SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l iki T A N É V B E N. EGERBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874."

Átírás

1 A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

2 TARTALOM I. Az ifjuság érdemosztályzatában előforduló tanjegyek fokozata és az általános sorozat meghatározása; az érdemosztályzatban előforduló röviditések s egyéb jegyek magyarázata. II. A nagygymnasiumi tanárkar s a tantárgyak beosztása ben. III. A gyöngyösi kath. nagygymnasiumi ifjuság névsora és érdemosztályzata ki tanévb. IV. Kimutatás a gyöngyösi kath. nagygymnasiumi tanulók létszámáról ki tanévre. V. A nagygymnasiumi Önképző kör. VI. Vallási ügy. VII. Tanodai szerelvények szaporodása. VIII. Jótékonyság. IX. Figyelmeztetés a tanulóknak. X. Tudnivalók a tanulóknak, szülőknek, gyámok- s szállástadóknak. XI. Felnőttek oktatása.

3 3 I. Az ifjuság érdemosztályzatában előforduló tanjegyek fokozata és az általános sorozat meghatározása. A nmélt. vall. és közokt. m. kir. Ministerium 1868-ki junius 30-án, sz. a. k. k. intézvénye a középtanodai ifjuság erkölcsi viselete-, szorgalma- és előmenetelének jelzésére a következő fokozatos kitételeket rendeli el: F o k o z a t kitünőség vagy Jelesség az erkölcsi viseletnek J e l l e m z é s é r e a szorgalomnak a tanulmányi előmenetelnek példás ernyedetlen kitünő1 dicséretes kitartó jeles2 Első rend. jó kellő jó3 törvényszerű kevésbbé törvényszerű hanyatló Másod rend nem törvényszerű csekély elégséges4 elégtelen5 csekély előm. Harmad rend semmi rosz6 Az általános sorozat jegyei ezek: kitünő, jeles, első rendü, másod rendü, harmad rendü, melyeknek meghatározásánál e következők veendők figyelembe: a) Az általános kitünő sorozatnak legnagyobb foka: minden tantárgyból kitünő; legkisebbik: csupa kitünő két jelessel, b) A jelesnek legnagyobb foka: csupa kitünő s csak egy tantárgyból jó; legkisebbik: csupa jeles és egy jó. c) Az elsőrendünek legnagyobb foka: csupa kitünő s egy elégséges; legkisebbik: csupa elégséges, d) A másodrendü, egyetlen egy elégtelen, s e) a harmadrendü egyetlen egy rosz vagy semmi jellemzésből származik. Az általános sorozat meghatározásába a szabadkézis mértani rajz, testgyakorlat s egyéb melléktantárgyak be nem folynak. Az érdemosztályzatban előforduló röviditések s egyéb jegyek magyarázata. g. k. görög katholikus; h. héber; ág. ágostai vallásu. A római katholikus ifjak vallása nem jeleztetik. i. ismétlő ö. ösztöndijas; példás; d. dicséretes; t. törvényszerü; k. t. kevésbbé törvényszerü; n. t. nem törvényszerü ; e. ernyedetlen ; kt. kitartó; k. kellő; h. hanyatló ; cs. csekély; cs. e. csekély előmenetelt tanusitott; s. semmi; s. e. semmi előmenetelt nem tanusitott; kit. kitünő; jel. jeles; e. r. első rendü; m. r. másod rendü, - h. r. harmadrendü. A *-gal jelzettek a szent-lászló-társulatnak adakozó tagjai voltak. Sd. segélydijas; Frt. Francia nyelvet tanult; Gyt. gyorsirást tanult; fvm. e tárgy tanulásától fel volt mentve. A f-tel jelzettek a jul. 31-iki zárünnepély alkalmával szavalati előadásokat tartottak. 1*

4 4 II. A nagygymnasiumi tanárkar s a tantárgyak beosztása 187¾-ki tanévben. 1. Varga Emil, sz. ferenc-rendi áldozár, a nagygymnasium igazgatója, főgymnasiumra tanképesitett tanár; VI. o. a német ny. s történelem rendes tanára, hetenként 5 órában, a pesti kir. m. term. tudom. társ. tagja, tanárk. évei: Galambos Áron, sz. ferenc-rendi áldozár, a IV. o. főnöke, IV. o. a hittan ós lat. ny., I. II. V. VI. o. a term. rajz tanára, hetenkint 17 órában, a franezia ny. rendk. tanára, a term. rajzi szertár őre, tanárk. évei: Kaszab Sándor, sz. ferenc-rendi áldozár, a II. o. főnöke, II. o. a lat. ny., I. II. III. o. a mennyis, tan tanára hetenkint 17 órában, tanárk. évei: Magócsy Imre, sz. ferenc-rendi áldozár, V. VI. o. a mennyis, tan, III. IV. o. a term. tan, IV. VI. o. a vegytan tanára, hetenkint 17 órában, tanácsk. jegyző, a term. tani szertár őre, tanárk. évei: Sinka Leont, sz. ferenc-rendi áldozár, a VI. o. főnöke, VI. o. a lat. ny., V. VI. o. a gör. ny., IV. o. a mennyis, tan tanára, hetenkint 18 órában, a tanári könyvtár őre, a pesti kir. m. term. tud. társ. tagja, tanárk. évei: Lassu Pius, sz. ferenc-rendi áldozár, nagygymnasiumi hitszónok, az V. o. főnöke, V. VI. o. a hittan, IV. V. VI. o. a magyar ny., V. o. a lat. ny. tanára, hetenkint 17 órában, a gyorsirás rendk. tanára, az ifjusági könyvtár őre, s a pesti kir. m. term. tud. társ. tagja, tanárk. évei: 2: 7. Péics Lukács, sz. ferenc-rendi áldozár, algymn. hitelemző, I. II. III. o. a hittan, II. III. o. a magyar ny., II. o. a ném. ny. tanára, hetenkint 14 órában, tanárk évei: Fiala Mihály, sz. ferenc-rendi áldozár, a III. o. főnöke, III. o. a lat. ny., I. II. III. o. a földrajz, III. IV. V. o. a történelem tanára, hetenkint 18 órában, tanárk. éve: Pintér Kornél, sz. ferenc-rendi áldozár, az I. o. főnöke, I. o. a magyar és lat., I. III. IV. V. o. a ném. ny. tanára, hetenkint 17 órában, tanárk. éve: Szomor Károly, világi, I. II. o. a szépirás, IIV. o. a. mértani és szabadk. rajz tanára, hetenkint 18 órában, a budapesti magy. gyorsiró-egylet, az orsz. középt. tanár-egylet, a kir. m. term. tud. társ. tagja, okleveles torna-, és elemi főtanodai tanitó, tanárk évei: Fehér József, világi, kath. főelemi tanitó, a műéneklés tanára, hetenkint 3 órában, tanárk évei: Novoszad János, világi, volt cs. kir. hadnagy, a testgyakorlat tanára, hetenkint 12 órában, tanárk. évei: 6.

5 5 III. A gyöngyösi kath. nagygymnasiumi ifjuság névsora s érdemosztályzata 187¾-ki tanévben. E l s ő O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusított előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 59 közt Műéneklés Barcsik János k e. r. Bárány Pál * k.t. cs m. r. Beke Lajos * Sd P- e kit. Bindfeld Károly, * h d. k cs. e. 4 5 e. r. 5 Boma Aladár t. h e. r. Brünnauer Dávid, * h d. b e. r. Csépány János jó cs cs. e. 4 4 m. r. Czobor László, Sd t. k e. r. 4 Deutsch Zoltán, * h d. k e. r. 10 Dollencz Károly * d. cs m. r. 3 Erber Lipót, * h jó kt e. r. «Farkas Béla, * i jó kt fvm. 3 fvm. e. r. Farkas Gyula t. s cs. e. 5 4 h. r. Frankfurter Sámuel, * h. f.... t. cs cs. e. 5 3 m. r. 15 Gödinger Móric, * h d. kt e. r. Grünfeld Zsigmond, h jó h fvm. e. r. Gúth Ignác, h d. kt cs. e. 4 6 e. r. Gytirki Imre, * jó h cs. e. 4 4 e. r. Harmos Gábor t. k e. r. 20 Hauke Pál, Sd d. e kit. 3 Hoffer Márton, h jó h cs. e. 4 5 e. r. Holtsuk Károly * jó kt e. r. Horntsár János, Sd d. k fvm. 3 6 e. r. Janotik Ferenc * d. k e. r. 25 Juhász Lajos * k.t. cs m. r. Kaiser Zsigmod, * h. Frt jó cs cs. e. 2 4 m. r. Kardos Fercnc, * - d. k e. r. Kiss Antal * d. k e. r. Klasánszky László d. e cs. e. 3 6 jel. 30 Klein Sándor, h. Frt. f jó e kit. Kóhn Hermán, * h kt fvm. e. r. Kóhn Károly, h., t. h e. r. I Kóhn Vilmos, b d. h e. r. 1 Kozmáry József * d. e ! kit. 35 Kőszegi János * t. k cs. e. 4 4 e. r. Krzyzanovszky Artur jó k cs. e. 5 3 e. r. Langer Samu, h. Frt jó h cs. e. 5 4 e. r. Laukonidesz József, Sd d. k fvm. e. r. Lichtenstern Mór, h e kit.

6 6 Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 59 közt Műéneklés 40 Lipkay Géza * d. e kit. 2 Lucz Béla jó k cs. e. 5 5 e. r. Merkefka István * t. h e. r. Mezey Dezső * d. cs m. r. Michelstátter Áron, h. i t. k e. r. 45 Nagy Dezső * d. k e. r. Némethy János jó cs m. r. Neuman Bernát, h. i t. cs s. e. 6 5 m. r. Oross Mihály jó s cs. e. 4 5 h. r. Percz Antal jó h e. r. 50 Polák László, h. jó cs cs. e. 5 4 m. r. Rabl Dezső k e. r. 3 Sankovics Bertalan, * jó e kit. Schőnfeld Adolf, h. Frt d. cs m. r. Schvarcz Adolf, * h e fvm. kit. 55 Solcz Gyula, * Sd e kit. Urik István, * i. Sd jó k e. r. Várkonyi Béla t. cs cs. e. 4 5 m. r. Veisz Armin, h. i k.t e. r. Vóhl István t. h. 3 2 l cs. e. 5 6 e. r. Kimaradtak: Balogh György, Pásztor János, Rosenfeld Jakab, h. Seidner Jakab, h. Toldy József, Veisz Lipót, h. Zákó János, i. Magántanuló: Krámer Mór, h. Összesen : 67. M á s o d i k O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, ismétlő-e? vagy Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 44 közt Műéneklés Bakocs József kt e. r. Ballay Sándor, * i jó h. 4! e. r. 2 Beke Dénes, * Sd. d. e e. r. Bene József, * d. kt e. r. 5 Bercsényi Gyula * t. cs s. e. 5 5 m. r. Bindfeld Lajos, * h. d. e cs. e. 6 jel. Blaskó János, * Sd d. e kit. 3 Bognár István, Sd. e jel. Braun Adolf, h. t. cs m. r. 10 Braun Ignác, * h. jó k e. r. Braun Jakab, h. t. h cs. e. 4 5 e. r. Budinszky Emil jó k e. r. Büchler Mór, * h. e kit. 2 Dancziger Márton, h. d. e jel Deutsch Sándor, * h. d. h e. r. Fehér Péter, * h. d. k e. r. 3

7 7 Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Számtan Term. rajz Mértani rajz Szépirás Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 44 közt Műéneklés Gaál György * d. k cs. e. 4 4 e. r. 3 Grünfeld Gyula, * h. jó k e. r. Guba Pál * k e. r Hajdukovich Ödön * e jel. 2 Heuschrecker István t. h cs. e. 4 4 e. r. Horovicz Lipót, * h jó h fvm. e. r. Imrüsik József, * Sd. jó kt e. r. 4 Kereszturi József, * ö e jel Keszler László, * h. Frt. d. kt e. r. 3 Kóhn Ignác, * h t. h e. r. Kovács József d. k e. r. 2 Kurcz Jakab, * h jó h cs. e. 5 6 e. r. Liszkay Lajos * jó kt e. r Miksy János, * i. Sd,.... t. k cs. e. 5 3 e. r. 4 Neuman Dávid, h t. h fvm. e. r. 3 Oláh Béla jó k fvm. e. r. Ösztreicher József, * h. d. e kit.? Poplán Ede, * Frt. jó kt cs. e. 5 4 e. r Sajóssy Ferenc t. cs cs. e. 5 4 m. r. Staud Antal t. cs cs. e. 5 5 m. r. Strecskó János, * Sd d. kt fvm. e. r. Szalay Ferenc jó k cs. e. 4 5 e. r. Szedmák Antal t. cs cs. e. 5 3 m. r Szobi Lipót * h. e kit. Szvaratkó Sándor jó h e. r. - Urik Antal t. k cs. e. 5 fvm. e. r. Veisz Miksa, * h.. d. e fvm. kit. Zilberman Adolf, h jó kt s. e. 5 4 e. r. Kimaradt: Ribarik Ferenc, * Magántanulók : Homor István, Kozma Lajos, Müller Kálmán, Schmiedt Gyula, Schvarcz Adolf, h. Összesen : 50.

8 8 Harmadik O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Földrajz Történelem Számtan Term. tan Mértani rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 28 közt Műéneklés Adler Manó, h jó k e. r. Almásy Mihály * d. h cs. e. 5 e. r. 3 Barna Adolf, * h. jó k e. r. 3 Barna Edmund, * h. t. k cs. e. 4 e. r. 2 5 Bartalos Kálmán * k.t. h cs. e. 4 e. r. 4 Bocsy Géza * t. h cs. e. 4 e. r. 4 Bóta László t. h e. r. 3 Erber Illés, * h jó k e. r. Filgóssy Gyula, * Sd kt cs. e. 3 jel. 10 Gyurkovics László, * Gyt... d. e kit. 2 Halmóczky Antal, Sd.... d. kt jel. 2 Heinrich István jó cs cs. e. 4 m. r. 3 Horovicz Samu, h. d. e kit. Horváth Béla * k.t. cs cs. e. 2 m. r Horváthy Zoltán *..... jó k e. r. 3 Hönig Márton, h. t. kt jel. 3 Kaszás Gyula * t. k fvm. fvm. e. r. Kékesy Dezső * t. h cs. e. 5 e. r. Konstyánszky József *.... t. h cs. e. 4 e. r Kubányi János t. h e. r Lichstenstern Vilmos, *h..... d. e fvm. 4 kit. Neuvirth Ignác, h. jó k cs. e. 4 e. r. Reiber Gyula t. k fvm. 5 e. r. Schmidl József, * h. Gyt... jó e fvm. 4 kit. 25 Sziklai Miklós t. kt fvm. 2 jel, Szilassy Károly * jó k fvm. fvm. e. r. Veinréb Mór, h. e kit. Zimányi Alajos * t. cs cs. e. 5 m. r. Magántanuló: Filgóssy Béla. Összesen: 29.

9 9 Negyedik O s z t á l y. Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rondes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin ny. Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. tan Vegytan Mértani rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkívüli tantárgyban 35 közt Műéneklés Barcsák Mihály, * Sd. e kit. Barna Izidor, * h. t. k cs. e. 4 e. r. Bóta Kálmán jó h e. r. 3 Dlabács Bertalan, * ö. t. h cs. e. 4 e. r. 3 5 Egerland Kálmán * jó h e. r. 2 Fekete Géza d. k e. r. Frankfurter Antal, * h.. Gyt... jó e kit. 3 Gráf Fülöp, * h. Gyt. d. kt jel. 3 Grün Jakab, * h. Gyt..... jó kt fvm. fvm. jel Hoffer Márton, * h. i. jó k e. r. 3 Hucják Bálint, * i. t. cs cs. e. fvm. m. r. 3 Kalocsai Kálmán t. k e. r. 2 Keresztúry Béla * jó k e. r. Kiss Ferenc * t. k e. r Klika Sándor * d. k e. r. Kozmáry Zoltán, * Frt..... d. kt jel. 3 Kürthy István, * Frt. ö. e kit. 3 Lengyel László * t. h e. r. Nagy Béla * jó h e. r. 20 Petheő Géza * d. k e. r. Petheő János, * i. Frt. jó k fvm. 4 e. r. Pick Fülöp, * h. jó e jel. Policzer József, * h. jó kt jel. 3 Pres János *. d. h e. r Rosenthal Samu, * h. t. k cs. e. 5 e. r. Rosenzveig Jakab, * h. t. cs m. r. Rozinai Károly * t. k e. r. Sextius Ferenc, * i. k.t. h é. r. 3 Spitzer József, * h. Gyt.... t. k e. r. 30 Szentgyörgyi Péter * jó k e. r. Szlaninka György, *. Sd... jó k e. r. 2 e Szobi Armin, * h.. Gyt kit. Szűcs Mihály * d. h e. r. Torbik Rezső, * g. k. d. h e. r Veisz Miksa, * h. t. h e. r. 1 1 Kimaradt: Seftsik Antal. Magántanuló : Várallyay János. Összesen : 37.

10 à Folyó szám A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismétlő-e? 10 Ö t ö d i k O s z t á l y. Erkölcsi viselet Szorgalom Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Hittan Magyar ny. Latin ny. Görög ny. Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. rajz Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 16 közt Műéneklés Borhy György, * Frt. Gyt. d. k e. r. 3 Braun Gábor, * h.. jó e I jel. 3. Deutsch Adolf, * h. Gyt. jó kt jel. 3 5 Földváry Károly, * Frt. Gyt. t. h e. r. 3 Gergely Imre k. t. k e. r. 3 Gyt. Györky Lőrinc, *. Frt.... t. k fvm. e. r. 3 Gyürkis János, Gyt. Sd. d. k e. r. 3 Hám László, *.Sd.. t. k e. r Katona Pál, * Frt. t. k e. r. 3 Konrád Géza, * Gyt. t. k e. r. Kovácsik Ádám, Sd. t. kt jel. Pinka László * t. h e. r. 3 Schweiger Jákó, * h. Gyt. jó h e r. Veisz Ignác, * h. Gyt. d. k e. r Vlcsák György, i. t. k e. r. Zseleznyák Ignác k. t. cs m. r.. Folyó szám Más intézetbe ment: Vincze Béla. Magántanulók: Bittarovszky Károly, Földváry György, Mandl Gáspár, h., Schlesinger Henrik, h. Összesen: 21. A tanuló neve, hitvallása, ösztöndijas-, vagy ismetlő-e? H a t o d i k O s z t á l y. Erkölcsi viselet Szorgalom Hittan Rendes tantárgyakban tanusitott előmenetel Magyar ny. Latin nyelv Görög nyelv Német ny. Történelem Mennyiségt. Term. rajz Vegytan Testgyakorl. Általános osztályzata Rendkivüli tantárgyban 13 közt Műéneklés Borosy Antal, *. d. e jel. 3 Fehér Salamon, * h. t. k e. r. 3 Gaál Béla, * Frt. k t kt e. r. 2 Grünfeld József, * h.. jó e jel. 5 Győrffy Kálmán * k t k e. r. 3 Hortolányi Antal, *. Sd. kt e. r. 3 Káplány Antal, *. k. t. k e. r. 2 Kecskés István * jó k e. r. Kőszegi János * jó k e. r Léber Géza * d. kt e. r. Lipkay Arthúr * k. t. h e. r. 3 Percz József, Gyt t. k e. r. 2 Petheő Béla * jó cs m. r. 3 Kimaradtak : Bedekovich Béla, Nemoda Ignác. A helybell nagygymnasiumbói kizárattak: Balogh János, * Petheő Atilla, * Sztráska György. Magántanulók: Csathó Gyula, Csernyánszky Ferenc, Melegh Lajos, Szilva József, Tamasy Endre, Zsingor László, ág. Összesen : 24. Az egész ifjuság összege : 228.

11 11 IV. Kimutatás a gyöngyösi kath. nagygymnasiumi tanulók létszámáról 187¾. tanévre. C i m O s z t á l y I. II. III. IV. V. VI. Összesen /4-re bejegyeztetett: nyilvános tanuló magántanuló Az év végén megvizsgáltatott : nyilv. tanuló magán tan más intézetbe ment 1 1 kimaradt a helybeli tanintézetből kizáratott _. _ 3 3 meghalt Huzamosb ideig betegeskedett kitünő osztályzatot nyert : nyilv. tan magán tan. nyilv. tan jeles osztályzatot nyert: j magán tan nyilv. tan I. rendű osztályzatot nyert: magán tan nyilv. tan II. rendű osztályzatot nyert: magán tan.... nyilv. tan III. rendű osztályzatot nyert : magán tan.... példás dicséretes jó törvényszerű kevésbbé törvényszerű nem törvényszerű magyar német 1 1 tót római katholikus görög katholikus 1 1 ' héber vallásu az alsóbb osztályból fellépett kivülről jött az osztályt ismételte Évközben A megvizsgált tanulók közöl A megvizsgált nyilv. tanulók közöl erkölcsiségre nézve volt A megvizsgált tenulók közöl A megvizsgált tanulók közöl életkor szerint volt anyanyelvre nézve volt vallásra nézve volt származásra nézve volt helybeli vidéki éves vagy több éves *

12 12 Melléktanulmányokban gyakoroltatott C i m O s z t á l y I. II. III. IV. V. VI. Összesen a francia nyelvben a mért. s szabadkézi rajzban a műéneklésben a szépirásban ' 103 a gyorsirásban a testgyakorlatban Ösztöndijas volt 1, 2 3 Jótékonyságból élelmeztetett V. A nagygymnasiumi Önképző kör. E tanintézet felsőbb osztályainak ifjusága legnemesebb elhatározással, még az 187½-kitanévben működött szellembajnokok által kigöngyölt zászló alá sorakozván, szép reményekre jogositó Önképző kör"-ének uj lendületet adandó, 1873-ki okt. 28-án tartá meg alakitó gyülését. A kör rendszabályai felolvastatván, tisztviselőit is megválasztá. A nemes érdekeltség harminckét munkás és ugyanannyi pártoló, összesen 64 tagot szólitott a szellemi munkásság terére. Heti rendes üléseit csütörtök délutánonkint tartá. Ilyeta f. é. jun. 25-ki zárüléssel együtt16-ot tartott. A munkásság eredménye lett 188 mű, melyek közöl 58 kötött, 130 pedig kötetlen beszédű volt. Elfogadtatott 101 db; visszahatott 87. Megörökitésül az Emlékkönyv -be, melynek szerkesztésében Perc József VI. o. tanuló fáradozott, 35 verses vagy folyó beszédü mű vezettetett be. A tagok ügybuzgalmoknak az által is adták jelét, hogy szavalatok által törekedtek önmagukat tökéletesiteni. A tagok munkásságának élesztésére 3 pályadij is lőn kitűzve. 1) Egy elbeszélésre: A nagylelkü jótétről" 1 db. 10 frankos arany a kör által. Pályanyertes: Percz József VI. o. t. 2) Szavalati versenyre két jutalom tüzetett ki: a) A legjobb szavalónak 1 db 10 frankos arany a kör által. Nyertes: Káplán Antal VI. o. t. b) A másod legjobb szavalónak 1 db 5 frankos arany szintén a kör által. Nyertes : Gyürkis János V. o. t. A kör könyvtára, mely részint az ügybarátok adakozásaiból, részint a tagok által befizetett tagilletéki összegből szerzett könyvekből alakult, jelenleg 255 müvet 371 kötetben tartalmaz. Folyó tanévben könyvadománynyal gyarapították a könyvtárt: Varga Emil igazgató 2 kötettel; Hartman János VII. o. t. 6 kötettel; Gaál Béla VI. o. t. 5 kötettel. Ide járul 5 db Emlékfüzér," melyeket az előbbi tanévekben müködött Önképző kör" úttörő bajnokai ezen intézet néhai igazgatójának, Pap Melkizedeknek, tiszteletök s hálájok kifejezéseül nyujtottak át; halála után azonban a kör könyvtárának lettek adományozva. Pénzadománynyal segitette a kört a helybeli nagyérdemű takarékpénztár, mely az igazgató folyamodására 25 o. é. frtnyi összeget ajánlott meg a kör üdvös céljának előmozditására. A Kör" nemes keblű jótévöinek a tanulók s intézet részéről a legforróbb köszönet!! BEVÉTEL. frt kr. Pénztári maradék /3-ról Fennemlitett adomány 25 Tagilletékek Büntetés pénz 3 20 Pénztári állás 187¾-ki tanévben. Összesen: frt 79 krból levonva a kiadást Pénztári maradék 53 frt 34 kr. KIADÁS. frt kr. Könyvek beszerzésére Pályázatra (2 db 10 frankos s 1 db 5 frankos arany Pestről hozatva) Könyvkötő munkára Remény" és Tanulók Közlönye" cz. lapokra 2 60 Jegyzőkönyvre 1 Szállitás s levelezésre 77 Összesen: 81 45

13 13 VI. Vallási ügy. A tanév a sz. Lélek segitségül hivásával s ünnepélyes sz. misével kezdetett meg. A délelőtti rendes előadásokat az egész éven át 7 és fél órakor sz. mise előzte meg; vasárnapokon és ünnepeken reggel a 8 órakor tartatni szokott sz. mise után az ifjuság félórai hitoktatásban részesült; délután pedig 23 óráig miután előbb a délelőtti oktatásból kikérdeztetett volna, a lorettói lytániát mondá. A bold. szűz ünnepein régi szokás szerint zászlók alatt vonult Mária dicséretének hangoztatása közt a templomba, hol sz. misét egyenruhás ifjak fáklyás szolgálata mellett hallgatott; vissza szintén zászlók alatt énekelve vonult. A vasárnapi s ünnepi sz. mise után ciborium kitétele mellett a miséző gymnasiumi hitszónok előimádkozása mellett 3 miatyánk, üdvözlet s megfelelő könyörgéssel fohászt üldözött sz. atyánkért, valamint dicsőségesen országló koronás királyunk Ő Felségeért; végre áldás adatott, miközben sz. éneket zengedezett az ifjúság Isteni tiszteletek alkalmával a gymnasiumi 73 tagból álló énekkar orgona kíséretében jó sikerrel működött. A naponkinti előadások délelőtt és délután imádsággal kezdettek és végeztettek be. A róm. kath. ifjuság a tanév folytán ötször végezte a sz. gyónást és áldozást. A húsvéti sz. gyónást három napi sz. gyakorlatok előzték meg Ezenkivül egész éven át kellő áhitattal volt jelen az egyház által rendelt minden nyilvános körmeneten, urkoporsó látogatáson, szentség imádáson stb., mindenkor tanárai kíséretében. Sz. Alajosnak, az ifjuság védszentének ünnepét kiváló ajtatossággal tartotta meg az ugynevezett sz. Orbán templomban, hova zászlók alatt ének közben ment, sz. áldozással egybekötött ünnepélyes sz. mise után pedig a gymnasiumi épületben védszentéről sz. oktatást nyert. A hittani nyilvános vizsgálatok főpásztori kegyes rendelet szerint kétszer tartattak, melyeken nagyságos Béla József főesperes, s helybeli prépost-plébános ur, mint érseki hitbiztos elnökölt. A héber vallásu tanulók a hittanban saját helybeli hittanárjaik által oktattattak és a tanjegyet tőlök nyerték. Végre A tanuló ifjak vallásosságáról és jó szivüségéröl szép bizonyságot tesz azon körülmény, hogy a tanárokkal együtt, ezeknek üdvös példaadása után, közölök 130-an a sz. László-társulatnak adakozó tagjai voltak, s szerény alamizsnájokkal annak üdvös céljához a tanárkarét is ide számitva 93 frt. 60 krral járultak; e tagok nevei az érdemosztályzatban * gal vannak jelezve. VII. Tanodai szerelvények szaporodása. Tanszereink és tudomány-eszközeink a tanév folytán, részint a nemes város-, mint e nagygymnasium pártfogójától képviseleti gyűlésben megajánlott összegen (350 frt) eszközlött vásárlás utján, részint a tanügy iránt érdeklődök szives adományozásából, kik mindnyájan vegyék itt a nyilvánosság terén legforróbb hálaköszönetünk kifejezését hazafias szellemű áldozatkészségükért, ismét tetemesen szaporodtak. A szaporodást következökben jelezzük: A) A nagygymn. tanári könyvtár szaporodott: a) vétel utján: Mészáros: Görög olvasókönyv 1. Télfy: A Class. Phil. Encyclopaediája 1. Lányi: Magyar egyháztörténelem II. k. 1. Póór: Hellas földirata és hellen államrégiségek 1. Dr. Heinrich: Magyar tanügy II. évf. 1. Felsman: Deutsches Lesebuch II. Th. 1. Visontai: Magyar állam földrajz 1. Köpesdi: A Görög irodalom története 1. Holub : Sallustius Crispus I. II. R. 2. Cserni: A német irálytan vezéríonala 1. Gebaur: Német nyelvtan I. II. R. 2. Hódoly: Összehasonlitó földrajz 1. Ribári: Egyetemes földirat I. II. R. 2. Mocnik-Szabóky : Számtan I. II. R. 2. Ugyanattól: Algebra 1. Ugyanattól: Mértan 1. Ugyanattól: Nézlettan I. II. R. 2. Hieser-Szabóky: Ábrázoló mértan 1. Laky: Irálytan 1. Vaszary: Világtörténelem ókor 1. Horváth: Huszonöt év M. történ. I. II. III. k. 3. Gyárfás: Jász-kunok története II. k. 1. Dr. Wüllner: Lehrbuch der Experimentalphysik I. Il. III. IV. k. 4. Czuczor: A magyar nyelv szótára VI. k. 3. és 4. füzete 2. (Jelenleg a mű teljes.) Martin-Dulácska: Képes természetrajz 1. Lubrich: Neveléstörténet I. k. 1. Dr. Cseh: Az ember szellemi élete 1. b) ajándékozás utján: Ballagi: Német olvasókönyv 1. Dr. Lutter: A méter-mérték ismertetése 1. Gráf: Német nyelvtan 1. Rajcsányi: Magyarország története 1. Mauritz: Közönséges számtan fűz. 2. Ajándékozó: a Franklin-társulat. Károly Gy. Hugó: Intelmek, erk. példák 1. Ajándékozó: tt. Háray B. t. kanonok, tábori lelkész ur. Emlékbeszéd, gyászversek stb. b. e. Bartakovics érsek végtisztességére; hódolat nm. Samassa József egri érsek ur beiktatási ünnepélyére. Ajándékozó: nt. Szulcsányi Leont helyett, pleb. ur. A m. kir. honvéd. miniszterium működése A nm. vall. s közokt. ministerium ajándéka. Három beszéd a kolozsvári m. kir. tud. egyetemnél 187¾. tanév elején. Ajándékozta ugyanazon tud. egyetem. A m. n. muzeum képtárának lajstroma 1. A muzeumi igazgatóság ajándoka. Bodnár-Iványi: Magyar olvasókönyv IIV. osztály számára 2. Tanárképezdei német olvasókönyv s francia nyt. 2. Bodnár: Magyar nyelvtan 1. Ajándékozó: tek. Aigner Lajos budapesti könyvárus ur. Szentek élete IV. R. 1. Egyetemes magyar Encyclopaedia X. XI. k. 2. Házi könyvtár X. XI. XII. XIII. XIV. f.

14 14 5. Pap Melkizedek ezen tanintézet b. e. érdemült igazgatójának ajándéka; ugyanennek évi aug. 15-én kelt s mult évi aug. hó 28-án bekövetkezett halála után közzétett nyilatkozata szerint: a boldogult mint szent-istván-társulati alapitó-tag a szabályok értelmében személyét illető, a társulat által kiadandó könyveknek egyik példányáról a társulat javára önkényt lemondván, a második őt illető példányt minden évben ezen gyöngyösi katk. nagygymnasium részére rendelte kiadatni. Áldás s béke lengjen sirja felett!! A Tanodai Lapok" czimü folyóirat évig tartó folyama. Ajándékozta a tanári kar. B) A természet- s vegytani szertár gyarapodott csupán vétel utján: Emberi szem-minta, szétszedhető, papirból, 1 db. Emberi fül-minta, szétszedhető, papirból, 1 db. Párologtató csésze 1 db. Dugaszfurók 5 db. Égető-cső legkeményebb üvegből 4 db. Készülék könkéneg készitéshez Kipp szerint 1 db. Mireny vizsgáló-cső 3 db. Ruggyanta csövek különféle minőségűek 9 láb hosszban. Szürö-készülék a viz tisztításhoz 1 db. Szűrő állvány, fából 1 db. Szürő-papir 2½ könyv. Woulff-féle palack 3 nyakkal 2 db. Forrasz-cső, fuvó-mű 11 db. Porcellánmozsár törővel 1 db. Gázvezetö-csö 3 db. Pléh-metsző olló 1 db. Különféle apróság 4 db. Kály-hydrat, arsen stbféle solutio üvegekben. Aqua hydrosulphata, ólomcukor, borkősav, manganum hyperoxydatum, amalgama, acidum sulphuric. concentr., nemkülönben acidum nitricum concentr. kisebb-nagyobb mennyiségben vegytani kisérletekre, üvegekben állanak. C) Földrajziakban következők vétettek: Reinhardt: Roma vetus, vászonra felhuzott térkép, a római történelem tanulmányozásához 1 db. Baur: Európa legujabb térképe szinezve s igen csinosan vászonra felhuzva 1 db. Hunfalvy: Földünk a legujabb fölfedezések után, csinos földgőmb 1 db. D) A természetrajzi szertár következőkkel növekedett : Virányi : Az emlősök, madarak, hüllők természetrajza 90 képes táblán. Ugyanattól: A növények természetrajza 52 képes táblán. Ugyanattól: Az ásványok természetrajza 21 képes táblán. Konrád Géza V. o. t. ajándékozott 190 szines növényt ábrázoló képet; tek. Mersits János gyógyszerész ur egy salamandrát borszeszben; nt. Ozorovszky Péter füleki házfőnök s pleb. helyettes ur 2 db. kövületet, s 1 db. kövült mohát. E) Az éremtárban eddig létezett 122 db. pénznemhez ez évben főt. Háray B. t. kanonok s tábori lelkész ur 170 db. igen becses, köztök több római s olasz pénznemet; ugyszintén az imént nevezett füleki házfőnök ur 4 dbot ajándékozott. F) A rajziskola részére szereztetett : a) Hermes-féle rajzminta 60 db. b) Betűminta 28 db. c) Mérőeszköz 4 db. d) Épitész-mértani minta 20 db. c) Krétarajz 18 db. d) Krétadiszitmény 6 db. Végre Grünfeld József VI., Keresztúry Béla IV. o. tt. pedig néhány szép rajzmintát adományoztak. Mindezen könyvek csinosan bekötve, felszámozva s a leltárba rendesen bevezetve, a könyvtárban vannak elhelyezve; ugyszintén a term. s vegytaniak, valamint a fold- s term. rajziak az éremtáriakkal együtt a természettani muzeumban gondosan őriztetnek. VIII. Jótékonyság. 1) Ezen nagygymnasiumhoz csatolt Koháry-, Hevenessy-, Hám- és Hálás-féle alapitványok ez évi 235 frt 80 krnyi kamatja; ugyszintén a cs. kir. államkincstárnál elhelyezett, most emlitett Hevenessy-féle 3000 frtnyi töke ki tanév első félévi kamata után jövedelmi adó fejében hibásan levont, s a nm. vallás- és közokt. m. kir. Miniszterium m. évi nov. l4-én sz. a. kelt kegyes intézvénye folytán a gyöngyösi m. kir. adóhivataltól bekövetelt 18 frnyi összeg, 21 szegény jobb tanuló közt osztatott ki, kiknek neve az érdemosztályzatban Sd. betükkel van jelezve. 2) A helybeli t. kaszinói egyletnek évenkénti kegyes adománya (12 frt) ezuttal Büchler Mór II. és Vlcsák György V. o. jó tanulóknak itéltetett. 3) A helybeli tek. polgármester ur átirata folytán egy magát megnevezni nem akaró jótevő a gyöngyösi nagygymnasium legmagasabb, tehát VI. osztályt végző, gyöngyösi születésü, róm. kath., szegény sorsu, de szorgalmas és tisztességes magaviseleténél fogva a tanári testület által is ajánlandó ifju részére a zárünnepély alkalmával kézbesitendő 100 o. é. frtnyi dijat kegyeskedvén felajánlani, a tanárkar ezen, minden magasztaláson felűl álló nemes s ritka tény érdeméhez illő komoly tanácskozás után e jutalomra Borossy Antal VI. oszt. tanulót terjesztette fel a nemes városi tanács elé megerősités végett. 4) Az igazgató folyamodványára a helybeli Takarékpénztár" 25 frtot; a Gyöngyösi Népbank" pedig 20 frtot volt kegyes folyamodó rendelkezésére bocsátani oly célból, hogy azok az erkölcsiségben dicséretre méltó, szorgalmas, munkás, részben pedig szegény tanulók közt ösztöndijakul osztassanak ki. Ez összegből a tanárkar határozata szerint következők jutalmaztattak: a) Példás erkölcsi viseletért 3 tanuló, még pedig az első 10 frankos arany jutalmat Hajdukovich Ödön II. o. t., a második 5 frankos arany jutalmat Schwarcz Adolf I. o. t., a harmadik 1 db ezüst frtnyi jutalmat Barcsák Mihály IV. o. t. nyerte, b) Ernyedetlen szorgalomért szintén 3 tanuló jutalmaztatott ily renddel: az első 10 frankos arany jutalomra Beke Dénes II. o. t., a második 5 frankos arany jutalomra Hortolányi Antal VI. o. t., a harmadik 1 db ezüst frtnyi jutalomra Klika Sándor IV. o. t. érdemesittetett. c) A munkásságra ösztönzés végett a tanárkar által következő pályadijak tüzettek ki: α) Egy történelmi dolgozatra: Az ősmagyarok vallási

15 15 viszonyairól" 1 db 10 frankos arany. Pályanyertes azon mű, melynek szerzője e jeligét választá: Még jőni kell, még jőni fog stb. β) Egy másik történelmi dolgozatra: A ker. vallásnak a különböző népek vallás-erkölcsi müvelésére szolgáló befolyásáról'* 1 db 10 frankos arany. A mü nem lett jutalmazható, γ) Egy, a mai Európát helyesen ábrázoló térképre" 1 db 10 frankos arany. Nyertes: Borhy György V. o. t. δ) A legszabályosabb s legszebb rajzolványokra 1 db 5 frankos arany és 4 db ezüst frtnyi jutalom. Az elsőt Budinszky Emil II. o. t. nyerte; a 4 ezüst írt 11 dbjával pedig: Sankovics Bertalan I o., Liszkay Lajos és Büchler Mór II. o. s Kozmáry Zoltán IV. o. tanulók jutalmaztattak. E szerint a takarékpénztár- és népbanktól ajándékozott 45 frtnyi összegből most elősorolt ösztöndijakra 4 db 10 frankos aranyban (Pestről hozatva dbja 4 frt 88 kr) 19 frt 52 kr; 3 db öt frankos aranyban (dbja 2 frt 44 kr) 7 frt 32 kr; 6 db ezüst frtban 6 frt 72 kr, összesen: 33 frt 56 kr osztatván ki, maradt még 11 frt 44 kr; ehhez járul a mult évi 11 frt 4 krnyi maradék, tehát 22 frt 48 krnyi összeg a szegény sorsu tanulók számára; ez összeg igy osztatott ki: Kaszás Gyula és Sziklay Miklós III., Klein Sándor és Percz Antal I. o. tt. kaptak személyenként 4 frt 50 krt, Policzer József IV. o. t. kapott 4 frt 48 krt. 5) Folyó tanévben budai Mária-Teréz-féle 120 frtnyi ösztöndijat nyert Kürthy István IV. o t. Továbbá Dlabács Bertalan IV. o. t. mint már az előbbi tanévekben élvezé a győri Dlabács-féle 1. osztályu 100 frtnyi, Keresztúry József II. o. t. pedig a nagyváradi Némethy-féle 60 frtnyi ösztöndijat. 6) Nt. Sinka Leont tanár ur 1 db 2 frtos ezüstöt tűzött ki egy müforditásra: P. Ovidius Naso keservei V. könyvének 58. versét" illetőleg. Pályanyertes az Oh ti a latinok példányit szemre vegyétek" jeligés mü. Nt. Lassú Pius tanár ur 1 db 10 frankos aranyat tüzött ki egy magyar nyelven irandó allegoriára : Az élet különböző kora az évszakok képében. Nyertes az Oh a szárnyas idő hirtelen elröpül" jeligés mü. E két utóbbi, valamint fent a 4. pont a) alatt felemlitett pályanyertesek jeligés levélkéi csak a jul. 31-ki zárünnepély alkalmával fogván feltöretni, nevök ez értesitvénybe be nem vezettethetett. Tek. Mersits János helybeli gyógyszerész ur s fönkelt szellemü tanügybarát 1 db 10 frankos aranyat méltóztatott a tanárkar által tetszés szerint választandó szakban kitünő munkásságot kifejtett tanuló jutalmazására. A tanárkar a magyarnyelv s irodalom tanulásában s e nyelven beadott dolgozataiban feltüntetett szorgalmáért e jutalommal Grünfald József VI. o. t. tüntette ki. 7) Tek. Fenyvessy Adolf ur, a pesti Tyronia-Gyorsiró-Egylet" elnökének két rendbeli jutalmával a gyorsirászatban tett előmenetelökért, Veisz Ignác V. o. t. 1 db fraekos aranynyal; Szobi Armin IV. o. t. pedig,.a 30 éves háboru története" czimü diszkötésü könyvvel jutalmaztattak. 8) A mult évi értesitő 6. pontjában felemlitett tanügybarát által felajánlott 5 db ezüst frt, a mult tanév végén zárünnepély nem tartathatván, az ajándékozó szándékához képest most ugy osztatott ki, hogy a hangjegyekés müének tanulásában legszorgalmasabb tanulók részesittettek ily renddel: 3 db ezüst forintot kapott Percz József VI. o. t. mint az első jutalomra érdemes; 2 db ezüst forintot pedig, mint másod jutalmat érdemlő, nyert Kovács József II. o. t. 9) A sz. ferenc-rendü kolostor 3 róm. kath.; az izraelita hitközség pedig 12 héber tanulót látott el ingyen élelemmel és ruházattal. E rovatban felemiitett alapitók emléke áldásban legyen! A nagylelkű adományozók s jótevők pedig kegyességökért fogadják hálás elismerésünket és forró köszönetünket!! IX. Figyelmeztetés a tanulóknak. 1. Azon nyilvános tanulók, kik vizsgáikat rendes időben betegség- vagy más okból le nem tehették, vagy azokon egy vagy két tantárgyból megbuktak, pót-, illetőleg javitó-vizsga letehetésére csak ugy nyerhetnek a gymnasiumi igazgatóságtól vagy a tanári széktől engedélyt, ha kellően indokolt és illő (50 kros) bélyeggel felszerelt folyamodványaikat ahhoz augusztus 8-ig beküldik. Később tett folyamodás tekintetbe nem vétetik és sikeretlen lesz, kivéve, ha az elkésés rendkivüli akadály kimutatása által igazoltatnék. 2. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minisztériumnak é. jun. 24-én sz. alatt kelt kegyes intézvénye szerint oly tanulók, kik kettőnél több tárgyból buktak meg, vagy már egyszer javitó vizsgára bocsáttattak, vizsga-javithatási engedélyért, bizonyitványok és más szükséges okmányoknak, melyekben a bukás okai kellőleg indokolva legyenek, kérvönyökhöz csatolása mellett a tankerületi főigazgatósághoz és ne a magas Miniszteriumhoz folyamodjanak, s e folyamodványukat, legkésőbb szintén augusztus 8-ig a gymnasiumi igazgatóságnál adják be. A nm. miniszteriumhoz benyujtott ily folyamodványok figyelmen kivül fognak hagyatni. 3. Oly bukottak, kik már valamely tanévben megbukás után javitó-vizsgára bocsáttattak, vagy utolsó tanévben csak egy tantárgyból is rosz tanjegyet kaptak, a vizsga ismételhetésére igényt többé nem tarthatnak. 4. Azon tanulók, kik a pót- vagy javitó-vizsgálatokat meghatározott időben le nem teszik, vagy azokon valamely tantárgyból ismét elégtelen osztályzatot kaptak, javitó-vizsgálatra nem bocsáttatnak, hanem az osztályt kötelesek ismételni. 5. A pót- és javitó-vizsgálatokra az illető tanulók csak a következő tanév első havában bocsáttatnak és pedig ugyanazon tanodánál kötelesek letenni, melynél megbuktak, vagy a vizsgálatokat letenni elmulasztották. Más

16 16 intézet csak az előbbi tanoda beleegyezése mellett van jogositva ily vizsgálatok tartására. A javitó-vizsgák oktober és 3-án teendők le. 6. A magántanulók évfolytán bármikor jelentkezhetnek, kivántatik azonban, hogy vizsgájok kitüzött napja iránt az igazgatóságnál idejekorán értesülést szerezzenek ; vizsgájoknál nyelvtani s alsó négy osztályiak rajzdolgozataikat is bemutassák. A magántanulók irásbeli s az alsó négy osztályiak rajzolási vizsgákra is köteleztetnek. X. Tudnivalók a tanulóknak, szülőknek, gyámok- és szállást-adóknak. 1. Ezen nagygymnasiumnál a nyilvános tanulók szabályszerű felvétele és bejegyzése szeptember án és oktober három első napján történik: ugyanekkor állandja ki minden, a gymnasium 1-ső osztályába fölveendő növendék a felvételi vizsgát, mely minden, a gymnasium 1-sö osztályába felveendő ifjura nézve kötelező. 2. A gymn. I. osztályába esak a 9 évet betöltött vagy idősb növendék vétethetik föl, kitől megkivántatik a folyékony olvasás, nyelvtanból az alaktan főbb részeinek, az egyszerű, bővitett és összetett mondatoknak ismerése, kellő jártasság a diktandó-irásban, számtanból a tizes számrendszernek ezerig s a négy alap miveletnek tudása egész és közönséges törtszámokkal. 3. A felvétetni kivánó tanuló, a felvételre addigi tanulmányairól szóló bizonyítványaival személyesen szülei, gondnokai vagy ezek megbizottja kiséretében tartozik az igazgatónál és az illető tanároknál jelentkezni, kiknél születési évét s napját pontosan meg kell mondania. 4. Azon szülők vagy gyámnokok, kik nem Gyöngyösön laknak, gyermekök vagy gyámoltjok felvételekor alkalmas helyettest tartoznak nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat s kötelességeiket átruházzák, hogy a gondviselése alá helyezett tanulóra nézve a tanodának fegyelmi s tanulmányi közléseit nevükben elfogadhassa. 5. Szállásfogadásra az igazgatóságnak tudta s beleegyezése szükséges. Kivántatik tehát, hogy a szülők beiratás előtt az igazgatóhoz forduljanak, ki oly gondnokokat fog nekik ajánlani, kik nemcsak élelemmel és szállással látják el gyermekeiket, hanem jó viseletök és szorgalmas tanulásuk felett is őrködni fognak. 6. Ajánltatik tehát a szülőknek, gyámoknak s szállást-adóknak, hogy beiratás előtt gyermekeiknek s gyámoltjaiknak szállást ne fogadjanak, illetőleg előre senkit le ne foglaljanak, mert ha az illető tanodai igazgatóság helyeslésével a felfogadott hely nem találkozik az ebből származandó kellemetlenség önmagukra háramlik vissza. A tanodai igazgatóságnak jogában áll ugyanis az oly tanulót az intézet polgárai közé be nem jegyezni, ki bármily tekintetben kifogás alá eső szálláson akar maradni. 7. Kéretnek a szülök és gyámok, hogy házitanitókat (instructorokat) az igazgatóság tudta nélkül ne alkalmazzanak, továbbá hogy gyermekeik és gyámoltjaik tanulásáról s viseletéről a tanároknál gyakran tudakozódjanak. 8. A jövő /5-iki tanév a szent Lélek ünnepélyes segitségülhivásával október 1-én veendi kezdetét. XI. Felnőttek oktatása. A nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium évi okt. 17-én sz. a. kibocsátott kegyes iutézvényének alapján a felnőttek oktatása folyó tanév téli időszakának elején nov. hó 4-én szintén megkezdetett s naponkint esti 57 óráig egész a felfüggesztést elrendelő m. é. dec. 31-én sz. a. kelt magas minisztériumi intézvénynek f. é. jan. 10-én történt vételeig. Ekkor félbenszakasztatott. Előadók valának : V ar g a E m i 1 igazgató, tanitá a történelmet, földrajzot s magyar alkotmánytörténetet hetenkint 3 órában; előadási óráinak összege 29; Kaszab Sándor tanár, előadta a számtant hetenkint 3, összesen 29; Magócsy Imre tanár, tanitá a természettant hetenkint 3, összesen 29 órában; Lassú P i u s f tanár, előadta a magyar nyelvet s ügyiratok szerkesztését hetenkint 2, összesen 19 órában; Galambos Áron tanár, előadta a természetrajzot hetenkint 3, összesen 30 órában. Tehát 5 tanár tartott összesen 136 órát 367 felnőttnek, kik közt a legifjabb 17, a legidősb 78 éves volt. Kelt Gyöngyösön, évi jul. hó 31-én. Varga Emil, igazgató.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. TORVENYEK A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. LYCEUMBAN THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA. I. SZAKASZ. Felvétel és beiratás. i- Azon

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár 1. évfolyam 2. évfolyam Svetits Katolikus Általános Iskola, Debrecen MK00146979 Matematika tk. I. félév AP 020113 Hétszínvarázs ok. 1 425 Ft MK00146997 Matematika tk. II. félév AP 020119 Hétszínvarázs

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak

Serdülõ I. Ranglista. Férfi Kajak Serdülõ I. Ranglista Az összetett verseny állása 2004.nov..10 Férfi Kajak 1 2 3 4 5 Németh Tamás Varga Kálmán Soós Péter Péter Kristóf Mészáros Zsolt 4121 MULTI Sportegyesület 75.70 2 8 19.20 339 Lágymányosi

Részletesebben

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Intézmény neve: Óbudai Népzenei Iskola OM azonosítója: 039 890. Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Kedves Szülők! 1. évfolyam

Kedves Szülők! 1. évfolyam Határidő: április 30. Oktatási azonosítója... 1. évfolyam KÓD Név Ár Kérem AP-010121 Az én ábécém 1. 950 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 950 Ft AP-010124 Betűzgető 1. 800 Ft AP-010127 Az én ábécém munkáltató

Részletesebben

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok.

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Urvacsorai beszéd húsvétkor. Péterfi Dénes 81 A hit virágai. Imák nők számára. RédigerGéza... 258 Szentek egyessége. (Üdvözlő beszéd.) Kelemen Albert.. 265 Keresztény buzgóság.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u. 1. 1 Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2011. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2011-ben

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

1. sz. térkép. Kalocsa középkori térképe (Györffy György nyomán)

1. sz. térkép. Kalocsa középkori térképe (Györffy György nyomán) TÉRKÉPEK 1. sz. térkép. Kalocsa középkori térképe (Györffy György nyomán) 2. sz. térkép. Az Asztrik korabeli és a második székesegyház alaprajza. (Henszlmann Imre nyomán) 3. sz. térkép. Kalocsa látképe

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI

A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI 1. SZ. MELLÉKLET Iskolai jutalmazási rendszer A TANULÓK JUTALMAZÁSI FORMÁI "Az iskola tanulói kiemelkedő tanulmányi munkájukért, sporteredményükért dicséretben és jutalomban részesülhetnek" (SZMSZ) ÍRÁSBELI

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium (Internátus) 2015/2016 I. félév

Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium (Internátus) 2015/2016 I. félév Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium (Internátus) 2015/2016 I. félév otály 1.o 3.o 5.o Hétfő Tanár név otály Kedd Tanár név 1. Matek A. Zita 1. Olvasás

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

V.A V. B IX. A IX. B IX. C VI.A VI. B X. A X. B X. C VII.A VII. B XI. A XI. B XI. C VIII.A VIII. B XII. A XII. B XII. C

V.A V. B IX. A IX. B IX. C VI.A VI. B X. A X. B X. C VII.A VII. B XI. A XI. B XI. C VIII.A VIII. B XII. A XII. B XII. C Gimnázium Líceum V.A V. B IX. A IX. B IX. C VI.A VI. B X. A X. B X. C VII.A VII. B XI. A XI. B XI. C VIII.A VIII. B XII. A XII. B XII. C Órarend 2014-2015 V. A 8.00 Román Német Magyar Foldrajz Matek 9.00

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága számára. Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása pályázat

Az NKA Igazgatósága számára. Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének gyarapítása pályázat Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az NKA Igazgatósága számára Tárgy: A Craft és Design kiállítás anyagából az Iparművészeti Múzeum kortárs gyűjteményének

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének területén díszburkolat és egyéb burkolat, és az ehhez kapcsolódó elemek karbantartási munkálatainak elvégzése. (AD mód.) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja Híres-neves iskolák Híres-neves tanítványok Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja Molnár Ferenc nevét mindenki ismeri. Leghíresebb könyve A Pál utcai fiúk

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban

Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Az (adat)gyűjtés új eszközei a múzeumokban és a múzeumi könyvtárakban Stabilitás Innováció Inspiráció Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. vándorgyűlése Helyismereti szekció Győr, 2012. június 13. Csécs

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben