SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l iki T A N É V B E N. EGERBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874."

Átírás

1 A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

2 TARTALOM I. Az ifjuság érdemosztályzatában előforduló tanjegyek fokozata és az általános sorozat meghatározása; az érdemosztályzatban előforduló röviditések s egyéb jegyek magyarázata. II. A nagygymnasiumi tanárkar s a tantárgyak beosztása ben. III. A gyöngyösi kath. nagygymnasiumi ifjuság névsora és érdemosztályzata ki tanévb. IV. Kimutatás a gyöngyösi kath. nagygymnasiumi tanulók létszámáról ki tanévre. V. A nagygymnasiumi Önképző kör. VI. Vallási ügy. VII. Tanodai szerelvények szaporodása. VIII. Jótékonyság. IX. Figyelmeztetés a tanulóknak. X. Tudnivalók a tanulóknak, szülőknek, gyámok- s szállástadóknak. XI. Felnőttek oktatása.

3 3 I. Az ifjuság érdemosztályzatában előforduló tanjegyek fokozata és az általános sorozat meghatározása. A nmélt. vall. és közokt. m. kir. Ministerium 1868-ki junius 30-án, sz. a. k. k. intézvénye a középtanodai ifjuság erkölcsi viselete-, szorgalma- és előmenetelének jelzésére a következő fokozatos kitételeket rendeli el: F o k o z a t kitünőség vagy Jelesség az erkölcsi viseletnek J e l l e m z é s é r e a szorgalomnak a tanulmányi előmenetelnek példás ernyedetlen kitünő1 dicséretes kitartó jeles2 Első rend. jó kellő jó3 törvényszerű kevésbbé törvényszerű hanyatló Másod rend nem törvényszerű csekély elégséges4 elégtelen5 csekély előm. Harmad rend semmi rosz6 Az általános sorozat jegyei ezek: kitünő, jeles, első rendü, másod rendü, harmad rendü, melyeknek meghatározásánál e következők veendők figyelembe: a) Az általános kitünő sorozatnak legnagyobb foka: minden tantárgyból kitünő; legkisebbik: csupa kitünő két jelessel, b) A jelesnek legnagyobb foka: csupa kitünő s csak egy tantárgyból jó; legkisebbik: csupa jeles és egy jó. c) Az elsőrendünek legnagyobb foka: csupa kitünő s egy elégséges; legkisebbik: csupa elégséges, d) A másodrendü, egyetlen egy elégtelen, s e) a harmadrendü egyetlen egy rosz vagy semmi jellemzésből származik. Az általános sorozat meghatározásába a szabadkézis mértani rajz, testgyakorlat s egyéb melléktantárgyak be nem folynak. Az érdemosztályzatban előforduló röviditések s egyéb jegyek magyarázata. g. k. görög katholikus; h. héber; ág. ágostai vallásu. A római katholikus ifjak vallása nem jeleztetik. i. ismétlő ö. ösztöndijas; példás; d. dicséretes; t. törvényszerü; k. t. kevésbbé törvényszerü; n. t. nem törvényszerü ; e. ernyedetlen ; kt. kitartó; k. kellő; h. hanyatló ; cs. csekély; cs. e. csekély előmenetelt tanusitott; s. semmi; s. e. semmi előmenetelt nem tanusitott; kit. kitünő; jel. jeles; e. r. első rendü; m. r. másod rendü, - h. r. harmadrendü. A *-gal jelzettek a szent-lászló-társulatnak adakozó tagjai voltak. Sd. segélydijas; Frt. Francia nyelvet tanult; Gyt. gyorsirást tanult; fvm. e tárgy tanulásától fel volt mentve. A f-tel jelzettek a jul. 31-iki zárünnepély alkalmával szavalati előadásokat tartottak. 1*

4 4 II. A nagygymnasiumi tanárkar s a tantárgyak beosztása 187¾-ki tanévben. 1. Varga Emil, sz. ferenc-rendi áldozár, a nagygymnasium igazgatója, főgymnasiumra tanképesitett tanár; VI. o. a német ny. s történelem rendes tanára, hetenként 5 órában, a pesti kir. m. term. tudom. társ. tagja, tanárk. évei: Galambos Áron, sz. ferenc-rendi áldozár, a IV. o. főnöke, IV. o. a hittan ós lat. ny., I. II. V. VI. o. a term. rajz tanára, hetenkint 17 órában, a franezia ny. rendk. tanára, a term. rajzi szertár őre, tanárk. évei: Kaszab Sándor, sz. ferenc-rendi áldozár, a II. o. főnöke, II. o. a lat. ny., I. II. III. o. a mennyis, tan tanára hetenkint 17 órában, tanárk. évei: Magócsy Imre, sz. ferenc-rendi áldozár, V. VI. o. a mennyis, tan, III. IV. o. a term. tan, IV. VI. o. a vegytan tanára, hetenkint 17 órában, tanácsk. jegyző, a term. tani szertár őre, tanárk. évei: Sinka Leont, sz. ferenc-rendi áldozár, a VI. o. főnöke, VI. o. a lat. ny., V. VI. o. a gör. ny., IV. o. a mennyis, tan tanára, hetenkint 18 órában, a tanári könyvtár őre, a pesti kir. m. term. tud. társ. tagja, tanárk. évei: Lassu Pius, sz. ferenc-rendi áldozár, nagygymnasiumi hitszónok, az V. o. főnöke, V. VI. o. a hittan, IV. V. VI. o. a magyar ny., V. o. a lat. ny. tanára, hetenkint 17 órában, a gyorsirás rendk. tanára, az ifjusági könyvtár őre, s a pesti kir. m. term. tud. társ. tagja, tanárk. évei: 2: 7. Péics Lukács, sz. ferenc-rendi áldozár, algymn. hitelemző, I. II. III. o. a hittan, II. III. o. a magyar ny., II. o. a ném. ny. tanára, hetenkint 14 órában, tanárk évei: Fiala Mihály, sz. ferenc-rendi áldozár, a III. o. főnöke, III. o. a lat. ny., I. II. III. o. a földrajz, III. IV. V. o. a történelem tanára, hetenkint 18 órában, tanárk. éve: Pintér Kornél, sz. ferenc-rendi áldozár, az I. o. főnöke, I. o. a magyar és lat., I. III. IV. V. o. a ném. ny. tanára, hetenkint 17 órában, tanárk. éve: Szomor Károly, világi, I. II. o. a szépirás, IIV. o. a. mértani és szabadk. rajz tanára, hetenkint 18 órában, a budapesti magy. gyorsiró-egylet, az orsz. középt. tanár-egylet, a kir. m. term. tud. társ. tagja, okleveles torna-, és elemi főtanodai tanitó, tanárk évei: Fehér József, világi, kath. főelemi tanitó, a műéneklés tanára, hetenkint 3 órában, tanárk évei: Novoszad János, világi, volt cs. kir. hadnagy, a testgyakorlat tanára, hetenkint 12 órában, tanárk. évei: 6.

5 5 III. A gyöngyösi kath. nagygymnasiumi ifjuság névsora s érdemosztályzata 187¾-ki tanévben. E l s ő O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusított előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 59 közt Műéneklés Barcsik János k e. r. Bárány Pál * k.t. cs m. r. Beke Lajos * Sd P- e kit. Bindfeld Károly, * h d. k cs. e. 4 5 e. r. 5 Boma Aladár t. h e. r. Brünnauer Dávid, * h d. b e. r. Csépány János jó cs cs. e. 4 4 m. r. Czobor László, Sd t. k e. r. 4 Deutsch Zoltán, * h d. k e. r. 10 Dollencz Károly * d. cs m. r. 3 Erber Lipót, * h jó kt e. r. «Farkas Béla, * i jó kt fvm. 3 fvm. e. r. Farkas Gyula t. s cs. e. 5 4 h. r. Frankfurter Sámuel, * h. f.... t. cs cs. e. 5 3 m. r. 15 Gödinger Móric, * h d. kt e. r. Grünfeld Zsigmond, h jó h fvm. e. r. Gúth Ignác, h d. kt cs. e. 4 6 e. r. Gytirki Imre, * jó h cs. e. 4 4 e. r. Harmos Gábor t. k e. r. 20 Hauke Pál, Sd d. e kit. 3 Hoffer Márton, h jó h cs. e. 4 5 e. r. Holtsuk Károly * jó kt e. r. Horntsár János, Sd d. k fvm. 3 6 e. r. Janotik Ferenc * d. k e. r. 25 Juhász Lajos * k.t. cs m. r. Kaiser Zsigmod, * h. Frt jó cs cs. e. 2 4 m. r. Kardos Fercnc, * - d. k e. r. Kiss Antal * d. k e. r. Klasánszky László d. e cs. e. 3 6 jel. 30 Klein Sándor, h. Frt. f jó e kit. Kóhn Hermán, * h kt fvm. e. r. Kóhn Károly, h., t. h e. r. I Kóhn Vilmos, b d. h e. r. 1 Kozmáry József * d. e ! kit. 35 Kőszegi János * t. k cs. e. 4 4 e. r. Krzyzanovszky Artur jó k cs. e. 5 3 e. r. Langer Samu, h. Frt jó h cs. e. 5 4 e. r. Laukonidesz József, Sd d. k fvm. e. r. Lichtenstern Mór, h e kit.

6 6 Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 59 közt Műéneklés 40 Lipkay Géza * d. e kit. 2 Lucz Béla jó k cs. e. 5 5 e. r. Merkefka István * t. h e. r. Mezey Dezső * d. cs m. r. Michelstátter Áron, h. i t. k e. r. 45 Nagy Dezső * d. k e. r. Némethy János jó cs m. r. Neuman Bernát, h. i t. cs s. e. 6 5 m. r. Oross Mihály jó s cs. e. 4 5 h. r. Percz Antal jó h e. r. 50 Polák László, h. jó cs cs. e. 5 4 m. r. Rabl Dezső k e. r. 3 Sankovics Bertalan, * jó e kit. Schőnfeld Adolf, h. Frt d. cs m. r. Schvarcz Adolf, * h e fvm. kit. 55 Solcz Gyula, * Sd e kit. Urik István, * i. Sd jó k e. r. Várkonyi Béla t. cs cs. e. 4 5 m. r. Veisz Armin, h. i k.t e. r. Vóhl István t. h. 3 2 l cs. e. 5 6 e. r. Kimaradtak: Balogh György, Pásztor János, Rosenfeld Jakab, h. Seidner Jakab, h. Toldy József, Veisz Lipót, h. Zákó János, i. Magántanuló: Krámer Mór, h. Összesen : 67. M á s o d i k O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, ismétlő-e? vagy Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 44 közt Műéneklés Bakocs József kt e. r. Ballay Sándor, * i jó h. 4! e. r. 2 Beke Dénes, * Sd. d. e e. r. Bene József, * d. kt e. r. 5 Bercsényi Gyula * t. cs s. e. 5 5 m. r. Bindfeld Lajos, * h. d. e cs. e. 6 jel. Blaskó János, * Sd d. e kit. 3 Bognár István, Sd. e jel. Braun Adolf, h. t. cs m. r. 10 Braun Ignác, * h. jó k e. r. Braun Jakab, h. t. h cs. e. 4 5 e. r. Budinszky Emil jó k e. r. Büchler Mór, * h. e kit. 2 Dancziger Márton, h. d. e jel Deutsch Sándor, * h. d. h e. r. Fehér Péter, * h. d. k e. r. 3

7 7 Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 44 közt Műéneklés Gaál György * d. k cs. e. 4 4 e. r. 3 Grünfeld Gyula, * h. jó k e. r. Guba Pál * k e. r Hajdukovich Ödön * e jel. 2 Heuschrecker István t. h cs. e. 4 4 e. r. Horovicz Lipót, * h jó h fvm. e. r. Imrüsik József, * Sd. jó kt e. r. 4 Kereszturi József, * ö e jel Keszler László, * h. Frt. d. kt e. r. 3 Kóhn Ignác, * h t. h e. r. Kovács József d. k e. r. 2 Kurcz Jakab, * h jó h cs. e. 5 6 e. r. Liszkay Lajos * jó kt e. r Miksy János, * i. Sd,.... t. k cs. e. 5 3 e. r. 4 Neuman Dávid, h t. h fvm. e. r. 3 Oláh Béla jó k fvm. e. r. Ösztreicher József, * h. d. e kit.? Poplán Ede, * Frt. jó kt cs. e. 5 4 e. r Sajóssy Ferenc t. cs cs. e. 5 4 m. r. Staud Antal t. cs cs. e. 5 5 m. r. Strecskó János, * Sd d. kt fvm. e. r. Szalay Ferenc jó k cs. e. 4 5 e. r. Szedmák Antal t. cs cs. e. 5 3 m. r Szobi Lipót * h. e kit. Szvaratkó Sándor jó h e. r. - Urik Antal t. k cs. e. 5 fvm. e. r. Veisz Miksa, * h.. d. e fvm. kit. Zilberman Adolf, h jó kt s. e. 5 4 e. r. Kimaradt: Ribarik Ferenc, * Magántanulók : Homor István, Kozma Lajos, Müller Kálmán, Schmiedt Gyula, Schvarcz Adolf, h. Összesen : 50.

8 8 Harmadik O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Term. tan Mértani rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 28 közt Műéneklés Adler Manó, h jó k e. r. Almásy Mihály * d. h cs. e. 5 e. r. 3 Barna Adolf, * h. jó k e. r. 3 Barna Edmund, * h. t. k cs. e. 4 e. r. 2 5 Bartalos Kálmán * k.t. h cs. e. 4 e. r. 4 Bocsy Géza * t. h cs. e. 4 e. r. 4 Bóta László t. h e. r. 3 Erber Illés, * h jó k e. r. Filgóssy Gyula, * Sd kt cs. e. 3 jel. 10 Gyurkovics László, * Gyt... d. e kit. 2 Halmóczky Antal, Sd.... d. kt jel. 2 Heinrich István jó cs cs. e. 4 m. r. 3 Horovicz Samu, h. d. e kit. Horváth Béla * k.t. cs cs. e. 2 m. r Horváthy Zoltán *..... jó k e. r. 3 Hönig Márton, h. t. kt jel. 3 Kaszás Gyula * t. k fvm. fvm. e. r. Kékesy Dezső * t. h cs. e. 5 e. r. Konstyánszky József *.... t. h cs. e. 4 e. r Kubányi János t. h e. r Lichstenstern Vilmos, *h..... d. e fvm. 4 kit. Neuvirth Ignác, h. jó k cs. e. 4 e. r. Reiber Gyula t. k fvm. 5 e. r. Schmidl József, * h. Gyt... jó e fvm. 4 kit. 25 Sziklai Miklós t. kt fvm. 2 jel, Szilassy Károly * jó k fvm. fvm. e. r. Veinréb Mór, h. e kit. Zimányi Alajos * t. cs cs. e. 5 m. r. Magántanuló: Filgóssy Béla. Összesen: 29.

9 9 Negyedik O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rondes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. tan Vegytan Mértani rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkívüli tantárgyban 35 közt Műéneklés Barcsák Mihály, * Sd. e kit. Barna Izidor, * h. t. k cs. e. 4 e. r. Bóta Kálmán jó h e. r. 3 Dlabács Bertalan, * ö. t. h cs. e. 4 e. r. 3 5 Egerland Kálmán * jó h e. r. 2 Fekete Géza d. k e. r. Frankfurter Antal, * h.. Gyt... jó e kit. 3 Gráf Fülöp, * h. Gyt. d. kt jel. 3 Grün Jakab, * h. Gyt..... jó kt fvm. fvm. jel Hoffer Márton, * h. i. jó k e. r. 3 Hucják Bálint, * i. t. cs cs. e. fvm. m. r. 3 Kalocsai Kálmán t. k e. r. 2 Keresztúry Béla * jó k e. r. Kiss Ferenc * t. k e. r Klika Sándor * d. k e. r. Kozmáry Zoltán, * Frt..... d. kt jel. 3 Kürthy István, * Frt. ö. e kit. 3 Lengyel László * t. h e. r. Nagy Béla * jó h e. r. 20 Petheő Géza * d. k e. r. Petheő János, * i. Frt. jó k fvm. 4 e. r. Pick Fülöp, * h. jó e jel. Policzer József, * h. jó kt jel. 3 Pres János *. d. h e. r Rosenthal Samu, * h. t. k cs. e. 5 e. r. Rosenzveig Jakab, * h. t. cs m. r. Rozinai Károly * t. k e. r. Sextius Ferenc, * i. k.t. h é. r. 3 Spitzer József, * h. Gyt.... t. k e. r. 30 Szentgyörgyi Péter * jó k e. r. Szlaninka György, *. Sd... jó k e. r. 2 e Szobi Armin, * h.. Gyt kit. Szűcs Mihály * d. h e. r. Torbik Rezső, * g. k. d. h e. r Veisz Miksa, * h. t. h e. r. 1 1 Kimaradt: Seftsik Antal. Magántanuló : Várallyay János. Összesen : 37.

10 à Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? 10 Ö t ö d i k O s z t á l y. Erkölcsi viselet Szorgalom Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Hittan Magyar ny. Latin ny. Görög ny. Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 16 közt Műéneklés Borhy György, * Frt. Gyt. d. k e. r. 3 Braun Gábor, * h.. jó e I jel. 3. Deutsch Adolf, * h. Gyt. jó kt jel. 3 5 Földváry Károly, * Frt. Gyt. t. h e. r. 3 Gergely Imre k. t. k e. r. 3 Gyt. Györky Lőrinc, *. Frt.... t. k fvm. e. r. 3 Gyürkis János, Gyt. Sd. d. k e. r. 3 Hám László, *.Sd.. t. k e. r Katona Pál, * Frt. t. k e. r. 3 Konrád Géza, * Gyt. t. k e. r. Kovácsik Ádám, Sd. t. kt jel. Pinka László * t. h e. r. 3 Schweiger Jákó, * h. Gyt. jó h e r. Veisz Ignác, * h. Gyt. d. k e. r Vlcsák György, i. t. k e. r. Zseleznyák Ignác k. t. cs m. r.. Folyó szám Más intézetbe ment: Vincze Béla. Magántanulók: Bittarovszky Károly, Földváry György, Mandl Gáspár, h., Schlesinger Henrik, h. Összesen: 21. A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismetlő-e? H a t o d i k O s z t á l y. Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Görög nyelv Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. rajz Vegytan Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 13 közt Műéneklés Borosy Antal, *. d. e jel. 3 Fehér Salamon, * h. t. k e. r. 3 Gaál Béla, * Frt. k t kt e. r. 2 Grünfeld József, * h.. jó e jel. 5 Győrffy Kálmán * k t k e. r. 3 Hortolányi Antal, *. Sd. kt e. r. 3 Káplány Antal, *. k. t. k e. r. 2 Kecskés István * jó k e. r. Kőszegi János * jó k e. r Léber Géza * d. kt e. r. Lipkay Arthúr * k. t. h e. r. 3 Percz József, Gyt t. k e. r. 2 Petheő Béla * jó cs m. r. 3 Kimaradtak : Bedekovich Béla, Nemoda Ignác. A helybell nagygymnasiumbói kizárattak: Balogh János, * Petheő Atilla, * Sztráska György. Magántanulók: Csathó Gyula, Csernyánszky Ferenc, Melegh Lajos, Szilva József, Tamasy Endre, Zsingor László, ág. Összesen : 24. Az egész ifjuság összege : 228.

11 11 IV. Kimutatás a gyöngyösi kath. nagygymnasiumi tanulók létszámáról 187¾. tanévre. C i m O s z t á l y I. II. III. IV. V. VI. Összesen /4-re bejegyeztetett: nyilvános tanuló magántanuló Az év végén megvizsgáltatott : nyilv. tanuló magán tan más intézetbe ment 1 1 kimaradt a helybeli tanintézetből kizáratott _. _ 3 3 meghalt Huzamosb ideig betegeskedett kitünő osztályzatot nyert : nyilv. tan magán tan. nyilv. tan jeles osztályzatot nyert: j magán tan nyilv. tan I. rendű osztályzatot nyert: magán tan nyilv. tan II. rendű osztályzatot nyert: magán tan.... nyilv. tan III. rendű osztályzatot nyert : magán tan.... példás dicséretes jó törvényszerű kevésbbé törvényszerű nem törvényszerű magyar német 1 1 tót római katholikus görög katholikus 1 1 ' héber vallásu az alsóbb osztályból fellépett kivülről jött az osztályt ismételte Évközben A megvizsgált tanulók közöl A megvizsgált nyilv. tanulók közöl erkölcsiségre nézve volt A megvizsgált tenulók közöl A megvizsgált tanulók közöl életkor szerint volt anyanyelvre nézve volt vallásra nézve volt származásra nézve volt helybeli vidéki éves vagy több éves *

12 12 Melléktanulmányokban gyakoroltatott C i m O s z t á l y I. II. III. IV. V. VI. Összesen a francia nyelvben a mért. s szabadkézi rajzban a műéneklésben a szépirásban ' 103 a gyorsirásban a testgyakorlatban Ösztöndijas volt 1, 2 3 Jótékonyságból élelmeztetett V. A nagygymnasiumi Önképző kör. E tanintézet felsőbb osztályainak ifjusága legnemesebb elhatározással, még az 187½-kitanévben működött szellembajnokok által kigöngyölt zászló alá sorakozván, szép reményekre jogositó Önképző kör"-ének uj lendületet adandó, 1873-ki okt. 28-án tartá meg alakitó gyülését. A kör rendszabályai felolvastatván, tisztviselőit is megválasztá. A nemes érdekeltség harminckét munkás és ugyanannyi pártoló, összesen 64 tagot szólitott a szellemi munkásság terére. Heti rendes üléseit csütörtök délutánonkint tartá. Ilyeta f. é. jun. 25-ki zárüléssel együtt16-ot tartott. A munkásság eredménye lett 188 mű, melyek közöl 58 kötött, 130 pedig kötetlen beszédű volt. Elfogadtatott 101 db; visszahatott 87. Megörökitésül az Emlékkönyv -be, melynek szerkesztésében Perc József VI. o. tanuló fáradozott, 35 verses vagy folyó beszédü mű vezettetett be. A tagok ügybuzgalmoknak az által is adták jelét, hogy szavalatok által törekedtek önmagukat tökéletesiteni. A tagok munkásságának élesztésére 3 pályadij is lőn kitűzve. 1) Egy elbeszélésre: A nagylelkü jótétről" 1 db. 10 frankos arany a kör által. Pályanyertes: Percz József VI. o. t. 2) Szavalati versenyre két jutalom tüzetett ki: a) A legjobb szavalónak 1 db 10 frankos arany a kör által. Nyertes: Káplán Antal VI. o. t. b) A másod legjobb szavalónak 1 db 5 frankos arany szintén a kör által. Nyertes : Gyürkis János V. o. t. A kör könyvtára, mely részint az ügybarátok adakozásaiból, részint a tagok által befizetett tagilletéki összegből szerzett könyvekből alakult, jelenleg 255 müvet 371 kötetben tartalmaz. Folyó tanévben könyvadománynyal gyarapították a könyvtárt: Varga Emil igazgató 2 kötettel; Hartman János VII. o. t. 6 kötettel; Gaál Béla VI. o. t. 5 kötettel. Ide járul 5 db Emlékfüzér," melyeket az előbbi tanévekben müködött Önképző kör" úttörő bajnokai ezen intézet néhai igazgatójának, Pap Melkizedeknek, tiszteletök s hálájok kifejezéseül nyujtottak át; halála után azonban a kör könyvtárának lettek adományozva. Pénzadománynyal segitette a kört a helybeli nagyérdemű takarékpénztár, mely az igazgató folyamodására 25 o. é. frtnyi összeget ajánlott meg a kör üdvös céljának előmozditására. A Kör" nemes keblű jótévöinek a tanulók s intézet részéről a legforróbb köszönet!! BEVÉTEL. frt kr. Pénztári maradék /3-ról Fennemlitett adomány 25 Tagilletékek Büntetés pénz 3 20 Pénztári állás 187¾-ki tanévben. Összesen: frt 79 krból levonva a kiadást Pénztári maradék 53 frt 34 kr. KIADÁS. frt kr. Könyvek beszerzésére Pályázatra (2 db 10 frankos s 1 db 5 frankos arany Pestről hozatva) Könyvkötő munkára Remény" és Tanulók Közlönye" cz. lapokra 2 60 Jegyzőkönyvre 1 Szállitás s levelezésre 77 Összesen: 81 45

13 13 VI. Vallási ügy. A tanév a sz. Lélek segitségül hivásával s ünnepélyes sz. misével kezdetett meg. A délelőtti rendes előadásokat az egész éven át 7 és fél órakor sz. mise előzte meg; vasárnapokon és ünnepeken reggel a 8 órakor tartatni szokott sz. mise után az ifjuság félórai hitoktatásban részesült; délután pedig 23 óráig miután előbb a délelőtti oktatásból kikérdeztetett volna, a lorettói lytániát mondá. A bold. szűz ünnepein régi szokás szerint zászlók alatt vonult Mária dicséretének hangoztatása közt a templomba, hol sz. misét egyenruhás ifjak fáklyás szolgálata mellett hallgatott; vissza szintén zászlók alatt énekelve vonult. A vasárnapi s ünnepi sz. mise után ciborium kitétele mellett a miséző gymnasiumi hitszónok előimádkozása mellett 3 miatyánk, üdvözlet s megfelelő könyörgéssel fohászt üldözött sz. atyánkért, valamint dicsőségesen országló koronás királyunk Ő Felségeért; végre áldás adatott, miközben sz. éneket zengedezett az ifjúság Isteni tiszteletek alkalmával a gymnasiumi 73 tagból álló énekkar orgona kíséretében jó sikerrel működött. A naponkinti előadások délelőtt és délután imádsággal kezdettek és végeztettek be. A róm. kath. ifjuság a tanév folytán ötször végezte a sz. gyónást és áldozást. A húsvéti sz. gyónást három napi sz. gyakorlatok előzték meg Ezenkivül egész éven át kellő áhitattal volt jelen az egyház által rendelt minden nyilvános körmeneten, urkoporsó látogatáson, szentség imádáson stb., mindenkor tanárai kíséretében. Sz. Alajosnak, az ifjuság védszentének ünnepét kiváló ajtatossággal tartotta meg az ugynevezett sz. Orbán templomban, hova zászlók alatt ének közben ment, sz. áldozással egybekötött ünnepélyes sz. mise után pedig a gymnasiumi épületben védszentéről sz. oktatást nyert. A hittani nyilvános vizsgálatok főpásztori kegyes rendelet szerint kétszer tartattak, melyeken nagyságos Béla József főesperes, s helybeli prépost-plébános ur, mint érseki hitbiztos elnökölt. A héber vallásu tanulók a hittanban saját helybeli hittanárjaik által oktattattak és a tanjegyet tőlök nyerték. Végre A tanuló ifjak vallásosságáról és jó szivüségéröl szép bizonyságot tesz azon körülmény, hogy a tanárokkal együtt, ezeknek üdvös példaadása után, közölök 130-an a sz. László-társulatnak adakozó tagjai voltak, s szerény alamizsnájokkal annak üdvös céljához a tanárkarét is ide számitva 93 frt. 60 krral járultak; e tagok nevei az érdemosztályzatban * gal vannak jelezve. VII. Tanodai szerelvények szaporodása. Tanszereink és tudomány-eszközeink a tanév folytán, részint a nemes város-, mint e nagygymnasium pártfogójától képviseleti gyűlésben megajánlott összegen (350 frt) eszközlött vásárlás utján, részint a tanügy iránt érdeklődök szives adományozásából, kik mindnyájan vegyék itt a nyilvánosság terén legforróbb hálaköszönetünk kifejezését hazafias szellemű áldozatkészségükért, ismét tetemesen szaporodtak. A szaporodást következökben jelezzük: A) A nagygymn. tanári könyvtár szaporodott: a) vétel utján: Mészáros: Görög olvasókönyv 1. Télfy: A Class. Phil. Encyclopaediája 1. Lányi: Magyar egyháztörténelem II. k. 1. Póór: Hellas földirata és hellen államrégiségek 1. Dr. Heinrich: Magyar tanügy II. évf. 1. Felsman: Deutsches Lesebuch II. Th. 1. Visontai: Magyar állam földrajz 1. Köpesdi: A Görög irodalom története 1. Holub : Sallustius Crispus I. II. R. 2. Cserni: A német irálytan vezéríonala 1. Gebaur: Német nyelvtan I. II. R. 2. Hódoly: Összehasonlitó földrajz 1. Ribári: Egyetemes földirat I. II. R. 2. Mocnik-Szabóky : Számtan I. II. R. 2. Ugyanattól: Algebra 1. Ugyanattól: Mértan 1. Ugyanattól: Nézlettan I. II. R. 2. Hieser-Szabóky: Ábrázoló mértan 1. Laky: Irálytan 1. Vaszary: Világtörténelem ókor 1. Horváth: Huszonöt év M. történ. I. II. III. k. 3. Gyárfás: Jász-kunok története II. k. 1. Dr. Wüllner: Lehrbuch der Experimentalphysik I. Il. III. IV. k. 4. Czuczor: A magyar nyelv szótára VI. k. 3. és 4. füzete 2. (Jelenleg a mű teljes.) Martin-Dulácska: Képes természetrajz 1. Lubrich: Neveléstörténet I. k. 1. Dr. Cseh: Az ember szellemi élete 1. b) ajándékozás utján: Ballagi: Német olvasókönyv 1. Dr. Lutter: A méter-mérték ismertetése 1. Gráf: Német nyelvtan 1. Rajcsányi: Magyarország története 1. Mauritz: Közönséges számtan fűz. 2. Ajándékozó: a Franklin-társulat. Károly Gy. Hugó: Intelmek, erk. példák 1. Ajándékozó: tt. Háray B. t. kanonok, tábori lelkész ur. Emlékbeszéd, gyászversek stb. b. e. Bartakovics érsek végtisztességére; hódolat nm. Samassa József egri érsek ur beiktatási ünnepélyére. Ajándékozó: nt. Szulcsányi Leont helyett, pleb. ur. A m. kir. honvéd. miniszterium működése A nm. vall. s közokt. ministerium ajándéka. Három beszéd a kolozsvári m. kir. tud. egyetemnél 187¾. tanév elején. Ajándékozta ugyanazon tud. egyetem. A m. n. muzeum képtárának lajstroma 1. A muzeumi igazgatóság ajándoka. Bodnár-Iványi: Magyar olvasókönyv IIV. osztály számára 2. Tanárképezdei német olvasókönyv s francia nyt. 2. Bodnár: Magyar nyelvtan 1. Ajándékozó: tek. Aigner Lajos budapesti könyvárus ur. Szentek élete IV. R. 1. Egyetemes magyar Encyclopaedia X. XI. k. 2. Házi könyvtár X. XI. XII. XIII. XIV. f.

14 14 5. Pap Melkizedek ezen tanintézet b. e. érdemült igazgatójának ajándéka; ugyanennek évi aug. 15-én kelt s mult évi aug. hó 28-án bekövetkezett halála után közzétett nyilatkozata szerint: a boldogult mint szent-istván-társulati alapitó-tag a szabályok értelmében személyét illető, a társulat által kiadandó könyveknek egyik példányáról a társulat javára önkényt lemondván, a második őt illető példányt minden évben ezen gyöngyösi katk. nagygymnasium részére rendelte kiadatni. Áldás s béke lengjen sirja felett!! A Tanodai Lapok" czimü folyóirat évig tartó folyama. Ajándékozta a tanári kar. B) A természet- s vegytani szertár gyarapodott csupán vétel utján: Emberi szem-minta, szétszedhető, papirból, 1 db. Emberi fül-minta, szétszedhető, papirból, 1 db. Párologtató csésze 1 db. Dugaszfurók 5 db. Égető-cső legkeményebb üvegből 4 db. Készülék könkéneg készitéshez Kipp szerint 1 db. Mireny vizsgáló-cső 3 db. Ruggyanta csövek különféle minőségűek 9 láb hosszban. Szürö-készülék a viz tisztításhoz 1 db. Szűrő állvány, fából 1 db. Szürő-papir 2½ könyv. Woulff-féle palack 3 nyakkal 2 db. Forrasz-cső, fuvó-mű 11 db. Porcellánmozsár törővel 1 db. Gázvezetö-csö 3 db. Pléh-metsző olló 1 db. Különféle apróság 4 db. Kály-hydrat, arsen stbféle solutio üvegekben. Aqua hydrosulphata, ólomcukor, borkősav, manganum hyperoxydatum, amalgama, acidum sulphuric. concentr., nemkülönben acidum nitricum concentr. kisebb-nagyobb mennyiségben vegytani kisérletekre, üvegekben állanak. C) Földrajziakban következők vétettek: Reinhardt: Roma vetus, vászonra felhuzott térkép, a római történelem tanulmányozásához 1 db. Baur: Európa legujabb térképe szinezve s igen csinosan vászonra felhuzva 1 db. Hunfalvy: Földünk a legujabb fölfedezések után, csinos földgőmb 1 db. D) A természetrajzi szertár következőkkel növekedett : Virányi : Az emlősök, madarak, hüllők természetrajza 90 képes táblán. Ugyanattól: A növények természetrajza 52 képes táblán. Ugyanattól: Az ásványok természetrajza 21 képes táblán. Konrád Géza V. o. t. ajándékozott 190 szines növényt ábrázoló képet; tek. Mersits János gyógyszerész ur egy salamandrát borszeszben; nt. Ozorovszky Péter füleki házfőnök s pleb. helyettes ur 2 db. kövületet, s 1 db. kövült mohát. E) Az éremtárban eddig létezett 122 db. pénznemhez ez évben főt. Háray B. t. kanonok s tábori lelkész ur 170 db. igen becses, köztök több római s olasz pénznemet; ugyszintén az imént nevezett füleki házfőnök ur 4 dbot ajándékozott. F) A rajziskola részére szereztetett : a) Hermes-féle rajzminta 60 db. b) Betűminta 28 db. c) Mérőeszköz 4 db. d) Épitész-mértani minta 20 db. c) Krétarajz 18 db. d) Krétadiszitmény 6 db. Végre Grünfeld József VI., Keresztúry Béla IV. o. tt. pedig néhány szép rajzmintát adományoztak. Mindezen könyvek csinosan bekötve, felszámozva s a leltárba rendesen bevezetve, a könyvtárban vannak elhelyezve; ugyszintén a term. s vegytaniak, valamint a fold- s term. rajziak az éremtáriakkal együtt a természettani muzeumban gondosan őriztetnek. VIII. Jótékonyság. 1) Ezen nagygymnasiumhoz csatolt Koháry-, Hevenessy-, Hám- és Hálás-féle alapitványok ez évi 235 frt 80 krnyi kamatja; ugyszintén a cs. kir. államkincstárnál elhelyezett, most emlitett Hevenessy-féle 3000 frtnyi töke ki tanév első félévi kamata után jövedelmi adó fejében hibásan levont, s a nm. vallás- és közokt. m. kir. Miniszterium m. évi nov. l4-én sz. a. kelt kegyes intézvénye folytán a gyöngyösi m. kir. adóhivataltól bekövetelt 18 frnyi összeg, 21 szegény jobb tanuló közt osztatott ki, kiknek neve az érdemosztályzatban Sd. betükkel van jelezve. 2) A helybeli t. kaszinói egyletnek évenkénti kegyes adománya (12 frt) ezuttal Büchler Mór II. és Vlcsák György V. o. jó tanulóknak itéltetett. 3) A helybeli tek. polgármester ur átirata folytán egy magát megnevezni nem akaró jótevő a gyöngyösi nagygymnasium legmagasabb, tehát VI. osztályt végző, gyöngyösi születésü, róm. kath., szegény sorsu, de szorgalmas és tisztességes magaviseleténél fogva a tanári testület által is ajánlandó ifju részére a zárünnepély alkalmával kézbesitendő 100 o. é. frtnyi dijat kegyeskedvén felajánlani, a tanárkar ezen, minden magasztaláson felűl álló nemes s ritka tény érdeméhez illő komoly tanácskozás után e jutalomra Borossy Antal VI. oszt. tanulót terjesztette fel a nemes városi tanács elé megerősités végett. 4) Az igazgató folyamodványára a helybeli Takarékpénztár" 25 frtot; a Gyöngyösi Népbank" pedig 20 frtot volt kegyes folyamodó rendelkezésére bocsátani oly célból, hogy azok az erkölcsiségben dicséretre méltó, szorgalmas, munkás, részben pedig szegény tanulók közt ösztöndijakul osztassanak ki. Ez összegből a tanárkar határozata szerint következők jutalmaztattak: a) Példás erkölcsi viseletért 3 tanuló, még pedig az első 10 frankos arany jutalmat Hajdukovich Ödön II. o. t., a második 5 frankos arany jutalmat Schwarcz Adolf I. o. t., a harmadik 1 db ezüst frtnyi jutalmat Barcsák Mihály IV. o. t. nyerte, b) Ernyedetlen szorgalomért szintén 3 tanuló jutalmaztatott ily renddel: az első 10 frankos arany jutalomra Beke Dénes II. o. t., a második 5 frankos arany jutalomra Hortolányi Antal VI. o. t., a harmadik 1 db ezüst frtnyi jutalomra Klika Sándor IV. o. t. érdemesittetett. c) A munkásságra ösztönzés végett a tanárkar által következő pályadijak tüzettek ki: α) Egy történelmi dolgozatra: Az ősmagyarok vallási

15 15 viszonyairól" 1 db 10 frankos arany. Pályanyertes azon mű, melynek szerzője e jeligét választá: Még jőni kell, még jőni fog stb. β) Egy másik történelmi dolgozatra: A ker. vallásnak a különböző népek vallás-erkölcsi müvelésére szolgáló befolyásáról'* 1 db 10 frankos arany. A mü nem lett jutalmazható, γ) Egy, a mai Európát helyesen ábrázoló térképre" 1 db 10 frankos arany. Nyertes: Borhy György V. o. t. δ) A legszabályosabb s legszebb rajzolványokra 1 db 5 frankos arany és 4 db ezüst frtnyi jutalom. Az elsőt Budinszky Emil II. o. t. nyerte; a 4 ezüst írt 11 dbjával pedig: Sankovics Bertalan I o., Liszkay Lajos és Büchler Mór II. o. s Kozmáry Zoltán IV. o. tanulók jutalmaztattak. E szerint a takarékpénztár- és népbanktól ajándékozott 45 frtnyi összegből most elősorolt ösztöndijakra 4 db 10 frankos aranyban (Pestről hozatva dbja 4 frt 88 kr) 19 frt 52 kr; 3 db öt frankos aranyban (dbja 2 frt 44 kr) 7 frt 32 kr; 6 db ezüst frtban 6 frt 72 kr, összesen: 33 frt 56 kr osztatván ki, maradt még 11 frt 44 kr; ehhez járul a mult évi 11 frt 4 krnyi maradék, tehát 22 frt 48 krnyi összeg a szegény sorsu tanulók számára; ez összeg igy osztatott ki: Kaszás Gyula és Sziklay Miklós III., Klein Sándor és Percz Antal I. o. tt. kaptak személyenként 4 frt 50 krt, Policzer József IV. o. t. kapott 4 frt 48 krt. 5) Folyó tanévben budai Mária-Teréz-féle 120 frtnyi ösztöndijat nyert Kürthy István IV. o t. Továbbá Dlabács Bertalan IV. o. t. mint már az előbbi tanévekben élvezé a győri Dlabács-féle 1. osztályu 100 frtnyi, Keresztúry József II. o. t. pedig a nagyváradi Némethy-féle 60 frtnyi ösztöndijat. 6) Nt. Sinka Leont tanár ur 1 db 2 frtos ezüstöt tűzött ki egy müforditásra: P. Ovidius Naso keservei V. könyvének 58. versét" illetőleg. Pályanyertes az Oh ti a latinok példányit szemre vegyétek" jeligés mü. Nt. Lassú Pius tanár ur 1 db 10 frankos aranyat tüzött ki egy magyar nyelven irandó allegoriára : Az élet különböző kora az évszakok képében. Nyertes az Oh a szárnyas idő hirtelen elröpül" jeligés mü. E két utóbbi, valamint fent a 4. pont a) alatt felemlitett pályanyertesek jeligés levélkéi csak a jul. 31-ki zárünnepély alkalmával fogván feltöretni, nevök ez értesitvénybe be nem vezettethetett. Tek. Mersits János helybeli gyógyszerész ur s fönkelt szellemü tanügybarát 1 db 10 frankos aranyat méltóztatott a tanárkar által tetszés szerint választandó szakban kitünő munkásságot kifejtett tanuló jutalmazására. A tanárkar a magyarnyelv s irodalom tanulásában s e nyelven beadott dolgozataiban feltüntetett szorgalmáért e jutalommal Grünfald József VI. o. t. tüntette ki. 7) Tek. Fenyvessy Adolf ur, a pesti Tyronia-Gyorsiró-Egylet" elnökének két rendbeli jutalmával a gyorsirászatban tett előmenetelökért, Veisz Ignác V. o. t. 1 db fraekos aranynyal; Szobi Armin IV. o. t. pedig,.a 30 éves háboru története" czimü diszkötésü könyvvel jutalmaztattak. 8) A mult évi értesitő 6. pontjában felemlitett tanügybarát által felajánlott 5 db ezüst frt, a mult tanév végén zárünnepély nem tartathatván, az ajándékozó szándékához képest most ugy osztatott ki, hogy a hangjegyekés müének tanulásában legszorgalmasabb tanulók részesittettek ily renddel: 3 db ezüst forintot kapott Percz József VI. o. t. mint az első jutalomra érdemes; 2 db ezüst forintot pedig, mint másod jutalmat érdemlő, nyert Kovács József II. o. t. 9) A sz. ferenc-rendü kolostor 3 róm. kath.; az izraelita hitközség pedig 12 héber tanulót látott el ingyen élelemmel és ruházattal. E rovatban felemiitett alapitók emléke áldásban legyen! A nagylelkű adományozók s jótevők pedig kegyességökért fogadják hálás elismerésünket és forró köszönetünket!! IX. Figyelmeztetés a tanulóknak. 1. Azon nyilvános tanulók, kik vizsgáikat rendes időben betegség- vagy más okból le nem tehették, vagy azokon egy vagy két tantárgyból megbuktak, pót-, illetőleg javitó-vizsga letehetésére csak ugy nyerhetnek a gymnasiumi igazgatóságtól vagy a tanári széktől engedélyt, ha kellően indokolt és illő (50 kros) bélyeggel felszerelt folyamodványaikat ahhoz augusztus 8-ig beküldik. Később tett folyamodás tekintetbe nem vétetik és sikeretlen lesz, kivéve, ha az elkésés rendkivüli akadály kimutatása által igazoltatnék. 2. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minisztériumnak é. jun. 24-én sz. alatt kelt kegyes intézvénye szerint oly tanulók, kik kettőnél több tárgyból buktak meg, vagy már egyszer javitó vizsgára bocsáttattak, vizsga-javithatási engedélyért, bizonyitványok és más szükséges okmányoknak, melyekben a bukás okai kellőleg indokolva legyenek, kérvönyökhöz csatolása mellett a tankerületi főigazgatósághoz és ne a magas Miniszteriumhoz folyamodjanak, s e folyamodványukat, legkésőbb szintén augusztus 8-ig a gymnasiumi igazgatóságnál adják be. A nm. miniszteriumhoz benyujtott ily folyamodványok figyelmen kivül fognak hagyatni. 3. Oly bukottak, kik már valamely tanévben megbukás után javitó-vizsgára bocsáttattak, vagy utolsó tanévben csak egy tantárgyból is rosz tanjegyet kaptak, a vizsga ismételhetésére igényt többé nem tarthatnak. 4. Azon tanulók, kik a pót- vagy javitó-vizsgálatokat meghatározott időben le nem teszik, vagy azokon valamely tantárgyból ismét elégtelen osztályzatot kaptak, javitó-vizsgálatra nem bocsáttatnak, hanem az osztályt kötelesek ismételni. 5. A pót- és javitó-vizsgálatokra az illető tanulók csak a következő tanév első havában bocsáttatnak és pedig ugyanazon tanodánál kötelesek letenni, melynél megbuktak, vagy a vizsgálatokat letenni elmulasztották. Más

16 16 intézet csak az előbbi tanoda beleegyezése mellett van jogositva ily vizsgálatok tartására. A javitó-vizsgák oktober és 3-án teendők le. 6. A magántanulók évfolytán bármikor jelentkezhetnek, kivántatik azonban, hogy vizsgájok kitüzött napja iránt az igazgatóságnál idejekorán értesülést szerezzenek ; vizsgájoknál nyelvtani s alsó négy osztályiak rajzdolgozataikat is bemutassák. A magántanulók irásbeli s az alsó négy osztályiak rajzolási vizsgákra is köteleztetnek. X. Tudnivalók a tanulóknak, szülőknek, gyámok- és szállást-adóknak. 1. Ezen nagygymnasiumnál a nyilvános tanulók szabályszerű felvétele és bejegyzése szeptember án és oktober három első napján történik: ugyanekkor állandja ki minden, a gymnasium 1-ső osztályába fölveendő növendék a felvételi vizsgát, mely minden, a gymnasium 1-sö osztályába felveendő ifjura nézve kötelező. 2. A gymn. I. osztályába esak a 9 évet betöltött vagy idősb növendék vétethetik föl, kitől megkivántatik a folyékony olvasás, nyelvtanból az alaktan főbb részeinek, az egyszerű, bővitett és összetett mondatoknak ismerése, kellő jártasság a diktandó-irásban, számtanból a tizes számrendszernek ezerig s a négy alap miveletnek tudása egész és közönséges törtszámokkal. 3. A felvétetni kivánó tanuló, a felvételre addigi tanulmányairól szóló bizonyítványaival személyesen szülei, gondnokai vagy ezek megbizottja kiséretében tartozik az igazgatónál és az illető tanároknál jelentkezni, kiknél születési évét s napját pontosan meg kell mondania. 4. Azon szülők vagy gyámnokok, kik nem Gyöngyösön laknak, gyermekök vagy gyámoltjok felvételekor alkalmas helyettest tartoznak nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat s kötelességeiket átruházzák, hogy a gondviselése alá helyezett tanulóra nézve a tanodának fegyelmi s tanulmányi közléseit nevükben elfogadhassa. 5. Szállásfogadásra az igazgatóságnak tudta s beleegyezése szükséges. Kivántatik tehát, hogy a szülők beiratás előtt az igazgatóhoz forduljanak, ki oly gondnokokat fog nekik ajánlani, kik nemcsak élelemmel és szállással látják el gyermekeiket, hanem jó viseletök és szorgalmas tanulásuk felett is őrködni fognak. 6. Ajánltatik tehát a szülőknek, gyámoknak s szállást-adóknak, hogy beiratás előtt gyermekeiknek s gyámoltjaiknak szállást ne fogadjanak, illetőleg előre senkit le ne foglaljanak, mert ha az illető tanodai igazgatóság helyeslésével a felfogadott hely nem találkozik az ebből származandó kellemetlenség önmagukra háramlik vissza. A tanodai igazgatóságnak jogában áll ugyanis az oly tanulót az intézet polgárai közé be nem jegyezni, ki bármily tekintetben kifogás alá eső szálláson akar maradni. 7. Kéretnek a szülök és gyámok, hogy házitanitókat (instructorokat) az igazgatóság tudta nélkül ne alkalmazzanak, továbbá hogy gyermekeik és gyámoltjaik tanulásáról s viseletéről a tanároknál gyakran tudakozódjanak. 8. A jövő /5-iki tanév a szent Lélek ünnepélyes segitségülhivásával október 1-én veendi kezdetét. XI. Felnőttek oktatása. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium évi okt. 17-én sz. a. kibocsátott kegyes iutézvényének alapján a felnőttek oktatása folyó tanév téli időszakának elején nov. hó 4-én szintén megkezdetett s naponkint esti 57 óráig egész a felfüggesztést elrendelő m. é. dec. 31-én sz. a. kelt magas minisztériumi intézvénynek f. é. jan. 10-én történt vételeig. Ekkor félbenszakasztatott. Előadók valának : V ar g a E m i 1 igazgató, tanitá a történelmet, földrajzot s magyar alkotmánytörténetet hetenkint 3 órában; előadási óráinak összege 29; Kaszab Sándor tanár, előadta a számtant hetenkint 3, összesen 29; Magócsy Imre tanár, tanitá a természettant hetenkint 3, összesen 29 órában; Lassú P i u s f tanár, előadta a magyar nyelvet s ügyiratok szerkesztését hetenkint 2, összesen 19 órában; Galambos Áron tanár, előadta a természetrajzot hetenkint 3, összesen 30 órában. Tehát 5 tanár tartott összesen 136 órát 367 felnőttnek, kik közt a legifjabb 17, a legidősb 78 éves volt. Kelt Gyöngyösön, évi jul. hó 31-én. Varga Emil, igazgató.

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A Bethlen Gábor Református Gimnázium Évkönyveinek Repertóriuma 1853-2004 Készítette: Muladi Rita

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. TORVENYEK A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. LYCEUMBAN THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA. I. SZAKASZ. Felvétel és beiratás. i- Azon

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról.

ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. ÉRTESÍTÉS AZ UNITÁRIUS ISKOLÁKRÓL. 1. A kolozsvári főtanodáról. A. lefolyt iskolai év kezdetét vette 1878 September 1-ső napján. September 5-ikéig a beiratások, felvételi-, pót- és javitó-vizsgálatok történtek

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

2015. augusztus 19., szerda

2015. augusztus 19., szerda 2015. augusztus 19., szerda ZENEELMÉLET, FÖLDRAJZ, ORGONA - 9:00 221. terem, Orgonaterem Tanárok: Győrffy Katalin, Szabó Balázs, dr. Kiss-Csapó Gergely Rinkó Sándor 9.A zeneelmélet 9. Győrffy Katalin Gergely

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 70/3. Olvashatatlan szignó Nógrádverõce,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *)

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *) 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *) I. FEJEZET A tanitás kötelezettsége és szabadsága 1. Minden szülő vagy gyám, ide értve azokat is, kiknek házában gyermekek mint mestertanítványok

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár 1. évfolyam 2. évfolyam Svetits Katolikus Általános Iskola, Debrecen MK00146979 Matematika tk. I. félév AP 020113 Hétszínvarázs ok. 1 425 Ft MK00146997 Matematika tk. II. félév AP 020119 Hétszínvarázs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1

HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE TISZTIKARA 1867 1872 1 Országgyűlési képviselők 2 1865. december 14. 1866. április 30. Borbély Miklós (ismeretlen pártállás) törökszentmiklósi 1865. december 14. 1868. december

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50)

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) 4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) Az 1801. aug. 3-i dátummal keltezett, Povolni János építőmester által aláírt tervrajz Ismeretes egy

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat. A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Létesítés adatok: Az iskola Fenntartója a Sárszentmihályi Községi Önkormányzat. Önálló gondnoksággal rendelkezik, ami

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE

6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE 6 ÉVFOLYAMOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/17-ES TANÉVRE I. 2014 szeptemberétől egy év szünet után újraindult a hat évfolyamos képzés az Óbudai Gimnáziumban. A képzési forma eredményes: az elmúlt évben

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

V. 91 Vác Város Képviselő-testületénak iratai 1872 1950, é. n. a) Közgyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 1872 1950. A napirendi pont tárgya

V. 91 Vác Város Képviselő-testületénak iratai 1872 1950, é. n. a) Közgyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 1872 1950. A napirendi pont tárgya V. 91 Vác Város Képviselő-testületénak iratai 1872 1950, é. n. a) Közgyűlési (képviselő-testületi) jegyzőkönyvek 1872 1950 Jelzet/kötetszám 406/1871. Vác kgy. V.91-a/1. 1-2. 1872.01.13. 1/1872. Prunner

Részletesebben