СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 БРОЈ 4. ГОДИНА XLIII XLIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 27. APRIL ГОДИНЕ ÁPRILIS 27. С Е Н Т А Z E N T A

2 14. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА СЕНТА ОПШТИНСКА УПРАВА Број: III /2008 Дана: С Е Н Т А На основу члана 20. Закона о избору народних посланика ( Сл.гласник РС бр. 35/2000 и 18/2004.), члана 1. и 12. Упутства о начину ажурирања бирачких спискова ( Сл.гласник РС бр. 42/2000., 118/2003.) Начелник Општинске управе Сента год. у 24,00 часова доноси Р Е Ш Е Њ Е Закључује се бирачки списак грађана бирача општине Сента, што обухвата насељена места: Сента, Горњи Брег, Богараш, Кеви и Торњош на дан год. у 24,00 часова према следећем: 1. Укупан број бирача уписаних у бирачки списак је: Број бирача по бирачким местима у свакој свесци и број бирача по бирачким свескама је следеће Бирачко место број: Укупан број бирача Број бирача (први извод) Број бирача (трећи извод) Број страница 1. Дечји вртић Снежана, Сента, Златне греде Гимназија Сента, Сента, Главни трг Гимназија Сента, Сента, Главни трг Удружење самосталних привредника, Сента, Бошка Југовића Месна заједница Центар-Топарт, Сента, Миклоша Раднотија Месна заједница Центар-Топарт, Сента, Миклоша Раднотија Спомен школа, Сента, Миклоша Раднотија б.б Спомен школа, Сента, Миклоша Раднотија б.б Месна заједница Кертек, Сента, Јожеф Атиле Месна заједница Кертек, Сента, Јожеф Атиле Месна заједница Кертек, Сента, Јожеф Атиле Основна школа Турзо Лајош, Сента, Железничка Дечји вртић Снежана, Сента, Охридска oldal

3 14. АД Јединство, Сента, Суботички пут АД Јединство, Сента, Суботички пут Земљорадничка задруга, Сента, Дожа Ђерђа Месна заједница Тисапарт- Алвег, Сента, Мадач Имреа Месна заједница Тисапарт- Алвег, Сента, Мадач Имреа Основна школа 11. Новембар, Сента, Максима Горког Месна заједница Тисапарт Алвег, Сента, Карађорђева Месна заједница Тисапарт Алвег, Сента, Карађорђева Месна заједница Тисапарт Алвег, Сента, Карађорђева Дечји вртић Снежана, Сента, Кеј Тисин цвет б.б. 24. Основна школа Чоконаи Витез Михаљ, Горњи Брег, Велики сокак Земљорадничка задруга Горњи Брег, Горњи Брег, Торњошка Школа Адахатар, Адахатар Земљорадничка задруга Торњош, Торњош, Фехер Ференца Дом културе Торњош, Торњош, Светог Стевана Дом пензионера у Бурањшору, Бурањшор, 8. Октобра б.б. 30. Дом културе у Кевију, Кеви, Арањ Јаноша Месна заједница Бачка, Богараш, Маршала Тита Земљорадничка задруга у Богарашу, Богараш, Други рејон Ук. број страница је: 980 БРОЈ БИРАЧА: БРОЈ БИРАЧА НА ТЕРЋЕМ ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА: 4 УКУПАН БРОЈ БИРАЧА: Начелник Општинске управе Јанковић Роланд дипл.прав. М.П. oldal

4 15. Образац: ИПАПВ/В-8 На основу члана 32. став 1. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист АПВ, број 12/04), Изборна комисија изборне јединице A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04. szám) 32. szakaszának 1. bekezdése alapján ознака и назив изборне јединице 45 Сента a választókörzet jele és elnevezése 45 Zenta választókörzet választási bizottsága на седници одржаној датум седнице az ülés időpontja утврђује megtartott ülésén megerősítette ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐI MEGVÁLASZTÁSÁRA JELÖLT VÁLASZTÓKÖRZETI JELÖLTEK LISTÁJÁT ознака и назив изборне јединице 45 Сента a választókörzet jele és elnevezése За кандидате за избор посланика у изборној јединици ознака и назив изборне јединице 45 Zenta 45 Сента a választókörzet jele és elnevezése 45 Zenta választókörzet képviselőjelöltjei oldal

5 утврђени су: az alábbiak: 1. Презиме Ватаи Име Золтан Занимање кинолог Године живота 50 Адреса Станоје Главаша 2. ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 1. Családi név Vatai Utónév Zoltán Foglalkozás kinológus Életkor 50 Lakcím Stanoje Glavaš u. 2. Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT 2. Презиме Вашаш др Име Михаљ Занимање лекар специјалиста Године живота 53 Адреса Кеј Едварда Кардеља 45/16 ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА 2. Családi név Dr.Vasas Utónév Mihály Foglalkozás szakorvos Életkor Lakcím 53 Edvard Kardely rakpart 45/16 Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése VAJDASÁGI PÁRT oldal

6 3. Презиме Ђуришић Име Гаврило Занимање пензионер Године живота 63 Адреса Стевана Сремца 10/11 ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ НОВА СРБИЈА - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 3. Családi név Đurišić Utónév Gavrilo Foglalkozás nyugdíjas Életkor 63 Lakcím Stevan Sremac 10/11 Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése SZERBIAI DEMOKRATA PÁRT ÚJ SZERBIA - VOJISLAV KOŠTUNICA 4. Презиме Зец Име Борис Занимање дипл правник Године живота 44 Адреса Бошка Југовића 12. ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ НЕНАД ЧАНАК 4. Családi név Zec Utónév Boris Foglalkozás okl. jogász Életkor 44 Lakcím Boška Jugovića u. 12. Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése EGYÜTT VAJDASÁGÉRT NENAD ČANAK oldal

7 5. Презиме Рац Сабо Име Ласло Занимање предузетник Године живота 51 Адреса Милоша Обилића 5. ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача ГРАЂАНСКИ САВЕЗ МАЂАРА 5. Családi név Rácz Szabó Utónév László Foglalkozás vállalkozó Életkor 51 Lakcím Miloš Obilić 5. Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 6. Презиме Фабрик Име Весна Занимање преводилац Године живота 44 Адреса Кеј Едварда Кардеља 4. ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 6. Családi név Fabrik Utónév Vesna Foglalkozás fordító Életkor 44 Lakcím Edvard Kardely rakpart 4. Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése SZERB RADIKÁLIS PÁRT oldal

8 7. Презиме Фаркаш др Име Емил Занимање мр прим главни хирург Године живота 53 Адреса Петефи Шандора 6. ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача MAGYAR KOALÍCIÓ PÁSZTOR ISTVÁN, МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА - ИШТВАН ПАСТОР 7.Családi név Dr. Farkas Utónév Emil Foglalkozás mgr.prim. sebészfőorvos Életkor 53 Lakcím Petőfi Sándor 6. Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése MAGYAR KOALÍCIÓ PÁSZTOR ISTVÁN, MAĐARSKA KOALICIJA IŠTVAN PASTOR 8. Презиме Шандор Име Јожеф Занимање манагер Године живота 47 Адреса Фабри Јене 16. ПТТ Место Сента кога је предложила Назив предлагача ЗА ЕВРОПСКУ ВОЈВОДИНУ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - Г17 ПЛУС БОРИС ТАДИЋ 8. Családi név Sándor Utónév József Foglalkozás menedzser Életkor 47 Lakcím Fábri Jenő 16. Irányítószám Helység Zenta akit Az előterjesztő elnevezése AZ EURÓPAI VAJDASÁGÉRT, DEMOKRATA PÁRT - G17 PLUSZ, BORIS TADIĆ oldal

9 Ову листу објавити на огласним местима у изборној јединици, службеним гласилима општина-града које чине изборну јединицу и средствима информисања у општини граду. II A fenti listát a választókörzet hirdetőhelyein, a választókörzetet alkotó községi városi hivatalos közlönyökben, a községi városi tömegtájékoztatási eszközökben közzé kell tenni. II. Број: /08-III Место Сента Датум Szám: /08-III Helység Zenta Dátum ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ VÁLASZTÓKÖRZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ М.П. P.H. Име и презиме Својеручни потпис Марија Пастор A BIZOTTSÁG ELNÖKE Családi és utónév Sajátkezű aláírás Pásztor Mária oldal

10 16. На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима ( Службени гласник РС број 129/2007) Изборна комисија општине Сента, на седници одржаној 26. априла године, донела је A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK 129/2007 számú Hivаtalos Közlönye) 26. szakaszának 1. bekezdése alapján, a zentai Községi Választási Bizottság a április 26-án megtartott ülésén meghozta az alábbi Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ СЕНТА H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL I. Утврђује се Збирна изборна листа за избор одборника у Скупштину општине Сента и то: I. A zentai Községi Választási Bizottság a zentai Községi Képviselő-testületi tagok választására szolgáló összesített választási listát az alábbiak szerint állapítja meg: 1. ГРАЂАНСКИ САВЕЗ МАЂАРА - ЛАСЛО РАЦ-САБО MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG - RÁCZ SZABÓ LÁSZLÓ (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Ласло Рац-Сабо предузетник Сента, Милоша Обилића 5. Rácz Szabó László vállalkozó Zenta, Miloš Obilić u професор, дипл. маш. Пал Нађ Абоњи Сента, Максим Горкиј 62. инжeњер Nagy Abonyi Pál Zenta, Makszim Gorkij u. 62. tanár, okl. gépészmérnök Анико Деме Döme Anikó Имре Калман Kálmán Imre Марија Нађ Абоњи Nagy Abonyi Mária Тибор Деме Döme Tibor Каталин Едеш Édes Katalin занатлија kisiparos уметник, професор универзитета művész, egyetemi tanár пензионер nyugdíjas предузетник vállalkozó профeсор - дипл.физичар tanár - okl. fizikus Сента, I. Реон бб. Zenta, I. Reon sz.n. Сента, Рибарски трг 7. Zenta, Halász tér 7. Сента, Кеј Едварда Кардеља 15/23 Zenta, Еdvard Kardelj rakpart 15/23 Сента, Владимира Николића 5. Zenta, Vladimir Nikolić u. 5. Сента, Мушкатировићева 11/30 Zenta, Мuškatirović u. 11/30 oldal

11 Петер Сокола Szokola Péter Илдико Молнар Molnár Ildikó Ласло Барна Barna László Ласло Ханђа Hangya László Јожеф Пап Papp József Даниел Деме Döme Dániel Бела Нађ Nagy Béla Акош Ковач Kovács Ákos Агнеш Кинчеш Kincses Ágnes Агнеш Цабафи Czabafy Ágnes Андраш Жадањи Zsadányi András Жолт Салаи Szalai Zsolt Арпад Маћко Matykó Árpád електоинжeњер Торњош, Едварда Кардеља 2. elektromérnök Tornyos, Edvard Kardelj u. 2. васпитачица Сента, Српска 16. óvónő Zenta, Szerb u. 16. привредник Кеви, V. Реон 7. gazdálkodó Kevi, V. Reon 7. апс. инж. информатике Сента, Ј.Н.А. 61. apsz. informatikai mérnökzenta, J.N.H. u. 61. дипл. инг. информатике Сента, 7. Јули 80. okleveles Zenta, Július 7. u. 80. számítástechnikai mérnök економски техничар Сента, I. Реон бб. közgazdasági technikus Zenta, I. Reon sz.n. предузетник Горњи Брег, Гробљанска 36. vállalkozó Felsőhegy, Temető u. 36. студент апс.,погонс-ки електротехничар Сента, Владимира Назора 13. egyetemista apsz., üzemi Zenta, Vladimir Nazor u. 13. elektrotechnikus апс. наставник фискултуре testnevelőgyógytestnevelő tanár, apsz. наставник tanár економски техничар közgazdasági technikus предузетник vállalkozó економски техничар közgazdasági technikus Сента, Радноти Миклош 30. Zenta, Radnóti Miklós u. 30. Сента, Главна улица 7. Zenta, Fő u. 7. Сента, Кеј Едварда.Кардеља 20/21. Zenta, Еdvard Kardelj rakpart 20/21 Богараш, Маршала Тита 55. Bogaras, Tito marsall u. 55. Сента, Раде Кончар 29. Zenta, Rade Končar u TETTEL ÉS NEM SZÓVAL АКЦИЈА УМЕСТО ПРИЧЕ Г17 ПЛУС - SÁNDOR JÓZSEF TETTEL ÉS NEM SZÓVAL AKCIJA UMESTO PRIČE G17 PLUS - SÁNDOR JÓZSEF (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Јожеф Шандор менеџер Сента, Фабри Јене 16. Sándor József мenedzser Zenta, Fábri Jenő u Јожеф Адам Ádám József дипл. електро инжењер оkl. elektromérnök Сента, Миксат Калман 1/а Zenta, Mikszáth Kálmán u. 1/a oldal

12 Ласло Берењи Berényi László Гизела Ханђа Hangya Gizella Ференц Борбељ Borbély Ferenc Суботин Недељко Nedeljko Subotin Атила Хајагош Hajagos Attila Јудит Клошак Klosák Judit Иштван Дp. Кочиш Dr. Kocsis István Андраш Кошицки Kosiczky András Ливија Ковач Kovács Lívia Бела Месарош Mészáros Béla Карољ Нађ Nagy Károly Жолт Рац Сабо Rácz Szabó Zsolt Романдић Љубица Ljubica Romandić Ференц Сорад Szórád Ferenc Ласло Сорчик Szorcsik László Марија Свилар Хевер Svilar Hevér Mária Иштван Такач Takács István Корнел Такач Takács Kornél Жужана Триполски Tripolszky Zsuzsanna Марта Варга Пертић Varga Pertić Márta Вучинић Жељко Željko Vučinić економиста közgazdász економиста közgazdász правник jogász дипл. економиста okl. közgazdász електротехничар elektrotechnikus маш. инжењер gépészmérnök онколог onkológus економиста közgazdász службеница tisztviselő молер mázoló инж. заштите на раду munkavédelmi mérnök трговац kereskedő правник jogász трговац kereskedő инг. агрономије agrármérnök дипл. агроинжењер okl. agrármérnök дипл. правник okl. jogász економиста közgazdász наставница географије földrajz tanár грађевински инжењер építészmérnök економиста közgazdász Сента, Јокаи Мор 18. Zenta, Jókai Mór u. 18. Сента, Иво Андрић 12. Zenta, Ivo Аndrić u. 12. Сента, Милош Обилић 44. Zenta, Miloš Obilić u. 44. Сента, КЕК 45/9 Zenta, Edvard Kardelj rakpart 45/9 Сента, Станоје Главаша 16. Zenta, Stanoje Glavaš u. 16. Сента, Сечењијев трг 4. Zenta, Széchenyi tér 4. Сента, 7 Јули 90/а Zenta, Július 7. u. 90/a Сента, Ади Ендре 8. Zenta, Ady Endre u. 8. Сента, К.Е.К. 3. Zenta, Edvard Kardelj rakpart 3. Горњи Брег, 27 Март 94. Felsőhegy, Március 27. u. 94. Сента, К.Е.К. 7. Zenta, Edvard Kardelj rakpart 7. Сента, Гајева 28. Zenta, Gáj u. 28. Сента, Петефи Шандор б.б. Zenta, Petőfi Sándor u. sz.n. Сента, Топартска 5. Zenta, Tóparti u. 5. Богараш, IV. Реон 45. Bogaras, IV. Reon 45. Сента, Стеван Сремац 8/9 Zenta, Stevan Sremac u. 8/9 Сента, Кеј Едварда Кардеља 22. Zenta, Edvard Kardelj rakpart 22. Сента, Кукучка 2. Zenta, Kukucska 2. Сента, Милош Обилић 29. Zenta, Miloš Obilić u 29. Сента, Ђено Брановачког 22. Zenta, Đenо Branovački u. 22. Сента, Ћурчијска 13. Zenta, Szűcs u. 13. oldal

13 3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ DEMOKRATA PÁRT - BORIS TADIĆ (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Анико Жирош-Јанкелић професорица Сента, Нађабоњи Винцеа 19/а Zsíros-Jankelić Anikó tanárnő Zenta, Nagy Abonyi Vince u. 19/a Слободан Борђошки Slobodan Borđoški Габриела Др. Мушкиња Монтањи Dr. Muškinja Montányi Gabriella Ибоља Др. Жмукић Dr. Žmukić Ibolya Александар Кнежевић Aleksandar Knežević Карољ Гуљаш Gulyás Károly Наташа Адеми Ademi Nataša Виктор Варга Varga Viktor Сава Мр. Вујичић Mgr. Vujičić Sava Анико Ширкова Širková Anikó Сретен Миленковић Milenković Sreten Илона Јаблонски Jablonszki Ilona Ласло Рафаи Raffai László Анастазија Нађ Nagy Anasztázia професор географије földrajz tanár педијатар-неонатолог gyermekorvosneonatológus стоматолог - специјалиста fogorvos економиста közgazdász земљорадник földműves дипл.инж. пољопривреде okleveles mezőgazdasági mérnök Сента, Кеј Едварда Кардеља 4/12 Zenta, Edvard Kardelj rakpart 4/12 Сента, Кратка 4. Zenta, Rövid u. 4. Сента, Доња Тисина Обала 36. Zenta, Alsó Tisza-part 36. Сента, Главни трг 7-9 Zenta, Fő tér 7-9. Горњи Брег, Ј.Н.А. 89 Felsőhegy, J.N.H. u. 89. Сента, Змај Јове Јовановића 7. Zenta, Zmaj Jovan Jovanović u. 7. инжињер пољопривреде Сента, Кеј Едварда Кардеља 14/7 мezőgazdasági mérnök Zenta, Edvard Kardely rakpart 14/7 магистар економских наука Сента, Партизанска 4. кözgazdasági Zenta, Partizán u. 4. tudományok magisztere дипл.правник okl. jogász аутомеханичар autómechanikus акушерска сестра szülész nővér земљорадник földműves дипл. економиста okleveles közgazdász Сента, Светог Саве 1/13 Zenta, Szent Sava u. 1/13 Сента,Фехер Ференца 15. Zenta, Fehér Ferenc u. 15. Сента, Хусак Михаља 13. Zenta, Huszák Mihály u. 13. Горњи Брег, Гробљанска 1. Felsőhegy, Temető u. 1. Сента, 1.реон бб Zenta, I. Reon sz.n. oldal

14 Јожеф Тертељи Törtelyi József Јелена Вранић Vranić Jelena Сава Илијин Ilijin Sava Жужана Варади Váradi Zsuzsanna Мартина Молнар Molnár Martina Јене Јулијан Julián Jenő Акош Молнар Габор Molnár Gábor Ákos Мирјана Сабо Szabó Mirjana Иштван Рекович Rekovics István Агнеш Клошак Klosák Ágnes Mирјана Вуканић Vukanić Mirjana Жолт Калаи Kállai Zsolt Ласло Шимон Simon László Емеше Ладањи Ladányi Emese Силард Тертеи Törtei Szilárd пољоприв.техн. mezőgazd. technikus професорица tanárnő економиста közgazdász економиста közgazdász трговац kereskedő пензионер nyudíjas земљорадник földműves правни техничар jogásztechnikus пољоприв.техничар mezőgazd. technikus дипл.економиста okleveles közgazdász административни радник tisztviselő земљорадник földműves поштар postás дипл.економиста okl. közgazdász инж. инд. менаџ. ipari menedzsment mérnöke Сента, 7.Јули 6. Zenta, Július 7 u. 6. Сента, Трг Јоце Вујића 2. Zenta, Joca Vujić tér 2. Сента, Бранка Радичевића 7. Zenta, Brankо Radičević u. 7. Сента, Максима Горког 19. Zenta, Makszim Gorkij u.19. Сента, Штросмајерова 3. Zenta, Štrosmajer u. 3. Торњош, Киш Ференца 4. Tornyos, Kis Ferenc u. 4. Кеви, Шоти Нандора 6. Kevi, Sóti Nándor u. 6. Сента, Карађорђева 60. Zenta, Karađorđe u. 60. Сента, Преградски венац 99. Zenta, Városkörüli út 99. Сента, Ивана Гундулића 1/а Zenta, Ivan Gundulić u. 1/a Сента, Кеј Едварда Кардеља 6/5 Zenta, Edvard Kardelj rakpart 6/5 Богараш, 2. pеон 19. Bogaras, 2. Reon 19. Торњош, 5. реон 73. Tornyos, 5. Reon 73. Сента, Такач Иштвана 60. Zenta, Takács István u. 60. Сента, Доситеја Обрадовића 18. Zenta, Dositelj Obradović u. 18. oldal

15 4. ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ - НЕНАД ЧАНАК - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ EGYÜTT VAJDASÁGÉRT - NENAD ČANAK - VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Карољ Чизик технолог Сента, Кошут Лајоша 33. Csízik Károly technológus Zenta, Kossuth Lajos u Горан Јовановић Jovanović Goran Ерика Забош Zabos Erika Борис Зец Zec Boris Акош Бичкеи Bicskei Ákos Ализ Др. Сеги Перге Dr. Szögi Perge Aliz Роберт Ђери Győri Róbert Владимир Кривокапић Krivokapić Vladimir Ема Речко Recskó Emma Тибор Шпекла Spekla Tibor Атила Тот Tót Attila менаџер menedzser земљорадник földműves дипл. правник okl. jogász студент egyetemista лекар orvos предузетник vállalkozó радник munkás спортиста sportoló пољопр.. техничар mezőgazdasági technikus трговац kereskedő Сента, Ес Сабо Јаноша 12. Zenta, Ősz Szabó János u. 12. Богараш, Братства и јединства 34. Bogaras, Testvériség és Egység u. 34. Сента, Бошка Југовића 12. Zenta, Boškо Jugović u. 12. Сента, Арпадова 62. Zenta, Árpád u. 62. Сента, Доситеја Обрадовића 10/а Zenta, Dositej Obradović u. 10/a Сента, Железничка 45/а Zenta, Vasút sor 45/a Сента, Дежеа Костолањија 23. Zenta, Kosztolányi Dezső u. 23. Сента, Поштанска 73. Zenta, Posta u. 73. Богараш, Маршала Тита 16. Bogaras, Tito marsall u. 16. Сента, Јожеф Атиле 60. Zenta, József Attila u. 60. oldal

16 5. ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ SZERBIAI EGYESÜLT NYUGDÍJASOK PÁRTJA (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Ласло Прим. др. Слобода лекар специјалиста Сента, Ади Ендре 23. Prim. dr. Szloboda László szakorvos Zenta, Ady Endre u Тертељи Јожеф Törtelji József Розалија Девић Dévity Rozália Бољановић Радован Boljanović Radovan Ференц Тот Tóth Ferenc Илона Палатински Palatinszki Ilona Етелка Арваи Árvai Etelka Јоца Николић Nikolić Joca Михаљ Манга Manga Mihály Тибор Бало Báló Tibor дипл. економиста okl. közgazdász наставница tanárnő дипл. правник okl. jogász економиста közgazdász економски техничар közgazdasági technikus пољопривредни техничар mezőgazdasági technikus економиста közgazdász економски техничар közgazdasági technikus квалификовани радник szakmunkás Сента, Поштанска 44. Zenta, Posta u. 44. Centa, Кеј Едвард Кардеља 33/4 Zenta, Edvard Kardelj rakpart 33/4 Сента, Доситеја Обрадовића 2. Zenta, Dositej Obradović u. 2. Богараш, Братсва Јединства 9. Bogaras, Testvériség Egység u. 9. Торњош, Барток Бела 18. Tornyos, Bartók Béla u.18. Кеви, Петефи бригада 30. Kevi, Petőfi brigád u. 30. Сента, Давидова 19. Zenta, Dávid u. 19. Сента, Пупинова 8/6 Zenta, Pupin u. 8/6 Горњи Брег, Танчић Михаља 8. Felsőhegy, Táncsics Mihály u. 8. oldal

17 6. ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - ИШТВАН КАЈАРИ VAJDASÁGI PÁRT - KAJÁRI ISTVÁN (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Иштван Кајари дипл. економиста Сента, Мушкатировићева 5. Kajári István okleveles közgazdász Zenta, Muškatirović u педијатар Михаљ Др. Вашаш Сента, Кеј Едвард Кардеља 45/16 gyermekgyógyász Dr. Vasas Mihály Zenta, Edvard Kardelj rakpart 45/16 szakorvos Естер Сабо Szabó Eszter Ласло Бера Bera László Чаба Селеш Szeles Csaba Марија Терзин Terzin Mária Јожеф Кечкемети Kecskeméti József Јудит Шинкович Sinkovics Judit Ласло Есеш Eszes László Марта Ес Сабо Ősz Szabó Márta наставница у пензији nyugalmazott tanárnő предузетник vállalkozó дипл. имг. машинства okl. gépészmérnök економски техничар közgazdasági technikus аутомеханичар autómechanikus васпитачица óvónő квалификовани радник металац szakképzett fémmunkás домаћица háztartásbeli Сента, Кеј Тисин Цвет 6/10 Zenta, Tiszavirág sétány 6/10 Сента, Дожа Ђерђ 20. Zenta, Dózsa György u. 20. Сента, Стевана Кничанина 18. Zenta, Stevan Knićanin u. 18. Сента, Карађорђева 31. Zenta, Karađorđe u. 31. Кеви, IV. Реон 6. Kevi, IV. Reon 6. Торњош, Дожа Ђерђ 56. Tornyos, Dózsa György u. 56. Богараш, Петефи Шандор 27. Bogaras, Petőfi Sándor u. 27. Горњи Брег, Торњошки пут 28. Felsőhegy, Tornyosi út 28. oldal

18 7. МАЂАРСКА КОАЛИЦИЈА - ИШТВАН ПАСТОР MAGYAR KOALICIÓ - PÁSZTOR ISTVÁN (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím професор мађарског 1 Атила Јухас језика и књижевнoсти Сента, Бранислава Нушића 8/а Juhász Attila magyar nyelv- és Zenta, Branislav Nušić u. 8/a irodalom tanár Јене Др. Тари Dr. Tari Jenő Золтан Пек Pék Zoltán Ђенђи Кормањош Катона Kormányos Katona Gyöngyi Саболч Шухајда Suhajda Szabolcs Јожеф Бобан Bóbán József Петер Секереш Szekeres Péter Марта Барши Barsi Márta Жолт Хусар Huszár Zsolt Золтан Мр.Домањ Мgr. Domány Zoltán Антал Марош Maros Antal Жужана Шомораи Somorai Zsuzsanna Дора Лалић Lality Dóra пулмолог tüdőgyógyász szakorvos дипл. економист okleveles közgazdász професор мађарског језика и књижевнoсти magyar nyelv- és irodalom tanár физиотерапеут gyógytornász ветеринарски техничар, предузетник állategészségügyi tech., vállalkozó хемијски техничар vegyésztechnikus економиста у пенз. nyug. közgazdász предузетник vállalkozó прехрамбени инжeњер élelmiszeripari mérnök економски техничар közgazdasági technikus наставник математике у пен. ny. matematika tanár студент egyetemista Сента, Јоца Вујића 3. Zenta, Joca Vujića u. 3. Сента, Кеј Едварда Кардеља 41/8 Zenta, Edvard Kardelj rakpart 41/8 Сента, Топартска 67. Zenta, Tóparti u. 67. Сента, Војислав Илић 19. Zenta, Vojislav Ilić u. 19. Горњи Брег, Велики cокак 72/а Felsőhegy, Nagy köz 72/a Сента, Торњошки пут 106. Zenta, Tornyosi út 106. Сента, Стеван Сремац 8/6 Zenta, Stevan Sremac u. 8/6 Торњош, Костолањи Деже 18. Tornyos, Kosztolányi Dezső u.18. Сента, Тисин Цвет 1. Zenta, Tiszavirág sétány 1. Сента, Новосадски пут 70. Zenta, Újvidéki út 70. Сента, Карађорђева 11. Zenta, Karadjordje u. 11. Сента, Главна ulica 4/11 Zenta, Fő utca 4/11 oldal

19 Јожеф Берзе Berze József Бела Речко Recskó Béla Ференц Шоти Sóti Ferenc Золтан Нађ Абоњи Nagy Abonyi Zoltán Ђерђ Аго Ágó György Агнеш Ренко Renkó Ágnes Габриела Шароши Sárosi Gabriella Ференц Кајари Kajári Ferenc Марта Рац Сабо Rácz Szabó Márta Тибор Патаки Pataki Tibor Тимеа Месарош Mészáros Tímea кројач у пензији ny. szabó сликар festőművész трговац-привредник kereskedő-gazdálkodó професор физике fizika tanár пољопривредни технишар mezőgaz. technikus економиста у пенз. ny. közgazdász професор историје történelem tanár дипл. агроинжењер okleveles agrármérnök економиста közgazdász професор историје történelem szakos tanár учитељица tanítónő Сента, Радноти Миклоша 36. Zenta, Radnóti Miklós u. 36. Сента, Мадач Имре 28/а Zenta, Madách Imre u. 28/a Сента, Сремска 18. Zenta, Sremska u. 18. Сента, Максим Горког 2/б Zenta, Makszim Gorkij u. 2/b Богараш, Петефи Шандор 33. Bogaras, Petőfi Sándor u. 33. Сента, Бачка 2. Zenta, Bácska u. 2. Сента, Гајева 11. Zenta, Gajeva u. 11. Сента, Милоша Кривокапића 4/а Zenta, Miloš Krivokapić u. 4/a Сента, 8 Март 11. Zenta, Március 8. u. 11. Сента, Српска 9. Zenta, Szerb u. 9. Богараш, Тито маршал 71. Bogaras, Tito marsall u Јудит Четле Csetle Judit Илона Др. Замборски Аго Dr. Zámborszki Ágó Ilona Рожа Естер Rózsa Eszter Јанош Замборски Zámborszki János Аранка Хорти Horti Aranka васпитачица óvónő акушер-гинеколог у пензији nyugdíjas szülész-nőgyógyász szakorvos студент egyetemista високо квалификовани аутомеханичар у пензији nyugdíjas magasszakképzett autószerelő административни радник adminisztratív dolgozó Горњи Брег, Велики Сокак 87/а Felsőhegy, Nagy köz 87/a Сента, Ђуре Јакшића 9. Zenta, Djura Jakšic u. 9. Сента, Бошка Југовћа 5 Zenta, Boško Jugović u. 5. Сента, Нови шор 22/а Zenta, Új sor 22/a Кеви, Арањ Јаноша 33. Kevi, Arany János u. 33. oldal

20 8. СРПСКА ЛИСТА ЗА СЕНТУ БОГОЉУБ РЕЏИЋ SZERB LISTA ZENTÁÉRT BOGOLJUB REDŽIĆ (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Богољуб Реџић машинбравар Сента, Кеј Едварда Кардеља 12/2 Redžić Bogoljub géplakatos Zenta, Edvard Kardelј rakpart 12/2 2 Новица Михаиловић професор Сента, Вука Караџића 29/15 Mihailović Novica tanár Zenta, Vuk Karadžić u. 29/15 3 Гаврило Ђуришић економиста Сента, Стевана Сремца 10. Đurišić Gavrilo közgazdász Zenta, Stevan Sremac u Љиљана Марјановић економиста Сента, Арпадова 97. Marjanović Ljiljana közgazdász Zenta, Árpád u Ференц Ђура професор фискултуре Сента, Јожеф Атила 46. Gyura Ferenc tornatanár Zenta, József Attila u Вера Предојев трговац Сента, Батинска 2/1 Predojev Vera kereskedő Zenta, Batinai u. 2/1 7 Силвија Шереги студент економије Сента, Кеј Тисин Цвет 9. Sőregi Szilvia közgazdász hallgató Zenta, Tiszavirág sétány 9. 8 Драгољуб Плавшић грађевински техничар Сента, Новаторска 1. Plavšić Dragoljub építésztechnikus Zenta, Novatorska u Јела Предојев трговац Сента, Батинска 2/2 Predojev Jela kereskedő Zenta, Batinai u. 2/1 10 пензионисани радник Миодраг Маринковић Сента, Суботички пут 7. MУП-а Marinković Miodrag Zenta, Szabadkai u. 7. nyudíjas belügyi dolgozó Милорад Авдаловић Avdalović Milorad Пал Дукаи Dukai Pál технолог technológus пољопривредни произвођач mezőgazdasági termelő Сента, Золтана Чуке 25. Zenta, Csuka Zoltán u. 25 Торњош, Пут Михаља Верешмартија 25. Tornyos, Vörösmarti Mihály u. 25. oldal

21 ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ LIBERÁLIS DEMOKRATA PÁRT ČEDOMIR JOVANOVIĆ 9. (назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен) (a választási lista neve, a listavezető családi és utóneve, ha kijelölték) Кандидати за одборнике су: A képviselőjelöltek az alábbiak: Ред. бр. Име и презиме Датум рођења Занимање Пребивалиштe i адреса стана S.sz. Utónév és családi Születés dátuma Foglalkozás Lakóhely és lakcím Игор Уторник царински референт Сента, Светог Саве 5/25 Utornik Igor vámügyi előadó Zenta, Szent Száva u. 5/25 2 Шандор Војнак приватни предузетник Сента, Гајева 90. Vojnák Sándor vállalkozó Zenta, Gajeva u Олга Ердељи приватни предузетник Сента, Мушкатировићева 5. Erdélyi Olga vállalkozó Zenta, Muskatirović u Золтан Ватаи кинолог Сента, Станоје Главаша 2. Vatai Zoltán ebtenyésztő Zenta, Stanoje Glavaš u Жолт Шебешћен магационер Сента, 7. Јули 88. Sebestyén Zsolt raktáros Zenta, Július 7. u Марта Ренко приватни предузетник Сента, Гајева 88. Renkó Márta vállalkozó Zenta, Gajeva u Силард Нађ електричар Сента, Серво Михаља 6. Nagy Szilárd villanyszerelő Zenta, Szervo Mihály u Александар Ковч референт Сента, Бенедек Елек 2. Kovč Aleksandar előadó Zenta, Benedek Elek u Анико Немет Német Anikó Виктор Алексић Aleksić Viktor књиговођа könyvelő информатичар informatikus Сента, 7. Јули 21. Zenta, Július 7. u. 21. Сента, Петефи Шандора 33. Zenta, Petőfi Sándor u. 33. II. Решење се објављује у Службеном листу општине Сента, на огласној табли СО Сента, средствима јавног информисања и на бирачким местима. II. A végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, а zentai KKT hirdetőtábláján, a tömegtájékoztatási eszközökben és a szavazóhelyeken. Сваки подносилац изборне листе има право да у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе изврши, преко лица које овласти, увид у све поднете изборне листе и документацију поднету уз њих. A jelölőlista minden benyújtójának az összesített jelölőlista közzététele napjától számított 48 órán belül jogában áll az általa meghatalmazott személy által betekintést nyerni az összes benyújtott jelölőlistába és azok mellékleteibe. oldal

22 Поука о правном леку: Против овог решењa сваки бирач, подносилац изборне листе и кандидат може поднети приговор Изборној комисији општине Сента, у року од 24 часа од дана доношења решења. Jogorvoslati utasítás: E végzés ellen minden választópolgár, jelölőlista-benyújtó és jelölt a végzés meghozatalának napjától számított 24 órán belül kifogást emelhet a zentai Községi Választási Bizottságnál. Број: /08-III Szám: /08-III У Сенти, дана, 26. априла године Kelt: Zentán, április 26-án Изборнa комисијa општине Сента Zentai Községi Választási Bizottság Председник комисије A bizottság elnöke М. П. P. H. Пастор Марија Pásztor Mária 17. На основу члана 28. Закона о локалним изборима( Сл. гласник РС 129/08 ), Изборна комисија општине Сента на седници одржаној године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ СЕНТА 11.МАЈА За гласање на изборима расписаних за 11.мај 2008.године, за избор одборника у Скупштину општине Сента, за сва бирачка места на територији Општине Сента, утврђује се гласачких листића. Резервни број гласачких листића одређује се у броју од 0,3 % од утврђеног броја гласачких листића, који број је 66. Резервни гласачки листићи чувају се у седишту Изборне комисије општине Сента. Гласачки листићи се штампају у А4 формату. 2. Ово решење објавити у Службеном листу општине Сента. Сента, год. Број : /08-III Председник комисије Пастор Марија oldal

23 Садржај Tartalom Број предмета Tárgyszám Предмет - Тárgy РЕШЕЊЕ - Закључује се бирачки списак грађана бирача општине Сента ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI KÉPVISELŐI MEGVÁLASZTÁSÁRA JELÖLT VÁLASZTÓKÖRZETI JELÖLTEK LISTÁJА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ СЕНТА HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ СЕНТА 11.МАЈА Страна - Oldal ИЗДАВАЧ: ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА: ЖИРО РАЧУН ШТАМПА: ТИРАЖ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/ Ширкова Анико, Секретар СО Сента 2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за годину дана унапред, Цена огласа је 2.000,00 динара, за преплатнике 1.000,00 динара, за кориснике буџета оглашавање је бесплатно остали приходи у корист нивоа општин Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 200 ком. KIADÓ: FELELŐS SZERKESZTŐ: ÉVI ELŐFIZETÉS: EGYSZÁMLA- SZÁM: NYOMTATJA: PÉLDÁNYSZÁM A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/ Širková Anikó, a Zentai KKT titkára 2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell fizetni. A hiredetés díjszabása 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes községi szintű egyéb bevételek A KKT, a polgármester és a KT teendőire illetékes osztály 200 db oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII ÉVFOLYAM 17 SZÁM 2012 ÁPRILIS 25 ZENTA 85 A Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 3/2012 szám egységes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија

LIST. Године живота ДС, Г17 плус, Борис Тадић 3. ЛАЋАРАЦ ПЛАМЕНКА библиотекар 44 Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 18 NOVI SAD, 13. maj 2008. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Градска изборна комисија 122 1 МАЈА 2008. ГОДИНЕ, ПО ВЕЋИНСКОМ у Изборној јединици 30 Нови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. MÁRCIUS 25. Z E N T A 13. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi

Részletesebben

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова.

У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 10. БЕЧЕЈ. 1. Седница Комисије је почела 12. маја године, у 6,00 часова. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.05.2008. 2008.05.20. БРОЈ 7. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. ÁPRILIS 12. ZENTA 83. A helyhatósági választásról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007, 34/2010- Alkotmánybíróság határozata és 54/2011),15. szakasza 1.bekezdésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2016. ÁPRILIS 3. Z E N T A A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. szám AB határozat, és 54/2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 17.05.2012. 2012. 05. 17. БРОЈ 4. SZÁM САДРЖАЈ TARTALOM Ред. бр. H a з и в Страна Sorszám Elnevezés Oldal Изборна комисија

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 11 XLV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 21. / РЕШЕЊЕ О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 15. XLIX. ÉVFOLYAM 15.SZÁM 74./ РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ AДА И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2016 2018. ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 15. XLVI ÉVFOLYAM 15. SZÁM 51./ О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА HATÁROZAT TANÁCSADÓJÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL...3 52./ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 27.03.2008. БРОЈ 9 XLI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ: 33./РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА...3 TARTALOM: 33./VÉGZÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 8. XLIX. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 28./ ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АДА ÜGYREND AZ ADAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2016. ÁPRILIS 25. Z E N T A 64. ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СЕНТА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ОДРЖАНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 24. АПРИЛ 2012. БРОЈ: 10 52 На основу члана 33. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 20. Број 3. страна 61. 06.03.2013. ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСТОЈИЋЕВО 1. ГРУПА ГРАЂАНА АНТОНИЈЕ ЦИЦМИЛ 1. Антоније Цицмил из Остојићева

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

Број: СТРАНА 87. OLDAL szám П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 87. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám Oбразац СО-1 П О Т В Р Д А О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Потврђује се да је, (ЈМБГ) са пребивалиштем у (место) (адреса стана)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 4. szám Topolya, április 13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 4. szám Topolya, április 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XLVIII 13. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 4. szám Topolya, 2016. április 13. Број 4. 13.04.2016. СТРАНА 62.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 19. 05. 2016. 2016. 05. 19. БРОЈ 12. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám

Број: СТРАНА 248. OLDAL szám Број: 14. 22.06.2012. СТРАНА 248. OLDAL 2012.06.22. 14. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 10. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 34/10 és 54/11. sz.)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ГОДИНА XLI БРОЈ 13 XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLI БРОЈ 13 XLI. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 29.04.2008. БРОЈ 13 XLI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM САДРЖАЈ: 47./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 22.05.2012. БРОЈ 8. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.05.22. 8. SZÁM GODINA XLIV 22.05.2012. BROJ 8. 46. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 30.04.2008. 2008.04.30. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 14. став 9. Закона о локалним изборима ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007), Општинска изборна комисија

Részletesebben

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 96. Година XXV Нова Црња године Број: 5

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 96. Година XXV Нова Црња године Број: 5 Број 5 13.04.2016 Службени лист општине Нова Црња Страна 96 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXV Нова Црња 13.04.2016. године Број: 5 Образац СОНЦ број 16 /2016 17.На основу члана 26. Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, Április 07. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XLVIII 07. април 2016. г., Бачка Топола XLVIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2016. Április 07. Број 3. 07.04.2016. СТРАНА 56.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 7. страна 183. 18.05.2017. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА 43. На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 06. ЈУЛ БРОЈ: 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXI ЗРЕЊАНИН 06. ЈУЛ БРОЈ: 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХX ЗРЕЊАНИН 06. ЈУЛ 2012. БРОЈ: 22 78 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а сходно члану 15. став 1. тачка 10. Закона

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ГРАД НОВИ САД

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXI - Број 17 НОВИ САД, 24. април 2012. примерак 100,00 динара ГРАД НОВИ САД Градска изборна комисија 178 На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 31 Година XLIX 22. децембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 31 Година XLIX 22. децембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 31 Година XLIX 22. децембар 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 31. szám Topolya, 2017. december 22. Број 31. 22.12.2017. СТРАНА

Részletesebben

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62.

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62. Година : XLV Број 03 Цена броја: О Џ А Ц И 22. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 300,00 динара Рeд бр. 29. 29-1. 29-2. 29-3. С А Д Р Ж А Ј Акта Изборне комисије општине Оџаци Назив акта ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7. Szám Година XXXV Évfolyam Мaли Иђош 03. јули. 2005 г. Kishegyes 2005. јúlius. 3. 45 На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ На основу члана 26. став 1 Закона о локалним изборима ( Сл. Гласник РС број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11), Изборна комисија града Панчева, на својој 37. редовној седници одржаној 13. априла 2016. године,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 11. 2015. 2015. 11. 23. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 16 XLV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 57. / ОДЛУК A О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ АДА HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉGBELI VÁLASZTÓK TELJES

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 18. XLIX. ÉVFOLYAM 18.SZÁM 99./ UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA PRVE MESNE ZAJEDNICE ADA NA DAN 24. 04. 2016. GODINE AZ ELSŐ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 18.06.2009. БРОЈ 8. XLI. ÉVFOLYAM 2009.06.18. 8. SZÁM Страна 170. Година 2009. Службени лист општине Мали Иђош Број 8. 44. На

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2010. DECEMBER 31. Z E N T A 261. A közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 41/2009. szám) 8. szakaszának 2. bekezdése és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 15. szám Topolya, december 5.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 15. szám Topolya, december 5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 15 Година XLV 5. децембар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 15. szám Topolya, 2013. december 5. Број 15. 5.12.2013. СТРАНА 766.

Részletesebben