Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított települési támogatásról és más szociális jellegű és gyermekvédelmi ellátásokról, illetve a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetésének térítési díjáról Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által nyújtandó támogatások és más szociális jellegű ellátások körét, a támogatások és ellátások feltételeit és igénybevételük módját jelen rendelet szabályozza. 2. A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban Szt (3)-(4) bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatás esetében az Szt. 3. (1) bekezdésében és az Szt. 3. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, Csákánydoroszló Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre, míg az Szt. 7. (1) bekezdése szerinti ellátás tekintetében az Szt. 3. (1)-(2) bekezdésében és az Szt. 3. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, Csákánydoroszló Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre terjed ki. 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a) jövedelem alatt az Szt.4. (1) a) pontjában, b) vagyon alatt az Szt. 4. (1) b) pontjában, c) háztartás alatt az Szt. 4. (1) f) pontjában, d) egyedülálló alatt az Szt. 4. (1) l) pontjában, e) egyedélő alatt az Szt. 4. (1) e) pontjában, f) aktív korú alatt az Szt. 4. (1) k) pontjában g) család alatt az Szt. 4. (1) c) pontjában, h) súlyosan fogyatékos alatt az Szt. 41. (3) bekezdésében, i) tartósan beteg alatt az Szt. 41. (3) b) pontjában, j) keresőtevékenység alatt az évi IV. törvény 58. (5) e) pontjában, k) munkaviszonynak az évi IV. törvény 58. (5) a) pontjában, l) nemzeti foglalkoztatási szolgálat alatt a 315/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben szabályozott fogalmakat kell érteni. (2) E rendelet alkalmazásában a jövedelem fogalmának meghatározásakor figyelemmel kell lenni az Szt.4. (1a)-(1c) pontjában meghatározottakra is.

2 (3) E rendelet alkalmazásában a tartósan beteg fogalma alatt a 18. életévét betöltött személyt kell érteni. (4) E rendelet alkalmazásában kivételes vagy különleges méltánylást érdemlő eset minden olyan élethelyzet, ahol a kérelmező önkormányzat általi, közpénzen történő támogatása a település erkölcsi kötelessége az emberségesség okán. (5) E rendelet alkalmazásában közüzemi díjtartozás alatt a kérelmező által lakott vagy bérelt, használt lakóingatlan után kiszámlázott víz, szennyvíz, villany, gáz, szemétszállítás díja tekintetében felhalmozott és el nem évült hátralékot kell érteni. (6) E rendelet alkalmazásában lakcím a bejelentett lakó vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. II. fejezet Települési támogatás igénybevételének általános szabályai 4. (1)Az Önkormányzat a települési támogatást az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került személyek, illetve családok megsegítésére nyújtja. Az Önkormányzat a támogatást elsődlegesen az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott körülményekre, rendkívüli élethelyzetekre tekintettel nyújtja (rendkívüli települési támogatás). (2) A rendkívüli települési támogatásra továbbiakban támogatás - irányuló kérelmet a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségénél kell előterjeszteni írásban. A támogatás iránti kérelmet formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani, és a kérelemhez a formanyomtatványban felsorolt iratokat, igazolásokat csatolni kell. A formanyomtatvány elkészítésének jogát a Képviselő-testület átruházza a jegyzőre. (3) Ha a jövedelmi viszony más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem nem mérhető, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot köteles tenni saját, és a vele egy háztartásban élő személy jövedelméről. (4) Ha a kérelmező aktív korú, és nem érte el a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, továbbá nem rendelkezik keresőtevékenységgel, munkaviszonnyal, abban az esetben kérelméhez csatolni kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolását arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban részesül-e. (5) Ha a támogatás megállapításának kezdeményezése hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére történik, abban az esetben a jövedelmi viszonyok vizsgálata mellőzhető.

3 5. (1) Támogatás csak olyan kérelmezőnek nyújtható, a) akinek a kérelmében foglaltak, és a kérelméhez csatolt adatszolgáltatások a valósággal megegyeznek, b) aki hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságát az Önkormányzat ellenőrizze, c) aki hozzájárul ahhoz, hogy életkörülményeiről az Önkormányzat környezettanulmányt készítsen, d) aki megfelel az e rendeletben szabályozott egyéb követelményeknek, előírásoknak. (2) Azt a kérelmezőt, aki a kérelmében valótlan tényt állít, vagy valós tényt hallgat el, illetve kérelmében hamis adatot szolgáltat,vagy az Önkormányzatot más módon megtéveszti vagy tévedésben tartja, illetve aki nem járul hozzá ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságát az Önkormányzat ellenőrizze, a Képviselő-testületnek a kérelem elbírálására jogosult szerve (továbbiakban elbíráló szerv) kizárja az eljárásból, és kérelmét elutasítja. Amennyiben a kérelmező az e bekezdés szerinti magatartás tanúsítása révén csalárd módon - már hozzájutott a támogatáshoz, úgy az Önkormányzat a kérelmezővel szemben az Szt ában szabályozott módon jár el azzal, hogy az Önkormányzat döntésétől függően ilyen esetben büntető vagy szabálysértési bejelentéssel, feljelentéssel is élhet. (3) Az Sztv (5) bekezdésében meghatározott megélhetést súlyosan veszélyeztető körülménynek minősül az, ha a támogatás visszafizetésére kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) egyedülálló és egyedülélő esetén a 180 %-át, a) családban élő esetén a 130 %-át. (4) Amennyiben a kérelem elbírálásához környezettanulmány lefolytatása szükséges, és a kérelmező a környezettanulmány lefolytatását akadályozza vagy korlátozza, vagy azt bármilyen más módon meghiúsítja, vagy az együttműködést kifejezetten megtagadja, kérelmét el kell utasítani. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha a kérelmező a családsegítő, gyermekjóléti szolgálattal vagy védőnői szolgálattal kapcsolatos együttműködést megtagadja. (5) Nem nyújtható támogatás annak az aktív korú, keresőtevékenységgel és munkaviszonnyal nem rendelkező kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolása alapján az illetékes Munkaügyi kirendeltségnél nem regisztráltatta magát állást keresőként, illetve nem működött együtt elhelyezkedése érdekében a nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. (6) Nem nyújtható támogatás annak az aktív korú kérelmezőnek, illetve a vele közös háztartásban élő személynek, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli időtartamban közfoglalkoztatotti jogviszonya felmondással szűnt meg, kivéve, ha a közfoglalkoztatott részéről más munkahelyen történő elhelyezkedése miatt került sor a felmondásra.

4 (7) Nem nyújtható továbbá támogatás annak az aktív korú kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolása alapján a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belül megtagadta a közfoglalkoztatotti programban való részvételt, vagy nem tagadta azt meg, de ténylegesen a közfoglalkoztatotti programban neki felróhatóan nem vett részt. 6. (1) Az Önkormányzat a támogatást pénzben és/vagy természetbeni ellátás formájában nyújtja. A Képviselő-testület a kérelem ismeretében egyedi mérlegeléssel dönt a támogatás formájáról és mértékéről, az elbíráló szerv a kérelemben foglalt konkrét támogatási igényhez nincs kötve a támogatási kérelem elbírálásakor. (2) Támogatás természetben különösen az alábbi formában nyújtható: a) közüzemi díjak és lakbér kifizetése, vagy ezen költségek egy részének átvállalása, kifizetése, b) élelmiszerjuttatás, c) téli tüzelő biztosítása, d) ruhanemű biztosítása, e) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, f) gyógyszer támogatás, g) gyermekek részére biztosítandó tankönyvtámogatás, tanszerellátás támogatás, tandíjátvállalás, h) étkezési térítési díj átvállalása, i) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (3) Az elbíráló szerv támogatást pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat. (4) Az elbíráló szervnek a támogatásokkal kapcsolatos döntéseit megelőzően a jegyző a családsegítő szolgálaton és gyermekjóléti szolgálaton, védőnői szolgálaton keresztül tájékozódik - és ha szükséges, környezettanulmányt készíttet - a kérelmező élethelyzetéről, életviteléről. Környezettanulmány készítése kötelező, amennyiben a jegyző, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, vagy védőnői szolgálat nem rendelkezik információkkal, tapasztalatokkal a kérelmezőről, annak élethelyzetről, illetve akkor is, ha a környezettanulmány elvégzését a Képviselő-testület elrendeli. A környezettanulmány elrendelésének jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 7. (1) Támogatásban részesíthető az, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló és egyedülélő esetén a 150 %-át, és az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs. (2) Az egy alkalommal nyújtott támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, különleges méltánylást érdemlő esetben a 100%-át. Az egy alkalommal nyújtott támogatás összege nem lehet kevesebb a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-ánál. (3) Különleges méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és vagyoni viszonyoktól, valamint az egyes támogatási formákra előírt jogosultsági feltételektől függetlenül megállapítható a kérelmező részére a támogatás a (2) bekezdés szerinti szabályok megtartása mellett.

5 (4) Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek közüzemi díjtartozása vagy lakbértartozása van, úgy a támogatást vagy annak egy részét az összes ismert körülmény mérlegelése alapján, az elbíráló szerv által meghatározott mértékben - elsődlegesen e tartozások kiegyenlítésére kell fordítani. (5) Közös háztartásban élők esetében támogatás a kérelmezők számától függetlenül - csak egy jogosultnak állapítható meg. (6) A 12. (3) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve egy naptári éven belül ugyanazon kérelmezőnek a vele közös háztartásban élő személyt is ide értve négynél több alkalommal csak különleges méltánylást érdemlő, és a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőnek fel nem róható körülmények fennállása esetén biztosítható további támogatás. E szabály alkalmazása során az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként biztosított támogatást figyelmen kívül kell hagyni. (7) Amennyiben az elbíráló szerv a (6) bekezdésben előírt különleges méltányosságot érdemlő, és a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőnek fel nem róható körülmények fennállását megállapítja, abban az esetben a további támogatás a kérelmezőnek a vele közös háztartásban élő személyt is ide értve elsődlegesen e rendelet szerinti természetbeni támogatás formájában nyújtandó. 8. (1) A támogatás felhasználását a jegyző abban az esetben ellenőrzi, ha valószínűsíthető, hogy a kérelmező a támogatást a kérelemben megjelölt, illetve az elbíráló szerv által meghatározott felhasználási céltól eltérő célra használja fel, illetve a támogatást annak rendeltetésével ellentétes módon használja fel. (2) Amennyiben a kérelmező a támogatást nem a kérelemben megjelölt, illetve az elbíráló szerv döntésében meghatározott célra fordítja, vagy a támogatást annak rendeltetésével ellentétes módon használja fel, e körülményt az elbíráló szerv a kérelmező által ismételten benyújtott kérelem elbírálásakor figyelembe veszi, és a jogsértés súlyától függően dönthet úgy is, hogy a kérelmező kérelmét ezen okból elutasítja. (3) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása a kérelmező választása szerint bankszámlára történő utalással vagy házipénztárban történő kifizetéssel történik. (4) A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben a támogatásokra elkülönített keretösszegből történő kifizetés mértékét. A jegyző negyedévente köteles tájékoztatást adni az elbíráló szerv számára a költségvetésnek a támogatásokra elkülönített keretösszege felhasználásáról. Az elbíráló szerv ezen tájékoztatás alapján tehet javaslatot a Képviselő-testületnek arra, hogy belső vagy külső finanszírozási művelettel növelje meg a költségvetésben biztosított támogatási keretet. Amennyiben a Képviselő-testület a támogatásokra elkülönített keretet nem emeli meg, úgy az elbíráló szerv a támogatási kérelmet elutasítja. (5) Amennyiben a Képviselő-testület nem kívánja belső vagy külső finanszírozási művelettel megnövelni a költségvetésben biztosított támogatási keretet, abban az esetben a 12. (3)-(5) bekezdése szerinti rendszeres támogatás felülvizsgálatakor dönthet úgy, hogy nem hosszabbítja meg újabb 6 hónappal a nyújtott támogatás időtartamát, ugyanakkor a Képviselőtestület a felülvizsgálat ismeretében ilyen esetben is dönthet eseti jellegű támogatás odaítéléséről a kérelmező javára.

6 9. (1) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról, illetve az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott élethelyzet beállta esetén a támogatás megítéléséről a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (3) A 7. (3) bekezdése szerinti különleges méltánylást érdemlő kérelmek elbírálásáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (4) A 17., 23. és 25. szerinti támogatásról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (5) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezni, a fellebbezést a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén kell előterjeszteni. A fellebbezés illetékmentes. 10. (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az erre okot adó körülmény bekövetkeztének napja. (2) A pénzbeli ellátásra való jogosultság a jogosult elhalálozása esetén a halál napjával megszűnik, az esetlegesen már kifizetett ellátás jogalap nélküli gazdagodásnak minősül, és az az Önkormányzat részéről visszakövetelendő. Ez esetben a kifizetett összeget a hagyatéki leltárban hagyatéki követelésként kell beállítani. A polgármester különleges méltánylást érdemlő esetben, átruházott hatáskörben eltekinthet a már kifizetett támogatás visszafizetésétől a haláleset miatti rendkívüli kiadásokra való tekintettel. 11. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak. III. fejezet Támogatások típusai és igénybevételük feltételei 12. (1) Az Önkormányzat a támogatást elsődlegesen az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott élethelyzetekre nyújtja. (2) Az Önkormányzat az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározottakon túl eseti jelleggel támogatást állapíthat meg lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a súlyosan fogyatékos vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez, baleset, betegség, váratlan esemény miatt előállt rendkívüli helyzet miatti ideiglenes kiadások fedezetének biztosításához is. (3) A szerinti ellátások tekintetében az elbíráló szerv rendszeres jelleggel, de 6 hónapnál nem hosszabb időtartamra is megállapíthatja a támogatást a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek, illetve a kérelmező háztartásában gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy gondozása javára. (4) A szerinti ellátások tekintetében 6 hónap időtartamra az elbíráló szerv által megállapított mértékben támogatás jár annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%-át, egyedülálló és egyedülélő esetén a 70%-át, feltéve, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nem részesül egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti

7 támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakásfenntartási támogatásban vagy ápolási díjban. (5) Az elbíráló szerv kivételes méltánylást érdemlő esetben megállapíthatja a szerinti ellátások tekintetében a rendszeres támogatást annak a kérelmezőnek, akinek, illetve a vele közös háztartásban élő személynek a tekintetében nem teljesülnek a (4) bekezdésben előírt feltételek, de a támogatás ez esetben sem haladhatja meg a 6 hónapnál hosszabb időtartamot. (6) A (3) (5) bekezdés szerinti esetben a rendszeres támogatás lejárta előtt 30 nappal korábban a jegyző a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat bevonásával ellenőrzi a nyújtott támogatás felhasználásának módját, a rászorultság e rendeletbeli feltételeinek fennállását, illetve azon életkörülmény fennállását, amelyre tekintettel a támogatást az elbíráló szerv a kérelmezőnek megállapította. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, és a támogatás felhasználása is cél szerint történt, abban az esetben az elbíráló szerv a jegyző előterjesztésére dönthet a nyújtott támogatás további 6 hónappal történő meghosszabbításáról, az elbíráló szerv azonban e döntésénél köteles figyelembe venni az éves költségvetési keretből a támogatásokra rendelkezésre álló összeg mértékét. (7) Annak a kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a (3)-(5) bekezdés szerinti rendszeres támogatásban részesül, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben állapítható meg a rendszeres támogatás mellett eseti támogatás. 13. (1) Súlyosan fogyatékos vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásával kapcsolatos kiadások viseléséhez kapcsolódóan támogatásban részesíthető a 7. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező azzal az eltéréssel, hogy e célból nyújtott támogatás esetén a támogatást nem zárja ki az, ha a kérelmező vagyonnal rendelkezik. (2) Amennyiben a kérelmező más szervtől 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása kapcsán nem részesül ellátásban, abban az esetben az elbíráló szerv részére a tartósan beteg, 18. életévét be nem töltött személy gondozása végett támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező megfelel az (1) bekezdésben írt feltételeknek. (3) Az elbíráló szerv kivételes méltánylást érdemlő esetben annak a kérelmezőnek is megállapíthat támogatást, aki súlyosan fogyatékos vagy életkortól függetlenül tartósan beteg személyt gondoz háztartásában, és az ilyen személy gondozása, ápolása után más hatóságtól, szervtől is támogatásban, juttatásban részesül. (4) A kérelmezőnek kérelmében igazolnia kell a súlyosan fogyatékos vagy a tartósan beteg ápolt személy állapotát. Az igazolás a súlyos fogyatékosságot vagy tartósan beteg állapot tényét megállapító szerv vagy személy által kiadott igazolással történik. Súlyos fogyatékosság esetében az igazolás a kérelem beadásától számított egy évnél nem lehet későbbi keltezésű, kivéve ha a súlyos fogyatékos állapot az igazolást kiállító szerint visszafordíthatatlan. Tartós betegség esetén az igazolás kérelem beadásától számított három hónapnál nem lehet későbbi keltezésű. Tartós betegség esetén az igazolást a beteg háziorvosa állítja ki a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 14. (1) Amennyiben a kérelmező megfelel a rendelet 7. (1) bekezdésében írt feltételeknek, és háztartásában 18. életévét be nem töltött személyt nevel, abban az esetben az elbíráló szerv dönthet úgy, hogy a támogatást a kérelemben megjelölt konkrét igénytől függetlenül - a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetésével

8 kapcsolatos költségek teljes összegének vagy egy részének átvállalásával, vagy más, a bölcsődei gondozással, óvodai, iskolai neveléssel kapcsolatos kiadások teljes összegének vagy egy részének átvállalásával nyújtja, feltéve, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. (2) Az elbíráló szerv az (1) bekezdés szerinti támogatást természetbeni támogatásként nyújtja, és közvetlenül annak az intézménynek utalja át, ahol a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek után az étkeztetési vagy más, a bölcsődei gondozással, óvodai, iskolai neveléssel kapcsolatos kiadások keletkeznek. 15. (1) Amennyiben a kérelmező megfelel a rendelet 7. (1) bekezdésében írt feltételeknek, és háztartásában 18. életévét be nem töltött személyt nevel, abban az esetben az elbíráló szerv dönthet úgy, hogy a támogatást a kérelemben megjelölt konkrét igénytől függetlenül - a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek jólétének, egészségének védelmére nyújtja. (2) Az elbíráló szerv az (1) bekezdés szerinti támogatást közvetlenül a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatnak, vagy a védőnői szolgálatnak nyújtja azzal, hogy a támogatást a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek valós igényének (pl. megfelelő ruházat, egészség fenntartását szolgáló készítmények vitaminok, ásványi anyagok, tisztálkodási, fertőtlenítő szerek stb. - ) kielégítésére kell fordítani és természetben kell azt a gyermek, gyermekek részére átadni. Az e pont szerinti természetbeni támogatás átadása történhet abban az intézményben is, ahol a gyermek napközben tartózkodik az intézménnyel kötött megállapodás alapján. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásáról, átadásáról az elbíráló szerv döntésétől függően a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat gondoskodik. Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásáról, átadásáról, elbíráló szerv előtti elszámolásáról, ezek módjáról az Önkormányzat és a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat fenntartója közötti megállapodás rendelkezik. 16. (1) Támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló és egyedülélő esetén a két és félszeresét. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás iránti kérelemben számlával igazolni kell a temettetés költségeit. 17. (1) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható támogatás annak, aki átmenetileg olyan élethelyzetbe került, hogy a támogatásra rászorul. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás különösen a lakhatással kapcsolatos kiadások, vagy e téren felhalmozott hátralékok rendezésére, illetve betegség, baleset miatt váratlanul előállt kiadások fedezetének ideiglenes megteremtésére szolgál.

9 (3) Nem nyújtható (1) bekezdés szerinti támogatás annak, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló és egyedülélő esetében a 300%-át. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra vonatkozóan az Önkormányzat megállapodást köt a kérelmezővel, melyben az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell. III.fejezet Köztemetés 18.. (1) A köztemetésre az Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos temetés és gyászszertartás igénybevételével történik. (3) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek kérésére ki kell adni. (4) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló és egyedülélő esetében a 250%-át. (5) A köztemetés elrendelésének jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 19. (1) Az Szt. alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás c) családsegítés, d) támogató szolgáltatás, e) nappali ellátások fogyatékkal élők, szenvedélybetegek részére. (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban Gyvtv alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosítja: - gyermekjóléti szolgáltatás. (3) Az önkormányzat az (1) bekezdés b-e) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott ellátást a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás által fenntartott, körmendi székhelyű Szociális Szolgáltató és Információs Központon keresztül biztosítja. (4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátást vásárolt szolgáltatáson keresztül maga biztosítja. (5) Az (1) bekezdés b-e) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott ellátások esetében a Szociális Szolgáltató és Információs Központon intézményvezetője köteles külön eljárás nélkül az ellátást nyújtani.

10 20.. (1) Az önkormányzat az Szt ában foglaltak munkanapokon napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a szociális helyzetük miatt arra rászorultaknak. (2) Szociális helyzete miatt, vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függetlenül rászorultnak kell tekintetni azt a személyt, akinek a) ellátásáról hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem tud, b) aki mozgásában korlátozott, c) krónikus vagy akut betegségben szenved, d) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen. (3) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani. (4) Az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 21. Az óvodai és iskolai étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza 22.. (1) A 19. (1) b-e) pontok szerinti ellátások közül azon ellátások térítési díját, melyekért térítési díj állapítható meg, a Társulás döntése alapján Körmend város Önkormányzatának vonatkozó rendelete szabályozza azzal, hogy Körmend város Önkormányzata rendeletében megállapított díjtételek alkalmazandóak a Társulás tagjaként Csákánydoroszló Község Önkormányzatára, Csákánydoroszló Község Önkormányzata területén a szolgáltatást igénybe vevők körére is. (2) A 19. (1) b-e ) pontjai szerinti szolgáltatások igénybevételének feltételeire Körmend város Önkormányzata (1) bekezdés szerinti rendeletében foglaltak az irányadóak. V. fejezet Újszülöttek támogatása 23. (1) Az elbíráló szerv a Csákánydoroszló Község Önkormányzata területén élő, a Községben állandó lakcímmel rendelkező szülőket gyermekük születése esetén - egyszeri támogatásban részesíti akként, hogy az édesanya vagy az édesapa nevére nyitott betétkönyvben a második bekezdés szerinti összeget helyezi el. (2) A támogatás mértéke újszülöttenként Ft, azaz ötvenezer forint. (3) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők közül az anya vagy az apa a születés időpontját megelőzően legalább egy évig folyamatosan Csákánydoroszló községbeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos legyen, továbbá az, hogy az újszülött a következő 14 évben folyamatosan Csákánydoroszló községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezzen.

11 (4) Amennyiben az újszülöttnek az állandó lakóhelye bármilyen okból a születést követő l4 évben megszűnik a községben, a betétkönyvben lévő összeg kamataival együtt visszaszáll az önkormányzatra. (5) A betétkönyvben elhelyezett összeg kedvezményezettje az újszülött. 24. (1) A 23. szerinti támogatásról a polgármester dönt átruházott hatáskörben az újszülött születési anyakönyvi kivonatának bemutatását követően határozattal. (2) A 23. (2) bekezdésében meghatározott összeget a Savaria Takarékszövetkezet Csákánydoroszlói Kirendeltségén nyitott lakossági folyószámla alszámláján helyezi el az önkormányzat, melyről külön nyilvántartást vezet. (3) Az önkormányzat a rendeletben foglaltak végrehajtása céljából - megállapodást köt minden támogatott újszülött édesanyjával,vagy édesapjával. (4) A 23. szerinti támogatás fedezetét a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében a saját bevételek terhére biztosítja. VI. fejezet Első lakáshoz jutók támogatása 25. (1) Vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesül az az első lakáshoz jutó, 40 év alatti házaspár, élettárs, gyermekét egyedül nevelő szülő, egyedülálló és egyedülélő személy, aki a) Csákánydoroszló község közigazgatási területén magánlakást épít, lakást vásárol, feltéve, hogy korábban nem rendelkezett más lakástulajdonnal, illetve a magánlakás építésekor sem rendelkezik más lakástulajdonnal, és b) aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló és egyedülélő esetében a három és félszeresét. (2) A támogatás összegét minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza. (3) A támogatás igényléséhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző havi munkáltatói jövedelemigazolásokat, építés esetén a jogerős építési engedélyt, lakás, házvásárlás esetén az adásvételi szerződést, valamint a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot. (4) A vissza nem térítendő támogatásban részesülő személy családjával együtt a lakás (családi ház) használatbavételi engedély kiadását követő hat hónapon belül köteles a lakásba (családi házba) bejelentkezni. A bejelentés elmulasztása esetén a támogatás visszafizetése kötelező. (5) Az első lakáshoz jutók támogatására irányuló kérelmet építés estén a jogerős építési engedély kiadásától a használatbavételi engedély megszerzéséig terjedő időben, vétel esetén

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben