Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Előadó: Paszkosz Andrea vezető főtanácsos Jelen előadás a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül. Az engedély nélküli felhasználás polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után. Az előadás állásfoglalásnak nem minősül

2 Paszkosz Andrea Az óvodai nevelést meghatározó jogszabályok Törvények: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi XXXI. Törvény évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi LXXX. törvény a menedékjogról évi II. törvény a szabálysértésekről A mindenkori költségvetési törvény (2013. évi CCXXX. Tv.) Korm. rendeletek: 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról 218/2012. (VIII. 13) Korm. rendelet (járásokról) Miniszteri rendeletek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 15/2013. (II.26) EMMI rendelet 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Fenntartói - települési és intézményi szintű előírások (magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés elvén) A teljesség igénye nélkül

3 Paszkosz Andrea 2011 óta ismert, szeptember 1-jétől hatályba lép Óvodai nevelésre jogosultság /kötelezettség Hároméves kortól FELMENTÉS 2014/2015. nevelési év = jogosultság 5 éves korig 2015/2016. nevelési évtől kiterjesztő hatállyal kötelezettség A köznevelési törvényben meghatározott tankötelezettség kezdetéig?

4 Paszkosz Andrea CSALÁDI NAPKÖZI JOGÁLLÁSA A 3-5 éves gyermek kötelezettségében 2. Az önkormányzatnak nem kötelező közszolgáltatási alapfeladat-ellátása. 1. Nem a köznevelés rendszerének része!!! 4. Funkciója A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái 5. Alapításához, működtetéséhez, az ellátásra nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy jogosult. 3. Nem az ingyenes köznevelés része= szolgáltatás, amiért fizet a szülő!!!!! Húszhetes kortól tizennégy éves korig Az óvoda működésével (az óvodafenntartókkal) szemben jogszabályokban támasztott számtalan előírt garanciális szakmai, személyi, tárgyi, minőségi feltételnek való megfelelés közül mindössze arra kötelezett a fenntartója, hogyha óvodás korú gyermeket felügyel, akkor óvodapedagógusi munkakörben foglalkoztatható szakembert is alkalmaznia kell, akinek figyelembe kell vennie az Alapprogram kereteit a feladatkörében. 5. Hatásköre A bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem köznevelés célú ellátása.

5 Óvoda intézményét érintő változások évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Megjelent: Magyar Közlöny 186. szám december 30. Paszkosz Andrea

6 Paszkosz Andrea VÁLTOZÁS AZ ALAPFELADATOKBAN Nkt pont s) alpontja helyébe lép Alapfeladat : a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely) s) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, (lehet,) Az Nkt. 15. (1) bekezdése helyébe lép: (1) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el.

7 VÁLTOZÁS AZ ALAPFELADATOKBAN Nkt pont p) alpontja helyébe lép alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely) p) fejlesztő nevelés-oktatás, (lehet,) Szakszolgálati Hatályos keretek között 0 éves 5 éves 6 éves Korai fejlesztő Fejlesztő felkészítés 23 éves Szakszolgálati keretek között 0 éves 5 éves 6 éves Korai fejlesztő Szeptember 1-jei hatállyal változás Fejlesztő nevelés-oktatás gyógypedagógiai intézményekben Nkt. 15.! 23 éves Fejlesztő nevelés Paszkosz Andrea

8 ALAPFELADATKÉNT IS NEVESÜL Nkt pont v) alponttal kiegészül Nkt. 4. szerinti alapfeladat sor kiegészül alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, ) v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése A többi gyermekkel együtt nevelhető óvodai nevelésben ellátás feladatfinanszírozás! (lsd. Köv. két dián) Paszkosz Andrea

9 Óvodai időkeret/ fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás feladatfinanszírozás a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekeket ellátó óvodákban A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti 50 óra időkeret. HETI 61 óra finanszírozott Paszkosz Andrea Nkt. 8. (3) bekezdés; 74. (1) bekezdés 3. melléklet A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 11 óra időkeretét

10 Óvodai időkeret/ fejlesztő-, illetve gyógypedagógiai ellátás feladatfinanszírozás A fenntartó által, adott nevelési év október 1-jéig rögzített köznevelési statisztikai adat Óvodapedagógus (a vezetői órakedvezmény miatt felmerülő többletlétszámmal) A heti 61 óra óvodai időkeretből heti 11 órában speciális szakember Pedagógiai asszisztens Óvodapszichológus Dajka Gondozónő vagy helyette gondozónő és takarító Úszómester Paszkosz Andrea Óvodapedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

11 Paszkosz Andrea VÁLTOZÁS AZ INTÉZMÉNYÁTSZEREZÉS FOGALMÁBAN Nkt pont helyébe lép minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból z olyan eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,

12 PEDAGÓGIAI -SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSBAN VALÓ INGYENES RÉSZVÉTEL A pedagógiai-szakmai szolgáltatások térítésmentes igénybevételének módja meghatározása (önkormányzati, egyházi és magánintézmények) Nkt. 19. (5) bekezdés Az önkormányzati fenntartású nevelési intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veheti igénybe a hivatal költségvetésében erre a célra szolgáló keret erejéig. Paszkosz Andrea

13 TÖBBCÁLÚ INTÉZMÉNY A többcélú intézmény lehet) f) óvoda-bölcsőde. Nkt. 20. (1) bekezdés f) pont kiegészítésével Óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében óvodai és bölcsődei feladatokat láthat el. (Nkt. 20. (12) bekezdés kiegészítésével) Paszkosz Andrea

14 Paszkosz Andrea Intézmény működésének visszavonása a hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során megállapított szakmai jogszabálysértés miatt - a nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény esetén a működési engedély visszavonásával egyidejűleg - a nyilvántartásból való törlését elrendeli. Nkt. 20. (8) bek. g. pont A módosítás utal a fenntartói törvényességi eljárás során észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárásra is (Korm.hiv.; OH hatáskörében) Nkt. 20. (9) bek.! Külön pontban jelenik meg: Nkt. 21. (10) bekezdés d) pont módosításával az alábbi rendelkezés: e) a köznevelési intézményben folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, f) a köznevelési intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

15 Paszkosz Andrea Óvodai jogviszony megszűnése Meghatározásra került az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek és szüleik külföldre távozása esetén alkalmazandó eljárás. Az Nkt. 53. (1) bekezdésének kiegészítése d) ponttal : (Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha) d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

16 Nkt. 76. (1a) bekezdés Paszkosz Andrea Vezetői megbízás eljárásában a szakmai gyakorlat mint egyik feltétel teljesülésében új lehetőség Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor az egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, foglalkozások számát össze kell adni. Óvodában - óraadó esete nem, de a részmunkaidő esete felmerül (heti munkaidő 25 %-a kell, hogy teljesüljön). Megbízással egyidejűleg teljesülnie kell a határozatlan időre és teljes munkaidőre szóló kinevezés!

17 Paszkosz Andrea Vezetői megbízás ideje a Kjt-vel összhangban, rendeleti szintről törvényi szintre került Az Nkt a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: Ha jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.

18 Paszkosz Andrea Fenntartói jog átadása Ha köznevelési intézmény fenntartói jogának átadását, illetve átvételét jogszabály rendeli el, nem indokolt a fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezések alkalmazása. Nkt. 84. (4) bekezdés módosításával A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni : - a fenntartó személyében jogutódlással bekövetkező változás, - a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén, - az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, - az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására jogosult.

19 Külföldi állampolgár a köznevelés ellátásban szövegpontosítás Az Nkt. 92. (3) bekezdés módosításával A Magyarországon tartózkodó A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai nevelést, és - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri - az iskolai nevelés-oktatást, a kollégiumi nevelést ellátást, a pedagógiai szakszolgálatokat továbbá a tankötelezettség fennállása, továbbá a - ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri - az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe. Paszkosz Andrea

20 Óvodai felvétel, óvodakötelezettség alól felmentés /részletszabályok kidolgozására felhatalmazó rendelkezés Nkt. 94. (1) bekezdés e) (Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy) az óvodai felvétel eljárási rendjét, az óvodai nevelésben való kötelező részvétel, a tankötelezettség, a fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás teljesítésével kapcsolatos feladatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyes kérdéseket és - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a tanulókat megillető juttatásokat, kedvezményeket, (rendeletben állapítsa meg.) Paszkosz Andrea

21 Felmentés az óvodakötelezettség teljesítése alól további részletszabályok A 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 20. módosításával A rendeletmódosítás jelenleg közigazgatási egyeztetésen van. Jogszabálytervezetek az alábbi weblapon és lépésekkel érhetőek el: DOKUMENTUMOK Szűrés a dokumentum típusa szerint, a Tevékenységre vonatkozó adatok cím alatt a Jogszabálytervezetek Paszkosz Andrea

22 Óvoda-, illetve iskolapszichológusok továbbá óvodapedagógusok foglalkoztatási szabályaiban változás Az Nkt a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki: Ha a munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szakvizsga megszerzését. Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. Paszkosz Andrea

23 Kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvoda vezetőjét érintő változás A kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában: - az intézményvezető-helyettes, - a tagintézmény-vezető, - az intézményegység-vezető, - a tagintézményvezető-helyettes, - az intézményegységvezető-helyettes heti óvodai foglalkozásainak száma csökkenése. (Nkt. 5. melléklet 6. sor módosításával) Paszkosz Andrea

24 Az egyes ellátást érintő változás Óvodáztatási támogatás: Ide vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik szeptember 1-től. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor. Részletszabályok az évi XXXI. törvényben Paszkosz Andrea

25 Paszkosz Andrea Az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegésével összefüggő rendelkezés Családi pótlék folyósításának szüneteltetése eljárás: szeptember elsejétől lép hatályba, de csak január elsejétől alkalmazható 20 nap igazolatlan hiányzás esetén szeptember elsejétől, amennyiben a gyermek 5 nevelési napot igazolatlanul mulaszt, abban az esetben a gyámhatóság - az óvodavezetőjének tájékoztatása alapján - felhívja a családi pótlék jogosultját a január elsejétől alkalmazandó jogkövetkezményre január elsejétől 20 nevelési nap igazolatlan hiányzás esetén jogkövetkezmény a családi pótlék folyósításának szüneteltetése évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 15.

26 Paszkosz Andrea A gyermek távolmaradásával (mulasztással) összefüggő szabályok Továbbra is a házirendben szabályozandó. Felhatalmazó rendelkezés: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. (1) bekezdés a) pont felhatalmazásával) A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos előírások: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. Mit célszerű szabályozni a házirendben a mulasztás kérdéskörében: Kinek? Hány napon belül? Milyen formában? kell jelenteni a hiányzást.

27 Óvodai feladatellátás finanszírozás Paszkosz Andrea

28 Paszkosz Andrea AZ ÓVODAI NEVELÉS ALAPFELADATAI ÓVODAPEDAGÓGIAI A TÖBBI GYERMEKKEL EGYÜTT NEVELHETŐ SNI GYERMEK ELLÁTÁSA Nkt. 3. melléklet szerint fejlesztőpedagógus illetve a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus Óvodapedagógus Nkt. 98. (3) 99. (6) b) bekezdés 3. melléklet NEVELŐMUNKÁT (PEDAGÓGIAI MUNKÁT) SEGÍTŐ FELADATOK Dajka Pedagógiai asszisztens 500 főt elérő óvodai gyermeklétszámtól óvodapszichológusi Hatály : szeptember 1. Nkt. 61. (3) bekezedés

29 Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény Kltsgv. tv. 2. melléklet A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Kltsgv. tv. III. mellékélet A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása III. 3. b) Gyermekétkeztetéssel összefüggő támogatás. II.2. Óvodaműködtetési támogatás A nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, továbbá a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúra beszerzéséhez tartozó kiadások (beruházás felújítás (karbantartás) Számviteliről szóló évi C. törvény) II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Paszkosz Andrea Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel.

30 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT/ÓVODAPEDAGÓGUSOKAT NEM ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

31 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 1. AZ ALAPFELADATOKBAN működtető Nkt pont lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló Nkt pont kiegészítéssel a 2. ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELÉBEN Nkt. 6. (4) bekezdés módosításával 3. Nevelési-oktatási intézményben megszervezhető feladatok (pedagógiai szakszolgálati, pedagógiai szakmai szolgáltatás, étkeztetési feladatok anélkül, hogy többcélú intézmény formát öltenének) Nkt. 7. (2) bekezdés módosításával 4. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősülés részletes feltételei kidolgozása, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógus támogató rendszer működtetése, ennek felállítása részletszabályok rendeletben kidolgozásához felhatalmazó rendelkezés (Nkt. 19. (2) bekezdés h) ponttal, valamint a 94. (4) bekezdés x) ponttal kiegészülve) 5. Nkt. 19. módosításásval A pedagógiai -szakmai szolgáltatás keretébe tartozó intézkedések az iskola számára a lemorzsolódás megakadályozása és az eredményesség javítása célból. Állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében pedagógiai-szakmai szolgáltatások Oktatási Hivatalhoz történő telepítése.

32 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 6. Egyértelműsítésre került a köznevelési törvény alapján az EGYMI által ellátható és kötelezően ellátandó feladatok köre (Nkt. 20. (9)-(10) bekezdés módosításával) 7. Válozás a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás teljesülését befolyásoló feltételekben, a hitoktatók, hittantanárok megbízás (Nkt. 32. (1) bekezdés h) pont) 8. Tankötelezettség magántanulói jogviszonyban teljesülése szabályban (Nkt. 45. (6) bekezdés módosításával) 9. Diákigazolvánnyal kapcsolatos szabályok deregulációja (Nkt. 46. (13) bekezdés módosításával) 10. A magasabb évfolyamba lépés eljárásában szülői kérelemre ismétlés igazgató felhatalmazó rendelkezése (Nkt. 57. (1) bekezdés) 11. A pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos szabályok deregulációja (Nkt. 57. (1) bekezdés)

33 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 12. A Pedagógus Kar működésének feltételeivel, szervezetével, etikai kódexének meghatározásával, annak kötelező érvényre vonatkozó előírásaival, felhatalmazó rendelkezéssel kapcsolatos szabályok (Nkt. 63/A. (4) bekezdés módosításával, valamint Nkt. 63/A. (8) bekezdés, 83. (2a) bekezdés, 94. (1) bekezdés kiegészítésével) 13. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálása felelősségében / iskolában! (Nkt. 69. (2) bekezdés f) pont) 14. A működtetéssel kapcsolatos tartalomban, döntés határidejében, a működtetési kötelezettség alóli mentesülésben (Nkt. 74. (6) bekezdés, 76. (1) bekezdése, 76. (3); 76/B ) 15. A nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által alapított, fenntartott köznevelési intézmény működési engedélye kiadásának részletszabályai és az azzal kapcsolatos mellékletek deregulációja felhatalmazó rendelkezéssel (Nkt. 94. (1) bekezdés g) pont módosításával) 16. Az országos szaktanácsadói tevékenységgel, pedagógiai szakmai szolgáltatással összefüggő felhatalmazó rendelkezések (Nkt. 94. (1) bekezdés n) pont módosításával)

34 Paszkosz Andrea ÓVODA MŰKÖDÉSÉT NEM ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 17. Felhatalmazó rendelkezés / a köznevelési szerződés tartalmának, érvényességi idejének és a megkötésére vonatkozó eljárásrendnek a tárgyában rendeletalkotásra(nkt. 94. (4) bekezdés y) pont kiegészítésével) 18. Felhatalmazó rendelkezés/ a vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 28. (2) bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeik, különös tekintettel a jogellenes elkülönítés tilalma tárgyában rendeletalkotásra (Nkt. 94. (4) bekezdése a következő z) pont kiegészítésével) 19. Átmeneti rendelkezések amelyek az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatások átadására vonatkoznak a KLIK-től az Oktatási Hivatal részére április 1-jétől -. (Nkt. 54. alcím alatt új szakasszal - 99/C. - kiegészülve) 20. A pedagógusok minősítési eljárása, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a szaktanácsadói névjegyzék vezetése hatáskörökben változás. 21. Egyes, törvényi szintet feltétlenül nem igénylő, illetve véglegesen elhagyható rendelkezések deregulációja. 22. A magasabb vezető kötelező tanórákkal lekötött idejével kapcsolatos szabályokban (iskola igazgatókra kiterjesztő)

35 A figyelmüket megköszönöm! Paszkosz Andrea Emberi Erőforrások Minisztériuma

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere (a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben