Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított települési támogatásról és más szociális jellegű és gyermekvédelmi ellátásokról, illetve a gyermekek óvodai, iskolai étkeztetésének térítési díjáról Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete által nyújtandó támogatások és más szociális jellegű ellátások körét, a támogatások és ellátások feltételeit és igénybevételük módját jelen rendelet szabályozza. 2. A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban Szt (3)-(4) bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatás esetében az Szt. 3. (1) bekezdésében és az Szt. 3. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, Csákánydoroszló Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre, míg az Szt. 7. (1) bekezdése szerinti ellátás tekintetében az Szt. 3. (1)-(2) bekezdésében és az Szt. 3. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, Csákánydoroszló Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre terjed ki. 3. (1) E rendelet alkalmazásában: a) jövedelem alatt az Szt.4. (1) a) pontjában, b) vagyon alatt az Szt. 4. (1) b) pontjában, c) háztartás alatt az Szt. 4. (1) f) pontjában, d) egyedülálló alatt az Szt. 4. (1) l) pontjában, e) egyedélő alatt az Szt. 4. (1) e) pontjában, f) aktív korú alatt az Szt. 4. (1) k) pontjában g) család alatt az Szt. 4. (1) c) pontjában, h) súlyosan fogyatékos alatt az Szt. 41. (3) bekezdésében, i) tartósan beteg alatt az Szt. 41. (3) b) pontjában, j) keresőtevékenység alatt az évi IV. törvény 58. (5) e) pontjában, k) munkaviszonynak az évi IV. törvény 58. (5) a) pontjában, l) nemzeti foglalkoztatási szolgálat alatt a 315/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben szabályozott fogalmakat kell érteni. (2) E rendelet alkalmazásában a jövedelem fogalmának meghatározásakor figyelemmel kell lenni az Szt.4. (1a)-(1c) pontjában meghatározottakra is.

2 (3) E rendelet alkalmazásában a tartósan beteg fogalma alatt a 18. életévét betöltött személyt kell érteni. (4) E rendelet alkalmazásában kivételes vagy különleges méltánylást érdemlő eset minden olyan élethelyzet, ahol a kérelmező önkormányzat általi, közpénzen történő támogatása a település erkölcsi kötelessége az emberségesség okán. (5) E rendelet alkalmazásában közüzemi díjtartozás alatt a kérelmező által lakott vagy bérelt, használt lakóingatlan után kiszámlázott víz, szennyvíz, villany, gáz, szemétszállítás díja tekintetében felhalmozott és el nem évült hátralékot kell érteni. (6) E rendelet alkalmazásában lakcím a bejelentett lakó vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. II. fejezet Települési támogatás igénybevételének általános szabályai 4. (1)Az Önkormányzat a települési támogatást az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került személyek, illetve családok megsegítésére nyújtja. Az Önkormányzat a támogatást elsődlegesen az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott körülményekre, rendkívüli élethelyzetekre tekintettel nyújtja (rendkívüli települési támogatás). (2) A rendkívüli települési támogatásra továbbiakban támogatás - irányuló kérelmet a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségénél kell előterjeszteni írásban. A támogatás iránti kérelmet formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani, és a kérelemhez a formanyomtatványban felsorolt iratokat, igazolásokat csatolni kell. A formanyomtatvány elkészítésének jogát a Képviselő-testület átruházza a jegyzőre. (3) Ha a jövedelmi viszony más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem nem mérhető, a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot köteles tenni saját, és a vele egy háztartásban élő személy jövedelméről. (4) Ha a kérelmező aktív korú, és nem érte el a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, továbbá nem rendelkezik keresőtevékenységgel, munkaviszonnyal, abban az esetben kérelméhez csatolni kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolását arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban részesül-e. (5) Ha a támogatás megállapításának kezdeményezése hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére történik, abban az esetben a jövedelmi viszonyok vizsgálata mellőzhető.

3 5. (1) Támogatás csak olyan kérelmezőnek nyújtható, a) akinek a kérelmében foglaltak, és a kérelméhez csatolt adatszolgáltatások a valósággal megegyeznek, b) aki hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságát az Önkormányzat ellenőrizze, c) aki hozzájárul ahhoz, hogy életkörülményeiről az Önkormányzat környezettanulmányt készítsen, d) aki megfelel az e rendeletben szabályozott egyéb követelményeknek, előírásoknak. (2) Azt a kérelmezőt, aki a kérelmében valótlan tényt állít, vagy valós tényt hallgat el, illetve kérelmében hamis adatot szolgáltat,vagy az Önkormányzatot más módon megtéveszti vagy tévedésben tartja, illetve aki nem járul hozzá ahhoz, hogy a kérelmében foglaltak valódiságát az Önkormányzat ellenőrizze, a Képviselő-testületnek a kérelem elbírálására jogosult szerve (továbbiakban elbíráló szerv) kizárja az eljárásból, és kérelmét elutasítja. Amennyiben a kérelmező az e bekezdés szerinti magatartás tanúsítása révén csalárd módon - már hozzájutott a támogatáshoz, úgy az Önkormányzat a kérelmezővel szemben az Szt ában szabályozott módon jár el azzal, hogy az Önkormányzat döntésétől függően ilyen esetben büntető vagy szabálysértési bejelentéssel, feljelentéssel is élhet. (3) Az Sztv (5) bekezdésében meghatározott megélhetést súlyosan veszélyeztető körülménynek minősül az, ha a támogatás visszafizetésére kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) egyedülálló és egyedülélő esetén a 180 %-át, a) családban élő esetén a 130 %-át. (4) Amennyiben a kérelem elbírálásához környezettanulmány lefolytatása szükséges, és a kérelmező a környezettanulmány lefolytatását akadályozza vagy korlátozza, vagy azt bármilyen más módon meghiúsítja, vagy az együttműködést kifejezetten megtagadja, kérelmét el kell utasítani. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha a kérelmező a családsegítő, gyermekjóléti szolgálattal vagy védőnői szolgálattal kapcsolatos együttműködést megtagadja. (5) Nem nyújtható támogatás annak az aktív korú, keresőtevékenységgel és munkaviszonnyal nem rendelkező kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolása alapján az illetékes Munkaügyi kirendeltségnél nem regisztráltatta magát állást keresőként, illetve nem működött együtt elhelyezkedése érdekében a nemzeti foglalkoztatási szolgálattal. (6) Nem nyújtható támogatás annak az aktív korú kérelmezőnek, illetve a vele közös háztartásban élő személynek, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli időtartamban közfoglalkoztatotti jogviszonya felmondással szűnt meg, kivéve, ha a közfoglalkoztatott részéről más munkahelyen történő elhelyezkedése miatt került sor a felmondásra.

4 (7) Nem nyújtható továbbá támogatás annak az aktív korú kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a nemzeti foglalkoztatási szolgálat illetékes Munkaügyi Kirendeltségének igazolása alapján a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belül megtagadta a közfoglalkoztatotti programban való részvételt, vagy nem tagadta azt meg, de ténylegesen a közfoglalkoztatotti programban neki felróhatóan nem vett részt. 6. (1) Az Önkormányzat a támogatást pénzben és/vagy természetbeni ellátás formájában nyújtja. A Képviselő-testület a kérelem ismeretében egyedi mérlegeléssel dönt a támogatás formájáról és mértékéről, az elbíráló szerv a kérelemben foglalt konkrét támogatási igényhez nincs kötve a támogatási kérelem elbírálásakor. (2) Támogatás természetben különösen az alábbi formában nyújtható: a) közüzemi díjak és lakbér kifizetése, vagy ezen költségek egy részének átvállalása, kifizetése, b) élelmiszerjuttatás, c) téli tüzelő biztosítása, d) ruhanemű biztosítása, e) egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, f) gyógyszer támogatás, g) gyermekek részére biztosítandó tankönyvtámogatás, tanszerellátás támogatás, tandíjátvállalás, h) étkezési térítési díj átvállalása, i) egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. (3) Az elbíráló szerv támogatást pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújthat. (4) Az elbíráló szervnek a támogatásokkal kapcsolatos döntéseit megelőzően a jegyző a családsegítő szolgálaton és gyermekjóléti szolgálaton, védőnői szolgálaton keresztül tájékozódik - és ha szükséges, környezettanulmányt készíttet - a kérelmező élethelyzetéről, életviteléről. Környezettanulmány készítése kötelező, amennyiben a jegyző, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, vagy védőnői szolgálat nem rendelkezik információkkal, tapasztalatokkal a kérelmezőről, annak élethelyzetről, illetve akkor is, ha a környezettanulmány elvégzését a Képviselő-testület elrendeli. A környezettanulmány elrendelésének jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 7. (1) Támogatásban részesíthető az, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedülálló és egyedülélő esetén a 150 %-át, és az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs. (2) Az egy alkalommal nyújtott támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, különleges méltánylást érdemlő esetben a 100%-át. Az egy alkalommal nyújtott támogatás összege nem lehet kevesebb a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-ánál. (3) Különleges méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól és vagyoni viszonyoktól, valamint az egyes támogatási formákra előírt jogosultsági feltételektől függetlenül megállapítható a kérelmező részére a támogatás a (2) bekezdés szerinti szabályok megtartása mellett.

5 (4) Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek közüzemi díjtartozása vagy lakbértartozása van, úgy a támogatást vagy annak egy részét az összes ismert körülmény mérlegelése alapján, az elbíráló szerv által meghatározott mértékben - elsődlegesen e tartozások kiegyenlítésére kell fordítani. (5) Közös háztartásban élők esetében támogatás a kérelmezők számától függetlenül - csak egy jogosultnak állapítható meg. (6) A 12. (3) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve egy naptári éven belül ugyanazon kérelmezőnek a vele közös háztartásban élő személyt is ide értve négynél több alkalommal csak különleges méltánylást érdemlő, és a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőnek fel nem róható körülmények fennállása esetén biztosítható további támogatás. E szabály alkalmazása során az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként biztosított támogatást figyelmen kívül kell hagyni. (7) Amennyiben az elbíráló szerv a (6) bekezdésben előírt különleges méltányosságot érdemlő, és a kérelmezőnek, valamint a vele közös háztartásban élőnek fel nem róható körülmények fennállását megállapítja, abban az esetben a további támogatás a kérelmezőnek a vele közös háztartásban élő személyt is ide értve elsődlegesen e rendelet szerinti természetbeni támogatás formájában nyújtandó. 8. (1) A támogatás felhasználását a jegyző abban az esetben ellenőrzi, ha valószínűsíthető, hogy a kérelmező a támogatást a kérelemben megjelölt, illetve az elbíráló szerv által meghatározott felhasználási céltól eltérő célra használja fel, illetve a támogatást annak rendeltetésével ellentétes módon használja fel. (2) Amennyiben a kérelmező a támogatást nem a kérelemben megjelölt, illetve az elbíráló szerv döntésében meghatározott célra fordítja, vagy a támogatást annak rendeltetésével ellentétes módon használja fel, e körülményt az elbíráló szerv a kérelmező által ismételten benyújtott kérelem elbírálásakor figyelembe veszi, és a jogsértés súlyától függően dönthet úgy is, hogy a kérelmező kérelmét ezen okból elutasítja. (3) A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása a kérelmező választása szerint bankszámlára történő utalással vagy házipénztárban történő kifizetéssel történik. (4) A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetési rendeletben a támogatásokra elkülönített keretösszegből történő kifizetés mértékét. A jegyző negyedévente köteles tájékoztatást adni az elbíráló szerv számára a költségvetésnek a támogatásokra elkülönített keretösszege felhasználásáról. Az elbíráló szerv ezen tájékoztatás alapján tehet javaslatot a Képviselő-testületnek arra, hogy belső vagy külső finanszírozási művelettel növelje meg a költségvetésben biztosított támogatási keretet. Amennyiben a Képviselő-testület a támogatásokra elkülönített keretet nem emeli meg, úgy az elbíráló szerv a támogatási kérelmet elutasítja. (5) Amennyiben a Képviselő-testület nem kívánja belső vagy külső finanszírozási művelettel megnövelni a költségvetésben biztosított támogatási keretet, abban az esetben a 12. (3)-(5) bekezdése szerinti rendszeres támogatás felülvizsgálatakor dönthet úgy, hogy nem hosszabbítja meg újabb 6 hónappal a nyújtott támogatás időtartamát, ugyanakkor a Képviselőtestület a felülvizsgálat ismeretében ilyen esetben is dönthet eseti jellegű támogatás odaítéléséről a kérelmező javára.

6 9. (1) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról, illetve az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott élethelyzet beállta esetén a támogatás megítéléséről a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (3) A 7. (3) bekezdése szerinti különleges méltánylást érdemlő kérelmek elbírálásáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (4) A 17., 23. és 25. szerinti támogatásról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (5) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselőtestülethez lehet fellebbezni, a fellebbezést a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Csákánydoroszlói Kirendeltségén kell előterjeszteni. A fellebbezés illetékmentes. 10. (1) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az erre okot adó körülmény bekövetkeztének napja. (2) A pénzbeli ellátásra való jogosultság a jogosult elhalálozása esetén a halál napjával megszűnik, az esetlegesen már kifizetett ellátás jogalap nélküli gazdagodásnak minősül, és az az Önkormányzat részéről visszakövetelendő. Ez esetben a kifizetett összeget a hagyatéki leltárban hagyatéki követelésként kell beállítani. A polgármester különleges méltánylást érdemlő esetben, átruházott hatáskörben eltekinthet a már kifizetett támogatás visszafizetésétől a haláleset miatti rendkívüli kiadásokra való tekintettel. 11. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak. III. fejezet Támogatások típusai és igénybevételük feltételei 12. (1) Az Önkormányzat a támogatást elsődlegesen az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározott élethelyzetekre nyújtja. (2) Az Önkormányzat az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározottakon túl eseti jelleggel támogatást állapíthat meg lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez, a súlyosan fogyatékos vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez, baleset, betegség, váratlan esemény miatt előállt rendkívüli helyzet miatti ideiglenes kiadások fedezetének biztosításához is. (3) A szerinti ellátások tekintetében az elbíráló szerv rendszeres jelleggel, de 6 hónapnál nem hosszabb időtartamra is megállapíthatja a támogatást a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek, illetve a kérelmező háztartásában gondozott tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy gondozása javára. (4) A szerinti ellátások tekintetében 6 hónap időtartamra az elbíráló szerv által megállapított mértékben támogatás jár annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 50%-át, egyedülálló és egyedülélő esetén a 70%-át, feltéve, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő nem részesül egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti

7 támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, lakásfenntartási támogatásban vagy ápolási díjban. (5) Az elbíráló szerv kivételes méltánylást érdemlő esetben megállapíthatja a szerinti ellátások tekintetében a rendszeres támogatást annak a kérelmezőnek, akinek, illetve a vele közös háztartásban élő személynek a tekintetében nem teljesülnek a (4) bekezdésben előírt feltételek, de a támogatás ez esetben sem haladhatja meg a 6 hónapnál hosszabb időtartamot. (6) A (3) (5) bekezdés szerinti esetben a rendszeres támogatás lejárta előtt 30 nappal korábban a jegyző a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat bevonásával ellenőrzi a nyújtott támogatás felhasználásának módját, a rászorultság e rendeletbeli feltételeinek fennállását, illetve azon életkörülmény fennállását, amelyre tekintettel a támogatást az elbíráló szerv a kérelmezőnek megállapította. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, és a támogatás felhasználása is cél szerint történt, abban az esetben az elbíráló szerv a jegyző előterjesztésére dönthet a nyújtott támogatás további 6 hónappal történő meghosszabbításáról, az elbíráló szerv azonban e döntésénél köteles figyelembe venni az éves költségvetési keretből a támogatásokra rendelkezésre álló összeg mértékét. (7) Annak a kérelmezőnek, illetve a vele egy háztartásban élő személynek, aki a (3)-(5) bekezdés szerinti rendszeres támogatásban részesül, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben állapítható meg a rendszeres támogatás mellett eseti támogatás. 13. (1) Súlyosan fogyatékos vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásával kapcsolatos kiadások viseléséhez kapcsolódóan támogatásban részesíthető a 7. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmező azzal az eltéréssel, hogy e célból nyújtott támogatás esetén a támogatást nem zárja ki az, ha a kérelmező vagyonnal rendelkezik. (2) Amennyiben a kérelmező más szervtől 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása kapcsán nem részesül ellátásban, abban az esetben az elbíráló szerv részére a tartósan beteg, 18. életévét be nem töltött személy gondozása végett támogatást állapíthat meg, amennyiben a kérelmező megfelel az (1) bekezdésben írt feltételeknek. (3) Az elbíráló szerv kivételes méltánylást érdemlő esetben annak a kérelmezőnek is megállapíthat támogatást, aki súlyosan fogyatékos vagy életkortól függetlenül tartósan beteg személyt gondoz háztartásában, és az ilyen személy gondozása, ápolása után más hatóságtól, szervtől is támogatásban, juttatásban részesül. (4) A kérelmezőnek kérelmében igazolnia kell a súlyosan fogyatékos vagy a tartósan beteg ápolt személy állapotát. Az igazolás a súlyos fogyatékosságot vagy tartósan beteg állapot tényét megállapító szerv vagy személy által kiadott igazolással történik. Súlyos fogyatékosság esetében az igazolás a kérelem beadásától számított egy évnél nem lehet későbbi keltezésű, kivéve ha a súlyos fogyatékos állapot az igazolást kiállító szerint visszafordíthatatlan. Tartós betegség esetén az igazolás kérelem beadásától számított három hónapnál nem lehet későbbi keltezésű. Tartós betegség esetén az igazolást a beteg háziorvosa állítja ki a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon. 14. (1) Amennyiben a kérelmező megfelel a rendelet 7. (1) bekezdésében írt feltételeknek, és háztartásában 18. életévét be nem töltött személyt nevel, abban az esetben az elbíráló szerv dönthet úgy, hogy a támogatást a kérelemben megjelölt konkrét igénytől függetlenül - a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetésével

8 kapcsolatos költségek teljes összegének vagy egy részének átvállalásával, vagy más, a bölcsődei gondozással, óvodai, iskolai neveléssel kapcsolatos kiadások teljes összegének vagy egy részének átvállalásával nyújtja, feltéve, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. (2) Az elbíráló szerv az (1) bekezdés szerinti támogatást természetbeni támogatásként nyújtja, és közvetlenül annak az intézménynek utalja át, ahol a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek után az étkeztetési vagy más, a bölcsődei gondozással, óvodai, iskolai neveléssel kapcsolatos kiadások keletkeznek. 15. (1) Amennyiben a kérelmező megfelel a rendelet 7. (1) bekezdésében írt feltételeknek, és háztartásában 18. életévét be nem töltött személyt nevel, abban az esetben az elbíráló szerv dönthet úgy, hogy a támogatást a kérelemben megjelölt konkrét igénytől függetlenül - a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek jólétének, egészségének védelmére nyújtja. (2) Az elbíráló szerv az (1) bekezdés szerinti támogatást közvetlenül a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatnak, vagy a védőnői szolgálatnak nyújtja azzal, hogy a támogatást a kérelmező háztartásában nevelt gyermek, gyermekek valós igényének (pl. megfelelő ruházat, egészség fenntartását szolgáló készítmények vitaminok, ásványi anyagok, tisztálkodási, fertőtlenítő szerek stb. - ) kielégítésére kell fordítani és természetben kell azt a gyermek, gyermekek részére átadni. Az e pont szerinti természetbeni támogatás átadása történhet abban az intézményben is, ahol a gyermek napközben tartózkodik az intézménnyel kötött megállapodás alapján. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásáról, átadásáról az elbíráló szerv döntésétől függően a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat gondoskodik. Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásáról, átadásáról, elbíráló szerv előtti elszámolásáról, ezek módjáról az Önkormányzat és a családsegítő, gyermekjóléti, védőnői szolgálat fenntartója közötti megállapodás rendelkezik. 16. (1) Támogatás az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként annak a kérelmezőnek állapítható meg, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló és egyedülélő esetén a két és félszeresét. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtott támogatás iránti kérelemben számlával igazolni kell a temettetés költségeit. 17. (1) Pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában nyújtható támogatás annak, aki átmenetileg olyan élethelyzetbe került, hogy a támogatásra rászorul. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás különösen a lakhatással kapcsolatos kiadások, vagy e téren felhalmozott hátralékok rendezésére, illetve betegség, baleset miatt váratlanul előállt kiadások fedezetének ideiglenes megteremtésére szolgál.

9 (3) Nem nyújtható (1) bekezdés szerinti támogatás annak, aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, egyedülálló és egyedülélő esetében a 300%-át. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra vonatkozóan az Önkormányzat megállapodást köt a kérelmezővel, melyben az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell. III.fejezet Köztemetés 18.. (1) A köztemetésre az Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos temetés és gyászszertartás igénybevételével történik. (3) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek kérésére ki kell adni. (4) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, ha a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló és egyedülélő esetében a 250%-át. (5) A köztemetés elrendelésének jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. IV. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 19. (1) Az Szt. alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat biztosítja: a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás c) családsegítés, d) támogató szolgáltatás, e) nappali ellátások fogyatékkal élők, szenvedélybetegek részére. (2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban Gyvtv alapján Csákánydoroszló Község Önkormányzata gyermekjóléti alapellátás keretében az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást biztosítja: - gyermekjóléti szolgáltatás. (3) Az önkormányzat az (1) bekezdés b-e) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott ellátást a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás által fenntartott, körmendi székhelyű Szociális Szolgáltató és Információs Központon keresztül biztosítja. (4) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátást vásárolt szolgáltatáson keresztül maga biztosítja. (5) Az (1) bekezdés b-e) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott ellátások esetében a Szociális Szolgáltató és Információs Központon intézményvezetője köteles külön eljárás nélkül az ellátást nyújtani.

10 20.. (1) Az önkormányzat az Szt ában foglaltak munkanapokon napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít a szociális helyzetük miatt arra rászorultaknak. (2) Szociális helyzete miatt, vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függetlenül rászorultnak kell tekintetni azt a személyt, akinek a) ellátásáról hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem tud, b) aki mozgásában korlátozott, c) krónikus vagy akut betegségben szenved, d) fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen. (3) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani. (4) Az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról a polgármester dönt átruházott hatáskörben. (5) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 21. Az óvodai és iskolai étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza 22.. (1) A 19. (1) b-e) pontok szerinti ellátások közül azon ellátások térítési díját, melyekért térítési díj állapítható meg, a Társulás döntése alapján Körmend város Önkormányzatának vonatkozó rendelete szabályozza azzal, hogy Körmend város Önkormányzata rendeletében megállapított díjtételek alkalmazandóak a Társulás tagjaként Csákánydoroszló Község Önkormányzatára, Csákánydoroszló Község Önkormányzata területén a szolgáltatást igénybe vevők körére is. (2) A 19. (1) b-e ) pontjai szerinti szolgáltatások igénybevételének feltételeire Körmend város Önkormányzata (1) bekezdés szerinti rendeletében foglaltak az irányadóak. V. fejezet Újszülöttek támogatása 23. (1) Az elbíráló szerv a Csákánydoroszló Község Önkormányzata területén élő, a Községben állandó lakcímmel rendelkező szülőket gyermekük születése esetén - egyszeri támogatásban részesíti akként, hogy az édesanya vagy az édesapa nevére nyitott betétkönyvben a második bekezdés szerinti összeget helyezi el. (2) A támogatás mértéke újszülöttenként Ft, azaz ötvenezer forint. (3) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők közül az anya vagy az apa a születés időpontját megelőzően legalább egy évig folyamatosan Csákánydoroszló községbeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos legyen, továbbá az, hogy az újszülött a következő 14 évben folyamatosan Csákánydoroszló községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezzen.

11 (4) Amennyiben az újszülöttnek az állandó lakóhelye bármilyen okból a születést követő l4 évben megszűnik a községben, a betétkönyvben lévő összeg kamataival együtt visszaszáll az önkormányzatra. (5) A betétkönyvben elhelyezett összeg kedvezményezettje az újszülött. 24. (1) A 23. szerinti támogatásról a polgármester dönt átruházott hatáskörben az újszülött születési anyakönyvi kivonatának bemutatását követően határozattal. (2) A 23. (2) bekezdésében meghatározott összeget a Savaria Takarékszövetkezet Csákánydoroszlói Kirendeltségén nyitott lakossági folyószámla alszámláján helyezi el az önkormányzat, melyről külön nyilvántartást vezet. (3) Az önkormányzat a rendeletben foglaltak végrehajtása céljából - megállapodást köt minden támogatott újszülött édesanyjával,vagy édesapjával. (4) A 23. szerinti támogatás fedezetét a képviselő-testület a mindenkori éves költségvetésében a saját bevételek terhére biztosítja. VI. fejezet Első lakáshoz jutók támogatása 25. (1) Vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesül az az első lakáshoz jutó, 40 év alatti házaspár, élettárs, gyermekét egyedül nevelő szülő, egyedülálló és egyedülélő személy, aki a) Csákánydoroszló község közigazgatási területén magánlakást épít, lakást vásárol, feltéve, hogy korábban nem rendelkezett más lakástulajdonnal, illetve a magánlakás építésekor sem rendelkezik más lakástulajdonnal, és b) aki, illetve akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló és egyedülélő esetében a három és félszeresét. (2) A támogatás összegét minden évben a költségvetési rendelet tartalmazza. (3) A támogatás igényléséhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző havi munkáltatói jövedelemigazolásokat, építés esetén a jogerős építési engedélyt, lakás, házvásárlás esetén az adásvételi szerződést, valamint a rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozatot. (4) A vissza nem térítendő támogatásban részesülő személy családjával együtt a lakás (családi ház) használatbavételi engedély kiadását követő hat hónapon belül köteles a lakásba (családi házba) bejelentkezni. A bejelentés elmulasztása esetén a támogatás visszafizetése kötelező. (5) Az első lakáshoz jutók támogatására irányuló kérelmet építés estén a jogerős építési engedély kiadásától a használatbavételi engedély megszerzéséig terjedő időben, vétel esetén

12 az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani az Önkormányzathoz. (6) Amennyiben a jogosult a jogerős építési engedély kiadását követő 4 éven belül nem szerzi meg a lakás (családi ház) használatbavételi engedélyét, úgy az önkormányzattól kapott támogatást köteles visszafizetni a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt mértékben. (7) A támogatás nyújtásának feltétele az, hogy a (6) bekezdés szerinti tény beálltáról az Önkormányzat a részére nyújtott felhatalmazás útján tájékozódhasson az illetékes építésügyi hatóság előtt. (8) Ha a támogatásba részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg fiatalok otthonteremtési támogatását vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, az önkormányzati támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján jelzáloghitelintézet kivételével kell nyújtani a támogatásra jogosultnak. Záró rendelkezések 26. (1) E rendelet március 1-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2006. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete, illetve az ezen rendeletet módosító 9/2008. (XII.12.), 2/2010. (IV.27.), 4/2011. (VII.25.), 8/2011. (IX.29.), 3/2012. (I.31.), 1/2013. (I.23.), 7/2013. (II.22.) és 13/2013. (XII.12.).sz. rendelete. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Újszülöttek támogatásáról szóló 2/2005. (II.25.) sz. rendelete. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánlakás építéséhez, lakásvásárláshoz nyújtott támogatásról szóló 8/2006. (VI.22.) rendelete. Horváth István sk. polgármester Dr. Stepics Anita sk. jegyző

13 Szociális étkeztetés intézményi térítési díja január 1-étől: 1. sz. melléklet 345 Ft/fő/nap.

14 2. sz. melléklet Csákánydoroszlói Csaba József ÁMK. intézményi térítési díjairól: Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen Óvodai étkeztetés Nyersanyag költség 39.- Ft 167.-Ft 39.-Ft 245.-Ft Térítési díj /27 % Áfa-val/ 50.-Ft 212.-Ft 50.-Ft 312.-Ft Iskolai étkeztetés Nyersanyag költség 47.-Ft 200.-Ft 47.-Ft 294.-Ft Térítési díj /27 % Áfa-val/ 60.-Ft 254.-Ft 60.-Ft 374.-Ft

15 3. sz. melléklet NYILATKOZAT az első lakáshoz jutók támogatását kérők részéről Kérelmező neve:...szül.helye, ideje:... Feleség, férj, élettárs neve:... Szül.helye, ideje:... Kérelmező lakcíme:... A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:. A kérelmezővel közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme:. Kijelentjük, hogy a csatolt kereseti igazolásokon kimutatott jövedelmen kívül más forrásból származó jövedelmünk: nincs van 1, ha van, az alábbi: Lakástulajdon (használati) joggal a kérelem benyújtását megelőzően a kérelmező vagy férje/felesége/élettársa rendelkezett-e: igen nem 2 Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben az adatok nem valósak, úgy kötelezettséget vállalunk a megállapított támogatás visszafizetésére. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az Önkormányzat az általunk Csákánydoroszló község területén épített lakóépület használatbavétele kapcsán adatszolgáltatást kérjen az illetékes építésügyi hatóságtól. Csákánydoroszló, 2015 igénylő házastárs 1 megfelelő aláhúzandó 2 megfelelő aláhúzandó

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben