Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, 58/B. (2) bekezdésében, (4) bekezdés g) pontjában, és 134/E. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében - kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel az Önkormányzat teherbíró képességére - az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása. (2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából. (3)Továbbá a rendelet célja még, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza: a) a helyi Önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit. b) a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának Önkormányzat által meghatározott módját és egyéb eljárási szabályokat, c) a szociális ellátásokra való jogosultság tekintetében az ellátások Önkormányzat által meghatározott feltételeit.

2 A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet területi hatályát a Jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény 6.. (1) bekezdése, a személyi hatályát a évi CXXX. Törvény 6.. (2) bekezdése határozza meg. Értelmező rendelkezések 3. (1) Eltérő szabály hiányában a rendelet által alkalmazott fogalmak (lakásfenntartási kiadás, jövedelem, vagyon, család, háztartás, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedül álló) értelmezésére az Szt. 4.. (1) -ben foglaltakat kell alkalmazni.. Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket, az Önkormányzati Hivatalban lehet szóban, vagy írásban, az egyes ellátási formákra rendszeresített formanyomtatványon előterjeszteni. (2) A Markazi Közös Önkormányzati Hivatal az Szt.-nek 5. (1) bekezdés vonatkozó rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (3) Az (1) bekezdéstől eltérően a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről a polgármester dönt a kérelem benyújtását követő 15 napon belül, melyről a kérelmezőt vagy törvényes képviselőjét értesíti. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. (4) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. a)-i) pontjaiban szereplő adatokat. (5) E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül az alábbiak tekintetében a) a települési önkormányzat képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális, Sport és Kulturális Bizottság dönt: - Lakhatási támogatás - Ápolási támogatás - Gyógyszer támogatás - Eseti támogatásként nyújtott rendkívüli települési támogatás

3 b) átruházott hatáskörben a polgármester dönt: - rendkívüli települési támogatás temetési támogatás krízistámogatás rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - köztemetés (6) A jövedelem igazolásához csatolni kell: - havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, - munkanélküli járadékról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, - a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, - vállalkozó esetén az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról, - egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett az Önkormányzati Hivatalban erre rendszeresített nyomtatványon tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről. (7) Ha az Önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (6) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 51 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembe vételével vélelmezhető. Ha az önkormányzat a kérelemben vagy jövedelemigazolásban szereplő adatokat vitatja, a kérelmező és a közeli hozzátartozók szociális helyzetéről környezettanulmányt készít. (8) A jogosultsági feltételek megállapításához e.-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül felsorolásra. 5. (1) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Házi Pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. (2) Amennyiben a jövedelemszámításnál irányadó időszakban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege változik, akkor időarányosan annak az időszaknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével kell számolni, amelynek a nettó jövedelmét a kérelmező igazolja.

4 6. (1) A települési támogatás megállapítására irányuló kérelem elbírálásához környezettanulmányt lehet készíteni. 7.. (1) A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) A készpénzben megállapított támogatást a jogosult a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Házi Pénztárában veheti át hétfő-szerda-péntek napokon 9 00 órától óráig. (3) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását ha adott rendelet másként nem rendelkezik az ellátás megállapítását követően naptári évenként egy alkalommal ismételten vizsgálni kell, ennek tényét az ügyintéző az ügyiratban feljegyzéssel rögzíti. 8. (1) A polgármester, illetve Szociális, Sport és Kulturális Bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. (2) A fellebbezést a polgármester az iratok csatolásával a Képviselő-testület következő ülése elé terjeszti, kivéve ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított évi CXL. tv ában foglaltak alapján a határozatot hozó saját hatáskörében határozatát módosítja, vagy visszavonja. 9.. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése (1) Az Szt ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni. (2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Bizottság a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból a) csökkentheti, b) egy éven belüli részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

5 10.. Adatkezelés (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet. (2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni Ellátási formák (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható. (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete szociális rászorultság esetén a jogosult számára: a) települési támogatást aa) lakhatási támogatást ab) ápolási támogatást ac) gyógyszertámogatást b) rendkívüli települési támogatást ba) temetési támogatást bb) krízistámogatást bc) eseti támogatást bd) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást c) köztemetést állapít meg az Szt ában és 48. -ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

6 II.FEJEZET Települési támogatások Lakhatási támogatás 12.. (1) A Szociális, Sport és Kulturális Bizottság lakhatási támogatást formájában települési támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki a kérelemben megjelölt ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője vagy haszonélvezője, és a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 250 %-át, és b) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona. (2) Lakhatási támogatás a villanyáram-, víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható. (3) A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (2) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni (1) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést, c) a lakhatási költségek igazolására a kérelem benyújtását megelőző hónap számláit. (2) A lakhatási támogatás mértéke havi Ft. (3) A lakhatási támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (4) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra. (5) A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

7 (6) A lakhatási támogatás iránti kérelmet ezen rendelet 1. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. Ápolási támogatás 14.. (1) A képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére. (2) Ápolási támogatás állapítható meg annak a Markazon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Markazon tartózkodó hozzátartozónak (Ptk. szerinti hozzátartozó), aki a) 18. életévét betöltött tartós beteg, Markazon lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is Markazon élő hozzátartozójának ápolását végzi, és b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és c) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében annak 150 %- át. d) és vagyonnal nem rendelkezik. (3) Nem számít vagyonnak az egyenesági felmenőtől (szülő, nagyszülő) öröklés útján szerzett vagyontárgy. (4) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) a családban élő személyek jövedelemigazolását, b) szakorvosi igazolás alapján kiállított házi orvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul. (2) Az ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. Az ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. (3) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készít.

8 (4) Az ápolást végző személy, ápolási kötelezettségének abban az esetben nem tesz eleget, ha az ápolt személy a) közvetlen lakókörnyezete elhanyagolt, nem tiszta, b) nincs megfelelő hőmérséklet biztosítva, c) nincs megfelelően élelmiszerrel ellátva, d) állapotában beállt változásról kezelőorvosát, az ápolást végző személy nem tájékoztatja, e) a szükséges ápolási feltételeket, az ápolást végző személy nem biztosítja, gyógyszereiről és a szükséges ápolási eszközökről nem gondoskodik, f) felügyeletét a szükséges mértékben nem látja el, illetve akadályoztatása esetén arról nem gondoskodik. (5) Az (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően az Önkormányzat az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a (4) bekezdés a)-f) pont valamelyikének nem tesz eleget, b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges. (6) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításával, illetve megszűntetésével kapcsolatban az Önkormányzat az Szt. ápolási díjra vonatkozó bekezdéseit Szt. 42. (1)- (3) alkalmazza. (7) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra. (8) Az ápolási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően méltányossági ápolási díj került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. (9) Az ápolási támogatás iránti kérelmet ezen rendelet 2. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. Gyógyszertámogatás 16.. (1) A képviselő-testület gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak. (2) Gyógyszertámogatásra az a Markazon lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki a) családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

9 b) egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, és a rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 20 %-át. (3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) a családban élő személyek jövedelemigazolását, b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást. (4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül a krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés. (5) A gyógyszertámogatás mértéke havi 4.500,- Ft. (6) A gyógyszertámogatás fél évre kerül megállapításra azzal, hogy a megállapítást követő április 1-jétől és október 1-jétől számított 15 napon belül felül kell vizsgálni. (7) Amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni. (8) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot értesíteni. (9) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. (3) bekezdése szerinti méltányos közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. (10) A gyógyszertámogatás iránti kérelmet ezen rendelet 3. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. III. Fejezet Rendkívüli települési támogatások és köztemetés 17.. (1) A Képviselő-testület Szociális, Sport és Kulturális Bizottsága, valamint a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt : a) halálesetre tekintettel temetési támogatás, b) elemi kár esetén krízistámogatás, c) önhibán kívüli átmeneti létfenntartási gondok enyhítése céljából eseti támogatás d) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában.

10 (2) A rendkívüli települési támogatások közül a temetési támogatás, a krízistámogatás, és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt. Temetési támogatás 18. (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési támogatásra jogosult a Markazon állandó lakcímmel rendelkező eltemettető, ha családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%- át nem haladja meg. (2) Az elhunyt személy eltemetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (3) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 10 %-a. (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege Ft. (5) A temetési támogatás iránti kérelmet ezen rendelet 4. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. Krízistámogatás 19.. (1) Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Markazon lakcímmel rendelkező személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetében 300 %-át, és akinek Markaz közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, vagy használója. (2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűzeset, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz. (3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és b) a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (4) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető. (5) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól 20%-kal, valamint a (4) bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig a Polgármester indokolt esetben eltérhet a Szociális, Sport és Kulturális Bizottság véleménye alapján.

11 (6) A krízistámogatás iránti kérelmet ezen rendelet 5. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. Eseti támogatás 20. (1) A Szociális, Sport és Kulturális Bizottság települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére. (2) Eseti támogatás állapítható meg annak a személynek, aki a 20. (1) szerint rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg, és vagyona nincs. (3) Az eseti támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000,-Ft, de összege egy éven belül nem haladja meg az Ft-ot. (4) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg 2 hónapon belül. (5) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra eseti támogatás nem állapítható meg. (6) A Bizottság az eseti támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívja fel a jogosultakat. (7) A Bizottság e rendeletben szabályozott eseti települési támogatást méltányosságból abban az esetben is megállapíthatja, ha az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában vagy az egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetén a 20. (2) bekezdésében előírt jövedelmi feltételektől legfeljebb 15 %-al tér el, feltéve, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően az alábbi körülmények valamelyike fennáll a) a kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozó 12 hónapon belül bekövetkezett halála, illetve 6 hónapon belül történt házasság felbontása miatt a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem legalább 50 %-al csökkent b) kérelmező tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, gondoz c) kérelmezőt és családját elemi kár, katasztrófa, vis maior helyzet sújtotta (8) Méltányosság kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gyakorolható. (9) Az eseti támogatást a Polgármester is megállapíthatja akkor, ha az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetné.

12 (10) Az eseti támogatás iránti kérelmet ezen rendelet 6. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21.. (1) A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapíthat meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, gyermek étkeztetése, iskoláztatása, ruházattal ellátása miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család - nem rendelkezik vagyonnal - a család egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében a 200%-át. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseti jelleggel, gyermekenként havonta legfeljebb egy alkalommal, egy naptári évben legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. (5) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható a családnak, ha a gyermek - középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét nem töltötte be, vagy - felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és 25. életévét nem töltötte be, feltéve, hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat. (6) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet ezen rendelet 7. számú mellékletében megtalálható formanyomtatványon lehet benyújtatni. Köztemetés 22.. (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt ban foglaltak szerint kell ellátni. (2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.

13 IV.FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 23.. (1) Markaz község Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretében az Szt.-ben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint működő intézményei útján az alábbi ellátásokat nyújtja: Szociális információs szolgáltatás 24.. (1) Szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatást nyújt a rászorultak részére a szociális ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételük módjáról. A szociális információs szolgáltatást Markaz községi önkormányzat igazgatási előadója végzi. (2) Az igazgatási előadó köteles írásbeli vagy szóbeli kérelem alapján a kérelmezőnek felvilágosítást adni: - Az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és szolgáltatások, valamint egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről, a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételének módjáról, - A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, családtámogatási ellátásokkal, társadalombiztosítás és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal kapcsolatban az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, az ellátások igénybevételéhez szükséges iratokról, - Ifjúsági ügyekben. Étkeztetés 25. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkezés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni az alábbi személyeket: a) Egyedülélő (Szt. 4.. (1) e) pontja alapján) 65 év feletti személyek, b) Egyedülálló (Szt. 4. (1) l) pontja alapján) 65 év feletti személyek, c) Kétszemélyes háztartásban élő, 70. életévet betöltött (mindkét fél), d) 80. életévet betöltött személyek,

14 e) Súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személyek, f) Fogyatékossági támogatásban részesülő személyek, g) Vakok személyi járadékában részesülő személyek, h) Magasabb összegű családi pótlékban részesülő személyek, i) Házi gondozásban részesülő személyek. (3) Az étkeztetést kiszállítással az a személy veheti igénybe, aki az alábbi feltételek közül legalább egy feltételnek megfelel: a) Fogyatékossági támogatásban részesülő személyek, b) Vakok személyi járadékában részesülő személyek, c) 80. életévet betöltött személyek, d) Házi gondozásban részesülő személyek. (4) Az étkezési alapszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet formanyomtatványon az Markaz Községi Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmező jövedelmi viszonyaira és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyéb vonatkozó igazolásokat. (5) Szociális étkeztetés azon személyek részére biztosítható, akik a (2) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság egyéb feltételeinek megfelelnek. Az 1. - ban meghatározott átmeneti időszak legfeljebb 3 hónap/aktuális év lehet, és az egészségi állapot szerinti rászorultságot indokolással ellátott orvosi véleménnyel kell igazolni. A szociális étkezést nem veheti igénybe a ) bekezdés c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) pontok kivételével - az a életév alatti- személy, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-t /fő/hó meghaladja. Az életkor szempontjából a szolgáltatás kérelmezésének napja az irányadó (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni elsősorban azokról a 65. életévüket betöltött személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, az Szt.4. e) pontja alapján egyedülélők vagy az Szt. 4. l) pontja alapján egyedülállók, vagy gondozási szükséglet vizsgálatot megállapító igazolással rendelkeznek. (2) A házi segítségnyújtás iránti igényt a rászoruló, illetve bárki jelezheti, akinek erről tudomása van. (3) A házi segítségnyújtást Markaz Község Önkormányzata szakfeladatként látja el. V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27.. (1) A rendelet március 01. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2011(V.30) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

15 (3) A március 01-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében a jogosultság határozattal megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2011. (V.30) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A március 01-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással összefüggésben február 28-án folyamatban lévő ügyekben a jogosultság határozatban megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig a február 28-án hatályos A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2011. (V.30) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) Az önkormányzati segéllyel ide értve a temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segélyt is összefüggésben február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2011. (V.30) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (6) A március 01-jét megelőzően méltányossági ápolási díjban részesülők március 1-jét követően - az e rendeletben megállapítottak szerint települési támogatásként nyújtott ápolási támogatásra lesznek jogosultak a határozatban megállapított időtartamra, vagy annak megszűntetéséig. (7) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Markaz, 2015.február 26. Potoczki László polgármester Dr. Mohácsy Tamás jegyző Záradék: A rendeletet kihirdetve: 2015.február 27. Dr. Mohácsy Tamás Jegyző

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):

1.1.8. Állampolgársága:... 1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):... 1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: 1. Személyes adtatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:. Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. (Átvétel: Szignó: ) 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: KÉRELEM aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. SZEMÉLYES ADATOK 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje ( év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1 Személyi adatok 11 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 111 Neve: 112 Születési neve: 113 Anyja neve: 114 Születési helye, ideje (év, hó, nap): 115

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben