J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésérıl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésérıl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Popovics György Baranyai Lırinc Rohonczi László Bársony László Ruchti Róbert Dr. Borbás Zoltán Sárfy Péter Dr. Bozori Endre Sárközi Krisztina Gyıri István Schiller-Kertész Tamás Dr. Hidas János Schunder Tibor Dr. Jónás László Simon Géza Kerekes Tibor Sipos Imre Kerti Katalin Szaniszló Zoltán Dr. Konczer Erik Székely Antal Kovács Attila Szenes Lajos Dr. Laky Zoltán Sztanyó Imre Dr. Lázár Mózes Talabira Jánosné Maszlavér István Tóth Gyızı Dr. Mészáros Gyula Turbuk István Michl József Turi Bálint Dr. Molnár Attila Dr. Udvardi Erzsébet Pálmai József Vasas Mihály Papp Károly Dr. Völner Pál (összesen: 40 fı közgyőlési tag) továbbá: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Kerek Katalin, a Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetıje Dr. Pósch László, a Megyei Rendır-fıkapitányság képviselıje Vörös István, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Czibik József, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetıje Pölöskei József, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Murányi Ferenc, a Megyei Idısügyi Tanács elnöke Szabó Mónika, a Megyei Idısügyi Tanács társelnöke Szabó Gáborné, a Pedagógusok Szakszervezete Megyei Szövetségének titkára Beer Jánosné, a Megyei EDDSZ titkára

3 3 Dr. Dezsényi Attila, a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságba javasolt külsı bizottsági tag Dr. Fülöp Éva Mária pályázó a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi (17 fı) a Megyei Önkormányzati Hivatal fıosztályvezetıi, osztályvezetıi, munkatársai (18 fı) (Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagokat kapták kézhez: Sürgısségi indítvány: Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására (A közgyőlés tagjai ban kapták kézhez.) A Pénzügyi Bizottság október 19-ei ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) A meghívón szereplı 3.a) napirendi ponthoz könyvvizsgálói jelentés (A közgyőlés tagjai ban kapták kézhez.) Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a figyelmet, amelynek alapján a kiküldött meghívóban szereplı napirendhez képest módosító javaslatot terjeszt elı. Javasolja, hogy a 3.a) napirendi pontot követıen tárgyalja a testület a Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására tárgyú, valamint a Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására tárgyú sürgısségi indítványokat. Röviden ismerteti az anyag sürgısségi tárgyalásának indokát, majd azok napirendre vételérıl testületi döntést kér. Javaslatára a megyei közgyőlés a sürgısségi indítványt elfogadja és 24 igen és 16 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 256/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a sürgısségi indítványokat elfogadva napirendre tőzi a Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrás bevonás elindítására és a Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására tárgyú elıterjesztést. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

4 4 Ezt követıen tájékoztatást ad arról is, hogy a meghívóban szereplı 8. napirendi pont és az elıterjesztés címe eltér, ezért azt javasolja, hogy az elıterjesztésen szereplı tárgynak megfelelıen foglalkozzon a közgyőlés e napirendi ponttal. A kiküldött meghívó, az általa elmondottak, valamint a sürgısségi indítványról hozott döntés alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A tatai és a kisbéri kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról 3. Rendelet-módosítás: a) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása b.a) Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására b.b) Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására c) Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása d) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása e) A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi közoktatási intézkedési tervének megállapítása 5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl 6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkaterve 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési terve 8. Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl 9. Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy 9/2007. Döntés a volt sportigazgatósági székház értékesítésére kiírt pályázatról 10. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 95. (2) bekezdésében foglaltak január 1-jei hatályba lépése érdekében felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter felé

5 5 11. Alapító okiratok módosítása 12. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata 13. Személyi változás a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságban 14. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága vezetıjének megbízása Interpelláció - Kérdés Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés a napirendi javaslatot 24 igen és 8 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett - határozathozatal nélkül - elfogadja. * * * * * * 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Turi Bálint a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke részletes tájékoztatást ad az elmúlt héten lebonyolított Barátság Fesztiválról, amelynek színvonalát és szervezettségét a megjelent vendégek is igen magasra értékelték. Külön kiemeli és köszönetet mond az önkormányzati hivatal két munkatársának: Aradi Nikolettnek és Varga Zitának. Meggyızıdése, hogy a hazautazó vendégek Komárom-Esztergom megye jó hírét vitték. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 37 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 257/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV.26.) 237/2007. (IX.27.) 213/2007. (VI.28.) 242/2007. (IX.27.) 226/2007. (IX.27.) 243/2007. (IX.27.)

6 6 231/2007. (IX.27.) 244/2007. (IX.27.) 234/2007. (IX.27.) 246/2007. (IX.27.) 235/2007. (IX.27.) 255/2007. (IX.27.) /2007. (IX.27.) 2. Hatályon kívül helyezi a 207/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozatot és a 208/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozat hatályba lépésének idıpontját szeptember 19-ében állapítja meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 2. napirendi pont: A tatai és a kisbéri kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról Elıterjesztı: Michl József, a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Pölöskei József, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Dr. Völner Pál köszönti mindkét kistérségi társulás elnökét, majd köszönetet mond az elıterjesztések összeállításáért. Michl József köszönetet mond azért, hogy a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás legalább írásban bemutatkozhatott a közgyőlés, illetve a szélesebb körő nyilvánosság elıtt. Pölöskei József szintén köszönetet mond a kistérség nevében, hogy a megyei közgyőlés napirendre tőzte ezt az elıterjesztést, így széles körő tájékoztatást adhattak tevékenységükrıl, helyzetükrıl. Dr. Völner Pál a napirendi pont végén majd a kivetítın látható határozati javaslatról kéri a testület döntését. (A kivetítın látható javaslat a következı: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatai és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. ) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza:

7 7 258/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatai és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. 3. napirendi pont: Rendelet-módosítás 3.a) napirendi pont: Elıterjesztı: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Gyıri István tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az elıterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 28 igen és 5 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 259/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elrendeli igénybejelentés benyújtását a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés 26 igen és 3 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 20/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.)

8 8 3.b.a. napirendi pont: Elıterjesztı: Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál felhívja a figyelmet arra, hogy most és a következı napirendi pont során tárgyalja a testület a sürgısségi indítványokat. Gyıri István tájékoztatást ad arról, hogy a közgyőlés ülése elıtt rendkívüli ülésen foglalkozott az elıterjesztéssel a Pénzügyi Bizottság és azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 38 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 260/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az OTP Bank Nyrt-vel szembeni bankváltásból adódó kötelezettségek teljesítése forrásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az új számlavezetı ERSTE Bank Nyrt-vel a munkabérhitel szerzıdés és a folyószámlahitel szerzıdés október 30-ával megkötésre kerüljenek, és a hitel(ek) igénybevétele azonnal megtörténjen. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3.b.b. napirendi pont: Elıterjesztı: Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Gyıri István ismételten tájékoztatást ad arról, hogy az elıterjesztést a közgyőlés ülése elıtt tárgyalta meg a Pénzügyi Bizottság és rövid vitát követıen 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az elıterjesztésben foglaltak elfogadását javasolta. Székely Antal a vita megkezdése elıtt aziránt érdeklıdik, hogy milyen különleges okkal magyarázható e sürgısségi indítvány benyújtása. Sajnálatosnak tartja ugyanis, hogy a Pénzügyi Bizottságon kívül se más bizottság, se a politikai élet szereplıi nem ismerhették meg az elıterjesztésben foglaltakat. Elismeri, hogy az SZMSZ lehetıséget biztosít soron kívüliségre, de úgy gondolja, ilyen horderejő kérdést nem célszerő sürgısségi indítványként tárgyalni. Dr. Völner Pál tájékoztatást ad arról, hogy ma a testület nem hoz döntést, csupán elindít egy folyamatot. Erre viszont azért van szükség, mert a Pénzügyminisztérium honlapján olvasható

9 9 tervezet szerint az önkormányzatok kötvénykibocsátása, illetve hitelfelvétele korlátozásra kerül. A mai sürgısségi indítvány benyújtásával egy rendkívüli ülést spórolt meg a testület. Az elıterjesztés szakmai indokolására Popovics Györgyöt kéri fel. Popovics György bejelenti, hogy ugyan valóban rendkívüli ülést tartott ma reggel a Pénzügyi Bizottság, de ık megkapták az anyagot és volt idejük felkészülni az ülésre, ahol teljes létszámban voltak jelen. Sajnálatos, hogy a négy napos ünnep miatt elmaradt a szokásos Elnöki Kollégium, ahol mások is megismerhették volna az elıterjesztést, bár megítélése szerint ez még nem olyan nagy baj, mivel a végleges döntés meghozatalára egy bankok közötti versenyeztetést követıen egy hónap múlva kerül sor. Tájékoztatást ad arról, a bizottsági ülésen elsısorban nem is arról esett szó, hogy az ismertetett módszer megfelelı-e az adósság kezelésére és a fejlesztések biztosítására, hanem inkább arról, miszerint mindenképpen törekedni kell a kötvénykibocsátás biztonságára, az árfolyam-kockázat minimalizálása mellett. Szó esett arról is, hogy a késıbbi fejlesztési felhasználások, amelyek tulajdonképpen az igazi hitelfelvételt jelentik, a megfelelı tájékoztatás mellett és a közgyőlés ülésén történjen. Vita folyt arról is, hogy szükség van-e 4 Mrd Ft-os nagyságrendre vagy esetleg egy kisebb összeg is elegendı lenne. Véleménye szerint, akár nagyobb összeget is realizálhatna a testület, így még nagyobb hasznot és biztonságot érhetnének el e területen. Kiosztásra került a Pénzügyminisztérium honlapjáról letöltött jövı évi szabályozás tervezete, amelybıl jól látható, hogy az önkormányzatok mozgásterét rendkívüli módon befolyásolni kívánják. Emlékezete szerint a megyei önkormányzat megélt egyszer már egy nehéz idıszakot, amikor a kórháznál a mőködıképesség fenntartása érdekében rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni. Abban az idıszakban az a vád érte az önkormányzat vezetését, hogy feláldozza a szakmaiságot, a kórházi fejlesztéseket a gazdaságosság oltárán. Véleménye szerint most olyan idıszak következik, amikor egyes intézményeknél bizonyos fejlesztéseket muszáj végrehajtani, mert a késıbbiek során még az is kétséges lesz, hogy a pályázati önrészeket biztosítani tudja-e az önkormányzat. Összefoglalva a maga és a frakciója véleményét is: az elıterjesztést támogatják, de arra kérik a közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt, amikor a pályázatot a bankok részére kiírják, akkor a lehetı legnagyobb mértékben törekedjenek arra, hogy a kibocsátás egy biztonságos konstrukcióban valósuljon meg. Gyıri István bejelenti, hogy most mint képviselı kíván az elıterjesztésrıl véleményt formálni. Kijelenti, azon túl, hogy ilyen hirtelen került a testület elé az anyag az is gondot jelent a számára, hogy egy ilyen nagyságrendő pénzügyi manıver több idıt, energiát és háttér információt is megérdemelt volna. Gondot jelent számára az összeg nagysága is, elsısorban azért, mert jelen pillanatban csak homályos elképzelések vannak azt illetıen, hogy a rövid lejáratú hitelek kiváltásán túl mire kívánja az önkormányzat az összeget felhasználni. Jelenleg közel 3 Mrd Ft-hoz nincs még cél megfogalmazva és attól tart, hogy hamar talál a testület az elköltéshez alkalmas projektet. Amennyiben az elıterjesztés konkrét beruházásokkal, fejlesztésekkel lenne alátámasztva, akkor akár nagyobb összeg is szerepelhetne, de így További gondot jelent számára és ezirányú kérdésére a Pénzügyi Bizottság ülésén sem kapott választ -, hogy a kötvénykibocsátás a végén mibıl lesz visszafizetve? Úgy véli, aki hitelbıl gazdálkodik és akinek pillanatnyilag sem pozitív a mérlege, annál végiggondolandó, hogy mibıl fizeti vissza ezt az összeget. Bízik benne, nem az utánunk az özönvíz filozófiája

10 10 állt az elıterjesztés mögött, mert azt látni kell, hogy ezt a kötvényt 5 év türelmi idı után 15 éven keresztül törleszteni kell. Végezetül az elıterjesztéssel kapcsolatos problémái felsorolását követıen bejelenti, hogy a döntésben nem kíván részt venni. Székely Antal véleménye szerint példa nélkül álló ez az eset, mivel az elmúlt 15 évben nem emlékszik arra, amikor sürgısségi indítvány keretében hoztak volna ilyen horderejő döntést. Döntést, mivel a következı közgyőlésen már csupán a kötvénykibocsátás formájáról és technikájáról fognak dönteni. Amennyiben valaki a határozati javaslat 3. pontját figyelmesen elolvassa, abban nem marad kétség arról, hogy a testület ma dönteni fog a kötvénykibocsátásról, amellyel kapcsolatosan továbbra is fennállnak a kételyek, mivel nem tudják milyen felhasználása lesz az összegnek és ki fogja azt visszafizetni. Bejelenti, miután az MSZP frakciónak rendkívül rövid idı állt rendelkezésére a helyzet elemzésére, a szocialista frakció tagjai nem kívánnak a szavazásban részt venni. Tájékoztatást ad arról is, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos félelmeikrıl a közgyőlés elnöke által tartott sajtótájékoztatót követıen, egy újabb sajtótájékoztatón kívánnak szólni. Dr. Völner Pál emlékeztet arra, hogy elhangzott: ilyet a megye még nem tett. Véleménye szerint a megyével sem tettek még ilyet, amit a jelenlegi kormányzat tesz. Olyan mértékő forráselvonással találkozik hónapról hónapra, amelyek arra utalnak, hogy el kívánják lehetetleníteni a megyét. Meggyızıdése, hogy II. József óta nem volt ilyen megyeellenes a hangulat a kormányzat részérıl. Ezt követıen javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 24 igen szavazattal a következı határozatot hozza: (A közgyőlés MSZP-s és SZDSZ-es tagjai nem vettek részt a szavazásban.) 261/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés mőködési adósságállományának csökkentésére és a évi fejlesztési feladataihoz szükséges források biztosítására elhatározza: 1. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a gazdasági programjában foglalt célkitőzéseket és elveket is figyelembe véve az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy az ERSTE BANK NYRT. számlavezetı bank, továbbá a hosszú lejáratú mőködési hitelt nyújtó OTP BANK NYRT. vezetıivel a tárgyalásokat kezdje meg és a (a 2006-ban felvett 500 M Ft-ra és a 2007-ben felvett 700 M Ft-ra vonatkozó megállapodás szerinti) 1,2 Mrd Ft hosszú lejáratú mőködési hitelszerzıdést mondja fel, mellyel egy idıben a számlavezetı bankhoz vezettesse át az aktuális, folyó mőködési folyószámlahitel összegét, a szerzıdés, illetve jelen határozat 2. pontja szerint módosított változata szerinti folyószámlahitel keret terhére, e határozat melléklete alapján. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a számlavezetı bankkal november 1-jétıl hatályba lépı új finanszírozási megállapodást, az esetlegesen költségvetési kiadás csökkentést megfogalmazó módosítással év végéig nem kompenzálható illetékbevétel elmaradás pótlása érdekében 400 M Ft rövid lejáratú, likvidhitel összeggel, a hatályos közbeszerzési elıírások figyelembevétele mellett egészítse ki.

11 11 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy írjon ki legfeljebb 4 Mrd Ft összegő, zárt forgalmazású, az ajánlattevıt terhelı azonnali kötvényfelvásárlási kötelezettséggel CHF LIBOR kamatbázisú, 5+15 év futamidejő kötvény kibocsátásra szóló versenyfelhívást úgy, hogy még a Közgyőlés novemberi ülésén a döntés elıkészítı elıterjesztés tárgyalható legyen. 4. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a változásokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás elıterjesztésben szerepeltesse. Határidı: Felelıs: tıl, ig Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı A 261/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat melléklete Jelenlegi mőködési célú hitelállomány költségei és jellemzıi: 1. Rövid lejáratú folyószámlahitel: (OTP-nél lejáró, ERSTE Banknál tıll megnyíló hitelkeret) E Ft-os összegő (amely az elmúlt években nem került felhasználásra, mert a hosszú lejáratú hitel lett helyette igénybe véve!) BUBOR + 0,15%, 7,55% kamatot jelent. 2. Hosszú lejáratú mőködési hitel: E Ft-os összege közel E Ft összeggel van kihasználva BUBOR + 0,2 ill. 0,3%, 7,65 ill. 7,75% kamattal, ami éves szinten, az eddig igénybe vett összegre vetítve 7,7%-os kamattal számolva E Ft-ot jelentett félévig, plusz 50 M Ft tıketörlesztéssel járt 2007-ben az 500 M Ft évi igénybevétele miatt. A megszüntetésben érintett hosszú lejáratú hitelszerzıdések: 2006.évi: E Ft/OTP Ebbıl felhasználva: E Ft, 2007.évi: E Ft/OTP Ebbıl igénybe véve: E Ft Összesen: E Ft Ebbıl 2007-ben visszafizetve: E Ft Maradvány E Ft Kötvénybıl visszafizetésre kijelölt, évrıl áthúzódó köt.: E Ft Erste Bank által megnyitott folyószámla terhére kifizetendı: E Ft 3.c) napirendi pont: Elıterjesztı: Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés nem hangzott el.

12 12 HOZZÁSZÓLÁS Székely Antal kijelenti, nincs különösebb problémája azzal, hogy a millenniumi zászló a teremben lóg, de ennek kapcsán most veti fel másodszor, miért nem helyezik el itt a megyei önkormányzat jelképeit is. Most a megye címerét csak a kivetítéskor láthatják a teremben ülık, pedig korábban folyosóról is behozták a címert a terembe. Véleménye szerint ugyanis a megye címere legalább olyan fontos, mint a millenniumi zászló, éppen ezért sokkal jobban szerette volna, ha a rendelet a honlapról vagy más egyéb jelképrıl szólt volna. Úgy gondolja, hogy a millenniumi zászlót akkor is lehetne használni, ha nem hoz rá rendeletet a testület, éppen ezért az elıterjesztést nem fogja támogatni, tartózkodni fog. Dr. Völner Pál arra hívja fel Székely Antal figyelmét, hogy tıle balra, a terem közepén található a megyezászló, rajta a megye címere is. Ettıl függetlenül ígéri, hogy minden olyan indítványt, amely a megyei identitásról, a megyei jelképek tiszteletérıl szól mérlegelni fognak és biztos abban, hogy nem fog ellenállásba ütközni. Végezetül javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 24 igen és 2 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 21/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló - a 13/2005. (V.26.) számú önkormányzati rendelettel módosított - - 5/2005. (I.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) 3.d) napirendi pont: Elıterjesztı: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 37 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 22/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.)

13 13 Dr. Völner Pál tájékoztatásként elmondja, hogy a függelékben szerepelnek a kisebbségi önkormányzatok tagjai, akik közül idıközben Bihari József lemondott. 3.e) napirendi pont: Elıterjesztı: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁSOK Kerti Katalin tájékoztatást ad arról, hogy az elıterjesztést a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta és az a vita végén nem kapta meg a támogatást. Erıs kétség merült fel ugyanis azzal kapcsolatban, hogy a múzeum sajátságos tevékenységi körében ezt a feladatot képes-e ellátni. Az a javaslat született és ezt nem látja megjelenni -, hogy további elıkészítı munkát kellene végezni annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat ezt a számára kötelezıen ellátandó feladatot pályáztassa meg. Reményeik szerint ugyanis az elıterjesztésben megjelölt összegért akadna olyan intézmény a megyében, amelynek ez a fı profilja és képes lenne ezt a feladatot ellátni. Ruchti Róbert elmondja, hogy azok közé tartozott a bizottsági ülésen, akik elfogadták és támogatták az elıterjesztést. Elismeri, hogy elsı olvasatra egy kicsit szokatlan ezt a feladatot egy múzeumhoz telepíteni, de az elıterjesztés egy olyan felelıs és takarékos szemléletet közvetít, ami szerint egy feladatot 15 helyett 3 M Ft ráfordítással kíván elvégeztetni a megyei önkormányzat. Véleménye szerint a közgyőlés a tervezett döntéssel csupán a feladat gazdáját jelölné meg, viszont nem zárja ki annak a lehetıségét, hogy a gazda szervezet a feladatot más szervezettel, intézménnyel láttassa el, amiben benne van a pályáztatás lehetısége is. Úgy gondolja, hogy ez fog történni ebben az esetben is. Michl József most elsısorban Tata város polgármestereként kíván néhány mondatot hozzáfőzni az elıterjesztéshez. Bejelenti, hogy megértve a megyei önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét átmenetileg lemondanak arról a lehetıségrıl, hogy a korábbi feladatot a város által létrehozott Városkapu Zrt. folytassa. Teljesen természetesnek tartja azt a megyei igényt, hogy a megyei önkormányzat minél több feladatot saját intézményével láttasson el, a jelenlegi gazdasági helyzetben. A takarékos gazdálkodás pedig azt eredményezheti, hogy kevesebb pénzbıl mégis több feladatot tud elvégezni. Kijelenti, természetesen bíznak abban, hogy idıvel a megyei önkormányzatok költségvetési forrásai növekedni fognak és akkor ismét javasolni fogja, hogy a megye minden intézményének legyen lehetısége a megye kulturális tevékenységébe való bekapcsolódásra. Kerti Katalin elnézést kér, ha félreérthetıen fogalmazott, de azok, akik nem támogatták a javaslatot, azok elsısorban nem az összeget szerették volna növelni. Nem gazdaságossági szempontból volt ellenvéleményük, mivel a megyei önkormányzat számára a közmővelıdés megyei szintő szervezése és az információ győjtése kötelezı feladata, de hogy ezt milyen mértékig és mélységben látja el, az már a megyei közgyőlés döntésétıl függ. Ennek

14 14 megfelelıen nem azt mondják, hogy a 3 M Ft kevés, hanem azt, hogy ezzel az összeggel keressék meg azokat az intézményeket a megyében, amelyeknek ez a fı tevékenységük. A KÖSZI létrehozása elıtt erre már volt egy kísérlet és voltak olyan a megyében jól mőködı közmővelıdési intézmények, amelyek vállalták volna pályázat útján e feladatok ellátását. Röviden emlékeztet arra, ahogy a nemrégiben ugyancsak gazdaságossági szükségességre hivatkozva megszüntetett Pedagógiai Intézet által ellátott megyei feladatok megpályáztatásra kerültek, ugyanúgy most is élhetne ezzel a lehetıséggel a megyei közgyőlés. Igaz ugyan, hogy a múzeum közmővelıdési tevékenységet is folytat, de ez egy olyan speciális területe a közmővelıdésnek, amelyet jó lenne, ha egy kimondottan ilyen területtel foglalkozó intézmény látna el a jövıben. Dr. Völner Pál szintén a Pedagógiai Intézet megszüntetésekor lefolytatott vitára emlékeztet azzal, hogy akkor az volt a felvetés, hogy jobb, ha a megyei feladatokat saját fenntartású intézmény látja el. Ezt is figyelembe véve kijelenti, hogy a megyei múzeumot képesnek tartja a feladat ellátására, de néhány hónapos tapasztalat alapján kész lesz önkritikát gyakorolni, ha ez mégsem így történne. Ebben az esetben visszakerül a testület elé ez a kérdés. Kéri, aki az elıterjesztés végén olvasható, sorrendben elsı határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az szavazzon. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 23 igen és 9 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 262/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. a jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, illetve megbízás alapján egyéb szervezetek útján látja el. 2. A közmővelıdési feladatellátáshoz az intézmény költségvetésében évi 3 millió forintot biztosít, ebbıl évben az idıarányos rész áll rendelkezésre. 3. Hatályon kívül helyezi az 50/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: november 1. Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Dr. Völner Pál kéri, aki az intézmény alapító okiratának módosításával egyetért, az szavazzon. Javaslatára a megyei közgyőlés 24 igen és 6 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza:

15 15 263/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 2. Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága 3. Székhelye: 2890 Tata, Néppark 4. Postacíme: 2892 Tata, Pf Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács 6. Alapítás éve: Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér Jogállása, típusa: Önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény 10. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 11. Alaptevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Illetékességi területén - A kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, a győjtemény tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon történı bemutatása, - A régészeti lelıhelyek nyilvántartása, mentése, - Régészeti feltárások végzése. - Múzeumi szolgáltatás, kiállítás (múzeumi szolgáltatás, képzı-, ipar-, fotó- és egyéb mővészeti kiállítás). - Közösségi- mővelıdési szolgáltatás (közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés). - Mőemlékvédelem. - Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése). - Kiadói szolgáltatás (könyvkiadás). - Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés (történettudományi, régészeti, néprajzi, múzeológiai és mővészeti kutatás). Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok 12. Alaptevékenységét szolgáló kiegészítı tevékenységei: - Mőtárgymásolatok készítése, árusítása 13. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb máshova nem sorolható kiskereskedelem (20%). (TEÁOR szám 52.63) 14. Vagyon feletti rendelkezési joga: Vagyonkezelési jogot gyakorol a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vonatkozásában a fenntartó illetıleg a tulajdonos vagyonrendeletében foglaltak szerint. 15. A vezetı kinevezési rendje, idıtartama: A megyei múzeumi szervezet, egyben a Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatóját, mint az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét a miniszter véleményének kikérésével a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, nyilvános pályázat útján nevezi ki legfeljebb öt év idıtartamra.

16 Tagintézményei: Megyei Múzeum: 16/1.: Kuny Domokos Megyei Múzeum Tata, Öregvár, Váralja utca 3.; Helyrajzi szám: 1874/1.; Tulajdonos: Magyar Állam Győjtıköre: régészet, néprajz, történet (a céhek megszőnéséig), numizmatika, képzı- és iparmővészet, természettudomány. Győjtıterülete: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely, Ács, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlıd, Oroszlány, Szákszend, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna, valamint Környe, Várgesztes és Vértessomló közigazgatási területe. A megyei múzeumi szervezet számára a régészet vonatkozásában jogszabályokban meghatározott, át nem ruházható, a megye egész területére kiterjedı feladat- és hatáskörök kivételével Közérdekő muzeális kiállítóhelyei: Görög-római Szobormásolatok Kiállítása 2890 Tata, Hısök tere 7.; Helyrajzi szám: 1649.; Tulajdonos: Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Német Nemzetiségi Múzeum 2890 Tata, Alkotmány utca 1.; Helyrajzi szám: 3119/2.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jászai Mari Emlékház Ászár, Jászai Mari u. 17.; Helyrajzi szám: 823/1.; Tulajdonos: Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Egyéb, a feladat ellátásához rendelt ingatlanok: Tata, Néppark (Kiskastély) Helyrajzi szám: 3306/4.; Tulajdonos: Magyar Állam Tata, Mővész köz. 2. (Vaszary villa) Helyrajzi szám: 2984/4.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Deák Ferenc u. 3. (Központi raktár) Helyrajzi szám: 3426/96.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Siófok, Bocskai köz 20. (vendégház) Helyrajzi szám: 3158.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területi múzeum: 16/2. Tatabányai Múzeum Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Helyrajzi szám: 11204/22.; Tulajdonos: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Győjtıköre: természettudomány, régészet, történet, numizmatika, néprajz, képzımővészet, ipar-, technikatörténet Győjtıterülete: Gyermely, Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Vértesszılıs települések közigazgatási területe. Ipar-, technikatörténet vonatkozásában Komárom-Esztergom megye egész területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzen Tatabánya, Vágóhíd u.; Helyrajzi szám: 0970, 0967/6.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

17 17 Tematikus Múzeum 16/3. Klapka György Múzeum Komárom, Kelemen László u. 22.; Helyrajzi szám: 1458.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Győjtıköre: régészet Győjtıterülete: Komárom város közigazgatási területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Római kori kıtár, lapidárium Komárom, Igmándi erıd; Helyrajzi szám: 1171.; Tulajdonos: Magyar Állam DDr. Juba Ferenc Tengerészeti kiállítás Komárom, Szabadság tér 1.; Helyrajzi szám: 1.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Czibor Zoltán emlékszoba Komárom, Sport u. 52.; Helyrajzi szám: 791.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Hatálybalépés idıpontja: november 1. Dr. Völner Pál végezetül kéri, aki az elıterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, az szavazzon. Javaslatára a megyei közgyőlés 23 igen és 5 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 23/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) 4. napirendi pont: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi közoktatási intézkedési tervének megállapítása Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Ruchti Róbert bejelenti, a testület a törvény által elıírt feladat-ellátási kötelezettségének tesz eleget az elıterjesztés megtárgyalásával, illetve elfogadásával. Ezt követıen az anyag amelyet rendkívül részletesnek és korrektnek tart egy-két elemére szeretné a közgyőlés tagjainak a figyelmét felhívni.

18 18 Úgy véli, részletes és egyben tanulságos helyzetelemzést kaptak arról, hogy miképp próbálja a megyei önkormányzat ellátni a számára kötelezıen elıírt feladatokat. Jól látható az oktatási intézmények többsége vegyes profilú, keresi a talponmaradás nagyobb esélyét. Az anyagból ismételten kiderül az is, hogy csökkenı állami támogatás mellett kényszerül a megyei önkormányzat a feladatokat ellátni. Sajnálatos módon rendkívül kevés pénz jut az intézmények szakmai és infrastrukturális fejlesztésére. E helyen is elismerıen szól azokról a kollégákról, akik mindent megtesznek azért, hogy pályázatok útján minél több külsı forrást vonjanak be a rendszerbe. A jövıre nézve továbbra is a legfıbb teendı és célkitőzés a kötelezı feladatok ellátása, ehhez forrás biztosítása, a pályázatokon való részvétel ösztönzése. A szakképzés tekintetében olyan teendık állnak a megyei önkormányzat elıtt, mint a szakképzés-szervezési fenntartói társulások létrehozása. E nehéz gazdasági körülmények között is dicséretesnek tartja annak a célkitőzésnek a megfogalmazását, amely szerint továbbra is fontos területnek tekintik a hátrány-kompenzációt és a tehetséggondozást. Végezetül kijelenti, hogy a legjobb szívvel tudja javasolni a testület számára az elıterjesztésben foglaltak elfogadását. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 27 igen és 1 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 264/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évekre szóló - melléklet szerinti - közoktatási intézkedési tervét. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 2. Megbízza a közgyőlés alelnökét, hogy a 2007-ben áttekintésre kerülı Komárom-Esztergom megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervébe önálló fejezetként építtesse azt be. Határidı: november Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke

19 19 A 264/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat melléklete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

20 20 1. Bevezetés 1.1. A terv célja A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: KT) 85. (4) bekezdése kötelezı érvénnyel írja elı a helyi önkormányzatok számára intézkedési terv készítését. Ezt hangsúlyozza a 88. (1) bekezdése is: "A megyei fejlesztési tervben önálló fejezetként jelenik meg az e törvény ában meghatározott kötelezı megyei önkormányzati feladatok ellátására, ennek keretei között a nyolcadik évfolyam elvégzése után középfokú tanulmányok folytatása iránti igények teljesítésére vonatkozó terv." Az intézkedési terv törvény szerinti funkciója a közoktatási feladat-ellátással, intézményhálózat-mőködtetéssel és fejlesztéssel összefüggı önkormányzati döntések tudatos és tervszerő elıkészítésének biztosítása A terv hatálya Az intézkedési terv hatálya a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási-nevelési intézményekre terjed ki. A benne foglaltak a megyei fejlesztési terv közgyőlési elfogadásával válnak érvényessé. Az intézkedési terv 2008-tıl 2013-ig tartalmazza az önkormányzatunk közoktatási feladatellátásával kapcsolatos terveket, feladatokat Az intézkedési terv korrekciója A KT 86. (4) bekezdése 2 évente kötelezı jelleggel írja elı a felülvizsgálatot és a szükséges módosítást A módosítás eljárási kérdései Az intézkedési terv korrekciója a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnökéhez írásban benyújtott módosító indítvánnyal kezdeményezhetı. Kezdeményezıje közoktatási intézmény igazgatója, illetve a Közgyőlés Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságának elnöke lehet. 2. Az önkormányzat közoktatási feladatellátási tevékenysége 2.1. A megyei önkormányzat kötelezı feladatai A Kt 86. és 87. -ának bekezdései sorjázzák a megyei önkormányzat kötelezı feladatait. "A megyei önkormányzat köteles gondoskodni: a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, a középiskolai és szakiskolai ellátásról, a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról, a felnıttoktatásról, az alapfokú mővészetoktatásról, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a gyógytestnevelésrıl abban az esetben, ha a községi, városi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott."

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE, 2006-2010 Pflanczer Nikoletta IV. évfolyam, pénzügy és számvitel szak Konzulens: Horváthné Dr. Kovács Bernadett, egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben