MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ 1920-1944 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN"

Átírás

1 MEGJEGYZÉSEK DEBRECEN VAROS SZOCIÁLPOLITIKÁJÁHOZ AZ KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Major Zoltán László Bevezetés Az első világháború eseményeiországszerte igen nagy károkat okoztak, a korábban felhalmozódott gazdasági-társadalmi problémák is megmaradtak, sőt súlyosbodtak. Alig egy évtized múlva bekövetkezett a világgazdasági válság, ennek elmúltával pedig az újabb háborús készülődés hatásaival kellett számolni. Az évi világgazdasági válság hatásáról Magyarországon külön tanulmánykötet szólt Incze Miklós szerkesztésében. t Berend T. Iván és Szuhay Miklós közös munkájukban megállapították, hogy az ország a gazdasági összeomlás szélére került. Az uralkodó körök egy részében megfogalmazódott, hogy a társadalmi forradalom fenyegetően közelgő végzetének egyetlen ellenszere a szociálpolitika." 2 A két világháború közötti társadalom helyzetének vizsgálatánál rendkívüljelentősek voltak a fiatal, tehetséges közgazdász Matolcsy Mátyás kutatásai az életszínvonal alakulásáról és ajövedelemviszonyokról.3 Ugyanakkor a szociálpolitikai szakiro dalom örvendetesen fellendült és sokszínű képet mutatott. Olyan neveket kell itt megemlítenünk, mint Heller Farkas, Balás Károly, Hilscher Rezső, Kovrig Béla és KamocsayJenő.' Természetesen csak néhány szakírót soroltunk fel, hiszen azidévágó szakirodalom elég terjedelmes. Különbözőjelleg ű és színvonalú tanulmányok születtek a vidék és avidéki városok szociális problémáiról is. Nem is szólva itta közismert szociográfiai írásokról, a népi írók és más haladó értelmiségiek, falukutatók publikációiról. Mindennapossá váltak a társadalom nyomorának kérdései az újságok hasábjain is. Martonffy Károly szerkesztésében egy külön reprezentatív kiadvány is megjelent 1939-ben, amely az akkori magyar szociálpolitika szinte minden ágazatáról tartalmazott előadásokat.s Valójában a szociálpolitika kérdése azokat a területeket foglalta magában, amelyekről a Kommunisták Magyarországi Pártja szólt 1919-ben. Magyarországon a ka- 1 Az évi világgazdasági válság hatása Magyarországon. Szerk. : Incze Miklós. Bp Berend T Iván-Szuhay Miklós : A tőkés gazdaság története Magyarországon Bp , 340. o. 3 Matolcsy Mátyás :Az életszínvonal alakulása Magyarországon, A Magyar Ipari Munkatudományi Intézet 2. sz. kiadványa, Bp , Uő. : JövedelemeloszlósMagyarországon. Közgazdasági Szemle, 1936., Uő. : A magyarországi jövedelem- és adótehermegoszlás. Bp Heller Farkas: Sociálpolitika, (Külön kiadott részlet Közgazdaságtana II. kötetéből). Uő. : A szociálpolitika alapja és lényege. In. : A mai magyar szociálpolitika. Szerk. : Martonffy Károly. Bp , o. Balás Károly :A szociálpolitika fő kérdései. Pallas Rt , HilscherRezső:Bevezetés a szociálpolitikába. Szövétnek kiadás, Bp , Kovrig Béla : Szociálpolitika. Bp , Kamocsay Jenő: Társadalom és szegényügy. Nép- és családvédelem, november, o. 5 A mai magyar szociálpolitika, i. m. 79

2 pitalizmus késői fejlődése miatt az intézményesített jótékonyság korszaka" hiányzott, a tőkés rendszernek pedig nem volt széles körű állami szociálpolitikája. Ezért volt a követelések köre olyan tartalmú, amelyben a munkásmozgalom igényei tükröződtek. A munkanélküliség felszámolásától a balesetbiztosításig, az egészségvédelemtő~l a társadalombiztosításig és a lakásviszonyok megjavításáig sok követelmény helyet kapott. 6 A két világháború közötti magyar társadalomban olyan nagymérvű volt a szegénység, hogy a politikai hatalom nemcsak, hogy kénytelen volt tudomásul venni, hanem válaszolniaiskellett rávalamilyen módon. Magyarázatukat revíziós politikai törekvésekkel kapcsolták össze. A szegénység létét ugyanis a trianoni békeszerződés következményeként tüntették fel. Ugyanakkor bizonyos erők a szegénység enyhítésének szükségességét politikailag fontos érdekként tartották és így magyarázták. Az állam szociális tevékenységeként könyvelték el például a Népjóléti Minisztérium vagy a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet működését. Csökkenteni kellett a társadalmifeszültségeket, ez volt az állam célja. Ezt szolgálta az Országos Nép- és Családvédelmi Alap létrehozása 1940-ben, mint szociálpolitikai program. Ebben az időben azuralkodó osztályok képvisel őiigyekeztek alakosság alsó rétegeinek lojalitását megnyerni, tekintettel a közelgő háborúra.' Korszakunkban az ún. szociális közigazgatási szakembereknél és a jótékonyság kérdéseivel foglalkozó közíróknál is a szegényügy volt a szociálpolitika lényege. Tudjuk, hogy a szegénykérdést előbb a háború közvetlenkövetkezményei, majdpedig a világválság tették oly súlyossá, hogydimenziói minden korábbit meghaladtak. Tömeges, tartós munkanélküliség és a létminimum alatti bérekjellemezték anéptömegek helyzetét. A társadalombiztosítás az időszak végénis csak a lakosság egyharmadára terjedt ki, a munkaképtelenek, öregek csak egy kis részének juttatott alacsony összegeket 1939-től kezdve. A munkanélküli segély intézményét a kormány elutasította. Hilscher Rezső, a már említett szerző, leszögezte, hogy megfelelő szociálpolitika esetén megszűnne a szegényügy, mely az emberiség szégyene.$ A társadalom életét jellemző nyomort már karitatív alapon sem igen lehetett enyhíteni. Akorábbi hagyományoknak megfelelően az állam megpróbált a társadalom életébe szociálpolitikai eszközökkel beavatkozni. Ez főként jogszabályok alkal mazásával történt és kevésbé jelentette a társadalmi kérdések anyagi eszközökkel történő megoldását. Helyet kapott a jobboldali szociáldemagógia eszmevilága is. A különböző elképzelések általában valamilyen karitatív jellegű segélyezést fogalmaztak meg. Hiába ismerték el az ideológia szintjén a szociálpolitikát, tényleges kialakítására alig történt valami. Magyarországon 1917 óta működött Népjóléti Minisztérium, szociális intézkedések bizonyos mértékben történtek is, azonban egységes, szervezett szociálpolitika soha nem bontakozott ki. 9 Nemcsak a Népjóléti Minisztérium foglalkozott szociális kérdésekkel, hanem a Miniszterelnökség mellett Bencs Zoltán államtitkár vezetésével működő Szociálpolitikai Ügyosztály, melynek fő feladata a munkanélküliség kérdésének intézése volt. Erről újabban Baksay Zoltán tett közzé terjedelmes tanulmányt.to 6 Ferge Zsuzsa : Társadalompolitikai tanulmányok. Bp , 51. o. 7 Bokor Ágnes : Szegénység a mai Magyarországon. Bp , 39. o. 8 Ferge Zsuzsa : Fejezetek a magyar szegénységpolitika történetéből. Bp , 110. o. 9 Kulcsár Kálmán : A mai magyar társadalom. Bp , 75. o. 10 Baksay Zoltán : A munkanélküliség felszámolására irányuló hatósági elképzelések és intézkedések az ellenforradalmi Magyarországon. Századok sz o. s0

3 A szociális kérdések és a szociálpolitika már a múlt század másodikfelétől az érdeklődés középpontjába került. Korszakunkbantehát voltak ennek előzményei ugyanúgy, mint a szegénységkutatásoknak. Erről előző írásunkban már szóltunk.tt A dua lizmus időszakában már a községeket az évi XLIII. tc a kötelezte arra, hogy mindazon szegények ellátásáról gondoskodjanak, akik magukat közsegély nélkül fenntartani nem képesek. Szintén a községek szegénygondozási kötelezettségéről szólt az évixxii. tc. Ezt követően az sz. belügyminiszteri rendelet követelte a községekto~, hogy szabályrendeletet alkossanak a szegénygondozásról és szegénykatasztert állitsanak fel. t2 Az évi XIX. tc. és XLVI. tc. a segélyekkel, a betegség és balesetbiztosítással, munkásházak építésével, valamint egyéb szociális támogatásokkal foglalkozott. t3 A vidéki városokban működtek márún. szegényügyi bizottmányok az 1870-es években. Debrecenben már 1872-ben vannak adataink ilyen bizottmány létezéséről.l4 Aváros törvényhatósági bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvében február 22-én tűnt fel a szociálpolitika kifejezés. Ekkor sürgették egy szociálpolitikai ügyosztály felállitását.ts Korszakunkban a háború után még néhány évig működött Debrecenben a szegényügyi bizottság, de ez megszűnt és január 1-től feladatát a népjóléti bizottság vette át. A népjóléti hivatal igazgatója a bizottság előadója lett. Hatéviidőtartamra megválasztották a bizottságtagjaivá akövetkezőket : dr. Szentpétery Kun Bélát, Sebestyén Lajost, Szele Györgyöt, Sztankay F. Bélát és dr. Vásáry Istvánt. Abizottság elnöke dr. Csűrös Ferenc közművelődési tanácsnoklett. Megfogalmazták abizottság feladatait és hatáskörét. A népjólétibizottság intézi a szegénysegélyezéseket és szegényházi beutalásokat, egyéb ügykörébe eső ügyekben mint véleményező és javaslattevő szakbizottság működik."t6 A húszas évek végén, közigazgatási szinten, változás történt a népjóléti ügyek intézésében. Szabályozták a törvényhatóságok önkormányzatát 1929-ben, később 1932-ben pedig megszüntették a Népjóléti és Munkaügyi Minisztériumot. A szociálpolitika és a közegészségügy az önkormányzatokat is irányító Belügyminisztérium hatáskörébe került. Ezután a szociális kérdések intézése is az önkormányzatokon belül történt.l' A gazdasági életben tapasztalhatójavulás a húszas években. Szerkesztettek bizonyos szociális törvényeket is. Ilyenvoltaz 1927 : XXI. tv., amelya betegségi és baleseti kötelezőbiztosításról szólt, és az 1928 : XL. tv., amely az öregség, rokkantság, özvegységésárvaságeseteinekbiztosításáról rendelkezett. Ez utóbbi azonban elég szűkmarkú volt. Ezek a munkásságra vonatkozó törvények főként 1925 és 1935 között igyekeztek a kurzus arculatát külföld felé megfelelően bemutatni. Ilyen indokkal 1928-ban még tíz törvényt cikkelyeztek be, főként a fiatalok, gyermekek és a nők védelméről.tg Bethlen István miniszterelnök, a szociális törvényjavaslatokról szólva, március 4-én Debrecenben tartott beszédében a következőket mondta :... szükség van arra, hogy szociális törvényhozásunkat még jobban kiépítsük, hogy a baleset ésbetegség elleni biztosítás után az öregség ésrokkantság kérdésével most már 11 Major Zoltán László : Adatok Debrecen város szociálpolitikájának kérdéséhez HBMLÉ XV. (Szerk. : Gazdag István.) Debrecen, o. 12 LengyelZoltán :A szegénykérdés megoldása és az egri norma Debrecenben. Debrecen o. 1 3 Ferge Zs. : Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. I. m. 81., 82. o. 14 HBML N.B.1405/b. L. Debrecen sz. kir. város hatósági szervezete HBML IV.B.1403/a, 102/ , bkgy, február HBML IV.B.1406/a. Eln.-i 7300/ Ágh Attila : Az önszabályozó társadalom. Bp o. 18 Ferge Zs. : Fejezetek... I. m. 93., 94. o. 81

4 nemcsakaz ipari munkásságterén, hanem a mezőgazdasági munkásság terén is foglalkozzunk... "t9 Debrecen szociálpolitikai helyzetét, a háború óta a harmincas évek első feléig eltelt másfél évtized nyomorenyhít ő törekvéseit, Lengyel Zoltán orvos próbálta meg két tanulmányában összefoglalni. 2 ~ is szomorúan állapította meg az átfogó szociálpolitika" hiányát és azt, hogy az állam a szociálpolitika alól meglehet ősen kivonja magát és azt községi feladattá teszi. Javaslatokat tesz a nyomor enyhítésére. Legfőbb gondolata, hogy az összes szociális ügyeket egy kézbe adják. Követeli a munkaalkalmak nyilvántartását, a munkapiac megszervezését, a munkauzsora elleni küzdelmet. Akisiparosokat meg akarja védeni a vállalkozók túlkapásaitól. Szól a mezőgazdasági munkások aggkori biztosításának megszervezéséről, a szellemi munkanélküliek szociális gondozásáról, a városi telepítési politika és a tanyai szociálpolitika kérdéseiről. A várost szociálpolitikai körzetekre kívánja felosztani. Szerepelnek tervezetében a szükséglakások, a kolduskérdés, az árvák helyzete, a hadiözvegyek támogatása és a szegénysegélyezés problémája, több más társadalomjavító elképzeléssel együtt.zt Nézeteiben helyet kap az 1927-ben megfogalmazott egri norma" alkalmazása is. Ez a szegényügyi intézkedés a szegényápolás kérdését nemcsak pénzjuttatással, hanem főleg a szegények gondozásával, otthonuk rendbehozatalával igyekezett megoldani. Aszegények körében való szolgálat, valamint a községi segéllyeljuttatott támogatás tartozott még az egri szociális koncepció elvei közé.zz A harmincas évek végén dr. Kupinszky Sándor városi tanácsnok foglalta össze röviden Debrecen város szegényügyének lényegét, a már emutett országos szociálpolitikai kiadványban.23 Adataink szerint Kupinszky már 1920-ban, mint fiatal joghall gató foglalkozott szociális kérdésekke1.24 A 30-as évek közepén is szerepet kapott az ínségakció lebonyolitásának tervezéséné1. 25 Ebben az ido~en a szegénypolitika új irányba kezdett tapogatózni. Egyre többet beszéltek az ún. produktív szociálpolitikáról",amely már a háborúra való felkészülést szolgálta és megkövetelte a belső feszültségek csökkentését: A gazdasági válság és az egzisztenciális létbizonytalanság idején, amikor központi feladattá váltak a szociális kérdések, a korszak szegénypolitikája az elnyomó paternalizmusnak volt az eszköze.z6 Előzőírásunkban a szűken értelmezett, szegénységenyhítő szociálpolitika fogalmának megfelelően, a szociális intézkedések néhány adatát mutattuk be a dualizmus korából. Az elkövetkezőkben a Horthy-korszak szegényügyéről szólunk. Debrecen új történeti szintéziséből ismeretes, hogy a húszas évek elején a lakosság helyzete rendkívül súlyos volt. Aterheket leginkább anyomorgó tömegekviselték, hiszen azok főként a bérből és fizetésből élő embereket sújtották. 2' A gazdasági összeomlást be- 19 Debreceni Hétfői Újság márc Lengyel Z. : A debreceni szociálpolitika útjai. Debrecen, 1935., uő. : A szegénykérdés... I. m. 21 Lengyel Z. : A debreceni szociálpolitika... I. m. 8., 12., 23. o. 22 Ferge Zs. : Fejezetek... I. m. 111., 112. o. 23 Kupinszky Sándor: Debrecen szegényügye. In. : A mai magyar szociálpolitika. I. m o. 24 HBML IV.B.901/c, 34d, 140/ Debreczen okt Ferge Zs. : Fejezetek... I. m. 125., 126. o. 27 Debrecen története IV. k. (Szerk. : Tokody Gyula.) Debrecen o. 82 Rossz lakásviszonyok, kilátástalan egészségügyi helyzet

5 tetőzte az infláció, amely még a háború időszakában indult meg és egészen 1924-ig tartott. za Felszaporodott amunkanélküliek száma, drágább lett és hiányzottaz élelem, a ruha, a fűtőanyag. Még a csecsemők és a kisgyerekek tejszükségletét sem tudták kielégíteni. Mindez a polgármesteri jelentésekben is összegeződött. Szomorú kép alakult tehát ki, amely mindenképpen intézkedéseket követelt. A gazdasági visszaesés, a háborús ido~c okozta károsodás szinte az élet minden területére kihatott. Megny~'tották decemberében a népkonyhát, de az nem tudta ellátni a nélkülözőket. Oriási mértékű károkról készültek kimutatások a városi tanács tisztviselőinek közreműködésével. Hatalmas méretűdeficit mutatkozott a város költségvetésében is. A szegénység nagy számát mutatta, hogy a városi proletárrétegek és az agrárproletárok együttesen a keresőknek mintegy 56%-át tették ki. De a proletárrétegek életszínvonalán élt a keresked ők 20%-a és a kisiparosok jelentős része is. 29 Hubert Ottó főispán a belügyminiszter elképzelését ismertette a menekültek helyzetének megoldásáról. Eszerint a belügyminisztérium hajlandó a menekültek elhelyezésére saját költségén 50, esetleg több szükséglakást építeni, ha a szükséges területet a városbelterületén, használati jogon átengedi. A városi tanács a DMKE-internátus háta mögött levőföldterületet ideiglenesen át is adta erre a célra addig, míg ajelzett területre a város közönségének más közcélra szüksége nem lesz. A használati jog legfeljebb 35 évre szólt. Jogelismerési dtj fejében, minden év január lyén, 20 koronát fizet a belügyi kormányzat a város házipénztárába.3 Fontos intézkedés volt ez, hiszen a menekültek szaporították a szegénység amúgyis nagy számát. Amenekültek ügyéve11920-ban a sajtó is foglalkozik. Augusztusban az ideiglenes barakklakásokkérdésér ől olvashatunkaz újságból. A cikkíró javasoljaa két nyulasibarakknak 1-2 szobás lakásokkávaló átalakítását. E célra a város korona államsegélyt kért. Hubert Ottó kormánybiztos-főispán közbenjárására megígérték a segély megadását.3t Egy év múlva a törvényhatósági bizottsági közgyűlés a városi tanács javaslatát elfogadja, a szükséglakások létesítésére korona költséget engedélyez. Felhatalmazza a városi tanácsot arra, hogy a szükséglakásokat akár a régi csapatkórház épületének felhasználóval, akár más módon valósítsa meg.3 z Korántsem volt azonban megnyugtató a szükséglakások ügye, még kevésbé a benne lakók helyzete. Czimer Lajos törvényhatósági bizottsági tag például az ilyenlakók szociális helyzetéro~ a következő sorokat írta : Megdöbbentő képek tárulnak azok elé, akik bátorságot vesznek maguknak arra, hogy ezeket a nyomortanyákat megnézzék." A szükséglakásokról van szó a régi csapatkórháznál, a Salétrom laktanyánál és a Böszörményi úti deszkabódékná1. 33 A fenti ínegállapítás 1928 nyarán íródott, de ugyanilyen szomorú helyzetkép tárul elénk január hónapban is. Az Olajüt ő és Téglavető helyzetét feltáró ügyiratok botrányos állapotokról" tanúskodnak.34 A Debreczen újság január elején nagy eredményként közli, hogy a polgármester a barakkokat feloszlatta ésjanuár 2-án az utolsó család is kiköltözött azok- 28 Debrecen iparának története. (Szerk. : Ránki György.) Debrecen, o. 29 Debrecen története... I. m. 183., 184. o. 98., 99. o. 30 Debrecen sz. kir. város törvényhatósági bizottsága közgyűlésénekjegyzőkönyvei az évro"1. 409/18, 038/18, 039/18, bkgy. 31 Hajdúföld aug Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /25, 933 III bkgy. 33 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, / HBML IV.B.1406/ a. Eln.-i. 3543/

6 bó1. 35 Anyomorgó városi szegénység lakásviszonyai természetesen nem sokat javultak alapjában. Pataky József sorai ezt látszanak igazolni : Ruhanélküli gyermekek minden pillanatban összedűléssel fenyegető elkorhadt fészer alatt játszanak..." A szemlélő elsősorban a Bíró-teleprő 1 hoz fel példákat. 36 A nyomorúságos lakásviszonyokon a város úgy is próbált enyhíteni, hogy új bérlakások építésére jelentős összeget használt fel, valamint megpróbálta letörni a lakásuzsorát. Két- és háromemeletes, alacsony bérű, kislakásokat építettek, rendbehozták a nyulasi barakklakásokat. A Hadházi úton 60 földszintes kislakásból álló lakótelep épült. Nagyon sokanjutottak a külsőségekenparcellázott, olcsó telekhez. Kedvezményes kölcsönökkel támogatta az építkezést a Városi Takarék- és Hitelintézet és a Debreceni Kölcsönös Segélyező.3' A gazdasági válság az építkezések terén is visszaesést hozott. A válság mélypontjának idején épült lakások száma az előző időszakhoz képest kevesebb lett ban 839, 1931-ben 540, 1932-ben 281, 1933-ban 240 és 1934-ben már csak 180 új lakás épült. Késoób is lefelé tendált a lakásépítések iránya, hiszen 1939-ben 80, 1940-ben pedig csak 51 lakás készült el. A lakóházállomány 44%-a vályogból vagy sárból épült. Debrecen városának ekkor csak a belső kerületei voltak közművesítettek. Az ivóvízzel ellátott lakások aránya a városban még ben is csupán 51% volt ben az épületek 23,9%-ban még nincs se gáz, se villany.3g Fentebb emutettük már, hogy a 20-as években építkezések, városrendezési intézkedések történtek. Megkezdődött a külsőségek és a kertségek közművesítése. Új városrészeket is kapcsoltak be a vezetékes vízszolgáltatásba. Korszerűsítették a vízmű- és szennyvíztisztító telepet és 36 egészséges vizű közkutat fúrtak. A Téglavető és az Olajüt őnyomortelepeinek felszámolása is sorra került.39 Sajnos areménykeltő kezdeteket nem követte örvendetes folytatás. Vásáry István polgármester 1930-ban úgy nyilatkozott, hogy a külvárosok közművesítésének költségei nagyon magasak lennének. Akadálya volt a közművesítés továbbfejlesztésének az is, hogy a külső kerületek beépültsége alacsonynak mondható, ami a tervszerű városfejlesztési politika hiányából eredt. 4 Legrosszabb lakáskörülmények jellemezték az agrárproletár-félproletár réteget. Alakások 70%-a földes padlójú, sok az egyszoba-konyhás, kamra nélküli lakás. Egy 1925-ös polgármesteri jelentés beszámolt arról, hogy 4 családnak volt egy közös konyhája, tűzveszélyes szabad kéménnyel. Dr. Tamássy Géza tisztiorvos ban a sajtóban azt állapította meg, hogy Debrecen környékén egészségtelen a házak nagy része, 7500 ember földkunyhókban és kalyibákban lakik. 4 ' Néhány évvel később dr. Tüdős Kálmán tisztifőorvos is az általános lakáshiány miatt előállott zsúfoltságról beszélt, megállapítva azt is, hogy a belvárosban sok a pincelakás. A lakásínség miatt egyre többen használják állandó lakásul a pajtákat. Hibáztatja a hatóságot, hogy az építkezéseket közművesítés hiányában engedélyezte a kertek között fekvő szabad területeken. 4z A kedvezőtlen lakáshelyzettelfuggött össze a leggyakoribb és a legtöbb 35 Debreczen jan Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, / Debrecen története... I. m o. 38 Debrecen iparának története... L m. 185., 186. o. 39 Debrecen története... I. m o. 40 Debrecen iparának története... I. m o. 41 Debrecen története... I. m o. 42 Dr. Tüdős Kálmán : Debrecen sz. kir. város közegészségügyi állapota és a hiányok orvoslása. Db , 5. o. 84

7 halálesetet okozó tbc terjedése. 43 Dr. Tüdős Kálmán tisztifőorvos a tennivalók között felsorolta a térrendezési és burkolási munkák fontosságát, a tágas udvarok és levegős lakások szükségességét. Sürgette a kertségekben a közművesítést, követelte, hogy a gazdasági cselédek a közegészségügyi kívánalmaknak megfelelőlakásokkal legyenek ellátva. Nem feledkezett meg a népiskolák felállitásáról, azttartotta célszerűnek, hogy egy tanteremben csak 30 tanuló legyen. 44 Maga a lakosság is panaszkodott a kertségbe vezető utak állapotáról. Tégláskert lakosai például panaszukban a következo ket írták :...szívettépő és szánalmas jelenség, mikor azt kell látnunk, hogy az idevaló kis 4-12 éves gyermekek sártengerben átázva és fázva, lucskosan mennek óvodába és iskolába, nem is szólva a feln őttekről, ami bizonyára nem kis mértékben előidézője a kertségekben való nagyobb számú halálozásnak." as A közegészségügy súlyos helyzetének enyhítését olyan intézkedések szolgálták, mint az egészséges vízellátás, csatornázás, a ment őszolgálat korszerűsítése, a csecsemőotthon és a szociális szolgálat létesítése. Megemlithetjük a cselédotthont és a sze gényház bővítését is. Legfontosabb eredmény azonban az volt, hogy az állam átvette, felújította és több száz ággyal, új épületekkel kibővítette a mai Bem téri közkórházat. Az egészségügyi és szociális célokra fordított városi beruházás összege ekkortájt 2-2,5 millió pengő volt.46 Minden fejlődés ellenére azonban, pusztított a morbus hungaricus". Egy évijelentés azt mutatta ki, hogy a gümőkórosok száma egyenesen megdöbbentő. A különben is nagy halálozási szám 17,42%-át tette ki. Ezt a nagy gümőkóros mortalitást némileg megmagyarázza az, hogy tavaszi hónapokat élünk, amikor a hat hónapos tél, jelenleg szomorú lakásviszonyaink s gazdasági helyzetünk mellett most fejezi be gyilkos munkáját. "a7 Dr. Kupinszky Sándor már említett írásában a város egészségvédelmével kapcsolatban megemliti, hogy közgyógyszer ellátásban részesülnek a közsegélyesek és az ínséges munkanélküliek. Központi szegénybetegrendelő működéséről is szól és előadása szerint egy EgészségvédőIntézet is van a szociális telepen, ahol az évi rendelések száma Biztosítottnak látj a az iskolaegészségügyi ellátást is.4$ Jelentős időpont Debrecen közegészségügyi helyzetének fejlődésében az általános egészségvédelmi szolgálat megindulása december lyén. A szolgálat vezetője dr. Gártner István tisztifőorvos, helyettese dr. Karossa- Pfeifer József tisztiorvos volt. A személyzethez tartoztak Killer Tiborné vezető védőnő, Borbély Irma és Boócz Ilona egészségügyi védőnők, akik elsősorban az általános szervezésű munkálatoknál, valamint az iskolaegészségügyi szűrővizsgálatoknál működtek közre. Ez a csoport a város szociális telepén, a Tüdőgondozó Intézettel közös épületben kapott helyet. Itt külön zöldkeresztes védőnői iroda, iskolaegészségügyi tanácsadó helyiség, váró- és vetk őző szoba állt rendelkezésre. Ugyancsak a szociális telepen helyezték el a városi Egészségvédő Intézetet is. Az anya- és csecsemővédelmi munkát a Stefánia Szövetség hét védőintézete látta el. Megindultak az óvodás és iskolás gyerekek szűrővizsgálatai is.49 Megszervezték az Országos Közegészségügyi Intézet Igazgatóságánakjóváhagyásával Debrecenben is a zöldkeresztes egészségvédelmi 43 Debrecen története... I. m. 91. o. 44 Tüdós K. : i. m. 23., 24. o. 45 HBML IV.B.1405/ okt Debrecen története... I. m o. 47 Mervó Zoltánné : Debrecen város egészségügye a levéltári iratok tükrében. HBMLÉ XII. (Szerk. : Gazdag István.) Debrecen, o. 48 Kupinszky S. : i. m. 536., 537. o. 49 HBML IV.B.1408/b, 12/1940. Tfo márc

8 szolgálatot. Ötzöldkeresztes védőnő munkába állitását vették tervbe. Dr. Gártner István tisztifőorvos nagy jelentőségűnek mondotta az iskolaegészségügyi vizsgáló intézet megszervezését is. s Az egészségügyi intézkedések sorába tartozott még a Fertőtlenítő Intézet megszervezése is. 5t Mindezek az eredmények nem feledtethetik Debrecenben áz országosnál nagyobb halálozási arányt, és azt, hogy a népesség életkörülményei mostohák voltak. Mindezek mellett az egészségügyi ellátottság szintje is alacsony volt. 5z Segélyezés, jótékonyság, ínségakciók A világháború negatív következményei mellett, Debrecen gazdasági életét más tényezők is befolyásolták, amelyek a tömegek helyzetét súlyosbították.a helyi ipar fejlődése megrekedt, szerkezete elmaradott volt.az ipar fejlődése még 1941-ben is határozottan extenzív képet mutatott. A bőséges munkaerőforrásból következett szinte az egész korszakon át a munkanélküliek nagy száma. A mezőgazdaság a válság hatására mind külterjesebbé vált. Szerkezeti átalakulása egyre növelte a mezőgazdasági latens munkanélküliséget. 53 A város szegényügyi bizottsága 1920 júliusában javaslatot tett a segélyösszegek növelésére, azoknak az addigi 6-12 koronáró koronára történőfelemelésére a családtagok létszámához képest. Az indítványt el is fogadták. Az elnöki segélyeket 20 és 50 korona között állapították meg. 54 Hamarosan emelni kellett a népkonyha fenntartásának összegét is, amelyet a törvényhatósági bizottság korona értékben határozott meg. 55 Aszegények segélyezésével kapcsolatban a törvényhatósági bizottság jegyzőkönyve megállapítja, hogy a költségvetésileg előirányzott pengőt teljes egészében felhasználták, mert a szegénykataszter összeállítása folytán a közsegélyben részesültek száma 177-rő1318-ra emelkedett. A szegénykataszter alapján megállapított évi szükséglet pengőt tett ki. Tehát az év második felére még pengő póthitelt szavaztak meg. Ahatározat időpontja július 26-a volt. 56 Riasztó volt 1924-ben atisztifőorvosjelentése az iskolaitanulók nehéz körülményeiro~, a ruhátlanságról.s' A törvényhatósági bizottság pedig arra hívta fel a Patronázs Egyesület figyelmét, hogy az utcán egyre szaporodnak a koldulásra beoktatott gyermekek, s ezekre fel kellene ügyelni.s 8 Lengyel Zoltán pedig arról is írt, hogy van koldusbíró, aki beosztja a helyeket, megakadályozza az illegitim konkurrenciát és a vonatról, pénteki napokon rengeteg koldus száll 1e.59 Nem oldódott meg tehát a kolduskérdés sem, hanemott lappangott továbbra is a súlyos szociális problémák között. Erre mutat az is, hogy a költségvetésben a szegénygondozók és a szegényházi alkalmazottak mellett, a koldusellenőrök díjazásával is ta- 50 HBML IV.B.1408/b, 380/ ápr. 22. HBMLIV.B.1408/b. K.1079/ O. K. I ápr. 15. ' 51 HBML XXL502/a, 3399/ kgy. sz. 52 Debrecen története... I. m. 91. o. 53 Debrecen iparának története... I. m. 158., 175., 183., 195. o. 54 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /12, bkgy. 55 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /29, IV bkgy. 56 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /19, IV bkgy. 57 HBML IV.B.1406/b, 120/ jan Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /11, 069.IV bkgy. 59 Lengye[ Z. : A szegénykérdés... I. m. 59. o. 86

9 lálkozunk korszakunk végén is. 6 A nyomórgó tömegek ínségének enyhítésében jelent ős szerepet játszott a Népház működésének kezdete 1927 januárjában. Ideköltözött át a népjóléti hivatal is.a városi népkonyha is itt üzemel, amely a keresetnélküli, téli hónapokban szegény felnőttnek és gyereknek osztogatott ingyen ebédet. Tejkonyhát is tartott fenn szegénysorsúak számára. Ebben az épületben működött az anya- és csecsemővédő otthon.b t Mindenévben találkozunk atörvényhatósági bizottság intézkedései között valamiféle szegélysegélyezéssel. Póthitelként pengőt engedélyeznek 1930-ban,óz ugyanebben az évben 232 család tűzifasegélyt kapott, 603 családot élelmiszersegélyre jegyeztek elő, sok gyerek pedig ruha- és cipősegélyben részesiilt.ó3 Mintegy pengő póthitel engedélyezéséről tudunk 1932-ben, 6000 pengőről 1934-ben, 5000 pengőről 1935-ben.ó4 A város 1939-ben ún. nyfft szegénygondozásra pengőt fordított. Ebből készpénzsegély volt pengő, természetbeni segély pengő és gyógyszersegély pengő.ós A háborús idoben,1943-ban a város közsegélyezésre kifizetett 3000 pengőt, emellett különböző összegeket lakbér-, ruha-, cipő- és útisegélyekre, valamint eseti segélyekre. 66 Egyéni segély is volt ebben az időben. Dr. Kölcsey Sándor polgármester Bakó Andrásné 10 gyermekes, súlyos anyagi helyzetbe jutott szegény asszony részére - lakbértartozásának rendezése céljából pengőt utal ki.6' A Társadalmi Segítő Bizottságszegénysegélyezés akciójára 1943.január hónapban 15 személy 8 pengő felajánlást tett, az egyesületek pedig posta-takarékpénztári befizetési lapon, 2653,18 pengőt küldtek be. 6g Jótékonykodást gyakoroltak a különböző egyesületek. A Jótékony Nőegylet példáu11925 karácsonyán 200 szegényt és gyermeket látott el adományokkal, ugyanekkor a Patronázs Egyesület400 nyomorgó gyereknekadományozott ruhaneműt.ó9 Ilyen akciója volt a Patronázs Egyesületnek 1929 karácsonyán is, amikor 2000 pengő értékű ruhát, cipőt és élelmiszer-adományokat osztott ki a gyermekek között.' Magánosok is jótékonykodtak. Apolgármesteri hivatalban egy ismeretlen hölgy koronát adott át Tatay Zoltán tanácsnoknak 1926 júliusában, szegénysegélyezés céljából.'t Egy emberbarát 2000pengőt adományozott amunkanélkülieknek.a legjobban nélkülöző munkanélküliek a Munkásotthonban gyűltek össze, ott osztották ki az adományt.' 2 Debrecen szociálpolitikájának olyan vizsgálói, mint Lengyel Zoltán vagy Kupinszky Sándor és mások, az országos szakirodalmat forgatva találkoztak Esztergár Lajos nevével, aki a szociális közigazgatás egyik legodaadóbb szakembereként vizs- 60 HBML IV.B.1406/b, 264/529/ kgy /1942. L/1942. bkgy nov Debreceni Képes Kalendárium XXVIII. évf o. 62 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /34, 609/IV./ bkgy okt Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /39, 625/eln bkgy nov Uo év. 340/30, 723/IV./ bkgy okt. 11. Uo év. 380/32, 154/IV./ 552 kgy bkgy okt. 24., uo év. 683/31, 562/IV./811 kgy bkgy dec Debrecen története... I. m o. 66 HBML IV.B.1406/b, 574/ máj HBML IV.B.1406/b, 236/ febr HBML IV.B.1406/b, 179/ febr Debreceni Hétfői Újság dec DHÚ : dec Debreczen, júl Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /22, bkgy június

10 gálta a munkanélküliség kérdését.' 3 Sokkal fontosabb érvek voltak azonban ennél a nyomorúság rideg tényei. A polgármester már a 20-as évek elején a mezőgazdasági munkanélküliséggel kapcsolatosan, mintegy 8000 teljesen ellátatlan személyről tett említést.'4 Asajtóbó11925 telén azt lehetett olvasni, hogy munkanélküli van a városban. Ezek nagy része, míg a hideg időbe nemállt, napszámos munkárajárhatott, de ma már ez sem akad.'s Atörvényhatósági bizottság a munkanélküliséggel együtt járó nagy nyomor enyhítésére,1929 februárjában peng ő segélyt szavazott meg.' 6 Aváros vezetősége ban csupán részleges ínségakciókat szervezett és hajtott végre saját költségvetésből." A polgármester 1931 őszén jelentést tett a munkanélküliek összeírásáról. Jelentkezett 3135 családfő, tagokkal együtt 9927 egyén. A törvényhatósági bizottság pengősegélyt szavazott meg.'g telén 7557 családfőt érintett az ínségakció, az as 6900 családfőt, az es pedig 6210 családfőt.'9 Dr. Szekeres János miniszteri tanácsos isdebrecenbe érkezett 1935-ben, hogy megvizsgálja az ínségakció menetét, mert a főispán erre a célra újabb peng ő államsegélyt kért a kormánytól.$ Olyan segélyek is voltak, mint például tüzelősegélyek és karácsonyi előlegsegélyek kiosztása 1934 telén.81 A 30-as évek során végig tartottak ezek az ínségakciók. Az ínségakciók keretébe tartozó szükségmunka főpleg földmunkát, kőtörést és fakitermelést jelentett. Az ínséges munkanélküliek száma 1934 és 38 között fővolt. Tovább kellett működtetni az ínségkonyhákat is. A munkanélküliség enyhülésére csak ben került sor. 82 Szegényházak Az intézményes szegénygondozás vagy zárt szegénygondozás fontos része volt Debrecen város szegényháza, amely 1895-től működött. Dolgozatunkban utaltunk már rá, hogy ezt az intézményt egy nagyobb épülettelbővítették. A háború kitöréséig volt az ápoltak száma, amely 1928-ban 147-re emelkedett. Ez a létszám a gazdasági válság elmélyülése után emelkedett, így 1934-ben már 231 volt.g3 A 30-as évek második felében tovább emelkedett alétszám és 1940-ben már 2871akója volt a városi szegényháznak.84 Aszegényház gondnoka március 10-én pengős építési tervet nyújt be. Ennek további sorsáról azonban nincs adat, valószínűleg terv maradt.gs Az épületben 371akószobában éltek az emberek, egy szobában 2-16 személy is lakott. Egyápolt költségvetésileg megállapított napi teljes ellátása 64 fillérbe került. Egy gondnok, egy szellemi szükségmunkás, két felügyelő hajdú és egy ház- 73 Esztergár Lajos: Gyakorlati szociálpolitika. Pécs Hajdú-Bihar megye és Debrecen munkásmozgalmának története. (Szerk. : Tokody Gyula.) Debrecen, o. 75 Debreceni Független Újság dec Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /3474/ IV bkgy febr Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának története. I. m o. 78 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, / bkgy okt Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának története. I. m o. 80 Városháza, Várospolitikai Szemle sz. 16. o. 81 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /45, 123/IV bkgy dec Hajdú-Bihar és Debrecen munkásmozgalmának története. I. m. 225., 259., 260. o. 83 Kupinszky S. : i. m o. 84 HBML VIII. 803/a, 2.cs, 540/1940. sz. h. 85 Uo. : 167/942. sz. h. s8

11 vezetőnőképezteaz ápolda személyzetét.gb Korszakunkban isműködött az Ispotály, a református szegényház, amelyet a város segítségével a református egyház tartott fenn. Az intézet dékánja Bagossy Kálmán volt, ő intézte az élelmezési, segélyezési és felügyeleti teendőket.g' A városi támogatás mértékét mutatja, hogy az 1923-ban előirányzott korona összegű segélyt koronára emelte.gg A római katolikus szegényházban 11 ápoltat gondoztak. Az intézet gondnoka vitéz Gaál Lajos volt. Pénzügyi fedezetül a Szent Antal perselyből begyűlt adományok szolgáltak.g9 A városi tanács által pénzbelileg segélyezett felekezetek között a római katolikus szegényház is szerepel. Erre példa az évi költségelőirányzat. Ebben 1734 pengőről esik szó. 9o Anegyvenes évek elején mára háborús helyzet újabb ésnehezebb szociális intézkedéseit követelték meg. Foglalkozni kellett ahajléktalanná vált bombakárosultak elhelyezésével és gondozásával.9t Aszociális ügyosztály feladataihoz új, eddig nem lá tott problémák kapcsolódtak. Ennek a kérdésnek a vizsgálata külön tanulmányt igényel. Remarks to the Social Policy of Debrecen Town in the Period Between 1920 and 1944 Zoltán László Major Social political way ofthinking, coming into life from the second half of the last century, had to answer new problems in our century Wars, revolutions, economical crisis situations and an ever increasing pauperisation became characteristic for the first half of the 20th century. The ruling classes had to realize that social policy became a central problem. Since the era of Dualism Poor Relief Committees were activity dealing with such problems in country-towns, also in Debrecen where a large number of data can be found. The Committees were functioning even in the twenties but later their role was taken over by the Welfare Committees, by the Department of Social Affairs and by the Municipal Committees. These institutions dealt mainly with the positions of the poverty-stricken people in Debrecen too. The studydescribes the lodging- and health conditions, the organized charities and hunger actions. Finely the poorhouses are discussed as institutions of closed poor-relief. Archives sources, newspapers and special literature served as abundant material for the study. From those I tried to make a selection according to the possibilities given in the extent of the manuscript. 3a~remxu x coyuanbuo ű nonumuxe zopoda,geópegena a nepuod c 1920 no 1944 zz. 3onaman Jlacno Maüop B xautem Bexe couxanxcrxyecxoe Mbrmnexxe, oxcxbxbiuxeca Bo BTOpoH nonosxxe npomnoro Bexa, óbmo Bbixyxc,gexo pexratb xosbie xpoónembi. IIepsax xonoaxxa XX B. xapaxrepxsosanacb BOI3H ŰMx, pebojifoi[xamx, 3KOHOMx9eCKHMH Kpx3HC3MH x MyHxTeJIbHbIM 06e,gHeHxeM. I~OCIIOJjcrsyroutxx xnacc fibcn BbIHyxC,i[eH xpx3hatb, 4T0 COI(xaJIbHflA xojixthka CTaJIa LjexTpaJIbHbIM BOxpOCOM. B xpobhhijhűjibhbix ropo,gax, B TOM 9xCTe x B J~e6peueHe, MONCHO HaFITx CBeliexHA O,I~eRTeJIbHOCTx KOMHTCTOB xpx3pehha fíeuhbrx, pa60taf0[izxx CO BpeMCH J]ya.1Ix3Ma. 3Tx KOMNTe- 86 Uo. : 346/1937. sz. h. 87 Debrecen sz. kir. város és Hajdúvármegye (Vármegyei szociográfiák XIL) Szerk. : Csobán Endre. Bp o. Herpay Gábor : A debreceni ref. Ispotály története. Debrecen, Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /22, 260/IV bkgy okt Liszt Nándor-Sümeghy József: Debrecen katholikus múltja és jelene. Debrecen, o. 90 Db. sz. kir. v. tb. közgy. jkv.-ei, /33, 072/3767/37, 706/38, bkgy dec HBML XXI. 505/a, júl

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a

Szociálpolitika a XX. század első felében. Jelige: Stefán a Szociálpolitika a XX. század első felében Jelige: Stefán a Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kialakuló egészségügy a századfordulón... 2 III. Kik is voltak a legfőbb rászorulók?... 3 IV. Stefánia Szövetség...

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig

A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK A magyar családtámogatási rendszer kialakulása és fejlődése napjainkig Szakdolgozat SZERZŐ: ALBERT EMESE KONZULENS: DR. LEHOTAY VERONIKA

Részletesebben

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Igazné Prónai Borbála A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon

Részletesebben

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN

HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN HAJDÚ ÉS BIHAR MEGYÉK GAZDASÁGTÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN Gazdag István A magyar történettudomány számos értékes kötettel, tanulmánnyal és forráspublikációval jeleskedik a polgári

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

Székkutas. Természetföldrajzi környezet

Székkutas. Természetföldrajzi környezet Székkutas Természetföldrajzi környezet A Tisza bal parti mellékfolyója volt a Kakasszék-ér. Napjainkra az egykor bővizű ősfolyó legtöbb helyen beiszaposodott, mély és széles hullámterű medrével Hódmezővásárhely-Székkutas-Orosháza

Részletesebben

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból Vas és Acél OTDK DOLGOZAT Magyarország iparvárosai kiutak a válságból 2011. 1 Külön köszönet Zakariás Jánosnak és Bodori Katának az ózdi terepmunkámban nyújtott segítségükért. 2 Tartalomjegyzék Mint az

Részletesebben

TARTALOM 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TARTALOM 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

Cigányok/romák Magyarországon

Cigányok/romák Magyarországon Kállai Ernő Cigányok/romák Magyarországon Társadalomtörténeti vázlat 1. A kezdetektől a 20. század közepéig A nyelvészeti kutatások szerint a cigányok/romák 144 az indoeurópai népek családjába tartoznak,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai

Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai TANULMÁNYOK szociológiai szemle 20(1): 26 50. Segély helyett munka. A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai Csoba Judit csoba.judit@dragon.unideb.hu Összefoglaló: A tanulmány célja annak a hipotézisnek

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet Tudományos Kiadványai. A v é d t e l e n g y e r m e k (Erőszak és elhanyagolás a családban)

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet Tudományos Kiadványai. A v é d t e l e n g y e r m e k (Erőszak és elhanyagolás a családban) Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. (Erőszak és elhanyagolás a családban) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1995. 176, [4] p. Bibliogr.a jegyzetekben. Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Iktatószám: 131-5450-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Az anyagot készítette:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene

A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene Bindorffer Györgyi Dóczé Nikolett Kállai Ernő Bolgárok A bolgárok 94 a törökök elől menekülve a szerbekkel együtt érkeztek Magyarországra a 15.

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK SZÖVETS~GE TÖRTÉNET~BbL (1933-1937) Gazdag István

FEJEZETEK A MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK SZÖVETS~GE TÖRTÉNET~BbL (1933-1937) Gazdag István FEJEZETEK A MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLETEK SZÖVETS~GE TÖRTÉNET~BbL (1933-1937) Gazdag István A trianoni béke Magyarország területét és lakosságát mintegy kétharmadával csökkentette, a 'kisebbségi sorsból

Részletesebben