A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november"

Átírás

1 A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója november 1

2 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás hrsz. 0704/35. A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság Nyilvánosan Mőködı Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tızsdei bevezetésére május 22-én került sor. Jelen beszámoló közzétételéig a KEG Nyrt. a Budapesti Értéktızsdére db törzsrészvényét vezette be. A Társaság alaptıkéje: Ft, azaz Ötmilliárd-kilencszáznyolcvanhatmillió-harmincötezer-kettıszáz forint. A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A hatályos alapszabály kelte: A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyezı, amely minden év január1-tıl december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: Gázelosztás- kereskedelem Az Igazgatótanács tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Pimper Richárd Borondics Dénes Diósi László Szakács Tibor Dr. Rédey Péter 2

3 Az Audit Bizottság tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Dr. Rédey Péter A Társaság Ügyvezetése: A társaság egységes irányítási rendszerben mőködik, az ügyvezetési és ellenırzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelı bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen a héttagú Igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyőlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács a tagjai közül egy operatív igazgatót választ, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára. Az operatív igazgató hatáskörébe tartozik az operatív vezetıi teendık ellátása, a munkaszervezet vezetése. A munkáltatói jogokat a munkaszervezet szervezeti egység vezetıi valamint a központi adminisztrációhoz beosztott munkavállalók felett az operatív igazgató gyakorolja. A munkaszervezeti egységvezetık gyakorolják a munkáltatói jogokat a hozzájuk beosztott munkavállalók felett. A munkaszervezeti egységvezetık munkáltató joggyakorlásuk keretében jogosultak a Társaság képviseletére, azzal, hogy a képviselet során a gazdasági igazgatóval együttesen, a gazdasági igazgató pedig a logisztikai igazgatóval együttesen jogosult az aláírásra. Az operatív igazgató ebbéli minıségében munkaviszonyban áll a társasággal, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. Igazgatótanács elnöke, Operatív Igazgató: Pimper Richárd A Társaság Könyvvizsgálója: Duna Controll Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság (2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12., cégjegyzékszáma: , Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért felelıs személy: Für Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló (cím: 2010 Dunkeszi, Barátság u. 38/a. 4/10. tagsági szám: ) A Társaság internetes elérhetısége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetısége: telefon: ; fax: A Társaság hirdetményei: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendı hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. -a alapján saját internetes honlapján valamint a Budapesti Értéktızsde honlapján teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetısége: A Társaság a Tpt ában rögzített hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára történı információk megküldését a PSZÁF által üzemeltetett útján teljesíti, és gondoskodik a szabályozott információ média részére történı megküldésérıl. 3

4 Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történı közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elıírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI HELYZETE JÚLIUS 1. ÉS A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE KÖZTI IDİSZAKBAN A gazdasági környezet 2010-ben megkezdıdött a magyar gazdaság kilábalása a recesszióból, a gazdasági teljesítmény azonban csak lassan tér vissza potenciális szintjéhez. A gazdasági kilábalás a korábban vártnál lassúbbnak bizonyul, amiben elsısorban a belsı keresleti tényezık játszanak szerepet. A háztartások eladósodottsága, a foglalkoztatási viszonyok kedvezıtlen alakulása a belsı kereslet növekedését az érintett idıszakban nem támogatta. A háztartások eladósodottsága miatt Magyarországon a belsı kereslet nagyobb mértékben és tartósabban esett vissza, mint más országokban, így a kamatpolitikai mozgástér is eltér más országokkal összehasonlítva. Az augusztusi inflációs jelentés az alappályánál gyorsabb árnövekedést jelez rövidtávon, hosszabb távon pedig az elmaradt áremelésekbıl fakadó nyomás erısödhet a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan. A Fogyasztói Várakozások Indexének (FVI) alakulásában 2010-ben folyamatos növekedés figyelhetı meg, jelenleg 224,7 pont az értéke. A növekedés oka, hogy javult az ország rövid és hosszú távú gazdasági helyzetének megítélése. A háztartások jövı évi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozások viszont nem változtak. A Vásárlási Hajlandóság Indexének (VHI) az eddigi mérsékelt növekedése megállt, 2010 szeptemberében a mutató 121,4 ponton áll. Az index stagnálása azzal magyarázható, hogy változatlan maradt a háztartások jelenlegi pénzügyi-anyagi helyzetének megítélése, és a tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv. Bíztató ugyanakkor, hogy Németországban három éves csúcson áll a fogyasztói bizalom szeptemberében legfıbb exportpartnerünknél a gazdaság általános helyzetére és a személyes jövedelmekre vonatkozó várakozások jelentısen javultak, a fogyasztók pedig bíznak benne, hogy a gazdasági fellendülés tovább folytatódik a következı hónapokban. Hazánkban egyelıre viszonylag alacsony, de stabil a vásárlási hajlandóság. Jelentısebb növekedés akkor következhet be, ha a gazdasági enyhülés kézzelfogható jelei megjelennek az emberek mindennapjaiban (Napi Gazdaság, GFK Hungária). 4

5 A KEG Nyrt. gazdálkodása a jelentéssel érintett idıszakban Az ipari felhasználásra és a háztartások keresletére változatlanul a válság során kialakult alacsony szint, ezzel egy idıben az alapanyag beszerzések költségeinek számottevı növekedése volt a jellemzı. A mőködés, a kereskedelmi kapcsolatok hatékony újraszervezése, a tiszta helyzet teremtése érdekében az Nyrt. új vezetése a régi kapcsolatokat felülvizsgálva azok számottevı részét lezárta. A év során a Nyrt. mőködésében, gazdálkodásában meghatározó jelentıségő lépések, intézkedések történtek: - Többszöri tıkeemelés (ebbıl egy a jelentéssel érintett idıszakban, án) révén a jegyzett tıke mft-ról mft-ra emelkedett. A tıkeemelések révén a Társaság 100% tulajdonjogot szerzett a kaposvári székhellyel rendelkezı Anonymus Kft. és a Páhiban mőködı Visonka Zrt-ben, melyek tevékenysége az Nyrt. forgalmát a jövıben várhatóan 2-3 mrd Ft-tal fogja bıvíteni. - Megújult a KEG Nyrt. irányítása. Stratégiai pontokon megtörtént a vezetık cseréje, a jelentés idıpontjában befejezıdött az újjászervezett vállalati struktúra kialakítása. - A vállalat ügyvezetését héttagú Igazgatótanács látja el, az operatív irányítás a vezérigazgató hatáskörébe tartozik, aki egyben az igazgatótanács tagja és elnöke. Ezt a pozíciót április óta Pimper Richárd úr tölti be. A piac újrastrukturálása, a jövedelmezı mőködés kereskedelmi hátterének kialakítása a nyár folyamán kialakított új kereskedelmi apparátus feladata. A fıbb célkitőzések közül ki kell emelni a hagyományos termékek (palackos, főtési, autógáz) piacainak szélesítését, a forgalom és a jövedelmezıség növelését, az új termékcsoport (alternatív ellátó rendszerek) megalapozott piaci elhelyezését, valamint a logisztikai szolgáltatások körének szélesítését. Kereskedelmi hálózat fejlesztése Az újonnan kialakított kereskedelmi szervezetben elkülönülten jelennek meg a kül- és belkereskedelmi feladatok. A külkereskedelem elsısorban az alapanyag ellátásban, illetve a nagykereskedelmi tevékenységben kap szerepet. A belkereskedelem feladata, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat hazai piacon mind szélesebb körben juttassa el a fogyasztók közelébe. Az értékesítési szervezet felépítése: - Külkereskedelem: o Külkereskedelmi vezetı - Belkereskedelem: o Kereskedelmi vezetı Regionális kereskedelmi vezetı Területi képviselı Kereskedelmi és marketing asszisztens 5

6 Az értékesítés partneri rendszere az alábbiak szerint szervezıdik: - Viszonteladók o Cseretelepek o Házhoz szállítók - Háztartási palackos végfelhasználók - Motorikus végfelhasználók - Tartályos végfelhasználók (ipari) - Tartályos végfelhasználók (lakossági) - Autógáz töltı közúti - Ipari targoncatöltı A Társaság értékesítése régió szinten szervezett, így megoldott, hogy a partnerkapcsolatok kezelése KEG részrıl azonos szereplıkön keresztül történjen. A területi felosztás ugyanakkor egyértelmően rajzolja ki a feladat és a felelısség határait. Kaposvári telephely kialakítása A március 31-én elhatározott tıkeemelés keretében a KEG Nyrt. érdekeltségébe került kaposvári telephelyen megkezdıdött a dél-dunántúli területet kiszolgáló depó kialakítása. Az új központ elsıdlegesen a palackos értékesítésben kap szerepet, a késıbbiekben sor kerül gázkúttal és gyorstöltıvel történı felszerelésére is. Az új, dél-dunántúli logisztikai központ elsıdleges feladata lesz az ország déli régióinak, illetve a Dél-, Dél- Kelet Európa irányában kifejtendı kereskedelmi aktivitásnak mőszaki hátteret biztosítani. Jelenleg a telephely adóraktárként történı mőködtetéséhez szükséges háttérmunkálatok folynak, ezt követıen válik lehetıvé a kapacitás KEG Nyrt. kereskedelmi forgalmába integrálása. A jövıben a KEG Közép-Európai Gázterminál Nyrt. az alternatív energiák felhasználásában is nagyobb szerepet kíván vállalni. Magyarországon hatalmas mennyiségő kihasználatlan hulladékfa, fanyesedék van, amely potenciális és költséghatékony energiaforrást jelent. Fentiekre építve a KEG Nyrt. egy pelletüzem létesítését is tervezi Kaposváron. Jelenleg a tervezett üzem helyszíni kiválasztása, a kazángyártókkal való partneri együttmőködés alapjainak lerakása van folyamatban, illetve a pellet szállításának beintegrálása a kialakítandó logisztikai rendszerbe. Szót kell ejtenünk a megújuló energia szektor terén a napkollektor gyártás eshetıségeirıl. A KEG Nyrt. a jövıben szándékozik bekapcsolódni a napkollektor gyártásba, mivel nagy lehetıségeket lát ebben a szegmensben. A Társaság, mind hazai, mind külföldi piacra szeretné bevezetni a KEG-SZOLÁR márkanevet. Komoly elırelépéseket tesz a szolár gyártás mielıbbi beindítására. 100 edb/hó kapacitású karuszeres töltıüzem Júliusban történt meg az újonnan kialakított töltıüzem mőszaki átadása. Az üzemi próbák befejezıdtek, az üzem kapacitása részben a saját értékesítés hátterét fogja szolgálni, részben pedig bérmunkában hasznosul. Alternatív energiaellátó rendszerek Suzuki együttmőködés A magyar energetikai piacon a hatékonyabb gazdálkodás, csúcslevágás és ellátásbiztonság érdekében növekszik a kereslet a cseppfolyós PB-gáz alapú gázlevegı rendszerek (SNG) 6

7 iránt. A SNG rendszer üzembeállításával a megrendelınél megszőnik egy esetleges teljesítménytúllépés miatt fizetendı pótdíj továbbá a földgázhálózaton történı üzemzavar illetve karbantartás kockázata, és gázellátási probléma esetén is biztosítható a szükséges mennyiségő energia. Mindezeket felismerve a Társaság június 4-én együttmőködési keret-megállapodást kötött a gázlevegı rendszereket forgalmazó Termoszervíz Kft-vel. Az együttmőködés arra épül, hogy a Termoszervíz Kft. olyan berendezések tervezésével és kivitelezésével foglalkozik, amelyek nagy biztonsággal lehetıvé teszik, hogy a vezetékes gázellátás csökkenése vagy szünetelése esetén teljes körő alternatíva álljon rendelkezésre a fogyasztóknál. A Magyar Suzuki Corporation LTD esztergomi üzeme évben a Termoszervíz Kft-tıl a fentiek szerinti SNG rendszer megvalósítását rendelte meg. A KEG Nyrt. a Termoszervíz Kft-vel mint kivitelezı céggel kötött együttmőködési megállapodás keretében szeptember elsı felében leszállított a Magyar Suzuki Corporation LTD esztergomi telephelyére 2 db 120 m3-es gáztároló tartályt és elvégezte a tartályok telepítéséhez szükséges földmunkákat. Logisztikai kapacitások hasznosítása MOL együttmőködés A Társaság 2010 augusztusában indította együttmőködését a MOL Nyrt-vel, melynek keretein belül a KEG Nyrt. bértárolási szolgáltatást végez 4000 m 3 -es óriástartályának kapacitását kihasználva. Az együttmőködésre vonatkozó megállapodásnak köszönhetıen a gazdasági válság által meghatározott, alacsony forgalmú idıszakban jelentısen javul a Társaság termelı eszközeinek kihasználtsága. Az együttmőködés szeptember elején kezdıdött betárolással természetben is beindult, szeptember, október hónapokban a tároló kapacitás kihasználtsága mintegy 80%-os volt. Tovább folytatódott a költséggazdálkodás felülvizsgálata. Ennek keretein belül korábban az alaptevékenység ellátása szempontjából nélkülözhetı eszközök értékesítésére, a lekötött szolgáltatási kapacitások mérséklésére, a karbantartási készletek optimalizálására, valamint a foglalkoztatotti létszám racionalizálására került sor. A palackos és tartályos kiszállítások szervezése logisztikai szakmérnök felügyelete alatt folyamatos ellenırzés mellett történik. A Társaság célja a kiszállítás fajlagos költségeinek minimalizálása az optimális útvonaltervezés és a logisztikával összehangolt kereskedelemfejlesztés révén. A KEG Nyrt. elkezdte a palackos gáz-forgalmazás logisztikai rendszerének strukturális átalakítását. A Társaság e projekt keretében depó hálózatot, valamint ezek folyamatos ellátásához közúti fuvarozási láncot kíván kialakítani. A hatékonyság javítása érdekében külsı fuvarozó cégekkel szükséges hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni. A KEG Nyrt. figyelmet fordít az anyagforgalom volumenéhez illeszkedı eszközök üzemeltetésére az indokolatlan energiafelhasználás elkerülése érdekében. Új alapokra kell helyezni a Társaság által bérelt vasúti tartálykocsi állomány logisztikáját is, optimalizálni kell a vagonok kihasználását. A kapcsolódó költségek mérséklésekor a külkereskedelmi ügyletek kapacitásigényét mint korlátozó tényezıt vettük figyelembe. A piaci, mőködési és szervezeti átalakulás költségeit során a KEG Nyrt. három alkalommal végrehajtott zártkörő tıkeemeléssel finanszírozta ebbıl egy a jelentéssel érintett idıszakban történt: 7

8 A Társaság Igazgatótanácsa július 6-i ülésén db új, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával a Társaság alaptıkéjének Ft-tal történı, Ft-ra való felemelésérıl döntött. Az alaptıke emelést a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság augusztus 4. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. A KEG Nyrt. pénzügyi helyzetének alakulása A KEG Nyrt pénzügyi helyzetét a beszámoló által érintett idıszak elsı felében az ismertetett okok miatti alacsony szintő kereskedelmi aktivitás határozta meg. A mőködés árbevételének alakulásában az eddigiekben részletezett strukturális átrendezés mutatkozik meg: az elfogadhatatlanul alacsony jövedelmezıséggel bíró kapcsolatok felszámolása megtörtént, a kereskedelmi szervezet aktivitása a minıségi kapcsolati kör szélesítését célozza. Mindezeknek megfelelıen az értékesítés árbevételében az elızı év azonos idıszakához képest jelentıs elmaradás mutatkozik: a palackos értékesítés volumenben alig haladta meg a múlt év azonos idıszakában realizált forgalom felét (51%), de a kereskedelmi kapcsolatok minıségének javulására utal, hogy az idıszaki árbevétel-tömeg a múlt évi adat 72,8%-ában teljesült. A tartályos értékesítés volumene 45,2%-ban teljesült, az árbevétel viszont 63,7%-ban realizálódott. Ugyanezek a viszonyszámok az autógáz esetében 53,3% (volumen), illetve 79,6% (árbevétel) értéket mutatnak. Az értékesítés fajlagosai összességében 45,9%-kal javultak azonos idıszakához képest. Ezen belül a palackos üzletágban 42,8%-kal, a tartályosban 37,3%-kal, az autógáz esetében pedig 47,9%-kal voltak kedvezıbbek, mint a megelızı év azonos idıszakában. A legutolsó, június 30-ai jelentés közzététele óta eltelt idıszakban viszont már megmutatkoznak a hivatkozott strukturális átalakítások eredményei: az értékesítés havonkénti átlagos volumene 11,9%-kal haladja meg az elsı félévi teljesítéseket. Az értékesítés havi átlagos bevétele 9,4%-os növekedést mutat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a KEG Nyrt. a kritikus nyári hónapokban szerény bıvülés mellett szinten tudta tartani értékesítési árait. A MOL Nyrt-vel megkötött megállapodás keretein belül megkezdtük 4000 m 3 -es óriástartályunk hasznosítását bértárolási konstrukcióban. Az alapanyag beszerzése a vizsgált idıszakban kizárólag MOL bázison történt, az elsı félév költségeit kedvezı irányba befolyásoló TIG-es készlet maradéktalanul felhasználásra került, import ügyletet nem bonyolítottunk. Mindezek együttes hatásaként a beszerzési fajlagos 45,8%-kal haladta meg az elızı év azonos idıszakában számítottat, és 12,6%-kal az elsı félév átlagát. A visszafogott forgalom, az alapanyag árak emelkedése, az átszervezések költségeinek azonnali, az eredmények késleltetett megjelenésének együttes hatása, hogy a KEG Nyrt. gazdálkodásában üzemi szinten veszteség képzıdött. Az átszervezett értékesítési hálózat által biztosítandó forgalombıvülésnek az értékesítési fajlagosok kialakult szintjét az alapanyag árváltozásait meghaladó mértékben kell tovább javítaniuk. Ezt követıen lesz képes az árrés bıvülı tömege, továbbá a költségmegtakarító intézkedések hatásainak megjelenése a vállalat 8

9 gazdálkodásában éreztetni a hatását. A hazai számviteli elıírások szerinti 298 mft-tos szinten realizált üzemi eredmény és a 442 mft-tos értéken teljesített mérlegszerinti eredmény alakulásában tehát a szisztematikusan visszafogott kereskedelmi kapcsolatrendszer és az újjászervezett vállalati struktúra áll. A június 30-i állapothoz képest ki kell emelni a jegyzett tıke jelentıs változását: a korábban részletezettek szerint a tıke mft-tal növekedett, a saját tıke értékét mft-ról mft-ra emelve. A tıkeemelés nagyban hozzájárult a társaság konszolidációjához, a tranzakció révén a KEG Nyrt. kötelezettségeinek értéke 482 mft-tal mérséklıdött. Sikerült megırizni a szállítóállományban kialakított kedvezı pozíciót. Az ilyen típusú kötelezettségek mértéke az elmúlt hónapokban mft körül stabilizálódott, ami kevesebb, mint fele a reorganizáció elıtti idıszak adatának. A társaság mőködésének finanszírozásában változatlanul jelentıs részarányt képviselnek a forgóeszköz hitelkeretek, amelyek kihasználtsága komoly pénzügyi terhet ró a gazdálkodásra. A befektetett eszközök állományában az új kapacitásokkal kapcsolatos ráfordítások egyelıre a befejezetlen beruházások állományának 200 mft-tot meghaladó növekményében jelennek meg. A vevıkkel szembeni követelések állománya a szállítóállományhoz hasonlóan viszonylag stabilnak mondható. A vevıállományon belül megfigyelhetı minıségi javulás a következetes ügyfélkapcsolati munka eredménye. Az értékpapírok állományában bekövetkezett csökkenés a portfólióban tartott részvények piaci értékében bekövetkezett változások lekövetésébıl adódik. A vállalatcsoport pénzügyi helyzetének alakulásában a fent ismertetett folyamatokon túl meghatározó jelentıséggel bír a július 6-i tıkeemeléssel 100% KEG tulajdonba került Visonka Zrt. mőködése. A leányvállalat mőködését a következı pontban mutatjuk be. A nemzetközi elıírások (IFRS) szerinti, konszolidált adatok alapján a vállalatcsoport második félévi gazdálkodásáról a következık mondhatók el: A csoportszintő mérlegadatokon belül az éven túli eszközök állományában június 30-a óta bekövetkezett 53,7%-os, mft-tot kitevı növekedés túlnyomó részben a konszolidációba vont vállalkozás eszközeinek megjelenésébıl adódik. A termelésbe vont tárgyi eszközök értékének 69%-a az anyavállalatban található, az Anonymus Bázis Anonymus csoport 17%- ban, míg a Visonka Zrt. 14%-kal járul hozzá az ingatlanok, gépek és berendezések együttes értékéhez. A készletek állományának 55,2%-os, 176 mft értékő növekedésében részben az anyavállalt készleteinek értékében bekövetkezett 32 mft-os növekedés, részben pedig a Visonka Zrt. 144 mft értkő készletállományának megjelenése játszik szerepet. Az összevont vevıállomány alakulásában a Visonka Zrt. játszik meghatározó szerepet: 397 mft összegő követelésállománya teszi ki a csoportszintő állomány 64,8%-át. A KEG Nyrt. követelései június 30-a óta 4 mft-tal (1,9%) növekedtek, és teszik ki az összesített állomány fennmaradó részét. Az állomány jelentıs mértékő csökkenésére a Ganz Acélszerkezeti Zrt-vel szembeni követelés vagyonkonverziós hasznosítását követıen, várhatóan a következı évben számolhatunk. A vállalatcsoport többi tagjának követelései az összesített adat 0,3 %-át teszik ki. A likvid eszközök körében megfigyelhetı 66,8%-os növekedés a KEG-es állomány változatlanságából (2% alatti növekedés), valamint a Visonka Zrt 16,5 mft-tos pénzeszköz állományának megjelenésébıl tevıdik össze. 9

10 A jegyzett tıke 72,3%-os növekedésének körülményeit az elızı fejezetben, illetve kibocsátási tájékoztatónkban ismertettük részleteiben. A saját tıke 63,3%-os növekedése arra mutat rá, hogy a vállalatcsoport fejlesztéseit, strukturális átalakításait és részben mőködését a jelentéssel érintett idıszakban tulajdonosi források finanszírozták A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának 79,7%-os növekedése mögött az anyavállalat kötelezettségeinek 4,8%-nyi csökkenése (14 mft) mellett a Visonka Zrt. 251,5 mft összegő fejlesztési hiteleinek megjelenése áll. A rövid lejáratú kötelezettségek közül az összevont szállítóállomány megötszörözıdése mögött a Visonka Zrt. vevıállománnyal túlfedezett 373 mft-tos (74,6%) kötelezettsége áll. Az anyavállalat szállítókkal szembeni kötelezettségei a jelentéssel érintett idıszakban 34 mfttal növekedtek, így a vállalatcsoporton belül 22%-os arányt képviselnek. Az állomány növekedése zömmel az alternatív ellátó rendszerek kialakításával összefüggésben végrehajtott fejlesztésekbıl adódik. Csoportszinten is, és az anyavállalatnál is csökkent a rövid lejáratú kölcsönök állománya. A szeptemberi állapotot a júniusival összehasonlítva 11,6%-os az elmozdulás. Ebben legnagyobb szerepe a KEG Nyrt-nél végrehajtott hitel-tıke konverziónak volt, aminek hatására az anyavállalat hiteleinek együttes állománya 91 mft-tal csökkent. Ezt a hatást mérsékelte az Anonymus csoportban megfigyelhetı 6 mft-tos növekedés, illetve a Visonka Zrt. 11,4 mft-tos hitelének megjelenése. A vállalatcsoport eredményének alakulásában az értékesítés árbevételének dinamikus növekedése figyelhetı meg, 275,2%-kal. Ezen belül a KEG Nyrt. halmozott bevételeinek 51,8%-os növekedése (416,8 mft) idıarányos teljesítést mutat. Az Anonymus csoport bevételeinek 19,3%-os növekedése arra utal, hogy a leányvállalatok tevékenységének középpontjába a harmadik negyedévben a KEG Nyrt. dél-dunántúli bázisának kialakítása került. Meghatározó a Visonka Zrt. 690 mft-tos árbevétele. A bruttó haszon szeptember 30-i állapot szerint 353%-os növekedéssel 139,9 mft-tos szinten alakult. Ezen belül a KEG 216%-os növekedése a jövedelmezıségi viszonyok kedvezı alakulására utal. Az elızıekkel összhangban szerény 33%-nyi növekedést produkált az Anonymus csoport, illetve 76,1 mft-tos értékkel megjelent a Visonka Zrt. által megtermelt fedezeti összeg. Az ELÁBÉ alakulásában a két meghatározó tagvállalat esetében KEG Nyrt. és Visonka Zrt. az alapanyag költségek jelentıs emelkedése állapítható meg. Az anyagjellegő ráfordítások növekedése (257,1%) mögött a Visonka Zrt. költségeinek, és a KEG Nyrt. esetében a már hivatkozott alternatív ellátórendszerekkel kapcsolatos felhasználások megjelenése áll. A személyi jellegő ráfordítások együttes felhasználása 36,9%-kal növekedett. Meghatározó a Visonka Zrt. 29,4 mft-tos bértömegének megjelenése az összevont adatokban. Az igénybevett szolgáltatások értékének 224%-os növekedésében a KEG felhasználásainak 140%-os növekedése a meghatározó. A növekményt az alternatív ellátó rendszerekkel, illetve a tıkemőveletekkel kapcsolatos ráfordítások magyarázzák. A növekmény fennmaradó részét a Visonka 21 mft összegő felhasználásai teszik ki. Az EBITDA összege a fentiek alapján 43,5 mft-tal romlott. A csökkenés 63,1 mft összegben a KEG Nyrt. mőködésének, a javulás 19 mft mértékben a Visonka Zrt. bevonásának, 0,6 mft értékben pedig az Anonymus csoport mőködésének eredménye. Az elszámolt értékcsökkenés növekedésében (84,4%) az idıarányos növekményen túl a Visonka Zrt. eszközeivel kapcsolatos amortizációs költségek jelennek meg. Az EBIT értékének 71,8 mft-tos csökkenése 83,2 mft összegben az anyavállalat mőködésébıl adódik, amit az Anonymus csoport 1,5 mft értékkel növel, és mindezt a Visonka Zrt. konszolidációja 12,9 mft-al javít. 10

11 A pénzügyi ráfordítások 40,9 mft-tal növekedtek (31,5%). Ennek zöme 34,1 mft - a KEG Nyrt mőködést finanszírozó hiteleinek kamataiból, az elszámolt árfolyam veszteségekbıl tevıdik össze. A ráfordításokhoz 6,7 mft értékkel járult hozzá a Visonka Zrt. A nettó eredmény a fentiekbıl adódóan 140,1 mft-tal, 64%-kal romlott (-359,1 mft), az idıszak során. Ezen belül a KEG Nyrt. 148,5 mft-tal növelve veszteségét 383,8 mft-ton zárta az elsı három negyedévet. A Visonka Zrt. 6,1 mft eredménnyel, az Anonymus csoport pedig 19 mft-tos nettó eredménnyel járult hozzá az összevont adathoz. Az év hátralévı részében az új vállalati mőködési struktúra feladata a kedvezı irányú folyamatok erısítése. A KEG Nyrt december 31-ig megfogalmazott célja a megújult kereskedelmi szervezet kapcsolatainak kiépítésében, a mőszaki-logisztikai háttér optimalizálásában a vállalat újraszervezett költséggazdálkodásának stabilizálásban jelölhetı meg. Ennek megfelelıen a Társaság a forgalom, az árbevétel alakulásában jelentıs elırelépéssel nem számolhat, a jövedelmezıségi viszonyok javulásában megkezdıdött kedvezı folyamatokat viszont tovább kell erısíteni annak érdekében, hogy 2011 során a KEG Nyrt. gazdálkodása újra növekedési pályára kerülhessen. III. A LEÁNYVÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSA A leányvállalatok gazdálkodását a relatív tıke (elsısorban forgótıke) hiány, a kintlévıségek és kötelezettségek növekedése, a hitelfeltételi lehetıségek (idınként ésszerőtlen) szigorítása, az árrés fedezetek és a jövedelmezıség drasztikus szőkülése jellemezte. A fent említett okok miatt az elmúlt negyedévben általában nem lehetett reális célkitőzés a tagvállalatok gazdálkodási eredményeinek javítása. Ezen a téren valószínőleg az év hátralévı része sem hoz alapvetı változást, bár egyes területeken javulhat a belsı kereslet és talán normalizálódhatnak a piaci körülmények. Reálisan komoly javulásra csak évtıl lehet számítani, addig az elsıdleges feladat a piaci pozíciók megtartása, illetve azok visszaszerzése lehet a legtöbb leányvállalatnál és így az egész cégcsoportban. III/1.) Visonka Zrt. A Visonka Zrt. a KEG Igazgatótanácsának július 6-ai döntése alapján, apportálás útján került a KEG Nyrt. 100%-os tulajdonába. A leányvállalat a 6075 Páhi, III. körzet 51. szám alatti ingatlanon elhelyezkedı takarmánykeverı üzemet mőködteti. A 2008-as évet megelızıen jellemzıen bérgyártással foglakozott, azóta a saját termelés került elıtérbe. A saját elıállítású termékekre való átállás jelentısen megemelte a társaság forgóeszköz finanszírozás igényét, ami a mai pénzpiaci körülmények között rendkívül nehéz biztosítani. Általánosságban, sajnos ágazati szinten is problémát jelen a finanszírozás kérdése. Az elmúlt idıszakban, az alapanyagok piacán jelentıs áremelkedés ment végbe, ami tovább nehezítette az ingadozó beszerzési árakhoz való alkalmazkodást A tevékenység finanszírozásához jelentıs mértékben járul hozzá a szállító partnerekkel kidolgozott komplex együttmőködés rendszere. Az esetleges taktikai készletezés jelentısen javíthatná a termelés eredményességét, mivel kiszőrné az alapanyagok beszerzési árának átmeneti emelkedésébıl adódó többletköltségeket. 11

12 Forgóeszköz hiányában, a társaság egy alternatív megoldást dolgozott ki a problémára. A vállalat megállapodott a legnagyobb szállítójával, miszerint a gyártáshoz szükséges alapanyagokat az UBM Kft. biztosítja, a Visonka Zrt. pedig nem az állattartóknak, hanem az UBM Kft.-nek értékesíti a takarmányt. A gyártáshoz szükséges alapanyagok ára, a takarmány értékesítési árának figyelembe vételével kerül meghatározásra. Ugyanakkor ez nem akadálya annak, hogy a Társaság más szállítóktól szerezze be az alapanyagot, ha az számára kedvezıbb. Tekintettel arra, hogy az UBM Kft. a Visonka Zrt. részére tovább értékesített alapanyagot idegen forrásból biztosítja, annak költségeit (a realizált nyereségen túl) figyelembe veszi az értékesítési árban. Az együttmőködés jelentısen hozzájárult a Visonka Zrt. likviditásának javulásához, de nem helyettesít maradéktalanul egy saját forrású, taktikai készletezést. A Visonka Zrt. ilyen körülmények között (fenti megállapodásnak is köszönhetıen), az elızı év azonos idıszakához képest a bevételek döntı többségét jelentı tápgyártásban meg tudta ırizni pozícióját, közel 50 %-kal növelte viszont forgalmát az extrudált termékek körében. Mindezek együtteseként a vállalat az értékesítés idıszaki bevételeit a múlt év azonos idıszakához képest szerény mértékben növelve mft árbevételt realizált, amit 26 mft egyéb bevételek soron elszámolt alapanyag beszerzéssel összefüggésben elszámolt árengedmény növel. A költségek meghatározó eleme az alapanyag ár, ami a bevételekhez hasonló nagyságrendben növekedett. Ugyanez mondható el a személyi jellegő ráfordításokkal kapcsolatban. Az egyéb ráfordítások jelentıs csökkenését (realizált ráfordítás a bázis 35%-a) a szállítókkal kialakított komplex kapcsolat miatti késedelmi kamat megtakarítás okozza. Mindezek eredményeként az üzemi eredmény a bázis 126%-ában, 24,8 mft értéken alakult. A pénzügyi veszteség 21,7 mft-tos értékének alakulásában a kamatráfordítások jelentıs (13 mft-tot meghaladó) csökkenése, illetve az értékpapír értékesítésbıl származó árfolyamnyereség elmaradása játszott döntı szerepet. A mérleg szerinti eredmény a pénzügyi bevételek elmaradásának hatására 5,504 mft értéken alakult. Mérleg adatok (a hazai számviteli elıírások szerint): Az eszközök állománya szeptember 30-hoz képest 20,3%-kal, 2009 év végéhez képest 13,6% -kal, E Ft-ra csökkent. Az eszközökön belül a tárgyi eszközök állománya ( E Ft) a 2009 elsı kilenc havi fejlesztések következtében közel azonos az elızı év adatával ( E Ft), és 0,5%-kal haladja meg a 2009 év végi értéket. Tartós részesedés könyvszerinti értéke szeptember 30-an EFt. (Kapcsolt vállalkozás: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.) A készletek értéke év végéhez képest 88%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 37,7%-kal EFt-ra növekedett fıként a beszerzett alapanyagok mennyiségének és árának növekedése következtében. A rövid lejáratú követelések év végéhez képest 47,8%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 53,5%-kal EFt-ra csökkentek, fıkent a vevıkövetelések csökkenése miatt. 12

13 Pénzeszközök állománya év végéhez képest 55,6%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 45,9%-kal, EFt-ra csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások értéke az elızı év azonos idıszakához viszonyítva E Ft-tal nıtt, fıként a bevételek aktív idıbeli elhatárolásának E Ft-os növekedése következtében. A saját tıke állománya a 88,8% -kal ( E Ft-tal), ezen belül a jegyzett tıke 99,9%-kal ( E Ft-tal) nıtt - a tulajdonosok június 28-i apport teljesítésével év végéhez képest. A céltartalékok összege szeptember végén 700 EFt-ot tett ki, amely azonos a év végivel. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya, beleértve a hosszú lejáratú hitelek éven belli részét 10%-kal ( EFt) csökkent év végéhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke év végéhez képest 50,6%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 54,65%-kal EFt-ra csökkent. A passzív idıbeli elhatárolások állománya az elızı év azonos idıszakához viszonyítva EFt-tal csökkent, fıként a ráfordítások (késedelmi kamat kötelezettség) passzív idıbeli elhatárolásának csökkenése következtében. III/2.) Anonymus Kft. Anonymus Bázis Kft. A leányvállalatok vagyonkezelıi feladatokat látnak el. Funkciójuk a dél-dunántúli kereskedelmi- és logisztikai központ kialakításában fogalmazható meg. Ennek megfelelıen gazdasági tevékenységet szinte kizárólag ebben a körben végeztek. A kaposvári telephely fog helyet adni az alternatív energia üzletág kialakításának is. Jelenleg az ezzel kapcsolatos elıkészítı munkálatok vannak folyamatban. Megkezdıdött a vállalatcsoport mőködése szempontjából nélkülözhetı területek bérleti hasznosítása. Anonymus-Bázis Kft. A Társaság III. negyedévi tevékenysége és gazdálkodási eredménye a hazai számviteli elıírások szerint az alábbiak szerint alakult. A jelenlegi gazdasági válság ismert körülményei és a Társaság által III. negyedévben realizált eft nettó árbevétel az elmúlt évekhez viszonyítva eredményes teljesítményt mutat. A három negyedév során realizált bevétel az elmúlt évi forgalom (3.400 eft) 261 %-át tette ki. Kedvezıen alakultak az anyagjellegő ráfordítások értékei is, hiszen az idei 880 eft 16 %-a a tavaly év végi ráfordításnak. Az értékcsökkenési leírás (2.226 eft) teljesen idıarányos a tavaly év végi efthoz képest), jelentısen mérséklıdött viszont az egyéb ráfordítások értéke (65 eft 0,6 %). Ennek alapján a társaság üzemi eredménye eft volt a III. negyedév végén, ez eft-tal magasabb a tavalyi év végi adatnál. A pénzeszközök állománya nıtt (277 eft a tavalyi 5 eft-tal szemben). 13

14 A jegyzett tıke emelés következtében a Társaság fennálló hitel-, és kölcsön tartozásai teljes mértékben visszafizetésre kerültek. A pénzügyi mőveletek eredménye negatív eft volt a visszafizetett hitelek elszámolt árfolyam különbözete miatt, így a szokásos vállalkozási eredmény (+311 eft). Rendkívüli eredmény a tárgyidıszakban nem került elszámolásra, ezért az adózás elıtti eredmény mértéke szerinti eredmény +311 eft nyereséget mutat, amely idıarányosan megfelel a tavalyi év eredményének. Anonymus Kft. A Társaság III. negyedévi tevékenysége és gazdálkodási eredménye a hazai számviteli elıírások szerint az alábbiak szerint alakult. A Társaság által III. negyedévben realizált eft nettó árbevétel az elmúlt évekhez viszonyítva eredményes teljesítményt mutat. Az elmúlt évi forgalom eft - 53,19 %. Kedvezıen alakultak az anyagjellegő ráfordítások értékei is, hiszen az idei eft 46,59 %-a a tavaly év végi ráfordításnak. Az értékcsökkenési leírás (1.924 eft) teljesen idıarányos a tavaly év végi efthoz képest), mérséklıdött viszont az egyéb ráfordítások értéke ( eft 46,69 %). Ennek alapján a társaság üzemi eredménye eft volt a III. negyedév végén, ez eft-tal alacsonyabb a tavalyi év végi adatnál. A pénzeszközök állománya csökkent (182 eft a tavalyi 373 eft-tal szemben). A jegyzett tıke emelése következtében a Társaság fennálló hitel-, és kölcsön tartozásai teljes mértékben visszafizetésre kerültek. A pénzügyi mőveletek eredménye negatív -734 eft volt a visszafizetett hitelek elszámolt árfolyam különbözete miatt, így a szokásos vállalkozási eredmény (+596 eft). Rendkívüli eredmény a tárgyidıszakban nem került elszámolásra, ezért az adózás elıtti eredmény mértéke szerinti eredmény +596 eft nyereséget mutat, amely idıarányosan megfelel a tavalyi év eredményének. III/3.) KEG Integra Kft. A KEG Nyrt. Igazgatósága 1/2009.(08.31.) sz. határozatával döntött a töltıüzemi fejlesztés megvalósításáról és a beruházás megvalósításához kapcsolódva az értékesítési tevékenység átszervezésérıl is, hogy a beruházás eredményeképpen bekövetkezı kapacitásnövekedés hatékony kihasználtsága biztosítva legyen. Ennek érdekében a társaság többségi tulajdonának biztosítása mellett egy önálló gazdasági társaság keretében mőködı értékesítési szervezet kialakításáról határozott szeptemberében 51%-os tulajdonosi részesedéssel megalapította a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra Kft-t, melynek feladata 14

15 lett volna a KEG Nyrt. által eddig le nem fedett területek bekapcsolása az értékesítésbe. A Kft elsı félévének végéig nem tudott érdemi kereskedelmi hálózatot felépíteni és nem tudott érdemi eredményeket felmutatni a palackos értékesítésben. Többek között ezért is kényszerült a KEG Nyrt. Igazgatótanácsa az elsı félévet követıen áttekinteni kereskedelmi hálózatának helyzetét és új koncepció alapján megszervezni értékesítési rendszerét. Ezzel a döntéssel a KEG Integra Kft. feladatai jelentısen átstruktúrálódtak, korábbi feladatai jelentısen leszőkültek. Az új regionális kereskedelmi hálózatba való betagozódása lenne indokolt, de mivel a társaság 49%-a magánszemélyek kezében van, ezért a társaság további sorsáról a Kft. taggyőlésének kell majd dönteni. IV. VEZETİ ÁLLÁSÚ TISZTSÉGVISELİK, STRATÉGIAI ALKALMAZOTTAK: Jelleg Név Beosztás Megbízás Saját Megbízás vége kezdete részvény ITT Pimper Richárd elnök márc márc ITT Málits József tag márc márc ITT Gerlei Zsolt tag márc márc ITT Borondics Dées tag jún márc ITT Diósi László tag okt márc ITT Dr. Rédey Péter tag okt márc ITT Szakács Tibor tag okt márc SP Pimper Richárd vezérigazgató április márc SP Borondics Dénes kereskedelmi és mőszaki igazgató okt SP Petı Zoltán logisztikai és külkereskedelmi okt igazgató SP Russói László gazdasági igazgató szept SP Pollák Attila termelésvezetı márc ITT Igazgatótanács tagja SP Stratégiai alkalmazott 15

16 III. A TÁRSASÁG BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDİSZAKBAN TARTOTT KÖZGYŐLÉSE HATÁROZATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA: Száma Tárgy, rövid tartalom 29/2010. (10.01.) Új igazgatótanácsi tag megválasztása (Diósi László) 30/2010. (10.01.) Új igazgatótanácsi tag megválasztása (Szakács Tibor) 31/2010. (10.01.) Új igazgatótanácsi tag és audit bizottsági tag megválasztása (Dr. Rédey Péter) 32/2010. (10.01.) Igzagatótanács elnökének megválasztása (Pimper Richárd) 33/2010. (10.01.) Könyvvizsgáló visszahívása 34/2010. (10.01.) Új könyvvizsgáló megválasztása (Duna-Controll Kft.) 35/2010. (10.01.) Alapszabály módosítása IV. AZ IDİSZAKBAN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁSOK Megjelenés Tárgy Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás töltıüzem átadásáról Tájékoztatás alaptıke-emelésrıl Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés Könyvvizsgálói jelentés a Társaság július 7-i alaptıke-emeléséhez kapcsolódóan Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a július 7-i alaptıke-emelés cégjegyzékbe történı bejegyzésérıl A Társaság hatályos Alapszabálya Tájékoztatás személyi változásról Közgyőlési meghívó Féléves jelentés Közgyőlési elıterjesztések Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás szerzıdéskötésrıl (MOL Nyrt.) Tájékoztatás személyi változásról Tájékoztatás együttmőködésrıl, gáztároló tartályok leszállításáról és kapcsolódó tevékenységek végzésérıl Tájékoztatás megismételt közgyőlés idıpontjáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Közgyőlési határozatok Tájékoztatás személyi változásról Hirdetmény Tızsdei Tájékoztatóhoz Tızsdei Tájékoztató Tulajdonosi bejelentés Közgyőlési jegyzıkönyvi kivonat Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a október 1-jei közgyőlés határozatainak cégbejegyzésérıl A Társaság hatályos Alapszabálya Tulajdonosi bejelentés 16

17 NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, hrsz 0704/35. a továbbiakban: Társaság ) kijelenti, hogy a Társaság által készített idıközi vezetıségi beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozásai helyzetérıl. Dunaalmás, november 19. Pimper Richárd elnök-vezérigazgató 17

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 1 I.A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események,azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó, engedélyezı határozatok száma

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaság 2008 elsı félévének eredménye az elızetes várakozások megfelelıen, 3.2 millió Euró bérleti díj bevétellel és (az Euró alapú hiteltartozás átértékelésének hatása nélkül*)

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Kochmeister-pályázat Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Készítette: Szentirmai Péter V. évfolyamos hallgató Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat fıszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben