Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z"

Átírás

1 Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01"

2 SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT Alrnr-ANos szasalyar l l Altaldnos rendelkezdsek A kciltsdgvetdsi szerv legfontosabb adatai: A l<oltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatdsi jogviszonya: l0 2 Alrar-ANos szervezett szabalyzok..,, - t t z.j A K6rhhz irdnyit6s6nak r6sztvevoi.,, Enrberi Er6forr6sok Minisztdriuma Gy6gyszerdszeti ds Egdszsdgiigyi Min6sdg- ds szervezetfejlesztdsi rntlzet..,... - l2 A K6rhiz, mint kdltsdgvetdsi szerv ir6.nyit6sa: A f (ilgazgat I 3 A gazdashgi igazgat Az orvosigazgato 6s az orvosigazgat6-helyettesek Az 6pol6si igazgat6: g A tudom6nyos igazgat6: A K6rhdz szervezeti strukttr6jenak tulajdons6gai 6s vezetdsi szintjei Hierarchia, szolgdlati rit, horizontdlis 6s vertik6lis kapcsolatok Munk6ltat6i jogok A helyettesitds rendje., A l(6rh 6z foglalkoztatottj ainak 6ltal6nos jogai 6s kdtelezettsdgei Osszefdrhetetlensdg..., A trimegt6jdl<oztat6 szervek feld tortdn6 informdci6s zolg ltaths 6ltal6nos szab1lyai A titoktartes rendje, A MUNKASZERVEZET FELEPITESE...,,,., A I(6rhdz szerv ezeti fel6pitdse. munkaszervezete l) 3.2 A bels6 egysdgek f6bb feladatai......, A fbigazgat6 kdzvetlen irdnyitssa al6 tartoz6 egysdgek,, Szakmai feltigyeleti egysdgek.,, ,2.3 Szakmai egysdgek.., Gazd asdgi igazgal6sdg..,,.., A VEZEToK FELADAT- ES HATASKONET.." I

3 ,1.2 A foigazgato Ktiz v etl en i r 6ny It6sa al it Feladata ds felelossdge: lartozik:., t 3l A gazdasdgi igazgat\, Kdzvetl en ir 6ny itdsa al6 Feladala ds felel6ssdge: 31 JZ JZ 4.3 Az orvosigazgat6 {,s az orvosigazgat6-helyettesek... _ 32 4,4 Apoldsi igazgato Tudom6nyos igazgat6 4.6 Szalcmai egysdg vezeto (osztitlyvezet6 f6orvos) SZAKMAI FELADATKONOX Ll 5.t Orvosi munkakdrok Oszt6ll,ye2et6 foorvos (szakmai egysdg vezeto) Foorvos Adj u nl<tus, sza[<o rvos '1'4 orvos ' Szakrendelds (gondoz6, tan6csad6) szakorvosai...,.. - 4l I t q Intdzeti f6gy6gyszer6sz..., _..., _ l(dzponti 42 laborat6rium vezetoje _,.,. _ 42 I I 8 Ktizponti farmakologia vezet6je...,... _,.. _ Egdszsdgfe.ilesztdsi 43 lroda vezet6je... _... _ 44 _ 5.2 Irdnyitdsi jellegri egdszsdgtigyi szal<dolgoz6i munkak6r0k.... _ Oszt6lyos foniiverlfo pot6..,.,... _ 44-5'2'2 J6r6beteg szakell6t6s, kdzponti diagnosztikai ds ter6pi6s egysdgek vezeto asszisztensei ds a kdzponti szolgiilatok yezet6i... _ 46 _ 5,2.3 Szoci6lis munk6s A I(ORHAZ SZERVEZETI TAGOZODASA,,.,,, A KOORDINACTO BSZr<OZet 7.1 Tan6csad6 szervek, testiil etek lgazgat6itan6cs. 7,1.2 Intdzeti Tudom6nyos Bizotts

4 7.1.3 Gy6gyszerterd,pids, AntibiotikLr m ter6pi6s Bizottsdg, '7.1,4 Szakdolgoz6i Tan6csad6 Testtjlet...., : F6orvosi Ertekezlet,,., ,,,.4 1.1,6 Fonoveri Ertekezlet.,., - 5j Gazdas6gi Oszt lyvezetoi E,rtekezlet..., Osztdlydrtekezlet.. :-5g- 7,1.9 K6rhdzi Feliigyel6 Tan6cs...,, I. 10 I(6rhdzi Etikai Bizottsdg..., Eseti (ad hoc) bizottsdgok...,...: Szakmai Vezeto Testiilet.., Kozegdszsdgijgyi-jdrv6nytigyi bizotts6g Kozremril<cidol< irtj6n betdltott tevdkenysdgek......, A l(6rh6z mr'r kodds1,t szab6lyoz6 irdsos dokumentumok.,...., - 62 A KORHAZ MUKODESENEK RENDJE A fekvobeteg ell6t6si rend I A betegek fekv6beteg- gy6gyint{,zeti felvdtele.., - 63 ^ 8.I.2 Betegazonosit6 rendszer miikoddse ,1.3 A betegek elhelyezdse a betegelldt6 osztdlyokon..., A beteg dthelyezdse mds betegell6t6 osztdlyra ,1.5 A beteg sztllitdsa (kisdrdse) az int zeten beliil.,.,, A betegek elbocsdtdsa az intdzetbol, thelyezds m6s int 2etbe ,1.7 Elhal6lozd,s..., A beteg,s hozz tartoz6k tdjdkoztatdsa, titoktart6si k<itelezettsdg..." A beteg hozzdtartoz6inak drtesitdse Az eg6szs4,gii gyi dokumentdci6 vezetdsdnek rendje... - ' ll Abetegekkivizsgdl6sa..,, A betegel< gyogykezelese, dpol6sa, gondozasa.,... - j5-8,i. I 3 Mij tdti tevdl<enysdg.,,, - j I(ozpontositott diagnosztikai 6s terapias, valamint egydb oszt6lyok, rdszlegek ds l<ihelyezett egysdgeik mtikdddse Aj dr6beteg ell6t6si rend l Altalanos szab6lyok..., - 8l Betegfogaddsi lista A betegfogadds rend.j e.,....., Jdr6beteg rendelds 6s igdnybevdtele...., Aj 6r6beteg elldtdsa A j6r6beteg rendeldsek egylittmiil<<iddse Gy6gykezelds a j6r'6beteg rendeldsen A gondozds Az oszt lyok mrikdddsi rendje Ugyeleti szolgelat.... _ Tudorn6nyos munka. 8.6 Tovdbbl<dpzdsi kdtelezetts6g szab6lyozhsa

5 87 Cazdasdgi igazgatds... _ A foigazgat6 ir6nyitdsa al6 tartoz6 igazgatdsi jellegri egysdgek 6s munkal<6r0k fel adatai..,... - g Jogi ds Dtintdselokd szit6 Osztitly...., - g F6igazgat6i Titk6rs6g....". _ Humanpolitikai F6oszt6ly (HR)... _ Egdszsdgfe.j leszt6si Iroda (EFI)... _ Informatikai F6oszt6ly 90 9 Zi:.r6 rendel kezdsek.. 9l

6 AZ szl'.asz AL KAL MAZAs ANAK ALTAL At t o s s z,qnar, yar 1.1 Altal6nosrendelkez6sek A Miskolci Semmelweis K6rh6z ds Egyetemi Oktat6k6rh6z (tov6bbiakban Korhhz) Szervezeti ds Mtjkdddsi Szab lyzalhnal< (SZMSZ) celja, hogy a Korhiz tevdkenysdgeinek szervezeti kereteit, 6ltal6nos mrikdddsi szab lyait, a vezet6k ds beosztott l<ozalkalmazottak alapveto kotelezettsdgeit ds jogait, valamint a \(6rhdz vezetoinek fobb feladatait, hat6skcjreit, egytittmrikciddsi kcjtelezettsdgeit r6gzltse vagyis a miikcjddst szabllyozo alapdokumentuml<dnt ad ir6nymutat6st a szery ezet tag ai, el so sorban v ezetoi szimhr a " Az SZMSZ eloir6sai nem lehetnek ellentdtben a hat6lyos jogszab6lyok rendelkezdseivel valamint a l(orhhz Alap it6 Ol<i ratdval. Az SZMSZ rnelldkletel<dnt tovdbbi dokumentumol< szolg6lnak elofr6sokkal, irtmutat6sol<kal a mlikdddst illet6en. A K6rh6z vezetoi szhm ra egyes speci6tis teriileten szal<mai szabillyzalol< adnak az SZMSZ-ndl rdszletesebb ritmut athst a tevdkenysdg ek vdgzesehez. E dokumentumok szab lyainak 6tmeneti rn6dosit6s6ra forgazgat6i utasitiisok keretdben nyilik lehetosdg. E v6ltozdsol<nak megfeleloen az SZMSZ ds kapcsol6d6 dokumentumainak id6szakos feliilvizsg:ilatdra es m6dosit6s6ra lehet sziiksdg. Az SZMSZ-t sziiksdg szerint, de legal6bb dvente feliil l<ell vizsg6lni. LZ A kiilts6gvet6si szerv legfontosatrb adatai: Neve: Roviditett neve: Szdkhelye: Telephelyei: Miskolci Sernmelweis K6rh6z 6s Egyetemi Oktat6k6rh6z MISEK 3529 Miskolc, Csabai kapu Miskolc, K6rhrtz utca l Miskolc, Kerpely Antal utca 1" 3529 Miskolc, Csabai kapu Miskolc,Fazhr s6tiny 1" 3532 Miskolc, Bokr6ta u. 1" 3535 Miskolc, Tdmiirk6ny Istvdn u" Miskolc, Szentgytirgy ftt25" 3244 P arildftird6. Kossuth fit 221 "

7 Alapitoi jogol< gyakorl6ja: Bmberi er6forr6sok minisztere 1054 Budapest, Alcaddmia utca 3. A kdltsdgvetdsi szerv ir6nyit6 szervdnel< neve ds szdkhelye: Emberi Erdforrdsok Miniszt6riuma 1054 Budapest, Akaddmia utca 3. A l<dltsdgvetdsi szerv kcizdpir6nyit6 szervdnel< neve ds szdkhelye: Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs69iigyi Min6s69-6s Szervezetfejleszt6si lntfizet 1125 Budapest, Di6s rirok 3. A kozdpirdnyft6 szerv az egeszsegiigyrol sz6l vi CLN. torveny szerint a miniszter hat6skdrdbe nem tartoz6 fenntart6ijogokat, valamint a Gyogyszerdszeti ds Egdszsdgiigyi Minos6g ds Szervezetfejlesztdsi trntdzetrol sz6l " (IV. X2.) Korm. rendelet 2. $ m) ponrja alapjiln a 2/A" $-ban neghatdrozott jogokat gyakorolja" Azalapitool<irat szitma: GYEMSZIIIT42S-J6/2013/JOGI A l<ciltsdgvetdsi szerv mril<oddsi lcore: Mfikiid 6si en ged 6ly6ben m eghatf r ozott el l6t:isi f erii let" A ko ltsd gvetds i szerv gazd lko dds i be soro I 6sa ; On6ll6an miikiidd 6s gazdflkod6 hiilts6gvet6si szerv A l<oltsdgvetdsi szerv l<ozfeladata: Az egdszsdgtigyrol sz6l dvi CLIV. torvdny alapjdn, ell6t6si teriiletdre kiterjedoen a jhro- ds fekvobetegek diagnosztikus 6s ter6pi6s szal<orvosi el[6t6sa, rehabilit6ci6ja ds kovetdses gondoz6sa. A l<6lts6gvetdsi szerv alaptevdkenysdge Az egdszsdgiigyrol sz6l dvi CI-IV. torvdny alapj6n, ellit6si teriiletdre kiterjedoen a j ro- 6s fel<vobetegek diagnosztii<r.ts ds ter6pi6s szakorvosi ell6t6sa, rehabi I it6ci6ja ds kcivetdses gondoziisa" Ell6t6si teriiletdn feladata a j6r6-ds fekvobetegek diagnosztil<us ds ter6pi6s szal<orvosi ell6t6sa, rehabilitilci6ja ds kcjvetdses gondoz6sa, ennek keretdben fel<v6betegel< al<tiv ds

8 kr6niklrs ell6t6sa, rehabilit6ci6ja, j6r6betegek gy6gyit6 ds rehabilit6ci6s szakell6t6sa ds egynapos ell6t6sa az egyen gy6gykezeldse, dletveszely elhhrit6sa, a megbetegedds kovetl<eztdben kialalcult 6llapodavit6sa vagy a tov6bbi Sllapotrornl6s megelozdse cdlj6b61. Alaptevdkenysdgdbe tartozik a gy6gyszer 6s gy6gy szati termdk kiskereskedelme, orvostudomhnyi alap ds all<almazott kutat6s vegzese. A koltsdgvetdsi szerv alaptevdkenysdgdnek l<ornilnyzati funkci6l< szerinti besorol6sa: Termdszettudom6nyi,mriszakialapkutatds Egydb szhrazfoldiszemdlysz6llit6s Cy6gyszer-kisl<ereskedelem Egydb gyogy szatitermdkkiskereskedelme Betegsz6llft6s,valamintorvosirendelvdnyrihalottsz6llft6s J6r6betegek gy6gyit6 szakell6t6sa J6r6betegek rehabilitdci6s szakell6t6sa "ISr6betegek gy6gyito gondoz6sa J616betegel( egynapos elkit6sa (pl.milvesekezelds) Fogorvosi szakell6t6s Egdszsdgtigyi laborat6riumi szolg6ltat6sok Kdpall<ot6 diagnosztikai szolg6ltat6sok Fizikoter6pi6s szolg6ltat6s Egynapossebdszetiell6t6s(egynaposbeavatkoz6s) Egdszsdgi.igyi 5pol6s bentlak6ssal Bentlak6sos hospice-ell6t6s Sporto16k sportegdszsdgiigyi vizsg lata, feliigyelete, ellenorzdse Csal6d ds n6vddelmi egdszsdgiigyi gondoz6s If frs6g-egdszsdgiigyi gondoz6s Fertozomegbetegeddsekmegeiozese,jhrvhnyiigyiell6t6s Nemfertozomegbetegeddsekmegel6zdse I(ompiexegdszsdgfejleszto,prevenci6sprogramok Vdr-, szovet- ds egydb kapcsol6d6 szovetbank Egdszsdgiiggyell<apcsolatosalkalmazottkutat6sdsfejlesztds Crvos- ds nov6rsz6llo,hozz6tartozoi sz6lkis fenntart6sa, i.izemeltetdse Fekvobeteeekaktivell6t6sa6ltal6nosk6rhrizakban

9 Fel<vobetegel<kr6nilcusell6t6sa6ltal6nosk6rhSzakban Bentlak6sos egdszsdgtigyi rehabilit6ci6s ell6t6s rlltallnos k6rh6zakban Szaklcdpesitds megszerzdsdre felkdszit6 szakmai gyakorlati oktat6s szal<mai feladatai a szakkepza iskol6l<ban Felsofokir v6gzettsdgi szintet nem biztosft6 kdpzdsek Egeszsdgiigyi szakmai kdpzds Isl<olarendszeren kfviili egydb oktatds, kdpzds l0l 121 Pszichi triai betegek tart6s bentlak6sos ell6t6sa Szenvedelybetegelctart6sbentlak6sosel[6t6sa Pszichidtriaibetegekrehabilit6ci6scdhibentlak6sosell6t6sa Szenveddlybetegekrehabilitrici6scdhibentlakdsosell6tdsa 1 01 l4l Pszichi6triai betegek nappali ell6t6sa V6llall<ozrisi tevdkenysege ar6nydnal< fels6 hat ra a koltsdgvetdsi szerv l<iad6saiban: A v6llalkozasi tevdkenysdg mdrtdke nem haladhatja meg a koltsdgvetdsi szerv m 6 d o s itott k i a d 6s i el oir 6ny zatdn ak 3 Ao/o - 6t. A l<olts6gvetdsi szerv vezetojdnek kinevezdsi rendje: A l<ciltsdgvetdsi szerv foigazgat6jit ds gazdas6gi igazgatojifi p6lyfntat6s irtj6n kell l<iv6lasztani. A foigazgato es gazdas6gt igazgat6 kinevezdsdt vagy megbizdsdt valamint felmentds6t vagy anegbizfsinak visszavon6sdt a kdzdpir6nyit6 szerv kdsziti elo. A foigazgat6t ds a gazdasdgi igazgat6t az egeszsegtigydrt felelos miniszter nevezi l<i vagy bizza meg, menti fel vagy vonja vissza a megbiz6s6t, illetve, - ha vezet6vel a munl<a tcirvdnyl<onyvdr6l szolo dvi I. torvdny (a tovdlbbiakban: Mt.) vezeto 6ll6sii rnunl<av6llalora vonatkoz6 rendell<ezdsei all<almazbstlal munkaviszonyt kell letesiteni - a vezetovel munkaviszonyt ldtesit, azt megsziinteti" A foigazgat6 felett az egyeb munk6ltat6i jogokat akdzepir6nyit6 szerv foigazgat6ja, a gazdasdgi igazgalo felett a koltsdgvetdsi szerv fbigazgatoja gyalcorolja. A p.lydztatiisra ds foglall<oztat6sra a kdzalkalmazottak jo96ll6srir'61 sz d,vi XXXIII. tdrvdny, az Mt., illetve a kdzalkalmazottal< jog6ll6s6r6l sz6l dvi XXXIII" torvdny egdszsdgiigyi intdzmdnyekben tcirtdno vdgrehajt6s6r6l sz6l (XII.31.) I(onn. rendelet e I o irrisai az ir 6ny adoak.

10 A kciltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztat6sijogviszonya: A l<ciltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjai - szabadfoglalkoz6s keretdben, - egydni egdszsdgi.igyi v6llalkoz6kdnt, - egydni cdg vagy t6rsas v6llalkoz6s tagjal<6nt, - kcizall<ahn azotti jo gviszo nyban, - munkaviszonyban, - cjnkdntes segitokdnt fo glalkoztathat6ak. Az alap[tis idopontja: Ad6sz6m: KSH-nyi lv6ntart6si szhm: Torzsk<inyvi nyilv6ntart6si sz6m : fprilis s A kiilts6gvet6si szerv szervezeti egys6gei 6s enged6lyezett l6tszimuk: Fekv6beteg ell6tds:. L Belgy6gy6szat o II. Belgy6gy6szat. Altal6nos Sebdszeti ds Mellkas-sebdszeti osztillv o Sziildszet-Nogy6gy6szat. Tiidogy6gydszat. Borgy6 gyiszat r HOSPICE o Pszichi6tria o Infektol6gia o Szemdszet r Kdzponti Aneszteziol6giai Oszt ly. Urol6gia Engeddlyezett ldtsz6m 80, Kiszo19616 diagnosztika : o Szrir6centrum. KozpontiLaborat6rium o Pathol6gia o Kcizponti Mtito r KozpontiGy6gyszertrir. Kdzponti Didt6s szolg lat. Kcizponti Higidnds szolgiilat. Egdszsdgfejlesztdsilroda

11 Kiszo19616 gazdas6gi, miiszaki osztrilyok: o Beruhhziisi ds Uzemeltetdsi Fooszt6ly o Anyag- ds eszkozgazddlkoddsi Oszt6ly r Finanszfroz6si ds Kontrolling Foosztrlly. Humdnpolitikai Fooszt6ly o Fdnziigyi, Szdmviteli ds Kdzgazdashgi Oszt6ly o lgazgat6s6g. Apol6si igazgatosilg c Gazdasdgi igazgatositg o Elelrnezdsi oszt6ly. Mosoda, varroda o Kozponti Betegsz6llft6 Szolg6lat. Jogi ds Ddntdselokdszito Oszt6ly r Informatil<aiFoosztdly l l0 54 a J a Telephelyek: - Miskolc,Kbrhflz u" 1" (Di6sgy6r) Fekv6beteg ell6t6s: - Neurol6gia - Apol6si oszt6ly - Reumatol6gia - MozsdsszerviRehabiiit6ci6 - Apoftsi oszt6iy tri - Kardiol6giai Rehabilit6ci6s oszt ly K iszo I 96lo tevdlcenysdg: l(dzponti Steril Kdzponti Fizioter6pi6s Oszt6ly - Takarit6szolg lat - Portaszol96lat/Apol6sioszt6ly l3 103,5 z+ - Miskolc, Csabai kapu 9-11" Rendel6intdzet - Munkaegdszsdgiigyi ell6tds - Miskolc, Kerpely Antal u. 1" Di6sgy6ri Rendelfintilzet l - Miskolc, Csabai kapu 42. Szent Ferenc Kdrhhzi telephely - Kardiol6giai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - N4ozg6sszerviRehabilitrici6sOsztrily - Gastroentero16giai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - Pszichoter6piai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - Ttidogondoz6k - Legzoszervi Rehabilit6ci6s Oszt6,ly - Elelrlrezes - I(orhdziEll6t6siCsonort - Betegfelvdtel 30 1a JJ \9 21 1tr 4l 14 L) 3

12 2 ALTAlANos SZERVEZETI SZAB ALYZIK 2.1 AK6rhhz irinyitisinak r6sztvev6i Emberi Er6forr6sokMiniszt6riuma AKorh z irdnyitdsilert felel6s szewezet azemberi Er6forr6sok Minisztdriuma Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs6gtigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si lntlzet A K6rhhz l<dzdpirdnyit6shert felelos szervezet a Gy6gyszerdszeti 6s Egdszsdgiigyi Minosdg- ds Szervezetfej lesztdsi Intezet AKorhiz, mint l<oltsdgvetdsi szerv ir6nyit6sa: Azirdnyiths a kovetl<ezo hat6skorok gyakorlssdnak jog5t jetenti: - a l<oltsdgvetdsi szerv alap[t6 okirat6nak kiadiisa, szervezeti ds miikciddsi szabslyzatdnak j 6v6hagy6s a, talakittsa ds megsziintetdse, - a f<dltsdgvetdsi szerv vezetoje tekintetdben a kinevezds ds felmentds, vagy a vezetoi megb[z6s addsa, visszavon6s a, 6s az egydb munkiiltat6i jogok gyakorl6sa, - a koltsdgvetdsi szerv gazdas6gi vezetojdne[< kinevezdse ds felmentdse, vagy a m e gbizdsa, m e gb izdsdnak v i s szav on6sa, tovdb b 6 di1 azhs 6nak me 96 I I ap f tds a, - a bevdteli ds kiad6si ellir nyzatokkal val6 gazd lkodis rendszeres figyelemmel l<isdrdse, a vdgrehajt6s, illetve a kciltsdgvetdsi szerv 6ltal ell6tand6 kozfeladatol< meg nem val6s[t6s6nal< veszdlye esetdn a jogszab6lyban meghatdrozott sziiksdges intdzkeddsel< megtdtele, - a koltsdgvetdsi szerv 6ltal el[6tand6 l<cjzfeladatok ell6t6s6ra vonatkoz6, ds az er6forr6sokkal val6 szab lyszeni ds hatdkony gazd lkod6shoz sztiksdges kovetehndnyek drvdnyesitdse, sz6monkdrdse, ellenorzdse, - jogszab lyban meghathrozott esetekben a kciltsdgvetdsi szerv d<intdseinek elozetes vagy Lrt6 I agos j 6v6h agy6sa, - egyedi utasit6s l<iad6sa feladat elvdgzdsdre vagy mulasztds potl silra, - a koltsdgvetdsi szerv jelentdstdtelre vagybeszdrnol6ra val6 kbtelezdse, ds - a koltsdgvetdsi szetv kezel6sdben idvo koz6rdekri adatok ds kozerdekbol nyilvdnos adatok, valamint a jogszabilly szerinti ir6nyit6si jogkorok gyakorlds6hoz szriks6ges, torvenyben me ghatitr ozott szemdlyes adatok kezel6se "

13 2.1.4 A f6igazgat6 Kinevez6se, felmentdse ds dijazdsdnak megdllapft6sa az eglszsdgrigydrt felelos mrniszter, az egydb munk6ltat6i jogok gyakorl6sa a Gy6gyszerdszeti 6s Eg6szs6gtigyi Minosdg- es Szervezetfej leszt6si Intezet hatdskor6be tartozik. Feladatai: A foigazgato az intezet egyszemdlyi felelos vezetoje" A f oi gazgato L<izhr 61 ago s h at6skordbe tartoz i k : - Az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6si igazgato, a tudom6nyos igazgato megbfz6sa, a megbfz6s visszavoniisa, dijazisuk megiilapititsa illetve a gazdashgi igazgato, az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6si igazgato, a tudom6nyo s igazgats tekintetdben az egyeb munk6ltat6i jogok gyakorl6sa, - a kozvetleni.il ir6nyit6sa al6 tartozo vezet6k valarnint az orvosol< tel<intetdben a rnunk6ltat6i.jogok gyakorl6sa, ezen tilmen6en minden foglalkoztatott tekintetdben a munk6ltat6ijogok gyakorl6sa, arnit a jelen SZMSZ-ben nem deleg6l, - az intdzrldny szal<mai oszt lyai vezet6inel< megbizhsa illetve a negbizhs visszavon6sa, a rn unkriltat6 i j ogol< gyal<orl6sa, - a gazdasdgi igazgat6, az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6,si igazgato, a tudom6nyos igazgat6 " az osztiiyvezeto f6orvosok, valarnint a l<ozvetlen irdnyitlsa al6 tartozo vezetok ds az 6nrill6 munkalcdrt betdltol( munkakori leir6s6nak negl"tal rozdsa, - jogszabrily eltdro rendelkezdsdnek hi6ny6ban az int6zmdnyi szab lyzatok j6v6hagy6sa, - az intdzmdnyi szervezeti ds mtikdddsi szab lyzatban kiz6r6lagos hat6skorl<6nt meghat6rozott egydb feladatol< ell6trisa, - az intdzrndny tev6kenysdge elleni p^nasz megvizsgsl6sa, elintdzdse, - orvosi, gyogyszer(,szi munl<akdrben foglalkoztatott egdszsdgiigyi dolgoz6k tov6bbkdpzdsdnek biztosit6sa ds feliigyel ete - az tigyeleti tev6kenysdg biztosft6sa ds feli.igyelete, - irhnyitja a belso ollenorzds rendszerdt, tevdkenysdgdt - mindaz, arnit jogszab6ly vagy a jelen SZM9Zafbigazgatokizfuolagos hat6sl<drdbe utal. A foigazgat6 ell6tja az Intezet l<dpviseletdt a fenntart6, finanszirozo ds szalcmai ir6nyit6 feliigyel6 szervek, t6rsadalmi szervezetel< ds a sajt6 fel6.

14 . Ell<dsziti az Intezet szakmai fejlesztdsdre vonatkoz6 ir6nyelveket, meghattrozza a kdltsdgvetds, a beruh6zd's, felfjit6s terveit. o Az intezet nevdben fizetdsi vagy m6s teljesitdsi kotelezettsdget v6llalhat o A kdtelezettsdgv6llal6s a gazdasdgi igazgat6 - t6volldtdben a gazdasilgi igazgato itltal rnegbizott szemdly - ellenjegyzdsdvel tdrtdnhet. o Munkriltat6i ds illetmdnygazd lkod6si jogkcirt gyal<orol az intezet valamennyi orvosa, a gy6gyit6-megelozo tevdkenysdget segft6 egyeb diplorn6s, 6s az ir6nyft6sa alatt miil<od6 igazgatilsi szervezeti egysdgek dolgoz6i valamint a kozvetlen ir6nyft6sa al6 tartozo cjn6l16 munkakort betcilto kcizalkalma zottak tekintetdben. o Utasft6si jogot gyakorol rninden a feladatkordben tartoz6 tigyben az irinyiths6val mrikddo szervezeti egysdg, ezel< dolgozoi illetve a kozvetlen ir6nyit6sa al tartoz6 cjnsll6 munkakorl betolto kozall<alma zottak tekintetdben. o Ellen6rzdsi, beszilnoltat6si jogkorrel rendelkezil< az \ntezet egeszdre kiterjedoen az intezer alaptevdkenysdgdt drinto rninden iigyben". Kiadja az orvosi elldtrisra vonatkoz6, valamint azintezet egdszdre hat6lyos belso utasft6sokat, szab6lyzatolcat. o Flatrisl<ordbe tartozil< a dontds minden olyan iigyben, melyet jogszab6ly, az irinyit6 szerv ddntdse, belso szab6lyzatnem utal m6s szerv vagy m6s szemdly hatdskordbe" o Hat6sl<ore gyakorl6s6t, feladatai ellit6srit az igyek neghathrozott csopord 6ra vagy egy-egy feladat ellit6sa tekintetdben 6lland6 vagy alkalmi jelleggel 6truh6zhatja, az 6,ltala dtruhilzotr hat6skorcjke t 6lland6 vagy alkalmi j el leggel visszaveheti. o Felelos az intdzet mrikodtet6s6te vonatkoz6 jogszab lyokban, utasit6sokb an, szabillyzatolcban neghatdrozottal( teljesitdsddrt valamint a hat6s- ds jogkcirdbe tartoz6 intdzkeddsek, feladatok ell6t6s6drt. A foigazgat6t feladatainak ell6t6s6ban a gazdas gi igazgat6, az orvosigazgat5, az orvosigazgat6- helyettesek, az 6pol6si igazgato ds a tudomdnyos igazgat6 segiti. T6volldte, akadalyoztatdsa esetdn helyettesitdsdt az orvosigazgat6, az orvosigazgat6 akad lyoztat6sa esetdn a di6sgyori k6rh6zrdsz illetdkessdgr"i orvosigazgat6-helyettes, a di6sgyori l<orhlzresz illetdkessdgti orvosigazgat6-helyettes al<ad lyoztat sa esetdn a Szent Ferenc l<6rh6zrdsz illetdkessdgri orvosigazgat6-helyettes, a Szent Ferenc k6rh6zresz illetdkessderi orvosigazgat6-helyettes akad lyoztat6sa esetdn a gazdashgiigazgato l6tja el.

15 2.1.5 A gazdashgiigazgat Kinevezdse, felmentdse es diiazlsdnak megdllapitrisa az egdszsdgiigydrt felelos miniszter hatsskordbe, az egydb munl<6ltat6i jogok gyakorlisa a foigazgat6 hatriskdrdbe tartozik" A gazdas gi igazgato feladatkcjrdbe tartozik az intdzmdny miikdddsdvel dsszefiiggo gazdas6gi, penzigyi ds intdzrndnyiizemeltetdsi (gondnolcs6gi) feladatol<, valarnint a rnindezekkel osszefi.iggdsben f'elmeriil6 adminisztratfv fleladatok irdnyit6sa. Feladatai:. Irdnyitja, ellenorzi, szervezi: - az intezet gazdrilkod6s6t, lizemviteldt - az intezel konyvviteli, elszfimolitsi, vagyon-nyilv6ntart6si ds bizonylati rendjdt - az intezet haszn latdban 6llo ing6 ds ingatlan vagyonnal val6 gazdhll<oddst, a vagyon cd lszerr.i hasznositds6t, megorzdsdt - azintdzet gazd6lkod6s6ra vonatkoz6 jogszab6lyok, utasit6soh, szabiiyzatol< vdgrehajt6s6t, ds j6vdhagy6sra a foigazgatohoz eloterjeszti az e teri.iletekre vonatl<oz6 intdzeti belso szab lyzatokat" - a munkavddelmi, trizvddelmi biztons6g-technikai feladatol( vdgrehajt6s6t, az ide vo n atl<oz6 j o gszab6 I yok d s szab6l y zatok v e gr eh aj t6s 6t - az intezet szervezeti egysdgeiben folytatott gazdhll<od6si tevdkenysdggel osszeftiggo feladatokat - ellenorzi, elemzi a gazd,6ikod6s eredmdnyeit, folyarnatosan figyelemmel kis6ri, drtdlceli a gazd ll<odds hatdkonys6g6t az dsszerfisdg ds a takardl<os gazd6ll<od6s, valamint a biztons6gos betegell6t6s kovetelmdnyei alapj6n. Ir6nymutat6st ad a szervezeti egysdgek gazdasdgi, penz\ gy i nr un l<6j 6ho z, ellenorzi az e I o ir6sol< b izto s it6s6t - az irrinyitrisdval mril<odo szervezeti egysdgel<ben ds a lcozvetlen ir6nyft6sa al6 taftozo do lgoz6k l<epzdsdt, tov6bbkdpz6sdt - az intdzet alapfeladatai ell6t6s6t szo19616 kisegito, kiegdszito mriszaki-gazdashgi tevdl<enysdget, valamint az intdzet 6ltal vegezheto v6llallcoz6si tevdkenysdget - az inlezeti l<oveteldsel<, az inilzeiet megillet6 tdritdsi dijal< behajt6s6t - a lelt6roz6st. c Hat6sl<cire:

16 - az intdzet nevdben fizetdsi vagy m6s teljesftdsi kotelezettsdget a foigazgat6 e I lenj e gyzdsdve I v6llalhat - munkdltat6i 6s bergazdiikod6si jogkdrt gyakorol az irsnyitis6val rntikodo szervezeti egysdgekben ds a kcjzvetleniil hozzdtartoz6k tekintetdben. Intdzkedik az khnyitilsa ali rartoz6 terii lete n a sziil<sd ges sd v6l6 m unkaero 6tcsoporto s it6sr6 I - lciadja az intezeti belso gazd6lkod6sra a gazdasdgi-, mtiszaki ellstdsra vonatkoz6 bels6 szab lyzatolcat, utasit6sokat a foigazgato elozetesj6v6hagy6s6t kovetoen. - meghat rozza az intdzet ldtszdrn es bergazddlkod6si elveit, feladatait es azt jovilhagyilsra a foi gazgat6nak e I oterj e szt i. - folyamatosan elemzi, drtdkeli az intezmdnyi finanszir oz6s helyzetlt - utasit6sijogkdrt gyakorol a szakmai, szervezeti ir6nyit6sa al6tartoz6 szervezeti egysdgek, alkahnazottak tekintetdben - resztvesz azintezet fejlesztdsi ds rekonstrukci6s terveinek kidolgoz6s6ban. Elldtja: - A foigazgato 6ltal ittruhinott keretek kcjzdtt gazdasiryi jellegri kdrddsek tekintetdben az intezet kdpvi seletdt.. Elkdsziti ds a foigazgatonakj6v6hagy6sra eloterjeszti: - a gazd ll<od6sra. - pdnzgazd6lkoddsra, pdnzkezellsre, lelt6rozhsra, a betegek lrtektdrgyainal< kezeldsdre ds meg6rzdsdre vonatl<o26, valamint a feladatkordbe tartozo egydb tigyekre vonatkoz6 belso szab 6ly zatokat, utas f tds o l<at - az intdzeti 6ves koltsdgvetdst, valamint az ir6nyit6 szerv 6ltal meghatilrozott gazdasilgi, gazd lko d6s i beszamo l6kat. o Felelos: - az intdzet gazd ll<odds6ra vonatl<ozo hat lyos jogszab6lyok utasit6sol<, bels6 szabillyzatol< m egalkot6s 6ert, betartds6drt, betart at6sheft - az intezet gazd lkodds6t drint6 dontdseidrt, belso utasitrisokdrt - ellenorzdsi feladatai teljesitdsdeft, afeheft mulaszt6sok, hiainyossdgok megsztintetdsddrt - az intdzeti koltsdgvetdsi eloirdnyzatok vdgreh ajths66rt - a hat6skcjrdbe tartoz6 dcjntdsek vdgrehajt6s6drt T6volldte, akadrilyoztatdsa eseten helyettesitdsdt a Penzigyi-szrimviteli ds Kozgazdasigi Oszl lyvezeto lsda el.

17 2.1"6 Az orvosigazgatri 6s az orvosigazgatd-helyettesek Megbiz6sul<, a rnegblzds visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszonyukkal osszefiigg6 munk6ltat6i jogok gyakorlssa a foigazgato hat6skcjrdbe tartozil<" Az intdzet orvosszakmai ir6nyftrlsa a foigazgat6 utasitdsainal< megfeleloen az orvosigazgato feladata. Feladat6nak ell6t6s6ban az orvosigazgato-helyettesel< segitik, figyelemmel a K6rh6z tdbb telephelyen tcjrldno tevdkenysdgdre, a jelen SZMSZ az orvosigazgat6 ds az orvosigazgatolrelyettesel< lcozdtti feladatokat (az orvosigazgat6 6ltal6nos vezeto feladatdnal< ds felelossdgdnel< drintetlenlil hagy6sa rnellett) az al bbiak szerint deleg6lja: A diosgyori k6rh6zrdsz illetdl<essdgfi orvosigazgato-helyettes az orvosigazgato utasft6sainal< megfelel6en elj6rva elvegzi az orvosigazgat6-helyettesi feladatokat a Di6sgy6ri korhdzresz teriiletdn. A Szent Ferene k6rh6zrdsz illetdkess6gri orvosigazgat6-helyettes az orvosigazgat6 utasit6sainal< megfelel6en elj6rva elvdgzi az orvosigazgat6-helyettesi feiadatolcat a Szent Ferenc k6rhizresz teriiletdn " Az irrtdzet h6rom alapveto szervezeti egysdge koziii Ey a Sernmelweis l<orh zresz az orvosigazgat6 ir6nyft6sa al6 tartozik, mfg a di6sgy6ri ds a Szent Ferenc korhdzresz az illetdkes orvosigazgat6-helyettes kozvetlen, de delegrilt szakmai ir6nyft6sa alattiil. c Az orvosigazgat6 feladata illetve az illetdkessdgiikbe tartozok6rhlzreszben az orvosigazgatohelyettesel< feladata az alftbbi: - az egdszsdgiigyi dokumenthcio vezetese, szab6lyszenisdgdnel< biztosit6sa ds feliigyelete, - ahdzirend rendelkezdsei vdgrehajt6s6nal< ellen6rzdse, - a betegjogok drvdnyesiiidsdnek folyarnatos biztosft6sa, - a teljesftmdny elsz6mol6s alapj6t kdpezo orvosi dokument6ci6, az egyes orvosi beavatl<oz6sok elsz6mol6s6nak ellenorzdse" az ezt ellenorzo orvosok munl<6j6nal< lcoord i n6l 6sa, i r6nyit6sa, - a minosdgbiztosit6si rendszer kialakit6sa, - az egdszs6giigyi szolg6ltat6sok folyamatos min6s6g-ellanorzdse ir6nyft6sa szervezdse, - az orvosol< 6s egdszsdgiigyi szakdolgoz6l< valamint kisegit6 szemelyzet szal<mai ir6nyit6s a a foigazgat6 e I ozetes e gyetdrtd sdvel, - az orvosol< munl<al<ori lefrds6nal< ell<dszitdse, - a l<oltsdgvet6s, a beruhhz s, felfijit6s tervezdseben az orvos-szal<mai szempontok meshatdroz6sa

18 Az orvosigazgat6 akad lyoztat6sa esetdn helyettesitdsdrol a di6sgyori k6rhdzrdsz illetdkessdgli orvosigazgat6-helyettes, a di6sgy6ri korhfnrdsz illetdkessdgii orvosigazgat6-helyettes akad6f yoztat6sa esetdn a Szent Ferenc l<orhlzresz illetdkessdgri orvosigazgat6-helyettes, mindh6rm6juk akad6lyoztatisa eset6n helyettesiiket a foigazgat6 jeloli l<i. Az orvosigazgat6- helyettesek al<ad lyoztat6sa esetdn helyettesiiket az orvosigazgatojeloli ki Az 6pol6si igazgat : Megbizdsa ds a rnegbizds visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszony6val osszefiigg6 nr un f<6ltat6 i j o go k gyal<o rl 6sa a foigazgat6 hat6sl<ord be tartozik,. Az 6pol6si igazgat6 feladatkcjrdbe tarlozik az intdzmeny 61ta1 nyirjtott 6pol6si tevdkenysdg feltigyelete ds a tevdkenysdgek dsszehangol6sa, ennek keretdben kiiloncjsen: - a k6rh6zi 6pol6si dokument6cis szab lyszerii vezetdsdnek, a dokument6ci6 szakmai tartalnr 6nal< fe I 0gye I ete, - a betegjogol< drvdnyesiildsdnek folyamatos figyelemmel kfsdrdse, - a betegek 6lta[ bejelentett panaszok l<ivizsgllilsdban val6 kozremiikcidds, - a betegjogi kdpviselovel val6 kapcsolattart6s, - azintdzmeny higidnds rendjdnek folyamatos figyelemrnel kisdrdse, - a hhzirendben foglalt rendelkezdsek vdgrehaj tilsdnak ellenorzdse, - az intdzmdnyben 6pol6i ds egydb egdszsdgiigyi szakdolgoz6i munkakcirben foglallcoztatott egdszsdgiigyi dolgoz6k tovdbbkdpzdsdnek biztosit6sa ds feltigyelete, valamint - a szervezeti es rnfil<cjddsi szab lyzatitban rneghatirozotttov6bbifeladatok elkit6sa. o Feladata: - lrdnyitja, szervezi, ellenorzi: - a fel<vo ds j616beteg ell6tis teriiletein vegzetr 6pol6si, gondoz6si munk6t ds a betegel l6t6ssal cisszefliggo kisegit6 tevdl<enysdget - a betegell6t6s szemdlyi ds t6rgy feltdteleinek javftd'srit, gondoskodik a betegell6tris ku lturrilts6grinak fej lesztdsdrol - kdnyitja, ellenorzi az osztiilyos fdnovdrek (vezeto asszisztensek) iipol6s-szervezo tevdkenysdget, az polssra vonatkozo szakmai szabdlyok megtartds6t - a takar[t6si rendszer mfikoddsdt, atakaritl,si rendszer intezeti szintfi korszerlisitdsdt

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ü.i.: / 2012. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: -------------------------------- Dr. Várkonyi Katalin Főigazgató főorvos Szakmai ellenőrzést végezte: ---------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. TARTALOMJEGYZEK I. Fejezet: Altalanos rendelkezesek I. Az SZMSZ celja, jogszabalyi alapja 2. A bfrosagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben