Készült az Európai Unió támogatásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült az Európai Unió támogatásával"

Átírás

1

2 Készült az Európai Unió támogatásával

3 Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705

4 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban mûködô alapelvek partnerség, szubszidiaritás, koncentráció, addicionalitás, programozás mindennapi gyakorlatként való erôsödô megjelenése Magyarországon. Ezen alapelvek megismerésében és elsajátításában a területfejlesztési politika Magyarországon úttörô szerepet látott el és lát el ma is. Ezen alapelvek mûködtetésének kritikus feltétele a megfelelô intézményi háttér és tudás kialakulása a területfejlesztés minden szintjén. Az 1997-es területfejlesztési Phare program e célok megvalósításának egyik meghatározó láncszeme. Fontossága a sok, mérhetô, különbözô objektumokban testet öltött eredmény mellett éppen abban van, hogy a program megvalósításában résztvevô országos, regionális megyei és helyi szintû szervezetek érdemi tapasztalatokat szerezhettek az olvasott és megtanult elvek megvalósíthatóságáról annak nehézségeirôl, feltételeirôl és sikereirôl közvetlen gyakorlati munkájuk során. A létrehozott intézményrendszer, az együttmûködések széles és változatos halmaza, a sorozatosan felmerülô újszerû problémák sikeres megoldása új készségeket, tudást és partnereket hozott mindannyiunk számára, amelyek további munkánk fontos támaszai. A megszerzett tudás és tapasztalat a következô években akkor is hasznos, mindannyiunkat erôsítô eszköz, amikor új feladatokban, új szervezetekben kell helyt állnunk. A területfejlesztési munkában pont az a szép, hogy mindenütt, mindig és kihagyhatatlan elemként van jelen bármely fejlesztési feladat megvalósításáról is legyen szó. A most lezáruló 1997-es területfejlesztési Phare program megvalósításában köszönetet mondok mindazoknak, akik hasznos, szakszerû, támogató munkája nélkül ez a feladat nem valósulhatott volna meg akiknek neve, elvégzett munkájának eredménye e kiadvány oldalain olvasható, és azoknak is, akik velünk, mellettünk, láthatatlanul támogatták, segítették ezt a programot az ötlettôl a megvalósításig. 2 Dr. Szaló Péter Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnökhelyettese, PAO

5 A nyíló kapu: köszöntés az Unióból A HU9705 Területfejlesztési Phare Programról szóló kiadvány különös fontossággal bír Magyarország számára. Ahogy Önök is tudják, az Európai Unió tagállamai számára a regionális támogatások a mezôgazdasági szubvenciók után a második legjelentôsebb közösségi támogatási forrást jelentik, és ez az alap számos olyan problémát tartalmaz, amellyel Magyarországnak a csatlakozási folyamat során meg kell birkóznia. A területfejlesztés az Unióban nagy múlttal bír, hiszen az elsô regionális támogatásokat 1975-ben folyósították. Az 1997-es területfejlesztési Phare program forradalmi változásokat hozott, két szempontból is. Egyrészt 1998-tól a Phare források a csatlakozás elôkészítésére koncentráltak, hiszen a magyar kormány is fel kívánt készülni a tagságban rejlô lehetôségek kihasználásához szükséges struktúrák és rendszerek felállítására. Másodszor, a régió mint a fejlesztési tervezés alapegysége fogalma ismeretlen volt Magyarországon, hiszen az ország hagyományosan a megye rendszerre épült. Az 1997-es területfejlesztési Phare program aláírásával az Európai Bizottság és a magyar szervezetek úttörô kezdeményezést tettek. A program Magyarország legszegényebb térségei közül két régióra összpontosított, és számos újítást vezetett be, pl. decentralizált végrehajtás, integrált fejlesztési tevékenységek, résztvevôk széles körének bevonása (önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények, vállalkozások, szövetkezetek és mezôgazdasági termelôk). A pályázókat arra ösztönözték, hogy partnerségek keretében szoros együttmûködési formákat alakítsanak ki, és mind a hatóságok, mind a kedvezményezettek szintjén megszerezzék a szükséges menedzsment ismereteket. Ahogy ez a kiadvány is bemutatja, a program lehetôvé tette a regionális fejlesztési ügynökségek számára, hogy megtanulják a programok tervezésének és végrehajtásának minden technikáját. A programmal párhuzamosan az érdekeltek folyamatos képzésben vettek részt, és folyamatosan nôtt a területen alkalmazott szakemberek száma is, hiszen új emberekre volt szükség a növekvô munka elvégzéséhez. A regionális fejlesztési tanácsok értékes tapasztalatra tettek szert a pályázatok elbírálásában és a prioritások meghatározásában; a kedvezményezettek pedig megtanulták, hogyan kell alkalmazni az uniós beszerzési szabályokat, hogyan kell konzorciumokat alakítani, partnerségben csapatmunkát végezni. A program keretében támogatott legfontosabb területek között szerepelt a vállalkozásfejlesztés, a humánerôforrásfejlesztés és a vidékfejlesztés, amelyek minden bizonnyal kiemelt figyelmet kapnak a magyar Nemzeti Fejlesztési Tervben is. Meggyôzôdésem, hogy ez nem véletlen, és hogy ez a program nem csak a két célrégióban, hanem azok határain túl és érezteti hatását, mivel az ország egészében a területfejlesztés modelljeként szolgálhat. 3 Jürgen Köppen delegációvezetô Európai Unió Magyarországi Delegációja

6 HU9705 Területfejlesztési Phare Program Az 1997 decemberében útjára indított HU9705-ös Phare Program a negyedik volt a területfejlesztési Phare programok sorában. A korábbi regionális Phare programokhoz hasonlóan az 1997-es program stratégiai célkitûzése az EU-csatlakozásra történô felkészülés elôsegítése volt. Ennek a folyamatnak a területfejlesztésben elsôdlegesen az a célja, hogy támogatási konstrukciók keretében kiválasztott fejlesztési projektek megvalósításán keresztül kialakuljanak az EU rendszerével összhangban álló politikák, intézmények és mechanizmusok, valamint hogy az ország képes legyen befogadni, és hatékonyan felhasználni Strukturális Alapokból érkezô jövôbeni lehetséges támogatásokat. Ennek megfelelôen az 1997-es országprogram részeként elfogadott Dél-Dunántúli és Északkelet-magyarországi Területfejlesztési Phare Program elsôdleges célkitûzése az ország egyes régiói közötti gazdasági, szociális különbségek mérséklése, valamint a területfejlesztés intézményrendszerének továbbfejlesztése. A rendelkezésre álló forrásokat hasonlóan az elôzô programokhoz továbbra is csak hátrányos helyzetû térségekre (így magas munkanélküliséggel sújtott ipari válságterületek, elmaradott rurális területek) koncentrálva használhatták fel a kiválasztott célrégiókban. A célkitûzéseket figyelembe véve az ország akkori leginkább leszakadó megyéit magába foglaló Északkelet-magyaroszági (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyék) és Dél-dunántúli (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyék) Régió lett célterületként meghatározva. A program három alprogramból áll: 4 Ipari szerkezetátalakítás Üzleti infrastruktúra biztosítása, logisztikai- és kereskedelmi központok fejlesztése, technológiai bázis javítása, K+F eredmények gyakorlati alkalmazásának elôsegítése, pénzügyi projektek Munkaerôpiaci elemek, humánerôforrás fejlesztés Felsô- és távoktatás fejlesztési projektek, egyéb szakképzési programok, hátrányos helyzetû csoportok felzárkózását segítô programok Vidékfejlesztés Termékfejlesztés, falusi turizmus, az együttmûködés új formái a termelés és a marketing területén, erdôsítési intézkedések, valamint innovatív közösségfejlesztési komponensek keretében.

7 A program törzsét a fenti alprogramokat kezelô két célrégióban mûködô Kísérleti Program Alap képezte, (mintegy 15 millió euró Északkelet-Magyarországon, 5 millió euró Dél-Dunántúlon). A program keretében 4 millió euró került elkülönítésre a román magyar CBC projektekre. Az1997-es Phare program komplexitását jelzi, hogy két pénzügyi projekt is biztosít visszatérítendô támogatást kis- és középvállalkozásoknak, mikro-hitel (3,7 millió euró) és kockázati tôke (2,5 millió euró) formájában. A támogatások különbözô változatai mellett jelentôs források álltak rendelkezésre szakmai (területfejlesztési, pénzügyi) képzésekre, valamint szakértôi segítségnyújtásra a beadott pályázatok Phare közbeszerzés szerinti megvalósításához. A Kísérleti Program Alap mûködtetése elsôdlegesen a regionális fejlesztési tanácsok (RFT) feladata volt, amelyet munkaszervezeteiken, a regionális ügynökségeken keresztül hajtottak végre. A decentralizált programmegvalósítás keretét a Területfejlesztési Igazgatóság (az Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében) és az RFT-k között megkötött Együttmûködési Megállapodás szabályozta, a döntéshozatalt és a felelôsséget egyaránt a regionális szintre delegálva. Ennek legfontosabb eleme volt a kedvezményezettek kiválasztása és a euró alatti tenderek közvetlen jóváhagyása. A euró feletti projekteket a Területfejlesztési Igazgatóság koordinálta és az EU Delegáció hagyta jóvá. Utóbbinak az egész programra vonatkozóan felügyeleti, ellenôrzô jogköre volt. A programmegvalósításhoz jelentôs segítséget nyújtott a Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkársága, fôként az EU Bizottsággal folytatott egyeztetések során. Bár a program elôkészítése jelentôs késedelmet szenvedett, a megvalósítás 1999 elsô negyedévében megindult, a támogatandó projektek kiválasztása megtörtént áprilisában a Bizottság a szerzôdéskötési határidôt június 30 ra módosította. Az adott határidôre 123 támogatási szerzôdés megkötésére került sor, így a program forrásainak 91 %-át sikerült lekötni, ami önmagában is eredményesnek mondható, különösen, hogy a program végéhez közeledve már látható, hogy a kifizetési idôszak is kisebb veszteséggel lezárható. A projektek végsô kifizetésének határideje december 31-re módosult. A korábbiakhoz képest többszörös EU forrást biztosító, 34 millió euró költségvetésû program-kiegészítve 25% kormányzati társfinanszírozással döntô szerepet játszott az olyan konkrét projektek megvalósításában, melyek menedzselésén keresztül a kialakuló intézményrendszer és szakembergárda a gyakorlatban sajátíthatta el az európai uniós regionális politika eszközrendszerének mûködési mechanizmusait és felkészülhetett a Strukturális Alapok majdani kezelésére. 5 Lunk Tamás helyettes programengedélyezô tisztviselô

8 Célrégiók az 1997-es területfejlesztési Phare program tükrében Az Északkelet-magyarországi Régió Az Európai Unió HU9705 Kísérleti Területfejlesztési Phare Programjának egyik célrégiója az Északkeletmagyarországi Régió. A program során elôször kapott a hat megye közösen mint régió nagy összegû Phare támogatást, ezt megelôzôen csak megyei célcsoportú területfejlesztési támogatás érkezett. A pályázatok, pénzügyi alapok nagyban különböznek a Magyarországon eddig megszokottaktól, hisz az Európai Unió eljárásrendje jóval szigorúbb és átláthatóbb versenyszabályok alkalmazásán alapul. Ezt a pályázati rendszert hivatott megismertetni Magyarországon az 1997-es Phare program, melynek egyik mögöttes célja az volt, hogy a gazdasági és a közigazgatási szférában megfelelôen képzett szakemberek álljanak rendelkezésre, amikorra a csatlakozással megnyílnak Magyarország számára a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap január 7-én alakult meg az Északkelet-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a megyehatárokon túlterjedô egyes területfejlesztési feladatok összehangolása érdekében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék részvételével. Az 1997-es területfejlesztési Phare programra beérkezett pályázatok közül a nyertesek kiválasztása regionális szinten történt, mely döntést a Tanács hozott meg a régió fejlesztési stratégiájának figyelembevételével. Ennek eredményeként több mint 13,2 millió euró Phare támogatásra történt szerzôdéskötés 89 pályázóval, melyhez a magyar fél további 27 projekt esetében közel 4 millió euróval járult hozzá. Az Északkelet-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnökének tisztjét évenkénti rotációs elven az RFT illetékességi területén mûködô megyei területfejlesztési tanácsok elnökei töltötték be. Ezt a rotációs elvet a hatékonyabb mûködés érdekében márciusában az 1997-es területfejlesztési Phare program befejezéséig a megyék közös megegyezésével felfüggesztették. Ennek értelmében az RFT elnöke a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke lett a program zárásáig. A 6 megyés régióban egymást erôsítve folynak a területfejlesztési munkálatok az 1999-ben megalakult 3 megyés Észak-magyarországi és ugyancsak 3 megyébôl álló Észak-alföldi Régiókkal. 6 Az utóbbi években éppen a terület- és vidékfejlesztési pénzek hatékony felhasználásából eredôen is elmondható, hogy a 6 megyés Északkelet-magyarországi Régió fejlôdése abszolút számokban mérhetôen megmutatkozik, de az ország fejlettebb régióival összehasonlítva még mindig a társadalmilag-gazdaságilag elmaradottak közé tartozik. Ez is azt bizonyítja, hogy a régió nem nélkülözheti további források bevonását fejlôdése érdekében, hiszen ezek hatékony felhasználása multiplikátor-hatást gyakorol a térségre. Sós Tamás az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

9 Dél-dunántúli Régió Az 1996-ban elfogadott területfejlesztési és területrendezési törvény megalkotta a jogi alapját a regionális fejlesztési tanácsok létrehozatalának. Ezzel a lépéssel megteremtôdött a lehetôsége az európai területfejlesztési politikával szinkronban álló intézményrendszer kialakításának. A Dél-dunántúli Régió 1998 februárjában intézményesítette területi összetartozását a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megalakításával. A régiót alkotó megyék (Baranya, Somogy és Tolna és az akkori régió-lehatárolásnak megfelelôen Zala) fejlôdése azonban már régóta összefonódik, s nemcsak a földrajzi szomszédság, hanem a hasonló történelmi örökség és szellemiség, sôt gazdaságuk fejlôdése által is. Földrajzi helyzeténél fogva a Dél-dunántúli Régió Magyarország déli kapuja, s mint ilyen fontos szerepet játszik az ország külkapcsolataiban. A régió kedvezô képet mutat a vállalkozások sûrûsége szempontjából, de a Dél-Dunántúlt továbbra is rendkívül gyenge beruházási aktivitás jellemzi, és a térség a magyar régiók sorában az utolsó helyet foglalja el az egy fôre jutó külföldi tôkebefektetés értékét tekintve. A gazdasági ágazatok közül a mezôgazdaság, az élelmiszeripar, a villamosenergia-termelés, a feldolgozóiparon belül az élelmiszer- és a textilipar, a szolgáltató szektoron belül pedig az ingatlanügyletek, az idegenforgalomhoz kötôdô tevékenységek és az oktatási szolgáltatások játszanak fô szerepet. A kívánatos fejlôdés egyik alapkövetelménye a mûszaki infrastruktúra magas színvonala. A régió ebbôl a szempontból jelenleg nem áll megfelelô szinten. A közlekedési lehetôségek beleértve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedést is javítása létfontosságú a régió dinamikus fejlôdése és az európai uniós országokhoz való felzárkózás érdekében. Az Európai Unió 1997-es területfejlesztési Phare progjamjának köszönhetôen a Dél-dunántúli Régió második alkalommal is célterülete lehetett EU-s források felhasználásának. A Programnak köszönhetôen 52 pályázat került támogatásra a leginkább elmaradott térségekben. A megítélt támogatások összértéke meghaladta a 6 millió eurót, és az így indukálódott beruházások értéke megközelítette a 10 millió eurót. A Program során a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács nyitottan és innovatívan kezelte a felmerülô problémákat, a megvalósíthatóság szempontjait mindenkor szem elôtt tartva hozta meg döntéseit. Ennek köszönhetôen az 1999 tavaszán még csak a potenciális pályázók fejében megfogalmazódott fejlesztési elképzelések mára már tárgyiasult valósággá váltak, vagy válhatnak a közeli jövôben. Fentiek alapján a Program abszolút hatékonysága a Dél-dunántúli Régió csatlakozásra való felkészültségében, a partnerség kialakulásában és a korábbi regionális mutatók határozott javulásában mutatható ki. 7 Koltai Tamás a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

10 A megvalósult program célterületenként Kisérleti regionális program/pályázati elemek A 90-es évek kezdeti Phare-sikerei után az 1997-es területfejlesztési Phare program három fô fejlesztési alprogram keretében valósította meg azt a nagy léptékû és nagy jelentôségû kísérletet, amely a területfejlesztési Pharetámogatások decentralizált felhasználására vonatkozott. A három alprogram és azokon belül a komponensek kialakítása úgy történt, hogy a Program a célrégiók legfôbb fejlôdésbeli problémáira koncentrált, a kijelölt fejlesztendô területeken a problémák komplex megközelítésére és kezelésére törekedett, s a program menedzseléséhez decentralizált intézményi bázist alakított ki. A program eredményei visszaigazolják a koncentráció és a komplexitás együttes alkalmazásának kísérleti elônyeit, mivel a fejlesztési területeken a problémák sokoldalú megközelítése és kezelése sikeresen lezajlott. A decentralizáció intézményi és technikai megvalósítása rendkívüli energiákat igényelt a program szereplôitôl és eredményei esetenként vitathatóak voltak, mégis összességében olyan alapot teremtett humán kapacitás, menedzselési technikák és intézményfejlesztés terén, amely a következô években az elôcsatlakozási alapok valamint a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap igénybe vételéhez is felhasználható. A 1997-es területfejlesztési Phare program célrégióinak kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy Magyarország mely területei igényelték leginkább az EU-alapelvek érvényesülését szolgáló területi kiegyenlítést. Északkelet- Magyarországon és Dél-Dunántúlon a gazdasági szerkezetváltás ipari krízisei párosultak a tradicionális aprófalvas térségek több évtizedes válságjelenségeivel, a mezôgazdasági térségek gazdaságszerkezeti válságával és az alacsonyan képzett, illetve nem piacképes munkanélküliek tömeges megjelenésével. A célrégiók a területfejlesztés állatorvosi lovának összes betegségét magukon hordozták, ezért különösen nagy jelentôséget kapott az, hogy a decentralizált fejlesztési alprogramok alkalmasak legyenek a legfeszítôbb problémák kezelésére. A fenti szempontok figyelembe vételével kialakított három alprogram az alábbi volt: Ipari szerkezetátalakítás Munkaerôpiaci elemek és humánerôforrás fejlesztés Vidékfejlesztés 8

11 Ipari szerkezetátalakítás Az alprogram célja: a célrégiók hagyományos, válságban lévô nehézipari struktúrájának oldása, az iparhiányos területek ipari vonzásképességének növelése, korszerû, vállalkozásbarát fizikai és szellemi környezet kialakítása. Ez a cél alapjaiban fogta meg a régiók legsúlyosabb gazdasági és ebbôl fakadóan társadalmi problémáját. Ismert, hogy az északi régió a szocialista Magyarország nehézipari fellegvára volt vaskohászatával, bányászatával. A Dél-Dunántúl uránérc- és feketeszén-bányászata szintén rendkívül komoly gazdasági bázist jelentett, s alapjaiban határozta meg a régió foglalkoztatási szerkezetét. Mindkét régióban földcsuszamlásszerû tragédiát okozott a keleti piacok összeomlásával és a rendszerváltást követô piacgazdaság objektivitásaival létrejövô helyzet: a hagyományos nehézipar felszámolódása esetleg válsága. Nemcsak a korábbi fizikai ipari struktúra vált értéktelenné, hanem leértékelôdött a munkaerô is. A bezárt bányák és a mementóként ágaskodó gyárkémények mellett tízezrekben mérhetô munkanélküli tömegek foglalkoztatására kellett megoldást találni. Ilyen léptékû szerkezetátalakítási kényszerre Magyarországnál gazdagabb és fejlettebb országok is évtizedes programokban keresnek megoldásokat. Nyilvánvaló volt, hogy az 1997-es területfejlesztési Phare program a maga 14,46 millió euró iparszerkezet átalakítási keretével nem vállalhatja fel e válságok megoldását, de a koncentráció és a komplexitás elvére építve megtalálhatja a válság gócait, és az eszközök kombinációjával több oldalról beavatkozva segítheti azok feloldását. A komplex problémakezelést három komponens együttes alkalmazása biztosította: Üzleti infrastruktúra fejlesztés Befektetés-ösztönzés Innovációs és technológiai központok létesítése (Dél-Dunántúlon a támogatási keret szûkössége miatt csak az innovációs és technológiai központok támogatására volt lehetôség.) Az Ipari szerkezetátalakítási alprogram legfontosabb adatai: Komponens Projektek száma Phare támogatás Társfinanszírozás Támogatás (leszerzôdött) euró ezer forint ezer forint összesen Üzleti infrastruktúra Északkelet-Magyarország Dél-Dunántúl Befektetés-ösztönzés Északkelet-Magyarország Dél-Dunántúl Innovációs és technológiai központok Északkelet-Magyarország Dél-Dunántúl ÖSSZESEN

12 A komponensek céljai, eredményei Az üzleti infrastruktúra-fejlesztés alapvetô célja a vállalkozások számára vonzó fizikai feltételek, üzletiközgazdasági környezet kialakítása. Ennek keretében a régió nagyvárosaiban hat ipari park nyert különbözô alapés kiegészítô létesítményekre támogatást, két logisztikai és egy országos léptékû kereskedelmi központ kialakítását, valamint kongresszusi terem átalakítását segítették e komponens támogatásai. Az ipari parkok, logisztikai központok erôsítik a befektetési szándékokat, a hazai és külföldi tôke megjelenését, lehetôséget teremtenek a térség kis- és középvállalkozóinak arra, hogy beszállítói hálózatok részeseivé váljanak. A befektetés-ösztönzés komponens célja az volt, hogy az üzleti infrastruktúra fejlesztését kiegészítse azokkal a kiállításokkal, rendezvényekkel, marketing kommunikációs anyagok, ingatlankataszter, és befektetési csomagok létrehozásával, amelyek a térség ismertségét, vonzáserejét fokozzák, illetve ráirányítják a befektetôi körök figyelmét potenciális lehetôségeire. Más oldalról e cél azt is szolgálta, hogy a régióban élô vállalkozókat, önkormányzatokat is ráébresszék saját értékeikre és azok kihasználási lehetôségeire. Az e tárgykörhöz kapcsolódó 11 nyertes projekt szinte teljes körûen lefedi az Északkelet-magyarországi Régiót, és örömmel állapíthatjuk meg, hogy nemcsak a sikerességre, hanem a krízisterületekre is koncentrál. Az innovációs és technológiai központok támogatása azt szolgálta, hogy a célrégiók kutatás-fejlesztési potenciálja váljék a szerkezetátalakítás egyik motorjává, megvalósítva a korszerûség és a helyi erôforrások beforgatásának együttes követelményét, erôsítve a régiókban az innovációt, mint a változásokra való reagálás képességét. A hét nyertes pályázat eredményei széles spektrumban jelentkeztek, a kistérségi innovációs központok regionális rendszerétôl a nagy, egy-egy ipari park jövôre nézô központját, szívét jelentô objektumokig (Pécs, Eger). A nagyvárosok korszerû adottságainak kihasználása mellett (pl. Debrecen) a Dél-Dunántúlon két elhagyott laktanya új funkciót nyert e program keretében, s vitt ez által technikai fejlôdési lehetôséget iparhiányos, elmaradott térségekbe. Az ipari szerkezetátalakítás alprogram tapasztalatai Az eredmények visszaigazolták, hogy az alprogram beavatkozási területei jól illeszkedtek a célrégiók legfeszítôbb gazdasági problémáihoz. 10 A beavatkozási területek komplexitást biztosítottak, hatásaikban erôsítették egymást. A Program egésze és ezen belül a szerkezetátalakítási alprogram is rendkívüli szabadságot engedélyezett a források (kísérleti) kombinációjában, a támogatás-arány kialakításában. A komponensek lehetôvé tették azt, hogy széles körbôl, a partnerség erôvonalaira (is) támaszkodva érkezzenek be pályázatok, így az igen nagy számú önkormányzati pályázat mellett településszövetségeket, területfejlesztési tanácsokat, vállalkozásfejlesztési alapítványokat és természetesen vállalkozókat is találunk partnerként és önálló pályázóként is. A térségek tôkehiányos pozícióját jól mutatja, hogy a pályázatok zömében önkormányzatok vállalták az ipari parkok, logisztikai központok kialakításának terhét a befektetôk beáramlásának reményében

13 A projektek az üzleti infrastruktúra-fejlesztés és az innovációs és technológiai központok támogatása esetében ezer euró nagyságrendûek, azaz jelentôs beruházást jelentenek. A befektetés ösztönzés keretében megvalósuló projektek természetszerûleg lényegesen kisebbek, pár 10 ezer euró nagyságrendûek, az innovációs és technológiai központok pedig többségükben jóval meghaladják a 400 ezer eurót is. A szerkezetátalakítást célzó decentralizált komponensekhez társultak a Programból központi elemek is, így a késôbbiekben tárgyalandó mikro-hitel és kockázati tôkealap, a tanácsadói program kis-és közepes vállalkozásoknak, valamint a projekt tervezés és projekt végrehajtás terén nyújtott szakértôi segítség. A szerkezetváltási törekvések e programból támogatott sikerét két vetületben kell értékelni. Közvetlen indikátorainak teljesülése révén fizikai infrastruktúrát teremtett a jövôbeli vállalkozási tevékenységeknek, erôsítette a térségi-gazdasági marketinget, közelebb vitte a tudományt a gyakorlathoz, a jövô termeléséhez. Ezen aktuális hasznok és eredmények mellett e törekvések másik, igen fontos vetülete, hogy az alprogram minden egyes eleme a jövônek dolgozik, olyan növekedést serkentô erôt potenciált képvisel, melynek kibontakozása dinamikusan növekedô és sok tényezôben mérhetô eredményt hoz majd. 11

14 Mintaprojektek bemutatása Északkelet-magyarországi mintaprojektek Regionális Borászati Kereskedelmi Központ létesítése Tokajban A minôségi tokaji borok iránti európai kereslet növekvô tendenciát mutat és mind külföldön, mind belföldön növekszik a tokaji borok image-e. Ennek hatására Tokaj-hegyalján egyre több hazai és multinacionális vállalkozás valósít meg nagy értékû beruházást a szôlészet-borászat területén. A projekt célja az Északkelet-magyarországi Régióban, nemzetközi kereskedelmi-üzleti központ létrehozásával, egy olyan üzleti infrastruktúra fejlesztése, melynek fô profilja a tokaji borokhoz, valamint a régió más borvidékeihez kapcsolódó kereskedelmi, befektetési és marketing tevékenységek koordinálása. A projekt kedvezményezettje a Tokaj Kereskedelmi Központ Kft, a megvalósításban résztvevô partnerek: Degenfeld Bt., Tokaj Renaissance Egyesület, Tokaj Város Önkormányzata. A projekt teljes költségvetése euró volt, amelyhez a Phare program 416 ezer euró támogatást biztosított. A Központ létesítéséhez kiváló lehetôséget biztosított a város fôterén álló Degenfeld-palota. Ennek átalakításához kapcsolódó építészeti munkákat a FK Raszter építôipari Rt. végezte el. Számítástechnikai és irodatechnikai, berendezési eszközök beszerzésért Tokaj Kereskedelmi Központ Kft volt a felelôs. A projekt keretében marketingkommunikációs stratégiát alakítottak ki, amelyhez marketingkommunikációs eszközök tervezése, kivitelezése is járult. A projekthez értékesítéssel és EU csatlakozással kapcsolatos képzési program, üzletember találkozók, valamint regionális borászati kiállítások szervezése kapcsolódott. A helyszín kiváló adottságai és üzleti infrastruktúrája következtében már számos alkalommal adott helyet üzletember találkozóknak nemcsak a borászat, de más ágazat képviselôi számára is. Kiemelkedô programok voltak a borlovagrendi avatás, az UNESCO konferencia Hegyaljára érkezô delegáció tagjainak fogadása illetve hamarosan a Masters of Wine jeles képviselôinek és számos termelônek ad otthont majd egy rendezvény keretében a felújított épület. 12 A Központ létrehozásával és mûködésével hiánypótló szerepet tölt be a régióban, melynek hatásait már jelenleg is érezni. Folyamatos igény van a színvonalas szolgáltatások, a kiemelkedô infrastruktúra iránt, amely megalapozza hosszútávú elképzeléseket. Mind az anyagi, mind a humán erôforrások adottak. A Marketing kommunikációs stratégiát követve szôlészeti és borászati szimpózium hagyományát kívánják megteremteni Tokaj-hegyalján, illetve a kultúrált borfogyasztást szeretnék népszerûsíteni számos formában, elôsegítve a borászatok jobb megismerését, illetve a fogyasztói réteg bôvítését. A projekt a régió olyan neves termékének kereskedelmi-marketing ösztönzését emelte ki céljául, mely méltán számít magyar örökségnek, azaz mára már világörökségnek is. Petróczki Hedvig ügyvezetô igazgató Tokaj Regionális Borászati Kereskedelmi Központ Kiss Ágnes projekt felelôs SOP 97 Programügynökség Eredmények: Degenfeld palota átalakítása Regionális Borászati Kereskedelmi Központtá; a tokaji borok marketingjét vizsgáló marketing-kommunikációs stratégia tanulmány; borászati kiállítások; 100 fô részvételével üzletember találkozó; kétnapos képzések 20 fô számára értékesítés és kommunikáció, illetve az EU csatlakozás hatásai címmel.

15 Az Északkelet-Magyarország befektetésösztönzési programja Az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Régió stratégiai céljainak elérésében kitüntetett szerepe van a gazdaság növekedésének a befektetések növelésén keresztül. Erre azért van szükség, mert a mûködô tôke beáramlás a régióban rendkívül gyengének minôsül. A gazdaság teljesítôképességének és versenyképességének növekedését a legrövidebb idô alatt a leghatékonyabban új, korszerû technológiai színvonalat képviselô befektetésekkel lehet elérni. Mivel a befektetés-ösztönzés a fejlesztési régiót alkotó valamennyi megye közös érdeke, ezért az öt érintett megye partneri együttmûködése alapján valósult meg ez a program. A projekt távlati célkitûzése az Északkeletmagyarországi Régió gazdasági fejlôdésének elôsegítése, a külsô befektetések számának növelésével. A projekt közvetett célkitûzése, a régió ismertségének és pozitív image-ének kialakítása, a potenciális befektetôk figyelmének felkeltése a régió nyújtotta lehetôségek iránt. A projekt gesztora a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács, a projekt további kedvezményezettei a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács. A kedvezményezettek a rendelkezésére álló adatok, fejlesztési koncepciók biztosításával segítették a felkért szakértôket a stratégia és a kiadvány összeállításában, valamint helyet biztosítottak a workshop-ok, szakértôi megbeszélések megszervezéséhez. A projekt teljes költségvetése 95 ezer euró volt, melyhez a Phare program 76,8 ezer euró támogatást biztosított. A projekt megvalósulása során elkészült az Északkelet-magyarországi Régió befektetés-ösztönzési stratégiája, a régiót és a régiót alkotó megyék konkrét befektetési lehetôségeit bemutató 5 db kiadvány három (magyar, angol, német) nyelven és a kiadványok hordozó dossziéja. A projekt kapcsán kialakított stratégia irányt mutat a fenntarthatósághoz nélkülözhetetlen szervezeti és humánerôforrás fejlesztésekhez, javaslatot tesz egy számítástechnikai háttérbázis kiépítésére, amely a két tervezési régión belüli partnerségen alapuló hálózatot támogatja majd. A befektetés-ösztönzés területén az elkészült stratégia és operatív program példaértékû Magyarországon, hiszen ez idáig egyetlen régió sem vállalkozott hasonló dokumentum összeállítására. Az elkészült anyagok hathatós segítséget nyújtanak a régió és az azokat alkotó megyék tervezett befektetés-ösztönzési és régiómarketing munkájának megvalósításához, ösztönzik a partneri együttmûködést, valamint megteremtik a lehetôségét az egységes megjelenéshez. A projekt a befektetetés-ösztönzés feltételeinek megteremtésével hozzájárul a két régió gazdaságának teljesítôképességének és versenyképességének növekedéséhez. 13 Balogh Gabriella projekt menedzser Szabolcs-Szatmár-Bereg Fejlesztési Ügynökség Kiss Ágnes projekt felelôs SOP 97 Programügynökség Eredmények: a régió befektetésösztönzési stratégiája (30 példány és CD); 5 megye (Heves, Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok) befektetésösztönzési kiadványa ( példány); 2 konferencia a kiadvány bemutatására fô kistérségi képviselôk, vállalkozások, polgármesterek, civil szervezetek részére

16 Az Egri Ipari Park területén létesítendô Innovációs és Technológiai Központ A cél egy olyan központ létrehozása volt, amely ösztönzi, támogatja a régió adottságaihoz illeszkedô ipari vállalkozásokat, illetve elôsegíti a történelmi értékeket, az idegenforgalmat, az egészségturizmust nem sértô EU konform térségi iparfejlesztést, ezen keresztül új munkahelyek teremtésével a gazdasági növekedést. Az Innovációs és Technológiai Központ elsôdleges küldetése, hogy elôsegítse a fiatal, elsôsorban innovatív vállalkozások létrejöttét és megerôsödését egy támogató környezetben. Ezen felül, az Egri Ipari Parkban való elhelyezkedésének köszönhetôen, a betelepülô cégeknek magas szintû szolgáltatásokkal nyújtson segítséget (amely a Heves Megyei Területfejlesztési program regionális hatású kiemelt projektje). A pályázat kedvezményezettje az INNTEK Innovációs és Technológiai Központ, melynek többségi tulajdonosai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Ipari Park Kft. rendkívül jól együttmûködve, a szükséges többlet anyagi erôforrásokat biztosítva (többszöri tôkeemeléssel) valósította meg a projektet. A projekt teljes költségvetése 10,8 millió euró, melyhez a Phare program euró támogatást biztosított. A projekt keretében, m 2 -es területen megvalósult zöldmezôs beruházás eredményeként megépült a nyugateurópai színvonalú Innovációs és Technológia Központ. Az épületben helyet kapott 17 db légkondicionált iroda helyiség, konferencia terem, tárgyaló terem, kávézó, 12 db mûhely, összesen 2414 m 2 területen. Az inkubátorházban kezdô hazai és külföldi kis- és középvállalkozások kedvezményes feltételekkel kapnak helyet, vehetnek igénybe irodai és technikai szolgáltatásokat, valamint saját maguk a bérlôk is szolgáltatnak egymásnak és az Ipari Parkba települt cégeknek. A ház mint az Ipari Park központja is kedvezô lehetôségeket kínál a már és a majdan betelepülô vállalkozások részére, amelyek munkahelyeket, jövedelemszerzési lehetôséget biztosíthatnak a város és térség lakói számára. 14 A projekt céljában mindenképpen innovatív, újszerû, hiszen egy olyan központot hozott létre, amely a K+F eredmények, innováció és technológiai transzfer információk helyi és regionális szintû terjesztését, a vállalkozások regionális együttmûködésének megszervezését végzi, ezzel pedig az Ipari Park, Eger város és a kistérség vállalkozásainak fejlôdését segíti elô. Az Innovációs és Technológiai Központ az Ipari Parkba települt vállalkozások megbízható partnereként, biztos támogatójaként hosszú távon nyújtott szolgáltatásaival segíti a térség ipari, gazdasági fejlôdését. Zeleiné Bencsik Edit projekt menedzser INNTEK KHT. Kiss Ágnes projekt felelôs SOP 97 Programügynökség Eredmények: 8000 m 2 -en az Egri Ipari Park területén Innovációs és Technológiai Központ kialakítása: 2414 m 2 -en 17 szobás irodaszárny, 12 mûhelycsarnok, konferencia és tárgyaló terem; külsô környezet átalakítása (100 db parkoló, füvesítés, közmûvesítés); szolgáltatások (tanácsadás, pályázatkészítés, konferenciaszervezés); 11 vállalkozás betelepülése az ITK-ba

17 Dél-dunántúli mintaprojekt Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ létrehozása A Dél-Dunántúl Komplex Fejlesztési Programjában kiemelt célként szerepel a régió innovációs potenciáljának erôsítése. A 90-es évek végén Dél-dunántúli Régióban hiányoztak azok a szervezetek, amelyek közvetítô szerepet tölthettek volna be az egyetemi és a vállalkozói szféra között, elôsegítve ezzel a kutatási-fejlesztési eredmények gazdasági hasznosulását, ezen keresztül pedig a régió innováció-vezérelt fejlôdési pályára állását. A régió legfôbb felsôoktatási centrumában, Pécsett, egy ilyen közvetítô intézmény megalapítása és mûködtetése a fentiekbôl következôen meghatározó jelentôségû, és alapvetô szerepet tölthet be az egyetemi és gazdasági szereplôk közötti innovációs transzfer folyamatok menedzselésében. A térség szellemi kapacitása meghaladja az országos átlagot, de gazdasági eredményessége, profittermelô képessége elmarad sok más régió mögött. Ezért kiemelkedô jelentôségû és példaértékû a térség elméleti kutatóinak és gazdasági szakembereinek az Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ keretében történô összefogása a régió gazdasági felemelkedése érdekében. A projekt gesztora az Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ Kht., a projekt keretén belül kialakított Központ mûködtetô szervezete. A projekt jellegébôl fakadóan igen széles körû partneri kör bevonásával került megvalósításra, a partnerek között szerepel a Pécsi Ipari Park Rt., a Pécsi Tudományegyetem, a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Innovációs Szövetség, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Baranya Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint több, a Központ sikeres mûködésében érdekelt helyi vállalkozás. A projekt teljes költségvetése euró volt, melyhez a Phare program euró támogatást biztosított. A projekt lényegi elemét az Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges építészeti munkálatok képezték. A Központ kiépítésén túl a projekt részét képezte a Központ mûködéséhez szükséges berendezések, technikai eszközök beszerzése, valamint az építészeti munkálatokhoz szükséges tervezési munkálatok és a projekt menedzselés feladatai. A létrehozott Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ egyidejûleg segíti elô az alkalmazott kutatási tevékenységek sikeres folytatását, valamint a kutatási eredményeknek a kis- és középvállalkozások mûködésében történô hasznosítását. A projekt révén hosszú távon növekszik a régióban mûködô, innovatív kis- és középvállalkozások szerepe, s ennek következtében javul a vállalkozások versenyképessége. 15 Dr. Sárkány Béla projekt menedzser Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ Kht. Márton György projekt felelôs Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Eredmények: lézeres anyagmegmunkálással foglalkozó vállalkozások adatbázisa; Lézeres megmunkálás perspektívái Magyarországon" címmel megvalósíthatósági tanulmány; 1392 m 2 -es Innovációs és Technológiai Központ létrehozása: 14 iroda, 2 db mûhely, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, berendezések.

18 Ipari szerkezetátalakítási projektek Északkelet-magyarországi projektek 16 Projekt cím: KIÁLLÍTÁSI INFRASTRUKTÚRA KOMPLEX MÛKÖDTETÉSE KELET- MAGYARORSZÁGON Gesztor: EXPO WANDERER Kiállításszervezô és Építô Kft. Telefon: 42/ Cím: 4400 Nyíregyháza, Színház u Gesztor kontakt személy: Torma József Projekt értéke: Eredmény: kiállítási eszközök beszerzése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: NYÍREGYHÁZA IPARI PARK ELÔKÉSZÍTÉSE, BEFEJEZÔ SZAKASZÁNAK PROGRAMJA Gesztor: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Telefon: 42/ , 42/ , 42/ Cím: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf Gesztor kontakt személy: Ürge László Projekt értéke: Eredmény: Ipari park infrastruktúrájának kiépítése, marketing tev. Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: RÉGIÓ-INVEST BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI PROGRAM Gesztor: DOMA 2000 Kft. Telefon: 52/ , 52/ Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u Gesztor kontakt személy: Dombi Margit Projekt értéke: Eredmény: Befektetésösztönzési kiállítások, konferenciák Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: KISTÉRSÉGI INNOVÁCIÓS CENTRUMOK REGIONÁLIS RENDSZERÉNEK MEGALAPOZÁSA Gesztor: Kistérségi Fejlesztô Szervezetek Országos Szövetsége Telefon: 46/ , 46/ Cím: 3816 Gagyvendégi, Bátori út 9. Gesztor kontakt személy: Dr. Gadóczi Bertalan Projekt értéke: Eredmény: Fejlesztési munkálatok Encs, Edelény és Napkor helyszíneken Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos, Vargha Katalin Projekt cím: IPARI PARK FEJLESZTÉSE Gesztor: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. telefon: 36-57/ , 36-57/ , 36-57/ Cím: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Gesztor kontakt személy: Versegi László Projekt értéke: Eredmény: Ipari park fejlesztése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: SZLOVÁK-MAGYAR GAZDASÁGI NAPOK PROGRAMEGYÜTTES Gesztor: Putnok és Térsége Társulás Telefon: 48/ , 48/ Cím: 3630 Putnok, Kossuth út Gesztor kontakt személy: Baloghné Pernyész Lili Projekt értéke: Eredmény: Szlovák-Magyar Gazdasági Programegyüttes Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos Projekt cím: EGYSÉGES ARCULATI ELEMEKET HORDOZÓ MINÔSÉGI MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS ANYAG KIDOLGOZÁSA, BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI KAMPÁ- NYOK ÉS EGYÉB SPECIÁLIS RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA Gesztor: Törökszentmiklós és Térsége Együttmûködési Társulás Telefon: 56/ Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. Gesztor kontakt személy: Sipos Zsigmond Projekt értéke: Eredmény: Marketingkommunikációs kiadvány kidolgozása Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: REGIONÁLIS BORÁSZATI KERESKEDELMI KÖZPONT LÉTESÍTÉSE TOKAJBAN Gesztor: Tokaj Kereskedelmi Központ Kft. Telefon: 47/ , 47/ Cím: 3910 Tokaj, Kossuth tér 1. Gesztor kontakt személy: Prácser Miklós Projekt értéke: Eredmény: Degenfeld palota felújítása Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: IPARI PARK FEJLESZTÉS, FELTÁRÓ ÚTÉPÍTÉS Gesztor: Hatvan Város Önkormányzata Telefon: 37/ Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. Gesztor kontakt személy: Takács Péter Projekt értéke: Eredmény: ipari park feltáró út megépítése Régió komponensfelelôs: Endrédi Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: FEHÉRGYARMAT IPARI PARK FIZIKAI INFRASTRUKTÚRA KIÉP. Gesztor: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Telefon: 44/ , 44/ Cím: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u Gesztor kontakt személy: Fábián István Projekt értéke: Eredmény: ipari park infrastruktúra építés Régió komponensfelelôs: Endrédi Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉSI PROGRAMJA Gesztor: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács Telefon: 42/ , 42/ Cím: 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. Gesztor kontakt személy: Balogh Gabriella Projekt értéke: Eredmény: Befektetésösztönzési tanulmány, prezentáció Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: AZ ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSI ÖVEZETEK ÖSSZEFOGÁSÁN ALAPULÓ EGYSÉGES MEGJELENÍTÉSI PROGRAM BEFEKTETÉSEK ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL Gesztor: Zempléni Fejlesztési Társaság Alapítvány Telefon: 42/ Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u Gesztor kontakt személy: Éberhardt Gábor Projekt értéke: Eredmény: Befektetésösztönzési program és konferencia Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: MISKOLCI TC SZÉKHÁZ ÜLÉSTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA SOKCÉLÚ KONGRESSZUSI TEREMMÉ Gesztor: BAZ Megyei Önkormányzat Telefon: 30/ , 48/ Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Gesztor kontakt személy: Safarcsik Tibor Projekt értéke: Eredmény: ITC Székház felújítása Miskolcon Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos

19 Projekt cím: LOGISZTIKAI ÉS ÜZLETI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA A ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE VÁLLALKOZÓI ÖVEZETBEN Gesztor: Záhony és Térsége Fejlesztési Kft. Telefon: 42/ , 42/ Cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u Gesztor kontakt személy: Éberhardt Gábor Projekt értéke: Eredmény: Logisztikai üzletközpont létrehozása, bebútorozása Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: A BIHARI TÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A BIHARI REGIONÁLIS IPARI PARK LÉTREHOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRÁLIS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA I. ÜTEM Gesztor: Bihari Önkormányzatok Szövetsége Egyesület Telefon: 54/ , 52/ , 54/ , 52/ Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos u Gesztor kontakt személy: Kocsis László Projekt értéke: Eredmény: Ipari park infrastruktúrájának kiépítése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: AZ EGRI IPARI PARK TERÜLETÉN LÉTESÍTENDÔ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT Gesztor: INNTEK Innovációs és Technológiai Kht. Telefon: 36/ Cím: 3300 Eger, Kocsis Bernát u.3. Gesztor kontakt személy: Zeleiné Bencsik Edit Projekt értéke: Eredmény: Innovációs Központ megépítése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla Korózs Lajos Projekt cím: ZEMPLÉNI VÁLLALKOZÁSI ÖVEZET BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉSI PROGRAMJA Gesztor: Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Telefon: Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u Gesztor kontakt személy: Plébánné Dankó Beáta Projekt értéke: Eredmény: Befektetésösztönzési program megvalósítása konferencia Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos Projekt cím: EGY TÁSKÁBAN A RÉGIÓ Gesztor: Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács Telefon: (46) , 46/ , (46) Cím: 3525 Miskolc, Városház tér Gesztor kontakt személy: Huszti Gábor Projekt értéke: Eredmény: Programcsomag a régió bemutatására Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos Projekt cím: RETINA REGIONÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉSEN ALAPULÓ TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS ADAT KÖZPONT KIALAKÍTÁSA Gesztor: Zempléni Településszövetség Telefon: 47/ , 47/ Cím: 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85. Gesztor kontakt személy: Májer József, Kubus János Projekt értéke: Eredmény: Technológiai és Innovációs adatközpont kialakítása Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos Gesztor kontakt személy: Kiss János Projekt értéke: Eredmény: Befektetésösztönzési kiadvány elkészítése, konferenciák rendezése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos Projekt cím: REGIONÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONT Gesztor: ÁTI DEPO Közraktározási Részvénytársaság Telefon: 1/ Cím: 1151 Budapest,Visonta u Gesztor kontakt személy: Szakács Zsolt Projekt értéke: Eredmény: Regionális Logisztikai Központ létrehozása Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: A DEBRECENI TUDOMÁNYOS MÔSZAKI PARK REGIONÁLIS TECHNOLÓGIAI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTTÁ FEJLESZTÉSE Gesztor: Debreceni Egyetemi Szövetség Telefon: 52/ Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Gesztor kontakt személy: Baloghné dr. Bokor Zsuzsanna Projekt értéke: 260,240 Eredmény: Az egyetem tudományos mûszaki parkjának eszközfejlesztése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Veres Csilla Projekt cím: DEBRECEN IPARI PARK KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE Gesztor: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Telefon: 52/ , 52/ Cím: 4024 Debrecen, Piac u Gesztor kontakt személy: Percze István Projekt értéke: Eredmény: Ipari park fejlesztése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: INGATLANKATASZTER KÉSZÍTÉSE A SALGÓTARJÁN-BÁTONYTERENYE VÁLLALKOZÁSI ÖVEZET TERÜLETÉRE Gesztor: Salgótarján és Bátonyterenye Térségi Önkormányzatok Egyesülete Telefon: 32/ Cím: 3100 Salgótarján, Városháza, Múzeum tér 1. Gesztor kontakt személy: Fodor Tibor Projekt értéke: Eredmény: Ingatlankataszter készítése Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos Projekt cím: NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÉS INNOVÁCIÓS CENTRUM KIALAKÍTÁSA Gesztor: KRF Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. Telefon: 32/ , 32/ Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9. Gesztor kontakt személy: Mihályné Balázs Melinda Projekt értéke: Eredmény: Nemzetközi kereskedelmi és Innovációs Központ kialakítása, bebútorozása Régió komponensfelelôs: Kiss Ágnes TFI felelôs: Korózs Lajos 17 Projekt cím: HEVES MEGYE BEFEKTETÉSI LEHETÔSÉGEI Gesztor: Heves Megyei Önkormányzat Telefon: 36/ Cím: 3300 Eger, Kossuth L u. 9.

20 Dél-dunántúli projektek Projekt cím: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT TAMÁSIBAN Gesztor: Tamási Város Önkormányzata Telefon: 74/ Cím: 7090 Tamási, Szabadság út Gesztor kontakt személy: Gulyás Tibor Projekt értéke: Eredmény: Innovációs és Technológiai Központ irodai és számítástechnikai eszközökkel létesült Tamásiban, mûködési program, marketing anyagok Régió komp.felelôs: Márton György, Gelencsér Alida, Csomor Gusztáv TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: KAPOS INNOVÁCIÓS TRANSZFER KÖZPONT LÉTREHOZÁSA A DOMBÓVÁR - KAPOSSZEKCSÔI IPARI PARKBAN Gesztor: Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. Telefon: 74/ Cím: 7361 Kaposszekcsô, Táncsics u Gesztor kontakt személy: Hônyi Pál Projekt értéke: Eredmény: Kapos Innovációs Transzfer Központ felépítése és berendezése, infokommunikációs stratégiai program kidolgozása Régió komponensfelelôs: Márton György TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor Projekt cím: INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉSI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Gesztor: Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ Kht. Telefon: 72/ Cím: 7629 Pécs, Buzsáki u Gesztor kontakt személy: Dr. Sárkány Béla Projekt értéke: Eredmény: Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ kialakítása, technikai eszközökkel, laboratóriumi felszereléssel Régió komponensfelelôs: Márton György TFI felelôs: Karlik Csilla, Füle Gábor 18

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM

KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTER ALAPÍTÓ DOKUMENTUM Mi, alapítók a mai napon létrehozzuk a KÁRPÁTOK BESZÁLLÍTÓI KLASZTERT. A Hármashatármenti térség ukrán, szlovák és magyar vállalkozásfejlesztéssel, ipartelepítéssel

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 3764/014 Javaslat szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Fukker Gabriella főosztályvezető Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály 2015. február 25.

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben