PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának évi módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának évi módosítása

2 Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika 6 Az ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 7 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelési-oktatási alapelveink Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz-és eljárásrendszer Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeinek meghatározása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségnevelés célja Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészségnevelés az iskola mindennapi életében Az egészségnevelés kapcsolatrendszere Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az iskola teljes közösségét átfogó programok Az iskola szereplőnek együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, a mentori munka tartalma A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi rendszere A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola környezetnevelési programja A környezeti nevelés alapelvei A környezeti nevelés célja A környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok A fogyasztóvédelmi oktatás célja A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi eleme A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolában A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban A szülő, a tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái Az intézménybe való felvétel, átvétel szabályai A tanulók felvételének folyamata Tanulói jogviszony létesítésének feltételei A tanulók átvételével kapcsolatos iskolai alapelvek 26 2

3 Az ISKOLA HELYI TANTERVE, SZAKMAI PROGRAMJA A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai A Választott keretrendszer Oktatható szakképesítések az Alapító Okirat alapján Óratervek A helyi tanterv tananyaga és követelményei A kerettantervben meghatározott kötelező óraszám feletti szabadsáv felhasználása A szabadon válaszható tantárgy és a pedagógus választás szabályai Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulók tanulmányi munkájának értékelése A tanulók értékelésére vonatkozó alapelvek Az iskola számonkérési rendszere A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei A felsőbb évfolyamra lépés feltételei Tanulmányi idő lerövidítésének lehetősége A tanulók esélyegyenlőségét biztosító intézkedések Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében alkalmazandó pedagógiai elvek, intézkedések Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos elvárások az iskolavezetés, a pedagógusok, az alkalmazottak esetében A tanulók jutalmazásának elvei, területei, formái A jutalmazás területei A jutalmazás formái Az intézményi szakképzés speciális elvei, szabályai Szakképzési alapelveink A szakképzési célok, célcsoportok, képzési kínálat Az iskolai szakképzés fő területei, feltételrendszere A szakmai gyakorlat szervezése A csoportbontások szervezésének alapelvei a gyakorlati képzésben A szakmai vizsgára bocsátás feltétele A moduláris szakképzés követelménymoduljai A tanulói jogviszony megszűnése Pályakövetési rendszer Előzetes tanulmányok beszámítása A program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke Általános jellemzők A helyiségek jegyzéke, bútorzat, nevelő munkát segítő eszközök 43 Záró rendelkezések 46 3

4 Az igazi élmény az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos: önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az Északi Sarkon járni nem olyan érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi természetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való viszonyunkról. Mikor értelmem eléggé megérett erre, már csak ezt az élményt kerestem az életben. Márai Sándor Előszó Iskolánk, a J. L. SEAGULL Szakképző Iskola alapvető célja, hogy minél több diák, pedagógus, munkatárs számára lehetővé tegye az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, az önmegvalósítást, konfliktustűrő, problémamegoldó, teherbíró, küzdőképes személyiségek kibontakozását az érettségire épülő szakképzés, a szakiskolai képzés, valamint az intenzív nyelvoktatás során. Iskolánkban ezeket a feladatokat pszichológiai csoportmódszerek, tréningprogramok, szervezetfejlesztési eszközök felhasználásával, humanisztikus nevelés útján próbáljuk megvalósítani. A humanisztikus megközelítés nem annyira a személyiség dinamikai és szerkezeti problémáinak feltárására, hanem inkább az igaz emberi kapcsolatok kialakítására törekszik. Egy hasonlattal élve, a hagyományos megközelítés a gyermekkori viselkedési problémákat az autószerelő stratégiájával kívánja megoldani, a humanisztikus pszichológus, az emberi rendszerek fejlődésébe vetett hite alapján inkább úgy dolgozik, mint a kertész. A kertész, aki ugyan nem ismeri, hogy a növényben milyen biokémiai folyamatok zajlanak, és ha akarna, sem lenne képes - mondjuk - a növény fehérjeszintézisének befolyásolására, mégis képes arra, hogy felnevelje a növényt. Nem tudja ugyan, hogy mit tartalmaz a mag, és hogyan lesz a magból napraforgó - nem ő, hanem a mag genetikus anyaga határozza meg, hogy mi lesz a növényből, - de azt pontosan tudja, hogy mire van szüksége a növénynek ahhoz, hogy a benne rejlő növekedési potenciál kibontakozhassék. A humanisztikus pszichológia ugyanis fejlődési vagy növekedési potenciált feltételez az emberben is. Felfogása szerint a fejlődést támogató szakembernek nem az a dolga, hogy belekontárkodjék a belső - a személyiség amúgy is nehezen feltárható és csak félig-meddig megfejtett - működésébe, hanem hogy gondoskodjék a fejlődéshez azokról a külső hatásokról, ingerekről, alapanyagokról, érzelmekről, stb., amelyekből táplálkozva kibomlik a személyiségben benne rejlő, meggyőződése szerint jó és fejlődésre képes tartalom. ( Bagdy-Telkes: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában). A fentieket alapelveknek tekintve fontosnak tartjuk, hogy a éves diákjaink számára - akik még a munkába állás, az egyetemi, főiskolai tanulmányok megkezdése előtt utolsó esélyként, lehetőségként találkoznak a személyiségfejlesztés, készségfejlesztés szervezett, iskolai kereteivel - nagy gondot fordítsunk nevelésük humanisztikus megközelítésére. Mindennapi lelkes, gyötrelmes munkánk apró eredményei meggyőznek minket arról, hogy higgyünk az iskola életének belső erőinkből való kibontakoztatásában, higgyünk nevelői feladataink generációformáló jelentőségében, s mindenekelőtt a diákjainkban rejlő lehetőségekben. Iskolánk pedagógiai célja, hogy a belépő fiatalok 1-2 tanév alatt szakképesítést és nyelvvizsgát szerezzenek. 4

5 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői Az intézmény Neve: J. L. SEAGULL Szakképző Iskola Székhelye, feladatellátási helye 3100 Salgótarján Meredek út 9. Postacíme: 3101 Salgótarján, Pf. 28 Web-címe: címe: Telefonszáma: 32/ Fax száma: 32/ Telephelye: 1077 Budapest Király utca em.1/a A telephelyen kizárólag a felnőttképzéshez és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása történik. A telephelyen az intézmény nem lát el köznevelési feladatot. OM azonosító száma: Felnőttképzési nyilvántartási száma: Felnőttképzési akkreditációs száma: Al-0381 Képviselője: Körmendy Éva igazgató Alapítási éve: Típusa: többcélú összetett köznevelési intézmény: szakközépiskola és szakiskola, valamint akkreditált felnőttképzési intézmény Jogállása: önálló jogi személy Működési területe: a köznevelést tekintve megyei, a felnőttképzést tekintve országos beiskolázású intézmény Az intézmény köznevelési alapfeladatai - szakközépiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakképző évfolyamokon) - szakiskolai nevelés-oktatás (kizárólag szakképző évfolyamokon) - felnőttoktatás (kizárólag szakképző évfolyamokon) Oktatható szakképesítések az iskolarendszerű képzések esetén évi Országos Képzési Jegyzék szerint (hatályos: ) Informatika (7) szakmacsoport - Informatikai alkalmazásfejlesztő internetes alkalmazásfejlesztő elágazás / Ügyvitel (16) szakmacsoport - Irodai asszisztens / Jogi asszisztens / évi Országos Képzési Jegyzék szerint (hatályos: ) Szociális szolgáltatások (2) szakmacsoport / III. ágazat - Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző ráépülés / Oktatás (3) szakmacsoport / IV. ágazat - Pedagógiai- és családsegítő / Informatika (7) szakmacsoport / XIII. ágazat - Szoftverfejlesztő / Informatikai rendszergazda / Ügyvitel (16) szakmacsoport / XXV. ágazat - Irodai asszisztens /

6 Minőségpolitika Iskolánk megalapításától kezdődően törekszik a partnerközpontú működés megvalósítására, melynek elérése érdekében intézményi minőségpolitikánk meghatározó elemei a következők: A tanulókért vagyunk vevőközpontúság, tanulóközpontúság: a tanulói elvárások magas színvonalú teljesítése; Folyamatos megfelelés és megújulásra való törekvés: No limits! Nincsenek határok! így szól a szervezetünk szlogenje. Vagyis: Minden nap jobbak lehetünk! Mindig többre vágyunk! Mindig új utakat keresünk. Folyamatos helyzetértékelést végzünk - minden folyamat, minden terület, minden személy vonatkozásában, külső és belső monitoring tevékenység mind a munkatársak, a tanulók, mind a tanulási folyamat tekintetében; Közös értékek, elkötelezettség, jövőkép-formálás Az egy csapat vagyunk, a MI-Tudat kialakítása, a lojalitás fokozása az ügyek, a cég iránt. A tanulási-tanítási folyamatban résztvevők folyamatos motiválása; Iskolánk minőségpolitikájának legfontosabb eleme a partneri elégedettség, mely számunkra sikereink alapját jelenti. Az oktatást mi SZOLGÁLTATÁSNAK tekintjük, melynek alapkritériumai: igényfelmérés, az igények alapján történő tervezés, a megfelelő mélységű, gyakoriságú információ nyújtása a szolgáltatásról az ügyfeleknek, a szolgáltató és a szolgáltatás iránti bizalom kiépítése, a megbízható, állandóan magas minőség nyújtásával, a szolgáltatások rugalmassága, a vevői igényekhez való rugalmas alakítása, szolgáltatáshoz illő megfelelő pozitív oktatási környezet (empatikus, bizalmat építő - megtartó tanárok és stáb, esztétikus, igényes tárgyi környezet, jó oktatási segédanyagok stb.) A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola küldetése Mottónk: Az igazi sirály ott él mindannyiunkban (Richard Bach) KÜLDETÉSÜNK, hogy intézményünk minőségorientált, tanulóközpontú, korszerű módszereken alapuló szakmai és nyelvi képzésével LEHETŐSÉGET nyújtsunk tanulóinknak és partnereinknek, hogy a szakismeret, nyelvtudás, az önismeret és az együttműködés nyújtotta gazdasági és kulturális előnyökhöz hozzáférhessen, s ezáltal megvalósíthassa álmait. 6

7 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Nevelési-oktatási alapelveink A J. L. SEAGULL Alapítványi Középiskola (2004. július 1-jétől új néven: J. L. SEAGULL Szakképző Iskola) 1994 óta végez érettségizett fiatalok számára különböző szakirányú humán, üzleti, idegenforgalmi, marketing, informatika - szakképzést, egy személyközpontú pedagógiai programmal, saját élményű tanulásra építve. NO LIMITS! avagy NINCSENEK HATÁROK! valljuk a folytonos építkezés mindennapjaiban is. Az iskolát civil kezdeményezésként, magánalapítványként létrehozó alapítvány működteti: Jonathan Livingston Seagull Alapítvány az örömszerző tanulásért. A név Richard Bach világhírű regényének hősétől származik, aki meghaladva saját és környezete korlátait, megtanult repülni, s aztán megtanított erre másokat is. Néhány üzenet értékű idézet Richard Bach: Jonathan a Sirály című névadó regényéből: Miért van az - töprengett Jonathan -, hogy a világon a legnehezebb dolog egy madarat meggyőzni arról, hogy szabad, és hogy ezt be is bizonyíthatja magának, ha hajlandó egy kevéske időt ráfordítani. Miért olyan nehéz ezt megérteni? I can fly! - Tudok repülni! Jonathan sóhajtott és kibámult a tengerre. Neked rám már nincs szükséged. Arra van szükséged, hogy tovább keresd önmagad, mindennap egy kicsit fedezz fel belőle, a valódi Fletcher sirályból, aki előtt nincsenek korlátok. Ő a te oktatód. Őt kell megértened, szerinte kell élned. Az alapítványtevő, az iskolaalapítók hitvallása is megegyezik a regény hősével, aki élete értelmét és célját a saját határainak, korlátainak folytonos meghaladásában, az önmegvalósítás sokszor gyötrelmes, ugyanakkor örömet szerző lehetőségében és kényszerében látja. Azt valljuk: csak az a munka (tanulás, tanítás, vagy bármi más) lehet eredményes, melyet örömmel, meggyőződéssel - egy alternatív iskola esetén - sokszor szinte megszállottsággal végez az ember. Iskolánk pedagógiai programjában, iskolafilozófiánkban központi szerepet játszik a felnőtt és a felnőtt élet határán álló diákjaink csoportjainak, közösségeinek saját szabályrendszerének megalkotása, az íratlan szabályok és a rögzített jogok folytonos változásának kezelése, a jogérvényesítés technikáinak elsajátítása a saját élményű tanulásra, a felelősségteljes konkrét cselekvésen alapuló, az egyes adott helyzetekben egymásra utalt felnőtt-felnőtt, felnőtt-diák csoportok együttműködésére épülő programokkal. 7

8 1.2. Az iskola nevelési-oktatási céljai és feladatai Az iskola alaptevékenységként szakképzési feladatokat lát el nappali, esti, levelező tagozaton jellemzően érettségizett fiatalok számára. Alapfeladatán túl iskolarendszeren kívüli szakmai képzést, továbbképzést folytat tanfolyami, illetve nyitott képzési (távoktatás) formában. Kiegészítő tevékenységei még: Þ szakmai vizsgáztatás az erre vonatkozó törvények, jogszabályok alapján Þ nyelvvizsgáztatás Þ szakmai konferenciák szervezése Vállalkozási tevékenység Az alapítványi középiskola az alapfeladat ellátását nem veszélyeztető módon és mértékben az alapítványi tevékenységek tekintetében, illetve azok jellegéhez kapcsolódó területeken vállalkozói tevékenységet is folytathat. Az iskola a vállalkozói tevékenység bevételét az alapfeladat magasabb színvonalú ellátására fordítja A nevelési-oktatási munkában alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer Az iskola pedagógiai elveinek megvalósítási lehetőségét mi a Rogers-i alapelvekben véltük felfedezni. Az iskolánk Carl Rogers ( ) gondolataiból három üzenetet, követelményt tart alapelvnek a tekintetben, hogy milyen legyen a személyközpontú tanár: 1, Kongruencia, hitelesség Vagyis a tanár nyíltan éli meg érzelmeit, nem vesz fel a tanulók körében álarcot, a tanulókkal való együttműködése őszinte, hiteles, ebben a kapcsolatban ő az, aki. (Rettenetesen nehéz megvalósítani, ui. a mai felnőtt társadalom nem erre van szocializálva.) 2, A feltétel nélküli pozitív elfogadás, odafordulás Az ilyen tanár a diák személyiségét a maga teljességében fogadja el és nem feltételesen, vagyis nem csak akkor, amikor szerinte jól viselkedik. 3, Az empatikus megértés A tanár megkísérli átélni ugyanazokat az érzéseket, érzelmeket, melyeket a diák élt át az adott szituációban. Az együttérzés, együttgondolkodás képessége, melynek során a tanár megpróbál belehelyezkedni a diák lelki állapotába, hangulatába, gondolkodásába. A személyközpontú tanárrá válásunk egy napról-napra történő önépítési folyamat. Hogy milyen sok tennivalónk van - e tekintetben, azt talán a Rogerstől kölcsönzött gondolatsor érzékeltetheti, melyben felsorolja, milyen is legyen a tanulóközpontú nevelés : Klein Sándor A tanár, mint a tanulók személyiségfejlődésének serkentője című művében így fogalmaz: A célkitűzés az, hogy... segédkezzünk a tanulóknak abban, hogy : - önmaguk által kezdeményezett cselekvésre, a cselekvésekért vállalt felelősségre alkalmas egyének, - ésszerű választásra, önirányításra képes egyének, - kritikai érzékkel rendelkező tanulók, mások teljesítményét értékelni képes emberek - a problémák megoldásához releváns ismeretekkel rendelkező személyek, - s ami még fontosabb: új problémahelyzetekhez rugalmasan, intelligensen alkalmazkodni képes egyének, - a problémák megközelítésének adaptív módját bensőleg elsajátított (interiorizált), minden rendelkezésre álló tapasztalatot szabadon, kreatívan felhasználó emberek, - másokkal a felsorolt különféle tevékenységekben hatékonyan együttműködni képes emberek legyenek, - végül olyan emberek legyenek, akik nem mások jóváhagyásáért, hanem saját szocializált célkitűzéseik valóra váltásáért küzdenek. 8

9 A fentiekből következően tehát elsődleges eszköznek tekintjük, hogy a nálunk tanító tanárok a tudás egyetlen forrásai, a tanulói teljesítmény értékelői helyett a tanulás facilitátorai, segítői legyenek. Hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, azt Rogers az alábbiak szerint határozta meg A tanulás szabadsága a 80-as években c. írásában: 1. A facilitátor tanár megosztja a többiekkel - a tanulókkal és esetleg a szülőkkel vagy a munkaközösségi tagokkal - a tanulási folyamat felelősségét. 2. A facilitátor gondoskodik a tanulási forrásokról. 3. A tanuló kidolgozza a saját tanulási programját, egyedül vagy a többiekkel együttműködve. 4. A tanulási légkör könnyed, gördülékeny. Az életszerűség, a törődés, a megértő hallgatás légköre evidens. Ezt a légkört a vezetőként elfogadott személy kezdeményezi. 5. A középpontban elsősorban a folytatandó tanulási folyamat elősegítése áll. A tanulás tartalma, bár fontos, a második helyre kerül. 6. A tanuló céljainak az eléréséhez szükséges az önfegyelem, amelyet a tanuló saját kötelezettségeként felismer és elfogad. A külső fegyelem helyére az önfegyelem lép. 7. A tanulás mértékének, fontosságának értékelését elsősorban maga a tanuló végzi, bár önértékelését gazdagítja, befolyásolja a csoporttagok vagy a facilitátor törődő visszajelzése is. 8. Ebben a fejlődést elősegítő légkörben a tanulás alaposabb, gyorsabban halad és jobban áthatja a tanuló életét és viselkedését, mint a hagyományos iskolában elsajátított tudás. A fentiek megvalósítása a gyakorlatban ugyanakkor nagyon-nagyon nehéz, hiszen minden jó tanárnak megvannak a maga jól megtanult, jól begyakorolt eszközei arra, hogy jó tudásforrás legyen. De arra a nehéz, göröngyös, nagynagy veszélyeket és kudarcokat is rejtő úton, hogy - a fenti elvek szerint - valaki a tanulás facilitátora legyen, nehéz döntés rálépni. E fölötti töprengéseinkben gyakran vesszük elő Rogers gondolatait: Rogers kérdései (önmagához) a nevelésről: 1. Meg tudom-e engedni magamnak, hogy belekerüljek egy növekvő, tanuló ember belső világába? Sikerül-e meglátni és elfogadni ezt a világot anélkül, hogy megítélő módon viszonyuljak hozzá? 2. Meg tudom-e engedni magamnak, hogy valódi személyként viszonyuljak ezekhez a fiatalokhoz, és vállaljam annak kockázatát, hogy nyílt, kifejező, kölcsönös kapcsolatot építsek ki velük, amelyben mindketten tanulni tudunk? Merek-e önmagam lenni egy intenzív csoportos kapcsolatban ezekkel a fiatalokkal? 3. Fel tudom-e fedezni minden egyes gyereknek az egyéni érdeklődését, bármerre is vezessenek azok? 4. Tudok-e segíteni a fiataloknak abban, hogy megőrizzék egyik legértékesebb tulajdonságukat tágra nyílt szemű, állhatatos, vezérlő kíváncsiságukat önmagukkal és a körülvevő világgal szemben? 5. Tudok-e vajon elég kreatív lenni ahhoz, hogy kapcsolatba hozzam őket olyan emberekkel, élményekkel, könyvekkel - minden fajta erőforrással és eszközzel -,amelyek serkentik a kíváncsiságukat és táplálják az érdeklődésüket? 6. El tudom-e fogadni és tudom-e gondozni sokszor furcsa és tökéletlen gondolataikat, heves kitöréseiket és kifejezéseiket, amelyek a kreatív tanulás és cselekvés előfutárai? El tudom-e fogadni azokat a gyakran tőlem eltérő és szokatlan személyiségeket, amelyek ezeket a gondolatokat produkálják? 7. Tudok-e segíteni a tanulóknak abban, hogy egységes - integrált - egésszé váljanak, hogy érzéseik áthassák gondolataikat, gondolataik áthassák az érzéseiket és azok kifejezését, vagyis hogy teljes személyiséggé váljanak? A fenti kérdések megválaszolásakor nem minden esetben tudunk pozitív válaszokat nyújtani önmagunk felé, hiszen munkánk során sok kudarccal, sikertelen próbálkozással is szemben találjuk magunkat. Mégis fontosnak tartjuk, hogy vissza-vissza térjünk ezekhez a gondolatokhoz, hogy belőlük erőt nyerjünk, megerősítést kapjunk. A fentiek alapján a legfontosabb tanári és szakmai alapelvek a következők: A tanár: A humanisztikus értékekkel azonosult tanár képes az ilyen értékeket diákjai felé közvetíteni a tanítási folyamatban azzal, hogy jó szerepmodellel szolgál! Pine és Boy (1977) felsorolta a humanista tanár jellemvonásait. (Bár olyan tanár, aki teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek valószínűleg nincs, de a leírt személyiségjegyeket ideális, követendő értékeknek tartjuk.) 9

10 Az önmegvalósító, humanista tanár: Helyesen értékeli önmagát, valós fogalmat alkot személyéről. Becsületes és őszinte, nincs konfliktusban egymással a belső, tényleges és a szerepjátszó külső énje. Szereti és elfogadja a többi embert. Fejlődőképes személyiség, aki tanulás, kutatás és változás árán szüntelenül válik valakivé. Humanista értékek szerint él: őszintén érdekli embertársai jóléte, az emberi társadalom előbbrevitele. Érzékeny mások szükségletei és érzelmei iránt. Kreatív, bátor, vállalja a kockázatot, aki hajlandó valami új kipróbálására és elég szilárd ahhoz, hogy tanuljon az elkerülhetetlen hibákból. Bízik érzelmeiben, ösztönös megérzéseiben, döntéseiben és reakcióiban. Mások véleménye az új információk és tapasztalatok iránt nyitott, és nyílt saját érzelmeivel szemben is. Kontroll alatt tartja saját életét, környezetét, kezdeményezi a szükséges változásokat. Válaszképes, élénk és spontán, megpróbál optimistán és energikusan élni. A kölcsönös felelősségvállalásra vonatkozó rogers-i elvek Azt mondja Rogers, hogy a TANÁR és a DIÁK megosztja a tanulási-tanítási folyamat felelősségét. A TANÁR felelőssége: átlátja, keretet ad a tanulási folyamatnak kezdeményezi az elfogadó, felelősség-megosztáson alapuló együttműködést állandó nyitottsággal segíti az egyéni útkeresést rendelkezik a hagyományos pedagógia eszközeivel is, diákjaival annyira osztja meg a tanítási-tanulási folyamat felelősségét, amennyire ez a diák fejlődését elősegíti. A DIÁK felelőssége: a program és az iskola specialitásaiból adódóan a megszokottnál jóval nagyobb felelősséggel rendelkezik saját tanulását illetően ismeri az elvárásokat, dönthet időhatárokban, a tanulnivalók súlyozásában, abban, hogy ő mit hoz be a csoport életébe. Rogers alapján olyan légkört kívánunk kialakítani, amelyben mindenki hiteles tud lenni amelyben mindenki képes és hajlandó változni amelyben mindenkinek az önkiteljesítő igénye és képessége kibontakozhat amelyben mindenki nyitott az állandóan változó valóság és saját tapasztalatainak a befogadására és egybevetésére amely biztonságos a benne élők számára Általános alapelvek az iskolában magas színvonalú szakmai munka széleskörű együttműködés, felelősségvállalás az iskoláért az iskola presztízsének, hírnevének növelése az iskola képviselete órán, órán kívül és az iskolán kívül fejlesztések kezdeményezése, végzése az iskola programjain való együttműködő részvétel együttműködés az iskola pénzügyi kondícióinak javításában (pályázatok, szponzorálás, stb.) lojalitás várható el minden itt dolgozó munkatárstól: a lojalitás azt jelenti, hogy közös eszményeink vannak és - esetleges véleménykülönbségeink ellenére is - együtt küzdünk - ennek megvalósulásáért, meggyőződve a másik jóhiszeműségéről, bizalmáról, következetességéről és a kölcsönös emberi elfogadásáról mindenki elfogadja, tiszteletben tartja a vezetők jogait és betartja az irányítás hierarchiájából fakadó - általa is befolyásolható és elfogadott - kötelezettségét jelzi, ha a fenti szabályok közül bármelyik változtatást igényel, a szabályok megváltoztatásáig azonban minden érvényben lévő szabályt betart és azt munkatársainál, diákjainál is képviseli, érvényesíti Az iskola oktatási és üzleti politikájának alapelve, hogy a tanulóké az elsőbbség, ők állnak figyelmünk középpontjában. 10

11 1.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeinek meghatározása Iskolánk értékrendjében emberközpontú, humanista; tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. A gyermeket nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást, tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Személyiségfejlesztő, csoportépítő, készségfejlesztő tréningek Az eddigiekben megismert törekvéseink elérését szolgálják, az iskolában folyó szakképzések megvalósítását kívánják még hatékonyabbá tenni a különböző jellegű és típusú személyiség-, és készségfejlesztő, csoportépítő, tanár-, diáktréningek. A tréningek célcsoportjai az együttműködésben résztvevő érintettek: diákcsoportok, melyek életteret kapnak egy valódi tanulási folyamathoz, mely nem elsősorban ismeretátadásra, hanem készségfejlesztésre, érdekérvényesítés elsajátítására irányul tanárcsoportok, a diákokkal együttműködő felnőtt stáb, melynek szintén segítő felkészülésre, élettérre, szupervízióra van szüksége, hogy az együttműködésben mintát nyújtó partner legyen. Alapvető tréningtípusok: Önismereti - önfejlesztő, személyiségfejlesztő programok Þ Énmegismerési fázis - Én-térkép készítés / Ki vagyok én? - az én-közlés vizsgálata - a kommunikációs készségek felmérése - szociális képalkotás / Milyennek látnak engem? - én-konfliktusok és megoldásuk - perszonális térgyakorlatok - verbális önkifejezési gyakorlatok Þ Énfejlesztés, kommunikatív készségfejlesztés - kapcsolatteremtés, metakommunkiáció - komplex énközlés, fantázia-próbák - szerepátviteli és empátiajátékok - nemi szerepjáték, nemzeti szerepjáték - szociális készségfejlesztő játékok - életút térképek, előítéletes játékok Þ A személyes image kialakítása - bemutatkozás szóban, írásban, névjegy, önéletrajz, külső megjelenés, pályázatírás, felvételi beszélgetés iskolában vagy új munkahelyen, személyes marketing Þ Beszédstílus, beszédtechnika, előadás, felszólalás, retorika Az önismereti - emberismereti - társadalomismereti tréning ma már nélkülözhetetlen annak a éves korosztálynak, mely még az elmúlt társadalmi rendszerben nőtt fel, a végrehajtásra nevelő iskola oktatta, de felnőtt éveit egy országhatáraiban és szemléletében is nyitott világban éli, ahol nem gondolkodás nélküli végrehajtásra, hanem kockázatvállalásra, kreativitásra van szükség. Ehhez önmagát, társait, a világot ismerő, értő, elfogadó, autonóm, konfliktusokat kezelni tudó emberekre van szükség. 11

12 A készségfejlesztő - ismeretbővítő program módszeréül nem a csupán passzív befogadásra kényszerítő előadás, hanem a saját élményű tanulásra építő, szemléletformáló gyakorlati tréning módszerét választjuk, mely inkább alkalmas a magatartásformálásra, s a későbbi élethelyzeteik megoldási technikáinak elsajátítására. Az intenzív tréningeken gyakran alkalmazunk videokamerát, amely megsokszorozza a program hatékonyságát, hiszen fejlesztő lehetőségei végeláthatatlanok: lehetőséget biztosít az önkonfrontációra az interakciós eszköztár viszontlátására, a tanulók aktivizálására, fejleszti a dramatizáló készséget, az ismétlés, a gyakorlás révén fontos szerepet játszik a bevésésben, az alkalmazási jártasság kialakításában, kiváló eszköz a modellkövetés megtanításában, s hozzájárul a diákok képi gondolkodásának fejlesztéséhez. Mentori rendszer Iskolánkban a mentori rendszer kialakítását az 1996/97-es tanévben kezdtük meg, s azóta is folyamatosan fejlesztjük. A mentorok feladata az egyes diákcsoportok segítése az iskolai és egyéni élethelyzetek megélésében, a viszonylatok, kapcsolatok, jelentések és jelentőségek kialakításában. Ahhoz, hogy a fenti funkciók terén a mentorok kompetens segítőkké váljanak, elsősorban saját személyiségüket kell e szakmai feladatok ellátására alkalmassá fejleszteniük. Ezt a fejlődést segíti a szupervízió, amely a szakmai interakcióra, az együttműködés és kommunikáció problémáira reflektáló, a gyakorlati tapasztalatokból kiinduló és azokhoz visszacsatoló módszer, esetmegbeszélés. A szupervízió a tanév előkészítésének pillanatától folyamatosan, a mentori csoportvezetőjének irányításával. 3. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.1. Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés az iskolai oktató-nevelő munka elengedhetetlen része. Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók: elkerüljék az egészségre káros szokásokat, nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, képesek legyenek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik fejlesztésére, fontosnak tartsák a saját jó egészségük fontosságát. Mindezek elérése érdekében a helyzetfelmérés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény kialakítása Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Egészségnevelési programunk célkitűzéseinek megvalósítása a teljes munkatársi stáb feladatra, hiszen a személyes példamutatás alapvető eszköz az egészségvédelem vonatkozásában. Fontos szerepe van az iskolavezetésnek, ill. az iskolafenntartó alapítványnak a programok megvalósításához szükséges források és eszközök biztosítása révén, pl. sporteszközök biztosítása, uszodabérletek finanszírozása, drogprevenciós programok megszervezése, lebonyolítása. Mivel iskolánkban jellemezően a év közötti fiatalok tanulnak, kiemelt jelentőségű feladat a dohányzással, valamint az alkohol-és drogfogyasztással kapcsolatos megelőző tevékenység, melyet ezen additív szerek rendkívüli egészségkárosító hatása indokol. Legfontosabb feladatnak tekintjük az iskola preventív szerepét, melynek része a komplex drogstratégia kialakítás. A drogprevenciós munka meghatározó eleme annak a személyiségfejlesztési folyamatnak, amelynek a mentori órák adnak keretet. A drogprevenciós munkát segíti a különböző drogprevenciós és felvilágosító programok szervezése. 12

13 3.3. Az egészségnevelés az iskola mindennapi életében A tantermek üzemeltetése Hatékony oktatás csak egészséges környezeti körülmények között folyhat. Ezek közül első helyen az egészséges testtartást segítő bútorok használata szerepel. Minden elméleti és gyakorlati oktató teremben megfelelő szilárdságú és az egészséges testtartást segítő háttámasszal rendelkező székeket használunk. Valamennyi tanterem korszerű világítástechnikával, letörölhető táblával, vetítővászonnal felszerelt. A nyílászárók nagy üvegfelületűek, mely biztosítja a gyors szellőztetést, ill. a bukóra állítható ablakok lehetővé teszik akár a folyamatos szellőztetést is. A balesetvédelem Az iskola épületében valamennyi helyiség kialakításánál és berendezésénél elsődleges a balesetvédelem kérdése. Folyamatos figyelemmel és rendszeres műszaki bejárásokkal az iskolavezetés által ellenőrzésre kerülnek az iskola balesetmentes üzemeltetésének feltételei, pédául a korlátok, a lépcsők, a nyílászárók, a függesztett berendezések, ill. a burkolatok állapota. A tanító és nem tanító stáb valamennyi tagjának feladata, hogy az iskolai berendezések szakszerű használatára oktassa, nevelje tanulókat, ezzel maga is állandó, jó példát mutatva. A vizesblokkok Egészségnevelési szempontból kitüntetett figyelmet kapnak az iskola mosdó- és WC-blokkjai. Az iskolaépületben lévő valamennyi mosdó és WC korszerű burkolattal, ill. higieniás eszközökkel felszerelt. Az iskola bejáratánál lévő mosdó mozgáskorlátozottak számára került kialakításra. A dohányzás tiltása A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvényben foglaltak alapján a J. L. SEAGULL Szakképző Iskola egész területén és a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül TILOS a dohányzás! A szabadidős programok Szabadidős programok szervezésével is segítjük az egészséges életmód kialakulását, fontosságának hangsúlyozását. Az iskola mivel nem rendelkezik saját tulajdonban lévő sportlétesítménnyel, tornateremmel, így különböző külső helyszínre szervezett sportnapokkal, sport tevékenységek, pl. ingyenes uszodabérlet biztosításával, térítésmentes kerékpár-kölcsönzési ehetőséggel ösztönözzük diákjainkat a rendszeres testedzés kiemelt szerepére Az egészségnevelés kapcsolatrendszere Iskolapszichológus A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segíthet a tanulóknak ill. tanácsokkal szolgálhat a tantestület számára is. Szakmai ismeretei révén olyan területeken nyújthat támaszt a diákoknak, amelyek felismerése, speciális problémakezelése nem eléggé ismert a szülők és a tanárkollégák előtt. Szükség esetén van lehetőség anként ilyen felkészültséggel rendelkező külső munkatárs bevonására. Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők, szakszolgálatok A gyermekvédelmi munkánk során indokolt esetben segítségért fordulunk ezen intézményekhez. Itt elsősorban olyan nehéz, problémák sokaságával küszködő gyerekek, családok támogatásáról van szó, ahol az iskola lehetőségei már kevésnek bizonyulnak. Itt kapnak szerepet a kerületi önkormányzatok által működtetett nevelési tanácsadók. Intézményi szinten szoros a kapcsolatban állunk a Gyermekvédelmi Központtal, a Salgótarjánban működő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával. Egészségnevelési munkánkat az adott helyzettől függően egészségfejlesztési szakemberek is segítik. A szülők és a család Az egészségnevelés terén is fontos a jó kapcsolat a szülőkkel, melynek érdekében folyamatos kapcsolattartással elősegíthetjük a tanulók egészségügyi zavarainak korai és hatékony orvoslását. Nagy hangsúlyt fektetünk minden tanévben a véradási napokra is. Iskolánk ez idáig is több alkalommal helyet biztosított a Véradó állomás által szervezett véradásra, ahol tanárok, szülők és diákok egyaránt véradók voltak. 13

14 4. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmeken, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai balesetek számának az utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 4.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat ismerjék fel a vészhelyzeteket tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése érdekében: támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését diáknapon az egyik program az elsősegély-nyújtási bemutató minden osztály számára évente egy alkalommal a mentor elsősegély-nyújtási ismeretekből tart órát 5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Iskolánk az önismereti, személyiségfejlesztő programokon túlmenően nagy hangsúlyt fektet a közösségfejlesztésre is. Az adott tanév során végigvonulnak azok a tréningek, programok, melyek segítségével a diákok csoporttá formálódnak, csapatként is megtapasztalva a közös sikereket, esetleges kudarcokat Az iskola teljes közösségét átfogó programok Nyitott napok, a jelentkezők kiválasztása, bekerülése az iskolába Pedagógiai programunkban mi úgy fogalmaztunk, hogy minden éves fiatal alkalmas a továbbtanulásra, aki akar tanulni (vannak rövid- és legalább középkorú életcéljai) vagy tanulásra képessé tehető (önismereti tréningsorozattal, a tanulási motiváció felkeltésével, vagy fokozásával, szükség esetén személyre szóló kortársi, tanári, vagy pszichológiai segítséggel és egyéb általunk alkalmazott módszerekkel.) A fentiek miatt nálunk a bekerülési lehetőséget nem a középiskolából hozott pontszámok, nem az érettségi bizonyítvány eredménye, nem a már meglévő nyelvvizsgák száma határozza meg, hanem egyértelműen az a jelentkező által kinyilvánított, szóban és írásban is megerősített szándék, hogy ő tanulni akar, és hogy éppen egy ilyen típusú iskolában akar tanulni. 14

15 Innen a mottónk az iskolatájékoztatón: Reméljük, ez az az iskola, melyre mindig is vágytál! Annak érdekében, hogy egy diák előzetesen megtudhassa, milyen is ez az iskola, hogy választása tudatos legyen, igyekszünk széleskörű lehetőségeket teremteni: Az iskola teljesen nyitott; az év bármely szakában meg lehet minket látogatni, akár bejelentés nélkül is. Az iskolatájékoztatóban meghirdetünk nyitott napokat is, (minden hónap utolsó péntekje), ahol tanárokból és diákokból álló házigazda-stábok előkészített forgatókönyv alapján fogadják az érdeklődő diákokat, szülőket, tanárokat. Ragaszkodunk egy személyes találkozáshoz a jelentkező diákokkal, ahol ők is, mi is személyes benyomások alapján meggyőződhetünk arról, hogy egyeznek-e az elképzeléseink a tanításról-tanulásról, hogy nagy valószínűséggel kellünk-e egymásnak. A beiratkozott diákokkal azután a rogersi elvek alapján egy szerződést kötünk, ahol - az akkori tudásunk szerint a lehető legrészletesebben - mindent leírunk arról, hogy mi mit nyújtunk, mit várunk el tőle és ezért neki mit kell tennie (részvételben, minőségben, követelményekben, vizsgákban, pénzben, stb.) A határozott idejű szerződéshez az adott időszakra vonatkozóan alapelveiben ragaszkodunk, s azt - ha nehézségekbe ütközik is - érvényesítjük, ugyanakkor nem elvi kérdésekben, vagy egyedi esetekben a szerződés a két fél konszenzusával módosítható. Erről - kettős aláírással - egy írásos módosítás készül. Ezzel is szeretnénk diákjainkat felkészíteni az adott szó megtartása és a megkötött szerződések érvényessége című, általunk kiemelten fontosnak tartott alapelvekre. Az iskolánkba ily módon belépő diákokat már csak tanítanunk, fejlesztenünk kell; elébe tárni számos lehetőséget, melyek közül meg kell tanítani akár választani is. Aki ezt megpróbálta már egy iskolában 18 év körüli fiatalokkal, tudhatja, hogy milyen nehéz. A szárnypróbálgatások gyakori ütközésekkel, kudarcokkal is járnak, de az így elért eredmény, a közösen elért siker messze túlszárnyalja a hagyományos tanítás-tanulás adta kereteket. A Berepülés hete - rendezvénysorozat célkitűzései, programja Iskolánkban minden tanév egy rendezvénysorozattal kezdődik, melynek célja, hogy a diákok megismerjék az iskola szellemiségéből adódó sajátosságokat, személyes kapcsolatot alakítsanak ki leendő mentorukkal, tanáraikkal és diáktársaikkal. A rendezvénysorozat elnevezése Berepülés, mely a névadó Seagull (sirály) szellemiségében kifejezi az egy fészekhez tartozás gondolatát, mely a közös aktivitás segítségével megteremti a fiókák felcseperedésének életterét. A foglalkozássorozat alapvető céljai: a diákok csoporttá formálása, a csapatmunka sikereinek megtapasztalása, motiválás a cselekvő, aktív részvételre, az alkotóképesség, az önálló gondolkodás fejlesztése, az egyéni felelősségvállalás, az együttműködési készség fontosságának tudatosítása, elérhető, valóságos célok kitűzése. Alkalmazott módszerek: - teremberendezés: padok, asztalok nélkül - alaphelyzetben - nagy körben ülünk, a csoportvezető az elhelyezkedés szempontjából teljesen egyenrangú. - gyakori a kiscsoportos feladat, ill. a pármunka, ezzel is erősítve az alkalmazkodó készség, a nyitottság, az odafordulás, az együttműködési készség, a tűrőképesség fontosságát. - a csoportmunka mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni feladatmegoldásra, a felelősségvállalás tudatosítására. - a tréning egészének saját élménnyé válása megerősítést, lendületet ad a csoport tagjainak az iskolai tanév, az újbóli tanulás megkezdéséhez Seagull szakmai napok Az adott tanévben induló szakok szakmai programjától függően különböző témájú szakmai napok pl. informatikai, idegennyelvi, tanirodai szakmai nap megrendezése, ahol a diákok bemutatják szakterületüket egy-egy sajátkészítésű munka pl. számítógépes prezentáció alkalmazásával. 15

16 A Kirepülés, mint zárórendezvény célja, programja A tanévzáró program keretein belül, amely egy teljes napot felölel, lehetőség nyílik a diákoknak értékelni saját fejlődésük jelenlegi állomását, felvázolni további lehetőségeiket, s természetesen lehetőség van a búcsúzásra. A tanévet lezáró programot is úgy szervezzük, hogy illeszkedjék az iskolafilozófia, a pedagógiai program által kitűzött céljaink megvalósításához. Reményeink szerint a tanév végén tanulóink a Rogers-i szemléletű, személyközpontú nevelés, a saját élményű tanulás, a sokrétű gyakorlati tevékenység, a csapatmunka eredményeként valóban kijelenthetik: I can fly! vagyis Tudok repülni! Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka egyrészt a pedagógusok és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, ill. közvetett módon a szülők együttműködésével. A tanulók, pedagógusok, szülők együttműködésével kapcsolatos intézményi feladatok: kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének feltételeiről gondoskodni; a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit megteremteni; a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői egyeztető fórumok); a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési és beiskolázási tervek kialakításánál. 6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, a mentori munka tartalma A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, modulzáróvizsgák, köztes vizsgák, osztályozó vizsgák, szakmai vizsgák lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, mentori, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői kapcsolattartás, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 16

17 Az osztályok mentorainak feladatai: A leendő mentor, mint főállású tanár részt vesz az iskolavezetés által kijelölt időpontokban a felvételik előkészítésében, lebonyolításában, a csoportok összeállításában. Együttműködően részt vesz az iskola minden közös rendezvényén, ami az iskola egészét vagy a csoportját érinti (kiemelten a Be- és Kirepülés, iskolai rendezvények). Felkérésre elvállalja egy-egy rendezvény előkészítését, levezetését. Együttműködően részt vesz a csoportja szaktanári, mentori-, és stábértekezleteken, stáb, mentori tréningeken, továbbképzéseken. Személyiségében és szakmailag folyamatosan készül mentori feladatának magas színvonalú ellátásáért. Személyesen felel a csoportja tanulási- iskolai motiválásáért aktivitásáért, jó közérzetéért, tanulmányi előmenetel teljesítéséért, a hiányzások esetén szükséges intézkedések megtételéért, a diákjogok / tanárjogok kölcsönös képviseletéért, a képzési szerződések, iskolai szabályzatok érvényesítéséért. Iskolavezetés, tantestület, illetve a diákcsoportok egymás felé történő képviselete, az együttműködés során adódó konfliktusok megoldására. Tartalmában jól ismeri és érvényesíti a képzési szerződéseket. Figyelemmel kíséri a befizetéseket, a hiányzásokat, a tanulmányi előmenetelt, a házirendet, az iskola szabályzatait, a csoportra vonatkozó szakmai- és vizsgakövetelmény rendszert 7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Iskolánkban életvezetési tanácsadás működik, melynek tevékenysége két színtérre irányul: Diákok részére: a tanév során folyamatos mentálhigiénés konzultáció biztosítása, mely lehetővé teszi számukra, hogy életkori, élethelyzeti problémáik, konfliktusaik megoldásához szakszerű segítséget kapjanak és felkészüljenek arra, hogy további életük során munkahelyeiken konfliktushelyzeteket, stresszhelyzeteket, stb. kompetens módon oldják meg. Pedagógusok részére: az egyéni problémamegoldó konzultáció folyamatos biztosítása. A rendszeresen, folyamatosan és állandó időszakban felkereshető életvezetési tanácsadó jelenléte fontos támasz a éves fiatalok és az értük felelősséget érző pedagógusok együttműködésében. Mindezek figyelembevétele mellett azonban tudnunk kell, hogy az iskola pszichológiájának alakítása csapatmunkán, munkaszövetségen alapszik. Mindazok a pedagógusok, az iskola tanító és nem tanító stábja, akik a diákok személyiségfejlődésének, ill., fejlesztésének harmonikus kibontakoztatásán fáradoznak egyaránt felelősséggel tartoznak az iskolai pszichológiáért A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanítás-tanulás folyamatában alapvető célkitűzésünk az egyéni képességek figyelembe vétele, azaz minden diák számára biztosítanunk kell a lehetőséget az egyéni maximális teljesítmény megvalósításához. E cél elérésének érdekében iskolánk nagy figyelmet fordít arra, hogy képzési kínálata gyakorlatorientált legyen, az igénybevevők (diák, szülő, társadalmi környezet, munkahelyek) elvárásainak egyre magasabb színvonalon megfeleljen. Évről évre megújuló kínálatot nyújtunk a diákok számára, képzésünk középpontjába - az ismeretszerzésen túl - egyre inkább a gyakorlatorientált, készségfejlesztő programokat állítjuk. 17

18 Annak érdekében, hogy a középiskola diákjai ne elavult ismeretekkel, hanem a korszerűen felszerelt, hatékonyan működő gyakorlati készségek birtokában kerüljenek ki az iskolából, iskolánk pedagógiai programja a képzések területén a gyakorlati felkészítést az alábbi pillérekre tervezi és végzi: A képességek kibontakoztatását elősegítik: ELMÉLETI KÉPZÉS teljes osztály AZ ELMÉLETRE ÉPÜLŐ ISKOLAI CSOPORTMUNKA GYAKORLÓ CÉGEK 4-5 fős 4-5 fős 4-5 fős 4-5 fős gyakorlatok gyakorlatok gyakorlatok gyakorlatok Házon belüli munkahelyi gyakorlat (egyéni) még védett környezetben minden begyakorolható Munkahelyi, intézményi gyakorlat "éles gyakorlat" a valóságban, a már begyakorolt műveletekkel Munkahelykeresés, munkába állás - a csoportbontásban való tanítás-tanulás lehetőségének megteremtése / folyamatos biztosítása a képzések során, - a tanítási órákon kívüli tevékenységek: szakmai megmérettetések, bemutatkozási lehetőségek, - iskolai szolgáltatások igénybevétel pl. korlátlan időtartamú, ingyenes Internet-hozzáférés. Mindenkinek érdeke, hogy az iskolában olyan képzést nyújtsunk, melynek eredményeként a kikerülő fiatalok és felnőttek nem csak elméletben ismerik a szakmát, hanem el is tudják látni azt a munkakört, melyre pályáznak. Kiemelt fontosságúnak tartjuk iskolánkban a korszerű oktatási módszerek alkalmazását valamennyi szakképzésben A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Iskolánk a nevelési és oktatási programjával elkötelezte magát amellett, hogy az ember teljes egyéniségével tanul, ezért az oktatás ne csak a kognitív rendszerre, hanem az egész személyre irányuljon, elősegítse, hogy a diákok önmegvalósítási és önirányítási képessége folyamatosan fejlődjön. Ebben a rendszerben a tanárnak a kognitív és érzelmi tanulást egyaránt elősegítő szerepe van. A feladat olyan pszichológiai légkör biztosítása, amely elősegíti az önálló és belsőleg irányított tanulást. Mindezek lehetővé teszik, hogy aktívan, élményszerűen találkozzanak a diákok a tantárgyi ismeretekkel, ugyanakkor társaikkal és tanáraikkal folytatott interakciók során felismerjék, milyen erők alakítják megnyilvánulásaikat, érzéseiket, gondolataikat. Munkánk távlati célkitűzése, hogy mindezen ismereteket további életvezetésükben, munkavégzésükben is hatékonyan tudják alkalmazni. Az iskola tanulóközpontú pedagógiai programjának megvalósítását szolgálja a mentori program részeként az önismereti tréning, amely hozzásegíti a résztvevőket: a minél pontosabb énkép kialakításához, valamint mások megismeréséhez, az önbizalom erősödéséhez, mások visszajelzéseinek megfelelő kezeléséhez az önértékelés gyakorlásához. lehetőséget biztosít, hogy megismerjék és elsajátítsák az erőszakmentes, kreatív megközelítésű konfliktuskezelést módjait, s azok alkalmazását. 18

19 A gyakorlatok a bizalomerősítés, az együttműködés, a kommunikáció és probléma megoldás egymásra épülő köreit ölelik fel, amelynek alapjául kreatív gondolkodás fejlesztése szolgál. A különböző helyzetgyakorlatok során tudatosul, hogy miként élik meg a helyzetet, hogyan érzik magukat benne. A saját elkövetett hibák, kudarcok, konfliktusok élménye, segítő tapasztalattá, tanulási lehetőséggé válhatnak. Az egyénnek saját élményei révén fejlődik önismerete, megtanulja másként látni a többi embert. Megtanulja maga irányítani kapcsolatait, megoldani problémáit, átélheti, hogy rajta múlnak, tőle is függenek a körülötte és vele történő dolgok. A tanulási nehézségekkel küzdő, ill. sajátos nevelési igényű tanulók esetében a kudarc okának felkutatása kulcsfontosságú. A kudarc hátterében állhatnak: egészségügyi problémák, családi gondok; a képességek, készségek alacsony szintje; motiválatlanság, az érdeklődés hiánya. Az önismereti tréningek szervezésén és működtetésén túl a tanulók felzárkóztatását egyéni konzultációk, tanácsadások segítik mind szakmai, mind mentálhigiénés szempontból A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az iskolafenntartó alapítvány kiemelt célja a hátrányos helyzetű fiatalok segítése, sokoldalú fejlesztése. Ezen cél megvalósítását szolgálja az a tény is, hogy a nappali tagozatos, iskolarendszerben első szakképesítést szerző tanulók számára a szakképzés nem csupán tandíjmentes, de költségtérítést sem fizetnek. A feltételeket teljes egészében a normatíván túl - az iskolafenntartó biztosítja. Eddigi tapasztalataink alapján az iskolánkban nappali tagozatos képzésben tanulók közel kétharmad része az alábbiakat tekintve hátrányos helyzetű: - családi mikrokörnyezetéből adódóan, - családi házon kívüli környezetéből adódóan, - az iskolai körülményeit tekintve. A fentiek alapján elsődleges feladatunk: - a hátrányos helyzetűek felmérése, regisztrálása, a hátrány meghatározása, - a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek megszervezése: tanulói ösztöndíj rendszer működtetése, tankönyvtámogatás biztosítása, tartós könyvhasználat, könyvkölcsönzés megteremtése, részletfizetési kedvezmény biztosítása. 8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 8.1. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi rendszere Iskolánk eddigi tapasztalatai szerint a nappali tagozaton tanuló fiatalok közel kétharmad része hátrányos helyzetű, jellemzően a szülők egyike munkanélküli, gyakori a gyermekét egyedül nevelő szülő, így kiemelt fontosságú intézményünkben a hátrányos és veszélyeztetett tanulókat segítő ifjúságvédelmi munka. Ezt a feladatot a mindenkori ifjúságvédelmi felelős látja el a közoktatási és a gyermekvédelmi törvény, valamint a közoktatási törvény végrehajtási utasítása alapján. A feladat szerteágazó, az egész iskolára kiterjedő, ugyanakkor a tanulók személyes ismeretét és szeretetét is kívánja. Az ifjúságvédelmi felelős nagyban támaszkodik a mentorok és a szaktanárok tapasztalataira. Az iskola vezetője gondoskodik az ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. 19

20 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSE Csoportos mentori foglalkozások Személyes kapcsolattartás a tanulóval Kapcsolattartás a szakszolgálatokkal Rendszeres visszajelzés a szaktanároktól GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG- VÉDELMI FELELŐS Kapcsolattartás az iskolavezetéssel Kapcsolattartás a képzéshez csatlakozó munkaterületekkel Kapcsolattartás a gyakorlati képzőkkel A mentorok - segítő feladataikon túl - mentori órák keretében alapvető mentálhigiénés ismeretek nyújtanak az iskola minden szakán tanuló diákok részére. Az órák célja a személyiség fejlődését, működését alapvetően befolyásoló pszichés mechanizmusok megismertetése, szituációs elemek felhasználásával, ezek gyakorlati megvitatása, elemzése videós tréningek beiktatásával A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az ifjúságvédelmi munka célkitűzései közül kiemelkedő helyet foglal el az általános prevenció. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében programok szervezése, mentálhigiénés előadások szervezése. Az ifjúságvédelem feladata a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulók időben történő felismerése, nyilvántartásba vétele, a veszélyeztető okok feltárása; a családdal, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése. Fel kell figyelnünk, és ki kell szűrnünk azokat a tanulókat, akiknek alapvető életkörülményeik szűkösek, szükségleteik csak korlátozott mértékben teljesülnek, akiknek családja, szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális téren. Kiemelt odafigyelést igényelnek azok a tanulók, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a gondozó környezet nem biztosítja. A hátrányos helyzet ill. a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése alapján a tanulók problémáinak megoldása érdekében az ifjúságvédelmi felelős együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel és intézményekkel (gyermek-és ifjúságvédelmi központ, egészségügyi ellátók ). 9. Az iskola környezetnevelési programja 9.1. A környezeti nevelés alapelvei Alapelv az egyetemes természetnek, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése, beleértve az embert is, annak maga alkotta környezetével és kultúrájával együttesen. A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük: kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, alapvető emberi szükségletek, emberi jogok, biológiai és társadalmi sokféleség. 20

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola

KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola OM: 100 536 OKÉV: 01-0698-04 AL-2007 alapítva: 1998....semmiből egy új, más világot teremtettem. Bolyai János Pedagógiai program (2013.) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben