényi Roland: Városi tér és hatalom: utcapolitika a századfordulós Buda pesten 39/29 Farkas Gyöngyi: Összeesküvés-történet egy ÁVH-dossziéban 39/57 Horkay Hörcher Ferenc: Burke és Tocqueville: a francia forradalom politikai filozófiai értelmezése 39/89 Csizmadia Sándor: Tocqueville: egy liberális geopolitikus 39/109 Norvég minta Polgár Tamás: Új többség. A norvég pártrendszer változása és a koalíciós kormányzás tendenciái a évi parlamenti választás tükrében 39/125

13 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XIII Andorka Rudolffal Javorniczky István be szél get: megtanítottak arra, hogy tanulni és dolgozni kell I. 39/ szám (40. szám) Múlt idő Horváth Sándor: A mindennapi szocia lizmus és a jelenkortörténet. Néző pontok a szocialista korszak kutatásához 40/3 Határsértők Cieger András: Gazdagodás és korrupciós vád. A magyar politikusok vagyongyarapí tásának lehetőségei és megítélése az es években 40/31 Tudós tusák Takács Erzsébet: Struktúra, mélységszint vagy hosszú időtartam? Lévi-Strauss, Gurvitch és Braudel vitája antropológiáról, szociológiáról és történelemről 40/69 Verein für Socialpolitik: Vita a nemzet gaz daság produktivitásáról, /91 Andorka Rudolffal Javorniczky István beszélget: megtanítottak arra, hogy tanulni és dolgozni kell II. 40/133 Farkasfalvy Dénessel Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Az a történelem, amire tényleg építünk, kétszáz évvel ezelőtt kezdődött 41/ szám (42. szám) Pártbeszéd Szűcs Zoltán Gábor: Történelem és politika az önkormányzati vitában. Az évi önkormányzati törvény vitájának disz kurzív elemzése 42/3 Hegedűs Dániel: Morál néne esete a hamis realistával Erkölcs és politika viszonya 2002 után a magyar politikai gondolkodásban 42/37 Párharc Zeidler Miklós: A modern sport a nem zet szolgálatában a 19. századi Magyar országon 42/71 Szegedi Péter: A gyűlölet tengere. A Debrecen Nyíregyháza futball rivalizálás születése 42/105 Fogalomtár Keller Márkus: Fogalmak és határaik. A Bildungsbürgertum és az értelmiség fogalmának összehasonlító vizsgálata 42/ szám (41. szám) Tilos az á Menyhárd Attila Mike Károly Szalai Ákos: A tiltás hatástalansága. Kógens szabályok a szerződésjogban 41/3 Cserne Péter: Szerződési szabadság és paterna lizmus: adalékok a szerződési jog közgazdasági elemzéséhez 41/47 Fejesek Személyi László Csanády Márton: Brain drain. Közelkép a diplomás magyarokról 41/79 Nagy Beáta Vicsek Lilla: Mit ér a női vezető szava? Férfi és női vezetők megítélése önkormányzati dolgozók körében 41/ szám (43. szám) Nyelvelő Hámori Ágnes: Párbajokról nyelvészetileg. Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból 43/3 Kötődések Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai 43/37 Ablonczy Balázs: Őrzők. A többes identitás történeti stratégiái 43/63 Gedő Éva: A politikum fogalma Carl Schmitt nél 43/79

14 XIV repertórium Kolnai Aurél: A politika tartalma 43/105 Szepesi Balázzsal és Csák Jánossal Balázs Zoltán és Szalai Ákos beszélget: Gazdasági intézmények Magyar országon 43/ szám (44. szám) Cél-ok Standeisky Éva: A kommunisták politi kai antiszemitizmusa ( ) 44/3 Mi-kép(p)? Tevesz László: A magyar liberális-nacionalizmus nemzetfogalma a Kelet népe-vita időszakában 44/31 Romsics Gergely: Variációk a magyar nemzet és népiség történetére a harmincas években a német történeti és politikai gondol kodás kontextusában 44/73 Balázs Zoltán: A politikai kötelesség igazolása 44/105 Pásztorok Árpád von Klimó: A Katolikus önértelmezés új irányai az 1960-as években Olaszországban és Magyarországon. Don Lorenzo Milani és Bulányi György példája 44/131 Karácsony Gergellyel, Kovách Imrével és Róbert Péterrel Kapitány Balázs beszélget: Társadalmi rétegződés Magyarországon elméletek és eredmények 44/ szám (45. szám) Választás-ok Körösényi András: Politikai vezetés: klasszikus demokrácia és pater na liz mus között. Racionalizmus és szkep ticizmus a demokráciaelméletben 45/3 Sebők Miklós: A választási ígéretek politikaelmélete. A mandátumelmélet és korlátai 45/37 Mike Károly: Egy konszenzus természet rajza. Hogyan léptünk be az Euró pai Unióba? 45/61 Elszigetelődés Egedy Gergely: A brit identitás felbomlása 45/99 Katus Lászlóval Bódy Zsombor és Cieger András beszélget: Meghallani a sokszólamú zenét, az emberi történelmet 45/ szám (46. szám) Tér-hatások Kosárkó László: A piac és a korzó. Társa dalmi térhasználat Miskolcon az 1850-es és az 1920-as évek között 46/3 Szűts István Gergely: Öndefiníciós kísérletek a trianoni határon. Irredenta kultusz Sátoraljaújhelyen a két világháború között 46/41 Emlék-más Liska Márton: Forradalom és rendszerváltás Magyar zsidó történetek 46/71 Sonnevend Pál Salát Orsolya: A tulajdonhoz való jog 46/109 Menyhárd Attila: A tulajdonhoz való jog magánjogi aspektusai 46/151 Szalai Ákos: Karcolat az alkotmányos tulajdonvédelem gazdasági elemzéséről 46/ szám (47. szám) Alapszöveg Jakab András: Az alkotmányértelmezés módszerei 47/3 Földindulás Ö. Kovács József:,,Ekkora gyűlölet még nem volt a falunkban, mint most. Szövegek és kommentárok az erőszakos kollektivizálás befejező hullámáról 47/37

15 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XV Receptek Szalai Ákos: Jog és közgazdaságtan: az egészségbiztosítás jogintézménye 47/69 Észjárások Dobszay Tamás: Szokjon gyapjas fülök az ezután már gyakrabban hallható igazság szavához. A politikai élet verbális közegének átrendeződése a reformkorban 47/111 Megbecsülés Keller Tamás: Értékrend és társadalmi pozíció 47/ szám (48. szám) Hit-válás Köves Slomó: Az emancipáció és a zsidó vallási szakadás a nagymihályi rabbigyűlés tükrében 48/3 Akarat-erő Szikra Dorottya: A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-es évek Magyarországán 48/35 Szöveg-tan Koltay András: A véleménynyilvánítás szabadsága. Fogalmi tisztázás az Alkotmány 61. -ához 48/77 Barát Erzsébet: A gyűlöletbeszéd logikája 48/105 Fleck Zoltán: Szabad vélemény és demokratikus társadalom. Rövid kommentár Koltay András fogalmi tisztázásához 48/115 Tóth Gábor Attila: A szólás méltósága 48/ szám (49. szám) Cserne Péter: Jog, jogászat és jogtudomány hatása Max Weber módszertani nézeteire 49/3 Varga Krisztián: Hobbes 20. századi kritikusai 49/27 Besorolás Berger Viktor: A középosztályosodás értelmezési kísérletei a német szociológiában 49/51 Blaskó Zsuzsa: Társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése a munkapiacon 49/95 Egyszer volt Vörös Boldizsár: Hiszen Guszev nem is létezett. Egy kultusz lerombolása az 1950-es évek közepétől az 1990-es évekig 49/127 Koltay András: A szabadság méltósága 49/ szám (50. szám) Út-törés Tardos Róbert: Foglalkozás, miliő, kapcsolathálózatok: külön világok? Egy tipológiai kísérlet körvonalai 50/5 Kerülő utak Deák Ágnes: Soknemzetiségű nemzetállam és soknemzetiségű birodalom erőterében utak az 1868-as magyarországi nemzetiségi törvényhez 50/51 Menekülő utak Mike Károly: Kivonulás, tiltakozás és hűség az Európai Unióban. A specifikus beruházások jelentősége 50/79 Törvényes utak Ilonszki Gabriella Jáger Krisztina: Erős kormány gyenge parlament? Törvényhozási kapacitás és törvényhozási teljesítmény 50/ szám (51. szám) KÖZJÓ G. Fodor Gábor: A politika méltóságáról

16 XVI repertórium Demokrácia, közjó, politikai tudás Lánczi András: Demokrácia és erkölcsi relativizmus egy posztszekuláris világban. A kötelesség újrafelfedezése Mándi Tibor: A nemtudás tudása. A politikai tudás és a politika korlátai Schlett István: Politika és közérdek avagy van-e, ami nincs? Tolerancia, sajtószabadság, közérdek Kovács Ákos András: Pierre Bayle és a tolerancia kora újkori diskurzusai Vaderna Gábor: Jó igazgatás, közbátorság és boldogság. Gróf Dessewffy József nézetei a sajtószabadságról Szemle Pap Milán: A közjó nyomában. Michael Sandel politikai filozófiája Bodnár-Király Tibor Nagy Ágoston: A mérséklet politikájának születése és hanyatlása... (Horkay Hörcher Ferenc Konzervativizmus, természetjog, rendszerváltás. Politika-és jogfilozófiai tanulmányok) Kern Tamás: Nemzetközi katonai szerepvállalás és a közjó. Avagy mit keresnek a magyar katonák Afganisztánban? szám (52. szám) MARXIZMUSOK Analitikus marxizmusok Orthmayr Imre: Analitikus marxizmus Gerald A. Cohen: Milyen szerkezetű a proletár szabadságának hiánya? Szalai Miklós: Biológiai és társadalmi evolúció. Törté nel mi materializmus és darwinizmus Marxizmus és politikai eszmetörténet Demeter Tamás: Az emberkép keresése Varga Krisztián: A politikai eszmetörténet marxi kontextusa. Thomas Hobbes mint gondatlan marxista? Szemle Sebők Miklós: A beágyazottság hiánya mint elméletrekonstrukciós probléma Pokol Béla egy Pijl-cikke tükrében Lux Ágnes: Egy könyv rémálmokról, katasztrófákról és vágyakról (Anthony Giddens: The Politics on Climate Change) Békés Márton: Régi rögeszme, új egyenlőség. A giddensi new egalitarianism kritikája szám (53. szám) GONOSZ(SÁG) A gonosz(ság) elmélete: érvek John Kekes: A gonosz szekuláris problémája Mezei Balázs: A politikai gonosz fogalma Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés helye A gonosz megnevezése: esetek Lóránd Zsófia: Diskurzusok a szexuális erőszakról a kilencvenes évek (poszt)jugoszláv háborúiban Nagy Pál: Cigánykannibalizmus : önvád és metafora. Szepsi a cseh magyar impériumváltás árnyékában, Pál Gábor: Az erőszak harsonája, a káosz előőrse. A gyűlöletbeszéd fogalma a 2001-es politikai vitákban Szemle Balogh László Levente: a széthullás, amiben vagyunk A Voegelin Arendtlevélváltás elé Eric Voegelin Hannah Arendt: Levélváltás a totalitarizmus kvintesszenciájáról Békés Márton: Hadihungarizmus

17 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XVII szám (54. szám) KONTROLL Heresztetika és játékelmélet Körösényi András: Escher lépcsőin. Vezetés, mani pu láció és demokrácia Málik József Zoltán: Politikai konfliktusok játékelméleti modellezése Újraírás Szabó Márton: A tudás és a hatalom viszonyának problémái Gyulai Attila: Kiindulópontok Paul de Man politika elméletéhez Szemle szám (55. szám) KONTINUITÁS Balogh István: A humanista tradícióval szemben Niklas Luhmann: Die Moral der Gesellschaft Horváth Szilvia: Zavart keltő szövegek Judith Butler: Problémás nem. Feminizmus és az identitás felforgatása Bodnár-Király Tibor: A magyar korona jelentésének színeváltozása a kora újkorban Kees Teszelszky: Az ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás Eszme- Zemplén Gábor: Az eszmetörténet szakadásai és a tudomány racionalitása. Avagy milyen perspek tívák ból nem látszanak a paradigmák? -történet Szűcs Zoltán Gábor: Kontinuitás és diszkontinui tás a század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Politikaidiskurzus-történeti esszé Vaderna Gábor: A Hamvvévő filozófiája. A Hitel-vita eszmetörténeti helyéhez Demeter Tamás: A romantikus Hume Szemle Perecz László: Hagyomány vagy örökség? Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyo mány, Kiss Viktor: Az átmenet a huszadik évforduló ra meg jelent baloldali könyvek és folyóiratok tükrében. Áttekintés szám (56. szám) (R)EVOLÚCIÓ Revolúció Kontler László: Változatok a régi rend témájára. Gondolatok és töredékek a Töprengések német re cep ciójáról Takács Dávid: Történeti létezés és politikai rend: Ernst Nolte Ugrai János: Egy liberális oktatáspolitikus a 18. század végén. Karl Anton von Martini tanügyi munkássága Evolúció Kertész Gergely: Kultúra és evolúció. Mire (volt) jó a mémelmélet, és mire nem? Stráner Katalin: Tudomány magyar fordításban. A te remtés természettörténelmének nyomai Szemle Bródy Gábor: Darwin és Napóleon. Jerry Fodor Massimo Piattelli-Palmarini: What Darwin Got Wrong Kitta Gergely: Mi a média most? Jim Macnamara: The 21st Century Media (R) evolution Emergent Com munication Practices szám (57. szám) intézmény Intézmény, diskurzus, változás Szabó Márton: Intézmény és diskurzus a politikában Vivien A. Schmidt: Diszkurzív institucionalizmus. Az eszmék és a diskurzus magyarázóereje

18 XVIII repertórium Sebők Miklós: Válság táplálta delegálás. Az intézményi változás egy elmélete Egyén, közösség, állam Málik József Zoltán: Egyén és közösség veszedelmes viszonyai játékelméleti megközelítésben Szmodis Jenő: A szociális állam eszméje és valósága Pelle Anita: Állam, piac és verseny. A freiburgi iskola elméleti rendszere Szemle Malženicky Katalin: Összeegyeztethető-e egy rea lis ta képviselet-elmélet a normatív demokráciafelfo gással? Laczó Ferenc: Egy kaméleon története. (Kari Palo nen: A cselekvő politika fogalomtörténete) szám (58. szám) POLITOLOGOSZ Európai és magyar politikatudomány Ágh Attila: A magyar politikatudomány provincializálódása Tóka Gábor: Nincs hazai politika tudomány Arató Krisztina: A hazai politika tudomány nem zetközi beágyazottságának kérdőjelei Enyedi Zsolt: Nemes és nemtelen motívumok Körösényi András: Intézményesülés után Boda Zsolt: A politikatudomány mint hivatás Politikatudomány és politikai tudás Balogh László Levente: A politika tudomány hasznáról és káráról Gyulai Attila: Alkibiadész bukása Meszerics Tamás: Az esetlegességek hatalma Bozóki András: Kockázatok és mellékhatások Szigeti Péter: Politikatudomány horizontosan Tóth Csaba: Mire jó a politológus? Politológusnak lenni Fricz Tamás: Tudomány, hivatás, szenvedély Kumin Ferenc: Kétszeresen is hátrányos helyzetben Kákai László: Miért éppen a politológia? Pesti Sándor: A tudás végső soron egy és oszt ha tatlan State of the art Szabó Márton: Politikatudomány mi végre? Pokol Béla: Torzulások Csizmadia Ervin: Politika történelmi dimenziók ból Kende Péter: Hogyan tovább, magyar politika tudomány? Határvidékeken Pálné Kovács Ilona: Diszciplínák határvidékén, a hatalmi centrumoktól távol Fábián György: Önreflexiók Greskovits Béla: Jellegtelenség és jelentéktelenség Hajnal György: Közpolitika és köz politikatudomány Magyarországon Kéri László: A politikatudományról a partvonal széléről In utramque partem Szűcs Zoltán Gábor: Mire jók a tudományos standardok a 21. század elején a magyar politika tudományban? G. Fodor Gábor: Politologosz szám (59. szám) VOEGELIN G. Fodor Gábor: Új politikatudomány Tilo Schabert: Eric Voegelin műhelyében Eric Voegelin: A politikai vallások Balogh László Levente: Isten lefejezése. Utószó A politikai vallásokhoz Matthias Riedl: A modernség mint az eszka ton immanentizációja. Eric Voegelin gnosz ti ciz mus tételének kritikai újraértékelése Tilo Schabert: Eric Voegelin nyelvei Tudat és valóság Lánczi András: Biztosan nem pisztisz. Strauss és Voegelin levelezése, Mezei Balázs: Lázadás a modernitás ellen: Eric Voegelin és Thomas Molnar

19 SZÁ ZAD VÉG új folyam, szám XIX G. Fodor Gábor: A platonista és a szkep tikus konzervativizmus: Voegelin és Kolnai. Gondolati vázlat szám (60. szám) KON-SZENZUS Körösényi András: A politikai mint konstitutív. Carl Schmitt hozzájárulása a politikai meghatározásához Chantal Mouffe: A politika és a politikai Lendvai L. Ferenc: Carl Schmitt elkárhozása Balogh István: Az igazság mint konszenzus? Habermas igazságkoncepciójának bírálatához Nyíri Kristóf: A konzervatív időnézet szám (61. szám) eszmetörténet Rabóczki Sándor: Cumque fuerit constitutus John of Salisbury politikai filozófiája. Az organologikus államelmélet a Policraticus című műben Gyulai Attila: A kormányformák megítélése a kormányzáson keresztül. Francesco Guicciardini Firenze kormányzatáról Szentpéteri Márton: Szabadkőműves-templom Nápolyban. Giuseppe Sanmartino Leples Krisztusa és a Cappella Sansevero Karin Tilmans: A holland polgár fogalom törté nete a kora középkortól a XXI. század elejéig Kees Teszelszky: Respublica et Status Regni Hun gariae. Magyarország kora újkori reprezentációja Európában és a republikánus politikai gondolkodásban Egedy Gergely: Konzervativizmus kontra konzer vatívok? Viereck új konzervativizmusa Megadja Gábor: Erik von Kühnelt-Leddihn és Amerika szám (62. szám) poltikai tudás Lánczi András: Hogyan kell élnünk? Természet, metafizika és politikai bölcsesség Mándi Tibor: A jog uralma vagy az embereké? A politikai racionalizmus problémája és az angolszász common lawgondolkodás Szalai András: Elefántcsonttorony és politika. A tudásalapú közösségek szakpolitikai szerepe Szabó Márton: Közvélemény-kutatás és közvélemény Krekó Péter: Összeesküvés-elméletek és politikai bizalom szám (63. szám) retró Csepeli György: Egy könyv életei. Újraolvasva Papp Zsolt A válság filozófiájától a konszenzus szociológiájáig című, 1980-ban megjelent művét Szalai Miklós: A kritikai gazdaságtan félbemaradt kritikája: Bence György Kis János Már kus György: Hogyan lehetséges kritikai gaz daságtan? Molnár Gábor: Rejtőzködő tudásszociológia. Nyíri Kristóf két nyolcvanas évekbeli eszme- és filozófiatörténeti tanulmánykötetéről Tőzsér János: Márkus versus Altrichter: az első analitikus filozófiai vita Magyarországon Zuh Deodáth: Korszerűség, transzcenden taliz mus, zárójelbe tett tudomány. Edmund Husserl hatvanas évekbeli recepciójának helye a magyarországi filozófiai életben

20 XX repertórium szám (64. szám) Schlett G. Fodor Gábor: Schlett műhelyében. Paula Schultz ismeretlen sírhelye Schlett István: Bevezetés A politikai gondolko dás története Magyarországon című trilógia ké szülő harmadik kötetéhez Takáts József: Schlett István műve és az új esz me történet-írás Bodnár-Király Tibor: Adalékok A politikai gon dol kodás története Magyar orszá gon I II. Szek fű-oltványai hoz Nagy Ágoston: A politikai gondolkodás tör té ne té nek kontextualista-koncep tualista di men ziói Csizmadia Ervin: Kihívás és megoldás. A párt struktúra átalakulásának változatai Magyar or szá gon Balázs Zoltán: Két választás Magyarországon. Mikszáth és a reménytelen remény szám (65. szám) AUSZTRIA Barry Smith: Osztrák és magyar filozófia: Wittgenstein és Pauler logikájáról Somos Róbert: Alexius Meinong és Pauler Ákos Zóka Péter: Robert Zimmermann élete, munkássága és Alexander Bernáttal való kapcsolata Szalai Miklós: Gazdaság, információ és tervezés: Hayek vagy a komputerek? Beke-Martos Judit: Az Osztrák Császárság története és az államfői ceremoniális hatalomlegitimáció hiánya P. Szilczl Dóra: Túl a szavakon a dialóguskommunikációról Domschitz Mátyás: Kommunikatív tőke Fröhlich Johanna: A nyelvfilozófia és az alkotmány értelmezés összefüggései a szöveg korlátai és lehetőségei szám (67. szám) ERDÉLY Pál Judit: Erdély autonómiájának felszámolása és az erdélyi elitek Demeter M. Attila: Balogh Artúr és a liberális kisebbségvédelem elvi buktatói Keszeg Anna: Házasság felsőfokon. Egy 1937-es, Torockóról szóló régióreprezentáció Balázs Imre József: A rendszerváltás meg jelenítése kortárs erdélyi magyar regények ben. Miről szóljanak a rendszerváltás-történetek? Székely István Gergő: Válságok és választások évada Romániában 2012-ben Dácz Enikő: Interetnikus kapcsolatok a XX. század elején három erdélyi újság tükrében szám (66. szám) KOMMUNIKÁCIÓ Fehér Katalin: Az internettől az új médiáig Pólya Tamás: Goffman online. Mediatizált dramaturgiai szerepek és közönségek az új mediális (digitális) személyközi kommunikációban Pete Krisztián: A nyelvi kommunikáció alapvető normái

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2013

Magyar Tudomány Ünnepe 2013 Magyar Tudomány Ünnepe 2013 EURÓPAI STRATÉGIA 2020 és Magyarország tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán 2013. november 7. A konferencia védnöke: Vastagh Pál főiskolai tanár, az Általános

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3.

V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL. Mezőkövesd, 2011. július 1-3. V. REALDANCE NEMZETKÖZI NYÁRI TÁNCFESZTIVÁL Mezőkövesd, 20. július 1-3. Gyerek II D latin 1/1 Mezőkövesd 2 páros 1 2 Somoskői László Fürjes Eszter Ten Dance Tse 2 25 Babiciu Razvan Dunca Alina Románia

Részletesebben

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7.

y JJ Dalló Krisztina, 9 éves Dávid Edit, 1. osztály Demeter László, 10 éves Deres Anita, 12 éves Dolmán Gábor, 10 éves Dominek Balázs. 7. Almán Csilla, 12 éves Antal Ágnes, 13 éves Appel Zoltán, 6. osztály Azari Fruzsina, 3. osztály 7 8 9 10 Chikhi Lilla, 5. osztály Czakó Csaba, 5. osztály Czékmán Csaba, 5. osztály Czinege Diána, 7. osztály

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények

VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny. 2013.03.07. Eredmények VIII. Bácsalmási Péter Nemzetközi Emlékverseny Lány 50 m (2000-2001) 2013.03.07. Eredmények Név Szül. év Egyesület/Iskola Eredmény 1. Király Adél 2000 BEAC 7,31 2. Endrész Klaudia 2001 Vasvári Pál Ált.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0034 Össze-Tett A tehetség a gyermeknek adottság, a pedagógusnak felelősség Lilla Téri Általános Iskola - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI Tisztelt Szerkesztőség! Előzetes

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1

EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 EBIHAL KORCSOPORT BEMUTATÓ ÚSZÁS (VEGYES) név születési idő pálya 1. futam Fazekas Villő 2009 1 Herczku Minka 2009 2 Boldog Eszter 2009 3 Birinyi Nóra 2009 4 Kovács-Etessy Csenge 2009 5 Boros Brúnó 2009

Részletesebben

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es

2008.12.31-ei ranglista 1993-ban születtek 50 m-es 50 m-es fiú gyorsúszás 1 Biczó Bence 1993 PécsVSI SE 0:24.61 2 Keidl Péter 1993 PécsVSI SE 0:24.90 3 Nagy Milán 1993 Szegedi UE 0:25.39 4 Csütörtöki Marcell 1993 BVSC-Zugló 0:25.41 5 Füzesy Dávid 1993

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény

JEGYZŐKÖNYV. 2015. 02. 25. Tatabánya. TSC-Geotech gyermekverseny. NÉV Születési év Egyesület Helyezés Eredmény JEGYZŐKÖNYV 2015. 02. 25. Tatabánya TSC-Geotech gyermekverseny 2008 LÁNY 40m síkfutás Varga Valéria 2008 TSC 8.24 1. 8.24 Dabai Flóra 2008 TSC 8.25 2. 8.25 Varga Trixi 2008 TSC 10.05 1. 10.05 Czibula Emma

Részletesebben

tétel húzás (FIGYELEM! a tétel húzásának időpontja csak becslés!) BIZ nap időpont

tétel húzás (FIGYELEM! a tétel húzásának időpontja csak becslés!) BIZ nap időpont (FIGYELEM! a ának időpontja csak becslés!) BIZ nap időpont Barcs Ágnes - Kőrösi Soma - magyar nyelv és irodalom A 2013.06.18 08:20 09:00 Barcs Ágnes - Lipták Beáta - magyar nyelv és irodalom A 2013.06.18

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9.

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny. 5. osztály. I.emelet 9. 5. osztály I.emelet 9. 1. Albert Renáta Radnóti Miklós Gimnázium, Dunakeszi 88 pont 10. hely 2. Arany Barbara Garay János Általános Iskola, Fót 88 pont 9. hely Jobb tollbamondással 3. Bódizs Szabolcs Vörösmarty

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014

TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 TÖREKVÉS SE VÍVÓ- ÉS KEREKESSZÉKES VÍVÓSZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEI 2013/2014 ARANYÉRMESEINK 1 Dósa Dániel Junior Férfi Tőr Egyéni Válogató verseny Gerevich Aladár Spcs. 2013.09.22 2 Hajas Nóra Újonc

Részletesebben