Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellen G. White ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK"

Átírás

1 ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 6 ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL... 7 FELHÍVÁS AZ IFJÚSÁGHOZ... 7 NEKI KÍVÁNUNK TETSZENI... 9 A SIKER FŐKELLÉKE... 9 A NAGY ALKALMAK IDEJE AZ ELÉRHETŐ MAGASLATOK A MAGASLATOK FÁRADTSÁGOS ELÉRÉSE ISTEN MUNKATÁRSAI KÜZDELEM A BŰNNEL SÁTÁN - HATALMAS ELLENSÉG A HARC JELLEGE A SZENTLÉLEK SEGEDELME SÁTÁN KÜLÖNLEGES TÖREKVÉSE A KÍSÉRTÉS NEM MENTSÉG A BŰNÖZÉSRE BÁTORSÁG A LÉLEK TEMPLOMA LEROMBOLT OLTÁROK ÉRZÉKI LEALJASODÁSOK NEM A MAGATOKÉI VAGYTOK ŐSZINTE MEGTÉRÉS TANÁCS EGY ELKÉNYEZTETETT LEÁNYNAK KÜZDELEMBEN ERŐSÖDIK A JELLEM A BŰN CSALÁRDSÁGA ÓVAKODJUNK A KÉTELKEDÉSTŐL EGYETLEN GYENGE PONT A GYŐZELEM FELÉ ELŐRE ÉS FELFELÉ A JELLEM TÖKÉLETESÍTÉSE A HIT HARCA GYŐZELEM FELÉ HOGYAN LEHETÜNK ERŐSEK? A GYŐZELMES ÉLET ÉLŐ HIT KÖZÖSSÉGBEN KRISZTUSSAL JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN HASONULÁS A VILÁGHOZ ELŐKÉSZÜLET JÉZUS ELJÖVETELÉRE KERESZTÉNYI TAPASZTALATOK MEGMENTŐ KEGYELEM

3 ÖNURALOM ÉLETTAPASZTALAT APRÓ KÖTELESSÉGEK HŰSÉGES TELJESÍTÉSE VILÁGOSSÁGUNKÉRT FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK ELTÖKÉLT SZÁNDÉK AZ AKARATERŐ GYAKORLÁSA ISTEN VEZETÉSE A SZENTLÉLEK CSENDES MUNKÁJA A BENNÜNK ÉLŐ KRISZTUS ÖNMEGTAGADÁS ISTENNEK TETSZŐ JELLEM ELŐKÉSZÜLET AZ ÉLET FELADATAIRA KERESZTÉNY NEVELÉS IGAZI NEVELÉS SZÜKSÉGES A KERESZTÉNY NEVELÉS NEVELÉS AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA CÉLSZERŰ GYAKORLATI KIKÉPZÉS A TANÍTVÁNYI HŰSÉG A TANULÓK ALKALMAI FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLATRA FEJLŐDÉSRE VALÓ TÖREKVÉS IGAZ BÖLCSESSÉG TŰZZ KI MAGAS CÉLT! SZOLGÁLAT AZ IFJÚSÁG ELHÍVATÁSA A MUNKÁRA A LELKEK MEGNYERÉSÉNEK FELELŐSSÉGE TANÚSÁGTÉTEL KRISZTUSÉRT SZEMÉLYES MUNKA AZ IFJÚSÁG LÉLEKNYERŐ MUNKÁJA SOKOLDALÚ SZOLGÁLAT ÖNZETLEN SZOLGÁLAT A SZORGALOM JUTALMA A MUNKA MÉLTÓSÁGA KIK MINDEN VIZEK MELLETT VETNEK A MUNKA KÜLÖNBÖZŐ NEMEI ELFOGADHATÓ SZOLGÁLAT HŰSÉG A SZOLGÁLATBAN ELSŐNEK AZ ELSŐRENDŰT! EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG AZ ÉLET TUDOMÁNYA AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSE AZ EGÉSZSÉG SZENTSÉGE HARMONIKUS NEVELÉS AZ EGÉSZSÉG ROVÁSÁRA MEGSZERZETT KÉPESSÉG A NEMESSÉG JELEI AZ ÁHITATOS ÉLET

4 AZ IGE VEZET AZ IMÁDSÁG, A MI ERŐSSÉGÜNK AZ IMA HATALMA AZ IMA ALATTI MAGATARTÁSUNK HIT ÉS IMA A BIBLIA TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÉRTÉKE KUTASSATOK A SZENTÍRÁSBAN ÖNMAGATOKÉRT! KITARTÓ TÖREKVÉS A BIBLIATANULÁSBAN ELŐÍTÉLETTŐL MENTES LÁTÓKÖR TISZTELETTEL TANULMÁNYOZD A BIBLIÁT! A SZORGALMAS TANULÁS JUTALMA A BIBLIA MINT NEVELŐ ISTENTISZTELET TRÉFÁLKOZÁS VALLÁSI DOLGOKKAL JÓL MEGALAPOZOTT REMÉNY OLVASMÁNYOK ÉS ZENE ÉPÍT VAGY ROMBOL A BIBLIA A LEGÉRDEKESEBB KÖNYV JÓL ŐRIZD A LÉLEK ÚTJAIT! A KERESZTÉNYI JELLEM FELÉPÍTÉSE AZ IRODALOM HATÁSA A ZENE ÁLDÁSAI A ZENE ALKALMAZÁSA A ZENE ROSSZ FELHASZNÁLÁSA SÁFÁRSÁG TANULJ GAZDÁLKODNI! AZ ÁLDOZATOS LELKÜLET A TIZED TISZTELD AZ URAT A TE JAVAIDBÓL EGYÉNI FELELŐSSÉGÜNK ÜNNEPI AJÁNDÉKOK TAKARÉKOSSÁG A RUHÁZATBAN TAKARÉKOSSÁG ÉS JÓTÉKONYSÁG AZ OTTHON A KERESZTÉNY CSALÁD HŰSÉGES KÖTELESSÉGTELJESÍTÉS AZ OTTHONBAN VALLÁSOSSÁG AZ OTTHONBAN AZ OTTHON: GYAKORLATI KÉPZŐISKOLA SZÜLŐK IRÁNTI TISZTELET ÉS SZERETET ÁLDÁS AZ OTTHONBAN JELLEMÉPÍTÉS OTTHON AZ IFJÚSÁG VÁLLALJON FELELŐSSÉGEKET! AZ ÁHÍTAT ÓRÁJA VALLÁSOS VENDÉGSZERETET RUHÁZAT ÉS DÍSZÍTÉS A JELLEMÉPÍTÉS ELEMEI

5 RUHÁZAT ÉS JELLEM ILLŐ ÖLTÖZKÖDÉS AZ ÖLTÖZKÖDÉS BEFOLYÁSA EGYSZERŰSÉG AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN A RUHA BÁLVÁNYOZÁSA AZ IGAZI ÉKESSÉG ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS AZ ÜDÜLÉS ÉRTÉKE ÉLVEZETEK SZERETETE TANÁCSOK AZ IFJÚSÁG VESZÉLYES SZÓRAKOZÁSAI PLÁNTÁLJUNK HELYES ELVEKÉT! SZENTSÉGTELEN BEFOLYÁSOK ÖRÖM A VALLÁSBAN KERESZTÉNY ÜDÜLÉS TÁRSAS ÖSSZEJÖVETELEK HOGYAN TÖLTSÜK SZÜNIDŐNKET? TÁNC TÁRSAS ÉRINTKEZÉS A TÁRSAS ÉRINTKEZÉS CÉLJA KERESZTÉNY BARÁTSÁG ÉS UDVARIASSÁG VEZÉRELVEK A TÁRSASÁG BEFOLYÁSA BEFOLYÁS TÁRSAINK MEGVÁLASZTÁSA AZ ARANYSZABÁLY IGAZI NEMESSÉG MAGASZTOS, FELEMELŐ TÁRSALGÁS KONKOLYHINTÉS HITETLEN LÁTOGATÓK UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG ŐSZINTE SZERETET AZ UDVARLÁS HELYTELEN FORMÁI TANÁCS ÉS VEZETÉS SZÜKSÉGES KORAI HÁZASSÁG BÖLCS ÉS OKTALAN HÁZASSÁGOK HÁZASODNAK ÉS FÉRJHEZ MENNEK A HÁZASÉLET FELELŐSSÉGEI HELYES ÖNBÍRÁLAT ÉS ÖNURALOM A HÁZASSÁGBAN IZSÁK PÉLDÁJA

6 ELŐSZÓ Midőn Jeruzsálemet Cyrus rendeletéből elkezdték újraépíteni, a próféta látomást kapott és kiáltást hallott: Fuss, szólj ehhez az ifjúhoz! Ma, midőn nem egy várost, hanem egy egész országot kell megmenteni a pusztulástól és országokat kell romjaikból felépíteni, ma minden ifjúhoz - férfihez és nőhöz - szól e kiáltás: Az Úr akar téged segítőül választani! Ha fiatal férfiak és nők lelki kiképzést nyernek, hogy a megfeszített, feltámadott és újra megjelenő Jézus Krisztust bizonyságul állítsák oda a hitetlenek elé, akkor a világból milliók és milliók nyernek még kegyelmet, mert Isten ezt akaija. Ezt a csodálatos kiképzést az Úr Jézus egy rendkívüli egyéniség - White G. Helén - által akarja megvalósítani. Modern korunk felismerte személyében az Istentől ihletett prófétanőt. A 19. század közepén indul el 17 éves korában olyan munkára, melyhez foghatót - a Biblia szereplőit kivéve - sem férfi, sem nő nem végzett eddig az emberiség javára. Mint hajadon, mint feleség, mint családanya és mint nagymama, végigélte a földi élet küzdelmeinek minden változatát, de kiharcolta a Krisztusban győzedelmes élet diadalát is. Ő az, aki tanítást, intést, bátorítást és jó tanácsokat ad ebben a könyvben. E rendkívüli nő 60 éven keresztül írt az ifjúság számára. Értekezéseinek száma több ezerre tehető. A világ nagy nemzeteinek nyelvén közkincsévé vált millió és millió embernek. Mivel ezen hatalmas anyag értékes örökség a kultúra részére, ezért a Világkongresszus misszióbizottsága úgy határozott, hogy közzétesz egy kötetnyit azokból az üzenetekből, melyek elsősorban a ma ifjúságának problémáira vonatkoznak. Ezt most magyar nyelven nyújtjuk át hazánk ifjúságának. A bennefoglalt igazságok annyira közérdekűek, általános kincsek, hogy minden rendű és rangú ember, gyermekkortól fogva a késő öregségig, testi-lelki boldogsággal fogja élvezni. Üzenetek, - ezen emberi szavakon át Isten Lelke nyilatkozik meg,, hogy a jellem, erkölcsi erő, bátorság, józanság és bölcsesség uralja az életet. Korunk ifjúságának nagy feladat, szent kötelesség jutott osztályrészül: lelkeket menteni meg a pusztulásból, és odavezetni, ahová Isten akarja, hogy minden ember eljusson a boldogság útjára, még - e nemzedék idejében. 6

7 1 - FEJEZET Felhívás az ifjúsághoz ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL Isten azt kívánja, hogy az ifjúság komolyan gondolkozzon, felkészüljön az Úr nemes munkájára és alkalmas legyen felelősségek hordozására. Isten hívja a romlatlan szívű, erős, derék embereket, - kik készek az előttük álló küzdelmet férfiasan megharcolni, hogy Őt dicsőítsék és az emberiség áldására legyenek. Ha az ifjúság tanulmányozná a Bibliát, uralkodni tudna hevességén, s hallgatna Teremtője szavára, nemcsak Istennel élne megbékélten hanem egész lényét nemes érzület töltené el. Fiatal barátaim, örök érdekeiteket szolgálja, ha Isten igéjének tanításait megszívlelitek, mert felmérhetetlenül fontosak számotokra. Nagyon kérlek, legyetek bölcsek, fontoljátok meg, hogy mi az eredménye a Szentlélek által nem irányított zabolátlan életnek: Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is aratja. Aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Saját lelkedért, Krisztusért, aki odaadta önmagát, hogy téged a veszedelemtől megmentsen. Magasztos elhívatás: Vajha az ifjak értékelnék magasztos elhívatásukat! Jól gondoljátok meg útjaitokat! Nemes és szent szándékkal kezdjétek meg munkátokat s határozzátok el, hogy Isten kegyelmének ereje által nem fogtok letérni az egyenesség ösvényéről. Ha rossz irányban indultok el, minden lépésiek rakva lesz veszéllyel és romlással, s minden további lépés csak még jobban eltávolít az igazság, biztonság és siker útjától. Isten ügye igényt tart az ember legnemesebb képességeire s igen sok területen sürgős szükség van tudományos képzettségű fiatalokra. Szükség van megbízható emberekre, kik az aratásra érett óriási területeken munkálkodnak. Olyan átlagos képességű fiatal emberek, kik magukat teljesen átadják Istennek, kiket a bűn és szenny még nem rontott meg, sikeresen dolgozhatnak, s képesek lesznek nagy munkát végezni Istenért. Ifjak, fogadjátok el az intő felhívást s legyetek józanok! Hány fiatal tékozolta el istenadta erejét hiábavalóságokra és balga szórakozásokra! Számtalan ifjú élettörténete elevenedik fel előttem, kikből testi-lelki roncsok lettek, megrögzött bűnös szokásaik miatt. Szervezetük tönkrement, az életben hasznavehetetlenekké válltak, mert tiltott gyönyörök után jártak. Napjaink gondtalan és könnyelmű ifjúsága! Térjetek meg és dolgozzatok együtt Istennel! Legyen életetek célja, hogy mások áldására és megmentésére szolgáljatok. Ha Istentől kértek segítséget, akkor bennetek lakozó ereje miden ellenállást legyőz s az igazság megszenteli életeteket. Napjaink ifjúsága között a bűn 7

8 riasztóan teljed, de főcélotok legyen, hogy mindent megtegyetek lelkek megmentésére. Legyetek világosság hordozói. Bárhová mentek, árasszatok világosságot, mutassátok meg, hogy nem vagytok ingatag jellemüek, kiket a romlott társak könnyen elcsábíthatnak. Ne hallgassatok azok tanácsaira, akik nem tisztelik Istent, hanem reformáljatok, térítsetek és mentsetek lelkeket a Sátán hatalmából. Imádkozzatok, szelíden és alázatosan beszéljetek az ellenszegülőkkel. Ha egy lelket sikerűi a tévelygésből kimenteni s Krisztus zászlaja alá vonni, öröm van a mennyben. Minden megmentett lélek, mennyei befolyás által, másokat fog az üdvösség ismeretére vezetni. Ilymódon gyarapszik művünk, s hatása majd az ítélet napján válik nyilvánvalóvá. Ne vonakodj munkálkodni az Úrért, mert azt hiszed, hogy csak keveset tehetsz. Tedd meg hűen a magad kicsiny részét, s Isten megáldja igyekezetedet. Beírja nevedet az élet könyvébe, mert méltónak talál, hogy bemehess a te Uradnak örömébe. Kérjük komolyan az Urat, hogy ébresszen fel munkásokat, mert a mezők már fehérlenek S beértek az aratásra. "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés..." Törekedjetek széles látókörre! A fiataloknak legyen széles látókörük, tervezzenek bölcsen, hogy alkalmaikat a lehető legjobban kihasználhassák. Az az ihlet és bátorság hassa át őket, mely az apostolokat lelkesítette. János így szólt: "írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok és az Isten igéje megmarad bennetek és meggyőztétek a gonoszt." Magasztos színvonalat tárt az Úr az egész ifjúság elé és meghívja szolgálatába. Tisztaszívű ifjak, akik örvendeznek, hogy Krisztus iskolájában tanulhatnak, nagy dolgokat végezhetnek a Mesterért, csak engedelmeskedniük kell parancsának, mely végigharsog az időkön át: "Legyetek férfiak, legyetek erősek!" Olyan embereknek kell lennetek, akik alázatosan, istenfélelemben jártok, kik Istentől nyert férfiasságotokban tisztán megálltok, mindazon romboló érzékiségtől mentesen, mely korunkat fertőzi. Olyan férfiaknak kell lennetek, kik megvetik a hamisságot és a bűnt, akik igazak, magasra tartják Immánuel véráztatta zászlaját. Képességeitek gyarapodni fognak, ha azokat a Mester szolgálatára szentelitek s az Úr értékelni fogja azokat, mert hiszen végtelen nagy áron vette meg. Ne töltsd idődet munkátlanul, csak azért, mert nem tehetsz valami nagy dolgot. Tedd azt amit megtehetsz, éspedig alaposan és kitartással... Sorakozzatok! Krisztus önkénteseket hív, hogy zászlaja alá sorakozzanak s hordozzák azt a világ előtt. Azért erőtlen a gyülekezet, mert hiányzanak az olyan ifjak, kik égő buzgalmukkal, bátor bizonyságtevésükkel felszítanák Isten népének szunnyadó erőit s így erősítenék a gyülekezetet. Szükségünk van olyan ifjú emberekre, akik ellenállnak a világiasság áradatának s felemelik intő szavukat már az erkölcstelenség és a bűn felé vezető út első lépésénél is. 8

9 De előbb azoknak az ifjaknak, kik Istennek akarnak szolgálni és magukat Isten művének szentelik, meg kell tisztítaniuk lelki' templomaikat minden tisztátalanságtól s Krisztust kell szívük Királyává tenniük. Akkor képesek lesznek keresztényi igyekezetüket életerővel párosítani és lelkes buzgalommal azon fáradozni, hogy az emberek megbéküljenek Krisztussal. Vajon ifjaink eleget tesznek-e Krisztus meghívásának s így válaszolnak-e Neki: "Itt vagyok, küldj engemet!" Ifjak! Álljatok az élre, legyetek Krisztus munkatársai, vegyétek fel a munkát ott, ahol Ő elhagyta s vigyétek előre egészen a befejezésig. (1891 június 16.) A jellem lényeges részei. Isten nem azt parancsolja, hogy az ifjúság kevesebbre igyekezzen. A jellemet kitevő tulajdonságokat, melyek a sikert és megbecsülést az emberek között biztosítják: a jobb után való leküzdhetetlen törekvést, a fékezhetetlen akaratot, a fáradhatatlan kitartást nem lehet és nem is szabad letörni. Neki kívánunk tetszeni Az Úr egyénenként osztja ki részünkre a munkát. Midőn napról-napra látjuk a világ gonoszságát megnyilvánulni a törvényszéki tárgyalások jelentéseiből és a napilapok hasábjain, - közeledjünk Istenhez és ragadjuk meg élő hittel ígéreteit, hogy Krisztus kegyelme a mi életünkben láthatóvá valljon. Lehet befolyásunk, sőt hatalmas befolyásunk a világban. Ha Isten meggyőző ereje munkálkodik bennünk, képesek leszünk lelkeket vezetni a megtérésre. Egyszerűségűnk sokat segíthet ebben a munkában. Ne kísérletezzünk magas állások elfoglalásával s ne áhítozzuk az emberek dicséretét. Ne az legyen célunk, hogy a legnagyobbak legyünk. Minden törekvésünk Isten dicsőségét szolgálja. Dolgozzunk, vessük latba Istentől nyert összes képességeinket, fogadjuk magunkba a világosság sugarait, hogy Isten kegyelme átformálhasson az isteni hasonlatosságra. Az egész menny szinte csak arra vár, hogy áldását árassza azokra, kik e föld történelmének ezen utolsó napjaiban Isten művének szentelik életüket. A siker főkelléke "Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete." Ifjak egy része nem látja szükségesnek, hogy képességeit jól felhasználja s hogy mindenütt és mindenkor a tőle telhető legjobbat tegye. Nincs szívükben Isten félelme, gondolataik nem tiszták s nem nemesek. A menny ismeri gondolatainkat és tudja cselekedeteinket. Bár társaitok nem látják tetteiteket, de látják Isten angyalai. Angyalok kaptak megbízatást, hogy szolgáljanak azoknak, akik törekszenek rossz szokásaikat leküzdeni és megszabadulni Sátán minden befolyásától. 9

10 Érinthetetlen jellem. Apró kis rosszaságoknak, csekély, de hitünkkel össze nem egyeztethető dolgoknak a jellem fejlődésére gyakorolt hatását nem tartjuk annyira fontosnak, mint kellene. Isten igéje elénk tálja a legmagasztosabb és legnemesebb elveket. Jóra való törekvésünk erősítésére adta Isten ezeket. József, Dániel és társai történetéből láthatjuk, hogy az igazság aranylánca hogyan kötheti az ifjúságot Isten trónjához. Nem érhette őket olyan kísértés, mely őszinte hűségüket megingathatta volna. Isten tetszését többre becsülték mint a fejedelmek kegyét és dicséretét. Tiszta jellemükért, hűségükért s nemes elhatározásukért Isten magas tisztségekbe juttatta őket. Ezek az ifjak nem szégyellték meggyőződésüket, hitüket. Még a király udvarában is megvallották szavaikkal, szokásaikkal, életmódjukkal a mennyek Urába, Istenébe vetett hitüket. Volt lelki erejük megvallani, hogy Istenhez tartoznak. Készülj fel arra, hogy ezen nemes ifjak példáját kövesd. Sose szégyelld a közösséget, a zászlót, melyhez tartozol, inkább bontsd ki és lengesd az emberek és angyalok láttára. Ne vezessen sohsem álszerénység, álokosság, mely azt ajánlaná, hogy e tanács ellen cselekedj. Választékos szavaid, állhatatosságod, kellő magatartásod, komoly vallásosságod lesz a te hitvallásod, lesz bizonysága annak, hogy szívedben Krisztus lakozik. Minden képességedet tedd le az Ő lábaihoz, hogy szolgálatára használd fel azokat. Teljes odaadás. Jelen és örök jóvoltod érdekében a leghelyesebb, ha teljesen az igazság oldalára állsz. Sokan nem állnak teljesen Isten ügye mellé. Ingadozó magatartásuk egyrészt önmagában gyengeség forrása, másrészt pedig botránkozás köve. Elvileg szilárd álláspont híján, a kísértések árja lesepri őket a helyes útról. Nem küzdjenek szent kitartással azért, hogy minden rosszat, hibát leküzdjenek és Krisztus által tökéletes igaz jellemet fejlesszenek. A világnak joga van tudnia, hogy mit várhat el minden egyes értelmes emberi lénytől. Aki önmaga is élő megtestesítője a határozott, igaz elveknek, az társaira is élő és ható erő lesz, kereszténysége másokra is kihat. Sokan nincsenek tudatában s nem számolnak azzal, hogy minden egyes ember mind a jóra mind a rosszra hatalmas befolyást áraszthat. Minden ifjúnak tudnia kell, hogy az általa elfogadott elvek, élő és átformáló hatással vannak jellemére. Aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, az szeretni fogja Jézust és azokat, kikért Jézus meghalt. Maradéktalanul átadja magát Krisztus uralmának. Érvényesítsd szabadságodat! Legyen életedben törvény, melytől sem kísértés sem egyéb érdek el nem választhat, hogy tiszteld Istent, mert Ő úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne el ne vesszen hanem örök élete legyen. Mint végtelen áron megváltott, szabad erkölcsös lényt. Isten felszólít téged, hogy érvényesítsd szabadságodat s használd fel képességeidet, mint a mennyek országának szabad polgára. Ne élj többé a bűn rabszolgaságában, hanem légy a királyok Királyának hű alattvalója,, s bizonyítsd be Isten iránti hűségedet. 10

11 Tökéletes átadás. Krisztus vallása annyit jelent, hogy' egész lényedet, mindenedet teljesen istennek és a Szentlélek vezetésének rendeld alá. A Lélek adománya által erkölcsi erőt nyersz, s nemcsak a régebben rádbízott tehetségeidet állítod Isten szolgálatába, hanem ezek teljesítőképessége is megsokszorozódik. Ha átadjuk minden erőnket Istennek, ez nagyban egyszerűsíti az élet problémáit. Az érzéki szív szenvedélyeit és ezernyi küzdelmét megoldja, megszünteti. A vallás az az aranyfonál, mely úgy öregek, mint a fiatalok lelkét Krisztushoz köti. A készségeseket és engedelmeseket biztosan vezeti Isten városába meg a sötét, bonyolult ösvényeken is. Minden ember saját sorsának kovácsa. Ó, bárcsak mindenki tudatában volna annak, hogy saját sorsát egyedül maga választja meg! E földi és az eljövendő halhatatlan élet boldogsága saját kezünkben van. Ha úgy akarod, választhatsz olyan társaságot, mely gondolataidat, szavaidat és erkölcsödet zülleszti. Engedheted, hogy étvágyad és szenvedélyeid uraljanak, megvethetsz minden tekintélyt, beszéded lehet durva és lealjasíthatod magad teljesen. Befolyásod másokat is fertőzhet és vesztét okozhatod azoknak, kiket Krisztushoz vezethettél volna. Elvonhatsz embereket Krisztustól, az igazságtól, szentségtől és a mennytől. Az ítélet alkalmával ezek az elveszettek joggal mutathatnak majd rád: Ha befolyásod nem késztetett volna, nem buktam volna el s nem gúnyoltam volna a vallást. Te ismerted a világosságot, ismerted a mennybe vezető útat. Én tudatlan voltam s bekötött szemmel haladtam a pusztulásba. Ó vajon milyen választ adhatunk majd erre a vádra, Milyen fontos, hogy mindenki megfontolja azt, hogy hová vezeti a másikat? Már közel a öröklét világa s milyen szorgalmasan kellene ügyelnünk befolyásunk eredményeire. Ne hagyjuk számításon kivűl az örökkévalóságot, hanem szokjunk hozzá, hogy állandóan ezt kérdezzük magunktól: vajon tetszik-e ez az út Istennek? Vajon eljárásomnak milyen befolyása van azokra, akik kevesebb világosságot és bizonyságot nyertek a helyes út felől? A nagy alkalmak ideje Napjainkban is tanulhatunk azok tapasztalataiból, akik a letűnt nemzedékek idején Isten ügyéért munkálkodtak. Milyen keveset tudunk ezen emberek küzdelmeiről, megpróbáltatásairól és munkájukról, akik felkészültek arra, hogy ellenálljanak Sátán seregeinek. Felvették magukra a Lélek teljes fegyverzetét s így voltak képesek Sátán csábításainak ellenállni. Azok az emberek, akik a múltban Istennek és ügyének szentelték életüket, annyira hűen követték elveiket, mint az iránytű a sarkok vonzását. Ezek az emberek nem botladoztak és nem csüggedtek el, olyanok voltak mint Dániel, telve Isten iránti hódolattal és buzgalommal, telve nemes szándékokkal és igyekezettel. Mint emberek, ugyanolyan gyengék és gyámoltalanok voltak, mint akik ma munkálkodnak, de minden bizalmukat Istenbe vetették. Gazdagok voltak, mert kincsük a müveit lélek és 11

12 az értelem volt. Ezt a kincset mindenki megszerezheti, aki Istent teszi életének első, és legfőbb javává mindenben. Milyen munkásokra van szükség? Ma olyan alkalmaink vannak, melyek elképzelhetetlenek voltak az előző nemzedékek idejében. Nagyobb világosságot nyertünk és ez azon hűséges őrállók munkájának az eredménye, akik alázatosain keresték Istent, erőt nyertek Tőle, hogy a világosságot a világnak eljuttassák. Sokáig fáradoztak azon, hogy a Krisztus iskolájában nyert tanításokat értékesíthessék, de nem is fáradoztak hiába. Kitartó igyekezetük jutalmat nyert. Összeköttetésbe léptek a legnagyobb hatalommal, és mindenkor vágyakoztak az örök valóságok mélységesebb megértése után, hogy az igazság kincseit sikeresen tárhassák az éhező világ elé. Ma is ilyen jellemű munkásokra van szükség. Olyanokra, akiket Isten is férfiaknak tekint s akiket a mennyei könyvekben is ilyeneknek ismernek el. Ők azok, akik Dánielhez hasonlóan minden képességüket továbbfejlesztik, azért, hogy Isten országát még jobban képviselhessék a bűnben fetrengő világban. Mind több ismeretre tenni szert, ez legyen a főcél, de ezt az ismeretet Isten művében, jóra szolgáló hatalomként kell felhasználni. A világnak olyan emberekre van szüksége, akik gondolkodnak, kiélik elveiket, állandóan növekszenek értelemben és ismeretben. A sajtónak is olyan emberekre van szüksége, akik azt a legelőnyösebben fel tudják használni, hogy az igazság, szárnyat kapva, eljuthasson minden néphez, nyelvhez és nemzethez. Alkalmasságunk forrása. Értékelnünk kell azt az ifjúságot, mely becsületesen, szorgalmasan kíván munkálkodni s nem fél feladataitól. Ilyen ifjak mindenütt találnak munkahelyet, mert nem botladoznak. Lelki és szellemi életük a mennyei mintára alakul. Szemüket csakis és egyedül felfelé irányítják s előretörnek a győzelem felé. De nincs hely a tudatlan, gyáva és hitetlen számára, aki nem akarja megtagadni önmagát Krisztus ügyéért, és aki a mű előretörését akadályozza. Isten olyan munkásokat hív el, akik munkatársai akarnak lenni. Ha az emberi természet Krisztussal egyesül, akkor tisztává és igazzá lesz. Krisztus a forrása alkalmasságunknak s így lesz az ember a jó munkálója, eszköze. Az igazságosság és nemes jellem Istentől származó tulajdonság s akiben ez megvan; az legyőzhetetlen hatalom birtokosa. Igazlelkűség próbája. Az életszentségről életmódunk tesz bizonyságot. Akiben él az igazság, az nem lehet keményszívű és érzéketlen, hanem napról-napra alakul át Krisztus képmására és mind; jobban megerősödik. Akit az igazság megszentel, az önfegyelmet gyakorol, Krisztus nyomdokait követi, és így a mennyei kegyelem teljesen átformálja. Az életszentséget Isten kegyelemből nekünk tulajdonítja, a megszentelő igazságnak pedig részesévé leszünk. Az előbbi megadja a mennyek országára való jogcímet, az utóbbi pedig alkalmassá tesz arra. (Review & Herald 1895.) 12

13 Az elérhető magaslatok Mi a célja életeteknek és mit határoztatok? Vajon azért tanultatok, hogy a világban magas állást és nevet szerezzetek? Vannak-e titkon táplált vágyaitok, hogy majd egy szép napon a szellemi nagyság csúcsát eléritek? Vagy esetleg arra vágytok, hogy a nemzet törvényhozó testületének tagjai lehessetek? Ezek a vágyak és elhatározások rendben vannak! Mindannyian tűzhettek magas célokat magatok elé. Ne elégedjetek meg közönséges eredményekkel. Tűzd célodat magasra, s ne kíméld a fáradságot annak elérése érdekében. Az élet alapja: a hit. Minden igazi nagyság alapja az istenfélelem. Tiszta, szilárd, ép jellem legyen alapelved, melyet az élet minden tevékenységébe beleviszel. Élj hitéletet az iskolában, otthonodban és minden foglalkozásodban. A jelenben az a legfontosabb kérdés számodra, hogy úgy válasszad és fejezd be tanulmányaidat, hogy mindenkor megőrizhesd a keresztény jellem érintetlen tisztaságát s rendeld alá minden mulandó földi érdekedet Krisztus evangéliuma magasztosabb követelményeinek. A tőled telhető legjobban kell a jelenben építened s viszonyod a társadalomhoz és az élethez olyan legyen, hogy Isten terveit valósítsa meg. Mint Krisztus tanítványa, foglalkozhatsz az élet földi dolgaival is, de minden vonatkozásban élj hitéletet. Bármi legyen is foglalkozásod, sose hidd azt, hogy sikert csak úgy érhetsz el, ha elveidet feláldozod. Magasztos felelősségek. Hitelveid által vezettetve a magasba törekedhetsz. Örömmel látnánk, ha a nemesség olyan magaslatára emelkednél, amelyen Isten kíván látni. Jézus szereti az értékes ifjakat, fájlalja, ha műveletlenül, tehetségeiket parlagon hagyva növekednek fel. Az ifjú szilárd, elvhű emberré fejlődhet, alkalmassá lehet nagy felelősségek hordozására, aminek elérése céljából jogosan megfeszítheti minden erejét. De sose kövesd el azt a borzasztó bűnt. hogy Isten-adta erőid eltékozold, gonoszt cselekedj s másokat romlásba dönts. Vannak tehetséges emberek. akik képességeiket az erkölcsrombolásra használják fel. de magvetésük aratásával nem fognak büszkélkedni. Rettenetes dolog az istenadta képességeket arra használni, hogy áldás helyett átokká legyenek. Hasonlóan félelmes arra gondolni, hogy a ránkbízott képességeket mintegy kendőbe kötve elássuk a világban, mert ezzel elvetjük magunktól az élet koronáját. Isten jogosan tart igényt szolgálatunkra. Mindenkinek felelősségeket kell hordoznia, életünk nagy misszióját csak úgy teljesíthetjük, ha ezeket a felelősségeket elfogadjuk s azoknak hűen és lelkiismeretesen eleget teszünk. A vallás befolyása. Bölcs Salamon mondja: Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idején. Azonban egy pillanatra se gondold, hogy a vallás életedet szomorúvá és mélabússá teszi és a siker útját elzárja előled. Krisztus vallása egyetlen 13

14 képességet sem semmisít meg. mégcsak nem is gyengíti. Nem teszi az embert képtelenné arra. hogy a valódi boldogságot élvezhesse, nem az a célja, hogy a dolgok iránti érdeklődést csökkentse, s hogy közömbössé tegyen barátaid és a társadalom igényei iránt. Nem öltözteti az életet zsákruhába. Kifejezői nem a sóhajtások és jajgatások. Nem, nem: ellenkezőleg, kik minden dolgukban Istent tartják az elsőnek és utolsónak és a legfőbbnek, azok a világ legboldogabb emberei. Arcukról sosem hiányzik a mosoly és a napfény. A vallás sosem durvít, aljasít le senkit ellenkezőleg, felemel és nemesít. ízlését javítja, ítélkezését megszenteli s mennyei angyalok társaságára teszi alkalmassá, s arra az otthonra, melyet Jézus készít számára. Sohse feledjük el azt a tényt, hogy Jézus az öröm igazi forrása. Nem gyönyörködik az emberek nyomorúságában, hanem boldogoknak akarja látni őket. Éppen a keresztények birtokosai az örömforrásoknak, s tudatában vannak, hogy mely dolgok a helyesek és megengedettek. Örvendhetnek oly irányú üdüléseknek, mely nem tesz szórakozottá, nem ejt foltot a lelken, nem kél nyomában csalódás és lelkifurdalás, nem rombolja le az önbecsülést s nem zárja cl a hasznavehetőség útját. Ha üdüléseikre Jézussal együtt mehetnek s megőrzik imalelkületüket, akkor biztonságban vannak. Sáfárkodjunk tehetségeinkkel! Fiatal barátaim! Minden haladás alapja az Úr félelme!. Ez a bölcsesség kezdete. Mennyei Atyánk igényt tart rátok. Hiszen kéréstek. vagy érdemeitek nélkül bőségesen eláraszt és gondot visel rólatok. Még ennél sokkal többet tett: odaadta néktek egyetlen ajándékban az egész mennyet: szeretett Fiát. Ezen végtelen ajándéka ellenben jogot formál a ti készséges engedelmességetekre. Miután áron vétettetek meg. Isten Fiának drága vérén. Isten elválja, hogy képességeiteket helyesen használjátok fel. Ezek Isten ajándékai, talentumok. melyeket Ő rátok bízott, hogy bölcsen fejlesszétek. Nem szabad tehát, hogy kellő kiképzés híján ezeket a képességeket parlagon hevertessétek, hogy azok a tétlenség folytán visszafejlődjenek. Teljesen rajtatok áll, s önállóan határoztok afelett, hogy a rátok helyezet súlyos felelősségeknek hűségesen eleget tesztek-e, vagy, hogy' törekvéseitek a ti javatokra helyes irányban haladnak-e? Az utolsó napok veszedelmei közepette élünk. Az egész menny élénken érdeklődik, hogy ti milyen jellemet fejleszttetek ki magatokban. Minden előfeltétel rendelkezéstekre áll. hogy' az isteni természet részeseivé lehessetek, elkerülve a világ romlottságát. Isten nem hagyta cl az embert, hogy gyenge erejével egyedül küzdjön a gonoszság hatalmai ellen. Van segítség, s minden egyes lélek elnyerheti, ha igazán akarja. Miként Jákob látta álmában a mennyet a földdel összekötve, az angyalokat pedig a létrán föl-alá járni, úgy segítenek az angyalok minden egyes léleknek, ha a mennyel akar összeköttetésbe kerülni. Ezek az angyalok védik Isten népét, figyelik minden egyes lépésüket. Azok, akik felfelé törekszenek ezen a fényes úton, jutalmat nyernek. Bemehetnek Uruk örömébe. 14

15 Magasztos eszményeket kell elérnünk! Isten az ő gyermekei részére magasztos eszményt tűzött ki. Őhozzá lenni hasonlóvá, elérni az életszentséget. ez a kitűzött cél. Minden ifjú előtt az állandó előretörés útja nyílik meg. Van elérendő célja, van egy színvonal, melyre eljusson, melyben benne foglaltatik minden, ami jó. tiszta és nemes Gyorsan és magasra fog emelkedni az igazi ismeret minden ágában De törekvései annyival túlszárnyalják a földi és önző érdekek körét, amennyivel magasabbak az egek a földnél. (Nevelés 18,19.) Isten kegyelmének csatornái. Minden léleknek szent kiváltsága, hogy élő csatorna legyen, melyen át Isten kegyelmének kincseit és kifürkészhetetlen gazdagságát a világhoz juttatja. Krisztusnak nincs hőbb vágya, mint olyan embereket látni, kik a világnak az Ő jellemét és lelkületét mutatják be, a világnak pedig semmire sincs égetőbb szüksége, minthogy lássa a Megváltó szeretetét embereken keresztül. Az egész menny élő vezetékekre vágyik, kiken keresztül állandóan folyhat a szent olaj az emberi szívek örömére, áldására. Az ifjúságra komoly felelősség hárul. Isten igen sokat vár el attól az ifjúságtól, mely a felvilágosodottság és tudás mai korában él. Elvárja tőlük, hogy az elnyert isteni világosságot és tudást továbbadják. Isten fel akarja használni őket, hogy a még sokakban élő tévelygést és babonát eloszlassák. Az ifjúságnak arra kell törekednie, hogy a tudás és tapasztalat minden betűjét és pontját értékesítse. Isten felelőssé teszi az ifjúságot mindama alkalmakért és kiváltságokért, melyeket neki juttatott. Az előttük álló nagy munka komoly erőfeszítéseket igényel. Ha az ifjúság szívét és lelkét Isten szolgálatára szenteli, akkor igen eredményes és hasznos munkát fog végezni. Ezt várja el az Úr az ifjúságtól. Ennél kevesebb annyit jelent, mint az alkalmakat kihasználatlanul hagyni. Ez pedig Isten ügye iránti árulás lenne, elmulasztása az emberiségért végzendő munkának Előkészület a szolgálatra. Akik Istenért kívánnak munkálkodni és komolyan törekszenek tudást szerezni, hogy továbbadhassák, azok Istentől állandó világosságot nyernek, hogy annak hordozói lehessenek. Ha, - Dánielhez hasonlóan - fiatal férfiak és nők minden szokásukat, étvágyukat és szenvedélyeiket Isten követelményeihez fogják szabni, akkor magasabb munkára képesítik magukat. Benső világukból ki kell zárniuk minden hiúságot, könnyelműséget és illetlenséget Minden hiábavalóságra és mulatozásra való hajlamot ki kell szorítaniuk életükből, mert ezeknek nincs helye azok életében, akik Isten Fiának hitét élik, testét eszik és vérét isszák. Legyenek tudatában annak, hogy a kiképzés minden lehetősége és előnye mellett mégis híjával maradhatnak éppen annak a nevelésnek, mely az Úr szőlőjében való munkának valamilyen ágára tenné őket alkalmassá. Isten szolgálatában nem dolgozhatnak olyanok, kik nem rendelkeznek a megkívánt lelki műveltséggel. Ha azt az értékes értelmi erőt, melyet Istentől nyertek, élvezetekre és mulatozásokra 15

16 használják, ahelyett, hogy magasztos és nemes szándékokkal erősítenék, akkor ezzel lefokozzák erőiket. Isten bűnösöknek tartja őket, mert elmulasztották képességeiket helyes használat által fejleszteni. Torz, zsugorodott lelkiéletük sérti Istent. Rongálják és beszennyezik társaik gondolatvilágát. Szavaik és eljárásaik a gondtalan könnyelműséget árasztják a szent dolgokkal szemben. Nemcsak saját lelki életüket veszélyeztetik, hanem példájuk rombolóan hat mindazokra, akikkel érintkeznek. Teljesen méltatlanok arra, hogy Krisztust képviseljék. Ezek a bűn szolgái, gondtalanok, vakmerőek és bolondok, kik tékozolják Krisztus javait. Okosság - még nem kegyesség. Vannak ifjú emberek, kik' bizonyos értelemben okosak, s ezért társaik csodálják és elismerik őket, de tehetségük mégsem megszentelt. Nélkülözik az élettapasztalatok és próbák hatását, edzését és erejét, s Isten nem használhatja őket, hogy az emberiség javára és neve dicsőségére szolgáljanak. A kegyesség takarója alatt érőiket arra használják, hogy alacsony életszínvonalat, téves zsinórmértéket állítsanak fel, amit a megtéretlenek arra használnak, hogy saját helytelen útjaikat ezekkel mentegessék. Sátán arra bírja őket, hogy társaikat dőreségekkel szórakoztassák és úgynevezett ötleteikkel. Mindaz, amire vállalkoznak zülleszt, mert a kísértő befolyása alatt állnak, aki őket irányítja és jellemüket alakítja arra, hogy munkáját végezzék. Vannak képességeik, de gyakorlatlanok. Tehetségesek, de nem fejlesztik tovább. Az elnyert képességekkel visszaélnek és lealacsonyítják dőreségeikkel s másokat is saját színvonalukra alacsonyítanak le. Krisztus lefizette váltságuk árát önmegtagadása, önfeláldozása, megalázkodása és az elszenvedett gyalázat és szégyen árán. Ezt azért tette, hogy kimentse őket a bűn rabszolgaságából, annak a mesternek rabságából, akinek csak arra van gondja, hogy miként használhatja fel őket lelkek megrontására. A Megváltó érdekükben megnyilvánuló szeretetét nem hasznosítják saját javukra. Krisztus szomorúan tekint munkájukra. Ezt az ifjúságot örök veszteség éri. Milyennek fogják látni tréfáikat és bolondozásaikat ama napon, melyen az egész föld Bírája mindenkinek kiosztja a jutalmát azok szerint, amiket itt e testben cselekedett? Ők az alapra fát, szalmát és pelyvát raktak s egész életük munkája elveszett. Minő veszteség! Ó, mennyivel jobb helyezetben vannak azok, akik kiveszik részüket Isten szolgálatából, és Jézushoz tekintenek fel elismerésért. Kik naponként felírták naplójukba tévedéseiket, hibáikat, bánataikat s a kísértések felett nyert győzelmeiket, Krisztusban gyökerező örömeiket és békességüket! Ezeknek nem kell majd szégyenkezniük az életüket tartalmazó feljegyzések miatt. Isten választott eszköze. Isten jóságát hirdetve: vallomásunk a menny eszköze. Isten kegyelmét el kell ismernünk úgy, miként azt Isten szent emberei hajdan tudatták velünk. Azonban a legeredményesebb a saját tapasztalataink 16

17 bizonysága. Akkor vagyunk Isten tanúi, ha általunk fentről áradó erő nyilvánul meg. Minden egyes embernek sajátos, s mindenki mástól különböző élete van s a többiekétől lényegesen különböző tapasztalata. Isten elvárja, fogy egyéniségünknek megfelelően imádjuk Őt. A magaslatok fáradtságos elérése A keresztény jellem tökéletesítése útján az igazság cselekvésében a legfontosabb a kitartás. Szeretném az ifjúság lelkére kötni a kitartás fontosságát a jellemképzés munkájában. A legifjabb kortól kezdve szövődjenek bele a jellembe a szilárd, tiszta elvek, hogy az ifjúság az igazi férfiasság és nőiesség legmagasabb színvonalát elérje. Tartsák mindig szemük előtt azt a tényt, hogy áron vétettek meg s dicsőítsék Istent testükben és lelkűkben, mely az Istené. Naponkénti előretörés. Az ifjúság feladata, hogy napról-napra előbbre jusson. Péter apostol mondja: A ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hiábavalókká a mi Urunk megismerésére nézve. Midőn elindulsz, nem fordíthatod figyelmedet az egymást követő összes fokozatokra, de ha Jézusra tekintesz s csakis Isten dicsősége fontos előtted, akkor haladásod biztos. Nem juthatsz el egy nap alatt az érett férfikor mértékére, s kétségbeesve kellene összerogynod, ha előre látnád az összes előtted tornyosuló nehézséget. Sátánnal kell küzdened, aki minden fondorlatát felhasználja arra, hogy elvonjon Krisztustól. Győzelem az akadályok felett. A maga idejében meg kell küzdenünk az utunkba kerülő minden akadállyal. Ha leküzdjük az, első akadályt, megerősödünk a második számára. Jézusra tekintve győzhetünk. Ha szemeinket a nehézségekre irányítjuk s visszariadunk az igazságért megvívandó komoly csatáktól, gyengékké és hitetlenekké válunk. Ha azonban fokról-fokra haladunk, elérhetjük a legmagasabb csúcsot, a hegytetőt is. Ne ijedj meg attól a sok- munkától, melyet életed folyamán el kell végezned, mert hiszen nem kell mindent egyszerre intézned. Minden erőddel végezd a minden napra CSŐ munkát, használj ki minden kínálkozó alkalmat, értékeld Isten segítségét s haladj felfelé a létrán fokról-fokra. Gondolj arra, hogy naponként éled életedet, Isten a mai napot adta neked, s a mennyei feljegyzések fogják megmutatni, hogy értékelted kiváltságaidat és alkalmaidat. Bárcsak minden napot úgy használnál fel, hogy végül hallhatnád a Mester szavát: Jól vagyon jó és hű szolgám. 17

18 Isten munkatársai Nem csupán földi erőforrások állnak rendelkezésedre. Az ember Isten gyermeke. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni úgy, amint van. És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Ő is tiszta. Kiváltságtok, hogy elforduljatok mindentől, ami alacsony és aljas, s emelkedjetek magasabb színvonalra, - hogy az emberek tiszteljenek, s Isten előtt kedvesek legyetek. Az a hitmunka, melyet az Úr minden korban az ifjaknak és embereknek ad, mutatja az Ő tiszteletét, becsülését gyermekei iránt. Isten rábízta gyermekeire az önkormányzatot Arra hívja el őket, hogy részesei legyenek a megváltás és nemesbítés nagy munkájának. Miként egy atya fiát beveszi társnak az üzletébe, ugyanígy az Úr is társnak veszi magához gyermekeit. Mi Isten munkatársai vagyunk. Jézus mondja: Amiképpen Te küldtél engem e világra, úgy küldöm én is őket e világba. Vajon nem inkább azt választod-e, hogy Isten gyermeke légy, mint Sátánnak és a bűnnek szolgája s neved úgy szerepeljen, mint Krisztus ellenségéé? Fiatal férfiaknak és nőknek Krisztus kegyelmére van a legnagyobb szükségük, hogy a keresztény életelveket a mindennapi gyakorlatban megvalósítsák. A Krisztus eljövetelére való előkészület annyit jelent, hogy Krisztus Urunk készít bennünket elő legmagasztosabb képességeink használatára. Minden ifjúnak kiváltsága, hogy szép jellemet fejlesszen. De ehhez határozottan szükséges, hogy Jézus közelében legyünk. Ő a mi erősségűnk, alkalmasságunk és hatalmunk. Egyetlen pillanatara sem bízhatunk saját magunkban.. Állandóan felfelé! Bármily nagyok, vagy bármily kicsinyek képességeid, mindig gondolj arra, hogy csak sáfára vagy azoknak. Ezzel vizsgál meg téged az Úr, alkalmat ad, hogy hűséges sáfárnak bizonyulhass. Minden tehetségedről Istennek tartozol számadással. Tested, értelmed és lelked minden ereje Istené, hogy Érte használd fel. Idődért, befolyásodért, képességeidért, ügyességedért számot kell adj Isten előtt, aki mindezek adományozója. Az az ember használja fel legjobban képességeit, aki komolyan törekszik arra, hogy megvalósítsa az Úrnak az emberiség felemelését, nemesbítését szolgáló nagy tervét. A megkezdett munkában tarts ki, míglen győzelemről győzelemre jutsz. Tervszerűen dolgozz és tanulj! Legyen szemed előtt a legmagasabb életszint, hogy mind több és több jót tehess, így sugározd szét Isten dicsőségét. 18

19 2 - FEJEZET KÜZDELEM A BŰNNEL Krisztus példája azt mutatja, hogy a győzelem egyetlen feltétele: a Sátán támadásaival szemben tanúsított állandó ellenállás. Ő, aki győzött a lelkek ellenségén a kísértés küzdelmeiben, jól ismeri Sátán hatalmát az emberiség felett, de éppen a mi érdekünkben győzte le őt. Győzelmének előnyét Jézus javunkra fordítja, hogy amidőn Sátán kísértéseinek ellenállunk, egyesíthetjük gyengeségünket az Ő erejével, érdemtelenségünket az Ő érdemeivel. Sátán - hatalmas ellenség A bűnbeesett ember Sátán foglya. Jézus Krisztus hivatása az volt, hogy az embert kimentse hatalmából. Az ember, elesett természeténél fogva hajlamos arra, hogy Sátán sugallatát kövesse. Saját erejére hagyatva az ilyen rettenetes ellenségnek nem is tud ellenállni, hanem csakis úgy, ha a benne lakó Krisztus, a hatalmas Győző, fékezi kívánságait és erőt ad. Csak Isten korlátozhatja Sátán hatalmát. Sátán ide-oda jár a földön. Egyetlen percig sincs tétlenül, nehogy egyetlen olyan alkalmat is elmulasszon, amely az emberi lelkek megrontására rendelkezésére áll. Nagyon fontos, hogy Isten gyermekei mindezt megértsék és hogy Sátán csapdáit elkerüljék. Sátán leplezi lényét. Sátán úgy előkészíti csalásait, hogy az Isten népe elleni utolsó harcában ne lássák meg, hogy ő a támadó. (2. Kor. 11,14.) Nem is csoda, hisz maga is átváltoztatja magát világosság angyalává. Vannak félrevezetett lelkek, kik amellett kardoskodnak, hogy Sátán nem létezik, s ezalatt foglyul ejti őket s nagyban munkálkodik általuk. Sátán sokkal furfangosabb annál, semhogy nyíltan lépjen fel kísértéseivel, mert akkor a keresztény szunnyadó energiái felébrednének s az erős és hatalmas Szabadítóra bízná magát. Ezért úgy közelít, hogy lénye felismerhetetlen. Leplezetten dolgozik az engedetlenség fiaiban, kik istenfélőknek vallják magukat. Sátán teljes erejével azon dolgozik, hogy kifárassza, kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki elég merész volt ahhoz, hogy szembeszálljon, megkísértse, kigúnyolja a mi Urunkat, s akinek volt hatalma arra, hogy a templom oromzatára vigye fel és utána a hegy tetejére, az bizonyára minden erejét meg fogja fesziteni napjainkban, nemzedékünk idejében is. A sikerre annál több reménye van, mert ennek a mai nemzedéknek alig van fogalma Sátán ravaszságáról és erejéről. Harcol minden egyes lélekért. A gonosz angyalok harcolnak a lelkekért és Isten angyalai ellenük állnak. A harc keményen folyik. Gonosz angyalok tolongnak a 19

20 lelkek körül s mérgező befolyásukkal rontják a légkört, tompítják az értelmet. Szent angyalok aggódva figyelik ezeket a lelkeket s arra várnak, hogy Sátán seregét visszaverhessék. De a jó angyaloknak nem feladatuk, hogy befolyásolják az ember értelmi világát az egyén akarata ellenére. Mikor a Sátán egy lélek elvesztésének veszélyét látja, akkor a végsőkig feszíti erejét, hogy az illetőt a maga számára megtartsa. Ha az ember a veszedelem tudatára ébredt és kétségbeesetten és buzgón Jézustól kér erőt, Sátán rögtön fél, hogy elveszti foglyát. Megerősíti seregét, hogy a szegény lélek útját állja és sötét falat formál körülötte, hogy a mennyei világosság ne juthasson el hozzá. De ha a veszélyben levő ember kitart s gyámoltalanságában és gyengeségében Krisztus vérének érdemeire hivatkozik, Jézus meghallgatja a hitből fakadó komoly imákat s újabb, igen erős angyalsereget küld szabadítására. Sátán reszket és fél Krisztus fenségétől. A buzgó ima hangjára egész serege reszket. A nagyhatalmú, mennyei fegyverzetbe öltözött angyalok a bágyadt, üldözött lélek segítségére jönnek és Sátán seregeivel együtt visszavonul, mert jól tudja, hogy a csatát elveszítette. A harc jellege Az emberi akarat állandóan arra törekszik, hogy mindent saját céljai szolgálatába állítson. Ha azonban ez az akarat Isten és az igazság oldalára szegődik, a Lélek gyümölcsei megmutatkoznak életében. Ha Sátán befolyásolja és alakítja az emberi akaratot, akkor azt saját céljaira használja fel. Hitetlen elméletekkel bujtogatja és lázítja az emberi szivet, hogy Isten Igéje ellen harcoljon. Állandó, kitartó igyekezettel akarja saját akaratát az emberekre rákényszeríteni, gyűlöletet, ellenségeskedést szítva Isten ellen. Ellenállásra szervezi őket a menny követelményei, intézményei és a Szentlélek működése ellen. Zászlaja alá gyüjti a gonoszság összes erőit és úgy vezeti őket a jó elleni harcra. Küzdelem a gonosz ereje ellen! Sátán felkavar minden gonosz ösztönt az emberi szívben, felébreszt minden szentségtelen szenvedélyt és nagyravágyást. Kijelenti: mindezt a hatalmat, tisztességet, gazdagságot és bűnös élvezeteket neked adom. Feltételei: a tiszta jellemet add fel, lelkiismeretedet szennyezd be. Isten felszólítja az embereket, hogy a gonosz hatalmaknak ellenálljanak. így szól: Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. A keresztényi élet: harc. De nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Az igazságnak a 20

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD 1 Jelenlevők: Vendég előimádkozó Vendégek Házigazda előimádkozó Házigazdák Közösen Vendégek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Házigazdák: Mindörökké, Ámen. Közösen: Az Atya,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

22. hét Az igazságszeretet öve

22. hét Az igazságszeretet öve 22. hét Az igazságszeretet öve vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK

AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK AZ ANGYALOK BESOROLÁSA és FELADATAIK Az előző fejezetekben már szó volt Isten Tervéről, az Angyalok eredetéről, és mind az Ó- és az Újtestamentumban, mind pedig a Jelenések Könyvében, vagyis, mintegy háromféle

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből)

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) 1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) A tulajdonjog fogalma, az a vágy, hogy az ember rendelkezhessék valami felett, benne van a lélek legelrejtettebb mélyében,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota

Fordítás szövege Edition 2010/09/02 - Copyright 2009-2010 Apostol Minisztérium, Inc., Elk River, Amerikai Egyesült Államok Minnesota A pályázati felhívás -------------- Íme, Jézus ott áll az ajtó a szíved, és ütés. Ha meghallod a hangját, és megnyílik a szíved, lélek és Isten Lelke fog jönni, és lakjanak a lelkedet, és akkor lesz egy

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

"Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3

Készítsétek az Úr útját! Mt 3,3 "Készítsétek az Úr útját!" Mt 3,3 Négy hét A lehetőségek négy hete A csoda megtapasztalására készülő négy hét A Te négy heted is! Indulás, miközben zord, hideg fuvallat bele-bele kap arcunkba. Puha sáljainkba

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ Zsoltárok 112 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 112 [1] [a] Dicsérjétek az Örökkévalót! (Adjatok hálát) Hallelújah! Milyen

Részletesebben

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Bevezető ima Mesterünk, életed és nyilvános működésed alatt számtalan emberrel találkoztál. Az utolsó jeruzsálemi út folyamán is sok találkozás ment végbe a keresztút

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.

Ivanka éves jelenése A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke. Drága gyermekek! Úgy vagyok itt köztetek, mint édesanya, aki segíteni szeretne nektek, hogy megismerjétek az igazságot. Amíg úgy éltem a földön, mint ti, megkaptam az igazság ismeretét és ezzel együtt

Részletesebben