MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1

2 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási rendszere, döntési hatáskörök, cégjegyzés és képviselet CímAlapító/tulajdonos címa társaság jogállása, feladatai címa Kft. ügyvezető igazgatója címaz irányítás normatív és egyéb eszközei címértekezletek rendje cím... Cégjegyzés és képviselet, utalványozás, pénzintézeti aláírási jogosultság, bélyegzőhasználat III. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. ellenőrzése címa MIKOM Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága címkönyvvizsgáló címjogi képviselő címmiskolc Holding Zrt. Központosított Belső Ellenőrzés IV. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezete címA MIKOM Nonprofit Kft. szervezeti felépítése V. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezetének irányítása, feladatai címvezetők általános feladatai, hatáskörei és felelősségei CímA munkavállalókra vonatkozó szabályok CímÜgyvezető igazgató CímA szervezeti egységekhez, csoportokhoz tartozó munkakörök, a munkaköröket betöltők feladatai Ügyvezetői titkárság Gazdasági Csoport Értékesítési Csoport Marketing csoport Médiumok Grafikai stúdió Terjesztés... Hiba! A könyvjelző nem létezik. VI. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. működését meghatározó általános szabályok

3 1.CímA helyettesítés rendje CímKoordinációs alapelv alkalmazása CímTitoktartási kötelezettség CímVagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség CímKülső információszolgáltatás általános szabályai CímA MIKOM Nonprofit Kft. működésére vonatkozó szabályzatok VII. FejezetZáró rendelkezések

4 I. fejezet Bevezető rendelkezések Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a MIKOM Nonprofit Kft. irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat. A szabályzat hatálya kiterjed a MIKOM Nonprofit Kft. minden szervezeti egységére/csoportjára, és a Kft.-vel munkaviszonyban álló minden munkavállalóra. A MIKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által gyakorolt stratégiai irányítás keretei között a Kft. szakmai tevékenységét önállóan irányítja. A Miskolc Holding Zrt. valamint a MIKOM Nonprofit Kft. közötti egységes irányítási rendszer - melynek keretében a MIKOM Nonprofit Kft.-t együttműködési kötelezettség terheli, - a következő szakterületekre terjed ki: összehangolt számviteli rendszer, összehangolt pénzügyi rendszer, összehangolt kontrolling rendszer működtetésére, közös beszerzési, közbeszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kialakítására, közös ügyfélszolgálati, és díjbehajtási rendszer működtetésére, a humán erőforrás menedzsment, marketing tevékenység összehangolására, végül kiterjed az irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések hozatalára. A Miskolc Holding Zrt. fentiekben felsorolt szakterületeinek vezetői a MIKOM Nonprofit Kft. szakterületeinek vezetői felé irányítási, utasítási, ellenőrzési, beszámoltatási jogosítványokkal bírnak. Azon szakterületeken, ahol a Miskolc Holding Zrt. központosított szolgáltatást nyújt a MIKOM Nonprofit Kft. részére, az uralmi szerződésben meghatározott irányítást a Miskolc Holding Zrt. a szolgáltatás nyújtása során érvényesíti. 4

5 II. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. irányítási rendszere, döntési hatáskörök, cégjegyzés és képviselet 1.Cím Alapító/tulajdonos Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság alapítója december 31 napján kelt társasági szerződéssel hozta létre közhasznú társaságként a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására, melyet a B.-A.-Z. Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszámon tart nyilván. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata július 7 napján kelt Alapító Okirattal az egyes önkormányzati cégek egységes irányítási rendszerének a megteremtése érdekében létrehozta a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságot, melyet a B.- A.-Z. Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg sz. cégjegyzéken tart nyilván (továbbiakban: Legfőbb Szervnek, illetve Tagnak nevezve). Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat a Miskolc Holding Zrt. alapítását követően, ezen cég vonatkozásában elhatározott alaptőke-emelés során a Miskolc Holding Zrt-re ruházta át apportként az egyszemélyes tulajdonában álló Miskolci Kommunikációs Kht-re vonatkoztatott üzletrészét. A törvényi változás folytán a Társaság Alapítója június 18-án a Kht-t Nonprofit Kft-vé alakította át, melyet a BAZ Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg szám alatt, szeptember 19-én kelt 4. sorszámú végzésével vett nyilvántartásba. A Miskolc Holding Zrt. mint Alapító a Nonprofit Kft-t egyszemélyes társaságként működteti és tulajdonolja. A Társaságnál az egyszemélyes jelleg fennállásáig a taggyűlés jogait a Legfőbb Szerv gyakorolja, az egyébként a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A Legfőbb Szerv írásban dönt (Legfőbb Szerv határozata), amelyről a vezető tisztségviselőket írásban értesíteni köteles. A Legfőbb Szerv bármikor elvonhatja az ügyvezető igazgatótól hatáskörét, és írásban utasíthatja. A Nonprofit Kft. Legfőbb Szervének hatáskörébe tartozik az Alapító Okirat VI.2.1. és VI.2.2. pontjaiban felsorolt ügyekben való döntés. A Legfőbb Szerv jogosult a Nonprofit Kft. egyszemélyes jellegére tekintettel az ügyvezetést bármilyen kérdésben utasítani, feltéve, hogy ez nem ütközik a Gt. ügyvezető igazgatóra vonatkozó előírásaival, valamint a cég tevékenységeihez kapcsolódó mindenkor érvényes jogszabályokkal. 5

6 2. cím A társaság jogállása, feladatai A Nonprofit Kft. a gazdasági társaságokra vonatkozó évi IV. tv. alapján működik. A társaság, mint jogi személy, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A társaság gazdasági jogalanykénti működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A szerződésekből keletkező jogok és kötelezettségek a társaságot illetik meg, illetve terhelik. A társaság szerződéseit tevékenysége keretében önállóan, saját belátása és akarat-elhatározása szerint, szabadon köti a céljainak megvalósítása érdekében. Az általa kötött szerződések jogosítottja, illetve kötelezettje a társaság. Fentieken túlmenően a társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal is rendelkezik. A társaság tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. A Társaság köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az Alapító, valamint az ügyvezetés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. Ezen nyilvántartást az ügyvezető igazgató vezeti, és abba a döntést követően haladéktalanul köteles az a) pontban szereplő tartalommal és módon a határozatot bevezetni. Az Alapító és az ügyvezető igazgató döntéseiről az érintetteket írásban, a döntés meghozatalát követő 3 napon belül, tértivevényes, ajánlott postai küldeményben kell értesíteni. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 3. cím A Kft. ügyvezető igazgatója Az ügyvezető igazgató a Társaság - Alapító által megválasztott - felelős vezetője, aki egy személyben jogosult és kötelezett a társaság cégszerű képviseletére. Ezen jogosultságát bíróságok, hatóságok, illetőleg harmadik személyek irányában történő eljárás során a társaság dolgozóira vagy egyéb meghatalmazottra, megbízottra átruházhatja, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Gt. értelmében vezető tisztségviselő, aki tevékenységét munkajogviszony keretében látja el. 6

7 4. cím Az irányítás normatív és egyéb eszközei Tervezési rendszer Tervezési rendszer célja a Társaság feladatainak kitűzése, szakmai feladatainak és a pénzügyigazdasági feltételei összhangjának megteremtése, a társaság és a szervezeti egységek szakmai színvonalának növelése érdekében. A tervezési rendszer célja továbbá a munkavállalók érdekeltté tétele a társaság céljai elérésének érdekében. Pénzügyi terv Pénzügyi tervben kell meghatározni, szervezeti egységenként és Társaság szintű összesítésben a tervezett bevételi előírásokat és költségráfordításokat. A pénzügyi tervet úgy kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a bevételek és kiadások, költségek nyomon követésére és értékelésére. A gazdasági vezető feladata az egész társaság működését érintő költségek, valamint a szervezeti egységek költségeinek és bevételeinek tervezése, az ügyvezető igazgatóval egyeztetve, jóváhagyásával. A pénzügyi tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá. Tervértékelés A társasági szintű és az egyes szervezeti egységekre, területekre vonatkozó tervek végrehajtását évente ki kell értékelni. A gazdasági vezető a tervek teljesítését, teljesülését folyamatosan figyelemmel kíséri, úgyszintén a szervezeti egység, terület felelős vezetője, a gazdasági vezető és az adott terület vezetője közvetlenül egyeztet, szükség szerint erről tájékoztatják az ügyvezető igazgatót, különös tekintettel a vitás helyzetekre. A szervezeti egység vezetője rendszeresen értékeli a szervezeti egység teljesítményét, a munkatársak tevékenységét, és intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a szakmai és gazdasági feladatok ellátását akadályozó tényezők megszüntetése érdekében. Információs rendszer A társaság szintű feladatok megoldásához, a gazdálkodáshoz, a döntések előkészítéséhez, továbbá az ellenőrzéshez a vezetők és beosztottak megfelelő informáltsága szükséges. Az információszolgáltatás módját, rendjét, az ügyvezető igazgató határozza meg. Ellenőrzési rendszer A társaság ellenőrzési rendszere magába foglalja: az egyes szakterületek vezetői által, felelősségük tekintetében a Folyamatba Épített Előzetes Utólagos Vezetői Ellenőrzés rendszerének (továbbiakban FEUVE) érvényesítését, folyamatos fejlesztését különösen a területvezetők (szervezeti egység vezetők) valamint a tervértékelés vonatkozásában amennyiben a szakterületükön saját hatás-, felelősségkörben nem tudják megszüntetni, akkor tájékoztatják az ügyvezető igazgatót az általuk vélelmezett szabálytalanságokról, tűz- és munkavédelmi ellenőrzést, a gazdasági vezető által irányított kontrolling rendszert Vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzés a vezetői irányító tevékenység szerves része (FEUVE). 7

8 8

9 Főbb módszerei: a döntések végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági és más jellegű információk elemzése, értékelése, számviteli, statisztikai adatok felhasználásával; feladatok teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról a beosztottak rendszeres és eseti beszámoltatása; aláírási és láttamozási jog gyakorlása során a gazdasági és/vagy egyéb kihatással járó intézkedések, kötelezettségvállalások, engedélyek indokoltságának, tartalmi helyességének ellenőrzése; közvetlen tapasztalatok szerzése érdekében végzett helyszíni ellenőrzés. Vezetők az ellenőrzés tapasztalatai alapján saját hatás-, felelősség körben járnak el a hatáskörükbe tartozó területeken a hibák, szabálytalanságok, megszüntetésére. Erről folyamatosan tájékoztatják az ügyvezető igazgatót. A tájékoztatás esetleges elmaradásának következményei a vezetőt terhelik. 5. cím Értekezletek rendje Az ügyvezető igazgató munkáját - személyes felelősségét fenntartva - véleményező, tanácsadó, döntés előkészítő, érdekegyeztető fórumok támogatják, melyek a következők: vezetői értekezlet; az összértekezlet, az egyes szervezeti egységek értekezlete. A vezetői értekezlet tagjai a területek vezetői és az ügyvezető igazgató által esetenként meghívottak. Üléseit általában hetenként tartja, napirendjét az Ügyvezető igazgató határozza meg. A napirendre bármely résztvevő javaslatot tehet, beleértve a kötetlen, informális véleménycserét, egyeztetést is. A vezetői értekezlet feladata: a Társaság működését érintő döntések előkészítése; a szervezeti egységek működésének összehangolása, koordináció; az intézkedések végrehajtásának értékelése; a vezetői információcsere. Az összértekezlet a társaság munkavállalói részére összevont tájékoztató, konzultációs fórum. Az ügyvezető igazgató hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. Az összértekezlet feladata: A társaság éves célkitűzéseiről és eredményeiről való tájékoztatás és konzultáció. 9

10 6. cím Cégjegyzés és képviselet, utalványozás, pénzintézeti aláírási jogosultság, bélyegzőhasználat Képviseletnek minősül a képviseletre feljogosított személyek szóban, írásban vagy ráutaló magatartással kifejtett joghatással járó nyilatkozata, tevékenysége, amelyek a társaságot illetően jogosultságot vagy kötelezettséget eredményeznek, vagy egyéb joghatással járnak. Cégjegyzésnek minősül a Társaság írásbeli képviseletére, a Társaság nevében történő aláírásra való jogosultság. Az ügyvezető igazgatót, mint egyszemélyi felelős vezetőt az Alapító Okirat által előírtan teljes körű önálló képviseleti és aláírási jog illeti meg. Az ügyvezető igazgató által felhatalmazott munkavállalókat - meghatározott ügykörben - együttes aláírási jog illeti meg. A kötelezettségvállalás rendjét külön igazgatói utasítás szabályozza. A Társaság cégének jegyzésére tehát az alábbiak jogosultak: - az ügyvezető igazgató önállóan - az ügyvezető igazgató által aláírásra feljogosított alkalmazottak közül ketten együttesen. A cégjegyzésre jogosultak körét az ügyvezető igazgató írásban határozza meg (kijelölés), az esetleges cégjegyzési korlátozásokra utalva. A kijelölést, vagy annak módosulását, illetve megszűnését követően az ügyvezető igazgató köteles a cégjegyzési jogosultság cégjegyzékbe történő bejegyzését, illetve törlését kezdeményezni. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt az ügyvezető igazgató a nevét önállóan, egyéb cégjegyzésre feljogosítottak a nevüket együttesen, a hitelesített címpéldány szerint aláírják. Utalványozási jog azon jogosultság, amivel az ezzel felruházott személy igazolja valamely teljesítés jogosságát. Az ügyvezető igazgató utalványozási jogköre a Társaság valamennyi ügyére kiterjed. Az utalványozási jog tartalmát, terjedelmét, korlátait írásban kell közölni az e jogosultsággal felruházott munkavállalóval. Az utalványozási joggal felruházott munkavállalókról naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultakról a következő adatokat: név, beosztás, utalványozási jog tartalma, korlátai, a jog megadásának, illetve megvonásának időpontja, saját kezű névaláírás. Az utalványozási jog gyakorlására jogosultak körét és azt a területet, amelyre az utalványozási jog kiterjed, az ügyvezető igazgató határozza meg, ügyvezető igazgatói utasítás formájában. 10

11 A pénzintézeteknél vezetett számlák feletti rendelkezésre jogosultakat az ügyvezető igazgató hatalmazza fel, írásban. Nevüket és aláírásukat az érintett pénzintézetnél be kell jelenteni. Az aláírás egy másolati példányát a gazdasági vezetőnél kell elhelyezni és őrizni. A Társaság bankszámlája feletti rendelkezéshez a Társaság számláját kezelő pénzintézethez bejelentett, aláírási joggal felruházott két dolgozó együttes aláírása szükséges. Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A cégbélyegző helyett bármely nyomtatványon azonos értékűnek kell tekinteni a társaság előrenyomott vagy géppel írt szövegét. A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenként egyszeri leltározásáról a Titkárság gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. A bélyegzőkről külön nyilvántartást kell vezetni, melynek a Társaság titkárságán folyamatosan rendelkezésre kell állnia. III. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. ellenőrzése 1.cím A MIKOM Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága Az alapító által kijelölt, illetőleg megválasztott mindenkori Felügyelő Bizottság az ügyvezetés ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság a társaság minden gazdasági tevékenységét jogosult és köteles ellenőrizni. Ennek keretében az ügyvezető igazgató igazgatótól és a társaság vezető beosztású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy jogosult azokat szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság az Alapító által megválasztott könyvvizsgálót jogosult beszámoltatni számviteli ellenőrzéseinek eredményéről. A Felügyelő Bizottság - a Gt. és az Alapító Okirat rendelkezéseinek betartásával - maga állapítja meg működésének szabályait, az Ügyrendjét, amelyet a Legfőbb Szerv hagy jóvá. 2. cím Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló a feladatát rögzítő jogszabályi előírások alapján az Alapító felhatalmazása értelmében vele kötött szerződés tartalma szerint végzi tevékenységét. Jogosult a Felügyelő Bizottság ülésein, a taggyűléseken, illetőleg az ügyvezető igazgató által szervezett vezetői értekezleteken részt venni, véleményt nyilvánítani, észrevételt tenni. 11

12 A gazdasági vezetővel együttesen részt vesz a társaság számviteli, bizonylati rendjének kialakításában a működés szabályszerűségének folyamatos ellenőrzésében. A könyvvizsgáló törvényben rögzített feladata, az ügyvezető igazgató részéről a Legfőbb Szerv elé terjesztett minden számviteli jelentést, különösen a mérleget és az eredmény kimutatást megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, és mindezekről ismerteti a véleményét. E könyvvizsgálói jelentés, záradék nélkül érvényes határozat nem hozható. 3. cím Jogi képviselő A társaság jogi képviseletét egyéni ügyvédi szerződés alapján látják el, tevékenységük a szerződés tartalmában meghatározottak szerinti, de különösen: mindenkori hatályos jogszabályok érvényesülésének biztosítása a társaság tevékenysége során meghatalmazás alapján képviselet peres és peren kívüli eljárások alkalmával, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezetés stratégiai és egyéb taktikai döntéseit befolyásoló határozatainak jogi előkészítése, az előkészített anyagok jogi tartalmi ellenőrzése a gazdálkodást érintő jelentős szerződések előkészítésében, megkötésében aktív részvétel a média-, szerzői jogok érvényesülésének biztosítása a belső szabályzatok, szabályok és utasítások kiadásra történő előkészítése során a jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése 4. cím Miskolc Holding Zrt. Központosított Belső Ellenőrzés A Miskolc Holding Zrt. Belső Ellenőrzési szakterülete független, tárgyilagos szervezet, amelynek célja, hogy a Miskolc Holding Zrt. valamint a tagvállalatok- köztük a MIKOM Nonprofit Kft.- működését fejlessze, és eredményességét növelje. A Központosított Belső Ellenőrzés ellátja a Miskolc Holding Zrt. vezetői ellenőrzése körébe tartozó feladatokat, továbbá a Miskolc Holding Zrt.-nek, mint a tulajdonosnak a Holding ellenőrzött társaságai köztük a MIKOM Nonprofit Kft.- feletti ellenőrzési jogosítványait, feladatait. A Központosított Belső Ellenőrzés a Miskolc Holding Zrt. cégvezető-vezérigazgatója/igazgatósága irányítása alapján végzi a MIKOM Nonprofit Kft. tulajdonosi ellenőrzési feladatait, valamint a Miskolc Holding Zrt. vezetői ellenőrzési feladatait. 12

13 IV. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezete 1. cím A MIKOM Nonprofit Kft. szervezeti felépítése A MIKON Nonprofit Kft. munkaszervezetét az ügyvezető igazgató vezeti, a Legfőbb Szerv iránymutatása szerint. A szervezeti felépítés részletes ábráját a jelen Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető igazgató gyakorolja. A területvezetők a jogszabályok, az Alapító döntései, a belső szabályzatok és ügyvezető igazgatói utasítások keretei között, személyes felelősséggel irányítják az alájuk tartozó területek munkáját, szervezeti egységként csoportot értve ezalatt. Közvetlen felettesük a Társaság ügyvezető igazgatója, aki felé rendszeres beszámolási kötelezettségük van. Az ügyvezető igazgató által delegált körben ellátják a munkáltatói jogok gyakorlását az irányításuk alá tartozó munkaszervezet munkavállalói felett. Területvezetők: értékesítési vezető Főszerkesztő o TV, képújság felelős szerkesztő o Miskolci Napló, minap.hu felelős szerkesztő gazdasági vezető grafikai stúdióvezető marketingvezető 13

14 V. Fejezet A MIKOM Nonprofit Kft. munkaszervezetének irányítása, feladatai 1. cím Vezetők általános feladatai, hatáskörei és felelősségei A vezetés minden szintjén érvényesülnie kell a feladat, hatáskör, felelősség és érdekeltség összhangja követelményének. Minden vezető felelős a munkamegosztásból ráháruló feladatok teljesítéséért, a feladatellátás érdekében az általa vezetett szervezeti egységben a hatékony munkamegosztás kialakításáért, az általa irányított dolgozók együttműködésének biztosításáért és az érdekeltség teljesítményarányos érvényesítéséért. A vezetőket együttműködési kötelezettség terheli az általuk vezetett szervezeti egységek feladatainak ellátása során. Érdekütközés, véleménykülönbség esetén kötelesek egyeztetni és annak eredménytelensége esetén az ügyvezető igazgató döntését kérni. A társasági munkaszervezet vezetőinek kötelessége, jogai: a jogszabályokat, belső utasításokat és rendelkezéseket a beosztott dolgozókkal pontosan és félre nem érthető módon közölni, azokat betartani és betartatni; minden vezető köteles a döntést közölni azokkal a dolgozókkal, akiket a döntés érint. (A közlés elmaradásából vagy késedelméből származó kárért a döntésre illetékes, munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartozik); a munkafegyelmet betartani és betartatni; a beosztott dolgozók munkáját ellenőrizni; elősegíteni az irányítása alá tartozó egységeknek a más szervezetekkel való zavartalan együttműködését; a dolgozók részére a folyamatos munkát, illetve a munka elvégzésének feltételeit biztosítani; saját egysége munkáját az általános érvényű rendelkezések keretei között megszervezni, a munkamódszereket meghatározni, a munkát operatívan irányítani, azt rendszeresen értékelni, és az ehhez szükséges adatszolgáltatást megszervezni, megállapításairól, tapasztalatairól, az esetleges hiányosságokról, hibákról a felügyeletet gyakorló vezetőt tájékoztatni; figyelemmel kísérni, hogy a dolgozók jogos bérüket, az őket megillető kedvezményeket és juttatásokat megkapják a beosztott dolgozókat szakmailag segíti, továbbképzésüket, szakmai oktatásukat támogatja, valamint saját szakmai ismereteit folyamatosan bővíti; 14

15 a balesetvédelmi és munkavédelmi utasításokat betartani és betartatni, a végrehajtásukat ellenőrizni és az előírás szerinti állapotok megvalósítását szorgalmazni; a képviseleti, aláírási és utalványozási jogával a meghatalmazás keretein belül élni, a hozzá tartozó szervezet által készített adatszolgáltatásokat, megrendeléseket/beszerzéseket, szerződéseket, leveleket és egyéb ügyiratokat ellenőrizve aláírni vagy láttamozni; kiemelt jelentőségű, hogy az általa vezetett területen köteles nyomon követni, betartani és betartatni az Alapító szabályait, utasításait, különös tekintettel a beszerzési szabályzatra. A vonatkozó ügyirat ügyvezető igazgató részére való átadása előtt ellenőrzési kötelezettsége van. Amennyiben szabálytalanságot észlel, vélelmez, arról köteles az ügyvezető igazgatót azonnal tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából származó kárért munkajogi, illetve polgári jog felelősséggel tartozik. szigorú számadású okmányok őrzésének, kezelésének rendjét biztosítani és annak végrehajtását ellenőrizni; a használatra átvett cégbélyegzőt megőrizni és jogtalan felhasználását megakadályozni; intézkedni a külső és belső ellenőrzések által feltárt, területét érintő hiányosságok megszüntetése érdekében; részt venni és véleményét kifejteni azokon a tanácskozásokon, értekezleteken, munkamegbeszéléseken, amelyek feladatkörébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak; munkaterületét érintő társasági szabályzatot, rendelkezést, ügyrendet, utasítást előzetesen véleményezni, illetve ilyen készítését kezdeményezni; a társasági munka hatékonyságát javító, eredményességét növelő, fejlesztését célzó javaslatokat tenni, illetve támogatni; az irányítása alá tartozó szervezet részére előírt feladatok, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről gondoskodni. Amennyiben ilyenről tudomást szerez, erről haladéktalanul tájékoztatja az ügyvezető igazgatót. A vezetői munkakörök átadása minden esetben írásban, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik, az iratok tételes átadásával és átvételével. 2. Cím A munkavállalókra vonatkozó szabályok A munkáltatói jogok gyakorlása a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos valamennyi kérdésben való döntés jogát jelenti. Ide tartozik a munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, a bér és egyéb anyagi ösztönzés megállapítása, a munka minősítése, felelősségre vonás és anyagi felelősség alkalmazása. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az ügyvezető igazgató gyakorolja. 15

16 Az ügyvezető igazgató, mint a Társaság munkaszervezetének vezetője, valamennyi dolgozó tekintetében fenntartja a teljes munkáltatói munkakört. A munkáltatói jogkör átruházására az ügyvezető igazgató írásbeli ügyvezető igazgatói utasításban jogosult, melyben pontosan meg kell határozni az átruházott munkáltatói jogkört is. A területvezetők a jogszabályok, az Alapító döntései, a belső szabályzatok és ügyvezető igazgatói utasítások keretei között, személyes felelősséggel irányítják az alájuk tartozó területek munkáját, szervezeti egységként csoportot értve ezalatt. 3.Cím Ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató a feladatát önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az alapító okiratnak valamint a Legfőbb Szerv határozatinak van alávetve. Az ügyvezető igazgató a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz- a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető igazgató a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a Legfőbb Szerv által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. A Társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a Legfőbb Szerv az ügyvezető igazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető igazgató végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt ában foglalt felelőssége alól. A Társaságnál felső vezetőnek az ügyvezető igazgató minősül. Feladata: A Társaság legfőbb szervének határozatai és iránymutatásai alapján kidolgoztatni a Társaság működési stratégiáját rövid-, közép- és hosszú távon A Társaság folyamatos operatív vezetése. Az Alapító elé terjeszteni döntésre évente a mérleget, a nyereség felosztási javaslatot, az üzleti és fejlesztési tervet, az elmúlt évre vonatkozó írásos beszámolóval együtt Vezetői tevékenysége keretében a Társaság folyamatos tevékenységének biztosítása, a gazdaságos működés feltételrendszerének megteremtése. Kialakítani a vezető és szakember - utánpótlást, az anyagi ösztönzési rendszert, a társaság feladatai mindenkori ellátásához megfelelő szervezetet. A Felügyelő Bizottság működése feltételrendszerének biztosítása. Gondoskodni a Társaság kötelezettségeinek teljesítéséről, jogi érvényesítéséről. Hatásköre: 16

17 A Társasági törvény, a Munka Törvénykönyve, valamint az egyéb mindenkori hatályos jogszabályok, illetőleg az Alapító határozatainak megfelelően kötelezett és jogosult feladata ellátására. 17

18 Felelősség: A törvényesség megtartásáért és megtartatásáért, a tulajdonosi akarat alapítói határozatban rögzítettek szerint végrehajtásáért. A Nonprofit Kft. Alapító Okiratában rögzített alaptevékenységeknek szakszerű és folyamatos biztosításáért, a társaság gazdálkodásáért. 4.Cím A szervezeti egységekhez, csoportokhoz tartozó munkakörök, a munkaköröket betöltők feladatai Ügyvezetői titkárság A Társaság ügyviteli rendjéért az ügyvezető igazgató titkársága a felelős. A titkársági ügyvezetői asszisztens az ügyvitel körében ellátja a Társaság iratforgalmának és levelezésének kezelését, így a küldemények érkeztetését, iktatását, a kiadványok legépelését és másolását, valamint az összes ilyen irat nyilvántartását valamint ügykövetését. A küldemények fogadása: a Társaság címére érkezett küldeményeket, így különösen a Társaság üzleti levelezését a beérkezést követően, felbontás után hivatalos iratként kell kezelni a borítékot az irathoz kell csatolni, ha: az irat érkezésének időpontjához jogkövetkezmény fűződik; a küldő fél nevét és címét csak a borítékról lehet leolvasni; az irat vagy a mellékletei hiányosan vagy sérülten érkeztek; a beérkezett leveleket és iratokat folyamatos sorszámmal ellátott iktatókönyvben iktatni kell, majd elintézés után sorrendben le kell fűzni. A kiadványozás előkészítése: az ügyvezető igazgató, a vezető munkatársak és az alkalmazottak által munkakörükben elkészített levél- és irattervezetet legépelése után iktatószámmal kell ellátni, és elküldése után annak másolatát sorrendben le kell fűzni. Irattározás: az iktatott és lefűzött iratokat legalább öt évig kell megőrizni az irattározást az iktatással együtt az ügyvezető igazgatói titkárság végzi a keletkezett iratok irattárba helyezését a lefűzési rendnek megfelelően kell elvégezni A titkárság feladatai: 18

19 Az ügyvezető igazgató útmutatása szerint a Titkárság munkáját az ügyvezető igazgatói asszisztens szervezi, beleértve a Társaság egységeivel, azok vezetőivel történő együttműködést, és más szervezeti egységek munkájának ügyvezető igazgatói utasítás szerinti segítését. 19

20 a titkárság segíti más szervezeti egységek adminisztratív feladatainak az ügyvezető igazgató felé teljesítését, ez azonban nem jelenti a feladatátvállalást. Értve ezalatt azt, hogy a gazdasági csoport ügyintézői, a szerkesztőségek asszisztense, az értékesítési csoport adminisztratív feladatait végző munkatársa a saját területük valamennyi ügyviteli teendőjét saját feladatkörükben teljesítik, az ügyvezető igazgató felhatalmazása alapján az ügyvezető igazgatói asszisztens útmutatásai szerint is. Ez nem sérti a szervezeti egységek közvetlen irányítói jogköreit. A Társaság ügyviteli rendjének szabályszerű működését szolgálja. az asszisztens munkáját, munkairányításával gyakornok segítheti. A gyakornok tanulmányai alapján más szervezeti egységek munkájában is részt vesz, annak vezetőjének az útmutatásai szerint (marketing csoport) a titkárság biztosítja a belső és külső információ-áramlást Az ügyfélforgalom irányítása és a felmerülő adminisztrációs teendők ellátása az ügyvezető igazgató irattárának kezelése szabadságolási terv és nyilvántartás koordinálása, delegálása más szervezeti egységek felé, ahol a szervezeti egységek adminisztratív feladatait ellátó munkatársa felelős az elkészítéséért, a Titkárságnak történő átadásáért adatszolgáltatás a munkaügyi nyilvántartásokhoz a Miskolc Holding Zrt. HR. partnerrel közvetlen kapcsolattartás, értve ez alatt az ügyvezető igazgatói felhatalmazás alapján történő bér-, munkaügyi adminisztratív teendők egyeztetését, személyes adatkezelést a munkavégzéshez szükséges irodai eszközök biztosításának koordinálása, a gazdasági csoport munkatársainak közreműködésével belső szabályzatok, utasítások nyilvántartása, szétosztása, delegálása a Társasághoz érkező postai és banki anyagok átvétele, ügykezelése, végfelhasználó felé történő továbbítása, ügykövetése az iktatással, irattározással kapcsolatos nyilvántartások naprakész, folyamatos vezetése az ügyvezető igazgatói titkárságon keletkező iratok postai előkészítése, végrehajtása, nyilvántartása egyéb titkársági feladatok ellátása Felelősség: az ügyvezető igazgatói asszisztensnek munkajogi, polgárjogi felelősség terhe mellett szigorú titoktartási kötelezettsége van felelősséget vállal a feladatok pontos, határidőben történő elkészítéséért Kommunikációs szakértő Az ügyvezető igazgató közvetlen munkairányításával dolgozik a kommunikációs szakértő. Feladata a Társaság működésével, különös tekintettel a Marketing Szervezet és a szerkesztőségek munkájával kapcsolatos javaslattétel az ügyvezető igazgató számára, illetve kapcsolattartás a Társaság partnereivel. Munkáját önállóan végzi, igény szerint a Titkárság munkatársának az adminisztratív segítségével. 20

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955.

MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. MISKOLCI TURISZTIKAI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-014955. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. 2 Tartalomjegyzék I. fejezet... 4 BEVEZETŐ

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés PANNONENERGIA-SERVICE KFT. bemutatkozó anyag és szervezeti felépítés 2014. november 21. 95 Tartalomjegyzék Címlap Tartalomjegyzék 1. Társaság főbb jellemző adatai 2. Társaság tevékenységei 3. Társaság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. A szabályzat alkalmazási köre 6 2. A Társaság főbb adatai 6 3. A Társaság jogállása 7 4. Az SzMSz

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február 15. 1/102 KOZ-1317/2016 Szervezeti és működési szabályzat 2016 Szervezeti és működési szabályzat Hatálybalépés dátuma: 2016. február

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szépkorúak Otthona Várpalota SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Alapadatok A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben