KÖRNYEZETI SZERVES KÉMIA ÉS BIOKÉMIA (SMKKB4012KN) A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI SZERVES KÉMIA ÉS BIOKÉMIA (SMKKB4012KN) A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE"

Átírás

1 Környezeti szerves kémia és biokémia (SMKKB4012KN) KÖVETELMÉNYRENDSZER Környezetmérnök MSc (SMKKB4012KN) A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Elıadás Az elıadások látogatása mindenki számára ajánlott! Az elıadásokon elhangzottak valamint a kötelezı irodalmak képezik a vizsga anyagát! 2. A félév elismerésének feltétele Az elıadások látogatása. 3. Vizsga A vizsga írásbeli és szóbeli részekbıl áll, mely az esedékes napon kerül lebonyolításra. A vizsganap reggelén mindenkinek írásbeli vizsgát kell tennie, mely alapvetı képletek, reakcióegyenletek és fogalmak ismeretét méri fel. A számítógép a kérdéseket személyreszólóan, de véletlenszerően nyomtatja ki. Az írásbeli vizsga 50% vagy az alatti teljesítése automatikusan elégtelen vizsgajegyet eredményez. Az írásbeli vizsga 50% feletti teljesítése esetén a vizsgajegy elégséges (2), 75% feletti teljesítése esetén a vizsgajegy közepes (3). Az a hallgató aki a közepes (3) írásbeli vizsga eredményét nem fogadja el szóbeli vizsgát tehet. A szóbeli vizsga alkalmával az írásbeli vizsgán szerzett vizsgajegy törlıdik, a vizsgajegy kizálólag a szóbeli vizsgán produkált teljesítménybıl alakul ki (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen). A szóbeli vizsga az elıre kiadott tételjegyzék alapján történik. A sikertelen szóbeli vizsga ismétlése újra az írásbeli vizsgával kezdıdik. 4. A vizsgák rendje Az adott vizsganapokra a számítógépes rendszer segítségével (NEPTUN) lehet jelentkezni. Vizsgázni csak az adott vizsganapra érvényes jelentkezés esetén lehet. A vizsgák az adott vizsganapokon, a megadott idıben kezdıdnek, mely idıpontra minden aznapi vizsgázónak meg kell jelennie a tanszék gyakorlója elıtt. Bármelyik vizsganapon lehet ismételt vizsgát tenni. A tantárgyból a sikertelen vizsgát legalább 5 nap eltelte után lehet megismételni. 5. A kapcsolattartás rendje A hallgatók a gyakorlatok elıtt, az oktatók fogadóóráján valamint -ben, kizárólag címrıl fordulhatnak problémáikkal a tárgy oktatóihoz. Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a vizsga eredményes letételéhez folyamatos tanulásra van szükség, fıleg akkor, ha a hallgatónak szerves kémiából hiányosak a középiskolás ismeretei! Képleteket és reakcióegyenleteket elsısorban írásbeli gyakorlással lehet elsajátítani! Gödöllı, február 10. Dr. egyetemi docens tárgyfelelıs 1

2 Környezeti szerves kémia és biokémia (SMKKB4012KN) AZ ELİADÁSOK TEMATIKÁJA környezetmérnök MSc AZ ELİADÁSOK TEMATIKÁJA (hétfı, , 102. szeminárium) Hét/óra Dátum Az elıadás címe Elıadó 1/1-2 2/3-4 3/5-6 4/7-8 5/9-10 6/ / / / / / / / / Bevezetés, szerves vegyületek I: (reakciótípusok, szénhidrogének és származékaik) Szerves vegyületek II: (alkoholok, éterek, fenolok) Szerves vegyületek III: (oxovegyületek, karbonsavak) Szerves vegyületek IV: (nitrogén-, kéntartalmú és heterociklusos vegyületek) Mőanyagok (polimer molekulák elıállítása, tulajdonságaik) Biológiailag aktív molekulák I: (terpének, szteroidok, alkaloidok, vitaminok, gyógyszerek) Biológiailag aktív molekulák II: (aminosavak, peptikek, fehérjék, nukleinsavak) Biológiailag aktív molekulák III: (lipidek és membránok) Biológiailag aktív molekulák IV: (szénhidrátok: mono-, oligo-, poliszacharidok) A szén és nitrogén körforgása. (felépítı és lebontó folyamatok) ****** HÚSVÉT ***** tavaszi szünet ****** Makromolekulák bioszintézise (replikáció, transzkripció, transzkripció) Környezeti hatások, környezetszennyezés I: (tápanyagok, élelmiszeradalékok, élvezeti szerek) Környezeti hatások, környezetszennyezés II: (növényvédıszerek és környezetkárosítás) Környezeti hatások, környezetszennyezés III: (környezetkárosító anyagok és lebontásuk, összefoglalás) Kötelezı irodalom: 1. Boross L. - Sajgó M. (2003): A biokémia alapjai; Bp. Mezıgazdasági kiadó 2. Nosticzius Árpád (1986): Szerves kémia; Mosonmagyaróvár, jegyzet Ajánlott irodalom: 3. Nádas F. (1982): Szerves kémia; Mezıgazdasági kiadó 4. Furka Á. (1994): Szerves kémia; Tankönyvkiadó 5. Kovács K. - Halmos M. (1974): A szerves kémia alapjai; Tankönyvkiadó 6. Bruckner Gy. (1973) : Szerves kémia; Tankönyvkiadó 7. Gombkötı G. - Sajgó M. (1985): Biokémia Mezıgazdasági Kiadó, Budapest 8. Elıdi P. (1981): Biokémia; Akadémiai Kiadó, Budapest 9. Stryer (1993): Biochemistry; W.H.Freeman & Co New York 2

3 Környezeti szerves kémia és biokémia (SMKKB4012KN) KÉPLETJEGYZÉK Környezetmérnök MSc MEGTANULANDÓ KÉPLETEK, REAKCIÓEGYENLETEK! Alkánok, alkének, alkinek általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei; a homológ soruk elsı tíz tagjának, izomerjeinek, halogénszármazékainak képletei, kumulált, izolált, konjugált diének általános képlete, geminális, vicinális, diszjunkt dihalogén származékok általános képlete, primer, szekunder, tercier halogénszármazékok általános képlete, metil-bromid, etil-klorid, vinil-klorid, diklór-metán, triklór-etilén, kloroform, jodoform, bromoform, széntetraklorid, teflon.! Primer, szekunder, tercier és az 1-,2-,3-értékő alkoholok általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei, a homológ sor elsı tíz tagjának képlete, metanol, etanol, 1-propanol, 2-propanol, vinil-alkohol, geminális, vicinális, diszjunkt diolok általános képlete, glicerin, pentaeritrit.! Éterek általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei, dimetil-éter, dietil-éter, divinil-éter, szimmetrikus és aszimmetrikus éterek etilén-oxid.! Primer, szekunder, tercier aminok, kvaterner ammónium sók általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei, 1-, 2-értékő aminok általános képlete, kolin, kolamin, dietanol-amin, EDTA, trietanol-amin, etilén-diamin, taurin, nitro-metán, nitro-etán.! Aldehidek és ketonok általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei, metanal, etanal, propanal, glikol-aldehid, glioxál, etil-metil-keton, dietil-keton, propanon, dihidroxi-aceton, butanon, bután-dion (diacetil), dimetil-glioxim.! Telített mono- és dikarbonsavak általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei, hangyasav, ecetsav, propionsav, vajsav, valeriánsav, palmitinsav, sztearinsav, oxálsav, malonsav, borostyánkısav, adipinsav, telítetlen mono- és dikarbonsavak általános képlete, akrilsav, metakrilsav, krotonsav, olajsav, linolsav, linolénsav, maleinsav, fumársav, trifluor-ecetsav, triklór-ecetsav, jód-ecetsav, bróm-ecetsav, tejsav, 4-hidroxi-vajsav, almasav, borkısav, ciromsav, glioxálsav, piroszılısav, acetecetsav, oxálecetsav, savhalogenidek általános képlete, acetil-klorid, savanhidridek általános képlete, ecetsavanhidrid, borostyánkısavanhidirid.! Karbonsav-észterek általános képlete és egyszerő származékaiknak képletei, metil-formiát, etil-acetát, gliceridek általános képlete, tributirin, tripalmitin, foszfatidok általános képlete, lecitin, foszfatidil-szerin, szappanok, zsíralkohol- szulfátok általános képlete, dimetil-szulfát, glicerin-trinitrát, savamidok általános képlete, formamid, dimetil-formamid, nitrilek általános képlete, acetonitril, akrilnitril, tiolok, tioéterek, diszulfidok, szulfoxidok, szulfonok, szulfonsavak általános képlete, metántiol, 2-propántiol, 2-merkapto-etanol, dimetil-szulfoxid, metánszulfonsav, szénsav és származékai, foszgén, karbamid, guanidin, ciánsav, kreatin, kreatin-foszfát, tiokarbamid.! Aromás vegyületek és egyszerő származékaiknak képletei, benzol, toluol, o-xilol, m-xilol, p-xilol, difenil, difenil-metán, naftalin, antracén, fenantrén, klór-benzol, benzil-klorid, nitro-benzol, dinitro-benzol, 2-nitro-toluol, 2,4,6-trinitro-klór-benzol, 2-nitro-fenol, anilin, 2,4,6-trinitro-toluol, benzolszulfosav, fenol, o-, m-, p-krezol, rezorcin, hidrokinon, 1,4-benzokinon, floroglucin, fenil-acetát, pentaklór-fenol, benzil-alkohol, toluidin, difenilamin, benzidin, p-fenilén-diamin, szulfanilsav, fenil-hidrazin, azo-benzol, aromás aldehidek és ketonok általános képlete, benzaldehid, ninhidrin, benzoesav, ftálsav, szacharin, fenil-ecetsav, 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav, ciklopropán, ciklopentán, ciklobután, ciklohexán, ciklohexanol, 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán, dekalin, izoprén, A-vitamin.! Heterociklusos vegyületek és egyszerő származékaiknak képletei, furán, tetrahidrofurán, furfurol, kumaron, pirán, tiopirán, piridin, pirimidin, piperidin, piridazin, pirazin, indol, kumarin, kinolin, purin, pteridin, porfirin-váz, indolil-ecetsav, pikolinsav, nikotinsav, izonikotinsav, piridoxál, piridoxamin, piridoxin, xantin, adenin, guanin, citozin, timin, uracil, adenozin, guanozin, citidin, timidin, uridin és foszforszármazékaik.! Tetraetil-ólom, szterán-váz, koleszterin, ergoszterin, androszteron, taurin, efedrin, koffein, polietilén, polipropilén, PET, PVC és a fontosabb mőanyagok. Mentán, mentol, limonén, kámfor, nikotin, anabazin, atropin, papaverin, morfin, teofillin, koffein. 3

4 Környezeti szerves kémia és biokémia (SMKKB4012KN) KÉPLETJEGYZÉK Környezetmérnök MSc! Az élı szervezetekben elıforduló természetes aminosavaknak és! Az aminosavak reaktív csoportjainak reakcióiban szereplı képletek és reakcióegyenletek.! Di- és tripeptidek és fontosabb polipeptidek képletei.! A fehérjék szerkezeti felépítésében résztvevı, a konformáció fentartásában szerepet játszó kölcsönhatások képletei.! A lehetséges nukleozidoknak, nukleotidoknak, dinukleotidoknak, koenzimeknek és származékaiknak, tautomer formáinak képletei, H-hidak a nukeinsavakban.! Aldo- és ketotriózok, aldo- és ketotetrózok, aldo- és ketopentózok, aldo- és ketohexózok, aldo- és ketoheptózok és származékaiknak képletei (nyíltláncú és győrős forma).! A ciklofélacetál győrő kialakulása képlettel. Di-, tri- és poliszacharidok és! Zsírsavak, zsíralkoholok, terpének, karotinok, karotinoidok, szteránvázas vegyületek, prosztaglandinok, viaszok, trigliceridek (zsírok, olajok), foszfatidok, szfingolipidek, glikolipidek, szterol-észterek és! Vitaminok, hormonok, alkaloidok, klorofill, hem váz, valamint ezen vegyületek egyszerő! A glikolízis folyamatában szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! A glükoneogenezisben szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! A citrátciklusban szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! A terminális oxidáció és oxidatív foszforilációban szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! A karbamid ciklusban szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! A zsírsavak bioszintézisében és lebontásában szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! A DNS, RNS és fehérjeszintézisben szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő származékaiknak képletei. A trns vázlatos szerkezete.! A géntechnológia és biotechnológia tárgykörében szereplı reakcióegyenletek, vegyületek és egyszerő! Környezeti hatások, környezetszennyezés tárgykörben elıforduló vegyületek és reakcióegyenletek! Növényvédelem tárgykörben elıforduló vegyületek és reakcióegyenletek! Környezeti katasztrófák tárgykörben elıforduló vegyületek és reakcióegyenletek H 3 C C CH 2 CH Cl H C Cl CCl 3 2,2,4-trimetil-pentán izooktán O O CH CH 2 1,1-bisz-(p-klór-fenil)-2,2,2-triklór-etán DDT HO C - vitamin (aszkorbinsav) Benz[a]pirén + Az elıadásokon elıforduló egyéb képletek, valamint a tankönyvben és a jegyzetben a tételekhez kapcsolódó képletek, ami esetleg kimaradt ezen felsorolásból! 4

5 Környezeti szerves kémia és biokémia (SMKKB4012KN) VIZSGATEMATIKA Környezetmérnök MSc VIZSGATEMATIKA S Alkánok. Általános jellemzésük, a homológ sor fogalma, nevezéktan. Fontosabb alkánok S Alkének: az olefinsor általános jellemzése, cisz-transz izoméria S Alkinek: acetilén szénhidrogének jellemzése, acetilén. Halogénezett szénhidrogének S Az alkoholok általános jellemzése, csoportosítása, jellemzı reakcióik. Telített, egyértékő alkoholok S Telítetlen alkoholok jellemzése. Oxo-enol tautoméria. Két- és többértékő alkoholok (Cukoralkoholok) S Optikai izoméria, az abszolut konfiguráció fogalma. Racém és mezo formák S Éterek, tioalkoholok és tioéterek tulajdonságai, jellemzésük, elıállításuk S Alifás nitrogén vegyületek. Alifás aminok és nitrovegyületek. Alifás foszforvegyületek S Nyílt szénláncú oxovegyületek általános jellemzése, csoportosításuk, elıállításuk, reakcióik S Aldehidek és ketonok általános jellemzése. Néhány fontosabb hidroxi-oxo- és dioxo-vegyület S Szénhidrátok általános jellemzése, csoportosításuk. A szénhidrátok optikai izomériája S A monoszaharidok családfája, fizikai és kémiai tulajdonságaik, mutarotáció S Di- és poliszaharidok szerkezete és jellemzése. Redukáló és nem redukáló diszaharidok S Nyílt szénláncú szerves savak általános jellemzıi, tulajdonságaik és reakciói S Telített és telítetlen szerves savak és tulajdonságaik S Két- és több bázisú szerves oxi- és oxokarbonsavak S Észterek csoportosítása és tulajdonságaik S Szénsavszármazékok. Karbamid, kreatin, kreatin-foszfát. Tioszármazékok S Győrős vegyületek és felosztásuk. Az aromás vegyületek általános jellemzıi, elektron-szerkezetük S Alifás benzol származékok, szubsztitúciós szabályok S Fenolok, aromás nitro- és amino-származékok, aromás azo- és diazo-vegyületek S Aromás oxovegyületek, karbonsavak. Nem kondenzált policiklusos vegyületek S Kondenzált policiklusos vegyületek, aliciklusos vegyületek, a ciklohexán és származékai S Heterociklusos vegyületek általános jellemzése, felosztásuk, jellemzıik S Az aminosavak, általános jellemzésük, felépítésük, csoportosításuk, disszociációjuk S Az aminosavak kimutatása. Az aminosavak reaktív csoportjainak specifikus reakciói S A peptidkötés. A fehérjék szerkezeti felépítése. Szerkezeti szintek S A peptidkötés enzimes hasítása, a fehérje és peptidszerkezet meghatározásának elve S Fehérjék funkciós csoportjai, szerepük a szerkezet fenntartásában és az enzimaktivitásban S A biokémiai folyamatok termodinamikai alapjai: a szabadenergia és a biológiai folyamatok kapcsolata S A biokatalízis: enzimreakciók hatásmechanizmusa, a Michaelis-Menten elméle alapjai S Az enzimreakciók gátlása: a gátlások mechanizmusa, kinetikája, típusai S A lipidek szerkezete és csoportosításuk. A biológiai membránok felépítése és funkciója S Nukleotidok és nukleozidok: szerkezetük es biológiai szerepük S A glükolízis folyamata: a glikogéntıl a piroszılısavig S A glükolízis anaerob útja: a tejsavas és alkoholos erjedés S A piroszılısav oxidációja: a citrát ciklus S A terminális oxidáció és az oxidatív foszforiláció. Energiamérleg. A citokrómok szerepe S A lipidek, zsírok, zsírsavak lebontása, a β-oxidáció és energiamérlege S A lipidek, zsírok, zsírsavak bioszintézise S A DNS és az RNS felépítése, típusai, biológai szerepük S A genetikai kód és jellemzıi, az információátadás folyamata, a centrális dogma S A DNS megkettızıdése: a replikáció mechanizmusa S A fehérjeszintézis mechanizmusa: a transzkripció (átírás) S A fehérjeszintézis mechanizmusa. a transzláció (fordítás) S A genetikai manipuláció molekuláris alapjai, a restrikciós enzimek, a biotechnológia S A koenzimek és szerepük az enzim-katalízált oxidációs-redukciós valamint a transzfer folyamatokban S Nagyenergiájú kötések, típusai és bioszintézisük S Környezeti hatások, környezetszennyezés szerves- és biokémia vonatkozásai S Növényvédelem szerves- és biokémia vonatkozásai S Környezeti katasztrófák szerves- és biokémia vonatkozásai 5

BIOKÉMIA. agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BIOKÉMIA. agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE MKK 2007/2008. tanév, 2. félév KÖVETELMÉNYRENDSZER A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Gyakorlat S Az összes (hat)

Részletesebben

Egyéb szerves vegyületek

Egyéb szerves vegyületek Egyéb szerves vegyületek Alkoholok alifás, ciklikus, telített, telítetlen, aromás, egy-, két- és többértékű, primer, szekunder és tercier alkohol. Reakciók: alkohollal észter (íz és aroma), oxidáció aldehid,

Részletesebben

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy

6. Monoklór származékok száma, amelyek a propán klórozásával keletkeznek: A. kettő B. három C. négy D. öt E. egy 1. Szerves vegyület, amely kovalens és ionos kötéseket is tartalmaz: A. terc-butil-jodid B. nátrium-palmitát C. dioleo-palmitin D. szalicilsav E. benzil-klorid 2. Szénhidrogén elegy, amely nem színteleníti

Részletesebben

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK 5. EZIMEK, KEZIMEK, VITAMIK 5.1. Enzimek 5.1.1. Az enzimek általános tulajdonságai Az enzimek a globuláris fehérjék körébe tartoznak. A szervezet folyamataiban fontos szerepet játszanak, mint biokatalizátorok.

Részletesebben

25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról

25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. -a (4) bekezdésének da) db) pontjaiban,

Részletesebben

1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések. 3. A légszennyezõ anyagok veszélyességi fokozatai. 4. A levegõterheltségi szint határértékei

1. Hatály. 2. Értelmezõ rendelkezések. 3. A légszennyezõ anyagok veszélyességi fokozatai. 4. A levegõterheltségi szint határértékei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 4. szám 487 A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási

Részletesebben

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról. A rendelet célja. A rendelet hatálya 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. -a (4) bekezdésének da)-db) pontjaiban,

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam TANulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai

V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai V. Szénhidrogének hidroxiszármazékai Szerkezeti jellemzőjük, hogy adott szénváz egy vagy több szénatomjához hidroxilcsoport kapcsolódik. A hidroxilcsoportot kötő szénatom jellege (telített, telítetlen,

Részletesebben

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról Lezárva: 011. január 5. Hatály: 011.I.1. - Online - 5/000. (IX. 0.) EüM-SzCsM együttes rendelet - a munkahelyek kémiai 1. oldal 5/000. (IX. 0.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Részletesebben

KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 5. BIOREMEDIÁCIÓ: MIKROBIOLÓGIAI KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010 A kiadvány a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

Táplálkozási alapismeretek

Táplálkozási alapismeretek Táplálkozási alapismeretek 2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ... 3 1. SZÉNHIDRÁTOK... 4 Mi történik a szénhidrátokkal a szervezetben?... 4 A szénhidrátok fajtái... 4 Cukoralkoholok... 4 Mennyi szénhidrátot fogyasszunk?...

Részletesebben

Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények hatása időskorban (Az időskor toxikológiája)

Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények hatása időskorban (Az időskor toxikológiája) Mottó: A hatodik kor Papucsos és cingár figura lesz: Orrán ókula, az övében erszény, Aszott combjain tágan lötyög a Jól ápolt ficsúrnadrág; férfihangja Gyerekessé kezd visszavékonyodni, Sípol, fütyül.

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Biokatalízis. Biokatalízis

Biokatalízis. Biokatalízis Biokatalízis Horváth István Tamás istvan.t.horvath@hit-team.net Kémiai Intézet, ELTE, Budapest www.hit-team.net - készült Kalinovits Márk segítségével - Biokatalízis Kémiai reakciók sikeres lejátszódásához

Részletesebben

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS

KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS KÉMIA PRÓBAÉRETTSÉGI emelt szint ÍRÁSBELI MEGOLDÁS és PONTOZÁS 1. FELADATSOR I. feladat 1. CH 4 + H 2 O = CO + H 2 CO + 2 H 2 = CH OH 2. A szintézisgáz előállítása endoterm folyamat. A reakcióhő számítása

Részletesebben

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához

Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához Példa tételek az emelt szintű kémia szóbeli vizsgához I. tétel 1. A periódusos rendszer felépítése és kapcsolata az atomok elektronszerkezetével. Periódikusan változó tulajdonságok és értelmezésük. 2.

Részletesebben

ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN

ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS MEGHATÁROZÁSA ÉS ENNEK KIALAKÍTÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK ESETÉBEN BALOGH EMŐKE Doktori értekezés Készült: Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott

Részletesebben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben Európai Bizottság Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben TERVEZET A 2006.NOVEMBER 22-24-I CWG KONZULTÁCIÓRA REACH megvalósítási projekt, 3.10 I JOGI NYILATKOZAT

Részletesebben

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet

VII. Karbonsavak. karbonsav karboxilcsoport karboxilátion. acilátcsoport acilátion acilcsoport. A karbonsavak csoportosítása történhet VII. Karbonsavak A disszociáció révén protonszolgáltatásra képes szerves vegyületek jellegzetes és fontos csoportját képezik a -H karboxilcsoportot tartalmazó karbonsavak. A funkciós csoport szerkezete

Részletesebben

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI A GENETIKAI INFORMÁCI CIÓ TÁROLÁSA ÉS S KIFEJEZŐDÉSE A DNS SZERKEZETE Két antiparalel (ellentétes lefutású) polinukleotid láncból álló kettős helix A két lánc egy képzeletbeli közös tengely körül van feltekeredve,

Részletesebben

1. A vetélkedők megrendezésének előfeltételei

1. A vetélkedők megrendezésének előfeltételei 2 Tartalom 1. A vetélkedők és versenyek lebonyolítási rendszere 4. o. 2. Karádi László helyesírási verseny 5. o. 3. Informatikavetélkedő 6 7 o. 4. Idegennyelv-vetélkedő 8. o. 5. Zrínyi Ilona matematikaverseny

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén.

Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar. Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Középiskolások egészség magatartásának, táplálkozási ritmusának vizsgálata az obesitás terén. Bétéri Csabáné Ápoló 2009 A szakdolgozat a Debreceni Egyetem Egészségtudományi

Részletesebben

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a szennyezések mérésérıl A környezet védelmének

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2014.ápr.1. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, X.-XII. osztály,

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád

Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére. unokád Sok minden más mellet, a szellem, értelem és emberség képviseletéért, Paray Ágoston Gusztáv emlékére unokád DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A cink(ii)- és a réz(ii)-tetrafenil- és oktaetil-porfirinek fotofizikai

Részletesebben