A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja"

Átírás

1 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja Kozma Gábor alezredes A szerzõ a cikkben bemutatja a NATO Tudományos Programját felváltó Tudománnyal a Biztonságért programot, amely az elõdjéhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a tudományos együttmûködés és információellátás elõmozdítására, a követendõ irányelvek közös kidolgozására, a közös problémamegoldásra fekteti. A tanulmány alapvetõ információkat ad a NATO egyéb tudományos együttmûködési és támogatási rendszereirõl, melyek a regionális problémák megoldásán keresztül a globális biztonságot erõsítik, illetve az infrastrukturális fejlesztéshez nyújtanak segítséget a NATO-val együttmûködõknek a biztonság javítása érdekében. In the article the author submits the NATO Programme for Security Through Science, which replaced the formal NATO Science Program. The Program is mainly focused on promotion of international scientific collaboration and support with information, development of common directives, and application of cutting-edge science to problem solving. The essay provides basic information about NATO scientific support methods, which strengthen the global security through solving of regional problems. These methods give assistance applicants in development of scientific infrastructure for strengthening security. A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja segítséget nyújt a PfP, valamint a Mediterrán Párbeszéd országainak tudományos szakemberei részére a NATO tagországok kutatóival történõ nemzetközi együttmûködéshez. A támogatás a PfP, illetve a Mediterrán Párbeszéd országainak kutatói által benyújtott pályázatok elbírálása után kerül odaítélésre. A NATO Tudománnyal a Biztonságért program célja, hogy segítse elõ a biztonságot, a stabilitást és nemzetek közti szolidalítást a globális és regionális problémák megoldására irányuló kutatások megvalósításával. A támogatott kutatási területek alapvetõen a terrorizmus elleni harc, illetve az egyéb biztonságot fenyegetõ veszélyek elleni küzdelem körébõl kerülnek ki, de a partnerországok által javasolt témák is kaphatnak támogatást. A számos olyan, a program által finanszírozott támogatási forma létezik, mely elõremozdítja az együttmûködést, a hálózat- és képességfejlesztést, ugyanakkor hozzájárul a demokrácia építéséhez és segíti a gazdasági fejlõdést a partnerországokban. Támogatási módok az elsõdleges kutatási területeken (Priority Research Topics PRT): együttmûködési ösztöndíjak (Collaborative Linkage Grants CLG), 151

2 KARD ÉS TOLL 2005/3 szakértõi látogatások (Expert visits EV), haladó szakmai tudományos továbbképzések (Advanced Study Institutes ASI), haladó kutatói szemináriumok (Advanced Research Workshops ARW), tudománnyal a biztonságért K+F projektek ( Science for Peace R&D projects SfP RDP), visszailleszkedési ösztöndíjak (Reintegration Grants RIG). Számítógépes hálózatfejlesztés támogatása a partnerországokban (Computer Networking Support CNS): Hálózatfejlesztési infrastrukturális támogatás (Networking Infrastructure Grants NIG), Haladó hálózatépítési szemináriumok (Advanced Networking Workshops ANW). A NATO Tudománnyal a Biztonságért program mindenre kiterjedõ irányelveit a NATO Tudományos Bizottsága (Science Committee SC) állította össze, melyben valamennyi tagállam képviselteti magát. A NATO Tudományos Bizottság rendszerint évente háromszor ülésezik, ezek egyike az úgy nevezett PfP ülés, melyen a partnerországok képviselõi is részt vesznek. A Bizottság ezen kívül évente két esetben Oroszország képviselõinek bevonásával tanácskozik, ahol a tudományos együttmûködés aktuális kérdéseit vitatják meg. A Tudományos Bizottság munkáját a támogatásokra vonatkozó pályázatok kiírása és elbírálása során Tanácsadó Testületek (Advisory Panel) segítik, melyek tagjait a nemzetközi tudományos közélet képviselõi közül jelölik ki. A testületekbe partnerországok és a Mediterrán Párbeszéd országainak szakembereit is meghívják. A nemzetközi tudományos közösség programban ily módon történõ közvetlen részvétele felbecsülhetetlen értékkel bír, a célkitûzések teljesítése és a magas tudományos színvonal biztosítása szempontjából. Történeti összefüggések A NATO Tudományos Program 1958-ban a Tudományos Bizottság alapításával indult a NATO Nem-katonai Együttmûködési Bizottság javaslatára. A Három Bölcs Ember (Lange norvég, Martino olasz és Pearson kanadai külügyminiszter) Bizottsága által összeállított jelentés megállapította, hogy a tudományos és technológiai fejlõdés, a kutatás-fejlesztés hatékonyabbá tétele döntõ lehet a nemzetek biztonságának megerõsítésében, illetve a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepük vonatkozásában. A jelentés végsõ és legfontosabb következtetése az volt, hogy a tudomány és a technológia különös fontossággal bír az atlanti közösség számára. A Tudományos Bizottság azonnal felismerte, hogy a fiatal kutatók és mérnökök felkészítése kiemelkedõ fontosságú és ennek értelmében támogatási mechanizmusokat hozott létre, melyek közül néhány a mai napig mûködik. Az évek során új támogatási formák kerültek bevezetésre, esetenként néhányat töröltek. A program alapfeladata azonban változatlan maradt: hangsúlyozni az együttmûködés fontosságát, támogatni a magas tudományos minõséget és fejleszteni a kihívásokra gyorsan reagálni képes kutatói kapacitást. A 90-es évek elejétõl a NATO Tudományos Program kiszélesedett, mivel Az Euro-atlanti Békepartnerségi Tanács országainak kutatói is lehetõséget kaptak a 152

3 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja támogatások elnyerésére, bár egy ideig a program költségvetésének egy részét elkülönítették a NATO-országok kutatói közti együttmûködés támogatására ben a Tudományos Program átalakult, így a források túlnyomó részét a partner- és NATO-tagországok közti együttmûködés elõsegítésére vagy a partnerországokban folyó kutatások támogatására fordították. Ettõl az évtõl a Mediterrán Párbeszéd országai is pályázhattak a tudományos együttmûködésük fejlesztése érdekében. A 2003 végén bevezetett új elgondolás alapján, a Tudományos Program a Szövetség új típusú fenyegetések elleni kezdeményezéseivel összhangban további módosításokon esett át. Így a program jelenleg a terrorizmus elleni küzdelem, a biztonságot fenyegetõ egyéb veszélyek elleni tevékenység és a partnerországok által fontosnak tartott, a biztonsággal kapcsolatos témákban kialakítandó együttmûködés támogatására fekteti a fõ hangsúlyt. A gyökeres változásoknak kifejezéséül a program új elnevezést kapott, az új neve: A NATO Tudománnyal a Biztonságért Programja. Támogatott kutatási területek A program alapelve szerint támogatás csak az elsõdleges kutatási területek (PRT) témáihoz illeszkedõ, vagy a partnerországok által preferált témakörökben benyújtott pályázatoknak adható. Azon pályázatok, melyek elsõdleges kutatási területeket dolgoznak fel, valamint valamely partnerország részére nagy jelentõséggel bírnak, elõnyt élveznek az elbírálás során. Tudományos együttmûködés a terrorizmus elleni védekezés területén A terrorizmus elleni védekezés témakörében elsõsorban azok a pályázatok kaphatnak támogatást, melyek valamely tudományos kutatás eredményét használják fel az adott területen. Ilyen kutatások például azok, amelyek az atom-, biológiai- és vegyifegyverek (ABV-fegyverek), illetve azok alkotóelemei kimutatási lehetõségeinek fejlesztésére, vagy ezen fegyverek elleni védekezés hatékonyabbá tételére irányulnak. Ezen kívül a kiemelt fontosságú területek között szerepel a hatékony mentesítési eljárások kidolgozása és ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik biztonságos megsemmisítési lehetõségeinek fejlesztése. A tömegpusztító fegyverek hatásainak felszámolására irányuló egészségügyi rendszabályok és eljárások például orvosi és gyógyszerészeti technológiák fejlesztése szintén kiemelt terület. A program megkülönböztetett figyelmet fordít az öko-terrorizmus és a számítógépes terrorizmus elleni védekezés rendszabályai kidolgozásának támogatására. Kiemelt kutatási témák: Az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik gyors kimutatása, illetve az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk gyors meghatározása. A kimutatás és felderítés újszerû és gyors módjai (pl. vegyi- és bioszenzorok, multiszenzoros eljárások, gén-chipek). Az ABV-fegyverek elleni fizikai védelem. Az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik hatástalanítása (mentesítés). Az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik megsemmisítése (pl. vegyi eljárások). 153

4 KARD ÉS TOLL 2005/3 Egészségügyi ellenrendszabályok. Robbanóanyagok kimutatása. Az öko-terrorizmus elleni rendszabályok. A számítógépes terrorizmus elleni rendszabályok. Tudományos együttmûködés a biztonságot fenyegetõ egyéb veszélyek elleni küzdelem területén Az ezen a területen végrehajtandó kutatások az elõzõ témakörben meghatározottaknál kisebb mértékû fenyegetést jelentõ veszélyeket dolgoznak fel, melyek azonban különösen regionális szinten biztonsági és stabilitási kihívásként jelentkeznek. E veszélyforrások elleni küzdelem során a tudományos kutatások és a technikai fejlesztések kulcsfontosságúak. Ez különösen helytálló a környezeti biztonság területén, ahol az elsivatagosodás, a talajerózió, illetve a természetes vizek szennyezése regionális vagy határmenti konfliktusokhoz vezethet. Az édesvíz-készletek kezelése, illetve az egyéb meg-nem-újuló természeti erõforrások kezelése két olyan terület, melyen a megoldások feltárása sürgetõ feladat. Megbízható tudományos modelleket kell kidolgozni az élelmiszer, energia és egyéb javak fogyasztásának szabályozására, beleértve a finanszírozási kérdéseket és a környezetre gyakorolt hatás elemzését. A környezeti katasztrófák elõrejelzése olcsóbb és hasznosabb, mint a következmények felszámolása, ez a képesség hozzájárulhat a környezeti biztonság javításához. A társadalom-tudományok számos tudományterületén kell kutatásokat folytatni, az egyének és a társadalom biztonságérzetének erõsítése érdekében. Kiemelt kutatási témák: Környezet-biztonsági kihívások (pl. elsivatagosodás, talajerózió, levegõszennyezés stb.). Az édesvíz-készletek kezelése. Meg-nem-újuló természeti erõforrások kezelése. Fogyasztás szabályozás modelljeinek kidolgozása. Katasztrófák elõrejelzése, megelõzése. Élelmiszer-biztonság. Információ-biztonság. Társadalmi mozgató erõk (pl. a globális biztonság új kihívásai, a terrorcselekmények gazdasági következményei, kockázatelemzés, tudományszervezés, tudománypolitika, biztonsággal kapcsolatos politika-tudomány, illetve a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok). A partnerországok által preferált kutatási programok A következõ oldalon lévõ táblázat a partnerországok által kiemelten fontosnak tartott kutatási programokat tartalmazza. A partnerországok, illetve Bulgária és Románia kutatói a saját országuk által preferált területen nyújthatnak be pályázatot a NATO országbeli kutatótársukkal együttmûködésben. Azon kutatási pályázatok, melyek mind a NATO, mind a partnerországok által javasolt programok között szerepelnek, elõnyt élveznek az elbírálás során. 154

5 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja Résztvevõ országok száma A kutatási program Albánia Azerbajdzsán Bulgária Fehéroroszország Grúzia Horvátország Kazahsztán Kirgzisztán Macedónia (FYROM) Moldávia Örményország Oroszország Románia Tádzsikisztán Türkmenisztán Ukrajna Üzbegisztán 9 Környezeti biztonság X X X X X X X X X 8 Információs technológia X X X X X X X X X 7 Élelmiszer biztonság X X X X X X X 5 Biotechnológia X X X X X 4 Nanotechnológia X X X X 4 Tudomány- és technológiapolitika X X X X 4 Újszerû anyagok X X X X 3 Határ biztonság/ szállítás biztonság X X X 3 Brain-drain X X X 3 A terrorizmus elleni védelem X X X 3 A virtuális selyem-út X X X 3 Az édesvíz-készletek kezelése X X X 2 Agrártudományok X X 2 Bio- és radiológiai felderítés X X 2 Energia X X 2 Katasztrófa elõrejelzés és megelõzés X X 2 Informatikai biztonság X X 2 Nukleáris fenyegetés X X 2 Nukleáris hulladék/meddõ X X 2 Fenntartható fejlõdés X X 2 Társadalmi mozgatóerõk X X 2 Mûholdak, ûrkutatás X X 1 Veszélyes anyagok kezelése X 1 Robbanóanyagok kimutatása X 1 Illegális bevándorlás X 1 Fertõzõ betegségek X 1 Élettudományok X 1 Matematika X 1 Orvostudomány X 1 Optikai technológiák X 1 Népességvédelem X 1 A terrorizmus társadalomlélektani hatásai 1 A sugárzás hatása az emberi szervezetre 1 Modellezés X X X 155

6 KARD ÉS TOLL 2005/3 Az egyéb kutatási területek körébe tartozó számítógépes hálózatfejlesztési támogatások (CNS) célja, hogy a partnerországokban elõsegítse az elektronikus kommunikációt a tudományos közélet szereplõi között, biztosítva számukra a tudományos tevékenységük végzéséhez a szükséges Internet kapcsolatot, a nemzetközi tudományos közélethez történõ csatlakozáshoz szükséges technikai feltételeket és alkalmazói ismereteket. A pályázatokkal kapcsolatos információk A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja támogatást nyújt a PfP országok vagy a Mediterrán Párbeszéd országainak kutatói részére a NATO-tagországok tudományos szakembereivel való nemzetközi együttmûködéshez az elsõdleges kutatási területeken, a terrorizmus elleni védekezés és a biztonságot fenyegetõ egyéb veszélyek elleni küzdelem terén folytatott kutatások végrehajtása érdekében. A támogatások az Euró-atlanti Partnerségi Tanács vagy a Mediterrán Párbeszéd országainak kutatói a NATO tudományos szakembereivel az elsõdleges kutatási területeken, illetve a partnerországok által preferált kutatási területeken történõ együttmûködés elõsegítését szolgálják. A támogatások az egyéni kutatók által benyújtott pályázatok elbírálása alapján kerülnek odaítélésre. A benyújtott pályázatokat egy, a NATO, a partner- és a Mediterrán Párbeszéd országainak tudományos szakembereibõl álló Tanácsadó Testület bírálja el, mely évente háromszor ülésezik. A támogatás különféle tevékenységekre használható fel, például az együttmûködés javítására, a számítógépes hálózatfejlesztésre, illetve teljesítménynövelésre. Ezek mellett a támogatások a partnerországban hozzájárulhatnak a demokrácia építéséhez, megszilárdításához és segíthetik a gazdasági fejlõdést. A pályázatok bármikor benyújthatók. A évi támogatásokra vonatkozó pályázatok beadásának határideje: december 1., március 1., július 1. A évre vonatkozó pályázatok beadási határideje: november 1. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes információk elérhetõk a honlapon. A program 2005-ben az újonnan csatlakozott NATO-tagországok közül az egy fõre jutó GDP alapján Romániának és Bulgáriának lehetõséget adott arra, hogy a partnerországokat megilletõ feltételekkel nyújtsák be pályázataikat. A programhoz kapcsolódó támogatási módok az elsõdleges kutatási területeken (PRT): Az együttmûködési ösztöndíjak (CLG) lehetõséget biztosítanak egy kutatócsoport partnerországok vagy Mediterrán Párbeszéd országainak egyetemeirõl és kutatóintézeteibõl érkezett tagjai részére a NATO-országok kutatóival történõ kutatási együttmûködésre. Ilyen támogatások csak olyan pályázatokra folyósíthatók, melyek az elsõdleges kutatási területeken a biztonság témakörében folytatott kutatásokra vonatkoznak. 156

7 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja A szakértõi látogatások (EV) lehetõvé teszik a partnerországok elismert szakemberei részére, hogy a folyamatban lévõ kutatásaikat a NATO-országok szakértõinek tapasztalatait felhasználva végezzék. A támogatás csak a biztonság témakörében, az elsõdleges kutatási területeken folytatott kutatások esetén nyerhetõ el. Olyan haladó szakmai tudományos továbbképzések (ASI) szervezéséhez nyújt támogatást a program, melyek kiemelkedõ oktatási célokat szolgálnak. A továbbképzéseken a pontosan meghatározott, a biztonság tárgykörébe tartozó témákat a nemzetközi tudományos közélet neves szereplõi dolgozzák fel. Itt foglalkoznak azon témákkal is, melyek feldolgozásának tapasztalatai még nem épültek be a felsõfokú oktatás tananyagrendszerébe. A program támogatást biztosít azon haladókutatói szemináriumok (ARW) szervezéséhez, ahol a szakemberek kis csoportja kap lehetõséget arra, hogy egy különösen fontos, a biztonsággal kapcsolatos témakörben más országok szakértõivel konzultációt, tapasztalatcserét folytasson, illetve meghatározza a kutatások új irányvonalait. A Tudomány a Békéért K+F projektek (SfP RDP) támogatása a partnerországok kutatói részére olyan kutatási felszerelések, számítógépek, szoftverek beszerzésére, illetve ezek alkalmazására, kezelésére történõ felkészítés költségeinek biztosítására irányul, melyek a NATO kutatókkal együttmûködésben megvalósítandó, a biztonság témakörére vonatkozó kutatási projektek során kerülnek alkalmazásra. Az eddig felsorolt támogatási formák már a NATO Tudományos Programjában a Tudománnyal a Biztonságért program elõdjében is szerepeltek. Mivel a visszailleszkedési ösztöndíj (RIG) új támogatási formaként jelent meg, errõl a támogatásról bõvebben teszek említést. A támogatás célja, hogy elõsegítse a partnerországok fiatal kutatóinak visszailleszkedését a hazai kutatói társadalomba a NATO-országokban folytatott, legalább 6 hónapos tudományos tevékenységük befejezése után. A 36 hónapig folyósított támogatás tudományos karrierépítésre, kutatócsoport alapítására, illetve konferenciákon, tudományos tanácskozásokon történõ részvételre használható fel. A pályázónak olyan tudományos munkatervet kell benyújtania, melyet a hazája is támogat. A tervezett kutatásnak az elsõdleges kutatási programok körében a biztonsági kihívásokat feldolgozó vagy az adott partnerország által preferált kutatási témákra kell vonatkozniuk. A támogatás csak posztgraduális kutatásokra igényelhetõ, PhD hallgatók a doktori képzésük felének befejezése után igényelhetik. A támogatásra a partnerországok kutatói jogosultak, a befogadó hazai intézmény vezetõjének javaslata alapján. A támogatás két részre oszlik: egyik részét maga a kutató, másik részét fogadó intézmény kapja. Számítógépes hálózatfejlesztés támogatása (CNS) a partnerországokban: Hálózatfejlesztési infrastrukturális támogatás (NIG) a partnerországok kutatóintézetei számára nyújt segítséget olyan eszközök beszerzéséhez, melyek hozzájárulnak a telekommunikációs rendszerek mûködésének és hatékonyságának javításához, a hazai és a nemzetközi tudományos közélethez történõ csatlakozáshoz. A támogatás regionális szinten kerül odaítélésre, azzal a céllal, hogy egy adott földrajzi régióban a meglévõ infrastruktúrára alapozva, a fontosabb városok közti adatátvitel sávszélességének növelésével járuljon hozzá a tudományos közélet szereplõi közti kapcsolat 157

8 KARD ÉS TOLL 2005/3 minõségének javításához. A támogatás elnyeréséhez a pályázatot benyújtó csoportban egy vagy több partnerországbeli non-profit intézménynek vagy kutató intézetnek, illetve a velük bizonyítottan együttmûködõ NATO országbeli tudományos intézménynek kell részt vennie. Egy adott intézet által önállóan benyújtott pályázatok alacsonyabb besorolást kapnak, csakúgy, mint azok, amelyek egy, már megbízhatóan mûködõ hazai vagy nemzetközi informatikai rendszer modernizálására irányulnak. A program elsõsorban a partnerországok kutatóintézeteinek Internethez történõ csatlakozásának, illetve a világhálón elérhetõ intézmények számának növeléséhez nyújt segítséget infrastrukturális támogatás formájában. A támogatásra pályázó munkacsoport vezetõjének a NATO tagországbeli kutatót jelölik ki, a támogatást is ide folyósítják, így õ a program felelõse. A támogatásból az Internet elõfizetési díjak is fedezhetõk maximum 1 évig. A megítélt összeg tartalmazza annak a számítástechnikai szakembernek juttatandó havi t, aki a rendszer telepítését és üzembe helyezését végzi. A NATO programja támogatásokat nyújt mind elméleti, mind gyakorlati ismereteket adó haladó hálózatépítési szemináriumok (ANW) megrendezéséhez. Az elméleti szemináriumok alapvetõ célja a hazai és a nemzetközi hálózatépítési irányelvek összehangolása és a kutatási együttmûködés elõsegítése. A gyakorlati munkaértekezletek azzal a céllal kerülnek megszervezésre, hogy a különbözõ informatikai háttérrel rendelkezõ országokból érkezett szakemberek ismereteket és tapasztalatokat gyûjtsenek. A szemináriumok általában 2 5 nap idõtartamban kerülnek megrendezésre résztvevõvel. A szemináriumot valamely partnerországban az adott ország és egy NATO-ország együttmûködésével kell megszervezni. A szervezést a partnerországból és egy NATO-országból kijelölt társigazgató irányítja egy legalább három ország képviselõjébõl álló szervezõ bizottság segítségével. A szemináriumon résztvevõ személyek megválasztása és meghívása a társigazgatók felelõssége, de lehetõséget lehet adni a részvételre történõ jelentkezésre is. A támogatás összege felhasználható a rendezési költségek, a meghívott elõadók függetlenül attól, hogy honnan érkeztek költségeinek (szállás, ellátás) és a többi NATO vagy partnerországból érkezõ résztvevõ költségeinek fedezésére. A számítógépes hálózatok technológiájának, eljárásainak kutatásával foglalkozó szemináriumok nem kaphatnak támogatást, ezen konferenciák megszervezéséhez a haladó kutatói szemináriumok (ARW) körében kiírt pályázatokon lehet támogatást nyerni. A szeminárium anyagának publikálása a NATO Tudományos Sorozat köteteként lehetséges, ehhez a NATO további támogatást nyújthat. A pályázatok elbírálását a szakterület elismert szakembereibõl álló tanácsadó testület végzi, mely évente háromszor ülésezik. A NATO tudományos együttmûködésének egyéb színterei A NATO politikai programjai Békepartnerségi program, Mediterrán Párbeszéd, NATO-Oroszország Tanács, NATO Ukrajna Kapcsolat, Isztanbul Együttmûködési Kezdeményezés kapcsán, egyéb nem katonai jellegû tevékenységeken keresztül is igyekszik hatékonyan hozzájárulni a globális és regionális biztonság javításához. Ennek egyik alapvetõ módja a tudományos kapcsolatok élénkítése, a közös célok elérése és a közös érde- 158

9 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja kek védelme érdekében. A következõkben a teljesség igénye nélkül a tudományos együttmûködés legfontosabb területeit mutatom be. Tudományos együttmûködés a Mediterrán Párbeszéd országaival A NATO Mediterrán Párbeszéd programja alapján a Földközi-tenger körzetébõl Algéria, Egyiptom, Izrael, Marokkó, Jordánia, Mauritánia és Tunézia kapcsolódik közvetlenül a NATO tudományos programjaihoz. A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja lehetõvé teszi a mediterrán régió országainak tudományos szakemberei részére, hogy együttmûködjenek a NATO kutatóival. Az egyes kutatási területek különösen fontosak a régió biztonságának fenntartása szempontjából. Mivel a térség elsivatagosodásának veszélye az egyik legnagyobb biztonsági kihívást jelenti napjainkban, így az ezen a téren történõ együttmûködés, a lehetséges megoldások közös feltárása érdekében rendezett munkaértekezletek megszervezése sürgetõ feladat. Más, a természettudományok témakörébe esõ területek talán kevésbé érhetõek el a nem szakavatottaknak, de kiváló lehetõséget biztosítanak a régió tudományos szakemberei számára a szélesebb nemzetközi kutatói társadalommal való együttmûködésre. A mediterrán régió néhány országából származó kutatóknak a múltban, gazdasági, kulturális, vagy politikai okokból kifolyólag nem adatott meg minden lehetõség arra, hogy más országok tudományos szakembereivel találkozzanak, dolgozzanak. A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja lehetõséget biztosít az együttmûködésre, a kapcsolatok felvételére és bõvítésére. Sikerként könyvelhetõ el, hogy már valamennyi Mediterrán Párbeszédben résztvevõ ország képviselteti magát a programban. A jövõ feladata és közös érdek ennek a részvételnek a szélesítése, mivel az elsõdleges kutatási területek legtöbb témája közvetlenül érinti a térség országait. Tudományos együttmûködés a NATO és Oroszország között A két fél közti tudományos együttmûködés a Tudományos és Technológiai Együttmûködésre vonatkozó Egyetértési Megállapodás 1998 májusában történt aláírásával kezdõdött. A programot irányító bizottság vezeti, mely három, Oroszországot érintõ területet jelölt ki, melyekre az együttmûködés során kiemelt figyelmet fordítanak. Ezek az alábbiak: Plazma fizika. Növényi biotechnológia. Katasztrófa elõrejelzés és megelõzés, a biztonság természeti és ipari aspektusai. A 2000 októberében Moszkvában megtartott szemináriumon mindhárom témában kidolgozták az együttmûködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot. A program lehetõséget biztosít az orosz és a NATO-tagországok kutatói részére, hogy együttmûködési ösztöndíjakra (CLG), szakértõi látogatások (EV) támogatására, illetve haladó kutatói szemináriumok (ARW) megszervezéséhez pályázatokat nyújtsanak be. 159

10 KARD ÉS TOLL 2005/3 A NATO Oroszország együttmûködési ösztöndíjak (RCLG) segítséget nyújtanak a nemzetközi kutatócsoportok tagjai részére, a NATO-országok és Oroszország egyetemein és kutató intézeteiben, az egyes kutatási projektek során megvalósítandó együttmûködéshez. A támogatás igényelhetõ az irányító bizottság által megjelölt mindhárom témában. Csak azok a projektek kapnak támogatást, melyeknél az alapkutatás költségei nemzeti forrásokból kerülnek biztosításra, de a nemzetközi együttmûködés finanszírozásához nincs anyagi fedezet. A támogatás a kutatók rövid külföldi tartózkodása költségeinek (utazás, szállás) fedezésére használható fel. A látogatásokat viszonossággal kell megszervezni. A NATO Oroszország szakértõi látogatások (REV) lehetõvé teszik a NATO és Oroszország elismert kutatói részére, hogy megismerjék egymás eredményeit, kölcsönösen kiaknázzák egymás tapasztalatait. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a folyamatban lévõ kutatásokhoz. A megítélt támogatás a kutatók néhány naptól, maximum egy hónapig tartó külföldi tartózkodása költségeinek megtérítésére használható fel. Olyan látogatások nyerhetnek támogatást, melyeknek során magasan képzett és nemzetközileg elismert kutatók dolgozzák fel együtt tapasztalataikat. A támogatás felhasználható orosz szakemberek valamely NATO-tagország kutatóhelyének meglátogatása, illetve NATO-kutatók valamely orosz tudományos intézetbe történõ utazási költségeinek biztosítására. A kutatási témának valamely, az irányító bizottság által meghatározott területre kell vonatkoznia. NATO Oroszország haladó kutatói szemináriumok (RARW) célja, hogy hozzájáruljon az irányító bizottság által meghatározott három területen a meglévõ ismeretek fejlesztéséhez. A szemináriumok megszervezésének célja a kutatási irányvonalak meghatározása, valamint a NATO és Oroszország tudományos szakemberei közti kapcsolatok erõsítése. A szemináriumok általában 2 5 nap idõtartamban résztvevõvel kerülnek megrendezésre. Fontos, hogy nem nemzetközi konferenciáról vagy szimpóziumról, hanem inkább a NATO-országok és Oroszország magasan képzett, gyakran különbözõ területeken dolgozó szakembereinek szervezett intenzív párbeszédrõl, fórumról van szó. Az édesvízkészletek és a biztonság összefüggései Az édesvíz készletek problémája világméretû gondot jelent napjainkban, de különösen égetõ a Mediterrán Párbeszéd országaiban. A készletekkel való gazdálkodás nem egyszerûen társadalmi és gazdasági kérdés, hanem napjainkra, az olajkészletekhez hasonlóan, a biztonságot befolyásoló tényezõvé vált. A tudománynak jelentõs szerep jut az ivóvízzel kapcsolatos problémák megoldásában, így értelemszerûen népszerû kutatási terület a Mediterrán Párbeszéd országaiban. A környezeti és földtudományok tárgykörében az együttmûködési ösztöndíjak (CLG) napjainkban a kutatási témák széles spektrumát ölelik fel, de valamennyi támogatott kutatás az édesvíz készletek problémájára keres megoldást. Ezen kutatások eredményei folyamatosan publikálásra kerülnek a legnevesebb tudományos folyó- 160

11 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja iratokban, illetve a kutatók bemutatják azokat a tudományos konferenciákon, így az eredmények elérhetõek a nemzetközi tudományos közélet szereplõi számára. A következõkben az együttmûködésre vonatkozó példákat mutatok be. Az ilyen típusú együttmûködés egyik legjobb példája az Algéria és Franciaország közti kooperáció, melynek során a partnerek közösen igyekeznek megoldást találni az algíri régió környezetszennyezési problémáira, beleértve az Algíri-öböl, illetve a régió folyóvizei vízminõségének javítására. A kutatások az ipari és humántevékenységek melléktermékeként létrejövõ, szénhidrogénekre és a fenolokra koncentrál, melyek a szennyezõdések egyik alapvetõ faktorai. Másik példaként az Egyiptom és Belgium közti a korszerû vízgazdálkodási eszközök fejlesztésére vonatkozó együttmûködést emelhetõ ki. Ez a kutatás olyan matematikai modellek kidolgozására irányul, melyek a vízgazdálkodás hatékony támogató mechanizmusai lehetnek azokban az országokban, ahol a hatóságoknak árvízvédelmi, illetve vízminõségi problémáknak kell szembenézniük. Tunézia tudományos szakemberei bevonásra kerültek egy nemzetközi, multidiszciplináris kutatásba, melynek célja, hogy olyan ultraviola lámpák új generációját fejlessze ki, melyek a víz különbözõ UV eljárásokkal történõ kezelésére hivatottak, az emberi fogyasztásra és az öntözésre történõ alkalmassá tétel céljából. A vízhiány miatt az adott területen rendelkezésre álló valamennyi vízkészlet mobilizálására szükség van, beleértve a csapadék-ciszternákat, a talajvíz-forrásokat és a szennyvíz-tisztítókat. Ezek a nem-hagyományos rendszerek, amennyiben nem megfelelõen használják õket komoly fertõzésforrások lehetnek. A víz és a szennyvíz ultraviola módszerekkel történõ tisztítása lehetséges alternatíva a jelenleg széleskörben használt, rákkeltõ melléktermékek kialakulásának veszélyével járó klórozásos eljárás felváltására. Török, lengyel, brit, orosz és izraeli tudósok együttmûködve munkálkodnak olyan ioncserélési eljárás kidolgozásán, melynek segítségével a további felhasználás érdekében szabályozni tudják a geotermikus szennyvíz bórtartalmát. A bór megfelelõ mértékben az öntözõvízhez adva segíti a növények fejlõdését, túladagolás esetén azonban mérgezéshez vezethet. A Virtuális Selyem Út (Virtual Silk Highway) Számítógépes hálózatépítési projekt a kaukázusi és a közép-ázsiai országokban A középkori selyem út nem egyszerû kereskedelmi útvonal volt, hanem kiemelkedõ jelentõsséggel bírt az ismeretek és az információ világrészek közti továbbítása szempontjából. A NATO több évre szóló számítógépes hálózatépítési projektje a korszerû mûholdas technológia felhasználásával költséghatékony, globális Internet kapcsolat kiépítését teszi lehetõvé a Kaukázusban és Közép-Ázsiában, így modern informatikai hálózat jön létre a térségben. Ennélfogva a projekt a Virtuális Selyem Út (Virtual Silk Highway) röviden a SILK Project elnevezést kapta. A tervezet célja, hogy jelentõsen javítsa a régió tudományos és oktatási intézményei közti információellátás és csere lehetõségeit. A projekt a NATO Tudományos Bizottság kezdeményezésére jött létre, A NATO a Számítógépes Hálózatépítési Tanácsadó Testület irányításával 1994 óta a tudományos információs hálózat kiépítésének legnagyobb 161

12 KARD ÉS TOLL 2005/3 támogatója a térségben. A földi infrastruktúra kiépítése után szükségessé vált a megbízható Internet kapcsolat biztosítása, mivel napjainkban a tudományos szakemberek közti kapcsolattartás leghatékonyabb eszköze az Internet. Mindemellett a világhálóhoz való hozzáférés hozzájárulhat a demokratikus változásokhoz, és azzal, hogy közelebb hozza egymáshoz az információellátás szempontjából gazdagabb és szegényebb országokat erõsíti a békét és biztonságot. A projekt az alábbi nyolc országot érinti: Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország a Kaukázusból, valamint a közép-ázsiai országok közül Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. A project minden ország részére biztosít egy meghatározott minimális sávszélességet, illetve annak a lehetõségét, hogy a mások által ki nem használt sávszélességet is felhasználják. A projekt elsõ sikerét Üzbegisztán 2002 augusztusában a németországi Hamburgban található európai központhoz történõ csatlakozása jelentette. A sikeres kezdeményezéshez idõközben csatlakoztak többek között olyan támogatók is, mint a Világbank és a Soros-alapítvány. A program 2000-ben történt beindítása után három évvel Kirgizisztán csatlakozásával teljessé vált a Selyem hálózat. A program gondozói mégsem tekintik befejezettnek a munkájukat, a hálózat további szélesítésén dolgoznak, a tervek között szerepel a hálózat országokon belüli fejlesztése, a középfokú oktatási intézmények bekapcsolása a rendszerbe. A cikkben igyekeztem bemutatni a NATO Tudományos Programját felváltó Tudománnyal a Biztonságért programot, mely az elõdjéhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a tudományos együttmûködés és információellátás elõmozdítására, a követendõ irányelvek közös kidolgozására, a közös problémamegoldásra fekteti. Alapvetõ információkat adtam a NATO egyéb tudományos együttmûködési és támogatási rendszereirõl, melyek a regionális problémák megoldásán keresztül a globális biztonságot erõsítik, illetve az infrastrukturális fejlesztéshez nyújtanak segítséget a NATO-val együttmûködõknek a biztonság javítása érdekében. FELHASZNÁLT IRODALOM Kozma Gábor: A NATO tudományos programjai és szervezetei (Hadtudomány 2003/1. szám) NATO-kézikönyv; HM Stratégiai Védelmi Kutató Hivatal, 2001 NATO Handbook; NATO Office of Information and Press, Tudományos és technológiai együttmûködésünk a NATO-val 162

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs www.nkth.gov.hu 2010. június 8. 2. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA)

PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) PARTNERSÉG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEK KÖZÖTT (PERIA) A PERIA egy együttműködési projekt a regionális hatóságok és a regionális innovációs ügynökségek között a következő célokkal: tapasztalatok

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása

Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása 1 / 6 I. 2-121/2005. Üi. Horváth Attila Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Európai Unió által támogatott forrásból

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat?

Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat? Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat? Dr. Groó Dóra a Nők a Tudományban Egyesület elnöke ERA 2020 Célkitűzés: a nemi esélyegyenlőség és a gender dimenzió integrálása a H2020

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Szüdi Gábor EUREKA NPC 2012.04.05 Székesfehérvár Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Csuzdi Szonja 2008.03.17. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/11. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/11. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/11. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése

A civil társadalom erősítése. A civilbarát önkormányzatok és. kapacitásépítése és helyi szintű együttműködések fejlesztése A kedvezményezett neve 1. Aranyeső 2. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5. MAGOSFA Környezeti nevelési és Ökoturisztikai 6. DemNet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Erasmus+ Együttműködés felsőoktatási intézményekkel. Holik Mónika

Erasmus+ Együttműködés felsőoktatási intézményekkel. Holik Mónika Együttműködés felsőoktatási intézményekkel Holik Mónika Head of Unit A3 : Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2007-2013 2014-2020 Leonardo

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond International Visegrad Fund Mezinárodní visegrádský fond Nemzetközi Visegrádi Alap Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Medzinárodný vyšehradský fond 1335. november, Visegrád, királytalálkozó I. Anjou Károly

Részletesebben

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban Bőhm Gergely főosztályvezető-helyettes ERC NCP MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága ERC a H2020-ban H2020 összesen: 77 mrd euró (FP7:

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat)

VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat) VI. Közös Technikai Titkárságok (KTT) (Joint Technical Secretariat) Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006 Európai Tanácsi rendelet alapján az egyes Európai Területi Együttműködési Programok

Részletesebben