T E R V E Z E T. SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u és Kadosa u sz. alatti DUNA Társasháznak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R V E Z E T. SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u. 12-20. és Kadosa u. 52-56. sz. alatti DUNA Társasháznak"

Átírás

1 T E R V E Z E T SZERVEZETI-MÜKODÉSI SZABÁLYZATA az Amfiteátrum u és Kadosa u sz. alatti DUNA Társasháznak I. Tulajdoni viszonyok a Társasházban 1. A társasházban lévo lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársak külön-külön tulajdonában vannak, a közös tulajdonban maradó részek közös használatának jogával. Az épületek azon részei, továbbá azok a berendezések, felszerelések, amelyek nincsenek külön tulajdonban, a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak. Osztatlan közös tulajdonban maradnak a következo építményrészek, berendezések, felszerelések:? Alapozás és víz elleni szigetelések, alap- és felmeno falak (a belso válaszfalak kivételével), pillérek, lépcsoházi falak, szellozo kürtok.? Közbenso födémek és zárófödémek.? Tetoszerkezet hoszigeteléssel.? Teton kívüli szellozok.? Külso homlokzat és lábazat.? Lépcsoszerkezet és azok burkolatai.? Lépcsoházak.? Elektromos fovezeték, a külön tulajdona leágazó vezetékéig.? Csatorna alap és ejtovezeték a külön tulajdon leágazó vezetékéig.? A víz alap és felszálló vezetékek, a külön tulajdon leágazó vezetékig.? Elektromos kapcsolóhelyiségek, földszinti kukatárolók.? Földszinti elotér? Kaputelefon rendszer a külön tulajdon készülékéig.? Minden olyan egyéb berendezés és felszerelési tárgy, amelyet a jövoben közös költségen és közös számlára szereznek be. 2. Az öröklakás és a közös tulajdonban lévo vagyonrészek eszmei hányada egységet képez, amelyet csak együtt lehet elidegeníteni, illetoleg, mint tulajdont átruházni. Az elidegenítést a lakónyilvántartás pontos vezetése érdekében a közös képviselonek be kell jelenteni.

2 2 3. A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. Ezen jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a dologhoz fuzodo joga és törvényes érdeke sérelmével. 4. A tulajdonostárs köteles:? fenntartani, és szükség szerint felújítani a külön tulajdonban álló lakását, /Ttv /1/ bek. /a/ szakasz/? a szükséges intézkedést megtenni, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek lakása használatát átengedte betartsa a 3. pont szerinti rendelkezést, /Ttv /1/ bek. /b/ szakasz/? lehetové tenni, és turni, hogy a külön tulajdonú lakásába a közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetoleg a másik tulajdonostárs a külön tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenorzés, valamint a fenntartási és felújítási munkák elvégzése céljából arra alkalmas idoben bejuthasson a tulajdonostárs, illetoleg a bentlakó szükségtelen háborítása nélkül. /Ttv /1/ bek. /c/ szakasz/? a lakásában tervezett építkezésrol értesíteni a közös képviselot írásban, /Ttv /1/ bek. /d/ szakasz/ Amennyiben az ilyen tervezett változtatás ellen bármelyik tulajdonostárs az értesítés kézhezvétele után legkésobb 5. napon belül a közös képviselon keresztül írásban tiltakozást jelent be, a tervezett változtatás csak akkor foganatosítható, ha ahhoz a legkésobb 15. napon belül összehívandó közgyulés szavat többséggel hozzájárul. Az a tulajdonostárs, aki a fentiek ellenére a hozzájárulás nélkül végzi el a tervezett változtatásokat, az ebbol eredo károkért felelosséggel tartozik,? A közösség, illetoleg a tulajdonostárs köteles megtéríteni az (1) bekezdés c, pontja szerinti beavatkozással okozott kárt. /Ttv /2/ bek./? bejelenti a közös képviselo felé írásban: * külön tulajdona tekintetében a tulajdonos-változást. /Ttv /1/ bek. /a/ szakasz/ 5. Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. /Ttv /1/ bek./

3 3 6. A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés nem lakás célú helyiség, lakás és tárgy fenntartásának és felújításának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli /Ttv / 7. Aki a közös tulajdonban szándékosan súlyos gondatlanságból, vagy rendeltetésellenes használattal kárt okoz, a kárt teljes egészében /annak teljes összegét/ köteles megtéríteni. 8. A társasházi-tulajdonnak az évi CLVII. törvényben nem szabályozott kérdéseire a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló évi IV. törvény /a továbbiakban Ptk/ rendelkezéseit kell alkalmazni. II. A DUNA Társasház szervezete Közgyulés 1. A közösség legfobb döntéshozó szerve, a tulajdonostársakból álló közgyulés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet. A közgyulés határoz: - a közös tulajdonban álló épületrészek hasznosításáról, fenntartásáról, felújításáról, a közösséget terhelo kötelezettségek elvállalásáról, - a közös képviselonek, a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentésérol, díjazásáról, - a közösség éves költségvetésének és elszámolásának, a következo év költségvetésének elfogadásáról, - a házirend megállapításáról, - minden olyan ügyben, amelyet az alapító okirat, vagy a jelen szervezeti muködési szabályzat nem utal a közös képviselo, a számvizsgáló bizottság hatáskörébe, - a közös tulajdonban álló épületrészekkel kapcsolatos rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokról, egyhangúlag, - szervezeti muködési szabályzatot a közgyulés legalább kétharmados szavazattöbbséggel módosíthatja, - a közös képviselot, - a számvizsgáló bizottságot bármikor felmentheti, - határozatával elrendeli, illetve ezen szabályzat hatályba lépésével egyidejuleg kinyilvánítja:

4 4? közös költség, egyéb a tulajdonosakat terhelo fizetési kötelezettséggel, aki három hónapos hátralékba kerül, azok neveirol a közös képviselo a tulajdonostársakat? tájékoztathatja,? az a tulajdonos, aki az elozo bekezdés szerinti fizetési kötelezettségekkel hat hónapos hátralékba kerül, annak külön tulajdonának jelzáloggal való megterhelését kell kezdeményeznie a közös képviselonek, a hátralékmegfizetésének biztosítékául. A jelzálog bejegyzésével kapcsolatban el kell járjon a Földhivatalnál, ügyvéd közremuködésével. Ilyen esetben a közgyulés erre az esetre vonatkozó határozatát az érintett tulajdonosnak is meg kell küldeni, jogorvoslatának lehetoségével együtt. Ilyen esetben a hátralékos tulajdonostárs szavazati hányadával nem élhet, az o tulajdoni hányadát a határozatképesség megállapításánál nem kell figyelembe venni,? jelzálog bejegyzésének elrendelése félévenként ismételheto,? a közgyulés határozata az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmas okirat,? ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralék ki lett egyenlítve, a közös képviselo köteles a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt kiadni. 3. Közgyulést szükség szerint, de legalább évente egyszer, kell tartani. - Az éves elszámolásról, költségvetés megállapításáról a tárgyi évet követo év május 31-ig meg kell tartani. - Kötelezo a közgyulés összehívása, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkezo tulajdonostársak a napirend, és az ok megjelölésével írásban kérik. Abban az esetben, ha az ilyen kérést a közös képviselo, vagy a számvizsgáló bizottság nem teljesítené, akkor a kéro tulajdonosok által kijelölt tulajdonos hívja össze az ilyen rendkivüli közgyulést. - A közgyulés határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkezo tulajdonostársak jelen vannak. - Ha a közgyulés nem határozatképes, az újabb közgyulést a határozatképtelen közgyulést követo 3. napnál késobbi, de legfeljebb 15. napon belüli idopontban az eredetivel azonos napirenddel meg kell tartani. A megismételt közgyulést az eredeti közgyulés meghívójában is kitüzheto. - a megismételt közgyulés a jelenlévo tulajdonostársak tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes. Ezt a körülményt a megismételt közgyulés meghívójában fel kell tüntetni.

5 5 - A közgyulés határozatait egyszeru szavazattöbbséggel hozza, a szavazati jog a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg és e szerint kell megállapítani a közgyulés határozatképességét is. Szavazategyenloség esetén a közgyulés elnökének a szavazata dönt. - A közgyulésen a tulajdonostárs meghatalmazottal képviseltetheti magát. A meghatalmazást írásban kell adni, és a közgyulés megkezdése elott a közgyulés elnökének át kell adni. - A közgyulésen - a határozatot is tartalmazó - jegyzokönyvet kell vezetni, amelyet a közgyulésen elnökölo személy és két tulajdonostárs az aláírásával hitelesít. /Ttv. 29. /1/ szakasz/ A jegyzokönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet, és arról - a másolási költség megfizetésével - másolatot kérhet. /Ttv. 29../2/ szakasz/ - Az alapító okirat módosításához valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. /Ttv /2/ bek./ 4. A közgyulés által e szabályzat bevezetésekor eloírt, a visszavonásig hatályos egyéb muködési szabályok: a./ Közös költség A közös költségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell gondoskodnia. Ennek összegét, nagyságát, esedékességét a szükségleteknek megfeleloen a közgyulés állapítja meg. Az eloirányzatot késedelmesen fizeto tulajdonostársat a törvény szerinti legmagasabb mértéku kamatfizetési kötelezettség terheli. A közös költségtartozásért tulajdon-átruházás esetében a tulajdonostárs és jogutódja egyetemlegesen felelos. Tulajdon-átruházás esetében a közös képviselot tájékoztatni kell. A közös képviselo írásban köteles kérelemre az új tulajdonostárs felé nyilatkozni, az átruházó tulajdonostársat terheli-e költségtartozás, tovább van-e a közös tulajdont érinto nagyobb karbantartás, vagy felújítás, illetoleg ilyen irányú munkák szükségessége, elokészítése. A mindenkor esedékes közös költséget /az adott hónapra esot/ úgy kell befizetni, hogy az /akár csekk, OTP, készpénz formájában/ a közös képviselethez az adott hónap 30-ig, vagy 31-ig legkésobb beérkezzen. Abban az esetben, ha a befizetés olyan idopontban történik, hogy az adott összeg a tárgyhónapot követoen érkezik be, akkor az késoi befizetésnek minosül.

6 6 b./ A közös költség fizetése a tulajdoni hányad szerint történik, amely az alapító okiratban rögzített tulajdoni hányadoknak felel meg. Ezek összesítve a következok: Lakás terület Lakás/db Tulajdonhányad/lakás Tulajdonhányad össz. 27 m m m , m m m m m Összesen: garázs Mindössz: Ettol eltéro szabály egyes tételeknél a lakásonkénti egységes arány megállapítása. Így a kábel televízió díja és a közös képviselettel hivatásszeruen foglalkozó vállalkozó díja. Ennek megfeleloen ezen tételeket a közös költség megállapításánál albetétenként kell felszámítani. c./ Üzletbérlemények A Társasház közösségnek érdeke, hogy közös tulajdonú helyiségeit olyan módon adja ki bérleti jogviszonyba, hogy abból /a törvényes keretek között/ a maximális haszna legyen. Ezért a következokben leírt feltételeket /ezen szabályzat hatályossá válásával egyidoben/ közgyulési határozatként kell tekinteni mindaddig, amíg az alább leírtak, közgyulési visszavonásra nem kerülnek. A fentiek alapján bérleti feltételek a következok: - A bérleti díjnak el kell érnie azokat a m 2 -re vonatkozó díjakat, amelyek az olyan környéki besorolású helyeken vannak, mint ahol a DUNA Társasház van. - A bérleti díjnak minden esetben a megfelelo haszon felül fedezetet kell nyújtani az adott idoszak által eloírt különbözo adók /amelyek az üzletbérlemények megléte miatt vannak - Forrásadó, Iparuzési adó/ megfizetésére is.

7 7 Azoknál az üzletbérleményeknél, ahol ezen adók nem mindegyike van a bérleti díjba beépítve /bármilyen oknál fogva/ szerzodésmódosítást kell kezdeményezni úgy, hogy a díjak mindenkor a fent leírtaknak feleljenek meg. - A hirdeto táblák elhelyezhetoségét illetoen:? a bérlonek joga van az üzlet bejárata fölötti részen közvetlenül elhelyezni egy cégtáblát,? a társasházat képezo házfalak egyéb részeit csak külön szerzodés esetén vehetik igénybe: a bérleti díj -tábla esetén- az üzletbérleti díj legalább 15 %-a kell, hogy legyen,? a fenti táblák csak olyanok lehetnek, amelyek a tulajdonosokat /emeletrol való szabad kilátás stb./ nem zavarják, - az üzletbérleti díjakat karban kell tartani, azaz minden évben az állami statisztikai hivatal által elismert infláció mértékéhez kell igazítani, - az üzletbérlo bérleményének belso átalakítását csak erre vonatkozó elozetes írásbeli kérelmét jóváhagyó közgyulési engedély alapján végezheti, a saját kockázatára és anyagi felelosségére, - az ilyen esetleges belso átalakítás értékének a bérleti díjból való lelakhatóságát külön írásban kell kérni, és ennek alapján az engedélyt csak a közgyulés adhatja meg. 5. Írásbeli szavazás Közgyulési határozat írásbeli szavazás útján is történhet, ha a következo feltételek teljesülnek: - A közgyulésen eloterjesztett határozati javaslatra nézve a közgyulés egyszeru szótöbbséggel az írásbeli szavazás mellett dönthet. - -Ilyen esetben a közgyulést követoen az adott határozati javaslattal fel kell minden tulajdonost keresni, és az adott javaslaton hitelt érdemloen fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, pontos címét, a javaslatra adható szavazási lehetoségeket, és a szavazó hitelt érdemlo aláírásának helyét, továbbá lakásának tulajdoni hányadát. - A szavazás befejezését követoen az eredményt ki kell értékelni az adott közgyulési jegyzokönyv hitelesítoi, a levezeto elnök, és a közös képviselo jelenlétében és az eredményt írásban kell közölni minden tulajdonostárssal.

8 8 6. Abban az esetben, ha e szabályzat, vagy az adott közgyuléseken hozott határozatok végrehajtása a kisebbség jogos érdekét sérti, illetoleg annak sérelmével jár, akkor bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól az adott határozat érvénytelenségének megállapítását, a határozat meghozatalától számított 60.napon belül. A határido elmulasztása jogvesztéssel jár. Közös képviselo A közös képviselo jogkörében eljárva köteles: - közgyulés határozatait elkészíteni, végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezetimuködési szabályzat rendelkezéseinek, - minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartása és felújítása érdekében, - közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelo közös költséghez való hozzájárulás összegét és érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényét, - közös költség fizetésérol pontos nyilvántartás vezetése, a nem fizetokkel szemben jelzálogi, bírósági ügy kezdeményezése, - a közös képviselot a közösség felhatalmazza a közös költség megfizetéséhez való hozzájárulás féléves hátraléka esetében a közösséget megilleto jelzálogjog bejegyeztetése iránti rendelkezés kiadására. A közös képviselo a közösségnek ezen igényét köteles érvényesíteni, - beszedni a mindenkor esedékes üzletbérleti díjakat, - a közös képviselo a ház muködoképességének fenntartásához szükséges átalánydíjas tevékenységrol dönt, illetve javaslatot készít a költségvetésbe, amelynek elfogadása a közgyulés hatáskörébe tartozik, - gondoskodni a DUNA Társasházat mindenkor terhelo fizetési kötelezettségek /adók, közüzemi díjak, egyéb kötelezettségek/ megfelelo idoben történo teljesítésérol, - a tárgyévi eredmények /bevételek, kiadások/ beszámoló készítése /ezen belül a tárgyévet követo év költségvetésének javaslata/, és idoben a közgyulés elé való beterjesztése, - javaslatok készítése a DUNA Társasház állagmegóvásával kapcsolatos távolabbi feladatok, közgyulés elé való terjesztése, - javaslat készítése az adott idoszak varható bevételeirol, kiadásairól költségnemenként, a szükséges felújítási munkákról, a szükséges munkadíjakról, illetve ezek összesített költségeirol, amelyeket együttesen a közgyulés elé terjeszt, - javaslatot készít és a közgyulés elé terjeszti az adott idoszakra szükséges közös költség nagyságát,

9 9 - a közgyulés az éves beszámoló elfogadása esetén a közös képviselo tevékenységét is jóváhagyja, - közös képviselo jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság elott. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan, - a közös képviselo az egyes tulajdonostársaktól utasítást elfogadni nem köteles. Kívánságaikat azonban meghallgatja és amennyiben azok a közösség érdekeivel nem ellenkeznek, a lehetoséghez képest teljesíti. Intézkedése ellen a tulajdonostárs panaszával a közgyulés elé fordulhat, amely a közös képviselo intézkedését megváltoztathatja, - az OTP üzemeltetési, felújítási számlákkal, az értékpapírokkal kapcsolatos tevékenységek /aláírási joggal/ a közös képviselo hatáskörébe tartoznak, aki e tevékenységéért is a közgyulésnek tartozik felelosséggel, - közös képviselo mandátuma megszunik:? lemondással, vagy a? közgyulés által történo felmentéssel. Számvizsgáló Bizottság Alapveto feladata a DUNA Társasház gazdálkodásának, a közgyulés által hozott határozatoknak megfelelo muködése ellenorzése. A számvizsgáló bizottság: - bármikor ellenorízheti a közös képviselo tevékenységét, az adott idoszakban bonyolított pénzforgalmát, - véleményezi a közgyulés elé terjesztett javaslatokat, különösen a költségvetést és az elszámolást. - javaslatot tesz a közös képviselo díjazására a közgyulés felé, - összehívja a közgyulést, ha a közös képviselo az erre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, - e bizottság három tagból áll, akik maguk közül választják ki a bizottság elnökét, döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg, - mandátumuk addig tart, amíg le nem mondanak, vagy a közgyulés vissza nem hívja oket, - a közgyulés elé kerülo számszaki javaslatokat ellenorzi, véleményezi, hasonló módon az éves beszámolókat is.

10 10 III. Pénzügyi feltétel A Társasház gazdálkodásának pénzügyi feltételeit, a tulajdonosok közös költség befizetése, az üzletbérlok bérleti díjainak befizetése, az üzemeltetési és felújítási számlán lévo pénzeszközök kamatai, továbbá az esetleges egyéb bevételei képezik. Ezen Szervezeti és Muködési Szabályzatot a DUNA Társasház írásbeli szavazás útján fogadta el és hó -n hatályos.

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Pannonhalma Város Önkormányzata (székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10., KSH- szám: 0824305, képviseli Bagó Ferenc polgármester), mint tulajdonos az alábbi társasházat

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Toldy és Társai Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft. (1027 Budapest, II. ker. Margit krt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-366.470; KSH szám: 12001888-7012-113-01; képviseli:

Részletesebben

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása

T RSASHÁZAK ÉS LAKÁ SSZ VETKEZETEK finanszír nanszír zása TÁRSASHÁZAK Á ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK finanszírozása Jogi alapok Törvényi háttér (társasház) 2003. évi CXXXIII. törvény Törvényi háttér (lakásszövetkezet) 1992. évi I. törvény X. fejezete TÁRSASHÁZAK Társasház

Részletesebben

A Hírlevélben ismertetett, Dr. Hidasi Gábor ügyvéd által az új Társasházi Törvényről készült anyagának összefoglalása Az 1997. évi társasházi törvény hatályát vesztette. A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRATA Szécsény Haynald Lajos utca szám alatti társasháznak (Szécsény belterület 152 hrsz.)

TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRATA Szécsény Haynald Lajos utca szám alatti társasháznak (Szécsény belterület 152 hrsz.) Szécsény Város Önkormányzata TÁRSASHÁZI ALAPÍTÓ OKIRATA 3170 Szécsény Haynald Lajos utca 17-19. szám alatti társasháznak (Szécsény belterület 152 hrsz.) I. Az alapító: Szécsény Város Önkormányzata (székhelye:

Részletesebben

Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonőszöd Hullám Camping területén T3, T4 Társasház (Balatonőszöd belterület, 938. hrsz.) SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA tervezet 2009. 1 SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Társasház a 2009.május 30-án

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. törvény. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról

2009. évi LXXXIX. törvény. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A.

Részletesebben

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról*

2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény módosításáról* 37002 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 133. szám II. Törvények 2009. évi LXXXIX. törvény a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról* 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban

1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban 1. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) a következő 4/A. -sal egészül ki: 4/A. A társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit

Részletesebben

László Liget Társasház 1102 Budapest Szent László tér 23-24, Liget u. 19-21. Szervezeti-működési szabályzata

László Liget Társasház 1102 Budapest Szent László tér 23-24, Liget u. 19-21. Szervezeti-működési szabályzata 1 László Liget Társasház 1102 Budapest Szent László tér 23-24, Liget u. 19-21. Szervezeti-működési szabályzata A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Ttv.) rendelkezéseivel

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY

2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY 2003. évi CXXXIII. TÖRVÉNY a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Építő utca 15. társasház Szervezeti és Működési Szabályzat

Építő utca 15. társasház Szervezeti és Működési Szabályzat Építő utca 15. társasház Cím: 1184 Budapest, Építő utca 15. Email: kepviselet@digikabel.hu Telefon 295-1277 (hétfő, szerda 17-19 óra) Építő utca 15. társasház Szervezeti és Működési Szabályzat A társasházról

Részletesebben

TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT

TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT TÁRSASHÁZTULAJDONT ALAPÍTÓ OKIRAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alulírott a Cégjegyzékbe 01-09-936540. sz. alatt bejegyzett Hadházi 61 Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u.

Részletesebben

1082 BUDAPEST, HOCK JÁNOS U.

1082 BUDAPEST, HOCK JÁNOS U. 1082 BUDAPEST, HOCK JÁNOS U. 11. S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T 1.oldal Tartalomjegyzék I.A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE... 3 II. A TÁRSASHÁZ SZERVEI, MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...

Részletesebben

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése

A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Szabó Adrienn A társasházi közös költség tartozást biztosító jelzálogjog bejegyzése A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Ttv.) lehetőséget biztosít a társasház közösség

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

2014. május 28-án 17 órakor

2014. május 28-án 17 órakor M E G H Í V Ó Értesítem a Tisztelt tulajdonost, hogy a DUNA Társasház részére 2014. május 28-án 17 órakor közgyűlést tartunk. Helyszín: Aquincum Általános Iskola Napirend: 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2. oldal

Tartalomjegyzék. 2. oldal 1038 BUDAPEST, PUSZTADOMBI LAKÓPARK TÁRSASHÁZ S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE... 3 II TÁRSASHÁZ SZERVEI, MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE... 3 A) Közgyűlés...

Részletesebben

A PIACCSARNOK TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PIACCSARNOK TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PIACCSARNOK TÁRSASHÁZ SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Piaccsarnok Társasház a 2009. március napján tartott közgyűlésén, a / számú / arányú szavazattal elfogadott határozatával Szervezeti-működési Szabályzatát

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Budapest XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. május 13. Hrsz.: 32464 2 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 13. és

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1 2003. évi CXXXIII. törvény 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A társasház 1. alapító okiratban 2. 3. 4. 4/A. A társasház alapítása, alapító okirat 5.

2003. évi CXXXIII. törvény I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A társasház 1. alapító okiratban 2. 3. 4. 4/A. A társasház alapítása, alapító okirat 5. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Nyergesújfalui mentőállomás társasházi alapító okiratának elfogadása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. július 09-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Hatályos: 2013. július 20-tól (a sárga csíkok a törvény szövegében bekövetkezett változásokat jelölik) (Lábjegyzetben az látható, hogy melyik -t mikor módosították.)

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben?

Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? 1 Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? Elsődleges szempont, hogy a képviseletet ellátó naprakész könyvelést és nyilvántartást vezessen, melyből világosan átlátható minden fizetési

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház Megjegyzések: *-gal jelzett bekezdések változtak 2009. szeptember 30-tól, illetve az ügyészségi törvényességi felügyelet 2010. január 1-től, a **-gal jelzett szövegrész 2009. október 1-től lépett hatályba.

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról OptiJus Opten Kft. 1. 2003. évi CXXXIII. törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról A 2011.9.30. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos

Részletesebben

2012. 01. 01-től hatályos társasházi törvény

2012. 01. 01-től hatályos társasházi törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház Page 1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű

Részletesebben

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28.

TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28. TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY 2011. JÚLIUS 28. 2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL Hatályos 2011.07.28. (A piros csíkok a törvény szövegében bekövetkezett változásokat jelölik.) Az Országgyűlés a társasháztulajdon

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról1

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról1 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1 Az Országgyulés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszeru, szakszeru és biztonságos muködése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Page 1 of 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház alapítása, alapító okirat.

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház alapítása, alapító okirat. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1

2003. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY A TÁRSASHÁZAKRÓL 1 Pirossal jelöltük a 2013. december 31.-ével életbe lépett szabályokat. Kékkel jelöltük a 2014. február 18.-ával életbe lépett szabályokat. A kékkel jelölt paragrafusokat 2014. február 18.-ával módosították.

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15. 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Page 1 of 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2014.03.15 23 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

Budapest, XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház. módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, XIV. ker., Tábornok u. 5. szám alatti Társasház módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. november 7. Hrsz.: 32464 2 A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

A társasház beszámoló készítési kötelezettsége

A társasház beszámoló készítési kötelezettsége A társasház beszámoló készítési kötelezettsége A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény alapján társasháztulajdon jön létre, ha az épületingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1. A társasház A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról1 Hatályos 2011.07.28. Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése,

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi CXXXIII. törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 2017.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A társasház.................................................

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

-el jelzett paragrafusok módosultak 2011. január 1.-ével. A 64/A paragrafus 2011. november 30.-ával módosul.

-el jelzett paragrafusok módosultak 2011. január 1.-ével. A 64/A paragrafus 2011. november 30.-ával módosul. A -el jelzett paragrafusok módosultak 2011. január 1.-ével. A 64/A paragrafus 2011. november 30.-ával módosul. Amely paragrafus-szám után nincs szöveg, azt vagy most, vagy régebben törölték az eredeti

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű,szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Budapest, IX. ker., Berzenczey u. 16-18. (Páva u. 27-29.) szám alatti Társasház Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2012. 2 A társasházakról szóló 2003.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

- 1 - 2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról1

- 1 - 2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról1 2003. évi exxx1i1. törvény - 1-2003. évi CXXXIII. törvény 1 Az Országgyulés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszeru, szakszeru és biztonságos muködése, valamint

Részletesebben

A 1042 Budapest, IV. Árpád út 142. szám alatti TÁRSASHÁZ SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A 1042 Budapest, IV. Árpád út 142. szám alatti TÁRSASHÁZ SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 1042 Budapest, IV. Árpád út 142. szám alatti TÁRSASHÁZ SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HRSZ: 71421 Budapest, 2012. Előzmények: Társasház 2012. november 23 napján megtartott közgyűlésén megtárgyalta és

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben