Andragógia szakos képzés, ahogy magunkat láttatjuk és ahogy a média lát minket Dr. Kerülı Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andragógia szakos képzés, ahogy magunkat láttatjuk és ahogy a média lát minket Dr. Kerülı Judit"

Átírás

1 Andragógia szakos képzés, ahogy magunkat láttatjuk és ahogy a média lát minket Dr. Kerülı Judit

2 Honnan tudnak, tudhatnak a szakról? A DPR és az e témában lefolytatott kutatások adatai azt igazolják, hogy a leendı hallgatók az információikat elsı helyen internetes forrásokból szerzik. (honlap, közösségi portálok) Ami nincs rajta az interneten, az nem is fontos számukra

3 BGF Cél: Olyan felnıttképzési szakemberek képzése, akik felkészültek elsısorban turisztikai és kulturális programok, látogató csoportok és egyének, továbbá idıskorúak sajátos idegenforgalmi, gasztronómiai igényeinek kielégítéséhez, rendezvények megszervezéséhez, intézményi kapcsolatok kialakításához és a falusi turizmushoz szükséges ismeretekkel nem rendelkezık képzésére alkalmas szakemberek felkészítésére. Szakirányok (specializáció): mővelıdésszervezı turisztikai andragógia Elhelyezkedés: Kulturális intézmények Önkormányzatok Felnıttképzési iskolák, vállalkozások Turisztikai intézmények, szervezetek Képzés költsége: 200 ezer Ft/nappali 140 ezer Ft/levelezı

4 Debreceni Egyetem Cél: KKK-ban megfogalmazott cél Mintatanterv részletesen Szakirányok: Mővelıdésszervezı Felnıttképzési szervezı Elhelyezkedés: KKK-ban megfogalmazottak szerint Képzés költsége: Ft/félév

5 DE Hajdúböszörmény Cél: KKK Elhelyezkedés: KKK Szakirányok: Mővelıdésszervezı Felnıttképzési szervezı Képzés költsége: 115 ezer Ft/félév nappali és levelezı tagozat Specialitások: Tanulmányok Lehetıség van egy idıben két szakirány választására Mesterképzési, továbbképzési lehetıségek Tanulmányi kirándulások - Félévente egy tanulmányi kirándulás, amelyet a kari HÖK anyagilag támogat. Egyéb programok: kedvezményes színházlátogatás a Debreceni Csokonai Színházban Rendezvényszervezés - Az iskola rendezvényein lehetıség van a hallgatóknak a programszervezésben részt vállalni

6 Dunaújvárosi Fıiskola Cél: KKK Ideális jelentkezı: szeretnének emberekkel foglalkozni, érdeklıdnek a pedagógia és a pszichológia iránt, kedvet éreznek arra, hogy segítsék a felnıttek tanulási folyamatait, munkaerı-piaci helyzetének megerısítését, HR területen különbözı feladatokat lássanak el, részesei legyenek a kultúra terjesztésének, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézmények mőködtetésének. Képzés költsége: 120 ezer Ft/félév Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Személyügyi szervezı Specialitások: Kiváló infrastruktúra és kollégium

7 Eötvös József Fıiskola Cél: KKK Elhelyezkedés: Az állami és önkormányzati kulturális és szakképzı intézmények, az oktatási és kulturális vállalkozások, az egyesületi és alapítványi szféra. Szakirányú felkészültségük alapján a kultúraközvetítés különbözı intézményeiben, szervezeteiben, közösségeiben a mővelıdés, a felnıttképzés/munkaerıpiaci képzés színterein elemzı, értékelı, szervezı, tervezı és irányítói feladatok ellátására. animátori, tanácsadói, segítıi, szervezıi, a humánerıforrás-gazdálkodással összefüggı munkakörök betöltésére. Specialitások: Olyan tudást kívánunk adni, amely nemcsak itthon, hanem az európai országok bármelyikében jól hasznosítható. A képzés során arra törekszünk, hogy megteremtsük az elméleti ismereteket és a gyakorlati készségek harmóniáját. Korszerő, a gazdasági és a társadalmi élet számos területén alkalmazható, európai szinten is elismert hivatásra készít fel. Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Képzés költsége: 135 ezer Ft/félév

8 Eszterházy Károly Fıiskola CÉL: KKK Ideális jelentkezı: a társadalmi, gazdasági, kulturális változásokra figyelı, nyitott; változásokra érzékenyen reagáló, aktív és kezdeményezı; olyan fejleszthetı személyes és szociális kompetenciákkal rendelkezik, mint a másokhoz való alkalmazkodás, a másokkal való együttmőködés képessége; emberek és csoportok valamely cél érdekében történı befolyásolására és mozgósítására képes; emberi kapcsolataiban érzékeny. Jellemzi a humánus viszonyulás; empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás; jó szervezı és problémamegoldó képességgel rendelkezik; könnyen teremt kapcsolatot különbözı életkorú és élethelyzető emberekkel, jó kommunikációs képességő. Szakma szépsége: Az elsajátítandó ismeretek sokszínősége, változatossága, a szakmával járó feladatok emberközelsége gyakorlatra orientáltsága, kreativitásra lehetıséget adó munkaterületek, a tudás átadásával együttjáró örömök. Elhelyezkedés: kultúraközvetítı intézmények, felnıttképzı intézmények, civilszervezetek, oktatási intézmények, munkaerı-fejlesztı és képzı központok Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Képzés költségei: 158 ezer Ft/félév nappali 133 ezer Ft/félév levelezı

9 Eötvös Loránd Tudományegyetem Cél: KKK Mintatanterv olvasható a honlapon Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Specialitás: A legszélesebb továbbtanulási lehetıség, mesterszak, szakirányú továbbképzési szak Kiterjedt külföldi kapcsolatrendszer Képzés költségei: 165 ezer Ft/félév

10 Kaposvári Egyetem Cél: KKK Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Képzés költségei: 115 ezer Ft/félév Specialitások: Múzeumpedagógiai specializáció Térségfejlesztı specializáció Védelmi specializáció

11 Kodolányi János Fıiskola Érdemes az andragógia szakot választani, mert egy diplomával két szakmát is szerezhet, mint kulturális menedzser és személyügyi szervezı köszönhetıen a több hetes "mélyvíz" szakmai gyakorlatnak, képes lesz kulturális szolgáltató cégeknél, felnıttoktatási cégeknél, a közmővelıdés, a közgyőjtemények területén, HR (személyügyi) területen, településeken, különbözı intézményekben, szervezetekben és közösségekben tervezı, szervezı, irányító munkakörök ellátására tanulmányai elvégzése után akár saját céget is szervezhet, mőködtethet kiterjedt nemzetközi partnerkapcsolataink révén egyedülálló lehetıségeket biztosítunk a külföldön való tanulásra és szakmai gyakorlatra az ERASMUS program keretén belül Az andragógia szakra várjuk érdeklıdnek a rendezvénymenedzsment, a fesztiválszervezés, a könyvkiadás, a médiamenedzsment, a kulturális turizmus, a produceri, a múzeumilevéltári szakma, valamint a mőkereskedelem iránt mővészeti, közmővelıdési intézményekben szeretnének elhelyezkedni a felnıttoktatás piacán szeretnének alkalmazottként vagy vállalkozóként sikereket elérni a HR területen a személykiválasztásban és a vállalati képzések szervezésében szeretnének dolgozni

12 Kodolányi János Fıiskola Specifikum: andragógia-mővelıdésszervezı szak Ha folytatja a tanulmányait 7. féléven a szakhoz tartozó másik szakirány is elvégezhetı Szakirányok: Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Képzés költsége: 195 ezer nappali 140 ezer levelezı Szakmai gyakorlat kultúraközvetítı, felnıttképzı intézményekben cégeknél, sportegyesületeknél, rendezvényszervezı és kreatív cégeknél, levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban,önkormányzatoknál, mővelıdési központokban, táncházakban, színházaknál, aukciós házaknál, lapkiadóknál, a fıiskola egységeinél, illetve munkaügyi szervezetekben és a vállalati szektorokban

13 Nyíregyházi Fıiskola Az andragógus, szakember mint felnıttképzési az oktatási intézmények képzéseinek megtervezése üzleti szférában, vállalkozások területén szervezıi, menedzselési tevékenység ellátására is felkészítést kap, az élethosszig tartó tanulást szervezı szakembereket kívánja széles ismeretkörrel ellátni. Részletes KKK Szakirányok: mővelıdésszervezı, felnıttképzési szervezı, személyügyi szervezı Képzés költsége: 140 ezer nappali 115 ezer levelezı Szakmai gyakorlat: Fıiskola Képzési és Továbbképzési Intézete Regionális Munkaügyi Központok Középiskolák felnıttképzı tagozatai Multinacionális vállalatok (LEGO, Michelin, TESCO) Önkormányzatok, kormányhivatalok Alapítványok, civil szervezetek Rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozások

14 Nyugat-magyarországi Egyetem KKK Részletes mintatanterv Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Munkavállalási tanácsadó Képzési költség: 135 ezer Ft nappali 120 ezer Ft - levelezı

15 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Mi is az andragógia? Elmélet és gyakorlat, amely, eredeti értelmében, a felnıttek nevelésével/önnevelésével, képzésével/önképzésével, oktatásával/tanulásával foglalkozik, tágabb értelmében a széleskörő mővelıdési tevékenység elméletével és gyakorlatával. Így tehát pl. a felsıoktatás is felnıttképzés? - Bizonyos értelemben igen. Egyedülálló, hogy a képzés alanya, a felnıtt hallgató, és tárgya, a felnıtt hallgató képzése, ilyen reflexív kapcsolatban álljon! Ez nagyban segíti a személyi, szociális és szakmai kompetenciák kialakítását.) Miért érdemes andragógia alapszakot választani? 1. A szakmai, személyi és szociális kompetenciák kialakításával felkészít a pedagógiai, pszichológiai képzési ág számos szakán az MA fokozatra való felvételre. 2. A szakirányok széles szakterületeken munkavállalási lehetıséget biztosítanak. Specialitások: Miért ismerıs? Mert a képzési célban megfogalmazottak alapján olyan munkaterületekre készít fel, amelyek ismerısek, ismertek, elismertek és keresettek. Szakirányok: Mővelıdésszervezı Felnıttképzési szervezı Képzési költségek: 170 ezer nappali 150 ezer levelezı (Budapesten csak levelezı) Rendelkezünk a Pécsi Egyetem és a Debreceni Egyetem befogadó szándéknyilatkozatával. A szakirányok és az abban foglalt választható specializációk (idegenforgalmi, filmterjesztési, oktatásszervezési, személyügyi ismeretek és gyakorlatok) valamint a szabadon választható sávban egymásra épülı speciális tárgyak (Médiapedagógia, médiatechnika, multimédia, digitális tartalomszolgáltatás; Pasztorálandragógia alapjai és gyakorlati területei) megkönnyítik a karriertervezést, az állásvállalást

16 Pécsi Tudományegyetem Specialitások: Legolcsóbb és a lehetı legjobb színvonal képzés (115 ezer Ft) Mit kapsz kevesebb, mint havi 20 ezer forintért ( Ft) Miért érdemes: Olyan diplomát ad, amellyel még az oktatáspolitikusok szerint is többnyire magas jövedelemmel lehet elhelyezkedni Képzés mellett munkát lehet vállalni 6.félév csak gyakorlat Szakirányok: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Munkavállalási tanácsadó Zalaegerszeg (csak levelezı)

17 Szegedi Tudományegyetem Elhelyezkedési lehetıség: A kultúraközvetítés és felnıttképzés bármely területe a múzeumi közmővelıdéstıl a felnıttoktatásig, kulturális egyesületig KKK, Mintatanterv Szakirány: Mővelıdésszervezı Költség: 150 ezer Ft

18 Szent István Egyetem Jászberény - Békéscsaba Az andragógia felnıttnevelés - az utóbbi idıben társadalmi igénnyé lett, foglalkozássá és képzési területté vált. A felnıttnevelés és felnıttképzés szakmai tudnivalói tág szellemi horizontot alakítanak ki. A képzés folyamán gyakorlatok és a hallgatók által megszervezett tréningek teszik életszerővé a fıiskolai éveket. A szabadidıszervezés, a reklámismeretek, az európai uniós ismeretek, rendezvényszervezés, médiaismeretek kapnak helyet az értelmiségképzı és alapozó jellegő tantárgyak mellett. Ideális jelölt: Fıként a problémaérzékeny, közösségi programok iránt fogékony, kreatív gondolkodású diákok jelentkezését várjuk, akik készek ismereteik folyamatos bıvítésére és megújítására, a helyi társadalmi életközösségek szervezésére, irányítására. Szakirány: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Személyügyi szervezı Képzési költség: 115 ezer Ft. Nappali-levelezı Specialitás: drámapedagógia, az újságszerkesztıi, turisztikai szervezıi ismeretek Szakmai gyakorlataink lehetıséget nyújtanak hazai tanulmányutak szervezésére, Hallgatóinknak lehetıségük van karon belüli és a Szent István Egyetem más karaira és képzési formáira történı áthallgatásra

19 Szent István Egyetem Gödöllı Andragógia munkavállalási tanácsadó szak Itt alakult meg a Munkavállalási tanácsadó szak 1992-ben. A képzés olyan új, humán tartalmú oktatási formák közé tartozik, amely a társadalomban felmerült problémákat értelmezi, kezeli, és a különbözı emberi relációkat megoldja. A képzés magába foglalja mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amely hozzásegíti a szakembereket a változó munkakörnyezetben jól tájékozódjanak és erre vonatkozó ismereteiket képesek legyenek átadni a hozzájuk fordulóknak Szakirány: munkavállalási tanácsadó Képzési költség: 200 ezer Ft nappali és levelezı tagozat

20 Zsigmond Király Fıiskola Az andragógia szó felnıttoktatást, felnıttképzést jelent. Egy ilyen sokoldalú és sokoldalú hallgatókat kívánó szaknak a regionális és lokális válsághelyzetben nagyon komoly társadalmi küldetése van. A küldetés abban áll, hogy a szakember, elsısorban továbbképzések szervezésével a felnıtteket minél tovább képes legyen a munka világában tartani, és egyben biztosítsa számukra azt az érzést és tapasztalatot, hogy a fizikai öregedés nem feltétlenül jár együtt szellemi romlással. Ma Magyarországon kb. 10%-os a munkanélküliség. Az andragógusnak az is feladata, hogy olyan képzéseket szervezzen, amelyeken segítségével a munkájukat elvesztett emberek visszatalálnak a stabil, jövedelemszerzı állásokba. Szakirány: Felnıttképzési szervezı Mővelıdésszervezı Facilitátor Specialitás: Facilitátor szakriány: általános társadalmi segítı képzettséget ad egyedüliként az országban. A hallgatók PR-t, CSR-t, mediációt, coachingot és geronto-andragógiát tanulnak, s tanáraik tudatosan irányítják ıket a közvetítı, a társadalmi és egyéb közösségi törésvonalakat feloldó pályákra. Képzési költségek: 190 ezer nappali 170 ezer nappali

21 Nappali tagozat költségtérítése 2013 BGF 200 NYF 140 SZIE Göd. 200 NYME 135 KJF 195 EJF 135 ZSKF 190 DF 120 PPKE 170 DE H.bösz. 115 ELTE 165 KE 115 EKF 158 SZIE Bcsa. 115 SZTE 150 SZIE Jber. 115 DE Debr. 143 PTE

22 Levelezı tagozat összege költségtérítési SZIE 200 EKF 133 ZSKF 170 DF 120 ELTE 165 NYME 120 SZTE 150 DE Hbösz. 115 PPTE 150 KE 115 DE Debr. 143 NYF 115 KJF 140 PTE 115 BGF 140 SZIE J.ber. 115 EJF 135 SZIE B.csa

23 Szakirányok Felnıtt Mővelıdés Személy Munka Egyéb képzési szervezı ügyi vállalási szervezı szervezı tanácsadó (DF, SZIE Gödöllı, PTE Zalaegerszeg helyeken nincs ilyen szakirány) 10 3 (SZIE, Gödöllı, PTE, NYME) intézményeknél van ilyen szakirány Turisztikai andragógia (BGF) Facilitátor (ZSKF)

24 FELVI Szak rövid bemutatása KKK Szakot hirdetı intézmények Megcélzott állások: Felnıttképzési menedzser Személyügyi tanácsadó Pályaválasztási tanácsadó Tréner menedzser Animátor Kulturális szervezı Rendezvényszervezı Impresszárió Marketing menedzser Személyzeti asszisztens

25 DPR adatai szerint hol helyezkedtek el ügyintézı (ügyfélszolgálati, személyügyi, egyetemi, felnıttképzési, gazdasági és munkaügyi, igazgatási, kamarai területi, oktatási) asszisztens ( HR, marketing, oktatási) adminisztrátor andragógus animátor belsı ellenır (közoktatási intézménynél) beruházási koordinátor értékesítési menedzser felnıttképzési referens, ügyintézı gazdasági vezetı iskolatitkár HR advisor, generalista, gyakornok, koordinátor humánerıforrás menedzser,oktatásban karriermarketing tanácsadó közfoglalkoztatás szervezı közmővelıdési elıadó köztisztasági munkatárs és rendezvénytechnikai kulturális munkatárs, szervezı marketing manager médiafigyelı mentor, tanácsadó munkaerı-piaci, foglalkoztatási munkaügyi elıadó munkavállalási tanácsadó múzeumi és közmővelıdési referens mővelıdésszervezı, népmővelı oktatásszervezı oktatótiszt pályázatíró pedagógus pénzügyi tanácsadó PR, koncertszervezési menedzser projekt menedzser régióvezetı kölcsönzés) (diákmunka, munkaerı- rendezvényszervezı Segítı Hálózat helyi program koordinátor személyügyi tiszthelyettes személyzeti vezetı

26 Karrierlehetıségek (FELVI) Az andragógia a piaci igényekre válaszolva létrejött, a mővelıdésszervezı szak hagyományaira épülı új képzési terület, amely összetettebb tudásanyagot biztosít, mint elıdje. A bölcsész végzettségőek között kiemelten jó helyzetben vannak, mert számos elhelyezkedési lehetıség áll elıttük, az állami, önkormányzati, nonprofit és vállalkozói szférában egyaránt. A szaknak komoly küldetése van, hiszen az öregedı magyar társadalomban egyre több olyan szakképzett munkaerıre van szükség, aki a dolgozókat ösztönzi és továbbképzi, hogy minél hosszabb ideig állásban maradhassanak. A munkanélküliek világa ugyanilyen kihívást jelent ma és a felnıttképzésben jártas tanácsadó, szervezı és oktató szakembereknek fontos szerep jut a probléma hatékony kezelésében. Az álláslehetıségek szakirányonként eltérıek

27 Az andragógia alapszak abszolutóriumot szerzett végzettjeinek fizetési adatai A DPR adatai alapján: A szak végzettjeinek NETTÓ havi fizetése: Ft (országos átlag 2011-ben Ft) Az országos statisztikai adatbázisok (FIR, KSH, NAV, OEP) alapján: A szak végzettjeinek BRUTTÓ havi átlagkeresete: Ft

28 Cikkek a Felvi.hu A felnıttekkel foglalkozás tudománya: andragógia (2008. március) Széleskörő tudást nyújt Gyakorlatias képzést elhelyezkedést segíti Sok oldalú elhelyezkedés Továbblépési lehetıségek T.Molnár Gizellával készült interjú

29 Cikkek a Felvi.hu Kibıl lehet jó andragógus? Felvi Magazin szám Dovala Mártával (ZSKF) készült interjú Kiemeli a szak nyitottságát, sokszínőségét és újszerőségét, ami az elhelyezkedés szempontjából kedvezı

30 Cikkek a Felvi.hu Az andragógián a felnıttek oktatóit képzik Mit jelent az andragógia? Kik jelentkezzenek? Mit fognak tanulni? A képzés elızményei

31 Blogok az andragógiáról tovabbtanulok.hu ( ) Mi leszek, ha nagy leszek? Szakmák testközelbıl Andragógia Kezdek rájönni, hogy az emberek imádják leszólni az összes létezı szakot (kivéve a doktorit adó, patináns szakokat), így meg sem lepıdtem azon, hogy az andragógiát is a semmire sem jó, napközis szakok közé sorolták egyesek. Inkább valami komolyabb munkában és szakban gondolkozz, igaz, hogy megerıltetıbbek lesznek az egyetemi évek, de legalább lesz olyan munkád, amit valóban csak diplomával lehet végezni, mert jelenleg jó úton haladsz a krumpli-manager és "service-assistant" (pultos/felszolgáló) munkakörök felé" - így egy jóakaró. Vagy egy másik: Az andragógia tipikus büfészak, régen "mővelıdésszervezı", "mővelıdésügyi menedzser", "személyügyi szervezı", még régebben "népmővelés" néven futott. Ezzel a diplomával szinte nem lehet ma Magyarországon elhelyezkedni, a munkáltatók szemberöhögnek. Arra jó, hogy elmondhasd magadról: diplomás vagy, másra nem."

32 Blogok, az andragógia mellett Szerintem soha nem volt még ilyen aktuális hogy andragógusokat képezzenek, a mai társadalmi munkaerıpiaci viszonyokat figyelembe véve. Elismerem hogy jelenleg nem ez tőnik a legpiacképesebb szaknak,de szerintem van benne lehetıség, és ha valaki tényleg ezzel akar foglalkozni, és agilis, az el tud vele helyezkedni" - írja egy másodéves andragógus. A szakról annyit, hogy nagyon sokszinő, érdekes, és akik megérzik a konferenciaszervezés, tudományos estek, szaknapok, zenés rendezvények szervezését, a közvéleménykutatások, közösségfejlesztések ízét még iskolán belül (aztán majd kívül is) igazán beleszerethetnek a szakba. A tananyag érdekes, tanulható, de itt is meglehet ám bukni." Én is andragógiát tanulok, a szak nagyon szerethetı, sokrétő, komplex képességeket, tananyagot sajátíthatsz el, és tényleg sok programot kell majd szervezned ha erre a szakra mész, mint pl. tudományos konferenciákat, szakesteket. Szerintem ha kreatív vagy és szeretsz szervezkedni és vezetni, irányítani mindenképpen megéri erre a szakra menni. Az elhelyezkedési esélyekkel kapcsolatos véleményeknek ne nagyon higgy, hidd el késıbb nagy szükség lesz ránk"

33 Állások Ha tesztelni akarod, az általad választott szak megállja-e a helyét a munkaerıpiacon a legokosabb, ha rákeresel. Nézzünk pár álláshirdetést: 15 mővelıdésszervezıi állás job.hu 15 oktatásszervezıi állás profession.hu 66 személyügyi ügyintézı

34 16 nem támogatott szakról Az andragógia a 16 legnépszerőbb szakok között Elitegyetemeken, elitképzésben, elithallgatók tanulhatnak ezeken a szakokon Slágerszakok, olyan képzések, amelyek jó befektetést jelentenek a szülıknek, mert jól el lehet helyezkedni ezekkel a diplomákkal

35 Miért pont az andragógia? andragógiából lehet némi túlképzés,... ezzel egyidejőleg azonban Magyarország lényegében felmondta... az élethosszig tartó tanulás uniós elvének alkalmazását. Népszabadság Vajon mi a baj az andragógiával? A magyar felnıtt társadalom oly mértékben képzett netalán (már-már, itt-ott kifejezetten túl), hogy az ilyen szakemberek oktatása kidobott pénz? Dunába vizet, bankba pénzt, magyar felnıttbe oktatást nem? Esetleg kártékony andragógusok csalják az adót, mossák a pénzt, szürkítik a gazdaságot? Állástalan andragógusok fékevesztett hordái lepik el köztereinket és szítják a megtévesztett diákság lázongását? A horribilis andragógus jövedelmek indokolttá teszik, hogy az élet jövendı császárai fizessenek a várható dızsölésért? Esetleg egyszerően kellett egy szak a lista elejérıl, bizonyítandó a szaktárca elfogulatlanságát? A balneológiára kilövési tilalom van mióta Pokorni szénné égette vele magát, nehogy a kicsinyes bosszúállás árnyéka vetüljön a fényes arcú hatalomra, hát legyen akkor az andragógia. (Index. Miért pont az andragógia? december 21)

36 Így is lehetetlen lesz bekerülni állami finanszírozású képzésre andragógiára (hallgatoihalozat.hu)

37 Andragógusból csak néhány marad Valószínőleg csak elvileg lesznek államilag finanszírozott helyek például andragógia (felnıttképzés) szakon, ami korábban nagyon népszerő volt a felvételizık körében (2011-ben 3619-en jelentkeztek nappali képzésre, tavaly pedig 2086-an). A miniszter 445 pontban határozta meg az állami ösztöndíjhoz szükséges pontszámot, miközben a legmagasabb követelményeket felállító intézménybe, az ELTE-re is be lehetett jutni tavaly 429, tavalyelıtt pedig 415 ponttal igaz, ben csak 17, 2011-ben pedig 44 embert vettek fel. A kormányzati ígéret alapján elvileg állami ösztöndíjas hallgatót kellene felvenni, de a ponthatár alapján valószínőbb, hogy csak 3-6 ember kerülhet be ingyenes helyre, valószínőleg az ELTEre. Más intézményekben nem lesz elegendı hallgató: a Dunaújvárosi Fıiskolára például tavaly mindössze egy hallgatónak állta az állam a képzését andragógia szakon, a Budapesti Gazdasági Fıiskolán (BGF) kettınek, a Debreceni Egyetemen pedig négynek. Valószínőtlen, hogy ezeken a helyeken a 445 pontos küszöb bevezetése után maradna akár egy állami ösztöndíjas hallgató is. (HVG, január 23.)

38 ..végül, kívánok ennyi boldog és lelkes hallgatót Dr. Kerülı Judit

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY

KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítı középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása címő program (3841) keretében megvalósuló

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Doktori (Ph.D.) értekezés Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Az Észak-Alföldi intézmények esete dr. Takács-Miklósi Márta Debreceni Egyetem BTK 2009 Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Megvalósulás a tervek tükrében

Megvalósulás a tervek tükrében Megvalósulás a tervek tükrében Zárótanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Elızmények A szociális szakma és a

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.

TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként I. etap (TÁMOP 1.3. TÁMOP 1.3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként" I. etap (TÁMOP 1.3.1) I. Szolgáltatásfejlesztési komponens Nemzeti virtuális munkaerıpiac

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben