MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁSA"

Átírás

1 .r MEGBízÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOsíTÁSA amelyben az alábbi felek: Neve: Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására Székhelye: Iroda: Adószáma: 6900 Makó, Széchenyi tér Makó, Széchenyi tér 7. II/ Bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt. Képviselöjének neve: Dr. Buzás Péter elnök Telefon/Fax: mint Megbízó, másrészről az : S-E Konzorcium, melynek tagjai Neve: Sugallat Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 2461 Tárnok, Ősz u. 12. Iroda: 1221 Budapest, Leányka u. 38. VI. 39. Cégjegyzék-száma: Adószáma: Bankszámla száma: OTP Bank Rt. Képviselőjének neve: Benkó István ügyvezetö igazgató Képviselőjének telefonszáma: , és az Neve: EX-ANTE Kutató, Fejlesztő, Oktatási és Tanácsadó Kft. Székhelye: Cégjegyzék-száma:. Adószáma: 6722 Szeged, Honvéd tér 5/B Bankszámla száma: mint Megbízott között a november 23-án, a Makó város és térsége (Kiszombor, Maros/e/e, Fő/deák, Apátfa/va és Magyarcsanád) szennyvíze/vezetése és szennyvíztisztítása projekt kapcsán a Projekt Támogatási Szerződésben, a vonatkozó hatósági engedélyekben, a műszaki tenekben és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő megvalósítása érdekében, technikai segítségnyújtás biztosítása a Projekt Menedzsment SzeNezet számára, a PMSZ vezetéséhez és egyéb kiemelt területeken szakértők biztosítása ezen személyzet munkájához szükséges működési feltételekkel együtt tárgyban megkötött, Megbízási szerződés (továbbiakban alapszerződés) egyes rendelkezéseinek módosítása kapcsán az alábbiak szerint egyeznek meg: 1

2 1./ ELŐZMÉNYEK Felek áttekintették az alapszerződés hatályba lépése óta a tőrtént változásokat, és az alábbiakat állapították meg: május 12-én Megbízott bejelentette a Megbízó számára, hogy az az SE- Konzorcium ajánlatában projekt asszisztensi pozícióra megjelőlt Limpek Ágnes gyermekáldás elé néz, így a projekt asszisztensi feladatokat a jővőben nem tudja ellátni. Az S-E Konzorcium a projekt asszisztensi feladatok ellátására Kicsiny Lászlót javasolja. Felek egyezőleg kijelentik, hogy Kicsiny László az alapszerződés megkötést megelőző közbeszerzési eljárásban a projekt asszisztens pozícióra meghatározott követelményeknek mindenben megfelel augusztus 26-án Megbízott bejelentette a Megbízó számára, hogy az az SE- Konzorcium ajánlatában jogi szakértői pozícióra megjelölt dr. László Viktor személyében közjogi összeférhetetlenség állt be, így a jogi szakértői feladatokat a jövőben nem tudja ellátni. Az S-E Konzorcium a jogi szakértői feladatok ellátására dr. Linhárt Balázst javasolja. Felek egyezőleg kijelentik, hogy dr. Linhárt Balázs az alapszerződés megkötést megelőző közbeszerzési eljárásban a jogi szakértői pozícióra meghatározott követelményeknek mindenben megfelel. Felek megállapítják, hogy Megbízó kapcsolattartójának adataiban változás következett be, melyet a szerződésben átvezetni szükséges. Felek megállapítják, hogy az előzőekben felsorolt tárgyakban a szerződésmódosítás Kbt ában meghatározott feltételei fennállnak. Fenti megállapításokat követően, a Felek az alapszerződést egyhangúlag az alábbiak szerint módosítják: 11./ A MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK (az alapszerződés szerinti számozással) A szerződés 6.sz. melléklete - Szakmai ajánlat Megbízott szakmai ajánlata képpen módosul, hogya projekt asszisztensi feladatkört Limpek Ágnes helyett, Kicsiny Lászlólátja el, a jogi szakértői feladatkört pedig dr. László Viktor helyett dr. Linhárt Balázs látja el. Nevezettek végzettségét és képzettségét igazoló iratok másolata valamint saját kezűleg aláírt szakmai életrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi. Különös szerződési feltételek VII. pont Értesítések A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közlései ket az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: A Megbízott részére: Szervezet: Sugallat Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Címzett: Benkó István Zsolt ügyvezető Cím: 2461 Tárnok, Ősz u. 12. Telefonszám: Fax:

3 A Megbízó részére: Szervezet: Önkormányzati Társulás Makó város és Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalós ítására Címzett: dr. Ortutay Miklós Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 7. II. em. 8. Mobil: Tel/Fax: / Hivatalos közlésnek és kézbesítésnek minősül az -ben, Faxon, vagy postai úton tértivevénnyel eljuttatott dokumentum. A kommunikáció során a Felek a fokozott, (de nem minősített) biztonságú elektronikus aláírással aláírt elektronikus levelezést tekintik elsődlegesnek. 111./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK A szerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal hatályban maradnak. IV.! ALÁíRÁSOK Makó, Megbízott Mellékletek: (J. \4Q- I r Megbízó ELLENJEGYEZTEM "'- qj' --Il:L - Kicsiny László és dr. Linhárt Balázs végzettségét és képzettségét igazoló iratok másolatai - Kicsiny László és dr. Linhárt Balázs saját kezűleg aláírt szakmai életrajza - Kicsiny László és dr. Linhárt Balázs saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata I, k51. Q..ES.1.E'to 1-. cll aj l"eg-'1.2te- : "ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft. / 1i34 Budapest Á I L.-rú 5. A. ép. /6. ere n DEC. 1 '1 3

4 Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név: Kicsiny László Születési idő: Állampolgárság: Magyar ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség Földtudományok Dokton Iskola Phd. képzés 2009 Közigazgatási alapvizsga Gazdálkodástudományi szakértő 2006 Közbeszerzési referens 2005 Minősített pályázatíró Fizika szakos középiskolai tanár Földrajz szakos középiskolai tanár egyetemi okleveles református vallástanár MUNKAHELYEK, MUNKAKŐRÖK (Kezdje az aktuálissal és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése EX-ANTE 2002 KFT. ügyvezető SZTE BTK Szociológia TanszékJvendégoktató (Forrásteremtés és pályázatírás a terület- és településfejlesztésben) Csongrád Megyei Önkormányzat Stratégiai és Integrációs Iroda - irodavezető EX-ANTE 2002 Bt. - ügyvezető 2004 Körösy József Közgazdasági Szakközépiskola (Szeged) - óraadó tanár

5 I SZTE Gazdaság- és Társadalo;fbldrajZ Tanszék (Szeged)- \ óraadó tanár Mórahalom Város Önkormányzata (Mórahalom) - projektmenedzser \ J KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legulo!sóval, és úgy haladjon az időben viss:afelé.l) Korábbi szolgáltatások ismertetése Sorszám Szolgáltatás Szolgáltatás tárgya (Ügyfél Betöltött funkció ideje (é\', megnenzése, székhelye, (feladatkörök) hónaptól h pályázati kiírás kódszáma, hónapig) projekt tárgya) /08- Makói Fürdöfejlc ztö Kft. - kül ö DAOP A-2f A projektmenedz er Makói G}óg}- és Termálftirdö komplex gyógy- s egészségturisztikai fejlesztése. valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák. marketing tevéken} ségek erösítése II. kör J. 2008/1 2-..Az Opusztaszeri Nemzeti projektmenedzser 2010/08 Történeti Emlékpark örökségprogramjában rögzített látogató barát infrastrukturális fej lesztések megvalósítása a komplex turisztikai termék és egyedi tematikus bemutatóhely kialakítása érdekében" (Kódszám: DAOP /B-OO15 Csongrád Megyei Önkormán yzat) /06- BAROSS Gábor pályázati Projektmenedz er 2009/07 projekt (Kódszám: Baross-3- asszisztens cím: Szakmai.. szolgáltató és IOnovaClos transzfer-hálózat kiépítése) Geotem1ikus Koordinációs és Irmováeiós Alapit"ány: 2007/05- I INTERREG projekt Projektmenedzser I 5. I

6 2008/04 (Kódszám: IIlIRO 0602/048. cím: Alternalh I!nergialern1elö rendszerek dlerjc zlésc) Csongrád Megyci Önkormán) I.at; Hel színe: Szeged. valamint Makó. Mórahalom /01- KIOP projekt (Kódszám: projektmenedzser 2008/05 KIOP-l.7.0.F-05/ /3. cím: A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - Rendelőintézet energiahatékonysági fej lesztése és energetikai korszerűsítéc ) Csongrád Megyei Önkormán) Lat: Helyszín: zegcd. Makó /03- HEFOP projekt (Kódszám: projektmenedzser 2008/08 HEFOP 2.1.6/05/ /1.0, cím: Együtt nevelünk - Együtt nevetlink); Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola; Helyszíne: Szeged, Szegvár, Hódmezővásárhely; NYELVISMERET (gyenge - közepes - jó (tárgyalóképes) - anyanyelvi) Magyar zakmai Beszéd Oh1asás Írás nyelv anyanyelvi anyanyelvi anyanyelvi anyanyelvi Angol szakmai Beszéd Olvasás Írás nyelv jó jó jó jó

7 A SZOLGÁLTATÁS TÁRGY ÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓK Megjelenés helye, ideje Publikáció címe Projcktfinanszírozás a geotermiában - A bet'ektetövonzás szakértöi támogatása. Dél-Alföldi Regionáli. Fejlesztési Zrt. S/eged (társzerző. Balogh t -Turi J - Dr. Medgyes T. - Dr. Kóbor B. - S/abolcs T. zerkesztettc: Kovács Z. z.akmai lektor: Dr. Imreh Sz.) A dél-alföldi termálenergetikai!cjlesztések promóció stratégiája. Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. S/cged (társ?crző. Egyed F. - Dr. Mcdgyes T. - Dr. Kóbor B. - Szabolcs J. Szerkesztette: Kovács Z.) EGYÉB Egyéb képes égek: Kitűnö kommunikációs készség. ki\'áló problémamcgoldó készség. precizitás. 9 é\es vezetöi és irodavezetöi tapas/talat (irodavezetés. telje. irodai, \'állalkozói és üg) \czctöi adminisztráció). 10 éves projekt adminisztráció tapasztalat és 10 é\'cs számítógép-kezelői és gépírói gyakorlat Szakértelem: Hazai és uniós pályázati. támogatási rendszerek oktatói sz.intü ismerete. Projektmenedz mentben szerzett többéves tapasztalat. irodai zoftverek teljeskörű ismerete (szövegszerkesztő. táblázatkezelö. power point. Adobe Acrobat Rcader. Outlook le\'elezőrendszerek)

8 NYILATKOZAT ( 1.) Alulírott Kicsiny László (a.n.: Gáspár Mária. lakcíme: 6722 Szeged, Szentháromság utca 18.) polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában k. ;jel ell le m, hogy a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás megfelelő szakmai szín\'onalon történö teljesítéséhez szükséges tárg)-alóképes magyar nyclvtudással rendelkezem. Kelt: Szeged. 20 ll. szeptember 1. Előttünk mint tanúk előtt: Tanú 2. név cím, ''[(;1(.(.';)t1íH, "''ro...x.'rl'ijuj, L< szig. szám C 11,f & Ö 1. H 4 aláírás \..' 1. ( I(;U""'- ejt-- 'tp,. "-, c-..

9 NYILATKOZAT (II.) (a nyi/atko::al kitöltése csak a Felhíl'ás hj h.l.. h.l é.\ h.3 s::akelllher e.\elén kiitele::ő) Alulírott Kicsiny László (a.n.: Gáspár Mária. lakcimc: 6722 Szeged, Szentháromság utca 18.) polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kij ele" te nr, hogya közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás megfelelő szakmai szinvonalon történő teljesítéséhei' si'ükséges angol nyelvismerettel rendclkezem. Kelt: Szeged. 20 ll. szeptember 1. aláírás Előllüllk mint tanúk előtt: Tanú 1. név <fosl.-toy G-o.1r iqjk cím 9S 1)o(c1jlToId. u. ls. szig.szám A3 1\44&&0 aláírás Tanú 2. név \lc14'th-;'s,.v"'l ;,l'" t-';\"'a cím C:,c;.;,.IH."'''.lJ" '" /" C '.,...,,"< L- t C Ll C" 'r II,(Ji \..( ;- szig. szám C./,I o.. H'4 aláírás

10 NYILATKOZAT ( 1.) Aluliroll Kicsin László (a.n.: Gáspár Mária. lakcíme: 6722 Szeged, Szentháromság utca 18.) a/ ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt \'alamcnn} iformai és tartalmi kö\'etelmén}. utasítás. kikötés és feladat leírás gondos áttekintése után polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kij ele II t e m, hogy az ajánlattevő nycrtcssége esetén a szcr7ödés teljesítésének teljes időtartama alatt a javasolt pozicióm betöltésével járó feladatok ellátására ha csak külső. elháríthatatlan ok abban meg nem akadályo7 - rendelkezésre fogok állni. Egyéb elfoglaltságom mellett i biztosított a rendelkezé re állásom. Kelt: 'zeged. 20 ll. szeptember 1. WA aláírás Előttünk mint tanúk előtt: Tanú 1. név n.. toy- ((Ü\o... cím bct-5 occad.""j 119ld'j ti.. S. szig.szám AS A4., SO aláírás Tanú 2. név \.tc -tl,,"" '; II.2S,IiN.."i:' '"' t"lji'1 \ cím G'Íc. l:.qu\s;-'1, (;'1'CI--':'(\- Ir;.rf. t. 2. szig.szám aláírás

11 .. é c g... - '" J

12 l 1 c-c,...,. -:..-- lij

13 '\.. :::,,;...:...), '0 -' - _' J,... or' - ;:; --..::!... c,, '" ::.. -.Á -!. «. 3d, - i g (:... ;:;.:- -.! ::; - f ='j :s ;::..-..,..:. - J, -' ' I -,, l... 'J ::;. ::- - - v :;.!; -... :.,)...,. c; c::.::. C..J --,.l ,. :::Ö.1 -., ;J ;;:; " E.-.; ;C - -- " C...::>.:. ;:;.:::>-:: <--; :.. ::' ") " -::> v.:::,.. 'lr :.. '":: 8 >-... " - 0, ;..r.; c <:..' -::; - -'- ;,/)..,J <,.') ;; é... o") -... ') "::- ;) '.. - ""...- -o :n,.st.,- '-ro ,.!! ::- ;-.; - 1- :Q. -, ;: -;. "1!:: ''; :.. V;.-.:: -...:J.., o- -..,J.....,..... ;) ;:: -...,..:. E.:; -" t- - L.,. ;;.,-. - ". J'.'.::.".,

14 -J -;., o ) "") -.,- '. {"'""" - c> -i 8 ; -"

15 :..:: - Z :::.. -:; ':: <,c.::: <= i!...,,... 4:.j -, 'lj,... L..,, ;; -,..: i '".., g ""... ';: {... ".. '1 :,. :c,:j (;..:: ;;:..- '".. " Ft :- "'-oc" :>... N.II C-"... 7 :; f.. -.2: --t ;;.,,1 E - ""...,..,1 ;:... " -. r -. ::; ".!: ;-,, 1 "...J :: - "....:;;.,.... _. :; ':.1 -; > " J :" :g '",.. :-: <" i' J : <.o, :l :::;... g... :;.., '. v -:'1 ;! <: J;. - 9.; t. " é_

16 r ,, >- VJ aí > cc ro - ;;:; g öl,j) 'C'!; B <h ri).!5 1l.... >- aj ro é' :c "o Qí'.!: -Ö '7 N ro c N ox o O c re 1i, :> cc cn :t:: '\l <h aj ro N :ie 9'1 cll <r: > Z ::l o::: :'J '-' 2 «c.:::l.o ol o '.f) > '" o::: re c o... 1: x >- -o l.() cn \.o,.; :c ct -J o N o... 2: N m E is. N \.lj <fo ::: cn ::.:: N 01 1)) if) cf) 'ct a: o 'u lf) N -J o g C a.... '- o ;L <r: Ji "'" ::.:: >* ;::.. Q.)..:: Z Z r- -' v" c... cl... '" a. :") '-" 9- ro cn - <!... ':JJ o.:f -:.o t.:) :::::l -- U o o o l- :ie ci c::' -:::r:: 'w EL '.f. ],- '::J <h...: J,- W P...1 W uo..::: c!) UJ <' :E

17 ...: :::: ".,. -", )(... ::; :::: f "5- :-.: o=- ;... :;.. u, O :;.. r- "-.: 1;.:.:: " ;:..., ;? '" :l.' '0 ;, ". - r.- il' N " lj) - ".si,,;- :::: ;.. ::- ro, J ".J.... >- ö "1, \; c: O ;::: :; 'f. OJt: -.:l J. lj) -::;!Í, < 1.> o.!!. - ::.: '1., :x:: -.. ;;.,==5 -'.. c:- o!.il st (ll -. :] =t,(5 -::.; '" " ;::: 1);,.J ö!:.-::,z. J?. el :::o -...J.; :. -;:..-:. (J.;-'." -, I r-,- :=:.3 - o-: -;'" o C o;t 4.: :?!.,..f') "''')."l -'l c ".'.:l -'.' -...-: -'f..,-:;... " :::l J:.- ::: o ;:: ll) r-.... : r -! co - O UJ.) :;.:... " 1;.., N. ;;: :0 '< -':,...: ::: <.{ :x:,..r: --...,.. c? r.-...r '. f (..,...,,. i ':: t" -...::,.:: "':-/....r. - ::- "

18 SJ.:akmai ()nélctrajz \é\ : S.r.ülctési idii:.\liampolársúg: SZEMÉLYES k 1 inhún Ilalá;:-, Sllll11hathd. 19X magar ADATOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYf:B TANULMÁNYOK (KCí'djl: a kgfrisscbbel. és úg) haladjon az időbc!2. vis zafclé!l \Il'tliíl mcddig (i'\) lnt( /.l1lén mqnc\'c/,ésc / \'ég/clts('g 20()l).O-; 12..logi S/ab i/sga Ii/oll:-,ag jogi s/ak \ i/sg.l j :' ,\lIam- S.lllgtu IllI11ÜI1)i Kar. jogás! MUNKAHELYEK, MlSKAKÖRÖK (Kez.Jjc az aktuáli sal, és úgy haladjon az időben \ i szaicié!) \lctliíl mcddig (é\) :\ lunkahcly megnc\czésc I inhán & l ngl:r C l:-\ éji Iroda. üg) \ éti 20()<).O Ul 1-20 Hl. 0(1. -;0. Dr. I.inhart eg.) \t:dl Iroda. üg) \ éd 200:' 07.1 X.-200lU'7 1 lk Csuka C'g)\l:dl lroja. üg)\édjcliilt KEPZETTSEG IGAZOLÁSA (Ke::"je II leglltol.\ál'ul. és /Így haladjon a:: időben,'iss::q(elé!) Konihhi s,()lgáhltásll" i!\mertelése Sor.r.ám Swlgáltatá Swlgáltatás tá rg l Bctiiltiitl funkció ideje (é\, hónaptúl é\ hónapig) I 20 I 1.0:1. Sugallat Kfi revere... -.I0g1 la IMl.. ada crrtcsi bcrllhálá..hol kape(llúd(') tcrüktl'n. \ aluminl I IDIC ajanl,ísok tcrükten: jogi s/akrt() projda: \ lakó Város S/Cnny \ 1/- eal(\rna/a"'l munkáin belül a Il1cg.I\ (l t:..,alornahúló/al rcvlege,> Vallal()/ói elll'njcg/éc 200!Ult) 201 (Un. Sugallat KIi revérc rck( ln,>lrukt: iöja. /cr I(lJé l(llll lanal,aja cpílési beruhá/aslll II kapes(\lodó területen. \ "Iam int I IDIC 1\ I I,

19 ajúnlúsok lt:rüktcn: projekt:.. "') Ircg) hála c... I l:1",égc S/cnn) \ í/l:h C/etéi é S/cnn) \ í/ti.../tllú,i Prugramja - (\a\ornahail'l/ali l11unkük LI 111)1(' Piro...k\1n)\c vl:rint" 4. 2()()X Sugallat KIi. rc/érl: Jogi tan.lcsadá:-. beruhú/ú. ho/ építsi kapc<;ulodó terlikten. \alamint IIDIC ajúnlúsok terl1ktcn: projekt: I g) \iss/l:gu. rög/ítelt úras. átalall) dí.ia. LI I If)IC..Sárga" "iim \ e S/l:rinti \ állalko/ú'l VCI'/oJés a ") irl:g) ha/il és I ér...ége S/enn) \ í/eh C/cté.,i c<; S/elln) \ í/ti. /títú. i Programja" r!>/ét krc/ll. venn) \ í/ti/tító kompovláló-tekp pílési l1lullkák d\ l'./ésére 2 rés/den 2007.OS 200lUJ). uga liat KIL rcs/érc Jogi tanúc"adás épltési bl:ruhát:bih1i kapc"olódú lerü leten. \ alamint 1 1[) IC ajánlállk tcrüktén: projekt: lalai ( "awrnacpllo KOIl/orciulll "lalaegcrs/cg cs I\..örn)éke c,atornaháló/al és /cnn) \ í/t i,>/tító tckp" rrojátbcn a rcgionál i" g) üjtörcnds/cr és a csatornaháló/al 1(1\ábhll:j les/tése I () tckrülé!>cn c /alaegcrs/cgi,árllsrés/ben a \1cg,rcncklö által kés/ítell lcn ck alapján V:illalko/ú"i s/er/ódes keretébcn." VállO/tatási kcrclinck és \ állalko/ói kti, ddések Jogi \ ékmén)c/c"e jogi,>/akértö 2()()(J,()l) 2()OX.07 I LLlV\(j-.\SI)r\(j K n. rés/ác Jllgl tanac"adás építési bcruhádlsokho/ kapcsolódó tnükten. \alumint I IDIC ajúnlasok tcrülctén üg) \ éjjclölt. jogi S/akrlo t I

20 NYELVISMERET (gyenge - kö/epes - jó (tárg;.ajóképes) - an)an)ch i) :\1agar szakmai Beszéd J Oh. sás it Íds n}ch türg) ajó"epl' larg) ajó"épc tárg; ajó"épl's Angol!Ii,akmai nc" Bcszéd Olvasás ínís A SZOLGÁLT A T.ÁS T ÁIGY ÁHOZ TARTOZÓ PUBLlKÁClÓK \1 cgjclenés helye, idcjc Publildció címe EG).::U I':géh képességek: S/,akértclem: :\el\\ in.gúk: német n;l'h höl 1\1P ncm/ctkö/i l1)ch vi/.sga... C" lípusli klsofl)kú ll) h \ I/Sg.l. ncmcljogi vak.n) ch hol /úró\ i/ga Fclha)'.f.núlói I.intü s.r.úmítógépt's ismeret

21 '\YILATKOZ.\T ( 1.).\lulír,)lI [)r. Linhart Ihdá/s (anyja nc\'c Pcn/c StcllJlia. IakcÍmc: 9700 S/olllhathch'. \ lút ús királ) lit.2 I. I :i.) polgári jogi és hüntctojogi ICklússégelll tudatóhan kij e If! 1/ te m. hog: il kö/.hes/.cr/c lórg: át képe/.o szolgállala megfelelo szakmai s/ín\ onajon történo teljesítéséhc/ s/ükséges túrgyalúképes magyar nycl\'ludússal rendelkez 'mo Kl,ll: S/olllhalhch o OI I. /eptembcr 08. napjún 1 I(illünk. minllanúk elolt:, \,. \1/' /.. ' 'J v- -, dll a... o o ", :.. ho '1.. l'. ) Til") '1'", <;/.cmc E yl Iga/.o \an: s/.am:.,.c."l./....s/otallú: ;\é\ : C'f,).4-k..J\ (...J. l.akcl!11: fu.o. W..I.I...o..1,...\Iáirás:.C.ooc..... ('>l:-?9.w o... o, o.. 0 <;/.cmélyi iga/oldn) s/úm:.(l.r.o.

22 :\ Y I LAT K () 1..\ T ( 1.) \Iultroll J)r. I.inhart lallis (an:.ía nc\ c: PCl1/ö Stcf li1ia. lakcílllc: 9700 S/omhathcl:. \Iat) a:-. kiral) Llt 22 I. I :') al ajúnluti klhí\ asbun 0s dokull1cntéícióhall lóglult \ ulaillcnn: i ItlrlllUi L;:-' tartalmi ki) \ ctdill0n:. utasítús. kikütcs kladal leírús gondos úuckint0sc ulan poll!úri j0l!i c:-.bünll:lojllgl kkloss0gcll1 tudalában J.. ijel e 1/ fe lll, hol!: al "janlallc\ () ll: crtcsscgc l'scin ti s/cr/\\lks Il'ljl'síks0nd, h:ljcs idöturtumu alal! a j,nasoll ro/iciúil1 hl'li\llöc\ ci júrú kladatnk l'llatasitr" ha csak külso. dháríthatatlan oh. abban mcg ncm akadal: Ol "ch: S/omhathL'h. 20 I I -;/l'ptl'mhcr OX. napjan Holtünk. IIIinl tanúh. dott:.\iúlrús: :... :--:.,:.. r":-",.,!..""''-1;'''-'-;- s/l'l11cl)llga/ohan) slam:...-:.,... \...1.)..:4 2.S1.tallu: '\c\ : l.akcíll1: GO.I..Jl?- (\r:ll(m-j.. ll. g:t.o.o. t.q..) w...,...orb..\/alrús:.r)o (.,\..;.>...t/. '\/Cll1l'l:i iga/ohll1: s/úm: S.r.9<:i":.. t;

23 1R.\1/jS:/.fJ/2 IO-l-3/100S. abi Jzombalh született, nyel letette. Budapest,,) ---; \ "- 1tt <-- --=--' a hizo,..aja P.H.

24 crri. 214 MI, A REI(TOR ÉS A BUDAPESTI EÖTVÖS LORÁ D TUDOMÁNYEGYETEM KÖSZÖNTjÜK AZ OLVASÓT! '1 t dícséretes rendelése, hogy azok, akik az alapvető ismeretekben és szaktudományokban magukat kiművelték, s erről tanúbizonyságot tettek, tudományuknak és képzettségüknek törvényes bizonyságát nyerjék el. Mivel tehát Linhárt Baláz!'! aki Szombathelyen, Val! megyében az évben liárciul! hó 16. napján született, az állam- és jogtudományban való képzettségét és rudását minősítéssel bebizonyította. őt a ránk ruházott hatalomnál fogva állam- és jogtudományi doktorrá avattuk, és az állam- és jogtudományi doktori cím használatára feljogosít juk. ri te E nnek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk és Egyetemünk pecsétjével, valamint saját kezű aláírásunkkal megerősítettüle Budapest, évi felrruár hó II. napján.

25 OR. TÓTH ZO!\R[) ktiljcgyzö 9700 S/.ombathely. Fil t0r 3.. 1elcfo!l Fax (éj-!) 331-2(11. 50U--!2-! IS-O/421 /2 00S/I-I/1. ligyszá nl AluiIrntl kö/.jcgyz(ihcl'el1ctanúsítom. hogy e/l'n Idcfu/öll kctto oi<blbnl álln kllyl1lálllt okirat ll1índenbcn mcgegye/lk 3/ c!ollem creddlkenl telmutatott ercdell kcl.lcgekkd ö a magyar nych'ü ()Idalon s/úra/bélyeg/o 1e11('ll1atl<t1 c1latutl. Budare';len, 200:' (kellne/criitödik) év fehruár hú II. (11/CI1Lgycdlk) nappll kelt. I 1:--'II:\RT HAl :\ls IH.. '\CrC klalljtult. Clll.214 szám ú egy oldal 111agyar és egy oldal Idegen llych'u oklr<lllal Kelt. Szombathelycn. 2UO. (kcllóe/,cr-nyolcadlk) C\ dpnli lw l-l. (tl/cnl1cgcdlk) napjan {.'.. : Doktor Dé\'al ildikó:. mint Doktor Tóth Zoárd kpzjcgy/0 közjcg:/(\hcl:cllce \ J --

26 Oklevél il H ti. 1 \k 'l1'1 \ 1 I\II I{I II 1, \111,... /I jui I I{( II 1'">/111\'11'II 1B81. i..\1,'. 10',",\(.''J'.II I:()I\(I'-, I ()1"lld 111(!tllllc\ll\q.(\ I'II'111,\11.\111 ('... 1,lglt:c!Olllclll\l Kdl II II 'g( 'Ill 1\ ('1\ I II '1 I( '">. II 1 11\1'1\('11 ('Wdllll'llIl\ ('1 I 1I1.()11\ 1I()lIcl '">I.clh.ldllcll

27 EÖTVÖS-LORÁND-UNIVERSIT JlJRISTISCHE FAKULTÁ T rektora! Fir Frenulsprachen 11J53!JUdUpt'lI, fgn'/('llilél' 1-3 1('/t'/liII!-til 3ó 1 -Ill!'í530 Á T URKUNDE liber den Erwerb von Kenntnissen in der juristischen Fachsprache Hiermit wird bcschcinigt, dass ol'. L"I,HIR,l!\I\L/,:,..., geborcn am.!. ":!:t' :.!.U, ame ihrcr/ einer Mutter:..l:f!. :.!.(? :.'..l.! ::';"!.: t. - am Fremdsprachenlektorat der FakulHit fü r Staats- und Rechtswi senschaftcn der Eötvös-Loránd-Universitat in..]u..!.. :.l.:!.i:.: Sprache ihre/ ein_kcnntni sc übcr das Öffentliche Recht und das Privatrecht in einer schriftlichen und mündlichen Prüfung mit dcm Pradik1t dargetan hat. B d t : 1,- ' 1\ " '- l. U apes, am ;. Dekan Fachlehrcr Lektoratsleiter \'orliegenje L'rkunde ist die offizielle C'bcrset711Ilg der ungarischen Urschriti i':r.!i.l \'001 ::..( ':-..:..l-...!-.s :!-'..!' Dr. Fülöp (júbor Lektoratsleitcr

28 <:--J.-- ::i.--...:-=. '\.) I".J "l t1! } ::? "' 1 -:- ) j...:.)...).:i- r <li (f).) 1") -4J '" ( <li \'<'1 -I-.:> 'Qj' <:::rr.) ---.&).:>,.. '" o <JI.-.J -<..;... <'1 2 1.:: T.::s '> :::t: s± %X P..,. '"

29 GOETHE-INSTITUT zur Pflege der deutschen Sprache Im Ausland und zur Forderung der internatlonalen kulturellen Zusammenarbeit ev ZEUGNIS ",'...' Balzs Linhárt Vorna"e Name geb arn 16.0';:.l9 1 Szombathely hat die Zentrale Mitte/stufenprüfung arn l)/lz.lo,- (Prufungsdalum) 99C Buda Lsl (Prufungsor I mit der Gesamtnote bes anden Noten Ir' den Telibereichen Horverstehen heir: iedic od Leseverstehen. Schnftlrcher Ausdruck MundIicher Ausdruck ut lh bc:fried Budapest. Oli Dll!.'" 2& Prüfungskommission:, '

30 dr \ 'vak IIlIdolfnc dr "awil Ilona fi:.i' K\':/i IOSXBlldap,:-.I. "nil" C, ll, Ih II!,r'1, 14.\1 liudapl"" Pf. ISo rd.:.111\. 41. y 1.17 )\1) li" H.916/1998. ügysz.á Tanusítom. hogy ez a hiteles fénymásolal a7 előtlcl11eredetikém feimulatoll okirallal mindenben megegyezik. azzal azonban. hog) al eredeli okiralon lé\'ő "GOETHI: INSTITUT" fófeliralú mélynyomású bélyeg7őlenyomal nem észlelhetó Budapest Egyezerkilencszázkilencvennyolcadik évi november hó OS. ölödih. naplán r., ". 4- ' {. t....t..-c rt,,..l... {. dr V Irág RudOlfné dr. KántOr Ilona közjegy/ő L...\,..'t "

31 -... [.,., lin-8382/1999 AZ Á LLA\lI I\TEL \'\'IZSGA BlZOn-SlÁC... Linhárt Balázs, akl J... "évben r..<??...y. \'úoshan (kolségben) srojetett, ez! a hl7.0nyíl\jdyár al :\iibmi Nyelvvizsga Bizottság német ', \ L h hol 8 Ita I á n o s anyagboj kt! felsőfokú I,... c upusu ' lagyarorsl..ágorj szerzctr alldjni nyehyli,s!-!3 bi.wll)'ít\'ánnyal cgycllátékünck!:.ii1lti el Budapes! március 10.,." t o o. 00. <tl>orján Lászlóné dr. '-'a 8Z AJll:IrllJ'Nyeln iz.sga Bizottság elnöke.../' 'ti':.). "'"

32 //'l'\! rw,.. '. I,,"'-',"' l"...".i,. I ;c -;1_ I, - _,.. -..\.'

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

Ĺ ĺ Ü Ĺ í í Á í í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺí Ĺ ő ľü ő ü ľ ĺí ľ ĺ ĺ ü ü ľő ő ľ í ő ĺĺľ ľĺ ľ ő ü ĺ ź ö ö ľü ü ő ö ö ę ő ĺ ü ü ő ö ę Ä Á ą Ä ą ĺ ąá Áľ ő ľ ľ ę ę ö ľ í ę ľ ö ő ő ľ ĺ ź í ő ú ú ľ ö ĺ í ö ő ö ü Í ő

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

ó Ö ľ ü ĺ ę ó ö ľ ĺ É ü ľ ĺ ľ ź ź ó ö ó ö ó ę ľ í ó ü ľ ü ľ ľ ľ ó ľ ú ü ć ű ź ű ö ö ú í ę ö ö ü ú ö ö ó í ó ľ ö ö ľ ó ľ ö ĺę ű ö ýć ű ö ü ź ö ö ó ľ Í ó ű ó ö ĺĺ Ą ó ę ľ ö ö ó í ó ö ę ę ö ę ü ó ö Í ó ľ

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ą ĺ ľę í ő ľ ó ő Ĺ ó ą ľä ľŕ ľ ĺ äíľ ľä ő ü ó ő Ü ö í ű ő ó ó ö í ó ó ó ó ö ö ó ó ó ĺ ü ö ó ő ő ö ó ó ó ľ ó Ö ó ĺ ó ö ő ľ í ó ő ó ĺ ő ř ü ý ę ö ő ĺ Ü ö ö Ö ő ó ó ű Ö ĺ ó ó ň ő ó í ó ő ő ó í ó ő ü ĺ ő Ö

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

ť Ő É ő ü ó Ö ő ü ĺĺ ü Ő ľ ü ľ ľ ő ĺ ľ ľ ó ő ó ľ ń ś ś Í ĺ ľ ó ő ő ľ ź ó ľ ü ľ ö ö ď ó ő ľ ĺ ü ó Ö ü Á ű ź ź ú ö ö ó ő ľĺ ó Ö ľ ĺ ľ ľ ĺ ň đ ľ ö ü ľ ó ľ ö ó ö ľ ö ő ö ü ź ö ö ő ó ü Ĺ ľ ó ľ ü ź ű ö ö ó čö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ő ü ő ę ü ź ź ĺ Ť ĺ ľ ü ű ö ő ő ő í ź ľ í ü ú ü ö ű ú ö ő ýľ Á Á í ĺí ö ű ű ö ő Á ľ í ľ ü ľ ľ í ű ö ö í Ĺ ĺ ú ö ľ ö ĺ ő Ą ö ő í ő ĺ í ő ý ľ ő ö ő í ő ľ ľ ú ö ľ ć í ő ő ü ő ü í ő ĺ ű ł í ő ő ü ö ź ľ ź ü

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ľ ź í ĺ ö Ĺ ú ľ ľĺ í ťĺ í í í ĺ ź ľ Ĺĺ Ó Í É Íľ É ľ Á Ü ľ Ü É Íľ ľ Á ą ł ĺ É Ü É ńł ĺ É ĺ ĺ Á ĺ ľ ľ ľé ĺ Áľ ľ ä Ę ź ź ď ĺ ú ĺ ĺ í ľ ĺ Á ź ź ö ö í ö í ĺ ľ ö ĺ í ť í ĺ ö ý ö ö ĺ ĺ ĺĺ ĺĺ Ä ľ ť í ö ńĺ í ú

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Á Á Ü ľ ľ í ĺ ő ő ü ó ľ Ü ĺ í üĺ í Ü í ĺ ł Á Ü ö ó ĺ ĺ ź ĺ ő ő ĺĺ í ź ű ö ő ö ö ľ ó ľ ĺ ó ĺ ő ó öľ ľ ĺľ öľ ö ľő ő ő öľ ö ĺ ő ő ő ö öľ ĺ ő ő ő ö ö ü ő ó ľő ő ő ö ľó ő ő ö ľ ľ ö ľ ő ő ľ ľ ĺó ó ó ö ö ú ĺ

Részletesebben

ő ü Ö ľ ő ü ľ ő ľ ő ő ę ľ Ű ź É ő ü ľ ľ ü ő ľ ő ť ő ľ Ü ľ ü ü ľ ő ľľ ö ľ ú ę ő ö ľ ő ľ ő ú ő ő ü ľ ö ľ ľ ő ľ ö ľ ľ ő ľ ľ ľ ö ő ö ő ő ľ ź ő ü ö ű ő ę ő ľ ő ő ö ö ľ ö ľ ź ľ ľ ő ľ ű ä ś ľ ń ö ę đ ő ľ ź ő

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

Ą ü ü í í í ü í Í Í ö ü É Í É É ĺá ł ł ÁÜ Á ł É Í Ü ĺé Á ł ą É Ü É ńĺ É ł Á í ĺ ĺ ł É Ą Ą ĺ ą ł ĺ ĺ ĺ ź ź ü ü ü ü ĺ ö ö í í ö í í Í ö í í ĺĺ ö ü Ĺ ü í ĺ í ö ĺ ĺ ü í í í í í ü ö í í í ĺ ö ö ö ĺ ź í ö ĺ

Részletesebben

ü ü đ ü ť ę Ü ú ü ü ľ ź ľ Ü ö ú Ĺ í í ü ü ö ü í ü ĺ ĺ ű ę ü ü ö ö í ź ö ľ ü ű ö ű ö ö í ĺ ú ü ü ź ź ź ö ö ľ ę ö ź ľ í ć ľ ü ö ű í ü ü ü ź ľ í ľ ľ í í í í ľ ú í ö ö ö ę í í ľ ü ü ę ľ ę í í ü ö ú í ý ü ę

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ü ľ ľ ü ľ ú ľ ľ ú ľ Ż Í Ó ú ľ Ö ő ü ú ű ĺ ö ő ó óľ í ü ľ í ő ó ú ź ő ő ľ í ü ü ó Ż ő ľ ú í ő ó ó ő ő ő ő ő ü ó ő ö ú ĺ ó ó í ľ ź ő ĺ ü ó ľ ľ ü ľ ő í ó ľ ĺ ő ó ő ő ő í ü ü ó Ż ő ú ľ ź ľ ú í ľ ź ő ľ ľ í

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

ń ó ľ ó ę ľ Ĺ ü ľ ó ľ ľ ľ Í ü ľ ľ ó ľ ľ ü đö ź É É ó ł Á É ľ ľ É Íľ ľ Ü ľ łą É Ü É É ł ą ľ É Ł Á Á ł ťą łł ą ą ľ ü ź ź ü ę ę Í ź ü ü ú ó ľ ľ ľ ó ó ľ ó ľ ó ü ó ö ź ű ö öľ ü ü ľ ű ö ľ ó ű ź ű ü ę ö ó ľó

Részletesebben

ö ö ú ó ĺó ó ő ő Ü ö ó ö ö ö ó ó í ű ö ö í ő Ü í ő ó ö ő ő Ü ú í ő ó í ú ő í Ü ó í É ő ö ó ĺ ő ü É ő ö ű ú ü ĺ ő í ö í ĺ ó ú ő ó í í ö ő Ü ö ő ő ö ő ĺ ö ó í ő ő ö í Ü ü ö ö ű ť É ő ö ó ó ú ő ĺó ó ó ó ó

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ő ó ľ ő ü ź ü ľ ľ ü ü ľ ő ľ ľ ľ íľ ő ľ ľ ľ Í ő ő ő í ľ í ü ö ö ü źů ć ő í ź É ľ ü ö ľ ľ ü ű ľó ú í ď í ű ľ ü ó ó ő ľ ľ ź í ľü ő ľ ő ó ľ ü ú í ľü ö ó í ő ő í ź ő í ő ľ ü ó ľ ő ľ ő ľ ó í ü ľő ő ő ľ ő í Ü

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ú ú Ż Ż ą ô Í ú Ö ő í ü ĺ í Ż Ż ü ĺ ü ĺ ú í ő ĺő ĺź ü ł ö ĺ ű ő ö ö Í í ő ĺ Í Í ő ő ü í ő ő ö ĺ ő ő ĺ Í ĺ ĺ ť ő ĺ ĺő ő ü í í Ĺĺ ę Ĺ Ĺ ő ö ú ĺ Ö ö ő ö ö ü ö ő Ą Ś ö ő ü ö ő ĺ ĺ É ĺ Á Á Ó É ź Á Ü É Ü Ä ú

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

ĺą ľ ľ ł ł ľ ľ ľ ľ ľ ü ú ľ ľ ľ ľ ü í ĺ ź đ ź í É Í ľ É ľĺá Á Ü Á É Íľ ľĺá ł Ü É É Ü É ľĺ É ľ ł ŕ ť ł ľ ĺ É ü Ł ĺńĺ ľ ü ź Í ĺ í ö ľ ö ľ ľ ö ö ĺ ĺ ü ĺ ľ ę ö źł í ľ ĺ ť ú í ź ú ö ľ ú ö í ľ ľ ł ť ĺ ľ Ł ĺ ü

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ĺ ĺ ľ ő ĺ ĺ Ü Ü É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ľ ľü í ő ő ő í ő í ĺ ö ö ü ľ ü ó ľ ő ö ő ő ő ö ľ ö ü ź źą íł ö ő ę ľ ö í ľ ő ĺ ö ö ő í źĺ ľ ó ó ó ü ó ó ó ó ą ą ł ő ö ű í í ĺ ó ĺź ö í ľ ó í ü ó ö ő ő ó í í ĺź

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ę ý ő ő ü ő ő ľ ľ ő ő ľ ő ź ź ö ź ő ź ö ü í Ĺ ź ő í É Í É É Ü Ü ľ ą É Íľ Á Á É É É Á ł É Ü Éľ ł É Á Í ü ď ő ü ő ľ ő ź ź ő ö Á ö ö ö í ő ő ź í ź ő ľ ő ź ď ö ö ľ ő ő ľ ź ź ő ľ ľ ľ ő ö ő ľ ö ö ö ő ő ź ö ö

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/616-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A fürdőprojekt lebonyolítására kötött Konzorciumi

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ĺ ü ó ĺ í ĺ ü É Ő É Ü É ö ü í í ĺó ĺ ü í ĺ ó É Í É ĺí í ű í í É Í É ť É Ű É Ü É ó ü ź ó ó í í ĺ ü ł í ö í í ó É Í É ť ĺ ó ĺí í í ĺ ĺ ź ó ĺ ó í í ĺ ź í Í É ź ĺ ű ü í ĺ ĺí ĺí ó ó ĺ ó ĺí ĺ óđ í í ť í ü ĺ

Részletesebben

ú ó ú í ĺí ĺ ő ü ű ó ő ü ű ó ö ó ú ö ĺ ő ú ĺ ĺ ő ő ö ő ĺí ł ő ő ú ú ó ę ő ő ź ő ö í ĺĺ ö ĺí ő ő ĺí ő ö ĺź ő ú ó ö ú ö í ö ó ö ő ó Í íĺő í ĺí ó ó Í ó ĺí ő ő ĺí ő í ő Ú Ą ő ö ó ĺ ĺ Í ĺ ő ú ő ö úö ĺ ó ó í

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

Í ĺ ľ ľ ĺ ľ ĺ í ľ ü ú ľ í ľ ö í ľ ľ ĺ ű ö í ľ Í ö ü í ľ ľ í É Í É Ó ľ Á Á Í É Éľ É ĺ Á É ĺé ĺ ľ ľ ĺ ĺáľ Ü É É Ü É ĺ Ľ Á ľ É ł ł ą ĺá ĺ ľ ĺ źł ł ü ľ ĺ ą ĺ ľ ö ľ ľ ů í ú ö ö ľ í ű É ľ ű ö ö ľ ľ ľ ź Ĺ ű ź

Részletesebben

ó ľ Ö ő Ĺ ü ĺ ľ ü Ł ť ś ľ í ő ľ ľ ĺ ö ľ ľ í ľ ő ľ ő őť ő í ĺ ü íľ ö ö ü í í ĺ ó ő ľ ü ó ź ĺ ö ľ í ĺ ó ľ ľ ü ó ľ í í ź ľ ő ź ű ź í ĺ ľ í ö í ľ ö ö ő ö öľ ľ ź ĺ ľ ő í ő ľ ľ ĺ ö ó É ľ ö í ą ö ĺ í ĺĺ ĺ ą í

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ú ö ö ú ö ú ü ü ö ö ó ľ ľ ö í í ü ú ü ő ú ľ Ö ľ ő ü ű ľ ő ő ó ő ó í ľ ľ ĺő ó ö ő ľ ő ő ó ö ő ü ü ó í ú Ö ü ő ł ł ĺ ú ú í ö ú ó Í ő ú ľ ľ ľ ü ľ ú ł ő ü ű ľ ő ú Ö Ą ű ö ö ü ö ü ű ö ő ü ő ő ö ö ö ö í ť ü

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ó Ö Ĺ ó ő ĺ Í ó ü ü ő Í ó ź ő ĺ ü ó ĺĺ í Ĺ üö ĺĺ ü ü ő í ö ö ő üí ź ď ő ü ĺ ö í ď ĺí ó ü ĺí ü í ź ó ĺ ő ü üöđ ü ó ä ź ő íĺĺĺś ő ü đ ź ĺ í ď ĺ ď ő ď ó ó ő ó Ł ó ĺ í ĺ ö ĺ ĺĺ ö ő ü í í ó ű ĺ ö ő ő ó ÁÍ Í

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

é ó ő Ü Ű ő Á Ü é é ó ü Ö é é é ü é é ő ó ó ó é é é é ó é ó é é é é é é é Á ü é é é é é é Á Í é ó ó é é é é ő é é é é é é é ó é é é é é ű é é ú é ő é ó ó ő ő é é é ó é é é é é ű é ó ü é é é é é ű é ű é

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

ä ő ő ő ő í ľő É ő É É Ü Ü É ľ É ľ ą É É Ü É É ľ É Ĺ ą ľ ő ľ źę ľ ź ő ő ń ź ő ź ő ő ő ľ ľ đ íľ í ő ő ő í ľ ź ń í í ź í ő ő đ őđ ť í ź ő í Í í ő í ő ą ä ľ ľ Ĺ ľ śą ľ ę ő ľ ý ď ľ ő ű ő ŕ źľ ę É í ő ź í ő

Részletesebben