A pénzszeretet minden rossz gyökere Gazdagság és gazdagok az első Timóteus-levélben. Zamfir Korinna 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénzszeretet minden rossz gyökere Gazdagság és gazdagok az első Timóteus-levélben. Zamfir Korinna 1"

Átírás

1 A pénzszeretet minden rossz gyökere Gazdagság és gazdagok az első Timóteus-levélben Zamfir Korinna 1 Az első Timóteus-levél (6, ) álláspontja a vagyonról ambivalensnek látszik, ha nem egyenesen negatívnak. A szerző 2 szerint a pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz gyökere, a hitetlenség és számos szenvedés oka (10. v.). A gazdagoknak szóló parenézis ( vv.) szintén azt sugallhatja, hogy a jómód elítélendő. A vagyonról szóló szakaszban (6,5 10) C. Spicq Pál szociális érzékenységét vélte felfedezni. 3 A következőkben azonban arra szeretnék rámutatni, hogy a levél nem veti el a vagyont, és nem marasztalja el a jómódúakat. A szerző kora toposzait ismétli a vagyon veszélyeiről és helyes használatáról, és a gazdagokat a jótékonyság gyakorlására szólítja fel. Ebben nem a nincstelenek szemléletét fejezi ki, hanem az elit értékrendjével azonosul. Itt nem foglalkozom az első századi keresztények anyagi helyzetével, a kérdés körül kialakuló vitával. 4 A levélből nyilvánvaló, hogy a közösségben már vannak vagyonos 1 Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar. 2 A pasztorális levelek pszeudepigráf jellegéről és keltezéséről: N. BROX, Die Pastoralbriefe (RNT) Regensburg: Pustet, 1969, 22-60; J. ROLOFF, Der erste Brief an Timotheus (EKK XV; Zürich/Neukirchen-Vluyn: Neukirchener) 1988, 23-39, 41-46; L. OBERLINNER, Die Pastoralbriefe. Kommentar zum ersten Timotheusbrief (HThK XI/2) Freiburg, 1994, 33-49; M. WOLTER, Die Pastoralbriefe als Paulustradition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988, 11-25; R.F. COLLINS, 1 2 Timothy: A Commentary (NTL), Louisville: Westminster John Knox, 2002, 3-9; A. MERZ, Die Fiktive Selbstauslegung des Paulus: Intertextuelle Studien zur Intention und Rezeption der Pastoralbriefe (NTOA 52; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004), 72-86; B. FIORE, The Pastoral Epistles. First Timothy, Second Timothy, Titus (SP 12), Collegeville, MN: Liturgical Press, 2007, Céslas SPICQ, Les Épîtres Pastorales I, Paris: Gabalda, 1969, 292, n Gerd Theissen, Wayne Meeks, Abraham Malherbe és mások szerint a kora keresztény közösségek társadalmi összetétele heterogén volt: a többségben levő szegények mellett legalább egyes keresztények a városok módosabb rétegeihez tartoztak. G. THEISSEN, Soziale Schichtung in der korintischen Gemeinde. Ein Beitrag zur Soziologie des hellenistischen Urchristentums, in uő., Studien zur Soziologie des Urchristentums (WUNT 19), Tübingen, , ; vö. uő., Social Conflicts in the Corinthian Community: Further Remarks on J.J. Meggitt, Paul, Poverty and Survival, JSNT 25.3 (2003) ; W. MEEKS, The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul, New Haven, London, 1983, 57 73; A. MALHERBE, Social Aspects of Early Christianity, Philadelphia, PA, ; E. W. STEGEMANN, W. STEGEMANN, Urchristliche Sozialgeschichte: Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart, 1995, E korábbi konszenzust többen megkérdőjelezték. Ld. G. SCHÖLLGEN, Was wissen wir über die Sozialstruktur der paulinischen Gemeinden: kritische Anmerkungen zu einem neuen Buch von W. A. Meeks, NTS 43 (1988) 71 82; J. J. MEGGITT, Paul, Poverty and Survival, Edinburgh, 1998; S. J. FRIESEN, Poverty in Pauline Studies: Beyond the So-called New Consensus, JSNT 26 (2004) ; uő., Prospects for a Demography of the Pauline Mission: Corinth among the Churches, in D. N. SCHOWALTER, S. J. FRIESEN (szerk.), Urban Religion in Roman Corinth: Interdisciplinary Approaches (HThSt 53), Cambridge, MA, 2005, A legradikálisabb Meggitt; szerinte a keresztények, akárcsak a római birodalom lakosságának túlnyomó többsége, valamennyien nincstelenek voltak, és a létminimum szintjén vagy az alatt éltek (Poverty, ). Meggitt kritikája hozzájárulhat egy óvatosabb álláspont megfogalmazásához, azonban nézőpontja a római társadalom és a keresztény közösségek összetételéről leegyszerűsítő (ld. D. B. MARTIN, Review Essay: Justin J. Meggitt, Paul, Poverty and Survival, JSNT 84 [2001] 51 64). Meggitt a primitivista gazdaságtörténészekre (M. Finley, G.E.M. de Ste. Croix) támaszkodik, akik szerint a római birodalom gazdaságának valamennyi ága fejletlen volt, illetve a római társadalom dichotomikus szerkezetét posztulálja, ALFÖLDY Géza nyomán (The Social History of Rome, London, 1988, ). Más ókortörténészek jóval árnyaltabb képet nyújtanak a birodalom gazdaságáról és társadalmi összetételéről: H. PLEKET, Wirtschaft, in F. Vittinghoff et al. (szerk.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der römischen Kaiserzeit

2 személyek. Vagyonuk nagyságát lehetetlen felbecsülni; minden bizonnyal nem közelítette meg a római arisztokrácia vagyonát, de a közösségen belül már számottevő volt. A szöveg 6 A vallásosság, ha megelégedés társul hozzá, valóban nyereség. 7 Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. 8Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. 9Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. 10Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. 17Az e világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz. 18 Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. 19Így biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet. A 6. fejezetben olvasható parenézis két egységből áll (6-10., ill vv.). A szöveg az ellenfelek elleni polémiából indul ki, a két rész pedig közre veszi az eszményi hivatalviselőnek, Timóteusnak, az Isten kifogástalan harcosának szóló buzdítást. Az első egység gondolatmenete a második részben folytatódik. Az első rész (6-10. vv.) a gazdagság veszélyeiről szól, és két erényt állít szembe a birtoklással, a vallásosságot (euvse,beia) és az önmagában való elegendőséget (auvta,rkeia). A szerző összekapcsolja a gazdagság iránti vágyódást a szenvedélyek rabságával és az erkölcsi bukással; ezek végeredménye a romlás (9. v.). A pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz forrása (v. 10, r`i,za pa,ntwn tw/n kakw/n). Ezért a keresztényeknek meg kell elégedniük a legszükségesebb javakkal (v. 8, e;contej de. diatrofa.j kai. skepa,smata( tou,toij avrkesqhso,meqa). A haszon valójában a jámborságból/vallásosságból (euvse,beia) és a megelégedettségből (auvta,rkeia) származik, nem a vagyonból (6. v.). A két egység közötti kapocs a vagyon megbízhatatlansága. Az ember nincstelenül jön a világra, és semmit sem vihet magával a halálba (7. v.). Mivel a halál mindenétől megfosztja az embert, az anyagi javak megbízhatatlanok, és hasznuk csak átmeneti (17. v.). A gazdagok csupán e világban gazdagok (evn tw / nu/n aivw/ni), és vagyonuk nem biztonságos (plou/toj avdhlo,thj, 17. v.). A második rész éppen ezért arra figyelmezteti a gazdagokat, hogy ne legyenek felfuvalkodottak vagyonuk és státusuk miatt, és bizalmukat ne a múló gazdagságba, hanem Istenbe vessék (17. v.). Ő bőségesen ad minden jót az embernek, hogy azt élvezze. A jómódúaknak vagyonukat nagylelkűen a közösség javára kell használniuk. Ezzel kincset szereznek maguknak az eljövendő világban; értékes alapként elnyerik az igazi életet. (Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1), Stuttgart, 1990, ; P. TEMIN, The Economy of the Early Roman Empire, The Journal of Economic Perspectives 20 (2006) ; F. VITTINGHOFF, Gesellschaft, in uő., Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Ami a keresztények hovatartozását illeti, Bruce W. LONGENECKER gazdasági skálát állít fel, amelynek lényeges eleme a közepesen módos csoportok megkülönböztetése ( middling groups ); Exposing the Economic Middle: A Revised Economy Scale for the Study of Early Urban Christianity, JSNT 31 (2009) Ennek tükrében nem állítható, hogy az összlakosság 99 százaléka, ezen belül valamennyi keresztény teljesen nincstelen volt. Valószínű, hogy a keresztények nagy része a szegény rétegekből került ki, de a ma ismert gazdasági-társadalmi adatok fényében viszonylag módos keresztényekkel is számolhatunk, ha jövedelmük nem is közelítette meg az arisztokrácia vagyonát.

3 A szerző több antik toposzt épít be a vagyonról szóló eszmefuttatásba. 5 Ilyen gyakran ismétlődő motívum, hogy a pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz gyökere, a szenvedélyek és szenvedések forrása. A vagyon megbízhatatlan, mivel a halálban elveszítjük. Az embernek helyette maradandó értékeket, szellemi javakat kell keresnie. Anyagi körülményeitől függetlenül, az embernek elégedettnek kell lennie a léthez legszükségesebbekkel, és mindennél többre kell tartania az önmagában való elegendőséget és a belső szabadságot (auvta,rkeia). A gazdagoknak helyesen kell használniuk javaikat. Ennek legmegfelelőbb formája a vagyon megosztása. Ehhez hasonló kijelentések a vagyonról és önmagában való elegendőségről (autarkeiáról) a zsidó bölcsességi irodalomban és extrabiblikus forrásokban is megtalálhatók, de különösen gyakoriak a görög-római forrásokban, a drámától a morálfilozófiáig. A következőkben ezeket a toposzokat vizsgálom. A vagyon megbízhatatlansága Az 1 Tim 6,7 szerint semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk magunkkal semmit (ouvde.n ga.r eivshne,gkamen eivj to.n ko,smon( o[ti ouvde. evxenegkei/n ti duna,meqa). A o[tizáradék jelentése nem teljesen világos. 6 Megfelelést teremthet az élet kezdete és vége között (amint születésünkkor semmit nem hoztunk a világba, éppen úgy a halálban sem vihetünk magunkkal semmit), 7 és /vagy a o[ti konszekutív jelentést hordoz (mivel semmit nem hoztunk magunkkal születésünkkor, azért nem is vihetünk magunkkal semmit). 8 Az 1 Tim 6,7-et a Jób 1,21-gyel és Préd 5,14-gyel szokták összefüggésbe hozni. 9 A látszat ellenére egyik könyv sem a vagyon ellen szól. A häbel-mondás (Préd 5,9) nem a vagyon értéktelenségét, hanem múlandóságát állítja. A szerző az egyszerű evilági javakban és örömökben találja meg a boldogságot, azok múlandósága ellenére. Jób könyve főszereplője gazdag, és a történet végén visszakapja vagyonát. Ezért az 1,21 sem a vagyon kritikája, hanem az isteni próbatétel elfogadását fejezi ki. A Jób 1,21 és Préd 5,14 a meztelenség metaforáját használja. Ezzel szemben az 1 Tim 6,7 arról beszél, hogy nem hozhatunk magunkkal semmit a világba, és nem is vihetünk magunkkal semmit. 10 A görög-római irodalomban mindkét kép megtalálható. A vagyon múlandóságáról szóló szövegek a birtoklásból származó gőg és az anyagiakba vetett hamis bizakodás ellen szólnak, és a vagyon helyes használatát szorgalmazzák. Menandrosz (4./3. sz.) Dyskolosában Szóstratosz arról győzködi apját, a gazdag Kallippidészt, hogy a másokkal meg nem osztott pénz megbízhatatlan, a szerencse forgandóságának alávetett jó. 11 Kallippidész belátja, hogy semmit sem vihet magával a sírba, ezért vagyonát méltó módon, 5 DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 84 86; SPICQ, Épîtres I, 561; FIORE, PE, ; Abraham J. MALHERBE, Godliness, Self-Sufficiency, Greed, and the Enjoyment of Wealth. 1 Timothy 6:3 19 I II, NovT 52 (2010) ; 53 (2011) A lehetséges jelentésekről: I. Howard MARSHALL, The Pastoral Epistles (ICC), London, New York: T&T Clark, 1999, PE, DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 84 85; SPICQ, Épîtres I, ). 8 Vö. BDAG, s.v. o[ti, 5c. 9 A Prédikátor könyve hellenisztikus behatást tükröz. Ludger SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Qohelet (HThKAT 28), Freiburg: Herder, 2004, , ; John J. COLLINS, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age (Old Testament Library), Louisville, KY: Westminster John Knox, 1997, 14. Schwienhorst-Schönberger szerint azonban a Préd 5,14 a befektetést követő csődre vonatkozik, nem a halál okozta vagyonvesztésre (Qoh, ). Ez esetben a Préd 5,14 relevanciája nem egyértelmű. 10 Ebből a szempontból az 1 Tim 6,7 közelebb áll a Bölcs 7,6-hoz. 11 You are talking about money, an unstable substance. If you know that it will stay with you forever, guard it and don t share with anyone (mhdeni. tou/ sou/ metadidou,j). But where your title s not absolute, and all s on lease from fortune, not your own, why grudge a man some share in it, father? Fortune might take it all away from you, hand it to someone else who doesn t perhaps deserve it. So, as long as you control it, father, you

4 nagylelkűen kell elköltenie. 12 Az élet végéről elmélkedve, a dúsgazdag Seneca megállapítja, hogy távozásodkor a természet éppúgy lemeztelenít, mint érkezésedkor. Nem vihetsz magaddal többet, mint amivel jöttél. 13 A halál lemeztelenít, illetve megfoszt az anyagi javaktól, mondja Lukiánosz több szatírájában (2. sz.). 14 A Contemplantesben Kharon figyelmeztetni szeretné a hatalomért, megtiszteltetésért és vagyonért, a halálban hátrahagyott javakért versengő élőket, hogy hagyjanak fel a hiábavaló fáradozással, ne bizakodjanak e mulandó javakban, hanem úgy éljenek, hogy a halál mindig a szemük előtt legyen. Az ember semmit sem vihet magával a halálba (ouvdv a;n avpaga,goi tij auvtw/n su.n auvtw/ avtoqanw,n), hanem szükségszerűen meztelenül kell távoznia (gumno.n oi;cesqai), és háza, földje és pénze másokra marad. 15 A pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz gyökere A filarguri,a bírálata az ellenfelekkel szembeni polémia eszköze, 16 ezek állítólag tisztességtelen nyereségvágytól indítva hirdetik tanaikat (1 Tim 6,3.5; Tit 1,11). A vád az antik vitairodalom kelléktárához tartozik: az ellenfelek haszonlesők, és ez aláássa tekintélyüket. 17 yourself I say, should use it generously, aid everyone, and by your acts enrich all whom you can. Such conduct never dies. If you by chance should ever stumble, it will yield to you a like repayment. Better far than hidden wealth kept buried is a visible true friend. (Men., Dys ; Menander I, LCL 132, ford. W. G. Arnott), Cambridge, MA: Harvard University Press, London: Heinemann, 1979). Vö. R. COLLINS, 1 2 Tim Tit, ; MALHERBE, Godliness II, What I ve put by me, I shan t bury in my grave How could I? It s all yours. You ve proved your man [ ] Go ahead, good luck to you. No need for sermons [ ] You may dispose (po,rize), and give (di,dou), and share (metadi,dou). (Dys ). 13 Sen., Ep ( Non licet plus efferre quam intuleris, immo etiam ex eo, quod ad vitam adtulisti, pars magna ponenda est ); Seneca, Epistles 3 (LCL 77, ford. R.M. Gummere), London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, Seneca anyagi helyzetéről, bőkezűségéről és a vagyonnal kapcsolatos álláspontjáról: Miriam GRIFFIN, Séneca: A Philosopher in Politics, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1976 (repr. 2003), Vö. Anna Lydia MOTTO, Seneca on Trial: The Case of the Opulent Stoic, CJ 61.6 (1966) , aki óvatosságra int P. Suillius Seneca elleni vádjai megalapozottságával kapcsolatban (ld. Tac., Ann ). Nehéz eldönteni, hogy vagyona valóban elérte a mesés 300 millió HS-t, de biztosan a birodalom legvagyonosabb emberei közé tartozott. 14 Luc., Dial. Mort. (a 3. könyv a gazdagok halálban való megfosztásáról szól: Midász aranyát, Szardanapallosz a fényűzést, Krőzus vagyonát siratja; Lucian VII, LCL 431, ford. M.D. Macleod, London, Cambridge, MA, 1961); Cont. 20; Nec. 12 (a gőgös gazdagok mgfosztása és lemeztelenítése a halálban); ld. Νils NEUMANN, Kein Gewinn = Gewinn. Die kynisch geprägte Struktur der Argumentation in 1 Tim 6:3-12, NovT 51 (2009) (138). 15 Luc., Cont. 20 (Lucian II, LCL 54, ford. A.M. Harmon, London, New York, 1919, 436/437). 16 OBERLINNER, 1 Tim, 270, 277, Lukiánosz ezt rója fel a cinikusoknak (Luc., Fug. 17) és a peripatetikusoknak (Herm. 16: filo,ploutoi). L. MALHERBE, Paul and the Thessalonians, Philadelphia: Fortress, 1987, 100; UŐ., Godliness I, ; Jennifer A. GLANCY, Protocols of Masculinity in the Pastoral Epistles, in Stephen D. MOORE, Janice CAPEL ANDERSON (szerk.), New Testament Masculinities (Semeia Studies 45), Atlanta, GA: SBL, 2003, ( ). A szofisták állítólagos kapzsiságát számos szerző ítéli el; ld. Robert J. KARRIS, The Background and Significance of the Polemic of the Pastoral Epistles, JBL 92.4 (1973), (552). A motívum széles elterjedtsége kérdésessé teszi Reggie M. KIDD állítását, miszerint a hamis tanítók maguk gazdagok voltak (Wealth and Beneficence in the Pastoral Epistles: A Bourgeois Form of Early Christianity? [SBLDS 122], Atlanta, GA: Scholars Press, 1990, 95 98). A rivális tanítók vagy filozófusok kapzsisággal és más bűnökkel való vádolása túlságosan elterjedt az ókori irodalomban ahhoz, hogy itt az ellenfelek anyagi helyzetére lehetne következtetni. Ugyanilyen megfontolásból kétséges MARSHALL állítása, hogy a Titusz-levél a krétaiak közmondásos kapzsiságát tükrözi (PE, 198, vö. Plb ; Cic., Resp ; Liv ). A krétai háttér azért is kérdéses, mert a krétai keresztények aligha fogadtak volna el ilyen általánosító kijelentéseket állítólagos kapzsiságukról (és hazug voltukról).

5 Itt is egy toposszal találkozunk: a pénzszeretet (filarguri,a), az anyagi javak szeretete (filochrhmosu,nh), a bírvágy (pleonexi,a) minden rossz forrása és a legfőbb bűn. 18 A mondás különböző változatai ismertek az ókorban. Karystosi Apollodorosz komédiaszerző (Kr.e. 3. sz.) szerint a pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz foglalata (kefa,laion), 19 egy pszeudonim Hippokrátész-levél, 20 illetve Dión Khrüszosztomosz (Kr.u. 1./2. sz.) szerint minden rossz oka (aivti,h). 21 Több szerzőnél olvasható, hogy a pénzszeretet minden rossz anyavárosa (mhtro,polij). (Az anyaváros a kolóniák kiindulópontja; a metafora értelemszerűen azt sugallja, hogy a pénzszeretetből ered minden rossz.) Stobaeus borysthenesi Bionnak (Kr.e. 4./3. sz.), 22 Diogenész Laertiosz pedig Diogenésznek (Kr.e. 5./4. sz.) tulajdonítja az állítást. 23 A mondás egy változata megtalálható Szicíliai Diodórosznál, aki szerint az értelmes embernek minden bűnt kerülnie kell, de különösképpen a kapzsiságot (pleonexi,a), mert a haszon reménye igazságtalanságra készteti az embert, ezért a kapzsiság számos súlyos gonoszság oka (megi,stwn kakw/n aivti,a) és az igazságtalan tettek anyavárosa (mhtro,polij). 24 Az epikureusok szerint a pénz szeretete (filargurei/n) szégyenletes (aivscro,n) még akkor is, ha valaki tisztességes úton jutott vagyonhoz (ha viszont igaztalanul, az egyenesen istentelen, avsebe,j). 25 A mérhetetlen vagyon nagy szegénység. 26 A pénzsóvárságtól való mentesség (avfilarguri,a) az elit egyik kiemelkedő erénye az ókorban. Iszokratész (5/4. sz.) athéni szónok és politikus szerint egy józan, mértékletes (sw,fron) férfi számára fontosabb az igazságosság, mint a vagyon szeretete. A királynak is többre kell tartania a jó hírnevet a pénzszerzésnél, annál is inkább, mivel a tisztességtelen (para. to. di,kaion) haszon eredménye a veszély, nem a gazdagság. 27 A Kr.u. 1. századi 18 LSJ, s.v. filargure,w(-i,a; DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 85 86; SPICQ, Épîtres I, 564; MALHERBE, Godliness I, 399; Geert ROSKAM, Plutarch s Life of Agis, or the Honourable Course of a Beginning Politician, in Lukas DE BLOIS et al. (szerk.), The Statesman in Plutarch s Works. Proceedings of the Sixth International Conference of the International Plutarch Society Nijmegen/Castle Hernen, May 1 5, 2002, II: The Statesman in Plutarch s Greek and Roman Lives, Leiden, Boston: Brill, 2005, ( ); MARSHALL, PE, 652, n Stob., Anth. III (Curt Wachsmuth, Otto Hense, Ioannis Stobaei Anthologium III, Berlin, 1894), 482,12: scedo.n ti to. kefa,laion tw/n kakw/n ei;rhkaj( evn filarguri,a ga.r pa,nt e;ni. 20 [Hippoc.], Ep. 17, Damagétoszhoz (a gyűlölet, testvérháború és miden rossz oka); Oeuvres complètes d Hippocrate IX, ford. É. Littré, Paris, 1861, 370/ Or. 17,6 (Dio Chrysostom, Discourses 12-30, LCL 339, ford. J.W. Cohoon, Cambridge: Harvard University Press, 1961). 22 Stob., Anth. III, 417, 37; vö. SPICQ, Épîtres I, D.L. 6,50: The love of money he declared to be mother-city (metropolis) of all evils ; vö. 7,111: Chrysippus in his treatise On the Passions: avarice being a supposition that money is a good, while the case is similar with drunkenness and profligacy and all the other emotions. (Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers II. Books 6 10 [LCL 185, ford. R.D. Hicks], London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925, repr. 1965). 24 Diod. Sic., Bibl. hist., Fragm. XXI,1: All vice should be shunned by men of intelligence, but especially greed, for this vice, because of the expectation of profit, prompts many to injustice and becomes the cause of very great evils to mankind. Hence, since it is a very metropolis of unjust acts, it brings many great misfortunes not only on private citizens but even on the greatest kings. (Diodorus Siculus, The Library of History XI. Books XXI-XXXII, ford. F. Walton, LCL 409, London, Cambridge, MA, 1957). 25 Gnom. Vat. 43 (Epicuri Epistulae Tres et Ratae Sententiae e Laertio Diogene Servatae. Gnomologium Epicureum Vaticanum, ed. P. von der Mühll (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner, 1922, 64; Epicurus, Letters, Principal Doctrines and Vatican Sayings, ford. R.M. Geer, Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1964, 69). 26 Gnom. Vat. 25 (MÜHLL, 63; GEER, 67). 27 Isoc (a Demonicus eredetisége vitatott ugyan). Isocrates I (LCL 209, ford. G. Norlin), Cambridge, MA: Harvard University Press; London: Heinemann, 1928, repr. 1966

6 Onaszander szerint a tábornoknak nemcsak józannak és mértékletesnek (sw,fron) kell lennie, hanem pénzsóvárságtól mentesnek (avfila,rguroj). 28 A vagyon és bírvágy a szenvedések és erkölcsi romlás forrása Az 1 Tim 6 szerint a vagyon utáni törekvés kísértésbe, esztelen, káros vágyak csapdájába ejt, ezek pedig romlásba és kárhozatba döntik az embert (9. v.). A pénz utáni sóvárgás egyeseket elcsábított, eltávolított a hittől, és sok gyötrelmet okozott (10b). A motívum szintén gyakori az ókorban: a vagyon és a bírvágy testi-lelki szenvedések és az erkölcsi bukás okozója. Az emberek közt annyi kárt semmi sem okoz, mint a pénz!, mondja Kreon Szophoklész Antigonéjában. 29 Az epikureusok szerint a nagy vagyon által (cre,mata polla,) az ember a tömeg és a hatalmasok rabságába (qhtei,a) kerül, ez azonban nem egyeztethető össze a szabadsággal, amelyben az ember már minden szükségeset bőségesen birtokol. 30 A szenvedélyek, mondja (Pszeudo-)Longinus (Kr.u. 1. sz.?), a legrosszabb rabságba ejtik az embert. Ezek közül az egész emberiség gyógyíthatatlan betegsége, az anyagi javak szeretete (filocrhmati,a), a pénzszeretet (filarguri,a) a leginkább lealacsonyító. 31 A birtoklást gyakran szenvedélyek és szenvedések kísérik, mondja Seneca. A vagyon az emberi fájdalom legnagyobb oka. A pénz okozta szenvedés messze felülmúlja azt a szenvedést, halált, betegséget, félelmet, vágyódást, fájdalmat és fáradságot, amely más bajokból származik. 32 Ráadásul a vagyon felfuvalkodottá és gőgössé tesz. 33 Az előkelő származású, elithez tartozó Plutarkhosz ismételten elítéli a pénzsóvárságot és a luxusszeretetet, és részletesen ecseteli a vagyonnal járó veszélyeket. A vagyon nem biztosítéka a boldogságnak. 34 A kapzsiság elmebajhoz hasonlít. 35 A fényűzés és a fölösleges javak birtoklása elítélendő. 36 Seneca és Plutarkhosz sorai azért érdekesek, mert láthatóvá 28 Onas., Strathgiko,j, I.1 3,8,17 18 (Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander, LCL 156, ford. W.A. Oldfather, Cambridge, MA: Harvard University Press, London: Heinemann, 1962). VAfilarguri,a will be valued most highly (I.8); by no means should a man dealing with money (a usurer or trader) be appointed general, as these crave for gain and profit (peri. to. ke,rdoj [ ] kai. [ ] peri. to.n porismo.n tw/n crhma,twn; I,20). 29 Soph., Antig : Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb // Gonosz, miatta városok pusztultak el,// S miatta lettek emberek földönfutók, // Aljas tettekre ez tanít, a lelkeket // Mikéntha megcserélné, jót gonoszra vált, // Az embereknek megmutatja, hogy legyen // Minden lépés istentől elrugaszkodott. (Szophoklész, Antigoné, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre, in Görög drámák, Európa, Budapest, 2007). 30 Gnom. Vat. 67 (MÜHLL, 67; GEER, 71). 31 Those passions plunge us into the worst of slaveries, and tyrannically drag us wherever they please. Avarice (filocrhmati,a) (that disease of which the whole world is sick beyond a cure) aided by voluptuousness, holds us fast in chains of thralldom, or rather, if I may so express it, overwhelms life itself, as well as all that live in the depths of misery. For love of money (filarguri,a) is the disease which renders us most abject. Longinus (?), De Sublimitate 44, ed. William Rhys Roberts, Cambridge University Press. Cambridge, 1907, ang. On the Sublime, ed. William Smith, London, 1739, Sen., Tranq. 8; vö. Cons. Helv (Moral Essays II, LCL 254, ford. J.W. Basore, London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1932, repr. 2001); Ep (az anyagi javakat akár nyugalmunk, veszélyek, a szemérem, a szabadság és a szabad idő feláldozása árán is hajlandók vagyunk megszerezni); 59.14; 80,6; (a vagyon a rossz oka lehet [divitias esse causa malorum], de nem önmagában, hanem azért, mert az embert rosszra készteti); ; 119.6,8 9; Prov ; vö. Ep L. GRIFFIN, Séneca, Sen., Ep. 87,31 32( inflant animos, superbiam pariunt ). 34 Plut., De cup. div. 1, Mor. 523D (Moralia VII, LCL 405, ford. Ph.H. De Lacy, B. Einarson), London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959). 35 Plut., De cup. div. 3 4, Mor. 524DE. 36 Plut., De cup. div , Mor. 527B-F.

7 teszik, hogy a vagyonban való bizakodást, a vagyon okozta rabságot és erkölcsi romlást az elit legvagyonosabb képviselői is elítélhetik. Autarkeia Az autarkeia önmagában való elegendőséget, a külső körülményektől való függetlenséget, a kevésbé szerencsés helyzetekhez való alkalmazkodás képességét jelenti. 37 Stobaeus szerint Szókratész az önmagában való elegendőséget a természet gazdagságának nevezte. 38 Számos filozófiai iskola szorgalmazta az autarkeiát, kivált a cinikusok, epikureusok és sztoikusok, és az Újszövetség néhány szövege e szemlélet hatását tükrözi. 39 Az epikureusok elítélik a kapzsiságot, és az önmagában való elegendőséget és egyszerű életstílust szorgalmazzák. A Menoikeus-levél szerint: Az önelégültséget (auvta,rkeia) is nagy jónak tartjuk, nem azért, hogy aztán minden esetben megelégedjünk a csekéllyel, hanem azért, hogyha nincsen sok, a kevéssel is beérjük abban a helyes meggyőződésben, hogy a bőséget a legkellemesebben azok élvezik, akik legkevésbé tartanak rá igényt [ ]. Az egyszerű ételek a drága lakomával egyforma élvezetet nyújtanak, ha egyszer a hiányérzetben rejlő fájdalom teljesen megszűnik. A kenyér és víz a legmagasabb fokú gyönyört nyújtja, amikor valaki nagy szükségben veszi magához. Az egyszerű és olcsó ételek megszokása tehát az egészségünket teljessé teszi, s az embert az élet szükségszerű követelményéivel szemben csüggedetlenné alakítja [ ]. Végül rettenthetetlenekké tesz bennünket a szerencse változásaival szemben. 40 Az önmagában való elegendőség (auvta,rkeia) legjelentősebb gyümölcse a szabadság. 41 A cinikusok autarkeiája radikális, mert a vagyonról való lemondást és a legszükségesebbekkel való megelégedést szorgalmazzák. 42 A sztoikusok szintén fontosnak tartják az autarkeiát, 43 de a cinikusoktól eltérően nem támogatják az antiszociális életformát. Musonius Rufus szerint a legnagyobb gazdagság is szegénységnek minősül; csak az igazán gazdag, aki képessé vált arra, hogy soha semmire ne vágyakozzon. 44 Seneca az egyszerű élet mellett érvel. Nem elég lemondani az értelmetlen luxusról, mondja, hanem meg kell elégedni a fennmaradáshoz szükséges étellel. 45 Epiktétosz szerint a szép élet felülmúlja a fényűzőt. A szép 37 LSJ, s.v. auvta,rkeia. 38 Stob /4 (auvta,rkeia ga.r fu,sew,j evsti plou/toj). 39 Az auvta,rkeia értékeléséről a különböző filozófiai iskolákban, illetve a fogalom újszövetségi használatáról (2 Kor 9,8; Fil 4,11): Frederick E. BRENK, Old Wineskins Recycled: Autarkeia in I Timothy , Filología Neotestamentaria 3 (1990) 39 52; Abraham J. MALHERBE, Paul s Self-sufficiency (Philippians 4:1), in John T. FITZGERALD (szerk.), Friendship, Flattery, and Frankness of Speech. Studies on Friendship in the New Testament World (NovTSup 82), Leiden, New York, Köln: Brill, 1996, , különösen ; UŐ., Godliness I, ; DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 84; R. COLLINS, 1 2 Tim Tit, ; Thomas MCEVILLEY, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, New York: Allworth Press, 2002, , 444, Epic., Ep. Men., Diog. Laert b 131a, GEER, 56 57; Epikuros levele Menoikeusnak, ford. Sárosi Gyula, Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény I, Budapest, Gnom. Vat. 77 (MÜHLL, 68; GEER, 72). 42 D.L. 6, 105; MALHERBE, Godliness I, ; vö. NEUMANN, Kein Gewinn, Chrysip., Fr. mor. 272 (auvta,rkeia de. e[xij avrkoume,nh oi-j dei/ kai. div au`th/j poristikh. tw/n pro.j to. zh/n kaqhko,ntwn); vö. 276 (e[xij ktl) ))) pro.j to.n maka,rion suntelou,ntwn bi,on); Chrysippus, Fragmenta moralia, in VON ARNIM, SVF 3, 67, Mus., Fr. 34: Kroisos és Kinyras gazdagságát a legnagyobb ínségnek véljük majd, ha csupán gazdagabbnak, de nem bölcsebbnek tartjuk őket, mint olyanokat, akik nem képesek bármely körülmények közt elégedetten élni. (Etika, család, politika. Musonius Rufus értekezései, ford., szerk. Fodor Nóra, Jel, Budapest, 2009, 115). 45 Sen., Ep. 110; vö. Mus., Fr. 18b, 19 és 20.

8 élettel együtt jár a mértékletesség, önmagában való elegendőség, rend, tiszteletre méltó, szerény magatartás, a fényűző élettel a szabadosság, hivalkodás, kicsapongás, rendetlenség. 46 A vagyon helyes élvezete A 17. v. magyar fordításai megtévesztők, mert azt sugallják, hogy Isten megadja mindazt, ami a (puszta) megélhetésünkhöz szükséges. 47 A szöveg valójában nem a léthez legszükségesebbekről szól, hanem azt mondja: Isten mindent gazdagon megad nekünk, hogy örömmel élvezzük (eivj avpo,lausin). 48 A vagyon (helyes) élvezete az ókori irodalom egyik gyakran visszatérő témája. 49 A vagyonszerzés önmagában értelmetlen, ha tulajdonosa, az erkölcsi elvek megtartása mellett, nem élvezi azt. Az 1 Tim 6,17-ben többen az ellenfelek aszketikus tendenciáinak kiigazítását vélik felfedezni, a teremtés jóságára való tekintettel (vö. 4,3-4). 50 A kapcsolat a két téma között nem annyira egyértelmű. Sokkal nyilvánvalóbb, hogy a vagyont maga Isten adja. Egy olyan társadalomban, amely a gazdag jótevők támogatásának köszönhette létét, Isten is úgy jelenik meg, mint bőkezű jótevő. A gazdagok Isten bőkezűségéből kapták vagyonukat, 51 ezért az ő példáját kell követniük. Azt a vagyont, amelyet Isten adott nekik gazdagon, helyesen kell használniuk, a közösség javára. Múlandó vagyon helyett igazi értékek A szerző arra szólítja fel a gazdagokat, hogy a múlandó vagyon helyett maradandó kincset szerezzenek. A gondolat ismert az ókorban. A vagyonnál többre kell tartani az igazságosságot, a bölcsességet, a barátokat vagy az istenek ismeretét. Iszokratész a halálon túl fennmaradó igazságosságot állítja szembe a pénzszeretettel. Az igazságosság értékesebb a vagyonnál, mert a vagyon csak ebben az életben használ, az igazságosság azonban a halál után is dicsőséget szerez. A vagyonban a gonoszok is részesednek, de az igazságosságban nem. Ezért nem szabad azok példáját követni, akik tisztességtelen nyereségre törekszenek. 52 Az epikureusok a barátságot állítják szembe a birtoklással. Az autarkeia és az egyszerű élet lehetővé teszi a javak 46 Epict., Sent. 16.2: To. kalw/j zh/n tou/ polutelw/j diafe,rei\ to. me.n ga.r evk swfrosu,nhj kai. auvtarkei,aj kai. euvtaxi,aj kai. kosmio,thtoj kai. euvtelei,aj paragi,netai( to. de. evx avkolasi,aj kai. trufh/j kai. avtaxi,aj kai. avkosmi,aj\ te,loj de. tou/ me.n e;painoj avlhqh,j( tou/ de. yo,goj) eiv toi,nun bou,lei kalw/j zh/n( mh. zh,tei meta. polutelei,aj evpainei/sqai. Gnomologium Epicteteum (e Stobaei libris 3 4, SCHENKL, Epicteti dissertationes ab Arriano digestae, ThLG, december 30.). 47 A KNB szerint Isten bőségesen megad nekünk mindent, amire szükségünk van, a SZIT szerint bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz, hasonlóképpen Békés-Dalos; revkg: a mi tápláltatásunkra ). 48 BDAG és LSJ, s.v. avpo,lausij - élvezet, haszonélvezet. L. MALHERBE, Godliness II, (83-84, 91-93). 49 MALHERBE, Godliness II, (Isoc., Dem. 9; 27-28; Men., Fr. 628; Plut., De cup. div. 525B; Phldm., Oec ; ). Vö. Préd 5, SPICQ, Épîtres I, 577; OBERLINNER, 1 Tim, (a gnosztikus aszketizmussal szemben); MARSHALL, Pastoral Epistles, MARSHALL találóan jegyzi meg, hogy a szerző nem foglalkozik azzal, a kérdéssel, hogy miért gazdagok egyesek, míg mások szegények, sem azzal, hogy a szegények miként válhatnak gazdaggá, hanem etikai szempontból vizsgálja a témát, és a gazdagok üdvösségének lehetőségéről szól (Pastoral Epistles, ). 52 Isoc., Dem (ford. Norlin): Prefer honest poverty to unjust wealth (ma/llon avpode,cou dikai,an peni,an h' plou/ton a;dikon); for justice is better than riches (krei,tton dikaiosu,nh crhma,twn) in that riches profit us only while we live, while justice provides us glory even after we are dead, and while riches are shared by bad men, justice is a thing in which the wicked can have no part. Never emulate those who seek to gain by injustice (tw/n evx avdiki,aj kerdaino,twn), but cleave rather to those who have suffered loss in the cause of justice (tou.j meta. dikaiosu,nhj zhmiwqe,taj); for if the just (di,kaioi) have no other advantage over the unjust, at any rate they surpass them in their high hopes.

9 megosztását; ezzel az ember barátokat szerez, és azok háláját nyeri el. 53 Nagy vagyon birtoklása esetében a szabadság csak úgy őrizhető meg, ha tulajdonosa megosztja vagy szétosztja (diametre,w) azt, hogy ezzel megnyerje az embertárs (plhsi,on) jóakaratát. 54 A barátság halhatatlan jó. 55 Plutarkhosz szerint az igazi boldogság nem a vagyonban, hanem a mértékletességben (to. swfronei/n), a bölcsesség keresésében (to. filosofei/n) és, figyelemre méltó módon, az istenek helyes ismeretében található. 56 Hasonlót vall az első Timóteus-levél szerzője: a gazdagoknak az evilági javak megosztásával maradandó értékekre kell szert tenniük. A keresztény specifikum az előbb említett példákhoz képest a halál utáni személyes túlélésbe vetett hit. A keresztény nemcsak ebben az életben szerezhet hiteles értékeket - bölcsességet, erényt, barátokat, hanem a halálon túl Istentől kap jutalmat. Érdekes ugyanakkor, hogy a 19. v. a túlvilági jutalmat gazdasági terminusokkal írja le. 57 A jótékonyságot gyakorló jómódúak értékes alapot, kincset gyűjtenek maguknak az eljövendő életben (avpoqhsauri,zontaj e`autoi/j qeme,lion kalo.n eivj to. me,llonå) Bőkezűség és euergetizmus A gazdagoknak szóló parenézis záró része a vagyon helyes használatáról, annak megosztásáról szól. A szerző arra ösztönzi a jómódúakat, hogy vagyonukkal a közösséget támogassák, tegyenek jót (avgaqoergei/n), 58 legyenek gazdagok nemes cselekedetekben (ploutei/n evn e;rgoij kaloi/j), adakozzanak nagylelkűen (euvmeta,dotouj ei=nai), és legyenek készek az osztozásra (koinwnikou,j, 18. v.). Az e;rga kala, alatt könnyen az irgalmasság cselekedeteit érthetjük, olyan apró jócselekedeteket, mint az alamizsna, beteglátogatás, bevásárlás, felolvasás, amelyeket a keresztény lelkiség ma szorgalmaz. Itt azonban nem ennyiről van szó. A szöveg egyrészt egy sajátos társadalmi jelenség, az euergetizmus összefüggésében, másrészt a kalo,j, illetve avgaqo,j által fémjelzett értékrend ismeretében érthető. Az euergetizmus A görög-római társadalmak alapvető meggyőződése volt, hogy a gazdagoknak jót kell tenniük, vagyonukból segíteniük kell a közösséget. Míg a római birodalom nyugati részén kivált az egyéneket támogató patronátus dívott, addig a keleti részeken, a hellenisztikus kortól kezdve az euergetizmus intézménye virágzott. Az euergetizmus, vagy jótevői rendszer előzménye a klasszikus korból ismert liturgiarendszer. A polisz előkelő polgárainak kötelessége volt különböző költséges liturgiákat felvállalni a város javára. 59 A hellenisztikus korban kristályosodik ki az euergetizmus gyakorlata. A város legkülönfélébb ügyeinek a támogatása, szponzorálása az elit családok, illetve a hivatalviselők erkölcsi-tiszteletbeli kötelességgé válik. 60 Egyszersmind kialakul a város jótevőinek a nyilvános tisztelete. 61 A hivatalviselés is 53 MALHERBE, Godliness II, 87 (vö. Sent. Vat. 67). 54 Gnom. Vat. 67 (MÜHLL, 67; GEER, 71). 55 Sent. Vat Plut., De cup. div. 10, Mor. 527F. 57 SPICQ, Épîtres I, 578 ( dépôt, capital ). 58 Vö. ApCsel 14,17; Isten, mint jótevő. 59 A leggyakoribb liturgiák a gymnasiarchia (a sportolók és sportrendezvények szponzorálása), a choregia (a színielőadások kórusa költségeinek felvállalása), illetve hestiasis (a lakosság étkeztetésének támogatása ünnepek alkalmával). Vö. LSJ, s.v. leitourgi,a. Rendkívüli liturgia háború idején a trierarchia (a hadihajó felszerelése). Ld. Xen., Oec. 7,2 3: Isomachus példásan felvállalja e megterhelő kötelességeket, míg mások megpróbálják kivonni magukat (Xenophon, Oeconomicus. A Social and Historical Commentary, ford. Sarah B. Pomeroy, Oxford: Clarendon, 1994). 60 Az euergetizmusról: VEYNE, Pain, különösen 21, , passim (a nagylelkűség, ill. bőkezűség mint az elit mentalitás kifejezője), 234 (az adakozás öröme és erkölcsi kötelessége), 237, (a gazdagokra

10 liturgizálódik : a hivatalok betöltéséért nem jár bér; ellenkezőleg a jelöltek summa honorariát (ti,mhma) fizetnek a hivatal elnyeréséért, 62 és ígéretet tesznek (epangelia), hogy hivataluk idején különböző építkezési projekteket saját költségükön kiviteleznek, sportrendezvényeket, vallási ünnepségeket, színházi előadásokat szponzorálnak. Elvben különbséget lehet tenni önkéntes és hivatallal járó (ob honorem) jótékonyság között, 63 de a gyakorlatban a kettő közötti határ elmosódott. 64 Az euergetizmus nemcsak a polisz, hanem az önkéntes egyesületek szintjén is érvényesült. Az elit mentalitáshoz tartozott, hogy a gazdagoknak a közösség, a kevésbé szerencsések megsegítésére kell használniuk vagyonukat. 65 Az erre való készség igazolta az elit erkölcsi felsőbbrendűségét. 66 A nemeslelkűség, a nagylelkűség, a bőkezűség a hivatalviselőktől elvárt erény volt. 67 Plutarkhosz szerint az államférfinak támogatnia kell a nemes ügyeket, és jótéteményeiért nem szabad viszonzást várnia. 68 A magasabb rendű, nemes jellem érintkezik az emberiség szükségleteivel, ezért számára a vagyon nemcsak a léthez szükséges eszköz, hanem egyike a nemes dolgoknak (tw/n kalw/n). A szerző Periklészt hozza fel példaként, aki sok szegény emberen segített. 69 Plutarkhosz másik példája Kimon, ötödik századi athéni államférfi, aki rendkívül bőkezű és vendégszerető volt (filoxenwta,toj), és a szegényeket gyakorolt társadalmi nyomás); Arjan ZUIDERHOEK, The Politics of Munificence in the Roman Empire: Citizens, Elites and Benefactors in Asia Minor, Cambridge, New York: Cambridge University Press, Tiszteletet kifejező feliratok, szobrok állítása, azok megkoszorúzása, nyilvános temetés. 62 Paul VEYNE, Le pain et le cirque. Sociologie historique d un pluralisme politique, Paris: Seuil, 1976, , 132, 204, 258, 738, n. 199; Friedemann QUAß, Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit, Stuttgart: Franz Steiner, 1993, ; Arthur R. HANDS, Charities and Social Aid in Greece and Rome, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1968, 37 38, 155; Stefan CRAMME, Die Bedeutung des Euergetismus für die Finanzierung städtischer Aufgaben in der Provinz Asia, doktori disszertáció, Köln, 2001, ( ), A hivatalviseléssel járó euergetizmusról: VEYNE, Pain, VEYNE megkülönböztetésének kritikájáról: ZUIDERHOEK, Politics, SPICQ, Épîtres I, Találóan ZUIDERHOEK: there was a strong emphasis on the usefulness to the community of individual wealth, and it was coupled with the notion that an individual s claim to moral superiority could only be substantiated through a successful contribution to the well-being of the community. [ ] Individual wealth was good if it was used for the benefit of the community. Anyone who used his wealth in such a way thereby testified to his moral excellence. He was an avgaqo.j poli.thj, a good citizen par excellence. (Politics, , vö ). 67 Xenophon dicséri pharsalosi Polydamas negyedik századi tesszáliai államférfit tiszteletreméltó jelleméért és bőkezűségéért (filo,xenoj [ ] kai. megalopreph,j). (Hell , ford. Brownson). Cicero szerint a liberalitas a magas pozíciót betöltő férfi egyik legfontosabb tulajdonsága, a hospitalitas pedig a nagylelkűség kiemelkedő jele (Off ; : [...] when generosity is not indiscriminate giving, it wins most gratitude [ ] because goodness of heart in a man of high station becomes the common refuge of everybody. Pains must, therefore, be taken to benefit as many as possible with such kindness [ ]. ; vö. Off ); Cicero, On duties, LCL, ford. W. Miller, Cambridge, MA: Harvard University Press, Plutarkhosz a politikustól elvárt tulajdonságok közé sorolja a megközelíthetőséget és a vendégszeretetet. Praecepta 31, Mor. 823A (Moralia X, LCL 321, ford. H.N. Fowler) London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936). 68 Plut., Praecepta 30, 822B-C. ROSKAM, Plutarch s Life of Agis, Per. 16.6; cf. Marlein VAN RAALTE, More Philosophico: Political Virtue and Philosophy in Plutarch s Lives, in Lukas DE BLOIS et al. (szerk.), The Statesman in Plutarch s Works. Proceedings of the Sixth International Conference of the International Plutarch Society Nijmegen/Castle Hernen, May 1 5, 2002, II: The Statesman in Plutarch s Greek and Roman Lives, Leiden, Boston: Brill, 2005, (88 89).

11 asztalánál látta vendégül. 70 Athenaeus több kiemelkedő politikus nagylelkűségét sorolja fel, Nagy Sándortól agrigentumi Gelliasig. 71 A feliratok a jótevőket nagylelkű adakozásukért (metadido,nai) dicsérik. 72 A bőkezűség gyakran szereplő erény. A krétai liga koszi Aglaoszt nagylelkűségéért dicséri; adakozása abból a meggyőződésből fakadt, hogy a vagyont mások javára kell használni. 73 A jótékonyság és osztozás témája a morálfilozófiai írásokban is jelen van. A radikális cinikusoktól eltérően a sztoikusok, epikureusok és neopüthagoreusok nem vetették el a vagyont, hanem, amint láttuk, az anyagi javak helyes használatát szorgalmazták. Ez különösen a vagyon megosztásában valósult meg. 74 A neopüthagoreusok szerint a királynak késznek kell lennie osztozni (koinwtatiko.j [ ] peri. ta. crh,mata), 75 nagylelkűséget és jótékonyságot kell gyakorolnia. 76 Egyes neopüthagoreus források az autarkeia gyakorlásában az egyén helyett a közösségre irányítják a figyelmet, amikor az osztozást és a közösségvállalást (koinwni,a) sürgetik. 77 Az epikureusok a vagyon megosztását szorgalmazzák. Az autarkeia képessé teszi a bölcset arra, hogy adakozzon (metadido,nai). 78 A sztoikus Musonius Rufus a fényűző épületek árával szembeállítja az osztozás és jótékonyság igazi értékét: Nemde túlzás mindez és teljesen felesleges, amik nélkül is élhetünk, és egészségesek maradhatunk, ám sok fáradtságba és pénzbe kerülnek, amely pénzből bárki akár a köz-, akár a privát életben sokaknak segítségére lehetne (euvergeth/sai)? Mennyivel inkább 70 Plut., Cim (Lives II, LCL 47, ford. B. Perrin), London: Heinemann, 1914, repr. 1968). 71 Deipnos. 1.5 (The Deipnosophists I, LCL 204, ford. C.B. Gulick), Cambridge, MA: Harvard University Press, London: William Heinemann, 1927). 72 Akornion pap és jótevő mondja, hogy a szükségeseket megosztotta a polgárokkal (mete,dwcen tw/n crew/n); (Dionysopolis, Kr.e. 1. sz., SIG 2.762), Frederick W. DANKER, Benefactor: Epigraphic Study of a Graeco-Roman and New Testament Semantic Field, St. Louis, MO: Clayton, 1982, no. 12; KIDD, Wealth, A ióniai koinon a prienei Dionysios Ameniost, Nikomedes Epiphanes király papját dicséri jótéteményeiért: metadidou.j spondw/[n] te kai. th/j loiph/j filanqropi,aj (IPriene 55 = PH , ll. 22, 24; 128/127 BCE). vö. IPriene 113 = PH252913, ll , (ca. 84 BCE); részleges angol fordítás: Pauline SCHMITT PANTEL, François LISSARRAGUE, Banquet, in Jean BALTY (szerk.), Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum II: Purification, Initiation, Heroization, Apotheosis, Banquet, Dance, Music, Cult Images, Los Angeles: Getty, 2005, [246]). 73 IDelos 1517 (Kr.e. 2. sz.) ll ; vö. SPICQ, Épîtres I, 428. Aglaosz valószínűleg VI Ptolemáiosz Philometer szolgálatában levő parancsnok volt, illetve Alexandriában proxenos. L. Maurice HALLEAUX, Décrets des auxiliaires crétois de Ptolémée Philométor, trouvé à Délos, in Ulrich WILCKEN (szerk.), Archiv für Papirusforschung und verwandte Gebiete, 6.3 4, Lepizig, Berlin: Teubner, 1920, Számos más példát említ Sviatoslav DMITRIEV, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford: Oxford University Press, 2005, 38 39, passim. Ld. még IK Prusias ad Hypium 21 = PH , Kr.u. 3. sz. eleje (a pruszai M. Aurelius Antoninus filo,xenoj és euverge,thj); illetve a korintusi Junia Theodorát dicsérő feliratok (harmadik, patarai határozat, ll ; negyedik, lykiai határozat, ll , és ötödik, telmessosi határozat, ll ; Jacques VÉNENCIE, Séraphin CHARITONIDIS, Demetrios I. PALLAS, Inscriptions trouvées à Solômos, près de Corinthe, BCH 83.2 (1959) (499). 74 MALHERBE, Godliness I, ; II, Diotog., De regn., Holger THESLEFF (szerk.), The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period, Ǻbo: Ǻbo Akademi, 1965, 73,7; Kenneth S. GUTHRIE, David FIDELER, The Pythagorean Sourcebook and Library. An Anthology of Ancient Writings Which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy, Grand Rapids: Phanes, 1987, THESLEFF, 73,25 26: crhsto.j kai. evk ta/j evnteu,xioj kai. evk ta/j poti,bleysioj kai. evk ta/j euveurgesi,aj; GUTHRIE, 223, Ekphantus traktátusa a királyságról; MALHERBE, Paul s Self-sufficiency, (Stob = THESLEFF, 83,18 84,8). 78 The wise man who has become accustomed to necessities knows better how to share with others than how to take from them, so great a treasure of self-sufficiency has he found (auvtarkei,aj eu-re qhsauro,n). Gnom. Vat. 44 (MÜHLL, 64 65; GEER, 69). See also Phld., Oec. 18,2 7 (metado,tej); 18,34 35 (metadotiko,n), quoted by MALHERBE, Godliness II, 87.

12 dicséretre méltó sokakon segíteni (pollou.j euveurgetei/n), mint fényűző körülmények között lakni? Mennyivel inkább derék emberhez méltó dolog emberekre, mintsem gerendákra és kövekre pénzt kiadni? Mennyivel üdvösebb a nagy udvartartásnál nagy baráti körben élni, ami megadatik a készséggel jótevőnek? Hisz tán származhatna tán bárkinek is haszna nagy és szép házából, mint amekkora saját városa és polgártársai iránti jótéteményeiből? 79 Seneca, noha a közömbös dolgokhoz sorolja a vagyont (mint általában a sztoikusok), és részletesen leírja a bőséggel járó veszélyeket és erkölcsi rosszat (erről korábban volt szó), azt is vallja, hogy a vagyon azért jobb a szegénységnél, mert lehetőséget ad az erény a mértékletesség (temperantia), bőkezűség (liberalitas), gondosság (diligentia) és nagylelkűség (magnificentia) gyakorlására. 80 A különböző műfajú irodalmi források ugyanazt a meggyőződést fejezik ki. Menandrosz korábban idézett Dyskolosában Szóstratosz azt vallja, hogy a vagyon csak akkor értékes, ha nemes célokra, mások javára használják, ha a szükségben levőkkel megosztják. 81 Apja, Kallippidész csatlakozik e meggyőződéshez, és fiát arra bíztatja, használja (po,rize), adja (di,dou), ossza meg (metadi,dou) a vagyont. 82 Kemény kritika éri azokat, akik nem hajlandók vagyonukat megosztani. Plutarkhosz szerint ilyen magatartás összeférhetetlen a szabad ember státusával; az ilyen ember aszociális, magának való (avmetado,twj), közömbös a barátok (pro.j fi,louj avphnw/j) és a haza iránt (pro.j po,lin avfiloti,mwj). 83 A nemes, értékes tettek A görög nyelvű világban a kalo,j, illetve avgaqo,j morális értelemben elsősorban nemeset, tiszteletreméltót jelent. 84 A jelzők egy értékrendet, illetve egy emberideált feltételeznek. A kalo.j kavgaqo,j ember eszményével függnek össze, és annak nagylelkű, nemes tetteit jelölik. A pasztorális levelek ezt az emberideált feltételezik. 85 Az sem érdektelen, hogy a nemes (avgaqo,j) ember a közgondolkodásban az elithez tartozott, és egyben jómódú volt: vagyona tette képessé arra, hogy a közösséggel jót tegyen. 86 Az 1 Tim 3,1 az episkopē vállalását nevezi kalo.n e;rgon-nak (egyes számban). Ott a kifejezést egyesek jócselekedettel, 87 mások jó dologgal 88 vagy nemes, értékes, jóakaratú feladattal, illetve vállalkozással fordítják. 89 Figyelemre méltó, hogy az ókorban a hivatal 79 Fr. 19, 22 32, LUTZ, 122/123, magyar ford. Fodor, Vit. beat. 22.1; vö You yourself, I say, should use it generously (gennai,wj), aid everyone, and by your acts enrich all whom you can. Such conduct never dies. If you by chance should ever stumble, it will yield to you a like repayment. Better far than hidden wealth kept buried is a visible true friend. Men., Dys (ford. Arnott). 82 Men., Dys Vö. R. COLLINS, 1 2 Tim Tit, ; MALHERBE, Godliness II, De cup. div. 5, Mor. 525CD (LCL); vö. C. PANAGOPOULOS, Vocabulaire et mentalité dans les Moralia de Plutarque, Dialogues d histoire ancienne 3 (1977) (205). 84 LSL s.v. avgaqo,j, ill. kalo,j. 85 SPICQ, Épîtres I, ZUIDERHOEK, Politics, Ld. Plut., Per. 16.6; cf. VAN RAALTE, More Philosophico, Martin DIBELIUS, Die Pastoralbriefe (HNT 13), Tübingen: Mohr Siebeck, , 42 ( gutes Werk ); DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 50; Jerome D. QUINN, William C. WACKER, The First and Second Letter to Timothy, Grand Rapids, MI, Cambridge: Eerdmans, 2000, 244; QUINN, The Letter to Titus, A New Translation with Notes and Commentary (AB), New York, London: Doubleday, 1990, , ( fine deeds, de azt is látja, hogy a szerző a kalo,j és avgaqo,j közötti hagyományos kapcsolatra utal). 88 OBERLINNER, 1 Tim, 115; R. COLLINS, 1 2 Tim Tit, SPICQ, Épîtres I, (a kor meggyőződése szerint a hivatal vállalása, a köz szolgálata nemes cselekedet); ROLOFF, 1 Tim, 153; David C.VERNER, The Household of God. The Social World of the Pastoral

13 vállalása erkölcsileg nemes (kalo,j) cselekedetnek számít. 90 Plutarkhosz szerint a politikai szerepvállalást nem motiválhatja a személyes haszon, hanem a nemesre (to. kalo,n) törekvés és az a meggyőződés, hogy államférfinak lenni igen tiszteletreméltó vállalkozás. 91 Ugyanő Leonidas, Nagy Sándor nevelője feladatát kalo.n e;rgon-nak nevezi. 92 A spártai Agesilaus kalo.n e;rgon-nak tekint minden életében végrehajtott nemes cselekedetet, amely emléket állíthat neki. 93 Lehetséges, hogy az első Timóteus-levében a többes számú e;rga kala, (1 Tim 5,10a.25; 6,18) vagy avgaqa, (1 Tim 2,10; 5,10b) jelentése nem egészen azonos az egyes száméval. Általában a keresztények erkölcsileg értékes tetteit jelöli. Azonban e kulturális hátteret nem lehet figyelmen kívül hagyni, különösen a gazdagoknak szóló parenézisben, akiket a szerző az adakozásra szólít fel. Két további szempontot kell megfontolni. Egyrészt a pasztorális levelekben a jó, illetve nemes cselekedetek állapot-specifikusak: a hivatalviselő számára szolgálata, kivált a tanítás a sajátos, üdvösségre vezető jó cselekedet (1 Tim 3,1 és 4,16), a nők számára az anyaság vállalása (1 Tim 2,10.15). 94 Ezért kézenfekvő, hogy a gazdagok specifikus jó, illetve nemes tettei a jótékonyság megnyilvánulásai. Ezzel egyszersmind saját halál utáni jövőjüket, üdvösségüket is bebiztosítják. (Itt nem szerepel a swthri,a, de az eljövendő életben megszerzett kincs, illetve igazi élet szintén az üdvösséget jelöli.) Másrészt, mivel a pasztorális levelekben a jó cselekedetek az igaz hit bizonyítékai, 95 a gazdagok azzal bizonyítják igaz hitüket, illetve a 6,3.5-re való tekintettel euvse,beiajukat, hogy vagyonukkal a közösséget szolgálják. 96 Amint láttuk, a szerző szerint az ellenfelek az euvse,beiat anyagi haszon forrásának tekintik (1 Tim 6,3.5; vö. 2 Tim 3,2.5: pénzsóvárak és az euvse,beia puszta látszatával rendelkeznek). Ha figyelembe vesszük, hogy az 1 Tim 6 szembeállítja az ellenfelek és az igaz hithez ragaszkodó gazdagok magatartását, láthatjuk, az utóbbiak, azzal, hogy autarkeiát gyakorolnak és készek vagyonukat megosztani, bizonyítják, hogy valóban birtokolják az euvse,beia-t. Bennfoglaltan a kalo.j kavgaqo,j emberre jellemző társítást láthatjuk itt: a bőkezűség együttjár az euvse,beia-val. Az euvse,beia az ókor egyik kiemelkedő erénye, amely magába foglalja az Isten(ek) tiszteletét (megközelítőleg a vallásosság, illetve jámborság megfelelője), a felsőbbségek, szülők, illetve a haza iránti tiszteletet. 97 Az euvse,beia a megbízható, tiszteletre méltó személy tulajdonsága. 98 Az erény rendkívül gyakori a feliratokban, és jótevők esetében rendszerint a Epistles (SBL Dissertations 71), Chico, CA: Scholars Press, 1983, 151; MARSHALL, PE, (task, excellent occupation ). MERZ szerint a kifejezésnek kettős értelme van: az episkopē nemes vállalkozás, illetve az episkopos sajátos, üdvösségre vezető jó cselekedete, amelyet tanítva hajt végre (1 Tim 4,16); Selbstauslegung, Xen., Mem (Memorabilia. Oeconomicus. Symposium. Apologia, LCL 168, ford. E.C. Marchant, O.J. Todd, Cambridge, MA, London: Harvard University Press, 1923, repr. 1997). 91 Plut., Praecepta 2, Mor. 798E; vö. ROSKAM, Plutarch s Life of Agis, Plut., Alex. 5.7, Vit. 667: Nem vetette meg a nevelői címet (th/j paidagwgi,aj o;noma), mivel a hivatal nemes és ragyogó vállalkozást jelentet (kalo.n e;rgon evcou,shj kai. lampro,n). Lives VII (LCL, ford. B. Perrin), London, Cambridge, MA, Plut., Apophth. lac. 79, Mor. 215A (Moralia III, LCL 245, ford. F.C. Babbitt), London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931, repr. 1968). 94 MERZ, Selbstauslegung, OBERLINNER, 1 Tim, OBERLINNER, 1 Tim, Dieter KAUFMANN-BÜHLER, Eusebeia, RAC 6 (1966) (esp ); Stephen C. MOTT, Greek Ethics and Christian Conversion: The Philonic Background of Titus II and III 3 7, NovT 20.1 (1978) (különösen 23 29); Angela STANDHARTINGER, Eusebeia in den Pastoralbriefen. Ein Beitrag zum Einfluss römischen Denkens auf das entstehende Christentum, NovT 48.1 (2006) Az euvse,beia társadalmi és politikai vetületeiről: Werner FOERSTER, Euvsebh,j ktl), ThWNT 2 (1964) ; SPICQ, Épîtres I, ; QUINN, Tit, 289; Mary Rose D ANGELO, Euvse,beia: Roman Imperial Family

14 nagylelkűséggel, a mértékletességgel és az igazságossággal társul. Egy bizonyos perdeikiai Agreophonról azt olvassuk, hogy bőkezű volt, kitűnt az életében és erkölcseiben megmutatkozó filagaqi,a által, tetteit filostorgi,a és filokali,a vezette, igazságos (di,kaioj), tiszta (a`gno,j), a mértékletességben (swfrosu,nh) buzgó, vallásos (euvsebh,j), háza népe iránt szerető (filo,storgoj), rabszolgáival szemben méltányos és emberséges (evpieikh,j kai. fila,nqrwpoj) volt. 99 A jótékonyság jutalma Az ókori euergetizmus rendszere bizonyos szimbolikus kölcsönösségre épült. A polisz jótevői elismerésben, tiszteletben, hálában részesültek. Az elismerés és a hála nyilvános kifejezést nyert a nekik emelt szobrokban, a város közterületein felállított, márványba vagy kőbe vésett feliratokon, a kitűntetett színházi ülőhelyek által. A közösségük javára nagylelkűen adakozó gazdag keresztények valószínűleg szintén számítottak az elismerésre, 100 annál is inkább, mivel az ekklēsia, akárcsak a város vagy az önkéntes egyesületek élete a jómódúak nagylelkűségétől függött. Itt azonban a szerző vallásos motivációt javasol: a jótékonyság a gazdagok keresztény identitásának jegye; ez biztosítja halál utáni jutalmukat. Lényegében ez a gazdagoknak szóló parenézis jellegzetesen keresztény eleme. A jómódúak nem ebben a világban, a társadalomtól nyerik el a jótékonyságukért járó jutalmat, hanem az eljövendő életben. A túlvilági jutalom ígérete bennfoglaltan azt is sugallja, hogy a polisz illetve az egyesületek gyakorlatától eltérően a jómódú keresztényeknek nem kell nyilvános tiszteletadást várniuk az ekklēsiában. Ha a polgári életben a jótevők, jótékonyságuk folytán jelentős befolyással rendelkeztek a város életében, az 1 Tim 6,17 19 korlátozni látszik a vagyonosabb tagok befolyását, akik adakozásuk nyomán nagy valószínűséggel arra számíthattak, hogy szavuk lehet a közösségben. Az eljövendő jutalom ígéretével a szerző azt üzeni, hogy a keresztény gazdagok akkor használják helyesen a vagyonukat, ha azzal az ekklēsiat támogatják, de ennek fejében nem kell olyan tiszteletet és befolyást megkövetelniük, mint amilyennel a városi elit rendelkezik. Values and the Sexual Politics of 4 Maccabees and the Pastorals, Biblical Interpretation 11.2 (2003) ; STANDHARTINGER, Eusebeia, Császárkori felirat, amely Agreophon, gymnasiarchos, stephanephoros és agonothetes halála utáni megtiszteléséről rendelkezik, IKaunos 4 = PH Jótékonyságot gyakorolt a polgárokkal és az idegenekkel, és egy leiturgos nagylelkűségét (megaloyuci,a) tanúsította. A korábban említett koszi Aglaosz másik vonása az euvse,beia pro.j to.n qei/on IDelos 1517, ll ; vö. SPICQ, Épîtres I, 428. A nagylelkűség és jótékonyság kifejezi a hivatalviselő euvse,beiaját: Rosalinde A. KEARSLEY, A Civic Benefactor of the First Century in Asia Minor, in S.R. LLEWELYN, R.A KEARSLEY, New Documents Illustrating Early Christianity 7 (A Review of the Greek Inscriptions and Papyri published in ), Marrickville, NSW: Southwood Press, 1994, ; Richard GORDON, The Veil of Power, in Richard A. HORSLEY (szerk.), Paul and Empire: Religion and Power in Roman Imperial Society, Harrisburg, PA: Trinity Press, 1997, ( ) egy kymei, Kleanax nevű prytanis, Dionysios Pandemos papja; Martin KARRER, Das urchristliche Ältestenamt, NovT (1990) (184, több kisázsiai feliratra hivatkozva). Egy bizonyos Epiphania nevű (Kr.u. 2/3. sz., Tomis), Görögországból származó özvegyasszony sírfeliratán az áll: az elhagyatott barátoknak, mint nő a nőknek sokat adtam, a jámborságra való tekintettel (Fi,lej te leipome,nej w`j gunh. gunhxi. polla. pare,scon( eivj euvsebi,hn avforw/sa); vö. G. HORSLEY, Charity Motivated by Piety in an Epitaph, New Docs 2 (1982) (angol fordítással). 100 KIDD, Wealth, 53 55, 58 62, 76 77, , , ; Carolyn OSIEK, Margaret Y. MACDONALD, Janet H. TULLOCH, A Woman s Place. House Churches in Earliest Christianity, Minneapolis, MN: Fortress, 2006, ,

15 Összegzés Ha az első Timóteus-levél gazdagokhoz intézett buzdítását kulturális-irodalmi kontextusában vizsgáljuk, egyértelművé válik, hogy a szerző nem a vagyont veti el, hanem a kapzsiságot és a birtoklással járó erkölcsi veszélyeket. Ezek, amint láttuk, a hellenisztikus morál toposzai. Szintén toposz a vagyon megbízhatatlansága, az autarkeia értékelése, a vagyon helyes élvezete, illetve a maradandó javak előnyben részesítése. B. Fiore úgy értékeli, hogy az 1 Tim 6,16 epikureus eszmékre reflektál. 101 N. Neumann cinikus eszméket fedez fel a vagyonról szóló szakaszban. 102 Valószínűbb azonban, hogy nem valamely filozófiai iskola hatott a szerzőre, hanem a korabeli társadalom értékrendje érvényesült. Az első Timóteus-levél a pénzszeretet bírálatával (filarguri,a) és az egyszerű élet szorgalmazásával (1 Tim 6,7 9), nem arra bíztatja a gazdagokat, hogy váljanak szegénnyé a cinikusok módjára. A vagyon Istentől származik, aki azt a helyes élvezet végett adja az embernek, és annak helyes használatát várja el. Az első Timóteus-levél parenézisének célja a jótevői gyakorlat támogatása. A szerző a nemes, nagylelkű, a közösség javát szolgáló jótevő eszményét állítja a gazdagok elé. Sőt mi több, a gazdagoknak Isten, a legfőbb jótevő példáját kell követniük. Nem kell azonban mást várniuk cserében, mint a túlvilági jutalmat. 101 The Pastoral Epistles in the Light of Philodemus «On Frank Criticism», in John T. FITZGERALD, Dirk OBBINK, Glenn S. HOLLAND (szerk.), Philodemus and the New Testament World (NovTSup 111), Leiden, Boston: Brill, 2004, Kein Gewinn,

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó

Húsvét_Témahét. Készítette: Szabó Ildikó Húsvét_Témahét Készítette: Szabó Ildikó Projektleírás Kiemelt téma Évfolyam Cél Értékek Ismeretek Attitűdök Kiemelt fejlesztési területek Partnerek Konkrét lépések Felhasználható források Húsvéti ünnepkör

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hendrik Nikoletta. SZTOICIZMUS Középső és kései sztoa 2014. november 21.

Hendrik Nikoletta. SZTOICIZMUS Középső és kései sztoa 2014. november 21. Hendrik Nikoletta SZTOICIZMUS Középső és kései sztoa 2014. november 21. Tekintsük át, hogy miként változtak az eddig megismert sztoikus gondolatok a középső és a kései sztoa időszakában! KÖZÉPSŐ SZTOA

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Lángoló szeretetedre, mellyel Jézus és Mária iránt viseltettél, akadályt nem tűrő

Lángoló szeretetedre, mellyel Jézus és Mária iránt viseltettél, akadályt nem tűrő A kilenced sok kegyelmet adó, igen bevált ősi katolikus imaforma. Azt jelenti, hogy megszakítás nélkül kilenc egymást követő napon elimádkozunk valamit, általában egy meghatározott szándékra, valamilyen

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08.

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KRÍZIS MENEDZSMENT BERÉNYI TAMÁS DR. MSOTKE XI.KONGRESSZUSA SZÉKESFEHÉRVÁR 2012. NOVEMBER 08. κρίσις critically ill I.E. 2370 MÓZESI. 6-9. Mert a rómaiak ekkor úgy cselekedtek, ahogy

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

Játék a fellegekben Cloud Gaming. Készítette: Pardavi Balázs

Játék a fellegekben Cloud Gaming. Készítette: Pardavi Balázs Játék a fellegekben Cloud Gaming Készítette: Pardavi Balázs Tartalom Mi is az a felhő alapú játék? Történelem A Nagy klasszikus DEMO Jelen Jövő Technikai lehetőségek Kérdések? 2 Mi is az a felhő alapú

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Offshore, adózás, szegénység és szolidaritás - avagy hogyan hat az adóverseny és az illegális tőkekiáramlás a nemzetközi fejlesztésre?

Offshore, adózás, szegénység és szolidaritás - avagy hogyan hat az adóverseny és az illegális tőkekiáramlás a nemzetközi fejlesztésre? Offshore, adózás, szegénység és szolidaritás - avagy hogyan hat az adóverseny és az illegális tőkekiáramlás a nemzetközi fejlesztésre? 2013. november 27. A jelenség A fejlődő országokban átlagosan mindösszesen

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk.

2. típus IF... múlt idõ, would + to nélküli fõnévi igenév If it rained, we would stay at home. Ha esne az esõ, itthon maradnánk. A feltételes mondatoknak négy alaptípusa van. 0. típus IF... jelen idõ, jelen idõ If you ask anyone for some help, you re always so embarrassed. Ha bárkitõl is kérsz egy kis segítséget, mindig olyan zavarban

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF

Get Instant Access to ebook Karjaidban PDF at Our Huge Library KARJAIDBAN PDF. ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF ==> Download: KARJAIDBAN PDF KARJAIDBAN PDF - Are you searching for Karjaidban Books? Now, you will be happy that at this time Karjaidban PDF is available at our online library. With our

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkornián; Polgármesteri Hivatal (,, Oktatási és Közművelődési Főosztály - '-,i ivó'bányai tfsiület ülése />fw5?/fr?/o. Tárgy: Tájékoztató a Wolverhamptoni Felnőttoktatási

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010 a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója Miről is szól a mai előadás? Kísérleti projektmenedzsment? Virtuális gigateam? Energiamenedzsment?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals)

FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) FELTÉTELES MONDATOK (Conditionals) Általános tudnivalók: Az angolban és a magyarban is variálható a fő- és mellékmondat helye: mindkettő állhat elöl és hátul is. A) Ha látom, beszélek vele. If I see him,

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Kákonyi Lucia témavezető TARTALOM VALÓSÁG ÉS

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Üzleti középfok 4. Hallott szöveg értése - üzleti nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor

KJF Nyelvvizsgaközpont. Alapfok Írásbeli. Angol nyelv. Mintafeladatsor KJF Nyelvvizsgaközpont Alapfok Írásbeli Angol nyelv Mintafeladatsor A vizsga részei: Maximális pontszám Megoldáshoz Szótárhasználat rendelkezésre álló idő 1. Írott szöveg értése 40 25 perc nem engedélyezett

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

17 Travelling abroad

17 Travelling abroad 17 Travelling abroad Questions 1. Do people like travelling? 2. Where do they prefer spending their holidays? 3. What opportunities do Hungarian people have for travelling abroad? 4. Do you think going

Részletesebben

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05.

A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI. Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. A KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA SZTOIKUS GYÖKEREI Hendrik Nikoletta 2015. 06. 05. SZEMLÉLETMÓD ÉRZELMEK VISELKEDÉS Nem a dolgok rendítik meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott nézeteik. EPIKTÉTOSZ PAUL

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

Az első Timóteus-levél antropológiai fejtegetéseinek kulturális háttere és célja

Az első Timóteus-levél antropológiai fejtegetéseinek kulturális háttere és célja Az első Timóteus-levél antropológiai fejtegetéseinek kulturális háttere és célja Zamfir Korinna 1 Az autentikus és deuteropáli levelektől eltérően a sw,ma egyszer sem jelenik meg a pasztorális levelekben.

Részletesebben

Közösségi élet Community Life

Közösségi élet Community Life Devon Strategic Partnership Közösségi élet Community Life Devon megye közösségei A közösség kifejezés gyakran alkalmazott Devonban, melynek fogalmáról két módon vélekedünk: Devon s communities Community

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL

Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Sas István (Kommunikációs Akadémia) A BÁRSONYOS FORRADALOM és A FOGYASZTÓI HATALOMÁTVÉTEL Gerilla g n i t e k r

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései

MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései MODÁLIS SEGÉDIGÉK jelentései A segédige Jelentésárnyalatai Múltban Jövıben Ellentéte Példa MUST HAVE TO* AM / IS / ARE TO MUSTN T NEED* BELSİ KÉNYSZER(muszáj, kell)* VALÓSZÍNŐSÉG (biztosan, valószínőleg)*

Részletesebben

Ó drága Portmore Sajnálom látni szomorú pusztulását Ékes fádnak, mely a partodon állt Oly sok hosszú napon át mindaddig míg az antrimi hosszú hajók

Ó drága Portmore Sajnálom látni szomorú pusztulását Ékes fádnak, mely a partodon állt Oly sok hosszú napon át mindaddig míg az antrimi hosszú hajók 1. lemez 1. Spirit In A New World 1:33 2. You Take My Breath Away 6:49 3. Techno Opera 4:43 4. Divano 3:55 5. Scarborough Fair 4:08 6. Man In The Rain 4:01 7. Tubular World 3:21 8. This Love 6:19 9. A

Részletesebben

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. Idézetek, aforizmák. Strucc Kiadó

ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL. Idézetek, aforizmák. Strucc Kiadó ANGOL EREDETIBEN MAGYARÁZATOKKAL Idézetek, aforizmák Strucc Kiadó Felelős kiadó: Strucc Könyvkiadó Kft. 1133 Budapest, Kárpát u. 5. Telefon: 349 5816, 30 970 6038 www.strucckiado.hu Szerkesztő: Vadász

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

Prof. Dr. Vimláti László 1944-2011.

Prof. Dr. Vimláti László 1944-2011. Prof. Dr. Vimláti László 1944-2011. Életrajz 1944-ben született Békéscsabán 1968-ban kapott orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán 1972-ben aneszteziológia és intenzív

Részletesebben