Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra"

Átírás

1 rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét, kérdez, tlál, lján ttkon s ne zk k földből, jótékonyság K c s n y j e, ngyj ben él, erül, cél, fút, boldog. ely ábn nd hál soh kél. ely szvekbe hetetlen rd örökre. ngyp unokánk ként segített rjt fánk, ösztön hulltj hdfk kozunk heve, rgyogó hrtcseppenként konyság z ne férft hlettség nyújtj kérdez, csonkán, ben, lelkesít : nd ely Égbe. repül könnyeket. eg rdt gyászos árvák betegen szenvedő áldoztkzséggel tlál- ndenütt. Mgyrország népe egyássl, M» gyénk példányként hogy ely tegyen községe díszlk b b n ngy Hzánkt k összes terén. M n d e g y k ántsze dsztí, ngyl végg gukr jót. eleg rzvéttel dőnek, több z dobbn Mesztos hzszeretet férfú, szíve. es szenvedőkre. lelkű fájdlosujtott szegény, SUgt jótékonyságr nő eberszeretet B erénnyel tengerén ós b z t t v szárt j vetekedk.jótokonyság áldását Nőt hálkönny egyenget nyoor hogy jótékonyság kézre fogdj krstályhenger, könyörület özvegy, feled eséln, fénylő jóté e g y e g y gyóhlz ékkő díszít. kezét szenve ne tétováz. z erő seb b férf n e érz u g v könyörület I TÁRC. ( í y o l n r z Á l o?... K r o léltn boruló fejed : ltt... És álokt láts/, s én Fö'éd h j o l o k z jk... z jkdt keres eg... Megyünk előre vd, köves utón, }. nt tünk kod csp ngy Éj... Egy regges (de fuccs két h l o t t ' ) Fogúdz belé j < '... \ e \ e - Igy tlálnk jd N e félj! ránk z eberek. dven Nr.vus. Hst kő?... Bekötözö lábd... Inge gyolcsávl puhár fede....nyn szőtte í*.:... Lágy, n t s e l y e. Vhrok vernek?... Ködönö véd e g. Fekete szárnyvl Levél egy ks szőkéhez, k ost z ellensége. betkr, Irt: M n t z Kj, h.t VÍráj r BUb&TJ... ZSOLf Bl'.L. Teróld zengők... H l h t t l n o k! Kssszonyo, bbn z évben különösen élénk VOlt t e l s p o r t 'ltrábn, lágy SV áttérek zgtv s u r r n t. k, r e e u t e k d e - o d bohókás spánokon éé vdá sszonykcgás, dévj férfkürjongtá?, eglepődnek, z elrgdttásnk n g o l, frnr e g s nyelv( ktöre ébresztette sáppdt völgyeket.»grnd Hotel«foyerébe Ültünk egy hóvhros estefelé, ö n»dly M l t olvst, legfrsebb Grossven Sqore botány után k u t t o t t Esténknt le^kelleesebb szórkozóhely ^ Hjdt lép s z e l?... s ü v t g e Bársonyos sátorb kolo hjdt do; óvj; Gyönyörű kocs szegényes tkrój... Rettent Csönd?... d l t hllgsd Ujjongó, uzskás, áoros d l o k... h o l legktűnőbb hírneves cgánypríás vezete pprkereskede szerkesztőség. ** ezőgzdság unkások z rtás. Ghyczy Dénes lspán, váregye g z dság ntéző bzottság elnöke z lább h r d e t ény dt k. F g y e l e z t e t e v á r e g y e Kü'dsá- unkást, hogy z r t ; s unkákr sját érdekükben s előbb elszerződjenek, ert z o n gzdság u n k *, k z rtásr dejében elszerződve nncsen, k t e s z gát n n k, hogy z 0)4. L t c. 5. lpján z rtá> unkákr közerőként f o g k r e n d o l t e t n, e l y es< t b e n kénytelen lesz z u g y n e z e n t c. 5. j - lpján egállpított térítért r t n ós így n e bztosthtj gánk s e e s e t r e s e zt keresetet, n t e l y e t b z t o s t h t k k o r, h gényet értéktelenül f e l n e e e l v e s z bd rve^yez lpján köt rtás szerződt. Fgyeleztete továbbá z o n gzdság un kásokt, k k I n dköteu zettsé- tényleges tel jesíte lól z o n e u kptk felentt, hogy ezfrzdságbn nélkülözhetlenek neínyden -. u g/d.-ág d o l g n k elvégeztével községben e.véí-zendő á e z ő g z dság unkáknál n e segédkeznek, z o n n l elő fognk terjesztetn ténylegs szolgált lól felent vs.-zvonás ránt, r uyeleztete továbbá n d z o k t, k k n t hdbvonul l k csládtgj z l f l 4. év X L V. t c. lpján s e g é y b e n rzesülnek, hogy e n n y b e n u n k képesek s n n k d c á r sját gzdság d o l gk elvégeztév községben elvégzendő á s ezőgzdság unkák körül n e segédkeznek, tőíük segély zonnl eg fog v o n t n. F g y e - Én boldog fázékony Sággl szívt D t r u o t (óh, drág bék e u y p b. c g r e t t, s n n t e s eberek közt egyetért szbólu ává lettél előtte), z I u s t r z o n e I t l n * b n b r n u l t egy lue:,/.- vll űkncset, egy s c l bndt proflját é s egy földreng r o jt. s z e e néh degesen verődtek z Ön b r o n z vöffös h j, lehetetlenül fehér nykár e t s z e t t kezere, r n y drágkő berkássl. Ön néh k< gyesen é s l l e g r e r e t e k n l e t t, szee n g y o n kék v o l t, o l y n Untávl l e h e t o l y n szonetteké írn, n t z C tsztelt é s n g y r! " c.mjt honfírs, Dnte I b r e l R o s e t t, ön rlószn&leg sjnálj korán e l h u n y t f e l e s é g é t? M n d e n e s e t r e ugyoo sjnálo z o k t k r k foltokt) I elyek bzonyár j ó l festenek fehér bőre,), k e t ásnp délután szán felfordulás lklávl.--/.érzett, k e d v e s k s l d y, v s z o n t zonbn ö n ö k e l l n e k k, e r t ezek v t t k e n g e z ön elszkíthttln l o v y j v, t/.ek kedves, k k Eoltccskák. olyn h e l y e k e n, e l y e k e t s u t t o g v el lehet o n d n, de háb s u t t o g z e b e r, k o r t r! E n történetesen z LÉVI ellett Telefon 80. VÁRMEGYÉBŐL. GRND" zenekr k c s n y, könnyen zgul'» lelkét előkzítette r r szenzácór, htígr l o r d, k n e k E s s e n b e n levő jorátusár H y d e - p r k v l j r Ö n száítolt, u g y P á l b n oltár e l e vezette Híeríten Oper táncosnőjét, ásodk sorból h r d k t. teríte Melletted vrrsztok, g z K j h l d... lttó dl... nő n e flköz nees jutl. Reénykedve örökös p fogj Nyo könyörület. z eg Négy férf h pzr k ö n y ö r ü l e t utt nt vődk rögös ujbb nő. szeel sok dcső kettő k ne szent'-.st. efelejts szvekből. ujbb törekvüket burján s könyv- Kézrtokt n e d vssz érlegel, d Sándor lpj. 9 k d ó h v t l : Koáro, Nádor utc 2 9. kívánv dcsőítt, elsert. Ö n jótékonyság jegyé fárd ert gy (-('-It áldoz tudt vrágt. gyenge öröosllogó boldogítj Mnd gob Sptzer hetlp hvtlos Szerkesztőség BRNYY JÓZSEF dr. hne végtelen jótékonyság, hál. színpopás nt nezetköz gyöngyszeeket, z TüzoEtózöveségének BRNYY JOZS F dr felsodorják phentek közgzdság sz«rkesztá tért felelős: Jótékonyság. társdl, Koérováregye negyed évrs 3 K 50 fllér. Egyes 9. s z á. Szerkesztők lptuljdonosok! csütörtökön. Előfzet á r : Egz évre 0 K., félévre évfoly érdekű «*» kávéház LCI npont hngversenyez.

2 2. Koáro oldl. sóhvtlok áltl egjsserrs kszolgálttndó porlk rosrhssó 5 k * n l k e v e s e b b n e lehet. v e v ő z o n cíen, hogy kncstrtól r hsóvl Sgyütt Beákot n e k p, seféle árleengedt n e nyer. rhsónk eddg 7 K 60 fllérben egállpított l p r változt ln r d. sjtolt rhtó ezentúl > csk e r e d e t sértetlen állpotbn árusíthtó. e z t e t e végül sorozásokon k t o n szolgá ltr l k l s o k n k tlált gzdság cselédeket unkásokt, hogy szelgáltdójuknál s z o l gáltukt, l l e t v e unkdójuknál z elválllt unkájukt, bevonulásuk, l l e t v e kton szol gáltr vló behívásuk npjág p o n t o s n t e l j e s t e n t r t o z n k. z o k, kk szolgáltból, vgy z elválllt u n k á t ó l behívás n p j előtt j o g t l n u l eltávoznk, k r h t l o utján fognk előállítttn ** járványok es községek. Todoás o n k r j u t o t t, h o g y z egyk, városunkhoz k ö zelsső községben egy o l y n cslád tgj, e l y b e n egy fertőző beteg v n, teljesen szb don járnk-kelnek községben, SÓI férftgok korcsáb s járnk. Mnthogy pedg l y e n eset ost szátlnszor előfordulht é járványok vígn terjedhetnek, hs lkosság n e teljesít htóság ntézkedet, kooly h n g o n fgyel eztetjük köteles óvtosságr községek közönséget; különösen pedg községek értel ségét, hogy gyráz eg népnek fer tőző betegséggel s z e b e n tnostndó vselkedt. Mndnnyunk érdeke követel, hogy járvá n y o k k l s z e b e n htóság ntézked szgo rún betrtssnk. N g y o n o k o s d o l o g lenne, h községek vezető, r ndeletek be n e trtót szgorú büntetsel sújtnk. ** Népgyűl. M e g y e r c s tudósítónk j e l e n t : Koárováregye főspánj l e r t o t Inté zett egye tsrületén lévő összes községek elöljáróságához, hogy lelkzekkel es tní tókkl kröltve tegyenek eg nden lehetőt r r n é z v e, hogy ezőgzdság unkából, h d b v o n u t k h e l y e t t s, z o t t h o n rdottk kétszeres értékben vegyék k rzüket. le r t értelében Megyercs község elöljáróság f. hó 20-án népgyűlt h v o t t össze reforátus skol helysegebe, hol község ndkét n e b e l népe ngy szábn jott össze. nép gyűlt K o v á c s r s z t d község jegyző nytott e g, k n g y dőkhöz éltó, k o o l y szá r k k l kérte népet, sját, jól felfogott érde k e n e k v é d e l é r e. Szv nyoán 30 n b z t o stották h d b v o n u l t csládtgjkt Hungár h d bztosító pénztárnál. Elnöklő község j e g y z ő ezután Sohár Kálán reforátus lelkznek d t át szót, k főspán l e r t o t h o s s z b b beszédben n d o k o l t e g s z o r g o s unkár htékonyn s e r k e n t e t t e lkosságot zután S c d v Pál tnító s e r t e t t e Lyk Döe volt országgyűl képvselőnek z Országos Gzd* ság Egyesülethez felterjesztett ndítványát. Vé- gül zárszót - t Sohár Kálán ondott. Szükségesnek t r t j u k felelíten, hogy gyűl után közv^ter. j e l e n t k e z t e k z "ddg huzó d o z ó unkások z rtás szerződek te végett. ** C e l s e r u ntézked. Megyercs tudó sítónk j e l e n t : község elöljáróságehtározt közhírré tette, hogy jövőben U4y u n ksokról, nt unkdókról nylvántrtás r e z e t. F e l e t t e célszerű ntézked ez, h e g g o n d o l j u k, h n \ s / o r >e.l z e n b e r - k n o k egyszer unkáért, áskor unkásért f l u b n célt l n u l bolyongnok. ** K n s k j á r s e u l y? Ezen cíen D r. P o n g r á c Jenő tollából közhsz u k n j v e c s k e j e l e n t eg, e l y hdsegély gényére S r o k k n t k járndósá o r ^z elesettét özvegye nek r v k ellátásár vontkozólg pontos útbgzítássá! szolgál. füzet ár 20 fllér, kphtó l p u n k k d o h v t ' b n. egkö ** r h s o eldás : Igynszt e r u n k rendelete szernt porlk átksónk k g - o s ennységekben vló csogolás forglob h o z t n fölfüggesz tetett s elrendeltetett, hogy ezen rhsé z e l ő á l l t í - h e l y e k e n z 95. év végég c s k s 5 0 kg-os ennységekben csogoltseék hozs sák f o r g l o b. t e n d e l e t szernt egenged tetett z s, hogy lóhvtlok, rhsóárnsok z 5 0 kg os zsákokt fe!bonths>ák vevők kívánságához k- pest pontlku rh--'t k s e b b ennységekben kérve l árusíthssák. ** GyÜlfS. Trkány tudósítónk r j, h o g y k ö z b e n febr. 2 én, vsárnp délután községház udvrán község élé <k rzvétele e l l e t t gyűl volt, elyet Kovács G y u ' köz ség jegyző Székely Dáz pébánod trtot tk beszédet, elyben s közönséget eól ok ttták k, hogy ként kell hányzó unkórát ezőgzdság unkábn p tolul tárt s eggyőző erejű beszédek ngy htássl vol t k egjelent közönségre. ön nyoábn r u d l z t s dőn egpllntot I csvrják hossz tó nyuglol s/tt ppát. Vlószínűleg h l l g t o t t ön szoszéd fánk t édes kcs testét hvon, zonnl seu tséostroló kérére n e k jándékozt gát, gére sette bztos férf krjl ghoz kötözte, ön esklndósn kcgott : ön, k szebb, n ppír f o n t s t e r l n. re fes tett sszony, b r Ö se egvetendő o l y n sne v e t t e zre se I kozásfélét ö éle ellen, ely ég k k o r s t r t o t t, kor, ' étlődósb D, lyennél z ön férjheenét kísér. Vlószínűleg egvetsel g o n d o l z ön nt ondn szokás, z elöde.-' o k egszűnt. szegény, s/eíees ellenségére^ k végtelenül Élttől kezdve, de hsz n n c s rezüére örül, hogy blokád olyn popásn skerül, de szükség, z > l o r e yon«százszor elhngzott ; t t k o n ádkozk, hogy leg bb n n y lsztet lágy Igéje ndennél többet kfejez, szerel vhessenek ngláb, ennyből kfutj z önök tük egyást s z Öreg lderne, kedves édes n d e n n p puddngj. tyj Ctyből, jókrtú pslogássl nézett Sőt ndennek dsoárs egnt e l o l v s t rnk, h néh eglátogttuk, nt g r o g j S D o b y es ft Chrles Dckens úrtól, sőt, gőzébe burkolózv üzlet levelere rgsztott Urf, e g D o s z t o j e v s z k j t - f e l e r t e ütn ínrc.-, prtív gyr bélyegeket eg] npon, sért jtók ö g ö t t z I d o t Mr My der. égegyszer köszönö levelet elbeszélét srtt e g. sjnos, o s t egyedül ; z első képeslptól kezdve, elyet ön párs n d e n e s e t r e szebb l e t t v o l n, h z ön d o l g o Gr d'kst pályudvrán rt eg kcsny, rny zószobájábn egyszerre sírtuk voln el gún tokos ceruzájávl z utolsó lfleur-porföös k t, t k k o r telén, k o r őn rátukált levélg, elyet júlus 2 6 án kpt kézhez s egy türkzes gyürüt egengedte, hogy hjáb selyben ön egy ktűnően skerült oroqéetts belecsókoljk. tschről értesít s egyúttl kfejez zon reé Ks ldy, derlng, ígére önnek, hogy h nyét, hogy nesokár eg fogo látogtn j d z első hj*, n d u l Hburgból Doverbe, Ctyben. Ugye egbocsát, hogy erre levelére én leszek z első p e p t spkás, f e h e r n d g o s ne válszolt, de elháríthttln kdályok ssqrke-rglános es l&csosves ftleber, k jöttek közbe. S vájjon ks ldy, ne fgyott e eg z! I prton levő kávéházbn e-kér e n e t r e n d e t é z g t o t t n kere.- L o n d o n b nduló első ön édes szve kkor, kor egtudt, hogy z ön hungsry brátj s kö/re k r űködn b r o n t ndulás dejét. b n unkábn, hogy John Bull 95. szájából k - koáro bécs sszonyok. koáro tejzór. K o á r o, árcus l. I. z osztrák házsszonyok szövetsége átrt g y r házsszonyok szövetségéhez, hogy husfogys/tás érséklének érdekében ndítsnk propgndát Terzetes, g y r házsszonyok szövetsége ö r ö e l k r o l t fel eszét, nnál s nkább, e r t p r o p g n d egndítás, ég n e j e l e n t z t, h o g y pro pgálok g u k s leondj nk hus nponként fogysztásáról. Nevetségesnek tűnk fel neke, kor o l y n körökből n d u l > l r d t ó «útjár e g y Szocáls ozglo, e l y köröknek e d d g s ndegy volt, hogy szegény eber két hétben egyszer juthuott csk húshoz, ők ellenben nponként kétszer s, sülten vgy krántv tállttták fel guknk húst, tekntet né kül r r, hogy k ó j n t f o r n t b Vgy 2 f o r n t b került szegény eber étlpjábó ár háború előtt s hányzott h u s, húsfogysztás e l l e n ndított kcó tehát s e v e l se f o g j redukáln z eddg s szükséges quntuot.! k n e k pénze v n, z z * o t t s e v e t t hust, knek nncs, z >o o s t, se zelőtt n e s e r t e zárszékek berendezét No de hát vl»///t eszének ndg szü etn kell, z egyál tlábn n e f o n t o s, hogy ez e s z e propgnd nélkül -, szükség kényszerítő htás l t t, reges régen közeet! s j n o s n g y o n s o k híve v n...! II. Oh, ezek z sszonyok leányok, üres órákbn ket k n e -ütne/, ég] Nerégen olvstuk, hogy sent lányos hrctérre krtk kenn, nszter zonbn e g gyrázt nekk, hogy kívánságuk lehetetlen, o s t g egy nyíregyház urleáoy levelet ntézett egy főváros nplp szerkesztőségéhez, e l y b e n n e ksebb d >lgot jánj, nthogy kedves hölgyenk fogják eg z ekeszrvát es segítsenek száutóföldek egüveléné I Mt szólnk e h h e z hzfs felbuzdulás szülte eszéhez K o á r o város kedves ursszooyl bájos u r eány? Eőször ugyebár /.?, hogy nöen cpcó.g háború htás ltt se hldt, óre o l y rohosn, hogy egy úrsszony vgy egy urány ár löklek egunkálásánál Is tevékeny re z vehet l) eg hogy s ehetne* nek k hu hölgyenk szántóföldekre, k o r pl. o t t det" ehhez hsonló kellékek n e hsználhtók, kesék nkürözéről le k e l l ondn, frzernőt pedg ne lehet köte l e z n, hogy bábo kedvéért egy s z l k z l tövében üsse fl rögtönzött űhelyét Esek c s k o l y n külsőségek vonlánk. V u zonbn egy r o p p n t ngy kdály, ely nyíregyház! k s fenst tervét végleg eghusítj. z ágy. z ágynk o l y n rossz»terzete* v n, hogy o t t rd, h o v állítják. H z s ksétáln reggelenként ssántófö d kre, zt ondná, egfontolás tárgyává lehetne tenn z ügyet... p r o p ó! Most j u t o t t eszebe. Klpbn s e lehet z eke s z r v e l l e t t foglltoskodn, r pedg egy»jónevelé*ü«o d e hogy, k l p nélkül egy lépt s e t e h e t! N g y o n kíváncs vgyok kedves hölgye, gzt dnk-e n e k e, kor zt állíto, hogy társdl felfogások bornrtságs párosulv leánynevrlí rendszerrel, k/árják nyíregyház, gát e g n e nevesö uríleány különben egzséges eszéjének k o o l y n vételét! legegzségesebb búz se se kél k r o s s z tljból...! legújbb felől t o k o t _ lloqlroqgís M IflC^y6"UlCd, U g y n o t t egy t n o n c f e l v é t e t k. 4. Jegyzetek hétről. I\»szt u r dvt-szbó árcus legjobb kton nőségű szövetekből jgjf OH szbású Pont u r öltönyt egyenruhákt bol- ós legjutányosbb, H sz.nld külföld árbn. kszolgálás.

3 95, á r c u s 4. Koáro III. író eber v g y o k s n t l y e n ősew szokáshoz hven h j n l b n h j n l előtt, e b é d előtt ebéd után kávéházbn szokt tnyázn! H o g y néh sürün kávé v o l t z e b é d e u g y n z kávé v c s o r á, z t c s k u n n k dokuentálásár h o z o f e l, h o g y l y e n f o n t o s s z e r e p e t játszott é s játszk s p e c e l z én táplálkozás ű v e l e t e b e n kávé! N é k e serüéggel v e t t e tehát tudoást rról >leges l e g ú j b b * háború szülte o z g l o r ó l, e l y n e k célj e n g e több e b e r t á r s t, k k hozzá v n n k s z o k v n d e n délután kávéházbn uzsonnázn, l e s z o k t t n n d e n n p káv é n k r ó ', ert, n t o n d j á k, kev t e j ós szopttó nyák n e t u d n k Csecseőknek elegendő t e j e t s z e r e z n I K o á r o b n ez z n d o k. B u d p e s t e n z o n b n v v l ét v e n e k, h o g y kávok tgllják le tejkzlet 4 0 százlékát, egrdt 0 0 százlék pedg kev k ö z szükséglet kelégítére, ezért zután htóság lg fogják z uzsonnkávék beszüntetét e l r e n d e l n - Koárobn f e l h o z o t t n d o k tényleg o l y n, e l y előtt j ö v ő generátő érdekében eg kell hjolnunk, pest ndok zonbn b szolút n e cceptábs, e r t 40 százlék t e j, e l y e t kávok l e f o g l l n k szntén k ö z szükséglet kelégítére szolgál, h s z e n n e káv ssz eg zt tejet, h n e közönség! Hogy Pesten hogy oldják e g kéreest, j e l e n leg bennünket n e érdekel, k o á r o t e j zérához z o n b n f e n t n d o k o k >ze előtt tsávl c s k n n y e g j e g y z é s e : 8 k h ó n p j htálkon f e g y v e r b e n ál ;nden épegzséges eéer égs éppen csecseők t t k e l l l e o n d n u n k z n n y r egszokott reggel ás délután tejeskávékról...?!! Ádá Ire. Hddót kártysokr. (Koáro uj j ö v e d e l forrás.) szórkozások Közül kártyjáték z, e l y Koárobn h. t b o r u ltt legkeve sebbel vesztett vonzó srejébőt kávéházk sztlnál k s e b b, n; j \ o b b Összegek o s t s ^y cserélnek gzdát szeszélyes játéklpok kevere közben, n t béke dején. hzárdjáték s e szűnt eg K o á r o b n, de ettől e l t e k n t v e félg hzárd vgy tel j e s e n árttlnnk t r t o t t kártyjátékok l k l vl s de-od vándorol zsebekből koron, o s t, k o r egy klo kenyér 6 o 64 fllér. zoknk z rknnk, k k ebéd, u z s o n n, vcsor Után, sőt néh éjfél után s kárty sztl e l l e t t ölnek, j d n e teljesen ndegy voln, hegy egy k o r o n á v l többet vgy keve sebbet nyernének vgy vesstenének. Éppen ezért h e l y é n v l ó voln, h ezekben nehéz npokbn, k o r H z v e r pénzáldoztot kvn polgártól, kávéházkbn kártyázó ven dégek egy-egy koronát áldoznánk hzfs Cé r. H ; / elsőrendű kávéházk egy-egy kárj zó társságától <*>:y koronát, ásodrendűek pedg csk 5 0 fllért szednének npont, leg lább 50 koronát lehetne Koároőn öss gyűjten. E z t zórkozá dót társdl utón s b e l e h e l n e h o z n, de v r o s s eg tehetné, hogy háború dejére, nt köteh I dóneet hozná be. Fekete hegyek közt. ( ngy háború dél Íródott z lább elynek tonk eght'), köszönö. Szerzője FEKETE Fekete hegyek* hngultos á s o d l t á t egy trtlékos hegyek közt elég, tszt brá seretlen. HEGYEK KÖZT. közt szoorún járok, L e v e l e t hzulról d e nehezen várok. Sötétebb z éj s, h d e g e b b szél s; Szép bkélet, d e s z e b b o t t h o n égs. Ne ék hz nnét, íg puskát bíro, Jó édesnyánk, gyönyörű átkánk, Drág testvérenek, vén édespánk L e v e l e e t íro, l e v e l e e t íro. öreg jó nyánk j ó pá egondj, e l vsárnp szépen t e p l o b, Járjon Jó pánk szvét ne bánts bánt, Gyöngyélete v n tt g y r írjk e g. hogy Rólunk bkánk, otthon l y e n hírek járnk, t beszélnek, rólunk t nótáznk; Mondják e g szélnek, h o l n p d e h o z z, [de fújj e s s z e, defújj. rendszerű tzedes, szácdos Jvítását é s httelesjtét oldd Mndzsúr elékek Koárobn. (Kubány, vlágutzó. E g y d r b K«, e g Jpán. K e l e t úzeu. E g y k e d v e n eghívó.) k szeret útleírásokt o l v s n, k n e szeretne? bzonyár kétszeres ö r ö e l l p o z o t t Kubány Károly, zsenáls g y r érnök Öt év Mndzsúrábn cü zleses kállítású l l u s z trált, s Földrjz Társság kdásábn e g j e l e n t könyvében, e l y n e k n d e n l p j g y r zsenltás, g y r őserő, leleényesség, tlálékonyságról tesz tnúságot. Kubány K á r o l y, szép kzültsógü g y r érnök ugyns tevékeny rzt v e t t n dzsúr vsút képítében, s ég olt e s s z e d e g e n b e n s elsert s z e r z e t t g y r név nek, ö t évet töltött Mndzsúrábn, j d o n n n usztráláb e n t, h o l órás kterjedű erdőt b r t o k o t vásárolt, e l y e t k é s ő b b e l d o t t s vssztért B u d p e s t r e. Érdekfeszítő élényeről»<n é v Mndzsú rábn*: c. űvében s z á o l be. n p o k b n pedg sét egy könyve j e l e n t e g könyv p c o n»tengerentúl történetek* cíel. K e v e s e n tudják, hogy e vláglátott zsenáls honftársunk, k gyrságnk ndg t e kntélyt szerzett külföld trtózkodáskor, g y k C s ö n d e s éjszkkon érte hull könnye. j r n eglátogtj hres, nevezetes K o á J j, de essze entőnk, nd e s s z e b b r e t r t u n k, r o u n k t. R o k o n kötelékek fűzk d e. Réthy szeretőnk t t puskánk, k r d u n k ; L j o s koároujváros gyógyszerz n e j e, Réthy Ne várjon á r e n g e, hzáé l e t t e, Ljosné, születet Kubány M r g t úrsszony z ő nővére, gy g y k r n szkt gánk dőt, hogy Megtrthtj ássl ár z esküvőjét, nővérét, BÓgorát, s k s unokhugát, csöpp ks Fehér keszkenőjét, h o g y keresztül Tojj ék, Bbát eg'átogss, k szívesen vesz, h s z v e r e t e t t e, s z v e r e tette. vláglátott bács ölébe k>pj rngtj. Gyönyört] szép átká, e l e n g e d e t t könnyen, K tudj h o l leszünk, h o l fekszünk ár holnp? S ö t é t e b b z ég s, hdeg' bb szél s, Szép bkélet, d e s z e b b o t t h o n Ne égs. ék hs nnét, íg puskát b í r o, Jó édesnyánk, gyönyörű átkánk, Drág testvérenek, vén édespánk Leveleet íro, l e v e l e e t íro. koáro üsj o z g l t ndítnk z ránt, hogy z élel ckkek zvrtln szállítás bztosttsék s hogy nden tsztvselő n p o n t hozzájuthsson g é.-, c»ládj e l l t h o z szükséges élel ckkekhez. E f o n t o s d o l o g r é g vssztérünk, ezúttl csk pár egjegyzünk v n. M n d e n e k előtt htóság lsztet több h e l y e n k e l l e n e r u n é s korábbn n y t n kőbb c s u k n, hogy nél kevesebb t o r dás legyen bolt előtt M o s t s o k szór v e s z e d e l e s l o l o n g s v n bolt előtt. Egy törvényszék bíró o n d o t t, h o g y cselédje á r n e s e r l s z t b o l t b e n n, leht ö g e n t el egy ízben l s z t e t vásá r o l n. N g y nehezen o d j u t o t t, ngy könyörgre k p o t t s l s z t e t, d e k o r kfele jött, ppír zcskó e l s z k d t n y tolongásb S l s z t elfolyott. * De há* elvégre törvényszék bírótól s e lehet kívánn, hogy ő g járjon bevásároln, nek e g y é b hvtás v n. Most ég Csk n n y t, hogy z é l e l szeruz*óránk sose lesz dóg vége, g c s k z eldót büntetk. Büntetn kell vevőt s, nt bünszerzőt, k túllctálj z r k t. érlegjvító; M s n n s n n gázzzéfény I T r v e k é s költségvet Jenő d r. hrcterén,»fekete F e r e n c z J ó z s e f r k p r t 5. s z á. = nden költzetéből.) Közl; T r v n k Dosztál Sozsef é elválllj 3. Fekete h e g y e k közt v e n lúk d l o l n k, K o o l y dőket élünk. z t t h o n r d o t tk egy rze ég s sok dőt fordítht szó rkozásr. Ezt n e kfogásoljuk, e r t köz h n g u l t deprálásár vezetne, h szórko zásokt eltltnák. Okleveles hídérlege, Motorok jvítás díjentesen I N e háb fűz r o k o n kötelék Kubányt koároujváros Réthy házhoz, de. e n n e k sok sok buu»r, g o b e l n j e, prvánj, híze, festénye, nppje s t b. z e x o t k u s vlágrzeket v l l j hzájánk. M n d n d e r e d e t, gz; g Kubány h o z t lüssszo keletről. Mg s z l o n vlóságos k e l e t úzeu, h o l l e g k s e b b npptől fel v g y o n t érő ds/.szekrényg n d - n d r e e k e k e l e t é^ dél űvzetének. gobelnek p z r híze színárny ltok es sokfélesége, s z egy e b e r ö l t ő nehéz, türeles unkáj e j t k nézőt b á u l t b. Egy h t l s kn-jpán dszszekrény frgások, berkások vlóságos r e e k e. S o k sok fók, rekesz, t t k o s fók lbrnthus ez dszszekrény, e l y t e s t v e r e k között s egér ezer koronát. sárkányok f e l kelőnp ország s reeke báultb ejt, e r t egy eberélet egszkítás nélkül, s o h s e tü reletlenkedő, degölő űvz unkáj. jpán d s z k r d, renek festények szntén egrgdják f g y e l e t * Egy usztrál e u tojás es frgvány csodávl htáros. k e n g u r u n p p szntén usztrálából vló. s o k s.»k űvz d o l o g közé, nt éltó lőbe b e l e l l e n e k bájos házsszony p z r híze, k é z u n k á, e l y e k színdús s e l y e szál dcsérve dcsérk kzítők tündérujjt. K űvz rtkságokkl telt k e e t u z e u o t szobt este u t t t Oe vendég szerető k e d v e s Cslád egy n g y o b b társságnk, s K o á r o szerkesztőségének. Már g e l u v á s s gzán k e d v e s e n egkpó v o l t eghívások elntézét ház egyk reg tsztelője, brátj T o c s á n y Lpót gyógyszerz válllt, k például Brnyy F Koáro, Kühnel-féle g y á r t e l e p. ====== T e l e f o n 7 9. s ^. S2S S. v s - ór cöntőde, loéptó, gépjvító, h*nfl«rrovátkoló v s s z e r k e z e t kzítő űhely, kutk, szvttyúk jvítás szerele. Vízvezeték cstornáás ós fdrdöberendezé válllt.

4 József d r. szerkesztőnket letólbsn h v t e g : következő ötletes Báró LppéDé leány. K e d v e s híve Josefus I. M I. utolsók f e j e d e l jogunknál f o g v elhtároztuk g u n k t, hogy holopbzobl este, udvrtrtásunkkl együtt Ljos hívünknél: ujszőny Thnnál fogunk estebédeln é - híres konyhájánk fő/téből (de n e ltnkonyhájából!) erőket gyűjten, vlágr szóló njbb hőstettekhez. Mután Jogrunk e g é - z deje l t t n d e n k o r BZSenk előtt lebeget, hogy k e l l e e s h s z n o s s l köt tessék össze, g o n d o s k o d t u n k rról, h o g y h>lnp est»!terturávl«kezdődjek Két s z o r g l s unkás z ápolás gsztos, lélekeelő hvtásánk: Báró Lppéné leány dr. Brdócz főorvos felesége beén hrcosnk nyújtnk n p o n t s í j g o fáj d l k r enyhült, beteg ktonát ápol nk n p o n t fárdságot n e serő ktrtássl I o l y n gyöngédséggel, l y e n r e c s k l e g j o b b, legneesebb nő sítek képesek...! R e g j e l 8 órkor á r ott v n n k betegszo bákbn, jelenlétük, n t npsugár, b e r n y o z z rdeg kórterekben szenvedő kto nánk életét, e r t n e - < kívánság be lckodásokbn* se legyen hány, de tegeknek, ely, s o k s z o r áldoztok árán s feltétlenül»lterturávl«n e e s e b b»köl náluk eghllgtásr ne tláln... Nekk t e s z e t t e l * végződjék. nncs phenőjük, ót Selyegyárbn sebe Mdőn T é g e d erről k e g y e l e b e n érte sült ktonák f e k s z e n e k! Kő este e g n d g sítünk reényeljok, hogy Mndnyájunk ott foglltoskodnk ktonák közül, hol z ö r ö é r e költő l n t o d kelőn s t e l v e * I egyk, hol ásk szobábn vgsztlják ke leend n t»kolté-zel kdéánk* t y - j sergőket, ndegykhez v n egy kedves szvuk, e s t e r e n d e n» r r e «e g fogod tláln s z n t " kfogyhttlnok kedvességben. Igz SZflkségSS»kádencát*. ntképe z önfeláldozó nő léleknek! Ugy c r e o n á ü s ré>zre vontkozó k - j együttórezn j ó b n, együtt szenvedn fájdl r t u n k t k e d v e l t hvüuk ós odvresterünk t k b n csk egy kton hozzátrtozó tudnk, Zoltán fogj v e l e d közöln, k t egyúttl j ktonákkl, nt sját gyerekeket, ugj u d v r futárunknk* s kneveztünk. gondozzák, becézgetk édes hzánk becsüle Mnden egyéb kdáy elhárításávl, ; téért egsebesült, vérüket fe kd zottt f n k t ' különösen u d v r székbe y k r e tendő v s s z N e v e k e t r n y betűkkel fogják egörökíten térünkkor. nehogy»görbe*»tí!o z utókor szár, együtt zokkl, k k künn Utkr«kerüljünk: Bél gárdkptányunkt hrctéren hőses elszántsággl küzdöttek! M e r t bíztuk e g. hősök Ők ~ : feláldozzák énjüket sebe K k h e z egyébként V e l e d együtt n d e n - st) t ktonák e r d e k e b e n...! k o r vgyunk fejede kegyben. Ádá Ire d t o t t : L'dv. székhelyünkben 9 5. ens. febr. de 2 6. /. utolsó Lpót. előfzetett á r, lpunkr? S ó v l Lpót udvrtrtás egndult, de á r s t r n d o n réülten jelenlétté gárd kptány, hegy uncs k o c s, tehát gylog k.-l I e n n, egy szuverén tekntélyéből s o k t, l e v o n. I n d közepén ztán elfogtk egy k ^ r deesü.t btárt: de z fütyült z újdonsült udvrtrtásr, Gsk féleletes sjtónk, rendörök foglzójánk, borrvlónk skerült,. u áuytn kőszívű koosíst, k ks regényünk... krály n y u g l o l, lssúsággl röpítette z egz u d v r t célhoz, kedves Réthy házhoz, k s regényünk volt ás, nt l o ' hol Vs Gereben dejét vsszvrázsoló ő^ L e g l á b b néke z szép álovlágo! g y r vendégszeretettel fogdták látták el, De Vlóság csk h z u g, léh, álnok: h o l ásnp dnlelőttbe nyúlt z e-'-y. N e vlósultk e g rózsszínű l o k. ü v é - z t.'.r.yk o k o z t le v \ önyört séget p z r l k o követte, e l y r e gzán Elékszk e é g r? tgyn s kezdődött? rálett z rég rny-féle ondás, hogy:, Büszke krályleány félretéve gőgöt, h l t, v d í t, l jóflt, s z e,.-zjnk ngere. Rózsásn levélben, n á k leányok, z ínycsklndó fogások hosszú s o r, bájos j I r t egyszer P r o v n c bú* trubdúrjánk. hásjsssony ktűnő konyháját dcsérték, pec s e n v e, z ász b o r o k, I pezsgő pncék e l d o - Ifért r t? z s e! Levél v o l t lényeg, rádóját sejtette kedves ház ltt, ely ház z t r t, lntján ő éneken -; ból l e l k e s b e s o k s z o r vsstérő elékekkel Bs zót P r o v n c szép krályleányé távozk n d e n vendég. lukullus lko ról szóló d t n e háb v r j : után egssólt zongor, s egyásután Mndennp fele szállt egy bús, csengő ének, csendültek fel szebbnél ssebb gyr u t nevezvén föld l e g s z e b b tündérének, nóták z b l k o n át kszűrődő d l foszlányokt szél e s s z e e l v t t e s e j t e l e s, Bs krályleány h l s s v o l t é r t - : holdvlágos éj-zkáb, k e l e t császárj D l n o k n k sürün r t rózsszín levélbe. országk dehozott eléke pedg n t h j L e v e l e k, d l o k sürün szállnk, szállnk. eghtv hllgtták von bús gyr Külön Stfétáj v o l t králylánynk. nótát, hogy: Egyszer elküldte szend * képe ást, S r s s t o k e n g e o r g o n vrágok!* : Roxnnk! Krősen ttokbn, otthon os szvet ozoúslts. e g ne lássk. trubdúr d l o l t, ábrándjt szőve, K b o l y o n g o t t írsz vrágos e z ő r e. dkozzunk. K o á r o V ö r ö s k e r e s z t Egyesület hílás köszönettel vette következő d o á n y o k t : K s f l u d y Mhá yné K ö r n y e, Ö Z T. T ó t h Jó zsefné Á c s tojás, ( h y c z y Dénesné 8 k g. t ö pörtyü, F o l l n u s Árpád n e j e d r b. c grett. l tresszky Gzell Bánhd, 9 p. érelegtő, 2 p. térdelegtő, d r b kötött s c h s l, Qhyczy Dénesné 3 hóspk, 8 pár érrelegtő. N. N. S z ő n y k, Grünfeldné dolfné 20 k. Leányegyesület rodájáb z elúlt héten következő doányok érkeztek : K o h n József ( I z s ) 5 k V s k ó István ( S ' r u s z S n y k r v t lár szánt néhány szál vrág e g v á l tás créüj 0 ö z v. d r. l o r o s s Vlosné 0» C s e n n c z k y.jnk l k g. tép, Hsz n c 9 d r b. ell- hátefegtő. írsz vrágoknk b u j lltától, T e r h e s szellő h o z t, t üzen távol? Csllgok rgyogtk tündöklött h o l d! z bájos krályleány gáesk v o l t... ásk: d l n o k : trubdúr, eg ón! U g y - e így kezdődött ez szu.es teííe : Regényünk Mgcsk regény? n p j ' leáldoz: o n dő férjhez e n t, de áshoz! Utolsó d l o t b e f e j e z z e? Még n e! zt h s z s s z o n y o, regényünknek vége?! N e! Még n n c s e n vége T o v á b b s z ö v ö á l o, Szép p r o v n c leányról szép á l o vlágo. És g bár s s z o n y, égs, égs láss, Háth regényünknek lesz é g folyttás! Cyrnó koáro ön kéntes ápolónők. (Hozzászólás Széljegyzetekhez.) L p u n k u t het száábn Széljegyzetek c l t t K - y Ire unktársunk rról, r, hogy z önkéntes ápolónők s z egz országbn, így K o r o b n s e g y r e fogy z ápolás k e d v, e g y r e csökken, n d j o b b n kezd k e n n dvtból. E ckkünkre szerkesztőségünkhöz két levél érkezet, e l y e k z ápolás k e d v, z á p o l ó hölgyek száánk csökken okv fogll koznk. z egyk levelet ToCány Lpót g y ó g y szerz, koáro Kovács rsztd gyógy szertár g o n d n o k r t, kt lóbb koro vöröskeresztes hölgy fetkért, hogy levelében elített dogoüt hozz nylvánosságr. l e v ő l e k e t z n d t u r st ltér pr-> elvénél f o g v s, lább közöljük: Kválón t s z t e l t bráto! Ngybecsű l p o d n k u t >lsó száábn e g j e l e n t»széljegyzetek* cíű ckkre >ln néhány egjegyze, zz: k b b z o n tsztet k o ro úrnőknek, k k enge ennek közlével e g t s z t e l t e k es kknek n >v ben kérlek k ö v e t k e z ő r e k t f k l o sornk l p o d b n h e l y e t d n szíveskedjél. 'Széljegyzetek* lánosságbn elődottkr t. c * krójnk ált n e s egjegyze. Megengede, h o g y spordkus esetekről v n szó, elyeket ltláuos n r e t k Okokból s e e h e t 08 szbd. Mután z o n b n z t l t o, hogy ckkben h e l y b e n» e k e d v te.. n e d e s * s b e l e értetődk, k ö v e t k e z ő k e t t r t o B Z Ü k s é g s s n s k kööuí, hogy e n n y b e n h e l y b e n h o g y e n k közt e k e d. telened srö szo eshetk, nnk egz nás o k vnnk, nt fent ckkírój l t elődott ndokolás. Még z első ütközete*, után történt, k o r z első s e b e s ü l t szállítány érkezett es heybtí úrnőnk s z n o - j v, t e l v e lelkesedsel ü g y b u goul nden felhívás nélkül e g j e l e n t e k v s ú t o n, hogy szükség esetére szolgltkt. knek ott ÖUkéttt elkj*. Ekkor, kcsod-csod e l l é k e s, egbízásából ég Uékesebb, e ó \ vgy ^ es l l u n u e p e n kegjobb hngsúlyozott szvkkl trtott e g y» pechet, e y n e k r e f r j e z v o l t, h o g y»láztos s z o l g á j, Onöre h ö l g y e n, t t s z ü k s é g n n c s e n, e h e t n e k. * Es lény, egtörtónt eset. Volt e z e l l e n B g y O ktessékelt h ö l g y e k rzéről feebbez, d e (jobb gy) z ü, y j e e n * e g»sóhv tálnál* áll v g y fekszk elntéz végett Most z t ondják,»kev beteg (dj I s t e n! ; ztán hvtásos p teák s vunk e l e g e n d ő szbán, tet hölgyekre egnt nncs szük ség, g y ztán érthető, h o g y e g y g e n előkelő úrnő K. leányávl együtt, k k s z o l g á l t t é t e l r e jelentkeztek, sznten kegyeleben e lettek bocsjtv. 4 Rendben vn. Hne z tlán e g sncs égessen r e n d b e n hogy t Sóvl e g lehet o n d á, z t z urnókke r s o u közölje vlk oly forán, hogy f o g s r ksztott felső k b t j u k o n egy cédul l e t t oddtüzve, elyen rövden csk n n y lít»eljövetele felesleges*... Terzetesen z é r t vonnk kvételek s v n n k, voltk es lesznek Cédul entes hölgyek szép hzánk htárn belül, ert: null regul S Í M exceptronu.* v e k e t z t t l e r t e s e t e k e t»széljegyze t e k * t. írójávl közöln.-v.íu.-m*nejnek t r t o t t. L e h e t n e ezekből e g egy ks c s o k o r r vlót ÖSSSefüzn, d e n e k? Többre r n n c s n d á t u o eleg s z e e l v é n y e k b ő l e n n y s. Esek után n e l e n n e c - o d, h o g y h z»elkedvte ened«b e l l n élyen tsztelt k o r o úrhölgyek szépen otthon rdnánk. H n e ezeket z úrnőket l y e n csekély ségek legkevbbé s e l t e r l j k. Lelkesedük * 'ég, ügyszeretetük ne l n k d t h Isten bölcs végze folytán tettre kerül sor bzonyár elsőként fognk od setn, hol tettel

5 95. árcus k Koáro s z ó t l kll k u t t n o k, h o g y gz g y r nők I s l k e s honleányok. Eonjt, de ennél egy jóttávl s e k e v e s e b b e t z gzság kedvéért! Kváló tsztelettel, híved Tocsány Lpót. ásk levelet nő kezek írták terjedelében t t d j u k : egz K o á r o Ujsán február 25 k szá b n Knzy I r e u r Széljegyzeteben gzság t l n u l u g y n c s k «Ötét fátyolt hortotl hely bel önkéntes ápolónőnkre, kk önfeláldozó unkásságukkl, odd.', gondos ápolásokkl sebesültek háláját ndnyájunk elseré \ívták k guknk, 8 á r féléve z íre!sság cselekedete báultos energávl végezk. Sjnos száuk egcsppni gyán, d* ne n z t, h z sbtójuk csökkent v o l n, z ápolás kedv redukálódott v o l n, vgy sexuls kíváncsságukt* kelégítettek voln néleg, váltk eg hvtásuktól, elynek eddg p o n t o s n ndenben eleget tettek. ok sokk.-.l reálsbb. M k o r z skolákbn tntások egkez dődtek, ápolónőnk legngyobb rze kénytelen v o /, á á-át e fog ln elhgyn kórteret, elyben p u h kezükkel kötözték, ápolták s e b e k e t, jő ágos szvukkl öntő,t-k blzsot egtört lelkükre. z ápolónő gátd koolyn, önöngát e s s z e túlszárnylv végezte hónpokon keress tül k o r reggel óráktól kő lg s n*héz, felelőséggel terhes unkát nden ellenérték nélknl. z ápolónők bícój ég ost s ugynzon fokon vn, tnt voll kko^ko z ágyúdörg egnytott néetek ngj cstját. Ápolónőnk kozöl néhányn kény teeuek voltk egváln tsztségüktől, er ár ne tudták türo hvtlosn beo /. - t egyének keényebb kszólást, kk épen ne ntellgens eberekbe llő ódon vselkedtek velők szeben. bö'gyek kooly unkáját ne krták elsern s bennök n e ko< hvtását teje^ő ápolót, hne nötkeres Ugyns \elök krták kelleessé tettel SSt szolgáltot, t hz rájuk r - t,. Sjnos c.crét péld'. ; dh:.tok Mu bzonyl sár. Épen s npokbn történt, hogy v v l csekély ulsztásért, t z ápolónőtől, de r g s H - t tő lehet ro néven v e n n, l n s szbd, egy közktons áltl d' tudu.r s hölgyeknek, hogy tovább unkájukr ne reflektál. Szóvl nt v' eboc-jtott esetednek szószoros értelében felondott, nth bzony z ápolónők z f érdeeért végesték voln tunkc jo t. Etetekntve ttól, ez z eljárás /, ápolón* önérzetét sért, ez tehát z el enétték z ő ál doztkzséf üknek fárdságot n«r serő uokájuknk. N codáko/7unk, löe«pdg ne gáncsoljuk neosszvő högyenket, hogy önér setükön ejtett sérelek tt kénytelenek vo.tk névá n nees unkájuktól Kö szönet kell s z v z n u n k eddg fárdságkén, különösen zért, hogy á r szátln könnyű súlyos sebesültet küldhettünk vssz gon dos ápolásuk folytán édes hánk védelére. z z p r e s s z ó, hogy hö g y e n k, k k z á p o lástól egváltk, bzonyár ódol lklt f o g n k táln r r, hogy unkásságukkl hozzá járuljnk ngy dcső győselek kvvásához. Eddg 8 Kél levél. Munktársunk ckkében n e rokró hölgyekről s z ó, k k n e k volt o k u k z ápo!< ö nees hvtás bbnhgyn, h s zokról, k k.r kíváncsságból, kár dvtból, kpv-kptk z ápoláson, de /után nt dvtból ken szórkozást sbbnhgytk. H Koárobn n n c s e n e k lyen dvtbó ápoló hölgyek, bzonyár e ckkíró örül n e k l e g j o b b n s k honleány kötelességből ápoll s kelleetlenségek árán Is ktrtó vöröskeresztes hölgyek előtt eghjtj z elser zászlóját Gépíró k s s s z o n y, k g y o r s í r á s b n, g y r é s néet h e l y e s í r á s b n teljesen járts, lklzást kdóhvtlb nyerhet. j á n l t ntézendő. 5. HÍREK. Mnden héten ksebb z kuttás, elyet koáro V ö r ö s k e r e s z t jvár érkezett doányokról l p u n k szerkesztőségének nylvános nyugtázás céljából átd hölgy bzottság lelkes, fárdhttln elnök nője, Kürthy Istvánnó őéltóság, k s z o o rún konsttálj, hogy z doányok nd gyérebbek l e s z n e k, h '. u t o n s felkérjük z o k t nee-, s z v e k e t, k k n e k v n ből d u, ne psszák el jótékonyság forrást, djnk, gyűjtsenek, gtáljnk, buzdítsnk, hogy b e tenknt újr hosszú legyen z doányokt egköszönő lszt. Ne legyen kezd?tb< szépen egnduló dkozás kedv s c s k g y r o s szllág. Trtsnk k továbbr s jótékony kodás e l l e t t h o n f k es honleányok, hogy kórházkbn ápolt sebesülteket egvgsztlh rk költő szvává F u k ne féljetek! Háb éu lengyel hegyek l j. Háb jönnek teuger o r o s z csordák, \ feij tek, ^ t e n kez ben v n üreg szülétek, szegény Msgyrország. Szeély hrek. Néeth István koá ro ref. püspök ull héten Pápán trtóz kodott. Beöthy Zsolt llusztrs földnk pnteken szobton K o robán dőzött, köbben eg tekntette k u u r k o r h z. t. ftl kertllk konáro ftüjyelő htáság február 28 án Néth ltván r e f. püspöknek, felügyelő htósás uj elnökének vezete e l l e t t ült trtott törvényszék épü letében z u j elnök eleg s z v k k l eléke zett eg ngynevű elődéről, dr. ntl G b o r ref. pü*pökrő<; sjd jog es törvénytsztelet fontosságát fejtegette es nnk állfentrtó erejét bzonyított. Ezután Vszkó K d r e dr. törvényszék elnök, felügyelő htóság slelnöke serte te s ptronázs fontosságát, ügykörét ós e ldt z 94 óv űködéről s z ó l «ttkár ntt. M j d hdbvonult tká helyett l punk felelős szerkesztőjét, dr. B r y s y József könyvtáros válsztották eg ttkárnk végül z elnök köszönetet o d >U z l e nőknek z o n odd", ü. vsz'-re. t ő ' t h r o t l u r u á k d sért, elyet s ptrooáss Ügyében kfejtett. r Bsf h) Zsolt Zílhy Ljosról Szép e l serben volt rze vdászunkén testtoknek. Zlhy Ljosnk, z Dj Idők s H *t lpunk, Koáro Ujsg unktársánk, llusztrs földnk, Beöthy Zsolt egy s z b d lc u n n elődás lklából legelegebb eüser hngján etette fel Zlhy Ljo»Megblt h dugy ur«, cü vers t. Ilnket k szeresen e n n dolog, e r t e gyönyörű verse K o r o Uj tág közölte le esőnek es 3-» >thy Zs ' éppen Koáro Uj-sgb lett fgyeles e VLTM«> é l e s o l v t - t h b o r u költzetéről o n d ó t e ő d s b n. /lhy e verséuek h t l s erejét e- ély étz.-^et e e l t e k Zlhy L j o s szobt este tsztelgett s z éppen t t dőző Be»thy Zsoltnál, egköszönvén z en-nerő nyltkoztot Beöthy Zsolt sokág elbeszélgetett lí u l poétávl H á z s s á - Szkor Oukár honvédtűzér főhdngy febr. 26 eu t r t o t t esküvőjét Csuzy lránue földbrtoosnövel Keszegflván. pog r hátsságot Dolofcsák DdZSŐ kö S*g f l jegyző, nykönyvvezető kötötte eg, z egyház eketsst pedg cslád háznál SohJr Kálán e g y é r e l r e f o r u lelkz vesézte. Benedek Ferenc Egy rokonszenves koáro ftleber k o r n ' jelentő gyászlp érkezett hozzánk. gyászlp Benedek r rencnek eslóközrnyo áll skol ftl tnítójánk hős hláláról szó, k essze l u / t o, ng] 0 oszország Idegeu földjén esett el. KIK serték derék ftlebert, bzonyár gz sjnálttá', könyv.-', szeekkel veszk t u doásu hűt, elynek fekete felhője ár r e g tt l e b e g e t felettünk. Ősznte rzvéttel f o r d u l u n k s gyászoló cslád fdlé, ely z b b je.eut d t k : B e n e d e k Ljos n e j e Ngy Teréz, uny g u k, v l n t g y e n n e e k e k nevében fájdls szívvel, de e g y s z e r s n d z [ste krtán vló keresztyén eg nyugvássl j e l e n t k, hogy z áldott j ó f u, oldl szerető testvér, r o k o n Benedek F e r e n c. k r. 3 h o n v. gy. e. e g y é v e s önkéntese, cslló közrnyos áll s k. tnítój z zk hrctéren én l u b l n előnyoulások lklávl hős hlált h l t. Hlálánk h r e á r régen e l j u t o t t hozzánk, e l s r t t u k, eggyászoltuk, g végre h v t l o s jelent s egjött s z o o r ú hláláról. Hzáj ránt forró s z e r e t e t t e l, s z e n t lelkesed sel e n t h r c o k e z e j é r e, h o l hzájáért é l e tét vetette. Sötét fájdlunkbn z v g s z t l csupán, hogy n e élt háb z, k ngy es/ék g y ö z - l é é r t bec^üut ezején l e h e l k h l b t t l n lelkét» z g z k n k e l é k e z e t * áldott.* egboldolgultbn Benedek. >zsef reforátus k t o n lelkz édes testvéré* gyászolj. n e zet kegyelete v r s s z o n korán egnylt sírj felett! Hős hlál véres h r c n k sét egy h l o t t j v n. í ^ l e t R - z s ő, I I I éves joghllgtó, 8 3 s gylogezrednek hd pródj, özv. Glet Zsgondoé, kolth p o s t e s t e r n ő szép képzett ségű, rokonszenves f, k z ógyll közjegy ző rodábn s d»lgozott éveken át, e hó 2-én g l c h r c o k b n hős h'ált s z e n v e d e t t. Fedezékül ett kküídve es e közben gépfegyver tüz kösé került súlyos sebektől b o n t v e l esett. Vele volt szol'áj glíc f l u ellett teplo közelében teettette el o t l l u. z deglenes álá Hozzátrtozó holt teteét hz ío^'jír; hozn h z földben fogják elteetnl szptkus f u t hős -'.-nléket k e gyelette fogjuk egőrzn. I ^ k e p > r r. B o d y ldár teete. I g z ós ősznte rzvél k é r t e utolsó u t j á n csütörtök délután Bódy ldárt, v r e g y e f t l tsztvse lőjét, knek hőt teteet c s l d j S e r j e v ó b o l Koárob h o z t t, hogy z édes n y földben térjen phenőre. e j - b o l d o ^ u l t e e t n e Csütörtök délután 3 órkor h» yörség korház ból ent Végbe, hol g y á s z o l ó c s l d ttíjn kívül e j e l e n t testületleg v r e g y e t s z t k r, város t s z t k r, g n n t é z e t e k s z á o s tsztvselője pozáns ngyszáú közönség. korán e h u n y t szptkus t>ztv-elő koporsój felett Benedek József reforátus k t o n lekes*. szép beszédet ondott, ely után z é r c k o p >rsót g y á ^ z k o c s n t e t t e k kton zene gy*z:ndulj ko/jj M I e g n d u l t e ' e t r e f. teető fele, h o g y átdjk porrzet g y r földnek, e l y é r t f t l eletét l d o z. teeten ref. fjúság egyesület z s z l o.ttt j e l e n t eg. hl l setről egye tsztkr z lább gyászjelentt dt k: K o r o v r e j y e tsztvselő k r ély fájdlol t u d t j, h»gy szeretett t-ztvselőtstrs Bódy ldár v r e g y e rodtsst nezet létünkért f o l y t t o t t n r c o k b n, dél hrcterén tádt b ' t e ^. e g e folytn, életének 3 0 k év *ben f. e. f e b r u tr h» 6-k npján S r j - v o n eghlt házáért. Szelíd lelkéért n d e n k B serét S, k t U e l e s s e g t u d s e r t, példdó ü^ybuz^l kért tísztvsslőtársnk n.yrbecsü I lét u n ' l t bírt, b e n n e h z hű Kát, v r e g y e tsztvselő k r őszntén s z e r e t e t t, n g y r b e c t u tgj t v e s z t e t t e el. Hűlt tetee K o r robn, reforátus t e e : ő e n levő cslád sírboltbn, folyó év f e b r u t r hó líő én h e l y e z t e t t e k örök nyuglor. Koáro, 96. év r február hó - - u. Á l d á s elékére' Előléptet. Velez Zsgond d r. ű szk ellenőrt, Veez Z s g o n d n k, N - p b n k népszerű gzgtójánk fát, dél hrcterén szerzett érdee elseren! soron kívül h d nggyá leptette-k elő. h v t l o s lpból z ígsságügy nszter Brát] Ljos k o á r o k r. járásbíró ság juz^'j k o r u o o t z ógyll járásbíróság hoz helyezte t e g y b e n j «g y z ő v e nevezte k. H u t k y ldár k o á r o k r. járá.^bró-ág d j u o k o t z rnyosrót törvényszékhez írnokká nevezte k. Freystdtl Zsgond eghlt. Váró s u u k egy reg, é r d e e s p o. g r k ö n ö z ö t t el z k sorából, e l y g y á s z b bor/ván htvesét, gyereket es k t e r j e d t rokonságát, preystdtl Zgoud r ö» d, s u y o s szenved után «e t e uek 7 4 ík, b o l d o g házsságánk k e s z t e n dejében hétfőn r e g g e l egy órkor e l h u n y t. egboldogultt, k b e n Freystdtl P l, koá ro Koron T k r é k p é n z t á r gzgtój edes pját gyászolj, t e g n p délután fél 4 órkor he l y e z l e k örök n y u g l o r z z r e l t t e e t ő b e n ngy rzvét ellett. c s l á d gyászábn ősznte szívvel o s z t o z u n k.

6 95. K o r o Ufsáff Hős hl. Ifjú Vörös József 2. gy. * / r e d póttrtlékos, október 2 4 én életének k, házsságánk 0 - k évében Mcscskónál hzáért hős hlált hlt gyászbborult cslád árcus 7-én ngygánd reforátus t e p l o b n gyászstentszteletet t r t t. Közgyűl. K o á r o Iprtestület 95. ér árcus hó 4 én, városház n g y terében, délután 2 órkor t r t j X X V I I - k é r r e n d e s közgyűlét. H n p o n htározt képes száú tgok e g n e jelennének, köz gyűl árcus hó 2-én, u g y n c s k fent j e l z e t t h e l y e n d e b e n, e g j e l e n t t g o k szá ár vló t e k n t e t nélkül u j b b összehívás ellőzével z lpszbályok. értele ben fog e g t r t t n es z lább tárgysorozt f e l e t t érvényes htároztokt h o z n. Tárgysoro zt:. Jelent z Iprtestület 9 4. év ű ködéről év zárszádás (jnuár -től d e c s b e r hó 3 l - g ) egvzsgálás, óvá hpvás felentvény gdás. 3. z 95. év költségvet egállpítás. 4. z I p d r testület 3 szávzsgáló tgjánk 3 évre vló egválsztás. 5. z prtestület elöljáróság 9 r e n d e s 4 póttgjánk egválsztás 0. Eset leges ndítványok. közölt zárszádás, l l e t v e vgyonkuttás d t szernt bevétel kdás összege u l t évben 6479 K 0 f - r * rúgott, íg vsvon I vele s z e b e n ló teher ösz szege K 7 3 f. z elesettek özvegye es r v eg l e s z n e k entve nyoortol U g y n z elesett hősök özvegyet éfl árvát llető segélyt h l eset utn félévre b e lehetne szüntetn torvény értelében, törvényhez vló zgoru rg>z kodás zonbn l e t b o r z s z t o b b n y o o r t j e l e n tené gen s o k esetben z Özvegyek es árvákr nézve. huntás.szellee egeszén s t p r n c s o l es honvédel nszter körrendeletet bocsátott k z elsőfokú h t o s - o k h o z, e l y ben f e l h t l z z őket, hogy z özvegyeknek es árváknk állsegélyét hol r r szük ség v n félév e l t e l t e u t n s folyósítsák. r o k k n t k gynánt h d s e r e g kötelekéből e l bocsátottk segélyere nézve s ez rendelkez ll fenn. V ö r ö s F e l d h o l d n k. Koáro K SŐ Tkrékpénztár r. t. gzgtóság 0 0 k doányt küldött Vörös Félhold jvár. z Összeget köszönettel nyugttj rendeltet helyére j u t t t Vörös Kereszt elnöksége. Ljos debrecen lk - Hlálozás. Slern gánhvtlnok 3 évss korábn reggel Öt órkor gyvéröl következtében eghlt. egboldogultbn Koárobn Stern Beát k e reskedő, város bzottság t g fát gyászolj. doányok úzeu es könyvtr rzére. k< én uz< n könyvtár ré szére Mgyr ltlános Kőssénbány r. t., z Ács Cukorgyár k, Koáro Első Tkrékpénztár z Érsekújvár T k r é k p é n z tár k dosányt küldtek, kulturáls célok egértő táogtásáról tnúskodó szíves doányokért hálás köszönetét nylvánítj fóká Egyesület Elnöksége. rr árcus 4. D r. Rchter-fóle nker L l n s n t á r doány kórházknk gutá hárégót ktűnően bevált hzs/.er bedörzsölre vo ró. k t h. teetkez egylet dcséretes csuz, köszvény, ghullás, bénulás, keresztcsont példávl jár elől z dkozás terén. Megtkrí fájdlk e l l e n. Különösen z o k n k jánltos, t ó t ktkból z első teetkez egylet k k többnyre s z b d b n trtózkodnk. 500 koronát, ásodk koronát, h r táborbn, h r c b n állóknk nélkülözhetetlen. dk egylet szntén koronát, összesen tehát Kphtó 8 0 f, 4<) ÓS 2 K üvegekben nden 00 koronát áldoz jótékonyság oltárár, gyógyszertárbn, vgy közvetlenül d r. H c h t e r Plkovch V k t o r e s p e r e s plébánost kérték fel z gyógyszertárábn z» rny o r o s z l á n h o z * P r g összeg rendeltet helyére vló jutttásár, k, I. E l s b e t h s t r. 5. Ügyeljünk h o r g o n y v é d n t értesülünk, z összeget k o á r o es z érsekújvár város közkórházk közt fogj e g - I j e g y r e, e l y n d e n d o b o z o n láthtó. o s z t n, n t e l y e k b e n eddg s z á o s gutá TŰZ. Hétfőn délután k o á r o p á l y l k o s n y e r t e v s s z g o n d o s ápolás folytán e g é s z u d v r o n egy k o c s szén ozdony.szkrától ségét. jánljuk e szép péld községenk egye e g g y u l d t. tűzoltóságnk ktonságnk sülete nevében. h r o s n skerült tüzet e l o l t n. C s ü t ö r tök délelőtt p e d g Toln-utcávl s z e o e n l e v ő szérűskertben v o l t ozgosznhz. Ferenc József-rkprt. Csütörtökön, árcus 4 u n ff Wínter es z álrcos DetekÜVtörténet 3 felvonásbn. Péntek, s z o b t vsárnp árcus 5 én, 6 án 7-én T u r f l r á k. Klndortörténet 5 felvonásbn. (MozUtín enjünk z Otthon kávéázhd í doány Wes Któ Eberszeretet kórház sebesültjenek rettát jándékoztk. Mrgt z 500 cg Megsérült szerelő. j - u t vshd Ép ténel szerencsétlenség történt. Gulyás Z s g o n d s z e r e l ő hídépítnél dolgozott ze rencséllenül járt. U g y n s Gulyás h. d egyk plléréről l e z u h n t j é g r e esett. \ súlyosn egsérült szerelöt Koárob szállították o s t közkórh ízbn ápolják. Süfforkepzo Tnfoly. rendőrkp t n y s g közl, h o g y z áll solförképző t n f o l y Budpesten X ker. Százdos u t c 4. sz. főváros kenyérgyár e l l e t t árcus 5-től ájus 5 g t r t t k e g. tnfolyr jelent kezn árcus 5*g lehet t n f o l y helys* b e n levő g o n d n o k rodábn 5-7 ór között. E t n f o l y r vontkozóg rendőrkptányság szívesen szolgál tovább felvlágosítássl. kzltüz. Koáro Első Tkrék év j e l e n téből közöljük k ö v e t k e z ő k e t : törlesztes kölcsön állg né pdást, k t o z ó j e l z á l o g k ö l c s ö n, k ö t v é n y k ö l c s ö n ós folyószál eelkedt u t t Váltótárcánk u l t év 2, k o r o n 9 fllérről o r t ó r u ltt s teljesített összesen S N 4 k o r o n 4-2 f lér vsszfzet f o l y t n, k o r o n 3 9 fllérre szállt le, ezen körülény rzben z ü'lettelen h e l y z e t e t, rzben psdg váltódósok fzet képességét s j e l e n t, e r t fgyelereéltó körülény z, hogy ly nehéz v s z o n y o k között o r t ó r u l t t váltóbel kntlevőségenk több n t \edresze vsszfzet l került. 94. év deceber 3-én volt z,78.57! k o r o n 89 fllért tevő 2465 drb. váltóból 206 d r b ortoruos váltónk r d t, ezek ö s z SZesen képvseltek k o r o n 43 fllért s ennek kthátrlék ktett 272 k o r o n 83 fllért. ult év k o r o n OS f l l e r n y k t hátrlékkl.-zenben k o r o n S 3 fllérre e e l k e d e t t z 94. év összes k t h t r l e k, u körülényt o r t ó r u b ó l folyó fzet hlsztások dézték elő, különösen tör lesztes ktozó j e l z á l o g o s kölcsönöknél. Bárly nehéz körülények között folyt s le u l t 9 4 k év, h t s z t nyereényt összehsonlítjuk z 93- k évvel, k o r s nyereény ' l o z! nélkül k o r o n 3 0 fllért tett k z év eredény, z 9 4. ev ég* z e l ő z ő év nyereény áthozt nélkül k o r o n 93 fllért tesz. szerkeszt r l Kdótuljd felelő : Brnyy k; B r n y y József dr. József dr. Fülöp Zsgond. Kdóhvtl: Sptzer Sándor könyvnyodáj K o r o, Nádor-utc 2 9 L p z r t szerdán este. KyoBtott Sptzer Sándor koyvnyonsájábn rgályos betegségnél f o n t o s s z e r e p e t játszk fertőtlenít, e r t vele e b e r száítás s z e r n t betegség terjedét eg lehet kdályozn Ezért kötelesssége gondos csládpánk, hogy o t t h o nábn fertőtlenítőszert ( p '. egy üveg I. y s o f o r o t } t r t s o n ke.-z.étben l)e n e elég, hogy z e b e r ' f ' (Pénztár est 7 órág.) doány. Vörös Kereszt jvár rendezett hngverseny j t g y e g v á t - Cíén Brnyy üéz földbrtokos u r 0 koronát jut ttott Jók EgyesÜlctbes. Köszönettel nyug tázz d r. Brnyy József pénztros. Jönnek z oroszok' jönnek b z o n y j ég pedg Koárob, de zért n e k e féln, e r t csk rozszkeccs kjábn. z polló o z g ó b n S 9 én kerül beuttór G u t h S o szenzácós k n e n z k e c c s - b o h o z t. E s t e g k e l l nézn. e g v e c y e l y s o f o r o t, érdeklődn s k e l n n k h s z n l t ódj ránt, e l k e l l o l v s n l p o s n n d e n üveghez ellékelt hsznált Utsítást es k k e l l próbáln l y s o f o r o t háztrtásbn., eg k e l l győződn n n k hsznáról. k csk e g v á s á r o l j B Z ÖVC l y s o f o r o t ztán d d g v r, íg egyk csládtg rgályos betegsége k p, z éppen o l y n s z e l l e e s n t z bzonyos gzdg e b e r, k télen ddg várt befüttse, g vlkje eg n e f g y o t t. Most sok rgályo b legség lpj pl. hlő, tífusz, k o l e r, vérhs stb. tehát lyenkor h s s n á l gzn Iszőtlent. T n u l j u n k eg ndnyájn fertőtleníten, ként z z Egzség es F e r tőtlenít cü könyvben érdekesen e g v n írv. k e könyvet ngyen bérentve óhjtj, z kérje rögtön 33 Dr, Kelet é s M u r á n y vegyzet g y á r é b ó l Újpesten. e s j s. Kowod.

7 95 árcus 4. Koáro 7. oldl. H t n W Ttrtlpzsr R n W g l g hsznált, fehér fest:: s e l, g u kerékkel :: nt p Q J J l t n küíltu üzlet helységében 95. év á r c u s h ó 4-én, d é l e l ő t t f é l I I ó r k o r t r t j, e l y r e»/. ntézet rzvényeset, hvtkozássl z lpszbályok k -ár*, t s z t e l e t t e l eghívj z gzgtóság. Cí elp kdóhvtlábn. tes n. e. közönség szí ves fgyelébe j n j TÜ eptz, oklevele. z gzgtóság felügyelő-bzottság jelente, v l n t z 9 +. év sárszádás előterjeszte, érleg egállpítás, t s z t nyereség felosztás ránt htározthoztl z gzgtóság f e l u ^ v o b V b z n t tsá^ rzére f e l ent vény egdás. 2. Vezérgzgtó válsztás..*». z gzgtóság felügyelő-bzottság rendes póttgjnk e g válsztás. 4. válsztány rendes póttgjnk válsztás, 5. közgyűl jegyzőkönyv htelesítére két rzvényes kkülde. K e l l Koáro, 95 február 26-án. építőester, Kvont z lpszbályokból. közgyűlen csk oly rzvény gykorolhtj s vztt jogát, *t\ rzvényet leglább 30 nppl slőbb nevére rttá s zt köz < v ült egelőző Koro, Th *Y közgyűl tárgy: nepon z ü Ist érák l t t t á r s á g pen/tránál le ne j r t szelvényevel együtt l e t e t t e Kálán-utc 6, szá. T5bb r e b e r Legszebb kvtelű képeslevelezőlpok Kserfé Mell= krellák Sptzer Sándor könyvkereskedében kphtók.:: hsn Ij s?át jvár Köhög rr tétséf, h u r u t, e l - tylkeodt, gége Ó3 gör torokhurut, csös r :.... &>_.,4flM szárkö hög /k ellen. í^líh) közjegyzőleg htelesítet bzonytu l v / V y orvosoktól gánosoktól legjobbn gzolják bztos hátskt közkedveltségüket Egy csog 2ű 4 0 Mer, egy dobos 6 0 f'ler. V ( l M 3 Kphtó Koárobn: Stene* M k l ó s Kovács örökösök gyógyszertárábn R s z do-fer K r o l y drogérájábn, K o v t s n s z k y Endre K s s János gyógyszerzeknél, Ngyegyeren nqyl n t l gyógytárábn. $ Eldó náz. rí!! Rákócz Ferenc utcábn $. forgls helyen fekvő p. esen tör fejét o s t s o k sssr sberl H közönség továbbr s o l y n o d t d s s l lposságáé fogj táogtn htóságokt egzségügy nt*zked4*eb4n, nt e d l ^ v kkor l tvssrl ne fogják felütn fejüket n ^ y o s járványok, koler, «I kütes érh, Ellenségenk hdseregéhen kütes tfosz ngy ssbn t v h t'» -s» b "te^-é^ terjedét különösen *t ük közvetítk, ért s ellenük védekezzünk lpo fertőtlenítsel, Hí (5 Kezű kel rcnnk L Y S O F O R W I S Z P P N N L ossk eg osdó fürdöv h e d s L Y S O T O R M fertőt en 0 «.-rt bátorokt reggé töröljük él 3 % - o s L Y S O F O R M oldb r ó t ronggyl, gynígy súroltssk fel puhf pdlókt Pszkos fehérneűt jánltos z>ákbt összegyűjten.»s zt :\» os ( o l c s ó ) n y e r s l y s o f o r - o d t;l> 34 órág beázttn csk sntán ostn szob, konyh) T n u l j u n k e g fertőtleníten s P r.-lból ngyen b é r e n t v e z»kk^/sl-x; KS FKKTÓTLKMTKS* tnulság' >s könyvecskét dr. Kss Gyul * j ügyednél, Deák Ferenc rc. sz. kérjük DR. 8 KELETI M U R J Í N Y I vegyzet gyárából Ú J P E S T E N. cü

8 8. Koáro oldl [ sz. t. k Horgony thyol-kenocs. Hrdetény. községnek telekkönyv K o c s betéte z l^tsj : X X I X.. XXXVIII értelében nosságnk z 5. 89: X V I. t.-ckk nt t.-ckk togllt pontj t-ckk ) p o n t Horgony - Pn -Expeller pótlék. F * j 4 * á o t e u U s t beh6rxsölós h u l. u k n o l. r u «u á o I. k ü s z v e u y n e l ütb. k o r (jv*gj«: ::: (punk kdóhvtlábn. t- s(> k o r d. k o r..40. K * > b U > * l e g t f l b b gyògytmrtrmm v g y Ionul boszereslotu ky/.vm* Ir. Slsstsr J v u j zlsr'. óuttt U H J szsrtfcsftél. Ptsjs. Ekustttts \ eszközölt lpján * V6rsc«K«>uys0guut z 889 : 5. g. -MP. Horgony-Lnent s» lpján, G. -bn dg: k o r Horgony-vs-lbunt festveny kegzítet s v l 89 : X V I. ótoknál. Ovegjo: 886 : z X X X V I I I. t. - c k k z K ö n n y e b b «rul*»«kol. xytott * é g * * l íel- kk z deértve e s z k s z o k n k jábn Pest lpok utc :: árusításár :: közzé: ndzok, t.-ckk, XXXVIII. z 89 : X V I. t. - c k k átdtván, ez z z l. hogy 879 : elkzít tel vén n y l v á SBÖlítáSSl tétetk XXIX. z nrcus 4. b) bejegyzek érvénytelenségé k u t t h t j á k, e v é g b ő l törl keresetüket, zok pedg, k k tehertétel vlely 88G : X X I X átvtelének t.-ckk 22, g-, l e t v z e z : X X X V I I I. t. - c k k 5. g- l p j á n ellőzét n e t á n u u l n k í v á n j á k, e végből keresetüket h t hónp l t t, vgys z I 9 5. év ugusztus hó 0 npjág bezárólg telekkönyv h t ó vló sághoz ne nyújtsák be, ert hosszbbít htó z e z e n e g záros törl kereset nnk hrdk szeélynek, k dőközben nylvánkönyv fogót s z e r z e t t, hátrányár n e s z o l g á l h t ; 2. hogy n d z o k, k k z : XXIX t - c k k nk e s e teben deértve z u t ó b b n k z eltelte után ndított 889 : X X X V I I I. togllt t. - c k k 5. é s 6. -bn kegzítet brtokos s t u. j d o n j o g á n k tényleges bejegyze ellentondássl éln kíván nk, írásbel ellentondásuk h t h ó n p l t t, vgys 95. év ugusztus hó 0 npjág bezáró! g telekkönyv ellenében htósághoz ne benyújtsák, ert hosszbbíthtó letelte utn sr htárdő ezen eg htárdő többé záros ellentondásul; hogy z d e t e r e s fényesen skerüljön, k ö t e l e s s é g e t e h á t n d e n földbrtokosnk tvsz v e t é s t d e j e k o r á n k á r t e v é s e k e l l e n egvéden. vetőgnk ellensége: v r j u k, egerek, hngyák z Üszök, e l y e k ellen bztos védelet nyújt ktűnő \ csávázó-s&er, e l y 8 év ót beváít, kén! z t tudoányos ntézetek, v l un..pós k senere n zonyt jk. U n n e bef befot g y k o r l t gzdák lpos kísérlete h ut ee l ee s e n bzonyítják. C oo rr bb n I v á s Ij j vetőg osrázó képességót! B u z, r o z s, árp, z b, k u k o r c, rép kender, k o n y h veteények stb. gjnál l k l z h t * ' egyránt ktűnő e r e d, énnyel. jelenleg drág kékköve vló csvzs. e / B t k üszök ellen véd t e l j e s e n elrdht. Megrendelek dejekorán l e h e t ő l e g z o n n l eszközlendők, e r t v s ú t szállítás száos v o n l o n kdállyl [ár, Rögtön küldünk árjánltot, ( g e n e g y s z e r ű ) h s z n á l t ntstás b z o nyítvány-ásoltokt é t lekl ődő kne k. fgyelebe vétetn n e f o g ; 8. hogy n d z o k, k k z. é s.* 2 p o n t b n körülrt eseteken k í v ü l betétek trtl áltl előbb nyert nylvánkönyv j o g k t b á r l y rány bn sértve vélk, de kk \ t u l j d o n j o g 889 : X X X V I I I. t. - c k k értve s. történt ják, bejegyzét e, t e k n t e t b e n tlzó z lpján tlál sérelesnek felszóllásukt kérvényüket tr telekkönyv jogokt szeélyek jognk tádhtják szerzett hrdk sérele nélkül bzottságnk eredet o k r t o k t dtk át, h o g y e n n y b e n egyszersnd Cstoltk, hngjegyek, operettek, kuplék é s népdlok, Kton dolog, Hösk'n, plle. K s krály, M o z krály, Lé n nén, K s jr«'»f. SsÖlks Prág Szhl, Pep, vén cgány, tsztelettel Kzüst Ppszóvl e g ; Egyúttl f g y e l e z t e t n e k z o k felek, k k betétek s z e r k e s z t é s é r e kküldött jueguj h tósághoz h t hónp l t t, vgys 95. ev ugusztus ho 0. npjág > lezárón g nyújtsák be, e z e n e g n e hosszbbíthtó záros htárdő e l u l t után s betétek trtlát c s k t ö r v é n y r«n des utján es c s k z dőközben nyl vánkönyv élek felvétetne kldéfetvtlbn* Vr' zokt rányánk 6. «Dr. Kelet Murány vegyzet gyár Újpesten. egyszerű vgy zokhoz á s o l t o k t s lyeneket pótlólg b e kncsó ellett, Tvsz v n. j j, h o g y érze, Mgánk r o ezt levelet Eo Qgy ádlk pest s s z v s t b. v l n t Kráter Ss Nác, Kondor zseblk Krnö, j B o d r o g nótás könyve. nyújtnk, z e r e d e t e k e t telekkönyv htóságnál átvehetk. koáro k járásbíróság, n t telekkönyv htóság 9 5. év f e b r u á r hó I 8 * á n. Do István 30 Álndón rttron rnlc kphtót Sptzer Sándor könyv-, zeneű* pprkres* kedében Koro, Nádor u 29, fött e s n y e r s 80nkt Debrecen szlonn kolbász. Különféle f e l s z e l t e k, p r z e r, k r ko, ^jkl^ász, ortodell s t b. ^KSbkBj^ pácolv es oljbn. S j t o k - bn^ngy válszték. EMrán k p h t ó. Loránd Zsgond jánlok: Gyopy B o r o v c s k. ~ CognSQ, l e, r u os c s o k o ld?, szold f e l s z o l j l s b n. Gulyás Zsgond fusütr-, o s e e g s -, bor- es festék-kersskedesebsn Koro, Klpk György -tér Szold pontos kszolgálás. lkl v é t e l Telefon 50. kr. lbró.

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

XIV. évfolyam. BARANYAY JÓZSEF dr. A VÁRMEGYÉBŐL. az igazság

XIV. évfolyam. BARANYAY JÓZSEF dr. A VÁRMEGYÉBŐL. az igazság Komárom, november 19. XV. évfolym 47. szám. KOMROM ÜJSG Komáromvármegye város K o r r t á r o m v á r m e g y c Megjelenk mnden FÜLÖP ZSGMOND negyed évre 2 K 50 fllér. szám r 20 T ü z o l t ó s z ö v e

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez.

ahol a legkitűnőbb zenekar HORVÁTH KARI a hires pápai szólista, hírneves cigányprímás vezetése mellett naponta hangversenyez. Komáromvármegye és város érdekű társdlm, közgzdság hetlp Komárom Vörös K: reszt Egylet és Komáromvármegye TQzoltósz övetségének hvtlos lpj. Megjelenk mnden csütörtökön. Elóflttel r: Égés érre 2 K n félévre

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Ara 4 VÁSÁRHELYI. Kun Béla. ütöm, hogs soha HEagyarországot a manfcapdrtndl

Ara 4 VÁSÁRHELYI. Kun Béla. ütöm, hogs soha HEagyarországot a manfcapdrtndl 3Ef évfolym Wf* szám Ar 4 Hódmezővásárhely, JW4 Juflus t9 vsárnp VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n p o l t k F*letí>» z e r k e s z t S ígye*»tím s* 2 fllér, v u n u p é* pc npokon 4 íílér I Félre Egz Európábn

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET

ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK. 1. változat ISMERET ALKALMAZÁSI SZINTEK I. ALKALMAZÁS MEGÉRTÉS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK ISMERET 1. változt KOGNITÍV KÖVETELMÉNYEK ISMERET MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS MAGASABB RENDŐ MŐVELETEK TÉNYEK ÉS ELEMI INFORMÁCIÓK ISMERETE FOGALMAK,

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895

24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895 24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi linsz

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. Budpest, 1916 november 1 X évfolym 31 szám CSENDŐRSÉG Szerkeszt és kdj M kr Csendőrség Zsebkönyv szerkesztőbzottság BlLéFZETÉS ÁRA Félévre B'lZ évre 12 koron 6 koron 3 kqron Negyedévre (Vége) l't Al"gus

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

a A a a a a a a A A A A A A A a a A A a a A a a a a a a a a Hány kis a és hány nagy A betű bújt el a képen? Melyik kép nevének hangjait emeltük ki?

a A a a a a a a A A A A A A A a a A A a a A a a a a a a a a Hány kis a és hány nagy A betű bújt el a képen? Melyik kép nevének hangjait emeltük ki? A A A A A A A Hány kis és hány ngy A betű bújt e képen? A A A A Meyik kép nevének hngjit eetük ki? Mey képek nevében hod többször is z hngot? Mey átok néznek jobbr? Sorod fe őket! A ngyobb képekné ondd

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ÍVKliic TánnQ ruhafestő és vegytisztitó

ÍVKliic TánnQ ruhafestő és vegytisztitó !«egy*enkettedk évfolym. 58. S z o m b t, 1821. j ú l u s I S t á m KOMÁROMMEGYEI Hoflzetíí á c «e h - s z l o v á k é t t k b e o : Helyben é s v d é k e post Poltk szétküldéssel: fjffé* «>e 80 k', f

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben