Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított települési támogatásról és más szociális jellegű és gyermekvédelmi ellátásokról, illetve a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetésének térítési díjáról Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által nyújtandó támogatások és más szociális jellegű ellátások körét, a támogatások és ellátások feltételeit és igénybevételük módját jelen rendelet szabályozza. 2. A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban Szt (3)-(4) bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatás esetében az Szt. 3. (1) bekezdésében és az Szt. 3. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, Csákánydoroszló Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre, míg az Szt. 7. (1) bekezdése szerinti ellátás tekintetében az Szt. 3. (1)-(2) bekezdésében és az Szt. 3. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, Csákánydoroszló Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre terjed ki. 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a) jövedelem alatt az Szt.4. (1) a) pontjában, b) vagyon alatt az Szt. 4. (1) b) pontjában, c) háztartás alatt az Szt. 4. (1) f) pontjában, d) egyedülálló alatt az Szt. 4. (1) l) pontjában, e) egyedélő alatt az Szt. 4. (1) e) pontjában, f) aktív korú alatt az Szt. 4. (1) k) pontjában g) család alatt az Szt. 4. (1) c) pontjában, h) súlyosan fogyatékos alatt az Szt. 41. (3) bekezdésében, i) tartósan beteg alatt az Szt. 41. (3) b) pontjában, j) keresőtevékenység alatt az évi IV. törvény 58. (5) e) pontjában, k) munkaviszonynak az évi IV. törvény 58. (5) a) pontjában, l) nemzeti foglalkoztatási szolgálat alatt a 315/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben szabályozott fogalmakat kell érteni. (2) E rendelet alkalmazásában a jövedelem fogalmának meghatározásakor figyelemmel kell lenni az Szt.4. (1a)-(1c) pontjában meghatározottakra is.

2 (3) E rendelet alkalmazásában a tartósan beteg fogalma alatt a 18. életévét betöltött személyt kell érteni. (4) E rendelet alkalmazásában kivételes vagy különleges méltánylást érdemlő eset minden olyan élethelyzet, ahol a kérelmező önkormányzat általi, közpénzen történő támogatása a település erkölcsi kötelessége az emberségesség okán. (5) E rendelet alkalmazásában közüzemi díjtartozás alatt a kérelmező által lakott vagy bérelt, használt lakóingatlan után kiszámlázott víz, szennyvíz, villany, gáz, szemétszállítás díja tekintetében felhalmozott és el nem évült hátralékot kell érteni. (6) E rendelet alkalmazásában lakcím a bejelentett lakó vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. II. fejezet Települési támogatás igénybevételének általános szabályai 4. (1)Az Önkormányzat a települési támogatást az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került személyek, illetve családok megsegítésére nyújtja. Az Önkormányzat a támogatást elsődlegesen az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott körülményekre, rendkívüli élethelyzetekre tekintettel nyújtja (rendkívüli települési támogatás). (2) A rendkívüli települési támogatásra továbbiakban támogatás - irányuló kérelmet a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségénél kell előterjeszteni írásban. A támogatás iránti kérelmet formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani, és a kérelemhez a formanyomtatványban felsorolt iratokat, igazolásokat csatolni kell. A formanyomtatvány elkészítésének jogát a Képviselő-testület átruházza a jegyzőre. (3) Ha a jövedelmi viszony más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem nem mérhető, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot köteles tenni saját, és a vele egy háztartásban élő személy jövedelméről. (4) Ha a kérelmező aktív korú, és nem érte el a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, továbbá nem rendelkezik keresőtevékenységgel, munkaviszonnyal, abban az esetben kérelméhez csatolni kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolását arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban részesül-e. (5) Ha a támogatás megállapításának kezdeményezése hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére történik, abban az esetben a jövedelmi viszonyok vizsgálata mellőzhető.

3 5. (1) Támogatás csak olyan kérelmezőnek nyújtható, a) akinek a kérelmében foglaltak, és a kérelméhez csatolt adatszolgáltatások a valósággal megegyeznek, b) aki hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságát az Önkormányzat ellenőrizze, c) aki hozzájárul ahhoz, hogy életkörülményeiről az Önkormányzat környezettanulmányt készítsen, d) aki megfelel az e rendeletben szabályozott egyéb követelményeknek, előírásoknak. (2) Azt a kérelmezőt, aki a kérelmében valótlan tényt állít, vagy valós tényt hallgat el, illetve kérelmében hamis adatot szolgáltat,vagy az Önkormányzatot más módon megtéveszti vagy tévedésben tartja, illetve aki nem járul hozzá ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságát az Önkormányzat ellenőrizze, a Képviselő-testületnek a kérelem elbírálására jogosult szerve (továbbiakban elbíráló szerv) kizárja az eljárásból, és kérelmét elutasítja. Amennyiben a kérelmező az e bekezdés szerinti magatartás tanúsítása révén csalárd módon - már hozzájutott a támogatáshoz, úgy az Önkormányzat a kérelmezővel szemben az Szt ában szabályozott módon jár el azzal, hogy az Önkormányzat döntésétől függően ilyen esetben büntető vagy szabálysértési bejelentéssel, feljelentéssel is élhet. (3) Az Sztv (5) bekezdésében meghatározott megélhetést súlyosan veszélyeztető körülménynek minősül az, ha a támogatás visszafizetésére kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) egyedülálló és egyedülélő esetén a 180 %-át, a) családban élő esetén a 130 %-át. (4) Amennyiben a kérelem elbírálásához környezettanulmány lefolytatása szükséges, és a kérelmező a környezettanulmány lefolytatását akadályozza vagy korlátozza, vagy azt bármilyen más módon meghiúsítja, vagy az együttműködést kifejezetten megtagadja, kérelmét el kell utasítani. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha a kérelmező a családsegítő, gyermekjóléti szolgálattal vagy védőnői szolgálattal kapcsolatos együttműködést megtagadja. (5) Nem nyújtható támogatás annak az aktív korú, keresőtevékenységgel és munkaviszonnyal nem rendelkező kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolása alapján az illetékes Munkaügyi kirendeltségnél nem regisztráltatta magát állást keresőként, illetve nem működött együtt elhelyezkedése érdekében a nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. (6) Nem nyújtható támogatás annak az aktív korú kérelmezőnek, illetve a vele közös háztartásban élő személynek, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli időtartamban közfoglalkoztatotti jogviszonya felmondással szűnt meg, kivéve, ha a közfoglalkoztatott részéről más munkahelyen történő elhelyezkedése miatt került sor a felmondásra.

4 (7) Nem nyújtható továbbá támogatás annak az aktív korú kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolása alapján a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belül megtagadta a közfoglalkoztatotti programban való részvételt, vagy nem tagadta azt meg, de ténylegesen a közfoglalkoztatotti programban neki felróhatóan nem vett részt. 6. (1) Az Önkormányzat a támogatást pénzben és/vagy természetbeni ellátás formájában nyújtja. A Képviselő-testület a kérelem ismeretében egyedi mérlegeléssel dönt a támogatás formájáról és mértékéről, az elbíráló szerv a kérelemben foglalt konkrét támogatási igényhez nincs kötve a támogatási kérelem elbírálásakor. (2) Támogatás természetben különösen az alábbi formában nyújtható: a) közüzemi díjak és lakbér kifizetése, vagy ezen költségek egy részének átvállalása, kifizetése, b) élelmiszerjuttatás, c) téli tüzelő biztosítása, d) ruhanemű biztosítása, e) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, f) gyógyszer támogatás, g) gyermekek részére biztosítandó tankönyvtámogatás, tanszerellátás támogatás, tandíjátvállalás, h) étkezési térítési díj átvállalása, i) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (3) Az elbíráló szerv támogatást pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat. (4) Az elbíráló szervnek a támogatásokkal kapcsolatos döntéseit megelőzően a jegyző a családsegítő szolgálaton és gyermekjóléti szolgálaton, védőnői szolgálaton keresztül tájékozódik - és ha szükséges, környezettanulmányt készíttet - a kérelmező élethelyzetéről, életviteléről. Környezettanulmány készítése kötelező, amennyiben a jegyző, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, vagy védőnői szolgálat nem rendelkezik információkkal, tapasztalatokkal a kérelmezőről, annak élethelyzetről, illetve akkor is, ha a környezettanulmány elvégzését a Képviselő-testület elrendeli. A környezettanulmány elrendelésének jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 7. (1) Támogatásban részesíthető az, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló és egyedülélő esetén a 150 %-át, és az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs. (2) Az egy alkalommal nyújtott támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, különleges méltánylást érdemlő esetben a 100%-át. Az egy alkalommal nyújtott támogatás összege nem lehet kevesebb a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-ánál. (3) Különleges méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és vagyoni viszonyoktól, valamint az egyes támogatási formákra előírt jogosultsági feltételektől függetlenül megállapítható a kérelmező részére a támogatás a (2) bekezdés szerinti szabályok megtartása mellett.

5 (4) Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek közüzemi díjtartozása vagy lakbértartozása van, úgy a támogatást vagy annak egy részét az összes ismert körülmény mérlegelése alapján, az elbíráló szerv által meghatározott mértékben - elsődlegesen e tartozások kiegyenlítésére kell fordítani. (5) Közös háztartásban élők esetében támogatás a kérelmezők számától függetlenül - csak egy jogosultnak állapítható meg. (6) A 12. (3) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve egy naptári éven belül ugyanazon kérelmezőnek a vele közös háztartásban élő személyt is ide értve négynél több alkalommal csak különleges méltánylást érdemlő, és a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőnek fel nem róható körülmények fennállása esetén biztosítható további támogatás. E szabály alkalmazása során az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként biztosított támogatást figyelmen kívül kell hagyni. (7) Amennyiben az elbíráló szerv a (6) bekezdésben előírt különleges méltányosságot érdemlő, és a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőnek fel nem róható körülmények fennállását megállapítja, abban az esetben a további támogatás a kérelmezőnek a vele közös háztartásban élő személyt is ide értve elsődlegesen e rendelet szerinti természetbeni támogatás formájában nyújtandó. 8. (1) A támogatás felhasználását a jegyző abban az esetben ellenőrzi, ha valószínűsíthető, hogy a kérelmező a támogatást a kérelemben megjelölt, illetve az elbíráló szerv által meghatározott felhasználási céltól eltérő célra használja fel, illetve a támogatást annak rendeltetésével ellentétes módon használja fel. (2) Amennyiben a kérelmező a támogatást nem a kérelemben megjelölt, illetve az elbíráló szerv döntésében meghatározott célra fordítja, vagy a támogatást annak rendeltetésével ellentétes módon használja fel, e körülményt az elbíráló szerv a kérelmező által ismételten benyújtott kérelem elbírálásakor figyelembe veszi, és a jogsértés súlyától függően dönthet úgy is, hogy a kérelmező kérelmét ezen okból elutasítja. (3) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása a kérelmező választása szerint bankszámlára történő utalással vagy házipénztárban történő kifizetéssel történik. (4) A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben a támogatásokra elkülönített keretösszegből történő kifizetés mértékét. A jegyző negyedévente köteles tájékoztatást adni az elbíráló szerv számára a költségvetésnek a támogatásokra elkülönített keretösszege felhasználásáról. Az elbíráló szerv ezen tájékoztatás alapján tehet javaslatot a Képviselő-testületnek arra, hogy belső vagy külső finanszírozási művelettel növelje meg a költségvetésben biztosított támogatási keretet. Amennyiben a Képviselő-testület a támogatásokra elkülönített keretet nem emeli meg, úgy az elbíráló szerv a támogatási kérelmet elutasítja. (5) Amennyiben a Képviselő-testület nem kívánja belső vagy külső finanszírozási művelettel megnövelni a költségvetésben biztosított támogatási keretet, abban az esetben a 12. (3)-(5) bekezdése szerinti rendszeres támogatás felülvizsgálatakor dönthet úgy, hogy nem hosszabbítja meg újabb 6 hónappal a nyújtott támogatás időtartamát, ugyanakkor a Képviselőtestület a felülvizsgálat ismeretében ilyen esetben is dönthet eseti jellegű támogatás odaítéléséről a kérelmező javára.

6 9. (1) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról, illetve az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott élethelyzet beállta esetén a támogatás megítéléséről a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (3) A 7. (3) bekezdése szerinti különleges méltánylást érdemlő kérelmek elbírálásáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (4) A 17., 23. és 25. szerinti támogatásról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (5) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezni, a fellebbezést a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén kell előterjeszteni. A fellebbezés illetékmentes. 10. (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az erre okot adó körülmény bekövetkeztének napja. (2) A pénzbeli ellátásra való jogosultság a jogosult elhalálozása esetén a halál napjával megszűnik, az esetlegesen már kifizetett ellátás jogalap nélküli gazdagodásnak minősül, és az az Önkormányzat részéről visszakövetelendő. Ez esetben a kifizetett összeget a hagyatéki leltárban hagyatéki követelésként kell beállítani. A polgármester különleges méltánylást érdemlő esetben, átruházott hatáskörben eltekinthet a már kifizetett támogatás visszafizetésétől a haláleset miatti rendkívüli kiadásokra való tekintettel. 11. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak. III. fejezet Támogatások típusai és igénybevételük feltételei 12. (1) Az Önkormányzat a támogatást elsődlegesen az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott élethelyzetekre nyújtja. (2) Az Önkormányzat az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározottakon túl eseti jelleggel támogatást állapíthat meg lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a súlyosan fogyatékos vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez, baleset, betegség, váratlan esemény miatt előállt rendkívüli helyzet miatti ideiglenes kiadások fedezetének biztosításához is. (3) A szerinti ellátások tekintetében az elbíráló szerv rendszeres jelleggel, de 6 hónapnál nem hosszabb időtartamra is megállapíthatja a támogatást a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek, illetve a kérelmező háztartásában gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy gondozása javára. (4) A szerinti ellátások tekintetében 6 hónap időtartamra az elbíráló szerv által megállapított mértékben támogatás jár annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%-át, egyedülálló és egyedülélő esetén a 70%-át, feltéve, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nem részesül egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti

7 támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakásfenntartási támogatásban vagy ápolási díjban. (5) Az elbíráló szerv kivételes méltánylást érdemlő esetben megállapíthatja a szerinti ellátások tekintetében a rendszeres támogatást annak a kérelmezőnek, akinek, illetve a vele közös háztartásban élő személynek a tekintetében nem teljesülnek a (4) bekezdésben előírt feltételek, de a támogatás ez esetben sem haladhatja meg a 6 hónapnál hosszabb időtartamot. (6) A (3) (5) bekezdés szerinti esetben a rendszeres támogatás lejárta előtt 30 nappal korábban a jegyző a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat bevonásával ellenőrzi a nyújtott támogatás felhasználásának módját, a rászorultság e rendeletbeli feltételeinek fennállását, illetve azon életkörülmény fennállását, amelyre tekintettel a támogatást az elbíráló szerv a kérelmezőnek megállapította. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, és a támogatás felhasználása is cél szerint történt, abban az esetben az elbíráló szerv a jegyző előterjesztésére dönthet a nyújtott támogatás további 6 hónappal történő meghosszabbításáról, az elbíráló szerv azonban e döntésénél köteles figyelembe venni az éves költségvetési keretből a támogatásokra rendelkezésre álló összeg mértékét. (7) Annak a kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a (3)-(5) bekezdés szerinti rendszeres támogatásban részesül, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben állapítható meg a rendszeres támogatás mellett eseti támogatás. 13. (1) Súlyosan fogyatékos vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásával kapcsolatos kiadások viseléséhez kapcsolódóan támogatásban részesíthető a 7. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező azzal az eltéréssel, hogy e célból nyújtott támogatás esetén a támogatást nem zárja ki az, ha a kérelmező vagyonnal rendelkezik. (2) Amennyiben a kérelmező más szervtől 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása kapcsán nem részesül ellátásban, abban az esetben az elbíráló szerv részére a tartósan beteg, 18. életévét be nem töltött személy gondozása végett támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező megfelel az (1) bekezdésben írt feltételeknek. (3) Az elbíráló szerv kivételes méltánylást érdemlő esetben annak a kérelmezőnek is megállapíthat támogatást, aki súlyosan fogyatékos vagy életkortól függetlenül tartósan beteg személyt gondoz háztartásában, és az ilyen személy gondozása, ápolása után más hatóságtól, szervtől is támogatásban, juttatásban részesül. (4) A kérelmezőnek kérelmében igazolnia kell a súlyosan fogyatékos vagy a tartósan beteg ápolt személy állapotát. Az igazolás a súlyos fogyatékosságot vagy tartósan beteg állapot tényét megállapító szerv vagy személy által kiadott igazolással történik. Súlyos fogyatékosság esetében az igazolás a kérelem beadásától számított egy évnél nem lehet későbbi keltezésű, kivéve ha a súlyos fogyatékos állapot az igazolást kiállító szerint visszafordíthatatlan. Tartós betegség esetén az igazolás kérelem beadásától számított három hónapnál nem lehet későbbi keltezésű. Tartós betegség esetén az igazolást a beteg háziorvosa állítja ki a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 14. (1) Amennyiben a kérelmező megfelel a rendelet 7. (1) bekezdésében írt feltételeknek, és háztartásában 18. életévét be nem töltött személyt nevel, abban az esetben az elbíráló szerv dönthet úgy, hogy a támogatást a kérelemben megjelölt konkrét igénytől függetlenül - a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetésével

8 kapcsolatos költségek teljes összegének vagy egy részének átvállalásával, vagy más, a bölcsődei gondozással, óvodai, iskolai neveléssel kapcsolatos kiadások teljes összegének vagy egy részének átvállalásával nyújtja, feltéve, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. (2) Az elbíráló szerv az (1) bekezdés szerinti támogatást természetbeni támogatásként nyújtja, és közvetlenül annak az intézménynek utalja át, ahol a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek után az étkeztetési vagy más, a bölcsődei gondozással, óvodai, iskolai neveléssel kapcsolatos kiadások keletkeznek. 15. (1) Amennyiben a kérelmező megfelel a rendelet 7. (1) bekezdésében írt feltételeknek, és háztartásában 18. életévét be nem töltött személyt nevel, abban az esetben az elbíráló szerv dönthet úgy, hogy a támogatást a kérelemben megjelölt konkrét igénytől függetlenül - a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek jólétének, egészségének védelmére nyújtja. (2) Az elbíráló szerv az (1) bekezdés szerinti támogatást közvetlenül a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatnak, vagy a védőnői szolgálatnak nyújtja azzal, hogy a támogatást a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek valós igényének (pl. megfelelő ruházat, egészség fenntartását szolgáló készítmények vitaminok, ásványi anyagok, tisztálkodási, fertőtlenítő szerek stb. - ) kielégítésére kell fordítani és természetben kell azt a gyermek, gyermekek részére átadni. Az e pont szerinti természetbeni támogatás átadása történhet abban az intézményben is, ahol a gyermek napközben tartózkodik az intézménnyel kötött megállapodás alapján. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásáról, átadásáról az elbíráló szerv döntésétől függően a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat gondoskodik. Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásáról, átadásáról, elbíráló szerv előtti elszámolásáról, ezek módjáról az Önkormányzat és a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat fenntartója közötti megállapodás rendelkezik. 16. (1) Támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló és egyedülélő esetén a két és félszeresét. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás iránti kérelemben számlával igazolni kell a temettetés költségeit. 17. (1) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható támogatás annak, aki átmenetileg olyan élethelyzetbe került, hogy a támogatásra rászorul. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás különösen a lakhatással kapcsolatos kiadások, vagy e téren felhalmozott hátralékok rendezésére, illetve betegség, baleset miatt váratlanul előállt kiadások fedezetének ideiglenes megteremtésére szolgál.

9 (3) Nem nyújtható (1) bekezdés szerinti támogatás annak, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló és egyedülélő esetében a 300%-át. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra vonatkozóan az Önkormányzat megállapodást köt a kérelmezővel, melyben az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell. III.fejezet Köztemetés 18.. (1) A köztemetésre az Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos temetés és gyászszertartás igénybevételével történik. (3) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek kérésére ki kell adni. (4) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló és egyedülélő esetében a 250%-át. (5) A köztemetés elrendelésének jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 19. (1) Az Szt. alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás c) családsegítés, d) támogató szolgáltatás, e) nappali ellátások fogyatékkal élők, szenvedélybetegek részére. (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban Gyvtv alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosítja: - gyermekjóléti szolgáltatás. (3) Az önkormányzat az (1) bekezdés b-e) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott ellátást a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás által fenntartott, körmendi székhelyű Szociális Szolgáltató és Információs Központon keresztül biztosítja. (4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátást vásárolt szolgáltatáson keresztül maga biztosítja. (5) Az (1) bekezdés b-e) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott ellátások esetében a Szociális Szolgáltató és Információs Központon intézményvezetője köteles külön eljárás nélkül az ellátást nyújtani.

10 20.. (1) Az önkormányzat az Szt ában foglaltak munkanapokon napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a szociális helyzetük miatt arra rászorultaknak. (2) Szociális helyzete miatt, vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függetlenül rászorultnak kell tekintetni azt a személyt, akinek a) ellátásáról hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem tud, b) aki mozgásában korlátozott, c) krónikus vagy akut betegségben szenved, d) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen. (3) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani. (4) Az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 21. Az óvodai és iskolai étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza 22.. (1) A 19. (1) b-e) pontok szerinti ellátások közül azon ellátások térítési díját, melyekért térítési díj állapítható meg, a Társulás döntése alapján Körmend város Önkormányzatának vonatkozó rendelete szabályozza azzal, hogy Körmend város Önkormányzata rendeletében megállapított díjtételek alkalmazandóak a Társulás tagjaként Csákánydoroszló Község Önkormányzatára, Csákánydoroszló Község Önkormányzata területén a szolgáltatást igénybe vevők körére is. (2) A 19. (1) b-e ) pontjai szerinti szolgáltatások igénybevételének feltételeire Körmend város Önkormányzata (1) bekezdés szerinti rendeletében foglaltak az irányadóak. V. fejezet Újszülöttek támogatása 23. (1) Az elbíráló szerv a Csákánydoroszló Község Önkormányzata területén élő, a Községben állandó lakcímmel rendelkező szülőket gyermekük születése esetén - egyszeri támogatásban részesíti akként, hogy az édesanya vagy az édesapa nevére nyitott betétkönyvben a második bekezdés szerinti összeget helyezi el. (2) A támogatás mértéke újszülöttenként Ft, azaz ötvenezer forint. (3) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők közül az anya vagy az apa a születés időpontját megelőzően legalább egy évig folyamatosan Csákánydoroszló községbeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos legyen, továbbá az, hogy az újszülött a következő 14 évben folyamatosan Csákánydoroszló községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezzen.

11 (4) Amennyiben az újszülöttnek az állandó lakóhelye bármilyen okból a születést követő l4 évben megszűnik a községben, a betétkönyvben lévő összeg kamataival együtt visszaszáll az önkormányzatra. (5) A betétkönyvben elhelyezett összeg kedvezményezettje az újszülött. 24. (1) A 23. szerinti támogatásról a polgármester dönt átruházott hatáskörben az újszülött születési anyakönyvi kivonatának bemutatását követően határozattal. (2) A 23. (2) bekezdésében meghatározott összeget a Savaria Takarékszövetkezet Csákánydoroszlói Kirendeltségén nyitott lakossági folyószámla alszámláján helyezi el az önkormányzat, melyről külön nyilvántartást vezet. (3) Az önkormányzat a rendeletben foglaltak végrehajtása céljából - megállapodást köt minden támogatott újszülött édesanyjával,vagy édesapjával. (4) A 23. szerinti támogatás fedezetét a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében a saját bevételek terhére biztosítja. VI. fejezet Első lakáshoz jutók támogatása 25. (1) Vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesül az az első lakáshoz jutó, 40 év alatti házaspár, élettárs, gyermekét egyedül nevelő szülő, egyedülálló és egyedülélő személy, aki a) Csákánydoroszló község közigazgatási területén magánlakást épít, lakást vásárol, feltéve, hogy korábban nem rendelkezett más lakástulajdonnal, illetve a magánlakás építésekor sem rendelkezik más lakástulajdonnal, és b) aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló és egyedülélő esetében a három és félszeresét. (2) A támogatás összegét minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza. (3) A támogatás igényléséhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző havi munkáltatói jövedelemigazolásokat, építés esetén a jogerős építési engedélyt, lakás, házvásárlás esetén az adásvételi szerződést, valamint a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot. (4) A vissza nem térítendő támogatásban részesülő személy családjával együtt a lakás (családi ház) használatbavételi engedély kiadását követő hat hónapon belül köteles a lakásba (családi házba) bejelentkezni. A bejelentés elmulasztása esetén a támogatás visszafizetése kötelező. (5) Az első lakáshoz jutók támogatására irányuló kérelmet építés estén a jogerős építési engedély kiadásától a használatbavételi engedély megszerzéséig terjedő időben, vétel esetén

12 az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani az Önkormányzathoz. (6) Amennyiben a jogosult a jogerős építési engedély kiadását követő 4 éven belül nem szerzi meg a lakás (családi ház) használatbavételi engedélyét, úgy az önkormányzattól kapott támogatást köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt mértékben. (7) A támogatás nyújtásának feltétele az, hogy a (6) bekezdés szerinti tény beálltáról az Önkormányzat a részére nyújtott felhatalmazás útján tájékozódhasson az illetékes építésügyi hatóság előtt. (8) Ha a támogatásba részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg fiatalok otthonteremtési támogatását vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, az önkormányzati támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján jelzáloghitelintézet kivételével kell nyújtani a támogatásra jogosultnak. Záró rendelkezések 26. (1) E rendelet március 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2006. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az ezen rendeletet módosító 9/2008. (XII.12.), 2/2010. (IV.27.), 4/2011. (VII.25.), 8/2011. (IX.29.), 3/2012. (I.31.), 1/2013. (I.23.), 7/2013. (II.22.) és 13/2013. (XII.12.).sz. rendelete. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Újszülöttek támogatásáról szóló 2/2005. (II.25.) sz. rendelete. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánlakás építéséhez, lakásvásárláshoz nyújtott támogatásról szóló 8/2006. (VI.22.) rendelete. Horváth István sk. polgármester Dr. Stepics Anita sk. jegyző

13 Szociális étkeztetés intézményi térítési díja január 1-étől: 1. sz. melléklet 345 Ft/fő/nap.

14 2. sz. melléklet Csákánydoroszlói Csaba József ÁMK. intézményi térítési díjairól: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Óvodai étkeztetés Nyersanyag költség 39.- Ft 167.-Ft 39.-Ft 245.-Ft Térítési díj /27 % Áfa-val/ 50.-Ft 212.-Ft 50.-Ft 312.-Ft Iskolai étkeztetés Nyersanyag költség 47.-Ft 200.-Ft 47.-Ft 294.-Ft Térítési díj /27 % Áfa-val/ 60.-Ft 254.-Ft 60.-Ft 374.-Ft

15 3. sz. melléklet NYILATKOZAT az első lakáshoz jutók támogatását kérők részéről Kérelmező neve:...szül.helye, ideje:... Feleség, férj, élettárs neve:... Szül.helye, ideje:... Kérelmező lakcíme:... A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:. A kérelmezővel közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme:. Kijelentjük, hogy a csatolt kereseti igazolásokon kimutatott jövedelmen kívül más forrásból származó jövedelmünk: nincs van 1, ha van, az alábbi: Lakástulajdon (használati) joggal a kérelem benyújtását megelőzően a kérelmező vagy férje/felesége/élettársa rendelkezett-e: igen nem 2 Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az adatok nem valósak, úgy kötelezettséget vállalunk a megállapított támogatás visszafizetésére. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az Önkormányzat az általunk Csákánydoroszló község területén épített lakóépület használatbavétele kapcsán adatszolgáltatást kérjen az illetékes építésügyi hatóságtól. Csákánydoroszló, 2015 igénylő házastárs 1 megfelelő aláhúzandó 2 megfelelő aláhúzandó

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák

6. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés kizárt. 2. Ellátási formák Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról Bakonyság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Lövő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések

Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez,

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1997.(XII. 8.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény végrehajtásának helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27) önkormányzati rendelete A szociális ellátás helyi szabályozásáról Ipolytarnóc Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.09.) Önkormányzati rendelete Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete

Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2007.(I.27.) rendelete 1 Egységes szerk. 2012. 02. 15-i állapot. VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007.(I.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Veszprémvarsány

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szendrő Város Önkormányzat

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete

Besenyőtelek Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Besenyőtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben