Andragógia szakos képzés, ahogy magunkat láttatjuk és ahogy a média lát minket Dr. Kerülı Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andragógia szakos képzés, ahogy magunkat láttatjuk és ahogy a média lát minket Dr. Kerülı Judit"

Átírás

1 Andragógia szakos képzés, ahogy magunkat láttatjuk és ahogy a média lát minket Dr. Kerülı Judit

2 Honnan tudnak, tudhatnak a szakról? A DPR és az e témában lefolytatott kutatások adatai azt igazolják, hogy a leendı hallgatók az információikat elsı helyen internetes forrásokból szerzik. (honlap, közösségi portálok) Ami nincs rajta az interneten, az nem is fontos számukra

3 BGF Cél: Olyan felnıttképzési szakemberek képzése, akik felkészültek elsısorban turisztikai és kulturális programok, látogató csoportok és egyének, továbbá idıskorúak sajátos idegenforgalmi, gasztronómiai igényeinek kielégítéséhez, rendezvények megszervezéséhez, intézményi kapcsolatok kialakításához és a falusi turizmushoz szükséges ismeretekkel nem rendelkezık képzésére alkalmas szakemberek felkészítésére. Szakirányok (specializáció): mővelıdésszervezı turisztikai andragógia Elhelyezkedés: Kulturális intézmények Önkormányzatok Felnıttképzési iskolák, vállalkozások Turisztikai intézmények, szervezetek Képzés költsége: 200 ezer Ft/nappali 140 ezer Ft/levelezı

4 Debreceni Egyetem Cél: KKK-ban megfogalmazott cél Mintatanterv részletesen Szakirányok: Mővelıdésszervezı Felnıttképzési szervezı Elhelyezkedés: KKK-ban megfogalmazottak szerint Képzés költsége: Ft/félév

5 DE Hajdúböszörmény Cél: KKK Elhelyezkedés: KKK Szakirányok: Mővelıdésszervezı Felnıttképzési szervezı Képzés költsége: 115 ezer Ft/félév nappali és levelezı tagozat Specialitások: Tanulmányok Lehetıség van egy idıben két szakirány választására Mesterképzési, továbbképzési lehetıségek Tanulmányi kirándulások - Félévente egy tanulmányi kirándulás, amelyet a kari HÖK anyagilag támogat. Egyéb programok: kedvezményes színházlátogatás a Debreceni Csokonai Színházban Rendezvényszervezés - Az iskola rendezvényein lehetıség van a hallgatóknak a programszervezésben részt vállalni

6 Dunaújvárosi Fıiskola Cél: KKK Ideális jelentkezı: szeretnének emberekkel foglalkozni, érdeklıdnek a pedagógia és a pszichológia iránt, kedvet éreznek arra, hogy segítsék a felnıttek tanulási folyamatait, munkaerı-piaci helyzetének megerısítését, HR területen különbözı feladatokat lássanak el, részesei legyenek a kultúra terjesztésének, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézmények mőködtetésének. Képzés költsége: 120 ezer Ft/félév Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Személyügyi szervezı Specialitások: Kiváló infrastruktúra és kollégium

7 Eötvös József Fıiskola Cél: KKK Elhelyezkedés: Az állami és önkormányzati kulturális és szakképzı intézmények, az oktatási és kulturális vállalkozások, az egyesületi és alapítványi szféra. Szakirányú felkészültségük alapján a kultúraközvetítés különbözı intézményeiben, szervezeteiben, közösségeiben a mővelıdés, a felnıttképzés/munkaerıpiaci képzés színterein elemzı, értékelı, szervezı, tervezı és irányítói feladatok ellátására. animátori, tanácsadói, segítıi, szervezıi, a humánerıforrás-gazdálkodással összefüggı munkakörök betöltésére. Specialitások: Olyan tudást kívánunk adni, amely nemcsak itthon, hanem az európai országok bármelyikében jól hasznosítható. A képzés során arra törekszünk, hogy megteremtsük az elméleti ismereteket és a gyakorlati készségek harmóniáját. Korszerő, a gazdasági és a társadalmi élet számos területén alkalmazható, európai szinten is elismert hivatásra készít fel. Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Képzés költsége: 135 ezer Ft/félév

8 Eszterházy Károly Fıiskola CÉL: KKK Ideális jelentkezı: a társadalmi, gazdasági, kulturális változásokra figyelı, nyitott; változásokra érzékenyen reagáló, aktív és kezdeményezı; olyan fejleszthetı személyes és szociális kompetenciákkal rendelkezik, mint a másokhoz való alkalmazkodás, a másokkal való együttmőködés képessége; emberek és csoportok valamely cél érdekében történı befolyásolására és mozgósítására képes; emberi kapcsolataiban érzékeny. Jellemzi a humánus viszonyulás; empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás; jó szervezı és problémamegoldó képességgel rendelkezik; könnyen teremt kapcsolatot különbözı életkorú és élethelyzető emberekkel, jó kommunikációs képességő. Szakma szépsége: Az elsajátítandó ismeretek sokszínősége, változatossága, a szakmával járó feladatok emberközelsége gyakorlatra orientáltsága, kreativitásra lehetıséget adó munkaterületek, a tudás átadásával együttjáró örömök. Elhelyezkedés: kultúraközvetítı intézmények, felnıttképzı intézmények, civilszervezetek, oktatási intézmények, munkaerı-fejlesztı és képzı központok Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Képzés költségei: 158 ezer Ft/félév nappali 133 ezer Ft/félév levelezı

9 Eötvös Loránd Tudományegyetem Cél: KKK Mintatanterv olvasható a honlapon Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Specialitás: A legszélesebb továbbtanulási lehetıség, mesterszak, szakirányú továbbképzési szak Kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer Képzés költségei: 165 ezer Ft/félév

10 Kaposvári Egyetem Cél: KKK Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Képzés költségei: 115 ezer Ft/félév Specialitások: Múzeumpedagógiai specializáció Térségfejlesztı specializáció Védelmi specializáció

11 Kodolányi János Fıiskola Érdemes az andragógia szakot választani, mert egy diplomával két szakmát is szerezhet, mint kulturális menedzser és személyügyi szervezı köszönhetıen a több hetes "mélyvíz" szakmai gyakorlatnak, képes lesz kulturális szolgáltató cégeknél, felnıttoktatási cégeknél, a közmővelıdés, a közgyőjtemények területén, HR (személyügyi) területen, településeken, különbözı intézményekben, szervezetekben és közösségekben tervezı, szervezı, irányító munkakörök ellátására tanulmányai elvégzése után akár saját céget is szervezhet, mőködtethet kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetıségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS program keretén belül Az andragógia szakra várjuk érdeklıdnek a rendezvénymenedzsment, a fesztiválszervezés, a könyvkiadás, a médiamenedzsment, a kulturális turizmus, a produceri, a múzeumilevéltári szakma, valamint a mőkereskedelem iránt mővészeti, közmővelıdési intézményekben szeretnének elhelyezkedni a felnıttoktatás piacán szeretnének alkalmazottként vagy vállalkozóként sikereket elérni a HR területen a személykiválasztásban és a vállalati képzések szervezésében szeretnének dolgozni

12 Kodolányi János Fıiskola Specifikum: andragógia-mővelıdésszervezı szak Ha folytatja a tanulmányait 7. féléven a szakhoz tartozó másik szakirány is elvégezhetı Szakirányok: Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Képzés költsége: 195 ezer nappali 140 ezer levelezı Szakmai gyakorlat kultúraközvetítı, felnıttképzı intézményekben cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervezı és kreatív cégeknél, levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban,önkormányzatoknál, mővelıdési központokban, táncházakban, színházaknál, aukciós házaknál, lapkiadóknál, a fıiskola egységeinél, illetve munkaügyi szervezetekben és a vállalati szektorokban

13 Nyíregyházi Fıiskola Az andragógus, szakember mint felnıttképzési az oktatási intézmények képzéseinek megtervezése üzleti szférában, vállalkozások területén szervezıi, menedzselési tevékenység ellátására is felkészítést kap, az élethosszig tartó tanulást szervezı szakembereket kívánja széles ismeretkörrel ellátni. Részletes KKK Szakirányok: mővelıdésszervezı, felnıttképzési szervezı, személyügyi szervezı Képzés költsége: 140 ezer nappali 115 ezer levelezı Szakmai gyakorlat: Fıiskola Képzési és Továbbképzési Intézete Regionális Munkaügyi Központok Középiskolák felnıttképzı tagozatai Multinacionális vállalatok (LEGO, Michelin, TESCO) Önkormányzatok, kormányhivatalok Alapítványok, civil szervezetek Rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozások

14 Nyugat-magyarországi Egyetem KKK Részletes mintatanterv Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Munkavállalási tanácsadó Képzési költség: 135 ezer Ft nappali 120 ezer Ft - levelezı

15 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mi is az andragógia? Elmélet és gyakorlat, amely, eredeti értelmében, a felnıttek nevelésével/önnevelésével, képzésével/önképzésével, oktatásával/tanulásával foglalkozik, tágabb értelmében a széleskörő mővelıdési tevékenység elméletével és gyakorlatával. Így tehát pl. a felsıoktatás is felnıttképzés? - Bizonyos értelemben igen. Egyedülálló, hogy a képzés alanya, a felnıtt hallgató, és tárgya, a felnıtt hallgató képzése, ilyen reflexív kapcsolatban álljon! Ez nagyban segíti a személyi, szociális és szakmai kompetenciák kialakítását.) Miért érdemes andragógia alapszakot választani? 1. A szakmai, személyi és szociális kompetenciák kialakításával felkészít a pedagógiai, pszichológiai képzési ág számos szakán az MA fokozatra való felvételre. 2. A szakirányok széles szakterületeken munkavállalási lehetıséget biztosítanak. Specialitások: Miért ismerıs? Mert a képzési célban megfogalmazottak alapján olyan munkaterületekre készít fel, amelyek ismerısek, ismertek, elismertek és keresettek. Szakirányok: Mővelıdésszervezı Felnıttképzési szervezı Képzési költségek: 170 ezer nappali 150 ezer levelezı (Budapesten csak levelezı) Rendelkezünk a Pécsi Egyetem és a Debreceni Egyetem befogadó szándéknyilatkozatával. A szakirányok és az abban foglalt választható specializációk (idegenforgalmi, filmterjesztési, oktatásszervezési, személyügyi ismeretek és gyakorlatok) valamint a szabadon választható sávban egymásra épülı speciális tárgyak (Médiapedagógia, médiatechnika, multimédia, digitális tartalomszolgáltatás; Pasztorálandragógia alapjai és gyakorlati területei) megkönnyítik a karriertervezést, az állásvállalást

16 Pécsi Tudományegyetem Specialitások: Legolcsóbb és a lehetı legjobb színvonal képzés (115 ezer Ft) Mit kapsz kevesebb, mint havi 20 ezer forintért ( Ft) Miért érdemes: Olyan diplomát ad, amellyel még az oktatáspolitikusok szerint is többnyire magas jövedelemmel lehet elhelyezkedni Képzés mellett munkát lehet vállalni 6.félév csak gyakorlat Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Munkavállalási tanácsadó Zalaegerszeg (csak levelezı)

17 Szegedi Tudományegyetem Elhelyezkedési lehetıség: A kultúraközvetítés és felnıttképzés bármely területe a múzeumi közmővelıdéstıl a felnıttoktatásig, kulturális egyesületig KKK, Mintatanterv Szakirány: Mővelıdésszervezı Költség: 150 ezer Ft

18 Szent István Egyetem Jászberény - Békéscsaba Az andragógia felnıttnevelés - az utóbbi idıben társadalmi igénnyé lett, foglalkozássá és képzési területté vált. A felnıttnevelés és felnıttképzés szakmai tudnivalói tág szellemi horizontot alakítanak ki. A képzés folyamán gyakorlatok és a hallgatók által megszervezett tréningek teszik életszerővé a fıiskolai éveket. A szabadidıszervezés, a reklámismeretek, az európai uniós ismeretek, rendezvényszervezés, médiaismeretek kapnak helyet az értelmiségképzı és alapozó jellegő tantárgyak mellett. Ideális jelölt: Fıként a problémaérzékeny, közösségi programok iránt fogékony, kreatív gondolkodású diákok jelentkezését várjuk, akik készek ismereteik folyamatos bıvítésére és megújítására, a helyi társadalmi életközösségek szervezésére, irányítására. Szakirány: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Képzési költség: 115 ezer Ft. Nappali-levelezı Specialitás: drámapedagógia, az újságszerkesztıi, turisztikai szervezıi ismeretek Szakmai gyakorlataink lehetıséget nyújtanak hazai tanulmányutak szervezésére, Hallgatóinknak lehetıségük van karon belüli és a Szent István Egyetem más karaira és képzési formáira történı áthallgatásra

19 Szent István Egyetem Gödöllı Andragógia munkavállalási tanácsadó szak Itt alakult meg a Munkavállalási tanácsadó szak 1992-ben. A képzés olyan új, humán tartalmú oktatási formák közé tartozik, amely a társadalomban felmerült problémákat értelmezi, kezeli, és a különbözı emberi relációkat megoldja. A képzés magába foglalja mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amely hozzásegíti a szakembereket a változó munkakörnyezetben jól tájékozódjanak és erre vonatkozó ismereteiket képesek legyenek átadni a hozzájuk fordulóknak Szakirány: munkavállalási tanácsadó Képzési költség: 200 ezer Ft nappali és levelezı tagozat

20 Zsigmond Király Fıiskola Az andragógia szó felnıttoktatást, felnıttképzést jelent. Egy ilyen sokoldalú és sokoldalú hallgatókat kívánó szaknak a regionális és lokális válsághelyzetben nagyon komoly társadalmi küldetése van. A küldetés abban áll, hogy a szakember, elsısorban továbbképzések szervezésével a felnıtteket minél tovább képes legyen a munka világában tartani, és egyben biztosítsa számukra azt az érzést és tapasztalatot, hogy a fizikai öregedés nem feltétlenül jár együtt szellemi romlással. Ma Magyarországon kb. 10%-os a munkanélküliség. Az andragógusnak az is feladata, hogy olyan képzéseket szervezzen, amelyeken segítségével a munkájukat elvesztett emberek visszatalálnak a stabil, jövedelemszerzı állásokba. Szakirány: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Facilitátor Specialitás: Facilitátor szakriány: általános társadalmi segítı képzettséget ad egyedüliként az országban. A hallgatók PR-t, CSR-t, mediációt, coachingot és geronto-andragógiát tanulnak, s tanáraik tudatosan irányítják ıket a közvetítı, a társadalmi és egyéb közösségi törésvonalakat feloldó pályákra. Képzési költségek: 190 ezer nappali 170 ezer nappali

21 Nappali tagozat költségtérítése 2013 BGF 200 NYF 140 SZIE Göd. 200 NYME 135 KJF 195 EJF 135 ZSKF 190 DF 120 PPKE 170 DE H.bösz. 115 ELTE 165 KE 115 EKF 158 SZIE Bcsa. 115 SZTE 150 SZIE Jber. 115 DE Debr. 143 PTE

22 Levelezı tagozat összege költségtérítési SZIE 200 EKF 133 ZSKF 170 DF 120 ELTE 165 NYME 120 SZTE 150 DE Hbösz. 115 PPTE 150 KE 115 DE Debr. 143 NYF 115 KJF 140 PTE 115 BGF 140 SZIE J.ber. 115 EJF 135 SZIE B.csa

23 Szakirányok Felnıtt Mővelıdés Személy Munka Egyéb képzési szervezı ügyi vállalási szervezı szervezı tanácsadó (DF, SZIE Gödöllı, PTE Zalaegerszeg helyeken nincs ilyen szakirány) 10 3 (SZIE, Gödöllı, PTE, NYME) intézményeknél van ilyen szakirány Turisztikai andragógia (BGF) Facilitátor (ZSKF)

24 FELVI Szak rövid bemutatása KKK Szakot hirdetı intézmények Megcélzott állások: Felnıttképzési menedzser Személyügyi tanácsadó Pályaválasztási tanácsadó Tréner menedzser Animátor Kulturális szervezı Rendezvényszervezı Impresszárió Marketing menedzser Személyzeti asszisztens

25 DPR adatai szerint hol helyezkedtek el ügyintézı (ügyfélszolgálati, személyügyi, egyetemi, felnıttképzési, gazdasági és munkaügyi, igazgatási, kamarai területi, oktatási) asszisztens ( HR, marketing, oktatási) adminisztrátor andragógus animátor belsı ellenır (közoktatási intézménynél) beruházási koordinátor értékesítési menedzser felnıttképzési referens, ügyintézı gazdasági vezetı iskolatitkár HR advisor, generalista, gyakornok, koordinátor humánerıforrás menedzser,oktatásban karriermarketing tanácsadó közfoglalkoztatás szervezı közmővelıdési elıadó köztisztasági munkatárs és rendezvénytechnikai kulturális munkatárs, szervezı marketing manager médiafigyelı mentor, tanácsadó munkaerı-piaci, foglalkoztatási munkaügyi elıadó munkavállalási tanácsadó múzeumi és közmővelıdési referens mővelıdésszervezı, népmővelı oktatásszervezı oktatótiszt pályázatíró pedagógus pénzügyi tanácsadó PR, koncertszervezési menedzser projekt menedzser régióvezetı kölcsönzés) (diákmunka, munkaerı- rendezvényszervezı Segítı Hálózat helyi program koordinátor személyügyi tiszthelyettes személyzeti vezetı

26 Karrierlehetıségek (FELVI) Az andragógia a piaci igényekre válaszolva létrejött, a mővelıdésszervezı szak hagyományaira épülı új képzési terület, amely összetettebb tudásanyagot biztosít, mint elıdje. A bölcsész végzettségőek között kiemelten jó helyzetben vannak, mert számos elhelyezkedési lehetıség áll elıttük, az állami, önkormányzati, nonprofit és vállalkozói szférában egyaránt. A szaknak komoly küldetése van, hiszen az öregedı magyar társadalomban egyre több olyan szakképzett munkaerıre van szükség, aki a dolgozókat ösztönzi és továbbképzi, hogy minél hosszabb ideig állásban maradhassanak. A munkanélküliek világa ugyanilyen kihívást jelent ma és a felnıttképzésben jártas tanácsadó, szervezı és oktató szakembereknek fontos szerep jut a probléma hatékony kezelésében. Az álláslehetıségek szakirányonként eltérıek

27 Az andragógia alapszak abszolutóriumot szerzett végzettjeinek fizetési adatai A DPR adatai alapján: A szak végzettjeinek NETTÓ havi fizetése: Ft (országos átlag 2011-ben Ft) Az országos statisztikai adatbázisok (FIR, KSH, NAV, OEP) alapján: A szak végzettjeinek BRUTTÓ havi átlagkeresete: Ft

28 Cikkek a Felvi.hu A felnıttekkel foglalkozás tudománya: andragógia (2008. március) Széleskörő tudást nyújt Gyakorlatias képzést elhelyezkedést segíti Sok oldalú elhelyezkedés Továbblépési lehetıségek T.Molnár Gizellával készült interjú

29 Cikkek a Felvi.hu Kibıl lehet jó andragógus? Felvi Magazin szám Dovala Mártával (ZSKF) készült interjú Kiemeli a szak nyitottságát, sokszínőségét és újszerőségét, ami az elhelyezkedés szempontjából kedvezı

30 Cikkek a Felvi.hu Az andragógián a felnıttek oktatóit képzik Mit jelent az andragógia? Kik jelentkezzenek? Mit fognak tanulni? A képzés elızményei

31 Blogok az andragógiáról tovabbtanulok.hu ( ) Mi leszek, ha nagy leszek? Szakmák testközelbıl Andragógia Kezdek rájönni, hogy az emberek imádják leszólni az összes létezı szakot (kivéve a doktorit adó, patináns szakokat), így meg sem lepıdtem azon, hogy az andragógiát is a semmire sem jó, napközis szakok közé sorolták egyesek. Inkább valami komolyabb munkában és szakban gondolkozz, igaz, hogy megerıltetıbbek lesznek az egyetemi évek, de legalább lesz olyan munkád, amit valóban csak diplomával lehet végezni, mert jelenleg jó úton haladsz a krumpli-manager és "service-assistant" (pultos/felszolgáló) munkakörök felé" - így egy jóakaró. Vagy egy másik: Az andragógia tipikus büfészak, régen "mővelıdésszervezı", "mővelıdésügyi menedzser", "személyügyi szervezı", még régebben "népmővelés" néven futott. Ezzel a diplomával szinte nem lehet ma Magyarországon elhelyezkedni, a munkáltatók szemberöhögnek. Arra jó, hogy elmondhasd magadról: diplomás vagy, másra nem."

32 Blogok, az andragógia mellett Szerintem soha nem volt még ilyen aktuális hogy andragógusokat képezzenek, a mai társadalmi munkaerıpiaci viszonyokat figyelembe véve. Elismerem hogy jelenleg nem ez tőnik a legpiacképesebb szaknak,de szerintem van benne lehetıség, és ha valaki tényleg ezzel akar foglalkozni, és agilis, az el tud vele helyezkedni" - írja egy másodéves andragógus. A szakról annyit, hogy nagyon sokszinő, érdekes, és akik megérzik a konferenciaszervezés, tudományos estek, szaknapok, zenés rendezvények szervezését, a közvéleménykutatások, közösségfejlesztések ízét még iskolán belül (aztán majd kívül is) igazán beleszerethetnek a szakba. A tananyag érdekes, tanulható, de itt is meglehet ám bukni." Én is andragógiát tanulok, a szak nagyon szerethetı, sokrétő, komplex képességeket, tananyagot sajátíthatsz el, és tényleg sok programot kell majd szervezned ha erre a szakra mész, mint pl. tudományos konferenciákat, szakesteket. Szerintem ha kreatív vagy és szeretsz szervezkedni és vezetni, irányítani mindenképpen megéri erre a szakra menni. Az elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatos véleményeknek ne nagyon higgy, hidd el késıbb nagy szükség lesz ránk"

33 Állások Ha tesztelni akarod, az általad választott szak megállja-e a helyét a munkaerıpiacon a legokosabb, ha rákeresel. Nézzünk pár álláshirdetést: 15 mővelıdésszervezıi állás job.hu 15 oktatásszervezıi állás profession.hu 66 személyügyi ügyintézı

34 16 nem támogatott szakról Az andragógia a 16 legnépszerőbb szakok között Elitegyetemeken, elitképzésben, elithallgatók tanulhatnak ezeken a szakokon Slágerszakok, olyan képzések, amelyek jó befektetést jelentenek a szülıknek, mert jól el lehet helyezkedni ezekkel a diplomákkal

35 Miért pont az andragógia? andragógiából lehet némi túlképzés,... ezzel egyidejőleg azonban Magyarország lényegében felmondta... az élethosszig tartó tanulás uniós elvének alkalmazását. Népszabadság Vajon mi a baj az andragógiával? A magyar felnıtt társadalom oly mértékben képzett netalán (már-már, itt-ott kifejezetten túl), hogy az ilyen szakemberek oktatása kidobott pénz? Dunába vizet, bankba pénzt, magyar felnıttbe oktatást nem? Esetleg kártékony andragógusok csalják az adót, mossák a pénzt, szürkítik a gazdaságot? Állástalan andragógusok fékevesztett hordái lepik el köztereinket és szítják a megtévesztett diákság lázongását? A horribilis andragógus jövedelmek indokolttá teszik, hogy az élet jövendı császárai fizessenek a várható dızsölésért? Esetleg egyszerően kellett egy szak a lista elejérıl, bizonyítandó a szaktárca elfogulatlanságát? A balneológiára kilövési tilalom van mióta Pokorni szénné égette vele magát, nehogy a kicsinyes bosszúállás árnyéka vetüljön a fényes arcú hatalomra, hát legyen akkor az andragógia. (Index. Miért pont az andragógia? december 21)

36 Így is lehetetlen lesz bekerülni állami finanszírozású képzésre andragógiára (hallgatoihalozat.hu)

37 Andragógusból csak néhány marad Valószínőleg csak elvileg lesznek államilag finanszírozott helyek például andragógia (felnıttképzés) szakon, ami korábban nagyon népszerő volt a felvételizık körében (2011-ben 3619-en jelentkeztek nappali képzésre, tavaly pedig 2086-an). A miniszter 445 pontban határozta meg az állami ösztöndíjhoz szükséges pontszámot, miközben a legmagasabb követelményeket felállító intézménybe, az ELTE-re is be lehetett jutni tavaly 429, tavalyelıtt pedig 415 ponttal igaz, ben csak 17, 2011-ben pedig 44 embert vettek fel. A kormányzati ígéret alapján elvileg állami ösztöndíjas hallgatót kellene felvenni, de a ponthatár alapján valószínőbb, hogy csak 3-6 ember kerülhet be ingyenes helyre, valószínőleg az ELTEre. Más intézményekben nem lesz elegendı hallgató: a Dunaújvárosi Fıiskolára például tavaly mindössze egy hallgatónak állta az állam a képzését andragógia szakon, a Budapesti Gazdasági Fıiskolán (BGF) kettınek, a Debreceni Egyetemen pedig négynek. Valószínőtlen, hogy ezeken a helyeken a 445 pontos küszöb bevezetése után maradna akár egy állami ösztöndíjas hallgató is. (HVG, január 23.)

38 ..végül, kívánok ennyi boldog és lelkes hallgatót Dr. Kerülı Judit

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Országos Múzeumandragógiai Konferencia Felhívás A Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Múzeumi Igazgatóság Herman Ottó Múzeuma, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, a Timpnet Mőhely 2009. Május 11-12-én Országos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának?

HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának? HOL TALÁLOK EGY JÓ LEAN SZAKEMBERT? ugye Ön is feltette már ezt a kérdés magának? Vállalatuk elkötelezte magát a lean menedzsment mellett, de nincs hozzá megfelelı szakemberük? Esetleg túl régóta keresik

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

15 éves csúcson van az álláskeresk létszáma. Magyarországon 9,1 százalékos a munkanélküliségi ráta, EU -27: 8,0 százalék (2009.február) 2008.

15 éves csúcson van az álláskeresk létszáma. Magyarországon 9,1 százalékos a munkanélküliségi ráta, EU -27: 8,0 százalék (2009.február) 2008. Kerül Judit ! 15 éves csúcson van az álláskeresk létszáma. Magyarországon 9,1 százalékos a munkanélküliségi ráta, EU -27: 8,0 százalék (2009.február) 2008. augusztusához viszonyítottan 50 ezer fvel ntt

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések

PANNON Egyetem. A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet által kínált szakok és képzések Tudományos eredmények disszeminációja és tehetséggondozás a minőségi képzésért a Pannon Egyetemen TÁMOP-4.2.3-08/1-2009-0018

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60

NAPPALI KÉPZÉSEK. Irányszám Képz. idı min. < (félév) max. Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A 8 15 < 60 NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. szint Választható szak Irányszám Képz. idı min. < max. Érettségi követelmények Képzési terület ápolás és betegellátás-ápoló A N A támogatott 8 15

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Részismereti képzés 1. csomag

Részismereti képzés 1. csomag 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (31) RK-1 Részismereti képzés 1. csomag A modul a szociális munka mesterképzési szakra jelentkezni kívánók számára nyújt tervezett,

Részletesebben

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója

A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója A Dunaújvárosi Főiskola 2010. és 2011. évi DPR kutatásainak összefoglalója Szerzők: Dr. Bacsa-Bán Anetta Juhász Ibolya A könyv

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VÁLLALATI SZEMMEL-2010

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VÁLLALATI SZEMMEL-2010 DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VÁLLALATI SZEMMEL-2010 12 gyakori kérdés a friss diplomások és a felsıoktatási intézmények kapcsán 2011/2 2 Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények

Részletesebben

A múzeum lehetıségeinek felhasználása az andragógiai képzésben

A múzeum lehetıségeinek felhasználása az andragógiai képzésben Bencze Judit - Répási Beáta A múzeum lehetıségeinek felhasználása az andragógiai képzésben A felnıttoktatás hagyományos területei mellett az általános felnıttoktatás részeként az elmúlt évtizedekben jelentıs

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben