SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l iki T A N É V B E N. EGERBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874."

Átírás

1 A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

2 TARTALOM I. Az ifjuság érdemosztályzatában előforduló tanjegyek fokozata és az általános sorozat meghatározása; az érdemosztályzatban előforduló röviditések s egyéb jegyek magyarázata. II. A nagygymnasiumi tanárkar s a tantárgyak beosztása ben. III. A gyöngyösi kath. nagygymnasiumi ifjuság névsora és érdemosztályzata ki tanévb. IV. Kimutatás a gyöngyösi kath. nagygymnasiumi tanulók létszámáról ki tanévre. V. A nagygymnasiumi Önképző kör. VI. Vallási ügy. VII. Tanodai szerelvények szaporodása. VIII. Jótékonyság. IX. Figyelmeztetés a tanulóknak. X. Tudnivalók a tanulóknak, szülőknek, gyámok- s szállástadóknak. XI. Felnőttek oktatása.

3 3 I. Az ifjuság érdemosztályzatában előforduló tanjegyek fokozata és az általános sorozat meghatározása. A nmélt. vall. és közokt. m. kir. Ministerium 1868-ki junius 30-án, sz. a. k. k. intézvénye a középtanodai ifjuság erkölcsi viselete-, szorgalma- és előmenetelének jelzésére a következő fokozatos kitételeket rendeli el: F o k o z a t kitünőség vagy Jelesség az erkölcsi viseletnek J e l l e m z é s é r e a szorgalomnak a tanulmányi előmenetelnek példás ernyedetlen kitünő1 dicséretes kitartó jeles2 Első rend. jó kellő jó3 törvényszerű kevésbbé törvényszerű hanyatló Másod rend nem törvényszerű csekély elégséges4 elégtelen5 csekély előm. Harmad rend semmi rosz6 Az általános sorozat jegyei ezek: kitünő, jeles, első rendü, másod rendü, harmad rendü, melyeknek meghatározásánál e következők veendők figyelembe: a) Az általános kitünő sorozatnak legnagyobb foka: minden tantárgyból kitünő; legkisebbik: csupa kitünő két jelessel, b) A jelesnek legnagyobb foka: csupa kitünő s csak egy tantárgyból jó; legkisebbik: csupa jeles és egy jó. c) Az elsőrendünek legnagyobb foka: csupa kitünő s egy elégséges; legkisebbik: csupa elégséges, d) A másodrendü, egyetlen egy elégtelen, s e) a harmadrendü egyetlen egy rosz vagy semmi jellemzésből származik. Az általános sorozat meghatározásába a szabadkézis mértani rajz, testgyakorlat s egyéb melléktantárgyak be nem folynak. Az érdemosztályzatban előforduló röviditések s egyéb jegyek magyarázata. g. k. görög katholikus; h. héber; ág. ágostai vallásu. A római katholikus ifjak vallása nem jeleztetik. i. ismétlő ö. ösztöndijas; példás; d. dicséretes; t. törvényszerü; k. t. kevésbbé törvényszerü; n. t. nem törvényszerü ; e. ernyedetlen ; kt. kitartó; k. kellő; h. hanyatló ; cs. csekély; cs. e. csekély előmenetelt tanusitott; s. semmi; s. e. semmi előmenetelt nem tanusitott; kit. kitünő; jel. jeles; e. r. első rendü; m. r. másod rendü, - h. r. harmadrendü. A *-gal jelzettek a szent-lászló-társulatnak adakozó tagjai voltak. Sd. segélydijas; Frt. Francia nyelvet tanult; Gyt. gyorsirást tanult; fvm. e tárgy tanulásától fel volt mentve. A f-tel jelzettek a jul. 31-iki zárünnepély alkalmával szavalati előadásokat tartottak. 1*

4 4 II. A nagygymnasiumi tanárkar s a tantárgyak beosztása 187¾-ki tanévben. 1. Varga Emil, sz. ferenc-rendi áldozár, a nagygymnasium igazgatója, főgymnasiumra tanképesitett tanár; VI. o. a német ny. s történelem rendes tanára, hetenként 5 órában, a pesti kir. m. term. tudom. társ. tagja, tanárk. évei: Galambos Áron, sz. ferenc-rendi áldozár, a IV. o. főnöke, IV. o. a hittan ós lat. ny., I. II. V. VI. o. a term. rajz tanára, hetenkint 17 órában, a franezia ny. rendk. tanára, a term. rajzi szertár őre, tanárk. évei: Kaszab Sándor, sz. ferenc-rendi áldozár, a II. o. főnöke, II. o. a lat. ny., I. II. III. o. a mennyis, tan tanára hetenkint 17 órában, tanárk. évei: Magócsy Imre, sz. ferenc-rendi áldozár, V. VI. o. a mennyis, tan, III. IV. o. a term. tan, IV. VI. o. a vegytan tanára, hetenkint 17 órában, tanácsk. jegyző, a term. tani szertár őre, tanárk. évei: Sinka Leont, sz. ferenc-rendi áldozár, a VI. o. főnöke, VI. o. a lat. ny., V. VI. o. a gör. ny., IV. o. a mennyis, tan tanára, hetenkint 18 órában, a tanári könyvtár őre, a pesti kir. m. term. tud. társ. tagja, tanárk. évei: Lassu Pius, sz. ferenc-rendi áldozár, nagygymnasiumi hitszónok, az V. o. főnöke, V. VI. o. a hittan, IV. V. VI. o. a magyar ny., V. o. a lat. ny. tanára, hetenkint 17 órában, a gyorsirás rendk. tanára, az ifjusági könyvtár őre, s a pesti kir. m. term. tud. társ. tagja, tanárk. évei: 2: 7. Péics Lukács, sz. ferenc-rendi áldozár, algymn. hitelemző, I. II. III. o. a hittan, II. III. o. a magyar ny., II. o. a ném. ny. tanára, hetenkint 14 órában, tanárk évei: Fiala Mihály, sz. ferenc-rendi áldozár, a III. o. főnöke, III. o. a lat. ny., I. II. III. o. a földrajz, III. IV. V. o. a történelem tanára, hetenkint 18 órában, tanárk. éve: Pintér Kornél, sz. ferenc-rendi áldozár, az I. o. főnöke, I. o. a magyar és lat., I. III. IV. V. o. a ném. ny. tanára, hetenkint 17 órában, tanárk. éve: Szomor Károly, világi, I. II. o. a szépirás, IIV. o. a. mértani és szabadk. rajz tanára, hetenkint 18 órában, a budapesti magy. gyorsiró-egylet, az orsz. középt. tanár-egylet, a kir. m. term. tud. társ. tagja, okleveles torna-, és elemi főtanodai tanitó, tanárk évei: Fehér József, világi, kath. főelemi tanitó, a műéneklés tanára, hetenkint 3 órában, tanárk évei: Novoszad János, világi, volt cs. kir. hadnagy, a testgyakorlat tanára, hetenkint 12 órában, tanárk. évei: 6.

5 5 III. A gyöngyösi kath. nagygymnasiumi ifjuság névsora s érdemosztályzata 187¾-ki tanévben. E l s ő O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusított előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 59 közt Műéneklés Barcsik János k e. r. Bárány Pál * k.t. cs m. r. Beke Lajos * Sd P- e kit. Bindfeld Károly, * h d. k cs. e. 4 5 e. r. 5 Boma Aladár t. h e. r. Brünnauer Dávid, * h d. b e. r. Csépány János jó cs cs. e. 4 4 m. r. Czobor László, Sd t. k e. r. 4 Deutsch Zoltán, * h d. k e. r. 10 Dollencz Károly * d. cs m. r. 3 Erber Lipót, * h jó kt e. r. «Farkas Béla, * i jó kt fvm. 3 fvm. e. r. Farkas Gyula t. s cs. e. 5 4 h. r. Frankfurter Sámuel, * h. f.... t. cs cs. e. 5 3 m. r. 15 Gödinger Móric, * h d. kt e. r. Grünfeld Zsigmond, h jó h fvm. e. r. Gúth Ignác, h d. kt cs. e. 4 6 e. r. Gytirki Imre, * jó h cs. e. 4 4 e. r. Harmos Gábor t. k e. r. 20 Hauke Pál, Sd d. e kit. 3 Hoffer Márton, h jó h cs. e. 4 5 e. r. Holtsuk Károly * jó kt e. r. Horntsár János, Sd d. k fvm. 3 6 e. r. Janotik Ferenc * d. k e. r. 25 Juhász Lajos * k.t. cs m. r. Kaiser Zsigmod, * h. Frt jó cs cs. e. 2 4 m. r. Kardos Fercnc, * - d. k e. r. Kiss Antal * d. k e. r. Klasánszky László d. e cs. e. 3 6 jel. 30 Klein Sándor, h. Frt. f jó e kit. Kóhn Hermán, * h kt fvm. e. r. Kóhn Károly, h., t. h e. r. I Kóhn Vilmos, b d. h e. r. 1 Kozmáry József * d. e ! kit. 35 Kőszegi János * t. k cs. e. 4 4 e. r. Krzyzanovszky Artur jó k cs. e. 5 3 e. r. Langer Samu, h. Frt jó h cs. e. 5 4 e. r. Laukonidesz József, Sd d. k fvm. e. r. Lichtenstern Mór, h e kit.

6 6 Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 59 közt Műéneklés 40 Lipkay Géza * d. e kit. 2 Lucz Béla jó k cs. e. 5 5 e. r. Merkefka István * t. h e. r. Mezey Dezső * d. cs m. r. Michelstátter Áron, h. i t. k e. r. 45 Nagy Dezső * d. k e. r. Némethy János jó cs m. r. Neuman Bernát, h. i t. cs s. e. 6 5 m. r. Oross Mihály jó s cs. e. 4 5 h. r. Percz Antal jó h e. r. 50 Polák László, h. jó cs cs. e. 5 4 m. r. Rabl Dezső k e. r. 3 Sankovics Bertalan, * jó e kit. Schőnfeld Adolf, h. Frt d. cs m. r. Schvarcz Adolf, * h e fvm. kit. 55 Solcz Gyula, * Sd e kit. Urik István, * i. Sd jó k e. r. Várkonyi Béla t. cs cs. e. 4 5 m. r. Veisz Armin, h. i k.t e. r. Vóhl István t. h. 3 2 l cs. e. 5 6 e. r. Kimaradtak: Balogh György, Pásztor János, Rosenfeld Jakab, h. Seidner Jakab, h. Toldy József, Veisz Lipót, h. Zákó János, i. Magántanuló: Krámer Mór, h. Összesen : 67. M á s o d i k O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, ismétlő-e? vagy Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 44 közt Műéneklés Bakocs József kt e. r. Ballay Sándor, * i jó h. 4! e. r. 2 Beke Dénes, * Sd. d. e e. r. Bene József, * d. kt e. r. 5 Bercsényi Gyula * t. cs s. e. 5 5 m. r. Bindfeld Lajos, * h. d. e cs. e. 6 jel. Blaskó János, * Sd d. e kit. 3 Bognár István, Sd. e jel. Braun Adolf, h. t. cs m. r. 10 Braun Ignác, * h. jó k e. r. Braun Jakab, h. t. h cs. e. 4 5 e. r. Budinszky Emil jó k e. r. Büchler Mór, * h. e kit. 2 Dancziger Márton, h. d. e jel Deutsch Sándor, * h. d. h e. r. Fehér Péter, * h. d. k e. r. 3

7 7 Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 44 közt Műéneklés Gaál György * d. k cs. e. 4 4 e. r. 3 Grünfeld Gyula, * h. jó k e. r. Guba Pál * k e. r Hajdukovich Ödön * e jel. 2 Heuschrecker István t. h cs. e. 4 4 e. r. Horovicz Lipót, * h jó h fvm. e. r. Imrüsik József, * Sd. jó kt e. r. 4 Kereszturi József, * ö e jel Keszler László, * h. Frt. d. kt e. r. 3 Kóhn Ignác, * h t. h e. r. Kovács József d. k e. r. 2 Kurcz Jakab, * h jó h cs. e. 5 6 e. r. Liszkay Lajos * jó kt e. r Miksy János, * i. Sd,.... t. k cs. e. 5 3 e. r. 4 Neuman Dávid, h t. h fvm. e. r. 3 Oláh Béla jó k fvm. e. r. Ösztreicher József, * h. d. e kit.? Poplán Ede, * Frt. jó kt cs. e. 5 4 e. r Sajóssy Ferenc t. cs cs. e. 5 4 m. r. Staud Antal t. cs cs. e. 5 5 m. r. Strecskó János, * Sd d. kt fvm. e. r. Szalay Ferenc jó k cs. e. 4 5 e. r. Szedmák Antal t. cs cs. e. 5 3 m. r Szobi Lipót * h. e kit. Szvaratkó Sándor jó h e. r. - Urik Antal t. k cs. e. 5 fvm. e. r. Veisz Miksa, * h.. d. e fvm. kit. Zilberman Adolf, h jó kt s. e. 5 4 e. r. Kimaradt: Ribarik Ferenc, * Magántanulók : Homor István, Kozma Lajos, Müller Kálmán, Schmiedt Gyula, Schvarcz Adolf, h. Összesen : 50.

8 8 Harmadik O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Term. tan Mértani rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 28 közt Műéneklés Adler Manó, h jó k e. r. Almásy Mihály * d. h cs. e. 5 e. r. 3 Barna Adolf, * h. jó k e. r. 3 Barna Edmund, * h. t. k cs. e. 4 e. r. 2 5 Bartalos Kálmán * k.t. h cs. e. 4 e. r. 4 Bocsy Géza * t. h cs. e. 4 e. r. 4 Bóta László t. h e. r. 3 Erber Illés, * h jó k e. r. Filgóssy Gyula, * Sd kt cs. e. 3 jel. 10 Gyurkovics László, * Gyt... d. e kit. 2 Halmóczky Antal, Sd.... d. kt jel. 2 Heinrich István jó cs cs. e. 4 m. r. 3 Horovicz Samu, h. d. e kit. Horváth Béla * k.t. cs cs. e. 2 m. r Horváthy Zoltán *..... jó k e. r. 3 Hönig Márton, h. t. kt jel. 3 Kaszás Gyula * t. k fvm. fvm. e. r. Kékesy Dezső * t. h cs. e. 5 e. r. Konstyánszky József *.... t. h cs. e. 4 e. r Kubányi János t. h e. r Lichstenstern Vilmos, *h..... d. e fvm. 4 kit. Neuvirth Ignác, h. jó k cs. e. 4 e. r. Reiber Gyula t. k fvm. 5 e. r. Schmidl József, * h. Gyt... jó e fvm. 4 kit. 25 Sziklai Miklós t. kt fvm. 2 jel, Szilassy Károly * jó k fvm. fvm. e. r. Veinréb Mór, h. e kit. Zimányi Alajos * t. cs cs. e. 5 m. r. Magántanuló: Filgóssy Béla. Összesen: 29.

9 9 Negyedik O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rondes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. tan Vegytan Mértani rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkívüli tantárgyban 35 közt Műéneklés Barcsák Mihály, * Sd. e kit. Barna Izidor, * h. t. k cs. e. 4 e. r. Bóta Kálmán jó h e. r. 3 Dlabács Bertalan, * ö. t. h cs. e. 4 e. r. 3 5 Egerland Kálmán * jó h e. r. 2 Fekete Géza d. k e. r. Frankfurter Antal, * h.. Gyt... jó e kit. 3 Gráf Fülöp, * h. Gyt. d. kt jel. 3 Grün Jakab, * h. Gyt..... jó kt fvm. fvm. jel Hoffer Márton, * h. i. jó k e. r. 3 Hucják Bálint, * i. t. cs cs. e. fvm. m. r. 3 Kalocsai Kálmán t. k e. r. 2 Keresztúry Béla * jó k e. r. Kiss Ferenc * t. k e. r Klika Sándor * d. k e. r. Kozmáry Zoltán, * Frt..... d. kt jel. 3 Kürthy István, * Frt. ö. e kit. 3 Lengyel László * t. h e. r. Nagy Béla * jó h e. r. 20 Petheő Géza * d. k e. r. Petheő János, * i. Frt. jó k fvm. 4 e. r. Pick Fülöp, * h. jó e jel. Policzer József, * h. jó kt jel. 3 Pres János *. d. h e. r Rosenthal Samu, * h. t. k cs. e. 5 e. r. Rosenzveig Jakab, * h. t. cs m. r. Rozinai Károly * t. k e. r. Sextius Ferenc, * i. k.t. h é. r. 3 Spitzer József, * h. Gyt.... t. k e. r. 30 Szentgyörgyi Péter * jó k e. r. Szlaninka György, *. Sd... jó k e. r. 2 e Szobi Armin, * h.. Gyt kit. Szűcs Mihály * d. h e. r. Torbik Rezső, * g. k. d. h e. r Veisz Miksa, * h. t. h e. r. 1 1 Kimaradt: Seftsik Antal. Magántanuló : Várallyay János. Összesen : 37.

10 à Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? 10 Ö t ö d i k O s z t á l y. Erkölcsi viselet Szorgalom Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Hittan Magyar ny. Latin ny. Görög ny. Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 16 közt Műéneklés Borhy György, * Frt. Gyt. d. k e. r. 3 Braun Gábor, * h.. jó e I jel. 3. Deutsch Adolf, * h. Gyt. jó kt jel. 3 5 Földváry Károly, * Frt. Gyt. t. h e. r. 3 Gergely Imre k. t. k e. r. 3 Gyt. Györky Lőrinc, *. Frt.... t. k fvm. e. r. 3 Gyürkis János, Gyt. Sd. d. k e. r. 3 Hám László, *.Sd.. t. k e. r Katona Pál, * Frt. t. k e. r. 3 Konrád Géza, * Gyt. t. k e. r. Kovácsik Ádám, Sd. t. kt jel. Pinka László * t. h e. r. 3 Schweiger Jákó, * h. Gyt. jó h e r. Veisz Ignác, * h. Gyt. d. k e. r Vlcsák György, i. t. k e. r. Zseleznyák Ignác k. t. cs m. r.. Folyó szám Más intézetbe ment: Vincze Béla. Magántanulók: Bittarovszky Károly, Földváry György, Mandl Gáspár, h., Schlesinger Henrik, h. Összesen: 21. A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismetlő-e? H a t o d i k O s z t á l y. Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Görög nyelv Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. rajz Vegytan Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 13 közt Műéneklés Borosy Antal, *. d. e jel. 3 Fehér Salamon, * h. t. k e. r. 3 Gaál Béla, * Frt. k t kt e. r. 2 Grünfeld József, * h.. jó e jel. 5 Győrffy Kálmán * k t k e. r. 3 Hortolányi Antal, *. Sd. kt e. r. 3 Káplány Antal, *. k. t. k e. r. 2 Kecskés István * jó k e. r. Kőszegi János * jó k e. r Léber Géza * d. kt e. r. Lipkay Arthúr * k. t. h e. r. 3 Percz József, Gyt t. k e. r. 2 Petheő Béla * jó cs m. r. 3 Kimaradtak : Bedekovich Béla, Nemoda Ignác. A helybell nagygymnasiumbói kizárattak: Balogh János, * Petheő Atilla, * Sztráska György. Magántanulók: Csathó Gyula, Csernyánszky Ferenc, Melegh Lajos, Szilva József, Tamasy Endre, Zsingor László, ág. Összesen : 24. Az egész ifjuság összege : 228.

11 11 IV. Kimutatás a gyöngyösi kath. nagygymnasiumi tanulók létszámáról 187¾. tanévre. C i m O s z t á l y I. II. III. IV. V. VI. Összesen /4-re bejegyeztetett: nyilvános tanuló magántanuló Az év végén megvizsgáltatott : nyilv. tanuló magán tan más intézetbe ment 1 1 kimaradt a helybeli tanintézetből kizáratott _. _ 3 3 meghalt Huzamosb ideig betegeskedett kitünő osztályzatot nyert : nyilv. tan magán tan. nyilv. tan jeles osztályzatot nyert: j magán tan nyilv. tan I. rendű osztályzatot nyert: magán tan nyilv. tan II. rendű osztályzatot nyert: magán tan.... nyilv. tan III. rendű osztályzatot nyert : magán tan.... példás dicséretes jó törvényszerű kevésbbé törvényszerű nem törvényszerű magyar német 1 1 tót római katholikus görög katholikus 1 1 ' héber vallásu az alsóbb osztályból fellépett kivülről jött az osztályt ismételte Évközben A megvizsgált tanulók közöl A megvizsgált nyilv. tanulók közöl erkölcsiségre nézve volt A megvizsgált tenulók közöl A megvizsgált tanulók közöl életkor szerint volt anyanyelvre nézve volt vallásra nézve volt származásra nézve volt helybeli vidéki éves vagy több éves *

12 12 Melléktanulmányokban gyakoroltatott C i m O s z t á l y I. II. III. IV. V. VI. Összesen a francia nyelvben a mért. s szabadkézi rajzban a műéneklésben a szépirásban ' 103 a gyorsirásban a testgyakorlatban Ösztöndijas volt 1, 2 3 Jótékonyságból élelmeztetett V. A nagygymnasiumi Önképző kör. E tanintézet felsőbb osztályainak ifjusága legnemesebb elhatározással, még az 187½-kitanévben működött szellembajnokok által kigöngyölt zászló alá sorakozván, szép reményekre jogositó Önképző kör"-ének uj lendületet adandó, 1873-ki okt. 28-án tartá meg alakitó gyülését. A kör rendszabályai felolvastatván, tisztviselőit is megválasztá. A nemes érdekeltség harminckét munkás és ugyanannyi pártoló, összesen 64 tagot szólitott a szellemi munkásság terére. Heti rendes üléseit csütörtök délutánonkint tartá. Ilyeta f. é. jun. 25-ki zárüléssel együtt16-ot tartott. A munkásság eredménye lett 188 mű, melyek közöl 58 kötött, 130 pedig kötetlen beszédű volt. Elfogadtatott 101 db; visszahatott 87. Megörökitésül az Emlékkönyv -be, melynek szerkesztésében Perc József VI. o. tanuló fáradozott, 35 verses vagy folyó beszédü mű vezettetett be. A tagok ügybuzgalmoknak az által is adták jelét, hogy szavalatok által törekedtek önmagukat tökéletesiteni. A tagok munkásságának élesztésére 3 pályadij is lőn kitűzve. 1) Egy elbeszélésre: A nagylelkü jótétről" 1 db. 10 frankos arany a kör által. Pályanyertes: Percz József VI. o. t. 2) Szavalati versenyre két jutalom tüzetett ki: a) A legjobb szavalónak 1 db 10 frankos arany a kör által. Nyertes: Káplán Antal VI. o. t. b) A másod legjobb szavalónak 1 db 5 frankos arany szintén a kör által. Nyertes : Gyürkis János V. o. t. A kör könyvtára, mely részint az ügybarátok adakozásaiból, részint a tagok által befizetett tagilletéki összegből szerzett könyvekből alakult, jelenleg 255 müvet 371 kötetben tartalmaz. Folyó tanévben könyvadománynyal gyarapították a könyvtárt: Varga Emil igazgató 2 kötettel; Hartman János VII. o. t. 6 kötettel; Gaál Béla VI. o. t. 5 kötettel. Ide járul 5 db Emlékfüzér," melyeket az előbbi tanévekben müködött Önképző kör" úttörő bajnokai ezen intézet néhai igazgatójának, Pap Melkizedeknek, tiszteletök s hálájok kifejezéseül nyujtottak át; halála után azonban a kör könyvtárának lettek adományozva. Pénzadománynyal segitette a kört a helybeli nagyérdemű takarékpénztár, mely az igazgató folyamodására 25 o. é. frtnyi összeget ajánlott meg a kör üdvös céljának előmozditására. A Kör" nemes keblű jótévöinek a tanulók s intézet részéről a legforróbb köszönet!! BEVÉTEL. frt kr. Pénztári maradék /3-ról Fennemlitett adomány 25 Tagilletékek Büntetés pénz 3 20 Pénztári állás 187¾-ki tanévben. Összesen: frt 79 krból levonva a kiadást Pénztári maradék 53 frt 34 kr. KIADÁS. frt kr. Könyvek beszerzésére Pályázatra (2 db 10 frankos s 1 db 5 frankos arany Pestről hozatva) Könyvkötő munkára Remény" és Tanulók Közlönye" cz. lapokra 2 60 Jegyzőkönyvre 1 Szállitás s levelezésre 77 Összesen: 81 45

13 13 VI. Vallási ügy. A tanév a sz. Lélek segitségül hivásával s ünnepélyes sz. misével kezdetett meg. A délelőtti rendes előadásokat az egész éven át 7 és fél órakor sz. mise előzte meg; vasárnapokon és ünnepeken reggel a 8 órakor tartatni szokott sz. mise után az ifjuság félórai hitoktatásban részesült; délután pedig 23 óráig miután előbb a délelőtti oktatásból kikérdeztetett volna, a lorettói lytániát mondá. A bold. szűz ünnepein régi szokás szerint zászlók alatt vonult Mária dicséretének hangoztatása közt a templomba, hol sz. misét egyenruhás ifjak fáklyás szolgálata mellett hallgatott; vissza szintén zászlók alatt énekelve vonult. A vasárnapi s ünnepi sz. mise után ciborium kitétele mellett a miséző gymnasiumi hitszónok előimádkozása mellett 3 miatyánk, üdvözlet s megfelelő könyörgéssel fohászt üldözött sz. atyánkért, valamint dicsőségesen országló koronás királyunk Ő Felségeért; végre áldás adatott, miközben sz. éneket zengedezett az ifjúság Isteni tiszteletek alkalmával a gymnasiumi 73 tagból álló énekkar orgona kíséretében jó sikerrel működött. A naponkinti előadások délelőtt és délután imádsággal kezdettek és végeztettek be. A róm. kath. ifjuság a tanév folytán ötször végezte a sz. gyónást és áldozást. A húsvéti sz. gyónást három napi sz. gyakorlatok előzték meg Ezenkivül egész éven át kellő áhitattal volt jelen az egyház által rendelt minden nyilvános körmeneten, urkoporsó látogatáson, szentség imádáson stb., mindenkor tanárai kíséretében. Sz. Alajosnak, az ifjuság védszentének ünnepét kiváló ajtatossággal tartotta meg az ugynevezett sz. Orbán templomban, hova zászlók alatt ének közben ment, sz. áldozással egybekötött ünnepélyes sz. mise után pedig a gymnasiumi épületben védszentéről sz. oktatást nyert. A hittani nyilvános vizsgálatok főpásztori kegyes rendelet szerint kétszer tartattak, melyeken nagyságos Béla József főesperes, s helybeli prépost-plébános ur, mint érseki hitbiztos elnökölt. A héber vallásu tanulók a hittanban saját helybeli hittanárjaik által oktattattak és a tanjegyet tőlök nyerték. Végre A tanuló ifjak vallásosságáról és jó szivüségéröl szép bizonyságot tesz azon körülmény, hogy a tanárokkal együtt, ezeknek üdvös példaadása után, közölök 130-an a sz. László-társulatnak adakozó tagjai voltak, s szerény alamizsnájokkal annak üdvös céljához a tanárkarét is ide számitva 93 frt. 60 krral járultak; e tagok nevei az érdemosztályzatban * gal vannak jelezve. VII. Tanodai szerelvények szaporodása. Tanszereink és tudomány-eszközeink a tanév folytán, részint a nemes város-, mint e nagygymnasium pártfogójától képviseleti gyűlésben megajánlott összegen (350 frt) eszközlött vásárlás utján, részint a tanügy iránt érdeklődök szives adományozásából, kik mindnyájan vegyék itt a nyilvánosság terén legforróbb hálaköszönetünk kifejezését hazafias szellemű áldozatkészségükért, ismét tetemesen szaporodtak. A szaporodást következökben jelezzük: A) A nagygymn. tanári könyvtár szaporodott: a) vétel utján: Mészáros: Görög olvasókönyv 1. Télfy: A Class. Phil. Encyclopaediája 1. Lányi: Magyar egyháztörténelem II. k. 1. Póór: Hellas földirata és hellen államrégiségek 1. Dr. Heinrich: Magyar tanügy II. évf. 1. Felsman: Deutsches Lesebuch II. Th. 1. Visontai: Magyar állam földrajz 1. Köpesdi: A Görög irodalom története 1. Holub : Sallustius Crispus I. II. R. 2. Cserni: A német irálytan vezéríonala 1. Gebaur: Német nyelvtan I. II. R. 2. Hódoly: Összehasonlitó földrajz 1. Ribári: Egyetemes földirat I. II. R. 2. Mocnik-Szabóky : Számtan I. II. R. 2. Ugyanattól: Algebra 1. Ugyanattól: Mértan 1. Ugyanattól: Nézlettan I. II. R. 2. Hieser-Szabóky: Ábrázoló mértan 1. Laky: Irálytan 1. Vaszary: Világtörténelem ókor 1. Horváth: Huszonöt év M. történ. I. II. III. k. 3. Gyárfás: Jász-kunok története II. k. 1. Dr. Wüllner: Lehrbuch der Experimentalphysik I. Il. III. IV. k. 4. Czuczor: A magyar nyelv szótára VI. k. 3. és 4. füzete 2. (Jelenleg a mű teljes.) Martin-Dulácska: Képes természetrajz 1. Lubrich: Neveléstörténet I. k. 1. Dr. Cseh: Az ember szellemi élete 1. b) ajándékozás utján: Ballagi: Német olvasókönyv 1. Dr. Lutter: A méter-mérték ismertetése 1. Gráf: Német nyelvtan 1. Rajcsányi: Magyarország története 1. Mauritz: Közönséges számtan fűz. 2. Ajándékozó: a Franklin-társulat. Károly Gy. Hugó: Intelmek, erk. példák 1. Ajándékozó: tt. Háray B. t. kanonok, tábori lelkész ur. Emlékbeszéd, gyászversek stb. b. e. Bartakovics érsek végtisztességére; hódolat nm. Samassa József egri érsek ur beiktatási ünnepélyére. Ajándékozó: nt. Szulcsányi Leont helyett, pleb. ur. A m. kir. honvéd. miniszterium működése A nm. vall. s közokt. ministerium ajándéka. Három beszéd a kolozsvári m. kir. tud. egyetemnél 187¾. tanév elején. Ajándékozta ugyanazon tud. egyetem. A m. n. muzeum képtárának lajstroma 1. A muzeumi igazgatóság ajándoka. Bodnár-Iványi: Magyar olvasókönyv IIV. osztály számára 2. Tanárképezdei német olvasókönyv s francia nyt. 2. Bodnár: Magyar nyelvtan 1. Ajándékozó: tek. Aigner Lajos budapesti könyvárus ur. Szentek élete IV. R. 1. Egyetemes magyar Encyclopaedia X. XI. k. 2. Házi könyvtár X. XI. XII. XIII. XIV. f.

14 14 5. Pap Melkizedek ezen tanintézet b. e. érdemült igazgatójának ajándéka; ugyanennek évi aug. 15-én kelt s mult évi aug. hó 28-án bekövetkezett halála után közzétett nyilatkozata szerint: a boldogult mint szent-istván-társulati alapitó-tag a szabályok értelmében személyét illető, a társulat által kiadandó könyveknek egyik példányáról a társulat javára önkényt lemondván, a második őt illető példányt minden évben ezen gyöngyösi katk. nagygymnasium részére rendelte kiadatni. Áldás s béke lengjen sirja felett!! A Tanodai Lapok" czimü folyóirat évig tartó folyama. Ajándékozta a tanári kar. B) A természet- s vegytani szertár gyarapodott csupán vétel utján: Emberi szem-minta, szétszedhető, papirból, 1 db. Emberi fül-minta, szétszedhető, papirból, 1 db. Párologtató csésze 1 db. Dugaszfurók 5 db. Égető-cső legkeményebb üvegből 4 db. Készülék könkéneg készitéshez Kipp szerint 1 db. Mireny vizsgáló-cső 3 db. Ruggyanta csövek különféle minőségűek 9 láb hosszban. Szürö-készülék a viz tisztításhoz 1 db. Szűrő állvány, fából 1 db. Szürő-papir 2½ könyv. Woulff-féle palack 3 nyakkal 2 db. Forrasz-cső, fuvó-mű 11 db. Porcellánmozsár törővel 1 db. Gázvezetö-csö 3 db. Pléh-metsző olló 1 db. Különféle apróság 4 db. Kály-hydrat, arsen stbféle solutio üvegekben. Aqua hydrosulphata, ólomcukor, borkősav, manganum hyperoxydatum, amalgama, acidum sulphuric. concentr., nemkülönben acidum nitricum concentr. kisebb-nagyobb mennyiségben vegytani kisérletekre, üvegekben állanak. C) Földrajziakban következők vétettek: Reinhardt: Roma vetus, vászonra felhuzott térkép, a római történelem tanulmányozásához 1 db. Baur: Európa legujabb térképe szinezve s igen csinosan vászonra felhuzva 1 db. Hunfalvy: Földünk a legujabb fölfedezések után, csinos földgőmb 1 db. D) A természetrajzi szertár következőkkel növekedett : Virányi : Az emlősök, madarak, hüllők természetrajza 90 képes táblán. Ugyanattól: A növények természetrajza 52 képes táblán. Ugyanattól: Az ásványok természetrajza 21 képes táblán. Konrád Géza V. o. t. ajándékozott 190 szines növényt ábrázoló képet; tek. Mersits János gyógyszerész ur egy salamandrát borszeszben; nt. Ozorovszky Péter füleki házfőnök s pleb. helyettes ur 2 db. kövületet, s 1 db. kövült mohát. E) Az éremtárban eddig létezett 122 db. pénznemhez ez évben főt. Háray B. t. kanonok s tábori lelkész ur 170 db. igen becses, köztök több római s olasz pénznemet; ugyszintén az imént nevezett füleki házfőnök ur 4 dbot ajándékozott. F) A rajziskola részére szereztetett : a) Hermes-féle rajzminta 60 db. b) Betűminta 28 db. c) Mérőeszköz 4 db. d) Épitész-mértani minta 20 db. c) Krétarajz 18 db. d) Krétadiszitmény 6 db. Végre Grünfeld József VI., Keresztúry Béla IV. o. tt. pedig néhány szép rajzmintát adományoztak. Mindezen könyvek csinosan bekötve, felszámozva s a leltárba rendesen bevezetve, a könyvtárban vannak elhelyezve; ugyszintén a term. s vegytaniak, valamint a fold- s term. rajziak az éremtáriakkal együtt a természettani muzeumban gondosan őriztetnek. VIII. Jótékonyság. 1) Ezen nagygymnasiumhoz csatolt Koháry-, Hevenessy-, Hám- és Hálás-féle alapitványok ez évi 235 frt 80 krnyi kamatja; ugyszintén a cs. kir. államkincstárnál elhelyezett, most emlitett Hevenessy-féle 3000 frtnyi töke ki tanév első félévi kamata után jövedelmi adó fejében hibásan levont, s a nm. vallás- és közokt. m. kir. Miniszterium m. évi nov. l4-én sz. a. kelt kegyes intézvénye folytán a gyöngyösi m. kir. adóhivataltól bekövetelt 18 frnyi összeg, 21 szegény jobb tanuló közt osztatott ki, kiknek neve az érdemosztályzatban Sd. betükkel van jelezve. 2) A helybeli t. kaszinói egyletnek évenkénti kegyes adománya (12 frt) ezuttal Büchler Mór II. és Vlcsák György V. o. jó tanulóknak itéltetett. 3) A helybeli tek. polgármester ur átirata folytán egy magát megnevezni nem akaró jótevő a gyöngyösi nagygymnasium legmagasabb, tehát VI. osztályt végző, gyöngyösi születésü, róm. kath., szegény sorsu, de szorgalmas és tisztességes magaviseleténél fogva a tanári testület által is ajánlandó ifju részére a zárünnepély alkalmával kézbesitendő 100 o. é. frtnyi dijat kegyeskedvén felajánlani, a tanárkar ezen, minden magasztaláson felűl álló nemes s ritka tény érdeméhez illő komoly tanácskozás után e jutalomra Borossy Antal VI. oszt. tanulót terjesztette fel a nemes városi tanács elé megerősités végett. 4) Az igazgató folyamodványára a helybeli Takarékpénztár" 25 frtot; a Gyöngyösi Népbank" pedig 20 frtot volt kegyes folyamodó rendelkezésére bocsátani oly célból, hogy azok az erkölcsiségben dicséretre méltó, szorgalmas, munkás, részben pedig szegény tanulók közt ösztöndijakul osztassanak ki. Ez összegből a tanárkar határozata szerint következők jutalmaztattak: a) Példás erkölcsi viseletért 3 tanuló, még pedig az első 10 frankos arany jutalmat Hajdukovich Ödön II. o. t., a második 5 frankos arany jutalmat Schwarcz Adolf I. o. t., a harmadik 1 db ezüst frtnyi jutalmat Barcsák Mihály IV. o. t. nyerte, b) Ernyedetlen szorgalomért szintén 3 tanuló jutalmaztatott ily renddel: az első 10 frankos arany jutalomra Beke Dénes II. o. t., a második 5 frankos arany jutalomra Hortolányi Antal VI. o. t., a harmadik 1 db ezüst frtnyi jutalomra Klika Sándor IV. o. t. érdemesittetett. c) A munkásságra ösztönzés végett a tanárkar által következő pályadijak tüzettek ki: α) Egy történelmi dolgozatra: Az ősmagyarok vallási

15 15 viszonyairól" 1 db 10 frankos arany. Pályanyertes azon mű, melynek szerzője e jeligét választá: Még jőni kell, még jőni fog stb. β) Egy másik történelmi dolgozatra: A ker. vallásnak a különböző népek vallás-erkölcsi müvelésére szolgáló befolyásáról'* 1 db 10 frankos arany. A mü nem lett jutalmazható, γ) Egy, a mai Európát helyesen ábrázoló térképre" 1 db 10 frankos arany. Nyertes: Borhy György V. o. t. δ) A legszabályosabb s legszebb rajzolványokra 1 db 5 frankos arany és 4 db ezüst frtnyi jutalom. Az elsőt Budinszky Emil II. o. t. nyerte; a 4 ezüst írt 11 dbjával pedig: Sankovics Bertalan I o., Liszkay Lajos és Büchler Mór II. o. s Kozmáry Zoltán IV. o. tanulók jutalmaztattak. E szerint a takarékpénztár- és népbanktól ajándékozott 45 frtnyi összegből most elősorolt ösztöndijakra 4 db 10 frankos aranyban (Pestről hozatva dbja 4 frt 88 kr) 19 frt 52 kr; 3 db öt frankos aranyban (dbja 2 frt 44 kr) 7 frt 32 kr; 6 db ezüst frtban 6 frt 72 kr, összesen: 33 frt 56 kr osztatván ki, maradt még 11 frt 44 kr; ehhez járul a mult évi 11 frt 4 krnyi maradék, tehát 22 frt 48 krnyi összeg a szegény sorsu tanulók számára; ez összeg igy osztatott ki: Kaszás Gyula és Sziklay Miklós III., Klein Sándor és Percz Antal I. o. tt. kaptak személyenként 4 frt 50 krt, Policzer József IV. o. t. kapott 4 frt 48 krt. 5) Folyó tanévben budai Mária-Teréz-féle 120 frtnyi ösztöndijat nyert Kürthy István IV. o t. Továbbá Dlabács Bertalan IV. o. t. mint már az előbbi tanévekben élvezé a győri Dlabács-féle 1. osztályu 100 frtnyi, Keresztúry József II. o. t. pedig a nagyváradi Némethy-féle 60 frtnyi ösztöndijat. 6) Nt. Sinka Leont tanár ur 1 db 2 frtos ezüstöt tűzött ki egy müforditásra: P. Ovidius Naso keservei V. könyvének 58. versét" illetőleg. Pályanyertes az Oh ti a latinok példányit szemre vegyétek" jeligés mü. Nt. Lassú Pius tanár ur 1 db 10 frankos aranyat tüzött ki egy magyar nyelven irandó allegoriára : Az élet különböző kora az évszakok képében. Nyertes az Oh a szárnyas idő hirtelen elröpül" jeligés mü. E két utóbbi, valamint fent a 4. pont a) alatt felemlitett pályanyertesek jeligés levélkéi csak a jul. 31-ki zárünnepély alkalmával fogván feltöretni, nevök ez értesitvénybe be nem vezettethetett. Tek. Mersits János helybeli gyógyszerész ur s fönkelt szellemü tanügybarát 1 db 10 frankos aranyat méltóztatott a tanárkar által tetszés szerint választandó szakban kitünő munkásságot kifejtett tanuló jutalmazására. A tanárkar a magyarnyelv s irodalom tanulásában s e nyelven beadott dolgozataiban feltüntetett szorgalmáért e jutalommal Grünfald József VI. o. t. tüntette ki. 7) Tek. Fenyvessy Adolf ur, a pesti Tyronia-Gyorsiró-Egylet" elnökének két rendbeli jutalmával a gyorsirászatban tett előmenetelökért, Veisz Ignác V. o. t. 1 db fraekos aranynyal; Szobi Armin IV. o. t. pedig,.a 30 éves háboru története" czimü diszkötésü könyvvel jutalmaztattak. 8) A mult évi értesitő 6. pontjában felemlitett tanügybarát által felajánlott 5 db ezüst frt, a mult tanév végén zárünnepély nem tartathatván, az ajándékozó szándékához képest most ugy osztatott ki, hogy a hangjegyekés müének tanulásában legszorgalmasabb tanulók részesittettek ily renddel: 3 db ezüst forintot kapott Percz József VI. o. t. mint az első jutalomra érdemes; 2 db ezüst forintot pedig, mint másod jutalmat érdemlő, nyert Kovács József II. o. t. 9) A sz. ferenc-rendü kolostor 3 róm. kath.; az izraelita hitközség pedig 12 héber tanulót látott el ingyen élelemmel és ruházattal. E rovatban felemiitett alapitók emléke áldásban legyen! A nagylelkű adományozók s jótevők pedig kegyességökért fogadják hálás elismerésünket és forró köszönetünket!! IX. Figyelmeztetés a tanulóknak. 1. Azon nyilvános tanulók, kik vizsgáikat rendes időben betegség- vagy más okból le nem tehették, vagy azokon egy vagy két tantárgyból megbuktak, pót-, illetőleg javitó-vizsga letehetésére csak ugy nyerhetnek a gymnasiumi igazgatóságtól vagy a tanári széktől engedélyt, ha kellően indokolt és illő (50 kros) bélyeggel felszerelt folyamodványaikat ahhoz augusztus 8-ig beküldik. Később tett folyamodás tekintetbe nem vétetik és sikeretlen lesz, kivéve, ha az elkésés rendkivüli akadály kimutatása által igazoltatnék. 2. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minisztériumnak é. jun. 24-én sz. alatt kelt kegyes intézvénye szerint oly tanulók, kik kettőnél több tárgyból buktak meg, vagy már egyszer javitó vizsgára bocsáttattak, vizsga-javithatási engedélyért, bizonyitványok és más szükséges okmányoknak, melyekben a bukás okai kellőleg indokolva legyenek, kérvönyökhöz csatolása mellett a tankerületi főigazgatósághoz és ne a magas Miniszteriumhoz folyamodjanak, s e folyamodványukat, legkésőbb szintén augusztus 8-ig a gymnasiumi igazgatóságnál adják be. A nm. miniszteriumhoz benyujtott ily folyamodványok figyelmen kivül fognak hagyatni. 3. Oly bukottak, kik már valamely tanévben megbukás után javitó-vizsgára bocsáttattak, vagy utolsó tanévben csak egy tantárgyból is rosz tanjegyet kaptak, a vizsga ismételhetésére igényt többé nem tarthatnak. 4. Azon tanulók, kik a pót- vagy javitó-vizsgálatokat meghatározott időben le nem teszik, vagy azokon valamely tantárgyból ismét elégtelen osztályzatot kaptak, javitó-vizsgálatra nem bocsáttatnak, hanem az osztályt kötelesek ismételni. 5. A pót- és javitó-vizsgálatokra az illető tanulók csak a következő tanév első havában bocsáttatnak és pedig ugyanazon tanodánál kötelesek letenni, melynél megbuktak, vagy a vizsgálatokat letenni elmulasztották. Más

16 16 intézet csak az előbbi tanoda beleegyezése mellett van jogositva ily vizsgálatok tartására. A javitó-vizsgák oktober és 3-án teendők le. 6. A magántanulók évfolytán bármikor jelentkezhetnek, kivántatik azonban, hogy vizsgájok kitüzött napja iránt az igazgatóságnál idejekorán értesülést szerezzenek ; vizsgájoknál nyelvtani s alsó négy osztályiak rajzdolgozataikat is bemutassák. A magántanulók irásbeli s az alsó négy osztályiak rajzolási vizsgákra is köteleztetnek. X. Tudnivalók a tanulóknak, szülőknek, gyámok- és szállást-adóknak. 1. Ezen nagygymnasiumnál a nyilvános tanulók szabályszerű felvétele és bejegyzése szeptember án és oktober három első napján történik: ugyanekkor állandja ki minden, a gymnasium 1-ső osztályába fölveendő növendék a felvételi vizsgát, mely minden, a gymnasium 1-sö osztályába felveendő ifjura nézve kötelező. 2. A gymn. I. osztályába esak a 9 évet betöltött vagy idősb növendék vétethetik föl, kitől megkivántatik a folyékony olvasás, nyelvtanból az alaktan főbb részeinek, az egyszerű, bővitett és összetett mondatoknak ismerése, kellő jártasság a diktandó-irásban, számtanból a tizes számrendszernek ezerig s a négy alap miveletnek tudása egész és közönséges törtszámokkal. 3. A felvétetni kivánó tanuló, a felvételre addigi tanulmányairól szóló bizonyítványaival személyesen szülei, gondnokai vagy ezek megbizottja kiséretében tartozik az igazgatónál és az illető tanároknál jelentkezni, kiknél születési évét s napját pontosan meg kell mondania. 4. Azon szülők vagy gyámnokok, kik nem Gyöngyösön laknak, gyermekök vagy gyámoltjok felvételekor alkalmas helyettest tartoznak nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat s kötelességeiket átruházzák, hogy a gondviselése alá helyezett tanulóra nézve a tanodának fegyelmi s tanulmányi közléseit nevükben elfogadhassa. 5. Szállásfogadásra az igazgatóságnak tudta s beleegyezése szükséges. Kivántatik tehát, hogy a szülők beiratás előtt az igazgatóhoz forduljanak, ki oly gondnokokat fog nekik ajánlani, kik nemcsak élelemmel és szállással látják el gyermekeiket, hanem jó viseletök és szorgalmas tanulásuk felett is őrködni fognak. 6. Ajánltatik tehát a szülőknek, gyámoknak s szállást-adóknak, hogy beiratás előtt gyermekeiknek s gyámoltjaiknak szállást ne fogadjanak, illetőleg előre senkit le ne foglaljanak, mert ha az illető tanodai igazgatóság helyeslésével a felfogadott hely nem találkozik az ebből származandó kellemetlenség önmagukra háramlik vissza. A tanodai igazgatóságnak jogában áll ugyanis az oly tanulót az intézet polgárai közé be nem jegyezni, ki bármily tekintetben kifogás alá eső szálláson akar maradni. 7. Kéretnek a szülök és gyámok, hogy házitanitókat (instructorokat) az igazgatóság tudta nélkül ne alkalmazzanak, továbbá hogy gyermekeik és gyámoltjaik tanulásáról s viseletéről a tanároknál gyakran tudakozódjanak. 8. A jövő /5-iki tanév a szent Lélek ünnepélyes segitségülhivásával október 1-én veendi kezdetét. XI. Felnőttek oktatása. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium évi okt. 17-én sz. a. kibocsátott kegyes iutézvényének alapján a felnőttek oktatása folyó tanév téli időszakának elején nov. hó 4-én szintén megkezdetett s naponkint esti 57 óráig egész a felfüggesztést elrendelő m. é. dec. 31-én sz. a. kelt magas minisztériumi intézvénynek f. é. jan. 10-én történt vételeig. Ekkor félbenszakasztatott. Előadók valának : V ar g a E m i 1 igazgató, tanitá a történelmet, földrajzot s magyar alkotmánytörténetet hetenkint 3 órában; előadási óráinak összege 29; Kaszab Sándor tanár, előadta a számtant hetenkint 3, összesen 29; Magócsy Imre tanár, tanitá a természettant hetenkint 3, összesen 29 órában; Lassú P i u s f tanár, előadta a magyar nyelvet s ügyiratok szerkesztését hetenkint 2, összesen 19 órában; Galambos Áron tanár, előadta a természetrajzot hetenkint 3, összesen 30 órában. Tehát 5 tanár tartott összesen 136 órát 367 felnőttnek, kik közt a legifjabb 17, a legidősb 78 éves volt. Kelt Gyöngyösön, évi jul. hó 31-én. Varga Emil, igazgató.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

a győri jogászképzés évszázadai

a győri jogászképzés évszázadai a győri jogászképzés évszázadai BICZÓ ZALÁN A Győri Királyi Jogakadémia tanulmányi rendszere és viszonyai Simor János hercegprímás levélben köszöntötte az újonnan megnyílt jogakadémiát, a levelet a győri

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Erefleti imitt. Az országos yakok és siket-némák intézetéről

Erefleti imitt. Az országos yakok és siket-némák intézetéről Erefleti imitt. í. Az országos yakok és siket-némák intézetéről Kedves barátom!. Ez alkalommal két országos tanintézetről kívánom a K. Magvető t. olvasóit értesiteni, melyek mindenike unicum hazánkban.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X, Évfolyam. Budapest 1900. február hó 21. 16, (874.) szám: KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTÉS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK 1916. ÉS 1917. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Patai K. István sírköve alatt talált bronz ruhakapcsok. 1711. I. Jelentés Debreczen. szab. kir. város

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

EV. REF. FŐGYMNASIUM

EV. REF. FŐGYMNASIUM A MISKOLCZI EV. REF. FŐGYMNASIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR tanár. MISKOLCZ, KIADJA AZ EV. REF. FŐGYMNASIUM. 1885. 460193 Forster Rezső könyvnyomdájából Miskolczon. ELŐSZÓ. tanintézet történetének ismerete,

Részletesebben

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Kissné dr. Ábrahám Katalin. A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig Kissné dr. Ábrahám Katalin A gyulai gyógyszertárak története 1950-ig

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben