14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása"

Átírás

1 fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek gyors riasztása, az elhárításban résztvevők gyors és szakszerű reagálása. Az emberi egészséget súlyosan károsító váratlan események száma világszerte aggasztóan emelkedik. A kémiai eredetű váratlan események következményeinek felismerésére, diagnosztizálásra, megoldására a kémiai biztonságért felelős szervezeteknek fel kell készülnie. Az elmúlt 20 évben a természeti katasztrófák miatt csaknem hárommillió ember halt meg óta hatmillió ember hunyt el fegyveres konfliktusokban és az ezekhez kötött betegségek globális mérete szembetűnően növekszik. Minden egyes évben, az ENSZ öt tagállama közül egy nagyméretű krízissel néz szembe. A munka világában a balesetek száma évente ~120 millió, közülük, mint már említettük, ~ halálos kimenetelű (mintha naponta 2-3 óriás utasszállító repülőgép zuhanna le). Mindezekhez világszerte csatlakoznak az éhínség, a pusztító fertőző megbetegedések (HIV/AIDS, tuberculosis, malária), a tömeges csecsemő és anyai mortalitás és a legkülönbözőbb kóroki tényezőket alkalmazó terrorista cselekmények. A veszélyes anyagok életciklusának bármely fázisa (import, gyártás, tárolás, szállítás, árusítás, feldolgozás, felhasználás, hulladékképzés és -kezelés, újrafelhasználás) magában hordozza a súlyos ipari balesetek, rendkívüli események kockázatát. Egy megvalósult veszély realizálódott kockázata (nagybaleset, havária, katasztrófa) nemcsak az esemény színhelyén (gyár, raktár, közút, vasút, stb.) fejti ki az emberi élet elleni hatását, hanem súlyosan veszélyezteti a környezetet, jelentős anyagi károkat okoz. Az ilyen súlyos ipari baleset/más forrásból származó rendkívüli esemény (pl. vegyi terror akció) elleni prevenció, illetve védekezés összetett tevékenység, magába foglalja a megelőzés műszaki-technikai feladatait, a rendkívüli esemény káros hatásainak csökkentését, illetve az emberek (munkavállalók, lakosság, az elhárításban résztvevők orvosok, ápolók, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi szakemberek, tűzoltók, rendőrök, az elhárításban résztvevő más szakértők) védelmét, szükség esetén első orvosi segélyét, szállítását, végleges orvosi ellátását. Magyarországon ezidáig elsősorban természeti csapásokkal (árvíz, földrengés) lehetett számolni, de mindinkább szembe kell néznünk a tömeges vagy nagyszámú egyedi munkabaleset, pusztító erejű fertőző betegségek (pl. HIV/AIDS, tuberculosis vagy más 3., 4. kategóriás kóroki tényezők okozta megbetegedések) előfordulásával vagy az illegális kereskedelem, illetőleg esetleges terrorcselekmény révén az országba jutó

2 412 különlegesen veszélyes tényezők (betiltott vegyi anyagok, harci anyagok, sugárforrások) okozta egészségkárosító hatásokkal, továbbá a nagy fogyasztói létszámot egyidejűleg érintő élelmiszerfertőzéssel, élelmiszermérgezéssel Jogszabályi háttér A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekre történő felkészülést a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. tv., valamint végrehajtási rendelete, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I.12.) Korm. rend. szabályozza +. Ezeknek a rendeleteknek a figyelembe vételével történik a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX.27.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása. A terrorista fenyegetésre való felkészülést szolgálja, hogy a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályaink előírják: mindenkinek, aki veszélyes áruk szállításával kapcsolatba kerül, felelősségéhez mérten figyelembe kell vennie a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi előírások (ADR/RID/ADN) közbiztonsági követelményeit. Közbiztonság alatt értendők azok a rendszabályok és óvintézkedések, amelyek célja, hogy a lehető legkevesebbre csökkentsék a veszélyes áruk eltulajdonítását, ill. a velük való visszaéléseket, amelyek az embereket, a javakat vagy a környezetet veszélyeztethetik. A nagy közbiztonsági kockázattal járó áruk szállításában résztvevő vállalkozásoknak közbiztonsági tervet kell készíteni Gyors riasztási rendszer, mint a váratlan vegyi események prevenciós rendszere Nemzetközi szint Nemzetközi rendszerek szeptember 11. után az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája antiterrorista csoportot hozott létre, amely folyamatos kapcsolatra alkalmas rendszert épített ki egyrészt a Világszervezet Központjában, másrészt az Európai Bizottsággal ábra. Ennek segítségével hozzáférhetők mindazon programok, amelyek alkalmasak a terrortámadásokra adandó válaszokra. Ez különösen igaz a járványos betegségek azonosításával, megfékezésével, valamint a kémiai incidensekkel kapcsolatos reagálásokra. Mindez úgy vált lehetségessé, hogy az Egészségügyi Világszervezet is, az Európai Bizottság is az említett vészhelyzetekre való közegészségügyi felkészülések érdekében megfelelő számú és hatékonyságú irányelvet és képzési anyagot dolgozott ki az elmúlt három évtizedben. A kémiai tényezők okozta rendkívüli helyzetekre való felkészülést a szeptember 11.-i események meggyorsították, de a felkészülés kezdete az International Programme on Chemical Safety 1974-s megalakulásával vette kezdetét. Ma már egy olyan kézikönyv áll rendelkezésre a biológiai és vegyi fegyverekre való reagáláshoz, amely ennek az + az elemzésbe bevont jogszabályok megjelenési határideje december 31., ezért a Profil a katasztrófavédelem szabályozását módosító 18/2006. (I.26.) Korm. rendelettel nem foglalkozik.

3 413 összetett problémának a megoldását átfogóan és részleteiben alkalmazhatóan mutatja be. Fontos: egyrészt a Világszervezet honlapján az említett kézikönyv mellett más releváns dokumentumok és adatbázisok teljes körű jegyzéke is hozzáférhető; másrészt: a Világszervezet megindította egy hatékony nemzetközi korai riasztó rendszer létrehozását és fenntartását (14.2. ábra). Ez a rendszer, az Európai Unió, az OECD, az UNEP és más szervezetek hasonló rendszereivel, továbbá együttműködve a legnagyobb katonai információs rendszerekkel alkalmas az országok kormányait, közegészségügyi hatóságait olyan helyzetbe hozni, hogy azok képesek a rendkívüli biológiai és kémiai eseményekre nagyon gyorsan és hatékonyan reagálni. Regionális Vészhelyzeti Irányító Bizottság Regionális bioterrorizmus elleni feladatmegoldó csoportok Humanitárius segítségnyújtási és vészhelyzeti egység Fertőző betegségek Kémiai biztonság Nukleáris biztonság Vízminőség Élelmiszer- -biztonság ábra. Az Egészségügyi Világszervezet Európai régiójában kiépített terror-akciót elhárító rendszerének sémája Az Európai Unió Health Security Committeeje és a RAS-BICHAT rendszere Az Egészségügyi Miniszterek október 26.-i ülésén hívták életre a Health Security Committee-t (Egészség Biztonsági Bizottságot, tovább: EBB) azzal a megbízatással, hogy a kémiai, biológiai terrorcselekményekkel kapcsolatos korai riasztás, tájékoztatás, és az egészségügyi gyors reagálás kérdéseivel foglalkozzon, illetve, hogy mindezeket koordinálja, krízis helyzetekben pedig a stratégiai menedzsmentet biztosítsa december 17.-n az EBB elfogadta a napjainkra RAS- BICHAT néven ismertté vált programot (Rapid Alart System Biological, Chemical Attacks and Threats). A program prioritásai: az információcsere, tájékoztatás, gyors riasztás rendszereinek, információcsere, riasztás, konzultáció mechanizmusának kidolgozása az egészséget fenyegető kémiai és biológiai terror-cselekmények kezelésére; EU léptékű képesség megteremtése a kémiai, biológiai kóroki tényezők időben gyors kimutatására, azonosítására (amely előfeltétele a célirányos és gyors

4 414 egészségügyi ellátás megszervezésének); az egészségügyi ellátással járó gyógyszerkészletek, és terrorcselekmények esetén aktiválható specialisták szakértői adatbázisának megteremtése; eljárásrendek és útmutatások kidolgozása az egészségügyi gyors riasztás, reagálás tagországon belüli, európai rendszerének működtetéséhez. P o l i t i k á k E s z k ö z ö k E X P O Z Í C I Ó Közegészségügyi felkészültség Riasztó rendszerek Kommunikáció Á G E N S E K biológiai kémiai nukleáris VÍZ ÉLELMISZER LEVEGŐ S Z I N T Globális Regionális Regionális Subregionális Subregionális Ország Nemzeti hálózatok Helyi hálózatok Rövid távú 1 éves Hosszú távú 3-5 éves ábra. Terror-akciók megelőzésére, elhárítására szolgáló rendszer sémás felépítése Nemzeti szint Intézményfejlesztés Magyarországon BM OKF. Összhangban a közösségi joganyag átvételéről szóló nemzeti programmal elején a BM OKF és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 10 felügyelő státuszt kapott. A szakértőket (felügyelőket és katasztrófavédelmi szakembereket) két PHARE Twinning Project keretében dán, francia, holland, német és osztrák szakértők) továbbképzéseken, esettanulmányok és tanulmányutak segítségével készítették fel. A BM OKF-en az önállóan működő SEVESO főosztályt (Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály) szeptember 15-én hozták létre. A BM OKF, valamint területi és helyi szerveinek a hatósági engedélyezési és felügyeleti ellenőrzési feladatait főigazgatói intézkedés szabályozza. A és évben végrehajtott Twinning A és B project a hivatásos katasztrófavédelmi szervek érintett munkatársait, a szakhatóság, a minisztériumok és az ipar szakembereit, mintegy 150 főt készített fel a kapcsolódó feladataik ellátására. A projectek keretében az érintettek megismerkedtek az Irányelv végrehajtásának németországi, ausztriai és dániai gyakorlatával.

5 415 A PHARE Twinning B Project keretében három egyenként három hetes továbbképző tanfolyamot rendeztek. A Twinning B tanfolyamokon a hazai katasztrófavédelmi jogszabályokban rögzített engedélyezési-felügyeleti és katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának gyakorlati elemei kerültek feldolgozásra. A project-elem részeként a négy reprezentatív iparág (vegyipar, olajipar, gázipar és gyógyszeripar) egy-egy telephelyén az üzemeltető által meghatározott létesítményre egy teljes, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezést bevezetendő szabályozás minden elemére kiterjedő minta esettanulmányt végeztek el, melynek során egy minta-engedélyezési eljárást bonyolítottak le az érintett üzemi, hatósági és EU szakértők közreműködésével. A twinning célja az volt, hogy meghatározzák a biztonsági dokumentáció elkészítésének rendjét, annak ellenőrzését és az engedélyezési eljárás során feltárják az esetlegesen előadódó összes problémát és azok megoldási lehetőségeit. A project végén, márciusban készült el. A kézikönyv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági, felügyeleti feladatinak ellátásához című szakanyag. Kidolgozták a Súlyos Baleseti Információs Rendszert, egy korszerű integrált térinformatikai SEVESO adatbázist, amely kapcsolódik az EU-ban működtetett ún. SEVESO Üzemek Információ-lekérdező Rendszeréhez (SEVESO Plants Information Retrieval System SPIRS) és az EU Súlyos Baleseti Jelentési Rendszerhez (Major Accident Information System MARS ) is évben összhangban jogharmonizációs kötelezettségeinkkel a hatósági jogalkalmazásra, az államigazgatási feladatok ellátására és a civil szféra tájékoztatására több útmutató és segédlet készült el. A lakosság, az üzemeltetők és az önkormányzatok számára is hozzáférhető nyilvános útmutató jelent meg. A végrehajtási intézkedéseket tünteti fel a Táblázat. A már működő veszélyes üzemek üzemeltetőinek június 01-ig meghatározott adattartalommal be kellett jelenteni az üzemek területén jelenlévő veszélyes anyagok fajtáját és mennyiségét. A hatósághoz 214 üzemtől érkezett bejelentés, amely alapján 108 üzem nem tartozott a szabályozás hatálya alá. Az alsó- és felső küszöbértékű üzemek száma folyamatosan változik. A szabályozás hatálya alá jelenleg 106 üzem tartozik, amelyekből 46 felső-, 60 alsó küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. A biztonsági dokumentációk benyújtását követően megkezdődött azok hatósági és szakhatósági (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Súlyos Baleset-megelőzési Szakhatósági Főosztály) felülvizsgálata, amely során a hatóság és a szakhatóság helyszíni szemlén győződött meg a dokumentációkban foglaltak valóságtartalmáról. A hatóság létrehozta a Súlyos Baleseti Információs Rendszert az üzemeltetők által benyújtott kérelmekről, a biztonsági elemzésekről és biztonsági jelentésekről, a külső védelmi tervekről és más, a nyilvánosságra tartozó információkról. A rendszer tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek a felügyeleti (ellenőrzési), kárelhárítási, továbbá kárfelszámolási feladatok végrehajtása során szükségesek. Az adatok hozzáférhetőek a BM OKF című honlapján.

6 Táblázat A katasztrófavédelmi törvény nyomán bevezetett fontosabb végrehajtási intézkedések Katasztrófavédelmi törvény szerinti főbb végrehajtási intézkedések 1. Új veszélyes üzemekre vonatkozó hatósági engedélyezési tevékenység megkezdése 2. Már működő veszélyes üzemek tevékenységének bejelentése 3. A törvény hatálybalépésekor már üzemelő veszélyes üzemek biztonsági jelentéseinek és biztonsági elemzéseinek benyújtása 4. A biztonsági jelentések alapján a külső védelmi tervek elkészítése 5. Biztonsági jelentések és elemzések vizsgálata és határozatok kiadása 6. Üzemspecifikus lakossági tájékoztató kiadványok elkészítése és kiadása 7. Felügyeleti ellenőrzési tevékenység megkezdése a hatósági határozatok kiadásának függvényében A tevékenység kezdete, határideje január 01-től folyamatosan június 01-ig Biztonsági jelentések: december 31-ig Biztonsági elemzések: április 01-ig december 31-ig április 30-ig május 31-ig november 01-től A veszélyes üzemek régiónkénti eloszlása a Ny-Dunántúl kivételével közel egyenletes (14.3. és ábra). Az üzemek 48%-ának tevékenysége kőolaj, földgáz feldolgozásához kapcsolódik, 16%-a mezőgazdasághoz, 6%-a műanyaggyártáshoz. Az üzemeket jogszabály kötelezi (ún. alsó és felső küszöbértékű besorolástól függően) megelőzési terveik kidolgozására, feladataihoz való felkészülésre. A katasztrófavédelmi feladatok (belső és külső védelmi tervezés, a lakosság megelőzési és veszélyhelyzeti tájékoztatása, nyilvánosság biztosítása) ugyancsak jogszabályban meghatározott. Beavatkozó szervezetek és eszközök. A tűzoltási, kárelhárítási és műszaki mentési feladatok ellátását a hivatásos állami és önkormányzati valamint az önkéntes tűzoltóságok készenléti szervezetei végzik. Veszélyes ipari üzem környezetében bekövetkezett baleset esetében a speciális vegyi felderítő-, beavatkozó- és mentesítő eszközökkel felszerelt műszaki mentőbázisok eszközeit is igénybe veszik.

7 Ukrajna 417 Szlovákia Ausztria Románia Szlovénia Horvátország Szerbia Alsó küszöbértékű veszélyes üzem Felső küszöbértékű veszélyes üzem Települések Települések, ahol védelmi terv készül ábra. A veszélyes üzemek megoszlása Magyarországon. Forrás: BM-OKF. 5% 16% 19% 4% 2% 48% Gyógyszeripar Élelemiszeripar Kőolaj, földgáz Műanyagipar Mezőgazdaság Erőmű Egyéb 6% Közép Dunántúl 10 8 Közép Magyarország 13 Észak Magyarország Felső küszöbértékű üzem Alsó küszöbértékű üzem Észak Alföld Dél Alföld 1 Dél Dunántúl 3 Nyugat Dunántúl ábra. Veszélyes üzemek megoszlása tevékenységek szerint. Forrás: BM-OKF.

8 418 Rendkívüli esetekben a tűzoltó-egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok igénybevétele is elrendelhető. A katasztrófa-elhárításban elsődleges beavatkozói tevékenységet ellátó tűzoltóerők mellett a védelem meghatározó szereplője a civil oltalmat ellátó szervezet, a katasztrófavédelem, amely egyrészt a lakosság védelmével és közvetlen ellátásával összefüggő feladatokat, másrészt a katasztrófavédelmi tervező-, szervező tevékenységet végez. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek káros hatásainak felderítésére elsősorban a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoportok (VFCS) hivatottak. Magyarország területén 17 VFCS működik, melyek feladata a veszélyeztetetté vált terület felmérése; a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása; közreműködés a lakosság gyors helyszíni riasztásában; együttműködés más beavatkozókkal a károk felmérésében, valamint vegyi-sugárszennyezett területen az elsősegélynyújtáshoz szükséges szakértői közreműködésben. A VFCS autói rendelkeznek vegyi mérőműszerekkel és kimutató eszközökkel: automatikus gázérzékelőkkel, mikro-meteorológiai mérőállomással, mentesítő eszközökkel, illetve egyéni védőeszközökkel. A lakosság vészhelyzeti riasztását a veszélyes üzemek környezetében telepített és hordozható kézi szirénákkal oldják meg. Lakossági tájékoztatás. A lakosság számára a veszélyes üzem kockázatot jelent. Ezért joga van annak megismerésére, az üzem pedig kötelezett a tájékoztatás adására. A lakosság célszerű és saját érdekében elvárt magatartásához, cselekvéséhez esetleges terror akció esetén folyamatosan hozzáférhető az EU HSC vegyi fenyegetések munkacsoportja által kidolgozott magyar nyelvű tájékoztatás az OKK honlapján (www.fjokk.hu). Illetékes hatósági feladatok ellátása. Az EU tagállamként történő működésre való felkészülés által a évtől kezdődően a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tevékenységében fokozatosan előtérbe kerül a súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos európai uniós koordinációs feladatok és az Illetékes Hatósági és Kapcsolattartó ponti feladatok ellátása. Emellett a hazai hatóságoknak meg kell felelniük az EU által elfogadott nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségek teljesítésének is, működtetnünk kell a Nemzeti Központot és Kapcsolattartó Pontot. Konkrét kötelezettségek: Az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Részesek megteszik a megfelelő jogalkotási, szabályozási, közigazgatási és pénzügyi intézkedéseket az ipari balesetek megelőzésére, az azokra való felkészülésre és elhárításukra. A Részesek kötelesek azonosítani azokat a joghatályuk alá tartozó tevékenységeket, amelyek országhatáron túli hatást képesek okozni. A Részesek kötelesek az Egyezmény hatálybalépését követő két éven belül biztosítani a környező Részesek tájékoztatását a meglévő és a tervezett veszélyes tevékenységekről.

9 419 A Részesek kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni az ipari balesetek megelőzésére, továbbá gondoskodni arról, hogy a veszélyes tevékenységek üzemeltetői kockázat csökkentési intézkedéseket tegyenek és bizonyítsák e tevékenységek biztonságos működését. A Részesek kötelesek ipari baleseti tájékoztatás és a kölcsönös segítségnyújtás céljából kapcsolattartó pontot létesíteni. A határon túli hatást okozó ipari baleset esetén, az érintett Részes kérése alapján a Részesek segítséget nyújthatnak. A Részesek kötelesek az ipari balesetek országhatáron túli hatásaitól érintett Részes Felekkel megfelelő szinteken összeegyeztethető és hatékony ipari baleseti tájékoztatási rendszert létesíteni. A Részesek kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni az ipari baleseti készültség és elhárítás kielégítő szinten tartására. E hatás érdekében a Részesek kötelesek biztosítani a belső és külső védelmi tervek elkészítését. A Részesek kötelesek erőfeszítéseket tenni, hogy az ilyen tervek a szomszédos országokkal összeegyeztethetők legyenek. A Részesek kötelesek az ipari balesetek megelőzése, a készenlét és az elhárítás céljából fejleszteni a tudományos és a technológiai együttműködést, továbbá az információ és technológia cserét. A Részesek kötelesek biztosítani az ipari balesetek által érintett területeken a lakosság megfelelő tájékoztatását. Az érintett területek lakosságának lehetővé kell tenni a részvételt a vonatkozó eljárásoknak és egyenlő hozzáférést és elbírálást kell biztosítani a kapcsolatos közigazgatási és törvénykezési eljárásokban. A Részesek kötelesek, a jogrendjük biztosította keretek között, törekedni az új veszélyes tevékenységek létesítése és a meglévő tevékenységek jelentős módosításai esetén szabályozás létrehozására. A Részesek kötelesek ahogy az a hosszú távú programban foglalt a megtörtént ipari balesetek fogadásáról, feldolgozásáról és terjesztéséről szóló információkat tartalmazó adatbázist létesíteni. Lásd még: 5. fejezet, 5.1. ábra Egészségügy Laboratóriumi rendszer. A veszélyhelyzet megerősítésének vagy kizárásának érdekében laboratóriumi igazolás szükséges végére az ÁNTSZ-n belül napjaink követelményeinek megfelelő korszerű analitikai kémiai laboratóriumokat alakítottak ki: a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban egy ún. csúcslaboratórium működik (amely pl. a Hommal kézikönyv ~2 000 szerves anyaga közül egyidejűleg ún. ujjlenyomat vizsgálattal képes több mint szerves anyagot kimutatni ábra); emellett a legfontosabb anyagok detektálására regionális laboratóriumok épültek ki Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Veszprémben és Győrött (lásd 9. fejezet, 9.1. ábra). Az ÁNTSZ vezetése 2003-ban felszerelte azokat a mozgó laboratóriumokat, amelyek alkalmasak vegyi anyaggal szennyezett levegő, víz, talaj vagy élelmiszerminták szakszerű és biztonságos vételére és az országos központ laboratóriumába való szállítására.

10 decemberétől az ÁNTSZ-n belül egy komplett gyorsreagálási rendszer működik. Ennek tervezett (és 2004 második felétől működő) rendszerét mutatja be a ábra ábra. Levegőminta égő hűtőház környezetéből, a tűzfészektől 25 méterre. A kromatogram jelzi, hogy a számos szennyező között csaknem a dohányfüsthöz hasonló gyakorisággal rákkeltők fordulnak elő. A mintavétel és az elemzés az OKK Központi Laboratóriumának munkája Felügyelet ben és 2003-ban 150 ÁNTSZ munkatárs vizsgával záródó kémiai biztonsági felügyelőképzésen vett részt az Európai Unió PHARE projecktje révén. A felügyelőket képzettségük alkalmassá teszi a kémiai eredetű rendkívüli események kockázatának becslésére, felismerésére és/vagy azok megelőzésére. A gyors reagálási rendszer részben (és elsősorban) az ÁNTSZ szerkezetére épül. A területi intézetek riasztják a 24 órás, non-stop ügyeletet tartó OTH ügyeletet; az ügyeletes riasztja az OKK ügyeletét, aki azonnal intézkedik a mozgó laboratórium (mintavétel, helyszíni mérés, mintaszállítás) és a helyszíni kockázatbecslő csoport (toxikológus, higiénikus, kockázatelemző szakember) célhelyre indításáról. A két akciócsoport vezetőjét az OKK ügyeletese bízza meg. Az OKK-ban készenlétben vár az analitikai kémiai laboratórium, az in vivo toxikológiai és az ökotoxikológiai labor, valamint az OKK kockázatelemző és döntéselőkészítő csoport (vezetője az OKK főigazgató vagy helyettese, tagjai: toxikológus, kockázatelemző szakember, környezet-, munkahigiénikus, szükség szerinti más szakember); az OKK döntéselőkészítő

11 421 csoport a mobil egységtől, az OKK laboratóriumoktól, valamint a 24 órás ügyeletet tartó ETTSZ-től (ill. KBIR-től) kapott/kért adatok alapján értékelést és javaslatot készít, küld az országos tisztifőorvosnak vagy az OTH ügyeletesnek. Az OTH kapcsolatban van az egészségügyi tárca ügyeletesével, aki más szervezetekkel szükség esetén a Kormányzati Koordinációs Bizottsággal. A rendszer olajozott működőképességet financiális nehézségek mellett az akciócsoportok gyakorlásának esetlegessége akadályozza. Speciális népességekre (gyermekek, rokkantak, betegek) speciális ellátására a rendszer egyelőre csak korlátozottan alkalmas. Az ÁNTSZ RAS-BICHAT kontakt személye boxon keresztül és más információs utak révén folyamatosan (24 óra/nap) kapcsolatban áll az EU RAS- BICHAT központtal. Szükség esetén (szabályozó definíciója) jelentést küld a központba a hazai rendkívüli eseményről, illetve tájékoztatást kap a központból. Az információt (annak jelzése szerint) továbbítja a hazai szervezeteknek (eü. tárca ügyeletese, OTH ügyeletes/országos tisztifőorvos) intézkedés végett. A RAS-BICHAT kontakt pont október 31-ig az OKK-ban, ezt követően az OTH-ban működött, illetve működik Korszerű információs rendszer kiépítése és működése Az országban 1970-től (a volt Országos Munka- és Üzemegészségügyi, majd az OKK Országos Kémiai Biztonsági Intézetében) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (tovább: ETTSZ) működik. Az ETTSZ-t az EU PHARE támogatásával kiépített KBIR bekapcsolásával korszerű információs rendszerré fejlesztették (14.7. ábra) +. Ez a korszerű informatikai rendszer kémiai jellegű rendkívüli események hatóanyagainak ismeretében, (azok azonosítását követően), alkalmas olyan gyors tájékozódásra, amely lehetővé teszi az események restrikcióját, jelentős számú emberi élet megóvását. A kémiai biztonsággal kapcsolatos, nyilvántartási, feldolgozási és tájékoztatási feladatok nagy része az ÁNTSZ hatáskörébe, ezen belül elsősorban a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (OKK) és az annak intézeteként működő Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) hatáskörébe tartozik. Ennek köszönhetően a Kémiai Biztonsági Információs Rendszer (KBIR) legfőbb felhasználója a fentieknek megfelelően az OKK és az OKBI, illetve ezek révén az egészségügy, közvetve azonban minden tárca és a lakosság is. + A KBIR részletes leírását és sémás szerkezetének bemutatását lásd: 8. fejezet.

12 422 IRÁNYÍTÁS Gyors riasztási és reagálási rendszer Kormányzati szint Országon belüli rendkívüli esemény: ÁNTSZ megyei intézet 24 órás ügyelet; megyei védelmi bizottság Országos tisztifőorvos OTH 24 órás ügyelet Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 24 órás ügyelete Rendkívüli esemény EU tagországokban EU RAS-BICHAT funkcionális boksz: 24 órás készenlét Méregközpont 24 órás információs szolgálata Mobil kockázatbecslő csoport (OKK) Mobil mérő és mintavevő csoport (Kórházi) felnőtt és gyermek toxikológiai osztályok OKK kockázatbecslő csoportja Analitikai kémiai laboratóriumok (regionális OKK-KKL Kárhelyi reagálók, munkavállalók, lakosság informálása ábra. Az egészségügy (ÁNTSZ) tervezett gyors reagálású rendszere 2004-ben Epidemiológiai felügyeleti információs rendszer 2003-ban épült ki. Segítségével az ÁNTSZ országos, megyei és városi intézetei egymással, más tárcákkal, a nemzetközi szervezetekkel és az európai régió valamennyi országával kapcsolatot tudnak teremteni RAS-BICHAT rendszer. Magyarország tagja az EU Health Security Committee-jének, illetőleg tagja a Bizottság által Luxemburgban működtetett Kémiai és biológiai fenyegetésekkel, attakokkal kapcsolatos Gyors Riasztási rendszernek (ún. RAS-BICHAT rendszer; részletesebben lásd: 10. fejezet) Gyors riasztás hazai kémiai eredetű rendkívüli eseményekről. A hazai rendszer irányításáért a katasztrófavédelem, illetve az önkormányzatok védelmi bizottságai felelősek. A BM OKF kiépítette a SEVESO II. Irányelv hatósági felügyeleti rendszerét is (14.8. ábra). Az egészségügy gyors riasztási és reagálási rendszerét sem az elsőként értesülő és/vagy intézkedő rendőrség, tűzoltóság, vagy mentők nem értesítik kötelezően. Kétségtelen tény és fontos: a katasztrófavédelem szervei rendelkeznek veszélyfelderítő csoporttal, amely veszélyes anyagok kiszabadulása esetén a helyszínre érkezve méréseket végez, s amennyiben a levegőben a toxikus anyagok koncentrációja meghaladja a megengedett határértéket, illetve a rendkívüli esemény jellegéből ennek bekövetkezése várható intézkedik a lakosságnak a veszélyeztetett területről történő kimenekítéséről. A rendkívüli események egészségkárosító hatásának részletes, elemző értékelése, minősítése, valamint az esetek szakszerű és gyors ellátása még így is késlekedhet (lásd még: , pont). Az egészségügyi ellátás megkezdésének aranypercekben kifejezhető

13 423 jelentőségét, valamint a szennyező anyagok subakut vagy éppen késői hatását feltétlen célszerű figyelembe venni. WHO UNIDO ILO FAO UNEP OECD IOMC IFCS Secretary IPCS TÁRCÁK EüM KvVM FVM GKM HM BM PM OM Tárcaközi Bizottság OKK OKK-OKBI OKBI EU Miniszterelnöki Hivatal Méregközpont Klinikai rész ETTSZ KBIR Környezeti kockázat-becslés Országos Tisztifőorvosi Hivatal 21megyei Intézet 136 városi Intézet ábra. Az OKK-ban kifejlesztett ETTSZ információs rendszere. Az információ-áramlás mind a hazai, mind a nemzetközi szervezetek esetében kétirányú. A rendszer korszerűsítése a KBIR (8.1. ábra ) révén történt meg.

14 Tömeges mérgezések ellátása. Haváriák, katasztrófák, terror akciók okozta tömeges mérgezések ellátására megfelelő számban képzett klinikai toxikológusok nem állnak rendelkezésre: a mentés, osztályozás, orvosi elsősegélynyújtás, szállítás, készenléti kórházi ügyelet szervezésének pontosítása és a rendszer működtetése gyakorlatokat igényel Magyar Honvédség A terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák megelőzésében, elhárításában a Magyar Honvédség részvétele jogszabályokban meghatározott rendszerben történik. Ezek: 158/1999. (XI.19.) Kormányrendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásáról. 21/2003. (VI.24.) HM-ESzCsM együttes rendelete a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 46/2004. (IV.29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hattóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről. A MH stratégiája a fenyegetettség elhárítása tervben rögzített, amely az alábbiakat foglalja magában: Előkészület és prevenció Fontos feladat a kémiai terrorizmus okozta sérülések felkutatása, diagnosztizálása és a kiváltott hatások enyhítése, amelynek következményeként speciális sürgősségi előkészületek megtétele szükséges. Ösztönözni kell azon alkalmazott kutatásokat, amelyek a terrorizmus okozta sérülések megelőzésére, vagy enyhítésére alkalmas eszközöket és stratégiákat dolgoznak ki. Felkutatás és felügyelet A korai felkutatás elengedhetetlen követelménye a kémiai támadásra adandó azonnali válaszhoz, amelyhez tartoznak a profilaktikusan alkalmazható gyógyszerek és antidótumok is. Fontos eleme a partnerkapcsolatok kialakítása a különböző egészségügyi és más intézetek között a felderítés hatékonyságának növelése céljából. A kémiai anyagok diagnosztizálása/azonosítása Többszintes laboratóriumi hálózat létrehozása szükséges a kémiai anyagok minőségi és mennyiségi meghatározására.

15 425 Válaszadás A kémiai terrorista cselekményekre egy átfogó egészségügyi válaszadás magába foglalja az érintettek epidemiológiai vizsgálatát, orvosi kezelését és profilaxisát, valamint a környezet szennyezettségének milyenségét és mértékét. Kommunikációs rendszerek Fontos a kiépítése, amely támogatni fogja a felügyeleteket, gyors bejelentési lehetőséget és információt biztosít a kémiai terrorizmussal kapcsolatban álló sérülésekről, lehetőséget ad a diagnosztikai eredmények és a sürgősségi egészségügyi információk terjesztésére, valamint biztosítja a sürgősségi válasz tevékenységek koordinálását. Belügyminisztérium (II. fokú hatósági jogkör) BM OKF (I. fokú hatósági jogkör) Hatósági Főigazgatóhelyettes Szervezet Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztály Ipari Balesetmegelőzési Osztály Veszélyes Üzem Felügyeleti Osztály Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal (Szakhatósági jogkör) Kiemelt főelőadók (Felügyelők) ábra. A SEVESO II. Irányelv hazai bevezetésének hatósági felügyeleti rendszere. Forrás: OKF Elemzés/javaslatok Összegző elemzés Az emberi egészséget súlyosan károsító váratlan események száma világszerte aggasztóan emelkedik. A kémiai eredetű váratlan események következményeinek felismerésére, diagnosztizálására, megoldására a kémiai biztonságért felelős szervezeteknek fel kell készülniük. Az elmúlt 20 évben a természeti katasztrófák miatt csaknem hárommillió ember halt meg a világon óta hatmillió ember hunyt el fegyveres konfliktusokban és az ezekhez kötött betegségek globális mérete szembetűnően növekszik. Az utóbbi években számos ember életét terrorakció oltotta ki. A veszélyes anyagok életciklusának bármely fázisa (gyártás, tárolás, szállítás, árusítás, feldolgozás, felhasználás, hulladékképzés és -kezelés, újrafelhasználás) magában hordozza a súlyos ipari balesetek, rendkívüli események kockázatát. Egy megvalósult veszély realizálódott kockázata (nagybaleset, havária, katasztrófa) nemcsak az

16 426 esemény színhelyén (gyár, raktár, közút, vasút, stb.) fejti ki az emberi élet elleni hatását, hanem súlyosan veszélyezteti a környezetet, jelentős anyagi károkat okoz. Az ilyen súlyos ipari baleset/más forrásból származó rendkívüli esemény (pl. vegyi terrorakció) elleni prevenció, illetve védekezés összetett tevékenység, magába foglalja a megelőzés műszaki-technikai feladatait, a rendkívüli esemény káros hatásainak csökkentését, illetve az emberek (munkavállalók, lakosság, az elhárításban résztvevők orvosok, ápolók, biztonságtechnikai, katasztrófavédelmi szakemberek, tűzoltók, rendőrök, az elhárításban résztvevő más szakértők) védelmét, szükség esetén első orvosi segélyét, szállítását, végleges orvosi ellátását. Magyarországon ezidáig elsősorban természeti csapásokkal (árvíz, földrengés) lehetett számolni, de mindinkább szembe kell néznünk más eredetű rendkívüli eseményekkel. Ezek közé sorolhatjuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket az országba belépő folyóink súlyos szennyezései, vagy az illegális kereskedelem, esetleg terrorcselekmény révén az országba jutó különlegesen veszélyes kémiai tényezők (betiltott vegyi anyagok, harci anyagok) okozta egészségkárosító hatásokat. Megemlítjük: a robbantásos terrorcselekmények túlsúlya mellett is szembetűnő a vegyi terrorok vagy a terrorcselekvések elleni vegyi beavatkozások gyakorisága (pl. metro támadások Tokióban, tüntetés feloszlatása Tbilisziben, színház elfoglalás felszámolása Moszkvában). Figyelemre méltó továbbá a nagy fogyasztói létszámot egyidejűleg fenyegető élelmiszermérgezések gyakori előfordulása. Magyarországon a rendkívüli események elhárításának irányítása a katasztrófavédelem és a helyi védelmi bizottságok feladata. A katasztrófák elhárítását a katasztrófavédelem rendszerébe tartozó tűzoltó és polgári védelmi szakemberek látják el; egyrészt végzik a katasztrófák megelőzésével kapcsolatos tevékenységet, másrészt a súlyos káresemények felszámolásával és ezzel párhuzamosan a lakosság védelmével, közvetlen ellátásával összefüggő feladatokat. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek felderítésére (veszélyeztetetté vált terület felmérése, a veszélyre jellemző paraméterek meghatározása, a lakosság helyszíni riasztása, kimenekítése, kitelepítése, együttműködés más beavatkozókkal, elsősegélynyújtókkal) megfelelően felszerelt és képzett Veszélyhelyzeti Felderítő csoportok hivatottak. A mérgezettek első orvosi segélye, szállítása, orvosi ellátása az egészségügy feladata. A rendszer gyorsan és megbízhatóan működik. Kiépült az ún. SEVESO II. Irányelv hazai hatósági felügyeleti rendszere. A kémiai fenyegetések (terrorakciók, katasztrófák, haváriák) elhárításának megszervezése/kiépítése az egészségügyön belül is kiépült. Amint az előzőekben említettük az ÁNTSZ-ben egy csúcs-laboratóriummal irányított, regionális laboratóriumokból felépülő gyorsreagálási rendszer, egy korszerű információs rendszer alakult ki PHARE támogatással. Ezek működtetése az OTH/OKK irányításával és az utóbbi szakmai közreműködésével történik; ez a munka válik teljessé az OKK-ban életrehívott, kiképzett akciócsoportok (mobil mintavevő, mobil és fix kockázatbecslő és -kezelő, valamint analitikai kémiai és toxikológiai laboratóriumi csoportok) tevékenységével. A rendszer alkalmas az EU RAS BICHAT, valamint a hazai védelmi rendszerekkel való forródrótos kapcsolattartásra és együtt-

17 427 működésre. A rendszer működésének finanszírozása a költségvetés többletterhelésével jár együtt. Összességében megállapítható, hogy a rendkívüli események elhárításának irányítása és végrehajtása a katasztrófavédelem vezetésével eredményes. Az utóbbi években kiépült az egészségügy gyors riasztási és gyors reagálási rendszere. Ennek továbbfejlesztése szükséges Javaslatok 1. Az egészségügyi feladatok: ellátás (mérgezettek első orvosi ellátása, dekontaminálása, szállítása, végleges ellátása), a rendkívüli események egészségkárosító kockázatának elemzése, prevenciós, restrikciós intézkedések kidolgozása az azonosított veszélyes anyagok egészségkárosító hatásainak ismeretében. 2. Szükséges, hogy gyors riasztási, reagálási rendszer informatikai és laboratóriumi hátterének karbantartásához, rendszeres akkreditálásához az ÁNTSZ-OKK költségvetésében elkülönítetten történjen gondoskodás beruházás, dologi, személyi kiadások formájában. 3. Célszerű szorosabb együttműködést kidolgozni a MH és az EüM rendkívüli események prevenciója, azonosítása, ellátása, rehabilitációja vonatkozásában. 4. Megfontolás tárgya lehet: a katasztrófa-törvényt célszerű lenne úgy módosítani, hogy adjon meghatározást a kormánynak egy olyan jogszabály közreadására + i) amely a kémiai, biológiai, radionuklearis, robbantásos/mechanikus eredetű nagybalesetek, terrorakciók esetén (ezek megelőzésében, minősítésében, egészségkárosító hatásaik felszámolásában) biztosítja az egészségügy vezető/koordináló, de mindenképpen azonnali reagálásra való képességét (beleértve a diagnosztikát, dekontaminálást, szállítást, ellátást; a szakszerű ellátáshoz a klinikai-toxikológiai szakorvos, illetve szakápoló személyzetet; ii) amely biztosítja a felnőttek és/vagy a gyermekek ellátásához szükséges klinikai toxikológiai szakirányú szakképesítés megszerzését; iii) amely biztosítja, hogy a gyors riasztáshoz szükséges információ (rendőrségtől, tűzoltóktól, mentőktől EU ajánlás) először az egészségügy-közegészségügy illetékeseihez (országos tisztifőorvos, EüM 24 órás ügyelet, RAS-BICHAT kontakt személy) jusson el; iv) amely biztosítja az egészségügy által megszervezett gyors reagáláshoz szükséges akciócsoportok helyszíni működtetését; v) amely biztosítja a civil lakosság, munkáltatók egységek biztonságát garantáló szervezetek együttműködését; + A katasztrófavédelmi törvény decemberében módosításra került; az OKK által beterjesztett alább felsorolt javaslatok nem épültek be a törvénybe. Igy ezek a javaslatok nem tekinthetők az egészségügyi szakterület és az aktuális tárcavezetés egységes álláspontjának.

18 428 vi) amely biztosítja a más jogszabályok meghatározta lehetőségeken belül a lakosság és a munkavállalók biztonságáért felelős kormányzati és nem kormányzati szervezetek, és a honvédség gyors riasztási és reagálási rendszerei közötti együttműködést.

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben

A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben A radioaktív anyagok szállításának fizikai védelme az ADR-ben és a 190/2011. Korm. rendeletben Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal safar@haea.gov.hu XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁG. A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság NEMZETI ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) A 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozó elektronikus

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13.

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Vázlat 1. Vízbiztonsági rendszerkiépítési és üzemeltetési tapasztalatok országos jogszabályi kihívásnak

Részletesebben

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről

144. sz. Ajánlás. a benzolártalmak elleni védekezésről 144. sz. Ajánlás a benzolártalmak elleni védekezésről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1971.

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése

Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése CÉG NEVE CÍME 1 Veszélyes anyag/készítmény kockázatbecslése Kockázatbecslés (munkáltató) neve, helyszíne: Kockázatbecslés dátuma: 2007. január 00. Kockázatbecslést készítette: Követelmény jegyzék: Adatokat

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Részletes előterjesztés

Részletes előterjesztés Részletes előterjesztés Az Országgyűlés a magyar katasztrófavédelmi rendszer alapvető megújításáról dönt az őszi ülésszak első napjaiban, amikor a T/3499. sz. törvényjavaslat zárószavazásakor megalkotja

Részletesebben

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő

Az Iparbiztonság átfogó bemutatása. Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az Iparbiztonság átfogó bemutatása Hortó Imre tű. Őrnagy Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelő Az előadás tartalma: 1. Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységek (felderítés,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség 1. oldal, összesen: 7 BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116

Részletesebben

Dr. Horváth Amanda emlékére

Dr. Horváth Amanda emlékére Ez az előadás 1999. szeptemberében ugyanebben a formában hangzott el az OKI Pro Hygiene tudományos ülésén Hangozzék el most újra mentorom Dr. Horváth Amanda emlékére aki inspirálta és segítette azt a munkát,

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem

Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem Versenyképesség és az innovatív vagyonvédelem avagy lehet-e és hogyan szerepe a vagyonvédelemnek a versenyképesség növelésében? Bernáth Mihály okl. biztonságszervező szakember Amiben mindenki egyetért...

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN? BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A környezetében működő veszélyes ipari üzemről, A veszélyes tevékenységekről, a lehetséges súlyos balesetekről,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól

TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól TÁJÉKOZTATÓ a Seveso II. EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról, és azok végrehajtási tapasztalatairól Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit!

Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! Köszöntjük a Konferencia résztvevőit! 1 9:00 10:00 10:15 10:55 11:25 11:35 12:15 Regisztráció Megnyitó Előadás: Jogszabályi változások az építésügy területén Előadás: Az építésfelügyelet közelmúltja és

Részletesebben

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 105 5. számú függelék az FKI SZMSZ-hez: AZ FKI ALAPÍTÓ OKIRATA FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén

Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén Összeállította: dr Páldy Anna Országos Környezetegészségügyi Intézet 2011. Cél: Klímaváltozás egészségi hatásai megelőzése, az alkalmazkodás elősegítése.

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés

Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: II. Riasztási terv. III. Az egészségügyi mentés Tabáni Rockünnep - Skorpio 40 Mentési Terv I. Mentési terv célja: Mindenki számára megismerhetővé teszi a tömeges balesetek, katasztrófák egészségügyi felszámolásának lépéseit. A szervezésben, mentésben

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése.

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése. I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Ismeretek terjesztése Plakátok, füzetek, OKK, OTH-ANTSZ szülők körében a oktató anyagok (védőnők, kisgyermekkori egészségvédelmi balesetek osztályok) megelőzésére

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? VÁMOSGYÖRK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes ipari üzemről, - a veszélyes tevékenységekről

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzése Általános szabályok A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos szabályokat alkalmazni kell valamennyi

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Csillag Imre ORFK GF Informatikai Főosztály ESR 112 projekt hálózati munkacsoport vezető Új közszolgálati

Részletesebben

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület

Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Legyen a Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület A vízbiztonság komplex kezelésének alapelvei Jogszabályok alapján működő Az együttműködő szervezetek szakmailag

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben