Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra"

Átírás

1 rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét, kérdez, tlál, lján ttkon s ne zk k földből, jótékonyság K c s n y j e, ngyj ben él, erül, cél, fút, boldog. ely ábn nd hál soh kél. ely szvekbe hetetlen rd örökre. ngyp unokánk ként segített rjt fánk, ösztön hulltj hdfk kozunk heve, rgyogó hrtcseppenként konyság z ne férft hlettség nyújtj kérdez, csonkán, ben, lelkesít : nd ely Égbe. repül könnyeket. eg rdt gyászos árvák betegen szenvedő áldoztkzséggel tlál- ndenütt. Mgyrország népe egyássl, M» gyénk példányként hogy ely tegyen községe díszlk b b n ngy Hzánkt k összes terén. M n d e g y k ántsze dsztí, ngyl végg gukr jót. eleg rzvéttel dőnek, több z dobbn Mesztos hzszeretet férfú, szíve. es szenvedőkre. lelkű fájdlosujtott szegény, SUgt jótékonyságr nő eberszeretet B erénnyel tengerén ós b z t t v szárt j vetekedk.jótokonyság áldását Nőt hálkönny egyenget nyoor hogy jótékonyság kézre fogdj krstályhenger, könyörület özvegy, feled eséln, fénylő jóté e g y e g y gyóhlz ékkő díszít. kezét szenve ne tétováz. z erő seb b férf n e érz u g v könyörület I TÁRC. ( í y o l n r z Á l o?... K r o léltn boruló fejed : ltt... És álokt láts/, s én Fö'éd h j o l o k z jk... z jkdt keres eg... Megyünk előre vd, köves utón, }. nt tünk kod csp ngy Éj... Egy regges (de fuccs két h l o t t ' ) Fogúdz belé j < '... \ e \ e - Igy tlálnk jd N e félj! ránk z eberek. dven Nr.vus. Hst kő?... Bekötözö lábd... Inge gyolcsávl puhár fede....nyn szőtte í*.:... Lágy, n t s e l y e. Vhrok vernek?... Ködönö véd e g. Fekete szárnyvl Levél egy ks szőkéhez, k ost z ellensége. betkr, Irt: M n t z Kj, h.t VÍráj r BUb&TJ... ZSOLf Bl'.L. Teróld zengők... H l h t t l n o k! Kssszonyo, bbn z évben különösen élénk VOlt t e l s p o r t 'ltrábn, lágy SV áttérek zgtv s u r r n t. k, r e e u t e k d e - o d bohókás spánokon éé vdá sszonykcgás, dévj férfkürjongtá?, eglepődnek, z elrgdttásnk n g o l, frnr e g s nyelv( ktöre ébresztette sáppdt völgyeket.»grnd Hotel«foyerébe Ültünk egy hóvhros estefelé, ö n»dly M l t olvst, legfrsebb Grossven Sqore botány után k u t t o t t Esténknt le^kelleesebb szórkozóhely ^ Hjdt lép s z e l?... s ü v t g e Bársonyos sátorb kolo hjdt do; óvj; Gyönyörű kocs szegényes tkrój... Rettent Csönd?... d l t hllgsd Ujjongó, uzskás, áoros d l o k... h o l legktűnőbb hírneves cgánypríás vezete pprkereskede szerkesztőség. ** ezőgzdság unkások z rtás. Ghyczy Dénes lspán, váregye g z dság ntéző bzottság elnöke z lább h r d e t ény dt k. F g y e l e z t e t e v á r e g y e Kü'dsá- unkást, hogy z r t ; s unkákr sját érdekükben s előbb elszerződjenek, ert z o n gzdság u n k *, k z rtásr dejében elszerződve nncsen, k t e s z gát n n k, hogy z 0)4. L t c. 5. lpján z rtá> unkákr közerőként f o g k r e n d o l t e t n, e l y es< t b e n kénytelen lesz z u g y n e z e n t c. 5. j - lpján egállpított térítért r t n ós így n e bztosthtj gánk s e e s e t r e s e zt keresetet, n t e l y e t b z t o s t h t k k o r, h gényet értéktelenül f e l n e e e l v e s z bd rve^yez lpján köt rtás szerződt. Fgyeleztete továbbá z o n gzdság un kásokt, k k I n dköteu zettsé- tényleges tel jesíte lól z o n e u kptk felentt, hogy ezfrzdságbn nélkülözhetlenek neínyden -. u g/d.-ág d o l g n k elvégeztével községben e.véí-zendő á e z ő g z dság unkáknál n e segédkeznek, z o n n l elő fognk terjesztetn ténylegs szolgált lól felent vs.-zvonás ránt, r uyeleztete továbbá n d z o k t, k k n t hdbvonul l k csládtgj z l f l 4. év X L V. t c. lpján s e g é y b e n rzesülnek, hogy e n n y b e n u n k képesek s n n k d c á r sját gzdság d o l gk elvégeztév községben elvégzendő á s ezőgzdság unkák körül n e segédkeznek, tőíük segély zonnl eg fog v o n t n. F g y e - Én boldog fázékony Sággl szívt D t r u o t (óh, drág bék e u y p b. c g r e t t, s n n t e s eberek közt egyetért szbólu ává lettél előtte), z I u s t r z o n e I t l n * b n b r n u l t egy lue:,/.- vll űkncset, egy s c l bndt proflját é s egy földreng r o jt. s z e e néh degesen verődtek z Ön b r o n z vöffös h j, lehetetlenül fehér nykár e t s z e t t kezere, r n y drágkő berkássl. Ön néh k< gyesen é s l l e g r e r e t e k n l e t t, szee n g y o n kék v o l t, o l y n Untávl l e h e t o l y n szonetteké írn, n t z C tsztelt é s n g y r! " c.mjt honfírs, Dnte I b r e l R o s e t t, ön rlószn&leg sjnálj korán e l h u n y t f e l e s é g é t? M n d e n e s e t r e ugyoo sjnálo z o k t k r k foltokt) I elyek bzonyár j ó l festenek fehér bőre,), k e t ásnp délután szán felfordulás lklávl.--/.érzett, k e d v e s k s l d y, v s z o n t zonbn ö n ö k e l l n e k k, e r t ezek v t t k e n g e z ön elszkíthttln l o v y j v, t/.ek kedves, k k Eoltccskák. olyn h e l y e k e n, e l y e k e t s u t t o g v el lehet o n d n, de háb s u t t o g z e b e r, k o r t r! E n történetesen z LÉVI ellett Telefon 80. VÁRMEGYÉBŐL. GRND" zenekr k c s n y, könnyen zgul'» lelkét előkzítette r r szenzácór, htígr l o r d, k n e k E s s e n b e n levő jorátusár H y d e - p r k v l j r Ö n száítolt, u g y P á l b n oltár e l e vezette Híeríten Oper táncosnőjét, ásodk sorból h r d k t. teríte Melletted vrrsztok, g z K j h l d... lttó dl... nő n e flköz nees jutl. Reénykedve örökös p fogj Nyo könyörület. z eg Négy férf h pzr k ö n y ö r ü l e t utt nt vődk rögös ujbb nő. szeel sok dcső kettő k ne szent'-.st. efelejts szvekből. ujbb törekvüket burján s könyv- Kézrtokt n e d vssz érlegel, d Sándor lpj. 9 k d ó h v t l : Koáro, Nádor utc 2 9. kívánv dcsőítt, elsert. Ö n jótékonyság jegyé fárd ert gy (-('-It áldoz tudt vrágt. gyenge öröosllogó boldogítj Mnd gob Sptzer hetlp hvtlos Szerkesztőség BRNYY JÓZSEF dr. hne végtelen jótékonyság, hál. színpopás nt nezetköz gyöngyszeeket, z TüzoEtózöveségének BRNYY JOZS F dr felsodorják phentek közgzdság sz«rkesztá tért felelős: Jótékonyság. társdl, Koérováregye negyed évrs 3 K 50 fllér. Egyes 9. s z á. Szerkesztők lptuljdonosok! csütörtökön. Előfzet á r : Egz évre 0 K., félévre évfoly érdekű «*» kávéház LCI npont hngversenyez.

2 2. Koáro oldl. sóhvtlok áltl egjsserrs kszolgálttndó porlk rosrhssó 5 k * n l k e v e s e b b n e lehet. v e v ő z o n cíen, hogy kncstrtól r hsóvl Sgyütt Beákot n e k p, seféle árleengedt n e nyer. rhsónk eddg 7 K 60 fllérben egállpított l p r változt ln r d. sjtolt rhtó ezentúl > csk e r e d e t sértetlen állpotbn árusíthtó. e z t e t e végül sorozásokon k t o n szolgá ltr l k l s o k n k tlált gzdság cselédeket unkásokt, hogy szelgáltdójuknál s z o l gáltukt, l l e t v e unkdójuknál z elválllt unkájukt, bevonulásuk, l l e t v e kton szol gáltr vló behívásuk npjág p o n t o s n t e l j e s t e n t r t o z n k. z o k, kk szolgáltból, vgy z elválllt u n k á t ó l behívás n p j előtt j o g t l n u l eltávoznk, k r h t l o utján fognk előállítttn ** járványok es községek. Todoás o n k r j u t o t t, h o g y z egyk, városunkhoz k ö zelsső községben egy o l y n cslád tgj, e l y b e n egy fertőző beteg v n, teljesen szb don járnk-kelnek községben, SÓI férftgok korcsáb s járnk. Mnthogy pedg l y e n eset ost szátlnszor előfordulht é járványok vígn terjedhetnek, hs lkosság n e teljesít htóság ntézkedet, kooly h n g o n fgyel eztetjük köteles óvtosságr községek közönséget; különösen pedg községek értel ségét, hogy gyráz eg népnek fer tőző betegséggel s z e b e n tnostndó vselkedt. Mndnnyunk érdeke követel, hogy járvá n y o k k l s z e b e n htóság ntézked szgo rún betrtssnk. N g y o n o k o s d o l o g lenne, h községek vezető, r ndeletek be n e trtót szgorú büntetsel sújtnk. ** Népgyűl. M e g y e r c s tudósítónk j e l e n t : Koárováregye főspánj l e r t o t Inté zett egye tsrületén lévő összes községek elöljáróságához, hogy lelkzekkel es tní tókkl kröltve tegyenek eg nden lehetőt r r n é z v e, hogy ezőgzdság unkából, h d b v o n u t k h e l y e t t s, z o t t h o n rdottk kétszeres értékben vegyék k rzüket. le r t értelében Megyercs község elöljáróság f. hó 20-án népgyűlt h v o t t össze reforátus skol helysegebe, hol község ndkét n e b e l népe ngy szábn jott össze. nép gyűlt K o v á c s r s z t d község jegyző nytott e g, k n g y dőkhöz éltó, k o o l y szá r k k l kérte népet, sját, jól felfogott érde k e n e k v é d e l é r e. Szv nyoán 30 n b z t o stották h d b v o n u l t csládtgjkt Hungár h d bztosító pénztárnál. Elnöklő község j e g y z ő ezután Sohár Kálán reforátus lelkznek d t át szót, k főspán l e r t o t h o s s z b b beszédben n d o k o l t e g s z o r g o s unkár htékonyn s e r k e n t e t t e lkosságot zután S c d v Pál tnító s e r t e t t e Lyk Döe volt országgyűl képvselőnek z Országos Gzd* ság Egyesülethez felterjesztett ndítványát. Vé- gül zárszót - t Sohár Kálán ondott. Szükségesnek t r t j u k felelíten, hogy gyűl után közv^ter. j e l e n t k e z t e k z "ddg huzó d o z ó unkások z rtás szerződek te végett. ** C e l s e r u ntézked. Megyercs tudó sítónk j e l e n t : község elöljáróságehtározt közhírré tette, hogy jövőben U4y u n ksokról, nt unkdókról nylvántrtás r e z e t. F e l e t t e célszerű ntézked ez, h e g g o n d o l j u k, h n \ s / o r >e.l z e n b e r - k n o k egyszer unkáért, áskor unkásért f l u b n célt l n u l bolyongnok. ** K n s k j á r s e u l y? Ezen cíen D r. P o n g r á c Jenő tollából közhsz u k n j v e c s k e j e l e n t eg, e l y hdsegély gényére S r o k k n t k járndósá o r ^z elesettét özvegye nek r v k ellátásár vontkozólg pontos útbgzítássá! szolgál. füzet ár 20 fllér, kphtó l p u n k k d o h v t ' b n. egkö ** r h s o eldás : Igynszt e r u n k rendelete szernt porlk átksónk k g - o s ennységekben vló csogolás forglob h o z t n fölfüggesz tetett s elrendeltetett, hogy ezen rhsé z e l ő á l l t í - h e l y e k e n z 95. év végég c s k s 5 0 kg-os ennységekben csogoltseék hozs sák f o r g l o b. t e n d e l e t szernt egenged tetett z s, hogy lóhvtlok, rhsóárnsok z 5 0 kg os zsákokt fe!bonths>ák vevők kívánságához k- pest pontlku rh--'t k s e b b ennységekben kérve l árusíthssák. ** GyÜlfS. Trkány tudósítónk r j, h o g y k ö z b e n febr. 2 én, vsárnp délután községház udvrán község élé <k rzvétele e l l e t t gyűl volt, elyet Kovács G y u ' köz ség jegyző Székely Dáz pébánod trtot tk beszédet, elyben s közönséget eól ok ttták k, hogy ként kell hányzó unkórát ezőgzdság unkábn p tolul tárt s eggyőző erejű beszédek ngy htássl vol t k egjelent közönségre. ön nyoábn r u d l z t s dőn egpllntot I csvrják hossz tó nyuglol s/tt ppát. Vlószínűleg h l l g t o t t ön szoszéd fánk t édes kcs testét hvon, zonnl seu tséostroló kérére n e k jándékozt gát, gére sette bztos férf krjl ghoz kötözte, ön esklndósn kcgott : ön, k szebb, n ppír f o n t s t e r l n. re fes tett sszony, b r Ö se egvetendő o l y n sne v e t t e zre se I kozásfélét ö éle ellen, ely ég k k o r s t r t o t t, kor, ' étlődósb D, lyennél z ön férjheenét kísér. Vlószínűleg egvetsel g o n d o l z ön nt ondn szokás, z elöde.-' o k egszűnt. szegény, s/eíees ellenségére^ k végtelenül Élttől kezdve, de hsz n n c s rezüére örül, hogy blokád olyn popásn skerül, de szükség, z > l o r e yon«százszor elhngzott ; t t k o n ádkozk, hogy leg bb n n y lsztet lágy Igéje ndennél többet kfejez, szerel vhessenek ngláb, ennyből kfutj z önök tük egyást s z Öreg lderne, kedves édes n d e n n p puddngj. tyj Ctyből, jókrtú pslogássl nézett Sőt ndennek dsoárs egnt e l o l v s t rnk, h néh eglátogttuk, nt g r o g j S D o b y es ft Chrles Dckens úrtól, sőt, gőzébe burkolózv üzlet levelere rgsztott Urf, e g D o s z t o j e v s z k j t - f e l e r t e ütn ínrc.-, prtív gyr bélyegeket eg] npon, sért jtók ö g ö t t z I d o t Mr My der. égegyszer köszönö levelet elbeszélét srtt e g. sjnos, o s t egyedül ; z első képeslptól kezdve, elyet ön párs n d e n e s e t r e szebb l e t t v o l n, h z ön d o l g o Gr d'kst pályudvrán rt eg kcsny, rny zószobájábn egyszerre sírtuk voln el gún tokos ceruzájávl z utolsó lfleur-porföös k t, t k k o r telén, k o r őn rátukált levélg, elyet júlus 2 6 án kpt kézhez s egy türkzes gyürüt egengedte, hogy hjáb selyben ön egy ktűnően skerült oroqéetts belecsókoljk. tschről értesít s egyúttl kfejez zon reé Ks ldy, derlng, ígére önnek, hogy h nyét, hogy nesokár eg fogo látogtn j d z első hj*, n d u l Hburgból Doverbe, Ctyben. Ugye egbocsát, hogy erre levelére én leszek z első p e p t spkás, f e h e r n d g o s ne válszolt, de elháríthttln kdályok ssqrke-rglános es l&csosves ftleber, k jöttek közbe. S vájjon ks ldy, ne fgyott e eg z! I prton levő kávéházbn e-kér e n e t r e n d e t é z g t o t t n kere.- L o n d o n b nduló első ön édes szve kkor, kor egtudt, hogy z ön hungsry brátj s kö/re k r űködn b r o n t ndulás dejét. b n unkábn, hogy John Bull 95. szájából k - koáro bécs sszonyok. koáro tejzór. K o á r o, árcus l. I. z osztrák házsszonyok szövetsége átrt g y r házsszonyok szövetségéhez, hogy husfogys/tás érséklének érdekében ndítsnk propgndát Terzetes, g y r házsszonyok szövetsége ö r ö e l k r o l t fel eszét, nnál s nkább, e r t p r o p g n d egndítás, ég n e j e l e n t z t, h o g y pro pgálok g u k s leondj nk hus nponként fogysztásáról. Nevetségesnek tűnk fel neke, kor o l y n körökből n d u l > l r d t ó «útjár e g y Szocáls ozglo, e l y köröknek e d d g s ndegy volt, hogy szegény eber két hétben egyszer juthuott csk húshoz, ők ellenben nponként kétszer s, sülten vgy krántv tállttták fel guknk húst, tekntet né kül r r, hogy k ó j n t f o r n t b Vgy 2 f o r n t b került szegény eber étlpjábó ár háború előtt s hányzott h u s, húsfogysztás e l l e n ndított kcó tehát s e v e l se f o g j redukáln z eddg s szükséges quntuot.! k n e k pénze v n, z z * o t t s e v e t t hust, knek nncs, z >o o s t, se zelőtt n e s e r t e zárszékek berendezét No de hát vl»///t eszének ndg szü etn kell, z egyál tlábn n e f o n t o s, hogy ez e s z e propgnd nélkül -, szükség kényszerítő htás l t t, reges régen közeet! s j n o s n g y o n s o k híve v n...! II. Oh, ezek z sszonyok leányok, üres órákbn ket k n e -ütne/, ég] Nerégen olvstuk, hogy sent lányos hrctérre krtk kenn, nszter zonbn e g gyrázt nekk, hogy kívánságuk lehetetlen, o s t g egy nyíregyház urleáoy levelet ntézett egy főváros nplp szerkesztőségéhez, e l y b e n n e ksebb d >lgot jánj, nthogy kedves hölgyenk fogják eg z ekeszrvát es segítsenek száutóföldek egüveléné I Mt szólnk e h h e z hzfs felbuzdulás szülte eszéhez K o á r o város kedves ursszooyl bájos u r eány? Eőször ugyebár /.?, hogy nöen cpcó.g háború htás ltt se hldt, óre o l y rohosn, hogy egy úrsszony vgy egy urány ár löklek egunkálásánál Is tevékeny re z vehet l) eg hogy s ehetne* nek k hu hölgyenk szántóföldekre, k o r pl. o t t det" ehhez hsonló kellékek n e hsználhtók, kesék nkürözéről le k e l l ondn, frzernőt pedg ne lehet köte l e z n, hogy bábo kedvéért egy s z l k z l tövében üsse fl rögtönzött űhelyét Esek c s k o l y n külsőségek vonlánk. V u zonbn egy r o p p n t ngy kdály, ely nyíregyház! k s fenst tervét végleg eghusítj. z ágy. z ágynk o l y n rossz»terzete* v n, hogy o t t rd, h o v állítják. H z s ksétáln reggelenként ssántófö d kre, zt ondná, egfontolás tárgyává lehetne tenn z ügyet... p r o p ó! Most j u t o t t eszebe. Klpbn s e lehet z eke s z r v e l l e t t foglltoskodn, r pedg egy»jónevelé*ü«o d e hogy, k l p nélkül egy lépt s e t e h e t! N g y o n kíváncs vgyok kedves hölgye, gzt dnk-e n e k e, kor zt állíto, hogy társdl felfogások bornrtságs párosulv leánynevrlí rendszerrel, k/árják nyíregyház, gát e g n e nevesö uríleány különben egzséges eszéjének k o o l y n vételét! legegzségesebb búz se se kél k r o s s z tljból...! legújbb felől t o k o t _ lloqlroqgís M IflC^y6"UlCd, U g y n o t t egy t n o n c f e l v é t e t k. 4. Jegyzetek hétről. I\»szt u r dvt-szbó árcus legjobb kton nőségű szövetekből jgjf OH szbású Pont u r öltönyt egyenruhákt bol- ós legjutányosbb, H sz.nld külföld árbn. kszolgálás.

3 95, á r c u s 4. Koáro III. író eber v g y o k s n t l y e n ősew szokáshoz hven h j n l b n h j n l előtt, e b é d előtt ebéd után kávéházbn szokt tnyázn! H o g y néh sürün kávé v o l t z e b é d e u g y n z kávé v c s o r á, z t c s k u n n k dokuentálásár h o z o f e l, h o g y l y e n f o n t o s s z e r e p e t játszott é s játszk s p e c e l z én táplálkozás ű v e l e t e b e n kávé! N é k e serüéggel v e t t e tehát tudoást rról >leges l e g ú j b b * háború szülte o z g l o r ó l, e l y n e k célj e n g e több e b e r t á r s t, k k hozzá v n n k s z o k v n d e n délután kávéházbn uzsonnázn, l e s z o k t t n n d e n n p káv é n k r ó ', ert, n t o n d j á k, kev t e j ós szopttó nyák n e t u d n k Csecseőknek elegendő t e j e t s z e r e z n I K o á r o b n ez z n d o k. B u d p e s t e n z o n b n v v l ét v e n e k, h o g y kávok tgllják le tejkzlet 4 0 százlékát, egrdt 0 0 százlék pedg kev k ö z szükséglet kelégítére, ezért zután htóság lg fogják z uzsonnkávék beszüntetét e l r e n d e l n - Koárobn f e l h o z o t t n d o k tényleg o l y n, e l y előtt j ö v ő generátő érdekében eg kell hjolnunk, pest ndok zonbn b szolút n e cceptábs, e r t 40 százlék t e j, e l y e t kávok l e f o g l l n k szntén k ö z szükséglet kelégítére szolgál, h s z e n n e káv ssz eg zt tejet, h n e közönség! Hogy Pesten hogy oldják e g kéreest, j e l e n leg bennünket n e érdekel, k o á r o t e j zérához z o n b n f e n t n d o k o k >ze előtt tsávl c s k n n y e g j e g y z é s e : 8 k h ó n p j htálkon f e g y v e r b e n ál ;nden épegzséges eéer égs éppen csecseők t t k e l l l e o n d n u n k z n n y r egszokott reggel ás délután tejeskávékról...?!! Ádá Ire. Hddót kártysokr. (Koáro uj j ö v e d e l forrás.) szórkozások Közül kártyjáték z, e l y Koárobn h. t b o r u ltt legkeve sebbel vesztett vonzó srejébőt kávéházk sztlnál k s e b b, n; j \ o b b Összegek o s t s ^y cserélnek gzdát szeszélyes játéklpok kevere közben, n t béke dején. hzárdjáték s e szűnt eg K o á r o b n, de ettől e l t e k n t v e félg hzárd vgy tel j e s e n árttlnnk t r t o t t kártyjátékok l k l vl s de-od vándorol zsebekből koron, o s t, k o r egy klo kenyér 6 o 64 fllér. zoknk z rknnk, k k ebéd, u z s o n n, vcsor Után, sőt néh éjfél után s kárty sztl e l l e t t ölnek, j d n e teljesen ndegy voln, hegy egy k o r o n á v l többet vgy keve sebbet nyernének vgy vesstenének. Éppen ezért h e l y é n v l ó voln, h ezekben nehéz npokbn, k o r H z v e r pénzáldoztot kvn polgártól, kávéházkbn kártyázó ven dégek egy-egy koronát áldoznánk hzfs Cé r. H ; / elsőrendű kávéházk egy-egy kárj zó társságától <*>:y koronát, ásodrendűek pedg csk 5 0 fllért szednének npont, leg lább 50 koronát lehetne Koároőn öss gyűjten. E z t zórkozá dót társdl utón s b e l e h e l n e h o z n, de v r o s s eg tehetné, hogy háború dejére, nt köteh I dóneet hozná be. Fekete hegyek közt. ( ngy háború dél Íródott z lább elynek tonk eght'), köszönö. Szerzője FEKETE Fekete hegyek* hngultos á s o d l t á t egy trtlékos hegyek közt elég, tszt brá seretlen. HEGYEK KÖZT. közt szoorún járok, L e v e l e t hzulról d e nehezen várok. Sötétebb z éj s, h d e g e b b szél s; Szép bkélet, d e s z e b b o t t h o n égs. Ne ék hz nnét, íg puskát bíro, Jó édesnyánk, gyönyörű átkánk, Drág testvérenek, vén édespánk L e v e l e e t íro, l e v e l e e t íro. öreg jó nyánk j ó pá egondj, e l vsárnp szépen t e p l o b, Járjon Jó pánk szvét ne bánts bánt, Gyöngyélete v n tt g y r írjk e g. hogy Rólunk bkánk, otthon l y e n hírek járnk, t beszélnek, rólunk t nótáznk; Mondják e g szélnek, h o l n p d e h o z z, [de fújj e s s z e, defújj. rendszerű tzedes, szácdos Jvítását é s httelesjtét oldd Mndzsúr elékek Koárobn. (Kubány, vlágutzó. E g y d r b K«, e g Jpán. K e l e t úzeu. E g y k e d v e n eghívó.) k szeret útleírásokt o l v s n, k n e szeretne? bzonyár kétszeres ö r ö e l l p o z o t t Kubány Károly, zsenáls g y r érnök Öt év Mndzsúrábn cü zleses kállítású l l u s z trált, s Földrjz Társság kdásábn e g j e l e n t könyvében, e l y n e k n d e n l p j g y r zsenltás, g y r őserő, leleényesség, tlálékonyságról tesz tnúságot. Kubány K á r o l y, szép kzültsógü g y r érnök ugyns tevékeny rzt v e t t n dzsúr vsút képítében, s ég olt e s s z e d e g e n b e n s elsert s z e r z e t t g y r név nek, ö t évet töltött Mndzsúrábn, j d o n n n usztráláb e n t, h o l órás kterjedű erdőt b r t o k o t vásárolt, e l y e t k é s ő b b e l d o t t s vssztért B u d p e s t r e. Érdekfeszítő élényeről»<n é v Mndzsú rábn*: c. űvében s z á o l be. n p o k b n pedg sét egy könyve j e l e n t e g könyv p c o n»tengerentúl történetek* cíel. K e v e s e n tudják, hogy e vláglátott zsenáls honftársunk, k gyrságnk ndg t e kntélyt szerzett külföld trtózkodáskor, g y k C s ö n d e s éjszkkon érte hull könnye. j r n eglátogtj hres, nevezetes K o á J j, de essze entőnk, nd e s s z e b b r e t r t u n k, r o u n k t. R o k o n kötelékek fűzk d e. Réthy szeretőnk t t puskánk, k r d u n k ; L j o s koároujváros gyógyszerz n e j e, Réthy Ne várjon á r e n g e, hzáé l e t t e, Ljosné, születet Kubány M r g t úrsszony z ő nővére, gy g y k r n szkt gánk dőt, hogy Megtrthtj ássl ár z esküvőjét, nővérét, BÓgorát, s k s unokhugát, csöpp ks Fehér keszkenőjét, h o g y keresztül Tojj ék, Bbát eg'átogss, k szívesen vesz, h s z v e r e t e t t e, s z v e r e tette. vláglátott bács ölébe k>pj rngtj. Gyönyört] szép átká, e l e n g e d e t t könnyen, K tudj h o l leszünk, h o l fekszünk ár holnp? S ö t é t e b b z ég s, hdeg' bb szél s, Szép bkélet, d e s z e b b o t t h o n Ne égs. ék hs nnét, íg puskát b í r o, Jó édesnyánk, gyönyörű átkánk, Drág testvérenek, vén édespánk Leveleet íro, l e v e l e e t íro. koáro üsj o z g l t ndítnk z ránt, hogy z élel ckkek zvrtln szállítás bztosttsék s hogy nden tsztvselő n p o n t hozzájuthsson g é.-, c»ládj e l l t h o z szükséges élel ckkekhez. E f o n t o s d o l o g r é g vssztérünk, ezúttl csk pár egjegyzünk v n. M n d e n e k előtt htóság lsztet több h e l y e n k e l l e n e r u n é s korábbn n y t n kőbb c s u k n, hogy nél kevesebb t o r dás legyen bolt előtt M o s t s o k szór v e s z e d e l e s l o l o n g s v n bolt előtt. Egy törvényszék bíró o n d o t t, h o g y cselédje á r n e s e r l s z t b o l t b e n n, leht ö g e n t el egy ízben l s z t e t vásá r o l n. N g y nehezen o d j u t o t t, ngy könyörgre k p o t t s l s z t e t, d e k o r kfele jött, ppír zcskó e l s z k d t n y tolongásb S l s z t elfolyott. * De há* elvégre törvényszék bírótól s e lehet kívánn, hogy ő g járjon bevásároln, nek e g y é b hvtás v n. Most ég Csk n n y t, hogy z é l e l szeruz*óránk sose lesz dóg vége, g c s k z eldót büntetk. Büntetn kell vevőt s, nt bünszerzőt, k túllctálj z r k t. érlegjvító; M s n n s n n gázzzéfény I T r v e k é s költségvet Jenő d r. hrcterén,»fekete F e r e n c z J ó z s e f r k p r t 5. s z á. = nden költzetéből.) Közl; T r v n k Dosztál Sozsef é elválllj 3. Fekete h e g y e k közt v e n lúk d l o l n k, K o o l y dőket élünk. z t t h o n r d o t tk egy rze ég s sok dőt fordítht szó rkozásr. Ezt n e kfogásoljuk, e r t köz h n g u l t deprálásár vezetne, h szórko zásokt eltltnák. Okleveles hídérlege, Motorok jvítás díjentesen I N e háb fűz r o k o n kötelék Kubányt koároujváros Réthy házhoz, de. e n n e k sok sok buu»r, g o b e l n j e, prvánj, híze, festénye, nppje s t b. z e x o t k u s vlágrzeket v l l j hzájánk. M n d n d e r e d e t, gz; g Kubány h o z t lüssszo keletről. Mg s z l o n vlóságos k e l e t úzeu, h o l l e g k s e b b npptől fel v g y o n t érő ds/.szekrényg n d - n d r e e k e k e l e t é^ dél űvzetének. gobelnek p z r híze színárny ltok es sokfélesége, s z egy e b e r ö l t ő nehéz, türeles unkáj e j t k nézőt b á u l t b. Egy h t l s kn-jpán dszszekrény frgások, berkások vlóságos r e e k e. S o k sok fók, rekesz, t t k o s fók lbrnthus ez dszszekrény, e l y t e s t v e r e k között s egér ezer koronát. sárkányok f e l kelőnp ország s reeke báultb ejt, e r t egy eberélet egszkítás nélkül, s o h s e tü reletlenkedő, degölő űvz unkáj. jpán d s z k r d, renek festények szntén egrgdják f g y e l e t * Egy usztrál e u tojás es frgvány csodávl htáros. k e n g u r u n p p szntén usztrálából vló. s o k s.»k űvz d o l o g közé, nt éltó lőbe b e l e l l e n e k bájos házsszony p z r híze, k é z u n k á, e l y e k színdús s e l y e szál dcsérve dcsérk kzítők tündérujjt. K űvz rtkságokkl telt k e e t u z e u o t szobt este u t t t Oe vendég szerető k e d v e s Cslád egy n g y o b b társságnk, s K o á r o szerkesztőségének. Már g e l u v á s s gzán k e d v e s e n egkpó v o l t eghívások elntézét ház egyk reg tsztelője, brátj T o c s á n y Lpót gyógyszerz válllt, k például Brnyy F Koáro, Kühnel-féle g y á r t e l e p. ====== T e l e f o n 7 9. s ^. S2S S. v s - ór cöntőde, loéptó, gépjvító, h*nfl«rrovátkoló v s s z e r k e z e t kzítő űhely, kutk, szvttyúk jvítás szerele. Vízvezeték cstornáás ós fdrdöberendezé válllt.

4 József d r. szerkesztőnket letólbsn h v t e g : következő ötletes Báró LppéDé leány. K e d v e s híve Josefus I. M I. utolsók f e j e d e l jogunknál f o g v elhtároztuk g u n k t, hogy holopbzobl este, udvrtrtásunkkl együtt Ljos hívünknél: ujszőny Thnnál fogunk estebédeln é - híres konyhájánk fő/téből (de n e ltnkonyhájából!) erőket gyűjten, vlágr szóló njbb hőstettekhez. Mután Jogrunk e g é - z deje l t t n d e n k o r BZSenk előtt lebeget, hogy k e l l e e s h s z n o s s l köt tessék össze, g o n d o s k o d t u n k rról, h o g y h>lnp est»!terturávl«kezdődjek Két s z o r g l s unkás z ápolás gsztos, lélekeelő hvtásánk: Báró Lppéné leány dr. Brdócz főorvos felesége beén hrcosnk nyújtnk n p o n t s í j g o fáj d l k r enyhült, beteg ktonát ápol nk n p o n t fárdságot n e serő ktrtássl I o l y n gyöngédséggel, l y e n r e c s k l e g j o b b, legneesebb nő sítek képesek...! R e g j e l 8 órkor á r ott v n n k betegszo bákbn, jelenlétük, n t npsugár, b e r n y o z z rdeg kórterekben szenvedő kto nánk életét, e r t n e - < kívánság be lckodásokbn* se legyen hány, de tegeknek, ely, s o k s z o r áldoztok árán s feltétlenül»lterturávl«n e e s e b b»köl náluk eghllgtásr ne tláln... Nekk t e s z e t t e l * végződjék. nncs phenőjük, ót Selyegyárbn sebe Mdőn T é g e d erről k e g y e l e b e n érte sült ktonák f e k s z e n e k! Kő este e g n d g sítünk reényeljok, hogy Mndnyájunk ott foglltoskodnk ktonák közül, hol z ö r ö é r e költő l n t o d kelőn s t e l v e * I egyk, hol ásk szobábn vgsztlják ke leend n t»kolté-zel kdéánk* t y - j sergőket, ndegykhez v n egy kedves szvuk, e s t e r e n d e n» r r e «e g fogod tláln s z n t " kfogyhttlnok kedvességben. Igz SZflkségSS»kádencát*. ntképe z önfeláldozó nő léleknek! Ugy c r e o n á ü s ré>zre vontkozó k - j együttórezn j ó b n, együtt szenvedn fájdl r t u n k t k e d v e l t hvüuk ós odvresterünk t k b n csk egy kton hozzátrtozó tudnk, Zoltán fogj v e l e d közöln, k t egyúttl j ktonákkl, nt sját gyerekeket, ugj u d v r futárunknk* s kneveztünk. gondozzák, becézgetk édes hzánk becsüle Mnden egyéb kdáy elhárításávl, ; téért egsebesült, vérüket fe kd zottt f n k t ' különösen u d v r székbe y k r e tendő v s s z N e v e k e t r n y betűkkel fogják egörökíten térünkkor. nehogy»görbe*»tí!o z utókor szár, együtt zokkl, k k künn Utkr«kerüljünk: Bél gárdkptányunkt hrctéren hőses elszántsággl küzdöttek! M e r t bíztuk e g. hősök Ők ~ : feláldozzák énjüket sebe K k h e z egyébként V e l e d együtt n d e n - st) t ktonák e r d e k e b e n...! k o r vgyunk fejede kegyben. Ádá Ire d t o t t : L'dv. székhelyünkben 9 5. ens. febr. de 2 6. /. utolsó Lpót. előfzetett á r, lpunkr? S ó v l Lpót udvrtrtás egndult, de á r s t r n d o n réülten jelenlétté gárd kptány, hegy uncs k o c s, tehát gylog k.-l I e n n, egy szuverén tekntélyéből s o k t, l e v o n. I n d közepén ztán elfogtk egy k ^ r deesü.t btárt: de z fütyült z újdonsült udvrtrtásr, Gsk féleletes sjtónk, rendörök foglzójánk, borrvlónk skerült,. u áuytn kőszívű koosíst, k ks regényünk... krály n y u g l o l, lssúsággl röpítette z egz u d v r t célhoz, kedves Réthy házhoz, k s regényünk volt ás, nt l o ' hol Vs Gereben dejét vsszvrázsoló ő^ L e g l á b b néke z szép álovlágo! g y r vendégszeretettel fogdták látták el, De Vlóság csk h z u g, léh, álnok: h o l ásnp dnlelőttbe nyúlt z e-'-y. N e vlósultk e g rózsszínű l o k. ü v é - z t.'.r.yk o k o z t le v \ önyört séget p z r l k o követte, e l y r e gzán Elékszk e é g r? tgyn s kezdődött? rálett z rég rny-féle ondás, hogy:, Büszke krályleány félretéve gőgöt, h l t, v d í t, l jóflt, s z e,.-zjnk ngere. Rózsásn levélben, n á k leányok, z ínycsklndó fogások hosszú s o r, bájos j I r t egyszer P r o v n c bú* trubdúrjánk. hásjsssony ktűnő konyháját dcsérték, pec s e n v e, z ász b o r o k, I pezsgő pncék e l d o - Ifért r t? z s e! Levél v o l t lényeg, rádóját sejtette kedves ház ltt, ely ház z t r t, lntján ő éneken -; ból l e l k e s b e s o k s z o r vsstérő elékekkel Bs zót P r o v n c szép krályleányé távozk n d e n vendég. lukullus lko ról szóló d t n e háb v r j : után egssólt zongor, s egyásután Mndennp fele szállt egy bús, csengő ének, csendültek fel szebbnél ssebb gyr u t nevezvén föld l e g s z e b b tündérének, nóták z b l k o n át kszűrődő d l foszlányokt szél e s s z e e l v t t e s e j t e l e s, Bs krályleány h l s s v o l t é r t - : holdvlágos éj-zkáb, k e l e t császárj D l n o k n k sürün r t rózsszín levélbe. országk dehozott eléke pedg n t h j L e v e l e k, d l o k sürün szállnk, szállnk. eghtv hllgtták von bús gyr Külön Stfétáj v o l t králylánynk. nótát, hogy: Egyszer elküldte szend * képe ást, S r s s t o k e n g e o r g o n vrágok!* : Roxnnk! Krősen ttokbn, otthon os szvet ozoúslts. e g ne lássk. trubdúr d l o l t, ábrándjt szőve, K b o l y o n g o t t írsz vrágos e z ő r e. dkozzunk. K o á r o V ö r ö s k e r e s z t Egyesület hílás köszönettel vette következő d o á n y o k t : K s f l u d y Mhá yné K ö r n y e, Ö Z T. T ó t h Jó zsefné Á c s tojás, ( h y c z y Dénesné 8 k g. t ö pörtyü, F o l l n u s Árpád n e j e d r b. c grett. l tresszky Gzell Bánhd, 9 p. érelegtő, 2 p. térdelegtő, d r b kötött s c h s l, Qhyczy Dénesné 3 hóspk, 8 pár érrelegtő. N. N. S z ő n y k, Grünfeldné dolfné 20 k. Leányegyesület rodájáb z elúlt héten következő doányok érkeztek : K o h n József ( I z s ) 5 k V s k ó István ( S ' r u s z S n y k r v t lár szánt néhány szál vrág e g v á l tás créüj 0 ö z v. d r. l o r o s s Vlosné 0» C s e n n c z k y.jnk l k g. tép, Hsz n c 9 d r b. ell- hátefegtő. írsz vrágoknk b u j lltától, T e r h e s szellő h o z t, t üzen távol? Csllgok rgyogtk tündöklött h o l d! z bájos krályleány gáesk v o l t... ásk: d l n o k : trubdúr, eg ón! U g y - e így kezdődött ez szu.es teííe : Regényünk Mgcsk regény? n p j ' leáldoz: o n dő férjhez e n t, de áshoz! Utolsó d l o t b e f e j e z z e? Még n e! zt h s z s s z o n y o, regényünknek vége?! N e! Még n n c s e n vége T o v á b b s z ö v ö á l o, Szép p r o v n c leányról szép á l o vlágo. És g bár s s z o n y, égs, égs láss, Háth regényünknek lesz é g folyttás! Cyrnó koáro ön kéntes ápolónők. (Hozzászólás Széljegyzetekhez.) L p u n k u t het száábn Széljegyzetek c l t t K - y Ire unktársunk rról, r, hogy z önkéntes ápolónők s z egz országbn, így K o r o b n s e g y r e fogy z ápolás k e d v, e g y r e csökken, n d j o b b n kezd k e n n dvtból. E ckkünkre szerkesztőségünkhöz két levél érkezet, e l y e k z ápolás k e d v, z á p o l ó hölgyek száánk csökken okv fogll koznk. z egyk levelet ToCány Lpót g y ó g y szerz, koáro Kovács rsztd gyógy szertár g o n d n o k r t, kt lóbb koro vöröskeresztes hölgy fetkért, hogy levelében elített dogoüt hozz nylvánosságr. l e v ő l e k e t z n d t u r st ltér pr-> elvénél f o g v s, lább közöljük: Kválón t s z t e l t bráto! Ngybecsű l p o d n k u t >lsó száábn e g j e l e n t»széljegyzetek* cíű ckkre >ln néhány egjegyze, zz: k b b z o n tsztet k o ro úrnőknek, k k enge ennek közlével e g t s z t e l t e k es kknek n >v ben kérlek k ö v e t k e z ő r e k t f k l o sornk l p o d b n h e l y e t d n szíveskedjél. 'Széljegyzetek* lánosságbn elődottkr t. c * krójnk ált n e s egjegyze. Megengede, h o g y spordkus esetekről v n szó, elyeket ltláuos n r e t k Okokból s e e h e t 08 szbd. Mután z o n b n z t l t o, hogy ckkben h e l y b e n» e k e d v te.. n e d e s * s b e l e értetődk, k ö v e t k e z ő k e t t r t o B Z Ü k s é g s s n s k kööuí, hogy e n n y b e n h e l y b e n h o g y e n k közt e k e d. telened srö szo eshetk, nnk egz nás o k vnnk, nt fent ckkírój l t elődott ndokolás. Még z első ütközete*, után történt, k o r z első s e b e s ü l t szállítány érkezett es heybtí úrnőnk s z n o - j v, t e l v e lelkesedsel ü g y b u goul nden felhívás nélkül e g j e l e n t e k v s ú t o n, hogy szükség esetére szolgltkt. knek ott ÖUkéttt elkj*. Ekkor, kcsod-csod e l l é k e s, egbízásából ég Uékesebb, e ó \ vgy ^ es l l u n u e p e n kegjobb hngsúlyozott szvkkl trtott e g y» pechet, e y n e k r e f r j e z v o l t, h o g y»láztos s z o l g á j, Onöre h ö l g y e n, t t s z ü k s é g n n c s e n, e h e t n e k. * Es lény, egtörtónt eset. Volt e z e l l e n B g y O ktessékelt h ö l g y e k rzéről feebbez, d e (jobb gy) z ü, y j e e n * e g»sóhv tálnál* áll v g y fekszk elntéz végett Most z t ondják,»kev beteg (dj I s t e n! ; ztán hvtásos p teák s vunk e l e g e n d ő szbán, tet hölgyekre egnt nncs szük ség, g y ztán érthető, h o g y e g y g e n előkelő úrnő K. leányávl együtt, k k s z o l g á l t t é t e l r e jelentkeztek, sznten kegyeleben e lettek bocsjtv. 4 Rendben vn. Hne z tlán e g sncs égessen r e n d b e n hogy t Sóvl e g lehet o n d á, z t z urnókke r s o u közölje vlk oly forán, hogy f o g s r ksztott felső k b t j u k o n egy cédul l e t t oddtüzve, elyen rövden csk n n y lít»eljövetele felesleges*... Terzetesen z é r t vonnk kvételek s v n n k, voltk es lesznek Cédul entes hölgyek szép hzánk htárn belül, ert: null regul S Í M exceptronu.* v e k e t z t t l e r t e s e t e k e t»széljegyze t e k * t. írójávl közöln.-v.íu.-m*nejnek t r t o t t. L e h e t n e ezekből e g egy ks c s o k o r r vlót ÖSSSefüzn, d e n e k? Többre r n n c s n d á t u o eleg s z e e l v é n y e k b ő l e n n y s. Esek után n e l e n n e c - o d, h o g y h z»elkedvte ened«b e l l n élyen tsztelt k o r o úrhölgyek szépen otthon rdnánk. H n e ezeket z úrnőket l y e n csekély ségek legkevbbé s e l t e r l j k. Lelkesedük * 'ég, ügyszeretetük ne l n k d t h Isten bölcs végze folytán tettre kerül sor bzonyár elsőként fognk od setn, hol tettel

5 95. árcus k Koáro s z ó t l kll k u t t n o k, h o g y gz g y r nők I s l k e s honleányok. Eonjt, de ennél egy jóttávl s e k e v e s e b b e t z gzság kedvéért! Kváló tsztelettel, híved Tocsány Lpót. ásk levelet nő kezek írták terjedelében t t d j u k : egz K o á r o Ujsán február 25 k szá b n Knzy I r e u r Széljegyzeteben gzság t l n u l u g y n c s k «Ötét fátyolt hortotl hely bel önkéntes ápolónőnkre, kk önfeláldozó unkásságukkl, odd.', gondos ápolásokkl sebesültek háláját ndnyájunk elseré \ívták k guknk, 8 á r féléve z íre!sság cselekedete báultos energávl végezk. Sjnos száuk egcsppni gyán, d* ne n z t, h z sbtójuk csökkent v o l n, z ápolás kedv redukálódott v o l n, vgy sexuls kíváncsságukt* kelégítettek voln néleg, váltk eg hvtásuktól, elynek eddg p o n t o s n ndenben eleget tettek. ok sokk.-.l reálsbb. M k o r z skolákbn tntások egkez dődtek, ápolónőnk legngyobb rze kénytelen v o /, á á-át e fog ln elhgyn kórteret, elyben p u h kezükkel kötözték, ápolták s e b e k e t, jő ágos szvukkl öntő,t-k blzsot egtört lelkükre. z ápolónő gátd koolyn, önöngát e s s z e túlszárnylv végezte hónpokon keress tül k o r reggel óráktól kő lg s n*héz, felelőséggel terhes unkát nden ellenérték nélknl. z ápolónők bícój ég ost s ugynzon fokon vn, tnt voll kko^ko z ágyúdörg egnytott néetek ngj cstját. Ápolónőnk kozöl néhányn kény teeuek voltk egváln tsztségüktől, er ár ne tudták türo hvtlosn beo /. - t egyének keényebb kszólást, kk épen ne ntellgens eberekbe llő ódon vselkedtek velők szeben. bö'gyek kooly unkáját ne krták elsern s bennök n e ko< hvtását teje^ő ápolót, hne nötkeres Ugyns \elök krták kelleessé tettel SSt szolgáltot, t hz rájuk r - t,. Sjnos c.crét péld'. ; dh:.tok Mu bzonyl sár. Épen s npokbn történt, hogy v v l csekély ulsztásért, t z ápolónőtől, de r g s H - t tő lehet ro néven v e n n, l n s szbd, egy közktons áltl d' tudu.r s hölgyeknek, hogy tovább unkájukr ne reflektál. Szóvl nt v' eboc-jtott esetednek szószoros értelében felondott, nth bzony z ápolónők z f érdeeért végesték voln tunkc jo t. Etetekntve ttól, ez z eljárás /, ápolón* önérzetét sért, ez tehát z el enétték z ő ál doztkzséf üknek fárdságot n«r serő uokájuknk. N codáko/7unk, löe«pdg ne gáncsoljuk neosszvő högyenket, hogy önér setükön ejtett sérelek tt kénytelenek vo.tk névá n nees unkájuktól Kö szönet kell s z v z n u n k eddg fárdságkén, különösen zért, hogy á r szátln könnyű súlyos sebesültet küldhettünk vssz gon dos ápolásuk folytán édes hánk védelére. z z p r e s s z ó, hogy hö g y e n k, k k z á p o lástól egváltk, bzonyár ódol lklt f o g n k táln r r, hogy unkásságukkl hozzá járuljnk ngy dcső győselek kvvásához. Eddg 8 Kél levél. Munktársunk ckkében n e rokró hölgyekről s z ó, k k n e k volt o k u k z ápo!< ö nees hvtás bbnhgyn, h s zokról, k k.r kíváncsságból, kár dvtból, kpv-kptk z ápoláson, de /után nt dvtból ken szórkozást sbbnhgytk. H Koárobn n n c s e n e k lyen dvtbó ápoló hölgyek, bzonyár e ckkíró örül n e k l e g j o b b n s k honleány kötelességből ápoll s kelleetlenségek árán Is ktrtó vöröskeresztes hölgyek előtt eghjtj z elser zászlóját Gépíró k s s s z o n y, k g y o r s í r á s b n, g y r é s néet h e l y e s í r á s b n teljesen járts, lklzást kdóhvtlb nyerhet. j á n l t ntézendő. 5. HÍREK. Mnden héten ksebb z kuttás, elyet koáro V ö r ö s k e r e s z t jvár érkezett doányokról l p u n k szerkesztőségének nylvános nyugtázás céljából átd hölgy bzottság lelkes, fárdhttln elnök nője, Kürthy Istvánnó őéltóság, k s z o o rún konsttálj, hogy z doányok nd gyérebbek l e s z n e k, h '. u t o n s felkérjük z o k t nee-, s z v e k e t, k k n e k v n ből d u, ne psszák el jótékonyság forrást, djnk, gyűjtsenek, gtáljnk, buzdítsnk, hogy b e tenknt újr hosszú legyen z doányokt egköszönő lszt. Ne legyen kezd?tb< szépen egnduló dkozás kedv s c s k g y r o s szllág. Trtsnk k továbbr s jótékony kodás e l l e t t h o n f k es honleányok, hogy kórházkbn ápolt sebesülteket egvgsztlh rk költő szvává F u k ne féljetek! Háb éu lengyel hegyek l j. Háb jönnek teuger o r o s z csordák, \ feij tek, ^ t e n kez ben v n üreg szülétek, szegény Msgyrország. Szeély hrek. Néeth István koá ro ref. püspök ull héten Pápán trtóz kodott. Beöthy Zsolt llusztrs földnk pnteken szobton K o robán dőzött, köbben eg tekntette k u u r k o r h z. t. ftl kertllk konáro ftüjyelő htáság február 28 án Néth ltván r e f. püspöknek, felügyelő htósás uj elnökének vezete e l l e t t ült trtott törvényszék épü letében z u j elnök eleg s z v k k l eléke zett eg ngynevű elődéről, dr. ntl G b o r ref. pü*pökrő<; sjd jog es törvénytsztelet fontosságát fejtegette es nnk állfentrtó erejét bzonyított. Ezután Vszkó K d r e dr. törvényszék elnök, felügyelő htóság slelnöke serte te s ptronázs fontosságát, ügykörét ós e ldt z 94 óv űködéről s z ó l «ttkár ntt. M j d hdbvonult tká helyett l punk felelős szerkesztőjét, dr. B r y s y József könyvtáros válsztották eg ttkárnk végül z elnök köszönetet o d >U z l e nőknek z o n odd", ü. vsz'-re. t ő ' t h r o t l u r u á k d sért, elyet s ptrooáss Ügyében kfejtett. r Bsf h) Zsolt Zílhy Ljosról Szép e l serben volt rze vdászunkén testtoknek. Zlhy Ljosnk, z Dj Idők s H *t lpunk, Koáro Ujsg unktársánk, llusztrs földnk, Beöthy Zsolt egy s z b d lc u n n elődás lklából legelegebb eüser hngján etette fel Zlhy Ljo»Megblt h dugy ur«, cü vers t. Ilnket k szeresen e n n dolog, e r t e gyönyörű verse K o r o Uj tág közölte le esőnek es 3-» >thy Zs ' éppen Koáro Uj-sgb lett fgyeles e VLTM«> é l e s o l v t - t h b o r u költzetéről o n d ó t e ő d s b n. /lhy e verséuek h t l s erejét e- ély étz.-^et e e l t e k Zlhy L j o s szobt este tsztelgett s z éppen t t dőző Be»thy Zsoltnál, egköszönvén z en-nerő nyltkoztot Beöthy Zsolt sokág elbeszélgetett lí u l poétávl H á z s s á - Szkor Oukár honvédtűzér főhdngy febr. 26 eu t r t o t t esküvőjét Csuzy lránue földbrtoosnövel Keszegflván. pog r hátsságot Dolofcsák DdZSŐ kö S*g f l jegyző, nykönyvvezető kötötte eg, z egyház eketsst pedg cslád háznál SohJr Kálán e g y é r e l r e f o r u lelkz vesézte. Benedek Ferenc Egy rokonszenves koáro ftleber k o r n ' jelentő gyászlp érkezett hozzánk. gyászlp Benedek r rencnek eslóközrnyo áll skol ftl tnítójánk hős hláláról szó, k essze l u / t o, ng] 0 oszország Idegeu földjén esett el. KIK serték derék ftlebert, bzonyár gz sjnálttá', könyv.-', szeekkel veszk t u doásu hűt, elynek fekete felhője ár r e g tt l e b e g e t felettünk. Ősznte rzvéttel f o r d u l u n k s gyászoló cslád fdlé, ely z b b je.eut d t k : B e n e d e k Ljos n e j e Ngy Teréz, uny g u k, v l n t g y e n n e e k e k nevében fájdls szívvel, de e g y s z e r s n d z [ste krtán vló keresztyén eg nyugvássl j e l e n t k, hogy z áldott j ó f u, oldl szerető testvér, r o k o n Benedek F e r e n c. k r. 3 h o n v. gy. e. e g y é v e s önkéntese, cslló közrnyos áll s k. tnítój z zk hrctéren én l u b l n előnyoulások lklávl hős hlált h l t. Hlálánk h r e á r régen e l j u t o t t hozzánk, e l s r t t u k, eggyászoltuk, g végre h v t l o s jelent s egjött s z o o r ú hláláról. Hzáj ránt forró s z e r e t e t t e l, s z e n t lelkesed sel e n t h r c o k e z e j é r e, h o l hzájáért é l e tét vetette. Sötét fájdlunkbn z v g s z t l csupán, hogy n e élt háb z, k ngy es/ék g y ö z - l é é r t bec^üut ezején l e h e l k h l b t t l n lelkét» z g z k n k e l é k e z e t * áldott.* egboldolgultbn Benedek. >zsef reforátus k t o n lelkz édes testvéré* gyászolj. n e zet kegyelete v r s s z o n korán egnylt sírj felett! Hős hlál véres h r c n k sét egy h l o t t j v n. í ^ l e t R - z s ő, I I I éves joghllgtó, 8 3 s gylogezrednek hd pródj, özv. Glet Zsgondoé, kolth p o s t e s t e r n ő szép képzett ségű, rokonszenves f, k z ógyll közjegy ző rodábn s d»lgozott éveken át, e hó 2-én g l c h r c o k b n hős h'ált s z e n v e d e t t. Fedezékül ett kküídve es e közben gépfegyver tüz kösé került súlyos sebektől b o n t v e l esett. Vele volt szol'áj glíc f l u ellett teplo közelében teettette el o t l l u. z deglenes álá Hozzátrtozó holt teteét hz ío^'jír; hozn h z földben fogják elteetnl szptkus f u t hős -'.-nléket k e gyelette fogjuk egőrzn. I ^ k e p > r r. B o d y ldár teete. I g z ós ősznte rzvél k é r t e utolsó u t j á n csütörtök délután Bódy ldárt, v r e g y e f t l tsztvse lőjét, knek hőt teteet c s l d j S e r j e v ó b o l Koárob h o z t t, hogy z édes n y földben térjen phenőre. e j - b o l d o ^ u l t e e t n e Csütörtök délután 3 órkor h» yörség korház ból ent Végbe, hol g y á s z o l ó c s l d ttíjn kívül e j e l e n t testületleg v r e g y e t s z t k r, város t s z t k r, g n n t é z e t e k s z á o s tsztvselője pozáns ngyszáú közönség. korán e h u n y t szptkus t>ztv-elő koporsój felett Benedek József reforátus k t o n lekes*. szép beszédet ondott, ely után z é r c k o p >rsót g y á ^ z k o c s n t e t t e k kton zene gy*z:ndulj ko/jj M I e g n d u l t e ' e t r e f. teető fele, h o g y átdjk porrzet g y r földnek, e l y é r t f t l eletét l d o z. teeten ref. fjúság egyesület z s z l o.ttt j e l e n t eg. hl l setről egye tsztkr z lább gyászjelentt dt k: K o r o v r e j y e tsztvselő k r ély fájdlol t u d t j, h»gy szeretett t-ztvselőtstrs Bódy ldár v r e g y e rodtsst nezet létünkért f o l y t t o t t n r c o k b n, dél hrcterén tádt b ' t e ^. e g e folytn, életének 3 0 k év *ben f. e. f e b r u tr h» 6-k npján S r j - v o n eghlt házáért. Szelíd lelkéért n d e n k B serét S, k t U e l e s s e g t u d s e r t, példdó ü^ybuz^l kért tísztvsslőtársnk n.yrbecsü I lét u n ' l t bírt, b e n n e h z hű Kát, v r e g y e tsztvselő k r őszntén s z e r e t e t t, n g y r b e c t u tgj t v e s z t e t t e el. Hűlt tetee K o r robn, reforátus t e e : ő e n levő cslád sírboltbn, folyó év f e b r u t r hó líő én h e l y e z t e t t e k örök nyuglor. Koáro, 96. év r február hó - - u. Á l d á s elékére' Előléptet. Velez Zsgond d r. ű szk ellenőrt, Veez Z s g o n d n k, N - p b n k népszerű gzgtójánk fát, dél hrcterén szerzett érdee elseren! soron kívül h d nggyá leptette-k elő. h v t l o s lpból z ígsságügy nszter Brát] Ljos k o á r o k r. járásbíró ság juz^'j k o r u o o t z ógyll járásbíróság hoz helyezte t e g y b e n j «g y z ő v e nevezte k. H u t k y ldár k o á r o k r. járá.^bró-ág d j u o k o t z rnyosrót törvényszékhez írnokká nevezte k. Freystdtl Zsgond eghlt. Váró s u u k egy reg, é r d e e s p o. g r k ö n ö z ö t t el z k sorából, e l y g y á s z b bor/ván htvesét, gyereket es k t e r j e d t rokonságát, preystdtl Zgoud r ö» d, s u y o s szenved után «e t e uek 7 4 ík, b o l d o g házsságánk k e s z t e n dejében hétfőn r e g g e l egy órkor e l h u n y t. egboldogultt, k b e n Freystdtl P l, koá ro Koron T k r é k p é n z t á r gzgtój edes pját gyászolj, t e g n p délután fél 4 órkor he l y e z l e k örök n y u g l o r z z r e l t t e e t ő b e n ngy rzvét ellett. c s l á d gyászábn ősznte szívvel o s z t o z u n k.

6 95. K o r o Ufsáff Hős hl. Ifjú Vörös József 2. gy. * / r e d póttrtlékos, október 2 4 én életének k, házsságánk 0 - k évében Mcscskónál hzáért hős hlált hlt gyászbborult cslád árcus 7-én ngygánd reforátus t e p l o b n gyászstentszteletet t r t t. Közgyűl. K o á r o Iprtestület 95. ér árcus hó 4 én, városház n g y terében, délután 2 órkor t r t j X X V I I - k é r r e n d e s közgyűlét. H n p o n htározt képes száú tgok e g n e jelennének, köz gyűl árcus hó 2-én, u g y n c s k fent j e l z e t t h e l y e n d e b e n, e g j e l e n t t g o k szá ár vló t e k n t e t nélkül u j b b összehívás ellőzével z lpszbályok. értele ben fog e g t r t t n es z lább tárgysorozt f e l e t t érvényes htároztokt h o z n. Tárgysoro zt:. Jelent z Iprtestület 9 4. év ű ködéről év zárszádás (jnuár -től d e c s b e r hó 3 l - g ) egvzsgálás, óvá hpvás felentvény gdás. 3. z 95. év költségvet egállpítás. 4. z I p d r testület 3 szávzsgáló tgjánk 3 évre vló egválsztás. 5. z prtestület elöljáróság 9 r e n d e s 4 póttgjánk egválsztás 0. Eset leges ndítványok. közölt zárszádás, l l e t v e vgyonkuttás d t szernt bevétel kdás összege u l t évben 6479 K 0 f - r * rúgott, íg vsvon I vele s z e b e n ló teher ösz szege K 7 3 f. z elesettek özvegye es r v eg l e s z n e k entve nyoortol U g y n z elesett hősök özvegyet éfl árvát llető segélyt h l eset utn félévre b e lehetne szüntetn torvény értelében, törvényhez vló zgoru rg>z kodás zonbn l e t b o r z s z t o b b n y o o r t j e l e n tené gen s o k esetben z Özvegyek es árvákr nézve. huntás.szellee egeszén s t p r n c s o l es honvédel nszter körrendeletet bocsátott k z elsőfokú h t o s - o k h o z, e l y ben f e l h t l z z őket, hogy z özvegyeknek es árváknk állsegélyét hol r r szük ség v n félév e l t e l t e u t n s folyósítsák. r o k k n t k gynánt h d s e r e g kötelekéből e l bocsátottk segélyere nézve s ez rendelkez ll fenn. V ö r ö s F e l d h o l d n k. Koáro K SŐ Tkrékpénztár r. t. gzgtóság 0 0 k doányt küldött Vörös Félhold jvár. z Összeget köszönettel nyugttj rendeltet helyére j u t t t Vörös Kereszt elnöksége. Ljos debrecen lk - Hlálozás. Slern gánhvtlnok 3 évss korábn reggel Öt órkor gyvéröl következtében eghlt. egboldogultbn Koárobn Stern Beát k e reskedő, város bzottság t g fát gyászolj. doányok úzeu es könyvtr rzére. k< én uz< n könyvtár ré szére Mgyr ltlános Kőssénbány r. t., z Ács Cukorgyár k, Koáro Első Tkrékpénztár z Érsekújvár T k r é k p é n z tár k dosányt küldtek, kulturáls célok egértő táogtásáról tnúskodó szíves doányokért hálás köszönetét nylvánítj fóká Egyesület Elnöksége. rr árcus 4. D r. Rchter-fóle nker L l n s n t á r doány kórházknk gutá hárégót ktűnően bevált hzs/.er bedörzsölre vo ró. k t h. teetkez egylet dcséretes csuz, köszvény, ghullás, bénulás, keresztcsont példávl jár elől z dkozás terén. Megtkrí fájdlk e l l e n. Különösen z o k n k jánltos, t ó t ktkból z első teetkez egylet k k többnyre s z b d b n trtózkodnk. 500 koronát, ásodk koronát, h r táborbn, h r c b n állóknk nélkülözhetetlen. dk egylet szntén koronát, összesen tehát Kphtó 8 0 f, 4<) ÓS 2 K üvegekben nden 00 koronát áldoz jótékonyság oltárár, gyógyszertárbn, vgy közvetlenül d r. H c h t e r Plkovch V k t o r e s p e r e s plébánost kérték fel z gyógyszertárábn z» rny o r o s z l á n h o z * P r g összeg rendeltet helyére vló jutttásár, k, I. E l s b e t h s t r. 5. Ügyeljünk h o r g o n y v é d n t értesülünk, z összeget k o á r o es z érsekújvár város közkórházk közt fogj e g - I j e g y r e, e l y n d e n d o b o z o n láthtó. o s z t n, n t e l y e k b e n eddg s z á o s gutá TŰZ. Hétfőn délután k o á r o p á l y l k o s n y e r t e v s s z g o n d o s ápolás folytán e g é s z u d v r o n egy k o c s szén ozdony.szkrától ségét. jánljuk e szép péld községenk egye e g g y u l d t. tűzoltóságnk ktonságnk sülete nevében. h r o s n skerült tüzet e l o l t n. C s ü t ö r tök délelőtt p e d g Toln-utcávl s z e o e n l e v ő szérűskertben v o l t ozgosznhz. Ferenc József-rkprt. Csütörtökön, árcus 4 u n ff Wínter es z álrcos DetekÜVtörténet 3 felvonásbn. Péntek, s z o b t vsárnp árcus 5 én, 6 án 7-én T u r f l r á k. Klndortörténet 5 felvonásbn. (MozUtín enjünk z Otthon kávéázhd í doány Wes Któ Eberszeretet kórház sebesültjenek rettát jándékoztk. Mrgt z 500 cg Megsérült szerelő. j - u t vshd Ép ténel szerencsétlenség történt. Gulyás Z s g o n d s z e r e l ő hídépítnél dolgozott ze rencséllenül járt. U g y n s Gulyás h. d egyk plléréről l e z u h n t j é g r e esett. \ súlyosn egsérült szerelöt Koárob szállították o s t közkórh ízbn ápolják. Süfforkepzo Tnfoly. rendőrkp t n y s g közl, h o g y z áll solförképző t n f o l y Budpesten X ker. Százdos u t c 4. sz. főváros kenyérgyár e l l e t t árcus 5-től ájus 5 g t r t t k e g. tnfolyr jelent kezn árcus 5*g lehet t n f o l y helys* b e n levő g o n d n o k rodábn 5-7 ór között. E t n f o l y r vontkozóg rendőrkptányság szívesen szolgál tovább felvlágosítássl. kzltüz. Koáro Első Tkrék év j e l e n téből közöljük k ö v e t k e z ő k e t : törlesztes kölcsön állg né pdást, k t o z ó j e l z á l o g k ö l c s ö n, k ö t v é n y k ö l c s ö n ós folyószál eelkedt u t t Váltótárcánk u l t év 2, k o r o n 9 fllérről o r t ó r u ltt s teljesített összesen S N 4 k o r o n 4-2 f lér vsszfzet f o l y t n, k o r o n 3 9 fllérre szállt le, ezen körülény rzben z ü'lettelen h e l y z e t e t, rzben psdg váltódósok fzet képességét s j e l e n t, e r t fgyelereéltó körülény z, hogy ly nehéz v s z o n y o k között o r t ó r u l t t váltóbel kntlevőségenk több n t \edresze vsszfzet l került. 94. év deceber 3-én volt z,78.57! k o r o n 89 fllért tevő 2465 drb. váltóból 206 d r b ortoruos váltónk r d t, ezek ö s z SZesen képvseltek k o r o n 43 fllért s ennek kthátrlék ktett 272 k o r o n 83 fllért. ult év k o r o n OS f l l e r n y k t hátrlékkl.-zenben k o r o n S 3 fllérre e e l k e d e t t z 94. év összes k t h t r l e k, u körülényt o r t ó r u b ó l folyó fzet hlsztások dézték elő, különösen tör lesztes ktozó j e l z á l o g o s kölcsönöknél. Bárly nehéz körülények között folyt s le u l t 9 4 k év, h t s z t nyereényt összehsonlítjuk z 93- k évvel, k o r s nyereény ' l o z! nélkül k o r o n 3 0 fllért tett k z év eredény, z 9 4. ev ég* z e l ő z ő év nyereény áthozt nélkül k o r o n 93 fllért tesz. szerkeszt r l Kdótuljd felelő : Brnyy k; B r n y y József dr. József dr. Fülöp Zsgond. Kdóhvtl: Sptzer Sándor könyvnyodáj K o r o, Nádor-utc 2 9 L p z r t szerdán este. KyoBtott Sptzer Sándor koyvnyonsájábn rgályos betegségnél f o n t o s s z e r e p e t játszk fertőtlenít, e r t vele e b e r száítás s z e r n t betegség terjedét eg lehet kdályozn Ezért kötelesssége gondos csládpánk, hogy o t t h o nábn fertőtlenítőszert ( p '. egy üveg I. y s o f o r o t } t r t s o n ke.-z.étben l)e n e elég, hogy z e b e r ' f ' (Pénztár est 7 órág.) doány. Vörös Kereszt jvár rendezett hngverseny j t g y e g v á t - Cíén Brnyy üéz földbrtokos u r 0 koronát jut ttott Jók EgyesÜlctbes. Köszönettel nyug tázz d r. Brnyy József pénztros. Jönnek z oroszok' jönnek b z o n y j ég pedg Koárob, de zért n e k e féln, e r t csk rozszkeccs kjábn. z polló o z g ó b n S 9 én kerül beuttór G u t h S o szenzácós k n e n z k e c c s - b o h o z t. E s t e g k e l l nézn. e g v e c y e l y s o f o r o t, érdeklődn s k e l n n k h s z n l t ódj ránt, e l k e l l o l v s n l p o s n n d e n üveghez ellékelt hsznált Utsítást es k k e l l próbáln l y s o f o r o t háztrtásbn., eg k e l l győződn n n k hsznáról. k csk e g v á s á r o l j B Z ÖVC l y s o f o r o t ztán d d g v r, íg egyk csládtg rgályos betegsége k p, z éppen o l y n s z e l l e e s n t z bzonyos gzdg e b e r, k télen ddg várt befüttse, g vlkje eg n e f g y o t t. Most sok rgályo b legség lpj pl. hlő, tífusz, k o l e r, vérhs stb. tehát lyenkor h s s n á l gzn Iszőtlent. T n u l j u n k eg ndnyájn fertőtleníten, ként z z Egzség es F e r tőtlenít cü könyvben érdekesen e g v n írv. k e könyvet ngyen bérentve óhjtj, z kérje rögtön 33 Dr, Kelet é s M u r á n y vegyzet g y á r é b ó l Újpesten. e s j s. Kowod.

7 95 árcus 4. Koáro 7. oldl. H t n W Ttrtlpzsr R n W g l g hsznált, fehér fest:: s e l, g u kerékkel :: nt p Q J J l t n küíltu üzlet helységében 95. év á r c u s h ó 4-én, d é l e l ő t t f é l I I ó r k o r t r t j, e l y r e»/. ntézet rzvényeset, hvtkozássl z lpszbályok k -ár*, t s z t e l e t t e l eghívj z gzgtóság. Cí elp kdóhvtlábn. tes n. e. közönség szí ves fgyelébe j n j TÜ eptz, oklevele. z gzgtóság felügyelő-bzottság jelente, v l n t z 9 +. év sárszádás előterjeszte, érleg egállpítás, t s z t nyereség felosztás ránt htározthoztl z gzgtóság f e l u ^ v o b V b z n t tsá^ rzére f e l ent vény egdás. 2. Vezérgzgtó válsztás..*». z gzgtóság felügyelő-bzottság rendes póttgjnk e g válsztás. 4. válsztány rendes póttgjnk válsztás, 5. közgyűl jegyzőkönyv htelesítére két rzvényes kkülde. K e l l Koáro, 95 február 26-án. építőester, Kvont z lpszbályokból. közgyűlen csk oly rzvény gykorolhtj s vztt jogát, *t\ rzvényet leglább 30 nppl slőbb nevére rttá s zt köz < v ült egelőző Koro, Th *Y közgyűl tárgy: nepon z ü Ist érák l t t t á r s á g pen/tránál le ne j r t szelvényevel együtt l e t e t t e Kálán-utc 6, szá. T5bb r e b e r Legszebb kvtelű képeslevelezőlpok Kserfé Mell= krellák Sptzer Sándor könyvkereskedében kphtók.:: hsn Ij s?át jvár Köhög rr tétséf, h u r u t, e l - tylkeodt, gége Ó3 gör torokhurut, csös r :.... &>_.,4flM szárkö hög /k ellen. í^líh) közjegyzőleg htelesítet bzonytu l v / V y orvosoktól gánosoktól legjobbn gzolják bztos hátskt közkedveltségüket Egy csog 2ű 4 0 Mer, egy dobos 6 0 f'ler. V ( l M 3 Kphtó Koárobn: Stene* M k l ó s Kovács örökösök gyógyszertárábn R s z do-fer K r o l y drogérájábn, K o v t s n s z k y Endre K s s János gyógyszerzeknél, Ngyegyeren nqyl n t l gyógytárábn. $ Eldó náz. rí!! Rákócz Ferenc utcábn $. forgls helyen fekvő p. esen tör fejét o s t s o k sssr sberl H közönség továbbr s o l y n o d t d s s l lposságáé fogj táogtn htóságokt egzségügy nt*zked4*eb4n, nt e d l ^ v kkor l tvssrl ne fogják felütn fejüket n ^ y o s járványok, koler, «I kütes érh, Ellenségenk hdseregéhen kütes tfosz ngy ssbn t v h t'» -s» b "te^-é^ terjedét különösen *t ük közvetítk, ért s ellenük védekezzünk lpo fertőtlenítsel, Hí (5 Kezű kel rcnnk L Y S O F O R W I S Z P P N N L ossk eg osdó fürdöv h e d s L Y S O T O R M fertőt en 0 «.-rt bátorokt reggé töröljük él 3 % - o s L Y S O F O R M oldb r ó t ronggyl, gynígy súroltssk fel puhf pdlókt Pszkos fehérneűt jánltos z>ákbt összegyűjten.»s zt :\» os ( o l c s ó ) n y e r s l y s o f o r - o d t;l> 34 órág beázttn csk sntán ostn szob, konyh) T n u l j u n k e g fertőtleníten s P r.-lból ngyen b é r e n t v e z»kk^/sl-x; KS FKKTÓTLKMTKS* tnulság' >s könyvecskét dr. Kss Gyul * j ügyednél, Deák Ferenc rc. sz. kérjük DR. 8 KELETI M U R J Í N Y I vegyzet gyárából Ú J P E S T E N. cü

8 8. Koáro oldl [ sz. t. k Horgony thyol-kenocs. Hrdetény. községnek telekkönyv K o c s betéte z l^tsj : X X I X.. XXXVIII értelében nosságnk z 5. 89: X V I. t.-ckk nt t.-ckk togllt pontj t-ckk ) p o n t Horgony - Pn -Expeller pótlék. F * j 4 * á o t e u U s t beh6rxsölós h u l. u k n o l. r u «u á o I. k ü s z v e u y n e l ütb. k o r (jv*gj«: ::: (punk kdóhvtlábn. t- s(> k o r d. k o r..40. K * > b U > * l e g t f l b b gyògytmrtrmm v g y Ionul boszereslotu ky/.vm* Ir. Slsstsr J v u j zlsr'. óuttt U H J szsrtfcsftél. Ptsjs. Ekustttts \ eszközölt lpján * V6rsc«K«>uys0guut z 889 : 5. g. -MP. Horgony-Lnent s» lpján, G. -bn dg: k o r Horgony-vs-lbunt festveny kegzítet s v l 89 : X V I. ótoknál. Ovegjo: 886 : z X X X V I I I. t. - c k k z K ö n n y e b b «rul*»«kol. xytott * é g * * l íel- kk z deértve e s z k s z o k n k jábn Pest lpok utc :: árusításár :: közzé: ndzok, t.-ckk, XXXVIII. z 89 : X V I. t. - c k k átdtván, ez z z l. hogy 879 : elkzít tel vén n y l v á SBÖlítáSSl tétetk XXIX. z nrcus 4. b) bejegyzek érvénytelenségé k u t t h t j á k, e v é g b ő l törl keresetüket, zok pedg, k k tehertétel vlely 88G : X X I X átvtelének t.-ckk 22, g-, l e t v z e z : X X X V I I I. t. - c k k 5. g- l p j á n ellőzét n e t á n u u l n k í v á n j á k, e végből keresetüket h t hónp l t t, vgys z I 9 5. év ugusztus hó 0 npjág bezárólg telekkönyv h t ó vló sághoz ne nyújtsák be, ert hosszbbít htó z e z e n e g záros törl kereset nnk hrdk szeélynek, k dőközben nylvánkönyv fogót s z e r z e t t, hátrányár n e s z o l g á l h t ; 2. hogy n d z o k, k k z : XXIX t - c k k nk e s e teben deértve z u t ó b b n k z eltelte után ndított 889 : X X X V I I I. togllt t. - c k k 5. é s 6. -bn kegzítet brtokos s t u. j d o n j o g á n k tényleges bejegyze ellentondássl éln kíván nk, írásbel ellentondásuk h t h ó n p l t t, vgys 95. év ugusztus hó 0 npjág bezáró! g telekkönyv ellenében htósághoz ne benyújtsák, ert hosszbbíthtó letelte utn sr htárdő ezen eg htárdő többé záros ellentondásul; hogy z d e t e r e s fényesen skerüljön, k ö t e l e s s é g e t e h á t n d e n földbrtokosnk tvsz v e t é s t d e j e k o r á n k á r t e v é s e k e l l e n egvéden. vetőgnk ellensége: v r j u k, egerek, hngyák z Üszök, e l y e k ellen bztos védelet nyújt ktűnő \ csávázó-s&er, e l y 8 év ót beváít, kén! z t tudoányos ntézetek, v l un..pós k senere n zonyt jk. U n n e bef befot g y k o r l t gzdák lpos kísérlete h ut ee l ee s e n bzonyítják. C oo rr bb n I v á s Ij j vetőg osrázó képességót! B u z, r o z s, árp, z b, k u k o r c, rép kender, k o n y h veteények stb. gjnál l k l z h t * ' egyránt ktűnő e r e d, énnyel. jelenleg drág kékköve vló csvzs. e / B t k üszök ellen véd t e l j e s e n elrdht. Megrendelek dejekorán l e h e t ő l e g z o n n l eszközlendők, e r t v s ú t szállítás száos v o n l o n kdállyl [ár, Rögtön küldünk árjánltot, ( g e n e g y s z e r ű ) h s z n á l t ntstás b z o nyítvány-ásoltokt é t lekl ődő kne k. fgyelebe vétetn n e f o g ; 8. hogy n d z o k, k k z. é s.* 2 p o n t b n körülrt eseteken k í v ü l betétek trtl áltl előbb nyert nylvánkönyv j o g k t b á r l y rány bn sértve vélk, de kk \ t u l j d o n j o g 889 : X X X V I I I. t. - c k k értve s. történt ják, bejegyzét e, t e k n t e t b e n tlzó z lpján tlál sérelesnek felszóllásukt kérvényüket tr telekkönyv jogokt szeélyek jognk tádhtják szerzett hrdk sérele nélkül bzottságnk eredet o k r t o k t dtk át, h o g y e n n y b e n egyszersnd Cstoltk, hngjegyek, operettek, kuplék é s népdlok, Kton dolog, Hösk'n, plle. K s krály, M o z krály, Lé n nén, K s jr«'»f. SsÖlks Prág Szhl, Pep, vén cgány, tsztelettel Kzüst Ppszóvl e g ; Egyúttl f g y e l e z t e t n e k z o k felek, k k betétek s z e r k e s z t é s é r e kküldött jueguj h tósághoz h t hónp l t t, vgys 95. ev ugusztus ho 0. npjág > lezárón g nyújtsák be, e z e n e g n e hosszbbíthtó záros htárdő e l u l t után s betétek trtlát c s k t ö r v é n y r«n des utján es c s k z dőközben nyl vánkönyv élek felvétetne kldéfetvtlbn* Vr' zokt rányánk 6. «Dr. Kelet Murány vegyzet gyár Újpesten. egyszerű vgy zokhoz á s o l t o k t s lyeneket pótlólg b e kncsó ellett, Tvsz v n. j j, h o g y érze, Mgánk r o ezt levelet Eo Qgy ádlk pest s s z v s t b. v l n t Kráter Ss Nác, Kondor zseblk Krnö, j B o d r o g nótás könyve. nyújtnk, z e r e d e t e k e t telekkönyv htóságnál átvehetk. koáro k járásbíróság, n t telekkönyv htóság 9 5. év f e b r u á r hó I 8 * á n. Do István 30 Álndón rttron rnlc kphtót Sptzer Sándor könyv-, zeneű* pprkres* kedében Koro, Nádor u 29, fött e s n y e r s 80nkt Debrecen szlonn kolbász. Különféle f e l s z e l t e k, p r z e r, k r ko, ^jkl^ász, ortodell s t b. ^KSbkBj^ pácolv es oljbn. S j t o k - bn^ngy válszték. EMrán k p h t ó. Loránd Zsgond jánlok: Gyopy B o r o v c s k. ~ CognSQ, l e, r u os c s o k o ld?, szold f e l s z o l j l s b n. Gulyás Zsgond fusütr-, o s e e g s -, bor- es festék-kersskedesebsn Koro, Klpk György -tér Szold pontos kszolgálás. lkl v é t e l Telefon 50. kr. lbró.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4

1. Ismétlés 123 * 5 21 3 * 4 22 5 * 4 1. Isétlés 1. Kíváncsi vagy arra, hogy ebben a fejezetben elsősorban elyik országban szerzett élényeiket osztják eg veled a testvérek? Akkor végezd el a űveleteket, és az eredények sorrendjében írd le

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

46. mxam. P o l i t i k a i és társadalmi lap, Előfizetési ar helyben és vidékre: kiadóhivatal: Komarom, Nador-u. 29., Lapvezér: TUBA JÁNOS.

46. mxam. P o l i t i k a i és társadalmi lap, Előfizetési ar helyben és vidékre: kiadóhivatal: Komarom, Nador-u. 29., Lapvezér: TUBA JÁNOS. Hrncklencedk évfoly. 46. K o á r o, 98. x KOM ROMMEGYE KÖZLÖNY P o l t k társdl lp, Előfzet r helyben vdékre Bgét érrs 6 K Félé 8 K Negyede 4- K Sssksfstsfj kdóhvtl Koro, Ndor-u. 29., kotá ugy lp» s rzét

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben