Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240"

Átírás

1 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

2 12.15 Definicíók, alapismeretek A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése, Helyes klinikai gyakorlat Kávé szünet Jogi szabályozás ismertetése Gyermekvédelmi szolgálat feladatai Védınıi szolgálat bemutatása Kávé szünet Külföldi tapasztalatok bemutatása Eset ismertetések Kérdések, Összefoglaló

3 A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelızése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házigyermekorvosok, védınık, gyermekegészségügyi szakemberek részére Dr. Herczog Mária Dr. Kovács Zsuzsanna Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI 2003) gondozásában, a Csecsemı és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium támogatásával, a Magyar Védınık Egyesülete (MAVE 1991) kiadásában. Budapest 2004

4 A gyermekek helyzete a történelem során sokat változott, bántalmazásukat sokáig természetesnek, a nevelés eszközének tekintették. Az elsı, a gyermekek életének védelmérıl szóló törvény óta (Anglia, 1872.) sokat finomodott a jogi szabályozás a fejlett világban, és változtak a nevelési szokások is novemberében New Yorkban ratifikálták a Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, melyet azóta a fejlett világ államai is saját jogrendjükbe emeltek (hazánk 1991-ben).

5 A testi fenyítés vonatkozásában nagyon eltérıek az álláspontok. Míg 10 európai országban teljes tilalom van, addig Magyarországon a szülı számára a verés nem tiltott mindaddig, amíg az, a szokásjognak megfelelı mértéket nem haladja meg. Ez sajnos tág lehetıségeket biztosít a fegyelmezı számára és sok esetben a gyermek fejlıdésének bizonyíthatóan árt, személyiségét rombolja.

6 A gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának kérdése az utóbbi évtizedekben került elıtérbe. A média révén számos megdöbbentı eset válik ismertté. A szakirodalomban is egyre több közlemény jelenik meg Kempe 1962-ben közölt cikke óta. Véleményünk szerint nem az esetek száma nıtt meg, hanem egyre több, korábban rejtve maradt ügy kerül felszínre. Pontos adataink azonban nincsenek a probléma tényleges nagyságrendjérıl.

7 Nagy Britanniában hetente 2, Ausztráliában 4, az Egyesült Államokban 16 gyermek hal meg bántalmazás, vagy elhanyagolás miatt (Browne 2000). Magyarországon évente kb. 30 gyermek hal meg emberölésnek tekinthetı eset miatt, ideértve az újszülött gyilkosságot és a gondatlan veszélyeztetést is. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Becslések szerint esetek tízezrei maradnak titokban, s ha nem is végzıdnek halállal, súlyos, maradandó testi, lelki károsodást okozhatnak.

8 A WHO is kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Meghatározása szerint (1998, 1999) a gyermekbántalmazást és elhanyagolást népegészségügyi problémának kell tekinteni és az egészségügyi szempontok mellett családi és közösségi tényezıket is figyelembe kell, venni.

9 A kedvezıtlen társadalmi folyamatok, a családok stabilitásának csökkenése, a fiatalok szocializációjában észlelhet zavarok, a többgenerációs családok hiánya mind nagyobb felelısséget rónak a gyermekekkel foglalkozó szakemberekre.

10 A gyermekbántalmazással kapcsolatba kerülı egészségügyi dolgozók feladata nehéz, mivel a bántalmazást felismerni nem könnyő, a sokszor finom, nehezen interpretálható jelek, a vád súlyossága, a szakmai elszigeteltség és az érzelmekkel erısen telített helyzetek miatt.

11 45/2003. (IV. 16.) OGY határozat a családon belüli erıszak megelızésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról soron kívüli, gyorsított eljárások hatékony tanúvédelem biztonságos menedékházak hálózata kríziskezelı központok a menekülı nıknek és gyermekeknek a bántalmazott családtagok biztonságát biztosítani jogi képviseletet a bántalmazottaknak országos cselekvési program a represszív intézkedések mellett (terápia és védelem)

12 Fogalmak, meghatározások Másik elıadásban részletezve

13 A gyermekbántalmazás különleges esetei Méhmagzatot károsító magatartás Ha a várandós az errıl való felvilágosítás ellenére életmódjával magzata egészségét veszélyezteti. Ez elsısorban a terhesség alatti drog és alkoholfogyasztást, a mértéktelen dohányzást, a prostitúciót jelenti. A várandós bántalmazása, a nem gondozott, titkolt terhesség is árthat a méhmagzatnak.

14 Alkohol és drog abúzus Szülık vagy gondviselık alkohol és drogfogyasztásának olyan következményei lehetnek, amelyek a gyermekre veszélyt jelentenek. Ilyenkor vizsgálni és mérlegelni kell, hogy az alkohollal, droggal való visszaélés ellenére a szülı képes-e megfelelı módon gondozási, felügyeleti és nevelési feladatainak ellátására, vagy a függıség ezt lehetetlenné teszi.

15 Alkohol és drog abúzus A várandósság gyakran motivációt jelent a drog-, és alkoholfogyasztás megszakításához. Ezért kell a gyermekorvosoknak, védınıknek és a szülészetek munkatársainak is ismerni azokat a segít szervezeteket, amelyek a drog- és alkoholfüggıkkel foglalkoznak, hogy szükség esetén igénybe vehessék szolgálataikat.

16 Alkohol és drog abúzus Minden segítséget meg kell adni az anyának, hogy kezeltesse függıségét, mert ez a megszületendı gyermek érdekeit és egészségét is védi. Az alkohol-, vagy drog-függı szülı gyerekének nagyobb az esélye arra, hogy már kora gyermekkortól fogyasszon alkoholt, vagy drogot, esetleg függınek, betegnek szülessen. Ezek az esetek különleges ellátást igényelnek.

17 Gyermek bántalmaz gyermeket (bullying) Ezekben az esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok szokásos kezelésén túl, ismételten, fizikailag, illetve lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövetı egyaránt kapjon megfelel segítséget. A felnıtt elkövetık vizsgálata azt mutatja, hogy sokan gyermek, vagy serdülı korukban bántalmazók, vagy maguk is abúzus áldozatai voltak.

18 Rendszer abúzus (másodlagos viktimizáció) Ha a gyermekek védelmére létrehozott és mőködtetett rendszer diszfunkcionálisan mőködik, ezzel hozzájárul a bántalmazás késedelmes elhárításához, vagy be nem avatkozásával a folyamatos viktimizációhoz, károsodáshoz. Ebbe a körbe tartozik a gyermek tájékoztatásához és véleménynyilvánításhoz főzıdı jogainak figyelmen kívül hagyása, vagy megtagadása, a szülıktıl való indokolatlan elválasztás, pl. az indokolatlan kórházba utalás.

19 Az egészségügyi ellátás keretében is traumatizálódhat a gyermek, a szükségtelen, vagy nem körültekint orvosi vizsgálatok eredményeként, valamint a szülık tájékoztatásának, ill. felvilágosításának elmulasztása, vagy megtagadása esetén. Ide sorolható a nyomozási, jogi eljárás során a szükségtelen számú és nem megfelelı formájú kihallgatás, kikérdezés, vizsgálat, vagy ha a vizsgálatot nem megfelelıen felkészült szakember végzi, illetve ha az eljárás indokolatlanul elhúzódik. Jelenleg általános társadalmi problémának számít a média-erıszak, mely igen káros hatással van a gyermekekre.

20 Az erıszak lehetıségét növelı rizikófaktorok. Családi körülmények a) szociális depriváció (szegénység, hajléktalanság, munka-nélküliség) b) erıszak a családtörténetben (a szülı bántalmazott, vagy elhanyagolt gyermek volt) c) egyedülálló, különél szülık d) mostohaszülı, vagy bizonytalan kapcsolódású élettárs, partner e) szüléskor az anya 18 évesnél fiatalabb f) az anya rövidebb-hosszabb idıre külön él a gyermektıl g) zavarok a családi kapcsolatrendszerben..

21 A szülı személyiségével összefüggı problémák a) a szülıközömbös, vagy éppen túl aggódó, intoleráns a gyermekkel b) mentális betegség, alkohol-, vagy drogfüggıség, deviáns magatartás

22 A gyermekkel kapcsolatos tényezık a) koraszülött, kis súlyú gyermek b) az újszülöttet több mint 24 órára elválasztották az anyától c) két gyerek születése között kevesebb, mint 18 hónap telt el d) testi vagy értelmi fogyatékkal élı, illetve krónikus beteg (szellemi vagy fizikai) gyermek e) nehezen kezelhetı gyermek

23 Itt újra kell hangsúlyozni, hogy több rizikófaktor jelenléte sem vezet szükségszerően bántalmazáshoz, elhanyagoláshoz. Nagyon kedvezıtlen körülmények között is élnek gyermekek harmonikus, szeretı, védelmezı légkörben, ugyanakkor elıfordul, hogy optimálisnak látszó és kiegyensúlyozott családban is megtörténhet a gyermek bántalmazása.

24 Megelızés és felismerés Kívánatos, hogy a gyermekorvos és a védn a várandós anyával, illetve az újszülöttet, kisgyermeket nevel családdal olyan kapcsolatba kerüljön, hogy a rizikófaktorok és jelek felismerhetk legyenek. Az anya és családja személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, lehetség szerint partneri viszony kialakításával kell az erre vonatkozó kérdésekrl is beszélni. Nem kell titkolni, hogy ezek az egészségügyi vizsgálatokhoz és gyógyításhoz tartozó és azzal azonos fontosságú ismeretek.

25 Világosan meg kell fogalmazni, hogy az egészségügyi problémákhoz hasonlóan e kérdésekben is lehet valaki járatlan és segítségre szoruló. Mind az információkhoz, mind a segítséghez joga van a szülınek és gyermekének, ezért ezek elfogadása szükséges az együttmőködéshez.

26 A mindennapi kapcsolat révén a gondozónık, pedagógusok és a gyermekintézményekben dolgozó más szakemberek is érzékelhetik a bántalmazás, elhanyagolás jeleit. A gyermekjóléti szolgálat azonban általában csak akkor kerül kapcsolatba a családdal, ha a szakemberek, intézmények jelzéssel élnek, vagy a család maga kér valamilyen okból segítséget. A jelzések alapján kerülhet sor az esetmegbeszélésre, ahol tisztázható a felmerült gyanú. Erre a megbeszélésre a szülıvel folytatott feltáró beszélgetés, illetve a gyerekkel történ találkozás után kerülhet sor.

27 Fontos hangsúlyozni, hogy a jelek sokszor nem egyértelmőek, a bántalmazástól nagyon távoli kontextusban is megjelenhetnek. Az áldozattól nem várhatjuk a gyanú megerısítését, így a szakember könnyen elbizonytalanodhat. Nehezíti helyzetét, hogy fıleg elhanyagolás, vagy szexuális bántalmazás esetén a testi jelek hiánya nem zárja ki a bántalmazás lehetıségét

28 A bántalmazás jelei a gyermek életkorával is eltér formákat ölthetnek, és pubertás korban még nehezebbé válik a viselkedésben a deviáns és normális magatartás elkülönítése. A gyanújelek lehetnek általánosak, specifikusak. Jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli, érzelmi szinteken.

29 A gyermek elhanyagolásának, a rossz bánásmódnak jelei kifejezéstelen arc, üres tekintet, szemkontaktus hiánya feltőnıen készséges, túlságosan alázatos, engedékeny viselkedés túlságosan éber, vibráló, agresszív, válogatás nélkül figyelmet követel ún. acting out) a gyermek szokatlanul félénk, riadt, túlérzékeny a környezeti hatásokkal szemben bizalmatlan, különösen a közel állókkal szemben, fél a szülıtıl különös félelem bizonyos személyektıl, vagy bizonyos típusú emberektıl, pl.: férfiak, katonák stb.

30 A gyermek elhanyagolásának, a rossz bánásmódnak jelei elmenekülés otthonról alvászavarok, evészavarok regresszív viselkedés (alacsonyabb életkornak megfelel viselkedéshez való visszatérés, pl. ujjszopás, ágybavizelés stb.) kivonulás, mindenen kívül maradás, elutasítás koraérett magatartás droghasználat depresszió, bőntudat, szégyenérzet váratlanul bekövetkezı változások a viselkedésben öngyilkossági késztetés, kísérlet

31 A gyermek elhanyagolásának, a rossz bánásmódnak jelei gyenge kapcsolat a kortársakkal, barátokkal, kapcsolatépítési képtelenség korai érkezés az iskolába, késıi távozás, hiányzás szinte soha, vagy éppen ellenkezıleg gyakori hiányzás passzivitás az iskolai és egyéb programokban koncentrálási, tanulási nehézségek iskolai teljesítmény hirtelen hanyatlása, váratlanul gyenge teljesítmény

32 Figyelemfelhívó reakciók vizsgálat közben általában kevés sírás, de extrém sírás orvosi vizsgálat alatt nem néz a szülıre biztatásért, megretten váratlan érintéskor, simogatáskor elrántja a fejét, fél a fizikai érintéstıl az átlagosnál jobban irritált, ha más gyermek sír az átlagosnál jobban fél, vonakodik a levetkızéstıl

33 Elhanyagolásra, bántalmazásra utaló gyanús szülıi magatartás védıoltások indokolatlan elmaradása orvosi, védınıi, ápolói tanácsok be nem tartása, a diéta elhanyagolása kórházba került gyermeket a szülık nem látogatják, nem viszik idıben haza kórházi látogatáskor italos állapot, kontrollálatlan magatartás türelmetlen, agresszív szülı apatikus, gyermekével szemkontaktust nem tartó szülı

34 Elhanyagolásra, bántalmazásra utaló gyanús szülıi magatartás túlaggódó, (indokolatlanul) gyakran orvoshoz forduló szülı szülıa tényektıl függetlenül másnak, rossznak tartja a gyermeket a sérülés nem egyeztethet össze az elıadott történettel szülı, vagy gondozó a sérülés után nem fordul azonnal orvoshoz a gyermek a sérülésrıl másképp számol be, mint a szülı szoptatás elutasítása, hárítása

35 Az elhanyagoló vagy bántalmazó magatartás mértékének és súlyosságának meghatározása. A gyermekorvos és a védını közös feladata megbecsülni, hogy milyen fokú a veszélyeztetettség, mert ennek függvényében kell dönteni a további teendıkrıl. A probléma súlyosságától függıen kell igénybe venni más szakellátó intézmény (szakorvos, pszichiáter, pszichológus, családterapeuta, egyéb speciális szolgáltató) segítségét, illetve a gyermek-jóléti szolgálathoz, vagy bőncselekmény esetén a rendırséghez kell fordulni.

36 Alacsony fokú veszélyeztetı magatartás Idınként elıforduló, enyhébb jelenségek, amelyeknek értékelhetıen nincs, vagy csekély a hatásuk a gyermek fejlıdésére és késıbbi viselkedésére.

37 Teendık A háziorvos és a védını a családot saját hatáskörben gondozásba veszi. Segítséget nyújt a gyermek gondozásában, nevelésében. Rendszeresen látogatja a szülıket, felvilágosítja, tájékoztatja, szükség esetén szakellátóhoz (pszichológus, pszichiáter, család-terapeuta, addiktológus stb.) irányítja ıket.

38 Mérsékelten súlyos veszélyeztetı magatartás Ha gyakoribb de nem veszélyes, vagy hosszú távon károkozással nem fenyegetı a magatartás Teendık Jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé, javaslattétel közös esetmegbeszélésre, emellett saját hatáskörben a gyermeket gondozásba vétele

39 Nagyon súlyosan veszélyeztetı magatartás Folyamatos vagy nagyon gyakori elhanyagolás, vagy súlyosan veszélyeztetı magatartás. Ha a szülı, gondozó késve kér segítséget a gyerek sérülései miatt, illetve nem hihetı, vagy hiteles az általa eladott történet, ok.

40 Teendık Sürgıs jelzés a gyermekjóléti szolgálatnak. A történtek jellege szerint szakellátás igénybe vétele: kórházba utalás, pszichiáter, pszichológus, családterapeuta, stb. Bőncselekmény gyanúja esetén együttmőködés a bőnüldözıszervekkel. A továbbiakban a gyermekjóléti szolgálattal együttmőködve ún. esetmegbeszélés keretében gondozási, cselekvési terv kialakítása.

41 Életveszélyes veszélyeztetettség Hosszú távú vagy súlyos lélektani, fizikai károkozás az az életveszélyes helyzet, amikor az elkövetı, vagy más családtag nem kér segítséget a sérülés(ek) ellátására, kezelésére. Teendık A gyermek azonnali kiemelése a bántalmazó környezetbıl. Jelentés a bőnüldözı szervek felé (amennyiben a szülıaz elkövetı, a szülı megkerülésével). A továbbiakban a korábbiak szerint kell eljárni.

42 A mind nagyobb számban feltárt bántalmazási ügyek miatt kívánatos, hogy a különbözı területen dolgozó szakemberek szorosan együttmőködjenek a gyermekvédelemben. Az ügyben eljáró szakemberek a családdal közösen alakítsanak ki cselekvési tervet, melyben figyelembe kell venni a gyermek szükségleteit, a család lehetıségeit és a környezeti adottságokat. Fel kell mérni, hogy a gyermek milyen mértékben veszélyeztetett és mi a segítség legoptimálisabb formája. Nagyon fontos, hogy a szülıvel elsısorban anyával együtt készüljön el a felmérés, és az azt követ beszélgetés, tervezés is.

43 Ez részben jobb eredményt hoz a feltárásban, jobb esélyt ad a család együttmőködésére, szükségleteik és igényeik megfogalmazására, ezáltal lehetıség nyílik a teendık reális tervezéséhez és végrehajtásához. Fontos kihangsúlyozni, hogy a bántalmazó szülı sokszor maga is sérült vagy egyszerően tudatlan és nem feltétlenül az a célja, hogy gyermekének ártson. Ha a szülı is humánus eljárásban részesül, nagyobb az esélye, hogy meg lehet törni az erıszakhoz vezet ördögi kört. Ehhez ad segítséget a mellékletben látható beszélgetési vázlat. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyi dolgozók képzésében, továbbképzésében szerepeljen a konfliktuskezelés módszere is.

44 A gyermekek veszélyeztetettségét jelentı, bejelentési kötelezettséggel járó egyéb szituációk Ha gyermekek, fiatalkorúak és/v családjaik váratlanul, bejelentés nélkül elköltöznek, eltőnnek, kiszolgáltatott helyzetben, súlyos veszélyben lehetnek. Ha az adott körzetben élı, a nyilvántartásban szereplı gyermek vagy a megszületésrıl szóló értesítést követıen az ott szereplı újszülött nem lelhetı fel.

45 A gyermekek veszélyeztetettségét jelentı, bejelentési kötelezettséggel járó egyéb szituációk Ha egy család gyermeke nem található meg a szakemberek számára. Ide tartoznak azok a családok is, akik a családlátogatások alkalmával tartósan nem elérhetıek, nem jelennek meg oltás, vagy más kötelezı orvosi vizsgálat idején. Ha egy várandós vagy várandósnak vélt nı eltőnik.

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése 1. sz. Módszertani levél háziorvosok, házi-gyermekorvosok, védnk, gyermekegészségügyi szakemberek részére A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelzése, felismerése és kezelése Dr. Herczog Mária Dr. Kovács

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária

Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Gyermekbántalmazás és elhanyagolás Módszertani ajánlás tervezet Készült az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában Szerkesztette: Dr. Kovács Zsuzsanna, Dr. Scheiber Dóra, Dr. Herczog Mária Közreműködtek:

Részletesebben

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM:

Gyermekvédelem H Í R L E V É L. 2014. augusztus TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. augusztus Gyermekvédelem TARTALOM: 1.Gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működésének, működtetésének módja 2. Fogalom meghatározások 3. A rendőrség intézkedései A közelmúltban

Részletesebben

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi

I. számú melléklet: A gyermekek bántalmazásának felismerése és megszűntetése a nemzetközi szakirodalom alapján... 214 II.számú melléklet: Nemzetközi 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. Nemzetközi kitekintés... 5 I.1. A gyermekbántalmazás szabályozásának összehasonlítása... 6 I.2. A társadalmi kommunikáció, mint jó példa a hazai és nemzetközi

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges

A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges A gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, GYERMEK- ÉS PARTNERBÁNTALMAZÁS /ELŐADÁS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK/ KÉSZÍTETTE: SZABÓ MÓNIKA GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR KÉSZÜLT: 2007. MÁRCIUS 29.

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS)

PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES ONLINE ABÚZUS) ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827 2011 TÁMOP 5.6.1.c 11/1 2011 0003 PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE AZ ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK (ISKOLAI ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS, INTERNETES

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14.

Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. Miért fontos a gyermekvédelmi jelzőrendszer? Dr. Muzsay Géza 2014.11.14. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához,

Részletesebben

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával.

Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. Készült az Országos Bûnmegelôzési Központ támogatásával. HAJDU LÁSZLÓ KÖSZÖNTÔ BESZÉDE 2006. NOVEMBER 9. GYERMEKEKKEL SZEMBENI ROSSZ BÁNÁSMÓD CÍMÛ TANÁCSKOZÁSON TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! Köszönöm, hogy

Részletesebben

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE

Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Tájékoztató a gyermekbántalmazás megelôzéséhez A JELZÕHÁLÓZAT TAGJAI RÉSZÉRE Ne hunyjon szemet! A gyermekbántalmazás megelôzése mindannyiunk közös felelôssége! Szerkesztette: Donkó Erzsébet Takács Imre

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉS, MEGELŐZÉS, KEZELÉS Oktatási segédanyag A Gyermekbántalmazás, megelőzés, kezelés c. fakultációhoz Készítette: Babity Mária Lektorálta: Dr. révész György 2005 Az Európai Szociális

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására

Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek ösztönzése a megelőző stratégiák kidolgozására Gyermekkor, fogyatékosság és bántalmazás A fogyatékkal élőket segítő szervezetek

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A bántalmazott b gyermek Dr. Pászthy P Bea Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika A gyermekekkel való bánásmód része annak a konkrét társadalmi gyakorlatnak, mely elválaszthatatlan a gazdasági,

Részletesebben

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról

PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról 1 2 PILLANAT JELENTÉS Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért TÁMOP-5-3.3-08/2-2009-0005 című programról A Nyugat-dunántúli régióban 3 hajléktalan ellátó intézmény, továbbá két gyermekjóléti

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára

Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára Hegedűs Judit Pintyi Zoltán: Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok számára Lektorálta: dr. Bodonyi Edit, egyetemi docens RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Budapest

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240

Daphne Programme. Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse. AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 Daphne Programme Project IPPOCA Improving Professional Practice on Child Abuse AGREEMENT n JUST/2012/DAP/AG/3240 12.15 Definicíók, alapismeretek 13.00 A Heim Pál Gyermekkórház gyakorlatának ismertetése,

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben