KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ"

Átírás

1 KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal (ásványvagyon-gazdálkodás, bányászat- és energiapolitika), Duna-térség fejlesztése 5.1. KÖRNYEZETVÉDELEM, VÍZGAZDÁLKODÁS 5.2. DUNA-TÉRSÉG FEJL. (ÁRVÍZVÉDELEM; HAJÓZÁS; VÍZ-KERET- IRÁNYELV; VIZES ÉLİHELYEK) 5.3. TERMÉSZETI ERİFORRÁSOK, ENERGIAPOLITIKA (MEGÚJULÓ ENERGIÁK) 5.4. BARNAMEZİS TERÜLETEK, RONCSOLT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, REKULTIVÁCIÓJA 5.5. BIZTONSÁG-POLITIKA (RENDVÉD., TŐZ- ÉS KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁS) 5.1. KÖRNYEZETVÉDELEM, VÍZGAZDÁLKODÁS Dokumentumok elemzése Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) hat stratégiai céljának egyike a Természeti erıforrások és a környezeti értékek védelme és fenntartható hasznosulása címő: - A Befektetés a környezetbe prioritáscsoport elemei: A természeti értékek és erıforrások megırzése ; Tiszta települések, biztonságot teremtı környezetvédelem ; A megelızı, elıvigyázatos környezetvédelem és a környezetileg hatékony innováció általános érvényesítése ; Hazánk nemzetközi elérhetıségének javítása, a logisztikai csatlakozások

2 2 fejlesztése ; A térségi-regionális elérhetıség javítása ; valamint A helyközi közösségi és a települési közlekedés fejlesztése. Utóbbi három közvetetten összefügg a környezeti károkkal. - A fogyasztói társadalom mintáinak terjedésével növekedett a környezetterhelés. Az utóbbi évtizedben egyre gyorsuló ütemben nıtt a szilárd hulladék mennyisége, melynek döntı többségét csupán egyszerő lerakással kezelik. A növekvı beruházási kedv gazdasági okokból elsısorban a zöldterületeket veszi igénybe, ezáltal folyamatosan növekszik a beépítés a mezıgazdasági, természeti tájak rovására, különösen a városok környezetében és az agglomerációs térségekben. - Magyarország nemzetközi összehasonlításban igen kedvezı természeti, ökológiai adottságokkal, természeti értékekkel, természeti területekkel (nemzeti parkokkal, tájvédelmi körzetekkel, természetvédelmi területekkel, Natura 2000 területekkel, védett területekkel és értékekkel, barlangokkal), valamint a sok helyen még megtalálható, jellegzetesen Kárpátmedencei tájakkal, hagyományos tájhasználattal rendelkezik. - A os idıszakra készített Nemzeti Fejlesztési Terv három specifikus céljából a gazdasági versenyképesség javítása, a humán erıforrások fejlesztése mellett, a jobb minıségő környezet kialakítása és a kiegyensúlyozottabb regionális fejlıdés elérése volt a cél. - Az Európai Unió új alapszerzıdésében lefektetett célkitőzés Európa fenntartható fejlıdésének biztosítása, azaz a jelen és a jövı generációk életminıségének, életfeltételeinek fenntartható javítása. Ezért elismeri az egymást követı nemzedékek megfelelı életminıséghez való jogát, és az ezzel összefüggésben álló, a környezet, a természet, a táj védelmével összefüggı kötelességek teljesítését. Ez azt jelenti, hogy csak a természeti környezet eltartó képességével összhangban lehet a társadalom reális szükségleteinek a kielégítésérıl gondoskodni, s a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének korlátja is. A fejlesztéspolitika fı elveit az EU rendeletei rögzítik: Fenntartható fejlıdés elve: A fenntartható fejlıdés a társadalmi haladás - méltányos életkörülmények, szociális jólét - elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlıdés biztosítását és a környezeti feltételek megırzését jelenti. A környezettudatos Magyarország elkötelezett a fenntartható fejlıdés mellett, védi természeti és környezeti értékeit. A környezeti szempontokhoz és a természeti, táji adottságokhoz illeszkedı gazdaság átalakulása következtében Magyarországon megáll a biológiai sokféleség csökkenése, bıvülnek a védett területek és az ökológiai folyosók. A vizek kevesebb mérgezı anyaggal való terhelése, a csatornázás és a korszerő szennyvízkezelési módszerek bevezetése megtisztítja folyóinkat és tavainkat, a hulladék-keletkezés számottevı csökkentése, a keletkezı hulladékok szelektív győjtése és újrahasználata, illetve újrahasznosítása szintén hozzájárul környezetünk megóvásához. A hulladék-gazdálkodásban az ártalmatlanítási technológiákat felváltja a megelızı szemlélető tiszta termelés és fenntartható fogyasztás. A nagy regionális szennyvíztisztító rendszerek mellett kistérségi és helyi rendszerek épülnek, amelyek természetközeli elven mőködnek. A környezet az életminıség kiemelt tényezıje, a térségek fenntartható fejlıdésének záloga. A természeti erıforrásokkal való bölcs, tudatos és hatékony gazdálkodás, az épített környezetnek a természettel, táji adottságokkal összehangolt fejlesztése, zöldfelületeink megırzése és kialakítása nemcsak a lakosság életminıségének javulását szolgálja, de alapvetı

3 3 követelménye a fenntartható fejlıdésnek is. A települési környezetminıség javítását célzó infrastrukturális fejlesztések, az ezt támogató környezettudatos életvitel, a jó háztartási gyakorlat kiszélesítése szintén a környezet biztonságának javulását, a lakosság, a gazdaság és a környezet közötti harmonikus viszony megteremtését, tehát a biztonságos, ökológiai szempontból fenntartható, tiszta és egészséges környezet kialakítását segíti elı. A települési környezetminıség javítása, az élhetı városi környezet megteremtése és a biztonság érdekében szükség van a települési és a veszélyes hulladékok kezelése során a jelenleginél hatékonyabb feltételrendszer kialakítására. A lakosság egészséges ivóvízzel történı ellátásában integrált környezetvédelmi megközelítést kell érvényesíteni, és az egyedi szennyvízkezelési technikákat, technológiákat támogatni azokon a helyeken, ahol a hagyományos rendszerek nem építhetık ki gazdaságosan. A gazdaságosan csatornázható területeken győjtırendszereket és szennyvíztisztító telepeket kell építeni. Az alacsonyabb anyag-, energia- és vízhasználat csökkenti a környezeti terheléseket és az egészségi kockázatokat. Kisebb kiadással jár, nagyobb bevételeket eredményez, és több munkahelyet teremt. Fontos a környezetbarát életmód és fenntartható fogyasztás feltételeinek megteremtése. A tervezett beavatkozások a következı prioritások köré szervezıdnek: - a természeti értékek és erıforrások megırzése, - tiszta települések, biztonságot teremtı környezetvédelem, - megelızı, elıvigyázatos környezetvédelem és a környezeti szempontból hatékony innováció általános érvényesítése. Szabályozási kérdések: A környezetpolitikának fı törekvése az úgynevezett szennyezı fizet elv érvényesítésének kiteljesítése. A környezetileg káros támogatások felszámolása segíti, hogy egységnyi termék vagy szolgáltatás elıállításához kevesebb új anyagot és energiát kelljen felhasználni. Ez jelentıs és tartós versenyelınyt eredményezhet. Elengedhetetlen a környezet- és természetvédelmi, környezet-egészségügyi, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatások jelentıs fokozása. Az OFK Befektetés a környezetbe prioritáscsoportján belül az alábbiakat sorolja: A természeti értékek és erıforrások megırzése: A fenntartható fejlıdés alapvetı követelménye a természeti elemek, természeti területek, természeti értékek és természeti erıforrások megırzése, gondozása a következı nemzedékek számára, az azokkal való takarékos, értékvédı gazdálkodás megvalósítása. Az ingatlan, a tárgyi és szellemi örökség környezeti szempontokat szem elıtt tartó hasznosítása, a természet megismerésére irányuló ökoturizmus fejlesztése, a hálózati rendszerek kialakítása egyaránt hozzájárulnak a versenyképesség, ezen keresztül a társadalmi jólét növeléséhez. Tiszta települések, biztonságot teremtı környezetvédelem: Az élhetı települési környezet megteremtése érdekében elengedhetetlen a hulladékok mennyiségének csökkentése, továbbá a szelektív hulladékkezelés, ezen belül elsısorban a győjtés, az újrahasználat és az újrahasznosítás széles körő elterjesztése. Az ily módon nem kezelhetı hulladékok esetén szükséges az ártalmatlanítás korszerő feltételeinek a kialakítása. A mőszakilag alkalmatlan hulladéklerakók lezárása, rekultivációja és a rekultivációt követı utógondozása hozzájárul a potenciális környezeti veszélyforrások felszámolásához.

4 4 Decentralizálásra van szükség: a nagy regionális hulladékkezelı mővek mellett kistérségi komplex programok indítását kell szorgalmazni. Az egyedi és társasházi komposztálás támogatása is alapvetı fontosságú. A szelektálás és hasznosítás terén a háztartásokig menı győjtési rendszerek támogatására kell hangsúlyt fektetni. A jellemzıen nagyvárosi és a forgalmas közlekedési létesítményekhez kötıdı levegı-, por- és a zajszennyezés mérséklése érdekében a mérıhálózat fejlesztése mellett szükség van a forgalom csillapítására, az autómentes övezetek, sétálóutcák kialakítására, a csendes területek megóvására, zöldfelületek, parkok megvédésére és állapotuk javítására, valamint újak kialakítására, a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására, valamint a tömegközlekedés felújítására és fejlesztésére. A lakosság egészséges ivóvízzel történı ellátásához elengedhetetlen a vizekbe jutó káros anyagok számottevı csökkentése, valamint a csatornázás és a szennyvíztisztítás megfelelı szintje. A megelızı, elıvigyázatos környezetvédelem és a környezetileg hatékony innováció általános érvényesítése: Az ipari vállalkozások körében és a szolgáltató szektorban a mennyiségi és termékszemlélető gazdaság minıség- és szolgáltatásközpontú gazdasággá történı átalakulásának elısegítése, a környezetbarát, minıségi termékeket elıállító technológiák alkalmazásának támogatása jelentısen hozzájárul valamennyi környezeti elem együttes terhelésének csökkentéséhez. El kell terjeszteni az ipari ökoszisztéma modelljét. A lakosság környezettudatossága a környezeti információkat, adatokat közvetítı és tájékoztató információs rendszer és az ehhez való hozzáférés fejlesztésével javítható. Ezt a célt szolgálja még a jó háztartási gyakorlattal összefüggı energia-, víz- és hıtakarékos felhasználást támogató rendszerek fejlesztése is. Mindez csak a környezeti nevelés hangsúlyosabbá válásával valósulhat meg. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) a szakpolitika számára az alábbi területi prioritásokat fogalmazta meg: Fenntarthatóság, biztonság elve: A fejlesztési beavatkozások esetében a fenntarthatóságot, biztonságot nem csak általában, globálisan kell értelmezni, hanem az egyes társadalmi, gazdasági, környezeti alrendszerek alkotta területi rendszerek (térségek) összefüggésében is. A fenntarthatóság alapelve minden ágazat irányában a fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg, mely szerint a mai fejlesztések és a fejlesztések alapját adó erıforrás-gazdálkodás nem veszélyeztetheti a jövı generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket biztonságosan kielégítsék. A fenntartható területi rendszerekben a térségi gazdasági folyamatok nem veszélyeztethetik a helyi természeti és épített környezetet, nem okozzák az erıforrások kimerülését, az értékhordozó kultúrák eltőnését, ugyanakkor magas szinten biztosítják a társadalom létfeltételeit. Az erıforrások védelmét szolgáló területhasználat: A tisztább, természetesebb környezet, egészségesebb és fenntartható társadalom érdekében: a nem vagy nehezen megújuló helyi erıforrások (pl. termıföld, tájkép, természetes területek, kulturális örökség) védelmét szolgáló területhasználat, mely a

5 5 barnamezıs területeken megvalósuló fejlesztéseket ösztönzi a zöld mezıs beruházásokkal szemben, szolgálja a városi-vidéki funkciók térbeli csoportosítását. Az értékmegırzést, hozzáférést biztosító térhasználat-szervezés: A környezettudatos, helyi identitású társadalom és az esélyegyenlıség érdekében biztosítani kell a közkincset képezı természeti és kulturális értékek, valamint a közszolgáltatások és a közérdeklıdésre számon tartott rendezvények helyszínének fenntartható módon történı elérhetıségét, hozzáférhetıségét, akadálymenetesítését. A hatékony, fenntartható térségi rendszereket, térségi gondolkodást kialakító térhasználat-szervezés: A hatékony és fenntartható módon tervezhetı, kontrollálható, a külsı tényezıknek kevésbé kiszolgáltatott térségi gazdálkodás érdekében: elınyt kell élvezniük a környezetükbe illeszkedı, az anyag, energia, információ és tudás áramlását minél hosszabban az adott térségben tartó, a helyi erıforrásokat minél sokoldalúbban hasznosító, valamint a városi-vidéki munkamegosztást kibontakoztató kezdeményezéseknek. A tisztább környezet, a felelısségteljesebb és környezettudatosabb társadalom érdekében: a fejlesztéseknek hozzá kell járulniuk a lakosság lakó-, üdülı- és munkahelyéül szolgáló tájak megismertetéséhez, erısítve a táji, környezeti értékek fenntartásával szembeni tudatosságot és felelısséget. A terv meghatározza a területfejlesztési politika átfogó céljait is, 2020-ig: Környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás: A rendelkezésre álló környezeti és természeti javak eltérı minısége és mennyisége, a természeti értékek területi védettsége meghatározza, hogy egy-egy térség milyen elınyökkel és hátrányokkal kapcsolódhat be a piaci folyamatokba. A turisztikai potenciál és a területi versenyképesség, elsısorban a vidékies térségekben, hangsúlyozottan függ a helyi adottságoktól. Az életminıséget jelentıs mértékben befolyásolja a lakókörnyezet és a természeti környezet állapota. A környezetbarát infrastruktúra fejlesztése elısegíti az épített környezet komfortosabbá tételét, a természeti környezet védelmét, ezáltal hozzájárul a lakosság egészségi állapotának, életminıségének javulásához, a társadalmi-területi különbségek mérsékléséhez. A nemzetközi integráció során nagy szerepe van a határmenti térségek közötti környezeti, természetvédelmi és vízügyi együttmőködéseknek, amelyek hozzájárulnak a Kárpát-medence integrált fejlıdéséhez, a környezeti katasztrófák megelızéséhez, a közös civil kezdeményezéseken keresztül a kultúrák együttmőködéséhez. A policentrikus városhálózat érdekében a fejlesztési pólusok és regionális alközpontok környezeti infrastruktúrájának fejlesztése, a környezet védelmét szolgáló közmővekre való lakossági rácsatlakozások ösztönzése, a tömegközlekedés fejlesztése, a városrehabilitáció és a városi környezetminıség javítása, a környezetbarát energiatermelı rendszerek elterjesztése. A fejlesztési pólusokat összekötı tengelyek mentén a levegıtisztaság-védelmi, zajvédelmi, természetvédelmi szempontok kiemelt figyelembevétele az úthálózat-fejlesztés és közlekedésfejlesztés során. A vidékies térségekben a fenntartható tájhasználat kialakítása érdekében a természetvédelemmel összhangban lévı mezı- és erdıgazdasági termelés feltételeinek megteremtése, a tájesztétikai és tájökológiai szempontok érvényesítése, az ıshonos fajok telepítésének és tartásának ösztönzése, az erdıterületek természetességének javítása, a helyi értékeket

6 6 hasznosító és táji adottságokhoz igazodó hagyományos és környezetbarát gazdálkodási módok felélesztése és elterjesztése. Az elmaradott, zömmel aprófalvas térségekben a lakosság helyben maradását biztosító, a helyi adottságokra alapozott környezetbarát termelési struktúrák kialakítása, az egyedi megoldású környezetkímélı infrastruktúrák és szennyvízkezelı rendszerek kiépítése, a környezeti állapot további romlásának megelızése, lehetıség szerinti fejlesztése. A gazdag építészeti, kulturális és természeti örökség megóvása és a turisztikai piacon történı megfelelı hasznosítása. Az ipari szerkezetváltás által érintett településeken a barnamezıs területek hasznosításának (kármentesítés, rehabilitáció) elıtérbe helyezése a zöldmezıs beruházásokkal szemben, azok településszerkezeti problémáinak orvoslása érdekében a környezet állapotában bekövetkezı további romlás megakadályozása, anyag-, terület- és energiatakarékos, minıségorientált beruházások elınyben részesítése. A táji értékekben gazdag területeken és a védett természeti területeken a természeti és táji sajátosságokra alapozott környezetbarát és minıségi turizmus fejlesztése, a fogadó, látogató központok, bemutatóhelyek, tanösvények, oktatóközpontok és erdei iskolák fejlesztése, Natúrparkok kialakítása. A Natura 2000 területeken a gazdaság és az infrastruktúra természetvédelmi szempontú átalakítása; a területhasználat során az ökológiai magterületek és folyosók kiemelt védelme, a környezetbarát termelési rendszerek kialakítása. A határmenti térségekben a határon átnyúló természet- és környezetvédelmi, ökológiai gazdálkodási rendszerek kiépítése a két- és többoldalú nemzetközi tervezési és fejlesztési együttmőködési lehetıségek jobb kihasználása. A szélsıséges vízgazdálkodási viszonyok (ár- és belvizek, valamint aszályok) káros hatásait fenntartható módon, térségek vagy vízgyőjtık szintjén integráltan kell kezelni: az eddigi árvízi-belvízi és aszály elleni védekezést talaj- és belvízgazdálkodással kell felváltani (különösen a felszíni vizektıl távol fekvı területeken); ehhez kapcsolódóan a folyóvölgyekben (a kisebb vízfolyások mentén is) az árvízi kockázatot is csökkentı vízvisszatartási lehetıségeket kell kialakítani. A természeti katasztrófáktól (árvíz, belvíz, aszály) fenyegetett nagytérségekben (Tiszatérség, Duna-völgy, Duna-Tisza köze) és a környezeti szempontból veszélyeztetett határmenti térségekben (Szigetköz, Ormánság) integrált ágazatközi fejlesztési és rehabilitációs programok kidolgozása és végrehajtása, a komplex táj- és környezetrehabilitáció, a víz- és tájgazdálkodás, illetve az ár- és belvízvédelem érdekében. A kiemelten érzékeny karsztos térségekben a víz- és vízbázis-védelem szempontjainak megfelelı szennyvízkezelı és hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése és a területhasználatból fakadó környezeti kockázatok minimalizálása. A szervezett hulladékgyőjtésbe kapcsolt lakások arányának növelése. A Duna-völgyben a vízi környezet fenntartása, védelme és javítása, a fenntartható vízgazdálkodást és az integrált közösségi vízpolitikát figyelembe véve. A Duna fı- és mellékágai közötti élı kapcsolat biztosítása, ökológiai rehabilitációja (ártéri és holtágrekonstrukciók és a védett természeti területek rehabilitációja). A vízszennyezés és a vízkárok megelızése és felszámolása, a vízminıség és az ivóvízbázisok védelme, a környezetvédelmi infrastruktúrák (a szennyvíztisztítás és a hulladékgazdálkodás rendszereinek) kiépítésével, az

7 7 illegális hulladéklerakók felszámolásával. A Dunakanyarban a tájkép, az egész Dunavölgyben a partok és a magaspartok védelme. A Közép-dunántúli régió 2003-ban aktualizált Területfejlesztési Programja a régió környezeti állapotát és feladatait az alábbiak szerint csoportosítja: Környezeti állapot, környezeti infrastruktúra: A Közép-dunántúli régió rendkívül változatos táj, a déli, dél-keleti rész alföldi karaktere fokozatosan vált át lankásabb domb-, majd hegyvidékre. A környezet terhelése növekedett a közúti forgalom radikális felfutása és a közmőolló kinyílása miatt. Új negatív jelenség a beépített területek robbanásszerő megnövekedése, az összefüggı természetes környezetek feltöredezése. Az ökológiailag elvárható településfejlıdés a beépítésre nem szánt területek megtartásával biztosítható, ugyanakkor a nagyvárosokban állandó verseny folyik a külsı zöld területek felhasználásáért, a kertvárosok átépítéséért, jellemzı a belterületek növelésének igénye. A területhasználat változásában az átfogó, programszerő területhasználat kialakításához nincsenek meg sem a magán-, sem a társadalmi szféra forrásai. A környezet állapotára negatívan hatnak a régióban felhagyott bányák, különösen azon esetekben, ahol az új tulajdonosok nem veszik igénybe ezeket a területeket. A tevékenységek felhagyásával és a rekultiváció elmaradásával gondozatlan tájsebek jelentek meg ezen iparvidékeken (pl. Oroszlány, Tatabánya, Várpalota, Dorog). A levegı minıségét általában a nagyvárosok térségében rontja számos helyhez kötött és mozgó szennyezı forrás. A SO 2 koncentrációja viszonylag magas, a NO 2 emelkedı tendenciát mutat, de nem haladja meg az engedélyezett határértéket, az ülepedı és szálló por imissziója több helyütt határérték feletti. A legnagyobb terhelés Komárom-Esztergom megyébıl származik. A régióban alapvetıen problémát jelent(ett) az erımővi kibocsátás és egyes városok főtımővei, illetve egyre meghatározóbban a közlekedés problémái. A hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás terén nem történt még áttörés az utóbbi 10 évben, a nemrégiben elfogadott hulladékgazdálkodási törvény hatása alig érezhetı, érzékelhetı változás csupán a városok és hozzájuk csatlakozott településcsoportok tekintetében említhetı. A fél- és teljesen illegális, illetve a rosszul szervezett lerakók növekvı környezeti veszélyforrások, a még üzemelı lerakóhelyek nagy része nem felel meg a jelenleg érvényes mőszaki elıírásoknak. A régió vízellátása gyakorlatilag megoldottnak tekinthetı, a szennyvízgazdálkodásban azonban jelentıs a lemaradás. A magas talajvíz-viszonyok miatt a szikkasztók és szakszerőtlen közmőpótlók ürítése magas költséget jelent a lakosságnak, az elégtelen elvezetés következménye az ivóvízbázisokból kitermelt ivóvíz fokozatos minıségromlása, a régió az ivóvízbázisok, tavak vízminıségének védelme terén kiemelt fejlesztést igényel. A fejlesztési terv stratégiai pontjaiból az alábbi szakági elemek emelhetık ki. A minıségi élet feltételeinek megteremtése: A minıségi életkörülmények egyik legfontosabb tényezıjét jelenti a megfelelı környezet megléte. A környezet minıségét befolyásolja a régió vízellátása, a csatornázottság e területen egyes kistérségekben még jelentıs lemaradás tapasztalható, illetve a csatornázottsághoz szorosan kapcsolódó szennyvíztisztítás. Ugyancsak fontos a hulladékkezelés megoldása, annak ellenére, hogy a régióban a települési szilárd hulladék kezelés helyzete az országoshoz képest jobbnak mondható. Sajnos szelektív hulladékgyőjtésre egy-két

8 8 minta példa található csak a régióban. A volt szocialista gyáripar leépülésének és a gazdasági szerkezetváltásnak köszönhetıen a légszennyezettség mértéke jelentıs mértékben csökkent, azonban a kéndioxid, a széndioxid és a szénmonoxid, valamint a nitrogén-oxidok kibocsátása még mindig magasnak mondható. Különös figyelmet érdemelnek a régióban már meglévı környezeti problémák hatékony kezelését megcélzó programok, illetve a környezetvédelemnek az elıtérbe kerülése, a környezetet elıtérbe helyezı szemlélet erısítése. Környezetfejlesztés: A vízellátás területén a régióban vízhiányos területek nincsenek, a vízmennyiség mindenhol rendelkezésre áll, a jelenleg üzemelı vízbázisok a távlati vízigényeket is képesek biztosítani. Az ivóvíz minısége gyakorlatilag az egész régióban kifogásoltnak tekinthetı, mivel valamennyi helyen fertıtlenítésre van szükség, melyet klórozással oldanak meg. Komárom-Esztergom megye ivóvízbázisának 94 %-a felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny karszt- és partiszőréső vízkészletekbıl nyeri az ivóvizet. A régión belül a szennyvízkezelés arány rendkívül alacsony az enyingi, sárbogárdi, a kisbéri, a sümegi és zirci kistérségben. A régión belül Fejér és Komárom-Esztergom megye területe érintett árvízzel ill. belvízzel. A fıvédvonalakból 43,8 % nem biztonságos, mivel a jelenlegi mértékadó árvízszint feletti 1 m-es biztonsági tartalékkal nem rendelkezik. A régió szinte valamennyi településére általánosan megállapítható, hogy a vizeket levezetı árkok és csatornák állapota elhanyagolt. A régióban, az országhoz hasonlóan, energiaellátási problémák nincsenek, az energiaellátás teljesnek mondható, ugyanakkor az elıállítás és felhasználás szerkezete korszerőtlen, és környezetterhelı (volt) a régióban található széntüzeléső erımővek miatt (Bakonyi Erımő Rt. és Vértesi Erımő Rt. erımővei), mely problémát részben csökkentette a Vértesi Erımőnél 2001-ben indult retrofit beruházás, melynek célja a környezetszennyezés csökkentése. A régió vezetékes gázzal való ellátottsági arány kevesebb (53 %), mint az országos átlag (64 %), mivel a régióban a szénbázisú erımővekre és egyedi főtésre épített jelentıs területek találhatóak. A régióban a települési szilárd hulladékkezelés az országos helyzethez képest valamivel jobbnak tekinthetı, mivel döntıen Fejér megyében és Komárom-Esztergom megye déli részén korszerő regionális hulladéklerakók találhatók. A régión belül a szervezett hulladékgyőjtésbe bevont települések aránya Komárom-Esztergom ill. Fejér megyében megfelelı, súlyos lemaradás tapasztalható Veszprém megyében. A régióban a felszíni szennyezıdésre érzékeny területek nagysága az országos átlagnál lényegesen nagyobb (Dunántúli-középhegység, Duna kavicsteraszok), ezért a még ismeretlen számú illegális hulladéklerakó helyek potenciális veszélyforrást jelentenek a felszín alatti vizekre. Az országban keletkezı veszélyes hulladék kb. 35 %-a ( t) a régióban jelentkezik. Ebbıl a régiós mennyiségbıl kb t-t a timföldgyártásból származó vörösiszap (Ajka, Almásfüzitı, Neszmély) tesz ki. Emellett jelentısnek kell tekinteni az üzemek területén felhalmozott veszélyes hulladékok mennyiségét is. A mezıgazdasági mőveléső területek minısége megfelelı, szennyezı anyagokkal nem terheltek, kivételt képeznek hasonlóan az országos megállapításokhoz a termelésbıl kivont területek, talajok, amelyek hulladékkal, továbbá egyéb ipari tevékenységekbıl eredı szennyezı anyagokkal terheltek. Ezeknek a területeknek a kármentesítése egyrészt az országos program részeként, másrészt az önkormányzati területek eladása során folyamatos. A régión belül Komárom-Esztergom megyében a kéndioxid kibocsátás a régió összkibocsátásának 73,9 %-át, a szilárd nem toxikus por 44,9 %-át, de a nitrogén-oxid és szén-dioxid kibocsátás is több, mint 35 %-át teszi ki. A légszennyezı anyagok kibocsátása terén a legnagyobb terhelés Komárom-Esztergom megyébıl származik. A megyeszékhely városai közül egyértelmően Tatabánya térségében (volt) a legnagyobb a terhelés.

9 9 A régióra általánosságban megállapítható, hogy a védett természeti területek nagysága és aránya az országos átlag alatt van, így azok növelésére különösen a régió kiemelt természeti értékeinek ismeretében feltétlenül szükség van. A évben készített Komárom-Esztergom megyei Környezetvédelmi Program széleskörő irodalmi áttekintés után igen részletesen taglalja a megye környezeti állapotát, s az arra épülı középtávú feladatokat. A Komárom-Esztergom megyei környezetvédelmi programban három tervezési szint lett kialakítva, melyek a következık: 1. komplex beavatkozások tematikus területeken, 2. kiemelt ágazatok környezetkímélı fejlesztése, 3. környezeti elemek és természet védelme. A tervezési szintek elkülönítése nem jelent alárendelt viszonyt, azaz a felsıbb szintek beavatkozásai nem koordinálják az alsóbb szintek programjait, mindamellett a különbözı szinteken található beavatkozások összhangban vannak a "felettes" szint megközelítéseivel. Az egyes tervezési szinteken belül a környezetvédelemmel közvetve, vagy közvetlenül összefüggı, egymástól viszonylag jól elkülönülı programcsoportok kerültek kialakításra, mely programcsoportokon belül egy, vagy több program, illetve azok alprogramjai találhatók. Komárom-Esztergom megye 2002-ben elfogadott, korábbi Fejlesztési tervébıl az alábbiak emelhetık ki: Víz- és szennyvízgazdálkodás: A 100 fı alatti külterületi lakott helyek kivételével a közmőves ivóvízellátás teljes körő Komárom-Esztergom megyében. A megye vízellátásában meghatározó szerepkörrel a Tatabánya Oroszlány Bicske Regionális Vízmő, valamint a Dorog Esztergomi Regionális Vízmő bír. A megye vízkészletének mennyiségi és minıségi biztosítását meg kell oldani, illetve az ellátás biztonságát is a közeljövıben. A kiépített szennyvízcsatorna-hálózat hossza folyamatosan növekszik a megyében. A városok szennyvíztisztítása Tatabánya, Oroszlány, Tata, Esztergom vonatkozásában megfelel a jelenlegi szennyvízterhelésnek, sıt a hidraulikai terhelést tekintve mintegy % szabad kapacitással rendelkezik, viszont korszerősíteni pl. III. tisztítási fokozat kell az oroszlányit (megtörtént), ill. a tatait. A tatabányai, a kisbéri, a komáromi és a dorogi szennyvíztisztító fejlesztése befejezıdött. Folyamatosan meg kell valósítani a megye közmőollójának mind jobban záró kiépítését, a csatornára történı rákötések arányának növelését. Ennek érdekében fejleszteni kell a Bakony-térség településeinek szennyvízkezelését. A szennyvíztisztítás során képzıdı szennyvíziszap elhelyezését tovább kell fejleszteni. Meg oldani, hogy a közmőpótló berendezésekbıl kikerülı szippantott szennyvizek tisztító telepre kerüljenek, és fokozatosan meg kell szüntetni az üritıhelyeket, majd azokat rekultiválni kell. Komárom-Esztergom megyében két árvédelmi öblözet található, a Komárom-almásfüzitıi és a Tát-esztergomi öblözet. Az 1 %-os árvízszinthez tartozó terület összesen 44 km 2, a védvonalak hossza 17,6 km. A Komárom-almásfüzitıi öblözet 30 km 2 -es területébıl a töltésekkel védett 22,6 km 2, az esztergomi 14 km 2 -es területbıl csak Esztergom belvárosát védte 2005-ig a 3,363 km hosszú védvonal. A Komárom-almásfüzitıi védvonal 14,283 km hosszából 4,3 km a jelenlegi elıírásoknak megfelelı, kiépített, melybıl 1,6 km hosszon az

10 10 elmúlt években a rehabilitációs munkák során történt fejlesztés. Az árvízvédelmi töltés többi szakasza magassági, keresztmetszeti, illetve altalaj-állékonysági hiányokkal rendelkezik. Legkritikusabb szakasz a mintegy 5 km hosszú vasúti védvonal földmőve, melynek magassága a mértékadó árvízszint alatt van. Meg kell oldani védvonal ún. egyenszilárdságának elérését mind magassági, mind keresztmetszeti értelemben. A jelenleg meglévı (2005. elıtti) Tát-esztergomi védvonal 3,363 km hosszú, melybıl vegyes szerkezető a Kis-Duna jobb partján húzódó szakasz: 1,346 km kiépített, hiányosságokkal nem rendelkezik, bár a védısávban lévı fák miatt tőrt állapotúnak nevezhetı. Az árvízvédelmi töltés további része altalaj- és keresztmetszeti hiányokkal rendelkezik. Ezen a nyomvonalon megfelelı színvonalú fejlesztés nem végezhetı, ezért új nyomvonal meghatározása (volt) szükséges. Rövid távon meg kell oldani a Tát-esztergomi öblözet bezárásá -t (a betorkolló patakok kivételével 2005-ben megtörtént). A belterületi vízrendezés tekintetében a megye területén összesen 169,67 km állami tulajdonú, VIZIG kezeléső vízfolyás található. Ebbıl kizárólagosan állami tulajdonú 147,75 km, nem kizárólagos állami tulajdonú, forgalomképes 21,925 km. Kettı mőködı vízgazdálkodási társulat van a megyében, a Komáromi és a Pilis-Gerecsei Vízi Társulat. A Komáromi Vízitársulat kezelésébe tartozó vízfolyások hossza: 730,22 km. A Pilis-Gerecsei Vízitársulat kezelésében 274,74 km hosszúságú vízfolyás áll. A megye felszíni vízfolyásai rendezetlenek. A felszíni vízfolyások fejlesztése indokolt és elkerülhetetlen a megye vízrendezési, kárelhárítási (helyi vízkár-elhárítási) feladatainak ellátása végett. A befogadók fejlesztését a rájuk csatlakozó társulati és önkormányzati mővek fejlesztési szükségessége mellett a normális vízelvezetés biztosítása és a mezıgazdasági területek elvizenyısödésének megakadályozása is indokolja. Energia-ellátás: Az energetikai hálózatok Komárom-Esztergom megyében miként az ország más részein is a legkorábban épültek ki az infrastruktúra mőszaki elemei közül. Az energiaellátásban döntı szerepet játszott az a négy erımővi telephely is, amely az ipari nagyfogyasztókat, illetıleg a háztartások igényeit hivatottak kielégíteni. Az erımővek közül a Vértesi Erımő Rt. bánhidai erımőve be fog zárni (jelenleg szüneteltetik a termelést). Korábban és az elmúlt évtizedekben a megye villamosenergia-ellátása területén látványos nagyberuházások nem történtek, inkább a hiánypótlás, a minıségjavítás, illetıleg az újonnan épült településrészek, üdülıövezetek hálózata épült ki. (Ebben változást Bokod retrofitprogramja jelentett). Az áramfogyasztók száma emelkedett, 1980 óta több mint 39 ezerrel több fogyasztót tartottak nyilván. A nagyipari bázisok részbeni vagy teljes leépülése, az energiatakarékos technológiai rendszerek beépítése miatt az energiafogyasztás volumene lecsökkent. További feladat mind rövid távon, mind középtávon az energiahatékonyság ösztönzése, fejlesztése mind a vállalkozások, mind a közintézmények, mind a lakosság körében. Az energiatakarékosság növelése érdekében az intézményi és lakossági fogyasztók energiafelhasználási szokásainak, szemléletmódjának befolyásolását kell megvalósítani az energiatakarékosság, energiatudatosság kialakítása érdekében. Jelenleg a megye településein (általában) nincs energiastratégia, amelyek összeállítása, bevezetése elengedhetetlen feladat. Ehhez szervesen kapcsolódik, hogy a rossz minıségő lakó- és önkormányzati épületeket fel kell újítani, továbbá a távhıszolgáltatást igénybe vevık körét növelni kell(ene). Új feladatként, de nem újdonságként jelentkezik az a cél és egyben rövid távú feladat, hogy a megújuló energiahordozók hasznosítását ösztönzı rendszerek kidolgozása megtörténjen és a széleskörő felhasználása elterjedjen.

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása.

A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hágai Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer terv ügyében hozott ítéletének végrehajtása. A hajózási feltételek javítását és a mellékág rehabilitációt szolgáló műszaki beavatkozások változatainak

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul

Környezetvédelmi alapismeretek. 1. modul 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi alapismeretek 1. modul készítette: Törneczi Arnold 1 Tartalomjegyzék 1. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK...3

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához I. BEVEZETÉS Hajdúnánás város jelenlegi hatályos Településrendezési Terve 2004-ben került elfogadásra. A Képviselı

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben