MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1

2 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási rendszere, döntési hatáskörök, cégjegyzés és képviselet CímAlapító/tulajdonos címa társaság jogállása, feladatai címa Kft. ügyvezető igazgatója címaz irányítás normatív és egyéb eszközei címértekezletek rendje cím... Cégjegyzés és képviselet, utalványozás, pénzintézeti aláírási jogosultság, bélyegzőhasználat III. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. ellenőrzése címa MIKOM Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága címkönyvvizsgáló címjogi képviselő címmiskolc Holding Zrt. Központosított Belső Ellenőrzés IV. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezete címA MIKOM Nonprofit Kft. szervezeti felépítése V. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezetének irányítása, feladatai címvezetők általános feladatai, hatáskörei és felelősségei CímA munkavállalókra vonatkozó szabályok CímÜgyvezető igazgató CímA szervezeti egységekhez, csoportokhoz tartozó munkakörök, a munkaköröket betöltők feladatai Ügyvezetői titkárság Gazdasági Csoport Értékesítési Csoport Marketing csoport Médiumok Grafikai stúdió Terjesztés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. VI. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. működését meghatározó általános szabályok

3 1.CímA helyettesítés rendje CímKoordinációs alapelv alkalmazása CímTitoktartási kötelezettség CímVagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség CímKülső információszolgáltatás általános szabályai CímA MIKOM Nonprofit Kft. működésére vonatkozó szabályzatok VII. FejezetZáró rendelkezések

4 I. fejezet Bevezető rendelkezések Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a MIKOM Nonprofit Kft. irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat. A szabályzat hatálya kiterjed a MIKOM Nonprofit Kft. minden szervezeti egységére/csoportjára, és a Kft.-vel munkaviszonyban álló minden munkavállalóra. A MIKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által gyakorolt stratégiai irányítás keretei között a Kft. szakmai tevékenységét önállóan irányítja. A Miskolc Holding Zrt. valamint a MIKOM Nonprofit Kft. közötti egységes irányítási rendszer - melynek keretében a MIKOM Nonprofit Kft.-t együttműködési kötelezettség terheli, - a következő szakterületekre terjed ki: összehangolt számviteli rendszer, összehangolt pénzügyi rendszer, összehangolt kontrolling rendszer működtetésére, közös beszerzési, közbeszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kialakítására, közös ügyfélszolgálati, és díjbehajtási rendszer működtetésére, a humán erőforrás menedzsment, marketing tevékenység összehangolására, végül kiterjed az irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések hozatalára. A Miskolc Holding Zrt. fentiekben felsorolt szakterületeinek vezetői a MIKOM Nonprofit Kft. szakterületeinek vezetői felé irányítási, utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási jogosítványokkal bírnak. Azon szakterületeken, ahol a Miskolc Holding Zrt. központosított szolgáltatást nyújt a MIKOM Nonprofit Kft. részére, az uralmi szerződésben meghatározott irányítást a Miskolc Holding Zrt. a szolgáltatás nyújtása során érvényesíti. 4

5 II. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. irányítási rendszere, döntési hatáskörök, cégjegyzés és képviselet 1.Cím Alapító/tulajdonos Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság alapítója december 31 napján kelt társasági szerződéssel hozta létre közhasznú társaságként a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására, melyet a B.-A.-Z. Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszámon tart nyilván. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata július 7 napján kelt Alapító Okirattal az egyes önkormányzati cégek egységes irányítási rendszerének a megteremtése érdekében létrehozta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot, melyet a B.- A.-Z. Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg sz. cégjegyzéken tart nyilván (továbbiakban: Legfőbb Szervnek, illetve Tagnak nevezve). Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. alapítását követően, ezen cég vonatkozásában elhatározott alaptőke-emelés során a Miskolc Holding Zrt-re ruházta át apportként az egyszemélyes tulajdonában álló Miskolci Kommunikációs Kht-re vonatkoztatott üzletrészét. A törvényi változás folytán a Társaság Alapítója június 18-án a Kht-t Nonprofit Kft-vé alakította át, melyet a BAZ Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg szám alatt, szeptember 19-én kelt 4. sorszámú végzésével vett nyilvántartásba. A Miskolc Holding Zrt. mint Alapító a Nonprofit Kft-t egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja. A Társaságnál az egyszemélyes jelleg fennállásáig a taggyűlés jogait a Legfőbb Szerv gyakorolja, az egyébként a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A Legfőbb Szerv írásban dönt (Legfőbb Szerv határozata), amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles. A Legfőbb Szerv bármikor elvonhatja az ügyvezető igazgatótól hatáskörét, és írásban utasíthatja. A Nonprofit Kft. Legfőbb Szervének hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat VI.2.1. és VI.2.2. pontjaiban felsorolt ügyekben való döntés. A Legfőbb Szerv jogosult a Nonprofit Kft. egyszemélyes jellegére tekintettel az ügyvezetést bármilyen kérdésben utasítani, feltéve, hogy ez nem ütközik a Gt. ügyvezető igazgatóra vonatkozó előírásaival, valamint a cég tevékenységeihez kapcsolódó mindenkor érvényes jogszabályokkal. 5

6 2. cím A társaság jogállása, feladatai A Nonprofit Kft. a gazdasági társaságokra vonatkozó évi IV. tv. alapján működik. A társaság, mint jogi személy, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság gazdasági jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek a társaságot illetik meg, illetve terhelik. A társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat-elhatározása szerint, szabadon köti a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a társaság. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. A társaság tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. A Társaság köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az Alapító, valamint az ügyvezetés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. Ezen nyilvántartást az ügyvezető igazgató vezeti, és abba a döntést követően haladéktalanul köteles az a) pontban szereplő tartalommal és módon a határozatot bevezetni. Az Alapító és az ügyvezető igazgató döntéseiről az érintetteket írásban, a döntés meghozatalát követő 3 napon belül, tértivevényes, ajánlott postai küldeményben kell értesíteni. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 3. cím A Kft. ügyvezető igazgatója Az ügyvezető igazgató a Társaság - Alapító által megválasztott - felelős vezetője, aki egy személyben jogosult és kötelezett a társaság cégszerű képviseletére. Ezen jogosultságát bíróságok, hatóságok, illetőleg harmadik személyek irányában történő eljárás során a társaság dolgozóira vagy egyéb meghatalmazottra, megbízottra átruházhatja, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Gt. értelmében vezető tisztségviselő, aki tevékenységét munkajogviszony keretében látja el. 6

7 4. cím Az irányítás normatív és egyéb eszközei Tervezési rendszer Tervezési rendszer célja a Társaság feladatainak kitűzése, szakmai feladatainak és a pénzügyigazdasági feltételei összhangjának megteremtése, a társaság és a szervezeti egységek szakmai színvonalának növelése érdekében. A tervezési rendszer célja továbbá a munkavállalók érdekeltté tétele a társaság céljai elérésének érdekében. Pénzügyi terv Pénzügyi tervben kell meghatározni, szervezeti egységenként és Társaság szintű összesítésben a tervezett bevételi előírásokat és költségráfordításokat. A pénzügyi tervet úgy kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a bevételek és kiadások, költségek nyomon követésére és értékelésére. A gazdasági vezető feladata az egész társaság működését érintő költségek, valamint a szervezeti egységek költségeinek és bevételeinek tervezése, az ügyvezető igazgatóval egyeztetve, jóváhagyásával. A pénzügyi tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. Tervértékelés A társasági szintű és az egyes szervezeti egységekre, területekre vonatkozó tervek végrehajtását évente ki kell értékelni. A gazdasági vezető a tervek teljesítését, teljesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, úgyszintén a szervezeti egység, terület felelős vezetője, a gazdasági vezető és az adott terület vezetője közvetlenül egyeztet, szükség szerint erről tájékoztatják az ügyvezető igazgatót, különös tekintettel a vitás helyzetekre. A szervezeti egység vezetője rendszeresen értékeli a szervezeti egység teljesítményét, a munkatársak tevékenységét, és intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a szakmai és gazdasági feladatok ellátását akadályozó tényezők megszüntetése érdekében. Információs rendszer A társaság szintű feladatok megoldásához, a gazdálkodáshoz, a döntések előkészítéséhez, továbbá az ellenőrzéshez a vezetők és beosztottak megfelelő informáltsága szükséges. Az információszolgáltatás módját, rendjét, az ügyvezető igazgató határozza meg. Ellenőrzési rendszer A társaság ellenőrzési rendszere magába foglalja: az egyes szakterületek vezetői által, felelősségük tekintetében a Folyamatba Épített Előzetes Utólagos Vezetői Ellenőrzés rendszerének (továbbiakban FEUVE) érvényesítését, folyamatos fejlesztését különösen a területvezetők (szervezeti egység vezetők) valamint a tervértékelés vonatkozásában amennyiben a szakterületükön saját hatás-, felelősségkörben nem tudják megszüntetni, akkor tájékoztatják az ügyvezető igazgatót az általuk vélelmezett szabálytalanságokról, tűz- és munkavédelmi ellenőrzést, a gazdasági vezető által irányított kontrolling rendszert Vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzés a vezetői irányító tevékenység szerves része (FEUVE). 7

8 8

9 Főbb módszerei: a döntések végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági és más jellegű információk elemzése, értékelése, számviteli, statisztikai adatok felhasználásával; feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról a beosztottak rendszeres és eseti beszámoltatása; aláírási és láttamozási jog gyakorlása során a gazdasági és/vagy egyéb kihatással járó intézkedések, kötelezettségvállalások, engedélyek indokoltságának, tartalmi helyességének ellenőrzése; közvetlen tapasztalatok szerzése érdekében végzett helyszíni ellenőrzés. Vezetők az ellenőrzés tapasztalatai alapján saját hatás-, felelősség körben járnak el a hatáskörükbe tartozó területeken a hibák, szabálytalanságok, megszüntetésére. Erről folyamatosan tájékoztatják az ügyvezető igazgatót. A tájékoztatás esetleges elmaradásának következményei a vezetőt terhelik. 5. cím Értekezletek rendje Az ügyvezető igazgató munkáját - személyes felelősségét fenntartva - véleményező, tanácsadó, döntés előkészítő, érdekegyeztető fórumok támogatják, melyek a következők: vezetői értekezlet; az összértekezlet, az egyes szervezeti egységek értekezlete. A vezetői értekezlet tagjai a területek vezetői és az ügyvezető igazgató által esetenként meghívottak. Üléseit általában hetenként tartja, napirendjét az Ügyvezető igazgató határozza meg. A napirendre bármely résztvevő javaslatot tehet, beleértve a kötetlen, informális véleménycserét, egyeztetést is. A vezetői értekezlet feladata: a Társaság működését érintő döntések előkészítése; a szervezeti egységek működésének összehangolása, koordináció; az intézkedések végrehajtásának értékelése; a vezetői információcsere. Az összértekezlet a társaság munkavállalói részére összevont tájékoztató, konzultációs fórum. Az ügyvezető igazgató hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. Az összértekezlet feladata: A társaság éves célkitűzéseiről és eredményeiről való tájékoztatás és konzultáció. 9

10 6. cím Cégjegyzés és képviselet, utalványozás, pénzintézeti aláírási jogosultság, bélyegzőhasználat Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejtett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak. Cégjegyzésnek minősül a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezető igazgatót, mint egyszemélyi felelős vezetőt az Alapító Okirat által előírtan teljes körű önálló képviseleti és aláírási jog illeti meg. Az ügyvezető igazgató által felhatalmazott munkavállalókat - meghatározott ügykörben - együttes aláírási jog illeti meg. A kötelezettségvállalás rendjét külön igazgatói utasítás szabályozza. A Társaság cégének jegyzésére tehát az alábbiak jogosultak: - az ügyvezető igazgató önállóan - az ügyvezető igazgató által aláírásra feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen. A cégjegyzésre jogosultak körét az ügyvezető igazgató írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásokra utalva. A kijelölést, vagy annak módosulását, illetve megszűnését követően az ügyvezető igazgató köteles a cégjegyzési jogosultság cégjegyzékbe történő bejegyzését, illetve törlését kezdeményezni. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az ügyvezető igazgató a nevét önállóan, egyéb cégjegyzésre feljogosítottak a nevüket együttesen, a hitelesített címpéldány szerint aláírják. Utalványozási jog azon jogosultság, amivel az ezzel felruházott személy igazolja valamely teljesítés jogosságát. Az ügyvezető igazgató utalványozási jogköre a Társaság valamennyi ügyére kiterjed. Az utalványozási jog tartalmát, terjedelmét, korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal felruházott munkavállalóval. Az utalványozási joggal felruházott munkavállalókról naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név, beosztás, utalványozási jog tartalma, korlátai, a jog megadásának, illetve megvonásának időpontja, saját kezű névaláírás. Az utalványozási jog gyakorlására jogosultak körét és azt a területet, amelyre az utalványozási jog kiterjed, az ügyvezető igazgató határozza meg, ügyvezető igazgatói utasítás formájában. 10

11 A pénzintézeteknél vezetett számlák feletti rendelkezésre jogosultakat az ügyvezető igazgató hatalmazza fel, írásban. Nevüket és aláírásukat az érintett pénzintézetnél be kell jelenteni. Az aláírás egy másolati példányát a gazdasági vezetőnél kell elhelyezni és őrizni. A Társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez a Társaság számláját kezelő pénzintézethez bejelentett, aláírási joggal felruházott két dolgozó együttes aláírása szükséges. Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A cégbélyegző helyett bármely nyomtatványon azonos értékűnek kell tekinteni a társaság előrenyomott vagy géppel írt szövegét. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenként egyszeri leltározásáról a Titkárság gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. A bélyegzőkről külön nyilvántartást kell vezetni, melynek a Társaság titkárságán folyamatosan rendelkezésre kell állnia. III. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. ellenőrzése 1.cím A MIKOM Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága Az alapító által kijelölt, illetőleg megválasztott mindenkori Felügyelő Bizottság az ügyvezetés ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság a társaság minden gazdasági tevékenységét jogosult és köteles ellenőrizni. Ennek keretében az ügyvezető igazgató igazgatótól és a társaság vezető beosztású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy jogosult azokat szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság az Alapító által megválasztott könyvvizsgálót jogosult beszámoltatni számviteli ellenőrzéseinek eredményéről. A Felügyelő Bizottság - a Gt. és az Alapító Okirat rendelkezéseinek betartásával - maga állapítja meg működésének szabályait, az Ügyrendjét, amelyet a Legfőbb Szerv hagy jóvá. 2. cím Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló a feladatát rögzítő jogszabályi előírások alapján az Alapító felhatalmazása értelmében vele kötött szerződés tartalma szerint végzi tevékenységét. Jogosult a Felügyelő Bizottság ülésein, a taggyűléseken, illetőleg az ügyvezető igazgató által szervezett vezetői értekezleteken részt venni, véleményt nyilvánítani, észrevételt tenni. 11

12 A gazdasági vezetővel együttesen részt vesz a társaság számviteli, bizonylati rendjének kialakításában a működés szabályszerűségének folyamatos ellenőrzésében. A könyvvizsgáló törvényben rögzített feladata, az ügyvezető igazgató részéről a Legfőbb Szerv elé terjesztett minden számviteli jelentést, különösen a mérleget és az eredmény kimutatást megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, és mindezekről ismerteti a véleményét. E könyvvizsgálói jelentés, záradék nélkül érvényes határozat nem hozható. 3. cím Jogi képviselő A társaság jogi képviseletét egyéni ügyvédi szerződés alapján látják el, tevékenységük a szerződés tartalmában meghatározottak szerinti, de különösen: mindenkori hatályos jogszabályok érvényesülésének biztosítása a társaság tevékenysége során meghatalmazás alapján képviselet peres és peren kívüli eljárások alkalmával, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezetés stratégiai és egyéb taktikai döntéseit befolyásoló határozatainak jogi előkészítése, az előkészített anyagok jogi tartalmi ellenőrzése a gazdálkodást érintő jelentős szerződések előkészítésében, megkötésében aktív részvétel a média-, szerzői jogok érvényesülésének biztosítása a belső szabályzatok, szabályok és utasítások kiadásra történő előkészítése során a jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése 4. cím Miskolc Holding Zrt. Központosított Belső Ellenőrzés A Miskolc Holding Zrt. Belső Ellenőrzési szakterülete független, tárgyilagos szervezet, amelynek célja, hogy a Miskolc Holding Zrt. valamint a tagvállalatok- köztük a MIKOM Nonprofit Kft.- működését fejlessze, és eredményességét növelje. A Központosított Belső Ellenőrzés ellátja a Miskolc Holding Zrt. vezetői ellenőrzése körébe tartozó feladatokat, továbbá a Miskolc Holding Zrt.-nek, mint a tulajdonosnak a Holding ellenőrzött társaságai köztük a MIKOM Nonprofit Kft.- feletti ellenőrzési jogosítványait, feladatait. A Központosított Belső Ellenőrzés a Miskolc Holding Zrt. cégvezető-vezérigazgatója/igazgatósága irányítása alapján végzi a MIKOM Nonprofit Kft. tulajdonosi ellenőrzési feladatait, valamint a Miskolc Holding Zrt. vezetői ellenőrzési feladatait. 12

13 IV. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezete 1. cím A MIKOM Nonprofit Kft. szervezeti felépítése A MIKON Nonprofit Kft. munkaszervezetét az ügyvezető igazgató vezeti, a Legfőbb Szerv iránymutatása szerint. A szervezeti felépítés részletes ábráját a jelen Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető igazgató gyakorolja. A területvezetők a jogszabályok, az Alapító döntései, a belső szabályzatok és ügyvezető igazgatói utasítások keretei között, személyes felelősséggel irányítják az alájuk tartozó területek munkáját, szervezeti egységként csoportot értve ezalatt. Közvetlen felettesük a Társaság ügyvezető igazgatója, aki felé rendszeres beszámolási kötelezettségük van. Az ügyvezető igazgató által delegált körben ellátják a munkáltatói jogok gyakorlását az irányításuk alá tartozó munkaszervezet munkavállalói felett. Területvezetők: értékesítési vezető Főszerkesztő o TV, képújság felelős szerkesztő o Miskolci Napló, minap.hu felelős szerkesztő gazdasági vezető grafikai stúdióvezető marketingvezető 13

14 V. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezetének irányítása, feladatai 1. cím Vezetők általános feladatai, hatáskörei és felelősségei A vezetés minden szintjén érvényesülnie kell a feladat, hatáskör, felelősség és érdekeltség összhangja követelményének. Minden vezető felelős a munkamegosztásból ráháruló feladatok teljesítéséért, a feladatellátás érdekében az általa vezetett szervezeti egységben a hatékony munkamegosztás kialakításáért, az általa irányított dolgozók együttműködésének biztosításáért és az érdekeltség teljesítményarányos érvényesítéséért. A vezetőket együttműködési kötelezettség terheli az általuk vezetett szervezeti egységek feladatainak ellátása során. Érdekütközés, véleménykülönbség esetén kötelesek egyeztetni és annak eredménytelensége esetén az ügyvezető igazgató döntését kérni. A társasági munkaszervezet vezetőinek kötelessége, jogai: a jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni; minden vezető köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint. (A közlés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes, munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartozik); a munkafegyelmet betartani és betartatni; a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni; elősegíteni az irányítása alá tartozó egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan együttműködését; a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit biztosítani; saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt rendszeresen értékelni, és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, megállapításairól, tapasztalatairól, az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni; figyelemmel kísérni, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őket megillető kedvezményeket és juttatásokat megkapják a beosztott dolgozókat szakmailag segíti, továbbképzésüket, szakmai oktatásukat támogatja, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíti; 14

15 a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat betartani és betartatni, a végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapotok megvalósítását szorgalmazni; a képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élni, a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, megrendeléseket/beszerzéseket, szerződéseket, leveleket és egyéb ügyiratokat ellenőrizve aláírni vagy láttamozni; kiemelt jelentőségű, hogy az általa vezetett területen köteles nyomon követni, betartani és betartatni az Alapító szabályait, utasításait, különös tekintettel a beszerzési szabályzatra. A vonatkozó ügyirat ügyvezető igazgató részére való átadása előtt ellenőrzési kötelezettsége van. Amennyiben szabálytalanságot észlel, vélelmez, arról köteles az ügyvezető igazgatót azonnal tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából származó kárért munkajogi, illetve polgári jog felelősséggel tartozik. szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak végrehajtását ellenőrizni; a használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni és jogtalan felhasználását megakadályozni; intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok megszüntetése érdekében; részt venni és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak; munkaterületét érintő társasági szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni; a társasági munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó javaslatokat tenni, illetve támogatni; az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni. Amennyiben ilyenről tudomást szerez, erről haladéktalanul tájékoztatja az ügyvezető igazgatót. A vezetői munkakörök átadása minden esetben írásban, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik, az iratok tételes átadásával és átvételével. 2. Cím A munkavállalókra vonatkozó szabályok A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető igazgató gyakorolja. 15

16 Az ügyvezető igazgató, mint a Társaság munkaszervezetének vezetője, valamennyi dolgozó tekintetében fenntartja a teljes munkáltatói munkakört. A munkáltatói jogkör átruházására az ügyvezető igazgató írásbeli ügyvezető igazgatói utasításban jogosult, melyben pontosan meg kell határozni az átruházott munkáltatói jogkört is. A területvezetők a jogszabályok, az Alapító döntései, a belső szabályzatok és ügyvezető igazgatói utasítások keretei között, személyes felelősséggel irányítják az alájuk tartozó területek munkáját, szervezeti egységként csoportot értve ezalatt. 3.Cím Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató a feladatát önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az alapító okiratnak valamint a Legfőbb Szerv határozatinak van alávetve. Az ügyvezető igazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz- a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető igazgató a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a Legfőbb Szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. A Társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Legfőbb Szerv az ügyvezető igazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető igazgató végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt ában foglalt felelőssége alól. A Társaságnál felső vezetőnek az ügyvezető igazgató minősül. Feladata: A Társaság legfőbb szervének határozatai és iránymutatásai alapján kidolgoztatni a Társaság működési stratégiáját rövid-, közép- és hosszú távon A Társaság folyamatos operatív vezetése. Az Alapító elé terjeszteni döntésre évente a mérleget, a nyereség felosztási javaslatot, az üzleti és fejlesztési tervet, az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt Vezetői tevékenysége keretében a Társaság folyamatos tevékenységének biztosítása, a gazdaságos működés feltételrendszerének megteremtése. Kialakítani a vezető és szakember - utánpótlást, az anyagi ösztönzési rendszert, a társaság feladatai mindenkori ellátásához megfelelő szervezetet. A Felügyelő Bizottság működése feltételrendszerének biztosítása. Gondoskodni a Társaság kötelezettségeinek teljesítéséről, jogi érvényesítéséről. Hatásköre: 16

17 A Társasági törvény, a Munka Törvénykönyve, valamint az egyéb mindenkori hatályos jogszabályok, illetőleg az Alapító határozatainak megfelelően kötelezett és jogosult feladata ellátására. 17

18 Felelősség: A törvényesség megtartásáért és megtartatásáért, a tulajdonosi akarat alapítói határozatban rögzítettek szerint végrehajtásáért. A Nonprofit Kft. Alapító Okiratában rögzített alaptevékenységeknek szakszerű és folyamatos biztosításáért, a társaság gazdálkodásáért. 4.Cím A szervezeti egységekhez, csoportokhoz tartozó munkakörök, a munkaköröket betöltők feladatai Ügyvezetői titkárság A Társaság ügyviteli rendjéért az ügyvezető igazgató titkársága a felelős. A titkársági ügyvezetői asszisztens az ügyvitel körében ellátja a Társaság iratforgalmának és levelezésének kezelését, így a küldemények érkeztetését, iktatását, a kiadványok legépelését és másolását, valamint az összes ilyen irat nyilvántartását valamint ügykövetését. A küldemények fogadása: a Társaság címére érkezett küldeményeket, így különösen a Társaság üzleti levelezését a beérkezést követően, felbontás után hivatalos iratként kell kezelni a borítékot az irathoz kell csatolni, ha: az irat érkezésének időpontjához jogkövetkezmény fűződik; a küldő fél nevét és címét csak a borítékról lehet leolvasni; az irat vagy a mellékletei hiányosan vagy sérülten érkeztek; a beérkezett leveleket és iratokat folyamatos sorszámmal ellátott iktatókönyvben iktatni kell, majd elintézés után sorrendben le kell fűzni. A kiadványozás előkészítése: az ügyvezető igazgató, a vezető munkatársak és az alkalmazottak által munkakörükben elkészített levél- és irattervezetet legépelése után iktatószámmal kell ellátni, és elküldése után annak másolatát sorrendben le kell fűzni. Irattározás: az iktatott és lefűzött iratokat legalább öt évig kell megőrizni az irattározást az iktatással együtt az ügyvezető igazgatói titkárság végzi a keletkezett iratok irattárba helyezését a lefűzési rendnek megfelelően kell elvégezni A titkárság feladatai: 18

19 Az ügyvezető igazgató útmutatása szerint a Titkárság munkáját az ügyvezető igazgatói asszisztens szervezi, beleértve a Társaság egységeivel, azok vezetőivel történő együttműködést, és más szervezeti egységek munkájának ügyvezető igazgatói utasítás szerinti segítését. 19

20 a titkárság segíti más szervezeti egységek adminisztratív feladatainak az ügyvezető igazgató felé teljesítését, ez azonban nem jelenti a feladatátvállalást. Értve ezalatt azt, hogy a gazdasági csoport ügyintézői, a szerkesztőségek asszisztense, az értékesítési csoport adminisztratív feladatait végző munkatársa a saját területük valamennyi ügyviteli teendőjét saját feladatkörükben teljesítik, az ügyvezető igazgató felhatalmazása alapján az ügyvezető igazgatói asszisztens útmutatásai szerint is. Ez nem sérti a szervezeti egységek közvetlen irányítói jogköreit. A Társaság ügyviteli rendjének szabályszerű működését szolgálja. az asszisztens munkáját, munkairányításával gyakornok segítheti. A gyakornok tanulmányai alapján más szervezeti egységek munkájában is részt vesz, annak vezetőjének az útmutatásai szerint (marketing csoport) a titkárság biztosítja a belső és külső információ-áramlást Az ügyfélforgalom irányítása és a felmerülő adminisztrációs teendők ellátása az ügyvezető igazgató irattárának kezelése szabadságolási terv és nyilvántartás koordinálása, delegálása más szervezeti egységek felé, ahol a szervezeti egységek adminisztratív feladatait ellátó munkatársa felelős az elkészítéséért, a Titkárságnak történő átadásáért adatszolgáltatás a munkaügyi nyilvántartásokhoz a Miskolc Holding Zrt. HR. partnerrel közvetlen kapcsolattartás, értve ez alatt az ügyvezető igazgatói felhatalmazás alapján történő bér-, munkaügyi adminisztratív teendők egyeztetését, személyes adatkezelést a munkavégzéshez szükséges irodai eszközök biztosításának koordinálása, a gazdasági csoport munkatársainak közreműködésével belső szabályzatok, utasítások nyilvántartása, szétosztása, delegálása a Társasághoz érkező postai és banki anyagok átvétele, ügykezelése, végfelhasználó felé történő továbbítása, ügykövetése az iktatással, irattározással kapcsolatos nyilvántartások naprakész, folyamatos vezetése az ügyvezető igazgatói titkárságon keletkező iratok postai előkészítése, végrehajtása, nyilvántartása egyéb titkársági feladatok ellátása Felelősség: az ügyvezető igazgatói asszisztensnek munkajogi, polgárjogi felelősség terhe mellett szigorú titoktartási kötelezettsége van felelősséget vállal a feladatok pontos, határidőben történő elkészítéséért Kommunikációs szakértő Az ügyvezető igazgató közvetlen munkairányításával dolgozik a kommunikációs szakértő. Feladata a Társaság működésével, különös tekintettel a Marketing Szervezet és a szerkesztőségek munkájával kapcsolatos javaslattétel az ügyvezető igazgató számára, illetve kapcsolattartás a Társaság partnereivel. Munkáját önállóan végzi, igény szerint a Titkárság munkatársának az adminisztratív segítségével. 20

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés 2014. november 21. 95 Tartalomjegyzék Címlap Tartalomjegyzék 1. Társaság főbb jellemző adatai 2. Társaság tevékenységei 3. Társaság

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL)

(MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA: 1998. 10. 21., MÓDOSÍTÁSOK DŐLT BETŰVEL) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az egyesületekről

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról

Döntés az önkormányzat pályázatfigyelésre, pályázatelőkészítésre, illetve pályázat lebonyolításra vonatkozó szabályzatáról Az előterjesztés száma: 97/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. Pécs Városrészek Viziközműveit Fejlesztő Viziközmű Társulat példánya 2 TARTALOMJEGYZÉK A PÉCS VÁROSRÉSZEK VIZIKÖZMŰVEIT FEJLESZTŐ VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT SZERVEZETETI

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona 7751 Szederkény, Pécsi út 23. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 33-45 /2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE

SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u 3. SZÁMVITELI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KONTROLLING OSZTÁLY ÜGYRENDJE Hatályos: 2014. április 1. Az ügyrend célja A Számviteli, Költségvetési

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A GAZDASÁGI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 30/2015. (VI. 1.) számú határozatával. 2015. június 1. 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Helyi Obszervatórium Szervezeti és Működési Szabályzata A Helyi Obszervatórium Szervezeti Működési Szabályzata rögzíti a Helyi Obszervatórium belső működési rendjét, szabályozza a Tudományos Stratégiai

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben