A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényesség kezdete: szeptember 1.

2 1

3 ISKOLÁNKRÓL Iskolánk, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Csepel egyik iskolája. E helyen 1958 óta folyik a csepeli gyerekek nevelése, oktatása. Az iskola több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete nem a legrosszabb, több jó képességű tanulónk van, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, s a lehető legjobb továbbtanulási képességekkel kívánjuk felvértezni őket. A társadalom a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Pedagógusaink fő célja továbbá: az élet minden napjaiban alkalmazkodni tudás, a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztése. Iskolánk 1980-ban egy új épületrésszel - zöld épület - bővült, majd 1998-ban egy újabb szabadidőteremmel, 1999-ben kialakítottuk az informatika tanítás feltételeit, majd magalapoztuk a művészeti nevelést (NEBULART Galéria kialakítása) ben elkészült egy korszerűnek mondható könyvtár, melyben a média eszközei is rendelkezésre állnak ben a két épületet összekötöttük egy folyosóval. Fejlesztő és minőségbiztosító szobát, valamint egy kis termet alakítottunk ki az angol csoport számára ben megszüntettük a dohányzót, melynek helyén újabb hely keletkezett a fejlesztés számára. Iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskola Nyolc osztályos iskola emelt szintű angol nyelvtanítással. Általános iskolai képzettséget nyújt, felkészít a középiskolára (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző iskola). Alapfeladatunk a 6-14 éves korú gyermekek iskolai nevelésével, oktatásával összefüggő minden olyan feladat, amelynek ellátása szakértelmet igényel. Fontos elvárás velünk szemben, hogy minden tanulónk továbbépíthető tudáshoz, illetve ismeretanyaghoz jusson. Felkészültségüket, műveltségüket úgy kell megalapoznunk, hogy valamennyien képességüknek megfelelő iskolatípusban folytathassák tanulmányaikat. A szülői ház igényeit, valamint a továbbtanulási tendenciákat figyelembe véve elsősorban érettségit adó, igényes középiskolába bejutás gyermekeink célja. A tanulók több mint 80 %-a nyer felvételt ilyen iskolába. Együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony intézményes nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell teremtenie azokat a fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat. A szülők jogos kívánsága, hogy gyermekeik a tehetségüket kibontakoztassák, fejleszthessék iskolánkban. A tanórán túlmenően lehetőséget kell teremtenünk a kulturált 2

4 szórakozásra, művelődésre, sportolásra. A helyes szokások, viselkedési szabályok kialakításán, begyakoroltatásán túl olyan erkölcsi értékek átszármaztatása is feladatunk, amelynek alapján tanítványaink képessé válnak az egyetemes értékek befogadására, továbbvitelére. NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK - iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - A Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket juttatják érvényre. Alapvető célkitűzés a gyors és hatékony alkalmazkodás a változásokkal átszőtt, modern világhoz. Fel kell készülniük a tanulóknak az aktív szerepvállalásra és a változások irányának, tartalmának befolyásolására. A társadalmi és gazdasági változásokhoz való alkalmazkodás megváltoztatja a célokat, értékeket, más szemléletmódot igényel, azaz az Európai Unióban is általánosan elfogadott tanulásfelfogást, kompetenciaalapú fejlesztést. Ezekre a kompetenciákra minden egyénnek szüksége van, a személyes boldoguláshoz és fejlődéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Ezért iskolánkban is felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése. Az iskola vállalja a sajátos nevelési igényű SNI(b)-s és BTMes tanulók nevelését, oktatását. 1.) Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében: - a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, - a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, - a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, - minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban, - az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 2.) Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében, az iskolai műveltség tartalmának irányadója a kulcskompetenciák meghatározó rendszere. - a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, - iskolánk olyan az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben, - az iskola nevelő tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, 3

5 - fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, - fontosnak tartjuk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen, - törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, - segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót megelőzni, felismerni a rosszat, - törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására, a másság elfogadására és tiszteletben tartására, - szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. A tanulói eszménykép is módosul, hiszen minden tanulónál értékelendő, milyen mértékben rendelkezik az egyes kulcskompetenciákban megfogalmazott szükséges ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel. Az egyes kulcskompetenciák területén elvárható legfontosabb elemek: Anyanyelvi kulcskompetencia: A tanuló rendelkezzék azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tudjon, kommunikációját figyelemmel kíséri, és a helyzetnek megfelelően alakítja. A pozitív attitűd magában kell, hogy foglalja a kritikus és építő párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének igényét. Idegen nyelvi kommunikáció: Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek fel kell, hogy öleljék a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását, lezárását, a szövegértést, szövegolvasást-, alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Egyéni képességnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára, a nyelv továbbfejlesztésére. A pozitív attitűd magában kell foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést. Matematikai kompetencia: Ennek birtokában a tanuló rendelkezzék azzal a képességgel, hogy nem csak a matematika tantárgyakban alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és problémamegoldásban, a mindennapokban és majdan a munkahelyen. Követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, képes indokolni, megérti a bizonyítást, alkalmazza a segédeszközöket. A pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon alapszik, hogy a dolgok logikus okát és érvényességét keressük. Természettudományos kompetencia: Birtokában képes mozgósítani műszaki, természettudományos műveltséget munkában és hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja tudását alkalmazni az új technológiák, berendezések megismerésében, működtetésében. Képes és akar cselekedni a fenntartó fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan és globális vonatkozásokban egyaránt. Kíváncsi és kritikus attitűd az etikai kérdések iránt, a biztonság és fenntarthatóság tisztelete. Digitális kompetencia: Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat, az internet által kínált lehetőségeket és az elektronikus média útján történő kommunikációt. A szükséges képességek fel kell, hogy öleljék az információ megkeresését, összegyűjtését, feldolgozását, kritikus alkalmazását. Az IST (Information Society Technology) alkalmazását a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 4

6 A hatékony, önálló tanulás: A hatékony és önálló tanulás elsajátítása. Ennek feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és tudásának erős és gyenge pontjait. A hatékony és önálló tanuláshoz olyan képességekkel kell rendelkeznie, amint az írás, olvasás, szövegértés, számolás, valamint az IST eszközök használata. További feltétel a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása. Képesnek kell lennie a közös munkára és tudásának másokkal való megosztására, saját munkája értékelésére, szükség esetén segítségkérésre. Szociális és állampolgári kompetencia: A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése, betartása. Biztosítani kell a nevelő-oktató munka során az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerését és kezelését pedagógiai eszközökkel. Alapja a kompetenciának az a képessége, hogy hatékonyan tudjon kommunikálni, figyelembe venni és megérteni különböző nézőpontokat, empatikusak legyenek és bizalmat ébresszenek másokban. Együttműködés, magabiztosság, a személyes előítéletek leküzdése, és a kompromisszumra való törekvés. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. Olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony együttműködés. Döntések kritikus és kreatív elemzése, a döntéshozatalban való részvétel. A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Képes legyen a tanuló most és felnőttként a kínálkozó lehetőségek megragadására. Olyan képességeket kell ehhez kialakítani, mint a tervezés, szervezés, vezetés, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. Esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség: Olyan képességeket kell kialakítani, mint a művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységekben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. Pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. Ezen kulcskompetenciák kialakítására kell törekedni az egyes tantárgyak tanítása során, a tananyag adta lehetőség felhasználásával. Új tanítási tanulási módszerek, folyamatok alkalmazásával, a tanításon kívüli tevékenységek adta lehetőségeken keresztül. Médiatudatosságra nevelés: Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenységközpontúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 5

7 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Sokoldalúan fejlett, rugalmasabb, pszichológiailag teherbíróbb, önnön érdekeit érvényesíteni tudó, nyitott és kreatív, jó konfliktustűrő, magas szintű kommunikációs készséggel rendelkező, döntéseiben, cselekvéseiben, problémamegoldásaiban határozott, a munkához, művelődéshez, kultúrához kellően motivált, a társadalmi együttműködésben való részvételre és az élethosszig tartó tanulásra képes és kész emberre van szükség. Az élet csodáját tisztelő, önmagukat teljességükben megélő, másokért is tenni kész embereket szeretnénk. Az iskolai nevelőmunkában a tantárgyak adta nevelési lehetőségek kihasználásával a tanulókban ki kell alakítani az érdeklődés igényét, a tájékozottságot, a találékonyságot, a rugalmasságot és aktivitást, nyitottságot és problémaérzékenységet. Ugyanakkor a szerzett tudás felhasználásában magabiztosságot, határozottságot és kreativitást kell szerezniük tanítványainknak. El kell érnünk azt, hogy a folyamatos ismeretszerzés ne valamiféle kényszer legyen, hanem váljon számukra magától értetődő igénnyé. A kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó, a kritikai valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, ezek kialakítása, fejlesztése számunkra kiemelt fontosságú feladat. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha az iskolában folyó nevelési, tanítási folyamat a színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás és játék mellett fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát; ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. Olyan pedagógiai munkára van szükség, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése a kulcskompetenciák kialakítása áll a középpontban. Kiemelt fejlesztési feladatok Önismeret és társas kultúra fejlesztése Iskolánkban olyan önmaguk megismerésére motiváló tanulási környezetet szervezünk tanulóink számára, mely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok egyre tágabb körei iránti érzékenységet, és kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot. Szeretnénk, ha a NAT-ban megnevezett nevelési értékek beépülnének fejlődő személyiségükbe, s ők maguk aktív részeseivé válnának e folyamatnak. Tanulóinknak egyre kompetensebbnek kell érezniük magukat saját nevelésük, személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. Ezért munkánk szervezését a tanuló ember szempontjából közelítjük meg. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Olyan szociális és életvezetési készségek kialakítása, olyan módszerek alkalmazása szükséges, amelyek az önismeret és a társismeret szolgálatába állítható. Az önismeret fejlesztése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a folyamatban a társak elismerő visszajelzéseinek eredményeképpen a tanulók pozitív tulajdonságai megerősíttetnek, sőt újabbakat is realizálnak. Az egyén speciális képességei és tehetsége előbb-utóbb felszínre kerül és kiváltja 6

8 a társak, tanárok őszinte elismerését. A folyamatban az egyén negatív tulajdonságai megváltoztathatókká, illetve, ha erre nincs mód, elfogadhatókká, elviselhetőkké válnak. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a tanuló önbecsülése, énképe javuljon, törekedjen változásra, lelkiekben gazdagodjon, személyisége fejlődjön, érzelmi egyensúlya kialakuljon. Akinek ez nem sikerül, menekülni próbál feszültségei elől, szorong. Az önismereti játékok megadják a próbálkozás, a megtapasztalás, a játszva tanulás lehetőségét. Alkalmat adnak a pszichés feszültségek levezetésére és az érzelmi feltöltődésre is. A gyerekek védett körülmények között ismerik meg a küzdelem ízét, személyes tapasztalatokat szereznek arról, hogy még a legreménytelenebb helyzetek küzdelmei sem hiábavalóak, még ezekből a helyzetekből is lehet győzni. Érzelmi biztonságuk kulcsa fokozatosan a saját kezükbe kerül. Kiemelten fejlesztendő még a hon- és népismeret, a nemzettudat az európai azonosságtudat-egyetemes kultúra, a környezeti nevelés, az információs és kommunikációs kultúra, a tanulás tanítása, a testi és lelki egészség, a felnőtt lét szerepeire való felkészülés. Fontos feladat a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése. A tanulás tanítása A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait a következő alapvető emberi és nemzeti értékek tanulóinkkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozzák meg. Gyermeki nyitottságukra, fogékonyságukra, érdeklődésükre és aktivitásukra építve személyiségfejlődésük szempontjából kiemelten fontos, hogy ezeket az értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon belső meggyőződésükké és későbbi életükben ez határozza meg viselkedésüket, hozzáállásukat, magatartásukat. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme. Fogékonyság az élő és élettelen természet szépségei iránt. A testi és lelki egészségre nevelés Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. A tradíciók őrzése, továbbvitele. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 7

9 áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok mindkét fél számára előnyös, ill. elfogadható kezelésére, készség a megegyezésre. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A Nemzeti Összetartozás Napját iskolai szintű megemlékezéssel ünnepeljük. A Határtalanul program keretében arra törekszünk, hogy minden tanuló jusson el az általános iskola befejezéséig a határon kívül elő magyarok lakta területekre. A Hon- és népismeret tantárgy segíti ennek tartalommal való megtöltését. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Európai azonosságtudatuk megértése, ismeretek szerzése az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. Európai polgárrá válás. Magyarságtudatuk megőrzése mellett európai identitásuk megerősítése, nyitottság az Európán kívüli kultúrák iránt is. Az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése. Nyitottság a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. Információk szerzése az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Kiemelten figyelünk az alaptevékenységek a kulcskompetenciák hatékony fejlesztésére. Gondoskodunk a különböző és különleges képességű, az eltérő ütemben fejlődő tanulók 8

10 egyéni fejlesztéséről. A differenciált oktatás minél magasabb színvonalával törekszünk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást egyre hatékonyabbá tenni. A tananyag kiválasztásában, feldolgozásában, a tanórai és órán kívüli munkában nélkülözhetetlen módszerként alkalmazzuk a differenciálást. Az erkölcsi nevelés Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása - az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig - hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója. Ezért nagyon fontos feladat a nyelvi kommunikációs nevelés, az alapkészségek, az írás, olvasás, a helyes beszéd és nyelvtani ismeretek elsajátítása, folyamatos fejlesztése. Minden tantárgy tanításánál nagy gondot kell fordítanunk a magyar nyelv helyes használatára, a tanultak értelmes és igényes kifejezésére, a szabadosság, a trágár beszéd elleni küzdelemre. A tanulóknak a tanítás-tanulás folyamatában a tantárgyi ismereteken túl azt is meg kell tanulniuk, hogy olyan világban élünk, amelyben a szót értés jelentősége ugrásszerűen megnőtt. A személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben, a munkavégzésben óriási jelentősége van a kommunikáció minőségének ugyanúgy, mint az érdekérvényesítésben, a tanulmányaik folytatásában, a sikeres életben. Be kell látniuk, hogy a kulturális hátrány, a nyelvi szegénység, az élményhiány nyelvi deficitként jelentkezik az iskolákban és az életben is. Ezért tudatosítanunk kell a tantárgyak elsajátításakor, hogy a kommunikációs képesség érték, amely a képességek fejlődését és azok irányait is meghatározza. Kiemelten fontos a megismerési képességek fejlesztése, a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességek, amelyek az információs és kommunikációs kultúra szerves részei. Minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. A matematikai nevelés területén is alapkészségek kialakítása, a gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, a megértés, a következtetés, a logikai ítélőképesség és az absztrakciós képesség fejlesztése a cél. Mindezek eléréséhez a matematikai órák hatékony kihasználása mellett segítséget nyújtanak a versenyek, a számítógépes foglalkozások és a különböző logikai játékok. Az idegen nyelvi képzésünk célja, hogy a tanulók hétköznapi helyzetekben, ill. a számítógépes programok alkalmazásában tudják használni az angol nyelvet. Szerezzék meg a fejlesztéshez szükséges alapismereteket, legyen általános ismeretük az adott nyelvet beszélő országokról, mielőbb képesek legyenek a nyelvi vizsgák letételére. A szóbeli kifejezőkészség és a nyelvtani rendszer elsajátítása mellett előtérbe kell helyezni a nyelvtanulási kedv felkeltését, a játékos formákat. Már a kezdő szakaszban kisebb óraszámban differenciáltan, később emelt óraszámban és képességek szerinti csoportbontásban kell tanítani. 9

11 Iskolánk egyéni arculatát egyértelműen meghatározza a nyelvi tagozat, az angol nyelv emelt szintű oktatása. Az esztétikai nevelés terén fontos feladat az iskola külső és belső rendjének, tisztaságának, otthonosságának megteremtése és megőrzése. A tanulók által készített ízléses rajzok, festmények, tárgyak díszítsék az iskola folyosóit, tantermeit. Az élet különböző területein megvalósítható harmónia, megformáltság érzékelésének és megteremtésének képességét kell átadnunk. Törekednünk kell arra, hogy a gyermekekben alakuljon ki a szépség iránti fogékonyság és igény, minél több irodalmi, művészeti alkotást ismerjenek meg. Ezért rendszeressé kell tennünk a színház-, múzeumlátogatásokat, a könyvtári irodalmi órákat, képzőművészeti, építészeti vetélkedőket. Vetessük észre a körülöttünk lévő dolgokban a rendet, a változatosságot, a harmóniát, a szépséget. Ítélőképességük, ízlésük alapján tudjanak válogatni értékes és értéktelen között. Az ízléses öltözködésre a pedagógusok példáján keresztül tudunk leghatékonyabban nevelni. Fel kell keltenünk a figyelmüket az esztétikus életforma lehetőségeire. Feladat az esztétikai művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. Az iskolai testnevelés és sport feladata a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása. Az egészséges életmód, a fizikum fejlesztése olyan tevékenységrendszer, amelynek célja az optimális testi-lelki fejlődés elősegítése. Ennek érdekében fontos feladatunk, hogy a testnevelési órákon és sportkörökön kívül is lehetőséget biztosítsunk a mozgáshiány kielégítésére. Rendszeressé kell tenni a tömegsport foglalkozásokat. El kell érni, hogy minden tanuló legalább napi egy órát intenzív mozgással töltsön, lehetőség szerint a szabadban. Kisgyermek kortól kezdve biztosítsunk nagy szerepet a testi és mentális higiéné kérdéseinek, törekedjünk a helyes élet- és napirend kialakítására. Az országos egészségnevelési programba való bekapcsolódással folyamatosan részesei lehetnek tanulóink az aktuális feladatok megoldásának. Elsősorban biológia, testnevelés, osztályfőnöki órákon, de minden egyéb tanórán, ha erre lehetőség adódik. Megfelelő figyelmet kell szentelni a családi életre nevelésre és a nemek közötti társas kapcsolatok javítására. A különböző összejövetelek, rendezvények lehetőséget teremtenek a kulturált viselkedési szokások megerősítésére, az egymás iránti tisztelet megszilárdítására. Valamennyi érdeklődő számára biztosítanunk kell a versenyzés, a sportolás, a játék örömét, a kirándulások, túrák, táborozások pozitív hatását. E területek fejlesztésében nélkülözhetetlen a közös cselekvés és példamutatás. Nevelő-oktató munkánk során nagyon fontos, hogy a szellemi és testi fejlesztés mellett a tanulóknak minél több praktikus ismeret elsajátítására adjunk lehetőséget. A technika tantárgy, a háztartási, életvezetési ismeretek, a kézműves foglalkozások, a napközi kiváló színterei lehetnek ezeknek. A gyakorlati készségek és ismeretek az általános alapműveltség részei, a technikai alapismeretek közvetítése, a mindennapi élethez szükséges gyakorlati készségek kialakítása nélkülözhetetlenek a személyiségfejlesztésben. A személyiségnevelés fontos része az okos gazdálkodás képességének kialakítása, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között. Az iskola meghatározó színfoltjaként szeretnénk általánossá tenni a régi kézművességet, az ehhez kapcsolódó foglalkozásokat. Fenntarthatóság, környezettudatosság Tanulóinknak ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 10

12 környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az iskolánknak fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. Pályaorientáció Az iskolánknak - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A családi életre nevelés A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelést. Kitüntetett feladat a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolánknak foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. Gazdasági és pénzügyi nevelés Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Célul tűzzük ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal, amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 11

13 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS A tanulók személyiségének fejlesztése az iskolai nevelési folyamat alapvető és állandó feladata. A NAT-ban képviselt értékek, a fejlesztési feladatok és az erre épülő követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók az iskolában szerzett ismereteket biztonsággal, alkotó módon tudják felhasználni és alkalmazni. A műveltségi területekben rejlő nevelési területek komplexitása jó alkalmat teremt azon személyiségjegyek fejlesztésére, amelyek összhangban állnak a mai kor követelményeivel. A korábbi oktató-ismeretátadó funkciót egyre inkább a személyiségformáló, fejlesztő, fejlődési funkció veszi át az iskolában. Nem elég a fejlesztés és korrekció, előfordul az is, hogy szakmai segítséggel kompenzálnunk is kell a megzavart, deviáns személyiségfejlődést. Iskolánk arra törekszik, hogy minden ellenható társadalmi tendencia ellenére megtalálja a megfelelő partnereket, amelyek közreműködnek, és hatékonyan segítik a személyiség fejlesztését. A szülők, a család szerepét azonban továbbra sem lesz képes, nem is szeretné átvállalni. A hagyományossá vált kapcsolattartási formák hatékonyságának és minőségének növelésére kell törekednünk. Ebben nagyon fontos szerep jut az osztályfőnököknek, személyiségüknek, szakmai felkészültségüknek, hisz a szülők sok esetben tőlük kapják az elsődleges információkat gyermekük fejlődéséről, az iskolában folyó munkáról. (A külvilág anyagi és szellemi élete, erkölcse bizonytalanná vált, és ebben a tudatzavaros helyzetben az iskolára rendkívül nagy felelősség és teher hárul még akkor is, ha azt természetesen megosztja a szülőkkel és a társadalommal.) A személyiségfejlesztést szolgálja az osztályfőnöki munkába beépített Egészséged testben, lélekben című személyiségfejlesztő program, a CHEF, mely részletesen a helyi tantervi részben szerepel. Ez a program eredetileg drog prevenció, mely azonban nem szűkül le a felvilágosításra, a veszélyes szerek bemutatására, bár ezek fontosságát is szem előtt tartja, a megelőzést a mentálhigiénés nevelésre, illetve elsősorban a személyiségfejlesztésre alapozza. Célja a felnövekvő, olykor érzelemszegény, szeretethiánytól szenvedő, gyakran valódi veszélyek között élő gyermekeket játékos módszerekkel, védett és szakmailag ellenőrzött körülmények között és feltételekkel rávezessük önmaguk és mások elfogadására, szeretetére, megbecsülésére; megfelelő önismeretre és tűrőképességre; az egészség és az élet kiemelt értékelésére; a nehézségek és problémák természetes megoldására (drog nélkül!). A személyiségváltozás jótékony, általában kiszámítható folyamatával reményt ad és lehetőséget teremt a szenvedélybetegségektől való eltávolodásra. A program kulcsot ad az ésszerű döntések kialakításához, a konfliktusok érdemi megoldásához, segít a belső érzelmi egyensúly megteremtésében és fenntartásában. Énképkorrekció és szociális készségfejlesztés is megvalósul a foglalkozásokon, melyeknek négy alappillére: az információ, az önismeret, a döntéshozás és a stressz kezelés. Az ismeretanyag és a gyakorlatok, játékok összeállítása az életkori sajátosságoknak megfelelően történik. A gyerekek kijönnek a bástyaként is szolgáló padok mögül, és a pad mögötti félbevágott emberkékből önálló mozgástérrel rendelkező egyénekké válnak. Körben ülnek, ahol a tanáruk is a kör részévé válik ahelyett, hogy szemben ülne vagy állna a gyerekekkel. Ebben a meghitt körben megnyílhatnak az önmegismerés és a társak megismerésének csatornái. Ki-ki megmutatkozhat eddig még nem ismert oldaláról, rácsodálkozhat önmagára és a társaira, sőt tanárára is. A program információ témaköre megismerteti az alsós gyerekeket azzal, hogy az otthoni háztartásban, éléskamrában, fürdőszobában található szerek közül melyek ártalmasak, a 12

14 felsősöket a drogok fajtáival, a hozzájuk kapcsolódó tényekkel és tévhitekkel. Ellátjuk őket az életük során hasznosítható praktikus tanácsokkal is.(pl. miképpen függ össze az alkohol hatása az étkezéssel, a lelkiállapottal, a testsúllyal stb.) A foglalkozásokon olyan módszereket alkalmazunk, amelyek az információk elmélyülését segítik (pl. kommunikációs játékok, poszterek elemzése, feladatlapok). A drogokkal kapcsolatos ismeretanyagot nemcsak összegyűjtik, de értékelik is a gyerekek. Az önismeret foglalkozások központjában az én áll, ám a fegyelmezés, a hibák, a rendbontás nyakon csípése helyett elsősorban a pozitívumok felfedezése a cél. Annak felismerése, hogy mindenki egyedi és különleges személy, aki fejlődik, változik és képes ezt befolyásolni. Kérdéseket tesznek fel: mit tudnak önmagukról, mit kellene tudniuk, hogyan változhatnak, milyen érzések és érzelmek befolyásolják őket, miként kell mindezt értékelniük. A válaszokat természetesen önmaguk adják meg társaik és tanáraik közreműködésével. A döntéshozás témakör feldolgozása abban segít, hogy mindig a helyzetnek legjobban megfelelő döntés születhessen. Felelős döntésre csak abban az esetben lesz esélyük, ha sikerül összegyűjteniük a lehetséges döntések mellett, illetve ellenük szóló körülményeket és a megoldás kiválasztására az érvek és ellenérvek mérlegelése után kerül sor. Tudniuk kell, hogy ez a folyamat időt és fáradságot igényel, persze kevesebbet, mint egy elhibázott döntés következményei és jóvátétele. A döntési folyamat lépéseit közösen tanulják meg, idővel szinte automatikussá tehető, ezzel energiát és önbizalmat, erőt is nyernek. Alternatívák felismerése lehetőségek mérlegelése figyelembe vett alternatívák következményei cselekvés a választásnak megfelelően a választás és a véghezvitt cselekvés értékelése. De a legfontosabb feladatunk annak a viselkedésmintának a követése, hogy a döntési helyzetben a küzdés felé haladjanak, és ne az esetleg drog és alkohol révén megszerzett időleges menekülést keressék. A motiváló, pozitív érzelmi hátteret erősítsék, és ne hagyják eluralkodni magukon a bizonytalanság és reménytelenség érzéseit, mert ezek rombolják a személyiséget, és a szenvedélybetegségek melegágyai. A stressz kezelés témakörbe is valós élethelyzetek kerültek. A stressz okozta igen gyakran kellemetlen élménytől már az egészen kicsi gyermekeket sem lehet megóvni. Fontos tehát, hogy tisztában legyenek ezeknek a helyzeteknek a várható következményeivel: az érzelmi nyomással, feszültséggel, viselkedésük megváltozásával, a stresszhelyzetben részt vevő többi szereplő várható reakcióival, felismerik, hogy ilyenkor érzelmileg sérülékenyekké válhatnak, és maguk is könnyen megsérthetnek másokat. Tudniuk kell, hogy ezeket a helyzeteket nem úszhatjuk meg, mert bárki életében előfordulhatnak. Ha nem akarunk sem testileg, sem lelkileg feszültségek áldozatává válni, meg kell tanulnunk, hogyan lehet elviselni őket. A gyerekek a foglalkozásokon megértik a stressz pozitív szerepét, felismerik a stressz fizikai és pszichikai kísérőjelenségeit, megtanulják, hogyan segíthetnek másoknak stresszhelyzetekben, kitől és hogyan kérjenek ők maguk segítséget. Többek között olyan relaxációs, érzelmi feltöltődést nyújtó módszerek, technikák, anyagok lesznek a birtokukban, amelyek segítik az érzelmi egyensúly visszabillenését és fenntartását, melyek pszichés energiaforrásként működhetnek. A program kiegészítése, szorosan hozzákapcsolódóan a Mondj nemet a problémahelyzetekre című témakör, melyben a gyermekeket arra készítjük fel, hogy merjenek és tudjanak nemet mondani a zűrös helyzetekre, amelyek számukra később problémát okozhatnak. A gyerekek a veszélyhelyzeteket nehezen azonosítják, ebben szeretnénk útmutatást adni. Különösen nehéz mindez, ha az invitálás a baráti körből érkezik vagy a kortársak szerint jelentősnek tartott személytől. A kezdetben jó heccnek tűnő események gyakran tragédiába torkollhatnak. Aki gyengének bizonyul a nemet mondás csataterén ezekben a történésekben, könnyen válhat áldozattá vagy balekká. (bűncselekménybe keveredhet, balesetet szenvedhet stb.) Mindezek megelőzése érdekében meg kell tanulniuk nemet mondani az úgy nevezett problémás helyzetekre. A foglalkozásaink 13

15 során azt mutatjuk meg, miképpen tehetik ezt úgy meg, hogy a veszély is elkerülhető legyen, de a baráti kapcsolatok is megmaradjanak, a gyerekek ne legyenek magányosak, de veszélybe se sodródjanak. Legyenek képesek visszautasítani azt, amiből veszély származhat: többek között a drog és az alkohol kipróbálását is. A gyakorlatban a teljes kidolgozott programhoz tanári kézikönyvek, tanulói munkafüzetek készültek korosztályokhoz igazítva. Általában az osztályfőnöki órák tananyagát egészítik ki, gazdagítják. Ez alól néhány kivétel a délutáni kiscsoportos külön személyiségfejlesztő foglalkozás. Mindezeket kiegészíti az erkölcstan/hit- és erkölcstan tantárgy tananyaga az 1-8. évfolyamon. A tanulók lehetséges tevékenységei, ezek személyiségformáló lehetőségeinek színterei: A tanítási órák: Amit és ahogyan - Mérei Ferenc Osztályfőnöki órák (a fent említett CHEF program foglalkozásain a lehetőségek kihasználása, a személyiségjegyek felismerése és korrekciója, ötletek, javaslatok meghallgatása, önismereti játékok, helyzetgyakorlatok, szituációs játékok segítségével az alkalmazkodás, tolerancia, a másik elfogadása, a vitakultúra: meggyőzés, érvek, ellenérvek kiteljesedésének színtere, érzelmi problémák kezelése, felelősségteljes felnőtté válás) Magyar nyelv és irodalom órák (a nemzeti tudat erősítése a nemzeti nyelv minél teljesebb megismerése által, szókincs fejlesztés a szövegértés alapja, a nyelvi rendszer logikájának megértése, gondolkodási művelet, következtetés, analógia. Erkölcsi értékrend felismerése magából a szövegből, empátiakészség fejlesztés, érzelmekhez szóló jellemformáló nevelés. Lehetőség az önkifejezésre: önbizalom erősítés, szóbeli értékelés személyiségformáló ereje, kritikai érzék, elemző képesség fejlesztése, felidézés, emlékezet fejlesztése, kifejezőképesség fokozása, melynek a beszéd csak egy része) Idegen nyelv (angol nyelv) órák (az idegen kultúrák megismerése gazdagítja személyiségjegyeiket, ezekből példát meríthetnek, formálják ízlésüket, igényesebbé teszik őket, összehasonlítva saját nemzeti nyelvünkkel megtanulják értékelni, megbecsülni szokásainkat, hagyományainkat, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése idegen nyelven, szóbeliség-írásbeliség megfelelő súlyozása, akaratfejlesztés, a kudarc elviselése, csapatfelelősség gyakorlása a csoportmunkában, jó tanuló felelőssége, segíti-e a gyengébbet, nyelvérzék kihasználása, tehetség a nyelvtanulásban) Történelem órák (szóbeli kommunikáció szintjének fejlesztése, véleményalkotás, önálló munkára nevelés, történelmi, társadalmi törvényszerűségek felismerése, összefüggések megértése, állampolgári, jogi szemlélet és azonosságtudat fejlesztése) Földrajz órák (térképismeret, speciális jelrendszerek megismerése, használata, a haza földrajzi adottságai, a lakóhely, szülőföld és népeinek megismerése, megbecsülése, nemzeti tudat megerősítése, mások véleményének elfogadása, önfegyelem) Matematika órák (reális sikerélményhez juttatás, együttműködés megtapasztalása, a próbálkozás lehetősége, dicsérettel, bátorítással kreativitásra ösztönzés, többféle megoldási javaslat elfogadása, logikai gondolkodás fejlesztése, analógia és algoritmusok felfedeztetése, pontosság, igényesség, fegyelem, munkára nevelés) 14

16 Fizika órák (a való világ törvényeinek felfedeztetése, összefüggések felismertetése, következtetések levonása kézzel fogható, kísérleti tapasztalat után, a tudomány vívmányainak és nagyjainak megbecsülése és tisztelete) Kémia, biológia órák (a tanuló a természet részeként éli meg önmagát, az ember szervezeti felépítésével való megismerkedés, önkifejezés, szakszókincs használata, rész-egész megértése, a tudomány törvényeinek elfogadása, meghatározó személyiségeinek megismerése, találkozás példaértékű emberi nagyságokkal) Technika órák (egymás meghallgatása, segítése, a manuális munka becsülete, értéke, életvezetési ismeretek elsajátítása, a család jelentőségének tudatosítása, a kézügyesség szerepének felismerése) Ének órák (ritmus, hallás, zeneértés fejlesztése, memória erősítése olvasógyakorlatokkal, fantázia fejlesztése, koncentráció, belső átélés, azonosulás segítése a zene által, az együttes éneklés élménye, közösségformáló ereje, egymásra figyelés, gyermekjátékok, dalok önfeledt átélése) Rajz órák (önkifejezés, sikerélmény a gyengébb képességű tanulóknak is, a művészet befogadása, kiragadás, lényegkiemelés képességének fejlesztése, térérzék kialakítása) Testnevelés órák (akaraterő fejlesztése, versenyszellem erősítése, testkép elfogadása, eszközök helyes, felelősségteljes használata, helyes testtartás kialakítása, csapatszellem erősítése, küzdeni tudás, fair play játék, szabályok betartása) Informatika órák (kezdeményező és vállalkozó készség kialakítása, az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának tudatosítása, a függőség problémái, gondolkodásfejlesztés, lényegkiemelés, eligazodás az információáradatban, kommunikációs készség fejlesztése, az Internet használata, csoportmunkában az együttdolgozás élménye) Hon- és népismeret órák (néprajzi ismeretek révén a hagyományok gyűjtése, ismerete, tisztelete, nagyszülők, szülők megbecsülése csupán élettapasztalatuk okán is, a jellegzetes régi magyar tárgykultúra megismerése, értékességének tudatosítása) Tánc- és dráma órák (alkotó, cselekvő tanulás, ön-és társismeret fejlődése, testképe, térérzéke, elemző, lényegkiemelő készsége, koncentrációja javul, képessé válnak jelképteremtésre, együttműködési képessége, empátiája fejlődik, kommunikációs szintjük növekedik, kifejezőkészség, utánzókészség, játékos kreativitásuk fejlődik) Erkölcstan/Hit- és erkölcstan órák (erkölcsi normák, szabályok kialakítása, betartása, véleményalkotás gyakorlása, mások tiszteletben tartása, objektivitásra törekvés, kis csoportos együttműködés, komplex hatni tudás) Szabadidős tevékenységek Napközi, ill. tanulószoba (tanulás nyugodt körülményeinek kialakítása, tantárgyakhoz igazítható módszertana, időbeosztás, egymás segítése, konfliktuskezelés önállóan, kinti-benti játékok, melyeket maguk választhatnak, agresszió kezelése, tolerancia erősítése, perszonális 15

17 kapcsolatok, manuális tevékenység, természetvédelem, népi játékokkal pl. minden oldalát fejleszti a személyiségnek) Szakkörök Művészeti szakkörök (rajz: művészettel nevelés, magasabb szintű kreativitás, több idő, nyugodtabb körülmények, újszerű anyagok, technikák kipróbálásának lehetősége, sikerorientált helyzetteremtés, önbizalom erősítés, önkifejezés, együttműködés hasonló érdeklődési körű társakkal, barátságok alakulása; furulya: hangszereken, vokálisan zenét létre hozni élménye, zenei improvizáció, önkifejezés, átélés, hívó történetek; színjátszó: mesék általános érvényű mondanivalójának megértése, beszédfejlődés, kifejező készség fejlődése, gesztushasználat pontosítása, önértékelés, testbeszéd felismerése, tudatos használata, felszabadult személyiség spontán megnyilatkozásai, néptánc: mozgáskultúra, kifejezőkészség, kiegyensúlyozottabb kapcsolattartás, fiúk-lányok kapcsolata) Sportszakkörök (lásd sporttevékenységek) Kirándulások, táborok (az intézményen kívül, nyilvános helyeken egyaránt a tanulók viselkedésükkel, magatartásukkal hozzájárulnak az iskola jó hírnevéhez, közösségformáló erő, felszabadult, szorongásmentes helyzetteremtés, barátságok erősítése, csoportképzés, kötődés) A kirándulások, amennyiben lehetséges kapcsolódjanak az éves, vagy következő évi tananyaghoz, ezzel is segítve a komplex ismeretszerzést. Diákönkormányzat (a tanulók érintettségének növelése, a közösségért végzett munka értékelése, elismerése generációformáló erő, felelősségvállalás, érdekérvényesítés gyakorlása, érdekképviselet, az osztály problémáinak közvetítése, döntéshozás, a társadalom számára hasznos szerepek valamint a demokrácia gyakorlásának lehetősége) Kezdeményezéssel, és szervezéssel igyekezzenek a tanulók saját szabadidős tevékenységük iskolán belüli szervezését, a kulturált társas kapcsolatok normális kialakulása érdekében. Sporttevékenységek (akaratfejlesztés, önmaguk legyőzése, külső tulajdonságaik elfogadása, fizikai és lelki erejük felmérése, fejlesztése, a játék örömének megtapasztalása, együttműködés, feladattartás, szabályok figyelembe vétele, egyenlő esélyek, lehetőségek felismerése) Egészséges életmód részévé kell, hogy váljék, s az egyes sportegyesületekben szerzett képességeket hasznosítsák az iskola keretein illetve központilag szervezett versenyeken. Versenyek, vetélkedők, pályázatok (helyes én-kép, önbizalom fejlesztése, siker és kudarc elviselése, versenyszellem, egymás kölcsönös tisztelete, elismerése, kitartás, koncentráció fejlesztése, saját korlátainak felismerése, stressz kezelés megmérettetés közben, döntési képesség fejlesztése, önállóság, egymás iránti figyelem irányítása, erősítése, együttmunkálkodás, csapatszellem, csapatmunka, irányítók elfogadása, türelem egymáshoz, önmagukhoz, alaposság, minőségi felkészülés nevelő hatása, kiemelkedő tehetség elfogadása, szabályok elfogadása, becsületesség) Hagyományok (szűkebb környezetük teremtett értékeinek tisztelete, megbecsülése, hagyományainak ápolása, névadónkhoz kapcsolódó hagyományaink: / ünnepi megemlékezés a Magyar Kultúra Napján, Kölcsey-vetélkedő/ hazaszeretetre nevelés) 16

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Érvényesség kezdete: 2013. szeptember 1. 1 ISKOLÁNKRÓL Iskolánk, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Csepel egyik iskolája. E helyen 1958 óta folyik

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ISKOLÁNKRÓL Iskolánk, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Csepel egyik iskolája. E helyen 1958 óta folyik a csepeli gyerekek nevelése, oktatása. Az

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN INGYENES KÉPZÉSI LEHETŐSÉG ÖNKÉNTES MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során a tanterv részeként

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben