Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK"

Átírás

1 ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 6 ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL... 7 FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ... 7 NEKI KÍVÁNUNK TETSZENI... 9 A SIKER FŐKELLÉKE... 9 A NAGY ALKALMAK IDEJE AZ ELÉRHETŐ MAGASLATOK A MAGASLATOK FÁRADTSÁGOS ELÉRÉSE ISTEN MUNKATÁRSAI KÜZDELEM A BŰNNEL SÁTÁN - HATALMAS ELLENSÉG A HARC JELLEGE A SZENTLÉLEK SEGEDELME SÁTÁN KÜLÖNLEGES TÖREKVÉSE A KÍSÉRTÉS NEM MENTSÉG A BŰNÖZÉSRE BÁTORSÁG A LÉLEK TEMPLOMA LEROMBOLT OLTÁROK ÉRZÉKI LEALJASODÁSOK NEM A MAGATOKÉI VAGYTOK ŐSZINTE MEGTÉRÉS TANÁCS EGY ELKÉNYEZTETETT LEÁNYNAK KÜZDELEMBEN ERŐSÖDIK A JELLEM A BŰN CSALÁRDSÁGA ÓVAKODJUNK A KÉTELKEDÉSTŐL EGYETLEN GYENGE PONT A GYŐZELEM FELÉ ELŐRE ÉS FELFELÉ A JELLEM TÖKÉLETESÍTÉSE A HIT HARCA GYŐZELEM FELÉ HOGYAN LEHETÜNK ERŐSEK? A GYŐZELMES ÉLET ÉLŐ HIT KÖZÖSSÉGBEN KRISZTUSSAL JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN HASONULÁS A VILÁGHOZ ELŐKÉSZÜLET JÉZUS ELJÖVETELÉRE KERESZTÉNYI TAPASZTALATOK MEGMENTŐ KEGYELEM

3 ÖNURALOM ÉLETTAPASZTALAT APRÓ KÖTELESSÉGEK HŰSÉGES TELJESÍTÉSE VILÁGOSSÁGUNKÉRT FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK ELTÖKÉLT SZÁNDÉK AZ AKARATERŐ GYAKORLÁSA ISTEN VEZETÉSE A SZENTLÉLEK CSENDES MUNKÁJA A BENNÜNK ÉLŐ KRISZTUS ÖNMEGTAGADÁS ISTENNEK TETSZŐ JELLEM ELŐKÉSZÜLET AZ ÉLET FELADATAIRA KERESZTÉNY NEVELÉS IGAZI NEVELÉS SZÜKSÉGES A KERESZTÉNY NEVELÉS NEVELÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA CÉLSZERŰ GYAKORLATI KIKÉPZÉS A TANÍTVÁNYI HŰSÉG A TANULÓK ALKALMAI FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLATRA FEJLŐDÉSRE VALÓ TÖREKVÉS IGAZ BÖLCSESSÉG TŰZZ KI MAGAS CÉLT! SZOLGÁLAT AZ IFJÚSÁG ELHÍVATÁSA A MUNKÁRA A LELKEK MEGNYERÉSÉNEK FELELŐSSÉGE TANÚSÁGTÉTEL KRISZTUSÉRT SZEMÉLYES MUNKA AZ IFJÚSÁG LÉLEKNYERŐ MUNKÁJA SOKOLDALÚ SZOLGÁLAT ÖNZETLEN SZOLGÁLAT A SZORGALOM JUTALMA A MUNKA MÉLTÓSÁGA KIK MINDEN VIZEK MELLETT VETNEK A MUNKA KÜLÖNBÖZŐ NEMEI ELFOGADHATÓ SZOLGÁLAT HŰSÉG A SZOLGÁLATBAN ELSŐNEK AZ ELSŐRENDŰT! EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG AZ ÉLET TUDOMÁNYA AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE AZ EGÉSZSÉG SZENTSÉGE HARMONIKUS NEVELÉS AZ EGÉSZSÉG ROVÁSÁRA MEGSZERZETT KÉPESSÉG A NEMESSÉG JELEI AZ ÁHITATOS ÉLET

4 AZ IGE VEZET AZ IMÁDSÁG, A MI ERŐSSÉGÜNK AZ IMA HATALMA AZ IMA ALATTI MAGATARTÁSUNK HIT ÉS IMA A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÉRTÉKE KUTASSATOK A SZENTÍRÁSBAN ÖNMAGATOKÉRT! KITARTÓ TÖREKVÉS A BIBLIATANULÁSBAN ELŐÍTÉLETTŐL MENTES LÁTÓKÖR TISZTELETTEL TANULMÁNYOZD A BIBLIÁT! A SZORGALMAS TANULÁS JUTALMA A BIBLIA MINT NEVELŐ ISTENTISZTELET TRÉFÁLKOZÁS VALLÁSI DOLGOKKAL JÓL MEGALAPOZOTT REMÉNY OLVASMÁNYOK ÉS ZENE ÉPÍT VAGY ROMBOL A BIBLIA A LEGÉRDEKESEBB KÖNYV JÓL ŐRIZD A LÉLEK ÚTJAIT! A KERESZTÉNYI JELLEM FELÉPÍTÉSE AZ IRODALOM HATÁSA A ZENE ÁLDÁSAI A ZENE ALKALMAZÁSA A ZENE ROSSZ FELHASZNÁLÁSA SÁFÁRSÁG TANULJ GAZDÁLKODNI! AZ ÁLDOZATOS LELKÜLET A TIZED TISZTELD AZ URAT A TE JAVAIDBÓL EGYÉNI FELELŐSSÉGÜNK ÜNNEPI AJÁNDÉKOK TAKARÉKOSSÁG A RUHÁZATBAN TAKARÉKOSSÁG ÉS JÓTÉKONYSÁG AZ OTTHON A KERESZTÉNY CSALÁD HŰSÉGES KÖTELESSÉGTELJESÍTÉS AZ OTTHONBAN VALLÁSOSSÁG AZ OTTHONBAN AZ OTTHON: GYAKORLATI KÉPZŐISKOLA SZÜLŐK IRÁNTI TISZTELET ÉS SZERETET ÁLDÁS AZ OTTHONBAN JELLEMÉPÍTÉS OTTHON AZ IFJÚSÁG VÁLLALJON FELELŐSSÉGEKET! AZ ÁHÍTAT ÓRÁJA VALLÁSOS VENDÉGSZERETET RUHÁZAT ÉS DÍSZÍTÉS A JELLEMÉPÍTÉS ELEMEI

5 RUHÁZAT ÉS JELLEM ILLŐ ÖLTÖZKÖDÉS AZ ÖLTÖZKÖDÉS BEFOLYÁSA EGYSZERŰSÉG AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN A RUHA BÁLVÁNYOZÁSA AZ IGAZI ÉKESSÉG ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS AZ ÜDÜLÉS ÉRTÉKE ÉLVEZETEK SZERETETE TANÁCSOK AZ IFJÚSÁG VESZÉLYES SZÓRAKOZÁSAI PLÁNTÁLJUNK HELYES ELVEKÉT! SZENTSÉGTELEN BEFOLYÁSOK ÖRÖM A VALLÁSBAN KERESZTÉNY ÜDÜLÉS TÁRSAS ÖSSZEJÖVETELEK HOGYAN TÖLTSÜK SZÜNIDŐNKET? TÁNC TÁRSAS ÉRINTKEZÉS A TÁRSAS ÉRINTKEZÉS CÉLJA KERESZTÉNY BARÁTSÁG ÉS UDVARIASSÁG VEZÉRELVEK A TÁRSASÁG BEFOLYÁSA BEFOLYÁS TÁRSAINK MEGVÁLASZTÁSA AZ ARANYSZABÁLY IGAZI NEMESSÉG MAGASZTOS, FELEMELŐ TÁRSALGÁS KONKOLYHINTÉS HITETLEN LÁTOGATÓK UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG ŐSZINTE SZERETET AZ UDVARLÁS HELYTELEN FORMÁI TANÁCS ÉS VEZETÉS SZÜKSÉGES KORAI HÁZASSÁG BÖLCS ÉS OKTALAN HÁZASSÁGOK HÁZASODNAK ÉS FÉRJHEZ MENNEK A HÁZASÉLET FELELŐSSÉGEI HELYES ÖNBÍRÁLAT ÉS ÖNURALOM A HÁZASSÁGBAN IZSÁK PÉLDÁJA

6 ELŐSZÓ Midőn Jeruzsálemet Cyrus rendeletéből elkezdték újraépíteni, a próféta látomást kapott és kiáltást hallott: Fuss, szólj ehhez az ifjúhoz! Ma, midőn nem egy várost, hanem egy egész országot kell megmenteni a pusztulástól és országokat kell romjaikból felépíteni, ma minden ifjúhoz - férfihez és nőhöz - szól e kiáltás: Az Úr akar téged segítőül választani! Ha fiatal férfiak és nők lelki kiképzést nyernek, hogy a megfeszített, feltámadott és újra megjelenő Jézus Krisztust bizonyságul állítsák oda a hitetlenek elé, akkor a világból milliók és milliók nyernek még kegyelmet, mert Isten ezt akaija. Ezt a csodálatos kiképzést az Úr Jézus egy rendkívüli egyéniség - White G. Helén - által akarja megvalósítani. Modern korunk felismerte személyében az Istentől ihletett prófétanőt. A 19. század közepén indul el 17 éves korában olyan munkára, melyhez foghatót - a Biblia szereplőit kivéve - sem férfi, sem nő nem végzett eddig az emberiség javára. Mint hajadon, mint feleség, mint családanya és mint nagymama, végigélte a földi élet küzdelmeinek minden változatát, de kiharcolta a Krisztusban győzedelmes élet diadalát is. Ő az, aki tanítást, intést, bátorítást és jó tanácsokat ad ebben a könyvben. E rendkívüli nő 60 éven keresztül írt az ifjúság számára. Értekezéseinek száma több ezerre tehető. A világ nagy nemzeteinek nyelvén közkincsévé vált millió és millió embernek. Mivel ezen hatalmas anyag értékes örökség a kultúra részére, ezért a Világkongresszus misszióbizottsága úgy határozott, hogy közzétesz egy kötetnyit azokból az üzenetekből, melyek elsősorban a ma ifjúságának problémáira vonatkoznak. Ezt most magyar nyelven nyújtjuk át hazánk ifjúságának. A bennefoglalt igazságok annyira közérdekűek, általános kincsek, hogy minden rendű és rangú ember, gyermekkortól fogva a késő öregségig, testi-lelki boldogsággal fogja élvezni. Üzenetek, - ezen emberi szavakon át Isten Lelke nyilatkozik meg,, hogy a jellem, erkölcsi erő, bátorság, józanság és bölcsesség uralja az életet. Korunk ifjúságának nagy feladat, szent kötelesség jutott osztályrészül: lelkeket menteni meg a pusztulásból, és odavezetni, ahová Isten akarja, hogy minden ember eljusson a boldogság útjára, még - e nemzedék idejében. 6

7 1 - FEJEZET Felhívás az ifjúsághoz ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL Isten azt kívánja, hogy az ifjúság komolyan gondolkozzon, felkészüljön az Úr nemes munkájára és alkalmas legyen felelősségek hordozására. Isten hívja a romlatlan szívű, erős, derék embereket, - kik készek az előttük álló küzdelmet férfiasan megharcolni, hogy Őt dicsőítsék és az emberiség áldására legyenek. Ha az ifjúság tanulmányozná a Bibliát, uralkodni tudna hevességén, s hallgatna Teremtője szavára, nemcsak Istennel élne megbékélten hanem egész lényét nemes érzület töltené el. Fiatal barátaim, örök érdekeiteket szolgálja, ha Isten igéjének tanításait megszívlelitek, mert felmérhetetlenül fontosak számotokra. Nagyon kérlek, legyetek bölcsek, fontoljátok meg, hogy mi az eredménye a Szentlélek által nem irányított zabolátlan életnek: Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is aratja. Aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Saját lelkedért, Krisztusért, aki odaadta önmagát, hogy téged a veszedelemtől megmentsen. Magasztos elhívatás: Vajha az ifjak értékelnék magasztos elhívatásukat! Jól gondoljátok meg útjaitokat! Nemes és szent szándékkal kezdjétek meg munkátokat s határozzátok el, hogy Isten kegyelmének ereje által nem fogtok letérni az egyenesség ösvényéről. Ha rossz irányban indultok el, minden lépésiek rakva lesz veszéllyel és romlással, s minden további lépés csak még jobban eltávolít az igazság, biztonság és siker útjától. Isten ügye igényt tart az ember legnemesebb képességeire s igen sok területen sürgős szükség van tudományos képzettségű fiatalokra. Szükség van megbízható emberekre, kik az aratásra érett óriási területeken munkálkodnak. Olyan átlagos képességű fiatal emberek, kik magukat teljesen átadják Istennek, kiket a bűn és szenny még nem rontott meg, sikeresen dolgozhatnak, s képesek lesznek nagy munkát végezni Istenért. Ifjak, fogadjátok el az intő felhívást s legyetek józanok! Hány fiatal tékozolta el istenadta erejét hiábavalóságokra és balga szórakozásokra! Számtalan ifjú élettörténete elevenedik fel előttem, kikből testi-lelki roncsok lettek, megrögzött bűnös szokásaik miatt. Szervezetük tönkrement, az életben hasznavehetetlenekké válltak, mert tiltott gyönyörök után jártak. Napjaink gondtalan és könnyelmű ifjúsága! Térjetek meg és dolgozzatok együtt Istennel! Legyen életetek célja, hogy mások áldására és megmentésére szolgáljatok. Ha Istentől kértek segítséget, akkor bennetek lakozó ereje miden ellenállást legyőz s az igazság megszenteli életeteket. Napjaink ifjúsága között a bűn 7

8 riasztóan teljed, de főcélotok legyen, hogy mindent megtegyetek lelkek megmentésére. Legyetek világosság hordozói. Bárhová mentek, árasszatok világosságot, mutassátok meg, hogy nem vagytok ingatag jellemüek, kiket a romlott társak könnyen elcsábíthatnak. Ne hallgassatok azok tanácsaira, akik nem tisztelik Istent, hanem reformáljatok, térítsetek és mentsetek lelkeket a Sátán hatalmából. Imádkozzatok, szelíden és alázatosan beszéljetek az ellenszegülőkkel. Ha egy lelket sikerűi a tévelygésből kimenteni s Krisztus zászlaja alá vonni, öröm van a mennyben. Minden megmentett lélek, mennyei befolyás által, másokat fog az üdvösség ismeretére vezetni. Ilymódon gyarapszik művünk, s hatása majd az ítélet napján válik nyilvánvalóvá. Ne vonakodj munkálkodni az Úrért, mert azt hiszed, hogy csak keveset tehetsz. Tedd meg hűen a magad kicsiny részét, s Isten megáldja igyekezetedet. Beírja nevedet az élet könyvébe, mert méltónak talál, hogy bemehess a te Uradnak örömébe. Kérjük komolyan az Urat, hogy ébresszen fel munkásokat, mert a mezők már fehérlenek S beértek az aratásra. "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés..." Törekedjetek széles látókörre! A fiataloknak legyen széles látókörük, tervezzenek bölcsen, hogy alkalmaikat a lehető legjobban kihasználhassák. Az az ihlet és bátorság hassa át őket, mely az apostolokat lelkesítette. János így szólt: "írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok és az Isten igéje megmarad bennetek és meggyőztétek a gonoszt." Magasztos színvonalat tárt az Úr az egész ifjúság elé és meghívja szolgálatába. Tisztaszívű ifjak, akik örvendeznek, hogy Krisztus iskolájában tanulhatnak, nagy dolgokat végezhetnek a Mesterért, csak engedelmeskedniük kell parancsának, mely végigharsog az időkön át: "Legyetek férfiak, legyetek erősek!" Olyan embereknek kell lennetek, akik alázatosan, istenfélelemben jártok, kik Istentől nyert férfiasságotokban tisztán megálltok, mindazon romboló érzékiségtől mentesen, mely korunkat fertőzi. Olyan férfiaknak kell lennetek, kik megvetik a hamisságot és a bűnt, akik igazak, magasra tartják Immánuel véráztatta zászlaját. Képességeitek gyarapodni fognak, ha azokat a Mester szolgálatára szentelitek s az Úr értékelni fogja azokat, mert hiszen végtelen nagy áron vette meg. Ne töltsd idődet munkátlanul, csak azért, mert nem tehetsz valami nagy dolgot. Tedd azt amit megtehetsz, éspedig alaposan és kitartással... Sorakozzatok! Krisztus önkénteseket hív, hogy zászlaja alá sorakozzanak s hordozzák azt a világ előtt. Azért erőtlen a gyülekezet, mert hiányzanak az olyan ifjak, kik égő buzgalmukkal, bátor bizonyságtevésükkel felszítanák Isten népének szunnyadó erőit s így erősítenék a gyülekezetet. Szükségünk van olyan ifjú emberekre, akik ellenállnak a világiasság áradatának s felemelik intő szavukat már az erkölcstelenség és a bűn felé vezető út első lépésénél is. 8

9 De előbb azoknak az ifjaknak, kik Istennek akarnak szolgálni és magukat Isten művének szentelik, meg kell tisztítaniuk lelki' templomaikat minden tisztátalanságtól s Krisztust kell szívük Királyává tenniük. Akkor képesek lesznek keresztényi igyekezetüket életerővel párosítani és lelkes buzgalommal azon fáradozni, hogy az emberek megbéküljenek Krisztussal. Vajon ifjaink eleget tesznek-e Krisztus meghívásának s így válaszolnak-e Neki: "Itt vagyok, küldj engemet!" Ifjak! Álljatok az élre, legyetek Krisztus munkatársai, vegyétek fel a munkát ott, ahol Ő elhagyta s vigyétek előre egészen a befejezésig. (1891 június 16.) A jellem lényeges részei. Isten nem azt parancsolja, hogy az ifjúság kevesebbre igyekezzen. A jellemet kitevő tulajdonságokat, melyek a sikert és megbecsülést az emberek között biztosítják: a jobb után való leküzdhetetlen törekvést, a fékezhetetlen akaratot, a fáradhatatlan kitartást nem lehet és nem is szabad letörni. Neki kívánunk tetszeni Az Úr egyénenként osztja ki részünkre a munkát. Midőn napról-napra látjuk a világ gonoszságát megnyilvánulni a törvényszéki tárgyalások jelentéseiből és a napilapok hasábjain, - közeledjünk Istenhez és ragadjuk meg élő hittel ígéreteit, hogy Krisztus kegyelme a mi életünkben láthatóvá valljon. Lehet befolyásunk, sőt hatalmas befolyásunk a világban. Ha Isten meggyőző ereje munkálkodik bennünk, képesek leszünk lelkeket vezetni a megtérésre. Egyszerűségűnk sokat segíthet ebben a munkában. Ne kísérletezzünk magas állások elfoglalásával s ne áhítozzuk az emberek dicséretét. Ne az legyen célunk, hogy a legnagyobbak legyünk. Minden törekvésünk Isten dicsőségét szolgálja. Dolgozzunk, vessük latba Istentől nyert összes képességeinket, fogadjuk magunkba a világosság sugarait, hogy Isten kegyelme átformálhasson az isteni hasonlatosságra. Az egész menny szinte csak arra vár, hogy áldását árassza azokra, kik e föld történelmének ezen utolsó napjaiban Isten művének szentelik életüket. A siker főkelléke "Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete." Ifjak egy része nem látja szükségesnek, hogy képességeit jól felhasználja s hogy mindenütt és mindenkor a tőle telhető legjobbat tegye. Nincs szívükben Isten félelme, gondolataik nem tiszták s nem nemesek. A menny ismeri gondolatainkat és tudja cselekedeteinket. Bár társaitok nem látják tetteiteket, de látják Isten angyalai. Angyalok kaptak megbízatást, hogy szolgáljanak azoknak, akik törekszenek rossz szokásaikat leküzdeni és megszabadulni Sátán minden befolyásától. 9

10 Érinthetetlen jellem. Apró kis rosszaságoknak, csekély, de hitünkkel össze nem egyeztethető dolgoknak a jellem fejlődésére gyakorolt hatását nem tartjuk annyira fontosnak, mint kellene. Isten igéje elénk tálja a legmagasztosabb és legnemesebb elveket. Jóra való törekvésünk erősítésére adta Isten ezeket. József, Dániel és társai történetéből láthatjuk, hogy az igazság aranylánca hogyan kötheti az ifjúságot Isten trónjához. Nem érhette őket olyan kísértés, mely őszinte hűségüket megingathatta volna. Isten tetszését többre becsülték mint a fejedelmek kegyét és dicséretét. Tiszta jellemükért, hűségükért s nemes elhatározásukért Isten magas tisztségekbe juttatta őket. Ezek az ifjak nem szégyellték meggyőződésüket, hitüket. Még a király udvarában is megvallották szavaikkal, szokásaikkal, életmódjukkal a mennyek Urába, Istenébe vetett hitüket. Volt lelki erejük megvallani, hogy Istenhez tartoznak. Készülj fel arra, hogy ezen nemes ifjak példáját kövesd. Sose szégyelld a közösséget, a zászlót, melyhez tartozol, inkább bontsd ki és lengesd az emberek és angyalok láttára. Ne vezessen sohsem álszerénység, álokosság, mely azt ajánlaná, hogy e tanács ellen cselekedj. Választékos szavaid, állhatatosságod, kellő magatartásod, komoly vallásosságod lesz a te hitvallásod, lesz bizonysága annak, hogy szívedben Krisztus lakozik. Minden képességedet tedd le az Ő lábaihoz, hogy szolgálatára használd fel azokat. Teljes odaadás. Jelen és örök jóvoltod érdekében a leghelyesebb, ha teljesen az igazság oldalára állsz. Sokan nem állnak teljesen Isten ügye mellé. Ingadozó magatartásuk egyrészt önmagában gyengeség forrása, másrészt pedig botránkozás köve. Elvileg szilárd álláspont híján, a kísértések árja lesepri őket a helyes útról. Nem küzdjenek szent kitartással azért, hogy minden rosszat, hibát leküzdjenek és Krisztus által tökéletes igaz jellemet fejlesszenek. A világnak joga van tudnia, hogy mit várhat el minden egyes értelmes emberi lénytől. Aki önmaga is élő megtestesítője a határozott, igaz elveknek, az társaira is élő és ható erő lesz, kereszténysége másokra is kihat. Sokan nincsenek tudatában s nem számolnak azzal, hogy minden egyes ember mind a jóra mind a rosszra hatalmas befolyást áraszthat. Minden ifjúnak tudnia kell, hogy az általa elfogadott elvek, élő és átformáló hatással vannak jellemére. Aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, az szeretni fogja Jézust és azokat, kikért Jézus meghalt. Maradéktalanul átadja magát Krisztus uralmának. Érvényesítsd szabadságodat! Legyen életedben törvény, melytől sem kísértés sem egyéb érdek el nem választhat, hogy tiszteld Istent, mert Ő úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszen hanem örök élete legyen. Mint végtelen áron megváltott, szabad erkölcsös lényt. Isten felszólít téged, hogy érvényesítsd szabadságodat s használd fel képességeidet, mint a mennyek országának szabad polgára. Ne élj többé a bűn rabszolgaságában, hanem légy a királyok Királyának hű alattvalója,, s bizonyítsd be Isten iránti hűségedet. 10

11 Tökéletes átadás. Krisztus vallása annyit jelent, hogy' egész lényedet, mindenedet teljesen istennek és a Szentlélek vezetésének rendeld alá. A Lélek adománya által erkölcsi erőt nyersz, s nemcsak a régebben rádbízott tehetségeidet állítod Isten szolgálatába, hanem ezek teljesítőképessége is megsokszorozódik. Ha átadjuk minden erőnket Istennek, ez nagyban egyszerűsíti az élet problémáit. Az érzéki szív szenvedélyeit és ezernyi küzdelmét megoldja, megszünteti. A vallás az az aranyfonál, mely úgy öregek, mint a fiatalok lelkét Krisztushoz köti. A készségeseket és engedelmeseket biztosan vezeti Isten városába meg a sötét, bonyolult ösvényeken is. Minden ember saját sorsának kovácsa. Ó, bárcsak mindenki tudatában volna annak, hogy saját sorsát egyedül maga választja meg! E földi és az eljövendő halhatatlan élet boldogsága saját kezünkben van. Ha úgy akarod, választhatsz olyan társaságot, mely gondolataidat, szavaidat és erkölcsödet zülleszti. Engedheted, hogy étvágyad és szenvedélyeid uraljanak, megvethetsz minden tekintélyt, beszéded lehet durva és lealjasíthatod magad teljesen. Befolyásod másokat is fertőzhet és vesztét okozhatod azoknak, kiket Krisztushoz vezethettél volna. Elvonhatsz embereket Krisztustól, az igazságtól, szentségtől és a mennytől. Az ítélet alkalmával ezek az elveszettek joggal mutathatnak majd rád: Ha befolyásod nem késztetett volna, nem buktam volna el s nem gúnyoltam volna a vallást. Te ismerted a világosságot, ismerted a mennybe vezető útat. Én tudatlan voltam s bekötött szemmel haladtam a pusztulásba. Ó vajon milyen választ adhatunk majd erre a vádra, Milyen fontos, hogy mindenki megfontolja azt, hogy hová vezeti a másikat? Már közel a öröklét világa s milyen szorgalmasan kellene ügyelnünk befolyásunk eredményeire. Ne hagyjuk számításon kivűl az örökkévalóságot, hanem szokjunk hozzá, hogy állandóan ezt kérdezzük magunktól: vajon tetszik-e ez az út Istennek? Vajon eljárásomnak milyen befolyása van azokra, akik kevesebb világosságot és bizonyságot nyertek a helyes út felől? A nagy alkalmak ideje Napjainkban is tanulhatunk azok tapasztalataiból, akik a letűnt nemzedékek idején Isten ügyéért munkálkodtak. Milyen keveset tudunk ezen emberek küzdelmeiről, megpróbáltatásairól és munkájukról, akik felkészültek arra, hogy ellenálljanak Sátán seregeinek. Felvették magukra a Lélek teljes fegyverzetét s így voltak képesek Sátán csábításainak ellenállni. Azok az emberek, akik a múltban Istennek és ügyének szentelték életüket, annyira hűen követték elveiket, mint az iránytű a sarkok vonzását. Ezek az emberek nem botladoztak és nem csüggedtek el, olyanok voltak mint Dániel, telve Isten iránti hódolattal és buzgalommal, telve nemes szándékokkal és igyekezettel. Mint emberek, ugyanolyan gyengék és gyámoltalanok voltak, mint akik ma munkálkodnak, de minden bizalmukat Istenbe vetették. Gazdagok voltak, mert kincsük a müveit lélek és 11

12 az értelem volt. Ezt a kincset mindenki megszerezheti, aki Istent teszi életének első, és legfőbb javává mindenben. Milyen munkásokra van szükség? Ma olyan alkalmaink vannak, melyek elképzelhetetlenek voltak az előző nemzedékek idejében. Nagyobb világosságot nyertünk és ez azon hűséges őrállók munkájának az eredménye, akik alázatosain keresték Istent, erőt nyertek Tőle, hogy a világosságot a világnak eljuttassák. Sokáig fáradoztak azon, hogy a Krisztus iskolájában nyert tanításokat értékesíthessék, de nem is fáradoztak hiába. Kitartó igyekezetük jutalmat nyert. Összeköttetésbe léptek a legnagyobb hatalommal, és mindenkor vágyakoztak az örök valóságok mélységesebb megértése után, hogy az igazság kincseit sikeresen tárhassák az éhező világ elé. Ma is ilyen jellemű munkásokra van szükség. Olyanokra, akiket Isten is férfiaknak tekint s akiket a mennyei könyvekben is ilyeneknek ismernek el. Ők azok, akik Dánielhez hasonlóan minden képességüket továbbfejlesztik, azért, hogy Isten országát még jobban képviselhessék a bűnben fetrengő világban. Mind több ismeretre tenni szert, ez legyen a főcél, de ezt az ismeretet Isten művében, jóra szolgáló hatalomként kell felhasználni. A világnak olyan emberekre van szüksége, akik gondolkodnak, kiélik elveiket, állandóan növekszenek értelemben és ismeretben. A sajtónak is olyan emberekre van szüksége, akik azt a legelőnyösebben fel tudják használni, hogy az igazság, szárnyat kapva, eljuthasson minden néphez, nyelvhez és nemzethez. Alkalmasságunk forrása. Értékelnünk kell azt az ifjúságot, mely becsületesen, szorgalmasan kíván munkálkodni s nem fél feladataitól. Ilyen ifjak mindenütt találnak munkahelyet, mert nem botladoznak. Lelki és szellemi életük a mennyei mintára alakul. Szemüket csakis és egyedül felfelé irányítják s előretörnek a győzelem felé. De nincs hely a tudatlan, gyáva és hitetlen számára, aki nem akarja megtagadni önmagát Krisztus ügyéért, és aki a mű előretörését akadályozza. Isten olyan munkásokat hív el, akik munkatársai akarnak lenni. Ha az emberi természet Krisztussal egyesül, akkor tisztává és igazzá lesz. Krisztus a forrása alkalmasságunknak s így lesz az ember a jó munkálója, eszköze. Az igazságosság és nemes jellem Istentől származó tulajdonság s akiben ez megvan; az legyőzhetetlen hatalom birtokosa. Igazlelkűség próbája. Az életszentségről életmódunk tesz bizonyságot. Akiben él az igazság, az nem lehet keményszívű és érzéketlen, hanem napról-napra alakul át Krisztus képmására és mind; jobban megerősödik. Akit az igazság megszentel, az önfegyelmet gyakorol, Krisztus nyomdokait követi, és így a mennyei kegyelem teljesen átformálja. Az életszentséget Isten kegyelemből nekünk tulajdonítja, a megszentelő igazságnak pedig részesévé leszünk. Az előbbi megadja a mennyek országára való jogcímet, az utóbbi pedig alkalmassá tesz arra. (Review & Herald 1895.) 12

13 Az elérhető magaslatok Mi a célja életeteknek és mit határoztatok? Vajon azért tanultatok, hogy a világban magas állást és nevet szerezzetek? Vannak-e titkon táplált vágyaitok, hogy majd egy szép napon a szellemi nagyság csúcsát eléritek? Vagy esetleg arra vágytok, hogy a nemzet törvényhozó testületének tagjai lehessetek? Ezek a vágyak és elhatározások rendben vannak! Mindannyian tűzhettek magas célokat magatok elé. Ne elégedjetek meg közönséges eredményekkel. Tűzd célodat magasra, s ne kíméld a fáradságot annak elérése érdekében. Az élet alapja: a hit. Minden igazi nagyság alapja az istenfélelem. Tiszta, szilárd, ép jellem legyen alapelved, melyet az élet minden tevékenységébe beleviszel. Élj hitéletet az iskolában, otthonodban és minden foglalkozásodban. A jelenben az a legfontosabb kérdés számodra, hogy úgy válasszad és fejezd be tanulmányaidat, hogy mindenkor megőrizhesd a keresztény jellem érintetlen tisztaságát s rendeld alá minden mulandó földi érdekedet Krisztus evangéliuma magasztosabb követelményeinek. A tőled telhető legjobban kell a jelenben építened s viszonyod a társadalomhoz és az élethez olyan legyen, hogy Isten terveit valósítsa meg. Mint Krisztus tanítványa, foglalkozhatsz az élet földi dolgaival is, de minden vonatkozásban élj hitéletet. Bármi legyen is foglalkozásod, sose hidd azt, hogy sikert csak úgy érhetsz el, ha elveidet feláldozod. Magasztos felelősségek. Hitelveid által vezettetve a magasba törekedhetsz. Örömmel látnánk, ha a nemesség olyan magaslatára emelkednél, amelyen Isten kíván látni. Jézus szereti az értékes ifjakat, fájlalja, ha műveletlenül, tehetségeiket parlagon hagyva növekednek fel. Az ifjú szilárd, elvhű emberré fejlődhet, alkalmassá lehet nagy felelősségek hordozására, aminek elérése céljából jogosan megfeszítheti minden erejét. De sose kövesd el azt a borzasztó bűnt. hogy Isten-adta erőid eltékozold, gonoszt cselekedj s másokat romlásba dönts. Vannak tehetséges emberek. akik képességeiket az erkölcsrombolásra használják fel. de magvetésük aratásával nem fognak büszkélkedni. Rettenetes dolog az istenadta képességeket arra használni, hogy áldás helyett átokká legyenek. Hasonlóan félelmes arra gondolni, hogy a ránkbízott képességeket mintegy kendőbe kötve elássuk a világban, mert ezzel elvetjük magunktól az élet koronáját. Isten jogosan tart igényt szolgálatunkra. Mindenkinek felelősségeket kell hordoznia, életünk nagy misszióját csak úgy teljesíthetjük, ha ezeket a felelősségeket elfogadjuk s azoknak hűen és lelkiismeretesen eleget teszünk. A vallás befolyása. Bölcs Salamon mondja: Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idején. Azonban egy pillanatra se gondold, hogy a vallás életedet szomorúvá és mélabússá teszi és a siker útját elzárja előled. Krisztus vallása egyetlen 13

14 képességet sem semmisít meg. mégcsak nem is gyengíti. Nem teszi az embert képtelenné arra. hogy a valódi boldogságot élvezhesse, nem az a célja, hogy a dolgok iránti érdeklődést csökkentse, s hogy közömbössé tegyen barátaid és a társadalom igényei iránt. Nem öltözteti az életet zsákruhába. Kifejezői nem a sóhajtások és jajgatások. Nem, nem: ellenkezőleg, kik minden dolgukban Istent tartják az elsőnek és utolsónak és a legfőbbnek, azok a világ legboldogabb emberei. Arcukról sosem hiányzik a mosoly és a napfény. A vallás sosem durvít, aljasít le senkit ellenkezőleg, felemel és nemesít. ízlését javítja, ítélkezését megszenteli s mennyei angyalok társaságára teszi alkalmassá, s arra az otthonra, melyet Jézus készít számára. Sohse feledjük el azt a tényt, hogy Jézus az öröm igazi forrása. Nem gyönyörködik az emberek nyomorúságában, hanem boldogoknak akarja látni őket. Éppen a keresztények birtokosai az örömforrásoknak, s tudatában vannak, hogy mely dolgok a helyesek és megengedettek. Örvendhetnek oly irányú üdüléseknek, mely nem tesz szórakozottá, nem ejt foltot a lelken, nem kél nyomában csalódás és lelkifurdalás, nem rombolja le az önbecsülést s nem zárja cl a hasznavehetőség útját. Ha üdüléseikre Jézussal együtt mehetnek s megőrzik imalelkületüket, akkor biztonságban vannak. Sáfárkodjunk tehetségeinkkel! Fiatal barátaim! Minden haladás alapja az Úr félelme!. Ez a bölcsesség kezdete. Mennyei Atyánk igényt tart rátok. Hiszen kéréstek. vagy érdemeitek nélkül bőségesen eláraszt és gondot visel rólatok. Még ennél sokkal többet tett: odaadta néktek egyetlen ajándékban az egész mennyet: szeretett Fiát. Ezen végtelen ajándéka ellenben jogot formál a ti készséges engedelmességetekre. Miután áron vétettetek meg. Isten Fiának drága vérén. Isten elválja, hogy képességeiteket helyesen használjátok fel. Ezek Isten ajándékai, talentumok. melyeket Ő rátok bízott, hogy bölcsen fejlesszétek. Nem szabad tehát, hogy kellő kiképzés híján ezeket a képességeket parlagon hevertessétek, hogy azok a tétlenség folytán visszafejlődjenek. Teljesen rajtatok áll, s önállóan határoztok afelett, hogy a rátok helyezet súlyos felelősségeknek hűségesen eleget tesztek-e, vagy, hogy' törekvéseitek a ti javatokra helyes irányban haladnak-e? Az utolsó napok veszedelmei közepette élünk. Az egész menny élénken érdeklődik, hogy ti milyen jellemet fejleszttetek ki magatokban. Minden előfeltétel rendelkezéstekre áll. hogy' az isteni természet részeseivé lehessetek, elkerülve a világ romlottságát. Isten nem hagyta cl az embert, hogy gyenge erejével egyedül küzdjön a gonoszság hatalmai ellen. Van segítség, s minden egyes lélek elnyerheti, ha igazán akarja. Miként Jákob látta álmában a mennyet a földdel összekötve, az angyalokat pedig a létrán föl-alá járni, úgy segítenek az angyalok minden egyes léleknek, ha a mennyel akar összeköttetésbe kerülni. Ezek az angyalok védik Isten népét, figyelik minden egyes lépésüket. Azok, akik felfelé törekszenek ezen a fényes úton, jutalmat nyernek. Bemehetnek Uruk örömébe. 14

15 Magasztos eszményeket kell elérnünk! Isten az ő gyermekei részére magasztos eszményt tűzött ki. Őhozzá lenni hasonlóvá, elérni az életszentséget. ez a kitűzött cél. Minden ifjú előtt az állandó előretörés útja nyílik meg. Van elérendő célja, van egy színvonal, melyre eljusson, melyben benne foglaltatik minden, ami jó. tiszta és nemes Gyorsan és magasra fog emelkedni az igazi ismeret minden ágában De törekvései annyival túlszárnyalják a földi és önző érdekek körét, amennyivel magasabbak az egek a földnél. (Nevelés 18,19.) Isten kegyelmének csatornái. Minden léleknek szent kiváltsága, hogy élő csatorna legyen, melyen át Isten kegyelmének kincseit és kifürkészhetetlen gazdagságát a világhoz juttatja. Krisztusnak nincs hőbb vágya, mint olyan embereket látni, kik a világnak az Ő jellemét és lelkületét mutatják be, a világnak pedig semmire sincs égetőbb szüksége, minthogy lássa a Megváltó szeretetét embereken keresztül. Az egész menny élő vezetékekre vágyik, kiken keresztül állandóan folyhat a szent olaj az emberi szívek örömére, áldására. Az ifjúságra komoly felelősség hárul. Isten igen sokat vár el attól az ifjúságtól, mely a felvilágosodottság és tudás mai korában él. Elvárja tőlük, hogy az elnyert isteni világosságot és tudást továbbadják. Isten fel akarja használni őket, hogy a még sokakban élő tévelygést és babonát eloszlassák. Az ifjúságnak arra kell törekednie, hogy a tudás és tapasztalat minden betűjét és pontját értékesítse. Isten felelőssé teszi az ifjúságot mindama alkalmakért és kiváltságokért, melyeket neki juttatott. Az előttük álló nagy munka komoly erőfeszítéseket igényel. Ha az ifjúság szívét és lelkét Isten szolgálatára szenteli, akkor igen eredményes és hasznos munkát fog végezni. Ezt várja el az Úr az ifjúságtól. Ennél kevesebb annyit jelent, mint az alkalmakat kihasználatlanul hagyni. Ez pedig Isten ügye iránti árulás lenne, elmulasztása az emberiségért végzendő munkának Előkészület a szolgálatra. Akik Istenért kívánnak munkálkodni és komolyan törekszenek tudást szerezni, hogy továbbadhassák, azok Istentől állandó világosságot nyernek, hogy annak hordozói lehessenek. Ha, - Dánielhez hasonlóan - fiatal férfiak és nők minden szokásukat, étvágyukat és szenvedélyeiket Isten követelményeihez fogják szabni, akkor magasabb munkára képesítik magukat. Benső világukból ki kell zárniuk minden hiúságot, könnyelműséget és illetlenséget Minden hiábavalóságra és mulatozásra való hajlamot ki kell szorítaniuk életükből, mert ezeknek nincs helye azok életében, akik Isten Fiának hitét élik, testét eszik és vérét isszák. Legyenek tudatában annak, hogy a kiképzés minden lehetősége és előnye mellett mégis híjával maradhatnak éppen annak a nevelésnek, mely az Úr szőlőjében való munkának valamilyen ágára tenné őket alkalmassá. Isten szolgálatában nem dolgozhatnak olyanok, kik nem rendelkeznek a megkívánt lelki műveltséggel. Ha azt az értékes értelmi erőt, melyet Istentől nyertek, élvezetekre és mulatozásokra 15

16 használják, ahelyett, hogy magasztos és nemes szándékokkal erősítenék, akkor ezzel lefokozzák erőiket. Isten bűnösöknek tartja őket, mert elmulasztották képességeiket helyes használat által fejleszteni. Torz, zsugorodott lelkiéletük sérti Istent. Rongálják és beszennyezik társaik gondolatvilágát. Szavaik és eljárásaik a gondtalan könnyelműséget árasztják a szent dolgokkal szemben. Nemcsak saját lelki életüket veszélyeztetik, hanem példájuk rombolóan hat mindazokra, akikkel érintkeznek. Teljesen méltatlanok arra, hogy Krisztust képviseljék. Ezek a bűn szolgái, gondtalanok, vakmerőek és bolondok, kik tékozolják Krisztus javait. Okosság - még nem kegyesség. Vannak ifjú emberek, kik' bizonyos értelemben okosak, s ezért társaik csodálják és elismerik őket, de tehetségük mégsem megszentelt. Nélkülözik az élettapasztalatok és próbák hatását, edzését és erejét, s Isten nem használhatja őket, hogy az emberiség javára és neve dicsőségére szolgáljanak. A kegyesség takarója alatt érőiket arra használják, hogy alacsony életszínvonalat, téves zsinórmértéket állítsanak fel, amit a megtéretlenek arra használnak, hogy saját helytelen útjaikat ezekkel mentegessék. Sátán arra bírja őket, hogy társaikat dőreségekkel szórakoztassák és úgynevezett ötleteikkel. Mindaz, amire vállalkoznak zülleszt, mert a kísértő befolyása alatt állnak, aki őket irányítja és jellemüket alakítja arra, hogy munkáját végezzék. Vannak képességeik, de gyakorlatlanok. Tehetségesek, de nem fejlesztik tovább. Az elnyert képességekkel visszaélnek és lealacsonyítják dőreségeikkel s másokat is saját színvonalukra alacsonyítanak le. Krisztus lefizette váltságuk árát önmegtagadása, önfeláldozása, megalázkodása és az elszenvedett gyalázat és szégyen árán. Ezt azért tette, hogy kimentse őket a bűn rabszolgaságából, annak a mesternek rabságából, akinek csak arra van gondja, hogy miként használhatja fel őket lelkek megrontására. A Megváltó érdekükben megnyilvánuló szeretetét nem hasznosítják saját javukra. Krisztus szomorúan tekint munkájukra. Ezt az ifjúságot örök veszteség éri. Milyennek fogják látni tréfáikat és bolondozásaikat ama napon, melyen az egész föld Bírája mindenkinek kiosztja a jutalmát azok szerint, amiket itt e testben cselekedett? Ők az alapra fát, szalmát és pelyvát raktak s egész életük munkája elveszett. Minő veszteség! Ó, mennyivel jobb helyezetben vannak azok, akik kiveszik részüket Isten szolgálatából, és Jézushoz tekintenek fel elismerésért. Kik naponként felírták naplójukba tévedéseiket, hibáikat, bánataikat s a kísértések felett nyert győzelmeiket, Krisztusban gyökerező örömeiket és békességüket! Ezeknek nem kell majd szégyenkezniük az életüket tartalmazó feljegyzések miatt. Isten választott eszköze. Isten jóságát hirdetve: vallomásunk a menny eszköze. Isten kegyelmét el kell ismernünk úgy, miként azt Isten szent emberei hajdan tudatták velünk. Azonban a legeredményesebb a saját tapasztalataink 16

17 bizonysága. Akkor vagyunk Isten tanúi, ha általunk fentről áradó erő nyilvánul meg. Minden egyes embernek sajátos, s mindenki mástól különböző élete van s a többiekétől lényegesen különböző tapasztalata. Isten elvárja, fogy egyéniségünknek megfelelően imádjuk Őt. A magaslatok fáradtságos elérése A keresztény jellem tökéletesítése útján az igazság cselekvésében a legfontosabb a kitartás. Szeretném az ifjúság lelkére kötni a kitartás fontosságát a jellemképzés munkájában. A legifjabb kortól kezdve szövődjenek bele a jellembe a szilárd, tiszta elvek, hogy az ifjúság az igazi férfiasság és nőiesség legmagasabb színvonalát elérje. Tartsák mindig szemük előtt azt a tényt, hogy áron vétettek meg s dicsőítsék Istent testükben és lelkűkben, mely az Istené. Naponkénti előretörés. Az ifjúság feladata, hogy napról-napra előbbre jusson. Péter apostol mondja: A ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hiábavalókká a mi Urunk megismerésére nézve. Midőn elindulsz, nem fordíthatod figyelmedet az egymást követő összes fokozatokra, de ha Jézusra tekintesz s csakis Isten dicsősége fontos előtted, akkor haladásod biztos. Nem juthatsz el egy nap alatt az érett férfikor mértékére, s kétségbeesve kellene összerogynod, ha előre látnád az összes előtted tornyosuló nehézséget. Sátánnal kell küzdened, aki minden fondorlatát felhasználja arra, hogy elvonjon Krisztustól. Győzelem az akadályok felett. A maga idejében meg kell küzdenünk az utunkba kerülő minden akadállyal. Ha leküzdjük az, első akadályt, megerősödünk a második számára. Jézusra tekintve győzhetünk. Ha szemeinket a nehézségekre irányítjuk s visszariadunk az igazságért megvívandó komoly csatáktól, gyengékké és hitetlenekké válunk. Ha azonban fokról-fokra haladunk, elérhetjük a legmagasabb csúcsot, a hegytetőt is. Ne ijedj meg attól a sok- munkától, melyet életed folyamán el kell végezned, mert hiszen nem kell mindent egyszerre intézned. Minden erőddel végezd a minden napra CSŐ munkát, használj ki minden kínálkozó alkalmat, értékeld Isten segítségét s haladj felfelé a létrán fokról-fokra. Gondolj arra, hogy naponként éled életedet, Isten a mai napot adta neked, s a mennyei feljegyzések fogják megmutatni, hogy értékelted kiváltságaidat és alkalmaidat. Bárcsak minden napot úgy használnál fel, hogy végül hallhatnád a Mester szavát: Jól vagyon jó és hű szolgám. 17

18 Isten munkatársai Nem csupán földi erőforrások állnak rendelkezésedre. Az ember Isten gyermeke. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni úgy, amint van. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő is tiszta. Kiváltságtok, hogy elforduljatok mindentől, ami alacsony és aljas, s emelkedjetek magasabb színvonalra, - hogy az emberek tiszteljenek, s Isten előtt kedvesek legyetek. Az a hitmunka, melyet az Úr minden korban az ifjaknak és embereknek ad, mutatja az Ő tiszteletét, becsülését gyermekei iránt. Isten rábízta gyermekeire az önkormányzatot Arra hívja el őket, hogy részesei legyenek a megváltás és nemesbítés nagy munkájának. Miként egy atya fiát beveszi társnak az üzletébe, ugyanígy az Úr is társnak veszi magához gyermekeit. Mi Isten munkatársai vagyunk. Jézus mondja: Amiképpen Te küldtél engem e világra, úgy küldöm én is őket e világba. Vajon nem inkább azt választod-e, hogy Isten gyermeke légy, mint Sátánnak és a bűnnek szolgája s neved úgy szerepeljen, mint Krisztus ellenségéé? Fiatal férfiaknak és nőknek Krisztus kegyelmére van a legnagyobb szükségük, hogy a keresztény életelveket a mindennapi gyakorlatban megvalósítsák. A Krisztus eljövetelére való előkészület annyit jelent, hogy Krisztus Urunk készít bennünket elő legmagasztosabb képességeink használatára. Minden ifjúnak kiváltsága, hogy szép jellemet fejlesszen. De ehhez határozottan szükséges, hogy Jézus közelében legyünk. Ő a mi erősségűnk, alkalmasságunk és hatalmunk. Egyetlen pillanatara sem bízhatunk saját magunkban.. Állandóan felfelé! Bármily nagyok, vagy bármily kicsinyek képességeid, mindig gondolj arra, hogy csak sáfára vagy azoknak. Ezzel vizsgál meg téged az Úr, alkalmat ad, hogy hűséges sáfárnak bizonyulhass. Minden tehetségedről Istennek tartozol számadással. Tested, értelmed és lelked minden ereje Istené, hogy Érte használd fel. Idődért, befolyásodért, képességeidért, ügyességedért számot kell adj Isten előtt, aki mindezek adományozója. Az az ember használja fel legjobban képességeit, aki komolyan törekszik arra, hogy megvalósítsa az Úrnak az emberiség felemelését, nemesbítését szolgáló nagy tervét. A megkezdett munkában tarts ki, míglen győzelemről győzelemre jutsz. Tervszerűen dolgozz és tanulj! Legyen szemed előtt a legmagasabb életszint, hogy mind több és több jót tehess, így sugározd szét Isten dicsőségét. 18

19 2 - FEJEZET KÜZDELEM A BŰNNEL Krisztus példája azt mutatja, hogy a győzelem egyetlen feltétele: a Sátán támadásaival szemben tanúsított állandó ellenállás. Ő, aki győzött a lelkek ellenségén a kísértés küzdelmeiben, jól ismeri Sátán hatalmát az emberiség felett, de éppen a mi érdekünkben győzte le őt. Győzelmének előnyét Jézus javunkra fordítja, hogy amidőn Sátán kísértéseinek ellenállunk, egyesíthetjük gyengeségünket az Ő erejével, érdemtelenségünket az Ő érdemeivel. Sátán - hatalmas ellenség A bűnbeesett ember Sátán foglya. Jézus Krisztus hivatása az volt, hogy az embert kimentse hatalmából. Az ember, elesett természeténél fogva hajlamos arra, hogy Sátán sugallatát kövesse. Saját erejére hagyatva az ilyen rettenetes ellenségnek nem is tud ellenállni, hanem csakis úgy, ha a benne lakó Krisztus, a hatalmas Győző, fékezi kívánságait és erőt ad. Csak Isten korlátozhatja Sátán hatalmát. Sátán ide-oda jár a földön. Egyetlen percig sincs tétlenül, nehogy egyetlen olyan alkalmat is elmulasszon, amely az emberi lelkek megrontására rendelkezésére áll. Nagyon fontos, hogy Isten gyermekei mindezt megértsék és hogy Sátán csapdáit elkerüljék. Sátán leplezi lényét. Sátán úgy előkészíti csalásait, hogy az Isten népe elleni utolsó harcában ne lássák meg, hogy ő a támadó. (2. Kor. 11,14.) Nem is csoda, hisz maga is átváltoztatja magát világosság angyalává. Vannak félrevezetett lelkek, kik amellett kardoskodnak, hogy Sátán nem létezik, s ezalatt foglyul ejti őket s nagyban munkálkodik általuk. Sátán sokkal furfangosabb annál, semhogy nyíltan lépjen fel kísértéseivel, mert akkor a keresztény szunnyadó energiái felébrednének s az erős és hatalmas Szabadítóra bízná magát. Ezért úgy közelít, hogy lénye felismerhetetlen. Leplezetten dolgozik az engedetlenség fiaiban, kik istenfélőknek vallják magukat. Sátán teljes erejével azon dolgozik, hogy kifárassza, kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki elég merész volt ahhoz, hogy szembeszálljon, megkísértse, kigúnyolja a mi Urunkat, s akinek volt hatalma arra, hogy a templom oromzatára vigye fel és utána a hegy tetejére, az bizonyára minden erejét meg fogja fesziteni napjainkban, nemzedékünk idejében is. A sikerre annál több reménye van, mert ennek a mai nemzedéknek alig van fogalma Sátán ravaszságáról és erejéről. Harcol minden egyes lélekért. A gonosz angyalok harcolnak a lelkekért és Isten angyalai ellenük állnak. A harc keményen folyik. Gonosz angyalok tolongnak a 19

20 lelkek körül s mérgező befolyásukkal rontják a légkört, tompítják az értelmet. Szent angyalok aggódva figyelik ezeket a lelkeket s arra várnak, hogy Sátán seregét visszaverhessék. De a jó angyaloknak nem feladatuk, hogy befolyásolják az ember értelmi világát az egyén akarata ellenére. Mikor a Sátán egy lélek elvesztésének veszélyét látja, akkor a végsőkig feszíti erejét, hogy az illetőt a maga számára megtartsa. Ha az ember a veszedelem tudatára ébredt és kétségbeesetten és buzgón Jézustól kér erőt, Sátán rögtön fél, hogy elveszti foglyát. Megerősíti seregét, hogy a szegény lélek útját állja és sötét falat formál körülötte, hogy a mennyei világosság ne juthasson el hozzá. De ha a veszélyben levő ember kitart s gyámoltalanságában és gyengeségében Krisztus vérének érdemeire hivatkozik, Jézus meghallgatja a hitből fakadó komoly imákat s újabb, igen erős angyalsereget küld szabadítására. Sátán reszket és fél Krisztus fenségétől. A buzgó ima hangjára egész serege reszket. A nagyhatalmú, mennyei fegyverzetbe öltözött angyalok a bágyadt, üldözött lélek segítségére jönnek és Sátán seregeivel együtt visszavonul, mert jól tudja, hogy a csatát elveszítette. A harc jellege Az emberi akarat állandóan arra törekszik, hogy mindent saját céljai szolgálatába állítson. Ha azonban ez az akarat Isten és az igazság oldalára szegődik, a Lélek gyümölcsei megmutatkoznak életében. Ha Sátán befolyásolja és alakítja az emberi akaratot, akkor azt saját céljaira használja fel. Hitetlen elméletekkel bujtogatja és lázítja az emberi szivet, hogy Isten Igéje ellen harcoljon. Állandó, kitartó igyekezettel akarja saját akaratát az emberekre rákényszeríteni, gyűlöletet, ellenségeskedést szítva Isten ellen. Ellenállásra szervezi őket a menny követelményei, intézményei és a Szentlélek működése ellen. Zászlaja alá gyüjti a gonoszság összes erőit és úgy vezeti őket a jó elleni harcra. Küzdelem a gonosz ereje ellen! Sátán felkavar minden gonosz ösztönt az emberi szívben, felébreszt minden szentségtelen szenvedélyt és nagyravágyást. Kijelenti: mindezt a hatalmat, tisztességet, gazdagságot és bűnös élvezeteket neked adom. Feltételei: a tiszta jellemet add fel, lelkiismeretedet szennyezd be. Isten felszólítja az embereket, hogy a gonosz hatalmaknak ellenálljanak. így szól: Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. A keresztényi élet: harc. De nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Az igazságnak a 20

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA

2003/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA www.bibliakiado.hu/kerak 2003/3. A z I dõk J elei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A KERESZTÉNY OTTHON LÉGKÖRE, A CSALÁDI ÁHÍTAT ÉLETÜNK EGY SZAKASZÁNAK KRÓNIKÁJA KERESZTÉNY NEMZET? A KIS

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve.

JÓ HA TUDJUK. III. rész. Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. JÓ HA TUDJUK III. rész Isten akarata. Az emberlélek előélete. Az anyag mibenléte. Mi a túlvilág? A Megváltás Műve. János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE Ezek

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor

1992/6. Ünnepvárás Balogh Sándor {k19926a} 1992/6 VEZÉRCIKK Ünnepvárás Balogh Sándor Talán tévedek, és csak nekem tűnik úgy, hogy szaporodik a kegyesek körében a karácsonyt ellenzők, az ünnepet elvetők száma? Mire is hivatkoznak? Például,

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE

Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE Biblia-tanulmányok 2004/4. I. rész DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE DÁNIEL KÖNYVE Biblia-tanulmányok 2004. IV. negyedév DÁNIEL KÖNYVE BIBLIAISKOLÁK KÖZÖSSÉGE BUDAPEST, 2004 A tanulmányt összeállította:

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA

AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA Részletek Bahá'u'lláh írásaiból a Báb írásaiból és kijelentéseiből, Abdu l-bahá írásaiból és kijelentéseiből Shoghi Effendi írásaiból és az ő nevében írt levelekből. Összeállította:

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben