DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG"

Átírás

1 DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 I.1. A Társaság tevékenysége, célja... 4 A Társaság által ellátott közfeladatok... 4 I.2. A mőködés nyilvánossága... 4 II. A Társaság alapadatai... 4 III. A Társaság szervezeti felépítése és az egyes szervezeti egységek feladatai... 5 III. 1. A Társasági legfıbb szervének (továbbiakban: Taggyőlés) kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok... 5 III.2. A Felügyelıbizottság feladat és hatáskörei... 5 III.3. A könyvvizsgáló feladatai és hatáskörei... 5 III.4. Az ügyvezetı és a vezetése alatt álló szervezeti egységek... 6 III.4.1.A Társaság ügyvezetıje:... 6 III.4.2. Az ügyvezetı közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkatársak:... 7 III.5. Az ügyvezetı helyettesei, az igazgatók, vagyis a meghatározó jelentıségő munkaköröket betöltı vezetık... 7 III.6. A szervezeti egységek, a Társaság szervezeti felépítése... 7 III.6.1. A Közremőködı szervezet... 8 III.6.2. Operatív Igazgatóság... 9 III Kommunikációs és ügyfélszolgálati csoport III Projektkezelési és monitoring csoport (PKMCS): III Döntés-elıkészítı és koordinációs csoport (DEKOR): III.6.3 Fejlesztési igazgatóság III Külkapcsolati csoport III Tervezési csoport III Hazai program végrehajtási csoport: III.6.4. Gazdasági igazgatóság III Pénzügyi csoport: III Kontrolling csoport III Humán erıforrás (HR) csoport III Informatikai és telekommunikációs (ITK) csoport III Titkárság III Jogi és közbeszerzési csoport:

3 III.6.5. Szabálytalanságfelelısök III.6.6. Belsı ellenırök IV. MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK IV.1 Az ügynökség személyi állományára vonatkozó rendelkezések IV.2 Utasítási jog IV.3. Felelısségi szabályok IV.4. Összeférhetetlenségi szabályok IV.5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség V. A TÁRSASÁG GAZDASÁGI MŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK V.1. Kötelezettségvállalás, utalványozási jog V.2. Bankszámla feletti rendelkezés VI. MŐKÖDÉSI REND VI.1. Általános szabályok VI.2. Szabályozási dokumentumok VI.3. Vezetıi értekezlet VI.4. Értekezletek VI.4.1. Igazgatósági értekezletek VI.4.2. Csoportmegbeszélések: VI.4.3. Szervezeti értekezlet, Ügynökségi nap VI.4.4. Beszámolás, jelentéstétel rendje VI.5. Személyes képviselet VI.6. Kiadmányozási jog VI.7. Bélyegzıhasználat VI.8. A Társaság közleményeinek közzététele VI.9. Nyilatkozat tömegtájékoztató, hírközlı szervek részére VI.10. Információ- és titokvédelem, adatszolgáltatás VII. HELYETTESÍTÉS RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA VII.1. Az ügyvezetı helyettesítése VII.2. A helyettes hatásköre VII.3. Az igazgatók helyettesítése VII.4. Általános helyettesítési szabályok: VIII. Üzleti titok megırzésére vonatkozó szabályok

4 IX. Záró és átmeneti rendelkezések X. Függelék/Szabályzatok jegyzéke I. Általános rendelkezések I.1. A Társaság tevékenysége, célja A Társaság által ellátott közfeladatok A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (a továbbiakban: Társaság) a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A Tftv. értelmében a régió területén mőködı megyei önkormányzatok területi operatív programok megvalósításával összefüggı fejlesztési döntések elıkészítésére és végrehajtására, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó területi szervek információval való ellátására és azok munkájának segítésére nonprofit korlátolt felelısségő társaságot mőködtet. A Társaság a programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérıl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) foglaltak alapján Közremőködı Szervezetként vesz részt a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerzıdés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok Operatív Programja(i) [továbbiakban: SA OP(k)] kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján. A Társaság által ellátott közfeladatok felsorolását az Alapító Okirat 5. pontja tartalmazza. I.2. A mőködés nyilvánossága A Társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokra vonatkozó közlési és nyilvánosságra hozatali szabályokat a Társaság Alapító Okiratának 13. pontja tartalmazza. A Dél-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: DDOP) és az SA OP(k) pályázatok iratbetekintésének szabályait a Társaság Iratbetekintési Szabályzata tartalmazza. Az iratbetekintés a Társaság székhelyén, elıre egyeztetett idıpontban történik. Az egyeztetés a Társaság honlapján megadott elérhetıségek útján történik. II. A Társaság alapadatai A Társaság cégneve: DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság A Társaság rövidített elnevezése: DDRFÜ Nonprofit Kft. 4

5 A Társaság címei: Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3. Fióktelepek: 7400 Kaposvár, Szántó u Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 72/ / , 74/ Fax.: 72/ / , Honlapcím: A Társaság mőködési területe: Dél-dunántúli Régió: Baranya Megye Somogy Megye Tolna Megye A Társaság tulajdonosai a Tftv. 17. (1) bekezdése alapján a régió területén mőködı megyei önkormányzatok. III. A Társaság szervezeti felépítése és az egyes szervezeti egységek feladatai III. 1. A Társasági legfıbb szervének (továbbiakban: Taggyőlés) kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok A Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokról a Társaság Társasági Szerzıdésének pontja rendelkezik. III.2. A Felügyelıbizottság feladat és hatáskörei A Társaságnál 3 tagú Felügyelıbizottság mőködik. A Felügyelıbizottság tagjainak megbízatása határozatlan idıtartamra szól. A Felügyelıbizottság feladatait a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a Társaság Társasági Szerzıdésének 12. pontja, mőködési rendjét a Felügyelıbizottság Ügyrendje tartalmazza. A Felügyelıbizottság tagjainak felsorolását a Társaság Társasági Szerzıdésének Melléklete tartalmazza. III.3. A könyvvizsgáló feladatai és hatáskörei A Társaság könyvvizsgálójának feladat és hatásköreit a vonatkozó jogszabályok, valamint a Társaság Társasági Szerzıdésének 13. pontja tartalmazza. A 5

6 könyvvizsgáló személyét a Társaság Társasági Szerzıdésének Melléklete tartalmazza. III.4. Az ügyvezetı és a vezetése alatt álló szervezeti egységek III.4.1.A Társaság ügyvezetıje: Az ügyvezetı nevét, lakcímét, megválasztásának idıpontját és megbízatásának idıtartamát a Társaság Társasági Szerzıdésének Melléklete tartalmazza. Az ügyvezetı feladata, hatásköre, felelıssége: Az ügyvezetı tisztségviselı, aki a Társaság ügyeit intézi, ellátja a munkaszervezet vezetésének feladatát, és a Társaságot képviseli. Az ügyvezetı a Társaság nevében önállóan és korlátozásmentesen jár el, hatóságokkal, harmadik személyekkel, jogi személyekkel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságokkal szemben. Az ügyvezetı feladatait és hatáskörét a Társaság Társasági Szerzıdésének 11. pontja tartalmazza. Az ügyvezetı Társaság Társasági Szerzıdésében szabályozottakon kívüli egyéb feladatai különösen: a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása, az elfogadott éves munkatervbıl eredı munkafeladatok meghatározása, a Taggyőlés határozatainak végrehajtásának megszervezése, a Társaság fejlıdésére vonatkozó célkitőzések kidolgozása, a Társaság legcélszerőbb szervezeti rendszerének, szervezetek mőködési rendjének kialakítása, a Társaság összefogása és irányítása, a feladatok megosztásának megszervezése, a feladat-végrehajtás ellenırzése, a Társaság mőködéséhez szükséges szabályzatok elkészítése, a biztonságos és a munkavállalók egészségét óvó munkafeltételek biztosítása, a Társaság kötelezettségvállalásaiban döntési jogkör, vállalkozási és egyéb szerzıdések megkötése, a Taggyőlés kizárólagos döntési jogkörén kívül esı ügyekben a döntések meghozatala, a Társaság jogi-, és munkaügyeinek felügyelete, a Társasági Szerzıdésben, a Ptk.ban és a munkaszerzıdésében meghatározott egyéb feladatok. A közvetlen felelıssége alá tartozik: munkáltatói jogok gyakorlása, a Társasági Szerzıdés pontjában foglaltaknak megfelelıen, a munkatársak munkájának szervezése, irányítása, ellenırzése és értékelése, 6

7 a Társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvezetésének és elszámolási rendjének megszervezése, a Társaság mőködésének jogi feltételeinek megteremtése, a Ptk. elıírásai, a Társasági Szerzıdésben, valamint jelen SZMSZ-ben foglalt hatáskörében tett intézkedések meghozatala, amely az átruházott hatáskörében tett intézkedésekre is vonatkozik, a Taggyőlésnek tett beszámolási kötelezettség megfelelı tartalmú és határidıre való elkészítése, a Taggyőlés haladéktalan értesítése minden olyan tényrıl, illetve körülményrıl, ami a Társaság céljainak elérését veszélyezteti, vagy a gazdálkodás eredményességét hátrányosan érinti. Az ügyvezetı gyakorolja mindazon hatáskört, amelyek a fenti feladatok ellátásához szükségesek. Az ügyvezetı felelıssége: Az ügyvezetı felelıs, hogy feladatait a jogszabályok és a tulajdonosok szándéka szerint legjobb tudása alapján végezze el. Az ügyvezetı az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Az ügyvezetı kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelıs, a kárt köteles megtéríteni. Köteles a Társaság üzleti ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megırizni. III.4.2. Az ügyvezetı közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkatársak: Operatív Igazgató Gazdasági Igazgató Fejlesztési Igazgató Szabálytalanság felelıs Belsı ellenırök III.5. Az ügyvezetı helyettesei, az igazgatók, vagyis a meghatározó jelentıségő munkaköröket betöltı vezetık Az ügyvezetı általános helyettese az operatív igazgató. A Társaság helyettesítési szabályairól a VII. pont rendelkezik. Meghatározó jelentıségő munkakört betöltı vezetınek minısül: Operatív igazgató Gazdasági igazgató Fejlesztési igazgató III.6. A szervezeti egységek, a Társaság szervezeti felépítése A Társaság szervezeti felépítését tekintve összetett (ld.:szervezeti ábra) rendszer: 7

8 Az ügyvezetı felel a Társaság törvényes mőködéséért és tevékenységéért. A Társaság tevékenységéért való részfelelısségek az elvégzendı feladatok alapján: Közremőködı szervezet mőködtetése, ezen belül a DDOP, a SA OP(k) és a régió egyéb, területfejlesztési tervezése, kapcsolódó projektfejlesztés és a DDOP végrehajtása, DDOP és szerzıdés alapján más SA OP(k) Közremőködı Szervezeti (a továbbiakban: KSZ) koordinációs-, kommunikációs, valamint szabálytalanság felelısi feladatainak ellátása. Felelıs: ügyvezetı, operatív igazgató, szabálytalanság felelısi feladatok tekintetében a szabálytalanság felelıs(ök) Fejlesztési igazgatóság mőködtetése, amely koordinálja a tervezési, a külkapcsolati és a hazai program végrehajtási csoport munkáját. Felelıs: fejlesztési igazgató A Társaság mőködésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, informatikai, jogi, közbeszerzési, mőszaki és adminisztratív tevékenységek, ellátása. Felelıs: gazdasági igazgató A kockázat menedzsment, ellenırzés és irányítási folyamatok hatékonyságának ellenırzése. Felelıs: belsı ellenırzési vezetı A Társaság szervezete a fenti funkciók szerinti elkülönített egységek szerint mőködik. Az egyes egységekben igazgatók, csoportvezetık, ezek helyettesei, vezetı projekt menedzserek, projekt menedzserek és menedzser asszisztensek dolgoznak. Az adott döntési szintnek megfelelıen az igazgatók, illetve helyetteseik, a csoportvezetıket a csoportvezetık csoportvezetı helyetteseket; a csoportvezetı helyettesek a vezetı projekt menedzsereket, a vezetı projekt menedzserek a projektmenedzserek munkáját koordinálják és ellenırzik, akiket a menedzser asszisztensek segítenek. Amíg a projekt menedzserek önálló projektekért tartoznak felelısséggel, az asszisztensek önálló projektet nem vezetnek. III.6.1. A Közremőködı szervezet A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Társaság közremőködı szervezetként vesz részt a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghatározott feladatok megvalósításában, az arra vonatkozó szerzıdés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek, jogkörök alapján. Az ügyvezetı felelıs a DDOP lebonyolításában résztvevı közremőködı szervezet vezetıjeként, a DDOP lebonyolításában résztvevı közremőködı szervezeti feladatok szabályszerő ellátásáért, az IH és a szervezet között kötött megállapodás betartásáért. 8

9 A közremőködı szervezeti feladatokat ellátó egységek: Operatív igazgatóság Gazdasági igazgatóság Szabálytalanságfelelısök Fejlesztési Igazgatóság Belsı ellenırök A Társaság által ellátott Közremőködı Szervezeti feladatok elosztása oly módon történik a társaság irodái között, hogy lehetıség szerint a Társaság ügyfeleinek a székhelye, vagy a projekt megvalósítási helye szerinti irodában történjen az ügyintézés. Amennyiben a feladatelosztás a fentiek szerinti módon az általános munkaszervezés figyelembevétele alapján nem ésszerő, hatékonytalan, a Társaság ügyfél székhelyétıl, illetve a projekt megvalósítási helyétıl eltérı irodája is kijelölhetı ügyintézési helyként. III.6.2. Operatív igazgatóság Vezetıje: operatív igazgató Az operatív igazgató az ügyvezetı irányítása alá tartozik, az ügyvezetı felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Az ügyvezetıt szakmai feladatainak ellátásában az operatív igazgató segíti. Az operatív igazgató felel a közremőködı szervezeti (KSZ) feladatok szabályszerő ellátásáért, az Irányító Hatóság és a szervezet között kötött megállapodás betartásáért. Az operatív igazgató feladata a KSZ feladatokkal kapcsolatos szerzıdésben rögzített feladatok ellátásának operatív irányítása az ügyvezetıvel történt egyeztetés alapján (operatív KSZ vezetı), Az igazgatóság feladatai: az alárendelt szervezeti egységek munkájának irányítása és összehangolása, az igazgatóság feladatkörében jelentkezı kötelezettségekrıl, rendszeres és eseti feladatokról az ügyvezetı tájékoztatása, a munka törvénykönyve szerinti munkáltatói jogok gyakorlója által átruházott feladatok végrehajtása, az ügyvezetı akadályoztatása esetén az operatív igazgató jogosult az ügyvezetı általános helyettesítésére. Az igazgatóság kiemelt feladatkörei: akciótervek kidolgozása és módosítása, a Program prioritásaihoz tartozó pályázati felhívások, tervezetek, javaslatok elkészítése, a beérkezett pályázatok döntés elıkészítési folyamatának irányítása, a támogatott projektek végrehajtásával kapcsolatos ellenırzés és monitoring feladatok felügyelete, részvétel a szabálytalansági és kifogáskezelési ügyek felügyeletében, szakmai kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, a közremőködı szervezeti feladatokkal kapcsolatos belsı munkautasítások kidolgozása, 9

10 az igazgató felel az Egységes Monitoring Információs Rendszerrel (a továbbiakban: EMIR) kapcsolatos feladatok határidıben történı elvégzéséért, valamint használatának szakszerőségéért, az igazgató a külsı szervezetek által végzett minıségirányítási ellenırzések során képviseli a Társaságot, felügyeli a kommunikációs és marketing munkát. a programozás és a végrehajtás közötti folyamatos koordináció kezdeményezése, a Társaság éves munkatervének elıkészítése, javaslattétel a módosítására, a közremőködı szervezet jelentéstételi tevékenységének felügyelete; a rendszeres és ad hoc adatszolgáltatás biztosítása. Az operatív igazgató köteles a Társaság üzleti ügyeirıl szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és megırizni. Az Operatív Igazgatóság szervezeti struktúrája és feladata: III Kommunikációs és ügyfélszolgálati csoport III Projektkezelési és monitoring csoport III Döntés-elıkészítı és koordinációs csoport Az egyes csoportok feladata: III Kommunikációs és ügyfélszolgálati csoport Vezetıje: csoportvezetı A kommunikációs csoportvezetı a az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül az operatív igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport feladatai: A KSZ belsı és külsı marketing kommunikációjának, marketing stratégiájának kialakításával kapcsolatos feladatai. A KSZ belsı és külsı kommunikációjának, marketing stratégiájának kialakítása, összefogása, irányítása. Szükséges esetben a közbeszerzési eljárás szakmai elıkészítése, koordinálása, lebonyolítása. Közremőködés Társaság munkatársaira vonatkozó belsı és külsı kommunikációs rendszer és a munkatársakkal szemben támasztott kommunikációs követelményrendszer kidolgozásában A KSZ rendezvényeinek megszervezése, koordinálása, lebonyolítatása. A Társaság üzleti tervének kommunikációról szóló részének elkészítése. A KSZ marketing tevékenységérıl szóló beszámolók, elszámolások elkészítése és elküldése az érintett intézmény(ek)nek, szervezet(ek)nek. A KSZ kommunikációs stratégia alapján az éves kommunikációs terv elkészítése, és ez alapján tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása. Az OP konstrukciókhoz kapcsolódó kommunikációs és marketing feladatok ellátása: tájékoztató kiadványok szerkesztése, tájékoztató elıadások szervezése. A KSZ tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos adatok rögzítése a központilag biztosított integrált tájékoztatási rendszerben. 10

11 Az ügyfélszolgálati teendıkkel kapcsolatos feladatok: A pályázatokkal kapcsolatban személyes, telefonos és írásbeli tájékoztatás nyújtása az érdeklıdık részére. Feladataik: Közremőködnek a KSZ vonatkozásában a pályázói tájékoztató anyagok kidolgozásában. Javaslatot tesznek a KSZ vonatkozásában a pályázatok kezelésével foglalkozó munkatársak képzésére. A KSZ vonatkozásában a projektet jelentısen befolyásoló ügyekben részt vesznek a pályázókkal folytatott személyes megbeszéléseken. A KSZ vonatkozásában kezdeményezhetik a pályázókkal történı személyes egyeztetéseket az illetékes projektmenedzser részvételével. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok: Az ügyfélszolgálat fı feladata: az ügyfélszolgálati munkatársak írásbeli, szóbeli tájékoztatást adnak a potenciális pályázóknak. III Projektkezelési és monitoring csoport (PKMCS): vezetıje: csoportvezetı A projektkezelési és monitoring csoportvezetı az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül az operatív igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó szerzıdéskezelési feladatok: támogatási szerzıdések megkötése az IH által jóváhagyott támogatási szerzıdés minta alapján a Gazdasági igazgatóság bevonásával, támogatási szerzıdések módosításával kapcsolatos feladatok ellátása a Gazdasági igazgatóság bevonásával, támogatási szerzıdések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása a Gazdasági igazgatóság bevonásával, biztosítéki szerzıdés megkötése, nem szerzıdéses biztosítékok (pl. bankgarancia) elfogadása, az Európai Uniós források felhasználásával megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása a Gazdasági igazgatóság bevonásával. részvétel a közbeszerzési dokumentumok elızetes mőszaki-szakmai egyeztetésében, együttmőködés a Gazdasági igazgatósággal. DDOP támogatásigénylésekhez kapcsolódó feladatok: elılegigénylések ellenırzése, elfogadása, 11

12 elszámolás formai és tartalmi ellenırzése, elfogadása, a kifizethetı összeg megállapítása. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó monitoring feladatok: elırehaladási/fenntartási jelentésekkel és szakmai beszámolóval kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb szakmai projektmonitoring feladatok ellátása, projektzárással kapcsolatos feladatok ellátása. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó helyszíni ellenırzési feladatok: folyamatba épített tervezet és rendkívüli helyszíni szemlék lefolytatása, kockázatelemzés készítése, ellenırzési munkaterv összeállítása, ellenırzés elıkészítése, ellenırzés végrehajtása, ellenırzés utólagos dokumentálása, intézkedési tervvel kapcsolatos feladatok koordinációja. DDOP pályázatkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatok: iktatási feladatok ellátása: dokumentumok fogadása, érkeztetése és iktatása EMIR-ben; EMIR adatrögzítések elvégzése, irattározási feladatok ellátása, közremőködés az EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés a KSZ mőködéséhez szükséges szabályozások elkészítésében a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés a külsı ellenırzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés az éves KSZ munkaterv elkészítésében Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés a KSZ beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében a Döntés-elıkészítı és koordinációs csoporttal együttmőködve, közremőködés az IH-val együttmőködve a kifogáskezelési eljárásokban és a kifogások kezelésében, közremőködés a Szabálytalanság felelıssel és az IH-val a szabálytalansági eljárások lefolytatásában. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó pénzügyi feladatok: kifizetések lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, az engedélyezett kifizetési kérelmekbıl, projektenként forráslehívás készítése az EMIR-ben, forráslehívási igény, utalványlap, hitelesítési jelentés összeállítása és megküldése az IH-nak, a lebonyolítási számla könyvelése az EMIR-ben, a lebonyolítási számláról átutalás indítása a kedvezményezett számlájára, kifizetési kérelem elırejelzés elkészítése és továbbítása az IH felé, a projekt pénzügyi zárásának végrehajtása, 12

13 követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. III Döntés-elıkészítı és koordinációs csoport (DEKOR): vezetıje: csoportvezetı A döntés-elıkészítı és koordinációs csoportvezetı az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül az operatív igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. DDOP támogatásközvetítéshez kapcsolódó pályázatkezelési feladatok: a pályázati felhívás tervezetének elkészítésében való részvétel a szaktárca, valamint a Tervezési csoport és Projektkezelési és monitoring csoport bevonásával, az IH koordinációja mellett a pályázói kérdések megválaszolásának segítése a beérkezett pályázatok és projektjavaslatok jogosultsági és tartalmi ellenırzésének végrehajtása, a pályázatok és projektjavaslatok tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, a döntés elıkészítéshez kapcsolódó elızetes helyszíni szemlék elıkészítése, lefolytatása, dokumentálása, IH vezetı döntését elıkészítı és azt követı feladatok ellátása: elıterjesztés elkészítése, döntési adatlap és támogató/elutasító levél készítése, döntési adatlap ellenırzése, szükséges EMIR rögzítések, DDOP pályázatkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatok: o iktatási feladatok ellátása: dokumentumok fogadása, érkeztetése és iktatása EMIR-ben; EMIR adatrögzítések elvégzése, o közremőködés az EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés a KSZ mőködéséhez szükséges szabályozások elkészítésében a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés az éves KSZ munkaterv elkészítésében a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés a KSZ beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének teljesítésében a Társaság adott szervezeti egységével, o közremőködés az IH-val együttmőködve a kifogáskezelési eljárások, kifogások kezelésében. Stratégiai és koordinációs feladatok: a konstrukciófejlesztés koordinálása a szükséges felügyeleti szervek, valamint a Társaság egyéb érintett szervezeti egységeinek bevonásával, adatvédelmi, adatbiztonsági feladatok ellátása, kapcsolattartás az adatvédelemmel foglalkozó külsı szervezetekkel, a KSZ mőködéséhez szükséges szabályozás koordinációja a PKMCS bevonásával, az ellenırzési nyomvonal elkészítése és évente benyújtása az IH-nak jóváhagyás céljából, a KSZ egység belsı projektjeinek koordinációja, 13

14 ügyintézéssel kapcsolatos kifogáskezelés, a KSZ éves munkatervének elkészítése a mőködési kézikönyvben szabályozott formában és módon jóváhagyás céljából a PKMCS-vel együttmőködve, a KSZ éves beszámolójának elkészítése a Társaság egyéb érintett szervezeti egységeivel együttmőködve, és azt a Tulajdonosi jóváhagyást követı 15 munkanapon belül az IH részére megküldése, a KSZ mőködéshez szükséges szabályozás koordinációja a Társaság egyéb érintett szervezeti egységeinek bevonásával. Szervezési feladatok: az OP(k) keretében mőködı bizottságok (Regionális Monitoring Albizottság) titkársági feladatainak ellátása, szakmai fórumokra, rendezvényekre, az IH kérésére szakmai elıadó delegálása. Az EMIR szakreferens feladatai: biztosítja, hogy az EMIR-t a KSZ munkatársai napi munkájuk során használják, ehhez gondoskodik a jogosultságok beállításáról, EMIR fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása EMIR szabályozási feladatok ellátása (jogosultságok igénylése, oktatás, hibák bejelentése, kezelése, kapcsolattartás, belsı EMIR útmutató elkészítése), EMIR koordinációs feladatok ellátása, EMIR adatvédelemmel és minıségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása, a kulcsfelhasználóktól a rendszer mőködésérıl érkezı visszajelzéseket továbbítja az IH EMIR szakreferenséhez, a fejlesztések eredményeit oktatás keretében ismerteti meg a munkatársakkal, részt vesz a rendszer beüzemelésében, tesztelésében. III.6.3 Fejlesztési igazgatóság Vezetıje: fejlesztési igazgató. A fejlesztési igazgató az ügyvezetı irányítása alá tartozik, az ügyvezetı felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Az ügyvezetıt szakmai feladatainak ellátásában a fejlesztési igazgató segíti. A fejlesztési igazgatóság a következı feladatokat látja el: az igazgatósághoz tartozó csoportok munkájának koordinálása, az igazgatóság feladatkörében jelentkezı kötelezettségekrıl, rendszeres és eseti feladatokról az ügyvezetı tájékoztatása, 14

15 a munka törvénykönyve szerinti munkáltatói jogok gyakorlója által átruházott feladatok végrehajtása, az OP-khoz kapcsolódó tervezési, projektfejlesztési feladatok irányítása, az OP-khoz kapcsolódó programozás és a végrehajtás közötti folyamatos kapcsolattartás és információ áramlás biztosítása, a régiót alkotó megyék területi tervezési, programozási tevékenységének nyomon követése, támogatása, együttmőködések kezdeményezése, részvétel a megyei tervezési feladatokban a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája projektfejlesztési tevékenységének nyomon követése, projektek generálása hazai és nemzetközi viszonylatban is, együttmőködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a partnerség kiépítése és szervezése. Az igazgatóság szervezeti struktúrája: III Külkapcsolati csoport III Tervezési csoport III Hazai programvégrehajtási csoport Az egyes csoportok feladatai III Külkapcsolati csoport Vezetıje: csoportvezetı A külkapcsolati csoportvezetı a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport feladatai: a megállapodáson alapuló kétoldalú hazai és külhoni régiók és ügynökségek közti kapcsolatok alakítása, projekt-alapú partnerségi kapcsolatok kialakítása és menedzselése az Európai Területi Együttmőködés keretein belül, egyéb program-alapú partnerségek kialakítása és menedzselése, a nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkatárs(ak) munkájának irányítása, a nemzetközi pályázati források felkutatása, a nemzetközi forrásokból és nemzetközi partnerséggel megvalósuló pályázatok kezelése, nemzetközi projektek szervezése, azokban való részvétel, önálló nemzetközi projektek indítása. III Tervezési csoport Vezetıje: csoportvezetı A tervezési csoportvezetı közvetlenül a fejlesztési igazgató irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. 15

16 A csoport feladatai: az EU-s és nemzeti támogatási rendszerek fogadásával kapcsolatos tervezési és programozási feladatok ellátása, az illetékes szakminisztériummal való megállapodás alapján, a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek naprakész, folyamatos vizsgálata és feldolgozása, a Dél-dunántúli régiót alkotó megyék fejlesztési koncepcióinak és stratégiáinak elkészítésében való részvétel, ezekhez kapcsolódó háttértanulmányok, kutatások elvégzése, az ágazati és területi operatív programok és akciótervek készítésében való részvétel, ezekben a régiót alkotó megyék fejlesztési igényeinek képviselete, a készülı programok és akciótervek véleményezése, hozzájuk kapcsolódó javaslatok megfogalmazása, az induló támogatási programok tervezésében való közremőködés, a régiót alkotó megyékben zajló tervezési feladatok folyamatos vizsgálata és feldolgozása, szükség szerint részvétel a tervezési folyamatokban, a régiót alkotó megyék önkormányzati, civil és vállalkozói szférája projektfejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, a projektek feldolgozása, a tervezéshez kapcsolódó kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása, együttmőködés a régió ágazati és szakmai szervezeteivel, a horizontális és vertikális partnerség kiépítése és szervezése; kistérségi projektek koordinációja, a megvalósult támogatási programok elemzése, értékelése, monitorozása. A KSZ tevékenységéhez kapcsolódóan ellátott feladatok: projektfejlesztés lefolytatása az azt igénylı konstrukciók esetén, közremőködés az operatív igazgatósággal együttmőködve o a KSZ éves munkatervének a mőködési kézikönyvben szabályozott formában és módon történı kidolgozásában, o a KSZ éves beszámolójának elkészítésében, o a pályázati konstrukciók fejlesztésében, o a KSZ mőködéshez szükséges szabályozás kialakításában, o a külsı ellenırzésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében, o a pályázati felhívások kidolgozásában és egyeztetésében. III Hazai program végrehajtási csoport: vezetıje: csoportvezetı A hazai program végrehajtási csoportvezetı a fejlesztési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a fejlesztési igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport a hazai decentralizált pályázatokkal kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el: 16

17 pályázati felhívások készítése, közzététele, döntés-elıkészítés, szerzıdéskötés, szerzıdések módosítása, dokumentum alapú és helyszíni ellenırzések lefolytatása, kifizetések jóváhagyása, együttmőködés és folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, megyei önkormányzatokkal és a felelıs Minisztérium(okk)al, elıterjesztések készítése a megyei közgyőlések részére, megyei közgyőléseken és bizottsági üléseken való részvétel, a megyei közgyőlések döntéseirıl a kedvezményezettek, a Magyar Államkincstár értesítése, biztosítékok bejegyzésével, módosításával, törlésével kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati rendszer mőködtetésével, szerzıdésállománnyal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, jelentések, beszámolók készítése, támogatás visszavonásából keletkezett követelések nyilvántartása. III.6.4. Gazdasági igazgatóság Vezetıje: gazdasági igazgató A gazdasági igazgató közvetlenül az ügyvezetı irányítása alá tartozik, közvetlenül az ügyvezetı felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Az ügyvezetıt szakmai feladatainak ellátásában a gazdasági igazgató segíti. Az igazgatóság Társaság mőködtetésével kapcsolatos feladat- és hatásköre: a mőködési területét érintıen a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése, az elfogadott éves munkatervbıl eredı munkafeladatok meghatározása, az elfogadott éves munka- és üzleti tervbıl eredı munkafeladatok végrehajtása az OP(k) Közremőködı Szervezetére vonatkozóan, hatékony költséggazdálkodás megszervezése és a pénzügyi tervnek megfelelı végrehajtás lebonyolítása és ellenırzése. A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, a számviteli, munkaügyi, adózási, társasági, közbeszerzési, illetve egyéb vonatkozó jogszabályoknak, egyéb szabályoknak megfelelı mőködés és adminisztráció megszervezése, folyamatos fejlesztése. A Társaság ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása, az igazgató kötelezettséget vállal, és képviseleti feladatokat lát el a tervek végrehajtásához szükséges gazdasági vonatkozású kérdésekben, a Társaság mindenkor hatályos Szerzıdéskötési-, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglaltaknak megfelelıen a gazdasági igazgató vállalhat kötelezettséget. Az általa vállalt kötelezettségekrıl hetente írásban köteles tájékoztatni az ügyvezetıt, a Társaság leltározásának megszervezése, 17

18 a munkatársak tájékoztatása azon gazdálkodási irányelvekrıl, elıírásokról, amelyeket a feladatok végrehajtása során követniük kell; a külsı szervezetek által végzett szakmai, pénzügyi és információbiztonsági ellenırzések során a gazdasági igazgató képviseli a Társaságot, a gazdasági, szervezeti mőködésre vonatkozó területeken, a munka törvénykönyve szerinti munkáltatói jogok gyakorlója által átruházott feladatok végrehajtása, a Társaságra vonatkozó jogi és közbeszerzési ügyek felügyeletének ellátása. Az Igazgatóság szervezeti struktúrája és feladatai: III Pénzügyi csoport III Kontrolling csoport III Humán erıforrás (HR) csoport III Informatikai és telekommunikációs (ITK) csoport III Titkárság III Jogi és közbeszerzési csoport III Pénzügyi csoport: Vezetıje: csoportvezetı A pénzügyi csoportvezetı a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a gazdasági igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A csoport feladatai: A szabályszerő pénzkezelés megszervezése és a végrehajtás rendszeres ellenırzése. Bejövı, kimenı számlák ügyintézése. Az éves pénzügyi terv és pénzügyi beszámoló, mérleg, kiegészítı melléklet kidolgozása, elıterjesztésre való elıkészítése, az éves üzleti terv készítésének koordinációja a szervezet érintett egységeinek együttmőködésével. A mérleg- valódiság biztosításához szükséges valamennyi tevékenység ellenırzése. Biztosítja az ügyvezetés tájékoztatását a Társaság pénzügyi- gazdálkodási folyamatáról, valamint ezen folyamatokat érintı jogszabályi változásokról. A Társasági vagyon és eszköz védelméhez szükséges elszámoltatási, okmány és bizonylati fegyelem biztosítása. Közremőködik az ügyvezetıi döntések elıkészítésében. Elıkészíti a tulajdonos és a Felügyelıbizottság elé kerülı pénzügyi vonatkozású dokumentumokat. Elkészíti az éves közhasznúsági mellékletet a hozzátartozó beszámolókkal és kimutatásokkal. Pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezi a programok megvalósítását, részt vesz a programok külön jogszabályban meghatározott pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezet. 18

19 A fejlesztések során együttmőködik és az ellenırzésekkor adatokat szolgáltat a belsı ellenırzésben és minıségirányításban dolgozó munkatársaknak. Végrehajtja az átruházott feladatokat. Végrehajtja a Társaság gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatait. Szakmailag irányítja, szervezi, összefogja a Társaság közgazdasági, számviteli, pénzügyi tevékenységét. A Társaságra vonatkozó közbeszerzési ügyekben részt vesz. Közremőködés a Társaság belsı pénzügyi tárgyú szabályzatainak elkészítésében, karbantartásában évenkénti felülvizsgálatában. III Kontrolling csoport vezetıje: csoportvezetı A kontrolling csoportvezetı a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, és a gazdasági igazgatónak tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. A kontrolling csoport által ellátott feladatok: Részvétel a Társaság kontrolling és belsı ellenırzési munkájában, amely segíti az Társaság mőködését, és javítja annak minıségét. Munkájuk során részt vesznek a rendszeres és szabályozott módszerrel történı értékelésben, ami a mőködést, a folyamatirányítás hatékonyságát illeti, ezáltal segítik a szervezeti célok megvalósulását. Közremőködnek a Társaság KSZ feladatairól szóló, finanszírozási feltételeket biztosító (továbbiakban KSZ) szerzıdéshez kapcsolódóan a szerzıdéshez kapcsolódó elszámolásokban, és az esetleg felmerülı eltérések indoklásaiban. Közremőködnek az ügyvezetıi döntések elıkészítésében. Közremőködnek a tulajdonos és a Felügyelıbizottság elé kerülı pénzügyi vonatkozású dokumentumok elkészítésében. Részt vesznek az IH-nak rendszeresen, vagy eseti jelleggel készített jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások elkészítésében. Részt vesznek az IH-KSZ közös szakmai fórumokon. Adatszolgáltatás alapján gazdasági elemzések készítése. A vizsgálatok elvégzése során a tények objektív értékelése, és ennek alapján független vélemény vagy következtetés levonása a vizsgált folyamatra, rendszerre vagy a vizsgálat egyéb tárgyára vonatkozóan, amelyrıl jelentést készítenek. Részvétel a szervezet irányításának, mőködésének és információs rendszerével kapcsolatos kockázati tényezık értékelésében, kiemelt figyelmet fordítva a pénzügyi és mőködési folyamatok megbízhatóságára és zártságára; az eredményes és hatékony mőködésre; a vagyonvédelemre; a szabályzatok és a szerzıdések betartására. Részvétel annak értékelésében, hogy a Társaság milyen mértékben éri el a céljait, és intézkedési javaslatok megtétele a folyamatok javítására (hatékony teljesítménymenedzselés, számon kérhetıség, kockázatok és az ellenırzési környezettel kapcsolatos információk hatékony kommunikálása a szervezet megfelelı területei felé). 19

20 Közremőködés a külsı megbízatások tervezése során a cél, a vizsgálat tárgyának, a felelısségeknek, és az egyéb elvárásoknak rögzítésében a megbízóval közösen történı értékelésben. Közremőködés a KSZ szerzıdéshez kapcsolódó munkaterv készítésében és annak teljesülése során a terv és tényadatok közötti eltérések indoklásaiban. Részvétel a Társaság belsı szabályzatainak elkészítésében, karbantartásában évenkénti felülvizsgálatában, ügyvezetıi utasítások évenkénti felülvizsgálatában. III Humán erıforrás (HR) csoport vezetıje: csoportvezetı A HR csoportvezetı a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, közvetlenül a gazdasági igazgató felé tartozik beszámolási és jelentéstételi kötelezettséggel. Ellátott feladatok: Toborzás-kiválasztás teljes körő feladatainak ellátása (álláshirdetések kezelése, pályázatok szelektálása, interjúk szervezése és levezetése). Az új munkatársak szervezetbe történı beilleszkedésének segítése szóbeli tájékoztatással, írott anyagokkal. A Társaság képzési tervének elkészítése, a munkatársak humánerıforrás fejlesztése, továbbképzésének szervezése, a leghatékonyabb szervezeti struktúrára vonatkozó javaslat kidolgozása, munkaszerzıdések készítése, módosítások végrehajtása, a Társaság illetékes szervezeti egységeivel, valamint a megbízott ügyvédi irodával együttmőködve. A humán erıforrással és cégen belüli belsı koordinációval kapcsolatos feladatok elvégzése. Teljesítménymérési, ellenırzési és értékelési rendszer kidolgozása és mőködtetése. Teljesítmény- és kompetenciaértékelési feladatok ellátása. Humán és munkaügyi adminisztráció. Munkakörelemzés, munkakör meghatározás, munkaköri leírások karbantartása, együttmőködve az adott szakterület felelıs vezetıjével. Szakmai gyakorlatos és gyakornok program kialakítása és mőködtetése. A Társaság HR szoftverének feltöltése, folyamatos karbantartása és szükség szerint továbbfejlesztése. Hatékony munkaerı gazdálkodás elısegítése a szervezeten belül. A fenti pontokban felsorolt tevékenységek ellátása során együttmőködés az ügyvezetıvel és a Gazdasági igazgatóság munkatársaival, a Társaság felsı- és középvezetıivel, a Társaság operatív munkatársaival. III Informatikai és telekommunikációs (ITK) csoport vezetıje: csoportvezetı 20

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szabályzat hatálybalépésével egyidejőleg, a 2009. 04. 01.-i Közbeszerzési szabályzat a 2010. 01. 01.-i Közbeszerzési szabályzat 1. sz. kiegészítése

Részletesebben

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 1/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje. Általános rendelkezések A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyrendje 1. A Hivatal elnevezése; székhelye: I. Általános rendelkezések Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 2800 Tatabánya,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS

V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS V Á L L A L K O Z Ó I S Z E R ZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Sárospatak Város Önkormányzat (3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44.) képviseletében Aros János polgármester mint Megbízó, másrészrıl az ATALA

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division)

V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) V. Területi Együttműködési Üzletág (Territorial Co-operation Division) A Területi Együttműködési Üzletág (TEÜ) feladata a Társaság nemzetközi programokkal kapcsolatos menedzsment és hitelesítési feladatainak

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez

KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ. Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez KÖZBESZERZÉSI ÚTMUTATÓ Svájci-Magyar Együttmőködési Program által támogatott projektekhez I. BEVEZETİ A 2004. május 1-i EU csatlakozást követıen hatályba lépett az uniós irányelvekkel harmonizált új magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

2011. ÉVI MUNKATERVE

2011. ÉVI MUNKATERVE - Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Társulási Iroda általános feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek: Minden hét hétfıjén

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben