AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól"

Átírás

1 zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014.

2 tartalom PüsPöki Előszó témakör: EVangElizáció témakör: szolgálattevők témakör: liturgia témakör: katekézis témakör: Plébániai közösség témakör: család témakör: sajátos Ellátást igénylő csoportok témakör: az EgyházmEgyE élete témakör: anyagi javak témakör: jelenlétünk a társadalomban Készítették: a Zsinat témaköreinek felelősei. Kiadja a Váci Egyházmegye. Felelős kiadó: Dr. Beer Miklós megyéspüspök. Szerkesztette: a Zsinat Kommunkikációs munkacsoportja. Felelős vezető: Molnár Zsolt. Tipográfia: Magyar Bertalan. Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda,. Vác, Dózsa Gy. út 75. Felelős vezető: Kucsák Gábor

3 kedves testvérek! AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól és azok lehetséges megoldásairól tanácskozunk. Méltó és szükséges, hogy ezen tanácskozáshoz minden egyes hívő hozzátehesse a saját véleményét, felvetését vagy kérdését. A zsinat előkészítő ülései éppen ezért a hívek legszélesebb körének bevonásával zajlanak. Szükséges azonban, hogy e tanácskozás pontos helyéről, idejéről és témájáról mindenki időben és megfelelő módon értesüljön. Ezért a zsinat témafelelőseivel és a kommunikációs munkacsoporttal való előkészítés után elrendeltem az alábbiakat: 1. a zsinat témaköreinek felelősei írjanak egy-egy vasárnapi homíliát a saját témakörükről, illetve az ezzel kapcsolatos közös törekvéseinkről, kérdéseinkről. Fogalmazzanak meg továbbá a témakörhöz kapcsolódó egyetemes könyörgéseket; 2. ezen homíliákat kötetbe szerkesztve a püspökség nyomtassa ki, és minden egyes plébániára juttassa el; 3. a plébániákat vezető atyák és testvérek pedig gondoskodjanak arról, hogy az esperesi kerületükben éppen sorra kerülő témakör homíliáját, a tanácskozás csütörtökje előtti vasárnapon, kötelezően olvassák föl a szentmiséken és liturgiákon, illetőleg ehhez vegyék az egyetemes könyörgéseket is. jelen kiadvány tehát a FEntiEk szellemében készült El. Szeretettel kérem, hogy a zsinatot, mint Egyházunk jövőjéről a Szentlélekben való közös tanácskozást, mindenki tekintse szívügyének, és mozdítsa elő, hogy ez a munka minél szélesebb körű, minél gyümölcsözőbb és eredményesebb legyen! Szent Mátyás apostol ünnepén, Vác, miklós PüsPök

4 1. témakör EVangElizáció kedves testvérek! anázáreti zsinagógában jézus Egy szombaton FElolVasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki, ahonnan ezt olvasta: Az Úr lelke van rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, gyógyítsam a megtört szívűeket. Ma beteljesedett az írás a ti fületek hallatára mondta Jézus. Jézusban Isten szeretete van jelen ma is az emberek között. Jézus azt a küldetést, amit az Atyától kapott, átadta az apostoloknak: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Az egyház küldetése ez: Örömhírt vinni, evangéliumot vinni a szegényeknek, szabadulást hirdetni a mindenféle szellemi rabságban szenvedő embereknek, gyógyítani a megtört szívűeket, a kiégett, kiüresedett, formálissá vált emberi kapcsolatokat. Egyházmegyei zsinatunk egyik célja, hogy szembenézzünk a kérdéssel: Betöltjüke ezt a küldetésünket? A II. Vatikáni Zsinaton a világ számos országából összegyűlt több ezer püspök, amikor az egyházról tárgyaltak, ki merték mondani, hogy nem vagyunk igazán a föld sója. XXIII. János pápa azt mondja: Ki kell tárni az egyház ablakait, dialógusban kell lennünk a körülöttünk élő világgal, nem zárkózhatunk be saját keresztény kultúránkba. Az egyháznak újra fel kell fedeznie missziós küldetését: Dsida Jenő így ír: Menni kellene házról házra Nem így kellene hűvös, árnyas szobából, kényelmes íróasztal mellől szólani hozzátok, jól tudom. Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. Csak két égő szememet, szakadozott ruhámat, porlepett bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekedt hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt: Szakadt lelket foltozni, foltozni! tört szíveket drótozni, drótozni! Ötven évvel a Vatikáni Zsinat megkezdése után a Váci egyházmegyében újra felteszszük a kérdést: Só vagyunk-e? Világosság vagyunk-e? Életünk evangelizál-e? Ezért indult el az egyházmegyei zsinat tíz témakörben, közöttük az új evangelizáció. Ennek lesz zsinati szekciója a következő héten az esperesi kerületben. Püspök Úr 4

5 1. TÉMAKÖR: EVANGElIZáCIó szándéka, hogy minden hívőhöz eljusson ezeknek a témáknak az üzenete. A zsinat tanítja, hogy az egyház feladata, hogy szüntelen vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényénél korszerű választ adjon azokra. Ezért indult el ez a zsinati folyamat, hogy megértsük az idők jeleit. Körülöttünk megváltozott a világ. Ami ezelőtt 50 évvel természetesen működött a hit továbbadásában, ma nem magától értetődő módon működik. A tömegkommunikációs eszközök teljesen új helyzetet teremtettek. A világ akarjuk vagy sem belép a mindennapjainkba. Megváltozott a család helyzete, ahol a következő generációk felnőnek. Régen a nagycsaládokban több generáció élt együtt, ami biztonságot is nyújtott a családban élőknek, ahol a keresztény értékrend természetes volt. Ma a gyermekek kiscsaládban élnek, és a bölcsődétől kezdve más neveli őket. Ezért az egyház feladata nagyon megváltozott, hogy ebben az új helyzetben segítsen a családoknak a hit továbbadásában. de mit jelent EVangElizálni? Az evangelizálás azt jelenti, hogy Jézus él a szívünkben, és őt visszük magunkkal mindenhová. Teréz anya is ezt mondta: Bármerre járunk, az utcán, a boltban, a munkahelyen, lakóhelyünkön, kérjük mindenütt áldását. Evangelizálni annyi, mint sónak lenni. A só ízesít, és egyben szomjassá tesz. Vágyni fogunk az élő víz után. Adjunk ebből a sóból másoknak is, hogy ők is szomjazzák a hitet! Evangelizálni annyi, mint fénynek lenni más számára. ( Ti vagytok a világ világossága ) Délidőben nem félnek az emberek. Sötétben bizonytalanok és félnek. A sötétben élők számára kell megmutatni a fényt, hogy magabiztosak legyenek.. Sokan több kilométer távolságban élnek a fénytől és az egyháztól. A mi fényünk mutassa meg nekik az utat. Úgy kell világítanunk számukra, mint a tabernákulum fénye látszik a sötét templomban. Szentségben akarunk élni Jézussal. A szentségben való növekedés vonzza az embereket. Evangelizálni annyi, mint kovásznak lenni. A kenyérhez is kovász kell. A tizenkét apostol elegendő volt Jézusnak az egész világ megtérítéséhez. Néhány maroknyi ember elég lehet egy egész város megtéréséhez. Ez egy kis kezdet, amiben roppant erő feszül, és ami a tésztát megkeleszti. Soha nem tudjuk, hogy egy egyszerű szó, vagy kedvesség mit tehet másokkal. A mi szavaink ugyanúgy működnek, mint a kovász. Csak annyi a teendőnk, hogy kovász valóban bekerüljön a tésztába. Egy nemrég készült felmérés szerint az Istent megismerők, vagyis megtért emberek 54%-a személyes, szociális kapcsolatok (szomszéd, barát, munkatárs) által jutott el az élő hithez, 29%-a családja, neveltetése során, 12%-a különféle keresztény rendezvényeken, 5%-a pusztán saját vágyakozásától hajtva jutott el arra a döntésre, hogy a kereszténység mellett tegye le voksát. Ez azt jelenti, hogy a két első kategóriát összevonva 83 százalékuk közvetlen emberi kapcsolatainak köszönhetően került mély kapcsolatba a hittel. 5

6 ZSINATI homíliák A II. Vatikáni zsinat tanítja: Az evangelizáció hordozói nemcsak a lelkipásztorok, hanem minden hívő. Alapvető megállapítása a zsinatnak, hogy a lelkipásztoroknak nem egymagukban kell ellátniuk az egyház teljes üdvözítő küldetését, mert az apostolkodás minden hívőnek (egyháziaknak és világiaknak) egyformán joga és kötelessége. Mivel a világi hívők is valamennyien részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepet kell betölteniük az egyház életében és működésében. Az egyház közösségeiben annyira szükséges a munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes a lelkipásztorok apostolkodása. de hogyan adhatjuk tovább a hitet? A hit kegyelem, Isten ajándéka, mi ennek az ajándéknak lehetünk közvetítői. Az ősegyházban hogyan terjedt a hit? Úgy, hogy valóban tanúskodtak életükkel az evangéliumról. A hegyi beszédben mondja Jézus: Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják Mennyei Atyátokat (Mt 5,16) Arról ismerjék meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást (Jn 13,35) A nem hívők figyelmét a közösség szeretete hívta fel az evangélium szépségére: ezek a közösségek befogadták a hit után érdeklődőket. így van ez ma is.(ma az egyházban különböző korosztályoknak közösségek születnek, amelyek mintegy melegágyai lesznek a hitnek. Az így felnövekvő hit nemcsak az elsőáldozásig, vagy a bérmálkozásig tart, hanem egy egész életen át.) Az evangelizációt magunkon kell kezdeni: Uram, ébreszd egyházadat, hogy meglássa fogyatékosságait, mulasztásait és új feladatait és kezdd rajtam. Uram, építsd egyházközségedet, adj másra figyelő, nyitott szívet tagjainak és kezdd velem. Uram, békességed és jóságod örömhírét juttasd el mindenüvé a földre és kezdd velem. Uram, gyújtsd meg szereteted lángját minden szívben és kezdd bennem. amen. 6

7 1. TÉMAKÖR: EVANGElIZáCIó EgyEtEmEs könyörgések Pap: kérjük, testvéreim, a világ Világosságát, urunkat, jézus krisztust, hogy evangéliuma fényét derítse azokra is, akik még nem ismerték fel az üdvösség útját! 1. hívj, Urunk, munkatársakat aratásodba, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére! [hallgass meg, Urunk!] 2. Adj, Urunk bátorságot a szívünkbe, hogy szívesen vállaljuk az evangéliumi magvetést! [hallgass meg, Urunk!] 3. Add Urunk, hogy akik az Evangéliumot hirdetik, ne tanokat és bölcsességeket hirdessenek, hanem Jézus Krisztust, a megfeszítettet, aki feltámadt és ma is él! [hallgass meg, Urunk!] 4. áraszd ki Urunk lelkedet minden emberre, hogy megtalálhassák az élet útját és bizalommal hívják segítségül az Úr nevét, hogy üdvözüljenek! [hallgass meg, Urunk!] 5. Adj új szenteket Egyházadnak, akik életszentségükkel mutatják meg az utat Feléd! [hallgass meg, Urunk!] 6. Add, Urunk, hogy mindannyian eljussunk országodba! [hallgass meg, Urunk!] 7. (Aktuális zsinati könyörgés) [hallgass meg, Urunk!] Pap: lelkek Pásztora és üdvözítője, urunk, jézus krisztus! te azért áldoztad fel magadat, hogy minden ember eljusson az igazság ismeretére és az üdvösségre. kérünk, olts szívünkbe buzgóságot, hogy mi is megtegyünk mindent az evangélium terjedéséért általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. h.: Amen 7

8 2. témakör szolgálattevők kedves testvérek! jézus krisztus küldetésének legszentebb misztériumát az utolsó vacsorán, az ott történt eseményekben és a búcsúbeszédében (Jn 13 17) tárja föl előttünk. Itt Jézus az Atya alázatos szolgájának mutatkozik, és ugyancsak itt mutatja meg alázatos szolgálatát az apostoloknak, amikor megmossa lábukat. A szolgálat Jézus alapmagatartása a földön, amint Ő maga megfogalmazza: Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságul sokakért (Mt 20.28). A szolgálatnak ez a lelkülete egészen a keresztig vezet. A szolgálat méltóságát és értékét egyedül a szeretet adja meg. Valamennyien akik a keresztség által meghívást kaptunk Krisztustól országának építésére, az Ő nyomában, a szolgálat útját járjuk. Szent Pál azt mondja: A szolgálatok különfélék (1Kor 12,5). hivatásunknak, megbízatásunknak és talentumainknak megfelelően más-más módon ugyan, de mindnyájan szolgáló lelkülettel munkálkodunk Krisztus Egyházában. A szolgálat gyökere a személyes Isten-kapcsolat és imádság Az imádság különféle formái, különösen a zsolozsma, amelyet az Egyház bízott ránk, segítségünkre van abban. hogy gazdagítson, és mindig élőn tartsa bennünk Isten megtapasztalását, amit aztán megoszthatunk embertársainkkal. A szolgálat hármas irányáról beszélhetünk: az ige szolgálata: Az evangelizáció az első és legfontosabb szolgálat, amit az 1. Egyház tehet a mai világnak. Éppen ezért egyik legszükségesebb teendőnk Isten Igéjének egyre mélyebb megismerése; valamint befogadása (vagyis: életté váltása) és továbbadása (vagyis az igehirdetés). XVI. Benedek pápa mondja: A keresztény igehirdetés nem szavak hirdetése, hanem a Szóé, és ez a hirdetés egybeesik magának Krisztusnak a személyével. Ez a szolgálat készteti a lelkipásztort a folyamatos továbbképzésre! az Eukarisztia szolgálata: Jézus Krisztus keresztáldozatának megjelenítése 2. a szentmisében forrás és táplálék, amelyből a keresztény ember erőt merít. Vianney szent János mondja: A léleknek is táplálkoznia kell. Amikor Isten táplálékot keresett a lelkünk számára, hogy az élet zarándokútját végig tudjuk járni, körülhordozta tekintetét a teremtményeken, de nem talált semmit, ami ahhoz méltó lett volna. Akkor önmagára tekintett és úgy döntött, hogy magát adja oda Az Eukarisztiának számunkra az Élet Iskolájává kell válnia, amelyben eltanuljuk Jézustól életünk odaajándékozását, vagyis a szolgálat legmagasabb fokát. Szolgálni azt jelenti, hogy eukarisztiává válunk mások számára, azonosulunk velük, megosztjuk örömeiket, fájdalmaikat; megtanulunk az ő fejükkel gondolkodni, az ő szívükkel érezni. 8

9 2. TÉMAKÖR: SZolGálATTEVŐK a testvéri közösség szolgálata: Az egyik legfontosabb kihívás és elvárás a 3. harmadik évezred papjától a közösségi szemlélet kialakítása. A kommunió egyháztana döntő a papi identitás meghatározásában. (Pastores dabo vobis 12.). A krisztusi közösség megvalósíthatja Jézus jelenlétét: Ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20). Ezzel teljesíti a Jézustól kapott küldetését: Arról ismerjék meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,35) A keresztények közösségének az Egyházban láthatónak kell lennie. Jézus a lábmosás után ezt mondja: Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg! (Jn 13,15). Egymás kölcsönös szolgálata, a kölcsönös szeretet az, ami láthatóvá teszi az Egyházat, sőt láthatóvá teszi Istent. A II. Vatikáni Zsinat is ezt állítja: Az Egyház feladata, hogy jelenvalóvá és mintegy láthatóvá tegye a Mennyei Atyát és megtestesült Fiát a Szentlélek vezetése mellett. (GS.21.) A szolgálat célját II.János Pál pápa így határozza meg: Valóságosan mutassák meg a Feltámadottat azáltal, hogy bensőséges közösségben élnek Vele! A közömbös emberek számára meg kell mutatnunk a közeli Istent, akit jelenvalóvá tudunk tenni a kölcsönös szeretetünk által. Ezt a célt csak közösségben tudjuk megvalósítani: pap és a krisztushívő közösség együtt! XVI. Benedek pápa 2009-ben a római egyházmegye pasztorális találkozóján a következőket mondta: A lelkipásztori szemléletmódot oly módon kellene javítani, hogy miközben ügyelünk a különféle hivatásokra, a fölszenteltek: papok, diakónusok és a világi krisztushívők sajátos szerepére Isten Népének valamennyi tagja együttesen egyre inkább ráébredjen közös felelősségére. Ez felfogásbeli váltást kíván, főleg a világiak tekintetében. Ahelyett, hogy a papság munkatársainak tekintenénk őket, inkább az Egyház létének és tevékenységének társ-felelőseiként elismerni, hogy kialakuljon az érett és elkötelezett világi hivatás. A megkereszteltek közösségének egyház-tudata nem csökkenti a plébánosok felelősségét. Éppen rajtatok múlik, kedves plébánosok, hogy segítsétek azoknak az embereknek a lelki és apostoli növekedését, akik már buzgó módon elkötelezték magukat a plébánián: ők a közösség magvát alkotják, mely kovászként hat majd a többiek körében. (Róma, ) Az egyházmegyei zsinat által a Főpásztor arra hív mindnyájunkat, hogy keressük a módját annak, hogy a papok és világiak kölcsönös szolgálata által, hogy tehetnénk élőbbé plébániánk életét! hogyan tudnánk segíteni a Szolgálattevőket, a plébános és káplán atyákat, valamint a diakónusokat, hogy teljesen annak a feladatnak tudják szentelni magukat, amelyet az Egyház kér tőlük: vagyis az anyagi és szervezési gondok, valamint nem a papság lényegéből fakadó, de szükséges dolgok intézése helyett több idejük maradjon az elmélyült imádságra, a hívek érdekében maradjon idejük a folyamatos továbbképzésre, és legyen több idejük egymásra, a papi testvériség építésére. Egyházmegyénkben évekkel ezelőtt beindult az akolitusképzés, amely által lelkes és elkötelezett férfiak készen állnak, hogy társ-felelősséget vállaljanak az egyházközségekben. Az ő szolgálatuk lehetővé teszi igeliturgia tartását, a betegek látogatását, imacsoportok vezetését, illetve nagy segítséget jelenthetnek a közösségépítésben. A pásztori munka alapja a személyesség. Egyetlen plébános sem képes eljutni a plébániáján levő minden hívőhöz. Elsődleges feladata tehát, hogy munkatársakat 9

10 ZSINATI homíliák neveljen: katekéták, akolitusok, közösségvezetők akik segítségére lehetnek az evangelizációban. Az eddigi zsinati találkozókon a Szolgálattevők témakörében, szinte mindenütt fölmerült és megfogalmazódott a hívek körében az a vágy, hogy jó lenne közvetlenebb, személyesebb kapcsolatot kiépíteni a plébános és hívei között. Imádkozzunk azért, hogy zsinatunk nyomán testvériesebb közösséggé váljanak egyházközségeink. S mivel az egyház megújulása elképzelhetetlen a papok nélkül, imádkozzunk rendszeresen papjainkért, hogy felismerjék Isten tervét, és hiteles életükkel, szolgáló szeretetükkel és bátorító szavaikkal tudjanak utat mutatni és élen járni Isten országának építésében. amen. 10

11 2. TÉMAKÖR: SZolGálATTEVŐK EgyEtEmEs könyörgések Pap: testvéreim! terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé az Egyházban különféle szolgálatot teljesítő testvérekért, hogy a krisztus példájára végzett alázatos szolgálatuk nyomán megújuljanak közösségeink! 1. Könyörgünk, Urunk, Ferenc pápáért, hogy az idők jeleit felismerve, a Szentlélek fényénél mutasson utat, és az ő útmutatásaiban mindnyájan felismerjük a te vezetésedet. [hallgass meg, Urunk!] 2. Könyörgünk, Urunk, Egyházmegyénkért, Miklós püspök Atyáért és lajos segédpüspökért, hogy zsinati törekvéseiket befogadjuk, és ezáltal a megújulás útjára irányítsák közösségeinket [hallgass meg, Urunk!] 3. Könyörgünk, Urunk mindazokért, akik önzetlen szolgálatukkal építik közösségeinket, hogy hiteles tanúságtevői legyenek Krisztus Egyházának! [hallgass meg, Urunk!] 4. Könyörgünk, Urunk betegeinkért, hogy szenvedéseiket Krisztus keresztjébe kapaszkodva fogadják, és felajánlják egyházmegyénk megújulásáért! [hallgass meg, Urunk!] 5. Könyörgünk Urunk, hogy a szolgáló szeretet lelkülete, amelyre Krisztus példát adott nekünk, segítsen bennünket hitünk elmélyítésében és az egyház iránti elkötelezettségünkben! [hallgass meg, Urunk!] 6. (Aktuális zsinati könyörgés) [hallgass meg, Urunk!] Pap: istenünk, te az egyházi szolgálatban élőket arra tanítottad, hogy maguk akarjanak szolgálni, és ne azt várják, hogy mások szolgáljanak nekik. kérünk, tedd őket munkájukban serénnyé, tisztük gyakorlásában szelíddé, az imádságban állhatossá. krisztus, a mi urunk által. h.: Amen. 11

12 3. témakör liturgia kedves testvérek! Katolikus keresztény életünk Egyik legszembetűnőbb jele, amely Európa egész kultúráját évszázadok óta formálja, hogy a vasárnapokat a hét többi napjától eltérően töltjük el. Amellett, hogy munkaszünetet tartunk, az egész napot Istennek szenteljük, s e nap során életünk legfontosabb kérdéseivel foglalkozunk. Vasárnaponként, Krisztus feltámadásának napján, kimondva vagy kimondatlanul de felmerül bennünk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, hová tart az életünk, ki és mi a legfontosabb az életünkben, és melyek azok a dolgok, amelyek csak azután következnek a sorban? Ezen a napon a templomban közös imádságra gyűlünk össze hittestvéreinkkel, ha szükségesnek látszik, pontosítjuk életünk irányzékát, majd ezt követően a pihenésből, és a szeretteinkkel töltött együttlét öröméből merítünk erőt hétköznapjainkhoz. A vasárnap kultúrájának, de hétköznapjainknak is fontos része a közösségben végzett litugikus ünneplés. Régen azt mondtuk, hogy ezen a napon kötelező templomba menni, de a kötelező felszólítások az emberek többségénél manapság süket fülekre találnak. Egyházunk szándékát teljesítve mára leginkább azok vesznek részt a vasárnapi szentmise ünneplésében, akikben belső igény és személyes meggyőződés született erre. De vajon hogyan születik meg a lélek mélyén az az igény, amelyben felfedezzük, hogy a liturgikus ünneplések hitéletünk legfontosabb történései közé tartoznak? Isten tapintattal vezet és nevel minket arra, hogy átgondoljuk, miért is jövünk össze vasárnaponként, miért fontos, mit ad nekünk, hogyan alakít bennünket az Istennek szentelt nap megtartása? Amikor húsvét vasárnapján az apostolok találkoztak a feltámadt Jézussal, érezték, hogy ez a találkozás életük további alakulását döntően befolyásolni fogja. Nem véletlen, hogy onnantól kezdve mindig összejöttek a hét első napján, hogy az utolsó vacsora szertartásának megünneplésével felidézzék e sorsfordító találkozást, és ismét életet újító erőt nyerjenek belőle. Összejöveteleik fontos része volt Jézus életének és tanításának szóbeli felidézése, az apostolok intelmeinek hallgatása, később pedig, amikor mindezt leírták, a Szentírás könyveinek felolvasása. Ezt tesszük ma is minden szentmise igeliturgiájában. Isten szava, amelyet a Szentírás közvetít, és az Egyház kifejt számunkra, egyik legnagyobb kincsünk, hiszen általa maga Krisztus szól hozzánk. Ennek láthatóvá kellene lennie, valahányszor a közösségben hirdetjük az isteni Igét. Ugyanilyen jelentőségű a szentmise Kenyértörésnek, vagy áldozati liturgiának nevezett része, amelynek során az átlényegült kenyér által válik jelenvalóvá Krisztus, akit, mint egyetlen örök áldozatot, újfent bemutatunk az Atyának. Az ilyenkor mondott hála - adó és könyörgő ima, az eukarisztikus imádság az egész egyházi közösség nevében dicsőíti Istent, emlékezik értünk végbevitt csodáiról, és terjeszti elő kéréseinket, hogy mindnyájunk élete egyre inkább részévé váljék Isten üdvtörténetének, amely az örök életben éri el teljességét. 12

13 3. TÉMAKÖR: liturgia Az evangélium örömhíre a szentírásolvasás és az igehirdetés által átjárja értelmünket és szívünket: ugyanezt teszi a liturgia a szertartások közös végzése és átélése által. Benne a jel és a jelzett összekapcsolódnak: a szertartás és az isteni kegyelem kéz a kézben járnak. Miközben imádkozunk és éneklünk, Isten lelke és kegyelme jár át bennünket. Mi istendicséretet mondunk, és közben Isten megszentel, felemel és megerősít bennünket. Az egyes közösségeken a liturgikus ünneplések vezetőin, valamint a szolgálattevőkön jól látható, hogy vajon belső igényből fakadóan, összeszedetten és tudatosan ünnepelnek-e, vagy csupán egyfajta fáradt kötelességteljesítés motiválja cselevésüket, miközben hiányzik belőlük a szent szövegek ismerete, a belső odaadás vagy a szimbolikus cselekvés iránti érzék. Ahogy örömmel és lelki feltöltődéssel gazdagítja a résztvevőket az igényes liturgiavégzés, ugyanúgy unalmat és egyhangúságot áraszt a jellegtelen, meg nem értett ünneplés. Bár nem állíthatjuk, hogy mi, emberek az isteni kegyelem kiáradását bármivel is meg tudnók akadályozni, ám Isten óvjon bennünket az olyan liturgiáktól, amelyek nem segítenék, hanem megnehezítenék a résztvevőknek az Isten világába való belépést. Nem lehet véletlen, hogy az a Jézus, aki egyszer azt mondta követőinek, hogy menjenek belső szobájuk mélyére, és a szív csendjében intézzék imádságukat az Atyához, ugyanő az utolsó vacsorán közös ünneplésre hívta meg övéit, és annak folytatásával meg is bízta tanítványait. Jól tudta, hogy a külső és a belső összefüggenek, hogy az együtt ünnepelt rituális lakoma közösséget teremt Istennel és a tanítványok között. Már az ószövetségben olvashatunk arról, hogy Isten kiválaszt, összehív és néppé formál egy kis embercsoportot: ebből a meghívottságból született Isten népé - nek közösségi tudata. Isten választottai vagyunk, az Ő szövetségének népe, és ez egyszerre járja át szívünk legmélyét, s válik láthatóvá a közösségben ünnepelt istentiszteleteinken. a mikor az EgyházmEgyEi zsinaton a mi esperesi kerületünkben jövő csütörtökön a liturgia ünnepléséről gondolkodunk, mindenekelőtt saját plébániai gyakorlatunk értékeit és hiányosságait érdemes szemünk elé idéznünk. Az előkészületek és az ülések során szeretnők egyre mélyebben megérteni Egyházunk szándékait és hagyományát, s az idők jeleire figyelve igyekszünk mindent megtenni liturgikus műveltségünk és ünnepléskultúránk színvonalának emelésére. Ennek első lényeges lépése, hogy mi, hívek, amint azt a II. Vatikáni Zsinat kifejezte, tudatos és tevékeny részvétellel valóban birtokba vegyük a liturgiát. Még ha ez láthatólag nem is megy egykönnyen. A népi ájtatosságok terén a liturgia történetéből érthető módon sokkal jártasabbak vagyunk, otthonosabban mozgunk. Aktívan részt veszünk rajtuk, szervezzük, vezetjük őket, ám a liturgiában való tudatos és cselekvő részvétel területén még sokhelyütt számos tennivalónk volna. A tudatosság növekedése mellett arra is szükség van, hogy a plébános atyákkal együttműködve egyre többen személyes felelősséget érezzenek és viseljenek közösségük istentiszteletei iránt. A legnehezebb feladat saját lelkiségünk és éberségünk fejlesztése, önmagunk továbbképzése és nevelése. Jó látni, hogy ebben a lelkipásztori segítség mellett mostanság egyre több kiadvány is segítséget nyújt nekünk. Elolvasni a következő vasárnap igeliturgiáját és miseszövegeit, átgondolni az esedékes liturgikus szolgálatokat, és törekedni azok mélyebb megértésére: mindez időt és odaszánást kíván tőlünk. 13

14 ZSINATI homíliák Nem mindig tudunk alaposan felkészülni, de egy-egy könyörgés felidézésére és ízlelgetésére mindig találhatunk néhány szabad percet. Igaz a liturgia egészére az, amit a Szentírásról vallunk: minél többet olvassuk és elmélkedjük át, annál mélyebb ismeretére juthatunk el. Minél több figyelemmel és odaadással ünneplünk, annál bőségesebben tárulkozik fel számunkra az isteni misztérium. liturgiát ünnepelni azt jelenti, hogy jártasságot szerzünk, otthonosságot találunk az isteni világban. Márpedig világos, hogy ennek célja Jézus akaratát követve csak egyetlen lehet: a megtapasztalt isteni szeretet megvalósítása hétköznapjainkban, az isteni örömhír meghirdetése minden ember számára. amen 14

15 3. TÉMAKÖR: liturgia EgyEtEmEs könyörgések Pap: imádkozzunk, testvérek, hogy isten népe mindenütt méltó módon ünnepelje az Úr napját! 1. hogy minden vasárnap minden keresztény ember életében Jézus feltámadásának öröme álljon a középpontban! [hallgass meg, Urunk!] 2. hogy a keresztények sehol a világon ne szentségtelenítsék meg oda nem illő munkával vagy foglalatossággal a vasárnapot! [hallgass meg, Urunk!] 3. hogy minden vasárnap csúcspontja minden keresztény számára az Eucharisztia ünneplése legyen, amelynek végzésébe tevékenyen belekapcsolódjanak! [hallgass meg, Urunk!] 4. hogy a keresztény családok mindenütt megtalálják a módját annak, hogy örömteli együttlétük tegye széppé az Úr napját! [hallgass meg, Urunk!] 5. hogy a földi liturgia egykor majd mindnyájunk számára folytatódhassék az örök mennyei liturgiában! [hallgass meg, Urunk!] 6. (Aktuális zsinati könyörgés) [hallgass meg, Urunk!] Pap: hallgasd meg kéréseinket, istenünk, és add meg, hogy mindnyájan megértsük Egyházad szándékát, meglássuk és lélekkel töltsük meg liturgiájának szépségét! krisztus, a mi urunk által. h.: Amen 15

16 4. témakör katekézis A rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam... egészen a föld határáig. (ApCsel 1,8) kedves testvérek! amikor október 11-én, egy ünnepi szentmisével elkezdődött a Váci Egyházmegyei Zsinat, megyéspüspökünk egyértelmű szándéka volt, hogy ne pusztán egy konferenciát tartsunk, hanem valóságos érdemi munka történjék. Tehát a Zsinat egy munkafolyamat, amely tíz munkacsoportban történik, ezek közül az egyik a kateketikai munkacsoport. Ennek nevében püspök atya megbízásából, szeretnénk megszólítani a testvéreket. Mit jelent a kateketika, katekézis? Jézus föltámadása után elküldte az Atyától a Szentlelket, hogy befejezze az üdvösség művét, és arra indítsa a tanítványokat, hogy az ő küldetését folytassák: ismertessék meg az emberekkel az evangéliumot, mint az emberi élet igazi jó hírét. Térjenek meg, higgyenek, és váltsák életté Isten orszá - gának örömhírét. A katekézis ennek az örömhírnek és hitnek az átadását és növelését jelenti. Az embert az adott helyzetében a bölcsőtől a sírig kívánja evangelizálni, ami a keresztény pedagógiában azt jelenti, hogy az egész embert akarjuk megszólítani. Az általunk vezetetteknek és velük együtt nekünk is meg kell látnunk az ideális keresztény alakját, és az ideális közösséget, a II. Vatikáni Zsinat egyházképének szellemében. Ebben az egyházmodellben mindenki felelős az egyház küldetésének betöltéséért. A cél az, hogy akiket hitre nevelünk, azok felismerjék: nekik is feladatuk van, vagy lesz, a közösségnek, magának Isten országának az építésében A Katekézis áltanános Dirktóriuma így fogalmazza meg a katekézis lényegét: A katekézis a gyermekek, fiatalok és felnőttek olyan hitre való nevelése, amely leginkább a tanításnak rendszeres átadásában történik azzal a céllal, hogy a hívőket bevezessék a keresztény élet egészébe A katekézist (hitre nevelést) egészen gyakorlati módon úgy is meg lehet fogalmazni, hogy olyan, mint egy három lábú szék: az egyik láb a családi háttér, a másik a konkrét hitismeretek átadása (hittanórák az iskolában vagy a plébánián), harmadik pedig az egyházközség (pap, világiak) és a szentmise. Mindháromnak működnie kell ahhoz, hogy a hitre nevelés gyümölcsöző legyen. A fentiekből kiderül, hogy a katekézis nem pusztán gyermekeink hittan-oktatását jelenti (ez csak egyik szelete az egésznek), hanem minden korosztályra vonatkozik a hit tanítása, (újra)tanulása, és a közösségi életbe való bevezetés, bekapcsolódás. Ezt nevezzük katekumenális jellegű katekézisnek. Ami azt jelenti, hogy az egész közösség neveli, tanítja a katekézisben résztvevő gyerekeinket, fiataljainkat, és a megtérni vágyó felnőtteket. Ez a gyakorlatban úgy mutatkozik meg, hogy gyermekeink szá- 16

17 4. TÉMAKÖR: KATEKÉZIS mára a hittanórákon kívül, a lelkipásztor és elkötelezett világi segítői külön foglalkozásokat tartanak a szentségekre való felkészítésre. Továbbá, elvezetik őket arra, hogy tapasztalják meg az egyházat, mint közösséget, ami öröm forrása. Minden szentségi felkészítésnek, katekumenális jellegűnek kellene lennie. Ez jelenti azt, hogy már gyerekkorban szükséges a befogadó közösség, és az elsőáldozók mellé szükséges kezeseket és imádkozókat rendelni, akik hordozzák őket. Továbbá szükséges befogadó csoportok létrehozása a bérmálkozók felkészítésére, már megbérmált fiatalokból. Azokat készítsük fel a bérmálkozásra, akik döntöttek Krisztus mellett! Fontos a gyerekek és az ifjúság számára is már gyerekkortól imádkozó közösségek létrehozása, ahol megszerettetjük velük a szentségi életet, ahol Jézus melletti elköteleződésre hívjuk meg őket, és ahol lehetőségük van elköteleződésüket kimondani, egymást bátorítani. A közösség iránti igényt már gyerekkorban ki kell alakítani. Azt is jelenti a katekumenális jellegű katekézis, hogy nemcsak a gyermekek, de az ő szüleik számára is szervezünk foglalkozásokat (különösen az elsőáldozás kapcsán). Ezeket szintén a pap és munkatársai tartják, akik így, együtt képviselik az egyházközséget, mint azt a közösséget, amelyik befogadja őket soraiba. Kizárólag akkor lesz gyümölcsöző a hitoktatásunk/hitre nevelésünk, ha a plébánia-közösségünk befogadóközösséggé válik. Manapság egyre gyakoribb tapasztalatunk, hogy sokan felnőttként szeretenének az egyházba lépni, szentségekhez járulni. Az ő számukra vezette be újra az Egyház, 1999 adventjétől a katekumenátust, azt a legalább egy, ideális esetben három éves folyamatot, ahol a felnőtt ember megismerkedik a hittel, az egyháznak, mint közösségnek az életével, és a megtérés útján fölkészül a szentségek vételére. A katekumenátus amely legalább kéthetenkénti foglalkozást jelent, szintén több, mint felnőtt hittan, ahol csak hitimereteket kapnak a jelenlévők. A katekumenátust a lelkipásztor vezeti, arra alkalmas világi munkatársaival együtt, akik nem tökéletes, de életszentségre törekvő emberek. Ők a tanítást kiegészítik tanúságtételeikkel. A pappal együtt alkotják a katekumenátusban a befogadó közösséget. A katekézis első számú felelőse az egyházközségben a plébános, aki nem csak teológiai képzettségében tud irányt mutatni katekéta munkatársainak, hanem kateketikai-szakmai tapasztalatával is. Fontos a plébános elfogadó befogadó attitűdje, hogy valódi lelkigondozóként lépjen a rábízottak felé. A plébános pásztori karizmájához tartozik, hogy felismerje és működni engedje a megkereszteltek közösségében kivirágzó karizmákat, s megtalálja az alkalmas felnőtteket és fiatalokat az egyes feladatokra. A világi Krisztus-hívők részéről döntő, hogy az legyen hitoktató (katekéta), aki szívvel vállalja ezt a szolgálatot. Nem pusztán tanok átadása a hitoktató feladata. A hitoktató számára is elengedhetelenül szükséges, hogy komoly imaélete legyen, valamint saját közössége, amelyből töltekezik. A katekétának is elfogadó befogadó személynek kell lennie. A katekézis fontos területe az iskolai hitoktatás, amely önmagában nem képes gyümölcsözőt teremni befogadó templomi, plébániai közösség nélkül. Az iskola miszsziós terület, a gyerekek nagy részét nem a hittan-anyag hiánytalan átadásával lehet megérinteni, hanem barátkozással, hisz Jézus is ezt tette. ha a gyermek megérzi a személye iránt tanúsított valódi figyelmet és érdeklődést, akkor maradni akar a hittanórán. Elsősorban az Istenre figyelést kell nekik megtanítani, az imádságos lelkületet. Kulcsfontosságú a katekéta személyes példája. 17

18 ZSINATI homíliák A hittanóra mellett a szentmisére járás is lényeges. Kívánatos lenne elérni, hogy minden hittanos járjon templomba. Természetesen csak az lehet elsőáldozó, aki ezt tudja vállalni (szülő és gyermek). Nem szabad engednünk, hogy kifejlődjön a gyeremekekben és a fiatalokban a szolgáltató egyház képe, és az ez iránti igény. A római dokumentumok az iskolai hittanra a vallásoktatás kifejezést használják és valójában megkülönböztetik a katekézistől. Ezért ideális lenne, ha az iskolai hittan mellett a plébánián már a kisgyerekkortól lenne rendszeres közösségi foglalkozás, és nem csak szentségfelvétel előtt. A Katekézis általános Direktóriuma szerint a plébániai közösség továbbra is a katekézis elsődleges helye. Az egyházi iskola bár sokat segíthet, nem a szentségkiszolgáltatás megfelelő közege. Jól fogalmaz a Magyar Kateketikai Direktórium, amikor így ír: A katekézis alapvető feladata az, hogy hirdesse Krisztus üzenetét, hogy részt vegyen a közösség kialakítására törekvő munkában; hogy elvezesse az embereket az istentiszteletre, az imára és a krisztusi szolgálatra. Kiemelten fontos terület az ifjúsági katetkézis. Az egyházi előírások szerint a fiatalok katekézisének is katekumenális jellegű fokozatokban kell történnie. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az általunk megszólítandó fiatalok a hittel kapcsolatos döntés különböző szintjein helyezkednek el. Eszerint kell kiválasztanunk a velük való bánásmódot is. Különbséget kell tennünk a kezdeti barátkozás (preevangelizáció), a közvetlen hitébresztés (evangelizáció), és a hitmélyítés (katekézis) között. Van akitől még nem várhatunk el komolyabb hitbeli lépést (pl. rendszeres templomba járást), hisz még nem tapasztalta meg kegyelemként ennek jelentőségét. A katekumenátus az a folyamat, amely a hit kezdeti csíráitól a megtésésig vezet el. A szorosan vett katekézis (hitmélyítés) pedig már a megtért személyeknek való (akiknek élő tapasztalatuk van Jézus Krisztusról) és akik igyekeznek Jézus tanításához szabni életüket. A bérmálásra készülőknek érezniük kell, hogy szükség van rájuk, ezért fontos bevonni őket liturgikus és szeretetszolgálatokba, plébánia körüli feladatokba vagy kisebb gyerekek felé végzett szolgálatokba. A régióknak nagy jelentőségük van, sok helyi közösség nyerhet olyan fiatal önkéntest, aki a régióban szerzett tapasztalatoktól lelkes. Ugyanakkor a regionális ifjúsági munka alapját a helyi ifjúsági közösségek alkotják. Ezek megtámogatása vagy létrehozása sürgető feladat. Szükséges továbbá, minden plébánián alkalmas ifjúsági vezető és mellette néhány segítő kiképzése. Ők nemcsak a helyi ifjúság lelke és mozgatói, hanem a régió (+az egyházmegye) ifjúságával való kapcsolattartásért is felelősek. Ennek segítésére őszén két új dolog kezdődött egyházmegyénkben: a Kovászoló Egyházmegyei Ifjúsági Közösségszervező és -vezető Képző. A jelentkezők az vállalták, hogy a két év elvégzése után minimum egy évig segítségére lesznek a helyi plébánosnak és katekétának egy krisztusi gyerek- vagy ifjúsági csoport kialakításában vagy megtartásában. 44 önkéntes fiatal végezte el a Kovászolót 2013-ban. A következő évfolyam januárjában indul. A másik újdonság az Emberhalász Ifjúsági Misszió, melynek keretében az egyházmegye alkalmazásában álló munkatársaink térségükben településen segítenek plébániai szinten létrehozni vagy megtartani ifjúsági közösségeket, majd a fiatalokat bekapcsolni a saját régiójuk és egyházmegyénk életébe. Ők mind vagy végzett katekéták, vagy jelenleg folyamatban lévő képzés alatt állnak. hivatásuk tehát, hogy az egység kovászaiként krisztusi ifjúsági- vagy gyermek-közösségeket szervezzenek, vezessenek, a helyi lelkipásztort és munkatársait segítve, velük együttműködésben. Az országban egyedülálló karizma ifjúsági régióinknak a lelkisége. Ezt Mária, 18

19 4. TÉMAKÖR: KATEKÉZIS legszentebb Édesanyánk ajándékozta ennek az egyházmegyének. Abban áll, hogy Eukarisztikus, Máriás, Szentlélekre figyelő és Isten országát kereső régiós közösségeket akarunk formálni az ifjúságból, akik befogadó közösségként is működnek a térség közösség nélküli fiataljai számára, továbbá olyan olvasztótégelyként, ahol a különböző plébániai vagy lelkiségi csoportokból érkezők között megvalósulhat az ajándékok cseréje.végezetül a Mennybe Felvett Nagyboldogasszony közbenjárását kérjük, hogy gyermekeinket, fiatal és felnőtt testvéreinket igazi krisztusi hitre tudjuk vezetni, váljanak egyházmegyénk közösségei a befogadás és az élethosszig tartó hitmélyítés otthonaivá! amen EgyEtEmEs könyörgések Pap: urunk, te a föld határáig küldtél bennünket, hogy tegyük tanítványoddá a né peket, és kereszteljük meg őket az atya, a Fiú és a szentlélek nevében! hogy megtehessük, amit parancsoltál, kérünk téged: 1. Kérünk Urunk, add, hogy Ferenc pápánk, püspökeink, papjaink és diakónusaink mindig a krisztusi hit és élet hiteles tanítói és tanúságtevői legyenek! Segítsd őket, hogy jó pásztorai legyenek a rájuk bízottaknak! [hallgass meg, Urunk!] 2. Kérünk Urunk, segíts, hogy Egyházad, a Te Egyszülött Fiad Szeplőtelen Jegyese, földi közösségeiben, az egyházközségekben, azon belül a kisebb közösségekben mindig meghívó és befogadó legyen! [hallgass meg, Urunk!] 3. Kérünk Urunk, adj erőt, hogy katekétáink és világi lelkipásztori munkatársaink mindig hitelesen, személyes példájukkal, szívvel-lélekkel szolgálják Egyházadat! Segíts nekik, hogy barátkozó, elfogadó befogadó magatartásúak tudjanak lenni a nehéz helyzetekben is! [hallgass meg, Urunk!] 4. Kérünk, Urunk, add, hogy az evangéliumi egyszerűség szellemében, Krisztus példája szerint tudjunk élni. Mindig legyen érzékünk felfedezni a rászorulókat, és rajuk segíteni! [hallgass meg, Urunk!] 5. Kérünk, Urunk, adj erőt betegeinknek szenvedéseik hordozásában. Jutalmazd meg örök országodban azokat az egykori hitoktatókat, pedagógusokat, akik Krisztus szellemében nevelték növendékeiket. [hallgass meg, Urunk!] 6. (Aktuális zsinati könyörgés) [hallgass meg, Urunk!] Pap: hallgasd meg, istenünk, benned hívő néped könyörgését, hogy tanítványaid révén egyre gyarapodjék az Egyház, és egykor megszámlálhatatlan sokaság álljon előtted a te országodban! krisztus, a mi urunk által! h.: Amen 19

20 5. témakör az Egyház, mint közösség kedves testvérek! zsinati témáinkban Egy nagyon Fontos, mondhatnánk alapkérdéshez jutottunk el. A plébánia, mint közösség. Miért olyan fontos ez? Sokszor tapasztaljuk, hogy még olyanok is elmaradoznak a templomból, akik régebben jártak. Vagy elsőáldozás, bérmálás után gyerekek is, szülők is elkopnak a miséről. Miért van ez? ha megkérdezzük őket, akkor olyan választ kapunk, amiből az derül ki: hogy nem érezzük jól magunkat, nem érzem otthon magamat, idegen a légkör, nem elég családias stb. És ha őszinték vagyunk, akkor sokszor meg kell állapítanunk, hogy igazuk van. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, az egymáshoz való viszonyunkat, a kapcsolatainkat kell megváltoztatni. De hát egyáltalán miért kell itt bármit is megváltoztatni? Eddig is jó volt! Nekem így is jó! Akinek nem jó, az keressen magának mást! ha így gondolkodunk, akkor biztos, hogy nem tartozunk Krisztushoz. Krisztus ugyanis azt mondja: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket, egy másik helyen pedig: aki hozzám jön azt nem dobom ki. De hol kéne otthont találni, és hol kellene felüdülni Krisztusban? ott, ahol ketten, vagy hárman egyek vagytok az én nevemben én ott vagyok köztetek. Jézus itt köztünk akar ÚGY jelen lenni, hogy mi is biztonságos otthont éljünk meg benne, és azok is akik a világ sötétségében kóborolnak és keresnek valami igazat és szépet, ők is megtalálják Krisztust, akiben otthonra lelnek. Ez biztosan Krisztus akarata, ezt élték meg az egyház első évtizedeiben, ahogy az ApCsel-ben olvassuk: nézzétek, hogy szeretik egymást! Ezt tanítja a II. Vatikáni Zsinat is, amely föltárja számunkra azt az egyházképet, mely élhető és vonzó lehet mindenki számára, de egyben hiteles is, mert az élő Krisztusra épül. A háziasszonyok tudják: ha valahol egy finom ételt, vagy sütemény ettek, amit addig nem ismertek, akkor rögtön beindul a receptkérés hogy kell csinálni, mi kell hozzá? Alig van egyházközség, ahonnan ne volnának néhányan, akik rész vettek egy igeszemináriumon, egy Szentlélek-szemináriumon vagy egy Cursillón, vagy akár csak egy olyan vallási összejövetelen, ahol egy kisebb közösségben igazán boldogok, felszabadultak voltunk Krisztusban. Vagyis, már belekóstoltunk valami újba, amit Isten terített asztaláról kaptunk. Ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy ez kellene nálunk is, de hát sajnos nálunk nincs ilyen, vagy: nálunk ezt nem lehet mert De ez nem igaz, mert ahol megtapasztaltunk valamit ebből az új életből, ott is emberek voltak, mi sem vagyunk rosszabbak náluk. Erőt vesz rajtunk a kishitűség és a tehetetlenség, pedig Jézus nem azt mondja nekünk, hogy nem lehet, hanem azt, hogy VÉGY MAGAD MEllÉ KETTŐT, VAGY hármat akik megízlelték az ÉN főztömet és kezdjétek el megfőzni, megvalósítani amit a Szentlélek segítségével meg is tudtok tenni! Csak higgyetek bennem! Kedves testvérek! Itt van az alkalmas pillanat, hogy kitágítsuk a szívünket, és ne a magunk emberi gyöngeségét tekintsük, hanem az élő és feltámadt Krisztusra, aki- 20

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban

FELNŐTTEK KATEKUMENÁTUSA. Amikor a felnőttek keresztény életbe való beavatásának közelmúltban Liturgia online http://www.liturgia.hu Szerző Dolhai Lajos Cím Felnőttek katekumenátusa Megjelenés JEL 9 (1999) 301-303 Tárgyszavak Keresztség, liturgikus teológia, OICA, katekumenátus Dolhai Lajos FELNŐTTEK

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Húsvét a tanítványokkal

Húsvét a tanítványokkal Húsvét a tanítványokkal 87 Ezt az alkalmat akkor illesszük be a sorozatba, ha nagyhéten vagy húsvét hetében tartunk összejövetelt. Nagyhéten a kereszt, a szenvedés előtt borulunk le, húsvét után pedig

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben