Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z"

Átírás

1 Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01"

2 SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT Alrnr-ANos szasalyar l l Altaldnos rendelkezdsek A kciltsdgvetdsi szerv legfontosabb adatai: A l<oltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatdsi jogviszonya: l0 2 Alrar-ANos szervezett szabalyzok..,, - t t z.j A K6rhhz irdnyit6s6nak r6sztvevoi.,, Enrberi Er6forr6sok Minisztdriuma Gy6gyszerdszeti ds Egdszsdgiigyi Min6sdg- ds szervezetfejlesztdsi rntlzet..,... - l2 A K6rhiz, mint kdltsdgvetdsi szerv ir6.nyit6sa: A f (ilgazgat I 3 A gazdashgi igazgat Az orvosigazgato 6s az orvosigazgat6-helyettesek Az 6pol6si igazgat6: g A tudom6nyos igazgat6: A K6rhdz szervezeti strukttr6jenak tulajdons6gai 6s vezetdsi szintjei Hierarchia, szolgdlati rit, horizontdlis 6s vertik6lis kapcsolatok Munk6ltat6i jogok A helyettesitds rendje., A l(6rh 6z foglalkoztatottj ainak 6ltal6nos jogai 6s kdtelezettsdgei Osszefdrhetetlensdg..., A trimegt6jdl<oztat6 szervek feld tortdn6 informdci6s zolg ltaths 6ltal6nos szab1lyai A titoktartes rendje, A MUNKASZERVEZET FELEPITESE...,,,., A I(6rhdz szerv ezeti fel6pitdse. munkaszervezete l) 3.2 A bels6 egysdgek f6bb feladatai......, A fbigazgat6 kdzvetlen irdnyitssa al6 tartoz6 egysdgek,, Szakmai feltigyeleti egysdgek.,, ,2.3 Szakmai egysdgek.., Gazd asdgi igazgal6sdg..,,.., A VEZEToK FELADAT- ES HATASKONET.." I

3 ,1.2 A foigazgato Ktiz v etl en i r 6ny It6sa al it Feladata ds felelossdge: lartozik:., t 3l A gazdasdgi igazgat\, Kdzvetl en ir 6ny itdsa al6 Feladala ds felel6ssdge: 31 JZ JZ 4.3 Az orvosigazgat6 {,s az orvosigazgat6-helyettesek... _ 32 4,4 Apoldsi igazgato Tudom6nyos igazgat6 4.6 Szalcmai egysdg vezeto (osztitlyvezet6 f6orvos) SZAKMAI FELADATKONOX Ll 5.t Orvosi munkakdrok Oszt6ll,ye2et6 foorvos (szakmai egysdg vezeto) Foorvos Adj u nl<tus, sza[<o rvos '1'4 orvos ' Szakrendelds (gondoz6, tan6csad6) szakorvosai...,.. - 4l I t q Intdzeti f6gy6gyszer6sz..., _..., _ l(dzponti 42 laborat6rium vezetoje _,.,. _ 42 I I 8 Ktizponti farmakologia vezet6je...,... _,.. _ Egdszsdgfe.ilesztdsi 43 lroda vezet6je... _... _ 44 _ 5.2 Irdnyitdsi jellegri egdszsdgtigyi szal<dolgoz6i munkak6r0k.... _ Oszt6lyos foniiverlfo pot6..,.,... _ 44-5'2'2 J6r6beteg szakell6t6s, kdzponti diagnosztikai ds ter6pi6s egysdgek vezeto asszisztensei ds a kdzponti szolgiilatok yezet6i... _ 46 _ 5,2.3 Szoci6lis munk6s A I(ORHAZ SZERVEZETI TAGOZODASA,,.,,, A KOORDINACTO BSZr<OZet 7.1 Tan6csad6 szervek, testiil etek lgazgat6itan6cs. 7,1.2 Intdzeti Tudom6nyos Bizotts

4 7.1.3 Gy6gyszerterd,pids, AntibiotikLr m ter6pi6s Bizottsdg, '7.1,4 Szakdolgoz6i Tan6csad6 Testtjlet...., : F6orvosi Ertekezlet,,., ,,,.4 1.1,6 Fonoveri Ertekezlet.,., - 5j Gazdas6gi Oszt lyvezetoi E,rtekezlet..., Osztdlydrtekezlet.. :-5g- 7,1.9 K6rhdzi Feliigyel6 Tan6cs...,, I. 10 I(6rhdzi Etikai Bizottsdg..., Eseti (ad hoc) bizottsdgok...,...: Szakmai Vezeto Testiilet.., Kozegdszsdgijgyi-jdrv6nytigyi bizotts6g Kozremril<cidol< irtj6n betdltott tevdkenysdgek......, A l(6rh6z mr'r kodds1,t szab6lyoz6 irdsos dokumentumok.,...., - 62 A KORHAZ MUKODESENEK RENDJE A fekvobeteg ell6t6si rend I A betegek fekv6beteg- gy6gyint{,zeti felvdtele.., - 63 ^ 8.I.2 Betegazonosit6 rendszer miikoddse ,1.3 A betegek elhelyezdse a betegelldt6 osztdlyokon..., A beteg dthelyezdse mds betegell6t6 osztdlyra ,1.5 A beteg sztllitdsa (kisdrdse) az int zeten beliil.,.,, A betegek elbocsdtdsa az intdzetbol, thelyezds m6s int 2etbe ,1.7 Elhal6lozd,s..., A beteg,s hozz tartoz6k tdjdkoztatdsa, titoktart6si k<itelezettsdg..." A beteg hozzdtartoz6inak drtesitdse Az eg6szs4,gii gyi dokumentdci6 vezetdsdnek rendje... - ' ll Abetegekkivizsgdl6sa..,, A betegel< gyogykezelese, dpol6sa, gondozasa.,... - j5-8,i. I 3 Mij tdti tevdl<enysdg.,,, - j I(ozpontositott diagnosztikai 6s terapias, valamint egydb oszt6lyok, rdszlegek ds l<ihelyezett egysdgeik mtikdddse Aj dr6beteg ell6t6si rend l Altalanos szab6lyok..., - 8l Betegfogaddsi lista A betegfogadds rend.j e.,....., Jdr6beteg rendelds 6s igdnybevdtele...., Aj 6r6beteg elldtdsa A j6r6beteg rendeldsek egylittmiil<<iddse Gy6gykezelds a j6r'6beteg rendeldsen A gondozds Az oszt lyok mrikdddsi rendje Ugyeleti szolgelat.... _ Tudorn6nyos munka. 8.6 Tovdbbl<dpzdsi kdtelezetts6g szab6lyozhsa

5 87 Cazdasdgi igazgatds... _ A foigazgat6 ir6nyitdsa al6 tartoz6 igazgatdsi jellegri egysdgek 6s munkal<6r0k fel adatai..,... - g Jogi ds Dtintdselokd szit6 Osztitly...., - g F6igazgat6i Titk6rs6g....". _ Humanpolitikai F6oszt6ly (HR)... _ Egdszsdgfe.j leszt6si Iroda (EFI)... _ Informatikai F6oszt6ly 90 9 Zi:.r6 rendel kezdsek.. 9l

6 AZ szl'.asz AL KAL MAZAs ANAK ALTAL At t o s s z,qnar, yar 1.1 Altal6nosrendelkez6sek A Miskolci Semmelweis K6rh6z ds Egyetemi Oktat6k6rh6z (tov6bbiakban Korhhz) Szervezeti ds Mtjkdddsi Szab lyzalhnal< (SZMSZ) celja, hogy a Korhiz tevdkenysdgeinek szervezeti kereteit, 6ltal6nos mrikdddsi szab lyait, a vezet6k ds beosztott l<ozalkalmazottak alapveto kotelezettsdgeit ds jogait, valamint a \(6rhdz vezetoinek fobb feladatait, hat6skcjreit, egytittmrikciddsi kcjtelezettsdgeit r6gzltse vagyis a miikcjddst szabllyozo alapdokumentuml<dnt ad ir6nymutat6st a szery ezet tag ai, el so sorban v ezetoi szimhr a " Az SZMSZ eloir6sai nem lehetnek ellentdtben a hat6lyos jogszab6lyok rendelkezdseivel valamint a l(orhhz Alap it6 Ol<i ratdval. Az SZMSZ rnelldkletel<dnt tovdbbi dokumentumol< szolg6lnak elofr6sokkal, irtmutat6sol<kal a mlikdddst illet6en. A K6rh6z vezetoi szhm ra egyes speci6tis teriileten szal<mai szabillyzalol< adnak az SZMSZ-ndl rdszletesebb ritmut athst a tevdkenysdg ek vdgzesehez. E dokumentumok szab lyainak 6tmeneti rn6dosit6s6ra forgazgat6i utasitiisok keretdben nyilik lehetosdg. E v6ltozdsol<nak megfeleloen az SZMSZ ds kapcsol6d6 dokumentumainak id6szakos feliilvizsg:ilatdra es m6dosit6s6ra lehet sziiksdg. Az SZMSZ-t sziiksdg szerint, de legal6bb dvente feliil l<ell vizsg6lni. LZ A kiilts6gvet6si szerv legfontosatrb adatai: Neve: Roviditett neve: Szdkhelye: Telephelyei: Miskolci Sernmelweis K6rh6z 6s Egyetemi Oktat6k6rh6z MISEK 3529 Miskolc, Csabai kapu Miskolc, K6rhrtz utca l Miskolc, Kerpely Antal utca 1" 3529 Miskolc, Csabai kapu Miskolc,Fazhr s6tiny 1" 3532 Miskolc, Bokr6ta u. 1" 3535 Miskolc, Tdmiirk6ny Istvdn u" Miskolc, Szentgytirgy ftt25" 3244 P arildftird6. Kossuth fit 221 "

7 Alapitoi jogol< gyakorl6ja: Bmberi er6forr6sok minisztere 1054 Budapest, Alcaddmia utca 3. A kdltsdgvetdsi szerv ir6nyit6 szervdnel< neve ds szdkhelye: Emberi Erdforrdsok Miniszt6riuma 1054 Budapest, Akaddmia utca 3. A l<dltsdgvetdsi szerv kcizdpir6nyit6 szervdnel< neve ds szdkhelye: Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs69iigyi Min6s69-6s Szervezetfejleszt6si lntfizet 1125 Budapest, Di6s rirok 3. A kozdpirdnyft6 szerv az egeszsegiigyrol sz6l vi CLN. torveny szerint a miniszter hat6skdrdbe nem tartoz6 fenntart6ijogokat, valamint a Gyogyszerdszeti ds Egdszsdgiigyi Minos6g ds Szervezetfejlesztdsi trntdzetrol sz6l " (IV. X2.) Korm. rendelet 2. $ m) ponrja alapjiln a 2/A" $-ban neghatdrozott jogokat gyakorolja" Azalapitool<irat szitma: GYEMSZIIIT42S-J6/2013/JOGI A l<ciltsdgvetdsi szerv mril<oddsi lcore: Mfikiid 6si en ged 6ly6ben m eghatf r ozott el l6t:isi f erii let" A ko ltsd gvetds i szerv gazd lko dds i be soro I 6sa ; On6ll6an miikiidd 6s gazdflkod6 hiilts6gvet6si szerv A l<oltsdgvetdsi szerv l<ozfeladata: Az egdszsdgtigyrol sz6l dvi CLIV. torvdny alapjdn, ell6t6si teriiletdre kiterjedoen a jhro- ds fekvobetegek diagnosztikus 6s ter6pi6s szal<orvosi el[6t6sa, rehabilit6ci6ja ds kovetdses gondoz6sa. A l<6lts6gvetdsi szerv alaptevdkenysdge Az egdszsdgiigyrol sz6l dvi CI-IV. torvdny alapj6n, ellit6si teriiletdre kiterjedoen a j ro- 6s fel<vobetegek diagnosztii<r.ts ds ter6pi6s szakorvosi ell6t6sa, rehabi I it6ci6ja ds kcivetdses gondoziisa" Ell6t6si teriiletdn feladata a j6r6-ds fekvobetegek diagnosztil<us ds ter6pi6s szal<orvosi ell6t6sa, rehabilitilci6ja ds kcjvetdses gondoz6sa, ennek keretdben fel<v6betegel< al<tiv ds

8 kr6niklrs ell6t6sa, rehabilit6ci6ja, j6r6betegek gy6gyit6 ds rehabilit6ci6s szakell6t6sa ds egynapos ell6t6sa az egyen gy6gykezeldse, dletveszely elhhrit6sa, a megbetegedds kovetl<eztdben kialalcult 6llapodavit6sa vagy a tov6bbi Sllapotrornl6s megelozdse cdlj6b61. Alaptevdkenysdgdbe tartozik a gy6gyszer 6s gy6gy szati termdk kiskereskedelme, orvostudomhnyi alap ds all<almazott kutat6s vegzese. A koltsdgvetdsi szerv alaptevdkenysdgdnek l<ornilnyzati funkci6l< szerinti besorol6sa: Termdszettudom6nyi,mriszakialapkutatds Egydb szhrazfoldiszemdlysz6llit6s Cy6gyszer-kisl<ereskedelem Egydb gyogy szatitermdkkiskereskedelme Betegsz6llft6s,valamintorvosirendelvdnyrihalottsz6llft6s J6r6betegek gy6gyit6 szakell6t6sa J6r6betegek rehabilitdci6s szakell6t6sa "ISr6betegek gy6gyito gondoz6sa J616betegel( egynapos elkit6sa (pl.milvesekezelds) Fogorvosi szakell6t6s Egdszsdgtigyi laborat6riumi szolg6ltat6sok Kdpall<ot6 diagnosztikai szolg6ltat6sok Fizikoter6pi6s szolg6ltat6s Egynapossebdszetiell6t6s(egynaposbeavatkoz6s) Egdszsdgi.igyi 5pol6s bentlak6ssal Bentlak6sos hospice-ell6t6s Sporto16k sportegdszsdgiigyi vizsg lata, feliigyelete, ellenorzdse Csal6d ds n6vddelmi egdszsdgiigyi gondoz6s If frs6g-egdszsdgiigyi gondoz6s Fertozomegbetegeddsekmegeiozese,jhrvhnyiigyiell6t6s Nemfertozomegbetegeddsekmegel6zdse I(ompiexegdszsdgfejleszto,prevenci6sprogramok Vdr-, szovet- ds egydb kapcsol6d6 szovetbank Egdszsdgiiggyell<apcsolatosalkalmazottkutat6sdsfejlesztds Crvos- ds nov6rsz6llo,hozz6tartozoi sz6lkis fenntart6sa, i.izemeltetdse Fekvobeteeekaktivell6t6sa6ltal6nosk6rhrizakban

9 Fel<vobetegel<kr6nilcusell6t6sa6ltal6nosk6rhSzakban Bentlak6sos egdszsdgtigyi rehabilit6ci6s ell6t6s rlltallnos k6rh6zakban Szaklcdpesitds megszerzdsdre felkdszit6 szakmai gyakorlati oktat6s szal<mai feladatai a szakkepza iskol6l<ban Felsofokir v6gzettsdgi szintet nem biztosft6 kdpzdsek Egeszsdgiigyi szakmai kdpzds Isl<olarendszeren kfviili egydb oktatds, kdpzds l0l 121 Pszichi triai betegek tart6s bentlak6sos ell6t6sa Szenvedelybetegelctart6sbentlak6sosel[6t6sa Pszichidtriaibetegekrehabilit6ci6scdhibentlak6sosell6t6sa Szenveddlybetegekrehabilitrici6scdhibentlakdsosell6tdsa 1 01 l4l Pszichi6triai betegek nappali ell6t6sa V6llall<ozrisi tevdkenysege ar6nydnal< fels6 hat ra a koltsdgvetdsi szerv l<iad6saiban: A v6llalkozasi tevdkenysdg mdrtdke nem haladhatja meg a koltsdgvetdsi szerv m 6 d o s itott k i a d 6s i el oir 6ny zatdn ak 3 Ao/o - 6t. A l<olts6gvetdsi szerv vezetojdnek kinevezdsi rendje: A l<ciltsdgvetdsi szerv foigazgat6jit ds gazdas6gi igazgatojifi p6lyfntat6s irtj6n kell l<iv6lasztani. A foigazgato es gazdas6gt igazgat6 kinevezdsdt vagy megbizdsdt valamint felmentds6t vagy anegbizfsinak visszavon6sdt a kdzdpir6nyit6 szerv kdsziti elo. A foigazgat6t ds a gazdasdgi igazgat6t az egeszsegtigydrt felelos miniszter nevezi l<i vagy bizza meg, menti fel vagy vonja vissza a megbiz6s6t, illetve, - ha vezet6vel a munl<a tcirvdnyl<onyvdr6l szolo dvi I. torvdny (a tovdlbbiakban: Mt.) vezeto 6ll6sii rnunl<av6llalora vonatkoz6 rendell<ezdsei all<almazbstlal munkaviszonyt kell letesiteni - a vezetovel munkaviszonyt ldtesit, azt megsziinteti" A foigazgat6 felett az egyeb munk6ltat6i jogokat akdzepir6nyit6 szerv foigazgat6ja, a gazdasdgi igazgalo felett a koltsdgvetdsi szerv fbigazgatoja gyalcorolja. A p.lydztatiisra ds foglall<oztat6sra a kdzalkalmazottak jo96ll6srir'61 sz d,vi XXXIII. tdrvdny, az Mt., illetve a kdzalkalmazottal< jog6ll6s6r6l sz6l dvi XXXIII" torvdny egdszsdgiigyi intdzmdnyekben tcirtdno vdgrehajt6s6r6l sz6l (XII.31.) I(onn. rendelet e I o irrisai az ir 6ny adoak.

10 A kciltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztat6sijogviszonya: A l<ciltsdgvetdsi szerv foglalkoztatottjai - szabadfoglalkoz6s keretdben, - egydni egdszsdgi.igyi v6llalkoz6kdnt, - egydni cdg vagy t6rsas v6llalkoz6s tagjal<6nt, - kcizall<ahn azotti jo gviszo nyban, - munkaviszonyban, - cjnkdntes segitokdnt fo glalkoztathat6ak. Az alap[tis idopontja: Ad6sz6m: KSH-nyi lv6ntart6si szhm: Torzsk<inyvi nyilv6ntart6si sz6m : fprilis s A kiilts6gvet6si szerv szervezeti egys6gei 6s enged6lyezett l6tszimuk: Fekv6beteg ell6tds:. L Belgy6gy6szat o II. Belgy6gy6szat. Altal6nos Sebdszeti ds Mellkas-sebdszeti osztillv o Sziildszet-Nogy6gy6szat. Tiidogy6gydszat. Borgy6 gyiszat r HOSPICE o Pszichi6tria o Infektol6gia o Szemdszet r Kdzponti Aneszteziol6giai Oszt ly. Urol6gia Engeddlyezett ldtsz6m 80, Kiszo19616 diagnosztika : o Szrir6centrum. KozpontiLaborat6rium o Pathol6gia o Kcizponti Mtito r KozpontiGy6gyszertrir. Kdzponti Didt6s szolg lat. Kcizponti Higidnds szolgiilat. Egdszsdgfejlesztdsilroda

11 Kiszo19616 gazdas6gi, miiszaki osztrilyok: o Beruhhziisi ds Uzemeltetdsi Fooszt6ly o Anyag- ds eszkozgazddlkoddsi Oszt6ly r Finanszfroz6si ds Kontrolling Foosztrlly. Humdnpolitikai Fooszt6ly o Fdnziigyi, Szdmviteli ds Kdzgazdashgi Oszt6ly o lgazgat6s6g. Apol6si igazgatosilg c Gazdasdgi igazgatositg o Elelrnezdsi oszt6ly. Mosoda, varroda o Kozponti Betegsz6llft6 Szolg6lat. Jogi ds Ddntdselokdszito Oszt6ly r Informatil<aiFoosztdly l l0 54 a J a Telephelyek: - Miskolc,Kbrhflz u" 1" (Di6sgy6r) Fekv6beteg ell6t6s: - Neurol6gia - Apol6si oszt6ly - Reumatol6gia - MozsdsszerviRehabiiit6ci6 - Apoftsi oszt6iy tri - Kardiol6giai Rehabilit6ci6s oszt ly K iszo I 96lo tevdlcenysdg: l(dzponti Steril Kdzponti Fizioter6pi6s Oszt6ly - Takarit6szolg lat - Portaszol96lat/Apol6sioszt6ly l3 103,5 z+ - Miskolc, Csabai kapu 9-11" Rendel6intdzet - Munkaegdszsdgiigyi ell6tds - Miskolc, Kerpely Antal u. 1" Di6sgy6ri Rendelfintilzet l - Miskolc, Csabai kapu 42. Szent Ferenc Kdrhhzi telephely - Kardiol6giai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - N4ozg6sszerviRehabilitrici6sOsztrily - Gastroentero16giai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - Pszichoter6piai Rehabilit6ci6s Oszt6ly - Ttidogondoz6k - Legzoszervi Rehabilit6ci6s Oszt6,ly - Elelrlrezes - I(orhdziEll6t6siCsonort - Betegfelvdtel 30 1a JJ \9 21 1tr 4l 14 L) 3

12 2 ALTAlANos SZERVEZETI SZAB ALYZIK 2.1 AK6rhhz irinyitisinak r6sztvev6i Emberi Er6forr6sokMiniszt6riuma AKorh z irdnyitdsilert felel6s szewezet azemberi Er6forr6sok Minisztdriuma Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs6gtigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si lntlzet A K6rhhz l<dzdpirdnyit6shert felelos szervezet a Gy6gyszerdszeti 6s Egdszsdgiigyi Minosdg- ds Szervezetfej lesztdsi Intezet AKorhiz, mint l<oltsdgvetdsi szerv ir6nyit6sa: Azirdnyiths a kovetl<ezo hat6skorok gyakorlssdnak jog5t jetenti: - a l<oltsdgvetdsi szerv alap[t6 okirat6nak kiadiisa, szervezeti ds miikciddsi szabslyzatdnak j 6v6hagy6s a, talakittsa ds megsziintetdse, - a f<dltsdgvetdsi szerv vezetoje tekintetdben a kinevezds ds felmentds, vagy a vezetoi megb[z6s addsa, visszavon6s a, 6s az egydb munkiiltat6i jogok gyakorl6sa, - a koltsdgvetdsi szerv gazdas6gi vezetojdne[< kinevezdse ds felmentdse, vagy a m e gbizdsa, m e gb izdsdnak v i s szav on6sa, tovdb b 6 di1 azhs 6nak me 96 I I ap f tds a, - a bevdteli ds kiad6si ellir nyzatokkal val6 gazd lkodis rendszeres figyelemmel l<isdrdse, a vdgrehajt6s, illetve a kciltsdgvetdsi szerv 6ltal ell6tand6 kozfeladatol< meg nem val6s[t6s6nal< veszdlye esetdn a jogszab6lyban meghatdrozott sziiksdges intdzkeddsel< megtdtele, - a koltsdgvetdsi szerv 6ltal el[6tand6 l<cjzfeladatok ell6t6s6ra vonatkoz6, ds az er6forr6sokkal val6 szab lyszeni ds hatdkony gazd lkod6shoz sztiksdges kovetehndnyek drvdnyesitdse, sz6monkdrdse, ellenorzdse, - jogszab lyban meghathrozott esetekben a kciltsdgvetdsi szerv d<intdseinek elozetes vagy Lrt6 I agos j 6v6h agy6sa, - egyedi utasit6s l<iad6sa feladat elvdgzdsdre vagy mulasztds potl silra, - a koltsdgvetdsi szerv jelentdstdtelre vagybeszdrnol6ra val6 kbtelezdse, ds - a koltsdgvetdsi szetv kezel6sdben idvo koz6rdekri adatok ds kozerdekbol nyilvdnos adatok, valamint a jogszabilly szerinti ir6nyit6si jogkorok gyakorlds6hoz szriks6ges, torvenyben me ghatitr ozott szemdlyes adatok kezel6se "

13 2.1.4 A f6igazgat6 Kinevez6se, felmentdse ds dijazdsdnak megdllapft6sa az eglszsdgrigydrt felelos mrniszter, az egydb munk6ltat6i jogok gyakorl6sa a Gy6gyszerdszeti 6s Eg6szs6gtigyi Minosdg- es Szervezetfej leszt6si Intezet hatdskor6be tartozik. Feladatai: A foigazgato az intezet egyszemdlyi felelos vezetoje" A f oi gazgato L<izhr 61 ago s h at6skordbe tartoz i k : - Az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6si igazgato, a tudom6nyos igazgato megbfz6sa, a megbfz6s visszavoniisa, dijazisuk megiilapititsa illetve a gazdashgi igazgato, az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6si igazgato, a tudom6nyo s igazgats tekintetdben az egyeb munk6ltat6i jogok gyakorl6sa, - a kozvetleni.il ir6nyit6sa al6 tartozo vezet6k valarnint az orvosol< tel<intetdben a rnunk6ltat6i.jogok gyakorl6sa, ezen tilmen6en minden foglalkoztatott tekintetdben a munk6ltat6ijogok gyakorl6sa, arnit a jelen SZMSZ-ben nem deleg6l, - az intdzrldny szal<mai oszt lyai vezet6inel< megbizhsa illetve a negbizhs visszavon6sa, a rn unkriltat6 i j ogol< gyal<orl6sa, - a gazdasdgi igazgat6, az orvosigazgat6, az orvosigazgat6-helyettesek, az 6pol6,si igazgato, a tudom6nyos igazgat6 " az osztiiyvezeto f6orvosok, valarnint a l<ozvetlen irdnyitlsa al6 tartozo vezetok ds az 6nrill6 munkalcdrt betdltol( munkakori leir6s6nak negl"tal rozdsa, - jogszabrily eltdro rendelkezdsdnek hi6ny6ban az int6zmdnyi szab lyzatok j6v6hagy6sa, - az intdzmdnyi szervezeti ds mtikdddsi szab lyzatban kiz6r6lagos hat6skorl<6nt meghat6rozott egydb feladatol< ell6trisa, - az intdzrndny tev6kenysdge elleni p^nasz megvizsgsl6sa, elintdzdse, - orvosi, gyogyszer(,szi munl<akdrben foglalkoztatott egdszsdgiigyi dolgoz6k tov6bbkdpzdsdnek biztosit6sa ds feliigyel ete - az tigyeleti tev6kenysdg biztosft6sa ds feli.igyelete, - irhnyitja a belso ollenorzds rendszerdt, tevdkenysdgdt - mindaz, arnit jogszab6ly vagy a jelen SZM9Zafbigazgatokizfuolagos hat6sl<drdbe utal. A foigazgat6 ell6tja az Intezet l<dpviseletdt a fenntart6, finanszirozo ds szalcmai ir6nyit6 feliigyel6 szervek, t6rsadalmi szervezetel< ds a sajt6 fel6.

14 . Ell<dsziti az Intezet szakmai fejlesztdsdre vonatkoz6 ir6nyelveket, meghattrozza a kdltsdgvetds, a beruh6zd's, felfjit6s terveit. o Az intezet nevdben fizetdsi vagy m6s teljesitdsi kotelezettsdget v6llalhat o A kdtelezettsdgv6llal6s a gazdasdgi igazgat6 - t6volldtdben a gazdasilgi igazgato itltal rnegbizott szemdly - ellenjegyzdsdvel tdrtdnhet. o Munkriltat6i ds illetmdnygazd lkod6si jogkcirt gyal<orol az intezet valamennyi orvosa, a gy6gyit6-megelozo tevdkenysdget segft6 egyeb diplorn6s, 6s az ir6nyft6sa alatt miil<od6 igazgatilsi szervezeti egysdgek dolgoz6i valamint a kozvetlen ir6nyft6sa al6 tartozo cjn6l16 munkakort betcilto kcizalkalma zottak tekintetdben. o Utasft6si jogot gyakorol rninden a feladatkordben tartoz6 tigyben az irinyiths6val mrikddo szervezeti egysdg, ezel< dolgozoi illetve a kozvetlen ir6nyit6sa al tartoz6 cjnsll6 munkakorl betolto kozall<alma zottak tekintetdben. o Ellen6rzdsi, beszilnoltat6si jogkorrel rendelkezil< az \ntezet egeszdre kiterjedoen az intezer alaptevdkenysdgdt drinto rninden iigyben". Kiadja az orvosi elldtrisra vonatkoz6, valamint azintezet egdszdre hat6lyos belso utasft6sokat, szab6lyzatolcat. o Flatrisl<ordbe tartozil< a dontds minden olyan iigyben, melyet jogszab6ly, az irinyit6 szerv ddntdse, belso szab6lyzatnem utal m6s szerv vagy m6s szemdly hatdskordbe" o Hat6sl<ore gyakorl6s6t, feladatai ellit6srit az igyek neghathrozott csopord 6ra vagy egy-egy feladat ellit6sa tekintetdben 6lland6 vagy alkalmi jelleggel 6truh6zhatja, az 6,ltala dtruhilzotr hat6skorcjke t 6lland6 vagy alkalmi j el leggel visszaveheti. o Felelos az intdzet mrikodtet6s6te vonatkoz6 jogszab lyokban, utasit6sokb an, szabillyzatolcban neghatdrozottal( teljesitdsddrt valamint a hat6s- ds jogkcirdbe tartoz6 intdzkeddsek, feladatok ell6t6s6drt. A foigazgat6t feladatainak ell6t6s6ban a gazdas gi igazgat6, az orvosigazgat5, az orvosigazgat6- helyettesek, az 6pol6si igazgato ds a tudomdnyos igazgat6 segiti. T6volldte, akadalyoztatdsa esetdn helyettesitdsdt az orvosigazgat6, az orvosigazgat6 akad lyoztat6sa esetdn a di6sgyori k6rh6zrdsz illetdkessdgr"i orvosigazgat6-helyettes, a di6sgyori l<orhlzresz illetdkessdgti orvosigazgat6-helyettes al<ad lyoztat sa esetdn a Szent Ferenc l<6rh6zrdsz illetdkessdgri orvosigazgat6-helyettes, a Szent Ferenc k6rh6zresz illetdkessderi orvosigazgat6-helyettes akad lyoztat6sa esetdn a gazdashgiigazgato l6tja el.

15 2.1.5 A gazdashgiigazgat Kinevezdse, felmentdse es diiazlsdnak megdllapitrisa az egdszsdgiigydrt felelos miniszter hatsskordbe, az egydb munl<6ltat6i jogok gyakorlisa a foigazgat6 hatriskdrdbe tartozik" A gazdas gi igazgato feladatkcjrdbe tartozik az intdzmdny miikdddsdvel dsszefiiggo gazdas6gi, penzigyi ds intdzrndnyiizemeltetdsi (gondnolcs6gi) feladatol<, valarnint a rnindezekkel osszefi.iggdsben f'elmeriil6 adminisztratfv fleladatok irdnyit6sa. Feladatai:. Irdnyitja, ellenorzi, szervezi: - az intezet gazdrilkod6s6t, lizemviteldt - az intezel konyvviteli, elszfimolitsi, vagyon-nyilv6ntart6si ds bizonylati rendjdt - az intezet haszn latdban 6llo ing6 ds ingatlan vagyonnal val6 gazdhll<oddst, a vagyon cd lszerr.i hasznositds6t, megorzdsdt - azintdzet gazd6lkod6s6ra vonatkoz6 jogszab6lyok, utasit6soh, szabiiyzatol< vdgrehajt6s6t, ds j6vdhagy6sra a foigazgatohoz eloterjeszti az e teri.iletekre vonatl<oz6 intdzeti belso szab lyzatokat" - a munkavddelmi, trizvddelmi biztons6g-technikai feladatol( vdgrehajt6s6t, az ide vo n atl<oz6 j o gszab6 I yok d s szab6l y zatok v e gr eh aj t6s 6t - az intezet szervezeti egysdgeiben folytatott gazdhll<od6si tevdkenysdggel osszeftiggo feladatokat - ellenorzi, elemzi a gazd,6ikod6s eredmdnyeit, folyarnatosan figyelemmel kis6ri, drtdlceli a gazd ll<odds hatdkonys6g6t az dsszerfisdg ds a takardl<os gazd6ll<od6s, valamint a biztons6gos betegell6t6s kovetelmdnyei alapj6n. Ir6nymutat6st ad a szervezeti egysdgek gazdasdgi, penz\ gy i nr un l<6j 6ho z, ellenorzi az e I o ir6sol< b izto s it6s6t - az irrinyitrisdval mril<odo szervezeti egysdgel<ben ds a lcozvetlen ir6nyft6sa al6 taftozo do lgoz6k l<epzdsdt, tov6bbkdpz6sdt - az intdzet alapfeladatai ell6t6s6t szo19616 kisegito, kiegdszito mriszaki-gazdashgi tevdl<enysdget, valamint az intdzet 6ltal vegezheto v6llallcoz6si tevdkenysdget - az inlezeti l<oveteldsel<, az inilzeiet megillet6 tdritdsi dijal< behajt6s6t - a lelt6roz6st. c Hat6sl<cire:

16 - az intdzet nevdben fizetdsi vagy m6s teljesftdsi kotelezettsdget a foigazgat6 e I lenj e gyzdsdve I v6llalhat - munkdltat6i 6s bergazdiikod6si jogkdrt gyakorol az irsnyitis6val rntikodo szervezeti egysdgekben ds a kcjzvetleniil hozzdtartoz6k tekintetdben. Intdzkedik az khnyitilsa ali rartoz6 terii lete n a sziil<sd ges sd v6l6 m unkaero 6tcsoporto s it6sr6 I - lciadja az intezeti belso gazd6lkod6sra a gazdasdgi-, mtiszaki ellstdsra vonatkoz6 bels6 szab lyzatolcat, utasit6sokat a foigazgato elozetesj6v6hagy6s6t kovetoen. - meghat rozza az intdzet ldtszdrn es bergazddlkod6si elveit, feladatait es azt jovilhagyilsra a foi gazgat6nak e I oterj e szt i. - folyamatosan elemzi, drtdkeli az intezmdnyi finanszir oz6s helyzetlt - utasit6sijogkdrt gyakorol a szakmai, szervezeti ir6nyit6sa al6tartoz6 szervezeti egysdgek, alkahnazottak tekintetdben - resztvesz azintezet fejlesztdsi ds rekonstrukci6s terveinek kidolgoz6s6ban. Elldtja: - A foigazgato 6ltal ittruhinott keretek kcjzdtt gazdasiryi jellegri kdrddsek tekintetdben az intezet kdpvi seletdt.. Elkdsziti ds a foigazgatonakj6v6hagy6sra eloterjeszti: - a gazd ll<od6sra. - pdnzgazd6lkoddsra, pdnzkezellsre, lelt6rozhsra, a betegek lrtektdrgyainal< kezeldsdre ds meg6rzdsdre vonatl<o26, valamint a feladatkordbe tartozo egydb tigyekre vonatkoz6 belso szab 6ly zatokat, utas f tds o l<at - az intdzeti 6ves koltsdgvetdst, valamint az ir6nyit6 szerv 6ltal meghatilrozott gazdasilgi, gazd lko d6s i beszamo l6kat. o Felelos: - az intdzet gazd ll<odds6ra vonatl<ozo hat lyos jogszab6lyok utasit6sol<, bels6 szabillyzatol< m egalkot6s 6ert, betartds6drt, betart at6sheft - az intezet gazd lkodds6t drint6 dontdseidrt, belso utasitrisokdrt - ellenorzdsi feladatai teljesitdsdeft, afeheft mulaszt6sok, hiainyossdgok megsztintetdsddrt - az intdzeti koltsdgvetdsi eloirdnyzatok vdgreh ajths66rt - a hat6skcjrdbe tartoz6 dcjntdsek vdgrehajt6s6drt T6volldte, akadrilyoztatdsa eseten helyettesitdsdt a Penzigyi-szrimviteli ds Kozgazdasigi Oszl lyvezeto lsda el.

17 2.1"6 Az orvosigazgatri 6s az orvosigazgatd-helyettesek Megbiz6sul<, a rnegblzds visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszonyukkal osszefiigg6 munk6ltat6i jogok gyakorlssa a foigazgato hat6skcjrdbe tartozil<" Az intdzet orvosszakmai ir6nyftrlsa a foigazgat6 utasitdsainal< megfeleloen az orvosigazgato feladata. Feladat6nak ell6t6s6ban az orvosigazgato-helyettesel< segitik, figyelemmel a K6rh6z tdbb telephelyen tcjrldno tevdkenysdgdre, a jelen SZMSZ az orvosigazgat6 ds az orvosigazgatolrelyettesel< lcozdtti feladatokat (az orvosigazgat6 6ltal6nos vezeto feladatdnal< ds felelossdgdnel< drintetlenlil hagy6sa rnellett) az al bbiak szerint deleg6lja: A diosgyori k6rh6zrdsz illetdl<essdgfi orvosigazgato-helyettes az orvosigazgato utasft6sainal< megfelel6en elj6rva elvegzi az orvosigazgat6-helyettesi feladatokat a Di6sgy6ri korhdzresz teriiletdn. A Szent Ferene k6rh6zrdsz illetdkess6gri orvosigazgat6-helyettes az orvosigazgat6 utasit6sainal< megfelel6en elj6rva elvdgzi az orvosigazgat6-helyettesi feiadatolcat a Szent Ferenc k6rhizresz teriiletdn " Az irrtdzet h6rom alapveto szervezeti egysdge koziii Ey a Sernmelweis l<orh zresz az orvosigazgat6 ir6nyft6sa al6 tartozik, mfg a di6sgy6ri ds a Szent Ferenc korhdzresz az illetdkes orvosigazgat6-helyettes kozvetlen, de delegrilt szakmai ir6nyft6sa alattiil. c Az orvosigazgat6 feladata illetve az illetdkessdgiikbe tartozok6rhlzreszben az orvosigazgatohelyettesel< feladata az alftbbi: - az egdszsdgiigyi dokumenthcio vezetese, szab6lyszenisdgdnel< biztosit6sa ds feliigyelete, - ahdzirend rendelkezdsei vdgrehajt6s6nal< ellen6rzdse, - a betegjogok drvdnyesiiidsdnek folyarnatos biztosft6sa, - a teljesftmdny elsz6mol6s alapj6t kdpezo orvosi dokument6ci6, az egyes orvosi beavatl<oz6sok elsz6mol6s6nak ellenorzdse" az ezt ellenorzo orvosok munl<6j6nal< lcoord i n6l 6sa, i r6nyit6sa, - a minosdgbiztosit6si rendszer kialakit6sa, - az egdszs6giigyi szolg6ltat6sok folyamatos min6s6g-ellanorzdse ir6nyft6sa szervezdse, - az orvosol< 6s egdszsdgiigyi szakdolgoz6l< valamint kisegit6 szemelyzet szal<mai ir6nyit6s a a foigazgat6 e I ozetes e gyetdrtd sdvel, - az orvosol< munl<al<ori lefrds6nal< ell<dszitdse, - a l<oltsdgvet6s, a beruhhz s, felfijit6s tervezdseben az orvos-szal<mai szempontok meshatdroz6sa

18 Az orvosigazgat6 akad lyoztat6sa esetdn helyettesitdsdrol a di6sgyori k6rhdzrdsz illetdkessdgli orvosigazgat6-helyettes, a di6sgy6ri korhfnrdsz illetdkessdgii orvosigazgat6-helyettes akad6f yoztat6sa esetdn a Szent Ferenc l<orhlzresz illetdkessdgri orvosigazgat6-helyettes, mindh6rm6juk akad6lyoztatisa eset6n helyettesiiket a foigazgat6 jeloli l<i. Az orvosigazgat6- helyettesek al<ad lyoztat6sa esetdn helyettesiiket az orvosigazgatojeloli ki Az 6pol6si igazgat : Megbizdsa ds a rnegbizds visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszony6val osszefiigg6 nr un f<6ltat6 i j o go k gyal<o rl 6sa a foigazgat6 hat6sl<ord be tartozik,. Az 6pol6si igazgat6 feladatkcjrdbe tarlozik az intdzmeny 61ta1 nyirjtott 6pol6si tevdkenysdg feltigyelete ds a tevdkenysdgek dsszehangol6sa, ennek keretdben kiiloncjsen: - a k6rh6zi 6pol6si dokument6cis szab lyszerii vezetdsdnek, a dokument6ci6 szakmai tartalnr 6nal< fe I 0gye I ete, - a betegjogol< drvdnyesiildsdnek folyamatos figyelemmel kfsdrdse, - a betegek 6lta[ bejelentett panaszok l<ivizsgllilsdban val6 kozremiikcidds, - a betegjogi kdpviselovel val6 kapcsolattart6s, - azintdzmeny higidnds rendjdnek folyamatos figyelemrnel kisdrdse, - a hhzirendben foglalt rendelkezdsek vdgrehaj tilsdnak ellenorzdse, - az intdzmdnyben 6pol6i ds egydb egdszsdgiigyi szakdolgoz6i munkakcirben foglallcoztatott egdszsdgiigyi dolgoz6k tovdbbkdpzdsdnek biztosit6sa ds feltigyelete, valamint - a szervezeti es rnfil<cjddsi szab lyzatitban rneghatirozotttov6bbifeladatok elkit6sa. o Feladata: - lrdnyitja, szervezi, ellenorzi: - a fel<vo ds j616beteg ell6tis teriiletein vegzetr 6pol6si, gondoz6si munk6t ds a betegel l6t6ssal cisszefliggo kisegit6 tevdl<enysdget - a betegell6t6s szemdlyi ds t6rgy feltdteleinek javftd'srit, gondoskodik a betegell6tris ku lturrilts6grinak fej lesztdsdrol - kdnyitja, ellenorzi az osztiilyos fdnovdrek (vezeto asszisztensek) iipol6s-szervezo tevdkenysdget, az polssra vonatkozo szakmai szabdlyok megtartds6t - a takar[t6si rendszer mfikoddsdt, atakaritl,si rendszer intezeti szintfi korszerlisitdsdt

19 - ellen6rzi az irinyit sa al6 tartazo szakmai teriileteken a munl<afegyelemre, az igyeletre vonatkoz6 szabiilyok betart6s6t - ellenorzi a szakdolgoz6k ds a kisegfto szemelyzet szakmai munk6j6t, az etil<ai l<cjvete I mdnyel< drvdnyesii ldsdt - ir6nyitja azbpol si dolcument6ci6 korszenjsitdsdt, ellenorzi a dokument6ci6 vezetdsdt - szervezi a fonovdri drtekezleteket, a szakdolgozoi rnunkadrtekezleteket - irdnyitja az intlzeti szakoktat6k munk6jdt, ellenorzi a nappali tagozatos tanul6l< szal<mai, gyakorlati oktat6srinak rendj dt - ir6nyitja az tntdzeti szoci6lis munk6sok tevdkenysdgdt. - ellenorzi azirhnyititsa alatt 6116 teriileten a vdd6felszereldsek haszniiatdt, a rnunl<avddelmi elofrdsok betartds6t, l<ezdemdnyezi afeltdrt hi6nyoss6gol< megszilntetdsdt.. Elkdszfti: - az ripolisi-gondoz6si munkara vonatkoz6 elemzdseket, drtdkeli az ilpol ssal-gondoz6ssal kapcsol atos vdiern dnyeket - az 6pol6s-gondozds tirgyi" technikai, szerndlyi fejlesztesdre vonatkoz6 szal<mai fejlesztdsi tervel<et - az ir6nyit6sa al6 tartozl fonovdrek, vezeto asszisztensek ds lcozvetlen beosztott doleoz6k munkakori leir6s6t - az intdzeti bels6 szab6lyzatoknak az wilnyitfsa al6 taftaz6 szakmai-szervezeti egysdgel<re vo n atkoz6 terv ezetdt, I<ezderndny ezi azok sziiksd ge ssd v6l6 m6do sit6s6t - a szal<dol9oz6k l<dpzdsdre, tovabblcepzdsdre vonatkoz6 terveket. Hat6skcire - I!{unk6ltatoi, letszitm ds bdrgazddlkodrisi jogokat gyakorol az intezeti felcvo- ds j6r6beteg ell6t6s teriiletdn az egdszsdgtigyi szakdolgoz6k ds a betegell6t6sban i<isegito tevdkenysd g et v egzo doigoz6k felett" - E jogkcirdben elj6rva egyi.ittmrikddik az oszt lyvezet6 foorvosokkal. - A f.onovdrel<, vezeto asszisztensel< l<inevezdsi jog6t az erintett oszt lyvezeto 1'6orvossal e gyetdrldsben gyakoro lhad a" - Ellen6rzdsi jogkdrt gyakorol a szakmai irdnyitdsa al6 tartozo tertiletel<en az intezet egdszdre kiterjed6en - Utasit6si jogkorrel rendelkezik a szakmai kornpetencirij6ba tartazo lcdrddsel<ben a fe I ii gye I ete ir6ny [t6sa ai6 tartozo dol goz6k tekintetdben - I(oordinf+lia a fekvo ds j6r6beteg ell6to oszt6lyol< szervezeti egysdgel< szal<dolgoz6inal< rnunl<6j6t, ddnt a sziil<sdgessd v6l6 munkaero 6tcsoporlosit6sokr6 l,

20 - Tervezi, szervezi, ir nyitja az irdnyititsa al6 tartoz6 teri.ileten a letszilmgazd6lkod6st, - Ellenorzdsi jogkort gyal<orol a szakmai ir6nyit6sa al6 taftoz6 teriileten a jogszab6lyok, a helyi szab6lyzatok ds a szakmai szab6lyok betaft6sa, drvdnyestil6se tekintetdben, - Al6(r6sijogot gyakorol a szakmai, szervezeti ir6nyit6sa al6taftoz6 iigyekben o Felelos - az 6pol6sra, gondoz6sra ds a gyogyit6 munk6t kisegit6 tevdkenysdgel<re vonatl<oz6 jogszab6lyok, eloir6sok betart6s6drt - a hat6s ds jogkdrdben hozott intdzkeddsekdrt, utasit6sokdrt - azellen6rzdsi l<6telezettsdgei teljesitdsd6rt - a iogszab6lyok, a belso szabllyzatok Sltal hat6skdrdbe utalt valamint a foigazgato Lltal me ghat r ozott fel adatok telj esitdsddrt, - a munksltat6ijogl<dr gyal<orl6sa sor6n hozott intdzkeddseidrt. Az 6pol6si igazgat6t t6volldte vagy akaddlyoztathsa esetdn az 6pol6si igazgat6-helyettes helyettesiti, al<i az 6pol6si igazgat6 utasit6sainak megfelel6en elj6rva a helyettesitdsen tr"ilmen6en elvegzi az 6pol6si igazgat6i feladatokat a Di6sgyori k6rh6zrdsz teriiletdn" 2"1.8 A tudomfnyos igazgat6: Megbiz sa ds a megbiz6s visszavon6sa valamint a kozalkalmazotti jogviszony6val osszefi.iggo m u n l<61 tat6 i j o go l< gyakorl 6s a a f oi gazgat6 hatdskdrdb e tartozik. Feladatai: V6lemdnyezi az lntezeti Tudom6nyos Bizotts6g elnokdnek 6s tagjainak szemdlydt a foigazgato dcintdse elott. Tanhcsl<ozftsi joggal rdszt vesz az Intdzeti TudomAnyos Bizotts6g iildsein" Rdszt vesz akorhiz tudom6nyos nrunkrij6ban ds a foigazgato utasft6sainak megfelel6 mdrtdkben annal< ir6nyft6s6ban" Ir6nyitja ds ellen6rzi az Orvosi Konyvt6r mtikcjddsdt. A tudom6nyos igazgat6t t6volldte vagy akad6lyoztatisa esetdn a foigazgato 6ltal kijelcilt szemdly helyettesfti,

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT 2015 {1, Y: BUDAPESTI rnroqazdasaq BEVEZETES A Tiirsasrig Szervezeti 6s Milkoddsi Szubdlyzota (tovdbbiakban: SZMSZ) a T6rsasrig egyik legfontosabb

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat MOSTart Nemzetközi Kultur{lis Közhasznú Egyesület Jóv{hagyom: ügyvezető igazgató Érvényes: 2008.01. 01.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Által{nos rendelkezések 2. Banksz{mla

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a 2006. december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

ö ú ö ú ú ű ö ő ó ó ő Ö ű ű ö ü ö ö ó ó ú ó ó ü ö ü ö Ö ő ü ö ő ó ö ő ó ó ó ó ö ö ö ü ő ó ő ü É ü ő ó ü ő ő ö ö ü ő É ó ö ó ö ó ó ű ö ö ó ö ö ö ó ő ó ó ö ö ö ö ő ó ö ű ö ö ő ó ő ó ö ü ö ó ó ö ő ó ő ó ü

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n Freinwald Éva Tan{csadó NMH SZFI Vizsgaszervezési és Törzslapnyilv{ntartó Oszt{ly 2011.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: 1632812015. Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak 2014. 6vi ellitf s:ir6l

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Magn Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND Hatlyos: 2013. szeptember 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...2 2. A tanulók tvolmaradsnak, mulasztsnak, késésének igazolsra

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l

JEGY2,6KONYV. SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l JEGY2,6KONYV SzigetvS r Vr{ ros O n ko rm 6 ny zati K6pviseldtestii lete 2011. janu6r 20-i til6s6r6l Az iil6s ideie:2011. janu6r 20. (csi.itortdk) 13.00 ora Az iil6s helye: Yhroshhza Diszterme Jelen vannak:

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

INDOKLÁS a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékének jóváhagyására

INDOKLÁS a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékének jóváhagyására ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK INDOKLÁS a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tisztségjegyzékének jóváhagyására Figyelembe véve a következő jogszab{lyok rendelkezéseit:

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem:

CÉGBEMUTATÓ. Székhely, iroda és bemutatóterem: Telephely, iroda és gy{rtóüzem: CÉGBEMUTATÓ Székhely, iroda és bemutatóterem: 1074 Budapest, Doh{ny u. 29. Tel.: +36-1/322-27-45; Fax: +36-1/322-45-62 Telephely, iroda és gy{rtóüzem: 3100 Salgótarj{n, Állom{s u. 5. Tel./Fax: +36-32/512-700

Részletesebben

VALLALKoZoI SZERZ6DES

VALLALKoZoI SZERZ6DES VALLALKoZoI SZERZ6DES mely ldtrejott egyr6szrol a TERSEGI HULLADnx-enznAf,XOnASI Kft. (szdkhelye: 4400 NyiregyhSza, Bokrdta utca 22., ad6sz6m: 13992013-2-15; c6gjegyzekszdma: 15-09- 071642; Banksz6mlaszttm:

Részletesebben

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O.

CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA. Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. CSONGRÁDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Program 2011. WWW. E D I F Y T A N A C S A D O. HU 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 T[RSUL[SI KÖZOKTAT[SI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felbontásának kezdeményezéséről

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015.

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015. Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 02 V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

ö ő ü Á Á ú Á Á Á ó ö Ö ő ü ö ő ó ó ö ó ó ó ó ö ö ó í ö Ú ó Á í ö ő ó Ü ő í í ó Ö ö ü ő ó ő ő ő ó ü ö ü ó ó ö ö Ü ó ö ú ő ő ő í ő ö Ü ű ó ó ó ő ő ó ó ó ö ü ó ő ú ö ő ó ú ó ö í ö Ú ő ó ó ö í ő ó ö ü ú í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k

A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k 2 o 42. oa,34 F6v6rosi Tiirv6nysz6k 19.P.21.833/2011/20. A F6v6rosi Tiirv6nvsz6k a dr. Tim6r Anik6 iigy6sz ds a dr. GoldeaZsuzsannaigyesz rlltal kdpviselt LEGFoBB UCffESZSEG (1055 Budapest, Mark6 u. 16.)

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l

Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l 1. SZAKASZ:

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[,, 4 szinvpnalas 6lodai nevel6s niivel6seo' c im ii p 6ly 6zat kerret6b e I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken gzerzett isnfleretek alapj 6n a

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN *

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.szeptember 1. SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * A 2007-2008-as pénzügyi majd gazdas{gi v{ls{g egyértelműen

Részletesebben

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére.

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére. Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III. emelet 6. Mobil: +3630-7434294 Fax: +361-3025206 tamas.fazekas@gmail.com Nyilvántartási szám a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 17008 É R T E S

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ 2015. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése

A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése A kisebbségi nevelés-oktatás néhány alapkérdése FÓRIKA LÁSZLÓ Az asszimilációról A kisebbségi nevelés-oktat{s különös súly{t, kivételes jelentőségét a kisebbségi közösségek lassú felboml{sa és gyors nyelvvesztése

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam esti képzés

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam esti képzés Ikt.sz: 08/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A Karosszérialakatos szakképesítés (34 525 06) helyi tanterve a 14/2013.

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 6. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez 5.1. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 31 542 04 FONÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta

Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.26. 1. verzió Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida

IDŐSÜGYI STRATÉGIA. J{noshida IDŐSÜGYI STRATÉGIA J{noshida 2014 Az Idősügyi Stratégi{ról J{noshida Képviselő-testülete - elfogadja a J{noshida Idősügyi Stratégi{j{t - felkéri a helyi Faluh{zat, a Szent Norbert Idősek Klubj{t és a nyugdíjas

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

é ő Á í í Ü é é ő Ü Ü é ő Á é ő é ü é é é ü í ó ö é Ö é ő ü ö ö ö é ü é é é ü í ó ó í ö ü é é ó ó ü é é é ó é ü é é ö ö ő ü é é é é ő ó ó é é ó í é é é é ö ő ü é é ö ö é é é é é é é é é ű ő ü é é é é ő

Részletesebben