J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésérıl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés október 25-ei ülésérıl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Popovics György Baranyai Lırinc Rohonczi László Bársony László Ruchti Róbert Dr. Borbás Zoltán Sárfy Péter Dr. Bozori Endre Sárközi Krisztina Gyıri István Schiller-Kertész Tamás Dr. Hidas János Schunder Tibor Dr. Jónás László Simon Géza Kerekes Tibor Sipos Imre Kerti Katalin Szaniszló Zoltán Dr. Konczer Erik Székely Antal Kovács Attila Szenes Lajos Dr. Laky Zoltán Sztanyó Imre Dr. Lázár Mózes Talabira Jánosné Maszlavér István Tóth Gyızı Dr. Mészáros Gyula Turbuk István Michl József Turi Bálint Dr. Molnár Attila Dr. Udvardi Erzsébet Pálmai József Vasas Mihály Papp Károly Dr. Völner Pál (összesen: 40 fı közgyőlési tag) továbbá: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Kerek Katalin, a Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetıje Dr. Pósch László, a Megyei Rendır-fıkapitányság képviselıje Vörös István, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Czibik József, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetıje Pölöskei József, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Murányi Ferenc, a Megyei Idısügyi Tanács elnöke Szabó Mónika, a Megyei Idısügyi Tanács társelnöke Szabó Gáborné, a Pedagógusok Szakszervezete Megyei Szövetségének titkára Beer Jánosné, a Megyei EDDSZ titkára

3 3 Dr. Dezsényi Attila, a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságba javasolt külsı bizottsági tag Dr. Fülöp Éva Mária pályázó a megyei önkormányzat intézményeinek vezetıi (17 fı) a Megyei Önkormányzati Hivatal fıosztályvezetıi, osztályvezetıi, munkatársai (18 fı) (Az ülés megkezdése elıtt a közgyőlés tagjai a következı anyagokat kapták kézhez: Sürgısségi indítvány: Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására (A közgyőlés tagjai ban kapták kézhez.) A Pénzügyi Bizottság október 19-ei ülésén hozott határozatai (A közgyőlés tagjai e- mailban kapták kézhez.) A meghívón szereplı 3.a) napirendi ponthoz könyvvizsgálói jelentés (A közgyőlés tagjai ban kapták kézhez.) Csatolva a jegyzıkönyvhöz.) Dr. Völner Pál köszönti a megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet, majd az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés elıtt kiosztott anyagokra hívja fel a figyelmet, amelynek alapján a kiküldött meghívóban szereplı napirendhez képest módosító javaslatot terjeszt elı. Javasolja, hogy a 3.a) napirendi pontot követıen tárgyalja a testület a Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására tárgyú, valamint a Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására tárgyú sürgısségi indítványokat. Röviden ismerteti az anyag sürgısségi tárgyalásának indokát, majd azok napirendre vételérıl testületi döntést kér. Javaslatára a megyei közgyőlés a sürgısségi indítványt elfogadja és 24 igen és 16 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 256/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a sürgısségi indítványokat elfogadva napirendre tőzi a Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrás bevonás elindítására és a Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására tárgyú elıterjesztést. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke

4 4 Ezt követıen tájékoztatást ad arról is, hogy a meghívóban szereplı 8. napirendi pont és az elıterjesztés címe eltér, ezért azt javasolja, hogy az elıterjesztésen szereplı tárgynak megfelelıen foglalkozzon a közgyőlés e napirendi ponttal. A kiküldött meghívó, az általa elmondottak, valamint a sürgısségi indítványról hozott döntés alapján a következı napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 2. A tatai és a kisbéri kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról 3. Rendelet-módosítás: a) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása b.a) Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására b.b) Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására c) Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása d) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása e) A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi közoktatási intézkedési tervének megállapítása 5. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Idısügyi Tanács tevékenységérıl 6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeinek évi belsı- és fenntartói ellenırzési munkaterve 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal évi belsı ellenırzési terve 8. Beszámoló a megyei területrendezési terv követelményeinek érvényesülésérıl 9. Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy 9/2007. Döntés a volt sportigazgatósági székház értékesítésére kiírt pályázatról 10. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 95. (2) bekezdésében foglaltak január 1-jei hatályba lépése érdekében felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter felé

5 5 11. Alapító okiratok módosítása 12. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzata 13. Személyi változás a Térség- és Gazdaságfejlesztési Bizottságban 14. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága vezetıjének megbízása Interpelláció - Kérdés Egyéb bejelentés Kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés a napirendi javaslatot 24 igen és 8 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett - határozathozatal nélkül - elfogadja. * * * * * * 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak fontosabb eseményeirıl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl, a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Turi Bálint a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság elnöke részletes tájékoztatást ad az elmúlt héten lebonyolított Barátság Fesztiválról, amelynek színvonalát és szervezettségét a megjelent vendégek is igen magasra értékelték. Külön kiemeli és köszönetet mond az önkormányzati hivatal két munkatársának: Aradi Nikolettnek és Varga Zitának. Meggyızıdése, hogy a hazautazó vendégek Komárom-Esztergom megye jó hírét vitték. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 37 igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 257/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Elfogadja a következı közgyőlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést: 107/2007. (IV.26.) 237/2007. (IX.27.) 213/2007. (VI.28.) 242/2007. (IX.27.) 226/2007. (IX.27.) 243/2007. (IX.27.)

6 6 231/2007. (IX.27.) 244/2007. (IX.27.) 234/2007. (IX.27.) 246/2007. (IX.27.) 235/2007. (IX.27.) 255/2007. (IX.27.) /2007. (IX.27.) 2. Hatályon kívül helyezi a 207/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozatot és a 208/2007. (VI.28.) számú közgyőlési határozat hatályba lépésének idıpontját szeptember 19-ében állapítja meg. Határidı: értelemszerően Felelıs: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı 3. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrıl adott tájékoztatót. 2. napirendi pont: A tatai és a kisbéri kistérség bemutatkozása, tájékoztató munkájukról és legfontosabb feladataikról Elıterjesztı: Michl József, a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Pölöskei József, a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás elnöke Dr. Völner Pál köszönti mindkét kistérségi társulás elnökét, majd köszönetet mond az elıterjesztések összeállításáért. Michl József köszönetet mond azért, hogy a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás legalább írásban bemutatkozhatott a közgyőlés, illetve a szélesebb körő nyilvánosság elıtt. Pölöskei József szintén köszönetet mond a kistérség nevében, hogy a megyei közgyőlés napirendre tőzte ezt az elıterjesztést, így széles körő tájékoztatást adhattak tevékenységükrıl, helyzetükrıl. Dr. Völner Pál a napirendi pont végén majd a kivetítın látható határozati javaslatról kéri a testület döntését. (A kivetítın látható javaslat a következı: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatai és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. ) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és egyhangúlag a következı határozatot hozza:

7 7 258/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés köszönetet mond a többcélú kistérségi társulások elnökeinek a Tatai és a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, legfontosabb feladataikról szóló elıterjesztés elkészítéséért, a kistérségek bemutatásáért. 3. napirendi pont: Rendelet-módosítás 3.a) napirendi pont: Elıterjesztı: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Gyıri István tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az elıterjesztésben foglaltakat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 28 igen és 5 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 259/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elrendeli igénybejelentés benyújtását a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés 26 igen és 3 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 20/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2007. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.)

8 8 3.b.a. napirendi pont: Elıterjesztı: Javaslat bankváltással kapcsolatos átmeneti likviditási problémák megoldására Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Völner Pál felhívja a figyelmet arra, hogy most és a következı napirendi pont során tárgyalja a testület a sürgısségi indítványokat. Gyıri István tájékoztatást ad arról, hogy a közgyőlés ülése elıtt rendkívüli ülésen foglalkozott az elıterjesztéssel a Pénzügyi Bizottság és azt egyhangúlag elfogadásra ajánlja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 38 igen és 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következı határozatot hozza: 260/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés az OTP Bank Nyrt-vel szembeni bankváltásból adódó kötelezettségek teljesítése forrásának biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az új számlavezetı ERSTE Bank Nyrt-vel a munkabérhitel szerzıdés és a folyószámlahitel szerzıdés október 30-ával megkötésre kerüljenek, és a hitel(ek) igénybevétele azonnal megtörténjen. Határidı: Felelıs: azonnal Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 3.b.b. napirendi pont: Elıterjesztı: Javaslat a mőködési hitelállomány csökkentésére és a évekre kiterjedı fejlesztési feladatainkhoz szükséges forrásbevonás elindítására Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Gyıri István ismételten tájékoztatást ad arról, hogy az elıterjesztést a közgyőlés ülése elıtt tárgyalta meg a Pénzügyi Bizottság és rövid vitát követıen 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az elıterjesztésben foglaltak elfogadását javasolta. Székely Antal a vita megkezdése elıtt aziránt érdeklıdik, hogy milyen különleges okkal magyarázható e sürgısségi indítvány benyújtása. Sajnálatosnak tartja ugyanis, hogy a Pénzügyi Bizottságon kívül se más bizottság, se a politikai élet szereplıi nem ismerhették meg az elıterjesztésben foglaltakat. Elismeri, hogy az SZMSZ lehetıséget biztosít soron kívüliségre, de úgy gondolja, ilyen horderejő kérdést nem célszerő sürgısségi indítványként tárgyalni. Dr. Völner Pál tájékoztatást ad arról, hogy ma a testület nem hoz döntést, csupán elindít egy folyamatot. Erre viszont azért van szükség, mert a Pénzügyminisztérium honlapján olvasható

9 9 tervezet szerint az önkormányzatok kötvénykibocsátása, illetve hitelfelvétele korlátozásra kerül. A mai sürgısségi indítvány benyújtásával egy rendkívüli ülést spórolt meg a testület. Az elıterjesztés szakmai indokolására Popovics Györgyöt kéri fel. Popovics György bejelenti, hogy ugyan valóban rendkívüli ülést tartott ma reggel a Pénzügyi Bizottság, de ık megkapták az anyagot és volt idejük felkészülni az ülésre, ahol teljes létszámban voltak jelen. Sajnálatos, hogy a négy napos ünnep miatt elmaradt a szokásos Elnöki Kollégium, ahol mások is megismerhették volna az elıterjesztést, bár megítélése szerint ez még nem olyan nagy baj, mivel a végleges döntés meghozatalára egy bankok közötti versenyeztetést követıen egy hónap múlva kerül sor. Tájékoztatást ad arról, a bizottsági ülésen elsısorban nem is arról esett szó, hogy az ismertetett módszer megfelelı-e az adósság kezelésére és a fejlesztések biztosítására, hanem inkább arról, miszerint mindenképpen törekedni kell a kötvénykibocsátás biztonságára, az árfolyam-kockázat minimalizálása mellett. Szó esett arról is, hogy a késıbbi fejlesztési felhasználások, amelyek tulajdonképpen az igazi hitelfelvételt jelentik, a megfelelı tájékoztatás mellett és a közgyőlés ülésén történjen. Vita folyt arról is, hogy szükség van-e 4 Mrd Ft-os nagyságrendre vagy esetleg egy kisebb összeg is elegendı lenne. Véleménye szerint, akár nagyobb összeget is realizálhatna a testület, így még nagyobb hasznot és biztonságot érhetnének el e területen. Kiosztásra került a Pénzügyminisztérium honlapjáról letöltött jövı évi szabályozás tervezete, amelybıl jól látható, hogy az önkormányzatok mozgásterét rendkívüli módon befolyásolni kívánják. Emlékezete szerint a megyei önkormányzat megélt egyszer már egy nehéz idıszakot, amikor a kórháznál a mőködıképesség fenntartása érdekében rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni. Abban az idıszakban az a vád érte az önkormányzat vezetését, hogy feláldozza a szakmaiságot, a kórházi fejlesztéseket a gazdaságosság oltárán. Véleménye szerint most olyan idıszak következik, amikor egyes intézményeknél bizonyos fejlesztéseket muszáj végrehajtani, mert a késıbbiek során még az is kétséges lesz, hogy a pályázati önrészeket biztosítani tudja-e az önkormányzat. Összefoglalva a maga és a frakciója véleményét is: az elıterjesztést támogatják, de arra kérik a közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt, amikor a pályázatot a bankok részére kiírják, akkor a lehetı legnagyobb mértékben törekedjenek arra, hogy a kibocsátás egy biztonságos konstrukcióban valósuljon meg. Gyıri István bejelenti, hogy most mint képviselı kíván az elıterjesztésrıl véleményt formálni. Kijelenti, azon túl, hogy ilyen hirtelen került a testület elé az anyag az is gondot jelent a számára, hogy egy ilyen nagyságrendő pénzügyi manıver több idıt, energiát és háttér információt is megérdemelt volna. Gondot jelent számára az összeg nagysága is, elsısorban azért, mert jelen pillanatban csak homályos elképzelések vannak azt illetıen, hogy a rövid lejáratú hitelek kiváltásán túl mire kívánja az önkormányzat az összeget felhasználni. Jelenleg közel 3 Mrd Ft-hoz nincs még cél megfogalmazva és attól tart, hogy hamar talál a testület az elköltéshez alkalmas projektet. Amennyiben az elıterjesztés konkrét beruházásokkal, fejlesztésekkel lenne alátámasztva, akkor akár nagyobb összeg is szerepelhetne, de így További gondot jelent számára és ezirányú kérdésére a Pénzügyi Bizottság ülésén sem kapott választ -, hogy a kötvénykibocsátás a végén mibıl lesz visszafizetve? Úgy véli, aki hitelbıl gazdálkodik és akinek pillanatnyilag sem pozitív a mérlege, annál végiggondolandó, hogy mibıl fizeti vissza ezt az összeget. Bízik benne, nem az utánunk az özönvíz filozófiája

10 10 állt az elıterjesztés mögött, mert azt látni kell, hogy ezt a kötvényt 5 év türelmi idı után 15 éven keresztül törleszteni kell. Végezetül az elıterjesztéssel kapcsolatos problémái felsorolását követıen bejelenti, hogy a döntésben nem kíván részt venni. Székely Antal véleménye szerint példa nélkül álló ez az eset, mivel az elmúlt 15 évben nem emlékszik arra, amikor sürgısségi indítvány keretében hoztak volna ilyen horderejő döntést. Döntést, mivel a következı közgyőlésen már csupán a kötvénykibocsátás formájáról és technikájáról fognak dönteni. Amennyiben valaki a határozati javaslat 3. pontját figyelmesen elolvassa, abban nem marad kétség arról, hogy a testület ma dönteni fog a kötvénykibocsátásról, amellyel kapcsolatosan továbbra is fennállnak a kételyek, mivel nem tudják milyen felhasználása lesz az összegnek és ki fogja azt visszafizetni. Bejelenti, miután az MSZP frakciónak rendkívül rövid idı állt rendelkezésére a helyzet elemzésére, a szocialista frakció tagjai nem kívánnak a szavazásban részt venni. Tájékoztatást ad arról is, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatos félelmeikrıl a közgyőlés elnöke által tartott sajtótájékoztatót követıen, egy újabb sajtótájékoztatón kívánnak szólni. Dr. Völner Pál emlékeztet arra, hogy elhangzott: ilyet a megye még nem tett. Véleménye szerint a megyével sem tettek még ilyet, amit a jelenlegi kormányzat tesz. Olyan mértékő forráselvonással találkozik hónapról hónapra, amelyek arra utalnak, hogy el kívánják lehetetleníteni a megyét. Meggyızıdése, hogy II. József óta nem volt ilyen megyeellenes a hangulat a kormányzat részérıl. Ezt követıen javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 24 igen szavazattal a következı határozatot hozza: (A közgyőlés MSZP-s és SZDSZ-es tagjai nem vettek részt a szavazásban.) 261/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés mőködési adósságállományának csökkentésére és a évi fejlesztési feladataihoz szükséges források biztosítására elhatározza: 1. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a gazdasági programjában foglalt célkitőzéseket és elveket is figyelembe véve az elıterjesztésben foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy az ERSTE BANK NYRT. számlavezetı bank, továbbá a hosszú lejáratú mőködési hitelt nyújtó OTP BANK NYRT. vezetıivel a tárgyalásokat kezdje meg és a (a 2006-ban felvett 500 M Ft-ra és a 2007-ben felvett 700 M Ft-ra vonatkozó megállapodás szerinti) 1,2 Mrd Ft hosszú lejáratú mőködési hitelszerzıdést mondja fel, mellyel egy idıben a számlavezetı bankhoz vezettesse át az aktuális, folyó mőködési folyószámlahitel összegét, a szerzıdés, illetve jelen határozat 2. pontja szerint módosított változata szerinti folyószámlahitel keret terhére, e határozat melléklete alapján. 2. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy a számlavezetı bankkal november 1-jétıl hatályba lépı új finanszírozási megállapodást, az esetlegesen költségvetési kiadás csökkentést megfogalmazó módosítással év végéig nem kompenzálható illetékbevétel elmaradás pótlása érdekében 400 M Ft rövid lejáratú, likvidhitel összeggel, a hatályos közbeszerzési elıírások figyelembevétele mellett egészítse ki.

11 11 3. Felhatalmazza a közgyőlés elnökét, hogy írjon ki legfeljebb 4 Mrd Ft összegő, zárt forgalmazású, az ajánlattevıt terhelı azonnali kötvényfelvásárlási kötelezettséggel CHF LIBOR kamatbázisú, 5+15 év futamidejő kötvény kibocsátásra szóló versenyfelhívást úgy, hogy még a Közgyőlés novemberi ülésén a döntés elıkészítı elıterjesztés tárgyalható legyen. 4. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a változásokat a legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás elıterjesztésben szerepeltesse. Határidı: Felelıs: tıl, ig Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı A 261/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat melléklete Jelenlegi mőködési célú hitelállomány költségei és jellemzıi: 1. Rövid lejáratú folyószámlahitel: (OTP-nél lejáró, ERSTE Banknál tıll megnyíló hitelkeret) E Ft-os összegő (amely az elmúlt években nem került felhasználásra, mert a hosszú lejáratú hitel lett helyette igénybe véve!) BUBOR + 0,15%, 7,55% kamatot jelent. 2. Hosszú lejáratú mőködési hitel: E Ft-os összege közel E Ft összeggel van kihasználva BUBOR + 0,2 ill. 0,3%, 7,65 ill. 7,75% kamattal, ami éves szinten, az eddig igénybe vett összegre vetítve 7,7%-os kamattal számolva E Ft-ot jelentett félévig, plusz 50 M Ft tıketörlesztéssel járt 2007-ben az 500 M Ft évi igénybevétele miatt. A megszüntetésben érintett hosszú lejáratú hitelszerzıdések: 2006.évi: E Ft/OTP Ebbıl felhasználva: E Ft, 2007.évi: E Ft/OTP Ebbıl igénybe véve: E Ft Összesen: E Ft Ebbıl 2007-ben visszafizetve: E Ft Maradvány E Ft Kötvénybıl visszafizetésre kijelölt, évrıl áthúzódó köt.: E Ft Erste Bank által megnyitott folyószámla terhére kifizetendı: E Ft 3.c) napirendi pont: Elıterjesztı: Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés nem hangzott el.

12 12 HOZZÁSZÓLÁS Székely Antal kijelenti, nincs különösebb problémája azzal, hogy a millenniumi zászló a teremben lóg, de ennek kapcsán most veti fel másodszor, miért nem helyezik el itt a megyei önkormányzat jelképeit is. Most a megye címerét csak a kivetítéskor láthatják a teremben ülık, pedig korábban folyosóról is behozták a címert a terembe. Véleménye szerint ugyanis a megye címere legalább olyan fontos, mint a millenniumi zászló, éppen ezért sokkal jobban szerette volna, ha a rendelet a honlapról vagy más egyéb jelképrıl szólt volna. Úgy gondolja, hogy a millenniumi zászlót akkor is lehetne használni, ha nem hoz rá rendeletet a testület, éppen ezért az elıterjesztést nem fogja támogatni, tartózkodni fog. Dr. Völner Pál arra hívja fel Székely Antal figyelmét, hogy tıle balra, a terem közepén található a megyezászló, rajta a megye címere is. Ettıl függetlenül ígéri, hogy minden olyan indítványt, amely a megyei identitásról, a megyei jelképek tiszteletérıl szól mérlegelni fognak és biztos abban, hogy nem fog ellenállásba ütközni. Végezetül javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 24 igen és 2 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 21/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete Komárom-Esztergom megye címerének, zászlójának és pecsétjének használatáról, valamint a megyei fenntartású intézmények zászló használatáról szóló - a 13/2005. (V.26.) számú önkormányzati rendelettel módosított - - 5/2005. (I.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérıl (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) 3.d) napirendi pont: Elıterjesztı: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 37 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 22/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.)

13 13 Dr. Völner Pál tájékoztatásként elmondja, hogy a függelékben szerepelnek a kisebbségi önkormányzatok tagjai, akik közül idıközben Bihari József lemondott. 3.e) napirendi pont: Elıterjesztı: A megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁSOK Kerti Katalin tájékoztatást ad arról, hogy az elıterjesztést a Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta és az a vita végén nem kapta meg a támogatást. Erıs kétség merült fel ugyanis azzal kapcsolatban, hogy a múzeum sajátságos tevékenységi körében ezt a feladatot képes-e ellátni. Az a javaslat született és ezt nem látja megjelenni -, hogy további elıkészítı munkát kellene végezni annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat ezt a számára kötelezıen ellátandó feladatot pályáztassa meg. Reményeik szerint ugyanis az elıterjesztésben megjelölt összegért akadna olyan intézmény a megyében, amelynek ez a fı profilja és képes lenne ezt a feladatot ellátni. Ruchti Róbert elmondja, hogy azok közé tartozott a bizottsági ülésen, akik elfogadták és támogatták az elıterjesztést. Elismeri, hogy elsı olvasatra egy kicsit szokatlan ezt a feladatot egy múzeumhoz telepíteni, de az elıterjesztés egy olyan felelıs és takarékos szemléletet közvetít, ami szerint egy feladatot 15 helyett 3 M Ft ráfordítással kíván elvégeztetni a megyei önkormányzat. Véleménye szerint a közgyőlés a tervezett döntéssel csupán a feladat gazdáját jelölné meg, viszont nem zárja ki annak a lehetıségét, hogy a gazda szervezet a feladatot más szervezettel, intézménnyel láttassa el, amiben benne van a pályáztatás lehetısége is. Úgy gondolja, hogy ez fog történni ebben az esetben is. Michl József most elsısorban Tata város polgármestereként kíván néhány mondatot hozzáfőzni az elıterjesztéshez. Bejelenti, hogy megértve a megyei önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét átmenetileg lemondanak arról a lehetıségrıl, hogy a korábbi feladatot a város által létrehozott Városkapu Zrt. folytassa. Teljesen természetesnek tartja azt a megyei igényt, hogy a megyei önkormányzat minél több feladatot saját intézményével láttasson el, a jelenlegi gazdasági helyzetben. A takarékos gazdálkodás pedig azt eredményezheti, hogy kevesebb pénzbıl mégis több feladatot tud elvégezni. Kijelenti, természetesen bíznak abban, hogy idıvel a megyei önkormányzatok költségvetési forrásai növekedni fognak és akkor ismét javasolni fogja, hogy a megye minden intézményének legyen lehetısége a megye kulturális tevékenységébe való bekapcsolódásra. Kerti Katalin elnézést kér, ha félreérthetıen fogalmazott, de azok, akik nem támogatták a javaslatot, azok elsısorban nem az összeget szerették volna növelni. Nem gazdaságossági szempontból volt ellenvéleményük, mivel a megyei önkormányzat számára a közmővelıdés megyei szintő szervezése és az információ győjtése kötelezı feladata, de hogy ezt milyen mértékig és mélységben látja el, az már a megyei közgyőlés döntésétıl függ. Ennek

14 14 megfelelıen nem azt mondják, hogy a 3 M Ft kevés, hanem azt, hogy ezzel az összeggel keressék meg azokat az intézményeket a megyében, amelyeknek ez a fı tevékenységük. A KÖSZI létrehozása elıtt erre már volt egy kísérlet és voltak olyan a megyében jól mőködı közmővelıdési intézmények, amelyek vállalták volna pályázat útján e feladatok ellátását. Röviden emlékeztet arra, ahogy a nemrégiben ugyancsak gazdaságossági szükségességre hivatkozva megszüntetett Pedagógiai Intézet által ellátott megyei feladatok megpályáztatásra kerültek, ugyanúgy most is élhetne ezzel a lehetıséggel a megyei közgyőlés. Igaz ugyan, hogy a múzeum közmővelıdési tevékenységet is folytat, de ez egy olyan speciális területe a közmővelıdésnek, amelyet jó lenne, ha egy kimondottan ilyen területtel foglalkozó intézmény látna el a jövıben. Dr. Völner Pál szintén a Pedagógiai Intézet megszüntetésekor lefolytatott vitára emlékeztet azzal, hogy akkor az volt a felvetés, hogy jobb, ha a megyei feladatokat saját fenntartású intézmény látja el. Ezt is figyelembe véve kijelenti, hogy a megyei múzeumot képesnek tartja a feladat ellátására, de néhány hónapos tapasztalat alapján kész lesz önkritikát gyakorolni, ha ez mégsem így történne. Ebben az esetben visszakerül a testület elé ez a kérdés. Kéri, aki az elıterjesztés végén olvasható, sorrendben elsı határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az szavazzon. Javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 23 igen és 9 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 262/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. a jogszabály által elıírt közmővelıdési feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága, illetve megbízás alapján egyéb szervezetek útján látja el. 2. A közmővelıdési feladatellátáshoz az intézmény költségvetésében évi 3 millió forintot biztosít, ebbıl évben az idıarányos rész áll rendelkezésre. 3. Hatályon kívül helyezi az 50/2007. (III.1.) számú közgyőlési határozatot. Határidı: november 1. Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Dr. Völner Pál kéri, aki az intézmény alapító okiratának módosításával egyetért, az szavazzon. Javaslatára a megyei közgyőlés 24 igen és 6 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza:

15 15 263/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága (Tata) alapító okiratát az alábbi tartalommal megállapítja: AZ INTÉZMÉNY 1. Neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 2. Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága 3. Székhelye: 2890 Tata, Néppark 4. Postacíme: 2892 Tata, Pf Alapító szerve: Komárom Megyei Tanács 6. Alapítás éve: Irányító (felügyeleti) szerv neve és címe: Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2800 Tatabánya, Fı tér Fenntartója: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér Jogállása, típusa: Önálló jogi személy, általános győjtıkörő közgyőjtemény 10. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, az elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 11. Alaptevékenysége: Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Illetékességi területén - A kulturális javak folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése, restaurálása, a győjtemény tudományos feldolgozása, publikálása, kiállításokon történı bemutatása, - A régészeti lelıhelyek nyilvántartása, mentése, - Régészeti feltárások végzése. - Múzeumi szolgáltatás, kiállítás (múzeumi szolgáltatás, képzı-, ipar-, fotó- és egyéb mővészeti kiállítás). - Közösségi- mővelıdési szolgáltatás (közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés). - Mőemlékvédelem. - Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás (tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése). - Kiadói szolgáltatás (könyvkiadás). - Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés (történettudományi, régészeti, néprajzi, múzeológiai és mővészeti kutatás). Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadás és szolgáltatási feladatok 12. Alaptevékenységét szolgáló kiegészítı tevékenységei: - Mőtárgymásolatok készítése, árusítása 13. Vállalkozási tevékenysége: Egyéb máshova nem sorolható kiskereskedelem (20%). (TEÁOR szám 52.63) 14. Vagyon feletti rendelkezési joga: Vagyonkezelési jogot gyakorol a feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vonatkozásában a fenntartó illetıleg a tulajdonos vagyonrendeletében foglaltak szerint. 15. A vezetı kinevezési rendje, idıtartama: A megyei múzeumi szervezet, egyben a Kuny Domokos Megyei Múzeum igazgatóját, mint az intézmény egyszemélyi felelıs vezetıjét a miniszter véleményének kikérésével a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, nyilvános pályázat útján nevezi ki legfeljebb öt év idıtartamra.

16 Tagintézményei: Megyei Múzeum: 16/1.: Kuny Domokos Megyei Múzeum Tata, Öregvár, Váralja utca 3.; Helyrajzi szám: 1874/1.; Tulajdonos: Magyar Állam Győjtıköre: régészet, néprajz, történet (a céhek megszőnéséig), numizmatika, képzı- és iparmővészet, természettudomány. Győjtıterülete: Aka, Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely, Ács, Bana, Bábolna, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlıd, Oroszlány, Szákszend, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Tata, Vértestolna, valamint Környe, Várgesztes és Vértessomló közigazgatási területe. A megyei múzeumi szervezet számára a régészet vonatkozásában jogszabályokban meghatározott, át nem ruházható, a megye egész területére kiterjedı feladat- és hatáskörök kivételével Közérdekő muzeális kiállítóhelyei: Görög-római Szobormásolatok Kiállítása 2890 Tata, Hısök tere 7.; Helyrajzi szám: 1649.; Tulajdonos: Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Német Nemzetiségi Múzeum 2890 Tata, Alkotmány utca 1.; Helyrajzi szám: 3119/2.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jászai Mari Emlékház Ászár, Jászai Mari u. 17.; Helyrajzi szám: 823/1.; Tulajdonos: Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Egyéb, a feladat ellátásához rendelt ingatlanok: Tata, Néppark (Kiskastély) Helyrajzi szám: 3306/4.; Tulajdonos: Magyar Állam Tata, Mővész köz. 2. (Vaszary villa) Helyrajzi szám: 2984/4.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Deák Ferenc u. 3. (Központi raktár) Helyrajzi szám: 3426/96.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Siófok, Bocskai köz 20. (vendégház) Helyrajzi szám: 3158.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területi múzeum: 16/2. Tatabányai Múzeum Tatabánya, Szent Borbála tér 1.; Helyrajzi szám: 11204/22.; Tulajdonos: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Győjtıköre: természettudomány, régészet, történet, numizmatika, néprajz, képzımővészet, ipar-, technikatörténet Győjtıterülete: Gyermely, Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Vértesszılıs települések közigazgatási területe. Ipar-, technikatörténet vonatkozásában Komárom-Esztergom megye egész területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Tatabányai Múzeum Bányászati és Ipari Skanzen Tatabánya, Vágóhíd u.; Helyrajzi szám: 0970, 0967/6.; Tulajdonos: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

17 17 Tematikus Múzeum 16/3. Klapka György Múzeum Komárom, Kelemen László u. 22.; Helyrajzi szám: 1458.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Győjtıköre: régészet Győjtıterülete: Komárom város közigazgatási területe Közérdekő muzeális kiállítóhelye: Római kori kıtár, lapidárium Komárom, Igmándi erıd; Helyrajzi szám: 1171.; Tulajdonos: Magyar Állam DDr. Juba Ferenc Tengerészeti kiállítás Komárom, Szabadság tér 1.; Helyrajzi szám: 1.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Czibor Zoltán emlékszoba Komárom, Sport u. 52.; Helyrajzi szám: 791.; Tulajdonos: Komárom Város Önkormányzata Hatálybalépés idıpontja: november 1. Dr. Völner Pál végezetül kéri, aki az elıterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, az szavazzon. Javaslatára a megyei közgyőlés 23 igen és 5 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a következı rendeletet alkotja: A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 23/2007. (X.25.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló 12/1998. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.) 4. napirendi pont: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi közoktatási intézkedési tervének megállapítása Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Kérdés nem hangzott el. HOZZÁSZÓLÁS Ruchti Róbert bejelenti, a testület a törvény által elıírt feladat-ellátási kötelezettségének tesz eleget az elıterjesztés megtárgyalásával, illetve elfogadásával. Ezt követıen az anyag amelyet rendkívül részletesnek és korrektnek tart egy-két elemére szeretné a közgyőlés tagjainak a figyelmét felhívni.

18 18 Úgy véli, részletes és egyben tanulságos helyzetelemzést kaptak arról, hogy miképp próbálja a megyei önkormányzat ellátni a számára kötelezıen elıírt feladatokat. Jól látható az oktatási intézmények többsége vegyes profilú, keresi a talponmaradás nagyobb esélyét. Az anyagból ismételten kiderül az is, hogy csökkenı állami támogatás mellett kényszerül a megyei önkormányzat a feladatokat ellátni. Sajnálatos módon rendkívül kevés pénz jut az intézmények szakmai és infrastrukturális fejlesztésére. E helyen is elismerıen szól azokról a kollégákról, akik mindent megtesznek azért, hogy pályázatok útján minél több külsı forrást vonjanak be a rendszerbe. A jövıre nézve továbbra is a legfıbb teendı és célkitőzés a kötelezı feladatok ellátása, ehhez forrás biztosítása, a pályázatokon való részvétel ösztönzése. A szakképzés tekintetében olyan teendık állnak a megyei önkormányzat elıtt, mint a szakképzés-szervezési fenntartói társulások létrehozása. E nehéz gazdasági körülmények között is dicséretesnek tartja annak a célkitőzésnek a megfogalmazását, amely szerint továbbra is fontos területnek tekintik a hátrány-kompenzációt és a tehetséggondozást. Végezetül kijelenti, hogy a legjobb szívvel tudja javasolni a testület számára az elıterjesztésben foglaltak elfogadását. Dr. Völner Pál javaslatára a megyei közgyőlés elfogadja az elıterjesztést és 27 igen és 1 nem szavazattal, 12 tartózkodás mellett a következı határozatot hozza: 264/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. Jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évekre szóló - melléklet szerinti - közoktatási intézkedési tervét. Határidı: azonnal Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 2. Megbízza a közgyőlés alelnökét, hogy a 2007-ben áttekintésre kerülı Komárom-Esztergom megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervébe önálló fejezetként építtesse azt be. Határidı: november Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke

19 19 A 264/2007. (X.25.) számú közgyőlési határozat melléklete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

20 20 1. Bevezetés 1.1. A terv célja A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény (továbbiakban: KT) 85. (4) bekezdése kötelezı érvénnyel írja elı a helyi önkormányzatok számára intézkedési terv készítését. Ezt hangsúlyozza a 88. (1) bekezdése is: "A megyei fejlesztési tervben önálló fejezetként jelenik meg az e törvény ában meghatározott kötelezı megyei önkormányzati feladatok ellátására, ennek keretei között a nyolcadik évfolyam elvégzése után középfokú tanulmányok folytatása iránti igények teljesítésére vonatkozó terv." Az intézkedési terv törvény szerinti funkciója a közoktatási feladat-ellátással, intézményhálózat-mőködtetéssel és fejlesztéssel összefüggı önkormányzati döntések tudatos és tervszerő elıkészítésének biztosítása A terv hatálya Az intézkedési terv hatálya a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási-nevelési intézményekre terjed ki. A benne foglaltak a megyei fejlesztési terv közgyőlési elfogadásával válnak érvényessé. Az intézkedési terv 2008-tıl 2013-ig tartalmazza az önkormányzatunk közoktatási feladatellátásával kapcsolatos terveket, feladatokat Az intézkedési terv korrekciója A KT 86. (4) bekezdése 2 évente kötelezı jelleggel írja elı a felülvizsgálatot és a szükséges módosítást A módosítás eljárási kérdései Az intézkedési terv korrekciója a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnökéhez írásban benyújtott módosító indítvánnyal kezdeményezhetı. Kezdeményezıje közoktatási intézmény igazgatója, illetve a Közgyőlés Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottságának elnöke lehet. 2. Az önkormányzat közoktatási feladatellátási tevékenysége 2.1. A megyei önkormányzat kötelezı feladatai A Kt 86. és 87. -ának bekezdései sorjázzák a megyei önkormányzat kötelezı feladatait. "A megyei önkormányzat köteles gondoskodni: a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátásról, a középiskolai és szakiskolai ellátásról, a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátásáról, a felnıttoktatásról, az alapfokú mővészetoktatásról, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról, a nevelési tanácsadásról, a logopédiai szolgáltatásról, a gyógytestnevelésrıl abban az esetben, ha a községi, városi önkormányzat a feladat ellátását nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott."

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON)

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK (TÖRZSVAGYON) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ingatlan nyilvántartása 2010. szept. 2. S.SZ. Helyrajzi szám Helyi kijelölés alapján Cím Rendeltetés Telekterület (m 2 ) A telken lévı építmény (db) FORGALOMKÉPTELEN

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban:

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1.477-2/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete R E N D E L E T E K Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27-ei ülésére Tárgya: Döntés kompenzációs megállapodásról Önkormányzatával Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-17/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet.

A 10. a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Rendkívüli képviselı-testületi ülés összehívása rövid úton (telefonon) is történhet. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselı-testülete 17/2009. (IX.30.)Ör a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló többször módosított 4/2007. (III.28.)Ör módosítása Apátfalva Község

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011.(IV.13.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben