Motivációs különbségek a szakemberré válás folyamatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motivációs különbségek a szakemberré válás folyamatában"

Átírás

1 XII. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA KOLOZSVÁR, 2009 MÁJUS Motivációs különbségek a szakemberré válás folyamatában Vezető tanár: Szerző: Dr. Berszán Lídia Nagy Tímea Szendike egyetemi adjunktus, Bábe Bolyai Tudomány Egyetem Drd. Dégi László Csaba Szociológia és Szociális Munka Kar egyetemi tanársegéd. Szociális Munka Szak 1

2 Bevezetés: G.Neamtu (2003) azt a feltevést teszi, hogy mindig is voltak és léteztek társadalmi betegségek amelyeket az emberiség megpróbált orvosolni, különböző módszerekkel kezelni: spontánul vagy intézményesített módszerekkel. A dolgozat első felében tehát a történelem alakította segítségnyújtás lépéseinek a bemutatására kerül sor, majd a második szerkezeti egységben elsőként szólok a motiváció tipusainak a megkülönböztetéséről, hogy miért és melyik lenne a legideálisabb a szakmaiság útján.továbbá, hogy kikhez állhat közelebb ez a szakma, és miért. A dolgozat második felében a szociális munka első éves hallgatók és a mesteris hallgatók összehasonlító motivációkülönbségeit ismertetem. Elsősorban a kutatásom céljait vázolom fel, majd a hipotéziseket. Végül az adatok értelmezésére, és a hipotézisek beigazolódására és értékelésére kerül sor. 2

3 I.ELMÉLETI MEGALAPOZÁS 1.A szociális munka eredete: C. Wolfang (1992) szerint, ha az ember a hivatásos szociális munka történetéről érdeklődik valószínű többször kapja azt a választ, hogy az egész a felebaráti szeretet gyakorlásából indult. Ennek illusztrálására egy bibliai történet található a Lukács evangéliumában. A történet arra tanít, hogy a felebaráti szeretet milyen megindító cselekedetekre képes. Ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hogy 2000 évvel ezelőtt a cselekvő baráti szeretetet nem azok gyakorolták akiknek ez hivatásbeli kötelességük lett volna (azaz pap) hanem, olyan emberek akik képesek voltak együttérezni a szenvedővel.(old. 5). A segítségnyújtásnak ez a formája későbbiekben a csoportos szervezettség formájában gyakorlódott, ez egyházon belül. C.Wolfang ( 1992) úgy véli, hogy a jótékonyság és könyörületesség funkcióját a középkorban a keresztény rendek vették át, akik az idősek és a betegek ápolását, az árvák nevelését és a szegények megsegítését végezték, és ezt mint Istennek tetsző feladatot látták el.a gazdagok alamizsnája támogatta őket a különféle tevékenységükben, akiknek ugyanolyan szükségük volt a szegények létére, hogy elnnyerjék az örök üdvösséget, mint a szegényeknek a gazdagokéra, hogy ők a földön maradhassanak életben. (old. 10) 2.A jótékonysági szolgálattól a megszervezett segítégnyújtásig: Neam u (2003) szerint a XIX. századig az egyház a szegények, rászorulók, árvák gondozásában, betegek ápolásában, a gyerekeknek nyújtott segíségben, anyagi és lelki támaszt biztosított.(old.120) Berszán, Fábián és Roth (2001) szerint a középkorban az egyházi támasznyújtás arra a pozitiv hiedelemre alapozott, hogy akik szegények automatikusan elnyerik az örök életet, a gazdagok pedig rajtuk keresztül vagyis ha könyörületességet gyakorolnak irántuk. Tehát a XIX. század második feléig az egyház volt a legfontosabb támasz szükségben szenvedőknek, rászorulóknak. Később a szociális munka Angliában 1601-ben vált 3

4 hivatalossá, miután a szegénység már nagyon elterjedt, és szociális veszéllyé nőtte magát.mindez Erzsébet királynő idejében történt az un. Szegények törvényére hivatkoztak. (43 Elizabeth poor law). Berszán, Fábián és Roth (2001) idézi Boomot (1990) aki szerint az alábbi szempontokat törvényesítették: Az adó bevezetésének a kötelezővé tétele azért, hogy a közösség is hozzájáruljon a támasznyújtáshoz Az országoknak és a faluknak kötelességük volt támogatni és igazgatni az állampolgárokat a segítség nyújtási tervben Az érdem alapján megítéltk kiket támogassanak a következő kritérium szerint: akik munkaképtelenek és akik munkaképesek, az előbbiekhez közé tartoznak az öregek, fogyatékossággal élők és a gyerekek, az utóbbiakhoz tartoznak a lusták, őket munkára kötelezték Kötelezővé tették azt, hogy az emberek segítsék hozzátartozóikat A szegény gyerekeket mesteremberekhez írányitották, akik gondoskodtak és tanították őket Ezek alapján az állam hasznosította azokat az embereket akik munkaképesek voltak, ezáltal csökkentették a kéregetőket és az otthontalanokat. Ennek érdekében a XVII-dik században létrehozták a dolgozó házakat, amelyek fényt derítettek arra, hogy a szegényeknek milyen a munkakedvük. A XVIII. században ezek a dolgozó házak elterjedté váltak és a XIX. században az Amerikai Egyesült Államokban is. A dolgozó házakban a megélhetést alig biztosították. A dolgozó házakat a következőkre használták fel: fegyházakra (főleg kiskorúaknak), idős és gyerek otthonra, fogyatékossággal élő személyek ellátására. Az idők folyamán a szociális munka, ahogy láthatjuk a történelem során, egyre inkább intézményesítet formában jelenik meg a társadalomban. A szociális munka ma már nemcsak a szegény tarsadalmi rétegen probál segíteni, a marginalizált személyeken, hanem megjelent több ágazata is. Azok az egyének akik a szociális munka szakmában szeretnének emberekkel vagy emberek érdekében dolgozni, egyetemi felkészülésben kell résztvenniük ahhoz, hogy a hétköznapi tudásukat a segítségnyújtással kapcsolatosan professzionális szintre emeljék. 4

5 Azokat az egyéneket akik a segítői szakmát választották/-ják, a motiváció behaviorista nézőpontja szerint két csoportba sorolható: azok akik hivatásból választják és azok akiket más célok vezérelnek. 3.A behaviorista szempontú motiváció felosztás: Tóth (2007) szerint beszélhetünk extrinsic, vagyis külső motivációról és intrisic azaz belső motivációról. Az előbbi esetben az egyén olyan dolgok elérésére törekszik, amelynek semmi köze a központi cél eléréséhez. Ha azonban a belső motiváció aktiválódik, akkor bármi amit a központi cél érdekében tesz az egyén, azt a saját öröme érdekében végzi.(old 158) Belső és külső motiváció típusok lépnek fel akkor is amikor a diák pályaválasztás előtt áll, akkor amikor döntenie kell abban, hogy milyen szakmát választ, amely egy újabb szerep betöltésére hatalmazza őt fel. Pályaválasztás esetén a diákot különféle cél elérése motiválhatja: külső motivációként jelentkezhet a diploma megszerzése, vagy a család, barát és ismerősök hatására történő döntés. A legoptimálisabb választást az intrisic motiváció generálja, ekkor az egyén kizár bármilyen külső hatást,önmagába fordul és felméri azt, hogy milyen képességei vannak. főként hivatástudatból dönt a bizonyos szakma mellett. Amikor a diák döntés előtt áll, a választását formálhatják az életeseményei is. Ezt a kijelentésem megerősíti Jo M. és Jo M. (2007) egyik kutatás szerint arról beszélnek, hogy akiknek az életéhez valamilyen okból közelebb áll a szociális munka azok inkább motiváltabbak ezen a téren. Az életesemények, mint a nehéz anyagi helyzet, vagy családi és egyéb események. (old. 719) Azokat a tanulókat akiket csupán a diploma megszerzése motivál, lehetséges olyan munkát végeznek majd, amely nem okoz valóságos örömöt, sőt teherré válik rövidesen.(old. 159) 4. Önismeret a célválasztásban: Drilling (1999) úgy gondolja, hogy nagyobb valószínűséggel választ valaki egy adott célt, ha azt elérhetőnek véli. Amikor valaki ideális önismerettel rendelkezik, ismeri a 5

6 képességeit és a azon belül a határokat akkor olyan célokat tűz ki maga elé, amelyekről tudja, hogy azok elérése nem haladja meg képességeit. A döntés előtt álló személynek a választását több faktor befolyásolhatja, például az, hogy mit hisz az egyén az adott célról: kívánatosnak tartja, számára fontosnak, mindez nő abban az esetben ha szerepmodellek állnak rendelkezésre, verseny vagy kényszerthelyzetbe kerül. Akik kihívást jelentő célokat tűznek ki maguk elé, valószínűbben magas személyes hatékonyságuak, mint a könnyebb célokat választók, mivel nehezebb célok választása már önmagában is nagyobb magabiztonságot jelez. (old.27) 5.A motiváció a továbbttanulásban: A behaviorista nézőpont az intrisic motiváció fontosságát emeli ki, tehát az a tanuló akiben a kompetencia iránti vágy él, a tanulás örömöt okoz neki, és erős akarat él benne, hogy a hiányosságokat kitölthesse.(old. 160) Ez a nézet Piaget-nak, az egyensúlyra, asszimilációra* és akkomodációra* vonatkozó tételeihez kötődik. Piaget azt monjda, hogy a tanulóban belső vágy él arra vonatkozóan, hogy a világról alkotott képe kiegyensúlyozott és szervezett legyen. Ezt az egyensúlyt áll módjában megélni, ha új tapasztalatait az azzal összefüggő kognitiv sémába asszimilálja, illetve a már meglévő sémák átalakításával akkomodációt hajtson végre.(old. 160) 6

7 II. A KUTATÁS CÉLJA ÉS HIPOTÉZISEI: A kutatásom legfőbb célja, bepillantást nyerni a segítői szakmát választó diákok motivációs különbségeibe, hogy kik is azok az egyének akik inkább motiváltabbak abban, hogy a segítői szakmában képezzék magukat míg a szakmaiság talajára nem kerülnek. Megszeretném tudni, hogy kik azok akik véglegesen elköteleződnének, úgy vélem, hogy aki belső motivációjára épít az könnyen szakmai körforgalomba kerülhet.a szociális munka szakmáján belül azért fontos ez a téma mivel fényt derít arra, hogy manapság, a mai század emberében mi mozdul meg, akkor amikor a segítő szakma területére lép. Hipotéziseim: 1. Főhipotézis: Akiket a belső motivációjuk vezérel a tanulásban, döntésekben azoknak a szakmai fejlődésük nagyobb, és szakmai kőrforgásba kerülnek. 2. Alhipotézis: Akiknek az életéhez valamilyen okból közelebb áll a szociális munka azok inkább motiváltabbak a szociális munka szakterületén. 1.Adatgyűjtés, alkalmazott módszerek: A Kolozsvári Bábes Bolyai Tudomány Egyetem Szociális Munkás mestris diákjait 2008 október közepe táján sikerült lekérdeznem. Ugyanennek az egyetemnek és szaknak az elsőéves hallgatóinak egy részét viszont április hónapnak a végén. A két célcsoport az önkitöltős kérdőív kitöltésekor, 4 alpont kivételével, azonos kérdésekre válaszolt. Míg a mesteris diákok a 3.b kérdés alatt arra válaszoltak, hogy Milyen szakmai tanfolyamokon vett részt, a szociális munka szakmában?, addig az elsőévesek arra, hogy Részt vennél e a következő egyetemi éveidben szakmai tanfolyamokon, képzéseken? A következő kérdéseltérés a 8. pontban abból adódóan különbözött, hogy a jelen időt alkalmazva a mesteris hallgatóktól nem kérdeztem az egyetemi éveik felől, hogy hogyan vélekednek az egyetemi éveik sikerességéről, mennyire érzik azt, hogy beteljesültek elvárásaik. Tehát az elsőévesek a 8. pontban 7

8 válaszoltak arra is, hogy Milyen mértékben érzi azt, hogy teljesül az, hogy sikeresen elvégzi az egyetemi éveit?. A harmadik eltérés a 9. pont kérésére: Jelölje meg a táblázatban azt, hogy milyen mértékben érezte magát motiváltnak a következő időszakban: 1 éven, 2 éven, 3 éven, 4 éven, 5 éven:,természetesen az első évesek a koruknak megfelelően válaszoltak. Az utolsó kérdéseltérés a 10. pontra vonatkozik,, a kérdés igy szól: Az alábbiak mennyire motiválták abban, hogy a segítő szakmában tovább képezze magát? Az elsőévesek körében a következő alpontok kimaradtak: évközi gyakorlatozás és a nyári gyakorlat mennyire motiválták a továbbtanulásban. Mivel, csak pusztán számokkal kifejező adatoknál a személyes nyilatkozás többetmondó, ezért a kérdőívben a 14 kérdés közül 4 nyílt kérdés erejéig lehetőség adódótt a személyes véleményre. 2. A minta: A mintát, nemi megoszlás szerint, egyenlőtlenség jellemez, ez abból adódik, hogy a szociálsi munka szakot többnyire a nők választják. Ugyanakkor nagyon kevés az alanyom ahhoz hogy bármit is hitelesen feltudnék állítani a hipotéziseim tükrében. III. EREDMÉNYEK 1. Az első hipotézis ellenőrzése: Az első hipotézis bebizonyitására a kérdőívekből a következő kérdéseket választottam: Mennyire motiválták az alábbiák abban, hogy a szociális szakképzést választotta?, amelyet összevonok az alábbi kérés: Jelölje meg a táblázatban azt, hogy milyen mértékben érzi magát motiváltnak a szakmán belüli továbbtanulásban alpontjával: 2. Hivatást éreztem 8

9 A fenti táblázat azt mutatja, hogy azok az első ésves diákok akik teljes mértékben hivatásból választották a szociális munka szakot, a motivációs skálán(1-10 ig) a 10, 9,8 as számjegyeket jelölték meg többségben.akik kevésbbé vagy egyáltalán nem éreznek éreznek hivatást azok a motivációs skálán a 4,7 es számjegyeket jelölték meg.ennek alapján elmondható, hogy akiket a hivatástudat vezérelt azok magasabb motivációval rendelkeznek. 9

10 A mesteris diákok esetében a első évben megfigyelhető, hogy annak ellenére, hogy hivatást éreztek a szakma kiválasztásakor, eltérés mutatható ki az elsőéves diákokhoz képest.a motivációs skálán ez esetben a 10, 8 as számjegyeket kevesebben választották, a legtöbbnek alacsony motivációja van, ezek a 4,5 7 es számjegyeket választották. Ezzel a hipotézissel kapcsolatosan egy másik összefüggésben értelmeztem a hivatástudatot a mesterisek körében.a behozott új kérdés az hogy,mi a foglalkozása.a válaszok alapján eldönthető, hogy ki dolgozik szakmán belül, és szakmán kívül. A harmadik táblázat alapján elmondható, hogy a lekérdezett mesterisek szinte fele akik hivatást érztek a szakma iránt, a szakmán belül választott munkahelyet. Következtetésképpen elmondható, hogy azok akik a belső motiváció által vezéreltek, és hivatástudatból választották a szakmát, nekik magasabb a motivációs szintjük és a szakmán belül választanak munkahelyet. 2. Második hipotézis ellenőrzése: A feltételezésem alapján azt állítottam, hogy összefüggés mutatható ki a szociális munka szak választása és az egyén anyagi helyzete között. Azomban a lenti táblázat alapján ez a hipotézisem nem vállt be. 10

11 IV. KÖVETKEZTETÉSEK 1. A dolgozat egyfajta önismeret céljára felhasználható tükör próbál lenni, annak felismerésében, hogy mennyire meghatározó az egyén motivációjának tipusa, úgy a szakma kiválasztásakor mint az abban való elköteleződésben.az eredmények azt igazolják hogy fontos a hivatástudat a szociális munka mint szakma kiválasztásakor, mivel az egyén motiváltabb a szakmájában fejlődni. 2. Megfigyeléseim a kérdőívekkel kapcsolatosan: A megkérdezettek válaszait kiértékelve, érdemes megemltenem azt, hogy a válaszadóim néhány százalékát ellentmondásosság jellemez.például a motivációs skálán a 10 es számjegyet karikázta be de nem hivatásból választotta a segítő szakmát. Tulajdonképpen ellenmondásosság jellemzi ezeket a személyeket a kérdőívemet tekintve 11

12 Bibliográfia: 1. Neam u, G. (2003) Tratat de asisten ă socială,bucure ti: Polirom 2. Roth, M. (2003) Perspectivele teoretice i practice ale asisten ei sociale 3. Tóth, L. (2007) Pszichológia a tanításban, Budapest: Pedellus 4. N. Kollár, K. és Szabó É. (2004) Pszichológia a pedagógusoknak, Budapest: Osiris 5. Drillings, O (1999) Motiváció, elméleti kutatás, Budapest: Vince 6. Jo, M és Jo, M (2007) The British Journal. Who Wants to be a Social Worker? Using Routine Published Data to Identify Trends in the Numbers of People Applying for and Completing Social Work Programmes in England 4.vol, old

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt az együttnevelés, a sajátos nevelési igényű diákok

Az utóbbi évtizedekben egyre nőtt az együttnevelés, a sajátos nevelési igényű diákok Pető Ildikó 1 Ceglédi Tímea 2 1 PhD, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete 2 kutató, CHERD-Hungary, Debreceni Egyetem A pedagógusok SNI-vel szembeni attitűdje SACIE-vel mérve

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL

KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL ÖRÖMÖT ADÓ TEVÉKENYSÉGEK ÁRAMLATÁBAN Flow-élmény megélése diákok és pedagógusok körében Az optimális élmény tanulmányozása (Csíkszentmihályi, 1988; Inghilleri, 1999; Massimini,

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Garami Erika Tóth Olga (1994): A 14 18

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Európai Telefonos Elsősegély Szolgálatok: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról (TESVolSat) 2015

Európai Telefonos Elsősegély Szolgálatok: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról (TESVolSat) 2015 Európai Telefonos Elsősegély Szolgálatok: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról (TESVolSat) 2015 Székely András, Hal Melinda, Tóth Mónika Ditta, Ádám Szilvia TESVolSat 2013-1-BE1_GRU06-00495

Részletesebben

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679

2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013/2. Én-márka és karrier ISSN 2063-6679 2013. április Magyar Coachszemle Az első magyar online coaching folyóirat II. évfolyam 2. szám 2013. április Főszerkesztő: Dobos Elvira és Örvényesi Rita Olvasószerkesztő:

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 4. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA

NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar TANÁROK INTERKULTURÁLIS NÉZETEI ÉS AZOK HATÁSA AZ OSZTÁLYTERMI MUNKÁRA Szerkesztette: GORDON GYŐRI JÁNOS KUTATÁSI EREDMÉNYEK ELTE EÖTVÖS KIADÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

Gyermekszegénység programok

Gyermekszegénység programok ÁGOSTON László GYÔRI Gábor KOLLÁNYI Zsófia TORNAI István Gyermekszegénység programok Legjobb gyakorlatok 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÔ 10 SZOCIÁLPOLITIKÁK ÉS SZOCIÁLIS MODELLEK 10 11 12 13 Egyesült

Részletesebben

Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek

Fogyatékosság és családi szerepek. Jelige: fogyatékos gyermekek Fogyatékosság és családi szerepek Jelige: fogyatékos gyermekek Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 ELMÉLETI RÉSZ 4 2. Definíciók a fogyatékosság fogalmára 4 2. 1 Nemzetközi meghatározások 4 2. 2 Romániai meghatározások

Részletesebben