TOUNÄ MEGY»; MEGYEI KÖNYVTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOUNÄ MEGY»; 1873-1980 MEGYEI KÖNYVTÁR"

Átírás

1

2

3 TOUNÄ MEGY»; E A J T Ó B I B I k I O G R Ä F l ^ i J A t S Z E K S Z Á R D MEGYEI KÖNYVTÁR

4 ÖsszenUitotta; F Ü L Ö P A T T I L A Lektorálté" D R. B E R Z A L Á S S zerke sztette; P A C S A l L Á S Z L < ILLYÉS GYULA KÖNYVTAR SZEKSZÁRD

5 B E V E Z E T É S A most közreadott sajtóbibliográfiával Tolna megye történeti kutatóinak régi igényét elégítjük ki. Kiadása fontossá vált, mert napjainkban megnövekedett az érdeklődés a legújabb kor történelme iránt és a kutatóknak nélkülözhetetlen adatforrása a hírlapirodalom. Annak a kornak a sajtóanyagáról van szó, amelyben végbement a társadalom polgári átalakulása, uralkodóvá lett a piacgazdálkodás és vele az emberek magatartásában is lényeges változás történt. Létszükségletté vált az eseményekkel lépést tartó értesülési igény és annak kielégítésére korábban nem tapasztalt gyorsasággal bontakozott ki a polgári tájékozódás klasszikus tömegközlési eszköze a hírlapirodalom. Magyarországon a fellendülés a kiegyezéssel indult meg és a változás különösen a vidéken szembetűnő, ahol ig egész megyék voltak hírlap nélkül, ezt követően pedig egymás után gyorsan jelentek meg a helyi lapok és folyóiratok. A Tolnamegyei Közlönyt, az első vegyestartalmu hírlapot, 1873 ban alapították Szekszárdon. A maga idejében a legjelentősebb és mindmáig a leghosszabb életű lap volt, ig jelent meg. Ettől az időtől fogva a hírlapi tájékoztatás az egymás után induló ujabb és ujabb helyi lapokkal folyamatossá vált a megyében. Az értékes forrásanyag köztük a legtekintélyesebb kormánypárti és ellenzéki lapok az Országos Széchenyi Könyvtárban szinte hiánytalanul megmaradtak. Csak a kisebb lapoknál mutatkozik jelentősebb hiány. Mégis azt mondhatjuk, hogy a kapitalizmus két nagy korszakának a dualizmus és az ellenforradalom korának Tolna megyei sajtóképe csaknem teljesen kibontakozik bibliográfiánk anyagában. Amikor a Tolna megyei sajtóanyag számbavételére vállalkoztunk már három évtizede a szocializmus korában élünk, a melynek megváltozott társadalmi viszonyai között a hírlapirodalom szerkezete is jelentősen módosult. Különösen jellemző lett a kisebb közösségek lapkiadásának erősödése. Nagy számban jelennek meg vállalati és intézményi híradók, amelyeken érezhető, hogy belső használatra készültek. Gyakran találkozunk e kislapok hírlap voltát vitató nézetekkel, olykor lekezelően vélekednek róiuk és megőrzésükre sem fordítanak gondot. Pedig a társadalmi éle! egy részének egyedüli hírközlő eszközei, amelyek sehol máshol nyilván nem tartott eseményeket, adatokat őriznek meg, amelyeket a jövő történészei, helytörténeti kutatói fognak igazán értékelni. Bibliográfiánkban e lapokat fontosságuknak megfelelően gyűjtöttük össze. Az anyag gyűjtésénél alapvető szempontunk volt, hogy a megye területén megjelent valamennyi periodikát ismertessük még akkor is, ha azok a megyében kezdeményezett országos mozgalmak lapjai voltak. Pl. Bauernbund, (3. téteisz.) Országos Néplap, Nyomdaipar Magyarországon, Tolnavármegyei iparos

6 Hírlap. (Később) Országos Iparos Hírlap, Lingvo Internacia. Másik gyűjtési elvünk szerint pedig leírásra került minder» olyan lop, amely a megyére vonatkozó eseményeket Iátgyei még akkor is, ha azt Budapesten adták ki. így ismertetjük pl. a BŐSZ, Bauembund (4. tételsz.) Előfordul olyan országos lap is, amelynek csak szer*- kesziő bizottsága működött Szekszárdten, a kiadóhivatala viszont Budapesten volt. Az ország más részében szerkesztett és kiadott, és a megyében csupán nyomtatott kiadványokat viszont már nem te*, kintettük megyei lapnak. A megyei sajtóbibliográfiák készítésénél általában kétféle módszer alakult ki. Az egyik esetben csupán az o r s z á g o s s z a b v á n y á l t a l e l ő i r t a d a t o k közlésére szorítkoznak, a másik megoldás szerint attól eltérően több helyi vonatkozású adat közlésére vállalkoznak. A Tolna me», gyei sajtóbibliográfia elkészítésénél az utóbbi megoldást, vagyis a hirlap részletes címleírását, ill,", a formai jegyek hűségesebb leirását választottuk. Nem csupán a lapon található, hanem a más források», ból ismert adatokat is igyekeztünk fölkutatni és közölni. A rejtett és hibás adatokat, ill«-, a hírlapon előforduló adatot helyesbítettük, szögletes zárójelben ismertettük. A napjainkban megjelenő lapok hiányos adatait a kiadóktól szereztük be, ezért ott az irodalmi forrás megjelölését mellőztük. Amennyiben a cimleirási adatok változása bizonytalan, mert a leirt periodika a változás idején hiányos volt, akkor a változás első jelentkezését irjuk le az időpont után szögletes zárójelbe tett kérdőjellel. A címleírást adatcsoportokban készítettük el, A címek helyesírásának változását adatváltozásként kezeljük és tüntetjük feu Az alcímek és kiadótestületek kisebb változását is jelöljük. A megjelenési helyek megállapítására az or szágos szabvány utasításait követtük és a kiadóhivatal székhelyét tüntetjük fel. Olyan társtopok esetében, amelyet Budapesten vagy Németországban készítettek vidéki lapok számára, a főlap kiadójának székhelyét tüntetjük fel a megjelenési helynek. A lapok élettartama megálapitásánál gyakran kellett irodalmi forrásokra hivatkozni, mert a megszűnéseket a lapok utolsó számában legtöbb esetben nem jelentették be. Ilyenkor magyarázatokra kényszerülünk, mert a korabeli hirlapjegyzékek és segédkönyvek sem közlik a lapok keletkezésének és megszűnésének pontos idejét. Pl.. Szinnyei József a kiegyezés korának bibliográfusa is csupán évnyi megközelítést ad, amikor a "múlt évben és a folyó év elején keletkezett és megszűnt" lapok jegyzékét állítja össze. A címleírásban a lap összes szerkesztőjét a lapokon megjelölt címzésüknek megfelelően ismertetjük. PÚ felelős szertkesztő, főszerkesztő, szerkesztő, segédszerkesztő, társszerkesztő stb. A munkatársak, valamint a szerkesztő bizottságok tagjainak névsorát nem ismertetjük» A lap kiadójának a tulajdonost tekintjük. Sok eset fi

7 ben a tulajdonos kideríthetetlen, ezért a szabványtól eltérően nem egységesen nagy K-betüvel jelöljük, hanem a lapon előforduló megjelöléssel tüntetjük fel. Pl. kiadó, felelős kiadó, laptulajdonos, kiadó tulajdonos, stb. Ha a laptulajdonost valamely forrásból megismertük, nevét az adatcsoport megfelelő helyén szögletes zárójelbe tesszük. A nyomdáik jelölése alig igényel kiegészítést, vagy értelmezést, mert a nyomdavállalatok egyértelműen jelzik mag», kat a kiadványokon. A házi sokszorosítással készült kisebb vállalati és intézményi lapoknál gyakran elmarad a készítő megnevezése. Ilyen esetben "házi soksz." megjegyzés szerepel. A címleírás utolsó adataként a kiadvány méretét rétnagyságban jelöljük. A címleírás után a megjegyzés rovatban a lapok egyéb adatait isjnertetjük. A címleírást kiegészítő szabályos adatok pl, idegen nyelvű lap esetén a lap nyelve, a fejléc feliratai, más lapokkal való kapcsolat jelzése, pl. főlap, társlap, előd, utód, stb. Az általánostól eltérő jelölési rendellenességeket, következetlenségeket, hibákat is itt soroljuk fel. PL rossz évfolyam, vagy sorszámozás. Rendszertelen megjelenés esetében a számok mindegyikét leírjuk. A megjegyzés rovat után a lelőhelykimutatás következik. Ebben a különböző gyűjtemények anyagát évenkénti felsorolásban írjuk fel, a hiányok feltüntetésével. A hiányzó számokat csillagos zárójelben mellékeljük. Bibliográfiánk összeállításához három nagy gyűjtemény az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) Tolna megyei Könyvtár (TmK ) és a Tolna megyei Levéltár (TmL) - a- nyagát néztük át. Az egyes hírlapok gyűjteménye az esetek többségében hiányos volt, ilyenkor a teljesebb gyűjtemények anyagát a másik kettőben található számokkal egészítettük ki. A kiegészítő számokat csillag nélküli zárójelben közöltük. A megyei könyvtári hálózat kiépítése előtti korszak lapjai zömében csak az OSZK-ban találhatók, a későbbi kiadványok viszont a megyei könyvtár állományában találhatók teljesebben. Az irodalmi hivatkozásokból külön rovatot alakítottunk ki és az egyes lapok ismertetését ezzel zárjuk le. Időrendi, földrajzi, sizok-, betűrendes (szerkesztők, kiadók) nyomdai és a névmutató segíti a bibliográfia használatát. Köszönetet mondunk mindazoknak,akik a bibliográfia összeállításában segítettek. A bibliográfiában minden igyekezetünk ellenére előfordulhat téves adat, vagy hiányozhat föl nem tárt lap. Aki e zek felkutatásában ill. kijavításában segítségünkre lesz, a megye helytörténeti kutatását gazdagítja. Az irodalom közlésétől eltekintettünk, mivel az megegyezik a korábban megjelent megyei sajtóbibliográfiákéval. A kiegészítésben szereplő 40 hírlap és folyóirat felkutatására a sajtóbibliográfia összeállítása után került sor, ezért a mutatókban nem szerepelnek.

8 R Ö V I D I Y É S E K APESZ DISZ évf.. m. sz. tel. k. fel. szerit főszerk. Ind. k. KB Kieg. KISZ K1SZÖV KSZ k. tul. lap tul. MDP Megj. MGTSZ mzmp R. a* OSZK RT segédszerk. soksz, sz. társszerk. TmK TraL TmSzlSz VB Általános Fogyasztási Értékesítő és Szövetkezet Dolgozó Ifjúsági Szövetség évfolyam fóldmuvesszövelkezet felelős kiadó felelős szerkesztő főszerkesztő Indult kiadó Központi Bizottság K i egészíti Kommunista Ifjúsági Szövetség Kisipari Szövetkezetek Szövetsége Kisipari Szövetkezet kiadótulajdonos laptulaj donos Magyar Dolgozók Pártja Megjelent Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Magyar Szocialista Munkáspárt nédcüll Nyoimtda Cstrszágos Széchenyi Könyvtár rétnagyság; a méret jelölése: 8r 2 5 cm magasságig 4r 35 cm magasságig 2r 50 cm magasságig m2r 50 cm~en felüli nagy fólió rétnagyság Részvénytársaság segédszerkesztő sokszorosított szám társszerkesztő Tolna megyei Könyvtár Tolna megyei Levéltár Tolna megyei Szolgáltató Ipari Szövetkezet Végrehajtó Bizottság Beszerző

9 B I B L I O G R Á F I A

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉRTESÍTŐ Alcím a hátlapon; A Tjolnä] mjegyeij Állategészségügyi Állomás dolgozóinak értesítője. Szekszárd. (l9?l. 1. sztj - [1975^ Megj. havonként, /5. sz.; kéthavonként. Szerk. Czéh Miklós. K. Tolna megyei Állategészségügyi Állomás. Ny. Tolna megyei Tanács soksz. 4 r. Hónapjelzés nélkül. Összevont számok; 1973; 4/5, 6/7, 8/9, lo/ll, 1974; 2/3, 6/7, 8/l2. Adataink sz-tól sz ig érvényesek. TmK: 1972 (l-5, 7-) X, 1973 (l-2) X, 1974 (l, 5) X, 1975 (3-) X. 2 BÁTASZÉK ÉS SÁRKÖZ dec. 11-ig: Társadalmi, szépirodalmi, tanügyi és közgazdasági hetilap. Bátaszék nov [19057] Megj. hetenként, dec. 13; hetenként hatszor. Pel. szerk. Joó Károly, dec. 13: Staub Ödön. - Szerk. Joó Károly, szept dec. 11; Joó Károly és Szélig Gáspár, ápr. 17; Szélig helyett Szél. K. Szélig Gáspár, szept. 27: Joó Károly és Szélig Gáspár, dec. 13; Árva Jjános] és Árva jpulia]. Ny. Báter János, Szekszárd, dec. 13: Árva jjános], Szekszárd. 4 r, dec. 13: 2 r. érvénye- Adataink dec. 11-ig és dec. 1&. dec. 31-ig sek. OSZK: , 1904 (51-53) X. Zászlónál (Magyar Könyvszemle, ) az létezett lapok jegyzékén szerepel utoljára ben

11 BAUERNBUND ^Gazdaszövetség] jul. 24: Deutsch Ungarischer Bauernbund fnémet Magyar Gazdaszövetség], máj. 31: Bauerbund QGazdaszövetség.~ Alcim: Magyarországban Lakó német kis és középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai hetilap, oku 30; Magyarországban lakó német kis ós középbirtokosok, valamint kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, jan. 29; A kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviselő politikai és mezőgazdasági hetilap, márc. 12: A kis és közép birtokosok valamint a kisiparo. sok érdekeit képviselő Országos Német-Magyar Gazdaszövetség hivatalos orgánuma, okt. 29: "hivatalos orgánuma" helyett "politikai hivatalos orgánuma", dec. 7: [Gazdaszövetségi amely a kis és középbirtokosok valamint a kisiparosok érdekeit képviseli, jan. 26 [Yj : A kis és középbirtokcsok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 25 [?j : A kisparasztok és kisiparosok érdekeit képviselő hetilap, dec. 12 [?j : A német magyar parasztság és kisiparosság érdekeit képviselő hetilap, máj. 8: Az egész magyarországi német vidéki lakosság érdekeit képviselő orgánum. Bonyhád, jan. 29: Bonyhád-Budapest, jan. 7: BudapesU-Bonyhád, jan. 1 11: Bonyhád, dec. 25 [?j : Budapest jun jun. 19. Szünetelt: febr. 9. és dec. 25. között. Megj. hetenként, márc. 13: havonként kétszer. Pel. szerk dec. l0-ig, fel. föszerk. dec márc. 14 [?] ; Betnár Béla, Pel. szerk. márc. 28 [?] : Johann Schneider," jan. 3.; Cornel Eibach, jan.' 26 [?] : Johann Schneider, - [Helyettes szerkó ismeretlen időpontig: Kurzweil Józsefj Főszerk jan. 26 YJ : Cornel Eibach, dec» aug. 1: Gorg Steuer. Tulajdonos: Betnár Béla, dec febr. 9: Gazda Szövetségi Bank Részvénytársaság. Ny.,Globus' Müintézet és Kiadó Részvénytársaság, Budapest, jul 24; Hőringer József, márc. 26.; Hirlapnyomda, jan. 4: Hirlapnyomda /A Gazdaszövetségi Bank RT tulajdona/, dec. 25 [1] : Pallas Könyvnyomda RT, Budapest, dec. 12; Heinrich Hentschel, Budapest. 4 r, máj. 31: 2 r, dec. 12: 4 r, márc. 13; 8 r. Német nyelvű lap dec. 24-én lapszéli; felirat; "Hivatalosan elismert pélr-

12 dányszám; /tizenötezer/." jan. 29~től a kiadóhivatal és a szerkesztőség székhelyének jelzésénél Budapest is szerepel; a lap szélén továbbra is csak Bonyhád van feltürv. tetve jan. 7-től a lapszélen is; Budapest-Bonyhád jan. 4 tői kiadóhivatal és szerkesztőség csak Bonyhádon, dec. 25 tői csak Budapesten van feltüntetve. Összevont számok; márc. 13-i lo/ll, márc. 27-i 12/13, ápr. 10-i 14/15, ápr. 24 i,16/17, máj. 8-i 18/19, máj. 22~i 20/21, jun. 5-i 23/24, jun. I9~i 25/26. sz. Társlap: Zeit [jdőj. Adataink érvényesek: dec. 30-ig, jan. 26- febr. 9-ig, dec aug. 8-ig, dec. 12-től. OSZK; , 1914 (l2) X, , 1919 (1-3, 5, 7 2 5) X, 1920 (33-49), 1921 (6-8, 22, 27) X. A kiadványon fel nem tüntetett helyettes szerkesztői tisztségről és viselőjéről a lap kiadótestületének vezetőségválasztó közgyűléséről közölt beszámolóból szereztünk tudomást. (Az országos Német Magyar Gazdaszövetség vezetősége, márc ) 4 JBAUERNBUND [Gazdaszövetség] Budapest - Bonyhád ben. Főszerk. és k. Betnár Béla. - Német nyelvű. Gyűjteményeinkben nem található. Létezéséről az Országos Német Gazdaszövetség lapja, a Bauernbund közleményeiből szereztünk tudomást. A hivatalos Bauernbund értesítette előfizetőit, hogy a szövetség eltávolított elnöke és lapjának volt főszerkesztője ellentámadást indított, Budapesten kiadta a hivatalos Bauernbund ellenlapját azonos címmel és előfizetésre szólította fel a Gazdaszövetség tagjait. A támadásra a hivalalos lapban ápr. 11-én "Tagtársak, vigyázzatok!" cimü szerkesztőségi cikkben történt reagálás u- tán a szerkesztőség a következő számban, ápr. 18-án a maga részéről le is zárta az ügyet "Utolsó válasz a budapesti Hamisgazdaszövetség (Frugbauernbund) támadására" c. nyilatkozatában.

13 BÉKEHARANG Budapest -idombóvár. j jan. - JÍ944.1 Megj. havonként kétszer. Pel. szerk. jl922, janfj Reichert Gyula. K. Keresztény Könyvesház K r orlátolt: P felelősségül Szövetkezet, Budapest. Ny., r janf! Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, Dombóvár. 4 r. A Püspöki Metodista Egyház Országos hitbuzgalmi lapja. A. dataink a dombóvári szerkesztés és nyomtatás időszakából jan. 1- jun. l-ig érvényesek. OSZK: «923. A lapon csak Budapestet tüntetik fel megjelenést helyének. Dombóváron csak a szerkesztősége volt. Azonban szorosabban kapcsolódott szerkesztői személyéhez, mint kiadótestületéhez. Szerkesztőinek mindenkori hivatali székhelyén szerkesztették és nyomtatták, úgyhogy a szerkesztőség tényleges kiadóhivatalnak is tekinthető. A dombóvári szerkesztés és nyomtatás kezdetére a gyűjtemény aug. 15. és jan. 1. közötti hiánya miatt csak következtetni tudunk a laptól megváló szerkesztő 1923, jun. 1 i nyilatkozatából: "Ez a.békeharang' utolsó száma, melyet én szerkesztek. Örömömre szolgál, hogy 1 l/2 éven keresztül szolgálhattam magyar népünknek, mint egy evangéliumi lapnak szerkesztője.* 1 6 BONYHÁD ÉS VIDÉKE febr. 21: Tolnamegyei Hirlap, okt. 31: Tolnamegyei Hir». lap. Ezelőtt; Bonyhád és Vidéke, ápr. 3: Tolnamegyei Hirlap, jan. 7; Országos Néplap. Alcim: Társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap, febr. 21; Politikai újság, márc. 13: A Tolnamegyei Függetlenségi és 48- [negyvennyolc] as Gazdapárt hivatalos lapja, ápr. 3: Politikai Újság. A Tolnamegyei Függetlenségi és 48-as Gazdapárt hivatalos lapja, jan. 7: az Országos Magyar Kisbirtokos és Kisiparos Szövetség hivatalos közlönye. Bonyhád, jan. 7: Budapest - Bonyhád szept jun. 1.

14 Megj. hetenként. Pel. szerk. Lukács Zsigmond, máj. 19-től, felelős főszerk jan. 7; Betnár Béla. - Főszerk febr máj. 12; Betnár Béla. LaptuL. Raubitschek Izór, okt. 28; Lukács Zsigmond, kiadó febr. 24; a szerkesztőség, laptul máj. 19; Betnár Béla, kiadótul dec. 18; Hirlapnyomda. Ny. Raubitschek Izór, okt. 18; Hőringer József márc. 27; Hirlapnyomda. 2 r, jan. 7: 4 r. Az Országos Néplap alcíme a címmel egy mondatot képez, ezért kezdődik kisbetűvel. Társlapok: Tolnamegyei Hirlap, Bonyi. hád és Vidéke. OSZK: , 1908 (4l) X, BONYHÁD ÉS VIDÉKE Társadalmi és községpolitikai újság. Bonyhád jan máj. 25. Megj. hetenként. Pőszerk. Betnár Béla. Pel. szerk febr. 25-ig: Nemény Vilmos. K. tul [és NyT] jan. 7 én; Hirlapnyomda. 4 r.' Kettős évfolyam számozással. Saját évfolyamai számait zárójelbe téve. Tévedésből azonban a főlap valóságos VL és VII. évfolyama helyett IV, és V. évfolyamot tüntet fel, létezésének mindkét évében. Társlap jellegét a fejlécen jelzi ; "Megjelenik minden szombaton az "Országos Néplap" mellékleteként. OSZK: 1911 (3, 18) X, Az OSZK gyűjteményében az jan. 28-i 4. sz. az Országos Néplap megfelelő évfolyamába van bekötve, BONYHÁDI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ

15 BONYHÁDI JÁRÁSI TERMELŐSZÖVETKEZETI FIGYELŐ Bonyhád febr [ Megj. havonként. Pel. szerk. Kovács Zoltán. K. [a járás termelőszövetkezetei "minden szervtől függetle nüívj Ny. fsoksz. [ 4 r. Évfolyam és sorszámozását a 3. sz tói kezdi ben máj. és aug. hónapokban nem jelent meg. Adataink jan. 12 ig érvényesek, TmK: 1970 (7) X, 1971 (2~) X. 9 BONYHÁDI KÖZGAZDÁSZ Bonyhád dec. - [Í970/71. tanévj Megj. "negyedévenként" [ettől eltérő tényleges megjelenéséről a megjegyzés rovatban^ Pel. szerk, 1961, márc. 7dec^ Kende Perenc. Pőszerk szept./l969. márc.: Solymár Imre, szept^dec.; Légrády Viktor, Solymár Imre, 1970/71. tanév: Lég rádi Viktor. K. Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum, márc.: Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum Önképző Köre, jun; Állami,Perczel Mór' Közgazdasági Technikum KISZ Szervezetének önképzőköre, szept. /1969. márc: Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola KISZ szervezete. Ny. Szekszárdi, szept./ márc: Pécsi Szikra, 8 r. 1970/71. tanév; Szekszárdi Iskolai idénylap, de mégis évfolyam és sorszámozása a naptári évet követi. A lap tartalmát és a szerkesztő bizottság változásait tekintve az iskolaévben megjelent számok képeznek összefüggő sorozatot. Szabály szerint márc, jun, szept. és decemberben kellene megjelennie. A valóságban számok összevonásával sokkal ritkábban jelent meg. Az összevont számok: 1956: szept/dec. 3/4., 1959: szept/ dec-i 3/4., I960; máj/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1961: márc/ dec-i l/4., 1962; márc/jun-i l/2 szept/dec-i 3/4., 1963: szept/ dec i 3/4«, 1964; szept/dec i 3/4., 1965; szept/dec i 3/4., 1966: márc/jun. 1/2.

16 szept>-i ; márc-i 1., szept/deo-i 3/4., 1970-, jan/ jun-i l/2 1970/71. tanév jelzésli kiadvány hónap és sorszámozás nélküli. TmK: , 1960 (l/2), X Kieg. OSZK: OSZK: , 1958 (4), 1959u B [onyhádi] Ö [regdiákok] Sz[övetsége3- Ld. BÖSZ 10 BONYHÁDI ÚJSÁG Közérdekű hetilap. Bonyhád. X jan.j - [Í914." Megj. hetenként. Pel. szerk. Kakass Béla, jan. 3: Hajas Béla, ápr. 4: Vidor Leó. - Főmunkatárs dec. 29-ig: Hajas Béla. - Főszerk jan. 3j Kakass Béla.- LaptuL Kakass Béla, Ny. Bruck, Dombóvár. 2 r. Adataink jul okt. 31 ig érvényesek. OSZK: 1913 (l~26) X, 1914 (21, 27-39, 44. sz. csonka, 45-). Keménynél (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig, 30. L) 1914-ig szerepei. 11 B Ö S Z A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége Budapesten és közvetlen környékén lakó tagjainak értesítője. Budapest jan/febr. - {?j Megj. rendszertelenül. Pel. szerk. és fel. k. Koritsánszky Ottó.

17 Ny. 8 r. jsoksz.j Adataink az X. és IL évf. következő meglevő számaira érvényesek: 1937: jan/febr-i 1, ápr-i 2, máj/jun-i 3. sz. 1938; jan-i 1. sz. OSZK: 1937 (4-) X, 1938 (2~) X. Megszűnésére nincs adat Sziklay Szász bibliográfiában (A magyar sajtó évkönyve) és Mokcsay hirlapjegyzékeiben. (Magyar Könyvészet.) BÚZAKALÁSZ Termelőszövetke- A Bátaszéki Búzakalász Mezőgazdasági zet üzemi híradója, Bátaszék, aug [okt. 26.] Megj. rendszertelenül. PeL szerk. Bali Z [oltánl K. [termelőszövetkezetij Ny, Szekszárdi Nyomda. 2 r. Adataink az évfolyam és sorszámozás nélküli aug. 20-i okt. 26 i lappéldányokra érvényesek. és OSZK: 1959 (?) X. 13 Tolnai szatirikus lap.' CSÍPJE MEG A KÁNYA Szekszárd nov. - [?} Megj. [?] Pel. szerk. [K] Balogh [Balog] János. K. Tolna megyei Pártbizottság Agit [ációs] Propaganda, Oszt [álya]]. Ny. Tolna megyei Nyomda. 4 r."-

18 Mezőgazdasági tárgyú élclap. Évfolyam és sorszámozás nélrküu" Sorszám helyett a fejlécen felirat; "Első csipés". Adataink az első lappéldányra érvényesek. OSZK: 1953 (?) x, DEUTSEH - UNGARISCHER BAUERNBUND - BAUERNBUND. LD. 14 DIÁK GENIUS S zép irodalmi folyóirat. Szekszárd dec [?] Megj. havonként kétszer. Főszerk. Nagy Mihály. - Segédszerk. Ábrahám t[stvánj] K.n., Ny. Árva J [ános.] 4 r. Önképzőköri diáklap. Adataink az első számra érvényesek. Előbb: Diák Művészet, OSZK: 1901 (2-) X, Megszűnésének időpontja megközelítően sem határozható meg, mert Szinnyei hirlapjegyzékein (Magyar Könyvszemle) lap nem szerepel. a 15 D O M B Ó V Á R Független társadalmi hetilap. Dombóvár oku 30 ~ dec. 31. Megj. hetenként. Fel. szerk. Schröder Béla. K, Lapegyesülés. Ny. Szálai Ferenc, Kaposvár, febr. 26: Blandl János, Mohács, márc. 5: Friedrich ~ Blandl, Mohács, okt. 8; Rosenthal Márk és fia, Mohács. 2 r.

19 OSZK: 1910, 1911 (1S, 34-35, 38, 40) X. A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920-ig 54." Ú) adatai alapján készült. DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE - LD.- TOLNAMEGYEI VILÁGOSSÁG. 16 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Vegyes tartalmú társadalmi hetilap, jan. 2: Társadalmi és vegyes tartalmú hetilap, jan., 5: Társadalmi Hetilap. Dombóvár. [1898. dec. 25] - [l915. dec.; 257j Szünetelt [1907. augusztusa] és jan. 2, aug. 23. és nov, 1, jul. 11. és szepui 26. között. Megj. hetenként. Pel. szerk. Horvát Samu, jan. 2 (Yj : Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 (YJ: Qt910. növi]: Gyenis Antal, okt. 13: Balog Sándor, QL914. aug: Balog Miksa, majd ismeretlen személyek]], szepv. 26; Szmodics Zoltán. - Főszerk dec. 30-ig: Lex a Zenó. - [Szerk előtt: Márky BélaJ társszerk febr jan. [?]: Arany János, Gyenis AntaU] K. tuu Bruck Sándor, k jan dec. 30 [?]; Szerkesztőség, laptul jan. 2 OQ Látrányi Sándor, febr. 6: Kántor László, jan. 7 [f] : Gyenis Antal, okt. 13; Balog Sándor, szept. 26: Vas Géza. Ny. Dombóvári Könyvnyomda, 1911.'. márc. 26: Bruck Nyomda. 2 r. Az első szünetelés után (a régit folytató és ujat kezdő) kettős évfolyamszámozást kapott. Jelzésének módj a: Xj nov. 1 tői az eredeti évfolyam számot tették zárójelbe. OSZK: , 1910, 1911 (18-21, 33-36, 39, 43, 46, 49 50) X, 1912 (l, 8-9, 17, 23-24, 29, 31-32, 34, 36, 39) X, Kemény szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tői 1920uig, ) dec. 25~én indult és dec. 25-én utolsó meglevő számával szűnt meg. Első szünetelésének kezdetéhez tájékoztató adat a Közérdek c. szekszárdi lap aug. 3-i közleményéből: Horvát Samu alapító felelős szerkesztő "elköltözés miatt" augusztusában megvált a laptól. A lapon fel««n tüntetett szerkesztők és a valóságos szerkesztő

20 változások; adatainak forrásai: Márky Béláiról jan. 2-i ujrain«t>ujáskor emlékeznek meg a beköszönteiben. Arany János é& Gyenis Antal társszerkesztők működéséről később felelős szerkesztővé lett Gyenis Antal emlékezik meg bucsucikkében.> (Leszárnyazva okt, 1.) így Gyenis Antal árról is értesít, hogy ő Kántor László neve alatt már korábban kezdte ellátni a felelős szerkesztői munkakört. A következő felelős szerkesztő, Balog Sándor is csak névleg vezette a lapot szept. 2ö ig. A fejlécen Balog Sándor nevét követő Szmodics Zoltán szept. 26-án beköszöntőjében ismerteti az őt megelőző valóságos felelős szerkesztő változásokat. 17 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE Dombóvár dec jun. 27. Megj. hetenként. Pel. szerk jun. 14 ig; Koralewski Géza. Laptul jan. 31 ig; Csomor Kálmán, fel. k. 1 Qszintén a lap indulásától Bagó Mihály.]] aug. 6: nagyabonyi Csomor Kálmán, jun. 27: Bagó Mihály. Ny. Bagó Mihály. 2 r., jan. 14 lg: Politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap.» ápr. 22-i 16. sz. után tévesen a 18. sz-mal folytatja ápr. 29-én jun. 21 én esedékes 41. sz. nem jelent meg. Az utolsó lappéldány évfolyam és sorszámozás, alcím és fel. szerk. jelzése nélkül jelent meg, a következő megoldással címezve; Röpirat Dombóvár és Vidéke olvasóihoz! Társlap: Dombóvár és Vidéke Képes Híradója.; OSZK: , (21. sz. csonka)*, " 18 DOMBÓVÁR ÉS VIDÉKE KÉPES HÍRADÓJA Dombóvár. []l 939T- [hó] Megj. hetenként. S zerk. n.

21 K. [nagyabonyi Csomor Kálmán^ Ny. Tolnai Nyomdai Müintézet és Kiadóvállalat, 4 r. Budapest. Vidéki lapok számára budapesti vállalkozó által készített kiadvány. Főlap: Dombóvár és Vidéke. Évfolyam és sorszámozás nélkül. Adataink az máj. 20-i és máj. 27-i lappéldányokra érvényesek. OSZK: 1939 (?) X, - A főlap évi kötetében található. Mokcsaynál (Magyar könyvészet L) az ben indult hírlapok és folyóiratok jegyzékén szerepel, ÍMegszünt] - megjegyzéssel. Mokcsaynak is csak a jelenleg meglevő két kiadványról van tudomása. DOMBÓVÁR VÁROS - VÁROSKÖRNYÉK IPARI MEZŐ- GAZDASÁGI - TANÁCSI HÍRADÓJA - LD. DOMBÓVÁRI VÁROSI TANÁCS HÍRADÓJA. 19 DOMBÓVÁRI HIRLAP ápr. 7: Tolnavármegye. Alcím: Politikai és társadalmi hetilap, ápr. 7: Politikai napilap, jul 15: Politikai hetilap.v Dombóvár, ápr. 7: Dombóván-Szekszárd, jan. 2 5: Dombóvár. [1917.]- [1932.] Szünetelt: (1918. juu] és jan. 12. között, márc. 23. és aug. 17. között. Megj. hetenként, ápr." 7: hetenként hatszor, jul 15; hetenként kétszer.. Fel. szerk. [Nesse Lajos, majd] Tadics Benő, szept. 25: Kocsis László, nov.. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Nyárády István, febr. 14: Pártos Ferenc, ápr. 7: Petőcz Elemér.í Szerk szept., ápr. 30: szerk. biz. - Főszerk ápr. 7; Bárd Ferenc, nov okt. 26: Dulin Jenő. Lapkiadó: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés Részvénytársaság, kiadótul nov. 11: Lux Zoltán, dec. 9: Vinekker János, nov. 23: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, fel. k ápr. 7 - máj. 1: Petőcz Elemér, dec. 5: Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés RT, szept. 30; Dombóvári Könyvnyomda (Kiss és Bogler.) 2 r ápr. 14 én l. évf. 7. számmal újra kezdi évfolyam és sorszámozását. Tárlap: Tolnamegyei Gazda. Adataink 1919.

22 érvénye- jan. 12- márc. 23-ig és aug szept. 28-ig sek. OSZK: 1919 (12-14, 16, 17, 21-23, 29, 34) X, 1920 (39, 50) X, 1921, 1922 (27) X, , 1932 (79-) Az nov. 11-én történt szerkesztőváltozáskor közölt beköszöntőből tudjuk meg, hogy a lap első felelős szerkesztője Nesse Alajos volt. Az első szünetelés kezdetéről az jan. 12-én közölt, "Hat hónappal ezelőtt" c. közlemény tájékoztat. A lap 1932 nél tovább nem élhetett, mert azt 1929^01 fenntartó kisgazda és fajvédő érdekeltségek szétváltak és saját lapokat indítottak. 20 [DOMBÓVÁRI JÁRÁS Társadalmi hetilap. \ Dombóvár okt márc.i 24. Meg), hetenként,» Fel. szerk. Frey Á. Gyula. K. Jakab Lajos. Ny. Bruck Sándor. 2 r.] OSZK; A bibliográfia lezárásáig az OSZK gyűjteményéhez nem lehetett hozzájutni. A címfelvétel az OSZK nyilvántartásának és Kemény bibliográfiájának (Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig ) adatai alapján készült. DOMBÓVÁRI JÁRÁSI KÖNYVTÁR HIRADÓJA - LD. KÖNYV- TÁRI HÍRADÓ. 21 DOMBÓVÁRI PROLETÁR A Dombóvári Magyar Szocialista Párt hivatalos lapja. Dombóvár márc [máj. 4.] Megj. hetenként. Szerk. kivéve az ápr. 24 i 4. számot; Dombóvári Magyar Szocialista Párt. - Főszerk ápr. 20u^n; Pável Ágoston. - Segédszerk. 1919» ápr. 20u.án Biró Pál.

23 K. Dombóvári Magyar Szocialista Párt. Ny. Dombóvári Nyomda és Papírkereskedés ság. 2 r. Részvénytársa Adataink a következő lappéldányokra érvényesek: t. évf. márc. 30ui l, ápr. 6-i 2, ápr. 20~i 4, máj. 4 i 6. sz. OSZK: 1919 (3, 5) X. A lap az OSZK nyilvántartása és Kemény ezen alapuló bibliográfiája szerint (Magyarország időszaki sajtója 1911 tol 1920 ig, XXXIII. 1.) csak máj. 4 ig létezett, működését nem folytatta a Tanácsköztársaság végéig. 22 DOMBÓVÁRI REFORMÁTUS ÉRTESÍTŐ' Dombóvár. [[ jun. Megj. "főbb alkalmakkor", 1932, febr.: havonta, nov: évenként tízszer, jan; havonként. Fel. szerk. Eőri Szabó Dezső. K. Dombóvári református egyház. Ny. Bagó Mihály, I. Dombóvári Könyvnyomda /Römer és Bogler/, szept; Bagó Mihály. 4 r. 1935, 1. sz. hónapjelzés nélkül. Utóbb és főlap: A Mi Újságunk. Önálló lapból. A Mi Újságunk társlapjává lett. Adataink az önálló lapra jan i 1. sz. jun i 6. sz ig, a társlapra a nov i 9, sz tói érvényesek. OSZK: 1932 (7 8) X, évi 9. számtól A Mi Újságunk köteteiben található. 23 [DOMBÓVÁRI SZÍNHÁZ Dombóvár szept. -?j Gyűjteményünkben nem található. A lap létezésérői a Dombóvári Hírlap tudósít szept. 25 én; "Most jelent meg és mindenütt kapható a 'Dombóvári Színház' cimü színházi, irodalmi és sporthetilap."

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke

A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke 1 A Nógrád Megyei Levéltár filmtárában található folyóiratok jegyzéke A Bányász (1926 1939) 442. tekercs: 1926. okt. 30. 1939. júl. A mi lapunk (Losonc, cserkészújság( (1921 1932) 590. tekercs: 1921. jan.

Részletesebben

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok

Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Hírlapok, folyóiratok, időszaki kiadványok Folyóirat címe Évfolyam Számok A lap 2001 szeptember október Athenaeum 1839. 1-52. (jún. 30-ig) 1874. 1-12. (márc. 19-ig) Balassagyarmati ajánló 1998 február,

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

8/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI II. OSZTÁLY NYUGATI CSOPORT 8. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 8. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 8/2013-2014 sz. Hivatalos

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG. A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja.

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG. A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja. TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A változtatás jogát - az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően - TMRFK fenntartja. a Nap július 1. szerda 2015. július hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004 2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19

MEGYE II. OSZTÁLY Nyugati Csoport 4. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 4. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT TABELLA U-19 Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolnalsz@enternet.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 3/2011-2012

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A változtatás jogát az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően a TMRFK fenntartja.

TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A változtatás jogát az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően a TMRFK fenntartja. 17000/191-8/2015.ált. Nap TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A változtatás jogát az aktuális baleseti helyzetnek megfelelően a TMRFK fenntartja. szeptember 1. kedd 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD

VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG SZEKSZÁRD VÁROSI NYÍLT GYERMEKBAJNOKSÁG 2008.06.06. SZEKSZÁRD FIÚK. 1996-ban születettek: 1. Sinka Levente Balatonszemes 8,5 2. Vejtey Zsombor Tamási 8,8 3. Török Bálint Bonyhád 8,8 4. Bakekolo Gilbert Szekszárd

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Új szabályok az id szaki kiadványok részcímes számainak formai leírásában

Új szabályok az id szaki kiadványok részcímes számainak formai leírásában Új szabályok az id szaki kiadványok részcímes számainak formai leírásában - 2013. január 1-t l KÖTELEZ jelleggel - Verzió 2 - Aktualizált változat - 2013. április 18. Az IKR Folyóirat-kezelő Almunkabizottság

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

Folyóirat megőrzési terv

Folyóirat megőrzési terv Folyóirat megőrzési terv R Zs RÁDIÓ ÉS TELEVIZIÓ ÚJSÁG -2009- RÁDIÓTECHNIKA (kölcsönözhető) 1962-1989 ; 1990- RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (kölcsönözhető) 1999-2001 RAJZOLÁS ÉS FESTÉS (gyermekkönyvtár) 1999-2001

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék:

VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK. Tartalomjegyzék: VIII ÚJSÁGCIKKEK, BROSÚRÁK Tartalomjegyzék: VIII/a VIII/b BELFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 2 KÜLFÖLDI UNITÁRIUS VONATKOZÁSÚ ÚJSÁGCIKKEK, ÚJSÁGOK 4 VIII/c TÁRSEGYHÁZAKRA VONATKOZÓ BELFÖLDI

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 19. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 19. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG TABELLA U-19-ES BAJNOKSÁG

MEGYE II. NYUGATI CSOPORT 19. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 19. FORDULÓ U-19-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT BAJNOKSÁG TABELLA U-19-ES BAJNOKSÁG Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolnalsz@enternet.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 20/2010-2011

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT

14/ sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY ELMARADT FELNŐTT MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI ELMARADT U-21-ES MÉRKŐZÉSEK EREDMÉNYEI TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 14/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag

II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag II. Tamás József Teke Emlék verseny Amatőr Férfi egyéni eredmények: 1. Horváth Zoltán 529 fa (191) Kinizsi 2. Cseresnyés József 522 fa (175) Zuhatag 3. Németh Sándor 520 fa (162) Paks 4. Hercegfalvi József

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

RES IMMOBILES. Ingatlanjog a gyakorlatban

RES IMMOBILES. Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban A Veszprém Megyei Földhivatal ingatlanjogi szakfolyóirata Megjelenik negyedévenként IV. évfolyam, 2010/3-4. szám www.resimmobiles.hu

Részletesebben

Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában

Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában Somogyi periodikák a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárának folyóirattárában A 2013. januári állapotot tükröző összeállítás tételeinek beosztása a következő: sorszám; cím; alcím; (illetve a

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei

A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei A Vasutas Nyugdíjpénztár 2012. január 26-án megtartott Küldöttválasztó Gyűlésén megválasztott küldöttei BUDAPEST TERÜLET 1/1 BAKONYINÉ RIGÓ ZSUZSANNA MÁV Zrt. HUMÁNPARTNER SZERVEZET-SZÉKESFEHÉRVÁR CSP.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben