Például Hitchcock Psycho-jában a zuhanyjelenet 45 másodperc, de 70 snittbıl áll

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Például Hitchcock Psycho-jában a zuhanyjelenet 45 másodperc, de 70 snittbıl áll"

Átírás

1 A film formanyelve Egy átlagos játékfilm játékideje másfél-két óra. De a filmek általában nem másfélkét óra történetét mesélik el. A történet ideje jóval hosszabb a film vetítési idejénél. Ezért minden film kihagyásokkal meséli el a történetet. Az a tény, hogy a hagyományos mozifilmekben az egyes jelenetek egymásból következnek, az elızıt folytatják és a következı felé jelentenek átmenetet, nem azt jelenti, hogy az adott történéssor minden elemét látjuk. Andy Warhol készített egy 5 óra 21 perces filmet Alvás címmel. A filmben egy alvó férfit látunk vágás nélkül. Warhol provokálóan hívja fel a figyelmet arra, hogy minden mozgóképi mő szerkesztett, vágott, megmunkált anyag. Beállítás (snitt) Beállítás: A filmelbeszélésre jellemzı, többnyire az egyik vágástól a másikig terjedı filmszerkezeti egység, melyben folyamatos a kamera által rögzített tér illetve idı. Amikor az eseményt vagy a film szereplıjét a térnek egy másik pontjáról, vagy ugyanarról, de egy másik képkivágásban látjuk meg, esetleg egy másik idıpillanatban, már új beállításról beszélünk. A beállítások általában a cselekmény nagyobb dramatikus egységeibe, jelenetekbe szervezıdnek. A filmtörténet során azonban születnek ún. hosszú beállításokkal készülı filmek - Michelangelo Antonioni, illetve Jancsó Miklós nevéhez köthetı ez a markáns formanyelvi újítás a hatvanas években -, ahol az operatır nem snitteli fel", tehát nem több rövidebb beállításból konstruálja meg a jelenetet, hanem egyetlen beállításban láttatja azt. A hosszú beállításokkal készülı filmben a szokásoshoz képest sokkal kevesebb a vágás, a kamera viszont bonyolultabb mozgásokat végez. (hosszú kocsizások, körfarht, stb (kameramozgás) Például Hitchcock Psycho-jában a zuhanyjelenet 45 másodperc, de 70 snittbıl áll Jelenet Jelenet (a filmben): A filmelbeszélés nagyobb szerkezeti egysége, amelynek határait többnyire a nagyobb tér- és idıugrások jelzik. Egy-egy jelenet általában több beállításból áll. [Az un. hosszú beállításokban ez ellenkezıleg is történhet. Jancsó Miklós vagy Michelangelo Antonioni filmjeiben pl. gyakran egyetlen beállításban több jelenet is bennefoglaltatik.] A filmbeli jelenetek funkciója hasonló a színházban látható színváltáshoz vagy a regényekbıl ismert fejezethez. A filmjelenetekben történhetnek a cselekmény szempontjából lényeges fordulatok, de olyan események is (epizód), amelyeknek nincs különösebb hatásuk a cselekmény menetére. (Jelenetnek tekintjük a leíró jellegő passzázsokat is.) Hasonlóan magához az elbeszéléshez, többnyire a jeleneteknek is van expozíciója, kibontakozása és lezárása. A jelenetváltást olykor a kép lassú elsötétedésével, illetve kivilágosodásával külön is megjelöli a film alkotója.

2 Lineáris elbeszélés A lineáris elbeszélés csak annyit jelent, hogy a történéseket idıbeli folyamatosságukban szemléljük, tudjuk, mi mibıl következik, mi minek az elızménye és a következménye, vagyis az egyes képek a film nézésekor folyamatos eseménysorrá állnak össze a tudatunkban. Ha azt akarjuk közölni, hogy a fıhıs kimegy a lakásból és autóba ül, fölösleges hosszan mutatni, amint bezárja a lakásajtót, lemegy az emeletrıl, végigsétál a hosszú kertben, bezárja a kertkaput, kinyitja a kocsi ajtaját, kiengedi a kéziféket stb. E jelenet megértéséhez tökéletesen elég annyi információ, hogy kilép a lakásból és beül az autójába. Ha valamiért fontos ez a jelenet - például a hıs ideges, babrál a kulcsokkal, rohan a lépcsın, a kerten át, mutathatjuk részletezıbben is, ekkor azonban az epizód a puszta tényközlésen túl [a fıhıs elmegy autóval] további információkat közöl a szereplı lelkiállapotáról vagy arról, hogy elmenésének kiemelkedı dramaturgiai jelentısége van. Ha azonban túl sok mozzanatot [snittet] hagyunk ki a folyamatos cselekvéssorból, a jelenet többértelmővé lesz, részei között megszőnik az idıbeli és oksági kontinuitás. Ha csak a fenti cselekvéssor két szélsı pontját mutatják, a szereplıt a lakásban, majd azt, hogy elhajt az autójával, kételyeink támadnak, hogy a két esemény egymást követi-e, vagy a második idıben jóval késıbb - netán korábban - történik-e. Montázs A kamera felszabadulásával, a vágástechnika fejlıdésével kialakult a film olyan szerkezete, amelyben a beállítások jelenetekké, azok jelenetsorokká, szekvenciákká kapcsolódnak. A filmet alkotó darabok meghatározott rendben történı összeragasztását technikailag montázsnak nevezzük. Vágás-montázs A vágás alapvetıen a technikára utal A montázs a képek összeillesztése után születı hatásra utal A montázs nem csak a filmmővészet sajátja. Szerepe van a képzımővészetekben, irodalomban is. A montázs szerepe A montázs elhagyja az érdektelent, térbeli és idıbeli sőrítést, tömörítést hajt végre, értelmezı szerepet jelent. A montázs nemcsak a hatáskeltés, hanem a gondolat kifejezés eszköze. A tér-idı felbontása a kamera felszabadulásának fontos állomása, egyben a kihagyásos képi beszéd a gondolat generálás eszköze. A montázs szerepe, funkciója: mozgást teremtı erı. A vágás, mint vizuális asszociáció, értelmet ad a képeknek. (A filmben a mondathoz hasonlítható.) Olyan

3 összefüggéseket fejez ki, amelyek nem láthatóak: okokozati összefüggéseket, ill. összehasonlításokat, analógiákat, párhuzamokat vagy ellentéteket. Kulesov kísérlete Lev Kulesov kiválasztott Mosjoukine egyik filmjébıl egy premier plant és három montázskombinációban rakta össze. A színész arcát 1. tálban párolgó leves, 2. koporsóban egy asszony teteme, 3. játékmackóval kedveskedı kisleány felvétele követte. A nézık megcsodálták a színészi érzékenységet. Az éhség, a gyász, az apai szeretet plasztikus kifejezését. Nem vették észre, hogy egyazon tárgyilagos arckifejezés ismétlıdik, csupán a montázs kelti a színészi érzékenység hatását. A Mosjoukine-hoz főzıdı Kulesov-kísérlet laboratóriumi körülmények között bizonyítja azt, hogy bármelyik borbélylegénybıl lehet filmsztár, és egy csinos pofikájú manikőrlányból a vágóasztalon tetszés szerint elıállítható tömegek vágyát mozgósító nemi eszménykép. A filmszínészi játékhoz szükségtelen színészi tehetség. Merıben fölös a jellemábrázolás képessége: a technikusok létrehozhatják a kívánt illúziót. Kulesov következtetése: a nézı azt látja, amit a montázs sugall neki. Montázs-filmtér A nézı szeretné látni a szereplı érzéseit: premier plán De ugyanakkor a helyszínt, a szereplık egymáshoz való viszonyát: totál Gyakran a filmtér kiterjesztésével különleges hatást akarunk kelteni: (csónak a folyón, következı kép hatalmas vízesés; egy embert látunk a képen, aki egy picit akadozva beszél, majd kistotálban látjuk, hogy valaki pisztolyt nyom az oldalába) Montázs-filmidı A nyelv könnyőszerrel váltogatja a múlt, jelen, jövı idıt. A filmkép önmagában mindig jelen idejő. A többit meg kell teremteni! Flashback Azt a megoldást, amikor a cselekmény egy filmben korábbi idıre vált flashbacknek nevezzük. Módszerek: Inserttel (1 hónappal ezelıtt) Kép sötétül, majd kivilágosodik A szereplı réveteg tekintete utáni vágás

4 Párhuzamos montázs Az elsı bonyolultabb, az idı linearitását megtörı elbeszélésforma Griffith filmjeiben jelenik meg még a némafilmkorszakban. İ azzal hozta izgalomba a nézıt, hogy egy idıben, különbözı helyszíneken játszódó eseményeket mutatott be váltakozva; ezt nevezik párhuzamos montázsnak Tulajdonképpen innentıl datálhatjuk a filmek idıjátékait sıt, egyes teoretikusok még messzebbre mennek: azt állítják, hogy a párhuzamos montázs tette mővészetté a filmet, mert ez teremtette meg a film sajátos nyelvét. Osztott képernyı A párhuzamos montázs nem csak a beállítások váltásaival érhetı el, gyakran alkalmazzák az osztott kép, illetve a kép a képben funkciót is. Montázsfajták A metrikus montázsban a méret szerint rövidülı darabok a tempó, az izgalom fokozását szolgálják. A ritmikus montázs esetében a hosszúságot a képek tartalma diktálja. (A Patyomkin páncélosban a kivégzık és a kivégzendık csoportjának párhuzamos és ismétlıdı bemutatása közben a hajó más részeinek bevágása fokozza a ritmust.) A hangsúlyos (tonális) montázs felhasználja az érzelmi hatást adó tényezıket: a fényt ill. optikai hatást. (Ugyanebben a filmben ilyen az a képsor, amelyen a matróz holtteste mögött a ködös partot látni.) A felhang montázs nemcsak egy alaphatást vesz figyelembe, hanem a felvétel összes tényezıjét. Nem az érzelmi hatásokra számít, hanem a fiziológiai észlelésre, ami kiterjedhet mellékes mozzanatokra is, mint a hajnali kikötı ködös, lírai tájképe. Montázsfajták Az intellektuális montázs nemcsak az érzelmi és fiziológiai hanem az értelmi tényezıket is figyelembe veszi. Ezáltal tud csak a két kép egy jelen nem lévı - fogalmat kiváltani, mint a felemelkedı oroszlán, vagy a végsı összecsapás elıtt a mozdulatlan matróz arca és a sebesen mozgó gépek képei összeolvasva a belsı feszültség fogalmát fejezték ki. Ez az elmélet a képet jelként (engram) fogja fel, mint érzékelt jelenség nyomát, mert a szembeállítással így tárhat fel újat. Két jelként funkcionáló kép, két hieroglifa összegezıdve egy ideogrammát ad, egy képszerően közvetlenül nem ábrázolható fogalmat tesz érzékletessé. A montázs itt nem a hatáskeltés eszköze, hanem a gondolat-kifejezésé, a filmbeszédé, ami hasonmása az emocionális beszédnek, ill. a belsı beszédnek, az érzelmi gondolkodásnak. A film analóg a nyelvvel, amely szavakból (képek) és mondatokból (montázsmondat) áll, s hasonlít a nyelv történeti mozgásához. Az egyes szavakkal való kifejezéstıl a (nyelvi) differenciálódással átalakult az önálló szavakból álló mondatokká. A filmképek már nemcsak tényeket közölnek, hanem - összekapcsolva - következtetéseket, ítéleteket fogalmaznak meg. Vertikális montázs

5 A hangosfilm megjelenésével a vizuális és az auditív elemek kölcsönhatása, része lesz a függıleges (vertikális) montázselvnek. A belsı montázs A technikai újdonsággal visszaszorult a hagyományos formanyelv alkalmazása megteremtve a tagolás új lehetıségeit: a jeleneten belüli tagolást, a belsı montázst. Amihez hozzájárult a kamera megmozdulása, a helyzetváltozás majd a helyváltoztatás, a kocsizás" is. A nézıi figyelem irányítása, a kiemelés A közelkép Megvilágítás, színkezelés Az ismétlés A hossz és a tempó Hang, zörej, zene A hossz és a tempó

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ HORVÁTH VIKTÓRIA FUNKCIÓ ÉS KIVITELEZÉS A MEGAKADÁSJELENSÉGEKBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetı: Prof. Dr. Bańczerowski

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

A ZENE, MINT KOMMUNIKÁCIÓS ELEM A FILMMŰVÉSZETBEN ÉS A MÉDIÁBAN

A ZENE, MINT KOMMUNIKÁCIÓS ELEM A FILMMŰVÉSZETBEN ÉS A MÉDIÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK PR-SZÓVIVŐI SZAKIRÁNY A ZENE, MINT KOMMUNIKÁCIÓS ELEM A FILMMŰVÉSZETBEN ÉS A MÉDIÁBAN Készítette: Sas Gabriella

Részletesebben

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005.

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005. Almási Tamás AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka Témavezető Kálmán Gábor SZFE. Budapest 2005. Tartalomjegyzék Összefoglaló...3 1. Bevezető...5 2. A dokumentumfilm,

Részletesebben

Technológia és társadalom az információ korában

Technológia és társadalom az információ korában Technológia és társadalom az információ korában Szerzı: Kincsei Attila Budapest, 2007. április A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Harmadik-személy hatás értelmezések a televíziós helyszínelıs sorozatok megítélésében JELIGE: Gibbs ügynök 2011 Tartalomjegyzék Helyszínelıs sorozatok... 3

Részletesebben

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Jegyzet az OKJ-s sportszakemberképzés számára Budapest, 2010 Készült az Önkormányzati Minisztérium megbízásából Szaklektor: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Részletesebben

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány Magyarország és más kelet-közép-európai országok nemzetközi versenyképességének alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarország külgazdasági versenyképessége

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben

A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben A múzeumok és a múzeumpedagógia szerepe a vizuális nevelésben Kovács Hajnalka Mővészeti Intézet, Vizuális Nevelés Szakcsoport, Kecskeméti Fıiskola Tanítóképzı Fıiskolai Kar Összefoglalás: A múzeumok történetük

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a neveléstudomány tudományágban Írta: Bocsi Veronika

Részletesebben

Pesti divat 1912 1914-ben

Pesti divat 1912 1914-ben Pesti divat 1912 1914-ben elbeszélıi helyzetek a rezeda kázmér szép életében 1 Wir wissen nicht im entferntesten, was gespielt wird, wer oder was wir überhaupt sind (Gottfried Benn) 2 Mert ı már akkor

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN

DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR TAGOZAT DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN ADALÉKOK A SZÍNHÁZI KÉP ÉS TÉR HERMENEUTIKÁJÁHOZ

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER A TANULMÁNY VÁZLATA 1. Milyen szempontból foglalkozik a gazdasággal

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy spekuláció? 1. A koncentrált piacok fejlıdésének és jelentıségének történeti bemutatása

A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy spekuláció? 1. A koncentrált piacok fejlıdésének és jelentıségének történeti bemutatása Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügytan-Számvitel Intézet DIPLOMAMUNKA FELADAT A diplomadolgozat készítıjének neve: Süge Csongor A diplomadolgozat címe: Piacelemzés számítás és/vagy

Részletesebben

A kommunikációs tér fogalma és szerepe a nyelvhasználatban

A kommunikációs tér fogalma és szerepe a nyelvhasználatban Bańczerowski Janusz: A kommunikációs tér fogalma és szerepe a nyelvhasználatban 43 A kommunikációs tér fogalma és szerepe a nyelvhasználatban Mint ismeretes, a nyelvi közlések értelmezésének a folyamata

Részletesebben