A pénzszeretet minden rossz gyökere Gazdagság és gazdagok az első Timóteus-levélben. Zamfir Korinna 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pénzszeretet minden rossz gyökere Gazdagság és gazdagok az első Timóteus-levélben. Zamfir Korinna 1"

Átírás

1 A pénzszeretet minden rossz gyökere Gazdagság és gazdagok az első Timóteus-levélben Zamfir Korinna 1 Az első Timóteus-levél (6, ) álláspontja a vagyonról ambivalensnek látszik, ha nem egyenesen negatívnak. A szerző 2 szerint a pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz gyökere, a hitetlenség és számos szenvedés oka (10. v.). A gazdagoknak szóló parenézis ( vv.) szintén azt sugallhatja, hogy a jómód elítélendő. A vagyonról szóló szakaszban (6,5 10) C. Spicq Pál szociális érzékenységét vélte felfedezni. 3 A következőkben azonban arra szeretnék rámutatni, hogy a levél nem veti el a vagyont, és nem marasztalja el a jómódúakat. A szerző kora toposzait ismétli a vagyon veszélyeiről és helyes használatáról, és a gazdagokat a jótékonyság gyakorlására szólítja fel. Ebben nem a nincstelenek szemléletét fejezi ki, hanem az elit értékrendjével azonosul. Itt nem foglalkozom az első századi keresztények anyagi helyzetével, a kérdés körül kialakuló vitával. 4 A levélből nyilvánvaló, hogy a közösségben már vannak vagyonos 1 Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar. 2 A pasztorális levelek pszeudepigráf jellegéről és keltezéséről: N. BROX, Die Pastoralbriefe (RNT) Regensburg: Pustet, 1969, 22-60; J. ROLOFF, Der erste Brief an Timotheus (EKK XV; Zürich/Neukirchen-Vluyn: Neukirchener) 1988, 23-39, 41-46; L. OBERLINNER, Die Pastoralbriefe. Kommentar zum ersten Timotheusbrief (HThK XI/2) Freiburg, 1994, 33-49; M. WOLTER, Die Pastoralbriefe als Paulustradition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988, 11-25; R.F. COLLINS, 1 2 Timothy: A Commentary (NTL), Louisville: Westminster John Knox, 2002, 3-9; A. MERZ, Die Fiktive Selbstauslegung des Paulus: Intertextuelle Studien zur Intention und Rezeption der Pastoralbriefe (NTOA 52; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004), 72-86; B. FIORE, The Pastoral Epistles. First Timothy, Second Timothy, Titus (SP 12), Collegeville, MN: Liturgical Press, 2007, Céslas SPICQ, Les Épîtres Pastorales I, Paris: Gabalda, 1969, 292, n Gerd Theissen, Wayne Meeks, Abraham Malherbe és mások szerint a kora keresztény közösségek társadalmi összetétele heterogén volt: a többségben levő szegények mellett legalább egyes keresztények a városok módosabb rétegeihez tartoztak. G. THEISSEN, Soziale Schichtung in der korintischen Gemeinde. Ein Beitrag zur Soziologie des hellenistischen Urchristentums, in uő., Studien zur Soziologie des Urchristentums (WUNT 19), Tübingen, , ; vö. uő., Social Conflicts in the Corinthian Community: Further Remarks on J.J. Meggitt, Paul, Poverty and Survival, JSNT 25.3 (2003) ; W. MEEKS, The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul, New Haven, London, 1983, 57 73; A. MALHERBE, Social Aspects of Early Christianity, Philadelphia, PA, ; E. W. STEGEMANN, W. STEGEMANN, Urchristliche Sozialgeschichte: Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart, 1995, E korábbi konszenzust többen megkérdőjelezték. Ld. G. SCHÖLLGEN, Was wissen wir über die Sozialstruktur der paulinischen Gemeinden: kritische Anmerkungen zu einem neuen Buch von W. A. Meeks, NTS 43 (1988) 71 82; J. J. MEGGITT, Paul, Poverty and Survival, Edinburgh, 1998; S. J. FRIESEN, Poverty in Pauline Studies: Beyond the So-called New Consensus, JSNT 26 (2004) ; uő., Prospects for a Demography of the Pauline Mission: Corinth among the Churches, in D. N. SCHOWALTER, S. J. FRIESEN (szerk.), Urban Religion in Roman Corinth: Interdisciplinary Approaches (HThSt 53), Cambridge, MA, 2005, A legradikálisabb Meggitt; szerinte a keresztények, akárcsak a római birodalom lakosságának túlnyomó többsége, valamennyien nincstelenek voltak, és a létminimum szintjén vagy az alatt éltek (Poverty, ). Meggitt kritikája hozzájárulhat egy óvatosabb álláspont megfogalmazásához, azonban nézőpontja a római társadalom és a keresztény közösségek összetételéről leegyszerűsítő (ld. D. B. MARTIN, Review Essay: Justin J. Meggitt, Paul, Poverty and Survival, JSNT 84 [2001] 51 64). Meggitt a primitivista gazdaságtörténészekre (M. Finley, G.E.M. de Ste. Croix) támaszkodik, akik szerint a római birodalom gazdaságának valamennyi ága fejletlen volt, illetve a római társadalom dichotomikus szerkezetét posztulálja, ALFÖLDY Géza nyomán (The Social History of Rome, London, 1988, ). Más ókortörténészek jóval árnyaltabb képet nyújtanak a birodalom gazdaságáról és társadalmi összetételéről: H. PLEKET, Wirtschaft, in F. Vittinghoff et al. (szerk.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der römischen Kaiserzeit

2 személyek. Vagyonuk nagyságát lehetetlen felbecsülni; minden bizonnyal nem közelítette meg a római arisztokrácia vagyonát, de a közösségen belül már számottevő volt. A szöveg 6 A vallásosság, ha megelégedés társul hozzá, valóban nyereség. 7 Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. 8Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele. 9Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. 10Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. 17Az e világ gazdagjait figyelmeztesd, hogy ne legyenek gőgösek, és reményüket ne bizonytalan vagyonba vessék, hanem az Istenbe, aki bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz. 18 Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. 19Így biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet. A 6. fejezetben olvasható parenézis két egységből áll (6-10., ill vv.). A szöveg az ellenfelek elleni polémiából indul ki, a két rész pedig közre veszi az eszményi hivatalviselőnek, Timóteusnak, az Isten kifogástalan harcosának szóló buzdítást. Az első egység gondolatmenete a második részben folytatódik. Az első rész (6-10. vv.) a gazdagság veszélyeiről szól, és két erényt állít szembe a birtoklással, a vallásosságot (euvse,beia) és az önmagában való elegendőséget (auvta,rkeia). A szerző összekapcsolja a gazdagság iránti vágyódást a szenvedélyek rabságával és az erkölcsi bukással; ezek végeredménye a romlás (9. v.). A pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz forrása (v. 10, r`i,za pa,ntwn tw/n kakw/n). Ezért a keresztényeknek meg kell elégedniük a legszükségesebb javakkal (v. 8, e;contej de. diatrofa.j kai. skepa,smata( tou,toij avrkesqhso,meqa). A haszon valójában a jámborságból/vallásosságból (euvse,beia) és a megelégedettségből (auvta,rkeia) származik, nem a vagyonból (6. v.). A két egység közötti kapocs a vagyon megbízhatatlansága. Az ember nincstelenül jön a világra, és semmit sem vihet magával a halálba (7. v.). Mivel a halál mindenétől megfosztja az embert, az anyagi javak megbízhatatlanok, és hasznuk csak átmeneti (17. v.). A gazdagok csupán e világban gazdagok (evn tw / nu/n aivw/ni), és vagyonuk nem biztonságos (plou/toj avdhlo,thj, 17. v.). A második rész éppen ezért arra figyelmezteti a gazdagokat, hogy ne legyenek felfuvalkodottak vagyonuk és státusuk miatt, és bizalmukat ne a múló gazdagságba, hanem Istenbe vessék (17. v.). Ő bőségesen ad minden jót az embernek, hogy azt élvezze. A jómódúaknak vagyonukat nagylelkűen a közösség javára kell használniuk. Ezzel kincset szereznek maguknak az eljövendő világban; értékes alapként elnyerik az igazi életet. (Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1), Stuttgart, 1990, ; P. TEMIN, The Economy of the Early Roman Empire, The Journal of Economic Perspectives 20 (2006) ; F. VITTINGHOFF, Gesellschaft, in uő., Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Ami a keresztények hovatartozását illeti, Bruce W. LONGENECKER gazdasági skálát állít fel, amelynek lényeges eleme a közepesen módos csoportok megkülönböztetése ( middling groups ); Exposing the Economic Middle: A Revised Economy Scale for the Study of Early Urban Christianity, JSNT 31 (2009) Ennek tükrében nem állítható, hogy az összlakosság 99 százaléka, ezen belül valamennyi keresztény teljesen nincstelen volt. Valószínű, hogy a keresztények nagy része a szegény rétegekből került ki, de a ma ismert gazdasági-társadalmi adatok fényében viszonylag módos keresztényekkel is számolhatunk, ha jövedelmük nem is közelítette meg az arisztokrácia vagyonát.

3 A szerző több antik toposzt épít be a vagyonról szóló eszmefuttatásba. 5 Ilyen gyakran ismétlődő motívum, hogy a pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz gyökere, a szenvedélyek és szenvedések forrása. A vagyon megbízhatatlan, mivel a halálban elveszítjük. Az embernek helyette maradandó értékeket, szellemi javakat kell keresnie. Anyagi körülményeitől függetlenül, az embernek elégedettnek kell lennie a léthez legszükségesebbekkel, és mindennél többre kell tartania az önmagában való elegendőséget és a belső szabadságot (auvta,rkeia). A gazdagoknak helyesen kell használniuk javaikat. Ennek legmegfelelőbb formája a vagyon megosztása. Ehhez hasonló kijelentések a vagyonról és önmagában való elegendőségről (autarkeiáról) a zsidó bölcsességi irodalomban és extrabiblikus forrásokban is megtalálhatók, de különösen gyakoriak a görög-római forrásokban, a drámától a morálfilozófiáig. A következőkben ezeket a toposzokat vizsgálom. A vagyon megbízhatatlansága Az 1 Tim 6,7 szerint semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk magunkkal semmit (ouvde.n ga.r eivshne,gkamen eivj to.n ko,smon( o[ti ouvde. evxenegkei/n ti duna,meqa). A o[tizáradék jelentése nem teljesen világos. 6 Megfelelést teremthet az élet kezdete és vége között (amint születésünkkor semmit nem hoztunk a világba, éppen úgy a halálban sem vihetünk magunkkal semmit), 7 és /vagy a o[ti konszekutív jelentést hordoz (mivel semmit nem hoztunk magunkkal születésünkkor, azért nem is vihetünk magunkkal semmit). 8 Az 1 Tim 6,7-et a Jób 1,21-gyel és Préd 5,14-gyel szokták összefüggésbe hozni. 9 A látszat ellenére egyik könyv sem a vagyon ellen szól. A häbel-mondás (Préd 5,9) nem a vagyon értéktelenségét, hanem múlandóságát állítja. A szerző az egyszerű evilági javakban és örömökben találja meg a boldogságot, azok múlandósága ellenére. Jób könyve főszereplője gazdag, és a történet végén visszakapja vagyonát. Ezért az 1,21 sem a vagyon kritikája, hanem az isteni próbatétel elfogadását fejezi ki. A Jób 1,21 és Préd 5,14 a meztelenség metaforáját használja. Ezzel szemben az 1 Tim 6,7 arról beszél, hogy nem hozhatunk magunkkal semmit a világba, és nem is vihetünk magunkkal semmit. 10 A görög-római irodalomban mindkét kép megtalálható. A vagyon múlandóságáról szóló szövegek a birtoklásból származó gőg és az anyagiakba vetett hamis bizakodás ellen szólnak, és a vagyon helyes használatát szorgalmazzák. Menandrosz (4./3. sz.) Dyskolosában Szóstratosz arról győzködi apját, a gazdag Kallippidészt, hogy a másokkal meg nem osztott pénz megbízhatatlan, a szerencse forgandóságának alávetett jó. 11 Kallippidész belátja, hogy semmit sem vihet magával a sírba, ezért vagyonát méltó módon, 5 DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 84 86; SPICQ, Épîtres I, 561; FIORE, PE, ; Abraham J. MALHERBE, Godliness, Self-Sufficiency, Greed, and the Enjoyment of Wealth. 1 Timothy 6:3 19 I II, NovT 52 (2010) ; 53 (2011) A lehetséges jelentésekről: I. Howard MARSHALL, The Pastoral Epistles (ICC), London, New York: T&T Clark, 1999, PE, DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 84 85; SPICQ, Épîtres I, ). 8 Vö. BDAG, s.v. o[ti, 5c. 9 A Prédikátor könyve hellenisztikus behatást tükröz. Ludger SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Qohelet (HThKAT 28), Freiburg: Herder, 2004, , ; John J. COLLINS, Jewish Wisdom in the Hellenistic Age (Old Testament Library), Louisville, KY: Westminster John Knox, 1997, 14. Schwienhorst-Schönberger szerint azonban a Préd 5,14 a befektetést követő csődre vonatkozik, nem a halál okozta vagyonvesztésre (Qoh, ). Ez esetben a Préd 5,14 relevanciája nem egyértelmű. 10 Ebből a szempontból az 1 Tim 6,7 közelebb áll a Bölcs 7,6-hoz. 11 You are talking about money, an unstable substance. If you know that it will stay with you forever, guard it and don t share with anyone (mhdeni. tou/ sou/ metadidou,j). But where your title s not absolute, and all s on lease from fortune, not your own, why grudge a man some share in it, father? Fortune might take it all away from you, hand it to someone else who doesn t perhaps deserve it. So, as long as you control it, father, you

4 nagylelkűen kell elköltenie. 12 Az élet végéről elmélkedve, a dúsgazdag Seneca megállapítja, hogy távozásodkor a természet éppúgy lemeztelenít, mint érkezésedkor. Nem vihetsz magaddal többet, mint amivel jöttél. 13 A halál lemeztelenít, illetve megfoszt az anyagi javaktól, mondja Lukiánosz több szatírájában (2. sz.). 14 A Contemplantesben Kharon figyelmeztetni szeretné a hatalomért, megtiszteltetésért és vagyonért, a halálban hátrahagyott javakért versengő élőket, hogy hagyjanak fel a hiábavaló fáradozással, ne bizakodjanak e mulandó javakban, hanem úgy éljenek, hogy a halál mindig a szemük előtt legyen. Az ember semmit sem vihet magával a halálba (ouvdv a;n avpaga,goi tij auvtw/n su.n auvtw/ avtoqanw,n), hanem szükségszerűen meztelenül kell távoznia (gumno.n oi;cesqai), és háza, földje és pénze másokra marad. 15 A pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz gyökere A filarguri,a bírálata az ellenfelekkel szembeni polémia eszköze, 16 ezek állítólag tisztességtelen nyereségvágytól indítva hirdetik tanaikat (1 Tim 6,3.5; Tit 1,11). A vád az antik vitairodalom kelléktárához tartozik: az ellenfelek haszonlesők, és ez aláássa tekintélyüket. 17 yourself I say, should use it generously, aid everyone, and by your acts enrich all whom you can. Such conduct never dies. If you by chance should ever stumble, it will yield to you a like repayment. Better far than hidden wealth kept buried is a visible true friend. (Men., Dys ; Menander I, LCL 132, ford. W. G. Arnott), Cambridge, MA: Harvard University Press, London: Heinemann, 1979). Vö. R. COLLINS, 1 2 Tim Tit, ; MALHERBE, Godliness II, What I ve put by me, I shan t bury in my grave How could I? It s all yours. You ve proved your man [ ] Go ahead, good luck to you. No need for sermons [ ] You may dispose (po,rize), and give (di,dou), and share (metadi,dou). (Dys ). 13 Sen., Ep ( Non licet plus efferre quam intuleris, immo etiam ex eo, quod ad vitam adtulisti, pars magna ponenda est ); Seneca, Epistles 3 (LCL 77, ford. R.M. Gummere), London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, Seneca anyagi helyzetéről, bőkezűségéről és a vagyonnal kapcsolatos álláspontjáról: Miriam GRIFFIN, Séneca: A Philosopher in Politics, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1976 (repr. 2003), Vö. Anna Lydia MOTTO, Seneca on Trial: The Case of the Opulent Stoic, CJ 61.6 (1966) , aki óvatosságra int P. Suillius Seneca elleni vádjai megalapozottságával kapcsolatban (ld. Tac., Ann ). Nehéz eldönteni, hogy vagyona valóban elérte a mesés 300 millió HS-t, de biztosan a birodalom legvagyonosabb emberei közé tartozott. 14 Luc., Dial. Mort. (a 3. könyv a gazdagok halálban való megfosztásáról szól: Midász aranyát, Szardanapallosz a fényűzést, Krőzus vagyonát siratja; Lucian VII, LCL 431, ford. M.D. Macleod, London, Cambridge, MA, 1961); Cont. 20; Nec. 12 (a gőgös gazdagok mgfosztása és lemeztelenítése a halálban); ld. Νils NEUMANN, Kein Gewinn = Gewinn. Die kynisch geprägte Struktur der Argumentation in 1 Tim 6:3-12, NovT 51 (2009) (138). 15 Luc., Cont. 20 (Lucian II, LCL 54, ford. A.M. Harmon, London, New York, 1919, 436/437). 16 OBERLINNER, 1 Tim, 270, 277, Lukiánosz ezt rója fel a cinikusoknak (Luc., Fug. 17) és a peripatetikusoknak (Herm. 16: filo,ploutoi). L. MALHERBE, Paul and the Thessalonians, Philadelphia: Fortress, 1987, 100; UŐ., Godliness I, ; Jennifer A. GLANCY, Protocols of Masculinity in the Pastoral Epistles, in Stephen D. MOORE, Janice CAPEL ANDERSON (szerk.), New Testament Masculinities (Semeia Studies 45), Atlanta, GA: SBL, 2003, ( ). A szofisták állítólagos kapzsiságát számos szerző ítéli el; ld. Robert J. KARRIS, The Background and Significance of the Polemic of the Pastoral Epistles, JBL 92.4 (1973), (552). A motívum széles elterjedtsége kérdésessé teszi Reggie M. KIDD állítását, miszerint a hamis tanítók maguk gazdagok voltak (Wealth and Beneficence in the Pastoral Epistles: A Bourgeois Form of Early Christianity? [SBLDS 122], Atlanta, GA: Scholars Press, 1990, 95 98). A rivális tanítók vagy filozófusok kapzsisággal és más bűnökkel való vádolása túlságosan elterjedt az ókori irodalomban ahhoz, hogy itt az ellenfelek anyagi helyzetére lehetne következtetni. Ugyanilyen megfontolásból kétséges MARSHALL állítása, hogy a Titusz-levél a krétaiak közmondásos kapzsiságát tükrözi (PE, 198, vö. Plb ; Cic., Resp ; Liv ). A krétai háttér azért is kérdéses, mert a krétai keresztények aligha fogadtak volna el ilyen általánosító kijelentéseket állítólagos kapzsiságukról (és hazug voltukról).

5 Itt is egy toposszal találkozunk: a pénzszeretet (filarguri,a), az anyagi javak szeretete (filochrhmosu,nh), a bírvágy (pleonexi,a) minden rossz forrása és a legfőbb bűn. 18 A mondás különböző változatai ismertek az ókorban. Karystosi Apollodorosz komédiaszerző (Kr.e. 3. sz.) szerint a pénzszeretet (filarguri,a) minden rossz foglalata (kefa,laion), 19 egy pszeudonim Hippokrátész-levél, 20 illetve Dión Khrüszosztomosz (Kr.u. 1./2. sz.) szerint minden rossz oka (aivti,h). 21 Több szerzőnél olvasható, hogy a pénzszeretet minden rossz anyavárosa (mhtro,polij). (Az anyaváros a kolóniák kiindulópontja; a metafora értelemszerűen azt sugallja, hogy a pénzszeretetből ered minden rossz.) Stobaeus borysthenesi Bionnak (Kr.e. 4./3. sz.), 22 Diogenész Laertiosz pedig Diogenésznek (Kr.e. 5./4. sz.) tulajdonítja az állítást. 23 A mondás egy változata megtalálható Szicíliai Diodórosznál, aki szerint az értelmes embernek minden bűnt kerülnie kell, de különösképpen a kapzsiságot (pleonexi,a), mert a haszon reménye igazságtalanságra készteti az embert, ezért a kapzsiság számos súlyos gonoszság oka (megi,stwn kakw/n aivti,a) és az igazságtalan tettek anyavárosa (mhtro,polij). 24 Az epikureusok szerint a pénz szeretete (filargurei/n) szégyenletes (aivscro,n) még akkor is, ha valaki tisztességes úton jutott vagyonhoz (ha viszont igaztalanul, az egyenesen istentelen, avsebe,j). 25 A mérhetetlen vagyon nagy szegénység. 26 A pénzsóvárságtól való mentesség (avfilarguri,a) az elit egyik kiemelkedő erénye az ókorban. Iszokratész (5/4. sz.) athéni szónok és politikus szerint egy józan, mértékletes (sw,fron) férfi számára fontosabb az igazságosság, mint a vagyon szeretete. A királynak is többre kell tartania a jó hírnevet a pénzszerzésnél, annál is inkább, mivel a tisztességtelen (para. to. di,kaion) haszon eredménye a veszély, nem a gazdagság. 27 A Kr.u. 1. századi 18 LSJ, s.v. filargure,w(-i,a; DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 85 86; SPICQ, Épîtres I, 564; MALHERBE, Godliness I, 399; Geert ROSKAM, Plutarch s Life of Agis, or the Honourable Course of a Beginning Politician, in Lukas DE BLOIS et al. (szerk.), The Statesman in Plutarch s Works. Proceedings of the Sixth International Conference of the International Plutarch Society Nijmegen/Castle Hernen, May 1 5, 2002, II: The Statesman in Plutarch s Greek and Roman Lives, Leiden, Boston: Brill, 2005, ( ); MARSHALL, PE, 652, n Stob., Anth. III (Curt Wachsmuth, Otto Hense, Ioannis Stobaei Anthologium III, Berlin, 1894), 482,12: scedo.n ti to. kefa,laion tw/n kakw/n ei;rhkaj( evn filarguri,a ga.r pa,nt e;ni. 20 [Hippoc.], Ep. 17, Damagétoszhoz (a gyűlölet, testvérháború és miden rossz oka); Oeuvres complètes d Hippocrate IX, ford. É. Littré, Paris, 1861, 370/ Or. 17,6 (Dio Chrysostom, Discourses 12-30, LCL 339, ford. J.W. Cohoon, Cambridge: Harvard University Press, 1961). 22 Stob., Anth. III, 417, 37; vö. SPICQ, Épîtres I, D.L. 6,50: The love of money he declared to be mother-city (metropolis) of all evils ; vö. 7,111: Chrysippus in his treatise On the Passions: avarice being a supposition that money is a good, while the case is similar with drunkenness and profligacy and all the other emotions. (Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers II. Books 6 10 [LCL 185, ford. R.D. Hicks], London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925, repr. 1965). 24 Diod. Sic., Bibl. hist., Fragm. XXI,1: All vice should be shunned by men of intelligence, but especially greed, for this vice, because of the expectation of profit, prompts many to injustice and becomes the cause of very great evils to mankind. Hence, since it is a very metropolis of unjust acts, it brings many great misfortunes not only on private citizens but even on the greatest kings. (Diodorus Siculus, The Library of History XI. Books XXI-XXXII, ford. F. Walton, LCL 409, London, Cambridge, MA, 1957). 25 Gnom. Vat. 43 (Epicuri Epistulae Tres et Ratae Sententiae e Laertio Diogene Servatae. Gnomologium Epicureum Vaticanum, ed. P. von der Mühll (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig: Teubner, 1922, 64; Epicurus, Letters, Principal Doctrines and Vatican Sayings, ford. R.M. Geer, Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill, 1964, 69). 26 Gnom. Vat. 25 (MÜHLL, 63; GEER, 67). 27 Isoc (a Demonicus eredetisége vitatott ugyan). Isocrates I (LCL 209, ford. G. Norlin), Cambridge, MA: Harvard University Press; London: Heinemann, 1928, repr. 1966

6 Onaszander szerint a tábornoknak nemcsak józannak és mértékletesnek (sw,fron) kell lennie, hanem pénzsóvárságtól mentesnek (avfila,rguroj). 28 A vagyon és bírvágy a szenvedések és erkölcsi romlás forrása Az 1 Tim 6 szerint a vagyon utáni törekvés kísértésbe, esztelen, káros vágyak csapdájába ejt, ezek pedig romlásba és kárhozatba döntik az embert (9. v.). A pénz utáni sóvárgás egyeseket elcsábított, eltávolított a hittől, és sok gyötrelmet okozott (10b). A motívum szintén gyakori az ókorban: a vagyon és a bírvágy testi-lelki szenvedések és az erkölcsi bukás okozója. Az emberek közt annyi kárt semmi sem okoz, mint a pénz!, mondja Kreon Szophoklész Antigonéjában. 29 Az epikureusok szerint a nagy vagyon által (cre,mata polla,) az ember a tömeg és a hatalmasok rabságába (qhtei,a) kerül, ez azonban nem egyeztethető össze a szabadsággal, amelyben az ember már minden szükségeset bőségesen birtokol. 30 A szenvedélyek, mondja (Pszeudo-)Longinus (Kr.u. 1. sz.?), a legrosszabb rabságba ejtik az embert. Ezek közül az egész emberiség gyógyíthatatlan betegsége, az anyagi javak szeretete (filocrhmati,a), a pénzszeretet (filarguri,a) a leginkább lealacsonyító. 31 A birtoklást gyakran szenvedélyek és szenvedések kísérik, mondja Seneca. A vagyon az emberi fájdalom legnagyobb oka. A pénz okozta szenvedés messze felülmúlja azt a szenvedést, halált, betegséget, félelmet, vágyódást, fájdalmat és fáradságot, amely más bajokból származik. 32 Ráadásul a vagyon felfuvalkodottá és gőgössé tesz. 33 Az előkelő származású, elithez tartozó Plutarkhosz ismételten elítéli a pénzsóvárságot és a luxusszeretetet, és részletesen ecseteli a vagyonnal járó veszélyeket. A vagyon nem biztosítéka a boldogságnak. 34 A kapzsiság elmebajhoz hasonlít. 35 A fényűzés és a fölösleges javak birtoklása elítélendő. 36 Seneca és Plutarkhosz sorai azért érdekesek, mert láthatóvá 28 Onas., Strathgiko,j, I.1 3,8,17 18 (Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander, LCL 156, ford. W.A. Oldfather, Cambridge, MA: Harvard University Press, London: Heinemann, 1962). VAfilarguri,a will be valued most highly (I.8); by no means should a man dealing with money (a usurer or trader) be appointed general, as these crave for gain and profit (peri. to. ke,rdoj [ ] kai. [ ] peri. to.n porismo.n tw/n crhma,twn; I,20). 29 Soph., Antig : Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb // Gonosz, miatta városok pusztultak el,// S miatta lettek emberek földönfutók, // Aljas tettekre ez tanít, a lelkeket // Mikéntha megcserélné, jót gonoszra vált, // Az embereknek megmutatja, hogy legyen // Minden lépés istentől elrugaszkodott. (Szophoklész, Antigoné, ford. Trencsényi-Waldapfel Imre, in Görög drámák, Európa, Budapest, 2007). 30 Gnom. Vat. 67 (MÜHLL, 67; GEER, 71). 31 Those passions plunge us into the worst of slaveries, and tyrannically drag us wherever they please. Avarice (filocrhmati,a) (that disease of which the whole world is sick beyond a cure) aided by voluptuousness, holds us fast in chains of thralldom, or rather, if I may so express it, overwhelms life itself, as well as all that live in the depths of misery. For love of money (filarguri,a) is the disease which renders us most abject. Longinus (?), De Sublimitate 44, ed. William Rhys Roberts, Cambridge University Press. Cambridge, 1907, ang. On the Sublime, ed. William Smith, London, 1739, Sen., Tranq. 8; vö. Cons. Helv (Moral Essays II, LCL 254, ford. J.W. Basore, London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1932, repr. 2001); Ep (az anyagi javakat akár nyugalmunk, veszélyek, a szemérem, a szabadság és a szabad idő feláldozása árán is hajlandók vagyunk megszerezni); 59.14; 80,6; (a vagyon a rossz oka lehet [divitias esse causa malorum], de nem önmagában, hanem azért, mert az embert rosszra készteti); ; 119.6,8 9; Prov ; vö. Ep L. GRIFFIN, Séneca, Sen., Ep. 87,31 32( inflant animos, superbiam pariunt ). 34 Plut., De cup. div. 1, Mor. 523D (Moralia VII, LCL 405, ford. Ph.H. De Lacy, B. Einarson), London: Heinemann, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959). 35 Plut., De cup. div. 3 4, Mor. 524DE. 36 Plut., De cup. div , Mor. 527B-F.

7 teszik, hogy a vagyonban való bizakodást, a vagyon okozta rabságot és erkölcsi romlást az elit legvagyonosabb képviselői is elítélhetik. Autarkeia Az autarkeia önmagában való elegendőséget, a külső körülményektől való függetlenséget, a kevésbé szerencsés helyzetekhez való alkalmazkodás képességét jelenti. 37 Stobaeus szerint Szókratész az önmagában való elegendőséget a természet gazdagságának nevezte. 38 Számos filozófiai iskola szorgalmazta az autarkeiát, kivált a cinikusok, epikureusok és sztoikusok, és az Újszövetség néhány szövege e szemlélet hatását tükrözi. 39 Az epikureusok elítélik a kapzsiságot, és az önmagában való elegendőséget és egyszerű életstílust szorgalmazzák. A Menoikeus-levél szerint: Az önelégültséget (auvta,rkeia) is nagy jónak tartjuk, nem azért, hogy aztán minden esetben megelégedjünk a csekéllyel, hanem azért, hogyha nincsen sok, a kevéssel is beérjük abban a helyes meggyőződésben, hogy a bőséget a legkellemesebben azok élvezik, akik legkevésbé tartanak rá igényt [ ]. Az egyszerű ételek a drága lakomával egyforma élvezetet nyújtanak, ha egyszer a hiányérzetben rejlő fájdalom teljesen megszűnik. A kenyér és víz a legmagasabb fokú gyönyört nyújtja, amikor valaki nagy szükségben veszi magához. Az egyszerű és olcsó ételek megszokása tehát az egészségünket teljessé teszi, s az embert az élet szükségszerű követelményéivel szemben csüggedetlenné alakítja [ ]. Végül rettenthetetlenekké tesz bennünket a szerencse változásaival szemben. 40 Az önmagában való elegendőség (auvta,rkeia) legjelentősebb gyümölcse a szabadság. 41 A cinikusok autarkeiája radikális, mert a vagyonról való lemondást és a legszükségesebbekkel való megelégedést szorgalmazzák. 42 A sztoikusok szintén fontosnak tartják az autarkeiát, 43 de a cinikusoktól eltérően nem támogatják az antiszociális életformát. Musonius Rufus szerint a legnagyobb gazdagság is szegénységnek minősül; csak az igazán gazdag, aki képessé vált arra, hogy soha semmire ne vágyakozzon. 44 Seneca az egyszerű élet mellett érvel. Nem elég lemondani az értelmetlen luxusról, mondja, hanem meg kell elégedni a fennmaradáshoz szükséges étellel. 45 Epiktétosz szerint a szép élet felülmúlja a fényűzőt. A szép 37 LSJ, s.v. auvta,rkeia. 38 Stob /4 (auvta,rkeia ga.r fu,sew,j evsti plou/toj). 39 Az auvta,rkeia értékeléséről a különböző filozófiai iskolákban, illetve a fogalom újszövetségi használatáról (2 Kor 9,8; Fil 4,11): Frederick E. BRENK, Old Wineskins Recycled: Autarkeia in I Timothy , Filología Neotestamentaria 3 (1990) 39 52; Abraham J. MALHERBE, Paul s Self-sufficiency (Philippians 4:1), in John T. FITZGERALD (szerk.), Friendship, Flattery, and Frankness of Speech. Studies on Friendship in the New Testament World (NovTSup 82), Leiden, New York, Köln: Brill, 1996, , különösen ; UŐ., Godliness I, ; DIBELIUS, CONZELMANN, PE, 84; R. COLLINS, 1 2 Tim Tit, ; Thomas MCEVILLEY, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, New York: Allworth Press, 2002, , 444, Epic., Ep. Men., Diog. Laert b 131a, GEER, 56 57; Epikuros levele Menoikeusnak, ford. Sárosi Gyula, Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény I, Budapest, Gnom. Vat. 77 (MÜHLL, 68; GEER, 72). 42 D.L. 6, 105; MALHERBE, Godliness I, ; vö. NEUMANN, Kein Gewinn, Chrysip., Fr. mor. 272 (auvta,rkeia de. e[xij avrkoume,nh oi-j dei/ kai. div au`th/j poristikh. tw/n pro.j to. zh/n kaqhko,ntwn); vö. 276 (e[xij ktl) ))) pro.j to.n maka,rion suntelou,ntwn bi,on); Chrysippus, Fragmenta moralia, in VON ARNIM, SVF 3, 67, Mus., Fr. 34: Kroisos és Kinyras gazdagságát a legnagyobb ínségnek véljük majd, ha csupán gazdagabbnak, de nem bölcsebbnek tartjuk őket, mint olyanokat, akik nem képesek bármely körülmények közt elégedetten élni. (Etika, család, politika. Musonius Rufus értekezései, ford., szerk. Fodor Nóra, Jel, Budapest, 2009, 115). 45 Sen., Ep. 110; vö. Mus., Fr. 18b, 19 és 20.

8 élettel együtt jár a mértékletesség, önmagában való elegendőség, rend, tiszteletre méltó, szerény magatartás, a fényűző élettel a szabadosság, hivalkodás, kicsapongás, rendetlenség. 46 A vagyon helyes élvezete A 17. v. magyar fordításai megtévesztők, mert azt sugallják, hogy Isten megadja mindazt, ami a (puszta) megélhetésünkhöz szükséges. 47 A szöveg valójában nem a léthez legszükségesebbekről szól, hanem azt mondja: Isten mindent gazdagon megad nekünk, hogy örömmel élvezzük (eivj avpo,lausin). 48 A vagyon (helyes) élvezete az ókori irodalom egyik gyakran visszatérő témája. 49 A vagyonszerzés önmagában értelmetlen, ha tulajdonosa, az erkölcsi elvek megtartása mellett, nem élvezi azt. Az 1 Tim 6,17-ben többen az ellenfelek aszketikus tendenciáinak kiigazítását vélik felfedezni, a teremtés jóságára való tekintettel (vö. 4,3-4). 50 A kapcsolat a két téma között nem annyira egyértelmű. Sokkal nyilvánvalóbb, hogy a vagyont maga Isten adja. Egy olyan társadalomban, amely a gazdag jótevők támogatásának köszönhette létét, Isten is úgy jelenik meg, mint bőkezű jótevő. A gazdagok Isten bőkezűségéből kapták vagyonukat, 51 ezért az ő példáját kell követniük. Azt a vagyont, amelyet Isten adott nekik gazdagon, helyesen kell használniuk, a közösség javára. Múlandó vagyon helyett igazi értékek A szerző arra szólítja fel a gazdagokat, hogy a múlandó vagyon helyett maradandó kincset szerezzenek. A gondolat ismert az ókorban. A vagyonnál többre kell tartani az igazságosságot, a bölcsességet, a barátokat vagy az istenek ismeretét. Iszokratész a halálon túl fennmaradó igazságosságot állítja szembe a pénzszeretettel. Az igazságosság értékesebb a vagyonnál, mert a vagyon csak ebben az életben használ, az igazságosság azonban a halál után is dicsőséget szerez. A vagyonban a gonoszok is részesednek, de az igazságosságban nem. Ezért nem szabad azok példáját követni, akik tisztességtelen nyereségre törekszenek. 52 Az epikureusok a barátságot állítják szembe a birtoklással. Az autarkeia és az egyszerű élet lehetővé teszi a javak 46 Epict., Sent. 16.2: To. kalw/j zh/n tou/ polutelw/j diafe,rei\ to. me.n ga.r evk swfrosu,nhj kai. auvtarkei,aj kai. euvtaxi,aj kai. kosmio,thtoj kai. euvtelei,aj paragi,netai( to. de. evx avkolasi,aj kai. trufh/j kai. avtaxi,aj kai. avkosmi,aj\ te,loj de. tou/ me.n e;painoj avlhqh,j( tou/ de. yo,goj) eiv toi,nun bou,lei kalw/j zh/n( mh. zh,tei meta. polutelei,aj evpainei/sqai. Gnomologium Epicteteum (e Stobaei libris 3 4, SCHENKL, Epicteti dissertationes ab Arriano digestae, ThLG, december 30.). 47 A KNB szerint Isten bőségesen megad nekünk mindent, amire szükségünk van, a SZIT szerint bőven megad nekünk mindent megélhetésünkhöz, hasonlóképpen Békés-Dalos; revkg: a mi tápláltatásunkra ). 48 BDAG és LSJ, s.v. avpo,lausij - élvezet, haszonélvezet. L. MALHERBE, Godliness II, (83-84, 91-93). 49 MALHERBE, Godliness II, (Isoc., Dem. 9; 27-28; Men., Fr. 628; Plut., De cup. div. 525B; Phldm., Oec ; ). Vö. Préd 5, SPICQ, Épîtres I, 577; OBERLINNER, 1 Tim, (a gnosztikus aszketizmussal szemben); MARSHALL, Pastoral Epistles, MARSHALL találóan jegyzi meg, hogy a szerző nem foglalkozik azzal, a kérdéssel, hogy miért gazdagok egyesek, míg mások szegények, sem azzal, hogy a szegények miként válhatnak gazdaggá, hanem etikai szempontból vizsgálja a témát, és a gazdagok üdvösségének lehetőségéről szól (Pastoral Epistles, ). 52 Isoc., Dem (ford. Norlin): Prefer honest poverty to unjust wealth (ma/llon avpode,cou dikai,an peni,an h' plou/ton a;dikon); for justice is better than riches (krei,tton dikaiosu,nh crhma,twn) in that riches profit us only while we live, while justice provides us glory even after we are dead, and while riches are shared by bad men, justice is a thing in which the wicked can have no part. Never emulate those who seek to gain by injustice (tw/n evx avdiki,aj kerdaino,twn), but cleave rather to those who have suffered loss in the cause of justice (tou.j meta. dikaiosu,nhj zhmiwqe,taj); for if the just (di,kaioi) have no other advantage over the unjust, at any rate they surpass them in their high hopes.

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/5 XXII.(VIII. új) évfolyam - Philón teológiája Jézus Krisztus velünk való léte Az ókeresztény kor zsidószemlélete Az éghajlatváltozás közgazdaságtana Tartalom SÚLYPONT Szécsi József: Philón teológiája 3

Részletesebben

Feleségemnek, Csillának

Feleségemnek, Csillának Feleségemnek, Csillának A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARÁNAK KÖNYVEI TANULMÁNYOK 30. Sorozatszerkesztő: Szabó István FRIVALDSZKY JÁNOS TANULMÁNYOK A JOG ERKÖLCSI ALAPJAIRÓL

Részletesebben

Isten igéje pedig hirdettetni fog!

Isten igéje pedig hirdettetni fog! Oktass, hogy éljek Pásztor Gyula Isten igéje pedig hirdettetni fog! Hogy Isten igéje hirdettetni fog a világ végezetéig, afelıl egészen biztosak lehetünk. Errıl Isten maga fog gondoskodni. Fontosabb kérdés

Részletesebben

Péter II. levelének magyarázata

Péter II. levelének magyarázata Karasszon István Péter II. levelének magyarázata 1 Bevezetés Az újszövetségi tudományoknak változatlanul nagy problémája a kronológia; hiába állnak ui. rendelkezésre viszonylag pontos adatok magában az

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára Betegh Gábor (1968) filozófiatörténész, a Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófiatörténet, különösen a kozmológia és a metafizika. Legutóbbi írása az

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

A láthatatlan kéz szemelvények egy metafora történetéből

A láthatatlan kéz szemelvények egy metafora történetéből Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. július augusztus (801 844. o.) Madarász Aladár A láthatatlan kéz szemelvények egy metafora történetéből P. emlékének A láthatatlan kéz Adam Smith nyomán a közgazdaságtan

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET Juhász Gábor Tamás A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból (PhD. értekezés) moderátor: Dr.

Részletesebben

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai

Patsch Ferenc SJ. 1. Előzetes megfontolások: a kérdés időszerűsége, címzettje és határai Patsch Ferenc SJ Példás életű nem keresztények? Teológiai megfontolások Karl Rahner alapján hitről, erkölcsről, valamint arról, mit jelent kereszténynek lenni vallásközi módon 1. Előzetes megfontolások:

Részletesebben

A természetes család: Nyilatkozat Allan C. Carlson Paul T. Mero. Tartalomjegyzék

A természetes család: Nyilatkozat Allan C. Carlson Paul T. Mero. Tartalomjegyzék A természetes család: Nyilatkozat Allan C. Carlson Paul T. Mero Tartalomjegyzék A család története A válság ideje Jövőkép Alapelveink Programunk A szabadságról A leggyakoribb vádak Szövetségeseink Reményünk

Részletesebben

Plótinost (205 270) a kései antikvitás filozófusai a legjelentősebb

Plótinost (205 270) a kései antikvitás filozófusai a legjelentősebb Bene László (1968) filozófiatörténész, az ELTE BTK Ókori és Középkori Filozófia Tanszékének docense. Kutatási területe az antik filozófia és recepciótörténete. Legutóbbi írása az Ókorban: Okság és kozmogónia

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Történelem és zsidó modernitás Spinozánál

Történelem és zsidó modernitás Spinozánál Világosság 2005/4. Filozófia, politika, teológia a XVII XVIII. században Michael A. Rosenthal Történelem és zsidó modernitás Spinozánál Bevezetés Henry Oldenburg, a londoni Royal Society titkára, így írt

Részletesebben

Kell hinned a Háromságban?

Kell hinned a Háromságban? www.apologia.hu Kell hinned a Háromságban? Ez a dokumentáció az Őrtorony Társulat által kiadott, Kell hinned a Háromságban? Vajon Jézus Krisztus a Mindenható Isten? című füzet első 12 oldalának a forrásait

Részletesebben

24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 24. évfolyam 2009. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti Civil

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

A VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGI TANÍTÁSA, A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KARITÁSZ

A VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGI TANÍTÁSA, A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KARITÁSZ Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 43 52. Szent Erzsébet-konferencia A VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGI TANÍTÁSA, A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KARITÁSZ egyetemi tanár (PPKE JÁK) egyetemi docens (PPKE JÁK) Bevezetõ

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen

Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Kurta József Júdás, Énók, Mózes és más atyák szövetsége a tévtanítók ellen Az Újszövetségben található közel 250 ószövetségi idézet és hozzávetőlegesen tízszer annyi utalás az akkor még rugalmas ószövetségi

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István. Hitel című művéről Jólét és erény Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről reciti Hagyományfrissítés sorozatszerkesztő Fórizs Gergely Gróf Széchenyi István Hitel című, -ban megjelent könyve ma is a. század egyik legtöbbet

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

Miért időszerű ma is Titmuss? 1

Miért időszerű ma is Titmuss? 1 Adrian Sinfield Miért időszerű ma is Titmuss? 1 A világ nagyot változott azóta, hogy Richard Titmuss elmondta róla a gondolatait, s emellett a szociálpolitika elmélete is átalakult. Miért tanulmányozzuk

Részletesebben