TOUNÄ MEGY»; MEGYEI KÖNYVTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR"

Átírás

1

2

3 TOUNÄ MEGY»; E A J T Ó B I B I k I O G R Ä F l ^ i J A t S Z E K S Z Á R D MEGYEI KÖNYVTÁR

4 ÖsszenUitotta; F Ü L Ö P A T T I L A Lektorálté" D R. B E R Z A L Á S S zerke sztette; P A C S A l L Á S Z L < ILLYÉS GYULA KÖNYVTAR SZEKSZÁRD

5 B E V E Z E T É S A most közreadott sajtóbibliográfiával Tolna megye történeti kutatóinak régi igényét elégítjük ki. Kiadása fontossá vált, mert napjainkban megnövekedett az érdeklődés a legújabb kor történelme iránt és a kutatóknak nélkülözhetetlen adatforrása a hírlapirodalom. Annak a kornak a sajtóanyagáról van szó, amelyben végbement a társadalom polgári átalakulása, uralkodóvá lett a piacgazdálkodás és vele az emberek magatartásában is lényeges változás történt. Létszükségletté vált az eseményekkel lépést tartó értesülési igény és annak kielégítésére korábban nem tapasztalt gyorsasággal bontakozott ki a polgári tájékozódás klasszikus tömegközlési eszköze a hírlapirodalom. Magyarországon a fellendülés a kiegyezéssel indult meg és a változás különösen a vidéken szembetűnő, ahol ig egész megyék voltak hírlap nélkül, ezt követően pedig egymás után gyorsan jelentek meg a helyi lapok és folyóiratok. A Tolnamegyei Közlönyt, az első vegyestartalmu hírlapot, 1873 ban alapították Szekszárdon. A maga idejében a legjelentősebb és mindmáig a leghosszabb életű lap volt, ig jelent meg. Ettől az időtől fogva a hírlapi tájékoztatás az egymás után induló ujabb és ujabb helyi lapokkal folyamatossá vált a megyében. Az értékes forrásanyag köztük a legtekintélyesebb kormánypárti és ellenzéki lapok az Országos Széchenyi Könyvtárban szinte hiánytalanul megmaradtak. Csak a kisebb lapoknál mutatkozik jelentősebb hiány. Mégis azt mondhatjuk, hogy a kapitalizmus két nagy korszakának a dualizmus és az ellenforradalom korának Tolna megyei sajtóképe csaknem teljesen kibontakozik bibliográfiánk anyagában. Amikor a Tolna megyei sajtóanyag számbavételére vállalkoztunk már három évtizede a szocializmus korában élünk, a melynek megváltozott társadalmi viszonyai között a hírlapirodalom szerkezete is jelentősen módosult. Különösen jellemző lett a kisebb közösségek lapkiadásának erősödése. Nagy számban jelennek meg vállalati és intézményi híradók, amelyeken érezhető, hogy belső használatra készültek. Gyakran találkozunk e kislapok hírlap voltát vitató nézetekkel, olykor lekezelően vélekednek róiuk és megőrzésükre sem fordítanak gondot. Pedig a társadalmi éle! egy részének egyedüli hírközlő eszközei, amelyek sehol máshol nyilván nem tartott eseményeket, adatokat őriznek meg, amelyeket a jövő történészei, helytörténeti kutatói fognak igazán értékelni. Bibliográfiánkban e lapokat fontosságuknak megfelelően gyűjtöttük össze. Az anyag gyűjtésénél alapvető szempontunk volt, hogy a megye területén megjelent valamennyi periodikát ismertessük még akkor is, ha azok a megyében kezdeményezett országos mozgalmak lapjai voltak. Pl. Bauernbund, (3. téteisz.) Országos Néplap, Nyomdaipar Magyarországon, Tolnavármegyei iparos

6 Hírlap. (Később) Országos Iparos Hírlap, Lingvo Internacia. Másik gyűjtési elvünk szerint pedig leírásra került minder» olyan lop, amely a megyére vonatkozó eseményeket Iátgyei még akkor is, ha azt Budapesten adták ki. így ismertetjük pl. a BŐSZ, Bauembund (4. tételsz.) Előfordul olyan országos lap is, amelynek csak szer*- kesziő bizottsága működött Szekszárdten, a kiadóhivatala viszont Budapesten volt. Az ország más részében szerkesztett és kiadott, és a megyében csupán nyomtatott kiadványokat viszont már nem te*, kintettük megyei lapnak. A megyei sajtóbibliográfiák készítésénél általában kétféle módszer alakult ki. Az egyik esetben csupán az o r s z á g o s s z a b v á n y á l t a l e l ő i r t a d a t o k közlésére szorítkoznak, a másik megoldás szerint attól eltérően több helyi vonatkozású adat közlésére vállalkoznak. A Tolna me», gyei sajtóbibliográfia elkészítésénél az utóbbi megoldást, vagyis a hirlap részletes címleírását, ill,", a formai jegyek hűségesebb leirását választottuk. Nem csupán a lapon található, hanem a más források», ból ismert adatokat is igyekeztünk fölkutatni és közölni. A rejtett és hibás adatokat, ill«-, a hírlapon előforduló adatot helyesbítettük, szögletes zárójelben ismertettük. A napjainkban megjelenő lapok hiányos adatait a kiadóktól szereztük be, ezért ott az irodalmi forrás megjelölését mellőztük. Amennyiben a cimleirási adatok változása bizonytalan, mert a leirt periodika a változás idején hiányos volt, akkor a változás első jelentkezését irjuk le az időpont után szögletes zárójelbe tett kérdőjellel. A címleírást adatcsoportokban készítettük el, A címek helyesírásának változását adatváltozásként kezeljük és tüntetjük feu Az alcímek és kiadótestületek kisebb változását is jelöljük. A megjelenési helyek megállapítására az or szágos szabvány utasításait követtük és a kiadóhivatal székhelyét tüntetjük fel. Olyan társtopok esetében, amelyet Budapesten vagy Németországban készítettek vidéki lapok számára, a főlap kiadójának székhelyét tüntetjük fel a megjelenési helynek. A lapok élettartama megálapitásánál gyakran kellett irodalmi forrásokra hivatkozni, mert a megszűnéseket a lapok utolsó számában legtöbb esetben nem jelentették be. Ilyenkor magyarázatokra kényszerülünk, mert a korabeli hirlapjegyzékek és segédkönyvek sem közlik a lapok keletkezésének és megszűnésének pontos idejét. Pl.. Szinnyei József a kiegyezés korának bibliográfusa is csupán évnyi megközelítést ad, amikor a "múlt évben és a folyó év elején keletkezett és megszűnt" lapok jegyzékét állítja össze. A címleírásban a lap összes szerkesztőjét a lapokon megjelölt címzésüknek megfelelően ismertetjük. PÚ felelős szertkesztő, főszerkesztő, szerkesztő, segédszerkesztő, társszerkesztő stb. A munkatársak, valamint a szerkesztő bizottságok tagjainak névsorát nem ismertetjük» A lap kiadójának a tulajdonost tekintjük. Sok eset fi

7 ben a tulajdonos kideríthetetlen, ezért a szabványtól eltérően nem egységesen nagy K-betüvel jelöljük, hanem a lapon előforduló megjelöléssel tüntetjük fel. Pl. kiadó, felelős kiadó, laptulajdonos, kiadó tulajdonos, stb. Ha a laptulajdonost valamely forrásból megismertük, nevét az adatcsoport megfelelő helyén szögletes zárójelbe tesszük. A nyomdáik jelölése alig igényel kiegészítést, vagy értelmezést, mert a nyomdavállalatok egyértelműen jelzik mag», kat a kiadványokon. A házi sokszorosítással készült kisebb vállalati és intézményi lapoknál gyakran elmarad a készítő megnevezése. Ilyen esetben "házi soksz." megjegyzés szerepel. A címleírás utolsó adataként a kiadvány méretét rétnagyságban jelöljük. A címleírás után a megjegyzés rovatban a lapok egyéb adatait isjnertetjük. A címleírást kiegészítő szabályos adatok pl, idegen nyelvű lap esetén a lap nyelve, a fejléc feliratai, más lapokkal való kapcsolat jelzése, pl. főlap, társlap, előd, utód, stb. Az általánostól eltérő jelölési rendellenességeket, következetlenségeket, hibákat is itt soroljuk fel. PL rossz évfolyam, vagy sorszámozás. Rendszertelen megjelenés esetében a számok mindegyikét leírjuk. A megjegyzés rovat után a lelőhelykimutatás következik. Ebben a különböző gyűjtemények anyagát évenkénti felsorolásban írjuk fel, a hiányok feltüntetésével. A hiányzó számokat csillagos zárójelben mellékeljük. Bibliográfiánk összeállításához három nagy gyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) Tolna megyei Könyvtár (TmK ) és a Tolna megyei Levéltár (TmL) - a- nyagát néztük át. Az egyes hírlapok gyűjteménye az esetek többségében hiányos volt, ilyenkor a teljesebb gyűjtemények anyagát a másik kettőben található számokkal egészítettük ki. A kiegészítő számokat csillag nélküli zárójelben közöltük. A megyei könyvtári hálózat kiépítése előtti korszak lapjai zömében csak az OSZK-ban találhatók, a későbbi kiadványok viszont a megyei könyvtár állományában találhatók teljesebben. Az irodalmi hivatkozásokból külön rovatot alakítottunk ki és az egyes lapok ismertetését ezzel zárjuk le. Időrendi, földrajzi, sizok-, betűrendes (szerkesztők, kiadók) nyomdai és a névmutató segíti a bibliográfia használatát. Köszönetet mondunk mindazoknak,akik a bibliográfia összeállításában segítettek. A bibliográfiában minden igyekezetünk ellenére előfordulhat téves adat, vagy hiányozhat föl nem tárt lap. Aki e zek felkutatásában ill. kijavításában segítségünkre lesz, a megye helytörténeti kutatását gazdagítja. Az irodalom közlésétől eltekintettünk, mivel az megegyezik a korábban megjelent megyei sajtóbibliográfiákéval. A kiegészítésben szereplő 40 hírlap és folyóirat felkutatására a sajtóbibliográfia összeállítása után került sor, ezért a mutatókban nem szerepelnek.

8 R Ö V I D I Y É S E K APESZ DISZ évf.. m. sz. tel. k. fel. szerit főszerk. Ind. k. KB Kieg. KISZ K1SZÖV KSZ k. tul. lap tul. MDP Megj. MGTSZ mzmp R. a* OSZK RT segédszerk. soksz, sz. társszerk. TmK TraL TmSzlSz VB Általános Fogyasztási Értékesítő és Szövetkezet Dolgozó Ifjúsági Szövetség évfolyam fóldmuvesszövelkezet felelős kiadó felelős szerkesztő főszerkesztő Indult kiadó Központi Bizottság K i egészíti Kommunista Ifjúsági Szövetség Kisipari Szövetkezetek Szövetsége Kisipari Szövetkezet kiadótulajdonos laptulaj donos Magyar Dolgozók Pártja Megjelent Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Magyar Szocialista Munkáspárt nédcüll Nyoimtda Cstrszágos Széchenyi Könyvtár rétnagyság; a méret jelölése: 8r 2 5 cm magasságig 4r 35 cm magasságig 2r 50 cm magasságig m2r 50 cm~en felüli nagy fólió rétnagyság Részvénytársaság segédszerkesztő sokszorosított szám társszerkesztő Tolna megyei Könyvtár Tolna megyei Levéltár Tolna megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet Végrehajtó Bizottság Beszerző

9 B I B L I O G R Á F I A

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉRTESÍTŐ Alcím a hátlapon; A Tjolnä] mjegyeij Állategészségügyi Állomás dolgozóinak értesítője. Szekszárd. (l9?l. 1. sztj - [1975^ Megj. havonként, /5. sz.; kéthavonként. Szerk. Czéh Miklós. K. Tolna megyei Állategészségügyi Állomás. Ny. Tolna megyei Tanács soksz. 4 r. Hónapjelzés nélkül. Összevont számok; 1973; 4/5, 6/7, 8/9, lo/ll, 1974; 2/3, 6/7, 8/l2. Adataink sz-tól sz ig érvényesek. TmK: 1972 (l-5, 7-) X, 1973 (l-2) X, 1974 (l, 5) X, 1975 (3-) X. 2 BÁTASZÉK ÉS SÁRKÖZ dec. 11-ig: Társadalmi, szépirodalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Bátaszék nov [19057] Megj. hetenként, dec. 13; hetenként hatszor. Pel. szerk. Joó Károly, dec. 13: Staub Ödön. - Szerk. Joó Károly, szept dec. 11; Joó Károly és Szélig Gáspár, ápr. 17; Szélig helyett Szél. K. Szélig Gáspár, szept. 27: Joó Károly és Szélig Gáspár, dec. 13; Árva Jjános] és Árva jpulia]. Ny. Báter János, Szekszárd, dec. 13: Árva jjános], Szekszárd. 4 r, dec. 13: 2 r. érvénye- Adataink dec. 11-ig és dec. 1&. dec. 31-ig sek. OSZK: , 1904 (51-53) X. Zászlónál (Magyar Könyvszemle, ) az létezett lapok jegyzékén szerepel utoljára ben

11 BAUERNBUND ^Gazdaszövetség] jul. 24: Deutsch Ungarischer Bauernbund fnémet Magyar Gazdaszövetség], máj. 31: Bauerbund QGazdaszövetség.~ Alcim: Magyarországban Lakó német kis és középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai hetilap, oku 30; Magyarországban lakó német kis ós középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, jan. 29; A kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, márc. 12: A kis és közép birtokosok valamint a kisiparo. sok érdekeit képviselő Országos Német-Magyar Gazdaszövetség hivatalos orgánuma, okt. 29: "hivatalos orgánuma" helyett "politikai hivatalos orgánuma", dec. 7: [Gazdaszövetségi amely a kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviseli, jan. 26 [Yj : A kis és középbirtokcsok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 25 [?j : A kisparasztok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 12 [?j : A német magyar parasztság és kisiparosság érdekeit képviselő hetilap, máj. 8: Az egész magyarországi német vidéki lakosság érdekeit képviselő orgánum. Bonyhád, jan. 29: Bonyhád-Budapest, jan. 7: BudapesU-Bonyhád, jan. 1 11: Bonyhád, dec. 25 [?j : Budapest jun jun. 19. Szünetelt: febr. 9. és dec. 25. között. Megj. hetenként, márc. 13: havonként kétszer. Pel. szerk dec. l0-ig, fel. föszerk. dec márc. 14 [?] ; Betnár Béla, Pel. szerk. márc. 28 [?] : Johann Schneider," jan. 3.; Cornel Eibach, jan.' 26 [?] : Johann Schneider, - [Helyettes szerkó ismeretlen időpontig: Kurzweil Józsefj Főszerk jan. 26 YJ : Cornel Eibach, dec» aug. 1: Gorg Steuer. Tulajdonos: Betnár Béla, dec febr. 9: Gazda Szövetségi Bank Részvénytársaság. Ny.,Globus' Müintézet és Kiadó Részvénytársaság, Budapest, jul 24; Hőringer József, márc. 26.; Hirlapnyomda, jan. 4: Hirlapnyomda /A Gazdaszövetségi Bank RT tulajdona/, dec. 25 [1] : Pallas Könyvnyomda RT, Budapest, dec. 12; Heinrich Hentschel, Budapest. 4 r, máj. 31: 2 r, dec. 12: 4 r, márc. 13; 8 r. Német nyelvű lap dec. 24-én lapszéli; felirat; "Hivatalosan elismert pélr-

12 dányszám; /tizenötezer/." jan. 29~től a kiadóhivatal és a szerkesztőség székhelyének jelzésénél Budapest is szerepel; a lap szélén továbbra is csak Bonyhád van feltürv. tetve jan. 7-től a lapszélen is; Budapest-Bonyhád jan. 4 tői kiadóhivatal és szerkesztőség csak Bonyhádon, dec. 25 tői csak Budapesten van feltüntetve. Összevont számok; márc. 13-i lo/ll, márc. 27-i 12/13, ápr. 10-i 14/15, ápr. 24 i,16/17, máj. 8-i 18/19, máj. 22~i 20/21, jun. 5-i 23/24, jun. I9~i 25/26. sz. Társlap: Zeit [jdőj. Adataink érvényesek: dec. 30-ig, jan. 26- febr. 9-ig, dec aug. 8-ig, dec. 12-től. OSZK; , 1914 (l2) X, , 1919 (1-3, 5, 7 2 5) X, 1920 (33-49), 1921 (6-8, 22, 27) X. A kiadványon fel nem tüntetett helyettes szerkesztői tisztségről és viselőjéről a lap kiadótestületének vezetőségválasztó közgyűléséről közölt beszámolóból szereztünk tudomást. (Az országos Német Magyar Gazdaszövetség vezetősége, márc ) 4 JBAUERNBUND [Gazdaszövetség] Budapest - Bonyhád ben. Főszerk. és k. Betnár Béla. - Német nyelvű. Gyűjteményeinkben nem található. Létezéséről az Országos Német Gazdaszövetség lapja, a Bauernbund közleményeiből szereztünk tudomást. A hivatalos Bauernbund értesítette előfizetőit, hogy a szövetség eltávolított elnöke és lapjának volt főszerkesztője ellentámadást indított, Budapesten kiadta a hivatalos Bauernbund ellenlapját azonos címmel és előfizetésre szólította fel a Gazdaszövetség tagjait. A támadásra a hivalalos lapban ápr. 11-én "Tagtársak, vigyázzatok!" cimü szerkesztőségi cikkben történt reagálás u- tán a szerkesztőség a következő számban, ápr. 18-án a maga részéről le is zárta az ügyet "Utolsó válasz a budapesti Hamisgazdaszövetség (Frugbauernbund) támadására" c. nyilatkozatában.

13 BÉKEHARANG Budapest -idombóvár. j jan. - JÍ944.1 Megj. havonként kétszer. Pel. szerk. jl922, janfj Reichert Gyula. K. Keresztény Könyvesház K r orlátolt: P felelősségül Szövetkezet, Budapest. Ny., r janf! Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, Dombóvár. 4 r. A Püspöki Metodista Egyház Országos hitbuzgalmi lapja. A. dataink a dombóvári szerkesztés és nyomtatás időszakából jan. 1- jun. l-ig érvényesek. OSZK: «923. A lapon csak Budapestet tüntetik fel megjelenést helyének. Dombóváron csak a szerkesztősége volt. Azonban szorosabban kapcsolódott szerkesztői személyéhez, mint kiadótestületéhez. Szerkesztőinek mindenkori hivatali székhelyén szerkesztették és nyomtatták, úgyhogy a szerkesztőség tényleges kiadóhivatalnak is tekinthető. A dombóvári szerkesztés és nyomtatás kezdetére a gyűjtemény aug. 15. és jan. 1. közötti hiánya miatt csak következtetni tudunk a laptól megváló szerkesztő 1923, jun. 1 i nyilatkozatából: "Ez a.békeharang' utolsó száma, melyet én szerkesztek. Örömömre szolgál, hogy 1 l/2 éven keresztül szolgálhattam magyar népünknek, mint egy evangéliumi lapnak szerkesztője.* 1 6 BONYHÁD ÉS VIDÉKE febr. 21: Tolnamegyei Hirlap, okt. 31: Tolnamegyei Hir». lap. Ezelőtt; Bonyhád és Vidéke, ápr. 3: Tolnamegyei Hirlap, jan. 7; Országos Néplap. Alcim: Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, febr. 21; Politikai újság, márc. 13: A Tolnamegyei Függetlenségi és 48- [negyvennyolc] as Gazdapárt hivatalos lapja, ápr. 3: Politikai Újság. A Tolnamegyei Függetlenségi és 48-as Gazdapárt hivatalos lapja, jan. 7: az Országos Magyar Kisbirtokos és Kisiparos Szövetség hivatalos közlönye. Bonyhád, jan. 7: Budapest - Bonyhád szept jun. 1.

14 Megj. hetenként. Pel. szerk. Lukács Zsigmond, máj. 19-től, felelős főszerk jan. 7; Betnár Béla. - Főszerk febr máj. 12; Betnár Béla. LaptuL. Raubitschek Izór, okt. 28; Lukács Zsigmond, kiadó febr. 24; a szerkesztőség, laptul máj. 19; Betnár Béla, kiadótul dec. 18; Hirlapnyomda. Ny. Raubitschek Izór, okt. 18; Hőringer József márc. 27; Hirlapnyomda. 2 r, jan. 7: 4 r. Az Országos Néplap alcíme a címmel egy mondatot képez, ezért kezdődik kisbetűvel. Társlapok: Tolnamegyei Hirlap, Bonyi. hád és Vidéke. OSZK: , 1908 (4l) X, BONYHÁD ÉS VIDÉKE Társadalmi és községpolitikai újság. Bonyhád jan máj. 25. Megj. hetenként. Pőszerk. Betnár Béla. Pel. szerk febr. 25-ig: Nemény Vilmos. K. tul [és NyT] jan. 7 én; Hirlapnyomda. 4 r.' Kettős évfolyam számozással. Saját évfolyamai számait zárójelbe téve. Tévedésből azonban a főlap valóságos VL és VII. évfolyama helyett IV, és V. évfolyamot tüntet fel, létezésének mindkét évében. Társlap jellegét a fejlécen jelzi ; "Megjelenik minden szombaton az "Országos Néplap" mellékleteként. OSZK: 1911 (3, 18) X, Az OSZK gyűjteményében az jan. 28-i 4. sz. az Országos Néplap megfelelő évfolyamába van bekötve, BONYHÁDI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ

15 BONYHÁDI JÁRÁSI TERMELŐSZÖVETKEZETI FIGYELŐ Bonyhád febr [ Megj. havonként. Pel. szerk. Kovács Zoltán. K. [a járás termelőszövetkezetei "minden szervtől függetle nüívj Ny. fsoksz. [ 4 r. Évfolyam és sorszámozását a 3. sz tói kezdi ben máj. és aug. hónapokban nem jelent meg. Adataink jan. 12 ig érvényesek, TmK: 1970 (7) X, 1971 (2~) X. 9 BONYHÁDI KÖZGAZDÁSZ Bonyhád dec. - [Í970/71. tanévj Megj. "negyedévenként" [ettől eltérő tényleges megjelenéséről a megjegyzés rovatban^ Pel. szerk, 1961, márc. 7dec^ Kende Perenc. Pőszerk szept./l969. márc.: Solymár Imre, szept^dec.; Légrády Viktor, Solymár Imre, 1970/71. tanév: Lég rádi Viktor. K. Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum, márc.: Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum Önképző Köre, jun; Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum KISZ Szervezetének önképzőköre, szept. /1969. márc: Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola KISZ szervezete. Ny. Szekszárdi, szept./ márc: Pécsi Szikra, 8 r. 1970/71. tanév; Szekszárdi Iskolai idénylap, de mégis évfolyam és sorszámozása a naptári évet követi. A lap tartalmát és a szerkesztő bizottság változásait tekintve az iskolaévben megjelent számok képeznek összefüggő sorozatot. Szabály szerint márc, jun, szept. és decemberben kellene megjelennie. A valóságban számok összevonásával sokkal ritkábban jelent meg. Az összevont számok: 1956: szept/dec. 3/4., 1959: szept/ dec-i 3/4., I960; máj/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1961: márc/ dec-i l/4., 1962; márc/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1963: szept/ dec i 3/4«, 1964; szept/dec i 3/4., 1965; szept/dec i 3/4., 1966: márc/jun. 1/2.

16 szept>-i ; márc-i 1., szept/deo-i 3/4., 1970-, jan/ jun-i l/2 1970/71. tanév jelzésli kiadvány hónap és sorszámozás nélküli. TmK: , 1960 (l/2), X Kieg. OSZK: OSZK: , 1958 (4), 1959u B [onyhádi] Ö [regdiákok] Sz[övetsége3- Ld. BÖSZ 10 BONYHÁDI ÚJSÁG Közérdekű hetilap. Bonyhád. X jan.j - [Í914." Megj. hetenként. Pel. szerk. Kakass Béla, jan. 3: Hajas Béla, ápr. 4: Vidor Leó. - Főmunkatárs dec. 29-ig: Hajas Béla. - Főszerk jan. 3j Kakass Béla.- LaptuL Kakass Béla, Ny. Bruck, Dombóvár. 2 r. Adataink jul okt. 31 ig érvényesek. OSZK: 1913 (l~26) X, 1914 (21, 27-39, 44. sz. csonka, 45-). Keménynél (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig, 30. L) 1914-ig szerepei. 11 B Ö S Z A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége Budapesten és közvetlen környékén lakó tagjainak értesítője. Budapest jan/febr. - {?j Megj. rendszertelenül. Pel. szerk. és fel. k. Koritsánszky Ottó.

17 Ny. 8 r. jsoksz.j Adataink az X. és IL évf. következő meglevő számaira érvényesek: 1937: jan/febr-i 1, ápr-i 2, máj/jun-i 3. sz. 1938; jan-i 1. sz. OSZK: 1937 (4-) X, 1938 (2~) X. Megszűnésére nincs adat Sziklay Szász bibliográfiában (A magyar sajtó évkönyve) és Mokcsay hirlapjegyzékeiben. (Magyar Könyvészet.) BÚZAKALÁSZ Termelőszövetke- A Bátaszéki Búzakalász Mezőgazdasági zet üzemi híradója, Bátaszék, aug [okt. 26.] Megj. rendszertelenül. PeL szerk. Bali Z [oltánl K. [termelőszövetkezetij Ny, Szekszárdi Nyomda. 2 r. Adataink az évfolyam és sorszámozás nélküli aug. 20-i okt. 26 i lappéldányokra érvényesek. és OSZK: 1959 (?) X. 13 Tolnai szatirikus lap.' CSÍPJE MEG A KÁNYA Szekszárd nov. - [?} Megj. [?] Pel. szerk. [K] Balogh [Balog] János. K. Tolna megyei Pártbizottság Agit [ációs] Propaganda, Oszt [álya]]. Ny. Tolna megyei Nyomda. 4 r."-

18 Mezőgazdasági tárgyú élclap. Évfolyam és sorszámozás nélrküu" Sorszám helyett a fejlécen felirat; "Első csipés". Adataink az első lappéldányra érvényesek. OSZK: 1953 (?) x, DEUTSEH - UNGARISCHER BAUERNBUND - BAUERNBUND. LD. 14 DIÁK GENIUS S zép irodalmi folyóirat. Szekszárd dec [?] Megj. havonként kétszer. Főszerk. Nagy Mihály. - Segédszerk. Ábrahám t[stvánj] K.n., Ny. Árva J [ános.] 4 r. Önképzőköri diáklap. Adataink az első számra érvényesek. Előbb: Diák Művészet, OSZK: 1901 (2-) X, Megszűnésének időpontja megközelítően sem határozható meg, mert Szinnyei hirlapjegyzékein (Magyar Könyvszemle) lap nem szerepel. a 15 D O M B Ó V Á R Független társadalmi hetilap. Dombóvár oku 30 ~ dec. 31. Megj. hetenként. Fel. szerk. Schröder Béla. K, Lapegyesülés. Ny. Szálai Ferenc, Kaposvár, febr. 26: Blandl János, Mohács, márc. 5: Friedrich ~ Blandl, Mohács, okt. 8; Rosenthal Márk és fia, Mohács. 2 r.

19 OSZK: 1910, 1911 (1S, 34-35, 38, 40) X. A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920-ig 54." Ú) adatai alapján készült. DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE - LD.- TOLNAMEGYEI VILÁGOSSÁG. 16 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Vegyes tartalmú társadalmi hetilap, jan. 2: Társadalmi és vegyes tartalmú hetilap, jan., 5: Társadalmi Hetilap. Dombóvár. [1898. dec. 25] - [l915. dec.; 257j Szünetelt [1907. augusztusa] és jan. 2, aug. 23. és nov, 1, jul. 11. és szepui 26. között. Megj. hetenként. Pel. szerk. Horvát Samu, jan. 2 (Yj : Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 (YJ: Qt910. növi]: Gyenis Antal, okt. 13: Balog Sándor, QL914. aug: Balog Miksa, majd ismeretlen személyek]], szepv. 26; Szmodics Zoltán. - Főszerk dec. 30-ig: Lex a Zenó. - [Szerk előtt: Márky BélaJ társszerk febr jan. [?]: Arany János, Gyenis AntaU] K. tuu Bruck Sándor, k jan dec. 30 [?]; Szerkesztőség, laptul jan. 2 OQ Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 [f] : Gyenis Antal, okt. 13; Balog Sándor, szept. 26: Vas Géza. Ny. Dombóvári Könyvnyomda, 1911.'. márc. 26: Bruck Nyomda. 2 r. Az első szünetelés után (a régit folytató és ujat kezdő) kettős évfolyamszámozást kapott. Jelzésének módj a: Xj nov. 1 tői az eredeti évfolyam számot tették zárójelbe. OSZK: , 1910, 1911 (18-21, 33-36, 39, 43, 46, 49 50) X, 1912 (l, 8-9, 17, 23-24, 29, 31-32, 34, 36, 39) X, Kemény szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tői 1920uig, ) dec. 25~én indult és dec. 25-én utolsó meglevő számával szűnt meg. Első szünetelésének kezdetéhez tájékoztató adat a Közérdek c. szekszárdi lap aug. 3-i közleményéből: Horvát Samu alapító felelős szerkesztő "elköltözés miatt" augusztusában megvált a laptól. A lapon fel««n tüntetett szerkesztők és a valóságos szerkesztő

20 változások; adatainak forrásai: Márky Béláiról jan. 2-i ujrain«t>ujáskor emlékeznek meg a beköszönteiben. Arany János é& Gyenis Antal társszerkesztők működéséről később felelős szerkesztővé lett Gyenis Antal emlékezik meg bucsucikkében.> (Leszárnyazva okt, 1.) így Gyenis Antal árról is értesít, hogy ő Kántor László neve alatt már korábban kezdte ellátni a felelős szerkesztői munkakört. A következő felelős szerkesztő, Balog Sándor is csak névleg vezette a lapot szept. 2ö ig. A fejlécen Balog Sándor nevét követő Szmodics Zoltán szept. 26-án beköszöntőjében ismerteti az őt megelőző valóságos felelős szerkesztő változásokat. 17 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Dombóvár dec jun. 27. Megj. hetenként. Pel. szerk jun. 14 ig; Koralewski Géza. Laptul jan. 31 ig; Csomor Kálmán, fel. k. 1 Qszintén a lap indulásától Bagó Mihály.]] aug. 6: nagyabonyi Csomor Kálmán, jun. 27: Bagó Mihály. Ny. Bagó Mihály. 2 r., jan. 14 lg: Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap.» ápr. 22-i 16. sz. után tévesen a 18. sz-mal folytatja ápr. 29-én jun. 21 én esedékes 41. sz. nem jelent meg. Az utolsó lappéldány évfolyam és sorszámozás, alcím és fel. szerk. jelzése nélkül jelent meg, a következő megoldással címezve; Röpirat Dombóvár és Vidéke olvasóihoz! Társlap: Dombóvár és Vidéke Képes Híradója.; OSZK: , (21. sz. csonka)*, " 18 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE KÉPES HÍRADÓJA Dombóvár. []l 939T- [hó] Megj. hetenként. S zerk. n.

21 K. [nagyabonyi Csomor Kálmán^ Ny. Tolnai Nyomdai Müintézet és Kiadóvállalat, 4 r. Budapest. Vidéki lapok számára budapesti vállalkozó által készített kiadvány. Főlap: Dombóvár és Vidéke. Évfolyam és sorszámozás nélkül. Adataink az máj. 20-i és máj. 27-i lappéldányokra érvényesek. OSZK: 1939 (?) X, - A főlap évi kötetében található. Mokcsaynál (Magyar könyvészet L) az ben indult hírlapok és folyóiratok jegyzékén szerepel, ÍMegszünt] - megjegyzéssel. Mokcsaynak is csak a jelenleg meglevő két kiadványról van tudomása. DOMBÓVÁR VÁROS - VÁROSKÖRNYÉK IPARI MEZŐ- GAZDASÁGI - TANÁCSI HÍRADÓJA - LD. DOMBÓVÁRI VÁROSI TANÁCS HÍRADÓJA. 19 DOMBÓVÁRI HIRLAP ápr. 7: Tolnavármegye. Alcím: Politikai és társadalmi hetilap, ápr. 7: Politikai napilap, jul 15: Politikai hetilap.v Dombóvár, ápr. 7: Dombóván-Szekszárd, jan. 2 5: Dombóvár. [1917.]- [1932.] Szünetelt: (1918. juu] és jan. 12. között, márc. 23. és aug. 17. között. Megj. hetenként, ápr." 7: hetenként hatszor, jul 15; hetenként kétszer.. Fel. szerk. [Nesse Lajos, majd] Tadics Benő, szept. 25: Kocsis László, nov.. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Nyárády István, febr. 14: Pártos Ferenc, ápr. 7: Petőcz Elemér.í Szerk szept., ápr. 30: szerk. biz. - Főszerk ápr. 7; Bárd Ferenc, nov okt. 26: Dulin Jenő. Lapkiadó: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, kiadótul nov. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, fel. k ápr. 7 - máj. 1: Petőcz Elemér, dec. 5: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, szept. 30; Dombóvári Könyvnyomda (Kiss és Bogler.) 2 r ápr. 14 én l. évf. 7. számmal újra kezdi évfolyam és sorszámozását. Tárlap: Tolnamegyei Gazda. Adataink 1919.

22 érvénye- jan. 12- márc. 23-ig és aug szept. 28-ig sek. OSZK: 1919 (12-14, 16, 17, 21-23, 29, 34) X, 1920 (39, 50) X, 1921, 1922 (27) X, , 1932 (79-) Az nov. 11-én történt szerkesztőváltozáskor közölt beköszöntőből tudjuk meg, hogy a lap első felelős szerkesztője Nesse Alajos volt. Az első szünetelés kezdetéről az jan. 12-én közölt, "Hat hónappal ezelőtt" c. közlemény tájékoztat. A lap 1932 nél tovább nem élhetett, mert azt 1929^01 fenntartó kisgazda és fajvédő érdekeltségek szétváltak és saját lapokat indítottak. 20 [DOMBÓVÁRI JÁRÁS Társadalmi hetilap. \ Dombóvár okt márc.i 24. Meg), hetenként,» Fel. szerk. Frey Á. Gyula. K. Jakab Lajos. Ny. Bruck Sándor. 2 r.] OSZK; A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig ) adatai alapján készült. DOMBÓVÁRI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ. 21 DOMBÓVÁRI PROLETÁR A Dombóvári Magyar Szocialista Párt hivatalos lapja. Dombóvár márc [máj. 4.] Megj. hetenként. Szerk. kivéve az ápr. 24 i 4. számot; Dombóvári Magyar Szocialista Párt. - Főszerk ápr. 20u^n; Pável Ágoston. - Segédszerk. 1919» ápr. 20u.án Biró Pál.

23 K. Dombóvári Magyar Szocialista Párt. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés ság. 2 r. Részvénytársa Adataink a következő lappéldányokra érvényesek: t. évf. márc. 30ui l, ápr. 6-i 2, ápr. 20~i 4, máj. 4 i 6. sz. OSZK: 1919 (3, 5) X. A lap az OSZK nyilvántartása és Kemény ezen alapuló bibliográfiája szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920 ig, XXXIII. 1.) csak máj. 4 ig létezett, működését nem folytatta a Tanácsköztársaság végéig. 22 DOMBÓVÁRI REFORMÁTUS ÉRTESÍTŐ' Dombóvár. [[ jun. Megj. "főbb alkalmakkor", 1932, febr.: havonta, nov: évenként tízszer, jan; havonként. Fel. szerk. Eőri Szabó Dezső. K. Dombóvári református egyház. Ny. Bagó Mihály, I. Dombóvári Könyvnyomda /Römer és Bogler/, szept; Bagó Mihály. 4 r. 1935, 1. sz. hónapjelzés nélkül. Utóbb és főlap: A Mi Újságunk. Önálló lapból. A Mi Újságunk társlapjává lett. Adataink az önálló lapra jan i 1. sz. jun i 6. sz ig, a társlapra a nov i 9, sz tói érvényesek. OSZK: 1932 (7 8) X, évi 9. számtól A Mi Újságunk köteteiben található. 23 [DOMBÓVÁRI SZÍNHÁZ Dombóvár szept. -?j Gyűjteményünkben nem található. A lap létezésérői a Dombóvári Hírlap tudósít szept. 25 én; "Most jelent meg és mindenütt kapható a 'Dombóvári Színház' cimü színházi, irodalmi és sporthetilap."

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG. A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja.

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG. A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja. TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja. a Nap július 1. szerda 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában

Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában A 2013. januári állapotot tükröző összeállítás tételeinek beosztása a következő: sorszám; cím; alcím; (illetve a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben

Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Normál deviza és forint elszámolási értéknapok 2011. évben Magyarázat A devizakonverziók normál elszámolásának meghatározása: Minden normál devizakonverziót alap esetben T+2 napos elszámolással teljesít

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR SOMOGY MEGYEI LEVÉLTÁRA 7401 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. Pf.:91 82/528-200, Fax: 82/528-204 E-mail: leveltar@smarchive.hu T.: pályázati beszámoló Ikt. sz.: S-163-3/1.20/2013. NKA

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Versenyeredmények a 2014/2015-es tanévben

Versenyeredmények a 2014/2015-es tanévben 1 Versenyeredmények a 2014/2015-es tanévben Tanulmányi és sportek - 2014/2015-es tanév végén A megnevezése Nádasdy csótó futó A helye, időpontja 2014.okt.16. A szintje Résztvevő tanuló neve, osztálya,

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Toldi Miklós 1999 Bartos Ál.t Iskola Várpalota 12,5 2. Pozsonyi Márk 1998 Montágh I. Ált. Isk., Spec.Szakisk. Gödöllő 12,8 3. Szabó Martin 1999 KEM-i Ált. Isk.

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 689 TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 49. 689 695. 2005. A Magyarországon, magyar nyelven 1848 2000 között megjelent gyógyszerészi folyóiratok Dr. Sági Erzsébet Az elmúlt bő másfél évszázadban a magyarországi

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 Telefon: 74 / 505-020 fax: 74 / 505-021 É R T E S Í T É S

7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 Telefon: 74 / 505-020 fax: 74 / 505-021 É R T E S Í T É S 7101 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. Pf: 74 Telefon: 74 / 505-020 fax: 74 / 505-021 É R T E S Í T É S GV-5-2012/2013. Érvényes: 2013. július 1-jétől Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. július

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye Kazár települési eredményei Polgármester A polgármester Molnár Katalin jelölt lett Képviselő testület a A települési képviselőtestület tagjainak : 6 fő Az önkormányzat összetétele : Név Cziglerné Pántya

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

A társaság 2013. év közzétételei

A társaság 2013. év közzétételei 1 A társaság 2013. év közzétételei A Társaság Tpt. előírásai alapján publikált rendkívüli tájékoztatásai és bejelentései 2013-ban. 2013. dec. 09. 14:04 Várható eredmény növekedés 2013. Q4-ben 2013. dec.

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail: farkaszso@lab.hu

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. május

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása

14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország. 1146 Budapest, Zichy Mihály utca 14. A kerületi gyermekjóléti szakmai feladatok irányítása Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Szabó András Telefonszám(ok) 36/1/786-4517 06/30/460-4648 Fax(ok) E-mail(ek) 14, Zichy Mihály utca, 1146, Budapest, Magyarország kapocsster@gmail.com

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben