DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG"

Átírás

1 DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 I.1. A Társaság tevékenysége, célja... 4 A Társaság által ellátott közfeladatok... 4 I.2. A mőködés nyilvánossága... 4 II. A Társaság alapadatai... 4 III. A Társaság szervezeti felépítése és az egyes szervezeti egységek feladatai... 5 III. 1. A Társasági legfıbb szervének (továbbiakban: Taggyőlés) kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok... 5 III.2. A Felügyelıbizottság feladat és hatáskörei... 5 III.3. A könyvvizsgáló feladatai és hatáskörei... 5 III.4. Az ügyvezetı és a vezetése alatt álló szervezeti egységek... 6 III.4.1.A Társaság ügyvezetıje:... 6 III.4.2. Az ügyvezetı közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkatársak:... 7 III.5. Az ügyvezetı helyettesei, az igazgatók, vagyis a meghatározó jelentıségő munkaköröket betöltı vezetık... 7 III.6. A szervezeti egységek, a Társaság szervezeti felépítése... 7 III.6.1. A Közremőködı szervezet... 8 III.6.2. Operatív Igazgatóság... 9 III Kommunikációs és ügyfélszolgálati csoport III Projektkezelési és monitoring csoport (PKMCS): III Döntés-elıkészítı és koordinációs csoport (DEKOR): III.6.3 Fejlesztési igazgatóság III Külkapcsolati csoport III Tervezési csoport III Hazai program végrehajtási csoport: III.6.4. Gazdasági igazgatóság III Pénzügyi csoport: III Kontrolling csoport III Humán erıforrás (HR) csoport III Informatikai és telekommunikációs (ITK) csoport III Titkárság III Jogi és közbeszerzési csoport:

3 III.6.5. Szabálytalanságfelelısök III.6.6. Belsı ellenırök IV. MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK IV.1 Az ügynökség személyi állományára vonatkozó rendelkezések IV.2 Utasítási jog IV.3. Felelısségi szabályok IV.4. Összeférhetetlenségi szabályok IV.5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség V. A TÁRSASÁG GAZDASÁGI MŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK V.1. Kötelezettségvállalás, utalványozási jog V.2. Bankszámla feletti rendelkezés VI. MŐKÖDÉSI REND VI.1. Általános szabályok VI.2. Szabályozási dokumentumok VI.3. Vezetıi értekezlet VI.4. Értekezletek VI.4.1. Igazgatósági értekezletek VI.4.2. Csoportmegbeszélések: VI.4.3. Szervezeti értekezlet, Ügynökségi nap VI.4.4. Beszámolás, jelentéstétel rendje VI.5. Személyes képviselet VI.6. Kiadmányozási jog VI.7. Bélyegzıhasználat VI.8. A Társaság közleményeinek közzététele VI.9. Nyilatkozat tömegtájékoztató, hírközlı szervek részére VI.10. Információ- és titokvédelem, adatszolgáltatás VII. HELYETTESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA VII.1. Az ügyvezetı helyettesítése VII.2. A helyettes hatásköre VII.3. Az igazgatók helyettesítése VII.4. Általános helyettesítési szabályok: VIII. Üzleti titok megırzésére vonatkozó szabályok

4 IX. Záró és átmeneti rendelkezések X. Függelék/Szabályzatok jegyzéke I. Általános rendelkezések I.1. A Társaság tevékenysége, célja A Társaság által ellátott közfeladatok A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Társaság) a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén mőködı megyei önkormányzatok területi operatív programok megvalósításával összefüggı fejlesztési döntések elıkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére nonprofit korlátolt felelısségő társaságot mőködtet. A Társaság a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közremőködı Szervezetként vesz részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerzıdés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok Operatív Programja(i) [továbbiakban: SA OP(k)] kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján. A Társaság által ellátott közfeladatok felsorolását az Alapító Okirat 5. pontja tartalmazza. I.2. A mőködés nyilvánossága A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokra vonatkozó közlési és nyilvánosságra hozatali szabályokat a Társaság Alapító Okiratának 13. pontja tartalmazza. A Dél-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: DDOP) és az SA OP(k) pályázatok iratbetekintésének szabályait a Társaság Iratbetekintési Szabályzata tartalmazza. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, elıre egyeztetett idıpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetıségek útján történik. II. A Társaság alapadatai A Társaság cégneve: DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság A Társaság rövidített elnevezése: DDRFÜ Nonprofit Kft. 4

5 A Társaság címei: Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3. Fióktelepek: 7400 Kaposvár, Szántó u Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 72/ / , 74/ Fax.: 72/ / , Honlapcím: A Társaság mőködési területe: Dél-dunántúli Régió: Baranya Megye Somogy Megye Tolna Megye A Társaság tulajdonosai a Tftv. 17. (1) bekezdése alapján a régió területén mőködı megyei önkormányzatok. III. A Társaság szervezeti felépítése és az egyes szervezeti egységek feladatai III. 1. A Társasági legfıbb szervének (továbbiakban: Taggyőlés) kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok A Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokról a Társaság Társasági Szerzıdésének pontja rendelkezik. III.2. A Felügyelıbizottság feladat és hatáskörei A Társaságnál 3 tagú Felügyelıbizottság mőködik. A Felügyelıbizottság tagjainak megbízatása határozatlan idıtartamra szól. A Felügyelıbizottság feladatait a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a Társaság Társasági Szerzıdésének 12. pontja, mőködési rendjét a Felügyelıbizottság Ügyrendje tartalmazza. A Felügyelıbizottság tagjainak felsorolását a Társaság Társasági Szerzıdésének Melléklete tartalmazza. III.3. A könyvvizsgáló feladatai és hatáskörei A Társaság könyvvizsgálójának feladat és hatásköreit a vonatkozó jogszabályok, valamint a Társaság Társasági Szerzıdésének 13. pontja tartalmazza. A 5

6 könyvvizsgáló személyét a Társaság Társasági Szerzıdésének Melléklete tartalmazza. III.4. Az ügyvezetı és a vezetése alatt álló szervezeti egységek III.4.1.A Társaság ügyvezetıje: Az ügyvezetı nevét, lakcímét, megválasztásának idıpontját és megbízatásának idıtartamát a Társaság Társasági Szerzıdésének Melléklete tartalmazza. Az ügyvezetı feladata, hatásköre, felelıssége: Az ügyvezetı tisztségviselı, aki a Társaság ügyeit intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, és a Társaságot képviseli. Az ügyvezetı a Társaság nevében önállóan és korlátozásmentesen jár el, hatóságokkal, harmadik személyekkel, jogi személyekkel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságokkal szemben. Az ügyvezetı feladatait és hatáskörét a Társaság Társasági Szerzıdésének 11. pontja tartalmazza. Az ügyvezetı Társaság Társasági Szerzıdésében szabályozottakon kívüli egyéb feladatai különösen: a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, az elfogadott éves munkatervbıl eredı munkafeladatok meghatározása, a Taggyőlés határozatainak végrehajtásának megszervezése, a Társaság fejlıdésére vonatkozó célkitőzések kidolgozása, a Társaság legcélszerőbb szervezeti rendszerének, szervezetek mőködési rendjének kialakítása, a Társaság összefogása és irányítása, a feladatok megosztásának megszervezése, a feladat-végrehajtás ellenırzése, a Társaság mőködéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, a biztonságos és a munkavállalók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása, a Társaság kötelezettségvállalásaiban döntési jogkör, vállalkozási és egyéb szerzıdések megkötése, a Taggyőlés kizárólagos döntési jogkörén kívül esı ügyekben a döntések meghozatala, a Társaság jogi-, és munkaügyeinek felügyelete, a Társasági Szerzıdésben, a Ptk.ban és a munkaszerzıdésében meghatározott egyéb feladatok. A közvetlen felelıssége alá tartozik: munkáltatói jogok gyakorlása, a Társasági Szerzıdés pontjában foglaltaknak megfelelıen, a munkatársak munkájának szervezése, irányítása, ellenırzése és értékelése, 6

7 a Társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvezetésének és elszámolási rendjének megszervezése, a Társaság mőködésének jogi feltételeinek megteremtése, a Ptk. elıírásai, a Társasági Szerzıdésben, valamint jelen SZMSZ-ben foglalt hatáskörében tett intézkedések meghozatala, amely az átruházott hatáskörében tett intézkedésekre is vonatkozik, a Taggyőlésnek tett beszámolási kötelezettség megfelelı tartalmú és határidıre való elkészítése, a Taggyőlés haladéktalan értesítése minden olyan tényrıl, illetve körülményrıl, ami a Társaság céljainak elérését veszélyezteti, vagy a gazdálkodás eredményességét hátrányosan érinti. Az ügyvezetı gyakorolja mindazon hatáskört, amelyek a fenti feladatok ellátásához szükségesek. Az ügyvezetı felelıssége: Az ügyvezetı felelıs, hogy feladatait a jogszabályok és a tulajdonosok szándéka szerint legjobb tudása alapján végezze el. Az ügyvezetı az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Az ügyvezetı kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelıs, a kárt köteles megtéríteni. Köteles a Társaság üzleti ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megırizni. III.4.2. Az ügyvezetı közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkatársak: Operatív Igazgató Gazdasági Igazgató Fejlesztési Igazgató Szabálytalanság felelıs Belsı ellenırök III.5. Az ügyvezetı helyettesei, az igazgatók, vagyis a meghatározó jelentıségő munkaköröket betöltı vezetık Az ügyvezetı általános helyettese az operatív igazgató. A Társaság helyettesítési szabályairól a VII. pont rendelkezik. Meghatározó jelentıségő munkakört betöltı vezetınek minısül: Operatív igazgató Gazdasági igazgató Fejlesztési igazgató III.6. A szervezeti egységek, a Társaság szervezeti felépítése A Társaság szervezeti felépítését tekintve összetett (ld.:szervezeti ábra) rendszer: 7

8 Az ügyvezetı felel a Társaság törvényes mőködéséért és tevékenységéért. A Társaság tevékenységéért való részfelelısségek az elvégzendı feladatok alapján: Közremőködı szervezet mőködtetése, ezen belül a DDOP, a SA OP(k) és a régió egyéb, területfejlesztési tervezése, kapcsolódó projektfejlesztés és a DDOP végrehajtása, DDOP és szerzıdés alapján más SA OP(k) Közremőködı Szervezeti (a továbbiakban: KSZ) koordinációs-, kommunikációs, valamint szabálytalanság felelısi feladatainak ellátása. Felelıs: ügyvezetı, operatív igazgató, szabálytalanság felelısi feladatok tekintetében a szabálytalanság felelıs(ök) Fejlesztési igazgatóság mőködtetése, amely koordinálja a tervezési, a külkapcsolati és a hazai program végrehajtási csoport munkáját. Felelıs: fejlesztési igazgató A Társaság mőködésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, informatikai, jogi, közbeszerzési, mőszaki és adminisztratív tevékenységek, ellátása. Felelıs: gazdasági igazgató A kockázat menedzsment, ellenırzés és irányítási folyamatok hatékonyságának ellenırzése. Felelıs: belsı ellenırzési vezetı A Társaság szervezete a fenti funkciók szerinti elkülönített egységek szerint mőködik. Az egyes egységekben igazgatók, csoportvezetık, ezek helyettesei, vezetı projekt menedzserek, projekt menedzserek és menedzser asszisztensek dolgoznak. Az adott döntési szintnek megfelelıen az igazgatók, illetve helyetteseik, a csoportvezetıket a csoportvezetık csoportvezetı helyetteseket; a csoportvezetı helyettesek a vezetı projekt menedzsereket, a vezetı projekt menedzserek a projektmenedzserek munkáját koordinálják és ellenırzik, akiket a menedzser asszisztensek segítenek. Amíg a projekt menedzserek önálló projektekért tartoznak felelısséggel, az asszisztensek önálló projektet nem vezetnek. III.6.1. A Közremőködı szervezet A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Társaság közremőködı szervezetként vesz részt a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghatározott feladatok megvalósításában, az arra vonatkozó szerzıdés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek, jogkörök alapján. Az ügyvezetı felelıs a DDOP lebonyolításában résztvevı közremőködı szervezet vezetıjeként, a DDOP lebonyolításában résztvevı közremőködı szervezeti feladatok szabályszerő ellátásáért, az IH és a szervezet között kötött megállapodás betartásáért. 8

9 A közremőködı szervezeti feladatokat ellátó egységek: Operatív igazgatóság Gazdasági igazgatóság Szabálytalanságfelelısök Fejlesztési Igazgatóság Belsı ellenırök A Társaság által ellátott Közremőködı Szervezeti feladatok elosztása oly módon történik a társaság irodái között, hogy lehetıség szerint a Társaság ügyfeleinek a székhelye, vagy a projekt megvalósítási helye szerinti irodában történjen az ügyintézés. Amennyiben a feladatelosztás a fentiek szerinti módon az általános munkaszervezés figyelembevétele alapján nem ésszerő, hatékonytalan, a Társaság ügyfél székhelyétıl, illetve a projekt megvalósítási helyétıl eltérı irodája is kijelölhetı ügyintézési helyként. III.6.2. Operatív igazgatóság Vezetıje: operatív igazgató Az operatív igazgató az ügyvezetı irányítása alá tartozik, az ügyvezetı felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Az ügyvezetıt szakmai feladatainak ellátásában az operatív igazgató segíti. Az operatív igazgató felel a közremőködı szervezeti (KSZ) feladatok szabályszerő ellátásáért, az Irányító Hatóság és a szervezet között kötött megállapodás betartásáért. Az operatív igazgató feladata a KSZ feladatokkal kapcsolatos szerzıdésben rögzített feladatok ellátásának operatív irányítása az ügyvezetıvel történt egyeztetés alapján (operatív KSZ vezetı), Az igazgatóság feladatai: az alárendelt szervezeti egységek munkájának irányítása és összehangolása, az igazgatóság feladatkörében jelentkezı kötelezettségekrıl, rendszeres és eseti feladatokról az ügyvezetı tájékoztatása, a munka törvénykönyve szerinti munkáltatói jogok gyakorlója által átruházott feladatok végrehajtása, az ügyvezetı akadályoztatása esetén az operatív igazgató jogosult az ügyvezetı általános helyettesítésére. Az igazgatóság kiemelt feladatkörei: akciótervek kidolgozása és módosítása, a Program prioritásaihoz tartozó pályázati felhívások, tervezetek, javaslatok elkészítése, a beérkezett pályázatok döntés elıkészítési folyamatának irányítása, a támogatott projektek végrehajtásával kapcsolatos ellenırzés és monitoring feladatok felügyelete, részvétel a szabálytalansági és kifogáskezelési ügyek felügyeletében, szakmai kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a közremőködı szervezeti feladatokkal kapcsolatos belsı munkautasítások kidolgozása, 9

10 az igazgató felel az Egységes Monitoring Információs Rendszerrel (a továbbiakban: EMIR) kapcsolatos feladatok határidıben történı elvégzéséért, valamint használatának szakszerőségéért, az igazgató a külsı szervezetek által végzett minıségirányítási ellenırzések során képviseli a Társaságot, felügyeli a kommunikációs és marketing munkát. a programozás és a végrehajtás közötti folyamatos koordináció kezdeményezése, a Társaság éves munkatervének elıkészítése, javaslattétel a módosítására, a közremőködı szervezet jelentéstételi tevékenységének felügyelete; a rendszeres és ad hoc adatszolgáltatás biztosítása. Az operatív igazgató köteles a Társaság üzleti ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megırizni. Az Operatív Igazgatóság szervezeti struktúrája és feladata: III Kommunikációs és ügyfélszolgálati csoport III Projektkezelési és monitoring csoport III Döntés-elıkészítı és koordinációs csoport Az egyes csoportok feladata: III Kommunikációs és ügyfélszolgálati csoport Vezetıje: csoportvezetı A kommunikációs csoportvezetı a az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül az operatív igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport feladatai: A KSZ belsı és külsı marketing kommunikációjának, marketing stratégiájának kialakításával kapcsolatos feladatai. A KSZ belsı és külsı kommunikációjának, marketing stratégiájának kialakítása, összefogása, irányítása. Szükséges esetben a közbeszerzési eljárás szakmai elıkészítése, koordinálása, lebonyolítása. Közremőködés Társaság munkatársaira vonatkozó belsı és külsı kommunikációs rendszer és a munkatársakkal szemben támasztott kommunikációs követelményrendszer kidolgozásában A KSZ rendezvényeinek megszervezése, koordinálása, lebonyolítatása. A Társaság üzleti tervének kommunikációról szóló részének elkészítése. A KSZ marketing tevékenységérıl szóló beszámolók, elszámolások elkészítése és elküldése az érintett intézmény(ek)nek, szervezet(ek)nek. A KSZ kommunikációs stratégia alapján az éves kommunikációs terv elkészítése, és ez alapján tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. Az OP konstrukciókhoz kapcsolódó kommunikációs és marketing feladatok ellátása: tájékoztató kiadványok szerkesztése, tájékoztató elıadások szervezése. A KSZ tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos adatok rögzítése a központilag biztosított integrált tájékoztatási rendszerben. 10

11 Az ügyfélszolgálati teendıkkel kapcsolatos feladatok: A pályázatokkal kapcsolatban személyes, telefonos és írásbeli tájékoztatás nyújtása az érdeklıdık részére. Feladataik: Közremőködnek a KSZ vonatkozásában a pályázói tájékoztató anyagok kidolgozásában. Javaslatot tesznek a KSZ vonatkozásában a pályázatok kezelésével foglalkozó munkatársak képzésére. A KSZ vonatkozásában a projektet jelentısen befolyásoló ügyekben részt vesznek a pályázókkal folytatott személyes megbeszéléseken. A KSZ vonatkozásában kezdeményezhetik a pályázókkal történı személyes egyeztetéseket az illetékes projektmenedzser részvételével. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok: Az ügyfélszolgálat fı feladata: az ügyfélszolgálati munkatársak írásbeli, szóbeli tájékoztatást adnak a potenciális pályázóknak. III Projektkezelési és monitoring csoport (PKMCS): vezetıje: csoportvezetı A projektkezelési és monitoring csoportvezetı az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül az operatív igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó szerzıdéskezelési feladatok: támogatási szerzıdések megkötése az IH által jóváhagyott támogatási szerzıdés minta alapján a Gazdasági igazgatóság bevonásával, támogatási szerzıdések módosításával kapcsolatos feladatok ellátása a Gazdasági igazgatóság bevonásával, támogatási szerzıdések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása a Gazdasági igazgatóság bevonásával, biztosítéki szerzıdés megkötése, nem szerzıdéses biztosítékok (pl. bankgarancia) elfogadása, az Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása a Gazdasági igazgatóság bevonásával. részvétel a közbeszerzési dokumentumok elızetes mőszaki-szakmai egyeztetésében, együttmőködés a Gazdasági igazgatósággal. DDOP támogatásigénylésekhez kapcsolódó feladatok: elılegigénylések ellenırzése, elfogadása, 11

12 elszámolás formai és tartalmi ellenırzése, elfogadása, a kifizethetı összeg megállapítása. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó monitoring feladatok: elırehaladási/fenntartási jelentésekkel és szakmai beszámolóval kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb szakmai projektmonitoring feladatok ellátása, projektzárással kapcsolatos feladatok ellátása. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó helyszíni ellenırzési feladatok: folyamatba épített tervezet és rendkívüli helyszíni szemlék lefolytatása, kockázatelemzés készítése, ellenırzési munkaterv összeállítása, ellenırzés elıkészítése, ellenırzés végrehajtása, ellenırzés utólagos dokumentálása, intézkedési tervvel kapcsolatos feladatok koordinációja. DDOP pályázatkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatok: iktatási feladatok ellátása: dokumentumok fogadása, érkeztetése és iktatása EMIR-ben; EMIR adatrögzítések elvégzése, irattározási feladatok ellátása, közremőködés az EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés a KSZ mőködéséhez szükséges szabályozások elkészítésében a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés a külsı ellenırzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés az éves KSZ munkaterv elkészítésében Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés a KSZ beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés az IH-val együttmőködve a kifogáskezelési eljárásokban és a kifogások kezelésében, közremőködés a Szabálytalanság felelıssel és az IH-val a szabálytalansági eljárások lefolytatásában. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó pénzügyi feladatok: kifizetések lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, az engedélyezett kifizetési kérelmekbıl, projektenként forráslehívás készítése az EMIR-ben, forráslehívási igény, utalványlap, hitelesítési jelentés összeállítása és megküldése az IH-nak, a lebonyolítási számla könyvelése az EMIR-ben, a lebonyolítási számláról átutalás indítása a kedvezményezett számlájára, kifizetési kérelem elırejelzés elkészítése és továbbítása az IH felé, a projekt pénzügyi zárásának végrehajtása, 12

13 követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. III Döntés-elıkészítı és koordinációs csoport (DEKOR): vezetıje: csoportvezetı A döntés-elıkészítı és koordinációs csoportvezetı az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül az operatív igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó pályázatkezelési feladatok: a pályázati felhívás tervezetének elkészítésében való részvétel a szaktárca, valamint a Tervezési csoport és Projektkezelési és monitoring csoport bevonásával, az IH koordinációja mellett a pályázói kérdések megválaszolásának segítése a beérkezett pályázatok és projektjavaslatok jogosultsági és tartalmi ellenırzésének végrehajtása, a pályázatok és projektjavaslatok tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntés elıkészítéshez kapcsolódó elızetes helyszíni szemlék elıkészítése, lefolytatása, dokumentálása, IH vezetı döntését elıkészítı és azt követı feladatok ellátása: elıterjesztés elkészítése, döntési adatlap és támogató/elutasító levél készítése, döntési adatlap ellenırzése, szükséges EMIR rögzítések, DDOP pályázatkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatok: o iktatási feladatok ellátása: dokumentumok fogadása, érkeztetése és iktatása EMIR-ben; EMIR adatrögzítések elvégzése, o közremőködés az EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés a KSZ mőködéséhez szükséges szabályozások elkészítésében a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés az éves KSZ munkaterv elkészítésében a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés a KSZ beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés az IH-val együttmőködve a kifogáskezelési eljárások, kifogások kezelésében. Stratégiai és koordinációs feladatok: a konstrukciófejlesztés koordinálása a szükséges felügyeleti szervek, valamint a Társaság egyéb érintett szervezeti egységeinek bevonásával, adatvédelmi, adatbiztonsági feladatok ellátása, kapcsolattartás az adatvédelemmel foglalkozó külsı szervezetekkel, a KSZ mőködéséhez szükséges szabályozás koordinációja a PKMCS bevonásával, az ellenırzési nyomvonal elkészítése és évente benyújtása az IH-nak jóváhagyás céljából, a KSZ egység belsı projektjeinek koordinációja, 13

14 ügyintézéssel kapcsolatos kifogáskezelés, a KSZ éves munkatervének elkészítése a mőködési kézikönyvben szabályozott formában és módon jóváhagyás céljából a PKMCS-vel együttmőködve, a KSZ éves beszámolójának elkészítése a Társaság egyéb érintett szervezeti egységeivel együttmőködve, és azt a Tulajdonosi jóváhagyást követı 15 munkanapon belül az IH részére megküldése, a KSZ mőködéshez szükséges szabályozás koordinációja a Társaság egyéb érintett szervezeti egységeinek bevonásával. Szervezési feladatok: az OP(k) keretében mőködı bizottságok (Regionális Monitoring Albizottság) titkársági feladatainak ellátása, szakmai fórumokra, rendezvényekre, az IH kérésére szakmai elıadó delegálása. Az EMIR szakreferens feladatai: biztosítja, hogy az EMIR-t a KSZ munkatársai napi munkájuk során használják, ehhez gondoskodik a jogosultságok beállításáról, EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása EMIR szabályozási feladatok ellátása (jogosultságok igénylése, oktatás, hibák bejelentése, kezelése, kapcsolattartás, belsı EMIR útmutató elkészítése), EMIR koordinációs feladatok ellátása, EMIR adatvédelemmel és minıségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása, a kulcsfelhasználóktól a rendszer mőködésérıl érkezı visszajelzéseket továbbítja az IH EMIR szakreferenséhez, a fejlesztések eredményeit oktatás keretében ismerteti meg a munkatársakkal, részt vesz a rendszer beüzemelésében, tesztelésében. III.6.3 Fejlesztési igazgatóság Vezetıje: fejlesztési igazgató. A fejlesztési igazgató az ügyvezetı irányítása alá tartozik, az ügyvezetı felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Az ügyvezetıt szakmai feladatainak ellátásában a fejlesztési igazgató segíti. A fejlesztési igazgatóság a következı feladatokat látja el: az igazgatósághoz tartozó csoportok munkájának koordinálása, az igazgatóság feladatkörében jelentkezı kötelezettségekrıl, rendszeres és eseti feladatokról az ügyvezetı tájékoztatása, 14

15 a munka törvénykönyve szerinti munkáltatói jogok gyakorlója által átruházott feladatok végrehajtása, az OP-khoz kapcsolódó tervezési, projektfejlesztési feladatok irányítása, az OP-khoz kapcsolódó programozás és a végrehajtás közötti folyamatos kapcsolattartás és információ áramlás biztosítása, a régiót alkotó megyék területi tervezési, programozási tevékenységének nyomon követése, támogatása, együttmőködések kezdeményezése, részvétel a megyei tervezési feladatokban a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája projektfejlesztési tevékenységének nyomon követése, projektek generálása hazai és nemzetközi viszonylatban is, együttmőködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a partnerség kiépítése és szervezése. Az igazgatóság szervezeti struktúrája: III Külkapcsolati csoport III Tervezési csoport III Hazai programvégrehajtási csoport Az egyes csoportok feladatai III Külkapcsolati csoport Vezetıje: csoportvezetı A külkapcsolati csoportvezetı a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport feladatai: a megállapodáson alapuló kétoldalú hazai és külhoni régiók és ügynökségek közti kapcsolatok alakítása, projekt-alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása és menedzselése az Európai Területi Együttmőködés keretein belül, egyéb program-alapú partnerségek kialakítása és menedzselése, a nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkatárs(ak) munkájának irányítása, a nemzetközi pályázati források felkutatása, a nemzetközi forrásokból és nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatok kezelése, nemzetközi projektek szervezése, azokban való részvétel, önálló nemzetközi projektek indítása. III Tervezési csoport Vezetıje: csoportvezetı A tervezési csoportvezetı közvetlenül a fejlesztési igazgató irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. 15

16 A csoport feladatai: az EU-s és nemzeti támogatási rendszerek fogadásával kapcsolatos tervezési és programozási feladatok ellátása, az illetékes szakminisztériummal való megállapodás alapján, a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek naprakész, folyamatos vizsgálata és feldolgozása, a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési koncepcióinak és stratégiáinak elkészítésében való részvétel, ezekhez kapcsolódó háttértanulmányok, kutatások elvégzése, az ágazati és területi operatív programok és akciótervek készítésében való részvétel, ezekben a régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek képviselete, a készülı programok és akciótervek véleményezése, hozzájuk kapcsolódó javaslatok megfogalmazása, az induló támogatási programok tervezésében való közremőködés, a régiót alkotó megyékben zajló tervezési feladatok folyamatos vizsgálata és feldolgozása, szükség szerint részvétel a tervezési folyamatokban, a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája projektfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, a projektek feldolgozása, a tervezéshez kapcsolódó kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása, együttmőködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a horizontális és vertikális partnerség kiépítése és szervezése; kistérségi projektek koordinációja, a megvalósult támogatási programok elemzése, értékelése, monitorozása. A KSZ tevékenységéhez kapcsolódóan ellátott feladatok: projektfejlesztés lefolytatása az azt igénylı konstrukciók esetén, közremőködés az operatív igazgatósággal együttmőködve o a KSZ éves munkatervének a mőködési kézikönyvben szabályozott formában és módon történı kidolgozásában, o a KSZ éves beszámolójának elkészítésében, o a pályázati konstrukciók fejlesztésében, o a KSZ mőködéshez szükséges szabályozás kialakításában, o a külsı ellenırzésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében, o a pályázati felhívások kidolgozásában és egyeztetésében. III Hazai program végrehajtási csoport: vezetıje: csoportvezetı A hazai program végrehajtási csoportvezetı a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport a hazai decentralizált pályázatokkal kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el: 16

17 pályázati felhívások készítése, közzététele, döntés-elıkészítés, szerzıdéskötés, szerzıdések módosítása, dokumentum alapú és helyszíni ellenırzések lefolytatása, kifizetések jóváhagyása, együttmőködés és folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, megyei önkormányzatokkal és a felelıs Minisztérium(okk)al, elıterjesztések készítése a megyei közgyőlések részére, megyei közgyőléseken és bizottsági üléseken való részvétel, a megyei közgyőlések döntéseirıl a kedvezményezettek, a Magyar Államkincstár értesítése, biztosítékok bejegyzésével, módosításával, törlésével kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati rendszer mőködtetésével, szerzıdésállománnyal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, jelentések, beszámolók készítése, támogatás visszavonásából keletkezett követelések nyilvántartása. III.6.4. Gazdasági igazgatóság Vezetıje: gazdasági igazgató A gazdasági igazgató közvetlenül az ügyvezetı irányítása alá tartozik, közvetlenül az ügyvezetı felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Az ügyvezetıt szakmai feladatainak ellátásában a gazdasági igazgató segíti. Az igazgatóság Társaság mőködtetésével kapcsolatos feladat- és hatásköre: a mőködési területét érintıen a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése, az elfogadott éves munkatervbıl eredı munkafeladatok meghatározása, az elfogadott éves munka- és üzleti tervbıl eredı munkafeladatok végrehajtása az OP(k) Közremőködı Szervezetére vonatkozóan, hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervnek megfelelı végrehajtás lebonyolítása és ellenırzése. A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, a számviteli, munkaügyi, adózási, társasági, közbeszerzési, illetve egyéb vonatkozó jogszabályoknak, egyéb szabályoknak megfelelı mőködés és adminisztráció megszervezése, folyamatos fejlesztése. A Társaság ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása, az igazgató kötelezettséget vállal, és képviseleti feladatokat lát el a tervek végrehajtásához szükséges gazdasági vonatkozású kérdésekben, a Társaság mindenkor hatályos Szerzıdéskötési-, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglaltaknak megfelelıen a gazdasági igazgató vállalhat kötelezettséget. Az általa vállalt kötelezettségekrıl hetente írásban köteles tájékoztatni az ügyvezetıt, a Társaság leltározásának megszervezése, 17

18 a munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekrıl, elıírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell; a külsı szervezetek által végzett szakmai, pénzügyi és információbiztonsági ellenırzések során a gazdasági igazgató képviseli a Társaságot, a gazdasági, szervezeti mőködésre vonatkozó területeken, a munka törvénykönyve szerinti munkáltatói jogok gyakorlója által átruházott feladatok végrehajtása, a Társaságra vonatkozó jogi és közbeszerzési ügyek felügyeletének ellátása. Az Igazgatóság szervezeti struktúrája és feladatai: III Pénzügyi csoport III Kontrolling csoport III Humán erıforrás (HR) csoport III Informatikai és telekommunikációs (ITK) csoport III Titkárság III Jogi és közbeszerzési csoport III Pénzügyi csoport: Vezetıje: csoportvezetı A pénzügyi csoportvezetı a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a gazdasági igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport feladatai: A szabályszerő pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres ellenırzése. Bejövı, kimenı számlák ügyintézése. Az éves pénzügyi terv és pénzügyi beszámoló, mérleg, kiegészítı melléklet kidolgozása, elıterjesztésre való elıkészítése, az éves üzleti terv készítésének koordinációja a szervezet érintett egységeinek együttmőködésével. A mérleg- valódiság biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellenırzése. Biztosítja az ügyvezetés tájékoztatását a Társaság pénzügyi- gazdálkodási folyamatáról, valamint ezen folyamatokat érintı jogszabályi változásokról. A Társasági vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási, okmány és bizonylati fegyelem biztosítása. Közremőködik az ügyvezetıi döntések elıkészítésében. Elıkészíti a tulajdonos és a Felügyelıbizottság elé kerülı pénzügyi vonatkozású dokumentumokat. Elkészíti az éves közhasznúsági mellékletet a hozzátartozó beszámolókkal és kimutatásokkal. Pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok külön jogszabályban meghatározott pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet. 18

19 A fejlesztések során együttmőködik és az ellenırzésekkor adatokat szolgáltat a belsı ellenırzésben és minıségirányításban dolgozó munkatársaknak. Végrehajtja az átruházott feladatokat. Végrehajtja a Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatait. Szakmailag irányítja, szervezi, összefogja a Társaság közgazdasági, számviteli, pénzügyi tevékenységét. A Társaságra vonatkozó közbeszerzési ügyekben részt vesz. Közremőködés a Társaság belsı pénzügyi tárgyú szabályzatainak elkészítésében, karbantartásában évenkénti felülvizsgálatában. III Kontrolling csoport vezetıje: csoportvezetı A kontrolling csoportvezetı a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, és a gazdasági igazgatónak tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A kontrolling csoport által ellátott feladatok: Részvétel a Társaság kontrolling és belsı ellenırzési munkájában, amely segíti az Társaság mőködését, és javítja annak minıségét. Munkájuk során részt vesznek a rendszeres és szabályozott módszerrel történı értékelésben, ami a mőködést, a folyamatirányítás hatékonyságát illeti, ezáltal segítik a szervezeti célok megvalósulását. Közremőködnek a Társaság KSZ feladatairól szóló, finanszírozási feltételeket biztosító (továbbiakban KSZ) szerzıdéshez kapcsolódóan a szerzıdéshez kapcsolódó elszámolásokban, és az esetleg felmerülı eltérések indoklásaiban. Közremőködnek az ügyvezetıi döntések elıkészítésében. Közremőködnek a tulajdonos és a Felügyelıbizottság elé kerülı pénzügyi vonatkozású dokumentumok elkészítésében. Részt vesznek az IH-nak rendszeresen, vagy eseti jelleggel készített jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások elkészítésében. Részt vesznek az IH-KSZ közös szakmai fórumokon. Adatszolgáltatás alapján gazdasági elemzések készítése. A vizsgálatok elvégzése során a tények objektív értékelése, és ennek alapján független vélemény vagy következtetés levonása a vizsgált folyamatra, rendszerre vagy a vizsgálat egyéb tárgyára vonatkozóan, amelyrıl jelentést készítenek. Részvétel a szervezet irányításának, mőködésének és információs rendszerével kapcsolatos kockázati tényezık értékelésében, kiemelt figyelmet fordítva a pénzügyi és mőködési folyamatok megbízhatóságára és zártságára; az eredményes és hatékony mőködésre; a vagyonvédelemre; a szabályzatok és a szerzıdések betartására. Részvétel annak értékelésében, hogy a Társaság milyen mértékben éri el a céljait, és intézkedési javaslatok megtétele a folyamatok javítására (hatékony teljesítménymenedzselés, számon kérhetıség, kockázatok és az ellenırzési környezettel kapcsolatos információk hatékony kommunikálása a szervezet megfelelı területei felé). 19

20 Közremőködés a külsı megbízatások tervezése során a cél, a vizsgálat tárgyának, a felelısségeknek, és az egyéb elvárásoknak rögzítésében a megbízóval közösen történı értékelésben. Közremőködés a KSZ szerzıdéshez kapcsolódó munkaterv készítésében és annak teljesülése során a terv és tényadatok közötti eltérések indoklásaiban. Részvétel a Társaság belsı szabályzatainak elkészítésében, karbantartásában évenkénti felülvizsgálatában, ügyvezetıi utasítások évenkénti felülvizsgálatában. III Humán erıforrás (HR) csoport vezetıje: csoportvezetı A HR csoportvezetı a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a gazdasági igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Ellátott feladatok: Toborzás-kiválasztás teljes körő feladatainak ellátása (álláshirdetések kezelése, pályázatok szelektálása, interjúk szervezése és levezetése). Az új munkatársak szervezetbe történı beilleszkedésének segítése szóbeli tájékoztatással, írott anyagokkal. A Társaság képzési tervének elkészítése, a munkatársak humánerıforrás fejlesztése, továbbképzésének szervezése, a leghatékonyabb szervezeti struktúrára vonatkozó javaslat kidolgozása, munkaszerzıdések készítése, módosítások végrehajtása, a Társaság illetékes szervezeti egységeivel, valamint a megbízott ügyvédi irodával együttmőködve. A humán erıforrással és cégen belüli belsı koordinációval kapcsolatos feladatok elvégzése. Teljesítménymérési, ellenırzési és értékelési rendszer kidolgozása és mőködtetése. Teljesítmény- és kompetenciaértékelési feladatok ellátása. Humán és munkaügyi adminisztráció. Munkakörelemzés, munkakör meghatározás, munkaköri leírások karbantartása, együttmőködve az adott szakterület felelıs vezetıjével. Szakmai gyakorlatos és gyakornok program kialakítása és mőködtetése. A Társaság HR szoftverének feltöltése, folyamatos karbantartása és szükség szerint továbbfejlesztése. Hatékony munkaerı gazdálkodás elısegítése a szervezeten belül. A fenti pontokban felsorolt tevékenységek ellátása során együttmőködés az ügyvezetıvel és a Gazdasági igazgatóság munkatársaival, a Társaság felsı- és középvezetıivel, a Társaság operatív munkatársaival. III Informatikai és telekommunikációs (ITK) csoport vezetıje: csoportvezetı 20

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/10 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Palotai György osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/10 1. osztályvezetı I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök Szakmai

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 5/2006. (III. 09.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) (továbbiakban: GEI), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. FORGATHATÓ UTALVÁNNYAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGİ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1/6 Tartalom PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezetés... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Szám: 31.223 /2008. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ı j é t ı l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel.:32/311-683 Fax:32/310-838 Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1. 1/4 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Dr. Varga Józsefné osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/4 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. Osztályvezetı

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az elıadás célja 2 Témakörök: 1. Az ÁSZ szervezetére és mőködésére irányadó szabályok 2. Az ÁSZ

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben