A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja"

Átírás

1 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja Kozma Gábor alezredes A szerzõ a cikkben bemutatja a NATO Tudományos Programját felváltó Tudománnyal a Biztonságért programot, amely az elõdjéhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a tudományos együttmûködés és információellátás elõmozdítására, a követendõ irányelvek közös kidolgozására, a közös problémamegoldásra fekteti. A tanulmány alapvetõ információkat ad a NATO egyéb tudományos együttmûködési és támogatási rendszereirõl, melyek a regionális problémák megoldásán keresztül a globális biztonságot erõsítik, illetve az infrastrukturális fejlesztéshez nyújtanak segítséget a NATO-val együttmûködõknek a biztonság javítása érdekében. In the article the author submits the NATO Programme for Security Through Science, which replaced the formal NATO Science Program. The Program is mainly focused on promotion of international scientific collaboration and support with information, development of common directives, and application of cutting-edge science to problem solving. The essay provides basic information about NATO scientific support methods, which strengthen the global security through solving of regional problems. These methods give assistance applicants in development of scientific infrastructure for strengthening security. A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja segítséget nyújt a PfP, valamint a Mediterrán Párbeszéd országainak tudományos szakemberei részére a NATO tagországok kutatóival történõ nemzetközi együttmûködéshez. A támogatás a PfP, illetve a Mediterrán Párbeszéd országainak kutatói által benyújtott pályázatok elbírálása után kerül odaítélésre. A NATO Tudománnyal a Biztonságért program célja, hogy segítse elõ a biztonságot, a stabilitást és nemzetek közti szolidalítást a globális és regionális problémák megoldására irányuló kutatások megvalósításával. A támogatott kutatási területek alapvetõen a terrorizmus elleni harc, illetve az egyéb biztonságot fenyegetõ veszélyek elleni küzdelem körébõl kerülnek ki, de a partnerországok által javasolt témák is kaphatnak támogatást. A számos olyan, a program által finanszírozott támogatási forma létezik, mely elõremozdítja az együttmûködést, a hálózat- és képességfejlesztést, ugyanakkor hozzájárul a demokrácia építéséhez és segíti a gazdasági fejlõdést a partnerországokban. Támogatási módok az elsõdleges kutatási területeken (Priority Research Topics PRT): együttmûködési ösztöndíjak (Collaborative Linkage Grants CLG), 151

2 KARD ÉS TOLL 2005/3 szakértõi látogatások (Expert visits EV), haladó szakmai tudományos továbbképzések (Advanced Study Institutes ASI), haladó kutatói szemináriumok (Advanced Research Workshops ARW), tudománnyal a biztonságért K+F projektek ( Science for Peace R&D projects SfP RDP), visszailleszkedési ösztöndíjak (Reintegration Grants RIG). Számítógépes hálózatfejlesztés támogatása a partnerországokban (Computer Networking Support CNS): Hálózatfejlesztési infrastrukturális támogatás (Networking Infrastructure Grants NIG), Haladó hálózatépítési szemináriumok (Advanced Networking Workshops ANW). A NATO Tudománnyal a Biztonságért program mindenre kiterjedõ irányelveit a NATO Tudományos Bizottsága (Science Committee SC) állította össze, melyben valamennyi tagállam képviselteti magát. A NATO Tudományos Bizottság rendszerint évente háromszor ülésezik, ezek egyike az úgy nevezett PfP ülés, melyen a partnerországok képviselõi is részt vesznek. A Bizottság ezen kívül évente két esetben Oroszország képviselõinek bevonásával tanácskozik, ahol a tudományos együttmûködés aktuális kérdéseit vitatják meg. A Tudományos Bizottság munkáját a támogatásokra vonatkozó pályázatok kiírása és elbírálása során Tanácsadó Testületek (Advisory Panel) segítik, melyek tagjait a nemzetközi tudományos közélet képviselõi közül jelölik ki. A testületekbe partnerországok és a Mediterrán Párbeszéd országainak szakembereit is meghívják. A nemzetközi tudományos közösség programban ily módon történõ közvetlen részvétele felbecsülhetetlen értékkel bír, a célkitûzések teljesítése és a magas tudományos színvonal biztosítása szempontjából. Történeti összefüggések A NATO Tudományos Program 1958-ban a Tudományos Bizottság alapításával indult a NATO Nem-katonai Együttmûködési Bizottság javaslatára. A Három Bölcs Ember (Lange norvég, Martino olasz és Pearson kanadai külügyminiszter) Bizottsága által összeállított jelentés megállapította, hogy a tudományos és technológiai fejlõdés, a kutatás-fejlesztés hatékonyabbá tétele döntõ lehet a nemzetek biztonságának megerõsítésében, illetve a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepük vonatkozásában. A jelentés végsõ és legfontosabb következtetése az volt, hogy a tudomány és a technológia különös fontossággal bír az atlanti közösség számára. A Tudományos Bizottság azonnal felismerte, hogy a fiatal kutatók és mérnökök felkészítése kiemelkedõ fontosságú és ennek értelmében támogatási mechanizmusokat hozott létre, melyek közül néhány a mai napig mûködik. Az évek során új támogatási formák kerültek bevezetésre, esetenként néhányat töröltek. A program alapfeladata azonban változatlan maradt: hangsúlyozni az együttmûködés fontosságát, támogatni a magas tudományos minõséget és fejleszteni a kihívásokra gyorsan reagálni képes kutatói kapacitást. A 90-es évek elejétõl a NATO Tudományos Program kiszélesedett, mivel Az Euro-atlanti Békepartnerségi Tanács országainak kutatói is lehetõséget kaptak a 152

3 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja támogatások elnyerésére, bár egy ideig a program költségvetésének egy részét elkülönítették a NATO-országok kutatói közti együttmûködés támogatására ben a Tudományos Program átalakult, így a források túlnyomó részét a partner- és NATO-tagországok közti együttmûködés elõsegítésére vagy a partnerországokban folyó kutatások támogatására fordították. Ettõl az évtõl a Mediterrán Párbeszéd országai is pályázhattak a tudományos együttmûködésük fejlesztése érdekében. A 2003 végén bevezetett új elgondolás alapján, a Tudományos Program a Szövetség új típusú fenyegetések elleni kezdeményezéseivel összhangban további módosításokon esett át. Így a program jelenleg a terrorizmus elleni küzdelem, a biztonságot fenyegetõ egyéb veszélyek elleni tevékenység és a partnerországok által fontosnak tartott, a biztonsággal kapcsolatos témákban kialakítandó együttmûködés támogatására fekteti a fõ hangsúlyt. A gyökeres változásoknak kifejezéséül a program új elnevezést kapott, az új neve: A NATO Tudománnyal a Biztonságért Programja. Támogatott kutatási területek A program alapelve szerint támogatás csak az elsõdleges kutatási területek (PRT) témáihoz illeszkedõ, vagy a partnerországok által preferált témakörökben benyújtott pályázatoknak adható. Azon pályázatok, melyek elsõdleges kutatási területeket dolgoznak fel, valamint valamely partnerország részére nagy jelentõséggel bírnak, elõnyt élveznek az elbírálás során. Tudományos együttmûködés a terrorizmus elleni védekezés területén A terrorizmus elleni védekezés témakörében elsõsorban azok a pályázatok kaphatnak támogatást, melyek valamely tudományos kutatás eredményét használják fel az adott területen. Ilyen kutatások például azok, amelyek az atom-, biológiai- és vegyifegyverek (ABV-fegyverek), illetve azok alkotóelemei kimutatási lehetõségeinek fejlesztésére, vagy ezen fegyverek elleni védekezés hatékonyabbá tételére irányulnak. Ezen kívül a kiemelt fontosságú területek között szerepel a hatékony mentesítési eljárások kidolgozása és ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik biztonságos megsemmisítési lehetõségeinek fejlesztése. A tömegpusztító fegyverek hatásainak felszámolására irányuló egészségügyi rendszabályok és eljárások például orvosi és gyógyszerészeti technológiák fejlesztése szintén kiemelt terület. A program megkülönböztetett figyelmet fordít az öko-terrorizmus és a számítógépes terrorizmus elleni védekezés rendszabályai kidolgozásának támogatására. Kiemelt kutatási témák: Az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik gyors kimutatása, illetve az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk gyors meghatározása. A kimutatás és felderítés újszerû és gyors módjai (pl. vegyi- és bioszenzorok, multiszenzoros eljárások, gén-chipek). Az ABV-fegyverek elleni fizikai védelem. Az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik hatástalanítása (mentesítés). Az ABV-fegyverek vagy alkotóelemeik megsemmisítése (pl. vegyi eljárások). 153

4 KARD ÉS TOLL 2005/3 Egészségügyi ellenrendszabályok. Robbanóanyagok kimutatása. Az öko-terrorizmus elleni rendszabályok. A számítógépes terrorizmus elleni rendszabályok. Tudományos együttmûködés a biztonságot fenyegetõ egyéb veszélyek elleni küzdelem területén Az ezen a területen végrehajtandó kutatások az elõzõ témakörben meghatározottaknál kisebb mértékû fenyegetést jelentõ veszélyeket dolgoznak fel, melyek azonban különösen regionális szinten biztonsági és stabilitási kihívásként jelentkeznek. E veszélyforrások elleni küzdelem során a tudományos kutatások és a technikai fejlesztések kulcsfontosságúak. Ez különösen helytálló a környezeti biztonság területén, ahol az elsivatagosodás, a talajerózió, illetve a természetes vizek szennyezése regionális vagy határmenti konfliktusokhoz vezethet. Az édesvíz-készletek kezelése, illetve az egyéb meg-nem-újuló természeti erõforrások kezelése két olyan terület, melyen a megoldások feltárása sürgetõ feladat. Megbízható tudományos modelleket kell kidolgozni az élelmiszer, energia és egyéb javak fogyasztásának szabályozására, beleértve a finanszírozási kérdéseket és a környezetre gyakorolt hatás elemzését. A környezeti katasztrófák elõrejelzése olcsóbb és hasznosabb, mint a következmények felszámolása, ez a képesség hozzájárulhat a környezeti biztonság javításához. A társadalom-tudományok számos tudományterületén kell kutatásokat folytatni, az egyének és a társadalom biztonságérzetének erõsítése érdekében. Kiemelt kutatási témák: Környezet-biztonsági kihívások (pl. elsivatagosodás, talajerózió, levegõszennyezés stb.). Az édesvíz-készletek kezelése. Meg-nem-újuló természeti erõforrások kezelése. Fogyasztás szabályozás modelljeinek kidolgozása. Katasztrófák elõrejelzése, megelõzése. Élelmiszer-biztonság. Információ-biztonság. Társadalmi mozgató erõk (pl. a globális biztonság új kihívásai, a terrorcselekmények gazdasági következményei, kockázatelemzés, tudományszervezés, tudománypolitika, biztonsággal kapcsolatos politika-tudomány, illetve a tág értelemben vett nemzetközi kapcsolatok). A partnerországok által preferált kutatási programok A következõ oldalon lévõ táblázat a partnerországok által kiemelten fontosnak tartott kutatási programokat tartalmazza. A partnerországok, illetve Bulgária és Románia kutatói a saját országuk által preferált területen nyújthatnak be pályázatot a NATO országbeli kutatótársukkal együttmûködésben. Azon kutatási pályázatok, melyek mind a NATO, mind a partnerországok által javasolt programok között szerepelnek, elõnyt élveznek az elbírálás során. 154

5 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja Résztvevõ országok száma A kutatási program Albánia Azerbajdzsán Bulgária Fehéroroszország Grúzia Horvátország Kazahsztán Kirgzisztán Macedónia (FYROM) Moldávia Örményország Oroszország Románia Tádzsikisztán Türkmenisztán Ukrajna Üzbegisztán 9 Környezeti biztonság X X X X X X X X X 8 Információs technológia X X X X X X X X X 7 Élelmiszer biztonság X X X X X X X 5 Biotechnológia X X X X X 4 Nanotechnológia X X X X 4 Tudomány- és technológiapolitika X X X X 4 Újszerû anyagok X X X X 3 Határ biztonság/ szállítás biztonság X X X 3 Brain-drain X X X 3 A terrorizmus elleni védelem X X X 3 A virtuális selyem-út X X X 3 Az édesvíz-készletek kezelése X X X 2 Agrártudományok X X 2 Bio- és radiológiai felderítés X X 2 Energia X X 2 Katasztrófa elõrejelzés és megelõzés X X 2 Informatikai biztonság X X 2 Nukleáris fenyegetés X X 2 Nukleáris hulladék/meddõ X X 2 Fenntartható fejlõdés X X 2 Társadalmi mozgatóerõk X X 2 Mûholdak, ûrkutatás X X 1 Veszélyes anyagok kezelése X 1 Robbanóanyagok kimutatása X 1 Illegális bevándorlás X 1 Fertõzõ betegségek X 1 Élettudományok X 1 Matematika X 1 Orvostudomány X 1 Optikai technológiák X 1 Népességvédelem X 1 A terrorizmus társadalomlélektani hatásai 1 A sugárzás hatása az emberi szervezetre 1 Modellezés X X X 155

6 KARD ÉS TOLL 2005/3 Az egyéb kutatási területek körébe tartozó számítógépes hálózatfejlesztési támogatások (CNS) célja, hogy a partnerországokban elõsegítse az elektronikus kommunikációt a tudományos közélet szereplõi között, biztosítva számukra a tudományos tevékenységük végzéséhez a szükséges Internet kapcsolatot, a nemzetközi tudományos közélethez történõ csatlakozáshoz szükséges technikai feltételeket és alkalmazói ismereteket. A pályázatokkal kapcsolatos információk A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja támogatást nyújt a PfP országok vagy a Mediterrán Párbeszéd országainak kutatói részére a NATO-tagországok tudományos szakembereivel való nemzetközi együttmûködéshez az elsõdleges kutatási területeken, a terrorizmus elleni védekezés és a biztonságot fenyegetõ egyéb veszélyek elleni küzdelem terén folytatott kutatások végrehajtása érdekében. A támogatások az Euró-atlanti Partnerségi Tanács vagy a Mediterrán Párbeszéd országainak kutatói a NATO tudományos szakembereivel az elsõdleges kutatási területeken, illetve a partnerországok által preferált kutatási területeken történõ együttmûködés elõsegítését szolgálják. A támogatások az egyéni kutatók által benyújtott pályázatok elbírálása alapján kerülnek odaítélésre. A benyújtott pályázatokat egy, a NATO, a partner- és a Mediterrán Párbeszéd országainak tudományos szakembereibõl álló Tanácsadó Testület bírálja el, mely évente háromszor ülésezik. A támogatás különféle tevékenységekre használható fel, például az együttmûködés javítására, a számítógépes hálózatfejlesztésre, illetve teljesítménynövelésre. Ezek mellett a támogatások a partnerországban hozzájárulhatnak a demokrácia építéséhez, megszilárdításához és segíthetik a gazdasági fejlõdést. A pályázatok bármikor benyújthatók. A évi támogatásokra vonatkozó pályázatok beadásának határideje: december 1., március 1., július 1. A évre vonatkozó pályázatok beadási határideje: november 1. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos részletes információk elérhetõk a honlapon. A program 2005-ben az újonnan csatlakozott NATO-tagországok közül az egy fõre jutó GDP alapján Romániának és Bulgáriának lehetõséget adott arra, hogy a partnerországokat megilletõ feltételekkel nyújtsák be pályázataikat. A programhoz kapcsolódó támogatási módok az elsõdleges kutatási területeken (PRT): Az együttmûködési ösztöndíjak (CLG) lehetõséget biztosítanak egy kutatócsoport partnerországok vagy Mediterrán Párbeszéd országainak egyetemeirõl és kutatóintézeteibõl érkezett tagjai részére a NATO-országok kutatóival történõ kutatási együttmûködésre. Ilyen támogatások csak olyan pályázatokra folyósíthatók, melyek az elsõdleges kutatási területeken a biztonság témakörében folytatott kutatásokra vonatkoznak. 156

7 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja A szakértõi látogatások (EV) lehetõvé teszik a partnerországok elismert szakemberei részére, hogy a folyamatban lévõ kutatásaikat a NATO-országok szakértõinek tapasztalatait felhasználva végezzék. A támogatás csak a biztonság témakörében, az elsõdleges kutatási területeken folytatott kutatások esetén nyerhetõ el. Olyan haladó szakmai tudományos továbbképzések (ASI) szervezéséhez nyújt támogatást a program, melyek kiemelkedõ oktatási célokat szolgálnak. A továbbképzéseken a pontosan meghatározott, a biztonság tárgykörébe tartozó témákat a nemzetközi tudományos közélet neves szereplõi dolgozzák fel. Itt foglalkoznak azon témákkal is, melyek feldolgozásának tapasztalatai még nem épültek be a felsõfokú oktatás tananyagrendszerébe. A program támogatást biztosít azon haladókutatói szemináriumok (ARW) szervezéséhez, ahol a szakemberek kis csoportja kap lehetõséget arra, hogy egy különösen fontos, a biztonsággal kapcsolatos témakörben más országok szakértõivel konzultációt, tapasztalatcserét folytasson, illetve meghatározza a kutatások új irányvonalait. A Tudomány a Békéért K+F projektek (SfP RDP) támogatása a partnerországok kutatói részére olyan kutatási felszerelések, számítógépek, szoftverek beszerzésére, illetve ezek alkalmazására, kezelésére történõ felkészítés költségeinek biztosítására irányul, melyek a NATO kutatókkal együttmûködésben megvalósítandó, a biztonság témakörére vonatkozó kutatási projektek során kerülnek alkalmazásra. Az eddig felsorolt támogatási formák már a NATO Tudományos Programjában a Tudománnyal a Biztonságért program elõdjében is szerepeltek. Mivel a visszailleszkedési ösztöndíj (RIG) új támogatási formaként jelent meg, errõl a támogatásról bõvebben teszek említést. A támogatás célja, hogy elõsegítse a partnerországok fiatal kutatóinak visszailleszkedését a hazai kutatói társadalomba a NATO-országokban folytatott, legalább 6 hónapos tudományos tevékenységük befejezése után. A 36 hónapig folyósított támogatás tudományos karrierépítésre, kutatócsoport alapítására, illetve konferenciákon, tudományos tanácskozásokon történõ részvételre használható fel. A pályázónak olyan tudományos munkatervet kell benyújtania, melyet a hazája is támogat. A tervezett kutatásnak az elsõdleges kutatási programok körében a biztonsági kihívásokat feldolgozó vagy az adott partnerország által preferált kutatási témákra kell vonatkozniuk. A támogatás csak posztgraduális kutatásokra igényelhetõ, PhD hallgatók a doktori képzésük felének befejezése után igényelhetik. A támogatásra a partnerországok kutatói jogosultak, a befogadó hazai intézmény vezetõjének javaslata alapján. A támogatás két részre oszlik: egyik részét maga a kutató, másik részét fogadó intézmény kapja. Számítógépes hálózatfejlesztés támogatása (CNS) a partnerországokban: Hálózatfejlesztési infrastrukturális támogatás (NIG) a partnerországok kutatóintézetei számára nyújt segítséget olyan eszközök beszerzéséhez, melyek hozzájárulnak a telekommunikációs rendszerek mûködésének és hatékonyságának javításához, a hazai és a nemzetközi tudományos közélethez történõ csatlakozáshoz. A támogatás regionális szinten kerül odaítélésre, azzal a céllal, hogy egy adott földrajzi régióban a meglévõ infrastruktúrára alapozva, a fontosabb városok közti adatátvitel sávszélességének növelésével járuljon hozzá a tudományos közélet szereplõi közti kapcsolat 157

8 KARD ÉS TOLL 2005/3 minõségének javításához. A támogatás elnyeréséhez a pályázatot benyújtó csoportban egy vagy több partnerországbeli non-profit intézménynek vagy kutató intézetnek, illetve a velük bizonyítottan együttmûködõ NATO országbeli tudományos intézménynek kell részt vennie. Egy adott intézet által önállóan benyújtott pályázatok alacsonyabb besorolást kapnak, csakúgy, mint azok, amelyek egy, már megbízhatóan mûködõ hazai vagy nemzetközi informatikai rendszer modernizálására irányulnak. A program elsõsorban a partnerországok kutatóintézeteinek Internethez történõ csatlakozásának, illetve a világhálón elérhetõ intézmények számának növeléséhez nyújt segítséget infrastrukturális támogatás formájában. A támogatásra pályázó munkacsoport vezetõjének a NATO tagországbeli kutatót jelölik ki, a támogatást is ide folyósítják, így õ a program felelõse. A támogatásból az Internet elõfizetési díjak is fedezhetõk maximum 1 évig. A megítélt összeg tartalmazza annak a számítástechnikai szakembernek juttatandó havi t, aki a rendszer telepítését és üzembe helyezését végzi. A NATO programja támogatásokat nyújt mind elméleti, mind gyakorlati ismereteket adó haladó hálózatépítési szemináriumok (ANW) megrendezéséhez. Az elméleti szemináriumok alapvetõ célja a hazai és a nemzetközi hálózatépítési irányelvek összehangolása és a kutatási együttmûködés elõsegítése. A gyakorlati munkaértekezletek azzal a céllal kerülnek megszervezésre, hogy a különbözõ informatikai háttérrel rendelkezõ országokból érkezett szakemberek ismereteket és tapasztalatokat gyûjtsenek. A szemináriumok általában 2 5 nap idõtartamban kerülnek megrendezésre résztvevõvel. A szemináriumot valamely partnerországban az adott ország és egy NATO-ország együttmûködésével kell megszervezni. A szervezést a partnerországból és egy NATO-országból kijelölt társigazgató irányítja egy legalább három ország képviselõjébõl álló szervezõ bizottság segítségével. A szemináriumon résztvevõ személyek megválasztása és meghívása a társigazgatók felelõssége, de lehetõséget lehet adni a részvételre történõ jelentkezésre is. A támogatás összege felhasználható a rendezési költségek, a meghívott elõadók függetlenül attól, hogy honnan érkeztek költségeinek (szállás, ellátás) és a többi NATO vagy partnerországból érkezõ résztvevõ költségeinek fedezésére. A számítógépes hálózatok technológiájának, eljárásainak kutatásával foglalkozó szemináriumok nem kaphatnak támogatást, ezen konferenciák megszervezéséhez a haladó kutatói szemináriumok (ARW) körében kiírt pályázatokon lehet támogatást nyerni. A szeminárium anyagának publikálása a NATO Tudományos Sorozat köteteként lehetséges, ehhez a NATO további támogatást nyújthat. A pályázatok elbírálását a szakterület elismert szakembereibõl álló tanácsadó testület végzi, mely évente háromszor ülésezik. A NATO tudományos együttmûködésének egyéb színterei A NATO politikai programjai Békepartnerségi program, Mediterrán Párbeszéd, NATO-Oroszország Tanács, NATO Ukrajna Kapcsolat, Isztanbul Együttmûködési Kezdeményezés kapcsán, egyéb nem katonai jellegû tevékenységeken keresztül is igyekszik hatékonyan hozzájárulni a globális és regionális biztonság javításához. Ennek egyik alapvetõ módja a tudományos kapcsolatok élénkítése, a közös célok elérése és a közös érde- 158

9 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja kek védelme érdekében. A következõkben a teljesség igénye nélkül a tudományos együttmûködés legfontosabb területeit mutatom be. Tudományos együttmûködés a Mediterrán Párbeszéd országaival A NATO Mediterrán Párbeszéd programja alapján a Földközi-tenger körzetébõl Algéria, Egyiptom, Izrael, Marokkó, Jordánia, Mauritánia és Tunézia kapcsolódik közvetlenül a NATO tudományos programjaihoz. A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja lehetõvé teszi a mediterrán régió országainak tudományos szakemberei részére, hogy együttmûködjenek a NATO kutatóival. Az egyes kutatási területek különösen fontosak a régió biztonságának fenntartása szempontjából. Mivel a térség elsivatagosodásának veszélye az egyik legnagyobb biztonsági kihívást jelenti napjainkban, így az ezen a téren történõ együttmûködés, a lehetséges megoldások közös feltárása érdekében rendezett munkaértekezletek megszervezése sürgetõ feladat. Más, a természettudományok témakörébe esõ területek talán kevésbé érhetõek el a nem szakavatottaknak, de kiváló lehetõséget biztosítanak a régió tudományos szakemberei számára a szélesebb nemzetközi kutatói társadalommal való együttmûködésre. A mediterrán régió néhány országából származó kutatóknak a múltban, gazdasági, kulturális, vagy politikai okokból kifolyólag nem adatott meg minden lehetõség arra, hogy más országok tudományos szakembereivel találkozzanak, dolgozzanak. A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja lehetõséget biztosít az együttmûködésre, a kapcsolatok felvételére és bõvítésére. Sikerként könyvelhetõ el, hogy már valamennyi Mediterrán Párbeszédben résztvevõ ország képviselteti magát a programban. A jövõ feladata és közös érdek ennek a részvételnek a szélesítése, mivel az elsõdleges kutatási területek legtöbb témája közvetlenül érinti a térség országait. Tudományos együttmûködés a NATO és Oroszország között A két fél közti tudományos együttmûködés a Tudományos és Technológiai Együttmûködésre vonatkozó Egyetértési Megállapodás 1998 májusában történt aláírásával kezdõdött. A programot irányító bizottság vezeti, mely három, Oroszországot érintõ területet jelölt ki, melyekre az együttmûködés során kiemelt figyelmet fordítanak. Ezek az alábbiak: Plazma fizika. Növényi biotechnológia. Katasztrófa elõrejelzés és megelõzés, a biztonság természeti és ipari aspektusai. A 2000 októberében Moszkvában megtartott szemináriumon mindhárom témában kidolgozták az együttmûködésre vonatkozó szándéknyilatkozatot. A program lehetõséget biztosít az orosz és a NATO-tagországok kutatói részére, hogy együttmûködési ösztöndíjakra (CLG), szakértõi látogatások (EV) támogatására, illetve haladó kutatói szemináriumok (ARW) megszervezéséhez pályázatokat nyújtsanak be. 159

10 KARD ÉS TOLL 2005/3 A NATO Oroszország együttmûködési ösztöndíjak (RCLG) segítséget nyújtanak a nemzetközi kutatócsoportok tagjai részére, a NATO-országok és Oroszország egyetemein és kutató intézeteiben, az egyes kutatási projektek során megvalósítandó együttmûködéshez. A támogatás igényelhetõ az irányító bizottság által megjelölt mindhárom témában. Csak azok a projektek kapnak támogatást, melyeknél az alapkutatás költségei nemzeti forrásokból kerülnek biztosításra, de a nemzetközi együttmûködés finanszírozásához nincs anyagi fedezet. A támogatás a kutatók rövid külföldi tartózkodása költségeinek (utazás, szállás) fedezésére használható fel. A látogatásokat viszonossággal kell megszervezni. A NATO Oroszország szakértõi látogatások (REV) lehetõvé teszik a NATO és Oroszország elismert kutatói részére, hogy megismerjék egymás eredményeit, kölcsönösen kiaknázzák egymás tapasztalatait. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a folyamatban lévõ kutatásokhoz. A megítélt támogatás a kutatók néhány naptól, maximum egy hónapig tartó külföldi tartózkodása költségeinek megtérítésére használható fel. Olyan látogatások nyerhetnek támogatást, melyeknek során magasan képzett és nemzetközileg elismert kutatók dolgozzák fel együtt tapasztalataikat. A támogatás felhasználható orosz szakemberek valamely NATO-tagország kutatóhelyének meglátogatása, illetve NATO-kutatók valamely orosz tudományos intézetbe történõ utazási költségeinek biztosítására. A kutatási témának valamely, az irányító bizottság által meghatározott területre kell vonatkoznia. NATO Oroszország haladó kutatói szemináriumok (RARW) célja, hogy hozzájáruljon az irányító bizottság által meghatározott három területen a meglévõ ismeretek fejlesztéséhez. A szemináriumok megszervezésének célja a kutatási irányvonalak meghatározása, valamint a NATO és Oroszország tudományos szakemberei közti kapcsolatok erõsítése. A szemináriumok általában 2 5 nap idõtartamban résztvevõvel kerülnek megrendezésre. Fontos, hogy nem nemzetközi konferenciáról vagy szimpóziumról, hanem inkább a NATO-országok és Oroszország magasan képzett, gyakran különbözõ területeken dolgozó szakembereinek szervezett intenzív párbeszédrõl, fórumról van szó. Az édesvízkészletek és a biztonság összefüggései Az édesvíz készletek problémája világméretû gondot jelent napjainkban, de különösen égetõ a Mediterrán Párbeszéd országaiban. A készletekkel való gazdálkodás nem egyszerûen társadalmi és gazdasági kérdés, hanem napjainkra, az olajkészletekhez hasonlóan, a biztonságot befolyásoló tényezõvé vált. A tudománynak jelentõs szerep jut az ivóvízzel kapcsolatos problémák megoldásában, így értelemszerûen népszerû kutatási terület a Mediterrán Párbeszéd országaiban. A környezeti és földtudományok tárgykörében az együttmûködési ösztöndíjak (CLG) napjainkban a kutatási témák széles spektrumát ölelik fel, de valamennyi támogatott kutatás az édesvíz készletek problémájára keres megoldást. Ezen kutatások eredményei folyamatosan publikálásra kerülnek a legnevesebb tudományos folyó- 160

11 KOZMA GÁBOR: A NATO Tudománnyal a Biztonságért programja iratokban, illetve a kutatók bemutatják azokat a tudományos konferenciákon, így az eredmények elérhetõek a nemzetközi tudományos közélet szereplõi számára. A következõkben az együttmûködésre vonatkozó példákat mutatok be. Az ilyen típusú együttmûködés egyik legjobb példája az Algéria és Franciaország közti kooperáció, melynek során a partnerek közösen igyekeznek megoldást találni az algíri régió környezetszennyezési problémáira, beleértve az Algíri-öböl, illetve a régió folyóvizei vízminõségének javítására. A kutatások az ipari és humántevékenységek melléktermékeként létrejövõ, szénhidrogénekre és a fenolokra koncentrál, melyek a szennyezõdések egyik alapvetõ faktorai. Másik példaként az Egyiptom és Belgium közti a korszerû vízgazdálkodási eszközök fejlesztésére vonatkozó együttmûködést emelhetõ ki. Ez a kutatás olyan matematikai modellek kidolgozására irányul, melyek a vízgazdálkodás hatékony támogató mechanizmusai lehetnek azokban az országokban, ahol a hatóságoknak árvízvédelmi, illetve vízminõségi problémáknak kell szembenézniük. Tunézia tudományos szakemberei bevonásra kerültek egy nemzetközi, multidiszciplináris kutatásba, melynek célja, hogy olyan ultraviola lámpák új generációját fejlessze ki, melyek a víz különbözõ UV eljárásokkal történõ kezelésére hivatottak, az emberi fogyasztásra és az öntözésre történõ alkalmassá tétel céljából. A vízhiány miatt az adott területen rendelkezésre álló valamennyi vízkészlet mobilizálására szükség van, beleértve a csapadék-ciszternákat, a talajvíz-forrásokat és a szennyvíz-tisztítókat. Ezek a nem-hagyományos rendszerek, amennyiben nem megfelelõen használják õket komoly fertõzésforrások lehetnek. A víz és a szennyvíz ultraviola módszerekkel történõ tisztítása lehetséges alternatíva a jelenleg széleskörben használt, rákkeltõ melléktermékek kialakulásának veszélyével járó klórozásos eljárás felváltására. Török, lengyel, brit, orosz és izraeli tudósok együttmûködve munkálkodnak olyan ioncserélési eljárás kidolgozásán, melynek segítségével a további felhasználás érdekében szabályozni tudják a geotermikus szennyvíz bórtartalmát. A bór megfelelõ mértékben az öntözõvízhez adva segíti a növények fejlõdését, túladagolás esetén azonban mérgezéshez vezethet. A Virtuális Selyem Út (Virtual Silk Highway) Számítógépes hálózatépítési projekt a kaukázusi és a közép-ázsiai országokban A középkori selyem út nem egyszerû kereskedelmi útvonal volt, hanem kiemelkedõ jelentõsséggel bírt az ismeretek és az információ világrészek közti továbbítása szempontjából. A NATO több évre szóló számítógépes hálózatépítési projektje a korszerû mûholdas technológia felhasználásával költséghatékony, globális Internet kapcsolat kiépítését teszi lehetõvé a Kaukázusban és Közép-Ázsiában, így modern informatikai hálózat jön létre a térségben. Ennélfogva a projekt a Virtuális Selyem Út (Virtual Silk Highway) röviden a SILK Project elnevezést kapta. A tervezet célja, hogy jelentõsen javítsa a régió tudományos és oktatási intézményei közti információellátás és csere lehetõségeit. A projekt a NATO Tudományos Bizottság kezdeményezésére jött létre, A NATO a Számítógépes Hálózatépítési Tanácsadó Testület irányításával 1994 óta a tudományos információs hálózat kiépítésének legnagyobb 161

12 KARD ÉS TOLL 2005/3 támogatója a térségben. A földi infrastruktúra kiépítése után szükségessé vált a megbízható Internet kapcsolat biztosítása, mivel napjainkban a tudományos szakemberek közti kapcsolattartás leghatékonyabb eszköze az Internet. Mindemellett a világhálóhoz való hozzáférés hozzájárulhat a demokratikus változásokhoz, és azzal, hogy közelebb hozza egymáshoz az információellátás szempontjából gazdagabb és szegényebb országokat erõsíti a békét és biztonságot. A projekt az alábbi nyolc országot érinti: Azerbajdzsán, Grúzia és Örményország a Kaukázusból, valamint a közép-ázsiai országok közül Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán. A project minden ország részére biztosít egy meghatározott minimális sávszélességet, illetve annak a lehetõségét, hogy a mások által ki nem használt sávszélességet is felhasználják. A projekt elsõ sikerét Üzbegisztán 2002 augusztusában a németországi Hamburgban található európai központhoz történõ csatlakozása jelentette. A sikeres kezdeményezéshez idõközben csatlakoztak többek között olyan támogatók is, mint a Világbank és a Soros-alapítvány. A program 2000-ben történt beindítása után három évvel Kirgizisztán csatlakozásával teljessé vált a Selyem hálózat. A program gondozói mégsem tekintik befejezettnek a munkájukat, a hálózat további szélesítésén dolgoznak, a tervek között szerepel a hálózat országokon belüli fejlesztése, a középfokú oktatási intézmények bekapcsolása a rendszerbe. A cikkben igyekeztem bemutatni a NATO Tudományos Programját felváltó Tudománnyal a Biztonságért programot, mely az elõdjéhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a tudományos együttmûködés és információellátás elõmozdítására, a követendõ irányelvek közös kidolgozására, a közös problémamegoldásra fekteti. Alapvetõ információkat adtam a NATO egyéb tudományos együttmûködési és támogatási rendszereirõl, melyek a regionális problémák megoldásán keresztül a globális biztonságot erõsítik, illetve az infrastrukturális fejlesztéshez nyújtanak segítséget a NATO-val együttmûködõknek a biztonság javítása érdekében. FELHASZNÁLT IRODALOM Kozma Gábor: A NATO tudományos programjai és szervezetei (Hadtudomány 2003/1. szám) NATO-kézikönyv; HM Stratégiai Védelmi Kutató Hivatal, 2001 NATO Handbook; NATO Office of Information and Press, Tudományos és technológiai együttmûködésünk a NATO-val 162

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról

Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról SEESARI Szándéknyilatkozat Szándéknyilatkozat A SEESARI Vasút Megújításáért Dél-kelet Európai Szövetség megalapításáról 1. Cikkely A SEESARI SZÁNDÉKA ÉS CÉLJA A SEESARI szándéka és célja a közlekedési

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Budapest 2012. május 14.

Budapest 2012. május 14. Nemzeti Megelőző Mechanizmus együttműködései otthon és külföldön Budapest 2012. május 14. Dr. Matthew Pringle Association for the Prevention of Torture (APT) (mpringle@apt.ch) Háromoldalú kapcsolat állam

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról OKTATÁSI MINISZTER 8024-1/2006. TERVEZET! (OM honlap) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Felsőoktatási Nemzeti Pályatárs Ösztöndíj Programról Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Tartalmi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46 503 779 E-mail: Weblap: www.norria.hu Az EUREKA program Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci

Részletesebben

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP

Biztonság az FP7-ben. Az Együttmőködés program SECURITY témaköre. SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP Biztonság az FP7-ben Az Együttmőködés program SECURITY témaköre SZELES Ágnes NKTH, SEC NCP FP7-SEC Témakörök tevékenységek Biztonsági tevékenységek 1. Állampolgárok biztonsága 2. Infrastruktúrák és közmővek

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs www.nkth.gov.hu 2010. június 8. 2. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében

Kulcs a helyi önkormányzatok számára az éghajlatváltozáshoz való eredményes alkalmazkodás érdekében Welcome! This is an online publication within the CHAMP-project with virtual pages that can be turned with the mouse or by clicking on the navigation bar Az éghajlatváltozáshoz való hatékony alkalmazkodáshoz

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Szüdi Gábor EUREKA NPC 2012.04.05 Székesfehérvár Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása

Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása 1 / 6 I. 2-121/2005. Üi. Horváth Attila Tárgy: INTERREG III/A pályázatok benyújtása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Európai Unió által támogatott forrásból

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

Megújuló energiaforrások alkalmazását támogató magyar és Európai Unió által meghirdetett pályázatok. Csíksomlyó

Megújuló energiaforrások alkalmazását támogató magyar és Európai Unió által meghirdetett pályázatok. Csíksomlyó Megújuló energiaforrások alkalmazását támogató magyar és Európai Unió által meghirdetett pályázatok European Commission Enterprise and Industry Csíksomlyó Magyarországi pályázatok Helyi hő- és hűtési energiaigény

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/2018 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK ALGÉRIA... 2 ARGENTÍNA... 2 FRANCIAORSZÁG... 3 GRÚZIA... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 INDIA... 4 IRÁN... 5 JORDÁNIA... 5 KAZAHSZTÁN...

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt Tájékoztató az elmúlt időszak

Részletesebben

Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat?

Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat? Mennyiben veszi figyelembe a Horizont 2020 a gender szempontokat? Dr. Groó Dóra a Nők a Tudományban Egyesület elnöke ERA 2020 Célkitűzés: a nemi esélyegyenlőség és a gender dimenzió integrálása a H2020

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont

Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Vízgazdálkodási Tudásközpont és Kutatási Centrum - Szennyvíztisztítási Kutatóközpont Pannon Egyetem Előadó: dr. Rasztovits Zsolt Edgár dr. Domokos Endre Thury Péter ELŐZMÉNYEK Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai

A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai A Közép-Európai Év Külpolitikai és Külgazdasági Prioritásai KEK tagállamok Visegrádi Négyek Előzmények Közép-európai Kezdeményezés (KEK) o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben