Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z"

Átírás

1 Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01"

2 SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT Alrnr-ANos szasalyar l l Altaldnos rendelkezdsek A kciltsdgvetdsi szerv legfontosabb adatai: A l<oltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatdsi jogviszonya: l0 2 Alrar-ANos szervezett szabalyzok..,, - t t z.j A K6rhhz irdnyit6s6nak r6sztvevoi.,, Enrberi Er6forr6sok Minisztdriuma Gy6gyszerdszeti ds Egdszsdgiigyi Min6sdg- ds szervezetfejlesztdsi rntlzet..,... - l2 A K6rhiz, mint kdltsdgvetdsi szerv ir6.nyit6sa: A f (ilgazgat I 3 A gazdashgi igazgat Az orvosigazgato 6s az orvosigazgat6-helyettesek Az 6pol6si igazgat6: g A tudom6nyos igazgat6: A K6rhdz szervezeti strukttr6jenak tulajdons6gai 6s vezetdsi szintjei Hierarchia, szolgdlati rit, horizontdlis 6s vertik6lis kapcsolatok Munk6ltat6i jogok A helyettesitds rendje., A l(6rh 6z foglalkoztatottj ainak 6ltal6nos jogai 6s kdtelezettsdgei Osszefdrhetetlensdg..., A trimegt6jdl<oztat6 szervek feld tortdn6 informdci6s zolg ltaths 6ltal6nos szab1lyai A titoktartes rendje, A MUNKASZERVEZET FELEPITESE...,,,., A I(6rhdz szerv ezeti fel6pitdse. munkaszervezete l) 3.2 A bels6 egysdgek f6bb feladatai......, A fbigazgat6 kdzvetlen irdnyitssa al6 tartoz6 egysdgek,, Szakmai feltigyeleti egysdgek.,, ,2.3 Szakmai egysdgek.., Gazd asdgi igazgal6sdg..,,.., A VEZEToK FELADAT- ES HATASKONET.." I

3 ,1.2 A foigazgato Ktiz v etl en i r 6ny It6sa al it Feladata ds felelossdge: lartozik:., t 3l A gazdasdgi igazgat\, Kdzvetl en ir 6ny itdsa al6 Feladala ds felel6ssdge: 31 JZ JZ 4.3 Az orvosigazgat6 {,s az orvosigazgat6-helyettesek... _ 32 4,4 Apoldsi igazgato Tudom6nyos igazgat6 4.6 Szalcmai egysdg vezeto (osztitlyvezet6 f6orvos) SZAKMAI FELADATKONOX Ll 5.t Orvosi munkakdrok Oszt6ll,ye2et6 foorvos (szakmai egysdg vezeto) Foorvos Adj u nl<tus, sza[<o rvos '1'4 orvos ' Szakrendelds (gondoz6, tan6csad6) szakorvosai...,.. - 4l I t q Intdzeti f6gy6gyszer6sz..., _..., _ l(dzponti 42 laborat6rium vezetoje _,.,. _ 42 I I 8 Ktizponti farmakologia vezet6je...,... _,.. _ Egdszsdgfe.ilesztdsi 43 lroda vezet6je... _... _ 44 _ 5.2 Irdnyitdsi jellegri egdszsdgtigyi szal<dolgoz6i munkak6r0k.... _ Oszt6lyos foniiverlfo pot6..,.,... _ 44-5'2'2 J6r6beteg szakell6t6s, kdzponti diagnosztikai ds ter6pi6s egysdgek vezeto asszisztensei ds a kdzponti szolgiilatok yezet6i... _ 46 _ 5,2.3 Szoci6lis munk6s A I(ORHAZ SZERVEZETI TAGOZODASA,,.,,, A KOORDINACTO BSZr<OZet 7.1 Tan6csad6 szervek, testiil etek lgazgat6itan6cs. 7,1.2 Intdzeti Tudom6nyos Bizotts

4 7.1.3 Gy6gyszerterd,pids, AntibiotikLr m ter6pi6s Bizottsdg, '7.1,4 Szakdolgoz6i Tan6csad6 Testtjlet...., : F6orvosi Ertekezlet,,., ,,,.4 1.1,6 Fonoveri Ertekezlet.,., - 5j Gazdas6gi Oszt lyvezetoi E,rtekezlet..., Osztdlydrtekezlet.. :-5g- 7,1.9 K6rhdzi Feliigyel6 Tan6cs...,, I. 10 I(6rhdzi Etikai Bizottsdg..., Eseti (ad hoc) bizottsdgok...,...: Szakmai Vezeto Testiilet.., Kozegdszsdgijgyi-jdrv6nytigyi bizotts6g Kozremril<cidol< irtj6n betdltott tevdkenysdgek......, A l(6rh6z mr'r kodds1,t szab6lyoz6 irdsos dokumentumok.,...., - 62 A KORHAZ MUKODESENEK RENDJE A fekvobeteg ell6t6si rend I A betegek fekv6beteg- gy6gyint{,zeti felvdtele.., - 63 ^ 8.I.2 Betegazonosit6 rendszer miikoddse ,1.3 A betegek elhelyezdse a betegelldt6 osztdlyokon..., A beteg dthelyezdse mds betegell6t6 osztdlyra ,1.5 A beteg sztllitdsa (kisdrdse) az int zeten beliil.,.,, A betegek elbocsdtdsa az intdzetbol, thelyezds m6s int 2etbe ,1.7 Elhal6lozd,s..., A beteg,s hozz tartoz6k tdjdkoztatdsa, titoktart6si k<itelezettsdg..." A beteg hozzdtartoz6inak drtesitdse Az eg6szs4,gii gyi dokumentdci6 vezetdsdnek rendje... - ' ll Abetegekkivizsgdl6sa..,, A betegel< gyogykezelese, dpol6sa, gondozasa.,... - j5-8,i. I 3 Mij tdti tevdl<enysdg.,,, - j I(ozpontositott diagnosztikai 6s terapias, valamint egydb oszt6lyok, rdszlegek ds l<ihelyezett egysdgeik mtikdddse Aj dr6beteg ell6t6si rend l Altalanos szab6lyok..., - 8l Betegfogaddsi lista A betegfogadds rend.j e.,....., Jdr6beteg rendelds 6s igdnybevdtele...., Aj 6r6beteg elldtdsa A j6r6beteg rendeldsek egylittmiil<<iddse Gy6gykezelds a j6r'6beteg rendeldsen A gondozds Az oszt lyok mrikdddsi rendje Ugyeleti szolgelat.... _ Tudorn6nyos munka. 8.6 Tovdbbl<dpzdsi kdtelezetts6g szab6lyozhsa

5 87 Cazdasdgi igazgatds... _ A foigazgat6 ir6nyitdsa al6 tartoz6 igazgatdsi jellegri egysdgek 6s munkal<6r0k fel adatai..,... - g Jogi ds Dtintdselokd szit6 Osztitly...., - g F6igazgat6i Titk6rs6g....". _ Humanpolitikai F6oszt6ly (HR)... _ Egdszsdgfe.j leszt6si Iroda (EFI)... _ Informatikai F6oszt6ly 90 9 Zi:.r6 rendel kezdsek.. 9l

6 AZ szl'.asz AL KAL MAZAs ANAK ALTAL At t o s s z,qnar, yar 1.1 Altal6nosrendelkez6sek A Miskolci Semmelweis K6rh6z ds Egyetemi Oktat6k6rh6z (tov6bbiakban Korhhz) Szervezeti ds Mtjkdddsi Szab lyzalhnal< (SZMSZ) celja, hogy a Korhiz tevdkenysdgeinek szervezeti kereteit, 6ltal6nos mrikdddsi szab lyait, a vezet6k ds beosztott l<ozalkalmazottak alapveto kotelezettsdgeit ds jogait, valamint a \(6rhdz vezetoinek fobb feladatait, hat6skcjreit, egytittmrikciddsi kcjtelezettsdgeit r6gzltse vagyis a miikcjddst szabllyozo alapdokumentuml<dnt ad ir6nymutat6st a szery ezet tag ai, el so sorban v ezetoi szimhr a " Az SZMSZ eloir6sai nem lehetnek ellentdtben a hat6lyos jogszab6lyok rendelkezdseivel valamint a l(orhhz Alap it6 Ol<i ratdval. Az SZMSZ rnelldkletel<dnt tovdbbi dokumentumol< szolg6lnak elofr6sokkal, irtmutat6sol<kal a mlikdddst illet6en. A K6rh6z vezetoi szhm ra egyes speci6tis teriileten szal<mai szabillyzalol< adnak az SZMSZ-ndl rdszletesebb ritmut athst a tevdkenysdg ek vdgzesehez. E dokumentumok szab lyainak 6tmeneti rn6dosit6s6ra forgazgat6i utasitiisok keretdben nyilik lehetosdg. E v6ltozdsol<nak megfeleloen az SZMSZ ds kapcsol6d6 dokumentumainak id6szakos feliilvizsg:ilatdra es m6dosit6s6ra lehet sziiksdg. Az SZMSZ-t sziiksdg szerint, de legal6bb dvente feliil l<ell vizsg6lni. LZ A kiilts6gvet6si szerv legfontosatrb adatai: Neve: Roviditett neve: Szdkhelye: Telephelyei: Miskolci Sernmelweis K6rh6z 6s Egyetemi Oktat6k6rh6z MISEK 3529 Miskolc, Csabai kapu Miskolc, K6rhrtz utca l Miskolc, Kerpely Antal utca 1" 3529 Miskolc, Csabai kapu Miskolc,Fazhr s6tiny 1" 3532 Miskolc, Bokr6ta u. 1" 3535 Miskolc, Tdmiirk6ny Istvdn u" Miskolc, Szentgytirgy ftt25" 3244 P arildftird6. Kossuth fit 221 "

7 Alapitoi jogol< gyakorl6ja: Bmberi er6forr6sok minisztere 1054 Budapest, Alcaddmia utca 3. A kdltsdgvetdsi szerv ir6nyit6 szervdnel< neve ds szdkhelye: Emberi Erdforrdsok Miniszt6riuma 1054 Budapest, Akaddmia utca 3. A l<dltsdgvetdsi szerv kcizdpir6nyit6 szervdnel< neve ds szdkhelye: Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs69iigyi Min6s69-6s Szervezetfejleszt6si lntfizet 1125 Budapest, Di6s rirok 3. A kozdpirdnyft6 szerv az egeszsegiigyrol sz6l vi CLN. torveny szerint a miniszter hat6skdrdbe nem tartoz6 fenntart6ijogokat, valamint a Gyogyszerdszeti ds Egdszsdgiigyi Minos6g ds Szervezetfejlesztdsi trntdzetrol sz6l " (IV. X2.) Korm. rendelet 2. $ m) ponrja alapjiln a 2/A" $-ban neghatdrozott jogokat gyakorolja" Azalapitool<irat szitma: GYEMSZIIIT42S-J6/2013/JOGI A l<ciltsdgvetdsi szerv mril<oddsi lcore: Mfikiid 6si en ged 6ly6ben m eghatf r ozott el l6t:isi f erii let" A ko ltsd gvetds i szerv gazd lko dds i be soro I 6sa ; On6ll6an miikiidd 6s gazdflkod6 hiilts6gvet6si szerv A l<oltsdgvetdsi szerv l<ozfeladata: Az egdszsdgtigyrol sz6l dvi CLIV. torvdny alapjdn, ell6t6si teriiletdre kiterjedoen a jhro- ds fekvobetegek diagnosztikus 6s ter6pi6s szal<orvosi el[6t6sa, rehabilit6ci6ja ds kovetdses gondoz6sa. A l<6lts6gvetdsi szerv alaptevdkenysdge Az egdszsdgiigyrol sz6l dvi CI-IV. torvdny alapj6n, ellit6si teriiletdre kiterjedoen a j ro- 6s fel<vobetegek diagnosztii<r.ts ds ter6pi6s szakorvosi ell6t6sa, rehabi I it6ci6ja ds kcivetdses gondoziisa" Ell6t6si teriiletdn feladata a j6r6-ds fekvobetegek diagnosztil<us ds ter6pi6s szal<orvosi ell6t6sa, rehabilitilci6ja ds kcjvetdses gondoz6sa, ennek keretdben fel<v6betegel< al<tiv ds

8 kr6niklrs ell6t6sa, rehabilit6ci6ja, j6r6betegek gy6gyit6 ds rehabilit6ci6s szakell6t6sa ds egynapos ell6t6sa az egyen gy6gykezeldse, dletveszely elhhrit6sa, a megbetegedds kovetl<eztdben kialalcult 6llapodavit6sa vagy a tov6bbi Sllapotrornl6s megelozdse cdlj6b61. Alaptevdkenysdgdbe tartozik a gy6gyszer 6s gy6gy szati termdk kiskereskedelme, orvostudomhnyi alap ds all<almazott kutat6s vegzese. A koltsdgvetdsi szerv alaptevdkenysdgdnek l<ornilnyzati funkci6l< szerinti besorol6sa: Termdszettudom6nyi,mriszakialapkutatds Egydb szhrazfoldiszemdlysz6llit6s Cy6gyszer-kisl<ereskedelem Egydb gyogy szatitermdkkiskereskedelme Betegsz6llft6s,valamintorvosirendelvdnyrihalottsz6llft6s J6r6betegek gy6gyit6 szakell6t6sa J6r6betegek rehabilitdci6s szakell6t6sa "ISr6betegek gy6gyito gondoz6sa J616betegel( egynapos elkit6sa (pl.milvesekezelds) Fogorvosi szakell6t6s Egdszsdgtigyi laborat6riumi szolg6ltat6sok Kdpall<ot6 diagnosztikai szolg6ltat6sok Fizikoter6pi6s szolg6ltat6s Egynapossebdszetiell6t6s(egynaposbeavatkoz6s) Egdszsdgi.igyi 5pol6s bentlak6ssal Bentlak6sos hospice-ell6t6s Sporto16k sportegdszsdgiigyi vizsg lata, feliigyelete, ellenorzdse Csal6d ds n6vddelmi egdszsdgiigyi gondoz6s If frs6g-egdszsdgiigyi gondoz6s Fertozomegbetegeddsekmegeiozese,jhrvhnyiigyiell6t6s Nemfertozomegbetegeddsekmegel6zdse I(ompiexegdszsdgfejleszto,prevenci6sprogramok Vdr-, szovet- ds egydb kapcsol6d6 szovetbank Egdszsdgiiggyell<apcsolatosalkalmazottkutat6sdsfejlesztds Crvos- ds nov6rsz6llo,hozz6tartozoi sz6lkis fenntart6sa, i.izemeltetdse Fekvobeteeekaktivell6t6sa6ltal6nosk6rhrizakban

9 Fel<vobetegel<kr6nilcusell6t6sa6ltal6nosk6rhSzakban Bentlak6sos egdszsdgtigyi rehabilit6ci6s ell6t6s rlltallnos k6rh6zakban Szaklcdpesitds megszerzdsdre felkdszit6 szakmai gyakorlati oktat6s szal<mai feladatai a szakkepza iskol6l<ban Felsofokir v6gzettsdgi szintet nem biztosft6 kdpzdsek Egeszsdgiigyi szakmai kdpzds Isl<olarendszeren kfviili egydb oktatds, kdpzds l0l 121 Pszichi triai betegek tart6s bentlak6sos ell6t6sa Szenvedelybetegelctart6sbentlak6sosel[6t6sa Pszichidtriaibetegekrehabilit6ci6scdhibentlak6sosell6t6sa Szenveddlybetegekrehabilitrici6scdhibentlakdsosell6tdsa 1 01 l4l Pszichi6triai betegek nappali ell6t6sa V6llall<ozrisi tevdkenysege ar6nydnal< fels6 hat ra a koltsdgvetdsi szerv l<iad6saiban: A v6llalkozasi tevdkenysdg mdrtdke nem haladhatja meg a koltsdgvetdsi szerv m 6 d o s itott k i a d 6s i el oir 6ny zatdn ak 3 Ao/o - 6t. A l<olts6gvetdsi szerv vezetojdnek kinevezdsi rendje: A l<ciltsdgvetdsi szerv foigazgat6jit ds gazdas6gi igazgatojifi p6lyfntat6s irtj6n kell l<iv6lasztani. A foigazgato es gazdas6gt igazgat6 kinevezdsdt vagy megbizdsdt valamint felmentds6t vagy anegbizfsinak visszavon6sdt a kdzdpir6nyit6 szerv kdsziti elo. A foigazgat6t ds a gazdasdgi igazgat6t az egeszsegtigydrt felelos miniszter nevezi l<i vagy bizza meg, menti fel vagy vonja vissza a megbiz6s6t, illetve, - ha vezet6vel a munl<a tcirvdnyl<onyvdr6l szolo dvi I. torvdny (a tovdlbbiakban: Mt.) vezeto 6ll6sii rnunl<av6llalora vonatkoz6 rendell<ezdsei all<almazbstlal munkaviszonyt kell letesiteni - a vezetovel munkaviszonyt ldtesit, azt megsziinteti" A foigazgat6 felett az egyeb munk6ltat6i jogokat akdzepir6nyit6 szerv foigazgat6ja, a gazdasdgi igazgalo felett a koltsdgvetdsi szerv fbigazgatoja gyalcorolja. A p.lydztatiisra ds foglall<oztat6sra a kdzalkalmazottak jo96ll6srir'61 sz d,vi XXXIII. tdrvdny, az Mt., illetve a kdzalkalmazottal< jog6ll6s6r6l sz6l dvi XXXIII" torvdny egdszsdgiigyi intdzmdnyekben tcirtdno vdgrehajt6s6r6l sz6l (XII.31.) I(onn. rendelet e I o irrisai az ir 6ny adoak.

10 A kciltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztat6sijogviszonya: A l<ciltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjai - szabadfoglalkoz6s keretdben, - egydni egdszsdgi.igyi v6llalkoz6kdnt, - egydni cdg vagy t6rsas v6llalkoz6s tagjal<6nt, - kcizall<ahn azotti jo gviszo nyban, - munkaviszonyban, - cjnkdntes segitokdnt fo glalkoztathat6ak. Az alap[tis idopontja: Ad6sz6m: KSH-nyi lv6ntart6si szhm: Torzsk<inyvi nyilv6ntart6si sz6m : fprilis s A kiilts6gvet6si szerv szervezeti egys6gei 6s enged6lyezett l6tszimuk: Fekv6beteg ell6tds:. L Belgy6gy6szat o II. Belgy6gy6szat. Altal6nos Sebdszeti ds Mellkas-sebdszeti osztillv o Sziildszet-Nogy6gy6szat. Tiidogy6gydszat. Borgy6 gyiszat r HOSPICE o Pszichi6tria o Infektol6gia o Szemdszet r Kdzponti Aneszteziol6giai Oszt ly. Urol6gia Engeddlyezett ldtsz6m 80, Kiszo19616 diagnosztika : o Szrir6centrum. KozpontiLaborat6rium o Pathol6gia o Kcizponti Mtito r KozpontiGy6gyszertrir. Kdzponti Didt6s szolg lat. Kcizponti Higidnds szolgiilat. Egdszsdgfejlesztdsilroda

11 Kiszo19616 gazdas6gi, miiszaki osztrilyok: o Beruhhziisi ds Uzemeltetdsi Fooszt6ly o Anyag- ds eszkozgazddlkoddsi Oszt6ly r Finanszfroz6si ds Kontrolling Foosztrlly. Humdnpolitikai Fooszt6ly o Fdnziigyi, Szdmviteli ds Kdzgazdashgi Oszt6ly o lgazgat6s6g. Apol6si igazgatosilg c Gazdasdgi igazgatositg o Elelrnezdsi oszt6ly. Mosoda, varroda o Kozponti Betegsz6llft6 Szolg6lat. Jogi ds Ddntdselokdszito Oszt6ly r Informatil<aiFoosztdly l l0 54 a J a Telephelyek: - Miskolc,Kbrhflz u" 1" (Di6sgy6r) Fekv6beteg ell6t6s: - Neurol6gia - Apol6si oszt6ly - Reumatol6gia - MozsdsszerviRehabiiit6ci6 - Apoftsi oszt6iy tri - Kardiol6giai Rehabilit6ci6s oszt ly K iszo I 96lo tevdlcenysdg: l(dzponti Steril Kdzponti Fizioter6pi6s Oszt6ly - Takarit6szolg lat - Portaszol96lat/Apol6sioszt6ly l3 103,5 z+ - Miskolc, Csabai kapu 9-11" Rendel6intdzet - Munkaegdszsdgiigyi ell6tds - Miskolc, Kerpely Antal u. 1" Di6sgy6ri Rendelfintilzet l - Miskolc, Csabai kapu 42. Szent Ferenc Kdrhhzi telephely - Kardiol6giai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - N4ozg6sszerviRehabilitrici6sOsztrily - Gastroentero16giai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - Pszichoter6piai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - Ttidogondoz6k - Legzoszervi Rehabilit6ci6s Oszt6,ly - Elelrlrezes - I(orhdziEll6t6siCsonort - Betegfelvdtel 30 1a JJ \9 21 1tr 4l 14 L) 3

12 2 ALTAlANos SZERVEZETI SZAB ALYZIK 2.1 AK6rhhz irinyitisinak r6sztvev6i Emberi Er6forr6sokMiniszt6riuma AKorh z irdnyitdsilert felel6s szewezet azemberi Er6forr6sok Minisztdriuma Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs6gtigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si lntlzet A K6rhhz l<dzdpirdnyit6shert felelos szervezet a Gy6gyszerdszeti 6s Egdszsdgiigyi Minosdg- ds Szervezetfej lesztdsi Intezet AKorhiz, mint l<oltsdgvetdsi szerv ir6nyit6sa: Azirdnyiths a kovetl<ezo hat6skorok gyakorlssdnak jog5t jetenti: - a l<oltsdgvetdsi szerv alap[t6 okirat6nak kiadiisa, szervezeti ds miikciddsi szabslyzatdnak j 6v6hagy6s a, talakittsa ds megsziintetdse, - a f<dltsdgvetdsi szerv vezetoje tekintetdben a kinevezds ds felmentds, vagy a vezetoi megb[z6s addsa, visszavon6s a, 6s az egydb munkiiltat6i jogok gyakorl6sa, - a koltsdgvetdsi szerv gazdas6gi vezetojdne[< kinevezdse ds felmentdse, vagy a m e gbizdsa, m e gb izdsdnak v i s szav on6sa, tovdb b 6 di1 azhs 6nak me 96 I I ap f tds a, - a bevdteli ds kiad6si ellir nyzatokkal val6 gazd lkodis rendszeres figyelemmel l<isdrdse, a vdgrehajt6s, illetve a kciltsdgvetdsi szerv 6ltal ell6tand6 kozfeladatol< meg nem val6s[t6s6nal< veszdlye esetdn a jogszab6lyban meghatdrozott sziiksdges intdzkeddsel< megtdtele, - a koltsdgvetdsi szerv 6ltal el[6tand6 l<cjzfeladatok ell6t6s6ra vonatkoz6, ds az er6forr6sokkal val6 szab lyszeni ds hatdkony gazd lkod6shoz sztiksdges kovetehndnyek drvdnyesitdse, sz6monkdrdse, ellenorzdse, - jogszab lyban meghathrozott esetekben a kciltsdgvetdsi szerv d<intdseinek elozetes vagy Lrt6 I agos j 6v6h agy6sa, - egyedi utasit6s l<iad6sa feladat elvdgzdsdre vagy mulasztds potl silra, - a koltsdgvetdsi szerv jelentdstdtelre vagybeszdrnol6ra val6 kbtelezdse, ds - a koltsdgvetdsi szetv kezel6sdben idvo koz6rdekri adatok ds kozerdekbol nyilvdnos adatok, valamint a jogszabilly szerinti ir6nyit6si jogkorok gyakorlds6hoz szriks6ges, torvenyben me ghatitr ozott szemdlyes adatok kezel6se "

13 2.1.4 A f6igazgat6 Kinevez6se, felmentdse ds dijazdsdnak megdllapft6sa az eglszsdgrigydrt felelos mrniszter, az egydb munk6ltat6i jogok gyakorl6sa a Gy6gyszerdszeti 6s Eg6szs6gtigyi Minosdg- es Szervezetfej leszt6si Intezet hatdskor6be tartozik. Feladatai: A foigazgato az intezet egyszemdlyi felelos vezetoje" A f oi gazgato L<izhr 61 ago s h at6skordbe tartoz i k : - Az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6si igazgato, a tudom6nyos igazgato megbfz6sa, a megbfz6s visszavoniisa, dijazisuk megiilapititsa illetve a gazdashgi igazgato, az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6si igazgato, a tudom6nyo s igazgats tekintetdben az egyeb munk6ltat6i jogok gyakorl6sa, - a kozvetleni.il ir6nyit6sa al6 tartozo vezet6k valarnint az orvosol< tel<intetdben a rnunk6ltat6i.jogok gyakorl6sa, ezen tilmen6en minden foglalkoztatott tekintetdben a munk6ltat6ijogok gyakorl6sa, arnit a jelen SZMSZ-ben nem deleg6l, - az intdzrldny szal<mai oszt lyai vezet6inel< megbizhsa illetve a negbizhs visszavon6sa, a rn unkriltat6 i j ogol< gyal<orl6sa, - a gazdasdgi igazgat6, az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6,si igazgato, a tudom6nyos igazgat6 " az osztiiyvezeto f6orvosok, valarnint a l<ozvetlen irdnyitlsa al6 tartozo vezetok ds az 6nrill6 munkalcdrt betdltol( munkakori leir6s6nak negl"tal rozdsa, - jogszabrily eltdro rendelkezdsdnek hi6ny6ban az int6zmdnyi szab lyzatok j6v6hagy6sa, - az intdzmdnyi szervezeti ds mtikdddsi szab lyzatban kiz6r6lagos hat6skorl<6nt meghat6rozott egydb feladatol< ell6trisa, - az intdzrndny tev6kenysdge elleni p^nasz megvizsgsl6sa, elintdzdse, - orvosi, gyogyszer(,szi munl<akdrben foglalkoztatott egdszsdgiigyi dolgoz6k tov6bbkdpzdsdnek biztosit6sa ds feliigyel ete - az tigyeleti tev6kenysdg biztosft6sa ds feli.igyelete, - irhnyitja a belso ollenorzds rendszerdt, tevdkenysdgdt - mindaz, arnit jogszab6ly vagy a jelen SZM9Zafbigazgatokizfuolagos hat6sl<drdbe utal. A foigazgat6 ell6tja az Intezet l<dpviseletdt a fenntart6, finanszirozo ds szalcmai ir6nyit6 feliigyel6 szervek, t6rsadalmi szervezetel< ds a sajt6 fel6.

14 . Ell<dsziti az Intezet szakmai fejlesztdsdre vonatkoz6 ir6nyelveket, meghattrozza a kdltsdgvetds, a beruh6zd's, felfjit6s terveit. o Az intezet nevdben fizetdsi vagy m6s teljesitdsi kotelezettsdget v6llalhat o A kdtelezettsdgv6llal6s a gazdasdgi igazgat6 - t6volldtdben a gazdasilgi igazgato itltal rnegbizott szemdly - ellenjegyzdsdvel tdrtdnhet. o Munkriltat6i ds illetmdnygazd lkod6si jogkcirt gyal<orol az intezet valamennyi orvosa, a gy6gyit6-megelozo tevdkenysdget segft6 egyeb diplorn6s, 6s az ir6nyft6sa alatt miil<od6 igazgatilsi szervezeti egysdgek dolgoz6i valamint a kozvetlen ir6nyft6sa al6 tartozo cjn6l16 munkakort betcilto kcizalkalma zottak tekintetdben. o Utasft6si jogot gyakorol rninden a feladatkordben tartoz6 tigyben az irinyiths6val mrikddo szervezeti egysdg, ezel< dolgozoi illetve a kozvetlen ir6nyit6sa al tartoz6 cjnsll6 munkakorl betolto kozall<alma zottak tekintetdben. o Ellen6rzdsi, beszilnoltat6si jogkorrel rendelkezil< az \ntezet egeszdre kiterjedoen az intezer alaptevdkenysdgdt drinto rninden iigyben". Kiadja az orvosi elldtrisra vonatkoz6, valamint azintezet egdszdre hat6lyos belso utasft6sokat, szab6lyzatolcat. o Flatrisl<ordbe tartozil< a dontds minden olyan iigyben, melyet jogszab6ly, az irinyit6 szerv ddntdse, belso szab6lyzatnem utal m6s szerv vagy m6s szemdly hatdskordbe" o Hat6sl<ore gyakorl6s6t, feladatai ellit6srit az igyek neghathrozott csopord 6ra vagy egy-egy feladat ellit6sa tekintetdben 6lland6 vagy alkalmi jelleggel 6truh6zhatja, az 6,ltala dtruhilzotr hat6skorcjke t 6lland6 vagy alkalmi j el leggel visszaveheti. o Felelos az intdzet mrikodtet6s6te vonatkoz6 jogszab lyokban, utasit6sokb an, szabillyzatolcban neghatdrozottal( teljesitdsddrt valamint a hat6s- ds jogkcirdbe tartoz6 intdzkeddsek, feladatok ell6t6s6drt. A foigazgat6t feladatainak ell6t6s6ban a gazdas gi igazgat6, az orvosigazgat5, az orvosigazgat6- helyettesek, az 6pol6si igazgato ds a tudomdnyos igazgat6 segiti. T6volldte, akadalyoztatdsa esetdn helyettesitdsdt az orvosigazgat6, az orvosigazgat6 akad lyoztat6sa esetdn a di6sgyori k6rh6zrdsz illetdkessdgr"i orvosigazgat6-helyettes, a di6sgyori l<orhlzresz illetdkessdgti orvosigazgat6-helyettes al<ad lyoztat sa esetdn a Szent Ferenc l<6rh6zrdsz illetdkessdgri orvosigazgat6-helyettes, a Szent Ferenc k6rh6zresz illetdkessderi orvosigazgat6-helyettes akad lyoztat6sa esetdn a gazdashgiigazgato l6tja el.

15 2.1.5 A gazdashgiigazgat Kinevezdse, felmentdse es diiazlsdnak megdllapitrisa az egdszsdgiigydrt felelos miniszter hatsskordbe, az egydb munl<6ltat6i jogok gyakorlisa a foigazgat6 hatriskdrdbe tartozik" A gazdas gi igazgato feladatkcjrdbe tartozik az intdzmdny miikdddsdvel dsszefiiggo gazdas6gi, penzigyi ds intdzrndnyiizemeltetdsi (gondnolcs6gi) feladatol<, valarnint a rnindezekkel osszefi.iggdsben f'elmeriil6 adminisztratfv fleladatok irdnyit6sa. Feladatai:. Irdnyitja, ellenorzi, szervezi: - az intezet gazdrilkod6s6t, lizemviteldt - az intezel konyvviteli, elszfimolitsi, vagyon-nyilv6ntart6si ds bizonylati rendjdt - az intezet haszn latdban 6llo ing6 ds ingatlan vagyonnal val6 gazdhll<oddst, a vagyon cd lszerr.i hasznositds6t, megorzdsdt - azintdzet gazd6lkod6s6ra vonatkoz6 jogszab6lyok, utasit6soh, szabiiyzatol< vdgrehajt6s6t, ds j6vdhagy6sra a foigazgatohoz eloterjeszti az e teri.iletekre vonatl<oz6 intdzeti belso szab lyzatokat" - a munkavddelmi, trizvddelmi biztons6g-technikai feladatol( vdgrehajt6s6t, az ide vo n atl<oz6 j o gszab6 I yok d s szab6l y zatok v e gr eh aj t6s 6t - az intezet szervezeti egysdgeiben folytatott gazdhll<od6si tevdkenysdggel osszeftiggo feladatokat - ellenorzi, elemzi a gazd,6ikod6s eredmdnyeit, folyarnatosan figyelemmel kis6ri, drtdlceli a gazd ll<odds hatdkonys6g6t az dsszerfisdg ds a takardl<os gazd6ll<od6s, valamint a biztons6gos betegell6t6s kovetelmdnyei alapj6n. Ir6nymutat6st ad a szervezeti egysdgek gazdasdgi, penz\ gy i nr un l<6j 6ho z, ellenorzi az e I o ir6sol< b izto s it6s6t - az irrinyitrisdval mril<odo szervezeti egysdgel<ben ds a lcozvetlen ir6nyft6sa al6 taftozo do lgoz6k l<epzdsdt, tov6bbkdpz6sdt - az intdzet alapfeladatai ell6t6s6t szo19616 kisegito, kiegdszito mriszaki-gazdashgi tevdl<enysdget, valamint az intdzet 6ltal vegezheto v6llallcoz6si tevdkenysdget - az inlezeti l<oveteldsel<, az inilzeiet megillet6 tdritdsi dijal< behajt6s6t - a lelt6roz6st. c Hat6sl<cire:

16 - az intdzet nevdben fizetdsi vagy m6s teljesftdsi kotelezettsdget a foigazgat6 e I lenj e gyzdsdve I v6llalhat - munkdltat6i 6s bergazdiikod6si jogkdrt gyakorol az irsnyitis6val rntikodo szervezeti egysdgekben ds a kcjzvetleniil hozzdtartoz6k tekintetdben. Intdzkedik az khnyitilsa ali rartoz6 terii lete n a sziil<sd ges sd v6l6 m unkaero 6tcsoporto s it6sr6 I - lciadja az intezeti belso gazd6lkod6sra a gazdasdgi-, mtiszaki ellstdsra vonatkoz6 bels6 szab lyzatolcat, utasit6sokat a foigazgato elozetesj6v6hagy6s6t kovetoen. - meghat rozza az intdzet ldtszdrn es bergazddlkod6si elveit, feladatait es azt jovilhagyilsra a foi gazgat6nak e I oterj e szt i. - folyamatosan elemzi, drtdkeli az intezmdnyi finanszir oz6s helyzetlt - utasit6sijogkdrt gyakorol a szakmai, szervezeti ir6nyit6sa al6tartoz6 szervezeti egysdgek, alkahnazottak tekintetdben - resztvesz azintezet fejlesztdsi ds rekonstrukci6s terveinek kidolgoz6s6ban. Elldtja: - A foigazgato 6ltal ittruhinott keretek kcjzdtt gazdasiryi jellegri kdrddsek tekintetdben az intezet kdpvi seletdt.. Elkdsziti ds a foigazgatonakj6v6hagy6sra eloterjeszti: - a gazd ll<od6sra. - pdnzgazd6lkoddsra, pdnzkezellsre, lelt6rozhsra, a betegek lrtektdrgyainal< kezeldsdre ds meg6rzdsdre vonatl<o26, valamint a feladatkordbe tartozo egydb tigyekre vonatkoz6 belso szab 6ly zatokat, utas f tds o l<at - az intdzeti 6ves koltsdgvetdst, valamint az ir6nyit6 szerv 6ltal meghatilrozott gazdasilgi, gazd lko d6s i beszamo l6kat. o Felelos: - az intdzet gazd ll<odds6ra vonatl<ozo hat lyos jogszab6lyok utasit6sol<, bels6 szabillyzatol< m egalkot6s 6ert, betartds6drt, betart at6sheft - az intezet gazd lkodds6t drint6 dontdseidrt, belso utasitrisokdrt - ellenorzdsi feladatai teljesitdsdeft, afeheft mulaszt6sok, hiainyossdgok megsztintetdsddrt - az intdzeti koltsdgvetdsi eloirdnyzatok vdgreh ajths66rt - a hat6skcjrdbe tartoz6 dcjntdsek vdgrehajt6s6drt T6volldte, akadrilyoztatdsa eseten helyettesitdsdt a Penzigyi-szrimviteli ds Kozgazdasigi Oszl lyvezeto lsda el.

17 2.1"6 Az orvosigazgatri 6s az orvosigazgatd-helyettesek Megbiz6sul<, a rnegblzds visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszonyukkal osszefiigg6 munk6ltat6i jogok gyakorlssa a foigazgato hat6skcjrdbe tartozil<" Az intdzet orvosszakmai ir6nyftrlsa a foigazgat6 utasitdsainal< megfeleloen az orvosigazgato feladata. Feladat6nak ell6t6s6ban az orvosigazgato-helyettesel< segitik, figyelemmel a K6rh6z tdbb telephelyen tcjrldno tevdkenysdgdre, a jelen SZMSZ az orvosigazgat6 ds az orvosigazgatolrelyettesel< lcozdtti feladatokat (az orvosigazgat6 6ltal6nos vezeto feladatdnal< ds felelossdgdnel< drintetlenlil hagy6sa rnellett) az al bbiak szerint deleg6lja: A diosgyori k6rh6zrdsz illetdl<essdgfi orvosigazgato-helyettes az orvosigazgato utasft6sainal< megfelel6en elj6rva elvegzi az orvosigazgat6-helyettesi feladatokat a Di6sgy6ri korhdzresz teriiletdn. A Szent Ferene k6rh6zrdsz illetdkess6gri orvosigazgat6-helyettes az orvosigazgat6 utasit6sainal< megfelel6en elj6rva elvdgzi az orvosigazgat6-helyettesi feiadatolcat a Szent Ferenc k6rhizresz teriiletdn " Az irrtdzet h6rom alapveto szervezeti egysdge koziii Ey a Sernmelweis l<orh zresz az orvosigazgat6 ir6nyft6sa al6 tartozik, mfg a di6sgy6ri ds a Szent Ferenc korhdzresz az illetdkes orvosigazgat6-helyettes kozvetlen, de delegrilt szakmai ir6nyft6sa alattiil. c Az orvosigazgat6 feladata illetve az illetdkessdgiikbe tartozok6rhlzreszben az orvosigazgatohelyettesel< feladata az alftbbi: - az egdszsdgiigyi dokumenthcio vezetese, szab6lyszenisdgdnel< biztosit6sa ds feliigyelete, - ahdzirend rendelkezdsei vdgrehajt6s6nal< ellen6rzdse, - a betegjogok drvdnyesiiidsdnek folyarnatos biztosft6sa, - a teljesftmdny elsz6mol6s alapj6t kdpezo orvosi dokument6ci6, az egyes orvosi beavatl<oz6sok elsz6mol6s6nak ellenorzdse" az ezt ellenorzo orvosok munl<6j6nal< lcoord i n6l 6sa, i r6nyit6sa, - a minosdgbiztosit6si rendszer kialakit6sa, - az egdszs6giigyi szolg6ltat6sok folyamatos min6s6g-ellanorzdse ir6nyft6sa szervezdse, - az orvosol< 6s egdszsdgiigyi szakdolgoz6l< valamint kisegit6 szemelyzet szal<mai ir6nyit6s a a foigazgat6 e I ozetes e gyetdrtd sdvel, - az orvosol< munl<al<ori lefrds6nal< ell<dszitdse, - a l<oltsdgvet6s, a beruhhz s, felfijit6s tervezdseben az orvos-szal<mai szempontok meshatdroz6sa

18 Az orvosigazgat6 akad lyoztat6sa esetdn helyettesitdsdrol a di6sgyori k6rhdzrdsz illetdkessdgli orvosigazgat6-helyettes, a di6sgy6ri korhfnrdsz illetdkessdgii orvosigazgat6-helyettes akad6f yoztat6sa esetdn a Szent Ferenc l<orhlzresz illetdkessdgri orvosigazgat6-helyettes, mindh6rm6juk akad6lyoztatisa eset6n helyettesiiket a foigazgat6 jeloli l<i. Az orvosigazgat6- helyettesek al<ad lyoztat6sa esetdn helyettesiiket az orvosigazgatojeloli ki Az 6pol6si igazgat : Megbizdsa ds a rnegbizds visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszony6val osszefiigg6 nr un f<6ltat6 i j o go k gyal<o rl 6sa a foigazgat6 hat6sl<ord be tartozik,. Az 6pol6si igazgat6 feladatkcjrdbe tarlozik az intdzmeny 61ta1 nyirjtott 6pol6si tevdkenysdg feltigyelete ds a tevdkenysdgek dsszehangol6sa, ennek keretdben kiiloncjsen: - a k6rh6zi 6pol6si dokument6cis szab lyszerii vezetdsdnek, a dokument6ci6 szakmai tartalnr 6nal< fe I 0gye I ete, - a betegjogol< drvdnyesiildsdnek folyamatos figyelemmel kfsdrdse, - a betegek 6lta[ bejelentett panaszok l<ivizsgllilsdban val6 kozremiikcidds, - a betegjogi kdpviselovel val6 kapcsolattart6s, - azintdzmeny higidnds rendjdnek folyamatos figyelemrnel kisdrdse, - a hhzirendben foglalt rendelkezdsek vdgrehaj tilsdnak ellenorzdse, - az intdzmdnyben 6pol6i ds egydb egdszsdgiigyi szakdolgoz6i munkakcirben foglallcoztatott egdszsdgiigyi dolgoz6k tovdbbkdpzdsdnek biztosit6sa ds feltigyelete, valamint - a szervezeti es rnfil<cjddsi szab lyzatitban rneghatirozotttov6bbifeladatok elkit6sa. o Feladata: - lrdnyitja, szervezi, ellenorzi: - a fel<vo ds j616beteg ell6tis teriiletein vegzetr 6pol6si, gondoz6si munk6t ds a betegel l6t6ssal cisszefliggo kisegit6 tevdl<enysdget - a betegell6t6s szemdlyi ds t6rgy feltdteleinek javftd'srit, gondoskodik a betegell6tris ku lturrilts6grinak fej lesztdsdrol - kdnyitja, ellenorzi az osztiilyos fdnovdrek (vezeto asszisztensek) iipol6s-szervezo tevdkenysdget, az polssra vonatkozo szakmai szabdlyok megtartds6t - a takar[t6si rendszer mfikoddsdt, atakaritl,si rendszer intezeti szintfi korszerlisitdsdt

19 - ellen6rzi az irinyit sa al6 tartazo szakmai teriileteken a munl<afegyelemre, az igyeletre vonatkoz6 szabiilyok betart6s6t - ellenorzi a szakdolgoz6k ds a kisegfto szemelyzet szakmai munk6j6t, az etil<ai l<cjvete I mdnyel< drvdnyesii ldsdt - ir6nyitja azbpol si dolcument6ci6 korszenjsitdsdt, ellenorzi a dokument6ci6 vezetdsdt - szervezi a fonovdri drtekezleteket, a szakdolgozoi rnunkadrtekezleteket - irdnyitja az intlzeti szakoktat6k munk6jdt, ellenorzi a nappali tagozatos tanul6l< szal<mai, gyakorlati oktat6srinak rendj dt - ir6nyitja az tntdzeti szoci6lis munk6sok tevdkenysdgdt. - ellenorzi azirhnyititsa alatt 6116 teriileten a vdd6felszereldsek haszniiatdt, a rnunl<avddelmi elofrdsok betartds6t, l<ezdemdnyezi afeltdrt hi6nyoss6gol< megszilntetdsdt.. Elkdszfti: - az ripolisi-gondoz6si munkara vonatkoz6 elemzdseket, drtdkeli az ilpol ssal-gondoz6ssal kapcsol atos vdiern dnyeket - az 6pol6s-gondozds tirgyi" technikai, szerndlyi fejlesztesdre vonatkoz6 szal<mai fejlesztdsi tervel<et - az ir6nyit6sa al6 tartozl fonovdrek, vezeto asszisztensek ds lcozvetlen beosztott doleoz6k munkakori leir6s6t - az intdzeti bels6 szab6lyzatoknak az wilnyitfsa al6 taftaz6 szakmai-szervezeti egysdgel<re vo n atkoz6 terv ezetdt, I<ezderndny ezi azok sziiksd ge ssd v6l6 m6do sit6s6t - a szal<dol9oz6k l<dpzdsdre, tovabblcepzdsdre vonatkoz6 terveket. Hat6skcire - I!{unk6ltatoi, letszitm ds bdrgazddlkodrisi jogokat gyakorol az intezeti felcvo- ds j6r6beteg ell6t6s teriiletdn az egdszsdgtigyi szakdolgoz6k ds a betegell6t6sban i<isegito tevdkenysd g et v egzo doigoz6k felett" - E jogkcirdben elj6rva egyi.ittmrikddik az oszt lyvezet6 foorvosokkal. - A f.onovdrel<, vezeto asszisztensel< l<inevezdsi jog6t az erintett oszt lyvezeto 1'6orvossal e gyetdrldsben gyakoro lhad a" - Ellen6rzdsi jogkdrt gyakorol a szakmai irdnyitdsa al6 tartozo tertiletel<en az intezet egdszdre kiterjed6en - Utasit6si jogkorrel rendelkezik a szakmai kornpetencirij6ba tartazo lcdrddsel<ben a fe I ii gye I ete ir6ny [t6sa ai6 tartozo dol goz6k tekintetdben - I(oordinf+lia a fekvo ds j6r6beteg ell6to oszt6lyol< szervezeti egysdgel< szal<dolgoz6inal< rnunl<6j6t, ddnt a sziil<sdgessd v6l6 munkaero 6tcsoporlosit6sokr6 l,

20 - Tervezi, szervezi, ir nyitja az irdnyititsa al6 tartoz6 teri.ileten a letszilmgazd6lkod6st, - Ellenorzdsi jogkort gyal<orol a szakmai ir6nyit6sa al6 taftoz6 teriileten a jogszab6lyok, a helyi szab6lyzatok ds a szakmai szab6lyok betaft6sa, drvdnyestil6se tekintetdben, - Al6(r6sijogot gyakorol a szakmai, szervezeti ir6nyit6sa al6taftoz6 iigyekben o Felelos - az 6pol6sra, gondoz6sra ds a gyogyit6 munk6t kisegit6 tevdkenysdgel<re vonatl<oz6 jogszab6lyok, eloir6sok betart6s6drt - a hat6s ds jogkdrdben hozott intdzkeddsekdrt, utasit6sokdrt - azellen6rzdsi l<6telezettsdgei teljesitdsd6rt - a iogszab6lyok, a belso szabllyzatok Sltal hat6skdrdbe utalt valamint a foigazgato Lltal me ghat r ozott fel adatok telj esitdsddrt, - a munksltat6ijogl<dr gyal<orl6sa sor6n hozott intdzkeddseidrt. Az 6pol6si igazgat6t t6volldte vagy akaddlyoztathsa esetdn az 6pol6si igazgat6-helyettes helyettesiti, al<i az 6pol6si igazgat6 utasit6sainak megfelel6en elj6rva a helyettesitdsen tr"ilmen6en elvegzi az 6pol6si igazgat6i feladatokat a Di6sgyori k6rh6zrdsz teriiletdn" 2"1.8 A tudomfnyos igazgat6: Megbiz sa ds a megbiz6s visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszony6val osszefi.iggo m u n l<61 tat6 i j o go l< gyakorl 6s a a f oi gazgat6 hatdskdrdb e tartozik. Feladatai: V6lemdnyezi az lntezeti Tudom6nyos Bizotts6g elnokdnek 6s tagjainak szemdlydt a foigazgato dcintdse elott. Tanhcsl<ozftsi joggal rdszt vesz az Intdzeti TudomAnyos Bizotts6g iildsein" Rdszt vesz akorhiz tudom6nyos nrunkrij6ban ds a foigazgato utasft6sainak megfelel6 mdrtdkben annal< ir6nyft6s6ban" Ir6nyitja ds ellen6rzi az Orvosi Konyvt6r mtikcjddsdt. A tudom6nyos igazgat6t t6volldte vagy akad6lyoztatisa esetdn a foigazgato 6ltal kijelcilt szemdly helyettesfti,

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete:

1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: 1. Az intézet jogállása, azonosító adatai, képviselete: A költségvetési szerv jogállása: az intézet a Magyar Állam tulajdonában és egészségügyi közintézet. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:

Részletesebben

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. február 1. 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényessége A Barcika Centrum Vagyonkezelő

Részletesebben

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or.

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or. SdrudriK6rhdz. t, I ok- q I?,r;tr,, J S zeru ezeti 6s Miikii d6 si Szab 6ly z at Erudnges: 2o7g. rtouelnrtber ot-t6l Sinriri K6rhiz SznRVrz;r;TT ns M6KODEST SznnAr;tzAT (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber

Részletesebben

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató

SZABÁLYZAT. Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva. ... Dr. Stankovics Éva. Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Készítette:... Dr. Stankovics Éva... Dr. Stankovics Éva Jóváhagyta: Dr. Deczky Zoltán térségi igazgató Budapest, 2015. október 12. Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának

Részletesebben

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT 2015 {1, Y: BUDAPESTI rnroqazdasaq BEVEZETES A Tiirsasrig Szervezeti 6s Milkoddsi Szubdlyzota (tovdbbiakban: SZMSZ) a T6rsasrig egyik legfontosabb

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144 Budapest F6viros XV. keriileti Rikospalota, Pestrijhely, Ujpalota Onkorm6nyzat Gazdasigi Mfi kiidtet6si Kiizpont ll58 Budapest, Ady Endre utca 3133. Telefon: 0618151700, fax: 06l607 1144 Tartalom 1.1 t.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042

BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 BARANYA MEGYEI KERPEL-FRONIUS ÖDÖN GYERMEKKÓRHÁZ 7624 Pécs, Nyár u. 8. 7601 Pécs, Pf.: 76 (72) 518-500 (72) 213-042 Szám: 114/2002. Ea.: Dr Horváth Imre/Bodai Eszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM Iktat6sz:im:lX-09/30/ 58 On A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM ALAPITO OKIRATA A Nemzeti Kozszolgiiati Egyetem l6tesit6s6r6l szol6 2011. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: L6tesit6si tv.) 1. $ (1) bekezddse

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-24/2/2010. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február 15. 1/102 KOZ-1317/2016 Szervezeti és működési szabályzat 2016 Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Polgár, 2015. november 17. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Bevezetés 4 2. A Szervezeti és

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a FESZ KN Kft. Szervezeti

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÉKÉSCSABA ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Békéscsaba és Térsége Kistérsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás az államháztartás

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (KESZI) - az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. (1) bekezdése, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Il. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok. V. RÉSZ Közlemények

Il. RÉSZ Törvények, országgyűlési határozatok, kormányrendeletek és -határozatok. V. RÉSZ Közlemények '' 245 8 EGÉSZSÉGÜGY1 KÖZLÖNY 19. szám I. RÉSZ Személyi rész pályázatot más szolgáltatóval (szolgáltatókkal) együtt. A pályázatokban utalni szükséges arra, hogy az intézmény egyidejűleg további pályázatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. Tel.: 66/561-370 Fax.: 66/561-373 E-mail: bagyi@mail.globonet.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK 3. oldal - A Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR DR. KOVÁCS ÁDÁM GÁBOR * AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE ** Doktori kutatásom témája az A Magyar egészségügyi rendszer igazgatását meghatározó jogszabályok vizsgálata közpénzügyi

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I. Kedves Diakok!

?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I. Kedves Diakok! ?09 rufi, /,? Tfj dkozta td s a d i6 kok fogla I koztatirsd na k a l a pvet 6 adszitsi s:za bfi lya i rd I Kedves Diakok! Evr6l dvre egyre t6bb di6k d$nt figy, hogy a sziiniddt - vagy annak egy rdszdt

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KANCELLÁRI HIVATAL ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2012. évi CCIV. tv. (Nftv.) 13/A., 37.,

Részletesebben

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Általános tudnivalók. 2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Általános tudnivalók 2013. EüK. 17. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.11.28 - ) Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására

Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei jóváhagyására 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu Szociális és Egészségügyi Bizottsági előterjesztés Javaslat az Egészségügyi

Részletesebben

A Békés Megyei Levéltár Szervezeti és Muködési Szabályzata 2011. év

A Békés Megyei Levéltár Szervezeti és Muködési Szabályzata 2011. év Békés M egyei L evéltár 5700 Gyula, Petofi tér 2. A Békés Megyei Levéltár Szervezeti és Muködési Szabályzata 2011. év Jóváhagyva: Békés Megye Képviselo-tesülete Humán Ügyek Bizottsága hatállyal,..hüb számú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1184 Budapest, Lakatos u. Tel: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - )

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra. 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 2016. EüK. 8. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.05.11 - ) A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal N6p j 6l6ti Iroda Szhm:2121812012 Javaslat a Gagarin Dirik-Sportegyesiilet 6ltal beadott pslyhzathoz kapcsol6d6 nyitatko zat j6v6hagy6s6ra Tisztelt

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

ADATVE,DE,LMI SZABA LY Z AT

ADATVE,DE,LMI SZABA LY Z AT MISKOLCI SEMMELWEIS KORIilAZ ES EGyETEMT okrlr6korlg^az ADATVE,DE,LMI SZABA LY Z AT K6szitette: 2014. 10.14. Yfiltozat szdrna: Ddtum Ellenjegyezte: jogi oszt6llvezeto 2014.10.14. Ddtum File n6v: Adatv6d.

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben