TOUNÄ MEGY»; MEGYEI KÖNYVTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR"

Átírás

1

2

3 TOUNÄ MEGY»; E A J T Ó B I B I k I O G R Ä F l ^ i J A t S Z E K S Z Á R D MEGYEI KÖNYVTÁR

4 ÖsszenUitotta; F Ü L Ö P A T T I L A Lektorálté" D R. B E R Z A L Á S S zerke sztette; P A C S A l L Á S Z L < ILLYÉS GYULA KÖNYVTAR SZEKSZÁRD

5 B E V E Z E T É S A most közreadott sajtóbibliográfiával Tolna megye történeti kutatóinak régi igényét elégítjük ki. Kiadása fontossá vált, mert napjainkban megnövekedett az érdeklődés a legújabb kor történelme iránt és a kutatóknak nélkülözhetetlen adatforrása a hírlapirodalom. Annak a kornak a sajtóanyagáról van szó, amelyben végbement a társadalom polgári átalakulása, uralkodóvá lett a piacgazdálkodás és vele az emberek magatartásában is lényeges változás történt. Létszükségletté vált az eseményekkel lépést tartó értesülési igény és annak kielégítésére korábban nem tapasztalt gyorsasággal bontakozott ki a polgári tájékozódás klasszikus tömegközlési eszköze a hírlapirodalom. Magyarországon a fellendülés a kiegyezéssel indult meg és a változás különösen a vidéken szembetűnő, ahol ig egész megyék voltak hírlap nélkül, ezt követően pedig egymás után gyorsan jelentek meg a helyi lapok és folyóiratok. A Tolnamegyei Közlönyt, az első vegyestartalmu hírlapot, 1873 ban alapították Szekszárdon. A maga idejében a legjelentősebb és mindmáig a leghosszabb életű lap volt, ig jelent meg. Ettől az időtől fogva a hírlapi tájékoztatás az egymás után induló ujabb és ujabb helyi lapokkal folyamatossá vált a megyében. Az értékes forrásanyag köztük a legtekintélyesebb kormánypárti és ellenzéki lapok az Országos Széchenyi Könyvtárban szinte hiánytalanul megmaradtak. Csak a kisebb lapoknál mutatkozik jelentősebb hiány. Mégis azt mondhatjuk, hogy a kapitalizmus két nagy korszakának a dualizmus és az ellenforradalom korának Tolna megyei sajtóképe csaknem teljesen kibontakozik bibliográfiánk anyagában. Amikor a Tolna megyei sajtóanyag számbavételére vállalkoztunk már három évtizede a szocializmus korában élünk, a melynek megváltozott társadalmi viszonyai között a hírlapirodalom szerkezete is jelentősen módosult. Különösen jellemző lett a kisebb közösségek lapkiadásának erősödése. Nagy számban jelennek meg vállalati és intézményi híradók, amelyeken érezhető, hogy belső használatra készültek. Gyakran találkozunk e kislapok hírlap voltát vitató nézetekkel, olykor lekezelően vélekednek róiuk és megőrzésükre sem fordítanak gondot. Pedig a társadalmi éle! egy részének egyedüli hírközlő eszközei, amelyek sehol máshol nyilván nem tartott eseményeket, adatokat őriznek meg, amelyeket a jövő történészei, helytörténeti kutatói fognak igazán értékelni. Bibliográfiánkban e lapokat fontosságuknak megfelelően gyűjtöttük össze. Az anyag gyűjtésénél alapvető szempontunk volt, hogy a megye területén megjelent valamennyi periodikát ismertessük még akkor is, ha azok a megyében kezdeményezett országos mozgalmak lapjai voltak. Pl. Bauernbund, (3. téteisz.) Országos Néplap, Nyomdaipar Magyarországon, Tolnavármegyei iparos

6 Hírlap. (Később) Országos Iparos Hírlap, Lingvo Internacia. Másik gyűjtési elvünk szerint pedig leírásra került minder» olyan lop, amely a megyére vonatkozó eseményeket Iátgyei még akkor is, ha azt Budapesten adták ki. így ismertetjük pl. a BŐSZ, Bauembund (4. tételsz.) Előfordul olyan országos lap is, amelynek csak szer*- kesziő bizottsága működött Szekszárdten, a kiadóhivatala viszont Budapesten volt. Az ország más részében szerkesztett és kiadott, és a megyében csupán nyomtatott kiadványokat viszont már nem te*, kintettük megyei lapnak. A megyei sajtóbibliográfiák készítésénél általában kétféle módszer alakult ki. Az egyik esetben csupán az o r s z á g o s s z a b v á n y á l t a l e l ő i r t a d a t o k közlésére szorítkoznak, a másik megoldás szerint attól eltérően több helyi vonatkozású adat közlésére vállalkoznak. A Tolna me», gyei sajtóbibliográfia elkészítésénél az utóbbi megoldást, vagyis a hirlap részletes címleírását, ill,", a formai jegyek hűségesebb leirását választottuk. Nem csupán a lapon található, hanem a más források», ból ismert adatokat is igyekeztünk fölkutatni és közölni. A rejtett és hibás adatokat, ill«-, a hírlapon előforduló adatot helyesbítettük, szögletes zárójelben ismertettük. A napjainkban megjelenő lapok hiányos adatait a kiadóktól szereztük be, ezért ott az irodalmi forrás megjelölését mellőztük. Amennyiben a cimleirási adatok változása bizonytalan, mert a leirt periodika a változás idején hiányos volt, akkor a változás első jelentkezését irjuk le az időpont után szögletes zárójelbe tett kérdőjellel. A címleírást adatcsoportokban készítettük el, A címek helyesírásának változását adatváltozásként kezeljük és tüntetjük feu Az alcímek és kiadótestületek kisebb változását is jelöljük. A megjelenési helyek megállapítására az or szágos szabvány utasításait követtük és a kiadóhivatal székhelyét tüntetjük fel. Olyan társtopok esetében, amelyet Budapesten vagy Németországban készítettek vidéki lapok számára, a főlap kiadójának székhelyét tüntetjük fel a megjelenési helynek. A lapok élettartama megálapitásánál gyakran kellett irodalmi forrásokra hivatkozni, mert a megszűnéseket a lapok utolsó számában legtöbb esetben nem jelentették be. Ilyenkor magyarázatokra kényszerülünk, mert a korabeli hirlapjegyzékek és segédkönyvek sem közlik a lapok keletkezésének és megszűnésének pontos idejét. Pl.. Szinnyei József a kiegyezés korának bibliográfusa is csupán évnyi megközelítést ad, amikor a "múlt évben és a folyó év elején keletkezett és megszűnt" lapok jegyzékét állítja össze. A címleírásban a lap összes szerkesztőjét a lapokon megjelölt címzésüknek megfelelően ismertetjük. PÚ felelős szertkesztő, főszerkesztő, szerkesztő, segédszerkesztő, társszerkesztő stb. A munkatársak, valamint a szerkesztő bizottságok tagjainak névsorát nem ismertetjük» A lap kiadójának a tulajdonost tekintjük. Sok eset fi

7 ben a tulajdonos kideríthetetlen, ezért a szabványtól eltérően nem egységesen nagy K-betüvel jelöljük, hanem a lapon előforduló megjelöléssel tüntetjük fel. Pl. kiadó, felelős kiadó, laptulajdonos, kiadó tulajdonos, stb. Ha a laptulajdonost valamely forrásból megismertük, nevét az adatcsoport megfelelő helyén szögletes zárójelbe tesszük. A nyomdáik jelölése alig igényel kiegészítést, vagy értelmezést, mert a nyomdavállalatok egyértelműen jelzik mag», kat a kiadványokon. A házi sokszorosítással készült kisebb vállalati és intézményi lapoknál gyakran elmarad a készítő megnevezése. Ilyen esetben "házi soksz." megjegyzés szerepel. A címleírás utolsó adataként a kiadvány méretét rétnagyságban jelöljük. A címleírás után a megjegyzés rovatban a lapok egyéb adatait isjnertetjük. A címleírást kiegészítő szabályos adatok pl, idegen nyelvű lap esetén a lap nyelve, a fejléc feliratai, más lapokkal való kapcsolat jelzése, pl. főlap, társlap, előd, utód, stb. Az általánostól eltérő jelölési rendellenességeket, következetlenségeket, hibákat is itt soroljuk fel. PL rossz évfolyam, vagy sorszámozás. Rendszertelen megjelenés esetében a számok mindegyikét leírjuk. A megjegyzés rovat után a lelőhelykimutatás következik. Ebben a különböző gyűjtemények anyagát évenkénti felsorolásban írjuk fel, a hiányok feltüntetésével. A hiányzó számokat csillagos zárójelben mellékeljük. Bibliográfiánk összeállításához három nagy gyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) Tolna megyei Könyvtár (TmK ) és a Tolna megyei Levéltár (TmL) - a- nyagát néztük át. Az egyes hírlapok gyűjteménye az esetek többségében hiányos volt, ilyenkor a teljesebb gyűjtemények anyagát a másik kettőben található számokkal egészítettük ki. A kiegészítő számokat csillag nélküli zárójelben közöltük. A megyei könyvtári hálózat kiépítése előtti korszak lapjai zömében csak az OSZK-ban találhatók, a későbbi kiadványok viszont a megyei könyvtár állományában találhatók teljesebben. Az irodalmi hivatkozásokból külön rovatot alakítottunk ki és az egyes lapok ismertetését ezzel zárjuk le. Időrendi, földrajzi, sizok-, betűrendes (szerkesztők, kiadók) nyomdai és a névmutató segíti a bibliográfia használatát. Köszönetet mondunk mindazoknak,akik a bibliográfia összeállításában segítettek. A bibliográfiában minden igyekezetünk ellenére előfordulhat téves adat, vagy hiányozhat föl nem tárt lap. Aki e zek felkutatásában ill. kijavításában segítségünkre lesz, a megye helytörténeti kutatását gazdagítja. Az irodalom közlésétől eltekintettünk, mivel az megegyezik a korábban megjelent megyei sajtóbibliográfiákéval. A kiegészítésben szereplő 40 hírlap és folyóirat felkutatására a sajtóbibliográfia összeállítása után került sor, ezért a mutatókban nem szerepelnek.

8 R Ö V I D I Y É S E K APESZ DISZ évf.. m. sz. tel. k. fel. szerit főszerk. Ind. k. KB Kieg. KISZ K1SZÖV KSZ k. tul. lap tul. MDP Megj. MGTSZ mzmp R. a* OSZK RT segédszerk. soksz, sz. társszerk. TmK TraL TmSzlSz VB Általános Fogyasztási Értékesítő és Szövetkezet Dolgozó Ifjúsági Szövetség évfolyam fóldmuvesszövelkezet felelős kiadó felelős szerkesztő főszerkesztő Indult kiadó Központi Bizottság K i egészíti Kommunista Ifjúsági Szövetség Kisipari Szövetkezetek Szövetsége Kisipari Szövetkezet kiadótulajdonos laptulaj donos Magyar Dolgozók Pártja Megjelent Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Magyar Szocialista Munkáspárt nédcüll Nyoimtda Cstrszágos Széchenyi Könyvtár rétnagyság; a méret jelölése: 8r 2 5 cm magasságig 4r 35 cm magasságig 2r 50 cm magasságig m2r 50 cm~en felüli nagy fólió rétnagyság Részvénytársaság segédszerkesztő sokszorosított szám társszerkesztő Tolna megyei Könyvtár Tolna megyei Levéltár Tolna megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet Végrehajtó Bizottság Beszerző

9 B I B L I O G R Á F I A

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉRTESÍTŐ Alcím a hátlapon; A Tjolnä] mjegyeij Állategészségügyi Állomás dolgozóinak értesítője. Szekszárd. (l9?l. 1. sztj - [1975^ Megj. havonként, /5. sz.; kéthavonként. Szerk. Czéh Miklós. K. Tolna megyei Állategészségügyi Állomás. Ny. Tolna megyei Tanács soksz. 4 r. Hónapjelzés nélkül. Összevont számok; 1973; 4/5, 6/7, 8/9, lo/ll, 1974; 2/3, 6/7, 8/l2. Adataink sz-tól sz ig érvényesek. TmK: 1972 (l-5, 7-) X, 1973 (l-2) X, 1974 (l, 5) X, 1975 (3-) X. 2 BÁTASZÉK ÉS SÁRKÖZ dec. 11-ig: Társadalmi, szépirodalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Bátaszék nov [19057] Megj. hetenként, dec. 13; hetenként hatszor. Pel. szerk. Joó Károly, dec. 13: Staub Ödön. - Szerk. Joó Károly, szept dec. 11; Joó Károly és Szélig Gáspár, ápr. 17; Szélig helyett Szél. K. Szélig Gáspár, szept. 27: Joó Károly és Szélig Gáspár, dec. 13; Árva Jjános] és Árva jpulia]. Ny. Báter János, Szekszárd, dec. 13: Árva jjános], Szekszárd. 4 r, dec. 13: 2 r. érvénye- Adataink dec. 11-ig és dec. 1&. dec. 31-ig sek. OSZK: , 1904 (51-53) X. Zászlónál (Magyar Könyvszemle, ) az létezett lapok jegyzékén szerepel utoljára ben

11 BAUERNBUND ^Gazdaszövetség] jul. 24: Deutsch Ungarischer Bauernbund fnémet Magyar Gazdaszövetség], máj. 31: Bauerbund QGazdaszövetség.~ Alcim: Magyarországban Lakó német kis és középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai hetilap, oku 30; Magyarországban lakó német kis ós középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, jan. 29; A kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, márc. 12: A kis és közép birtokosok valamint a kisiparo. sok érdekeit képviselő Országos Német-Magyar Gazdaszövetség hivatalos orgánuma, okt. 29: "hivatalos orgánuma" helyett "politikai hivatalos orgánuma", dec. 7: [Gazdaszövetségi amely a kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviseli, jan. 26 [Yj : A kis és középbirtokcsok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 25 [?j : A kisparasztok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 12 [?j : A német magyar parasztság és kisiparosság érdekeit képviselő hetilap, máj. 8: Az egész magyarországi német vidéki lakosság érdekeit képviselő orgánum. Bonyhád, jan. 29: Bonyhád-Budapest, jan. 7: BudapesU-Bonyhád, jan. 1 11: Bonyhád, dec. 25 [?j : Budapest jun jun. 19. Szünetelt: febr. 9. és dec. 25. között. Megj. hetenként, márc. 13: havonként kétszer. Pel. szerk dec. l0-ig, fel. föszerk. dec márc. 14 [?] ; Betnár Béla, Pel. szerk. márc. 28 [?] : Johann Schneider," jan. 3.; Cornel Eibach, jan.' 26 [?] : Johann Schneider, - [Helyettes szerkó ismeretlen időpontig: Kurzweil Józsefj Főszerk jan. 26 YJ : Cornel Eibach, dec» aug. 1: Gorg Steuer. Tulajdonos: Betnár Béla, dec febr. 9: Gazda Szövetségi Bank Részvénytársaság. Ny.,Globus' Müintézet és Kiadó Részvénytársaság, Budapest, jul 24; Hőringer József, márc. 26.; Hirlapnyomda, jan. 4: Hirlapnyomda /A Gazdaszövetségi Bank RT tulajdona/, dec. 25 [1] : Pallas Könyvnyomda RT, Budapest, dec. 12; Heinrich Hentschel, Budapest. 4 r, máj. 31: 2 r, dec. 12: 4 r, márc. 13; 8 r. Német nyelvű lap dec. 24-én lapszéli; felirat; "Hivatalosan elismert pélr-

12 dányszám; /tizenötezer/." jan. 29~től a kiadóhivatal és a szerkesztőség székhelyének jelzésénél Budapest is szerepel; a lap szélén továbbra is csak Bonyhád van feltürv. tetve jan. 7-től a lapszélen is; Budapest-Bonyhád jan. 4 tői kiadóhivatal és szerkesztőség csak Bonyhádon, dec. 25 tői csak Budapesten van feltüntetve. Összevont számok; márc. 13-i lo/ll, márc. 27-i 12/13, ápr. 10-i 14/15, ápr. 24 i,16/17, máj. 8-i 18/19, máj. 22~i 20/21, jun. 5-i 23/24, jun. I9~i 25/26. sz. Társlap: Zeit [jdőj. Adataink érvényesek: dec. 30-ig, jan. 26- febr. 9-ig, dec aug. 8-ig, dec. 12-től. OSZK; , 1914 (l2) X, , 1919 (1-3, 5, 7 2 5) X, 1920 (33-49), 1921 (6-8, 22, 27) X. A kiadványon fel nem tüntetett helyettes szerkesztői tisztségről és viselőjéről a lap kiadótestületének vezetőségválasztó közgyűléséről közölt beszámolóból szereztünk tudomást. (Az országos Német Magyar Gazdaszövetség vezetősége, márc ) 4 JBAUERNBUND [Gazdaszövetség] Budapest - Bonyhád ben. Főszerk. és k. Betnár Béla. - Német nyelvű. Gyűjteményeinkben nem található. Létezéséről az Országos Német Gazdaszövetség lapja, a Bauernbund közleményeiből szereztünk tudomást. A hivatalos Bauernbund értesítette előfizetőit, hogy a szövetség eltávolított elnöke és lapjának volt főszerkesztője ellentámadást indított, Budapesten kiadta a hivatalos Bauernbund ellenlapját azonos címmel és előfizetésre szólította fel a Gazdaszövetség tagjait. A támadásra a hivalalos lapban ápr. 11-én "Tagtársak, vigyázzatok!" cimü szerkesztőségi cikkben történt reagálás u- tán a szerkesztőség a következő számban, ápr. 18-án a maga részéről le is zárta az ügyet "Utolsó válasz a budapesti Hamisgazdaszövetség (Frugbauernbund) támadására" c. nyilatkozatában.

13 BÉKEHARANG Budapest -idombóvár. j jan. - JÍ944.1 Megj. havonként kétszer. Pel. szerk. jl922, janfj Reichert Gyula. K. Keresztény Könyvesház K r orlátolt: P felelősségül Szövetkezet, Budapest. Ny., r janf! Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, Dombóvár. 4 r. A Püspöki Metodista Egyház Országos hitbuzgalmi lapja. A. dataink a dombóvári szerkesztés és nyomtatás időszakából jan. 1- jun. l-ig érvényesek. OSZK: «923. A lapon csak Budapestet tüntetik fel megjelenést helyének. Dombóváron csak a szerkesztősége volt. Azonban szorosabban kapcsolódott szerkesztői személyéhez, mint kiadótestületéhez. Szerkesztőinek mindenkori hivatali székhelyén szerkesztették és nyomtatták, úgyhogy a szerkesztőség tényleges kiadóhivatalnak is tekinthető. A dombóvári szerkesztés és nyomtatás kezdetére a gyűjtemény aug. 15. és jan. 1. közötti hiánya miatt csak következtetni tudunk a laptól megváló szerkesztő 1923, jun. 1 i nyilatkozatából: "Ez a.békeharang' utolsó száma, melyet én szerkesztek. Örömömre szolgál, hogy 1 l/2 éven keresztül szolgálhattam magyar népünknek, mint egy evangéliumi lapnak szerkesztője.* 1 6 BONYHÁD ÉS VIDÉKE febr. 21: Tolnamegyei Hirlap, okt. 31: Tolnamegyei Hir». lap. Ezelőtt; Bonyhád és Vidéke, ápr. 3: Tolnamegyei Hirlap, jan. 7; Országos Néplap. Alcim: Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, febr. 21; Politikai újság, márc. 13: A Tolnamegyei Függetlenségi és 48- [negyvennyolc] as Gazdapárt hivatalos lapja, ápr. 3: Politikai Újság. A Tolnamegyei Függetlenségi és 48-as Gazdapárt hivatalos lapja, jan. 7: az Országos Magyar Kisbirtokos és Kisiparos Szövetség hivatalos közlönye. Bonyhád, jan. 7: Budapest - Bonyhád szept jun. 1.

14 Megj. hetenként. Pel. szerk. Lukács Zsigmond, máj. 19-től, felelős főszerk jan. 7; Betnár Béla. - Főszerk febr máj. 12; Betnár Béla. LaptuL. Raubitschek Izór, okt. 28; Lukács Zsigmond, kiadó febr. 24; a szerkesztőség, laptul máj. 19; Betnár Béla, kiadótul dec. 18; Hirlapnyomda. Ny. Raubitschek Izór, okt. 18; Hőringer József márc. 27; Hirlapnyomda. 2 r, jan. 7: 4 r. Az Országos Néplap alcíme a címmel egy mondatot képez, ezért kezdődik kisbetűvel. Társlapok: Tolnamegyei Hirlap, Bonyi. hád és Vidéke. OSZK: , 1908 (4l) X, BONYHÁD ÉS VIDÉKE Társadalmi és községpolitikai újság. Bonyhád jan máj. 25. Megj. hetenként. Pőszerk. Betnár Béla. Pel. szerk febr. 25-ig: Nemény Vilmos. K. tul [és NyT] jan. 7 én; Hirlapnyomda. 4 r.' Kettős évfolyam számozással. Saját évfolyamai számait zárójelbe téve. Tévedésből azonban a főlap valóságos VL és VII. évfolyama helyett IV, és V. évfolyamot tüntet fel, létezésének mindkét évében. Társlap jellegét a fejlécen jelzi ; "Megjelenik minden szombaton az "Országos Néplap" mellékleteként. OSZK: 1911 (3, 18) X, Az OSZK gyűjteményében az jan. 28-i 4. sz. az Országos Néplap megfelelő évfolyamába van bekötve, BONYHÁDI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ

15 BONYHÁDI JÁRÁSI TERMELŐSZÖVETKEZETI FIGYELŐ Bonyhád febr [ Megj. havonként. Pel. szerk. Kovács Zoltán. K. [a járás termelőszövetkezetei "minden szervtől függetle nüívj Ny. fsoksz. [ 4 r. Évfolyam és sorszámozását a 3. sz tói kezdi ben máj. és aug. hónapokban nem jelent meg. Adataink jan. 12 ig érvényesek, TmK: 1970 (7) X, 1971 (2~) X. 9 BONYHÁDI KÖZGAZDÁSZ Bonyhád dec. - [Í970/71. tanévj Megj. "negyedévenként" [ettől eltérő tényleges megjelenéséről a megjegyzés rovatban^ Pel. szerk, 1961, márc. 7dec^ Kende Perenc. Pőszerk szept./l969. márc.: Solymár Imre, szept^dec.; Légrády Viktor, Solymár Imre, 1970/71. tanév: Lég rádi Viktor. K. Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum, márc.: Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum Önképző Köre, jun; Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum KISZ Szervezetének önképzőköre, szept. /1969. márc: Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola KISZ szervezete. Ny. Szekszárdi, szept./ márc: Pécsi Szikra, 8 r. 1970/71. tanév; Szekszárdi Iskolai idénylap, de mégis évfolyam és sorszámozása a naptári évet követi. A lap tartalmát és a szerkesztő bizottság változásait tekintve az iskolaévben megjelent számok képeznek összefüggő sorozatot. Szabály szerint márc, jun, szept. és decemberben kellene megjelennie. A valóságban számok összevonásával sokkal ritkábban jelent meg. Az összevont számok: 1956: szept/dec. 3/4., 1959: szept/ dec-i 3/4., I960; máj/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1961: márc/ dec-i l/4., 1962; márc/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1963: szept/ dec i 3/4«, 1964; szept/dec i 3/4., 1965; szept/dec i 3/4., 1966: márc/jun. 1/2.

16 szept>-i ; márc-i 1., szept/deo-i 3/4., 1970-, jan/ jun-i l/2 1970/71. tanév jelzésli kiadvány hónap és sorszámozás nélküli. TmK: , 1960 (l/2), X Kieg. OSZK: OSZK: , 1958 (4), 1959u B [onyhádi] Ö [regdiákok] Sz[övetsége3- Ld. BÖSZ 10 BONYHÁDI ÚJSÁG Közérdekű hetilap. Bonyhád. X jan.j - [Í914." Megj. hetenként. Pel. szerk. Kakass Béla, jan. 3: Hajas Béla, ápr. 4: Vidor Leó. - Főmunkatárs dec. 29-ig: Hajas Béla. - Főszerk jan. 3j Kakass Béla.- LaptuL Kakass Béla, Ny. Bruck, Dombóvár. 2 r. Adataink jul okt. 31 ig érvényesek. OSZK: 1913 (l~26) X, 1914 (21, 27-39, 44. sz. csonka, 45-). Keménynél (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig, 30. L) 1914-ig szerepei. 11 B Ö S Z A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége Budapesten és közvetlen környékén lakó tagjainak értesítője. Budapest jan/febr. - {?j Megj. rendszertelenül. Pel. szerk. és fel. k. Koritsánszky Ottó.

17 Ny. 8 r. jsoksz.j Adataink az X. és IL évf. következő meglevő számaira érvényesek: 1937: jan/febr-i 1, ápr-i 2, máj/jun-i 3. sz. 1938; jan-i 1. sz. OSZK: 1937 (4-) X, 1938 (2~) X. Megszűnésére nincs adat Sziklay Szász bibliográfiában (A magyar sajtó évkönyve) és Mokcsay hirlapjegyzékeiben. (Magyar Könyvészet.) BÚZAKALÁSZ Termelőszövetke- A Bátaszéki Búzakalász Mezőgazdasági zet üzemi híradója, Bátaszék, aug [okt. 26.] Megj. rendszertelenül. PeL szerk. Bali Z [oltánl K. [termelőszövetkezetij Ny, Szekszárdi Nyomda. 2 r. Adataink az évfolyam és sorszámozás nélküli aug. 20-i okt. 26 i lappéldányokra érvényesek. és OSZK: 1959 (?) X. 13 Tolnai szatirikus lap.' CSÍPJE MEG A KÁNYA Szekszárd nov. - [?} Megj. [?] Pel. szerk. [K] Balogh [Balog] János. K. Tolna megyei Pártbizottság Agit [ációs] Propaganda, Oszt [álya]]. Ny. Tolna megyei Nyomda. 4 r."-

18 Mezőgazdasági tárgyú élclap. Évfolyam és sorszámozás nélrküu" Sorszám helyett a fejlécen felirat; "Első csipés". Adataink az első lappéldányra érvényesek. OSZK: 1953 (?) x, DEUTSEH - UNGARISCHER BAUERNBUND - BAUERNBUND. LD. 14 DIÁK GENIUS S zép irodalmi folyóirat. Szekszárd dec [?] Megj. havonként kétszer. Főszerk. Nagy Mihály. - Segédszerk. Ábrahám t[stvánj] K.n., Ny. Árva J [ános.] 4 r. Önképzőköri diáklap. Adataink az első számra érvényesek. Előbb: Diák Művészet, OSZK: 1901 (2-) X, Megszűnésének időpontja megközelítően sem határozható meg, mert Szinnyei hirlapjegyzékein (Magyar Könyvszemle) lap nem szerepel. a 15 D O M B Ó V Á R Független társadalmi hetilap. Dombóvár oku 30 ~ dec. 31. Megj. hetenként. Fel. szerk. Schröder Béla. K, Lapegyesülés. Ny. Szálai Ferenc, Kaposvár, febr. 26: Blandl János, Mohács, márc. 5: Friedrich ~ Blandl, Mohács, okt. 8; Rosenthal Márk és fia, Mohács. 2 r.

19 OSZK: 1910, 1911 (1S, 34-35, 38, 40) X. A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920-ig 54." Ú) adatai alapján készült. DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE - LD.- TOLNAMEGYEI VILÁGOSSÁG. 16 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Vegyes tartalmú társadalmi hetilap, jan. 2: Társadalmi és vegyes tartalmú hetilap, jan., 5: Társadalmi Hetilap. Dombóvár. [1898. dec. 25] - [l915. dec.; 257j Szünetelt [1907. augusztusa] és jan. 2, aug. 23. és nov, 1, jul. 11. és szepui 26. között. Megj. hetenként. Pel. szerk. Horvát Samu, jan. 2 (Yj : Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 (YJ: Qt910. növi]: Gyenis Antal, okt. 13: Balog Sándor, QL914. aug: Balog Miksa, majd ismeretlen személyek]], szepv. 26; Szmodics Zoltán. - Főszerk dec. 30-ig: Lex a Zenó. - [Szerk előtt: Márky BélaJ társszerk febr jan. [?]: Arany János, Gyenis AntaU] K. tuu Bruck Sándor, k jan dec. 30 [?]; Szerkesztőség, laptul jan. 2 OQ Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 [f] : Gyenis Antal, okt. 13; Balog Sándor, szept. 26: Vas Géza. Ny. Dombóvári Könyvnyomda, 1911.'. márc. 26: Bruck Nyomda. 2 r. Az első szünetelés után (a régit folytató és ujat kezdő) kettős évfolyamszámozást kapott. Jelzésének módj a: Xj nov. 1 tői az eredeti évfolyam számot tették zárójelbe. OSZK: , 1910, 1911 (18-21, 33-36, 39, 43, 46, 49 50) X, 1912 (l, 8-9, 17, 23-24, 29, 31-32, 34, 36, 39) X, Kemény szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tői 1920uig, ) dec. 25~én indult és dec. 25-én utolsó meglevő számával szűnt meg. Első szünetelésének kezdetéhez tájékoztató adat a Közérdek c. szekszárdi lap aug. 3-i közleményéből: Horvát Samu alapító felelős szerkesztő "elköltözés miatt" augusztusában megvált a laptól. A lapon fel««n tüntetett szerkesztők és a valóságos szerkesztő

20 változások; adatainak forrásai: Márky Béláiról jan. 2-i ujrain«t>ujáskor emlékeznek meg a beköszönteiben. Arany János é& Gyenis Antal társszerkesztők működéséről később felelős szerkesztővé lett Gyenis Antal emlékezik meg bucsucikkében.> (Leszárnyazva okt, 1.) így Gyenis Antal árról is értesít, hogy ő Kántor László neve alatt már korábban kezdte ellátni a felelős szerkesztői munkakört. A következő felelős szerkesztő, Balog Sándor is csak névleg vezette a lapot szept. 2ö ig. A fejlécen Balog Sándor nevét követő Szmodics Zoltán szept. 26-án beköszöntőjében ismerteti az őt megelőző valóságos felelős szerkesztő változásokat. 17 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Dombóvár dec jun. 27. Megj. hetenként. Pel. szerk jun. 14 ig; Koralewski Géza. Laptul jan. 31 ig; Csomor Kálmán, fel. k. 1 Qszintén a lap indulásától Bagó Mihály.]] aug. 6: nagyabonyi Csomor Kálmán, jun. 27: Bagó Mihály. Ny. Bagó Mihály. 2 r., jan. 14 lg: Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap.» ápr. 22-i 16. sz. után tévesen a 18. sz-mal folytatja ápr. 29-én jun. 21 én esedékes 41. sz. nem jelent meg. Az utolsó lappéldány évfolyam és sorszámozás, alcím és fel. szerk. jelzése nélkül jelent meg, a következő megoldással címezve; Röpirat Dombóvár és Vidéke olvasóihoz! Társlap: Dombóvár és Vidéke Képes Híradója.; OSZK: , (21. sz. csonka)*, " 18 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE KÉPES HÍRADÓJA Dombóvár. []l 939T- [hó] Megj. hetenként. S zerk. n.

21 K. [nagyabonyi Csomor Kálmán^ Ny. Tolnai Nyomdai Müintézet és Kiadóvállalat, 4 r. Budapest. Vidéki lapok számára budapesti vállalkozó által készített kiadvány. Főlap: Dombóvár és Vidéke. Évfolyam és sorszámozás nélkül. Adataink az máj. 20-i és máj. 27-i lappéldányokra érvényesek. OSZK: 1939 (?) X, - A főlap évi kötetében található. Mokcsaynál (Magyar könyvészet L) az ben indult hírlapok és folyóiratok jegyzékén szerepel, ÍMegszünt] - megjegyzéssel. Mokcsaynak is csak a jelenleg meglevő két kiadványról van tudomása. DOMBÓVÁR VÁROS - VÁROSKÖRNYÉK IPARI MEZŐ- GAZDASÁGI - TANÁCSI HÍRADÓJA - LD. DOMBÓVÁRI VÁROSI TANÁCS HÍRADÓJA. 19 DOMBÓVÁRI HIRLAP ápr. 7: Tolnavármegye. Alcím: Politikai és társadalmi hetilap, ápr. 7: Politikai napilap, jul 15: Politikai hetilap.v Dombóvár, ápr. 7: Dombóván-Szekszárd, jan. 2 5: Dombóvár. [1917.]- [1932.] Szünetelt: (1918. juu] és jan. 12. között, márc. 23. és aug. 17. között. Megj. hetenként, ápr." 7: hetenként hatszor, jul 15; hetenként kétszer.. Fel. szerk. [Nesse Lajos, majd] Tadics Benő, szept. 25: Kocsis László, nov.. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Nyárády István, febr. 14: Pártos Ferenc, ápr. 7: Petőcz Elemér.í Szerk szept., ápr. 30: szerk. biz. - Főszerk ápr. 7; Bárd Ferenc, nov okt. 26: Dulin Jenő. Lapkiadó: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, kiadótul nov. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, fel. k ápr. 7 - máj. 1: Petőcz Elemér, dec. 5: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, szept. 30; Dombóvári Könyvnyomda (Kiss és Bogler.) 2 r ápr. 14 én l. évf. 7. számmal újra kezdi évfolyam és sorszámozását. Tárlap: Tolnamegyei Gazda. Adataink 1919.

22 érvénye- jan. 12- márc. 23-ig és aug szept. 28-ig sek. OSZK: 1919 (12-14, 16, 17, 21-23, 29, 34) X, 1920 (39, 50) X, 1921, 1922 (27) X, , 1932 (79-) Az nov. 11-én történt szerkesztőváltozáskor közölt beköszöntőből tudjuk meg, hogy a lap első felelős szerkesztője Nesse Alajos volt. Az első szünetelés kezdetéről az jan. 12-én közölt, "Hat hónappal ezelőtt" c. közlemény tájékoztat. A lap 1932 nél tovább nem élhetett, mert azt 1929^01 fenntartó kisgazda és fajvédő érdekeltségek szétváltak és saját lapokat indítottak. 20 [DOMBÓVÁRI JÁRÁS Társadalmi hetilap. \ Dombóvár okt márc.i 24. Meg), hetenként,» Fel. szerk. Frey Á. Gyula. K. Jakab Lajos. Ny. Bruck Sándor. 2 r.] OSZK; A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig ) adatai alapján készült. DOMBÓVÁRI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ. 21 DOMBÓVÁRI PROLETÁR A Dombóvári Magyar Szocialista Párt hivatalos lapja. Dombóvár márc [máj. 4.] Megj. hetenként. Szerk. kivéve az ápr. 24 i 4. számot; Dombóvári Magyar Szocialista Párt. - Főszerk ápr. 20u^n; Pável Ágoston. - Segédszerk. 1919» ápr. 20u.án Biró Pál.

23 K. Dombóvári Magyar Szocialista Párt. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés ság. 2 r. Részvénytársa Adataink a következő lappéldányokra érvényesek: t. évf. márc. 30ui l, ápr. 6-i 2, ápr. 20~i 4, máj. 4 i 6. sz. OSZK: 1919 (3, 5) X. A lap az OSZK nyilvántartása és Kemény ezen alapuló bibliográfiája szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920 ig, XXXIII. 1.) csak máj. 4 ig létezett, működését nem folytatta a Tanácsköztársaság végéig. 22 DOMBÓVÁRI REFORMÁTUS ÉRTESÍTŐ' Dombóvár. [[ jun. Megj. "főbb alkalmakkor", 1932, febr.: havonta, nov: évenként tízszer, jan; havonként. Fel. szerk. Eőri Szabó Dezső. K. Dombóvári református egyház. Ny. Bagó Mihály, I. Dombóvári Könyvnyomda /Römer és Bogler/, szept; Bagó Mihály. 4 r. 1935, 1. sz. hónapjelzés nélkül. Utóbb és főlap: A Mi Újságunk. Önálló lapból. A Mi Újságunk társlapjává lett. Adataink az önálló lapra jan i 1. sz. jun i 6. sz ig, a társlapra a nov i 9, sz tói érvényesek. OSZK: 1932 (7 8) X, évi 9. számtól A Mi Újságunk köteteiben található. 23 [DOMBÓVÁRI SZÍNHÁZ Dombóvár szept. -?j Gyűjteményünkben nem található. A lap létezésérői a Dombóvári Hírlap tudósít szept. 25 én; "Most jelent meg és mindenütt kapható a 'Dombóvári Színház' cimü színházi, irodalmi és sporthetilap."

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Gorda Éva 2012. május 23. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva: A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk Füst gomolygott a víz felett, szénporszag szállt a Duna-parton. A kéményeket hiába bújtatták óriásfenyôk közé, nyakuk minduntalan kikandikált, ontotta a fekete karikákat. Tervezôjük nem sejtette, hogy

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban

Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban URBÁN ALADÁR Nemzetiségi néplapok Magyarországon 1848-ban Magyarországon az 1848. évi nagy jelentõségû társadalmi és politikai változások a párizsi és a bécsi forradalom bátorító híre mellett a felbátorodott

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010

Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Sokorópátkai Krónika 1990-2010 S K Sokorópátkai Krónika 1990-2010 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor Sokorópátkai Krónika 1990-2010 Győr

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

II. évfolyam, 4. szám

II. évfolyam, 4. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Igazi kihívás a Békés megyéből való román nyelvű ortodox anyakönyv kutatása (Fotó: Ari Ilona) Illusztráció a Kis füzetben nagy segítség

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától,

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától, Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. augusztus 25. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 15. szám Tisztelt Tolna Megyei

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára

Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára Müller Rolf Célkeresztben a Forrás Kísérlet egy állambiztonsági történet rekonstrukciójára A mögöttünk hagyott Kádár-rendszer irodalompolitikájának történeti megismerésekor sorvezetőként követik egymást

Részletesebben

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ

KAPU A VILÁGRA. Program- és városismertetõ A KAPU A VILÁGRA Program- és városismertetõ Mire jó a könyv, könyvtár, a hangtár és a könyvtáros? Tudás elmélet gyakorlati alkalmazás A Mátrix Marketing Mûhely ügyvezetõjeként számomra nélkülözhetetlen

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Nyári vasárnapokon úgy tódultak az újpestiek a Népszigetre, mint a budaiak a Normafához. Jöttek családostól, hiszen a fûszerpaprikás, fafüstös halászlé illata és a szabadság érzete egyszerre töltötte be

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL M É D I A T U D O M Á N Y I K Ö N Y V T Á R A HATÁRON TÚLI MAGYAR SAJTÓ TRIANONTÓL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG FEJEZETEK A MAGYAR SAJTÓSZABADSÁG TÖRTÉNETÉBŐL A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század

Részletesebben

55. évfolyam 2010. 1. szám

55. évfolyam 2010. 1. szám L É G K Ö R 55. évfolyam 2010. 1. szám Meteorológiai Világnap 2010 Fejesné Sándor Valéria átveszi a Schenzl Guido díjat Szabó Imre minisztertől Geresdi Istvánnak (háttal) gratulál Molnár József kabinetfőnők

Részletesebben