TOUNÄ MEGY»; MEGYEI KÖNYVTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR"

Átírás

1

2

3 TOUNÄ MEGY»; E A J T Ó B I B I k I O G R Ä F l ^ i J A t S Z E K S Z Á R D MEGYEI KÖNYVTÁR

4 ÖsszenUitotta; F Ü L Ö P A T T I L A Lektorálté" D R. B E R Z A L Á S S zerke sztette; P A C S A l L Á S Z L < ILLYÉS GYULA KÖNYVTAR SZEKSZÁRD

5 B E V E Z E T É S A most közreadott sajtóbibliográfiával Tolna megye történeti kutatóinak régi igényét elégítjük ki. Kiadása fontossá vált, mert napjainkban megnövekedett az érdeklődés a legújabb kor történelme iránt és a kutatóknak nélkülözhetetlen adatforrása a hírlapirodalom. Annak a kornak a sajtóanyagáról van szó, amelyben végbement a társadalom polgári átalakulása, uralkodóvá lett a piacgazdálkodás és vele az emberek magatartásában is lényeges változás történt. Létszükségletté vált az eseményekkel lépést tartó értesülési igény és annak kielégítésére korábban nem tapasztalt gyorsasággal bontakozott ki a polgári tájékozódás klasszikus tömegközlési eszköze a hírlapirodalom. Magyarországon a fellendülés a kiegyezéssel indult meg és a változás különösen a vidéken szembetűnő, ahol ig egész megyék voltak hírlap nélkül, ezt követően pedig egymás után gyorsan jelentek meg a helyi lapok és folyóiratok. A Tolnamegyei Közlönyt, az első vegyestartalmu hírlapot, 1873 ban alapították Szekszárdon. A maga idejében a legjelentősebb és mindmáig a leghosszabb életű lap volt, ig jelent meg. Ettől az időtől fogva a hírlapi tájékoztatás az egymás után induló ujabb és ujabb helyi lapokkal folyamatossá vált a megyében. Az értékes forrásanyag köztük a legtekintélyesebb kormánypárti és ellenzéki lapok az Országos Széchenyi Könyvtárban szinte hiánytalanul megmaradtak. Csak a kisebb lapoknál mutatkozik jelentősebb hiány. Mégis azt mondhatjuk, hogy a kapitalizmus két nagy korszakának a dualizmus és az ellenforradalom korának Tolna megyei sajtóképe csaknem teljesen kibontakozik bibliográfiánk anyagában. Amikor a Tolna megyei sajtóanyag számbavételére vállalkoztunk már három évtizede a szocializmus korában élünk, a melynek megváltozott társadalmi viszonyai között a hírlapirodalom szerkezete is jelentősen módosult. Különösen jellemző lett a kisebb közösségek lapkiadásának erősödése. Nagy számban jelennek meg vállalati és intézményi híradók, amelyeken érezhető, hogy belső használatra készültek. Gyakran találkozunk e kislapok hírlap voltát vitató nézetekkel, olykor lekezelően vélekednek róiuk és megőrzésükre sem fordítanak gondot. Pedig a társadalmi éle! egy részének egyedüli hírközlő eszközei, amelyek sehol máshol nyilván nem tartott eseményeket, adatokat őriznek meg, amelyeket a jövő történészei, helytörténeti kutatói fognak igazán értékelni. Bibliográfiánkban e lapokat fontosságuknak megfelelően gyűjtöttük össze. Az anyag gyűjtésénél alapvető szempontunk volt, hogy a megye területén megjelent valamennyi periodikát ismertessük még akkor is, ha azok a megyében kezdeményezett országos mozgalmak lapjai voltak. Pl. Bauernbund, (3. téteisz.) Országos Néplap, Nyomdaipar Magyarországon, Tolnavármegyei iparos

6 Hírlap. (Később) Országos Iparos Hírlap, Lingvo Internacia. Másik gyűjtési elvünk szerint pedig leírásra került minder» olyan lop, amely a megyére vonatkozó eseményeket Iátgyei még akkor is, ha azt Budapesten adták ki. így ismertetjük pl. a BŐSZ, Bauembund (4. tételsz.) Előfordul olyan országos lap is, amelynek csak szer*- kesziő bizottsága működött Szekszárdten, a kiadóhivatala viszont Budapesten volt. Az ország más részében szerkesztett és kiadott, és a megyében csupán nyomtatott kiadványokat viszont már nem te*, kintettük megyei lapnak. A megyei sajtóbibliográfiák készítésénél általában kétféle módszer alakult ki. Az egyik esetben csupán az o r s z á g o s s z a b v á n y á l t a l e l ő i r t a d a t o k közlésére szorítkoznak, a másik megoldás szerint attól eltérően több helyi vonatkozású adat közlésére vállalkoznak. A Tolna me», gyei sajtóbibliográfia elkészítésénél az utóbbi megoldást, vagyis a hirlap részletes címleírását, ill,", a formai jegyek hűségesebb leirását választottuk. Nem csupán a lapon található, hanem a más források», ból ismert adatokat is igyekeztünk fölkutatni és közölni. A rejtett és hibás adatokat, ill«-, a hírlapon előforduló adatot helyesbítettük, szögletes zárójelben ismertettük. A napjainkban megjelenő lapok hiányos adatait a kiadóktól szereztük be, ezért ott az irodalmi forrás megjelölését mellőztük. Amennyiben a cimleirási adatok változása bizonytalan, mert a leirt periodika a változás idején hiányos volt, akkor a változás első jelentkezését irjuk le az időpont után szögletes zárójelbe tett kérdőjellel. A címleírást adatcsoportokban készítettük el, A címek helyesírásának változását adatváltozásként kezeljük és tüntetjük feu Az alcímek és kiadótestületek kisebb változását is jelöljük. A megjelenési helyek megállapítására az or szágos szabvány utasításait követtük és a kiadóhivatal székhelyét tüntetjük fel. Olyan társtopok esetében, amelyet Budapesten vagy Németországban készítettek vidéki lapok számára, a főlap kiadójának székhelyét tüntetjük fel a megjelenési helynek. A lapok élettartama megálapitásánál gyakran kellett irodalmi forrásokra hivatkozni, mert a megszűnéseket a lapok utolsó számában legtöbb esetben nem jelentették be. Ilyenkor magyarázatokra kényszerülünk, mert a korabeli hirlapjegyzékek és segédkönyvek sem közlik a lapok keletkezésének és megszűnésének pontos idejét. Pl.. Szinnyei József a kiegyezés korának bibliográfusa is csupán évnyi megközelítést ad, amikor a "múlt évben és a folyó év elején keletkezett és megszűnt" lapok jegyzékét állítja össze. A címleírásban a lap összes szerkesztőjét a lapokon megjelölt címzésüknek megfelelően ismertetjük. PÚ felelős szertkesztő, főszerkesztő, szerkesztő, segédszerkesztő, társszerkesztő stb. A munkatársak, valamint a szerkesztő bizottságok tagjainak névsorát nem ismertetjük» A lap kiadójának a tulajdonost tekintjük. Sok eset fi

7 ben a tulajdonos kideríthetetlen, ezért a szabványtól eltérően nem egységesen nagy K-betüvel jelöljük, hanem a lapon előforduló megjelöléssel tüntetjük fel. Pl. kiadó, felelős kiadó, laptulajdonos, kiadó tulajdonos, stb. Ha a laptulajdonost valamely forrásból megismertük, nevét az adatcsoport megfelelő helyén szögletes zárójelbe tesszük. A nyomdáik jelölése alig igényel kiegészítést, vagy értelmezést, mert a nyomdavállalatok egyértelműen jelzik mag», kat a kiadványokon. A házi sokszorosítással készült kisebb vállalati és intézményi lapoknál gyakran elmarad a készítő megnevezése. Ilyen esetben "házi soksz." megjegyzés szerepel. A címleírás utolsó adataként a kiadvány méretét rétnagyságban jelöljük. A címleírás után a megjegyzés rovatban a lapok egyéb adatait isjnertetjük. A címleírást kiegészítő szabályos adatok pl, idegen nyelvű lap esetén a lap nyelve, a fejléc feliratai, más lapokkal való kapcsolat jelzése, pl. főlap, társlap, előd, utód, stb. Az általánostól eltérő jelölési rendellenességeket, következetlenségeket, hibákat is itt soroljuk fel. PL rossz évfolyam, vagy sorszámozás. Rendszertelen megjelenés esetében a számok mindegyikét leírjuk. A megjegyzés rovat után a lelőhelykimutatás következik. Ebben a különböző gyűjtemények anyagát évenkénti felsorolásban írjuk fel, a hiányok feltüntetésével. A hiányzó számokat csillagos zárójelben mellékeljük. Bibliográfiánk összeállításához három nagy gyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) Tolna megyei Könyvtár (TmK ) és a Tolna megyei Levéltár (TmL) - a- nyagát néztük át. Az egyes hírlapok gyűjteménye az esetek többségében hiányos volt, ilyenkor a teljesebb gyűjtemények anyagát a másik kettőben található számokkal egészítettük ki. A kiegészítő számokat csillag nélküli zárójelben közöltük. A megyei könyvtári hálózat kiépítése előtti korszak lapjai zömében csak az OSZK-ban találhatók, a későbbi kiadványok viszont a megyei könyvtár állományában találhatók teljesebben. Az irodalmi hivatkozásokból külön rovatot alakítottunk ki és az egyes lapok ismertetését ezzel zárjuk le. Időrendi, földrajzi, sizok-, betűrendes (szerkesztők, kiadók) nyomdai és a névmutató segíti a bibliográfia használatát. Köszönetet mondunk mindazoknak,akik a bibliográfia összeállításában segítettek. A bibliográfiában minden igyekezetünk ellenére előfordulhat téves adat, vagy hiányozhat föl nem tárt lap. Aki e zek felkutatásában ill. kijavításában segítségünkre lesz, a megye helytörténeti kutatását gazdagítja. Az irodalom közlésétől eltekintettünk, mivel az megegyezik a korábban megjelent megyei sajtóbibliográfiákéval. A kiegészítésben szereplő 40 hírlap és folyóirat felkutatására a sajtóbibliográfia összeállítása után került sor, ezért a mutatókban nem szerepelnek.

8 R Ö V I D I Y É S E K APESZ DISZ évf.. m. sz. tel. k. fel. szerit főszerk. Ind. k. KB Kieg. KISZ K1SZÖV KSZ k. tul. lap tul. MDP Megj. MGTSZ mzmp R. a* OSZK RT segédszerk. soksz, sz. társszerk. TmK TraL TmSzlSz VB Általános Fogyasztási Értékesítő és Szövetkezet Dolgozó Ifjúsági Szövetség évfolyam fóldmuvesszövelkezet felelős kiadó felelős szerkesztő főszerkesztő Indult kiadó Központi Bizottság K i egészíti Kommunista Ifjúsági Szövetség Kisipari Szövetkezetek Szövetsége Kisipari Szövetkezet kiadótulajdonos laptulaj donos Magyar Dolgozók Pártja Megjelent Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Magyar Szocialista Munkáspárt nédcüll Nyoimtda Cstrszágos Széchenyi Könyvtár rétnagyság; a méret jelölése: 8r 2 5 cm magasságig 4r 35 cm magasságig 2r 50 cm magasságig m2r 50 cm~en felüli nagy fólió rétnagyság Részvénytársaság segédszerkesztő sokszorosított szám társszerkesztő Tolna megyei Könyvtár Tolna megyei Levéltár Tolna megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet Végrehajtó Bizottság Beszerző

9 B I B L I O G R Á F I A

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉRTESÍTŐ Alcím a hátlapon; A Tjolnä] mjegyeij Állategészségügyi Állomás dolgozóinak értesítője. Szekszárd. (l9?l. 1. sztj - [1975^ Megj. havonként, /5. sz.; kéthavonként. Szerk. Czéh Miklós. K. Tolna megyei Állategészségügyi Állomás. Ny. Tolna megyei Tanács soksz. 4 r. Hónapjelzés nélkül. Összevont számok; 1973; 4/5, 6/7, 8/9, lo/ll, 1974; 2/3, 6/7, 8/l2. Adataink sz-tól sz ig érvényesek. TmK: 1972 (l-5, 7-) X, 1973 (l-2) X, 1974 (l, 5) X, 1975 (3-) X. 2 BÁTASZÉK ÉS SÁRKÖZ dec. 11-ig: Társadalmi, szépirodalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Bátaszék nov [19057] Megj. hetenként, dec. 13; hetenként hatszor. Pel. szerk. Joó Károly, dec. 13: Staub Ödön. - Szerk. Joó Károly, szept dec. 11; Joó Károly és Szélig Gáspár, ápr. 17; Szélig helyett Szél. K. Szélig Gáspár, szept. 27: Joó Károly és Szélig Gáspár, dec. 13; Árva Jjános] és Árva jpulia]. Ny. Báter János, Szekszárd, dec. 13: Árva jjános], Szekszárd. 4 r, dec. 13: 2 r. érvénye- Adataink dec. 11-ig és dec. 1&. dec. 31-ig sek. OSZK: , 1904 (51-53) X. Zászlónál (Magyar Könyvszemle, ) az létezett lapok jegyzékén szerepel utoljára ben

11 BAUERNBUND ^Gazdaszövetség] jul. 24: Deutsch Ungarischer Bauernbund fnémet Magyar Gazdaszövetség], máj. 31: Bauerbund QGazdaszövetség.~ Alcim: Magyarországban Lakó német kis és középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai hetilap, oku 30; Magyarországban lakó német kis ós középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, jan. 29; A kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, márc. 12: A kis és közép birtokosok valamint a kisiparo. sok érdekeit képviselő Országos Német-Magyar Gazdaszövetség hivatalos orgánuma, okt. 29: "hivatalos orgánuma" helyett "politikai hivatalos orgánuma", dec. 7: [Gazdaszövetségi amely a kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviseli, jan. 26 [Yj : A kis és középbirtokcsok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 25 [?j : A kisparasztok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 12 [?j : A német magyar parasztság és kisiparosság érdekeit képviselő hetilap, máj. 8: Az egész magyarországi német vidéki lakosság érdekeit képviselő orgánum. Bonyhád, jan. 29: Bonyhád-Budapest, jan. 7: BudapesU-Bonyhád, jan. 1 11: Bonyhád, dec. 25 [?j : Budapest jun jun. 19. Szünetelt: febr. 9. és dec. 25. között. Megj. hetenként, márc. 13: havonként kétszer. Pel. szerk dec. l0-ig, fel. föszerk. dec márc. 14 [?] ; Betnár Béla, Pel. szerk. márc. 28 [?] : Johann Schneider," jan. 3.; Cornel Eibach, jan.' 26 [?] : Johann Schneider, - [Helyettes szerkó ismeretlen időpontig: Kurzweil Józsefj Főszerk jan. 26 YJ : Cornel Eibach, dec» aug. 1: Gorg Steuer. Tulajdonos: Betnár Béla, dec febr. 9: Gazda Szövetségi Bank Részvénytársaság. Ny.,Globus' Müintézet és Kiadó Részvénytársaság, Budapest, jul 24; Hőringer József, márc. 26.; Hirlapnyomda, jan. 4: Hirlapnyomda /A Gazdaszövetségi Bank RT tulajdona/, dec. 25 [1] : Pallas Könyvnyomda RT, Budapest, dec. 12; Heinrich Hentschel, Budapest. 4 r, máj. 31: 2 r, dec. 12: 4 r, márc. 13; 8 r. Német nyelvű lap dec. 24-én lapszéli; felirat; "Hivatalosan elismert pélr-

12 dányszám; /tizenötezer/." jan. 29~től a kiadóhivatal és a szerkesztőség székhelyének jelzésénél Budapest is szerepel; a lap szélén továbbra is csak Bonyhád van feltürv. tetve jan. 7-től a lapszélen is; Budapest-Bonyhád jan. 4 tői kiadóhivatal és szerkesztőség csak Bonyhádon, dec. 25 tői csak Budapesten van feltüntetve. Összevont számok; márc. 13-i lo/ll, márc. 27-i 12/13, ápr. 10-i 14/15, ápr. 24 i,16/17, máj. 8-i 18/19, máj. 22~i 20/21, jun. 5-i 23/24, jun. I9~i 25/26. sz. Társlap: Zeit [jdőj. Adataink érvényesek: dec. 30-ig, jan. 26- febr. 9-ig, dec aug. 8-ig, dec. 12-től. OSZK; , 1914 (l2) X, , 1919 (1-3, 5, 7 2 5) X, 1920 (33-49), 1921 (6-8, 22, 27) X. A kiadványon fel nem tüntetett helyettes szerkesztői tisztségről és viselőjéről a lap kiadótestületének vezetőségválasztó közgyűléséről közölt beszámolóból szereztünk tudomást. (Az országos Német Magyar Gazdaszövetség vezetősége, márc ) 4 JBAUERNBUND [Gazdaszövetség] Budapest - Bonyhád ben. Főszerk. és k. Betnár Béla. - Német nyelvű. Gyűjteményeinkben nem található. Létezéséről az Országos Német Gazdaszövetség lapja, a Bauernbund közleményeiből szereztünk tudomást. A hivatalos Bauernbund értesítette előfizetőit, hogy a szövetség eltávolított elnöke és lapjának volt főszerkesztője ellentámadást indított, Budapesten kiadta a hivatalos Bauernbund ellenlapját azonos címmel és előfizetésre szólította fel a Gazdaszövetség tagjait. A támadásra a hivalalos lapban ápr. 11-én "Tagtársak, vigyázzatok!" cimü szerkesztőségi cikkben történt reagálás u- tán a szerkesztőség a következő számban, ápr. 18-án a maga részéről le is zárta az ügyet "Utolsó válasz a budapesti Hamisgazdaszövetség (Frugbauernbund) támadására" c. nyilatkozatában.

13 BÉKEHARANG Budapest -idombóvár. j jan. - JÍ944.1 Megj. havonként kétszer. Pel. szerk. jl922, janfj Reichert Gyula. K. Keresztény Könyvesház K r orlátolt: P felelősségül Szövetkezet, Budapest. Ny., r janf! Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, Dombóvár. 4 r. A Püspöki Metodista Egyház Országos hitbuzgalmi lapja. A. dataink a dombóvári szerkesztés és nyomtatás időszakából jan. 1- jun. l-ig érvényesek. OSZK: «923. A lapon csak Budapestet tüntetik fel megjelenést helyének. Dombóváron csak a szerkesztősége volt. Azonban szorosabban kapcsolódott szerkesztői személyéhez, mint kiadótestületéhez. Szerkesztőinek mindenkori hivatali székhelyén szerkesztették és nyomtatták, úgyhogy a szerkesztőség tényleges kiadóhivatalnak is tekinthető. A dombóvári szerkesztés és nyomtatás kezdetére a gyűjtemény aug. 15. és jan. 1. közötti hiánya miatt csak következtetni tudunk a laptól megváló szerkesztő 1923, jun. 1 i nyilatkozatából: "Ez a.békeharang' utolsó száma, melyet én szerkesztek. Örömömre szolgál, hogy 1 l/2 éven keresztül szolgálhattam magyar népünknek, mint egy evangéliumi lapnak szerkesztője.* 1 6 BONYHÁD ÉS VIDÉKE febr. 21: Tolnamegyei Hirlap, okt. 31: Tolnamegyei Hir». lap. Ezelőtt; Bonyhád és Vidéke, ápr. 3: Tolnamegyei Hirlap, jan. 7; Országos Néplap. Alcim: Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, febr. 21; Politikai újság, márc. 13: A Tolnamegyei Függetlenségi és 48- [negyvennyolc] as Gazdapárt hivatalos lapja, ápr. 3: Politikai Újság. A Tolnamegyei Függetlenségi és 48-as Gazdapárt hivatalos lapja, jan. 7: az Országos Magyar Kisbirtokos és Kisiparos Szövetség hivatalos közlönye. Bonyhád, jan. 7: Budapest - Bonyhád szept jun. 1.

14 Megj. hetenként. Pel. szerk. Lukács Zsigmond, máj. 19-től, felelős főszerk jan. 7; Betnár Béla. - Főszerk febr máj. 12; Betnár Béla. LaptuL. Raubitschek Izór, okt. 28; Lukács Zsigmond, kiadó febr. 24; a szerkesztőség, laptul máj. 19; Betnár Béla, kiadótul dec. 18; Hirlapnyomda. Ny. Raubitschek Izór, okt. 18; Hőringer József márc. 27; Hirlapnyomda. 2 r, jan. 7: 4 r. Az Országos Néplap alcíme a címmel egy mondatot képez, ezért kezdődik kisbetűvel. Társlapok: Tolnamegyei Hirlap, Bonyi. hád és Vidéke. OSZK: , 1908 (4l) X, BONYHÁD ÉS VIDÉKE Társadalmi és községpolitikai újság. Bonyhád jan máj. 25. Megj. hetenként. Pőszerk. Betnár Béla. Pel. szerk febr. 25-ig: Nemény Vilmos. K. tul [és NyT] jan. 7 én; Hirlapnyomda. 4 r.' Kettős évfolyam számozással. Saját évfolyamai számait zárójelbe téve. Tévedésből azonban a főlap valóságos VL és VII. évfolyama helyett IV, és V. évfolyamot tüntet fel, létezésének mindkét évében. Társlap jellegét a fejlécen jelzi ; "Megjelenik minden szombaton az "Országos Néplap" mellékleteként. OSZK: 1911 (3, 18) X, Az OSZK gyűjteményében az jan. 28-i 4. sz. az Országos Néplap megfelelő évfolyamába van bekötve, BONYHÁDI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ

15 BONYHÁDI JÁRÁSI TERMELŐSZÖVETKEZETI FIGYELŐ Bonyhád febr [ Megj. havonként. Pel. szerk. Kovács Zoltán. K. [a járás termelőszövetkezetei "minden szervtől függetle nüívj Ny. fsoksz. [ 4 r. Évfolyam és sorszámozását a 3. sz tói kezdi ben máj. és aug. hónapokban nem jelent meg. Adataink jan. 12 ig érvényesek, TmK: 1970 (7) X, 1971 (2~) X. 9 BONYHÁDI KÖZGAZDÁSZ Bonyhád dec. - [Í970/71. tanévj Megj. "negyedévenként" [ettől eltérő tényleges megjelenéséről a megjegyzés rovatban^ Pel. szerk, 1961, márc. 7dec^ Kende Perenc. Pőszerk szept./l969. márc.: Solymár Imre, szept^dec.; Légrády Viktor, Solymár Imre, 1970/71. tanév: Lég rádi Viktor. K. Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum, márc.: Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum Önképző Köre, jun; Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum KISZ Szervezetének önképzőköre, szept. /1969. márc: Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola KISZ szervezete. Ny. Szekszárdi, szept./ márc: Pécsi Szikra, 8 r. 1970/71. tanév; Szekszárdi Iskolai idénylap, de mégis évfolyam és sorszámozása a naptári évet követi. A lap tartalmát és a szerkesztő bizottság változásait tekintve az iskolaévben megjelent számok képeznek összefüggő sorozatot. Szabály szerint márc, jun, szept. és decemberben kellene megjelennie. A valóságban számok összevonásával sokkal ritkábban jelent meg. Az összevont számok: 1956: szept/dec. 3/4., 1959: szept/ dec-i 3/4., I960; máj/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1961: márc/ dec-i l/4., 1962; márc/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1963: szept/ dec i 3/4«, 1964; szept/dec i 3/4., 1965; szept/dec i 3/4., 1966: márc/jun. 1/2.

16 szept>-i ; márc-i 1., szept/deo-i 3/4., 1970-, jan/ jun-i l/2 1970/71. tanév jelzésli kiadvány hónap és sorszámozás nélküli. TmK: , 1960 (l/2), X Kieg. OSZK: OSZK: , 1958 (4), 1959u B [onyhádi] Ö [regdiákok] Sz[övetsége3- Ld. BÖSZ 10 BONYHÁDI ÚJSÁG Közérdekű hetilap. Bonyhád. X jan.j - [Í914." Megj. hetenként. Pel. szerk. Kakass Béla, jan. 3: Hajas Béla, ápr. 4: Vidor Leó. - Főmunkatárs dec. 29-ig: Hajas Béla. - Főszerk jan. 3j Kakass Béla.- LaptuL Kakass Béla, Ny. Bruck, Dombóvár. 2 r. Adataink jul okt. 31 ig érvényesek. OSZK: 1913 (l~26) X, 1914 (21, 27-39, 44. sz. csonka, 45-). Keménynél (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig, 30. L) 1914-ig szerepei. 11 B Ö S Z A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége Budapesten és közvetlen környékén lakó tagjainak értesítője. Budapest jan/febr. - {?j Megj. rendszertelenül. Pel. szerk. és fel. k. Koritsánszky Ottó.

17 Ny. 8 r. jsoksz.j Adataink az X. és IL évf. következő meglevő számaira érvényesek: 1937: jan/febr-i 1, ápr-i 2, máj/jun-i 3. sz. 1938; jan-i 1. sz. OSZK: 1937 (4-) X, 1938 (2~) X. Megszűnésére nincs adat Sziklay Szász bibliográfiában (A magyar sajtó évkönyve) és Mokcsay hirlapjegyzékeiben. (Magyar Könyvészet.) BÚZAKALÁSZ Termelőszövetke- A Bátaszéki Búzakalász Mezőgazdasági zet üzemi híradója, Bátaszék, aug [okt. 26.] Megj. rendszertelenül. PeL szerk. Bali Z [oltánl K. [termelőszövetkezetij Ny, Szekszárdi Nyomda. 2 r. Adataink az évfolyam és sorszámozás nélküli aug. 20-i okt. 26 i lappéldányokra érvényesek. és OSZK: 1959 (?) X. 13 Tolnai szatirikus lap.' CSÍPJE MEG A KÁNYA Szekszárd nov. - [?} Megj. [?] Pel. szerk. [K] Balogh [Balog] János. K. Tolna megyei Pártbizottság Agit [ációs] Propaganda, Oszt [álya]]. Ny. Tolna megyei Nyomda. 4 r."-

18 Mezőgazdasági tárgyú élclap. Évfolyam és sorszámozás nélrküu" Sorszám helyett a fejlécen felirat; "Első csipés". Adataink az első lappéldányra érvényesek. OSZK: 1953 (?) x, DEUTSEH - UNGARISCHER BAUERNBUND - BAUERNBUND. LD. 14 DIÁK GENIUS S zép irodalmi folyóirat. Szekszárd dec [?] Megj. havonként kétszer. Főszerk. Nagy Mihály. - Segédszerk. Ábrahám t[stvánj] K.n., Ny. Árva J [ános.] 4 r. Önképzőköri diáklap. Adataink az első számra érvényesek. Előbb: Diák Művészet, OSZK: 1901 (2-) X, Megszűnésének időpontja megközelítően sem határozható meg, mert Szinnyei hirlapjegyzékein (Magyar Könyvszemle) lap nem szerepel. a 15 D O M B Ó V Á R Független társadalmi hetilap. Dombóvár oku 30 ~ dec. 31. Megj. hetenként. Fel. szerk. Schröder Béla. K, Lapegyesülés. Ny. Szálai Ferenc, Kaposvár, febr. 26: Blandl János, Mohács, márc. 5: Friedrich ~ Blandl, Mohács, okt. 8; Rosenthal Márk és fia, Mohács. 2 r.

19 OSZK: 1910, 1911 (1S, 34-35, 38, 40) X. A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920-ig 54." Ú) adatai alapján készült. DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE - LD.- TOLNAMEGYEI VILÁGOSSÁG. 16 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Vegyes tartalmú társadalmi hetilap, jan. 2: Társadalmi és vegyes tartalmú hetilap, jan., 5: Társadalmi Hetilap. Dombóvár. [1898. dec. 25] - [l915. dec.; 257j Szünetelt [1907. augusztusa] és jan. 2, aug. 23. és nov, 1, jul. 11. és szepui 26. között. Megj. hetenként. Pel. szerk. Horvát Samu, jan. 2 (Yj : Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 (YJ: Qt910. növi]: Gyenis Antal, okt. 13: Balog Sándor, QL914. aug: Balog Miksa, majd ismeretlen személyek]], szepv. 26; Szmodics Zoltán. - Főszerk dec. 30-ig: Lex a Zenó. - [Szerk előtt: Márky BélaJ társszerk febr jan. [?]: Arany János, Gyenis AntaU] K. tuu Bruck Sándor, k jan dec. 30 [?]; Szerkesztőség, laptul jan. 2 OQ Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 [f] : Gyenis Antal, okt. 13; Balog Sándor, szept. 26: Vas Géza. Ny. Dombóvári Könyvnyomda, 1911.'. márc. 26: Bruck Nyomda. 2 r. Az első szünetelés után (a régit folytató és ujat kezdő) kettős évfolyamszámozást kapott. Jelzésének módj a: Xj nov. 1 tői az eredeti évfolyam számot tették zárójelbe. OSZK: , 1910, 1911 (18-21, 33-36, 39, 43, 46, 49 50) X, 1912 (l, 8-9, 17, 23-24, 29, 31-32, 34, 36, 39) X, Kemény szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tői 1920uig, ) dec. 25~én indult és dec. 25-én utolsó meglevő számával szűnt meg. Első szünetelésének kezdetéhez tájékoztató adat a Közérdek c. szekszárdi lap aug. 3-i közleményéből: Horvát Samu alapító felelős szerkesztő "elköltözés miatt" augusztusában megvált a laptól. A lapon fel««n tüntetett szerkesztők és a valóságos szerkesztő

20 változások; adatainak forrásai: Márky Béláiról jan. 2-i ujrain«t>ujáskor emlékeznek meg a beköszönteiben. Arany János é& Gyenis Antal társszerkesztők működéséről később felelős szerkesztővé lett Gyenis Antal emlékezik meg bucsucikkében.> (Leszárnyazva okt, 1.) így Gyenis Antal árról is értesít, hogy ő Kántor László neve alatt már korábban kezdte ellátni a felelős szerkesztői munkakört. A következő felelős szerkesztő, Balog Sándor is csak névleg vezette a lapot szept. 2ö ig. A fejlécen Balog Sándor nevét követő Szmodics Zoltán szept. 26-án beköszöntőjében ismerteti az őt megelőző valóságos felelős szerkesztő változásokat. 17 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Dombóvár dec jun. 27. Megj. hetenként. Pel. szerk jun. 14 ig; Koralewski Géza. Laptul jan. 31 ig; Csomor Kálmán, fel. k. 1 Qszintén a lap indulásától Bagó Mihály.]] aug. 6: nagyabonyi Csomor Kálmán, jun. 27: Bagó Mihály. Ny. Bagó Mihály. 2 r., jan. 14 lg: Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap.» ápr. 22-i 16. sz. után tévesen a 18. sz-mal folytatja ápr. 29-én jun. 21 én esedékes 41. sz. nem jelent meg. Az utolsó lappéldány évfolyam és sorszámozás, alcím és fel. szerk. jelzése nélkül jelent meg, a következő megoldással címezve; Röpirat Dombóvár és Vidéke olvasóihoz! Társlap: Dombóvár és Vidéke Képes Híradója.; OSZK: , (21. sz. csonka)*, " 18 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE KÉPES HÍRADÓJA Dombóvár. []l 939T- [hó] Megj. hetenként. S zerk. n.

21 K. [nagyabonyi Csomor Kálmán^ Ny. Tolnai Nyomdai Müintézet és Kiadóvállalat, 4 r. Budapest. Vidéki lapok számára budapesti vállalkozó által készített kiadvány. Főlap: Dombóvár és Vidéke. Évfolyam és sorszámozás nélkül. Adataink az máj. 20-i és máj. 27-i lappéldányokra érvényesek. OSZK: 1939 (?) X, - A főlap évi kötetében található. Mokcsaynál (Magyar könyvészet L) az ben indult hírlapok és folyóiratok jegyzékén szerepel, ÍMegszünt] - megjegyzéssel. Mokcsaynak is csak a jelenleg meglevő két kiadványról van tudomása. DOMBÓVÁR VÁROS - VÁROSKÖRNYÉK IPARI MEZŐ- GAZDASÁGI - TANÁCSI HÍRADÓJA - LD. DOMBÓVÁRI VÁROSI TANÁCS HÍRADÓJA. 19 DOMBÓVÁRI HIRLAP ápr. 7: Tolnavármegye. Alcím: Politikai és társadalmi hetilap, ápr. 7: Politikai napilap, jul 15: Politikai hetilap.v Dombóvár, ápr. 7: Dombóván-Szekszárd, jan. 2 5: Dombóvár. [1917.]- [1932.] Szünetelt: (1918. juu] és jan. 12. között, márc. 23. és aug. 17. között. Megj. hetenként, ápr." 7: hetenként hatszor, jul 15; hetenként kétszer.. Fel. szerk. [Nesse Lajos, majd] Tadics Benő, szept. 25: Kocsis László, nov.. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Nyárády István, febr. 14: Pártos Ferenc, ápr. 7: Petőcz Elemér.í Szerk szept., ápr. 30: szerk. biz. - Főszerk ápr. 7; Bárd Ferenc, nov okt. 26: Dulin Jenő. Lapkiadó: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, kiadótul nov. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, fel. k ápr. 7 - máj. 1: Petőcz Elemér, dec. 5: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, szept. 30; Dombóvári Könyvnyomda (Kiss és Bogler.) 2 r ápr. 14 én l. évf. 7. számmal újra kezdi évfolyam és sorszámozását. Tárlap: Tolnamegyei Gazda. Adataink 1919.

22 érvénye- jan. 12- márc. 23-ig és aug szept. 28-ig sek. OSZK: 1919 (12-14, 16, 17, 21-23, 29, 34) X, 1920 (39, 50) X, 1921, 1922 (27) X, , 1932 (79-) Az nov. 11-én történt szerkesztőváltozáskor közölt beköszöntőből tudjuk meg, hogy a lap első felelős szerkesztője Nesse Alajos volt. Az első szünetelés kezdetéről az jan. 12-én közölt, "Hat hónappal ezelőtt" c. közlemény tájékoztat. A lap 1932 nél tovább nem élhetett, mert azt 1929^01 fenntartó kisgazda és fajvédő érdekeltségek szétváltak és saját lapokat indítottak. 20 [DOMBÓVÁRI JÁRÁS Társadalmi hetilap. \ Dombóvár okt márc.i 24. Meg), hetenként,» Fel. szerk. Frey Á. Gyula. K. Jakab Lajos. Ny. Bruck Sándor. 2 r.] OSZK; A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig ) adatai alapján készült. DOMBÓVÁRI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ. 21 DOMBÓVÁRI PROLETÁR A Dombóvári Magyar Szocialista Párt hivatalos lapja. Dombóvár márc [máj. 4.] Megj. hetenként. Szerk. kivéve az ápr. 24 i 4. számot; Dombóvári Magyar Szocialista Párt. - Főszerk ápr. 20u^n; Pável Ágoston. - Segédszerk. 1919» ápr. 20u.án Biró Pál.

23 K. Dombóvári Magyar Szocialista Párt. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés ság. 2 r. Részvénytársa Adataink a következő lappéldányokra érvényesek: t. évf. márc. 30ui l, ápr. 6-i 2, ápr. 20~i 4, máj. 4 i 6. sz. OSZK: 1919 (3, 5) X. A lap az OSZK nyilvántartása és Kemény ezen alapuló bibliográfiája szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920 ig, XXXIII. 1.) csak máj. 4 ig létezett, működését nem folytatta a Tanácsköztársaság végéig. 22 DOMBÓVÁRI REFORMÁTUS ÉRTESÍTŐ' Dombóvár. [[ jun. Megj. "főbb alkalmakkor", 1932, febr.: havonta, nov: évenként tízszer, jan; havonként. Fel. szerk. Eőri Szabó Dezső. K. Dombóvári református egyház. Ny. Bagó Mihály, I. Dombóvári Könyvnyomda /Römer és Bogler/, szept; Bagó Mihály. 4 r. 1935, 1. sz. hónapjelzés nélkül. Utóbb és főlap: A Mi Újságunk. Önálló lapból. A Mi Újságunk társlapjává lett. Adataink az önálló lapra jan i 1. sz. jun i 6. sz ig, a társlapra a nov i 9, sz tói érvényesek. OSZK: 1932 (7 8) X, évi 9. számtól A Mi Újságunk köteteiben található. 23 [DOMBÓVÁRI SZÍNHÁZ Dombóvár szept. -?j Gyűjteményünkben nem található. A lap létezésérői a Dombóvári Hírlap tudósít szept. 25 én; "Most jelent meg és mindenütt kapható a 'Dombóvári Színház' cimü színházi, irodalmi és sporthetilap."

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG. A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja.

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG. A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja. TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja. a Nap július 1. szerda 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban

A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban változó történelmi korszakokban A KÖTET SZERZŐI: Botos János történész, a Holokauszt Emlékközpont igazgatóhelyettese Domány Gyula közgazdász, az MNB igazgatóhelyettese

Részletesebben

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye

Kazár települési választás eredményei. Kazár polgármester választás eredménye Kazár települési eredményei Polgármester A polgármester Molnár Katalin jelölt lett Képviselő testület a A települési képviselőtestület tagjainak : 6 fő Az önkormányzat összetétele : Név Cziglerné Pántya

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIV. 253. Állami Termésbecslési Felügyelőség Zala megyei Kirendeltség iratai 1949-1954 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári

Részletesebben

Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában

Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában A 2013. januári állapotot tükröző összeállítás tételeinek beosztása a következő: sorszám; cím; alcím; (illetve a

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

2010. évi önkormányzati választások Készült: 2010.09.06 08:44:44 Lekérdező: Muzslai Mária, KXBAA, Dorog OI Lapszám: 1 TEVK VÁLASZTÁS JELÖLTJEI (LS-31)

2010. évi önkormányzati választások Készült: 2010.09.06 08:44:44 Lekérdező: Muzslai Mária, KXBAA, Dorog OI Lapszám: 1 TEVK VÁLASZTÁS JELÖLTJEI (LS-31) Lekérdező: Muzslai Mária, KXBAA, Dorog OI Lapszám: 1 Lista tartalma: Megye / Főváros: Komárom-Esztergom Település: Összes település Szervezetek: Összes szervezet/független Jelölés visszavonás: Nincs visszavonva

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26.

Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26. VIII. Fedák Sári Kupa. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Sp Csapatnév 1 Pusztai Péter 1 15 315 2 Tóth Sándor Tiszavárkony 1

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004)

A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Magyar Országos Levéltár Budapest, 2006 A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) A LEVÉLTÁRI SZEMLE REPERTÓRIUMA (1961 2004) Összeállította: Nagy Gábor Magyar

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Somogy, Tolna és Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. március

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Baranya - Tolna Megyei Sportlövő Szövetség 7622 Pécs Nyírfa u.34.tel.: +36309528596 E-mail: baranyamssz@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Baranya Megye Bajnoksága Verseny helye: Pécs

Részletesebben

SZENTLİRINC település választási eredményei

SZENTLİRINC település választási eredményei SZENTLİRINC település választási eredményei A polgármester MÁTIS ISTVÁN Független jelölt lett A települési önkormányzat tagjainak : 13 fı Az önkormányzat összetétele : Név Jelölı szervezet(ek) ASZTALOS

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben