Ferdinand Gabaj: Robota je taká, str Jazyky, str J. C. Hronskf: Jozko Grieg iste umre, str Boroviâovtí, str. 537.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ferdinand Gabaj: Robota je taká, str Jazyky, str J. C. Hronskf: Jozko Grieg iste umre, str Boroviâovtí, str. 537."

Átírás

1 OBSAH BÁSNE. Valentín Beniak: Jarny vietor, str V slzách súmraku, str Dva verse, str Z versov, str Koraj, str! 741. R. Dilong: Selmy, str Tulák, str Piesefi o tichom blúdení, str Balada o puti lásky, j»tr , Eva: Piesefi bez slov, str Koloman K. Geraídihi: Básnikovej matke, str P. G. Hlbina; Harmonika, str. 65. Rieka, str Rajská piesefi, str PÍes lásky, str Pokorné odovzdanie, str Letná noc, str Zjavenie, str Ladislav HohoS: Lejak v Zázrivej, str Ivan Javor: Zadazdilo sa, str Prolog do knihy básní, str Janko Jesensky: 50. Slovenskym pohradom, str. 1. Peter Kompis: Dva verse, str Návrat, str Stanislav Meéiar: Tri verse, str tudo Ondrejov: Dve básne, str. 24. Lístok zene, str Spomienka, str P. S., str Andrej Plávka: Dva verse, str. 90. Túzba, str Z versov, str Preca, str Ludmila Podjavorinská: Utopená, str Zakliata svadba, str Martin Rázus: V môj defi..., str Sto rokov, str Vladimtr Rolko: Panské právo, str. 95, Majster Ambrozio, str Dva verse, str Slnecné dni, str Na vychode, str Motívy francúzske, str Viera Szathmáry r Vl ková: Ja neviem, kde sa podela viera..., str Slavkovian: Na margo, str Ján Smrek: Básnik a zena, str. 74. Nové piesne júlové, str Epigram pre,básnikov, str Jân Svec: Adagio, str. 86. Andrej Éarnov: Tri verse, str Jesenskému, str Piesen za mftvou, str Preklady: Ivo Andrié: V mesiaci marci. (F. V.), str Ch. Baudelaire: Slepd. (P. G. Hlbina), str Wladystav Broniewski: Poezia. (Andrej Zarnov), str Alojs Gradnik: Dialog. (K. Qeraldini), str Z poezie Sergeja Jesenina. (Janko Jesensky), str. 13, 257, 589, 724. Z Juhoslovanskej poezie (F. Votruba), str Z potskej lyriky. (Andrej Zarnov, St. Meciar), str Przerwa-Tetmajer: Mus^a (Andrej Zarnov), str Paul Verlaine: Zázrak. (P. G. Hlbina), str Piesefí jesene. (F. V.), str Oton Zupancic: Piesefi. (Slavkovian), str BELETRIA. Janko Alexy: Nasa matka, str Margita Figuli: Zem, str. 66. Obruc, str. 277, 342. Hrdúsenie, str Pokusenie, str Strbina, str III

2 Ferdinand Gabaj: Robota je taká, str Jazyky, str J. C. Hronskf: Jozko Grieg iste umre, str Boroviâovtí, str Domov treba íst, str Albin Jaãák: Na brázde, str Jégé; Jedovaté kvety, str Daromná dobrota, str Janko fesensky: Demokrati, str Disciplinárka, str Já na nêm zádné viny nenalézám", str Z románu Demokrati, str. 661.Taraj, str Fraão Krá : Cesta zarúbaná, str. 20. Stefan Letz; Peter, verky recitátor, str. 27, 101. Alena Radvanová: More, str Andrej Sirácky: SWavené ruky na iirokej rovine, str Milo Urban: Medzi studentmi, str Gejza Vámoã: Pri Atlantiku, str Jim v Hyde Parku, str Zuzka ZguriSka: Kartár, str Exekúcia, str Konvent, str Preklady. Ivan A. Bunin: Z drobnej prôzy. (R. Klacko), str. 9. Cechov. (Mikulás Gacek), str Ivan Cankar: Na v Golgatu. (R-r), str Anton Pavlovic Cechov: Tri rozprávky. (Mikulás Gacek), str Knut Hamsun: Vííazstvo zeny. (K. V. R-ácek), str MiSko Kranjec: Na vinách Mury. (Jozo Kosorin), str DRAMATICKÁ PRÁCA Timrava: Odpoved. Druhé dejstvo, str CLÁNKY: Janko Borodác: Stabilizácia slovenského divadelného umenia, str Z divadelného festivalu v Moskve, str Jozef Cincik: Jakub Bohdan ( ), str. 612, 733. MatûS Cernák: Pojem národa a Slováci, str. 146, 206, 327. MlkuláS Collák: Crty o Zemplíne, str KonStantin Culen: O budove verko-revúckeho gymnázia, str Pavol Florek: Spor o dejiny stredného Slovenska, str J. Hendrich: Kvaêala jako komeniolog, str v 351. Jindfich Chaloupecky: Soucasné umêní v Cechách, str. 95. DuSan Lichard: Návsteva u Sama Chalupku dna 13. júla 1877, str. 38. Stanislav Metiar: Tvorivá kritika, str. 81. Storocny Pan Tadeusz", str Tvorba Janka Jesenského, str Andrej Mráz; VeHíy literárny plán a jeho dokoncenie, str. 15. O pramenoch a vlastnostiach Tajovsícého literárnej tvorby, str O niekorkych ceskych beletristickych knihách, str Ladovit Novdk: Samo Czambel a slovenská jazykoveda, str Karol Plicka: Lyrické piesne zbojnícke, str Jozef Ékuitéty: Slovenské pohrady, str. 2. Slovensko aliduprázdné" do 13. stôletia, str. 91. Hej, Slováci!", str Peter Kellner-Hostinskft str Preklady: Andreas Ebberstad: Vodcovia modernej norskej literatúry. (Z rukopisu prelozil K. V. Rypácek), str. 553, 625. V. N. Korablev; Stúrov spis Slovanstvo a svet budúcnosti. (Mikulás Gacek), str KRONIKA. Janko Borodác: Trochu svetla za oponu, str Ján C: Jedenáste divadelné závody, str Jozef Cincîk: O Slovenskej národnej galerii, str. 43. IV

3 K. Culen: Peter V. Rovnianek, str. 41. Pred sesdesiatimi rokmi, str Eduard Goldstûcker: Osamejy pútnik Jakob Was&ermann^str. 48. R. Klaíko: Anton Pavlovic Cechov v slovencine, str t /: Vystava Spolku slovenskych umelcov v Bratislave, str VI. Malina: Slovenská dramatická tvorba rozhlasová, str St. Meâiar: Martin Braxatoris-Sládkovicov, str Ján OberuÉ: Pamiatke ucenca Mateja Bela (Bél, Belius), str Dr. Jdn V. Ormis: Jozef Maliak osemdesiatrocnjf, str oã : In mempriam Otokarovi Zichovi, str R-r: Knihy medzi obecenstvom, str. 45. O domácej literatúre, str V. Kr. Blahník mftvy, str Spustené opony, str. 494,- Pohranicné kraje, str Kongres slavistov vo Varsave, str Rudolf Uhlár mftvy, str Za Ferkom Urbánkom, str Jozef Skultêty: f Dr. Ján SI vik, str f Profesor Ján Kvacala, str VI. Tukalevsklj: Sjazd spisovaterov Sovietskeho svãzu (M. Gacek), str Ján Valasky: Bedrich Smetaná, str vlv: O Slovenskom národnom divadle, str. 51. Vytvarné aktuality, str Na okraj sezôny slovenskej cinohry v Bratislave, sfr. 24Í. KNIHY A CASOPISY. a: Michal J. Hubocky*, Na cestu, str Ján C: Pavel Blahp, Slabí a mocní, str. 57. Knihy pre mládez, ^str. 63. Éudo Lasán, Kontúry Rudohoria, str Jozef Kopal, O válecném románê francouzském, str Pamãlnica SSSU, str Julo Patúc^KIeorud, Placúce duse, str Jégé, Medzi nimi, str Maria Majerová, Mucenky, str Tido J. Gaspar, Trvalé svetiá, str T. G. Masaryk, Cesta demokracie, str Ferd. Píseck^, M. R. Stefánik v mém deníku, str Jozef Cíncík: Arthur Grottger, jeho láska a dílo, str Dr. Vládo Wagner a Jano Horácek, Cesta, str Fr. Zákavec, Max ávabinsky, str Janko Alexy, str Orava. Turciansky Sv. Martin a okolie, str, 571. K. íulen; Asztalos Miklôs és PethÔ Sándor, Á magyar nemzet tôrténete, str Laco Novomesky, Marx a slovensk^ narod, str Dr. Ovidius Faust, Ceskoslovenské udalosti rokov v zrkadle bratislavskej súdobej tlace, str Bethlen István angliai elôadásaí, str Karoí Sidor, Andrej Hlinka, str.^s?. Milan Getting, Americkí Slováci a vyvin ceskoslovensícej myslienkjtv rokoch , str Dr. Ferdinand âteller, Andrej Radlinsky, str Joio Felix: Ján Rob Poniêan, Angara, str Pospísil-Zatloukal, Mikulás Galanda, str Joêo Feíix & Klement Simonâiâ: Ján E. Bor, Poezia povojnového Slovenska, str P. Florek: Ivan Houdek, 600 rokov z minulosti Ruzomberka, str // : Ivan Stodola, Bacova zena, str. 64. Ján K. Garaj: Dielo literárno-historické, str Ján E. Bor, Rozlicnosti, str Emil B. Lukác, Elixír, str /. K. G.: Michal Dubec, Sestry, str. 60. jkg: J. W. Goethe, Utrpenie mladého Werthera, str Ed. Goldstûcker: Louis Bromfield, Moderní hrdina, str Kôrmendi Ferenc, Pokusení, str Ferd. Hoffmann: Ivan Stodola, Kariéra Jozky Púcika, Caj u pana senátora str Dr. Fedor Jesensky: Ján Hrusovsky, Jánosîk, str J: Alexander Spesz: Psychoanalvza a kresfanstvo, str K. K.\ Peter Suchansky, Tri snubenice, str V Krs: Milos Ruppeldt, Sbierka slovenskych muzskych sborov, str Ar; Typografia, str VI. Malina: L. N. Zvéfina, M. R. Stefánik, str. 374.' J. Marták: J. C. Hronsk^, Tomcíkovci, str. 54. Samuel Tomásik, Kliatba na

4 Muráni, str M. J. Lermontov, Hrdina nasich casov, str Michal Bodicky, Rozpomienky a pamãti, str J. C. Hronsky, Sedem sfdc, str Janko Jesensk^, Demokrati, str St. Meciar; Rudo Brtáfi, Poezia Ivana Krasku, str. 52. Julius Heidenreich, Ruské základy srbského realizmu, str. 57. Martin Rázus, Baca Putera, str, 566. Alexander Pockody, Podkovy, str Alexander Pogorielov, Verse o stratenych, str A. Mráz: Alzbeta Gôllnerová, Pavlovi Bujnákovi, str J. B. Capek, Mladé Slovensko, str Viktor Sklovskij, Teorie prôzy, str Jozef Gregor Tajovsky, Blúznivcj, str Gejza Vámos, Odlomená haluz, str, 501. A. M.; Anatole France, Cervená falia, str. 60. Casopisy, str. 61. Martin Razus, Marosko studuje, str Jozef Knap, Cizinec, str. 186 Frafio Krár, Cesta zarúbaná, str Thomas Mann, Krárovská vysosf, str Anton Pavlovic Cechov, Stávka, str A. A. Block, Dvanásti, str Ferdinand Gabaj, Katka, a Kata, str Janko Jesensky, jubilejná stúdia dr. Jaroslavá Zatloukala, str Janko Jesensky, Vybor z Malomestskych rozprávok, str Jégé, Alina Országhová, str Ludovit Novdk: Ján Mukafovsky, Polákova Vznesenost pîírody, str Milos Weingart, Cesky jazyk v prítomnosti, str Václav Chaloupecky, Kniha zilinská, str ' ' -nn-: Slovenská historia' y madarskych dejinách, str Dr. Ján V. Ormis; Ján Durovic, Martin Laucek, tolerancny kfiaz, spisovater, str. 56. Dr. Ivan Esih, Tko je autor politicke brosure Sollen wir Magyaren werden", str j s: Julius Adamis, Zo zivota slovenskych studentov na bratislavskom lyceu v rokoch , str Albert Martii, Hriechy mladosti a iné rozprávky, str Ivan Smerov, Nevyschynaiúca casa a iné novely, str R r: Jozef Dvoîák, Tváî mladého SJovenska, str Ján Smrek, Básnik a zena, str Peter Zván, Cachovania, str Bozena Benesová, Clovék, str J. M. Hurban, Slovenskí ziaci, str André Maurois, Ariel alebo zivot Shelleyho, str Peter Kompis, Zeleny mlyn, str S.: Slovanská revue, str Ján Valasky: Ján Fischer, Dejiny hudby vo svetle vyvnja v^razu a foriem so zretefom na hudbu Slovanov a na vyznamnych skladatefov, str Milos Ruppeldt, Sbierka slovenskych muzskych sborov, str sk$: Milan Lichard, Príspevky k teorii slovenskej rudovej piesne, str POZNÁMKY. Ján Fischer; Odpoved Jánovi Valaskému o Dejinách hudby, str. 251." ; Sam. St. Osusky: Nie som povolanym kritikom Prazákovho Literárního'Slovenska, str Ján Valasky: Na Fischerovu obranu, str. 255., Ludovit Novák: Este raz o jazykovej povahe Zilinskej knihy, str UMELECKÉ PRÍLOHY.» Janko Alexy: Dve zeny (1933), c. 2. MiloS Bazovsky: Lazníci (1933), c. 1. Martin Benka: Jesenné hmly (olej), c. 12. Jakub Bohdan: a) Kvetiny (olej), b) Kytica vo váze (olej), c. 11. Ludo Fulla; Madonna, 1931 (olej), c. 5. MikuláS Galanda; Matka (olej), c. 4. Julius Koreszka: Potok (olej), c. 10. Gustáv Mally; Interier izby zdiarskej (olej), c. 9. Zolo Palugyay: Potok (olej), c K. Sokol: Rybár (drevoryt), c. 3.

5 I OBSAH BÁSNE Valentin Beniak: Mracná v ôkri, str. 33. Cudzí krb, str. 89. Retaz, str Najdená stará nôta, str Poeti, str Dve básne, str Slovensky" obrázok, str Kazo Bezek: Dve básne, str Leto, str Stracia krízovka, str R. Dilong: Tridsaf rokov, str. 95. Devãf, str Z básní, str Uspávanka, str R. Fúbry: Tulácky, str. 75. Tri verse, str Koloman Geraldini: Jesenny pozdrav, str Stefan Gráf: Nad záhradami, str Súmrak, str Ján Haranta: Addolorata genitrice, str FrantiSek Heiko: Najmilsej, str P. G. Hlbina: Jelene, str Oêi, str Ladislav HohoS; Briezdenie, str Ivan Javor: Tulácka, str Ján Kostra: Z vlaku, str Frano Krát: Jesenny vers, str Emil B. Lukáf: Z versov, str Stanislav Meciar: Dva verse, str Tri básne, str Májovy dázd, str Ludo Ondrejov: Zo zápisníka vecerov, str. 45. Zápisník vecerov, str Dva pozdravy, str Poezia,' str Mámenie, str Vlad. PiSút: Vers nevesely, str 114. Za dychom úprimnosti, str Andrej Plávka: Dva verse, str Martin Rázus: Tri básne, str. 13. Pozdrav, str. 65. Túzba, str Louis Ribarat: Nové deti, str Vladimir Rolko: Z cyklu Na rúbanisku, str Nase slovo, str Na sklonku roku, str Viera Szathmáry-VKková: Piesen o mladosti, str Spomienka na more, str Slavkovian: Dva verse, str Ján Smrek: Zatvorenymi ocami, str. 1. Dve básne, str. 40. Také divné, str Májová flauta, str Piesne tejto'znenie..., str Desaf básní pre knihu Zrno, str Tri spevy vo vyske, str Dva verse, str List cez hory a doly, str Andrej Zarnov: Vízia, Previevanie, str. 22. Z vesov, str Z básní, str Preklady Ady Endre; Pán Besov (z mad. Vladimir Roy), str. 30. Paul Gérardy: Drevené kríze (z franc. M. Slávik), str Viktor Hugo: Vo Villequier (z franc. Stanislav Meciar), str Sergej Jesenin: Líska, str. 75. Z versov (z rusk. Janko Jesensky), str. 129, 282. P. Verlaine; Môj Boh mi riekol... (z franc. P. G. Hlblna), str ÍÍI

6 BELETRIA Margita Figuli: Uzlík tepla, str. 15. Príval, str Extáza, str. 474 Ferdinand Gabaj: Mara Grúnicka, str Umieranie, str MikuláS Gacek: Jegor Filipovic, str Niekorko zamestnaní a lúcenie, str Cesta daleká, str Tido J. GaSpar: Tulák z Ocadíc, str. 76. Dáma, str Stefan Grdf: Bolo to..., str Svetlonos, str Návrat, str Ladislav HohôS: Mftvy zivy\ str J. C. Hronsky: Jozef Mak mladsí, str. 23, 66, 163. Dobroslav Chrobák: Chlapská rec, str Ucenlivá Marta a starostlivá Mária, str Kamarát Jasek, str, 564, 640, 692. Jégé: Pán svojej' vôle, str Krásne casy rokoka, str Janko Jesensky: Aktík,aktík...,str. 95. Koreferent, str Pán poslanec hradá bozky, str Zobráci, str MatûS Kavec: Holubica, str Martin Rûzus: Kapitola z románu Krêmársky krár, str Milo Urban: Dr. Ivan Kalnicky sa hnevá, str. 2. átudenti protestuj'ú, str Preklady John Galsworthy: Nemám uz nikoho rád... (z angl. E. a S. Felber), str Jens Peter Jacobsen: Pani Fônssová (z dánskeho Karol V. Rypáíek), str Jordan Jovkov: Ovciarova túzba (z bulh. jk), str. 42. James Joyce: Evelina (z angl. E. a S. Felber), str DRAMATICKÁ PRÁCA Ivan Belovsky: Pre svoj'u skyvu, obraz II., str CLÁNKY yy/ Henrich Bartek: K základom slovenskej prozodie, str. 381, 483. Peter Bogatyrev: Funkcno-strukturálna metoda a iné metody etnograh'e a folkloristiky (z ruského rukopisu A. M.), str Rûdo Brtán: Storocné Kollárove Národnié Zpiewanki", str. 89. KonStantin Culen: Slovenské noviny v Amerike, str D. Cyzevékyj: Novy nález Komenského spisov (z rukopisu prel. St. Meciar), str Pavol Florek: Sesfdesiate vyrocie zatvorenia slovenského ev. a. v. gymnázia v Turcianskom Sv. Martine, str J. Hronec: Vysokoskolské poziadavky Slovenska, str Fr. HruSovsky: Na tristorocné vyrocie zalozenia univerzity v Trnave, str Andrej Mráz: Elena Marôthy Soltésová, str. 34. Slovensky" tolstovec Albert Skarvan, str. 647, 684., ^j Ludovit Novák: Niekorko slov o porusovaní spisovnej normy v slovenskej''poezii, str. 104, 152. Essay k diskusii o Zilinskej' knihe, stn^^k ostatnym príspevkom o ceskoslovenskej otázke, str Nás jazyttã nasa kultúra na strednych i vysokych skolách, str Ján Strelec: Opera" Svãtopluk od Alexandra Moyzesa, str : V akom prostredí zil Kukucín na Braâ (z chorvátskeho prelozil A. M), str KRONIKA N. Bachtin: Z Lenigradu..., str Janko Borodáí: Nové slovenské divadlo, str K- Culen: Americkí Slováci a nás kultúrny zivot, str Slovénskj'e Národfije Novini", str IV

7 7ozo Felix: Gustave Lanson, str. 50. Ferdinand Hoffmann; Slovenská ânohra SND mimo Bratislavy, str. 412, 502. Jonás Záborsky na scéne SND, str Banking-haus Khuvich & comp., str J. C. Hronsky: Rec nad hrobom, str Jozef G. KonuS: O americkych Slovákoch, str J. Marták: Kristína Royová 75-rocná, str St. Meâiar: Ján Hollí ( ), str Adolf Heyduk, str A. M.: Michal Bodicky mftvy, str Ludovit Novák: f Peter Tvrdy, str Dr. Jdn V. Ormis: Za Juliusom Bodnárom, str Michal a Pavel Mudrofi, str R.: Z vystav, str R r; Bohdana Skultéty, str. 49. Na margo súbehu Slovenskych pohradov, str Elena Marôthy Soltésová: Janko Jesensky 60-rocny, str. 47. Fr. Stefunko: Vystava francúzskeho moderného sochárstva, str Ján Valasky: Viliam Figus-Bystry, str f Milan Lichard, str KNIHY A CASOPISY Ján C; M. B. Bôhnel, Rozpuk, str. 64. Jozef Branecky, Poklady Matúsa Cáka, str Anton Bielek, Pre cudzie viny. Obrázky z hôr, str Rudo Brtán, Odmlcany básnik Ivan Gall, str Vladimír Wagner, Profil slovenského vytvarného umenia, str Zofia Naîkowská, Knieza, str Tido J. Gaspar, V cudzine, str Jozef Cincik: Kniha odmenená a zalezaná, str Ludo Fulla, str Vyvin palácového staviterstva Bratislavy v XVIII. storoa, str K. Culen: K. A. Medvecky, Z mojich rozpomienok k sesfdesiatinám, str Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Voj'techa, str Andrej Mráz, Matica slovenská v rokoch , str Jozef Felix; Rudolf Dilong, Helena nosí faliu, str J. Gonsor ik: Francois Porché, Bolestny zivot Baudelairov, str Fr. HruSovsky; Dr. Jozef Macflrek, Déj'iny Madarû a uherského státu, str Rudolf Holinka, Sv. Svorád a Benedikt, svétci Slovenska, str K. T.: Rudolf Dilong, Hviezdy a smútok, str Z lingvistickjrch casopisov, str J. Marták: Alexander Kuprin, Sulamit, str. 60. Sobrané spisy Svetozára^ Hurbana Vajanského. Koren a vyhonky, str Zuzka Zguriska, Zeních s masinou, str Peter Jilemnicky\ Kus cukru, str St. Meíiar; Stefan Éeromski, Verná rieka, str. 54. Karel Krejcí, Polská literatura ve vírech revoluce, str. 62. Vladimír Rolko, Blahoslavenstvo slepych, str Martin Rázus, Cestou, str Pavel G. Hlbina, Harmonika, str Ivan Olbracht, Hory a staletí, str 581. Ján Smrek, Zrno, str J. MeSfaníik: Janko Jesensky zdravica básnikovi, str St. M.: André Maurois, Rodinny kruh, str A. Mráz: Matús Kavec, Nezamestnany, str Eudovít Novák, Jazykovedné glosy k ceskoslovenskej otázke, str A. M.: Matús Kavec, Kuvik na plote, str Stefan Jansák, Zivqt Stefana Faj'nora, str Alexander Pockody, Slávnosf, str Ján Cep, Hranice stínu, str Ján Ponican, Stroje sa pohly, str Alexander Pockody, Zmftvychvstanie Jána Kasalu, str Mir. A. Huska, Daniel Záboj' Laucek, str mj: Georges Duhamel, Notár z Havru, str Ludovit Novák: Roman Jakobson Jan Mukaíovsky, Dejiny ceského versa, str. V

8 R r: 55. Karel Hlavácek, Zalmy, str Jan Mukarovsky, V^bor z prôzy Karla Capka, str Vádav Chaloupecky, L'université Pierre Pázmány et la Slovaquie Univerzita Petra Pazmánya a Slovensko, str Grigol Robakidze, Megi, gruzínské dévce, str. 61. Knut Hamsun, Hlad, str. 63. M. J. Mora, Vrchy v hmlách, str Jaroslav Kratochvil, Prameny, str Martin Benka, str Giorgia Pisani, Láska pred sto rokmi, str Dr. Ján V. Ormis, Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii, str Jozef Skultéty: Bardejov a j'eho okolie dávno a dnes, str Fr. Stefunko: V. V. Stech, Sochari prazského baroku, str Pedagogicky sborník, str. i 92. POZNÁMKY K. Culen: Kto sa prenáhlil?, str Hendrich: Slovenana prvy raz na javisku?, str. 64. Ludovit Novák: Ostatny raz o jazykovej' povahe Zilinskej' knihy, str Este raz o porusovaní spisovnej normy v slovenskej' poezii, str Provinciálnosf, svetovost a Ján Stanislav, str Br. Varsik; Este k j'azykovej' povahe Zilinskej knihy, str Literatúra k clánku Pavla Florka, str Súdenie a obrana, str Zradené krajinské ceny, str Zlá úloha, str Ubolené zabúdanie, str Cudné pohnútky, str O com je rec?, str Argument, str Zavádzanie, str Zlé zjavy, str Poucenie, str Z filozofickej' fakulty, str Honoráre SND, str Stvrtá trieda Ceskej" akademie, str Peroutkova kapitola, str Upozornenie, str. 64, 256. Oznámenie, str. 64. Red. pozn., str Redakcny odkaz (A. M.), str UNELECKÉ PRÍLOHY MiloS A. Bazovsky; Dvor (olej), c. 4. Vladimir Droppa; Zátisie (olej), c. 3. Rudolf Hornák; Po kúpeli (hlina), c. 5. Jozef Kollár: Pri rieke (olej), c. 11. Eugen Lehotsky: Kostol (olej'), c K. Ondreiíka; Zima (olej'), c. 2. Koloman Sokol: Cigáni (olej'), c Fr. étefunko: Portrét Aniêky Hlavajovej', c. 10.

9 OBSAH BÁSNE Válentln Beniak: f Vladimir Roy, str. 65. Tri básne, str Staré slovenské mesto, str Bezec, str Spomienka, str Kazo Bezek: Záhrada, str. 26. Dve krízovky, str. 92. Tri piesne z balady v prôze, str Krízovka, str R. Dilong: KláStorské zátiãie, str. 82. Pamiatke Kudovíta Stúra, str Dvebásne, str Henny Fiebigová: VeÊery, str Cudovít Gasparovic: Vecerny motív, str Koloman K. Geraldini: Zenine oci, str Stefan Gráf: Cierna hodinka's Máchom, str Frantisek Hecko: Na pravé poludnie, str P. G. Hlbina: Zlaté háda, str Dve básne, str Dve básne, str Ján Kostra: * * *, str Frano Král: V dazdi, str Slneôny den, str Deti na hálni, str. 381, Pri mori, str Stanislav Meciar: Ruky mojej matky, str. 93. * * *, str Jar 1936, str Laco Novomesky: Dva verãe, str Jano Okd : Reminiscencia, str Cudo Ondrejov: Kde si?, str. 42. Slávik mi spieva, str Z nov^ch ver- Sov, str Z novych básní, str Vlado Pisút: Ûtok, str Andrej Plávka: Dve básne, str Eudmila Podjavorinská: Dve piesne, str Ján Priehradník: Epigram, str Vîado Reisel: Dotyky, str Vladimír Rolko: O naâom chlebe, str. 23. tek a návrat, str Sen An6i Pastúchovej, str V^vraty, str Rovesníkom, str Viera Szathmáry-Vlcková: Spev mladjích, str Miloslav Slávik: V okvetí, str Bratislavské vinice, str Slavkovian: Srdce a piesefi, str. 11. List, str Andrej îarnov: Z versov, str Tri verse, str Preklady Ch. Baudelaire: De profundis (prel. P. G. Hlbina), str Eduard, Eduard. Skôtska balada (z angl. Vladimír Roy), str. 73. Gumilev: Z básní (z ruského Janko Jesensktf), str Jan Kasprowicz: Svãty Boíe, Svaty Mocny (z po ského Andrej tarnov) r str Jan Lechon: Stretnutie (z polského Stanislav Meciar), str St. Mallarmé: Morsky vánok (prel. P. G. Hlbina), str Hrob Êdgara Poea (prel. V. Kormanec), str A. S. PuSkin: Z básní (prelozil Janko Jesensk'y), str nr R. M. Rilke: Milenka (prel. P. G. Hlbina), str Sonet na Orfea (prel P. G. Hlbina), str A. Rimbaud: Ofelia (prel. P. G. Hlbina), str v

10 PhUippe Soupault: Na inom mieste (prel. VI. Reisel), str MaximUian Volosin: Pâsf (z ruského Janko Jesensky), str Oton îupancic: NaSe slovo (zo slovinciny K. Geráldini), str BELETRIA Junko Alexy: Zápasy, str Margita Figuli; Halúzky, str Arvenzisove husle, str Víchor, str Ferdinand Gabaj: Vagôn bez kolies, str Stefan a Tereza, str. 45!i. Medzi dvoma kamenmi, str Stefan Gráf: Stvrtá noc, str. 24. Homo novus, str Ivan Horváth: Posledná kauza, str Zbytocny náviat, str J. C. Hronsky: Otec Zván, str Dobroslav Chrobák: Duo Charlie, str Návrat Ondreja Baláza, str Jêgé: VSelijaké rozumy, str Aké sú nase cesty, str Janko Jesensky: Vlastenci, str. 11. VoIte 5íslo 4!", str Budem poslancom, str Vyborové zasadnutie, str Matús Kavec: Záveje, str. 84. Kapitola z románu Grapy, str Slavkovian: Rozprávka z Tyrolska, str Preklady Herman Bang: Frantisek Pander (z dánciny Karol V. Rypácek), str James Hilton: Vianoce profesora Chipsa (z angl. E. a S. Felber), str. 74. Michatt Zoscenko: Orgován kvitne (z ruského Mikulás Gacek), str. 33,. 93, 159. DRAMATICKÁ PRÁCA «I. K. Lacková: Putá, str CLÁNKY Henrich Bartek: Stúrovská prozodia, str J. Hurovic: Tranoscius v nasej literatúre, str Karol Golán: Stúrove reci na slovanskom sjazde roku 1848, str Ing. Ivan Houdek: Jánosík vo filme a v skutocnosti, str Ján Marták: Dr. Ladislav NádaSi-Jégé, str. 65. Stanislav Meciar: Nad duchovnym dedictvom Stúrovym, str. 27. G. K. Chesterton (Dve velké svetové literárne osobnosti), str Eugene O'Neill, str Andrej Mráz: Pomer Jána Kalin5iaka k Eudovítovi Stúrovi, str Eudovít Novák: Eudovít Stúr ako jazykovedec, str. 1. Organizacné pioblémy vedeckého zivota, str Spisovná slovencina a ústava Ceskoslovenskej republiky, str. 230, 292. Anton Pridavok: Omrvinky zo zivota velkého clovcka, str Pavel Reptis: K problémom Stúrovskej prozodie, str Klement Simoncic: K. H. Mácha a Slovensko, str Preklady D. Úyzevêkyj: Tobias Gottfried Schrôer a Slovcnsko (z nenieckého rukopisu premil D. P.), str B. M. Eichenbaum: Problémy PuSkinovej poetiky (prel. N. Bs), str Spisovatelská tvár M. Gorkého (Dve velké svetové literárne osobnosti) (prel. N. Bs),_ str Vojislav Vuckovic: Romaíne Rolland a hudba (z choiv. A. M.), str KRONIKA Janko Alexy: Z parízskych vystav, str Z. B.: Hudobny zivot bratislavsky v prvej tretine sezony, 695. IV

11 .- -?* ' -. - Rudo Brtán: Pri stom vyrocí Kollárovej rozpravy/ot literáfne,ji vzájomnos'ti, str "'u,..,'. -.' V ' Jozef Cincík: Zasa budeme Skodovat?, str. 701;'..»',. ', V K. Gulen: 0 zabudnutom aniericko-slovensk6m : novin'ároví,. ât.r Zabudnutá slovenská literatttra, str J. Ûurovic: Pôvod piesne Ûas radosti.»., stf 396.', ;< Pavol M. Fodor: Dve v^znamné vystávky v KoSiciach, str Éri otyorení umeleckej. sezôny, str. 499: XXXVII. vy"stava Sgolku slovensk^ch umelcpv,* str Ján K. Garaj: Ján Donoval, str Ferd. Hoffmarin: Zo SlQ-yenskêho nårodného divadla, str. 176* 306, 556, 697. Nová se^ôna slov'ens.kej cinohry SND, st'r ' M. Chorváth: Aktuálne potfeby nasej Titeratúry, str Stefan Krcméry: Ján L. Bella, str Stanislav Meciar: Umrel Vladimír Ro'y, str Ivan Krasko sesfdesiatro5ny, str "' " A. Mrdz: Kongres slovenskych spisovatelov, str Dr. Ján V. Ormis: NaSi zosnulí (îvan Daxner st., Dlhomír Polsk^), str. 42. Eudovít Vansa, str Jozef Eudo'vít Holuby, str. Í73l,/. V. O.: Marína Maliaková sedemdesiatpâffoôná,'str ' j s: Storoônica prvej slovenskej vychádzky na; Devín, stf Df. Samo Daxner osemdesiatro5ny\ str Jozef Skultéty: KonStantín J. Grot, str, 105. Ján Valasky: Ján KNIHY'A L. Bella, str. CASOPISY, 383. Nikolaj Bohus Vanco: Bakos: Na Andrej margo Mráz, filmu Ján JánoSik, Kalinôiak, str str Henrich Bartek: Les -études Slaves en Tchécqslôvaquie, str Wladyslaw Bobek: Stanislav Meôiar, Poezia a zivot, str Ján C.: Martin Kukucín, HiSa v brehu, str Gusto Plavec, Tristoroôny # Tranoscius, str Stefan Osusky, Ministre de Tchécoslovaquie a Paris, str MatúS Kavec, Grapy, str. '503. K. Gulen: Ján Pankuch, Dejiny clevelandsk^ch a lakewoodskych Slovákov, str Niekolko zabudnutych kníh z Ameriky, str D. Gyzevskyj: Dr. Sam. St. Osusky", Stúrova filbzofia, str Jozo Félix: Ilia J. Marko, Rozryté jaro, str: 47. Laco Novomesky, Otvorené okná, str Janko Jesensky^ Vybor z poezie Sergeja Jesenina, str Koloman K. Geraldini, Rosa v kalichu, str Vítézslav Nezval, Ulice Gît-le-Coeur, str Valentín Beniak, PoStov^- holub, Str jkg: Jozef Lukácik, Ján Donoval Tichomír Milkin,- str Jozef Gonsorcík: Henri Bremond, Cistá poezia, str. 54. Ing. Ivan Houdek: Dr. Jôzef Krzyzanowski, Proces Janosika, str. 574 Fr. Hrusovsky: Slovenské hrady, str Nekolik pfednásek z dêjin Slovenska, str m. ch.: Josef Spilka, Napucánek, str Stanislav Meciar: Martin Rázus, Krômársky král, str. 50. Z najnovsej lyriky, str Eudovít Stúr, Stary i novy vêk Slovákû, str Andrej' Zarnov, U polskych básnikov, str Eudo Ondrejov, Mámenie, str Prof. dr. Jan Máchal, O symbolismu v polské a ruské literature, str Valentin Beniak, Lunapark, str. 35)8. Vladislav Van5ura, Tri reky, str Z ôeskej lyriky str Fi-ancois Mauriac, Klubko zmijí, 708. Andrej Melichercîk: Ercé, V tôni polmesiaca, str Ján Mestancík: KonStantín Culen, Slovenské Studentské tragédie, str. 49. Pamiatke trnavskej univerzity , str Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, str % ; V

12 A. Mráz: Nové divadelné hry, stf. JL14'. Martin Rázus, Odkaz mftvych, str A. M.: Julius Senay, Kremene, str Théo H. Florin, Z dialky..., str K vysinám, str Josef Kallinikov, Pri íekách babylonskych, str Lea Mrázová: E. a G. Romieu, 2ivot sestier Brontovskych, str Dr. Ján V. Ormis: Prof. dr. Ján KvaSala, Dejiny reformácie na Slovensku, str Janko Gál-Podcfumbiersky, Spomínajme otcov a osvecovatelov národa, str Tranovského sbornik, str Dobroslav Chrobák, Rukovât dejin slovenskej literatúry, str Iva Smakalová, Integrálna dedina, str j s: Jan Vilikovsky, Dêjiny literáfnich spoleôností malohontskyeh, str. 45. Dr. Fedor Jesensky, Nemocenské a invalidno-starobné poistenie, str Fedor Houdek, Po5iatky 5eskoslovenskéhQ druzstevníctva, str R r: Rudolf Fabry, Ufaté ruky, str. í>3. MikuláS Gacek, Sibírske zápisky, - str Janko Alexy, Écrivain, Peintre Slovaque; str Andrej Kostolny, Slovenské matky, str Wladyslaw Bobek, Slovensko a Slovanstvo, str Thames Williamson, Zemê vypravuje, str POZNÁMKY Fulla: Nás umelecky zivot a jeho nedostatky, str J. G. Konus: Neinformovanost o slovenskom americkom zivote, str Stanislav Meôiar: Okolo V^boru z poezie VI. Roya, str Na margo vyboru z juhoslovanskej prôzy, 709. Ludovít Novák: Eãte raz: Provinciálnosf, svetovosf a Ján Stanislav, str. 59- K patologii slovenského nacionalizmu?, str /. Stanislav: Provinciálne spôsoby vo vcdeckej kritike. (Odpoved Eud. Novákovi), str 'V. Stefunko: Niet rady a niet pomoci, Vypisovaf alebo nevypispvat súbeh pri stavbe pomníkov?, str F. S.: Z oblasti vytvarného umenia, str. 63. Cintlavá literárna porota a petúnie, str Charakteristická. drobnost, str Koren zla, strl 62. MatiSná delegácia v Amerike, str. 61. Nekompetentné posudzovanie, str Nepribúdajú novi spisovatelia, str O zabomysej' vojne pre mrzkos " v literatúre, str Pokraôovanie vo V15kovom diele, str Spisovatelsky kongres, str Obálka tohto ro5nika od Euda Fullu, str. 64. Opravy, str. 64. Oznámenie, str Poznámka, str Upozornenie, str UMELECKÉ PRILOHY Janko Alexy: V zatve (olej), Milos A. Bazovsky: Farebny den (olej), c. 5. Martin Benka: Pole (olej), Eudo Fulla: Kapucínsky kostol (olej, 1935), Eudovit Krizan: Dolinka (olej), Eugen Lehocky: Divy mak (olej), Karol Ondreicka: Diev5atko (olej), Koloman Sokol: Matka (olej), c Fr. Stefunko; Portrét zosnulej, 5. 2.