A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november"

Átírás

1 A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója november 1

2 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: KEG Nyrt. A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Magyarország A Társaság székhelye: 2545 Dunaalmás hrsz. 0704/35. A Társaság alakulásának idıpontja: A Társaság mőködése 1991-ig, a jogelıd Globimpex Kft. megalakulásáig vezethetı vissza, amely október 18-án alakult KEG Közép-európai Gázterminál Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársasággá. A Társaság Nyilvánosan Mőködı Részvénytársasággá alakulására 2008 novemberében, részvényeinek tızsdei bevezetésére május 22-én került sor. Jelen beszámoló közzétételéig a KEG Nyrt. a Budapesti Értéktızsdére db törzsrészvényét vezette be. A Társaság alaptıkéje: Ft, azaz Ötmilliárd-kilencszáznyolcvanhatmillió-harmincötezer-kettıszáz forint. A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A hatályos alapszabály kelte: A Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan A Társaság üzleti éve: A naptári évvel egyezı, amely minden év január1-tıl december 31-ig tart. A Társaság tevékenysége Fıtevékenység: Gázelosztás- kereskedelem Az Igazgatótanács tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Pimper Richárd Borondics Dénes Diósi László Szakács Tibor Dr. Rédey Péter 2

3 Az Audit Bizottság tagjai: Málits József Gerlei Zsolt Dr. Rédey Péter A Társaság Ügyvezetése: A társaság egységes irányítási rendszerben mőködik, az ügyvezetési és ellenırzési funkciókat, az igazgatóság és a felügyelı bizottság törvényben meghatározott feladatait egységesen a héttagú Igazgatótanács látja el. A társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatótanács jogosult és köteles dönteni és eljárni. Az Igazgatótanács tagjait a Közgyőlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Igazgatótanács a tagjai közül egy operatív igazgatót választ, aki jogosult a vezérigazgatói cím használatára. Az operatív igazgató hatáskörébe tartozik az operatív vezetıi teendık ellátása, a munkaszervezet vezetése. A munkáltatói jogokat a munkaszervezet szervezeti egység vezetıi valamint a központi adminisztrációhoz beosztott munkavállalók felett az operatív igazgató gyakorolja. A munkaszervezeti egységvezetık gyakorolják a munkáltatói jogokat a hozzájuk beosztott munkavállalók felett. A munkaszervezeti egységvezetık munkáltató joggyakorlásuk keretében jogosultak a Társaság képviseletére, azzal, hogy a képviselet során a gazdasági igazgatóval együttesen, a gazdasági igazgató pedig a logisztikai igazgatóval együttesen jogosult az aláírásra. Az operatív igazgató ebbéli minıségében munkaviszonyban áll a társasággal, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. Igazgatótanács elnöke, Operatív Igazgató: Pimper Richárd A Társaság Könyvvizsgálója: Duna Controll Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság (2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12., cégjegyzékszáma: , Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért felelıs személy: Für Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló (cím: 2010 Dunkeszi, Barátság u. 38/a. 4/10. tagsági szám: ) A Társaság internetes elérhetısége: A Társaság címe: A Társaság központi elérhetısége: telefon: ; fax: A Társaság hirdetményei: Amennyiben jogszabály vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik, a társaság hirdetményeit a Cégközlönyben közzéteendı hirdetményeket is ide értve a Ctv. 21/A. -a alapján saját internetes honlapján valamint a Budapesti Értéktızsde honlapján teszi közzé. A társaság honlapjának elérhetısége: A Társaság a Tpt ában rögzített hivatalosan kijelölt információtárolási rendszer számára történı információk megküldését a PSZÁF által üzemeltetett útján teljesíti, és gondoskodik a szabályozott információ média részére történı megküldésérıl. 3

4 Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történı közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten elıírja; ez esetben a társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság c. napilap. II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI HELYZETE JÚLIUS 1. ÉS A BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE KÖZTI IDİSZAKBAN A gazdasági környezet 2010-ben megkezdıdött a magyar gazdaság kilábalása a recesszióból, a gazdasági teljesítmény azonban csak lassan tér vissza potenciális szintjéhez. A gazdasági kilábalás a korábban vártnál lassúbbnak bizonyul, amiben elsısorban a belsı keresleti tényezık játszanak szerepet. A háztartások eladósodottsága, a foglalkoztatási viszonyok kedvezıtlen alakulása a belsı kereslet növekedését az érintett idıszakban nem támogatta. A háztartások eladósodottsága miatt Magyarországon a belsı kereslet nagyobb mértékben és tartósabban esett vissza, mint más országokban, így a kamatpolitikai mozgástér is eltér más országokkal összehasonlítva. Az augusztusi inflációs jelentés az alappályánál gyorsabb árnövekedést jelez rövidtávon, hosszabb távon pedig az elmaradt áremelésekbıl fakadó nyomás erısödhet a gazdasági fellendüléssel párhuzamosan. A Fogyasztói Várakozások Indexének (FVI) alakulásában 2010-ben folyamatos növekedés figyelhetı meg, jelenleg 224,7 pont az értéke. A növekedés oka, hogy javult az ország rövid és hosszú távú gazdasági helyzetének megítélése. A háztartások jövı évi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozások viszont nem változtak. A Vásárlási Hajlandóság Indexének (VHI) az eddigi mérsékelt növekedése megállt, 2010 szeptemberében a mutató 121,4 ponton áll. Az index stagnálása azzal magyarázható, hogy változatlan maradt a háztartások jelenlegi pénzügyi-anyagi helyzetének megítélése, és a tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási kedv. Bíztató ugyanakkor, hogy Németországban három éves csúcson áll a fogyasztói bizalom szeptemberében legfıbb exportpartnerünknél a gazdaság általános helyzetére és a személyes jövedelmekre vonatkozó várakozások jelentısen javultak, a fogyasztók pedig bíznak benne, hogy a gazdasági fellendülés tovább folytatódik a következı hónapokban. Hazánkban egyelıre viszonylag alacsony, de stabil a vásárlási hajlandóság. Jelentısebb növekedés akkor következhet be, ha a gazdasági enyhülés kézzelfogható jelei megjelennek az emberek mindennapjaiban (Napi Gazdaság, GFK Hungária). 4

5 A KEG Nyrt. gazdálkodása a jelentéssel érintett idıszakban Az ipari felhasználásra és a háztartások keresletére változatlanul a válság során kialakult alacsony szint, ezzel egy idıben az alapanyag beszerzések költségeinek számottevı növekedése volt a jellemzı. A mőködés, a kereskedelmi kapcsolatok hatékony újraszervezése, a tiszta helyzet teremtése érdekében az Nyrt. új vezetése a régi kapcsolatokat felülvizsgálva azok számottevı részét lezárta. A év során a Nyrt. mőködésében, gazdálkodásában meghatározó jelentıségő lépések, intézkedések történtek: - Többszöri tıkeemelés (ebbıl egy a jelentéssel érintett idıszakban, án) révén a jegyzett tıke mft-ról mft-ra emelkedett. A tıkeemelések révén a Társaság 100% tulajdonjogot szerzett a kaposvári székhellyel rendelkezı Anonymus Kft. és a Páhiban mőködı Visonka Zrt-ben, melyek tevékenysége az Nyrt. forgalmát a jövıben várhatóan 2-3 mrd Ft-tal fogja bıvíteni. - Megújult a KEG Nyrt. irányítása. Stratégiai pontokon megtörtént a vezetık cseréje, a jelentés idıpontjában befejezıdött az újjászervezett vállalati struktúra kialakítása. - A vállalat ügyvezetését héttagú Igazgatótanács látja el, az operatív irányítás a vezérigazgató hatáskörébe tartozik, aki egyben az igazgatótanács tagja és elnöke. Ezt a pozíciót április óta Pimper Richárd úr tölti be. A piac újrastrukturálása, a jövedelmezı mőködés kereskedelmi hátterének kialakítása a nyár folyamán kialakított új kereskedelmi apparátus feladata. A fıbb célkitőzések közül ki kell emelni a hagyományos termékek (palackos, főtési, autógáz) piacainak szélesítését, a forgalom és a jövedelmezıség növelését, az új termékcsoport (alternatív ellátó rendszerek) megalapozott piaci elhelyezését, valamint a logisztikai szolgáltatások körének szélesítését. Kereskedelmi hálózat fejlesztése Az újonnan kialakított kereskedelmi szervezetben elkülönülten jelennek meg a kül- és belkereskedelmi feladatok. A külkereskedelem elsısorban az alapanyag ellátásban, illetve a nagykereskedelmi tevékenységben kap szerepet. A belkereskedelem feladata, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat hazai piacon mind szélesebb körben juttassa el a fogyasztók közelébe. Az értékesítési szervezet felépítése: - Külkereskedelem: o Külkereskedelmi vezetı - Belkereskedelem: o Kereskedelmi vezetı Regionális kereskedelmi vezetı Területi képviselı Kereskedelmi és marketing asszisztens 5

6 Az értékesítés partneri rendszere az alábbiak szerint szervezıdik: - Viszonteladók o Cseretelepek o Házhoz szállítók - Háztartási palackos végfelhasználók - Motorikus végfelhasználók - Tartályos végfelhasználók (ipari) - Tartályos végfelhasználók (lakossági) - Autógáz töltı közúti - Ipari targoncatöltı A Társaság értékesítése régió szinten szervezett, így megoldott, hogy a partnerkapcsolatok kezelése KEG részrıl azonos szereplıkön keresztül történjen. A területi felosztás ugyanakkor egyértelmően rajzolja ki a feladat és a felelısség határait. Kaposvári telephely kialakítása A március 31-én elhatározott tıkeemelés keretében a KEG Nyrt. érdekeltségébe került kaposvári telephelyen megkezdıdött a dél-dunántúli területet kiszolgáló depó kialakítása. Az új központ elsıdlegesen a palackos értékesítésben kap szerepet, a késıbbiekben sor kerül gázkúttal és gyorstöltıvel történı felszerelésére is. Az új, dél-dunántúli logisztikai központ elsıdleges feladata lesz az ország déli régióinak, illetve a Dél-, Dél- Kelet Európa irányában kifejtendı kereskedelmi aktivitásnak mőszaki hátteret biztosítani. Jelenleg a telephely adóraktárként történı mőködtetéséhez szükséges háttérmunkálatok folynak, ezt követıen válik lehetıvé a kapacitás KEG Nyrt. kereskedelmi forgalmába integrálása. A jövıben a KEG Közép-Európai Gázterminál Nyrt. az alternatív energiák felhasználásában is nagyobb szerepet kíván vállalni. Magyarországon hatalmas mennyiségő kihasználatlan hulladékfa, fanyesedék van, amely potenciális és költséghatékony energiaforrást jelent. Fentiekre építve a KEG Nyrt. egy pelletüzem létesítését is tervezi Kaposváron. Jelenleg a tervezett üzem helyszíni kiválasztása, a kazángyártókkal való partneri együttmőködés alapjainak lerakása van folyamatban, illetve a pellet szállításának beintegrálása a kialakítandó logisztikai rendszerbe. Szót kell ejtenünk a megújuló energia szektor terén a napkollektor gyártás eshetıségeirıl. A KEG Nyrt. a jövıben szándékozik bekapcsolódni a napkollektor gyártásba, mivel nagy lehetıségeket lát ebben a szegmensben. A Társaság, mind hazai, mind külföldi piacra szeretné bevezetni a KEG-SZOLÁR márkanevet. Komoly elırelépéseket tesz a szolár gyártás mielıbbi beindítására. 100 edb/hó kapacitású karuszeres töltıüzem Júliusban történt meg az újonnan kialakított töltıüzem mőszaki átadása. Az üzemi próbák befejezıdtek, az üzem kapacitása részben a saját értékesítés hátterét fogja szolgálni, részben pedig bérmunkában hasznosul. Alternatív energiaellátó rendszerek Suzuki együttmőködés A magyar energetikai piacon a hatékonyabb gazdálkodás, csúcslevágás és ellátásbiztonság érdekében növekszik a kereslet a cseppfolyós PB-gáz alapú gázlevegı rendszerek (SNG) 6

7 iránt. A SNG rendszer üzembeállításával a megrendelınél megszőnik egy esetleges teljesítménytúllépés miatt fizetendı pótdíj továbbá a földgázhálózaton történı üzemzavar illetve karbantartás kockázata, és gázellátási probléma esetén is biztosítható a szükséges mennyiségő energia. Mindezeket felismerve a Társaság június 4-én együttmőködési keret-megállapodást kötött a gázlevegı rendszereket forgalmazó Termoszervíz Kft-vel. Az együttmőködés arra épül, hogy a Termoszervíz Kft. olyan berendezések tervezésével és kivitelezésével foglalkozik, amelyek nagy biztonsággal lehetıvé teszik, hogy a vezetékes gázellátás csökkenése vagy szünetelése esetén teljes körő alternatíva álljon rendelkezésre a fogyasztóknál. A Magyar Suzuki Corporation LTD esztergomi üzeme évben a Termoszervíz Kft-tıl a fentiek szerinti SNG rendszer megvalósítását rendelte meg. A KEG Nyrt. a Termoszervíz Kft-vel mint kivitelezı céggel kötött együttmőködési megállapodás keretében szeptember elsı felében leszállított a Magyar Suzuki Corporation LTD esztergomi telephelyére 2 db 120 m3-es gáztároló tartályt és elvégezte a tartályok telepítéséhez szükséges földmunkákat. Logisztikai kapacitások hasznosítása MOL együttmőködés A Társaság 2010 augusztusában indította együttmőködését a MOL Nyrt-vel, melynek keretein belül a KEG Nyrt. bértárolási szolgáltatást végez 4000 m 3 -es óriástartályának kapacitását kihasználva. Az együttmőködésre vonatkozó megállapodásnak köszönhetıen a gazdasági válság által meghatározott, alacsony forgalmú idıszakban jelentısen javul a Társaság termelı eszközeinek kihasználtsága. Az együttmőködés szeptember elején kezdıdött betárolással természetben is beindult, szeptember, október hónapokban a tároló kapacitás kihasználtsága mintegy 80%-os volt. Tovább folytatódott a költséggazdálkodás felülvizsgálata. Ennek keretein belül korábban az alaptevékenység ellátása szempontjából nélkülözhetı eszközök értékesítésére, a lekötött szolgáltatási kapacitások mérséklésére, a karbantartási készletek optimalizálására, valamint a foglalkoztatotti létszám racionalizálására került sor. A palackos és tartályos kiszállítások szervezése logisztikai szakmérnök felügyelete alatt folyamatos ellenırzés mellett történik. A Társaság célja a kiszállítás fajlagos költségeinek minimalizálása az optimális útvonaltervezés és a logisztikával összehangolt kereskedelemfejlesztés révén. A KEG Nyrt. elkezdte a palackos gáz-forgalmazás logisztikai rendszerének strukturális átalakítását. A Társaság e projekt keretében depó hálózatot, valamint ezek folyamatos ellátásához közúti fuvarozási láncot kíván kialakítani. A hatékonyság javítása érdekében külsı fuvarozó cégekkel szükséges hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni. A KEG Nyrt. figyelmet fordít az anyagforgalom volumenéhez illeszkedı eszközök üzemeltetésére az indokolatlan energiafelhasználás elkerülése érdekében. Új alapokra kell helyezni a Társaság által bérelt vasúti tartálykocsi állomány logisztikáját is, optimalizálni kell a vagonok kihasználását. A kapcsolódó költségek mérséklésekor a külkereskedelmi ügyletek kapacitásigényét mint korlátozó tényezıt vettük figyelembe. A piaci, mőködési és szervezeti átalakulás költségeit során a KEG Nyrt. három alkalommal végrehajtott zártkörő tıkeemeléssel finanszírozta ebbıl egy a jelentéssel érintett idıszakban történt: 7

8 A Társaság Igazgatótanácsa július 6-i ülésén db új, 400 Ft névértékő és kibocsátási értékő, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel azonos jogokat biztosító ( A sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörő forgalomba hozatalával a Társaság alaptıkéjének Ft-tal történı, Ft-ra való felemelésérıl döntött. Az alaptıke emelést a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság augusztus 4. napján kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. A KEG Nyrt. pénzügyi helyzetének alakulása A KEG Nyrt pénzügyi helyzetét a beszámoló által érintett idıszak elsı felében az ismertetett okok miatti alacsony szintő kereskedelmi aktivitás határozta meg. A mőködés árbevételének alakulásában az eddigiekben részletezett strukturális átrendezés mutatkozik meg: az elfogadhatatlanul alacsony jövedelmezıséggel bíró kapcsolatok felszámolása megtörtént, a kereskedelmi szervezet aktivitása a minıségi kapcsolati kör szélesítését célozza. Mindezeknek megfelelıen az értékesítés árbevételében az elızı év azonos idıszakához képest jelentıs elmaradás mutatkozik: a palackos értékesítés volumenben alig haladta meg a múlt év azonos idıszakában realizált forgalom felét (51%), de a kereskedelmi kapcsolatok minıségének javulására utal, hogy az idıszaki árbevétel-tömeg a múlt évi adat 72,8%-ában teljesült. A tartályos értékesítés volumene 45,2%-ban teljesült, az árbevétel viszont 63,7%-ban realizálódott. Ugyanezek a viszonyszámok az autógáz esetében 53,3% (volumen), illetve 79,6% (árbevétel) értéket mutatnak. Az értékesítés fajlagosai összességében 45,9%-kal javultak azonos idıszakához képest. Ezen belül a palackos üzletágban 42,8%-kal, a tartályosban 37,3%-kal, az autógáz esetében pedig 47,9%-kal voltak kedvezıbbek, mint a megelızı év azonos idıszakában. A legutolsó, június 30-ai jelentés közzététele óta eltelt idıszakban viszont már megmutatkoznak a hivatkozott strukturális átalakítások eredményei: az értékesítés havonkénti átlagos volumene 11,9%-kal haladja meg az elsı félévi teljesítéseket. Az értékesítés havi átlagos bevétele 9,4%-os növekedést mutat, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a KEG Nyrt. a kritikus nyári hónapokban szerény bıvülés mellett szinten tudta tartani értékesítési árait. A MOL Nyrt-vel megkötött megállapodás keretein belül megkezdtük 4000 m 3 -es óriástartályunk hasznosítását bértárolási konstrukcióban. Az alapanyag beszerzése a vizsgált idıszakban kizárólag MOL bázison történt, az elsı félév költségeit kedvezı irányba befolyásoló TIG-es készlet maradéktalanul felhasználásra került, import ügyletet nem bonyolítottunk. Mindezek együttes hatásaként a beszerzési fajlagos 45,8%-kal haladta meg az elızı év azonos idıszakában számítottat, és 12,6%-kal az elsı félév átlagát. A visszafogott forgalom, az alapanyag árak emelkedése, az átszervezések költségeinek azonnali, az eredmények késleltetett megjelenésének együttes hatása, hogy a KEG Nyrt. gazdálkodásában üzemi szinten veszteség képzıdött. Az átszervezett értékesítési hálózat által biztosítandó forgalombıvülésnek az értékesítési fajlagosok kialakult szintjét az alapanyag árváltozásait meghaladó mértékben kell tovább javítaniuk. Ezt követıen lesz képes az árrés bıvülı tömege, továbbá a költségmegtakarító intézkedések hatásainak megjelenése a vállalat 8

9 gazdálkodásában éreztetni a hatását. A hazai számviteli elıírások szerinti 298 mft-tos szinten realizált üzemi eredmény és a 442 mft-tos értéken teljesített mérlegszerinti eredmény alakulásában tehát a szisztematikusan visszafogott kereskedelmi kapcsolatrendszer és az újjászervezett vállalati struktúra áll. A június 30-i állapothoz képest ki kell emelni a jegyzett tıke jelentıs változását: a korábban részletezettek szerint a tıke mft-tal növekedett, a saját tıke értékét mft-ról mft-ra emelve. A tıkeemelés nagyban hozzájárult a társaság konszolidációjához, a tranzakció révén a KEG Nyrt. kötelezettségeinek értéke 482 mft-tal mérséklıdött. Sikerült megırizni a szállítóállományban kialakított kedvezı pozíciót. Az ilyen típusú kötelezettségek mértéke az elmúlt hónapokban mft körül stabilizálódott, ami kevesebb, mint fele a reorganizáció elıtti idıszak adatának. A társaság mőködésének finanszírozásában változatlanul jelentıs részarányt képviselnek a forgóeszköz hitelkeretek, amelyek kihasználtsága komoly pénzügyi terhet ró a gazdálkodásra. A befektetett eszközök állományában az új kapacitásokkal kapcsolatos ráfordítások egyelıre a befejezetlen beruházások állományának 200 mft-tot meghaladó növekményében jelennek meg. A vevıkkel szembeni követelések állománya a szállítóállományhoz hasonlóan viszonylag stabilnak mondható. A vevıállományon belül megfigyelhetı minıségi javulás a következetes ügyfélkapcsolati munka eredménye. Az értékpapírok állományában bekövetkezett csökkenés a portfólióban tartott részvények piaci értékében bekövetkezett változások lekövetésébıl adódik. A vállalatcsoport pénzügyi helyzetének alakulásában a fent ismertetett folyamatokon túl meghatározó jelentıséggel bír a július 6-i tıkeemeléssel 100% KEG tulajdonba került Visonka Zrt. mőködése. A leányvállalat mőködését a következı pontban mutatjuk be. A nemzetközi elıírások (IFRS) szerinti, konszolidált adatok alapján a vállalatcsoport második félévi gazdálkodásáról a következık mondhatók el: A csoportszintő mérlegadatokon belül az éven túli eszközök állományában június 30-a óta bekövetkezett 53,7%-os, mft-tot kitevı növekedés túlnyomó részben a konszolidációba vont vállalkozás eszközeinek megjelenésébıl adódik. A termelésbe vont tárgyi eszközök értékének 69%-a az anyavállalatban található, az Anonymus Bázis Anonymus csoport 17%- ban, míg a Visonka Zrt. 14%-kal járul hozzá az ingatlanok, gépek és berendezések együttes értékéhez. A készletek állományának 55,2%-os, 176 mft értékő növekedésében részben az anyavállalt készleteinek értékében bekövetkezett 32 mft-os növekedés, részben pedig a Visonka Zrt. 144 mft értkő készletállományának megjelenése játszik szerepet. Az összevont vevıállomány alakulásában a Visonka Zrt. játszik meghatározó szerepet: 397 mft összegő követelésállománya teszi ki a csoportszintő állomány 64,8%-át. A KEG Nyrt. követelései június 30-a óta 4 mft-tal (1,9%) növekedtek, és teszik ki az összesített állomány fennmaradó részét. Az állomány jelentıs mértékő csökkenésére a Ganz Acélszerkezeti Zrt-vel szembeni követelés vagyonkonverziós hasznosítását követıen, várhatóan a következı évben számolhatunk. A vállalatcsoport többi tagjának követelései az összesített adat 0,3 %-át teszik ki. A likvid eszközök körében megfigyelhetı 66,8%-os növekedés a KEG-es állomány változatlanságából (2% alatti növekedés), valamint a Visonka Zrt 16,5 mft-tos pénzeszköz állományának megjelenésébıl tevıdik össze. 9

10 A jegyzett tıke 72,3%-os növekedésének körülményeit az elızı fejezetben, illetve kibocsátási tájékoztatónkban ismertettük részleteiben. A saját tıke 63,3%-os növekedése arra mutat rá, hogy a vállalatcsoport fejlesztéseit, strukturális átalakításait és részben mőködését a jelentéssel érintett idıszakban tulajdonosi források finanszírozták A hosszú lejáratú kötelezettségek állományának 79,7%-os növekedése mögött az anyavállalat kötelezettségeinek 4,8%-nyi csökkenése (14 mft) mellett a Visonka Zrt. 251,5 mft összegő fejlesztési hiteleinek megjelenése áll. A rövid lejáratú kötelezettségek közül az összevont szállítóállomány megötszörözıdése mögött a Visonka Zrt. vevıállománnyal túlfedezett 373 mft-tos (74,6%) kötelezettsége áll. Az anyavállalat szállítókkal szembeni kötelezettségei a jelentéssel érintett idıszakban 34 mfttal növekedtek, így a vállalatcsoporton belül 22%-os arányt képviselnek. Az állomány növekedése zömmel az alternatív ellátó rendszerek kialakításával összefüggésben végrehajtott fejlesztésekbıl adódik. Csoportszinten is, és az anyavállalatnál is csökkent a rövid lejáratú kölcsönök állománya. A szeptemberi állapotot a júniusival összehasonlítva 11,6%-os az elmozdulás. Ebben legnagyobb szerepe a KEG Nyrt-nél végrehajtott hitel-tıke konverziónak volt, aminek hatására az anyavállalat hiteleinek együttes állománya 91 mft-tal csökkent. Ezt a hatást mérsékelte az Anonymus csoportban megfigyelhetı 6 mft-tos növekedés, illetve a Visonka Zrt. 11,4 mft-tos hitelének megjelenése. A vállalatcsoport eredményének alakulásában az értékesítés árbevételének dinamikus növekedése figyelhetı meg, 275,2%-kal. Ezen belül a KEG Nyrt. halmozott bevételeinek 51,8%-os növekedése (416,8 mft) idıarányos teljesítést mutat. Az Anonymus csoport bevételeinek 19,3%-os növekedése arra utal, hogy a leányvállalatok tevékenységének középpontjába a harmadik negyedévben a KEG Nyrt. dél-dunántúli bázisának kialakítása került. Meghatározó a Visonka Zrt. 690 mft-tos árbevétele. A bruttó haszon szeptember 30-i állapot szerint 353%-os növekedéssel 139,9 mft-tos szinten alakult. Ezen belül a KEG 216%-os növekedése a jövedelmezıségi viszonyok kedvezı alakulására utal. Az elızıekkel összhangban szerény 33%-nyi növekedést produkált az Anonymus csoport, illetve 76,1 mft-tos értékkel megjelent a Visonka Zrt. által megtermelt fedezeti összeg. Az ELÁBÉ alakulásában a két meghatározó tagvállalat esetében KEG Nyrt. és Visonka Zrt. az alapanyag költségek jelentıs emelkedése állapítható meg. Az anyagjellegő ráfordítások növekedése (257,1%) mögött a Visonka Zrt. költségeinek, és a KEG Nyrt. esetében a már hivatkozott alternatív ellátórendszerekkel kapcsolatos felhasználások megjelenése áll. A személyi jellegő ráfordítások együttes felhasználása 36,9%-kal növekedett. Meghatározó a Visonka Zrt. 29,4 mft-tos bértömegének megjelenése az összevont adatokban. Az igénybevett szolgáltatások értékének 224%-os növekedésében a KEG felhasználásainak 140%-os növekedése a meghatározó. A növekményt az alternatív ellátó rendszerekkel, illetve a tıkemőveletekkel kapcsolatos ráfordítások magyarázzák. A növekmény fennmaradó részét a Visonka 21 mft összegő felhasználásai teszik ki. Az EBITDA összege a fentiek alapján 43,5 mft-tal romlott. A csökkenés 63,1 mft összegben a KEG Nyrt. mőködésének, a javulás 19 mft mértékben a Visonka Zrt. bevonásának, 0,6 mft értékben pedig az Anonymus csoport mőködésének eredménye. Az elszámolt értékcsökkenés növekedésében (84,4%) az idıarányos növekményen túl a Visonka Zrt. eszközeivel kapcsolatos amortizációs költségek jelennek meg. Az EBIT értékének 71,8 mft-tos csökkenése 83,2 mft összegben az anyavállalat mőködésébıl adódik, amit az Anonymus csoport 1,5 mft értékkel növel, és mindezt a Visonka Zrt. konszolidációja 12,9 mft-al javít. 10

11 A pénzügyi ráfordítások 40,9 mft-tal növekedtek (31,5%). Ennek zöme 34,1 mft - a KEG Nyrt mőködést finanszírozó hiteleinek kamataiból, az elszámolt árfolyam veszteségekbıl tevıdik össze. A ráfordításokhoz 6,7 mft értékkel járult hozzá a Visonka Zrt. A nettó eredmény a fentiekbıl adódóan 140,1 mft-tal, 64%-kal romlott (-359,1 mft), az idıszak során. Ezen belül a KEG Nyrt. 148,5 mft-tal növelve veszteségét 383,8 mft-ton zárta az elsı három negyedévet. A Visonka Zrt. 6,1 mft eredménnyel, az Anonymus csoport pedig 19 mft-tos nettó eredménnyel járult hozzá az összevont adathoz. Az év hátralévı részében az új vállalati mőködési struktúra feladata a kedvezı irányú folyamatok erısítése. A KEG Nyrt december 31-ig megfogalmazott célja a megújult kereskedelmi szervezet kapcsolatainak kiépítésében, a mőszaki-logisztikai háttér optimalizálásában a vállalat újraszervezett költséggazdálkodásának stabilizálásban jelölhetı meg. Ennek megfelelıen a Társaság a forgalom, az árbevétel alakulásában jelentıs elırelépéssel nem számolhat, a jövedelmezıségi viszonyok javulásában megkezdıdött kedvezı folyamatokat viszont tovább kell erısíteni annak érdekében, hogy 2011 során a KEG Nyrt. gazdálkodása újra növekedési pályára kerülhessen. III. A LEÁNYVÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSA A leányvállalatok gazdálkodását a relatív tıke (elsısorban forgótıke) hiány, a kintlévıségek és kötelezettségek növekedése, a hitelfeltételi lehetıségek (idınként ésszerőtlen) szigorítása, az árrés fedezetek és a jövedelmezıség drasztikus szőkülése jellemezte. A fent említett okok miatt az elmúlt negyedévben általában nem lehetett reális célkitőzés a tagvállalatok gazdálkodási eredményeinek javítása. Ezen a téren valószínőleg az év hátralévı része sem hoz alapvetı változást, bár egyes területeken javulhat a belsı kereslet és talán normalizálódhatnak a piaci körülmények. Reálisan komoly javulásra csak évtıl lehet számítani, addig az elsıdleges feladat a piaci pozíciók megtartása, illetve azok visszaszerzése lehet a legtöbb leányvállalatnál és így az egész cégcsoportban. III/1.) Visonka Zrt. A Visonka Zrt. a KEG Igazgatótanácsának július 6-ai döntése alapján, apportálás útján került a KEG Nyrt. 100%-os tulajdonába. A leányvállalat a 6075 Páhi, III. körzet 51. szám alatti ingatlanon elhelyezkedı takarmánykeverı üzemet mőködteti. A 2008-as évet megelızıen jellemzıen bérgyártással foglakozott, azóta a saját termelés került elıtérbe. A saját elıállítású termékekre való átállás jelentısen megemelte a társaság forgóeszköz finanszírozás igényét, ami a mai pénzpiaci körülmények között rendkívül nehéz biztosítani. Általánosságban, sajnos ágazati szinten is problémát jelen a finanszírozás kérdése. Az elmúlt idıszakban, az alapanyagok piacán jelentıs áremelkedés ment végbe, ami tovább nehezítette az ingadozó beszerzési árakhoz való alkalmazkodást A tevékenység finanszírozásához jelentıs mértékben járul hozzá a szállító partnerekkel kidolgozott komplex együttmőködés rendszere. Az esetleges taktikai készletezés jelentısen javíthatná a termelés eredményességét, mivel kiszőrné az alapanyagok beszerzési árának átmeneti emelkedésébıl adódó többletköltségeket. 11

12 Forgóeszköz hiányában, a társaság egy alternatív megoldást dolgozott ki a problémára. A vállalat megállapodott a legnagyobb szállítójával, miszerint a gyártáshoz szükséges alapanyagokat az UBM Kft. biztosítja, a Visonka Zrt. pedig nem az állattartóknak, hanem az UBM Kft.-nek értékesíti a takarmányt. A gyártáshoz szükséges alapanyagok ára, a takarmány értékesítési árának figyelembe vételével kerül meghatározásra. Ugyanakkor ez nem akadálya annak, hogy a Társaság más szállítóktól szerezze be az alapanyagot, ha az számára kedvezıbb. Tekintettel arra, hogy az UBM Kft. a Visonka Zrt. részére tovább értékesített alapanyagot idegen forrásból biztosítja, annak költségeit (a realizált nyereségen túl) figyelembe veszi az értékesítési árban. Az együttmőködés jelentısen hozzájárult a Visonka Zrt. likviditásának javulásához, de nem helyettesít maradéktalanul egy saját forrású, taktikai készletezést. A Visonka Zrt. ilyen körülmények között (fenti megállapodásnak is köszönhetıen), az elızı év azonos idıszakához képest a bevételek döntı többségét jelentı tápgyártásban meg tudta ırizni pozícióját, közel 50 %-kal növelte viszont forgalmát az extrudált termékek körében. Mindezek együtteseként a vállalat az értékesítés idıszaki bevételeit a múlt év azonos idıszakához képest szerény mértékben növelve mft árbevételt realizált, amit 26 mft egyéb bevételek soron elszámolt alapanyag beszerzéssel összefüggésben elszámolt árengedmény növel. A költségek meghatározó eleme az alapanyag ár, ami a bevételekhez hasonló nagyságrendben növekedett. Ugyanez mondható el a személyi jellegő ráfordításokkal kapcsolatban. Az egyéb ráfordítások jelentıs csökkenését (realizált ráfordítás a bázis 35%-a) a szállítókkal kialakított komplex kapcsolat miatti késedelmi kamat megtakarítás okozza. Mindezek eredményeként az üzemi eredmény a bázis 126%-ában, 24,8 mft értéken alakult. A pénzügyi veszteség 21,7 mft-tos értékének alakulásában a kamatráfordítások jelentıs (13 mft-tot meghaladó) csökkenése, illetve az értékpapír értékesítésbıl származó árfolyamnyereség elmaradása játszott döntı szerepet. A mérleg szerinti eredmény a pénzügyi bevételek elmaradásának hatására 5,504 mft értéken alakult. Mérleg adatok (a hazai számviteli elıírások szerint): Az eszközök állománya szeptember 30-hoz képest 20,3%-kal, 2009 év végéhez képest 13,6% -kal, E Ft-ra csökkent. Az eszközökön belül a tárgyi eszközök állománya ( E Ft) a 2009 elsı kilenc havi fejlesztések következtében közel azonos az elızı év adatával ( E Ft), és 0,5%-kal haladja meg a 2009 év végi értéket. Tartós részesedés könyvszerinti értéke szeptember 30-an EFt. (Kapcsolt vállalkozás: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.) A készletek értéke év végéhez képest 88%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 37,7%-kal EFt-ra növekedett fıként a beszerzett alapanyagok mennyiségének és árának növekedése következtében. A rövid lejáratú követelések év végéhez képest 47,8%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 53,5%-kal EFt-ra csökkentek, fıkent a vevıkövetelések csökkenése miatt. 12

13 Pénzeszközök állománya év végéhez képest 55,6%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 45,9%-kal, EFt-ra csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások értéke az elızı év azonos idıszakához viszonyítva E Ft-tal nıtt, fıként a bevételek aktív idıbeli elhatárolásának E Ft-os növekedése következtében. A saját tıke állománya a 88,8% -kal ( E Ft-tal), ezen belül a jegyzett tıke 99,9%-kal ( E Ft-tal) nıtt - a tulajdonosok június 28-i apport teljesítésével év végéhez képest. A céltartalékok összege szeptember végén 700 EFt-ot tett ki, amely azonos a év végivel. A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya, beleértve a hosszú lejáratú hitelek éven belli részét 10%-kal ( EFt) csökkent év végéhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke év végéhez képest 50,6%-kal, az elızı év azonos idıszakához viszonyítva 54,65%-kal EFt-ra csökkent. A passzív idıbeli elhatárolások állománya az elızı év azonos idıszakához viszonyítva EFt-tal csökkent, fıként a ráfordítások (késedelmi kamat kötelezettség) passzív idıbeli elhatárolásának csökkenése következtében. III/2.) Anonymus Kft. Anonymus Bázis Kft. A leányvállalatok vagyonkezelıi feladatokat látnak el. Funkciójuk a dél-dunántúli kereskedelmi- és logisztikai központ kialakításában fogalmazható meg. Ennek megfelelıen gazdasági tevékenységet szinte kizárólag ebben a körben végeztek. A kaposvári telephely fog helyet adni az alternatív energia üzletág kialakításának is. Jelenleg az ezzel kapcsolatos elıkészítı munkálatok vannak folyamatban. Megkezdıdött a vállalatcsoport mőködése szempontjából nélkülözhetı területek bérleti hasznosítása. Anonymus-Bázis Kft. A Társaság III. negyedévi tevékenysége és gazdálkodási eredménye a hazai számviteli elıírások szerint az alábbiak szerint alakult. A jelenlegi gazdasági válság ismert körülményei és a Társaság által III. negyedévben realizált eft nettó árbevétel az elmúlt évekhez viszonyítva eredményes teljesítményt mutat. A három negyedév során realizált bevétel az elmúlt évi forgalom (3.400 eft) 261 %-át tette ki. Kedvezıen alakultak az anyagjellegő ráfordítások értékei is, hiszen az idei 880 eft 16 %-a a tavaly év végi ráfordításnak. Az értékcsökkenési leírás (2.226 eft) teljesen idıarányos a tavaly év végi efthoz képest), jelentısen mérséklıdött viszont az egyéb ráfordítások értéke (65 eft 0,6 %). Ennek alapján a társaság üzemi eredménye eft volt a III. negyedév végén, ez eft-tal magasabb a tavalyi év végi adatnál. A pénzeszközök állománya nıtt (277 eft a tavalyi 5 eft-tal szemben). 13

14 A jegyzett tıke emelés következtében a Társaság fennálló hitel-, és kölcsön tartozásai teljes mértékben visszafizetésre kerültek. A pénzügyi mőveletek eredménye negatív eft volt a visszafizetett hitelek elszámolt árfolyam különbözete miatt, így a szokásos vállalkozási eredmény (+311 eft). Rendkívüli eredmény a tárgyidıszakban nem került elszámolásra, ezért az adózás elıtti eredmény mértéke szerinti eredmény +311 eft nyereséget mutat, amely idıarányosan megfelel a tavalyi év eredményének. Anonymus Kft. A Társaság III. negyedévi tevékenysége és gazdálkodási eredménye a hazai számviteli elıírások szerint az alábbiak szerint alakult. A Társaság által III. negyedévben realizált eft nettó árbevétel az elmúlt évekhez viszonyítva eredményes teljesítményt mutat. Az elmúlt évi forgalom eft - 53,19 %. Kedvezıen alakultak az anyagjellegő ráfordítások értékei is, hiszen az idei eft 46,59 %-a a tavaly év végi ráfordításnak. Az értékcsökkenési leírás (1.924 eft) teljesen idıarányos a tavaly év végi efthoz képest), mérséklıdött viszont az egyéb ráfordítások értéke ( eft 46,69 %). Ennek alapján a társaság üzemi eredménye eft volt a III. negyedév végén, ez eft-tal alacsonyabb a tavalyi év végi adatnál. A pénzeszközök állománya csökkent (182 eft a tavalyi 373 eft-tal szemben). A jegyzett tıke emelése következtében a Társaság fennálló hitel-, és kölcsön tartozásai teljes mértékben visszafizetésre kerültek. A pénzügyi mőveletek eredménye negatív -734 eft volt a visszafizetett hitelek elszámolt árfolyam különbözete miatt, így a szokásos vállalkozási eredmény (+596 eft). Rendkívüli eredmény a tárgyidıszakban nem került elszámolásra, ezért az adózás elıtti eredmény mértéke szerinti eredmény +596 eft nyereséget mutat, amely idıarányosan megfelel a tavalyi év eredményének. III/3.) KEG Integra Kft. A KEG Nyrt. Igazgatósága 1/2009.(08.31.) sz. határozatával döntött a töltıüzemi fejlesztés megvalósításáról és a beruházás megvalósításához kapcsolódva az értékesítési tevékenység átszervezésérıl is, hogy a beruházás eredményeképpen bekövetkezı kapacitásnövekedés hatékony kihasználtsága biztosítva legyen. Ennek érdekében a társaság többségi tulajdonának biztosítása mellett egy önálló gazdasági társaság keretében mőködı értékesítési szervezet kialakításáról határozott szeptemberében 51%-os tulajdonosi részesedéssel megalapította a regionális palackos értékesítést segítı miskolci székhelyő KEG Integra Kft-t, melynek feladata 14

15 lett volna a KEG Nyrt. által eddig le nem fedett területek bekapcsolása az értékesítésbe. A Kft elsı félévének végéig nem tudott érdemi kereskedelmi hálózatot felépíteni és nem tudott érdemi eredményeket felmutatni a palackos értékesítésben. Többek között ezért is kényszerült a KEG Nyrt. Igazgatótanácsa az elsı félévet követıen áttekinteni kereskedelmi hálózatának helyzetét és új koncepció alapján megszervezni értékesítési rendszerét. Ezzel a döntéssel a KEG Integra Kft. feladatai jelentısen átstruktúrálódtak, korábbi feladatai jelentısen leszőkültek. Az új regionális kereskedelmi hálózatba való betagozódása lenne indokolt, de mivel a társaság 49%-a magánszemélyek kezében van, ezért a társaság további sorsáról a Kft. taggyőlésének kell majd dönteni. IV. VEZETİ ÁLLÁSÚ TISZTSÉGVISELİK, STRATÉGIAI ALKALMAZOTTAK: Jelleg Név Beosztás Megbízás Saját Megbízás vége kezdete részvény ITT Pimper Richárd elnök márc márc ITT Málits József tag márc márc ITT Gerlei Zsolt tag márc márc ITT Borondics Dées tag jún márc ITT Diósi László tag okt márc ITT Dr. Rédey Péter tag okt márc ITT Szakács Tibor tag okt márc SP Pimper Richárd vezérigazgató április márc SP Borondics Dénes kereskedelmi és mőszaki igazgató okt SP Petı Zoltán logisztikai és külkereskedelmi okt igazgató SP Russói László gazdasági igazgató szept SP Pollák Attila termelésvezetı márc ITT Igazgatótanács tagja SP Stratégiai alkalmazott 15

16 III. A TÁRSASÁG BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDİSZAKBAN TARTOTT KÖZGYŐLÉSE HATÁROZATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA: Száma Tárgy, rövid tartalom 29/2010. (10.01.) Új igazgatótanácsi tag megválasztása (Diósi László) 30/2010. (10.01.) Új igazgatótanácsi tag megválasztása (Szakács Tibor) 31/2010. (10.01.) Új igazgatótanácsi tag és audit bizottsági tag megválasztása (Dr. Rédey Péter) 32/2010. (10.01.) Igzagatótanács elnökének megválasztása (Pimper Richárd) 33/2010. (10.01.) Könyvvizsgáló visszahívása 34/2010. (10.01.) Új könyvvizsgáló megválasztása (Duna-Controll Kft.) 35/2010. (10.01.) Alapszabály módosítása IV. AZ IDİSZAKBAN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁSOK Megjelenés Tárgy Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás töltıüzem átadásáról Tájékoztatás alaptıke-emelésrıl Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés Könyvvizsgálói jelentés a Társaság július 7-i alaptıke-emeléséhez kapcsolódóan Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a július 7-i alaptıke-emelés cégjegyzékbe történı bejegyzésérıl A Társaság hatályos Alapszabálya Tájékoztatás személyi változásról Közgyőlési meghívó Féléves jelentés Közgyőlési elıterjesztések Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás szerzıdéskötésrıl (MOL Nyrt.) Tájékoztatás személyi változásról Tájékoztatás együttmőködésrıl, gáztároló tartályok leszállításáról és kapcsolódó tevékenységek végzésérıl Tájékoztatás megismételt közgyőlés idıpontjáról Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Közgyőlési határozatok Tájékoztatás személyi változásról Hirdetmény Tızsdei Tájékoztatóhoz Tızsdei Tájékoztató Tulajdonosi bejelentés Közgyőlési jegyzıkönyvi kivonat Tájékoztatás a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptıke nagyságáról Tájékoztatás a október 1-jei közgyőlés határozatainak cégbejegyzésérıl A Társaság hatályos Alapszabálya Tulajdonosi bejelentés 16

17 NYILATKOZAT A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (2545 Dunaalmás, hrsz 0704/35. a továbbiakban: Társaság ) kijelenti, hogy a Társaság által készített idıközi vezetıségi beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozásai helyzetérıl. Dunaalmás, november 19. Pimper Richárd elnök-vezérigazgató 17

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló

Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló Pannon-Váltó Nyrt. Idıszaki vezetıségi beszámoló 2009. I-IX. hónap A Pannon-Váltó Nyrt. a Tıkepiacról szóló törvény 54. -nak megfelelıen, amely a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok rendszeres tájékoztatási

Részletesebben

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők:

A Társaság évi nem auditált főbb mérleg és eredménykimutatás adatai és rövid értékelésük a bázis év auditált adataihoz képest a következők: A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2013. június 4-i, határozatképtelenség esetén 2013.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. május I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság rövidített

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Befektetıi kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási idıszak: 2010.01.01-2010.06.30.

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571

2006. I. félév Befektetıi kapcsolattartó: Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2013. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2013. május 1 I. A jelentés időszakában bekövetkezett jelentősebb események, azok gazdálkodási és pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

A vállalattal kapcsolatban lévık

A vállalattal kapcsolatban lévık Az éves beszámoló és a vállalati eredmény elemzése Gazdasági elemzés 4. alkalom Budaházy György Az elemzés szükségessége A vállalkozás helyzetének, fejlıdésének a megítélése évenként a teljesítmény megállapítása.

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

331/2008. sz. határozata

331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete

Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság. Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 23389364-3511-114-05 Statisztikai számjel 05-10-000475 Cégjegyzék száma Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörő Részvénytársaság Éves beszámoló Kiegészítı melléklete 2 0 1 3 év

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. évi éves beszámolójának részét képezı. Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. évi éves beszámolójának részét képezı. Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés 1 Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft.

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;

MKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ; MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16.

Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: 21165719 8621 113 14 Cégjegyzékszám: 14-14-309396 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Kaposvár

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. éves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. éves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár Nyrt. 2007. éves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok szerint

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés

Somogy Megyei Bíróság Pk /2007/ Balatonszemes, Szabadság utca 1. Elemzés, értékelés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18784677-1-14 Somogy Megyei Bíróság Pk.60.154/2007/4. Balatonszemes-Balatonıszöd Bőnmegelızési Egyesület 8636 Balatonszemes, Szabadság utca 1 2011 Fordulónap:

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2009. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2007. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója. 2010. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója. 2010. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. időközi vezetőségi beszámolója 2010. május 1. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elsı féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elsı féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2009. elsı féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelıen készítette

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben