Ferdinand Gabaj: Robota je taká, str Jazyky, str J. C. Hronskf: Jozko Grieg iste umre, str Boroviâovtí, str. 537.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ferdinand Gabaj: Robota je taká, str Jazyky, str J. C. Hronskf: Jozko Grieg iste umre, str Boroviâovtí, str. 537."

Átírás

1 OBSAH BÁSNE. Valentín Beniak: Jarny vietor, str V slzách súmraku, str Dva verse, str Z versov, str Koraj, str! 741. R. Dilong: Selmy, str Tulák, str Piesefi o tichom blúdení, str Balada o puti lásky, j»tr , Eva: Piesefi bez slov, str Koloman K. Geraídihi: Básnikovej matke, str P. G. Hlbina; Harmonika, str. 65. Rieka, str Rajská piesefi, str PÍes lásky, str Pokorné odovzdanie, str Letná noc, str Zjavenie, str Ladislav HohoS: Lejak v Zázrivej, str Ivan Javor: Zadazdilo sa, str Prolog do knihy básní, str Janko Jesensky: 50. Slovenskym pohradom, str. 1. Peter Kompis: Dva verse, str Návrat, str Stanislav Meéiar: Tri verse, str tudo Ondrejov: Dve básne, str. 24. Lístok zene, str Spomienka, str P. S., str Andrej Plávka: Dva verse, str. 90. Túzba, str Z versov, str Preca, str Ludmila Podjavorinská: Utopená, str Zakliata svadba, str Martin Rázus: V môj defi..., str Sto rokov, str Vladimtr Rolko: Panské právo, str. 95, Majster Ambrozio, str Dva verse, str Slnecné dni, str Na vychode, str Motívy francúzske, str Viera Szathmáry r Vl ková: Ja neviem, kde sa podela viera..., str Slavkovian: Na margo, str Ján Smrek: Básnik a zena, str. 74. Nové piesne júlové, str Epigram pre,básnikov, str Jân Svec: Adagio, str. 86. Andrej Éarnov: Tri verse, str Jesenskému, str Piesen za mftvou, str Preklady: Ivo Andrié: V mesiaci marci. (F. V.), str Ch. Baudelaire: Slepd. (P. G. Hlbina), str Wladystav Broniewski: Poezia. (Andrej Zarnov), str Alojs Gradnik: Dialog. (K. Qeraldini), str Z poezie Sergeja Jesenina. (Janko Jesensky), str. 13, 257, 589, 724. Z Juhoslovanskej poezie (F. Votruba), str Z potskej lyriky. (Andrej Zarnov, St. Meciar), str Przerwa-Tetmajer: Mus^a (Andrej Zarnov), str Paul Verlaine: Zázrak. (P. G. Hlbina), str Piesefí jesene. (F. V.), str Oton Zupancic: Piesefi. (Slavkovian), str BELETRIA. Janko Alexy: Nasa matka, str Margita Figuli: Zem, str. 66. Obruc, str. 277, 342. Hrdúsenie, str Pokusenie, str Strbina, str III

2 Ferdinand Gabaj: Robota je taká, str Jazyky, str J. C. Hronskf: Jozko Grieg iste umre, str Boroviâovtí, str Domov treba íst, str Albin Jaãák: Na brázde, str Jégé; Jedovaté kvety, str Daromná dobrota, str Janko fesensky: Demokrati, str Disciplinárka, str Já na nêm zádné viny nenalézám", str Z románu Demokrati, str. 661.Taraj, str Fraão Krá : Cesta zarúbaná, str. 20. Stefan Letz; Peter, verky recitátor, str. 27, 101. Alena Radvanová: More, str Andrej Sirácky: SWavené ruky na iirokej rovine, str Milo Urban: Medzi studentmi, str Gejza Vámoã: Pri Atlantiku, str Jim v Hyde Parku, str Zuzka ZguriSka: Kartár, str Exekúcia, str Konvent, str Preklady. Ivan A. Bunin: Z drobnej prôzy. (R. Klacko), str. 9. Cechov. (Mikulás Gacek), str Ivan Cankar: Na v Golgatu. (R-r), str Anton Pavlovic Cechov: Tri rozprávky. (Mikulás Gacek), str Knut Hamsun: Vííazstvo zeny. (K. V. R-ácek), str MiSko Kranjec: Na vinách Mury. (Jozo Kosorin), str DRAMATICKÁ PRÁCA Timrava: Odpoved. Druhé dejstvo, str CLÁNKY: Janko Borodác: Stabilizácia slovenského divadelného umenia, str Z divadelného festivalu v Moskve, str Jozef Cincik: Jakub Bohdan ( ), str. 612, 733. MatûS Cernák: Pojem národa a Slováci, str. 146, 206, 327. MlkuláS Collák: Crty o Zemplíne, str KonStantin Culen: O budove verko-revúckeho gymnázia, str Pavol Florek: Spor o dejiny stredného Slovenska, str J. Hendrich: Kvaêala jako komeniolog, str v 351. Jindfich Chaloupecky: Soucasné umêní v Cechách, str. 95. DuSan Lichard: Návsteva u Sama Chalupku dna 13. júla 1877, str. 38. Stanislav Metiar: Tvorivá kritika, str. 81. Storocny Pan Tadeusz", str Tvorba Janka Jesenského, str Andrej Mráz; VeHíy literárny plán a jeho dokoncenie, str. 15. O pramenoch a vlastnostiach Tajovsícého literárnej tvorby, str O niekorkych ceskych beletristickych knihách, str Ladovit Novdk: Samo Czambel a slovenská jazykoveda, str Karol Plicka: Lyrické piesne zbojnícke, str Jozef Ékuitéty: Slovenské pohrady, str. 2. Slovensko aliduprázdné" do 13. stôletia, str. 91. Hej, Slováci!", str Peter Kellner-Hostinskft str Preklady: Andreas Ebberstad: Vodcovia modernej norskej literatúry. (Z rukopisu prelozil K. V. Rypácek), str. 553, 625. V. N. Korablev; Stúrov spis Slovanstvo a svet budúcnosti. (Mikulás Gacek), str KRONIKA. Janko Borodác: Trochu svetla za oponu, str Ján C: Jedenáste divadelné závody, str Jozef Cincîk: O Slovenskej národnej galerii, str. 43. IV

3 K. Culen: Peter V. Rovnianek, str. 41. Pred sesdesiatimi rokmi, str Eduard Goldstûcker: Osamejy pútnik Jakob Was&ermann^str. 48. R. Klaíko: Anton Pavlovic Cechov v slovencine, str t /: Vystava Spolku slovenskych umelcov v Bratislave, str VI. Malina: Slovenská dramatická tvorba rozhlasová, str St. Meâiar: Martin Braxatoris-Sládkovicov, str Ján OberuÉ: Pamiatke ucenca Mateja Bela (Bél, Belius), str Dr. Jdn V. Ormis: Jozef Maliak osemdesiatrocnjf, str oã : In mempriam Otokarovi Zichovi, str R-r: Knihy medzi obecenstvom, str. 45. O domácej literatúre, str V. Kr. Blahník mftvy, str Spustené opony, str. 494,- Pohranicné kraje, str Kongres slavistov vo Varsave, str Rudolf Uhlár mftvy, str Za Ferkom Urbánkom, str Jozef Skultêty: f Dr. Ján SI vik, str f Profesor Ján Kvacala, str VI. Tukalevsklj: Sjazd spisovaterov Sovietskeho svãzu (M. Gacek), str Ján Valasky: Bedrich Smetaná, str vlv: O Slovenskom národnom divadle, str. 51. Vytvarné aktuality, str Na okraj sezôny slovenskej cinohry v Bratislave, sfr. 24Í. KNIHY A CASOPISY. a: Michal J. Hubocky*, Na cestu, str Ján C: Pavel Blahp, Slabí a mocní, str. 57. Knihy pre mládez, ^str. 63. Éudo Lasán, Kontúry Rudohoria, str Jozef Kopal, O válecném románê francouzském, str Pamãlnica SSSU, str Julo Patúc^KIeorud, Placúce duse, str Jégé, Medzi nimi, str Maria Majerová, Mucenky, str Tido J. Gaspar, Trvalé svetiá, str T. G. Masaryk, Cesta demokracie, str Ferd. Píseck^, M. R. Stefánik v mém deníku, str Jozef Cíncík: Arthur Grottger, jeho láska a dílo, str Dr. Vládo Wagner a Jano Horácek, Cesta, str Fr. Zákavec, Max ávabinsky, str Janko Alexy, str Orava. Turciansky Sv. Martin a okolie, str, 571. K. íulen; Asztalos Miklôs és PethÔ Sándor, Á magyar nemzet tôrténete, str Laco Novomesky, Marx a slovensk^ narod, str Dr. Ovidius Faust, Ceskoslovenské udalosti rokov v zrkadle bratislavskej súdobej tlace, str Bethlen István angliai elôadásaí, str Karoí Sidor, Andrej Hlinka, str.^s?. Milan Getting, Americkí Slováci a vyvin ceskoslovensícej myslienkjtv rokoch , str Dr. Ferdinand âteller, Andrej Radlinsky, str Joio Felix: Ján Rob Poniêan, Angara, str Pospísil-Zatloukal, Mikulás Galanda, str Joêo Feíix & Klement Simonâiâ: Ján E. Bor, Poezia povojnového Slovenska, str P. Florek: Ivan Houdek, 600 rokov z minulosti Ruzomberka, str // : Ivan Stodola, Bacova zena, str. 64. Ján K. Garaj: Dielo literárno-historické, str Ján E. Bor, Rozlicnosti, str Emil B. Lukác, Elixír, str /. K. G.: Michal Dubec, Sestry, str. 60. jkg: J. W. Goethe, Utrpenie mladého Werthera, str Ed. Goldstûcker: Louis Bromfield, Moderní hrdina, str Kôrmendi Ferenc, Pokusení, str Ferd. Hoffmann: Ivan Stodola, Kariéra Jozky Púcika, Caj u pana senátora str Dr. Fedor Jesensky: Ján Hrusovsky, Jánosîk, str J: Alexander Spesz: Psychoanalvza a kresfanstvo, str K. K.\ Peter Suchansky, Tri snubenice, str V Krs: Milos Ruppeldt, Sbierka slovenskych muzskych sborov, str Ar; Typografia, str VI. Malina: L. N. Zvéfina, M. R. Stefánik, str. 374.' J. Marták: J. C. Hronsk^, Tomcíkovci, str. 54. Samuel Tomásik, Kliatba na

4 Muráni, str M. J. Lermontov, Hrdina nasich casov, str Michal Bodicky, Rozpomienky a pamãti, str J. C. Hronsky, Sedem sfdc, str Janko Jesensk^, Demokrati, str St. Meciar; Rudo Brtáfi, Poezia Ivana Krasku, str. 52. Julius Heidenreich, Ruské základy srbského realizmu, str. 57. Martin Rázus, Baca Putera, str, 566. Alexander Pockody, Podkovy, str Alexander Pogorielov, Verse o stratenych, str A. Mráz: Alzbeta Gôllnerová, Pavlovi Bujnákovi, str J. B. Capek, Mladé Slovensko, str Viktor Sklovskij, Teorie prôzy, str Jozef Gregor Tajovsky, Blúznivcj, str Gejza Vámos, Odlomená haluz, str, 501. A. M.; Anatole France, Cervená falia, str. 60. Casopisy, str. 61. Martin Razus, Marosko studuje, str Jozef Knap, Cizinec, str. 186 Frafio Krár, Cesta zarúbaná, str Thomas Mann, Krárovská vysosf, str Anton Pavlovic Cechov, Stávka, str A. A. Block, Dvanásti, str Ferdinand Gabaj, Katka, a Kata, str Janko Jesensky, jubilejná stúdia dr. Jaroslavá Zatloukala, str Janko Jesensky, Vybor z Malomestskych rozprávok, str Jégé, Alina Országhová, str Ludovit Novdk: Ján Mukafovsky, Polákova Vznesenost pîírody, str Milos Weingart, Cesky jazyk v prítomnosti, str Václav Chaloupecky, Kniha zilinská, str ' ' -nn-: Slovenská historia' y madarskych dejinách, str Dr. Ján V. Ormis; Ján Durovic, Martin Laucek, tolerancny kfiaz, spisovater, str. 56. Dr. Ivan Esih, Tko je autor politicke brosure Sollen wir Magyaren werden", str j s: Julius Adamis, Zo zivota slovenskych studentov na bratislavskom lyceu v rokoch , str Albert Martii, Hriechy mladosti a iné rozprávky, str Ivan Smerov, Nevyschynaiúca casa a iné novely, str R r: Jozef Dvoîák, Tváî mladého SJovenska, str Ján Smrek, Básnik a zena, str Peter Zván, Cachovania, str Bozena Benesová, Clovék, str J. M. Hurban, Slovenskí ziaci, str André Maurois, Ariel alebo zivot Shelleyho, str Peter Kompis, Zeleny mlyn, str S.: Slovanská revue, str Ján Valasky: Ján Fischer, Dejiny hudby vo svetle vyvnja v^razu a foriem so zretefom na hudbu Slovanov a na vyznamnych skladatefov, str Milos Ruppeldt, Sbierka slovenskych muzskych sborov, str sk$: Milan Lichard, Príspevky k teorii slovenskej rudovej piesne, str POZNÁMKY. Ján Fischer; Odpoved Jánovi Valaskému o Dejinách hudby, str. 251." ; Sam. St. Osusky: Nie som povolanym kritikom Prazákovho Literárního'Slovenska, str Ján Valasky: Na Fischerovu obranu, str. 255., Ludovit Novák: Este raz o jazykovej povahe Zilinskej knihy, str UMELECKÉ PRÍLOHY.» Janko Alexy: Dve zeny (1933), c. 2. MiloS Bazovsky: Lazníci (1933), c. 1. Martin Benka: Jesenné hmly (olej), c. 12. Jakub Bohdan: a) Kvetiny (olej), b) Kytica vo váze (olej), c. 11. Ludo Fulla; Madonna, 1931 (olej), c. 5. MikuláS Galanda; Matka (olej), c. 4. Julius Koreszka: Potok (olej), c. 10. Gustáv Mally; Interier izby zdiarskej (olej), c. 9. Zolo Palugyay: Potok (olej), c K. Sokol: Rybár (drevoryt), c. 3.

5 I OBSAH BÁSNE Valentin Beniak: Mracná v ôkri, str. 33. Cudzí krb, str. 89. Retaz, str Najdená stará nôta, str Poeti, str Dve básne, str Slovensky" obrázok, str Kazo Bezek: Dve básne, str Leto, str Stracia krízovka, str R. Dilong: Tridsaf rokov, str. 95. Devãf, str Z básní, str Uspávanka, str R. Fúbry: Tulácky, str. 75. Tri verse, str Koloman Geraldini: Jesenny pozdrav, str Stefan Gráf: Nad záhradami, str Súmrak, str Ján Haranta: Addolorata genitrice, str FrantiSek Heiko: Najmilsej, str P. G. Hlbina: Jelene, str Oêi, str Ladislav HohoS; Briezdenie, str Ivan Javor: Tulácka, str Ján Kostra: Z vlaku, str Frano Krát: Jesenny vers, str Emil B. Lukáf: Z versov, str Stanislav Meciar: Dva verse, str Tri básne, str Májovy dázd, str Ludo Ondrejov: Zo zápisníka vecerov, str. 45. Zápisník vecerov, str Dva pozdravy, str Poezia,' str Mámenie, str Vlad. PiSút: Vers nevesely, str 114. Za dychom úprimnosti, str Andrej Plávka: Dva verse, str Martin Rázus: Tri básne, str. 13. Pozdrav, str. 65. Túzba, str Louis Ribarat: Nové deti, str Vladimir Rolko: Z cyklu Na rúbanisku, str Nase slovo, str Na sklonku roku, str Viera Szathmáry-VKková: Piesen o mladosti, str Spomienka na more, str Slavkovian: Dva verse, str Ján Smrek: Zatvorenymi ocami, str. 1. Dve básne, str. 40. Také divné, str Májová flauta, str Piesne tejto'znenie..., str Desaf básní pre knihu Zrno, str Tri spevy vo vyske, str Dva verse, str List cez hory a doly, str Andrej Zarnov: Vízia, Previevanie, str. 22. Z vesov, str Z básní, str Preklady Ady Endre; Pán Besov (z mad. Vladimir Roy), str. 30. Paul Gérardy: Drevené kríze (z franc. M. Slávik), str Viktor Hugo: Vo Villequier (z franc. Stanislav Meciar), str Sergej Jesenin: Líska, str. 75. Z versov (z rusk. Janko Jesensky), str. 129, 282. P. Verlaine; Môj Boh mi riekol... (z franc. P. G. Hlblna), str ÍÍI

6 BELETRIA Margita Figuli: Uzlík tepla, str. 15. Príval, str Extáza, str. 474 Ferdinand Gabaj: Mara Grúnicka, str Umieranie, str MikuláS Gacek: Jegor Filipovic, str Niekorko zamestnaní a lúcenie, str Cesta daleká, str Tido J. GaSpar: Tulák z Ocadíc, str. 76. Dáma, str Stefan Grdf: Bolo to..., str Svetlonos, str Návrat, str Ladislav HohôS: Mftvy zivy\ str J. C. Hronsky: Jozef Mak mladsí, str. 23, 66, 163. Dobroslav Chrobák: Chlapská rec, str Ucenlivá Marta a starostlivá Mária, str Kamarát Jasek, str, 564, 640, 692. Jégé: Pán svojej' vôle, str Krásne casy rokoka, str Janko Jesensky: Aktík,aktík...,str. 95. Koreferent, str Pán poslanec hradá bozky, str Zobráci, str MatûS Kavec: Holubica, str Martin Rûzus: Kapitola z románu Krêmársky krár, str Milo Urban: Dr. Ivan Kalnicky sa hnevá, str. 2. átudenti protestuj'ú, str Preklady John Galsworthy: Nemám uz nikoho rád... (z angl. E. a S. Felber), str Jens Peter Jacobsen: Pani Fônssová (z dánskeho Karol V. Rypáíek), str Jordan Jovkov: Ovciarova túzba (z bulh. jk), str. 42. James Joyce: Evelina (z angl. E. a S. Felber), str DRAMATICKÁ PRÁCA Ivan Belovsky: Pre svoj'u skyvu, obraz II., str CLÁNKY yy/ Henrich Bartek: K základom slovenskej prozodie, str. 381, 483. Peter Bogatyrev: Funkcno-strukturálna metoda a iné metody etnograh'e a folkloristiky (z ruského rukopisu A. M.), str Rûdo Brtán: Storocné Kollárove Národnié Zpiewanki", str. 89. KonStantin Culen: Slovenské noviny v Amerike, str D. Cyzevékyj: Novy nález Komenského spisov (z rukopisu prel. St. Meciar), str Pavol Florek: Sesfdesiate vyrocie zatvorenia slovenského ev. a. v. gymnázia v Turcianskom Sv. Martine, str J. Hronec: Vysokoskolské poziadavky Slovenska, str Fr. HruSovsky: Na tristorocné vyrocie zalozenia univerzity v Trnave, str Andrej Mráz: Elena Marôthy Soltésová, str. 34. Slovensky" tolstovec Albert Skarvan, str. 647, 684., ^j Ludovit Novák: Niekorko slov o porusovaní spisovnej normy v slovenskej''poezii, str. 104, 152. Essay k diskusii o Zilinskej' knihe, stn^^k ostatnym príspevkom o ceskoslovenskej otázke, str Nás jazyttã nasa kultúra na strednych i vysokych skolách, str Ján Strelec: Opera" Svãtopluk od Alexandra Moyzesa, str : V akom prostredí zil Kukucín na Braâ (z chorvátskeho prelozil A. M), str KRONIKA N. Bachtin: Z Lenigradu..., str Janko Borodáí: Nové slovenské divadlo, str K- Culen: Americkí Slováci a nás kultúrny zivot, str Slovénskj'e Národfije Novini", str IV

7 7ozo Felix: Gustave Lanson, str. 50. Ferdinand Hoffmann; Slovenská ânohra SND mimo Bratislavy, str. 412, 502. Jonás Záborsky na scéne SND, str Banking-haus Khuvich & comp., str J. C. Hronsky: Rec nad hrobom, str Jozef G. KonuS: O americkych Slovákoch, str J. Marták: Kristína Royová 75-rocná, str St. Meâiar: Ján Hollí ( ), str Adolf Heyduk, str A. M.: Michal Bodicky mftvy, str Ludovit Novák: f Peter Tvrdy, str Dr. Jdn V. Ormis: Za Juliusom Bodnárom, str Michal a Pavel Mudrofi, str R.: Z vystav, str R r; Bohdana Skultéty, str. 49. Na margo súbehu Slovenskych pohradov, str Elena Marôthy Soltésová: Janko Jesensky 60-rocny, str. 47. Fr. Stefunko: Vystava francúzskeho moderného sochárstva, str Ján Valasky: Viliam Figus-Bystry, str f Milan Lichard, str KNIHY A CASOPISY Ján C; M. B. Bôhnel, Rozpuk, str. 64. Jozef Branecky, Poklady Matúsa Cáka, str Anton Bielek, Pre cudzie viny. Obrázky z hôr, str Rudo Brtán, Odmlcany básnik Ivan Gall, str Vladimír Wagner, Profil slovenského vytvarného umenia, str Zofia Naîkowská, Knieza, str Tido J. Gaspar, V cudzine, str Jozef Cincik: Kniha odmenená a zalezaná, str Ludo Fulla, str Vyvin palácového staviterstva Bratislavy v XVIII. storoa, str K. Culen: K. A. Medvecky, Z mojich rozpomienok k sesfdesiatinám, str Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Voj'techa, str Andrej Mráz, Matica slovenská v rokoch , str Jozef Felix; Rudolf Dilong, Helena nosí faliu, str J. Gonsor ik: Francois Porché, Bolestny zivot Baudelairov, str Fr. HruSovsky; Dr. Jozef Macflrek, Déj'iny Madarû a uherského státu, str Rudolf Holinka, Sv. Svorád a Benedikt, svétci Slovenska, str K. T.: Rudolf Dilong, Hviezdy a smútok, str Z lingvistickjrch casopisov, str J. Marták: Alexander Kuprin, Sulamit, str. 60. Sobrané spisy Svetozára^ Hurbana Vajanského. Koren a vyhonky, str Zuzka Zguriska, Zeních s masinou, str Peter Jilemnicky\ Kus cukru, str St. Meíiar; Stefan Éeromski, Verná rieka, str. 54. Karel Krejcí, Polská literatura ve vírech revoluce, str. 62. Vladimír Rolko, Blahoslavenstvo slepych, str Martin Rázus, Cestou, str Pavel G. Hlbina, Harmonika, str Ivan Olbracht, Hory a staletí, str 581. Ján Smrek, Zrno, str J. MeSfaníik: Janko Jesensky zdravica básnikovi, str St. M.: André Maurois, Rodinny kruh, str A. Mráz: Matús Kavec, Nezamestnany, str Eudovít Novák, Jazykovedné glosy k ceskoslovenskej otázke, str A. M.: Matús Kavec, Kuvik na plote, str Stefan Jansák, Zivqt Stefana Faj'nora, str Alexander Pockody, Slávnosf, str Ján Cep, Hranice stínu, str Ján Ponican, Stroje sa pohly, str Alexander Pockody, Zmftvychvstanie Jána Kasalu, str Mir. A. Huska, Daniel Záboj' Laucek, str mj: Georges Duhamel, Notár z Havru, str Ludovit Novák: Roman Jakobson Jan Mukaíovsky, Dejiny ceského versa, str. V

8 R r: 55. Karel Hlavácek, Zalmy, str Jan Mukarovsky, V^bor z prôzy Karla Capka, str Vádav Chaloupecky, L'université Pierre Pázmány et la Slovaquie Univerzita Petra Pazmánya a Slovensko, str Grigol Robakidze, Megi, gruzínské dévce, str. 61. Knut Hamsun, Hlad, str. 63. M. J. Mora, Vrchy v hmlách, str Jaroslav Kratochvil, Prameny, str Martin Benka, str Giorgia Pisani, Láska pred sto rokmi, str Dr. Ján V. Ormis, Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii, str Jozef Skultéty: Bardejov a j'eho okolie dávno a dnes, str Fr. Stefunko: V. V. Stech, Sochari prazského baroku, str Pedagogicky sborník, str. i 92. POZNÁMKY K. Culen: Kto sa prenáhlil?, str Hendrich: Slovenana prvy raz na javisku?, str. 64. Ludovit Novák: Ostatny raz o jazykovej' povahe Zilinskej' knihy, str Este raz o porusovaní spisovnej normy v slovenskej' poezii, str Provinciálnosf, svetovost a Ján Stanislav, str Br. Varsik; Este k j'azykovej' povahe Zilinskej knihy, str Literatúra k clánku Pavla Florka, str Súdenie a obrana, str Zradené krajinské ceny, str Zlá úloha, str Ubolené zabúdanie, str Cudné pohnútky, str O com je rec?, str Argument, str Zavádzanie, str Zlé zjavy, str Poucenie, str Z filozofickej' fakulty, str Honoráre SND, str Stvrtá trieda Ceskej" akademie, str Peroutkova kapitola, str Upozornenie, str. 64, 256. Oznámenie, str. 64. Red. pozn., str Redakcny odkaz (A. M.), str UNELECKÉ PRÍLOHY MiloS A. Bazovsky; Dvor (olej), c. 4. Vladimir Droppa; Zátisie (olej), c. 3. Rudolf Hornák; Po kúpeli (hlina), c. 5. Jozef Kollár: Pri rieke (olej), c. 11. Eugen Lehotsky: Kostol (olej'), c K. Ondreiíka; Zima (olej'), c. 2. Koloman Sokol: Cigáni (olej'), c Fr. étefunko: Portrét Aniêky Hlavajovej', c. 10.

9 OBSAH BÁSNE Válentln Beniak: f Vladimir Roy, str. 65. Tri básne, str Staré slovenské mesto, str Bezec, str Spomienka, str Kazo Bezek: Záhrada, str. 26. Dve krízovky, str. 92. Tri piesne z balady v prôze, str Krízovka, str R. Dilong: KláStorské zátiãie, str. 82. Pamiatke Kudovíta Stúra, str Dvebásne, str Henny Fiebigová: VeÊery, str Cudovít Gasparovic: Vecerny motív, str Koloman K. Geraldini: Zenine oci, str Stefan Gráf: Cierna hodinka's Máchom, str Frantisek Hecko: Na pravé poludnie, str P. G. Hlbina: Zlaté háda, str Dve básne, str Dve básne, str Ján Kostra: * * *, str Frano Král: V dazdi, str Slneôny den, str Deti na hálni, str. 381, Pri mori, str Stanislav Meciar: Ruky mojej matky, str. 93. * * *, str Jar 1936, str Laco Novomesky: Dva verãe, str Jano Okd : Reminiscencia, str Cudo Ondrejov: Kde si?, str. 42. Slávik mi spieva, str Z nov^ch ver- Sov, str Z novych básní, str Vlado Pisút: Ûtok, str Andrej Plávka: Dve básne, str Eudmila Podjavorinská: Dve piesne, str Ján Priehradník: Epigram, str Vîado Reisel: Dotyky, str Vladimír Rolko: O naâom chlebe, str. 23. tek a návrat, str Sen An6i Pastúchovej, str V^vraty, str Rovesníkom, str Viera Szathmáry-Vlcková: Spev mladjích, str Miloslav Slávik: V okvetí, str Bratislavské vinice, str Slavkovian: Srdce a piesefi, str. 11. List, str Andrej îarnov: Z versov, str Tri verse, str Preklady Ch. Baudelaire: De profundis (prel. P. G. Hlbina), str Eduard, Eduard. Skôtska balada (z angl. Vladimír Roy), str. 73. Gumilev: Z básní (z ruského Janko Jesensktf), str Jan Kasprowicz: Svãty Boíe, Svaty Mocny (z po ského Andrej tarnov) r str Jan Lechon: Stretnutie (z polského Stanislav Meciar), str St. Mallarmé: Morsky vánok (prel. P. G. Hlbina), str Hrob Êdgara Poea (prel. V. Kormanec), str A. S. PuSkin: Z básní (prelozil Janko Jesensk'y), str nr R. M. Rilke: Milenka (prel. P. G. Hlbina), str Sonet na Orfea (prel P. G. Hlbina), str A. Rimbaud: Ofelia (prel. P. G. Hlbina), str v

10 PhUippe Soupault: Na inom mieste (prel. VI. Reisel), str MaximUian Volosin: Pâsf (z ruského Janko Jesensky), str Oton îupancic: NaSe slovo (zo slovinciny K. Geráldini), str BELETRIA Junko Alexy: Zápasy, str Margita Figuli; Halúzky, str Arvenzisove husle, str Víchor, str Ferdinand Gabaj: Vagôn bez kolies, str Stefan a Tereza, str. 45!i. Medzi dvoma kamenmi, str Stefan Gráf: Stvrtá noc, str. 24. Homo novus, str Ivan Horváth: Posledná kauza, str Zbytocny náviat, str J. C. Hronsky: Otec Zván, str Dobroslav Chrobák: Duo Charlie, str Návrat Ondreja Baláza, str Jêgé: VSelijaké rozumy, str Aké sú nase cesty, str Janko Jesensky: Vlastenci, str. 11. VoIte 5íslo 4!", str Budem poslancom, str Vyborové zasadnutie, str Matús Kavec: Záveje, str. 84. Kapitola z románu Grapy, str Slavkovian: Rozprávka z Tyrolska, str Preklady Herman Bang: Frantisek Pander (z dánciny Karol V. Rypácek), str James Hilton: Vianoce profesora Chipsa (z angl. E. a S. Felber), str. 74. Michatt Zoscenko: Orgován kvitne (z ruského Mikulás Gacek), str. 33,. 93, 159. DRAMATICKÁ PRÁCA «I. K. Lacková: Putá, str CLÁNKY Henrich Bartek: Stúrovská prozodia, str J. Hurovic: Tranoscius v nasej literatúre, str Karol Golán: Stúrove reci na slovanskom sjazde roku 1848, str Ing. Ivan Houdek: Jánosík vo filme a v skutocnosti, str Ján Marták: Dr. Ladislav NádaSi-Jégé, str. 65. Stanislav Meciar: Nad duchovnym dedictvom Stúrovym, str. 27. G. K. Chesterton (Dve velké svetové literárne osobnosti), str Eugene O'Neill, str Andrej Mráz: Pomer Jána Kalin5iaka k Eudovítovi Stúrovi, str Eudovít Novák: Eudovít Stúr ako jazykovedec, str. 1. Organizacné pioblémy vedeckého zivota, str Spisovná slovencina a ústava Ceskoslovenskej republiky, str. 230, 292. Anton Pridavok: Omrvinky zo zivota velkého clovcka, str Pavel Reptis: K problémom Stúrovskej prozodie, str Klement Simoncic: K. H. Mácha a Slovensko, str Preklady D. Úyzevêkyj: Tobias Gottfried Schrôer a Slovcnsko (z nenieckého rukopisu premil D. P.), str B. M. Eichenbaum: Problémy PuSkinovej poetiky (prel. N. Bs), str Spisovatelská tvár M. Gorkého (Dve velké svetové literárne osobnosti) (prel. N. Bs),_ str Vojislav Vuckovic: Romaíne Rolland a hudba (z choiv. A. M.), str KRONIKA Janko Alexy: Z parízskych vystav, str Z. B.: Hudobny zivot bratislavsky v prvej tretine sezony, 695. IV

11 .- -?* ' -. - Rudo Brtán: Pri stom vyrocí Kollárovej rozpravy/ot literáfne,ji vzájomnos'ti, str "'u,..,'. -.' V ' Jozef Cincík: Zasa budeme Skodovat?, str. 701;'..»',. ', V K. Gulen: 0 zabudnutom aniericko-slovensk6m : novin'ároví,. ât.r Zabudnutá slovenská literatttra, str J. Ûurovic: Pôvod piesne Ûas radosti.»., stf 396.', ;< Pavol M. Fodor: Dve v^znamné vystávky v KoSiciach, str Éri otyorení umeleckej. sezôny, str. 499: XXXVII. vy"stava Sgolku slovensk^ch umelcpv,* str Ján K. Garaj: Ján Donoval, str Ferd. Hoffmarin: Zo SlQ-yenskêho nårodného divadla, str. 176* 306, 556, 697. Nová se^ôna slov'ens.kej cinohry SND, st'r ' M. Chorváth: Aktuálne potfeby nasej Titeratúry, str Stefan Krcméry: Ján L. Bella, str Stanislav Meciar: Umrel Vladimír Ro'y, str Ivan Krasko sesfdesiatro5ny, str "' " A. Mrdz: Kongres slovenskych spisovatelov, str Dr. Ján V. Ormis: NaSi zosnulí (îvan Daxner st., Dlhomír Polsk^), str. 42. Eudovít Vansa, str Jozef Eudo'vít Holuby, str. Í73l,/. V. O.: Marína Maliaková sedemdesiatpâffoôná,'str ' j s: Storoônica prvej slovenskej vychádzky na; Devín, stf Df. Samo Daxner osemdesiatro5ny\ str Jozef Skultéty: KonStantín J. Grot, str, 105. Ján Valasky: Ján KNIHY'A L. Bella, str. CASOPISY, 383. Nikolaj Bohus Vanco: Bakos: Na Andrej margo Mráz, filmu Ján JánoSik, Kalinôiak, str str Henrich Bartek: Les -études Slaves en Tchécqslôvaquie, str Wladyslaw Bobek: Stanislav Meôiar, Poezia a zivot, str Ján C.: Martin Kukucín, HiSa v brehu, str Gusto Plavec, Tristoroôny # Tranoscius, str Stefan Osusky, Ministre de Tchécoslovaquie a Paris, str MatúS Kavec, Grapy, str. '503. K. Gulen: Ján Pankuch, Dejiny clevelandsk^ch a lakewoodskych Slovákov, str Niekolko zabudnutych kníh z Ameriky, str D. Gyzevskyj: Dr. Sam. St. Osusky", Stúrova filbzofia, str Jozo Félix: Ilia J. Marko, Rozryté jaro, str: 47. Laco Novomesky, Otvorené okná, str Janko Jesensky^ Vybor z poezie Sergeja Jesenina, str Koloman K. Geraldini, Rosa v kalichu, str Vítézslav Nezval, Ulice Gît-le-Coeur, str Valentín Beniak, PoStov^- holub, Str jkg: Jozef Lukácik, Ján Donoval Tichomír Milkin,- str Jozef Gonsorcík: Henri Bremond, Cistá poezia, str. 54. Ing. Ivan Houdek: Dr. Jôzef Krzyzanowski, Proces Janosika, str. 574 Fr. Hrusovsky: Slovenské hrady, str Nekolik pfednásek z dêjin Slovenska, str m. ch.: Josef Spilka, Napucánek, str Stanislav Meciar: Martin Rázus, Krômársky král, str. 50. Z najnovsej lyriky, str Eudovít Stúr, Stary i novy vêk Slovákû, str Andrej' Zarnov, U polskych básnikov, str Eudo Ondrejov, Mámenie, str Prof. dr. Jan Máchal, O symbolismu v polské a ruské literature, str Valentin Beniak, Lunapark, str. 35)8. Vladislav Van5ura, Tri reky, str Z ôeskej lyriky str Fi-ancois Mauriac, Klubko zmijí, 708. Andrej Melichercîk: Ercé, V tôni polmesiaca, str Ján Mestancík: KonStantín Culen, Slovenské Studentské tragédie, str. 49. Pamiatke trnavskej univerzity , str Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, str % ; V

12 A. Mráz: Nové divadelné hry, stf. JL14'. Martin Rázus, Odkaz mftvych, str A. M.: Julius Senay, Kremene, str Théo H. Florin, Z dialky..., str K vysinám, str Josef Kallinikov, Pri íekách babylonskych, str Lea Mrázová: E. a G. Romieu, 2ivot sestier Brontovskych, str Dr. Ján V. Ormis: Prof. dr. Ján KvaSala, Dejiny reformácie na Slovensku, str Janko Gál-Podcfumbiersky, Spomínajme otcov a osvecovatelov národa, str Tranovského sbornik, str Dobroslav Chrobák, Rukovât dejin slovenskej literatúry, str Iva Smakalová, Integrálna dedina, str j s: Jan Vilikovsky, Dêjiny literáfnich spoleôností malohontskyeh, str. 45. Dr. Fedor Jesensky, Nemocenské a invalidno-starobné poistenie, str Fedor Houdek, Po5iatky 5eskoslovenskéhQ druzstevníctva, str R r: Rudolf Fabry, Ufaté ruky, str. í>3. MikuláS Gacek, Sibírske zápisky, - str Janko Alexy, Écrivain, Peintre Slovaque; str Andrej Kostolny, Slovenské matky, str Wladyslaw Bobek, Slovensko a Slovanstvo, str Thames Williamson, Zemê vypravuje, str POZNÁMKY Fulla: Nás umelecky zivot a jeho nedostatky, str J. G. Konus: Neinformovanost o slovenskom americkom zivote, str Stanislav Meôiar: Okolo V^boru z poezie VI. Roya, str Na margo vyboru z juhoslovanskej prôzy, 709. Ludovít Novák: Eãte raz: Provinciálnosf, svetovosf a Ján Stanislav, str. 59- K patologii slovenského nacionalizmu?, str /. Stanislav: Provinciálne spôsoby vo vcdeckej kritike. (Odpoved Eud. Novákovi), str 'V. Stefunko: Niet rady a niet pomoci, Vypisovaf alebo nevypispvat súbeh pri stavbe pomníkov?, str F. S.: Z oblasti vytvarného umenia, str. 63. Cintlavá literárna porota a petúnie, str Charakteristická. drobnost, str Koren zla, strl 62. MatiSná delegácia v Amerike, str. 61. Nekompetentné posudzovanie, str Nepribúdajú novi spisovatelia, str O zabomysej' vojne pre mrzkos " v literatúre, str Pokraôovanie vo V15kovom diele, str Spisovatelsky kongres, str Obálka tohto ro5nika od Euda Fullu, str. 64. Opravy, str. 64. Oznámenie, str Poznámka, str Upozornenie, str UMELECKÉ PRILOHY Janko Alexy: V zatve (olej), Milos A. Bazovsky: Farebny den (olej), c. 5. Martin Benka: Pole (olej), Eudo Fulla: Kapucínsky kostol (olej, 1935), Eudovit Krizan: Dolinka (olej), Eugen Lehocky: Divy mak (olej), Karol Ondreicka: Diev5atko (olej), Koloman Sokol: Matka (olej), c Fr. Stefunko; Portrét zosnulej, 5. 2.

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

19. ročník degustácie vín - Svätý Peter

19. ročník degustácie vín - Svätý Peter Kategória Archív 1 139 Cabernet sauvignon 2009 Zsidek Imre D 4 85,67 Striebro 2 102 Zweigeltrebe 2005 Bednár Tibor D 1 84 Striebro 3 77 Cabernet sauvignon, nesk. zber 2009 Huĺuk Ondrej D 4 83,33 Striebro

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik

Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik Tartalom Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik literacki szerkesztőségének (F. K. P.)...

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

TEMPUS BECEP RALLY KOŠICE

TEMPUS BECEP RALLY KOŠICE 1 2 2 1 3 5 4 3 5 4 6 12 7 8 8 18 9 10 10 25 11 20 12 38 13 7 14 26 15 48 16 19 17 32 18 33 19 31 20 36 21 15 22 14 23 30 24 28 Slovakia Rally System DROTÁR Igor A 1 (SK) BÁOCI Vladimír SK Octavia WRC

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

3. kolo hod. Dvory nad Ţitavou

3. kolo hod. Dvory nad Ţitavou 3. kolo 06.11.2010 9.00 hod E1 ŠK D E2 ŠK C 2.0: 2.0 Búzáš Juraj Galla Kristián 0.0 : 1.0 Bielik Vladim Balogh Ádám 0.0 : 1.0 Mihalík Jozef Kukučka Peter 1.0 : 0.0 Kupáš Imrich Turák Krisztián 1.0 : 0.0

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

Végső búcsú Kabar atyától

Végső búcsú Kabar atyától 2016. február III. évf. 2. szám Végső búcsú Kabar atyától Szeretett Kabar Atyánk, életének 88., papságának 65. évében türelemmel viselt hosszú szenvedését befejezve 2016. január 9-én hazatért a Mennyei

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

DEMMEL JÓZSEF. Magyar haza, szlovák nemzet

DEMMEL JÓZSEF. Magyar haza, szlovák nemzet DEMMEL JÓZSEF Magyar haza, szlovák nemzet 1 KOR/RIDOR KÖNYVEK 5. 2016 Sorozatszerkesztő: Demmel József 2 DEMMEL JÓZSEF Magyar haza, szlovák nemzet Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Program SI Budapešť na október 2016

Program SI Budapešť na október 2016 Program SI Budapešť na október 2016 Dátum Čas Miesto Podujatie Poznámka 24. 09. Partner: 02. 10. Ódry Színpad Vas u. 2/c 1088 Budapest Premier Kultcafé Üllői út 2-4. 1085 Budapest 03. 10. 16.00 04. 10.

Részletesebben

Végeredmény Levice, 17.04.2011.

Végeredmény Levice, 17.04.2011. v celoslovenskej kvalifikačnej sút'aži na Majstrovsktvá Európy a sveta Pontozólap száma 1 Juniori (Junior) 11. Parketové tance (Tánctermi Anastázia na plese Végeredmény Levice, 17.04.2011. Juniori (Junior)

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Bibliografia článkov, denníkov a spomienok na vývoj na Slovensku v rokoch

Bibliografia článkov, denníkov a spomienok na vývoj na Slovensku v rokoch Bibliografia článkov, denníkov a spomienok na vývoj na Slovensku v rokoch 1918 1939 Valerián Bystrický Ľudmila Šimková Predkladaná tematická bibliografia publikovaných a nepublikovaných spomienok, denníkov

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja A Szlovák Nemzeti Párt szerepe a nemzeti mozgalomban 1866 nyarán a küszöbönálló osztrák magyar kiegyezés előtt Viliam Pauliny-Tóthnak,

Részletesebben

Pozvánka Meghívó. Medzinárodná vedecká konferencia AZ ESTERHÁZYAK FRAKNÓI IFJABB ÁGA URADALMAK, EGYÉNISÉGEK. Nemzetközi tudományos konferencia

Pozvánka Meghívó. Medzinárodná vedecká konferencia AZ ESTERHÁZYAK FRAKNÓI IFJABB ÁGA URADALMAK, EGYÉNISÉGEK. Nemzetközi tudományos konferencia Pozvánka Meghívó MLADŠIA FRAKNÓOVSKÁ VETVA ESTERHÁZYOVCOV PANSTVÁ A OSOBNOSTI Medzinárodná vedecká konferencia AZ ESTERHÁZYAK FRAKNÓI IFJABB ÁGA URADALMAK, EGYÉNISÉGEK Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Maratón Lučenec - Salgótarján. VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Maratón (42,195 km).

Maratón Lučenec - Salgótarján. VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Maratón (42,195 km). Maratón Lučenec - Salgótarján VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Miesto: Lučenec - Sagótarján Dátu: 20.8.2016 Trať: asfalt 42,195 km Štart: 15,00 hod. Pos. Bib Name Year Nat Club Kat. Por.

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Advent. v bráne Zemplína Zemplén kapujában. Hlavný usporiadateľ / Főszervező: Mesto Veľké Kapušany / Nagykapos Város. Sponzori / Támogatók:

Advent. v bráne Zemplína Zemplén kapujában. Hlavný usporiadateľ / Főszervező: Mesto Veľké Kapušany / Nagykapos Város. Sponzori / Támogatók: Hlavný usporiadateľ / Főszervező: Mesto Veľké Kapušany / Nagykapos Város Advent v bráne Zemplína Zemplén kapujában Sponzori / Támogatók: Veľké Kapušany 2017 Nagykapos 29. 3. 5. 6. 7. 8. November Zapálenie

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT SELYE JÁNOS EGYETEM Tanárképző Kar KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT DIPLOMOVÁ PRÁCA - DIPLOMAMUNKA Študijný

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, 2015. október 8-12. Eredmény Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 97, Scoring system: Appendix A Rank Nemz Vitsz Kormányos Klub Korcsop Nem R1 R2 R3 R4

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta 1 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta Vymenúvacie konanie uchádzača: doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie: 04.06.2013 č.:ff-vr-8093/2013 Vymenúvacie

Részletesebben

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018 Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica 07.09.2017. godine Broj: 01-295/2017 JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018.

Részletesebben

Lajos KASSÁK. KASSÁK Lajos

Lajos KASSÁK. KASSÁK Lajos Lajos KASSÁK KASSÁK Lajos PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA LAJOS KASSÁK Pécsi József felvétele, 1927 Snímka: József Pécsi, 1927 PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA 21. 3. 1887, Nové Zámky - 2O. 8. 1967,

Részletesebben

V. SuperCross Sorozat

V. SuperCross Sorozat V. SuperCross Sorozat 1. forduló - Kazincbarcika - 2014. 10. 19. 2. forduló - Ózd - 2014. 11. 02. 3. forduló - Veszprém - 2014. 11. 16. 4. forduló - Salgótarján - 2014. 11. 23. 5. forduló - Balassagyarmat

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

XV. SZEPSI BÓDVA-KUPA - MOLDAVSKÝ POHÁR BODVY

XV. SZEPSI BÓDVA-KUPA - MOLDAVSKÝ POHÁR BODVY Görkorcsolya - kolieskové korčule G1 abszolut 1 49 Terebeši Kristán 00:39:35 00:00:00 2 3 Kutnár Denis CSRC Košice 00:39:40 00:00:04 3 6 Bartko Martin PIK Poprad 00:40:03 00:00:28 4 2 Rási László Zúzmara

Részletesebben

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk!

Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! Ked ves Ta ní tók! Ked ves Szü lôk! A tech ni ka ro ha mos fej lô dé se szük sé ges sé te szi, hogy már egé szen ki csi kor ban in for - ma ti kai és szá mí tó gép-fel hasz ná lói is me re tek kel bô vít

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

LITERÁRNY MIESTOPIS. Okolia Košíc

LITERÁRNY MIESTOPIS. Okolia Košíc LITERÁRNY MIESTOPIS Okolia Košíc ISBN 80-88687- 20-9 Namiesto úvodu,,vy bibliografi ste veľmi suchopárni, viac fantázie by Vám neuškodilo, dostalo sa mi kritiky od môjho kolegu knihovníka. V prvom momente

Részletesebben

Celkové výsledky Slovenský Pohár 2012. Termíny:

Celkové výsledky Slovenský Pohár 2012. Termíny: SP -600 Celkové výsledky Slovenský Pohár 2012 Termíny: 20.-21. 04. Slovakiaring Použité skratky: 11. 05. Pannoniaring 27. 05. Slovakiaring DNS do hl. pretekov nenastúpil 08.-09. 06. Hungaroring DNF preteky

Részletesebben

Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1

Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1 MARTIN HETÉNYI Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1 A szlovák-magyar viszony alakulását a harmincas évek végén elsısorban a nemzetközi események határozták

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920 Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920 Miroslav Michela Az 1914-es szarajevói merénylet után a szlovák nemzeti mozgalom képviselıi lojalitásukról biztosították a monarchiát, és politikai

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók

tüzérség, tankok, rádióval irányított bombák, harci repülőgépek, harci gázok, ismétlő puskák, tengeralattjárók Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 6. ročník, školský rok 2013/14 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. október 1., szerda 141. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LII. tv. Az Al bán Köz tár sa ság nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez való csat la ko zá sá ról

Részletesebben

XVI. SZEPSI BÓDVA-KUPA - MOLDAVSKÝ POHÁR BODVY

XVI. SZEPSI BÓDVA-KUPA - MOLDAVSKÝ POHÁR BODVY Kerékpár - cyklistika C1m 1 C4 Kostolník Matúš Kriwo Team Jantex HE 01:44:32 00:00:00 2 C3 Vrchovský Erik 01:47:51 00:03:18 3 C83 Szirmai Rudolf Jump Sport 01:47:54 00:03:22 4 C90 Hrebik Tomáš ADZ fly

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

1./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítás megtárgyalása, valamint számlavezető pénzintézetének meghatározása Előterjesztő: elnök 2.

1./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítás megtárgyalása, valamint számlavezető pénzintézetének meghatározása Előterjesztő: elnök 2. 1. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012.01.30.-án, 16.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Zsiga Tamás elnök, Egyházas Gyula, Jakus Árpádné képviselők Meghívottak:

Részletesebben